Procedura : 2018/2069(IMM)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0291/2018

Teksty złożone :

A8-0291/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/10/2018 - 7.1

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0358

SPRAWOZDANIE     
PDF 487kWORD 48k
26.9.2018
PE 627.722v02-00 A8-0291/2018

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa

(2018/2069(IMM))

Komisja Prawna

Sprawozdawczyni: Laura Ferrara

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 INFORMACJE O PRZYJECIU SPRAWOZDANIA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WLASCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa

(2018/2069(IMM))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa, przekazany dnia 28 marca 2018 r. przez zastępcę prokuratora generalnego przy sądzie najwyższym Grecji, w celu umożliwienia wszczęcia przeciwko posłowi postępowania karnego w sprawie nieuregulowania należności wobec Skarbu Państwa (postępowanie karne nr A.B.M. IG 2017/11402 i EG 10-17/337, załączone do pisma nr 1160350 z dnia 28 marca 2018 r.), ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu 2 maja 2018 r.,

–  po wysłuchaniu wyjaśnień Georgiosa Kyrtsosa zgodnie z art. 9 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 8 i 9 protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, jak również art. 6 ust. 2 aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r.,

–  uwzględniając wyroki wydane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 12 maja 1964 r., 10 lipca 1986 r., 15 i 21 października 2008 r., 19 marca 2010 r., 6 września 2011 r. oraz 17 stycznia 2013 r.(1),

–  uwzględniając art. 62 konstytucji Republiki Greckiej,

–  uwzględniając art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 oraz art. 9 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0291/2018),

A.  mając na uwadze, że prokuratura przy sądzie najwyższym Grecji wystąpiła z wnioskiem o uchylenie immunitetu posła do Parlamentu Europejskiego Georgiosa Kyrtsosa w związku z postępowaniem karnym w sprawie nieuiszczenia należności (przekraczającej 200 000 EUR) wobec Skarbu Państwa z naruszeniem art. 25 ust. 1 i 6 ustawy nr 1882/1990, zastąpionego przepisami art. 23 ust. 1 ustawy nr 2523/1997, a także art. 25 ust. 1 ustawy nr 1882/1990 zastąpionego przepisami art. 34 ust. 1 ustawy nr 3220/2004, art. 3 ust. 1 ustawy nr 3943/2011, art. 20 ustawy nr 4321/2015 i ostatnio art. 8 ustawy nr 4337/2015;

B.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 9 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają na terytorium swoich państw z immunitetu przyznawanego członkom parlamentu ich państwa;

C.  mając na uwadze, że art. 62 konstytucji Republiki Greckiej przewiduje, że podczas kadencji parlamentu posłowie nie mogą być ścigani, aresztowani, więzieni lub poddani innym ograniczeniom, jeśli parlament nie wyrazi na to uprzednio zgody;

D.  mając na uwadze, że Georgios Kyrtsos występuje jako przedstawiciel prawny (dyrektor generalny) przedsiębiorstwa Free Sunday Publishing House Ltd. od dnia 29 czerwca 2009 r.;

E.  mając na uwadze, że Georgios Kyrtsos, jako przedstawiciel prawny Free Sunday Publishing House Ltd., został oskarżony o nieuiszczenie kwoty sześciuset dwudziestu siedmiu-tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu-dwóch euro i sześćdziesięciu pięciu centów (627 752,65 EUR) należnych Skarbowi Państwa;

F.  mając na uwadze, że zarzut popełnienia przestępstwa nie ma bezpośredniego związku ze sprawowaniem przez Georgiosa Kyrtsosa mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, lecz dotyczy zajmowanego przez niego uprzednio stanowiska kierownika wydawnictwa prasowego;

G.  mając na uwadze, że – do celów art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej – postępowanie nie dotyczy opinii wyrażonych lub głosów oddanych w ramach wykonywania obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego;

H.  mając na uwadze, że nie ma podstaw, aby podejrzewać, że postępowanie karne wszczęto z zamiarem zaszkodzenia działalności politycznej posła (fumus persecutionis);

1.  podejmuje decyzję o uchyleniu immunitetu Georgiosa Kyrtsosa;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do natychmiastowego przekazania niniejszej decyzji i sprawozdania właściwej komisji władzom greckim i Georgiosowi Kyrtsosowi.

(1)

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 maja 1964 r., Wagner/Fohrmann i Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 1986 r., Wybot/Faure i inni, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; wyrok Sądu z dnia 15 października 2008 r., Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 21 października 2008 r., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 września 2011 r., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; wyrok Sądu z dnia 17 stycznia 2013 r., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


INFORMACJE O PRZYJECIU SPRAWOZDANIA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WLASCIWEJ

Data przyjęcia

24.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Jytte Guteland

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Howarth

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności