ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον ρόλο της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επαναδραστηριοποίηση των ανέργων

27.9.2018 - (2018/2053(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Renate Weber


Διαδικασία : 2018/2053(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0293/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0293/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον ρόλο της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επαναδραστηριοποίηση των ανέργων

(2018/2053(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο απαιτεί από την ΕΕ να προάγει υψηλό επίπεδο απασχόλησης, να εγγυάται επαρκή κοινωνική προστασία, να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας ως βασικού μοχλού για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας (COM(2014)0168),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Σχέδιο Δράσης: Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο και εταιρική διακυβέρνηση – ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για πιο ενεργό συμμετοχή των μετόχων και βιώσιμες εταιρείες» (COM(2012)0740),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Ενιαία αγορά – Πράξη ΙΙ – Μαζί για μια νέα ανάπτυξη» (COM(2012)0573),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας[1],

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2008, με τίτλο «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις – Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη» (CΟΜ(2008)0394) και τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής για την περίοδο 2008 και 2009,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Μαρτίου 2006, με τίτλο «Εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισσαβώνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Μεταβίβαση επιχειρήσεων – Εξασφάλιση της συνέχειας με μια νέα αρχή» (COM(2006)0117),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2002, με τίτλο «Για ένα πλαίσιο προώθησης της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων» (COM(2002)0364) και το σχετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2003[2],

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), της 21ης Οκτωβρίου 2010, με θέμα την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων[3],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών[4], καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (2013/2127(INI)),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που ζητήθηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου με τίτλο «Employee financial participation in companies’ proceeds» (Οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στα έσοδα των εταιρειών), η οποία δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2012,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών που δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου 2017 (COM(2017)0292),

–  έχοντας υπόψη το πιλοτικό σχέδιο της Επιτροπής με τίτλο «Promotion of employee ownership and participation» (Η προώθηση της συνδιαχείρισης και συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων), η τελική έκδοση του οποίου δημοσιεύτηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση PEPPER IV, με τίτλο «Benchmarking of employee participation in profits and enterprise results in the member and candidate countries of the European Union» (Συγκριτική αξιολόγηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων στα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η οποία δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2009 από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση PEPPER ΙΙΙ, με τίτλο «Promotion of employee participation in profits and enterprise results in the new member and candidate countries of the European Union» (Προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων στα νέα κράτη μέλη και τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2006 από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, της ομάδας υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα διακρατικά εμπόδια στην αύξηση της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στις διακρατικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση PEPPER II με τίτλο «Προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο) στα κράτη μέλη», η οποία δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 1997 (COM(1996)0697),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση PEPPER I, με τίτλο «Promotion of employee participation in profits and enterprise results» (Προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα κέρδη και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων), η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 1991 από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0293/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας εργοδότης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε αρκετά μοντέλα οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων (ΟΣΕ), όπως συμμετοχή στα κέρδη, συμμετοχή μεμονωμένων εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο, συμμετοχή των εργαζομένων σε συνεργατικά μοντέλα και προγράμματα αγοράς μετοχών από εργαζομένους (ESOP)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καταλληλότερο μοντέλο ΟΣΕ πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά από την εκάστοτε εταιρεία και τους εργαζομένους της με γνώμονα τους συγκεκριμένους εθνικούς κανόνες φορολόγησης και το τομεακό πλαίσιο, και θα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το μέγεθος, τη δραστηριότητα και το καθεστώς της εταιρείας, ιδίως εάν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι σκόπιμη η διαμόρφωση ενός γενικού, μονοδιάστατου μοντέλου για την ΟΣΕ που θα ισχύει σε επίπεδο ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας του 2013 για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις[5], τα καθεστώτα ΟΣΕ ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της εταιρείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 62 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί κάποια μορφή μεταβλητών αμοιβών, με τη συμμετοχή στα κέρδη να αγγίζει το 30 % και τις αμοιβές που συνδέονται με τις επιδόσεις της ομάδας το 25 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο χρησιμοποιούνται από το 5 % των επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω καθεστώτα ΟΣΕ είναι περισσότερο διαδεδομένα στον ιδιωτικό τομέα παρά στον δημόσιο τομέα (με ορισμένες εθνικές εξαιρέσεις), καθώς και σε ορισμένους οικονομικούς τομείς, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, στον χρηματοοικονομικό τομέα, στον ασφαλιστικό τομέα και στον τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω καθεστώτα ΟΣΕ είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούνται από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παρά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και είναι επίσης πιο συνηθισμένα σε εταιρείες ξένων κεφαλαίων ή σε πολυεθνικές εταιρείες και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οικονομικά[6] αναπτυγμένες ή προηγμένες περιοχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προγράμματα ESOP είναι μια μορφή ΟΣΕ που χρησιμοποιεί ενδιάμεση οντότητα με δυνατότητα άσκησης δικαιώματος ψήφου ή άλλης μορφής διοικητικών αρμοδιοτήτων εξ ονόματος των εργαζομένων, οι οποίοι μπορούν να τα επιλέξουν εθελοντικά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα ΟΣΕ με συμμετοχή των εργαζομένων σε διαβουλεύσεις και στη λήψη αποφάσεων έχουν αποδεδειγμένα[7] οφέλη για τους εργαζομένους αλλά και για την εταιρεία, επίσης όσον αφορά τη βιώσιμη διοίκηση, τη διαφάνεια, τον κοινωνικό διάλογο, τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και άλλες πτυχές, όπως την πρόσληψη, την παραμονή των εργαζομένων στις θέσεις απασχόλησης, τα κίνητρα, την επαγγελματική ικανοποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και τη γενικότερη απόδοση και την κερδοφορία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων θα μπορούσε να βελτιώσει τις οργανωτικές επιδόσεις και την ποιότητα του εργασιακού βίου των εργαζομένων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εργαλείο καινοτομίας στον χώρο εργασίας[8] με σκοπό την προώθηση αισθήματος οικείωσης, την ενίσχυση της ροής των πληροφοριών στην εταιρεία και τη βελτίωση των επιπέδων εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καθεστώτα ΟΣΕ μπορούν να έχουν θετικές επιδράσεις στην οικονομία των κρατών μελών μέσω της στήριξης εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και της αγοράς εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων στην εταιρεία τους μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική ικανοποίηση, σε αίσθημα οικείωσης, στον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και στη γενικότερη απόδοση, ενώ επίσης μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους να βρουν ευκαιρίες στη χώρα τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η ΟΣΕ θα μπορούσε να συμβάλει στους στόχους της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της διαφάνειας στην οικονομική δραστηριότητα τους οποίους έχει η Ένωση Κεφαλαιαγορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ, εάν συνδυαστεί με κατάρτιση από τις εταιρείες και τα κράτη μέλη για τους συμμετέχοντες, θα μπορούσε να βελτιώσει τις γνώσεις των πολιτών της ΕΕ σχετικά με χρηματοοικονομικά θέματα, μειώνοντας πιθανώς την απροθυμία τους να επενδύσουν και αυξάνοντας δυνητικά τις επενδύσεις ιδιωτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης και η στρατηγική «Ευρώπη 2020» ορίζουν προτεραιότητες για τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση καλύτερων εργασιακών συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών και η παροχή καλύτερων επιβραβεύσεων μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας η ΟΣΕ να συνδυάζεται με υψηλό επίπεδο πληροφόρησης, κατάρτισης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους, ούτως ώστε να έχουν πλήρη επίγνωση της λειτουργίας των καθεστώτων οικονομικής συμμετοχής στα οποία μπορούν να προσχωρήσουν και να μπορούν, συνειδητά, να αξιολογούν τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους αυτών των καθεστώτων, όπως σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της ΟΣΕ, του ενισχυμένου κοινωνικού διαλόγου και της λήψης στρατηγικών αποφάσεων, οι εργοδότες ενδεχομένως να επενδύσουν σε ευκαιρίες ανάπτυξης για το εργατικό δυναμικό τους, συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο κατάρτισης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω της συμμετοχής των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σε συνάρτηση με την ιδιαιτερότητα του καθεστώτος, η ΟΣΕ μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να βοηθήσει τις εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσον αφορά την αναδιάρθρωση και τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα εταιρικής διαδοχής και ανανέωσης των γενεών, για παράδειγμα στις οικογενειακές επιχειρήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να συνυπολογίζεται το γεγονός πως η ΟΣΕ έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ συνεπάγεται ορισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αλλά θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως κυματοθραύστης, επιτρέποντας έκτακτες αμοιβές (πριμ) ή άλλες επιβραβεύσεις και διασφαλίζοντας επιπλέον ότι οι εργαζόμενοι διαθέτουν χαρτοφυλάκιο μετοχών εν είδει αποθέματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδίως τα προγράμματα ESOP μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα μοντέλου εξαγοράς μη εισηγμένων εταιρειών από εργαζομένους, όπου η διαδικασία εξαγοράς κατά προτεραιότητα θα μπορούσε να επιτρέψει στους εργαζομένους τη δυνητική διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, όταν υπάρχει το ενδεχόμενο εξαγοράς από άλλες εταιρείες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, χρειάζονται μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από την αντιμετώπιση κινδύνων, όπως της απώλειας τόσο της θέσης εργασίας τους όσο και του κεφαλαίου που έχουν επενδύσει, όταν ο εργοδότης τους επηρεάζεται από κάποια κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για τη μείωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων που έχουν αποκτήσει οι εργαζόμενοι, ότι δεν πρέπει να αντικαθιστά τις βασικές κατώτατες αποδοχές, άλλες μορφές αποδοχών ή τις εισφορές σε συνταξιοδοτικά καθεστώτα ούτε πρέπει να αποτελεί τρόπο μεταβίβασης των κινδύνων στους εργαζομένους ή μη συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην ΟΣΕ θα πρέπει να παραμείνει προαιρετική για τους εργαζομένους, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς ταυτόχρονα να επηρεάζει την κινητικότητά τους στην αγορά εργασίας, την κοινωνική τους ασφάλιση ή το δικαίωμά τους να αναλαμβάνουν συλλογική δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει συνεπώς να έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, με εξαίρεση το εμπορικό της απόρρητο και τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, καθώς και να ενημερώνονται για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε διαθέσιμου καθεστώτος ΟΣΕ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φορολογικά κίνητρα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες προώθησης της ΟΣΕ τα οποία θα μπορούσαν να αποδώσουν καρπούς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, δεδομένου ότι στις χώρες με μακρά παράδοση στην οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων παρατηρούνται επίσης η πιο εξελιγμένη συμμετοχή των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και τα υψηλότερα φορολογικά προνόμια·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προληπτικές πολιτικές απασχόλησης, όπως η υποστήριξη της πραγματικής αυτοαπασχόλησης, καθώς και η τακτική και κοινωνικά προσανατολισμένη επιχειρηματικότητα αποτελούν εργαλεία ζωτικής σημασίας για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Επιχειρηματικότητα που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2013·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προωθεί την κοινωνικά προσανατολισμένη επιχειρηματικότητα, καθώς και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, και ότι το νέο ΕΚΤ+ αναμένεται να ακολουθήσει την ίδια πορεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, βελτιώνοντας, για παράδειγμα, την προσβασιμότητα στις επενδύσεις ή στη χρηματοδότηση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα προγράμματα της ΕΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως το πρόγραμμα «COSME», το πρόγραμμα «InnovFin», το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΟΣΕ θα μπορούσε να αποτελέσει συμπληρωματικό εργαλείο προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο στηρίζει τα άτομα που απολύονται σε συνέχεια σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών λόγω της παγκοσμιοποίησης ή της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης όσον αφορά την επανειδίκευση και την κατάρτιση, τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και την εξαγορά επιχειρήσεων από τους εργαζομένους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ΟΣΕ θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν πλαίσια για καθεστώτα ΟΣΕ, τα οποία ενδεχομένως να οδηγήσουν σε οφέλη τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους, καθώς επίσης να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την ΟΣΕ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εκάστοτε εταιρείας καθώς και τους συναφείς κινδύνους πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων εργαζομένων ανά πάσα στιγμή·

1.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη διατύπωση κατάλληλων συστάσεων ώστε να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη και οι εταιρείες, και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αναπτύξουν και να προσφέρουν καθεστώτα ΟΣΕ προς όφελος και προς το συμφέρον τόσο των εργαζομένων όσο και των εταιρειών· τονίζει ότι τα καθεστώτα αυτά θα πρέπει:

-  να προστατεύουν την εισοδηματική ασφάλεια των εργαζομένων,

-  να μην εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους σε περιπτώσεις κρίσης,

-  να μην μετακυλίουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο στους εργαζομένους,

-  να εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας για τις επενδύσεις των εργαζομένων·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα μη δεσμευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών κινήτρων που δεν υπερισχύουν των εθνικών κανόνων φορολόγησης, σύμφωνα με αρχές βέλτιστων πρακτικών, κατά την προώθηση σε εταιρείες και εργαζομένους των καθεστώτων συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, στηρίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων και διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους στη συλλογική δράση·

3.  υπογραμμίζει ότι η ΟΣΕ πρέπει να ενσωματώνεται σε σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων, για παράδειγμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της εταιρείας, επίσης μέσω εκπροσώπων των εργαζομένων, καθώς και ότι η ΟΣΕ δεν πρέπει να υποκαθιστά τις δίκαιες και αξιοπρεπείς αποδοχές ούτε να αποτελεί εναλλακτική έναντι των δημόσιων συντάξεων ή των συνταξιοδοτικών καθεστώτων που συμφωνούνται σε συλλογικό επίπεδο·

4.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει το «σχέδιο δράσης πέντε σημείων» που περιλαμβάνεται στην τελική έκθεση του πιλοτικού σχεδίου του 2014 για την προώθηση της συνδιαχείρισης και συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων·

5.  αναγνωρίζει τη σχέση μεταξύ νομοθετικών μέτρων σε εθνικό επίπεδο τα οποία ευνοούν τα καθεστώτα ΟΣΕ και του αριθμού των εταιρειών και των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τα εν λόγω καθεστώτα·

6.  επισημαίνει τα διασυνοριακά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τόσο οι εταιρείες που παρέχουν τέτοιου είδους καθεστώτα σε διάφορα κράτη μέλη όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, συγκεκριμένα τις διαφορές στη νομοθεσία και τους κινδύνους διπλής φορολόγησης που ενδεχομένως να συνεπάγονται σημαντικές διοικητικές δαπάνες και να θίγουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της μάστιγας της ανεργίας και στην περαιτέρω σύγκλιση και ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν την ενημέρωση όπως συνιστάται στην τελική έκθεση του πιλοτικού σχεδίου από το 2014 με σκοπό την προώθηση της συνδιαχείρισης και συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, να αξιοποιήσουν τα πορίσματα των ερευνητικών έργων, να ενθαρρύνουν τη δυνατότητα διασυνοριακής μεταφοράς των βέλτιστων πρακτικών και να προτείνουν μια δέσμη απλών, στοιχειωδών και βασικών μοντέλων στήριξης·

8.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ειδικούς δικτυακούς τόπους όπου θα περιλαμβάνονται υποδείγματα συμφωνιών συμμετοχής στα κέρδη προκειμένου να διευκολύνεται η εφαρμογή τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους συναφείς κινδύνους και άλλο σχετικό υλικό· καλεί επίσης την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη χρήση και τη διάδοση των καθεστώτων οικονομικής συμμετοχής, αλλά και να εξετάσουν τις επιπτώσεις της οικονομικής συμμετοχής στη λειτουργία των εταιρειών, στην ποιότητα της εργασίας και στην παραμονή των εργαζομένων στις θέσεις απασχόλησης, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας·

9.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να βοηθήσουν τις εταιρείες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΟΣΕ με λύσεις και συγκεκριμένα μέτρα στήριξης για την αποφυγή των υπερβολικών διοικητικών και αναπτυξιακών δαπανών που συνδέονται με την εφαρμογή της ΟΣΕ, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και να ενθαρρύνουν φορείς εξωτερικής ανάθεσης, όπως τράπεζες και επενδυτικά ταμεία, να προτείνουν απλά καθεστώτα ΟΣΕ, ειδικά προσαρμοσμένα σε αυτό το είδος εταιρειών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ενδιάμεσοι φορείς δεν εκμεταλλεύονται τις μικρότερες εταιρείες και ότι δεν υπάρχουν κρυφές επιβαρύνσεις·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την απόκτηση γνώσεων σχετικά με χρηματοοικονομικά θέματα, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση των πολιτών της ΕΕ και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το τι συνεπάγεται η ΟΣΕ·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με κοινωνικούς εταίρους, με οργανώσεις συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη κατά την έναρξη της διαδικασίας, ώστε να σχεδιάσουν τα πλέον κατάλληλα πλαίσια ΟΣΕ και, όταν ένα καθεστώς ΟΣΕ θεωρείται καίριο, να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης για κάθε εταιρεία ξεχωριστά, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το μέγεθος και το είδος της εταιρείας, το εργατικό δυναμικό και την οικονομική της κατάσταση, αλλά και την εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές·

12.  συνιστά τα προγράμματα και τα μέσα αποταμίευσης των εργαζομένων να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε επίπεδο κάθε κλάδου, προκειμένου να τίθενται στη διάθεση των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων υποδείγματα συμφωνιών που μπορούν να εφαρμόζονται απευθείας και εύκολα από τις εν λόγω εταιρείες·

13.  υπογραμμίζει ότι η ΟΣΕ θα πρέπει να είναι ανοικτή σε όλους τους εργαζομένους χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, ιθαγένειας, εργασίας πλήρους/μερικής απασχόλησης κ.λπ.·

14.  προσθέτει ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των εργαζομένων, για παράδειγμα με τα περιορισμένα προγράμματα απόκτησης μετοχών που προορίζονται αποκλειστικά για τα εκτελεστικά διοικητικά στελέχη, μπορεί να είναι δικαιολογημένη, προκειμένου να ικανοποιούνται οι διαφορετικές ανάγκες και τα διαφορετικά συμφέροντα των εργαζομένων·

15.  θεωρεί ότι τα προγράμματα ESOP θα πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζομένους να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό ESOP για άλλες συμμετοχές σε κεφάλαιο πέραν εκείνου του υφιστάμενου εργοδότη, με σκοπό τον μετριασμό του κινδύνου συγκέντρωσης, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

16.  υπενθυμίζει ότι η απόφαση προσχώρησης σε καθεστώτα ΟΣΕ θα πρέπει να είναι προαιρετική, δηλαδή δεν θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα εις βάρος των εργαζομένων εάν αποφασίζουν να μην ενταχθούν σε αυτά και, όταν συμφωνούν, η συμμετοχή τους θα πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλη κατάρτιση και στη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης των εργαζομένων, οι οποίοι θα έχουν πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και των κινδύνων, της κατάστασης της εταιρείας, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που παρουσιάζει έκαστο καθεστώς, των φορολογικών επιπτώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο καθεστώς και των όρων που ισχύουν όταν αυτοί αποχωρούν από την εταιρεία ή το καθεστώς·

17.  θεωρεί ότι η ΟΣΕ δεν πρέπει να αντικαθιστά ή να μειώνει τις βασικές κατώτατες αποδοχές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εισφορών, όπως οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αλλά να λειτουργεί συμπληρωματικά προς όλα τα κοινωνικά και συμβατικά δικαιώματα, με το γεγονός αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της ΟΣΕ·

18.  πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν στενότεροι δεσμοί μεταξύ της ΟΣΕ και της κοινωνικής οικονομίας, ιδίως μέσω προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», τα οποία προσφέρουν μικροδάνεια ύψους έως 25 000 EUR σε μικρές εταιρείες και επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν την ταχεία εξέλιξη και την αλλαγή της αγοράς εργασίας, καθώς και τις συνακόλουθες προκλήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες, την ψηφιοποίηση, την αυτοματοποίηση, την ανισοκατανομή του πλούτου και τις περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τη συνεχή δημιουργία νέων ευκαιριών στήριξης και προστασίας των εργαζομένων, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο·

20.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ΟΣΕ στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε κεφάλαια, ιδίως για τις νέες επιχειρήσεις·

21.  τονίζει ότι παρόλο που οι μικροεπιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία των περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ, δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί υποστηρικτικά μέτρα υπέρ των καθεστώτων συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο ειδικά για τις επιχειρήσεις αυτές·

22.  χαιρετίζει πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, όπως οι ΓΔ EMPL, FISMA και GROW, για τη στήριξη της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της ένωσης κεφαλαιαγορών, και απευθύνει έκκληση για μια συντονισμένη προσέγγιση με στόχο την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, έχοντας κατά νου ότι τελικοί δικαιούχοι είναι οι ευρωπαίοι πολίτες·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 • [1]  ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11.
 • [2]  ΕΕ C 68E της 18.3.2004, σ. 429.
 • [3]  ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.
 • [4]  ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 41.
 • [5]  Τρίτη έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, Eurofound, 2013.
 • [6]  Αλλαγές στα συστήματα αποδοχών και αμοιβών, Eurofound, 2016.
 • [7]  Ετήσια οικονομική επισκόπηση της συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο στις ευρωπαϊκές χώρες.
 • [8]  Καινοτομία στον χώρο εργασίας σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, Eurofound, 2016.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα τελευταία 30 χρόνια, η οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων (ΟΣΕ) έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό σε όλη την Ευρώπη. Το 2018 υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια εργαζόμενοι-μέτοχοι στην Ευρώπη και 20 χώρες της ΕΕ διαθέτουν κάποια ρύθμιση για την παροχή κινήτρων ΟΣΕ[1]. Το 2017 ήταν έτος-σταθμός για την ΟΣΕ με τους εργαζομένους να κατέχουν σχεδόν 400 δισεκατομμύρια ευρώ[2].

Παρ’ όλα αυτά, η ανάπτυξη της συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από άνιση γεωγραφική κατανομή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με καθυστέρηση 30-40 ετών μεταξύ των πρωτοπόρων και των ουραγών ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα αυτόν. Οι διαφορές αυτές μεταξύ των κρατών μελών μπορούν να εξηγηθούν από την ύπαρξη ή μη επαρκούς νομοθεσίας. Για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες, όπως η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία ή η Σλοβακία, η συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο δεν παίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία και τα συγκεκριμένα κράτη μέλη δεν έχουν εφαρμόσει καμία ή έχουν εφαρμόσει ελάχιστες σχετικές πολιτικές. Αντίθετα, σημαντικά φορολογικά κίνητρα υπέρ της συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο παρατηρούνται σε 15 χώρες της ΕΕ (μόνο 12 το 2015), όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Σουηδία ή η Κύπρος. Άλλες χώρες παρέχουν επίσης νομικό πλαίσιο για τα καθεστώτα συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, αλλά χωρίς φορολογικά κίνητρα[3].

Η συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο έχει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσει την οικονομία της Ευρώπης στο σύνολό της. Μελέτες από τις ΗΠΑ καταδεικνύουν σαφώς ότι οι εταιρείες οι οποίες παρέχουν στους εργαζομένους μερίδιο των επιχειρηματικών κεφαλαίων δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας από ό,τι οι εταιρείες που δεν διαθέτουν αντίστοιχα προγράμματα. Οι εργαζόμενοι-μέτοχοι συγκεντρώνουν περισσότερα στοιχεία ενεργητικού για τη συνταξιοδότησή τους, λαμβάνουν καλύτερους μισθούς και έχουν λιγότερες πιθανότητες να μείνουν άνεργοι σε σχέση με άλλους εργαζομένους. Καθώς το εισόδημα των νοικοκυριών εξαρτάται επί του παρόντος σε μεγάλο βαθμό από τους μισθούς, οι εργαζόμενοι-μέτοχοι επωφελούνται από τη δυνατότητα άντλησης εισοδήματος εκ κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανισότητα του πλούτου στην κοινωνία[4].

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, έχει διαπιστωθεί ότι τα προγράμματα ESOP δίνουν ώθηση που υπερβαίνει το 2 %[5] ετησίως στις πωλήσεις και στην απασχόληση σε σύγκριση με ανάλογες εταιρείες χωρίς προγράμματα ESOP. Η παραγωγικότητα αυξάνεται έως 4-5 % κατά μέσον όρο, κατά τη διάρκεια του έτους έναρξης του προγράμματος ESOP[6]. Στην Ευρώπη έχει αποδειχθεί, επίσης, ότι οι κοινωνικές επιδόσεις των εταιρειών που εφαρμόζουν τη συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο είναι κατά 52 % υψηλότερες σε σχέση με αυτές των εταιρειών που δεν διαθέτουν ούτε πρόγραμμα ESOP ούτε πρόγραμμα αποταμιεύσεων για τους εργαζομένους[7].

Η ζήτηση για την ΟΣΕ αναπτύσσεται στην ΕΕ και έχει αποδείξει τα οφέλη της[8]. Μια σαφής δέσμη με ευρείες και απλές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ θα διασφαλίσει ισότιμους όρους για τη χρήση της ΟΣΕ και την κατανομή των σχετικών οφελών σε όλη την Ευρώπη.

Στη μελέτη για την προώθηση της συνδιαχείρισης και συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύτηκε το 2014, αναλύθηκε μια σειρά από επιλογές πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου ενός σχεδίου δράσης πέντε σημείων: 1. έναρξη λειτουργίας εικονικού κέντρου, 2. σχηματισμός ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, 3. εφαρμογή προγράμματος δράσης με στόχο την ευαισθητοποίηση, 4. κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας, 5. νομοθετική πρόταση για κοινό προαιρετικό ευρωπαϊκό καθεστώς.[9]

Η στρατηγική ΕΕ 2020 για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη επισημαίνει την ανάγκη για χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που, μεταξύ άλλων, ενισχύει τους πολίτες μέσω παροχής απασχόλησης, επενδύσεων στις δεξιότητες, καταπολέμησης της φτώχειας και εκσυγχρονισμού των αγορών εργασίας και της κοινωνικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΣΕ παρέχει απτά μέσα, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων των εταιρειών στις οποίες εργάζονται, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων απασχόλησης, την εξασφάλιση μεριδίου των οικονομικών οφελών και την καταπολέμηση της συγκέντρωσης κεφαλαίων, την επαναδραστηριοποίηση των ανέργων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Εάν συνδυαστεί με μέσα κοινωνικής οικονομίας, όπως τις μικροπιστώσεις για την ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας και την πρόληψη των μετεγκαταστάσεων, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά την εταιρική διαδοχή, την πρόσβαση σε κεφάλαια και σε ειδικευμένους εργαζομένους, τα θετικά αποτελέσματα θα είναι λογικό επακόλουθο.

Η συνολική συμμετοχή στα καθεστώτα ΟΣΕ παραμένει, ωστόσο, σχετικά χαμηλή. Παρά την αύξηση του ενδιαφέροντος που παρατηρείται, το 68 % των επιχειρήσεων στην ΕΕ δεν παρέχει κανένα είδος καθεστώτος ΟΣΕ[10]. Χωρίς να ζητεί νέα νομοθετικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ, η έκθεση πρωτοβουλίας αυτή έχει στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη της ΟΣΕ στην Ευρώπη χάρη:

- στην ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν τα καθεστώτα αυτά τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες όσον αφορά την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία, καθώς και των εμποδίων που πρέπει να αντιμετωπίσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη,

- στην πρόταση ορισμένων μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν σε επίπεδο Ένωσης για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της ΟΣΕ, όπως η ανάγκη για εκστρατείες ευαισθητοποίησης, πλατφόρμες ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, απόκτηση γνώσεων σχετικά με χρηματοοικονομικά θέματα από τους πολίτες, μεγαλύτερη διαφάνεια και πληροφόρηση, περισσότερα κίνητρα και προβληματισμό σχετικά με τα διακρατικά εμπόδια.

 • [1]  Ετήσια οικονομική επισκόπηση της συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο στις ευρωπαϊκές χώρες το 2016, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (EFES), 2017
 • [2]  Ετήσια οικονομική επισκόπηση της συμμετοχής των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο στις ευρωπαϊκές χώρες το 2017, EFES, 2018
 • [3]  Έγγραφο θέσης της EFES ως ανταπόκριση στη δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση του 2017 της Ένωσης Κεφαλαιαγορών με τίτλο «Employee share ownership for building the Capital Market Union – Again: the need for a European Action Plan» (Συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο για την οικοδόμηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών – Για άλλη μια φορά: η ανάγκη για ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης)
 • [4]  «Employee Share Ownership as Pivotal Part of the Capital Markets Union» (Η συμμετοχή των εργαζομένων στο μετοχικό κεφάλαιο ως καθοριστικός παράγοντας της Ένωσης Κεφαλαιαγορών), Deutsches Aktieninstitut e.V., έγγραφο θέσης, 16 Μαρτίου 2017
 • [5]  https://www.nceo.org/articles/research-employee-ownership-corporate-performance
 • [6]  https://www.nceo.org/articles/research-employee-ownership-corporate-performance
 • [7]  http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/na210-performancesociale-2011-02-21_0.pdf
 • [8]  «The Promotion of Employee Ownership and Participation» (Η προώθηση της συνδιαχείρισης και συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων), 2014, http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/141028-study-for-dg-markt_en.pdf
 • [9]  «Promotion of employee ownership and participation proposals for the European action plan» (Η προώθηση της συνδιαχείρισης και συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, προτάσεις για το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης), EFES, 2014, http://www.efesonline.org/EUROPEAN%20COMMISSION/2015/EFES%20Proposals%20for%20the%20European%20Action%20Plan.pdf
 • [10]  Παρουσίαση του δοκιμαστικού σχεδίου σχετικά με την προώθηση της συνδιαχείρισης και συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων, 2014, http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201411/20141107ATT92852/20141107ATT92852EN.pdf

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Martina Dlabajová, Λάμπρος Φουντούλης, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Dennis Radtke, Robert Rochefort, Renate Weber, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Deirdre Clune, Rosa D’Amato, Eduard Kukan, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Anne Sander, Birgit Sippel, Helga Stevens, Νεοκλής Συλικιώτης, Csaba Sógor, Monika Vana, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anna Hedh, Marco Valli

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Renate Weber

ECR

Amjad Bashir, Anthea McIntyre, Helga Stevens, Jana Žitňanská

EFDD

Rosa D'Amato, Marco Valli

GUE/NGL

Lynn Boylan, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης

PPE

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Anne Sander, Csaba Sógor

S&D

Maria Arena, Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Anna Hedh, Agnes Jongerius, Javi López, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Monika Vana

0

-

 

 

1

0

NI

Λάμπρος Φουντούλης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου