Procedura : 2018/2165(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0292/2018

Teksty złożone :

A8-0292/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/10/2018 - 7.8
CRE 02/10/2018 - 7.8

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0365

SPRAWOZDANIE     
PDF 611kWORD 56k
26.9.2018
PE 625.537v02-00 A8-0292/2018

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2018 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja: Anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania oraz zmiana planu zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w kontekście inicjatywy WiFi4EU

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Siegfried Mureşan

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2018 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(2), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 30 listopada 2017 r.(3),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(4),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(6),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 5/2018 przyjęty przez Komisję dnia 10 lipca 2018 r. (COM(2018)0537),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2018 przyjęte przez Radę dnia 18 września 2018 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu dnia 20 września 2018 r. (11843/2018 – C8-0415/2018),

–  uwzględniając pismo Komisji Spraw Zagranicznych,

–  uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0292/2018),

A.  mając na uwadze, że na skutek nalegań Parlamentu władza budżetowa postanowiła, w ramach procedury budżetowej 2018, umieścić w rezerwie środki na zobowiązania w kwocie 70 mln EUR i środki na płatności w wysokości 35 mln EUR w ramach wsparcia Unii dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) w pozycji budżetu 22 02 03 01 Wsparcie reform politycznych oraz stopniowego dostosowania do unijnego dorobku prawnego;

B.  mając na uwadze, że Parlament i Rada postanowiły, że w celu uwolnienia kwot umieszczonych w rezerwie Turcja będzie musiała poczynić „wymierne, dostateczne postępy w dziedzinie praworządności, demokracji, praw człowieka i wolności prasy, zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Komisji”; mając na uwadze, że w sprawozdaniu rocznym Komisji dotyczącym Turcji z dnia 17 kwietnia 2018 r.(7) potwierdzono jednoznacznie regres w obszarze praworządności, demokracji i praw człowieka w Turcji; mając na uwadze, że w związku z tym nie spełniono warunku ustalonego przez władzę budżetową;

C.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała pełne anulowanie odnośnych kwot umieszczonych w rezerwie, zarówno w środkach na zobowiązania, jak i na płatności, oraz związanych z tym uwag do budżetu;

D.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała zasilenie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) kwotą 70 mln EUR w środkach na zobowiązania w celu sfinansowania działań związanych z centralnym śródziemnomorskim szlakiem migracyjnym za pośrednictwem funduszu powierniczego UE przeznaczonego dla Afryki Północnej (28 mln EUR) oraz w celu wywiązania się z części zobowiązania Unii podjętego na drugiej konferencji brukselskiej w dniach 24–25 kwietnia 2018 r. pod hasłem „Wsparcie dla przyszłości Syrii i regionu” (42 mln EUR, które mają zostać przeniesione do regionalnego funduszu powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys w Syrii (fundusz „Madad”));

E.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała zwiększenie środków na płatności w ramach pomocy humanitarnej o kwotę w wysokości 35 mln EUR w celu zaspokojenia potrzeb wynikających ze zwiększenia środków o 124,8 mln EUR pod koniec 2017 r., co nie obejmowało środków na płatności;

F.  mając na uwadze, że Komisja zaproponowała również, by zaktualizować plan zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w kontekście inicjatywy WiFi4EU i dodać jedno stanowisko w grupie zaszeregowania AD7 dla pracownika zatrudnionego na czas określony; mając na uwadze, że zmiana ta może zostać sfinansowana w ramach budżetu Agencji na ten rok;

1.  przyjmuje do wiadomości przedstawiony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 5/2018, którego celem jest anulowanie rezerwy środków na zobowiązania i na płatności dotyczącej wsparcia dla Turcji z IPA II, zwiększenie środków na zobowiązania w ramach ENI oraz środków na płatności w ramach pomocy humanitarnej, jak również aktualizacja planu zatrudnienia INEA w kontekście inicjatywy WiFi4EU;

2.  wyraża zaniepokojenie w związku z nieustannym pogarszaniem się sytuacji pod względem podstawowych praw i wolności oraz praworządności w Turcji i dalsze odchodzenie tego kraju od wartości europejskich;

3.  przypomina, że wszelkie decyzje dotyczące finansowania z IPA II w Turcji nie powinny być podejmowane kosztem unijnego wsparcia dla tureckiego społeczeństwa obywatelskiego, które należy nadal zwiększać;

4.  podkreśla konieczność zastosowania praktycznych rozwiązań wzdłuż centralnego śródziemnomorskiego szlaku migracyjnego we współpracy z odpowiednimi organami międzynarodowymi, krajowymi lub regionalnymi, a także z pełnym poszanowaniem międzynarodowych norm w zakresie praw człowieka w odniesieniu do traktowania migrantów;

5.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 5/2018;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 5/2018 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji, jak również innym instytucjom i właściwym organom oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(3)

Dz.U. L 57 z 28.2.2018.

(4)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(5)

Dz.U. U C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(6)

Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

(7)

  COM(2018)0450, SWD(2018)0153.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH

Nr ref.: D(2018)30946

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Przedmiot:  Opinia komisji AFET na temat sprawozdania w sprawie projektu budżetu korygującego nr 5/2018

Szanowny Panie Przewodniczący!

W związku ze sprawozdaniem Pana komisji w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego nr 5/2018 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, sekcja 3 – Komisja: Anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania oraz zmiana planu zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w kontekście inicjatywy WiFi4EU (2018/2165(BUD)) koordynatorzy Komisji Spraw Zagranicznych (AFET) postanowili, że ze względu na napięty harmonogram komisja AFET przedstawi opinię w formie pisma.

Komisja AFET zatwierdza projekt budżetu korygującego nr 5/2018, w którym zaproponowano anulowanie rezerwy (środki na zobowiązania w wysokości 70 mln EUR i środki na płatności w wysokości 35 mln EUR) ujętej w budżecie na 2018 r. w ramach wsparcia dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) oraz przeniesienie odnośnych środków na zobowiązania i płatności odpowiednio do Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i Instrumentu Pomocy Humanitarnej. Warunki zwolnienia rezerwy, tj. „wymierne, dostateczne postępy [Turcji] w dziedzinie praworządności, demokracji, praw człowieka i wolności prasy”, wyraźnie nie zostały spełnione. W rocznym sprawozdaniu Komisji w sprawie Turcji z dnia 17 kwietnia 2018 r. stwierdzono wręcz, że kraj ten coraz bardziej oddala się od Europy pod względem praworządności, demokracji i praw człowieka. Wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych i prezydenckich, a następnie wprowadzenie systemu prezydenckiego utrwaliły tę tendencję.

W związku z tym proponowane anulowanie rezerwy budżetowej jest uzasadnione i konieczne. Jednocześnie, jak podkreślono w projekcie sprawozdania Pańskiej komisji, środka tego nie należy wdrożyć kosztem tureckiego społeczeństwa obywatelskiego. W istotnym interesie UE leży dalsze wspieranie grup społeczeństwa tureckiego, które działają na rzecz otwartej i demokratycznej Turcji kierującej się europejskimi wartościami. W związku z tym Komisja musi dopilnować, aby pozostałe środki finansowe dla Turcji w ramach IPA II zostały przeznaczone przede wszystkim na organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Komisja AFET z zadowoleniem przyjmuje proponowane zwiększenia środków na przeciążone ENI i Instrument Pomocy Humanitarnej. Jeśli chodzi o wzmocnienie ENI (70 mln EUR w środkach na zobowiązania), dodatkowe środki zostaną przeznaczone na finansowanie działań związanych z centralnym śródziemnomorskim szlakiem migracyjnym za pośrednictwem funduszu powierniczego UE przeznaczonego dla Afryki (28 mln EUR) oraz na finansowanie unijnego zobowiązania podjętego na drugiej konferencji brukselskiej w związku z kryzysem w Syrii (42 mln EUR). Komisja AFET w pełni popiera to zobowiązanie oraz środki służące eliminowaniu podstawowych przyczyn migracji. Jednocześnie podkreślamy, że państwa członkowskie muszą wnieść własny sprawiedliwy wkład w finansowanie tych środków priorytetowych i dołożyć starań, aby usunąć istniejące luki w finansowaniu.

Z wyrazami szacunku

David McAllister  Cristian Dan Preda

Przewodniczący komisji AFET  Sprawozdawca komisji AFET ds. budżetu UE na 2018 r.

Kopia:  Siegfried Mureşan, sprawozdawca ds. budżetu UE na 2018 r.


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

25.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Jonathan Bullock, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

27

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

ENF

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ALDE

Nedzhmi Ali

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności