Procedūra : 2018/2220(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0294/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0294/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 02/10/2018 - 7.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0363

ZIŅOJUMS     
PDF 660kWORD 62k
27.9.2018
PE 626.936v02-00 A8-0294/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības)

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Ivana Maletić

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE
 INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/ Finanšu pakalpojumu darbības)

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0294/2018),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Nīderlande ir iesniegusi pieteikumu EGF/2018/001 NL/Finanšu pakalpojumu darbības, lai saņemtu EGF finansiālo ieguldījumu pēc 1324 darbinieku atlaišanas no darba ekonomikas nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 64. nodaļā “Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”, NUTS 2. līmeņa reģionos NL12 — Frīzlande, NL13 — Drente un NL21 — Overeisela Nīderlandē, un tas ir pirmais pieteikums šajā ekonomikas nozarē kopš EGF izveidošanas;

D.  tā kā pieteikums tika iesniegts, pamatojoties uz EGF regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto intervences kritēriju, kas nosaka vismaz 500 darba ņēmēju atlaišanu deviņu mēnešu pārskata perioda laikā uzņēmumos, kas darbojas vienā saimnieciskās darbības nozarē, kas definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kas atrodas vienā dalībvalsts reģionā vai divos kaimiņu reģionos, kuri definēti NUTS 2. līmenī,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Nīderlande saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 192 500 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 1 987 500;

2.  ņem vērā, ka Nīderlandes iestādes pieteikumu iesniedza 2018. gada 23. februārī un pēc tam, kad Nīderlande bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2018. gada 20. jūlijā un 2018. gada 20. augustā par to paziņoja Parlamentam;

3.  ņem vērā, ka Nīderlande apgalvo — darbinieku atlaišana ir saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi un tās ietekmi uz Nīderlandes banku pakalpojumiem un darbību; atzīst, ka zemo procentu likmju vide, kas tika ieviesta, reaģējot uz finanšu krīzi, stingrāki regulatīvie nosacījumi, hipotekāro kredītu tirgus ievērojama samazināšanās un kredītu sniegšanas samazināšanās maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) izraisīja rentabilitātes lejupslīdi un radīja steidzamu vajadzību samazināt izmaksas; pauž nožēlu par to, ka tā rezultātā bankas samazināja personālu, galvenokārt slēdzot reģionālās filiāles un pārveidojot banku pakalpojumus par tiešsaistē pieejamiem pakalpojumiem;

4.  atzīst — lai gan pēdējos gados ir notikusi ekonomikas atlabšana, hipotekāro aizdevumu apmērs joprojām ir mazāks nekā pirms finanšu krīzes;

5.  pauž nožēlu par to, ka finanšu sektors citās dalībvalstīs saskaras ar līdzīgu spiedienu; pieņem zināšanai, ka dažos gadījumos darbinieku atlaišana var notikt periodā, kas ir pārāk ilgs, lai atbilstu EGF kritērijiem; tomēr aicina dalībvalstu valdības apsvērt to, vai EGF nevarētu būt lietderīgs, lai radītu darba ņēmējiem iespējas pielāgoties šīm pārmaiņām;

6.  atgādina, ka darbinieku atlaišana, kas notika 20 uzņēmumos, kuri darbojas Nīderlandes banku sektorā, sagaidāms, radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vietējo ekonomiku, ka bezdarba līmenis visos trijos reģionos (Frīzlandē, Drentē un Overeiselā), kuros tika atlaisti darbinieki, ir augstāks nekā vidējais valsts rādītājs un ka darbinieku atlaišanas sekas ir saistītas ar grūtībām atrast jaunu darbu, jo trūkst darbvietu, atlaistajiem darbiniekiem ir zems izglītības līmenis un darbu meklē liels skaits darba ņēmēju;

7.  ņem vērā, ka pieteikums attiecas uz 1324 atlaistiem darbiniekiem; tomēr pauž izbrīnu, kāpēc pasākumi tiks paredzēti tikai 450 darba ņēmējiem; norāda, ka lielākā daļa atlaisto darbinieku ir sievietes (59 %), kas strādāja kā administratīvās darbinieces vai reģistratores; turklāt norāda, ka 27 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vecāki par 55 gadiem; ņemot to vērā, atzīst, ka EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus pasākumiem ir svarīga nozīme, lai uzlabotu šo neaizsargāto darba ņēmēju grupu izredzes atgriezties darba tirgū;

8.  atzinīgi vērtē Nīderlandes lēmumu sniegt palīdzību neaizsargātām iedzīvotāju grupām un palīdzēt darba ņēmējiem mainīt profesiju vai nozari vai pārcelties uz citu reģionu, tostarp nodrošinot apmācību mazumtirdzniecības nozarē un jaunos darba profilos, piemēram, transporta, IT pakalpojumu, tehnisko profesiju un citās jomās;

9.  ņem vērā, ka Nīderlande plāno īstenot septiņu veidu pasākumus atlaistajiem darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, proti: i) sākotnējo pasākumu, ii) palīdzību darba meklēšanā, iii) mobilitātes grupu, iv) apmācību un konsultēšanu uzņēmējdarbības veicināšanai, v) apmācību un pārkvalifikāciju, vi) pārcelšanas atbalstu, vii) dotāciju uzņēmējdarbības veicināšanai;

10.  ņem vērā, ka mobilitātes grupa veido gandrīz 30 % no kopējā individualizēto pakalpojumu kopuma; pieņem zināšanai, ka šajā pasākumā tiek iekļauta konsultāciju sniegšana cilvēkiem, kuriem citādi būtu grūti atrast darbu;

11.  pieņem zināšanai to, ka Nīderlande ir norādījusi — saskaņotā individualizēto pakalpojumu pakete ir izstrādāta, apspriežoties ar ieinteresētajām personām un sociālajiem partneriem, piemēram, ar Nīderlandes Banku asociāciju (NVB), Nīderlandes Arodbiedrību federāciju (FNV) un Valsts kristīgo arodbiedrību federāciju (CNV);

12.  uzsver, ka Nīderlandes iestādes ir apstiprinājušas, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem;

13.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

14.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti jauni darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz darbvietu kvalitāti, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts ar EGF intervenci;

15.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

16.  atgādina par savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

17.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

18.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

19.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar Nīderlandes pieteikumu EGF/2018/001 NL/Finanšu pakalpojumu darbības

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006,(1) un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3) 12. pantā.

(3)  Nīderlande 2018. gada 23. februārī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai pēc darbinieku atlaišanas 20 uzņēmumos, kas darbojas finanšu pakalpojumu nozarē šādos Nīderlandes reģionos: Frīzlande, Drente un Overeisela. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu par pieteikumu tika sniegta papildu informācija. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā noteiktajām prasībām par EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanu.

(4)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 1 192 500 apmērā saistībā ar Nīderlandes iesniegto pieteikumu.

(5)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 1 192 500 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no ... [tā pieņemšanas datums](4)*.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(3)

Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(4)

*   Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.


PASKAIDROJUMS

I.  Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,(1) un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(2) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II.  Nīderlandes pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2018. gada 20. jūlijā pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Nīderlandei, lai atbalstītu to darba ņēmēju atgriešanos darba tirgū, kas globalizācijas dēļ atlaisti no darba 20 uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 64. nodaļā (“Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”) klasificētās saimnieciskās darbības nozarēs. Darbinieki ir atlaisti NUTS 2. līmeņa reģionos NL12 — Frīzlande, NL13 — Drente un NL21 — Overeisela. Priekšlikums tika iesniegts Eiropas Parlamentam 2018. gada 20. augustā.

Šis ir septītais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2018. gada budžetu, un pirmais pieteikums kopš EGF izveides, kas attiecas uz NACE 2. redakcijas 64. nodaļu (“Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”). Tas ir saistīts ar 1324 atlaistiem darba ņēmējiem un EGF līdzekļu piešķiršanu Nīderlandei par kopējo summu EUR 1 192 500.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2018. gada 23. februārī, un līdz 2018. gada 4. maijam tika sniegta papildu informācija. Komisija pabeidza pieteikuma izvērtēšanu 2018. gada 20. jūlijā un, ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF regulas 4. panta 1. punktā minētajiem EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Nīderlande apgalvo, ka darbinieku atlaišana ir saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi un tās ietekmi uz Nīderlandes banku pakalpojumiem un darbību, jo īpaši ar zemo procentu likmju vidi, kas tika ieviesta, reaģējot uz finanšu krīzi, stingrākiem regulatīvajiem nosacījumiem, hipotekāro kredītu tirgus ievērojamu samazināšanos un kredītu sniegšanas samazināšanos maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas izraisīja rentabilitātes lejupslīdi un radīja steidzamu vajadzību samazināt izmaksas. Tā rezultātā bankas samazināja personālu, galvenokārt slēdzot reģionālās filiāles (laikā no 2004. gada līdz 2014. gadam tika slēgti 50 % banku filiāļu) un pārveidojot banku pakalpojumus par tiešsaistē pieejamiem pakalpojumiem.

Bezdarba līmenis visos trijos reģionos, kuros tika atlaisti darbinieki, ir augstāks nekā vidējais valsts rādītājs (5,4 %) (Frīzlandē tas ir 10,8 %, Drentē — 7 % un Overeiselā — 6,3 %). Šie reģioni nav tik rūpnieciski attīstīti un diversificēti kā citi reģioni Nīderlandē, un lielākā daļa uzņēmumu ir MVU, tādēļ ir sarežģīti atrast darbu tajā pašā nozarē.

Lielākā daļa atlaisto darbinieku ir sievietes (59 %) ar zemu vai vidēju izglītības līmeni, piemēram, administratīvie darbinieki un reģistratori. 27 % no atlaistajiem darbiniekiem ir vecāki par 55 gadiem. EGF līdzfinansēti aktīvi darba tirgus pasākumi ir vēl jo svarīgāki, lai uzlabotu šo neaizsargāto grupu izredzes atgriezties darba tirgū.

Atlaistajiem darbiniekiem tiks piedāvāti šādi septiņu veidu pasākumi, par kuriem tiek prasīts EGF līdzfinansējums:

–  sākotnējais pasākums: šis pasākums iezīmēs dalībniekus atbilstoši to spējām, potenciālam un darba izredzēm. Katra sākotnējā pasākuma noslēgumā notiks konsultācija.

–  palīdzība darba meklēšanā: šis pasākums sāksies ar individualizētas programmas piedāvājumu. Tā cita starpā ietvers pārvietošanas dokumentu sagatavošanu, intensīvu darba pieteikumu sagatavošanas apmācību, darba tirgu organizēšanu un intensīvu saziņu ar darba devējiem.

–  mobilitātes grupa: šis pasākums paredz izveidot elastīgu grupu, ko varētu izmantot gan darba meklētāji, gan darba dēvēji, kuri var piedāvāt pagaidu darbvietas. Tiks izveidotas reģionālās mobilitātes grupas, kas specializējušās uz bijušajiem banku nozares darbiniekiem. Šis pasākums sniegs darba pieredzi (pārkvalificētiem) darba ņēmējiem un palīdzēs viņiem sevi prezentēt jauniem darba devējiem.

–  apmācība un konsultēšana uzņēmējdarbības veicināšanai: šis pasākums nodrošinās apmācību un konsultēšanu dalībniekiem, kas sāk uzņēmējdarbību, un pilnveidos viņu prasmes, izstrādās ilgtspējīgu uzņēmējdarbības plānu un ievirzīs viņus likumdošanas procedūrās.

–  apmācība un pārkvalifikācija: šis pasākums nodrošinās apmācību, pārkvalifikāciju un citas izglītības iespējas mazumtirdzniecības nozarē un jaunos darba profilos, piemēram, transporta, IT pakalpojumu, tehnisko profesiju un citās jomās.

–  pārcelšanas atbalsts: šis pasākums piedāvās profesionālo orientāciju, profesionālo apmācību un kvalifikācijas apmācību.

–  dotācija uzņēmējdarbības veicināšanai: šis pasākums nodrošinās dotāciju ieguldījumu izmaksu segšanai, ja dalībnieks iegūs nepieciešamās prasmes un tam būs ilgtspējīgs uzņēmējdarbības plāns.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj pasīvos sociālās aizsardzības pasākumus.

Nīderlandes iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

– piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

– ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

– ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, kā arī tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana,

– ar ierosinātajām darbībām tiks papildinātas no struktūrfondiem finansētās darbības,

– EGF finansiālais ieguldījums atbildīs procesuālajiem un materiālajiem Savienības noteikumiem par valsts atbalstu.

Nīderlande ir informējusi Komisiju par to, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avoti ir Nodarbinātības apdrošināšanas aģentūras (UWV), provinču, izglītības fondu un sociālo partneru līdzekļi. Finansiālo ieguldījumu pāvaldīs Sociālo lietu un nodarbinātības ministrijas Pakalpojumu, sadarbības un īstenošanas departamenta (SZV) Politikas īstenošanas nodaļa. Finanšu kontroli kā sertificēšanas iestāde veiks Ekonomikas un klimata politikas ministrijas Nīderlandes Uzņēmumu aģentūras (RVO) ģenerāldirektors.

III.  Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu EUR 1 192 500.

Šis ir septītais budžeta lēmējinstitūcijai 2018. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

D(2018)33662

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2018/001 NL

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja, kā arī tās darba grupa EGF jautājumos pārbaudīja EGF izmantošanu lietā EGF/2018/001 NL un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums tika iesniegts, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un attiecas uz 1324 darbiniekiem, kas atlaisti 20 uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 64. nodaļā (“Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”) klasificētās saimnieciskās darbības nozarēs;

B)  tā kā, lai noteiktu saikni starp darbinieku atlaišanu un globālo finanšu un ekonomikas krīzi, Nīderlande apgalvo, ka zemās procentu likmes, stingrāki regulatīvie nosacījumi, hipotekāro kredītu tirgus ievērojama samazināšanās un kredītu sniegšanas samazināšanās maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) nopietni ietekmēja Nīderlandes banku pakalpojumus un darbību, kas izraisīja rentabilitātes lejupslīdi un radīja steidzamu vajadzību samazināt izmaksas;

C)  tā kā 59,3 % no darbiniekiem, kuriem paredzēti pasākumi, ir sievietes un 40,7 % — vīrieši; tā kā 53,6 % no minētajiem darbiniekiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, bet 26,9% — vecāki par 55 gadiem un 19,5 % — jaunāki par 30 gadiem;

D)  tā kā šis ir pirmais EGF pieteikums nozarē “Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”,

tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Nīderlandes pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktie intervences kritēriji ir ievēroti un ka līdz ar to Nīderlande saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 192 500 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 1 987 500;

2.  ņem vērā, ka bezdarba līmenis visos trijos pieteikumā minētajos reģionos (Frīzlandē, Drentē un Overeiselā) ir augstāks nekā vidējais valsts rādītājs un ka izredzes atrast citu darbu finanšu nozarē ir vājas, jo tiek paredzēta turpmāka nodarbinātības samazināšanās;

3.  atzīst — lai gan pēdējos gados ir notikusi ekonomikas atlabšana, hipotekāro aizdevumu apmērs joprojām ir mazāks nekā pirms finanšu krīzes;

4.  ar nožēlu atzīst, ka finanšu nozares citās dalībvalstīs saskaras ar līdzīgām problēmām; atzīst, ka dažos gadījumos darbinieku atlaišana var notikt periodā, kas ir pārāk ilgs, lai atbilstu EGF kritērijiem; tomēr aicina dalībvalstu valdības apsvērt to, vai EGF nevarētu būt lietderīgs, lai radītu darba ņēmējiem iespējas pielāgoties šīm pārmaiņām;

5.  atzinīgi vērtē Nīderlandes lēmumu sniegt palīdzību neaizsargātām iedzīvotāju grupām un palīdzēt darba ņēmējiem mainīt profesiju vai nozari vai pārcelties uz citu reģionu, tostarp nodrošinot apmācību mazumtirdzniecības nozarē un jaunos darba profilos, piemēram, transporta, IT pakalpojumu, tehnisko profesiju un citās jomās;

6.  ņem vērā, ka atlaistajiem darbiniekiem paredzētajos EGF līdzfinansētajos individualizētajos pakalpojumos ietilpst sākotnējais pasākums, palīdzība darba meklēšanā, mobilitātes grupa, apmācība un konsultēšana uzņēmējdarbības veicināšanai, pārcelšanas atbalsts un dotācija uzņēmējdarbības veicināšanai;

7.  ņem vērā, ka mobilitātes grupa veido gandrīz 30 % no kopējā individualizēto pakalpojumu kopuma; pieņem zināšanai, ka šajā pasākumā tiek iekļauta konsultāciju sniegšana cilvēkiem, kuriem citādi būtu grūti atrast darbu;

8.  atzinīgi vērtē to, ka, izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu paketi, notika cieša apspriešanās ar ieinteresētajām personām un sociālajiem partneriem, piemēram, ar Nīderlandes Banku asociāciju (NVB), Nīderlandes Arodbiedrību federāciju (FNV) un Valsts kristīgo arodbiedrību federāciju (CNV), un ka sociālie partneri tiks iesaistīti vadības komitejā, kas koordinēs visus darba tirgus pasākumus;

9.  norāda, ka Nīderlandes iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

10.  atzinīgi vērtē Nīderlandes sniegto apstiprinājumu, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

11.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Cieņā,

Marita ULVSKOG


PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas

Priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par turpmāk minēto priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt laikā no 2018. gada 24. septembra līdz 27. septembrim.

-  COM(2018)0548 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 192 500 tiem 450 darbiniekiem, kuri atlaisti no darba saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 64. nodaļā “Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu”. Uzņēmumi, kuri atlaiduši no darba minētos darbiniekus atrodas NUTS 2. līmeņa reģionos NL12 — Frīzlande, NL13 — Drente un NL21 — Overeisela.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Cieņā,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

25.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

26

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

José Blanco López, Jonathan Bullock, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

26

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

ENF

André Elissen, Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

S&D

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 28. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika