Procedură : 2018/2165(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0292/2018

Texte depuse :

A8-0292/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/10/2018 - 7.8
CRE 02/10/2018 - 7.8

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0365

RAPORT     
PDF 617kWORD 59k
26.9.2018
PE 625.537v02-00 A8-0292/2018

referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: Anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Siegfried Mureșan

AMENDAMENTE
PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: Anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU

(11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(1), în special articolul 41,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(2), în special articolul 44,

–  având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, adoptat definitiv la 30 noiembrie 2017(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(4),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5),

–  având în vedere Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene(6),

–  având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 adoptat de Comisie la 10 iulie 2018 (COM(2018)0537),

–  având în vedere poziția privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 adoptată de Consiliu la 18 septembrie 2018 și transmisă Parlamentului European la 20 septembrie 2018 (11843/2018 – C8-0415/2018),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri externe,

–  având în vedere articolele 88 și 91 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0292/2018),

A.  întrucât, la insistențele Parlamentului, autoritatea bugetară a decis, în contextul procedurii bugetare 2018, să înscrie în rezervă 70 de milioane EUR în credite de angajament și 35 de milioane EUR în credite de plată din sprijinul acordat de Uniunea Europeană Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) la postul bugetar 22 02 03 01 Sprijin pentru reformele politice și alinierea treptată aferentă la acquis-ul Uniunii;

B.  întrucât Parlamentul European și Consiliul au decis că, pentru ca fondurile înscrise în rezervă să fie eliberate, Turcia va trebui, potrivit raportului anual al Comisiei, să realizeze suficiente îmbunătățiri măsurabile în domeniile statului de drept, democrației, drepturilor omului și libertății presei; întrucât raportul anual al Comisiei privind Turcia, publicat la 17 aprilie 2018(7), a confirmat fără echivoc faptul că Turcia a regresat în domeniile statului de drept, democrației și drepturilor omului; întrucât nu s-a îndeplinit, așadar, condiția stabilită de autoritatea bugetară;

C.  întrucât Comisia a propus anularea integrală a sumelor înscrise în rezervă, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată, precum și a comentariilor bugetare aferente;

D.  întrucât Comisia a propus consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) cu suma de 70 de milioane EUR în credite de angajament, pentru a finanța acțiuni suplimentare legate de ruta de migrație central-mediteraneeană prin componenta Africa de Nord a Fondului fiduciar al UE pentru Africa (28 de milioane EUR) și pentru a onora o parte din angajamentul asumat de Uniune cu ocazia celei de a doua conferințe de la Bruxelles intitulate „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii”, care a avut loc la 24-25 aprilie 2018 [42 de milioane EUR, care urmează să fie transferate către Fondul fiduciar regional al UE ca răspuns la criza siriană (Fondul „Madad”)];

E.  întrucât Comisia a propus consolidarea ajutorului umanitar cu 35 de milioane EUR în credite de plată pentru a satisface nevoile determinate de consolidările bugetare în valoare de 124,8 milioane EUR de la sfârșitul anului 2017, care nu includeau credite de plată;

F.  întrucât Comisia a propus și consolidarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU, adăugând un post de agent temporar de gradul AD7; întrucât această modificare poate fi finanțată în cadrul bugetului Agenției pentru exercițiul în curs,

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018, astfel cum a fost prezentat de Comisie, consacrat anulării rezervei provenind din IPA II destinate Turciei – atât a creditelor de angajament, cât și a creditelor de plată –, consolidării IEV prin credite de angajament și a ajutorului umanitar prin credite de plată și consolidării schemei de personal a INEA în contextul inițiativei WiFi4EU;

2.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea continuă a drepturilor și libertăților fundamentale și a statului de drept în Turcia, precum și la îndepărtarea în și mai mare măsură a Turciei de valorile europene;

3.  reiterează că nicio decizie referitoare la finanțarea acordată din IPA II Turciei nu ar trebui să fie în detrimentul sprijinului acordat de Uniune societății civile din Turcia, sprijin care ar trebui consolidat;

4.  insistă asupra nevoii de a aplica soluții viabile pe ruta de migrație central-mediteraneeană, în cooperare cu autoritățile internaționale, naționale sau regionale relevante și cu respectarea deplină a standardelor internaționale în materie de drepturi ale omului în ceea ce privește tratamentul aplicat migranților;

5.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018;

6.  încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. 5/2018 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și organelor interesate și parlamentelor naționale.

(1)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(2)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)

JO L 57, 28.2.2018.

(4)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(5)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(6)

JO L 168, 7.6.2014, p. 105.

(7)

  COM(2018)0450, SWD(2018)0153.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI EXTERNE

Ref.: D(2018)30946

Dlui Jean Arthuis

Președinte

Comisia pentru bugete

Subiect:  Avizul Comisiei AFET referitor la raportul privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018

Domnule Președinte,

Având în vedere raportul comisiei dumneavoastră referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, secțiunea III – Comisia: anularea rezervei legate de sprijinul acordat Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II), consolidarea Instrumentului european de vecinătate (IEV) și a ajutorului umanitar pentru alte acțiuni urgente și modificarea schemei de personal a Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA) în contextul inițiativei WiFi4EU (2018/2165(BUD)), coordonatorii Comisiei pentru afaceri externe (AFET) au decis ca AFET să își prezinte avizul sub formă de scrisoare, din cauza calendarului strict.

AFET aprobă proiectul de buget rectificativ nr. 5/2018 care propune să se anuleze rezerva înscrisă în bugetul pe 2018 pentru acordarea de sprijin Turciei din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA II) (70 de milioane EUR în credite de angajament și 35 de milioane EUR în credite de plată) și să se transfere creditele de angajament și de plată aferente către Instrumentul european de vecinătate (IEV) și, respectiv, către ajutorul umanitar. Condițiile de eliberare a rezervei, și anume ca Turcia să realizeze suficiente îmbunătățiri măsurabile în domeniile statului de drept, democrației, drepturilor omului și libertății presei nu au fost, în mod evident, îndeplinite. Dimpotrivă, raportul Comisiei privind Turcia din 17 aprilie 2018 a constatat că Turcia continuă să se îndepărteze de Europa sub aspectul statului de drept, al democrației și al drepturilor omului. Rezultatele recentelor alegeri parlamentare și prezidențiale și introducerea subsecventă a sistemului prezidențial au consolidat această tendință.

Prin urmare, propunerea de anulare a rezervei înscrise în buget este justificată și necesară. Totodată, așa cum s-a subliniat în proiectul de raport al comisiei dumneavoastră, această măsură nu ar trebui să fie adoptată în detrimentul societății civile din Turcia. Este în cel mai mare interes al UE să sprijine în continuare acele părți ale societății din Turcia care depun eforturi pentru ca Turcia să devină o țară deschisă și democratică, întemeiată pe valorile europene. Prin urmare, Comisia trebuie să se asigure că restul fondurilor destinate Turciei în cadrul IPA II sunt orientate în principal către organizațiile societății civile.

AFET salută propunerea de consolidare a IEV și a ajutorului umanitar, care sunt, ambele, supuse la presiuni. În ceea ce privește consolidarea IEV (70 de milioane EUR în credite de angajament), fondurile suplimentare vor fi dedicate măsurilor legate de ruta de migrație central-mediteraneeană, finanțate din Fondul fiduciar de urgență pentru Africa al UE (28 de milioane EUR) și finanțării angajamentului asumat de Uniune privind criza din Siria cu ocazia celei de a doua conferințe de la Bruxelles (42 de milioane EUR). AFET sprijină pe deplin angajamentul privind Siria și măsurile de combatere a cauzelor profunde ale migrației. În același timp, insistăm că este necesar ca statele membre să contribuie în mod echitabil la finanțarea acestor măsuri prioritare și să depună mai multe eforturi pentru a compensa lacunele de finanțare existente.

Cu deosebită considerație,

David McAllister  Cristian Dan Preda

Președintele Comisiei AFET  Raportorul AFET pentru bugetul 2018

Copie:  Siegfried Mureșan, raportor pentru bugetul pe 2018 al UE


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

25.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureșan, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Jonathan Bullock, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

27

+

ALDE

Jean Arthuis

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

ENF

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere

S&D

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Răzvan Popa, Isabelle Thomas, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

4

0

ALDE

Nedzhmi Ali

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 28 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate