Procedura : 2018/2220(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0294/2018

Teksty złożone :

A8-0294/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 02/10/2018 - 7.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0363

SPRAWOZDANIE     
PDF 657kWORD 64k
27.9.2018
PE 626.936v02-00 A8-0294/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Niderlandów – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Ivana Maletić

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Niderlandów – EGF/2018/001 NL/Financial service activities)

(COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0294/2018),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Niderlandy złożyły wniosek EGF/2018/001 NL/Financial service activities o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku z 1 324 zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 64 według NACE Rev. 2 (finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych) w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach: NL12 – Fryzja, NL13 – Drenthe i NL21 – Overijssel w Niderlandach, który to wniosek jest pierwszym wnioskiem w tym sektorze gospodarki od momentu utworzenia EFG;

D.  mając na uwadze, że podstawą przedmiotowego wniosku jest kryterium interwencji przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w dziewięciomiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwach działających w jednym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev. 2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub w dwóch sąsiadujących ze sobą regionach zaliczanych do poziomu NUTS 2 w państwie członkowskim;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Niderlandy mają prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 192 500 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 1 987 500 EUR;

2.  zauważa, że władze niderlandzkie złożyły wniosek w dniu 23 lutego 2018 r. oraz że po przekazaniu przez Niderlandy dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę tego wniosku w dniu 20 lipca 2018 r. i przekazała ją Parlamentowi w dniu 20 sierpnia 2018 r.;

3.  zauważa, że władze niderlandzkie argumentują, że zwolnienia są związane ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym oraz z jego wpływem na usługi i funkcjonowanie niderlandzkich banków; przyznaje, że niskie stopy procentowe wprowadzone w reakcji na kryzys finansowy, bardziej rygorystyczne warunki regulacyjne, znaczne pogorszenie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych i spadek poziomu kredytów udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) doprowadziły do zmniejszenia rentowności i wystąpienia pilnej potrzeby ograniczenia kosztów; ubolewa, że w rezultacie banki zredukowały swój personel, przede wszystkim zamykając regionalne oddziały i przechodząc na bankowość internetową;

4.  przyznaje, że chociaż w ostatnich latach nastąpiła pewna poprawa sytuacji na rynku kredytów hipotecznych, to jednak wciąż udziela się mniej kredytów niż przed kryzysem finansowym;

5.  ubolewa, że sektory finansowe w innych państwach członkowskich znajdują się pod podobną presją; przyznaje, że w niektórych przypadkach zwolnienia mogą być rozłożone na zbyt długi okres, aby spełnić kryteria EFG; zachęca jednak rządy państw członkowskich do rozważenia, czy EFG mógłby odegrać użyteczną rolę w umożliwieniu pracownikom dostosowania się do tych zmian;

6.  przypomina, że należy spodziewać się, iż zwolnienia, do których doszło w 20 przedsiębiorstwach działających w niderlandzkim sektorze bankowym, będą stanowiły ogromne obciążenie dla lokalnej gospodarki, że bezrobocie w trzech prowincjach objętych wnioskiem (Fryzja, Drenthe i Overijssel) jest wyższe od średniej krajowej, oraz że następstwa zwolnień wiążą się z trudnościami w przekwalifikowaniu z powodu niewystarczającej liczby miejsc pracy, z niskim wykształceniem zwolnionych pracowników oraz z dużą liczbą osób poszukujących pracy;

7.  zauważa, że wniosek dotyczy 1 324 zwolnionych pracowników; zastanawia się jednak, dlaczego jedynie 450 z nich zostanie objętych proponowanymi środkami; wskazuje na fakt, że większość zwolnionych pracowników (59 %) to kobiety, należące do personelu administracyjnego lub recepcjonistki; ponadto zauważa, że 27 % zwolnionych pracowników ma ponad 55 lat; w związku z tym uznaje znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy współfinansowanych z EFG w celu zwiększenia szans powrotu tych szczególnie wrażliwych grup na rynek pracy;

8.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Holandii o skierowaniu pomocy do grup znajdujących się w trudnej sytuacji oraz o udzieleniu pomocy osobom zmieniającym zawód, sektor lub region, w tym o zapewnieniu szkoleń dla sektora detalicznego i w zakresie nowych profili zawodowych, takich jak transport, usługi informatyczne i zawody techniczne, które oferują większe możliwości zatrudnienia;

9.  zauważa, że władze niderlandzkie planują wdrożyć siedem rodzajów działań na rzecz zwolnionych pracowników objętych przedmiotowym wnioskiem: (i) przyjęcie, (ii) pomoc w poszukiwaniu pracy, (iii) baza danych pracowników mobilnych, (iv) szkolenie dotyczące przedsiębiorczości i coaching, (v) szkolenie i przekwalifikowanie, (vi) zwolnienia monitorowane; (vii) dotacja na promowanie przedsiębiorczości;

10.  zauważa, że baza danych pracowników mobilnych stanowi prawie 30 % całego pakietu zindywidualizowanych usług; rozumie, że chodzi tu o coaching dla osób, które w przeciwnym razie miałyby trudności ze znalezieniem zatrudnienia;

11.  uznaje, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowano w drodze konsultacji z zainteresowanymi stronami i partnerami społecznymi, takimi jak Niderlandzkie Stowarzyszenie Banków (NVB), Niderlandzka Federacja Związków Zawodowych (FNV) oraz Narodowa Federacja Chrześcijańskich Związków Zawodowych (CNV);

12.  podkreśla, że władze niderlandzkie potwierdziły, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii;

13.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

14.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do współczynnika reintegracji i jakości miejsc pracy uzyskanych dzięki EFG;

15.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

16.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

17.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku Niderlandów – EGF/2018/001 NL/Financial service activities

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz ułatwienie im powrotu na rynek pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.) zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 23 lutego 2018 r. Niderlandy złożyły wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w 20 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze usług finansowych w następujących regionach: Fryzja, Drenthe i Overijssel w Niderlandach. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG, ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 1 192 500 EUR dla wniosku złożonego przez Niderlandy.

(5)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2018 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 192 500 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [data przyjęcia] r.(4)*

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.


UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2) środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Niderlandów i wniosek Komisji

Dnia 20 lipca 2018 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Niderlandów w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w 20 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 64 NACE Rev. 2 (finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych). Zwolnienia miały miejsce w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach: NL12 – Friesland, NL13 – Drenthe i NL21 – Overijssel w Niderlandach. Wniosek przekazano Parlamentowi Europejskiemu w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Jest to siódmy wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2018 r. i pierwszy w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 64 NACE Rev. 2 (finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych) od czasu utworzenia EFG. Dotyczy on 1 324 zwolnionych pracowników i uruchomienia kwoty w wysokości 1 192 500 EUR z EFG na rzecz Niderlandów.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 23 lutego 2018 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 4 maja 2018 r. Komisja sfinalizowała swoją ocenę w dniu 20 lipca 2018 r. i zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG.

Władze niderlandzkie argumentują, że zwolnienia są związane ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym oraz z jego wpływem na usługi i funkcjonowanie niderlandzkich banków, a w szczególności z tym, że niskie stopy procentowe wprowadzone w reakcji na kryzys finansowy, surowsze warunki regulacyjne, znaczne pogorszenie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych i spadek poziomu kredytów udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) doprowadziły do zmniejszenia rentowności i wystąpienia pilnej potrzeby ograniczenia kosztów. W rezultacie banki zredukowały swój personel, przede wszystkim zamykając regionalne oddziały (w latach 2004–2014 znikła połowa oddziałów) i przechodząc na bankowość internetową.

We wszystkich trzech regionach, w których miały miejsce zwolnienia, bezrobocie jest wyższe niż średnia krajowa w wysokości 5,4 % (Friesland – 10,8 %, Drenthe – 7 %, Overijssel – 6,3 %). Regiony te nie są tak uprzemysłowione, ani tak zróżnicowane jak inne regiony w Niderlandach, większość przedsiębiorstw stanowią MŚP, a znalezienie ponownego zatrudnienia w tym samym sektorze jest trudne.

Większość zwolnionych pracowników (59 %) to kobiety o niskim lub średnim poziomie wykształcenia, należące do personelu administracyjnego lub recepcjonistki. Ponadto 27 % zwolnionych pracowników ma ponad 55 lat. Aktywne instrumenty rynku pracy współfinansowane z EFG są tym bardziej istotne dla zwiększenia szans powrotu na rynek pracy dla tych szczególnie wrażliwych grup.

Siedem rodzajów działań, które mają być zapewniane zwolnionym pracownikom i względem których wnioskowane jest współfinansowanie z EFG, obejmuje:

–  Przyjęcie: dzięki temu środkowi określa się umiejętności każdego uczestnika, jego potencjał i perspektywy zawodowe. Każda przyjęta osoba uzyska na zakończenie poradę.

–  Pomoc w poszukiwaniu pracy: środek ten polega na zaproponowaniu na samym początku dostosowanego do danej osoby programu. Między innymi obejmuje on przygotowanie dokumentów związanych z przenoszeniem pracowników, intensywne szkolenie dotyczące poszukiwania pracy, organizowanie targów pracy i intensywne kontakty z pracodawcami.

–  Baza danych pracowników mobilnych: w ramach tego środka przewidziano elastyczną bazę danych zarówno dla poszukujących zatrudnienia, jak i pracodawców oferujących pracę tymczasową. Stworzone zostaną regionalne bazy danych pracowników mobilnych dla byłych pracowników sektora bankowego. Środek ten umożliwi zdobycie doświadczenia przez (przekwalifikowanych) pracowników i pomoże im w zaprezentowaniu siebie pracodawcom.

–  Szkolenie dotyczące przedsiębiorczości i coaching: środek ten obejmuje szkolenie i coaching dla uczestników rozpoczynających własną działalność, poprzez rozwijanie ich umiejętności, sporządzenie planu biznesowego i wspieranie w procedurach prawnych.

–  Szkolenie i przekwalifikowanie: środek ten zapewni szkolenie, przekwalifikowanie i inne udogodnienia edukacyjne na potrzeby sektora detalicznego i nowych profili zawodowych, takich jak transport, usługi IT, zawody techniczne i inne.

–  Pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych: środek ten obejmuje doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe i szkolenia służące nabyciu nowych kompetencji.

–  Dotacja na promowanie przedsiębiorczości: środek ten zapewni dotację na pokrycie kosztów inwestycyjnych, jeżeli uczestnik uzyska niezbędne umiejętności i przedstawi racjonalny plan biznesowy.

Według Komisji opisane środki stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG i nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze niderlandzkie przedstawiły wszystkie niezbędne gwarancje, potwierdzające, że:

– w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

– spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

– na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

– proponowane działania uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych;

– wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa.

Władze niderlandzkie powiadomiły Komisję, że źródłami krajowego prefinansowania i współfinansowania są fundusze Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV), prowincji, funduszy edukacyjnych i partnerów społecznych. Zarządzaniem wkładem finansowym zajmie się Dział Wdrażania Polityki w Departamencie ds. Służb, Współpracy i Wdrażania (SZV; Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia). Kontrolę finansową jako instytucja certyfikująca sprawować będzie dyrektor generalny Niderlandzkiej Agencji Przedsiębiorczości (RVO) przy Ministerstwie Spraw Gospodarczych i Polityki Klimatycznej.

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę w wysokości 1 192 500 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to siódmy wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu, przedłożony władzy budżetowej w 2018 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

D(2018)33662

Sz. Pan Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku ze sprawą EGF/2018/001 NL

Szanowna Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie EFG w sprawie EGF/2018/001 NL i przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przekazaniu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że złożony wniosek opiera się na art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenia w sprawie EFG) i dotyczy 1 324 pracowników zwolnionych w 20 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 64 według NACE Rev. 2 (finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych);

B)  mając na uwadze, że w celu wykazania związku między zwolnieniami a światowym kryzysem finansowym i gospodarczym władze niderlandzkie utrzymują, że niskie stopy procentowe, bardziej rygorystyczne warunki regulacyjne, znaczne pogorszenie sytuacji na rynku kredytów hipotecznych i spadek poziomu kredytów udzielanych małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) miały poważny wpływ na usługi i funkcjonowanie niderlandzkich banków, co spowodowało spadek rentowności i pilną potrzebę obniżenia kosztów;

C)  mając na uwadze, że 59,3 % pracowników objętych pomocą to kobiety, a 40,7 % to mężczyźni; mając na uwadze, że 53,6 % beneficjentów objętych pomocą jest w wieku od 30 do 54 lat, podczas gdy 26,9 % ma ponad 55 lat, a 19,5 % poniżej 30 lat;

D)  mając na uwadze, że jest to pierwszy wniosek o przyznanie wkładu finansowego z EFG w sektorze „Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych”.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku złożonego przez władze niderlandzkie:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że wobec tego Niderlandy mają prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 192 500 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 1 987 500 EUR;

2.  zwraca uwagę, że stopa bezrobocia w trzech prowincjach objętych wnioskiem (Fryzja, Drenthe i Overijssel) jest wyższa od średniej krajowej i że perspektywy znalezienia innej pracy w sektorze finansowym są nikłe, ponieważ prognozuje się dalszy spadek zatrudnienia;

3.  przyznaje, że chociaż w ostatnich latach nastąpiła pewna poprawa sytuacji na rynku kredytów hipotecznych, to jednak wciąż udziela się mniej kredytów niż przed kryzysem finansowym;

4.  przyznaje z ubolewaniem, że sektory finansowe w innych państwach członkowskich znajdują się pod podobną presją; przyznaje, że w niektórych przypadkach zwolnienia mogą być rozłożone na zbyt długi okres, aby spełnić kryteria EFG; zachęca jednak rządy państw członkowskich do rozważenia, czy EFG mógłby odegrać użyteczną rolę w umożliwieniu pracownikom dostosowania się do tych zmian;

5.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Niderlandów o skierowaniu pomocy do grup znajdujących się w trudnej sytuacji oraz o udzieleniu pomocy osobom zmieniającym zawód, sektor lub region, w tym o zapewnieniu szkoleń dla sektora detalicznego i w zakresie nowych profili zawodowych, takich jak transport, usługi informatyczne i zawody techniczne, które oferują większe możliwości zatrudnienia;

6.  zauważa, że współfinansowane z EFG zindywidualizowane usługi na rzecz zwolnionych pracowników obejmują również przyjęcie, pomoc w poszukiwaniu pracy, bazę danych pracowników mobilnych, szkolenie dotyczące przedsiębiorczości i coaching, zwolnienia monitorowane oraz dotacje na promowanie przedsiębiorczości;

7.  zauważa, że baza danych pracowników mobilnych stanowi prawie 30 % całego pakietu zindywidualizowanych usług; rozumie, że chodzi tu o coaching dla osób, które w przeciwnym razie miałyby trudności ze znalezieniem zatrudnienia;

8.  z zadowoleniem przyjmuje ścisłe konsultacje z zainteresowanymi stronami i partnerami społecznymi, takimi jak Niderlandzkie Stowarzyszenie Banków (NVB), Niderlandzka Federacja Związków Zawodowych (FNV) oraz Narodowa Federacja Chrześcijańskich Związków Zawodowych (CNV) przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, jak również uczestnictwo partnerów społecznych w komitecie sterującym zajmującym się koordynacją wszystkich instrumentów rynku pracy;

9.  odnotowuje, że władze niderlandzkie przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych ani instrumentów finansowych, będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania, a działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

10.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez władze niderlandzkie, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, za które na mocy prawa krajowego lub zgodnie z umowami zbiorowymi odpowiedzialne jest dane przedsiębiorstwo;

11.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie między 24 a 27 września 2018 r.:

-  COM(2018)0548 – propozycja wkładu z EFG w wysokości 1 192 500 EUR na rzecz 450 pracowników zwolnionych w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 64 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych). Zwolnienia, do których doszło w zainteresowanych przedsiębiorstwach, miały miejsce głównie w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach: NL12 – Friesland, NL13 – Drenthe i NL21 – Overijssel.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

25.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Marco Zanni, Manuel dos Santos, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Jonathan Bullock, Sofia Ribeiro, Ruža Tomašić


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

26

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Ruža Tomašić

ENF

André Elissen, Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Sofia Ribeiro, Paul Rübig, Petri Sarvamaa

S&D

José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności