Menetlus : 2018/2220(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0294/2018

Esitatud tekstid :

A8-0294/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/10/2018 - 7.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0363

RAPORT     
PDF 489kWORD 65k
27.9.2018
PE 626.936v02-00 A8-0294/2018

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Madalmaade taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

(COM(2018)0548 – C8‑0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Ivana Maletić

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Madalmaade taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

(COM(2018)0548 – C8‑0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0548 – C8‑0392/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0294/2018),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt;

C.  arvestades, et Madalmaad esitasid taotluse EGF/2018/001 NL/Financial service activities, et saada EGFist rahalist toetust seoses 1324 töötaja koondamisega NACE Revision 2 osa 64 (finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid) alla kuuluvas majandussektoris Madalmaades, NUTS 2. tasandi piirkondades NL12 (Friesland), NL13 (Drenthe) ja NL21 (Overijssel), ning et see on alates EGFi loomisest esimene taotlus nimetatud majandussektoris;

D.  arvestades, et taotlus põhineb EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punkti b kohastel sekkumiskriteeriumidel, mille kohaselt on toetuse saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul ettevõtjate juures, kes tegutsevad samas NACE Revision 2 osa tasandil määratletud majandussektoris ja asuvad ühe liikmesriigi NUTS 2. tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud tingimused on täidetud ja Madalmaadel on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust summas 1 192 500 eurot, mis moodustab 1 987 500 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  märgib, et Madalmaade ametiasutused esitasid taotluse 23. veebruaril 2018 ning pärast Madalmaade poolt lisateabe esitamist viis komisjon taotluse hindamise lõpule 20. juulil 2018 ning tegi selle Euroopa Parlamendile teatavaks 20. augustil 2018;

3.  märgib, et Madalmaade väitel on koondamised seotud ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga ning selle mõjuga Madalmaade pankade teenustele ja toimimisele; tunnistab, et finantskriisiga toimetulekuks kehtestatud madalad intressimäärad, rangemad regulatiivnõuded, oluliselt väiksem hüpoteegiturg ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) antud laenud põhjustasid kasumlikkuse vähenemise ja tekitasid vältimatu vajaduse vähendada kulusid; peab kahetsusväärseks, et kõige selle tagajärjel vähendasid pangad oma personali, sulgedes peamiselt piirkondlikke harukontoreid ja minnes üle internetipangandusele;

4.  võtab teadmiseks, et kuigi viimastel aastatel on toimunud mõningane taastumine, antakse laenu eluasemelaenude turul endiselt vähem kui enne finantskriisi;

5.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et teiste liikmesriikide finantssektorid on sarnase surve all; võtab teadmiseks, et mõningatel juhtudel võivad koondamised toimuda liiga pika aja jooksul, mille tagajärjel need ei vasta enam EGFi kriteeriumidele; kutsub sellegipoolest liikmesriikide valitsusi üles kaaluma, kas EGFist võiks olla kasu, et aidata töötajatel nende muutustega kohaneda;

6.  tuletab meelde, et Madalmaade pangandussektoris tegutsevas 20 ettevõttes toimunud koondamised avaldavad kohalikule majandusele ilmselt märkimisväärset negatiivset mõju, et töötuse määr on kolmes taotluses käsitletud provintsis (Friesland, Drenthe ja Overijssel) riigi keskmisest kõrgem, ja koondamise tagajärjed on seda rängemad, et uut tööd on raske leida, sest töökohti napib, koondatud töötajate haridustase on madal ja tööotsijaid on palju;

7.  märgib, et taotlus on seotud 1324 töötaja koondamisega; peab seejuures arusaamatuks, miks kavandatud meetmete sihtrühma kuulub neist vaid 450; juhib tähelepanu asjaolule, et enamik koondatud töötajatest on naised (59 %), kes kuuluvad halduspersonali hulka või on tellerid; märgib veel, et 27 % koondatud töötajatest on üle 55aastased; tunnistab sellega seoses, kui olulised on EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed, et parandada nende haavatavate rühmade tööturule naasmise võimalusi;

8.  kiidab heaks Madalmaade otsuse suunata abi ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele ja aidata inimesi, kes vahetavad kutseala, sektorit või piirkonda, sealhulgas pakkudes koolitusi jaemüügisektoris ja uute kutseprofiilide (nagu transport, IT-teenused ja tehnilised kutsealad) jaoks, mille puhul on töövõimalused paremad;

9.  märgib, et Madalmaadel on kavas võtta taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks seitset tüüpi meetmeid: i) arvelevõtmine, ii) abi töö otsimisel, iii) liikuvusmeede, iv) ettevõtluse edendamise koolitus ja juhendamine, v) koolitus ja ümberõpe, vi) töökohavahetuse toetamine, vii) ettevõtluse edendamise toetus;

10.  märgib, et liikuvusmeede moodustab ligikaudu 30 % individuaalsete teenuste kogupaketist; mõistab, et see hõlmab selliste inimeste juhendamist, kellel muidu oleks raskusi töökoha leidmisel;

11.  tunnistab, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel konsulteeriti sidusrühmade ja selliste sotsiaalpartneritega nagu Dutch Banking Association (NVB), Dutch Federation for Trade Unions (FNV) ja National Christian Trade Union Federation (CNV);

12.  rõhutab, et Madalmaade ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest;

13.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on riigisisese õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

14.  palub komisjonil nõuda, et riikide ametiasutused esitaksid tulevastes ettepanekutes rohkem üksikasju sektorite kohta, mis eeldatavasti kasvavad ja kuhu seetõttu võetakse tõenäoliselt inimesi tööle, ning koguksid EGFi rahaeraldiste mõju kohta tõendatud andmeid, sh andmeid töökohtade kvaliteedi ja EGFi toetuse abil tööturule tagasi pöördunute osakaalu kohta;

15.  tuletab meelde, et vastavalt EGFi määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga;

16.  kutsub komisjoni uuesti üles tagama, et kõik EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumendid oleksid üldsusele kättesaadavad;

17.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

18.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Madalamaade taotlus – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(3) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)  23. veebruaril 2018 esitasid Madalmaad taotluse EGFi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses töötajate koondamistega 20 ettevõttes, mis on tegevad finantsteenuste sektoris järgmistes Madalmaade piirkondades: Friesland, Drenthe ja Overijssel. Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)  Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Madalmaade taotluse alusel rahalist toetust summas 1 192 500 eurot.

(5)  Selleks et EGFi vahendeid saaks võimalikult kiiresti kasutusele võtta, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 1 192 500 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäev](4)*.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(4)

*   Parlament lisab kuupäeva enne otsuse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.


SELETUSKIRI

I.  Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on loodud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ja määruse (EÜ) nr 1309/2013(2) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringuna.

Menetluskorra kohaselt esitab komisjon vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II.  Madalmaade taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 20. juulil 2018 heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Madalmaadele vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 64 (finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid) alla kuuluvas majandussektoris tegutsevas kahekümnes ettevõttes koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule. Koondamised toimusid Madalmaades NUTS 2. tasandi piirkondades NL12 (Friesland), NL13 (Drenthe) ja NL21 (Overijssel). Ettepanek edastati Euroopa Parlamendile 20. augustil 2018.

Kõnealune taotlus on seitsmes, mida tuleb 2018. aasta eelarve raames käsitleda, ja alates EGFi loomisest esimene taotlus majandussektoris, mis kuulub NACE Revision 2 osa 64 (finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid) alla. See puudutab 1324 koondatud töötajat ning EGFist Madalmaade kasuks kokku 1 192 500 euro kasutuselevõtmist.

Taotlus saadeti komisjonile 23. veebruaril 2018 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 4. maini 2018. Komisjon viis oma hindamise lõpule 20. juulil 2018 ja otsustas kooskõlas kõigi kohaldatavate EGFi määruse sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele, millele on osutatud EGFi määruse artikli 4 lõikes 1.

Madalmaade väitel on koondamised seotud üleilmse finants- ja majanduskriisiga ning selle mõjuga Madalmaade pankade teenustele ja toimimisele, eelkõige finantskriisiga toimetulekuks kehtestatud madalate intressimäärade, rangemate regulatiivnõuete, oluliselt väiksema hüpoteegituru ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) antud laenudega, mis põhjustasid kasumlikkuse vähenemise ja tekitasid vältimatu vajaduse vähendada kulusid. Kõige selle tagajärjel vähendasid pangad oma personali, sulgedes peamiselt piirkondlikke harukontoreid (aastatel 2004–2014 suleti 50 % harukontoritest) ja minnes üle internetipangandusele.

Töötuse määr on kõigis neis kolmes piirkonnas, kus koondamised toimusid, riigi keskmisest (5,4 %) kõrgem (Frieslandis on see 10,8 %, Drenthes 7 % ja Overijsselis 6,3 %). Kõnealused piirkonnad on vähem industrialiseerunud kui muud Madalmaade piirkonnad, enamik ettevõtjaid on VKEd ja samas sektoris on uut töökohta raske leida.

Enamik koondatud töötajatest on naised (59 %), kellel on madal või keskmine haridustase, nagu halduspersonal ja tellerid. 27 % koondatud töötajatest on üle 55aastased. EGFist kaasrahastatavad aktiivsed tööturumeetmed on nende haavatavate rühmade tööturule naasmise võimaluste parandamisel seda tähtsamad.

Seitset tüüpi meetmed, mida koondatud töötajatele pakutakse ja milleks EGFist kaasrahastamist taotletakse, on järgmised.

–  Arvelevõtmine: selle meetme abil kaardistatakse osalejad vastavalt nende võimetele, potentsiaalile ja tööväljavaadetele. Iga arvelevõtmine hõlmab ka nõustamist.

–  Abi töö otsimisel: see meede algab koondatute vajadustele vastavalt kohandatud programmi pakkumisega. See hõlmab muu hulgas üleviimisdokumentide koostamist, intensiivset tööotsimise koolitust, töömesside korraldamist ja aktiivset kontakteerumist tööandjatega.

–  Liikuvusmeede: see meede kujutab endast tööotsijatele ja tööandjatele loodud paindlikku tööbörsi, kus pakutakse ajutist tööd. Endistest pangandussektori töötajatest luuakse piirkondlikud grupid. Meetmega pakutakse töökogemust (ümberõppinud) töötajatele ja aidatakse neil end uutele tööandjatele tutvustada.

–  Ettevõtluse edendamise koolitus ja juhendamine: selle meetme abil pakutakse koolitust ja juhendamist oma ettevõtte loovatele osalejatele, arendades nende oskusi, koostades jätkusuutliku äriplaani ja juhtides neid läbi õigusmenetluste.

–  Koolitus ja ümberõpe: selle meetme abil pakutakse koolitust, ümberõpet ja muid haridusega seotud võimalusi jaemüügisektorile ja uutele kutseprofiilidele, näiteks transport, IT-teenused, tehnilised erialad ja muu.

–  Töökohavahetuse toetamine: selle meetme abil pakutakse tööalast suunamist, tööalast nõustamist ja pädevusega seotud koolitust.

–  Ettevõtluse edendamise toetus: selle meetme abil antakse toetust investeerimiskulude katmiseks, kui osaleja omandab vajalikud oskused ja tal on jätkusuutlik äriplaan.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud ega asenda passiivseid sotsiaalkaitsemeetmeid.

Madalmaade ametiasutused on esitanud kõik vajalikud tagatised seoses järgmisega:

– kavandatavatele meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

– liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

– kavandatavad meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning topeltrahastamine on välistatud;

– kavandatavad meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

– EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Madalmaad on komisjonile teatanud, et riikliku eel- või kaasrahastamise eraldised on enamasti pärit riiklikust töötuskindlustusametist (UWV), provintside eelarvest, haridusfondidest ja sotsiaalpartneritelt. Rahalist toetust hakkab haldama sotsiaal- ja tööhõiveministeeriumi teenuste, koostöö ja rakendusosakonna poliitika rakendamise allasutus (SZV). Finantskontrolli hakkab teostama majandus- ja kliimapoliitika ministeeriumi alla kuuluva Madalmaade ettevõtlusameti peadirektoraat (RVO) (sertifitseerimisasutus).

III.  Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 1 192 500 euro ümberpaigutamiseks EGFi reservist (40 02 43) EGFi eelarvereale (04 04 01).

See on 2018. aastal seni seitsmes ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele EGFi kasutusele võtmiseks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

D(2018)33662

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2018/001 NL puhul

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon (EMPL) ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond“) töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2018/001 NL puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

EMPL-komisjon ja fondi töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. EMPL-komisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

EMPL-komisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (EGFi määrus) artikli 4 lõike 1 punktil b ning on seotud 1324 töötaja koondamisega 20 ettevõttes, mis tegutsevad NACE Revision 2. jao osa 64 (finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid) alla kuuluvates majandussektorites;

B)  koondamiste seostamiseks ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga väidavad Madalmaad, et madalad intressimäärad, rangemad regulatiivsed tingimused, hüpoteegituru oluline kahanemine ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) laenude andmise oluline vähenemine mõjutasid tõsiselt Madalmaade pankade teenuseid ja toimimist ning põhjustasid kasumlikkuse vähenemise ja tekitasid vältimatu vajaduse vähendada kulusid;

C)  meetme sihtrühmaks olevatest töötajatest on 59,3 % naised ja 40,7 % mehed; sihtrühma kuuluvatest toetusesaajatest on 53,6 % vanuses 30–54 aastat, 26,9 % on vanemad kui 55 aastat ja 19,5 % on nooremad kui 30 aastat;

D)  tegemist on finantsteenuste osutamise (v.a kindlustus ja pensionifondid) sektori esimese taotlusega fondile.

Eeltoodut arvestades palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Madalmaade taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis b sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Madalmaadel õigus saada nimetatud määruse alusel 1 192 500 eurot rahalist toetust, mis moodustab 1 987 500 euro suurustest kogukuludest 60 %;

2.  märgib, et taotluses käsitletud kolmes provintsis (Friesland, Drenthe ja Overijssel) on töötus riigi keskmisest kõrgem ning väljavaated finantssektoris teise töö leidmiseks on halvad, sest ennustatakse töökohtade arvu edasist kahanemist;

3.  võtab teadmiseks, et kuigi viimastel aastatel on toimunud mõningane taastumine, antakse hüpoteegiturul endiselt vähem laene kui enne finantskriisi;

4.  tõdeb kahetsusega, et teiste liikmesriikide finantssektorid on sarnase surve all; võtab teadmiseks, et mõnel juhul võib koondamiste toimumise ajavahemik olla fondi kriteeriumide täitmiseks liiga pikk; kutsub sellest hoolimata liikmesriikide valitsusi üles kaaluma, kas fondist võiks olla kasu, et aidata töötajatel nende muutustega kohaneda;

5.  kiidab heaks Madalmaade otsuse suunata abi haavatavatele rühmadele ja aidata inimesi, kes vahetavad kutseala, sektorit või piirkonda, sealhulgas pakkudes koolitusi jaemüügisektori ja uute kutseprofiilide (nagu transport, IT-teenused ja tehnilised kutsealad) jaoks, mille puhul on töövõimalused paremad;

6.  märgib, et fondist kaasrahastatud individuaalsed teenused koondatud töötajatele hõlmavad ka arvelevõtmist, abi töö otsimisel, liikuvusmeedet, ettevõtluse edendamise koolitust ja juhendamist, töövahendust ning ettevõtluse edendamise toetusi;

7.  märgib, et liikuvusmeede moodustab ligikaudu 30 % individuaalsete teenuste kogupaketist; mõistab, et see hõlmab selliste inimeste juhendamist, kellel muidu oleks raskusi töökoha leidmisel;

8.  väljendab heameelt selle üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel konsulteeriti tihedalt sidusrühmade ja selliste sotsiaalpartneritega nagu Madalmaade pangaliit (NVB), Madalmaade ametiühingute liit (FNV) ja riiklik kristlik ametiühingute liit (CNV), ning et sotsiaalpartnerid osalevad ka juhtkomitees, mis koordineerib kõiki tööturumeetmeid;

9.  märgib, et Madalmaade ametiasutused on esitanud kinnitused selle kohta, et kavandatud meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest, välistatud on topeltrahastamine ning kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

10.  väljendab heameelt Madalmaadelt saadud kinnituse üle, et fondi rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida asjaomased ettevõtjad peavad võtma riigisiseste õigusaktide või kollektiivlepingute kohaselt;

11.  tuletab meelde, et vastavalt määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Teema:    Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Austatud hr Arthuis

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise kohta. Mulle teadaolevalt on eelarvekomisjonil kavas võtta vahemikus 24.–27. september 2018 vastu raport järgmise ettepaneku kohta:

  COM(2018)0548, milles tehakse ettepanek anda EGFist 1 192 500 eurot toetust 450 töötajale, kes koondati NACE Revision 2 osa 64 (finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid) alla kuuluvas majandussektoris. Koondamised toimusid peamiselt NUTS 2. tasandi piirkondades NL12 (Friesland), NL13 (Drenthe) ja NL21 (Overijssel) asuvates ettevõtetes.

EGFist rahalise toetuse saamise suhtes kohaldatavad eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruses (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmisele ega eelnimetatud summa eraldamisele vastavalt Euroopa Komisjoni ettepanekule.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

25.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

26

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

José Blanco López, Jonathan Bullock, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

26

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

ENF

André Elissen, Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

S&D

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 28. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika