Процедура : 2017/0358(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0295/2018

Внесени текстове :

A8-0295/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0377

ДОКЛАД     ***I
PDF 1304kWORD 174k
27.9.2018
PE 619.409v02-00 A8-0295/2018

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Маркус Фербер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0791),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 53, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0452/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 август 2018°г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A8-0295/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ(3)*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2017/0358 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(4),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(5),

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Строгият пруденциален надзор е неразделна част от нормативните условия, при които финансовите институции могат да предоставят услуги в рамките на Съюза. По отношение на пруденциалното им третиране и надзор, както за инвестиционните посредници, така и за кредитните институции се прилагат Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(6) и Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(7), а разпоредбите относно лицензирането им и другите организационни изисквания и изисквания за етичност се съдържат в Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(8).

(2)  Действащите пруденциални режими съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС се основават до голяма степен на последователните възприемания на международните регулаторни стандарти, определени за големите банкови групи от Базелския комитет по банков надзор, и само отчасти са насочени към специфичните рискове, присъщи на разнообразните дейности на инвестиционните посредници. Поради това специфичните уязвими точки и рискове, присъщи на инвестиционните посредници, следва да бъдат допълнително разгледани чрез ефективни, подходящи и пропорционални пруденциални правила на равнището на Съюза, които спомагат за осигуряването на равни условия на конкуренция в целия Съюз, гарантират ефективен пруденциален надзор, като същевременно разходите за привеждане в съответствие се запазват в разумни граници, и осигуряват наличието на достатъчен капитал за рисковете, свързани с повечето инвестиционни посредници.

(3)  Добрият пруденциален надзор следва да гарантира, че инвестиционните посредници се управляват подходящо и във висшия интерес на своите клиенти. Той следва да отчита възможността инвестиционните посредници и техните клиенти да поемат прекомерни рискове, както и различните степени на риск, които поемат и пораждат инвестиционните посредници. Също така, този пруденциален надзор следва да има за цел да избегне непропорционална административна тежест за инвестиционните посредници. Същевременно този пруденциален надзор следва да осигури възможност за постигането на баланс между гарантирането на безопасността и стабилността на инвестиционните посредници и избягването на прекомерни разходи, които биха могли да накърнят жизнеспособността на тяхната стопанска дейност.

(4)  Голяма част от изискванията, произтичащи от въведената с Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС уредба, са насочени към предприемането на мерки за преодоляване на общите рискове, пред които са изправени кредитните институции. Съответно, действащите изисквания до голяма степен са балансирани така, че да се запази капацитетът на кредитните институции за отпускане на заеми през различните икономически цикли и да се защитят вложителите и данъкоплатците от евентуална несъстоятелност; те нямат за цел да обхващат различните профили на риска на инвестиционните посредници. Инвестиционните посредници нямат големи портфейли от потребителски и корпоративни заеми и не приемат депозити. Вероятността тяхната несъстоятелност да окаже неблагоприятно въздействие върху цялостната финансова стабилност е по-малка, отколкото при кредитните институции, но въпреки това те представляват риск, към който трябва да се подходи чрез солидна уредба. Следователно рисковете, пред които са изправени и които пораждат инвестиционните посредници, се различават значително от рисковете, пред които са изправени и които пораждат кредитните институции. Тази разлика следва да бъде отразена ясно в пруденциалната уредба на Съюза.

(5)  Различията в прилагането на действащата уредба в различните държави членки застрашават равните условия на лоялната конкуренция между инвестиционните посредници в Съюза, като възпрепятстват достъпа на инвеститорите до нови възможности и по-добри начини за управление на свързаните с тях рискове. Тези различия произтичат от цялостната сложност на прилагането на уредбата спрямо отделните инвестиционни посредници въз основа на предоставяните от тях услуги, като някои национални органи изменят или рационализират това прилагане в националното законодателство или практики. Предвид факта, че действащата пруденциална уредба не разглежда всички рискове, пред които са изправени и които пораждат някои видове инвестиционни посредници, в някои държави членки към определени инвестиционни посредници се прилагат високи изисквания за осигуряване на допълнителен капитал. Следва да бъдат създадени единни разпоредби, които да разглеждат тези рискове, за да се осигури хармонизиран пруденциален надзор в Съюза върху инвестиционните посредници.

(6)  Поради това е необходим специфичен режим за пруденциален надзор върху инвестиционните посредници, които поради своя размер и взаимосвързаност с други финансови и икономически субекти нямат системно значение. По отношение на инвестиционните посредници със системно значение обаче ще продължи да се прилага действащият пруденциален режим, въведен с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013. Тези инвестиционни посредници са подгрупа инвестиционни посредници, по отношение на която в момента се прилага въведената с Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013 уредба и която не се ползва от специални освобождавания от основните изисквания на тази уредба. Най-големите и взаимосвързаните в най-голяма степен посредници имат модели на стопанска дейност и профили на риска, сходни с тези на значимите кредитни институции. Те предоставят услуги, подобни на банковите, и поемат значителни по размер рискове Нещо повече, инвестиционните посредници със системно значение са достатъчно големи и техните модели на стопанска дейност и профили на риска са такива, че могат наравно с големите кредитни институции да представляват заплаха за стабилното и правилно функциониране на финансовите пазари. Поради това е целесъобразно спрямо тези инвестиционни посредници да продължат да се прилагат разпоредбите на Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013.

(7)  В някои държави членки компетентните органи за пруденциален надзор върху инвестиционните посредници може да са различни от органите, които са компетентни за надзора върху пазарното поведение. Поради това е необходимо да се създаде механизъм за сътрудничество и обмен на информация между тези органи, за да се гарантира хармонизиран пруденциален надзор върху инвестиционните посредници в целия Съюз, който да функционира бързо и ефикасно.

(8)  С цел да се насърчи хармонизирането на надзорните стандарти и практики в Съюза, Европейският банков орган (ЕБО), в тясно сътрудничество с Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), следва да продължава да бъде основният компетентен орган за съгласуване и сближаване на надзорните практики в областта на пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници в рамките на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН).

(9)  Изискуемият за даден инвестиционен посредник размер на началния капитал следва да зависи от услугите и дейностите, за предоставянето и осъществяването на които съответният инвестиционен посредник има лиценз и които той осъществява и предоставя в съответствие с Директива 2004/39/ЕО. Предвидената в Директива 2013/36/ЕС възможност държавите членки да изискат при специфични ситуации по-нисък размер на началния капитал, от една страна, както и различното прилагане на посочената директива, от друга страна, доведоха до различия по отношение изискуемия размер на началния капитал в рамките на Съюза. С цел да се премахне тази разпокъсаност, изискуемият размер на началния капитал следва да се хармонизира съответно за всички инвестиционни посредници в Съюза.

(10)  Въпреки че инвестиционните посредници се изключват от обхвата на Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013, някои понятия, използвани в контекста на Директива 2013/36/ЕС и съответно на Регламент (ЕС) № 575/2013, запазват добре установеното си значение. С цел да се направи възможно и да се улесни съгласуваното тълкуване на тези понятия, когато се използват в правните актове на Съюза във връзка с инвестиционните посредници, позоваванията в тези актове на Съюза на началния капитал на инвестиционните посредници, на надзорните правомощия на компетентните органи по отношение на инвестиционните посредници, на процедурата на вътрешна оценка на капиталовата адекватност от страна на инвестиционните посредници, на процедурата на надзорен преглед и оценка от страна на компетентните органи по отношение на инвестиционните посредници, както и на разпоредбите относно управлението и възнагражденията, приложими към инвестиционните посредници, се тълкуват като препратки към съответните разпоредби в настоящата директива.

(11)  За правилното функциониране на вътрешния пазар е необходимо финансовата стабилност на инвестиционния посредник, и по-специално неговата платежоспособност и финансова стабилност, да е под надзора на компетентния орган на неговата държава членка по произход или, в случай че държавата членка не разполага с компетентен орган с определените в настоящата директива характеристики – на компетентния орган, който държавата членка следва да създаде за целите на настоящата директива. С оглед на упражняването на ефективен надзор върху инвестиционните посредници и в другите държави членки, в които тези инвестиционни посредници предоставят услуги или имат клон, следва да се осигури тясно сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на съответните държави членки.

(12)  За целите на информираността и надзора, и по-специално за да се гарантира стабилността на финансовата система, компетентните органи на приемащите държави членки следва да имат право да извършват по собствена преценка за всеки отделен случай проверки на място и инспекции на дейността на клоновете на инвестиционните посредници на тяхна територия, както и да изискват информация за дейността на съответните клонове. За надзорните мерки по отношение на тези клонове следва обаче да продължи да отговаря държавата членка по произход.

(13)  За да се защити чувствителната търговска информация, при изпълнението на своите надзорни задачи и при обмена на поверителна информация компетентните органи следва да подлежат на изискванията за опазване на служебната тайна.

(14)  С цел да се укрепят пруденциалният надзор върху инвестиционните посредници и защитата на техните клиенти, одиторите следва незабавно и по възможно най-безпристрастен начин да докладват на компетентните органи фактите, които могат да окажат сериозно въздействие върху финансовото положение или административната и счетоводната организация на дадения инвестиционен посредник.

(15)  За целите на настоящата Директива обработването на лични данни следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(9) и с Регламент (ЕС) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета(10). По-специално, когато в настоящата директива е разрешен обмен на лични данни с трети държави, следва да се прилагат съответните разпоредби на Глава V от Регламент (ЕС) 2016/679 и член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001.

(16)  С цел да се гарантира изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата директива и в [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], държавите членки следва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции и други административни мерки. За да се гарантира, че административните санкции имат възпиращ ефект, те следва да се публикуват, освен в някои точно определени случаи. С цел да се позволи на клиентите и инвеститорите да вземат информирано решение във връзка с инвестиционните възможности, съответните клиенти и инвеститори следва да имат достъп до информацията за административните санкции и мерки, наложени на инвестиционните посредници.

(17)  С цел да установят евентуални нарушения на националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, и на [Регламент (ЕС)---/----[РИП], държавите членки следва да разполагат с необходимите правомощия за разследване и да създадат ефективни и бързи механизми за подаване на сигнали за потенциални или действителни нарушения.

(18)  Инвестиционните посредници следва да разполагат с наличен вътрешен капитал, който е адекватен от гледна точка на количеството, качеството и разпределението си за покриване на рисковете, на които те са или могат да бъдат изложени. Компетентните органи следва да гарантират, че инвестиционните посредници са въвели подходящи стратегии и процедури за оценка и поддържане на адекватността на вътрешния си капитал.

(19)  Правомощията за надзорен преглед и оценка следва да продължат да бъдат важно нормативно средство, което да позволява на компетентните органи да оценяват качествени елементи, включително вътрешното управление и контрол, процесите и процедурите за управление на риска, а при необходимост — да определят допълнителни изисквания, в частност изисквания по отношение на капитала и ликвидността. Компетентните органи следва да определят допълнителни капиталови изисквания само за тези рискове, които не са обхванати или са недостатъчно обхванати от факторите К, посочени в трета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП]. Пояснява се, че разпоредбите относно допълнителните капиталови изисквания, посочени в член 37, параграф 2, се прилагат само за дружествата, които не отговарят на критериите, определени в член 12 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

(20)  С цел възнагражденията да съответстват на профила на риска на инвестиционните посредници и да се гарантират равни условия на конкуренция, инвестиционните посредници следва да се подчиняват на ясни принципи относно корпоративното управление и възнагражденията, които са неутрални по отношение на пола и чиито механизми следва да отразяват различията между кредитните институции и инвестиционните посредници. Малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници следва обаче да бъдат освободени от тези изисквания, тъй като тези посредници са достатъчно обстойно обхванати от разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС относно възнагражденията и корпоративното управление.

(21)  Също така в доклада на Комисията COM(2016) 510(11) беше посочено, че изискванията на Директива 2013/36/ЕС за отлагане и изплащане в инструменти не са подходящи за малките и некомплексни инвестиционни посредници, нито за служителите с ниски равнища на променливо възнаграждение. За да се осигури сближаване на надзорните практики и да се гарантират равни условия за конкуренция са необходими ясни, съгласувани и хармонизирани критерии за определяне на инвестиционните посредници и на лицата, освободени от тези изисквания. Същевременно обаче е целесъобразно на компетентните органи да се предложи известна гъвкавост да приемат по-строг подход, когато сметнат това за необходимо.

(22)  Също така е целесъобразно да се осигури известна гъвкавост за инвестиционните посредници по отношение на начина, по който те използват непаричните инструменти при плащане на променливо възнаграждение, стига тези инструменти да са ефективни за постигането на целта за съобразяване на интереса на служителите с този на заинтересованите страни като акционерите и кредиторите, и да допринасят за адаптирането на променливото възнаграждение към профила на риска на инвестиционния посредник.

(23)  Приходите на инвестиционните посредници от такси, комисиони и други приходи във връзка с предоставянето на различни инвестиционни услуги варират в значителна степен. Ограничаването на променливите елементи на възнаграждението до дял от постоянния елемент на възнаграждението би могло да повлияе върху способността на посредника да намалява възнаграждението в периоди на намалени приходи и да доведе до увеличаване на базата на фиксираните му разходи, което от своя страна би могло да застраши неговата устойчивост в периоди на икономически спад или намалени приходи. За да се избегнат тези рискове, на инвестиционните посредници без системно значение следва да не се налага едно единствено максимално съотношение между променливите и постоянните елементи на възнаграждението. Вместо това тези инвестиционни посредници следва сами да определят подходящите съотношения.

(24)  В отговор на засилените искания от страна на обществеността за данъчна прозрачност и с цел насърчаване на корпоративната отговорност на инвестиционните посредници е целесъобразно от тях да се изисква, освен ако не отговарят на условията да бъдат считани за малки и невзаимосвързани, да оповестяват на годишна основа определена информация, включително информация за реализираната печалба, платените данъци и получените държавни субсидии.

(25)  С цел да се предприемат мерки във връзка с рисковете, засягащи единствено инвестиционните посредници, които са част от група, методът на пруденциална консолидация, изискван от Регламент (ЕС) № 575/2013, следва при посочените инвестиционни посредници да бъде заменен с капиталов тест за групата. Определянето на надзорния орган на групата обаче следва да се основава на същите принципи, които се прилагат при надзора на консолидирана основа. За да се осигури подходящо сътрудничество, основните елементи на мерките за координиране, и в частност изискванията за информиране при извънредни ситуации или споразуменията за сътрудничество и координация, следва да бъдат сходни с основните координационни елементи, приложими в контекста на единната нормативна уредба за кредитните институции.

(26)  От една страна, Комисията следва да може да отправя препоръки до Съвета за договаряне на споразумения между Съюза и трети държави за практическото упражняване на надзор върху спазването на капиталовия тест за групата по отношение на инвестиционните посредници, чиито предприятия майки са установени в трети държави, както и по отношение на инвестиционните посредници, които осъществяват дейност в трети държави и чиито предприятия майки са установени в Съюза. От друга страна, държавите членки и ЕБО трябва също да могат да сключват административни споразумения с трети държави с оглед на изпълнението на надзорните си задачи.

(27)  С цел да се гарантира правната сигурност и за да се избегне дублиране между действащата пруденциална уредба, приложима за кредитните институции и инвестиционните посредници, и настоящата директива, Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС се изменят, за да се изключат инвестиционните посредници от техния обхват. От друга страна, за инвестиционните посредници ▌следва да продължат да се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС, които се отнасят за банковите групи — например разпоредбите относно междинното предприятие майка в ЕС по [член 21б] от Директива 2013/36/ЕС и разпоредбите относно пруденциалната консолидация в първа част, дял 2, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(28)  Необходимо е да се уточнят действията, които дружествата трябва да предприемат, за да проверят дали попадат в обхвата на определението за кредитна институция в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 и поради това трябва да получат лиценз за кредитна институция. Тъй като някои инвестиционни посредници вече извършват дейностите, посочени в раздел А, точки 3 и 6 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, се налага да се осигури и яснота по въпроса за непрекъснатостта на издадените за тези дейности лицензи. По-специално, от съществено значение е компетентните органи да гарантират, че преходът от действащата към новата уредба предлага достатъчно правна сигурност за инвестиционните посредници и не ги лишава от материални права, от които те са се ползвали по силата на действащата уредба.

(29)  За да се осигури ефективен надзор е важно предприятията, които удовлетворяват условията в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, да подадат заявление за лиценз за кредитна институция. Поради това компетентните органи следва да могат да санкционират предприятията, които не подадат заявление за такъв лиценз.

(30)  Изменението с Регламент [Регламент (ЕС)---/----[РИП] на определението за „кредитна институция“ в Регламент (ЕС) № 575/2013 може от момента на влизането му в сила да обхване инвестиционните посредници, които вече осъществяват дейност въз основа на лиценз, издаден в съответствие с Директива 2014/65/ЕС. На такива предприятия следва да се разреши да осъществяват дейност с лиценза си за инвестиционен посредник, докато им бъде издаден лиценз за кредитна институция. Тези инвестиционни посредници следва да подадат заявление за лиценз за кредитна институция не по-късно от момента, в който за период от дванадесет последователни месеца средномесечният общ размер на активите им надхвърли някой от праговете, определени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013. Ако към датата на влизане в сила на настоящата директива инвестиционен посредник е надхвърлил някой от праговете, определени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, средномесечният общ размер на активите му следва да се изчисли, като се вземат предвид дванадесетте последователни месеца, предхождащи тази дата. Такъв инвестиционен посредник следва да подаде заявление за лиценз в срок до една година и един ден, считано от влизането в сила на настоящата директива.

(31)  Изменението с Регламент [Регламент (ЕС)---/----[РИП] на определението за „кредитна институция“ в Регламент (ЕС) № 575/2013 може да засегне и предприятията, които вече са подали заявление за лиценз за инвестиционни посредници съгласно Директива 2014/65/ЕС и за които заявлението е все още в ход. Такива заявления следва да се прехвърлят на компетентните органи съгласно Директива 2013/36/ЕС и да бъдат разгледани в съответствие с разпоредбите относно лицензирането в посочената директива, ако предвидените общи активи на дружеството отговарят на някой от праговете, определени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(32)  Предприятията по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да подлежат и на всички изисквания в дял III от Директива 2013/35/ЕС, отнасящи се до достъпа до осъществяване на дейност като кредитна институция, в т.ч. разпоредбите в член 18 от посочената директива относно отнемането на лиценз. От друга страна, член 18 от посочената директива следва да бъде изменен, за да се гарантира, че компетентните органи могат да отнемат лиценза, издаден на кредитна институция, ако съответната кредитна институция го използва изключително за осъществяване на дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и за период от 5 последователни години средната стойност на нейните общи активи е била под праговете, определени в посочения член 4, параграф 1, точка 1, буква б).

(33)  По силата на член 39 от Директива 2014/65/ЕС за инвестиционните посредници от трети държави, предоставящи финансови услуги в ЕС, са приложими националните режими, които може да изискват установяването на клон в дадена държава членка. С цел да се улесни редовното наблюдение и оценка на дейностите, извършвани от посредници от трети държави чрез клонове в Съюза, компетентните органи следва да бъдат информирани за мащаба и обхвата на услугите и дейностите, извършвани чрез клонове на тяхна територия.

(34)  Изменената уредба на пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници е изградена върху доклад, изготвен от ЕБО в сътрудничество с ЕОЦПК и основаващ се на задълбочен анализ, събиране на данни и консултации за постигане на безупречен режим за пруденциален надзор върху всички инвестиционни посредници без системно значение.

(35)  С цел да се осигури единното прилагане на настоящата директива, на ЕБО следва да се възложи изготвянето на технически стандарти за определяне на информацията, която органите на държавата по произход и на приемащата държава следва да обменят в контекста на надзора, както и за определяне на начините, по които инвестиционните посредници следва да оценяват размера на своите дейности за целите на изискванията относно вътрешното управление, и по-специално да преценяват дали представляват малки и невзаимосвързани посредници. В техническите стандарти следва също така да се определи кои служители имат съществено отражение върху профила на риска на посредниците за целите на разпоредбите относно възнагражденията, както и кои инструменти на капитала от първи ред и на капитала от втори ред се считат за променливо възнаграждение. Накрая, в техническите стандарти следва да се определят елементите за оценка на приложното поле на изискванията относно вътрешното управление, прозрачността, третирането на рисковете и възнагражденията, прилагането от страна на компетентните органи на изискване за допълнителен капитал, както и дейността на колегиите от надзорни органи.

(36)  За да се осигури единното прилагане на настоящата директива и да се вземе предвид развитието на финансовите пазари, в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз на Комисията следва да се предоставят правомощията да приема актове за доуточняване на определенията в настоящата директива, относно оценката на вътрешния капитал и риска при инвестиционните посредници, както и относно правомощията за надзор и оценка на компетентните органи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат провеждани в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел да се осигури равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(37)  За да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, по-специално във връзка с приемането на изготвените от ЕБО проекти на технически стандарти за изпълнение за изискванията за обмен на информация между компетентните органи, както и за да се вземат предвид промените в икономическата и паричната област, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на изисквания от инвестиционните посредници размер на началния капитал. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(12).

(38)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно създаване на ефективна и пропорционална уредба на пруденциалния надзор, която да гарантира, че лицензираните да осъществяват дейност в рамките на Съюза инвестиционни посредници работят на стабилна финансова основа и се управляват по подходящ начин, включително в защита на висшия интерес на техните клиенти, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците си могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(39)  В съответствие със Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г.(13) държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят счита, че предоставянето на тези документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ДЯЛ I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящата директива се уреждат:

а)  началният капитал на инвестиционните посредници;

б)  надзорните правомощия и инструменти за упражняване на пруденциален надзор върху инвестиционните посредници от страна на компетентните органи;

в)  пруденциалният надзор върху инвестиционните посредници от страна на компетентните органи по начин, който е съвместим с разпоредбите на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

г)  изискванията за публично оповестяване на информация от страна на компетентните органи в областта на пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници.

Член 2

Обхват

1.  Настоящата директива се прилага спрямо инвестиционните посредници, лицензирани и подлежащи на надзор по Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(14).

Член 3

Определения

1.  За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

(1)  „предприятие за спомагателни услуги“ означава предприятие за спомагателни услуги съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 18 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(2)  „лицензиране“ означава лицензиране на инвестиционни посредници в съответствие с дял II от Директива 2014/65/ЕС;

(3)  „клон“ означава клон съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 30 от Директива 2014/65/ЕС;

(4)  „тесни връзки“ означава тесни връзки съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 35 от Директива 2014/65/ЕС;

(5)  „компетентен орган“ означава публичен орган или структура на държава членка, която е официално призната и оправомощена по силата на националното право да упражнява надзор върху инвестиционните посредници в съответствие с настоящата директива като част от действащата надзорна система в съответната държава членка;

(6)  „брокери на стоки“ означава дилъри на стоки съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 145 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(7)  „контрол“ означава връзката между предприятие майка и дъщерно предприятие по смисъла на член 22 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(15) или на счетоводните стандарти, приложими за инвестиционния посредник съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002(16), или подобна връзка между физическо или юридическо лице и предприятие;

(8)  „спазване на капиталовия тест за групата“ означава спазване на изискванията на член 7 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] от предприятието майка в група от инвестиционни посредници;

(9)  „кредитна институция“ означава кредитна институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

(10)  „деривати“ означава деривати съгласно определението в член 2, параграф 1, точка 29 от Регламент (ЕС) № 600/2014(17);

(11)  „финансова институция“ означава финансова институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 13 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(12)  „група“ означава група съгласно определението в член 2, параграф 11 от Директива 2013/34/ЕС;

(13)  „надзорен орган на групата“ означава компетентен орган, който отговаря за надзора върху спазването на капиталовия тест за групата от страна на инвестиционен посредник майка от Съюза и от страна на инвестиционните посредници, контролирани от инвестиционен холдинг майка от Съюза или от смесен финансов холдинг майка от Съюза;

(14)  „държава членка по произход“ означава държава членка по произход съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 55, буква а) от Директива 2014/65/ЕС;

(15)  „приемаща държава членка“ означава приемаща държава членка съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 56 от Директива 2014/65/ЕС;

(16)  „начален капитал“ означава капиталът, който се изисква за целите на лицензирането като инвестиционен посредник;

(17)  „инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2014/65/ЕС;

(18)  „група от инвестиционни посредници“ означава група от инвестиционни посредници съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 23 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(19)  „инвестиционен холдинг“ означава инвестиционен холдинг съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 21 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(20)  „инвестиционни услуги и дейности“ означава инвестиционни услуги и дейности съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 2 от Директива 2014/65/ЕС;

(21)  „ръководен орган“ означава ръководен орган съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 36 от Директива 2014/65/ЕС;

(22)  „контролна функция на ръководния орган“ означава ръководен орган в контролната му функция съгласно определението в член 3, параграф 8 от Директива 2013/36/ЕС;

(23)  „смесен финансов холдинг“ означава смесено финансово холдингово дружество съгласно определението в член 2, точка 15 от Директива 2002/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(18);

(24)  „висше ръководство“ означава висше ръководство съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 37 от Директива 2014/65/ЕС;

(25)  „предприятие майка“ означава предприятие майка съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 32 от Директива 2014/65/ЕС;

(26)  „дъщерно предприятие“ означава дъщерно предприятие съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 33 от Директива 2014/65/ЕС;

(27)  „системен риск“ означава системен риск съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 10 от Директива 2013/36/ЕС;

(28)  „инвестиционен посредник майка от Съюза“ означава инвестиционен посредник майка от Съюза съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 49 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(29)  „инвестиционен холдинг майка от Съюза“ означава инвестиционен холдинг майка от ЕС съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 50 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

(30)  „смесен финансов холдинг майка от Съюза“ означава смесен финансов холдинг майка от Съюза съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 51 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

2.  В съответствие с член 54 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове с цел да изясни:

а)  определенията, посочени в параграф 1, с цел осигуряване на единното прилагане на настоящата директива;

б)  определенията, посочени в параграф 1, с цел при прилагането на настоящата директива да се отчитат промените на финансовите пазари.

ДЯЛ II

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Член 4

Определяне и правомощия на компетентните органи

1.  Държавите членки определят един или повече компетентни органи, които изпълняват функциите и задълженията, предвидени в настоящата директива. Държавите членки информират Комисията, ЕБО и ЕОЦКП за това определяне и – при наличието на повече от един компетентен орган – за функциите и задълженията на всеки компетентен орган.

2.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи упражняват надзор върху дейностите на инвестиционните посредници и когато е приложимо, на инвестиционните холдинги и смесените финансови инвестиционни холдинги, за да оценят спазването на изискванията на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

3.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с необходимите правомощия, включително правомощието да извършват проверки на място съгласно член 12, да получават необходимата информация, за да оценяват спазването от страна на инвестиционните посредници, а когато е приложимо — от страна на инвестиционните холдинги и смесените финансови холдинги, на изискванията на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], както и да разследват евентуалните нарушения на посочените изисквания.

4.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с експертните познания, ресурсите, оперативния капацитет, правомощията и независимостта, които са необходими, за да изпълняват функциите си за пруденциален надзор, разследване и налагане на санкции съгласно настоящата директива.

5.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да предоставят на съответните компетентни органи цялата информация, която им е необходима, за да оценят доколко инвестиционните посредници спазват националните норми, с които се транспонира настоящата директива, и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП]. Механизмите за вътрешен контрол, както и административните и счетоводните процедури на инвестиционните посредници, позволяват на компетентните органи по всяко време да проверяват спазването на тези норми.

6.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници регистрират всичките си сделки и документират системите и процесите си, за които се прилагат настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], по начин, който позволява на компетентните органи да оценяват по всяко време дали се спазват националните норми, транспониращи настоящата директива, и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Член 4a (нов)

Правомощие за прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 към определени инвестиционни посредници

Компетентните органи, включително консолидираните надзорни органи по член 111 от Директива 2013/36/ЕС, могат да прилагат изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на предприятие, което не е кредитна институция съгласно определението в член 4 от посочения регламент, при условие че са изпълнени следните условия:

а)  предприятието не е нито брокер на стоки или на квоти за емисии, нито предприятие за колективно инвестиране или застрахователно предприятие;

б)  предприятието извършва някоя от дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 от Директива 2014/65/ЕС;

в)  дейностите на предприятието са сходни с тези, които обикновено се свързват с предприятия, които приемат депозити или други възстановими средства от обществеността и предоставят кредити за своя собствена сметка;

г)  дейностите, посочени в букви б) и в) от настоящата алинея, се извършват в такъв мащаб, че несъстоятелност на предприятието може да представлява системен риск съгласно определението в член 3, параграф 1, точка 10 от Директива 2013/36/ЕС.

ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП и взема предвид Делегиран регламент (ЕС) 2015/488 на Комисията, разработва проекти на регулаторни технически стандарти, за да осигури последователно прилагане на букви а) – г) от първата алинея.

ЕБО представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до ... [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените във втората алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10 – 14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 5Сътрудничество в държавите членки

1.  Компетентните органи си сътрудничат тясно с публичните органи или органите на държавното управление, натоварени в тяхната държава членка с надзора върху кредитните институции и финансовите институции. Държавите членки изискват от тези компетентни органи и публични органи или органи на държавното управление своевременно да обменят всяка информация, която е съществена или необходима, за да изпълняват функциите и задълженията си.

2.  Компетентните органи, с изключение на определените в съответствие с член 67 от Директива 2014/65/ЕС, създават механизъм за сътрудничество с тези органи и за обмен на информацията, която им е необходима, за да изпълняват съответните си функции и задължения.

Член 6

Сътрудничество в рамките на Европейската система за финансов надзор

При изпълнението на задълженията си компетентните органи отчитат необходимостта от сближаване на надзорните механизми и практики в приложение на правните разпоредби, приети по силата на настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Държавите членки гарантират, че:

а)  компетентните органи, като участници в ЕСФН, си сътрудничат в дух на доверие и пълно взаимно зачитане, като следят по-специално за обмена на подходяща, надеждна и изчерпателна информация помежду си и с другите участници в ЕСФН;

б)  компетентните органи участват в дейностите на ЕБО и когато е целесъобразно — в колегиите от надзорни органи по член 44 и член 116 от Директива 2013/36/ЕС;

в)  компетентните органи полагат всички необходими усилия, за да гарантират спазването на насоките и препоръките, издавани от ЕБО по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета(19), и да отговарят на предупрежденията и препоръките, издавани от Европейския съвет за системен риск (ЕССР) по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета(20);

г)  компетентните органи си сътрудничат тясно с ЕССР;

д)  задачите и правомощията, възложени и предоставени на компетентните органи, не ги възпрепятстват да изпълняват задълженията си като членове на ЕБО и когато е приложимо — на ЕССР, нито задълженията си по силата на настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Член 7Съюзно измерение при надзора

При изпълнението на общите си задължения компетентните органи във всяка държава членка надлежно отчитат въз основа на наличната към съответния момент информация възможното въздействие на своите решения върху стабилността на финансовата система в останалите засегнати държави членки, както и за Съюза като цяло, по-специално при извънредни ситуации.

ДЯЛ IIIНАЧАЛЕН CAPITAL

Член 8Начален капитал

1.  Началният капитал на инвестиционен посредник, който се изисква съгласно член 15 от Директива 2014/65/ЕС, за да бъде издаден лиценз за предоставяне на инвестиционните услуги или извършване на инвестиционните дейности, изброени в раздел А, точки 3, 6, 8 или 9 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, е 750 000 евро.

2.  Началният капитал на инвестиционен посредник, който се изисква съгласно член 15 от Директива 2014/65/ЕС, за да бъде издаден лиценз за предоставяне на инвестиционните услуги или извършване на инвестиционните дейности, изброени в раздел А, точки 1, 2, 4, 5 или 7 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, когато на инвестиционния посредник не се разрешава да държи парични средства или ценни книжа на клиенти, е 75 000 евро.

3.  Началният капитал на инвестиционните посредници, с изключение на посочените в параграфи 1 и 2, който се изисква съгласно член 15 от Директива 2014/65/ЕС, е 150 000 евро.

4.  С цел да вземе предвид промените в икономическата и паричната област Комисията актуализира с делегирани актове ▌размера на началния капитал по параграфи 1—3 от настоящия член. Тези делегирани актове ▌се приемат в съответствие с процедурата ▌, посочена в член 54.

Член 8a

Позовавания на началния капитал в Директива 2013/36/ЕС

Позоваванията на размера на началния капитал, определен в член 8 от настоящата директива, се тълкуват, считано от датата на нейното прилагане, като заменящи позоваванията на размера на началния капитал, определен в Директива 2013/36/ЕС, както следва:

а)  позоваванията на началния капитал на инвестиционните посредници в член 28 от Директива 2013/36/ЕС се тълкуват като позовавания на член 8, параграф 1 от настоящата директива;

б)  позоваванията на началния капитал на инвестиционните посредници в член 29 и член 31 от Директива 2013/36/ЕС се тълкуват като позовавания на член 8, параграф 2 или 3 от настоящата директива, в зависимост от вида на инвестиционните услуги и дейности на инвестиционния посредник;

в)  позоваванията на началния капитал в член 30 от Директива 2013/36/ЕС се тълкуват като позовавания на член 8, параграф 1 от настоящата директива.

Член 8б

Застраховка „Професионална отговорност“

От всички застрахователни посредници, които предоставят услуги по настоящата директива, се изисква да имат застраховка „Професионална отговорност“.

Член 9Състав на началния капитал

Началният капитал на инвестиционните посредници се състои от един или повече от елементите по член 9 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

ДЯЛ IVПРУДЕНЦИАЛЕН НАДЗОР

ГЛАВА 1Принципи на пруденциалния надзор

Раздел 1Компетентност и задължения на държавата членка по произход и на приемащата държава членка

Член 10Компетентност на компетентните органи на държавата членка по произход

Пруденциалният надзор върху инвестиционен посредник е задължение на компетентните органи на държавата членка по произход, без да се засягат разпоредбите на настоящата директива, които възлагат задължения на компетентните органи на приемащата държава членка.

Член 11

Сътрудничество между компетентните органи на отделните държави членки

1.  Компетентните органи на отделните държави членки тясно си сътрудничат във връзка с изпълнението на задълженията си по силата на настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], по-специално като незабавно обменят информация за инвестиционните посредници, включително:

а)  информация за управленската структура на инвестиционния посредник и дяловото участие в него;

б)  информация за спазването на капиталовите изисквания от страна на инвестиционния посредник;

в)  информация за риска от концентрация и за ликвидността на инвестиционния посредник;

г)  информация за административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол на инвестиционния посредник;

д)    всички други съответни фактори, които биха могли да окажат влияние върху риска, който поражда инвестиционният посредник.

2.  Компетентните органи на държавата членка по произход незабавно предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка всяка информация и констатации за потенциалните проблеми и рискове, които инвестиционният посредник поражда за защитата на клиентите или стабилността на финансовата система в приемащата държава членка и които са били установени от тях при надзора на дейността на инвестиционния посредник.

3.  Компетентните органи на държавата членка по произход действат въз основа на информацията, предоставена от компетентните органи на приемащата държава членка, като предприемат всички необходими мерки за предотвратяване или отстраняване на потенциалните проблеми и рискове, посочени в параграф 2. При поискване компетентните органи на държавата членка по произход разясняват на компетентните органи на приемащата държава членка как са взели предвид предоставените им от тях информация и констатации.

4.  Ако, след като получат информацията и констатациите по параграф 2, компетентните органи на приемащата държава членка сметнат, че компетентните органи на държавата членка по произход не са предприели необходимите мерки по параграф 3, компетентните органи на приемащата държава членка могат, след като информират компетентните органи на държавата членка по произход и ЕБО, да вземат подходящи мерки, за да защитят клиентите, на които се предоставят услуги, и стабилността на финансовата система.

5.  Компетентните органи на държавата членка по произход, които не са съгласни с мерките на компетентните органи на приемащата държава членка, могат да отнесат въпроса до ЕБО, който действа в съответствие с процедурата по член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. Когато действа в съответствие с посочения член, ЕБО взима решението си в рамките на един месец.

6.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на изискванията за типа и естеството на информацията по параграфи 1 и 2 от настоящия член.

На Комисията се предоставя правомощието да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

7.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за установяването на стандартните формуляри, образци и процедури във връзка с изискванията за обмен на информация, които могат да улеснят надзора върху инвестиционните посредници.

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

8.  ЕБО предоставя на Комисията проектите на технически стандарти, посочени в параграфи 6 и 7, в срок до [девет месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Член 12Проверки на място и инспекции на клонове, установени в друга държава членка

1.  Когато лицензиран в дадена държава членка инвестиционен посредник извършва дейност в друга държава членка чрез клон, приемащата държава членка предвижда възможност за компетентните органи на държавата членка по произход да извършват, след като уведомят нейните компетентни органи, проверки на място във връзка с информацията по член 11, параграф 1, както и инспекции на този клон.

2.  За целите на надзора и когато сметнат за необходимо с оглед на стабилността на финансовата система в своята държава членка, компетентните органи на приемащата държава членка имат право по целесъобразност да извършват проверки на място на клоновете на инвестиционни посредници, както и да инспектират дейността на тези клонове на тяхна територия.

Преди извършването на тези проверки и инспекции компетентните органи на приемащата държава членка се консултират незабавно с компетентните органи на държавата членка по произход.

Възможно най-скоро след приключването на тези проверки и инспекции компетентните органи на приемащата държава членка предават на компетентните органи на държавата членка по произход информацията, която е от значение за оценката на риска, свързан със съответния инвестиционен посредник.

Раздел 2

Служебна тайна и задължение за докладване

Член 13Служебна тайна и обмен на поверителна информация

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи и всички лица, свързани с тях, включително лицата по член 76, параграф 1 от Директива 2014/65/ЕС, са задължени да опазват служебната тайна за целите на настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

Поверителната информация, която такива органи или лица са получили при изпълнение на служебните си задължения, може да се разкрива единствено в съкратена или обобщена форма, така че да не могат да се установят отделните инвестиционни посредници или лица, като с това не се засягат случаите, обхванати от наказателното право.

Когато инвестиционен посредник е обявен в несъстоятелност или се намира в процес на принудителна ликвидация, поверителната информация, която не засяга трети лица, може да бъде оповестявана в граждански или търговски съдебни производства, ако е необходима за провеждането на тези производства.

2.  Компетентните органи използват поверителната информация, която е събрана, обменена или предадена по силата на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], единствено с цел изпълнение на своите задължения и по-специално за следните цели:

а)  за наблюдаване на пруденциалните норми, предвидени в настоящата директива и в [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

б)  за налагане на санкции;

в)  при административни обжалвания срещу решения на компетентните органи;

г)  в съдебни производства, започнати на основание член 21.

3.  Получаващите поверителна информация по силата на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] физически и юридически лица, както и органите, които не са компетентни органи, използват тази информация единствено за целите, за които компетентният орган изрично я е предоставил, или в съответствие с националното право.

4.  Компетентните органи могат да обменят поверителна информация за целите на параграф 2 и изрично да посочват как да се третира тази информация, като могат изрично да ограничават всяко по-нататъшно предаване на тази информация.

5.  Задължението по параграф 1 не възпрепятства компетентните органи да предават поверителна информация на Европейската комисия, когато тази информация е необходима за упражняване на правомощията на Комисията.

6.  Компетентните органи могат да предоставят поверителна информация на ЕБО, ЕОЦКП, ЕССР, централните банки на държавите членки, ЕСЦБ и ЕЦБ в качеството им на органи, отговарящи за паричната политика, и когато е необходимо, на публичните органи, отговарящи за надзора на платежните системи и системите за сетълмент, когато тази информация е необходима за изпълнението на техните задачи.

Член 14Административни споразумения с трети държави за обмен на информация

За целите на изпълнението на надзорните си задачи по настоящата директива или [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], държавите членки и ЕБО в съответствие с член 33 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 могат да сключват административни споразумения с надзорните органи на трети държави за обмен на информация, включително във връзка със следното:

а)  надзор върху финансови институции и финансови пазари;

б)  ликвидация и несъстоятелност на инвестиционни посредници и подобни процедури;

в)  надзор върху органи, участващи в ликвидацията и обявяването в несъстоятелността на инвестиционни посредници, и подобни процедури;

г)  извършване на нормативно изискуемите одити на финансови институции или институции, които управляват компенсаторни механизми;

д)  надзор върху лицата, на които е възложено да извършват нормативно изискуеми одити на счетоводните отчети на финансови институции;

е)  надзор върху лицата, търгуващи на пазарите за търговия с квоти за емисии, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите;

ж)  надзор върху лицата, търгуващи на пазарите за селскостопански стокови деривати, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите.

Тези споразумения съдържат изисквания за служебна тайна, които са равностойни на предвидените в член 13 от настоящата директива.

Член 15Задължения на лицата, контролиращи годишните и консолидираните счетоводни отчети

За всяко лице, одобрено по Директива 2006/43/ЕО(21) и изпълняващо при даден инвестиционен посредник посочените в член 73 от Директива 2009/65/ЕО(22) или член 34 от Директива 2013/34/ЕС задачи или друга нормативно изискуема задача, държавите членки предвиждат задължение възможно най-бързо да се докладва на компетентните органи за всеки факт или решение, които засягат инвестиционния посредник или тясно свързано с него дружество и които:

а)  представляват съществено нарушение на законовите, подзаконовите или административните разпоредби, предвидени в съответствие с настоящата директива;

б)  биха могли да засегнат функционирането като действащо предприятие на инвестиционния посредник; както и

в)  биха могли да доведат до отказ от заверяване на отчетите или до изразяване на резерви.

Раздел 3

Санкции, правомощия за разследване и право на обжалване

Раздел 16Административни санкции и други административни мерки

1.  Държавите членки определят норми за административните санкции и другите административни мерки при нарушаване на националните разпоредби за транспониране на настоящата директива и на разпоредбите на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], включително при настъпването на следните обстоятелства:

а)  инвестиционният посредник не разполага с предвидената в член 24 рамка за вътрешно управление;

б)  инвестиционният посредник не предоставя на компетентните органи, в нарушение на член 52, параграф 1, буква б) от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], информация относно изпълнението на задължението за спазване на капиталовите изисквания, определено в член 11 от посочения регламент, или предоставя непълна или неточна информация;

в)  инвестиционният посредник не предоставя на компетентните органи информация или им предоставя непълна или неточна информация за риска от концентрация, в нарушение на член 34 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

г)  инвестиционният посредник поема риск от концентрация, надхвърлящ ограниченията по член 36 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], без това да засяга членове 37 и 38 от същия регламент;

д)  инвестиционният посредник нееднократно или системно не успява да поддържа ликвидни активи, в нарушение на член 42 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], без да се засягат разпоредбите на член 43 от посочения регламент;

е)  инвестиционният посредник не оповестява информация или предоставя непълна или неточна информация в нарушение на разпоредбите на шеста част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

ж)  инвестиционният посредник извършва плащания към държатели на включени в неговите собствени средства инструменти в случаите, в които съгласно членове 28, 52 или 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 са забранени такива плащания към държателите на тези инструменти;

з)  инвестиционният посредник е подведен под отговорност за тежко нарушение на националните разпоредби, приети по силата на Директива (ЕС) 2015/849(23);

и)  инвестиционният посредник допуска едно или повече лица, които не отговарят на изискванията по член 91 от Директива 2013/36/ЕС, да станат или да останат членове на ръководния орган.

Държавите членки, които не определят норми за административни санкции за нарушения, обхванати от националното наказателно право, съобщават на Комисията съответните разпоредби от наказателното си право.

Административните санкции и другите административни мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи и държавите членки гарантират, че те са определени на равнища, сравними с тези в други държави членки.

2.  Административните санкции и другите административни мерки по първата алинея от параграф 1 включват:

а)  публично изявление, в което се посочва отговорното физическо или юридическо лице, инвестиционен посредник, инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг и естеството на нарушението;

б)  разпореждане, с което се изисква отговорното физическо или юридическо лице да прекрати това поведение и да не извършва повторно нарушение;

в)  временна забрана за членове на ръководния орган на инвестиционния посредник или за всяко друго физическо лице да заемат длъжности в инвестиционни посредници;

г)  за юридически лица — административна имуществена санкция в размер до 10% от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислени комисиони или такси за предходната финансова година;

д)  за юридически лица — административна имуществена санкция в размер до двойния размер на получената печалба или избегнатите загуби вследствие на нарушението, когато размерът на тази получена печалба или тези избегнати загуби може да бъде определен;

е)  за физически лица — административна имуществена санкция в размер до 5 000 000 евро, а в държавите членки, в които официалната парична единица не е еврото — равностойността в националната парична единица към [датата на влизане в сила на настоящата директива].

Когато предприятието по буква г) е дъщерно предприятие, за брутни приходи се приемат брутните приходи според консолидирания счетоводен отчет на първостепенното предприятие майка за предходната финансова година.

Държавите членки предвиждат, че когато инвестиционен посредник наруши националните разпоредби за транспониране на настоящата директива или разпоредбите на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], санкционирани могат да бъдат членовете на управителния орган и други физически лица, които съгласно националното право са отговорни за нарушението.

3.  Държавите членки се уверяват, че при определяне на вида на административните санкции или административните мерки, посочени в параграф 1, и на размера на имуществените административни санкции компетентните органи отчитат всички приложими обстоятелства, в т.ч., когато е целесъобразно:

а)  тежестта и продължителността на нарушението;

б)  степента на отговорност на физическите или юридическите лица, които са отговорни за нарушението;

в)  финансовото състояние на физическите или юридическите лица, които са отговорни за нарушението, включително общия оборот на юридическите лица или годишния доход на физическите лица;

г)  значимостта на печалбата, реализирана от юридическото лице, което е отговорно за нарушението, или на избегнатите от него загуби;

д)  загубите, нанесени на трети страни в резултат на нарушението;

е)  нивото на сътрудничество със съответните митнически органи;

ж)  предишни нарушения на физическото или юридическото лице, което е отговорно за нарушението;

з)  евентуалните системни последици от нарушението.

Член 17Правомощия за разследване

Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с всички правомощия за събиране на информация и извършване на разследвания, които са необходими за упражняването на функциите им, в т.ч.:

а)  правомощието да изискват информация от следните физически или юридически лица:

i)  инвестиционни посредници, установени в съответната държава членка;

ii)  инвестиционни холдинги, установени в съответната държава членка;

iii)  смесени финансови холдинги, установени в съответната държава членка;

iv)  холдинги със смесена дейност, установени в съответната държава членка;

v)  лица, принадлежащи към субектите по подточки i)—iv);

vi)  трети лица, на които субектите по подточки i)—iv) са възложили оперативни функции или дейности;

б)  правомощието да провеждат всички необходими разследвания по отношение на всяко лице по буква а), установено или намиращо се в съответната държава членка, включително правомощието:

i)  да изискват представянето на документи от лицата по буква а);

ii)  да проверяват счетоводните книги и документите на лицата по буква а) и да взимат копия или извлечения от такива книги и документи;

iii)  да получават писмени или устни обяснения от лицата по буква а) или от техни представители или служители;

iv)  да задават въпроси на всяко друго имащо отношение лице, ▌с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването;

в)  правомощието да провеждат всички необходими проверки в стопанските помещения на юридическите лица по буква а) и на всяко друго предприятие, което попада в обхвата на надзора за спазването на капиталовия тест за групата, ако компетентен орган е надзорният орган на групата, при условие че съответните компетентни органи са предварително уведомени.

Член 18Публично оповестяване на административните санкции и мерки

1.  Държавите членки се уверяват, че компетентните органи оповестяват публично без излишно забавяне на официалния си уебсайт всички наложени по силата на член 16 административни санкции и мерки, които не са обжалвани или вече не подлежат на обжалване. Това публично оповестяване включва информация за вида и естеството на нарушението и самоличността на физическото или юридическото лице, на което е наложена санкцията или срещу което е предприета мярката. Информацията се оповестява публично само след като съответното лице е уведомено за тези санкции или мерки и доколкото публичното оповестяване е необходимо и пропорционално.

2.  Когато държавите членки разрешават публичното оповестяване на наложените по силата на член 16 административни санкции и мерки, срещу които е подадено обжалване, компетентните органи оповестяват публично на официалния си уебсайт и информация за етапа, на който се намира обжалването, както и за резултата от обжалването.

3.  Компетентните органи оповестяват публично наложените по силата на член 16 административни санкции и мерки в анонимна форма в следните случаи:

а)  когато санкцията е наложена на физическо лице и се счита, че публикуването на личните данни на това лице е непропорционално;

б)  когато публикуването би застрашило текущо наказателно разследване или стабилността на финансовите пазари;

в)  когато публикуването би причинило прекомерни вреди на инвестиционния посредник или засегнатите физически или юридически лица.

4.  Компетентните органи гарантират, публично оповестената по силата на настоящия член информация остава на официалния им уебсайт най-малко пет години. Личните данни могат да се запазят на официалния уебсайт на компетентния орган единствено ако приложимите норми за защита на данните позволяват това.

Член 19Докладване на санкции пред ЕБО

Компетентните органи информират ЕБО за административните санкции и мерки, наложени в съответствие с член 16, за всяко обжалване на тези санкции и мерки и за резултатите от обжалването. ЕБО поддържа централна база данни за административни санкции и мерки, които са му били съобщени, единствено за целите на обмена на информация между компетентните органи. Тази база данни е достъпна само за компетентните органи и ЕОЦКП и се актуализира ежегодно.

ЕБО поддържа уебсайт с връзки към публикуваните от всеки компетентен орган в съответствие с член 16 административни санкции и мерки и посочва периода, за който всяка държава членка оповестява публично административните санкции и мерки.

Член 20Докладване на нарушения

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи разполагат с ефективни и надеждни механизми за докладване, без излишно забавяне, на потенциални или действително извършени нарушения на националните разпоредби за транспониране на настоящата директива и на разпоредбите на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], в това число:

а)  специални процедури за обработване на сигналите за нарушения;

б)  подходяща защита на служителите на инвестиционните посредници, които докладват за нарушения, извършени в рамките на инвестиционния посредник, срещу репресивни мерки, дискриминация или други видове несправедливо отношение от страна на инвестиционния посредник;

в)  защита на личните данни както на лицето, което е подало сигнал за нарушение, така и на физическото лице, за което се предполага, че е отговорно за това нарушение, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679;

г)  ясни правила, с които се гарантира поверителността във всички случаи за лицето, което подава сигнал за нарушение, извършено в рамките на инвестиционния посредник, освен ако разкриването се изисква съгласно националното право в контекста на по-нататъшно разследване или последващо съдебно производство.

2.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да въведат подходящи процедури, за да могат служителите им да докладват за нарушения по специален и независим канал в рамките на инвестиционния посредник. Такива процедури могат да се осигурят и чрез социалните партньори, при условие че с процедурите се осигурява защита, равностойна на посочената в параграф 1, букви б), в) и г).

Член 21Право на обжалване

Държавите членки гарантират, че решенията и мерките на компетентните органи, взети по силата на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], както и законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в съответствие с настоящата директива, могат да бъдат обжалвани.

ГЛАВА 2Процес на преглед 

Раздел 1Процес за оценка на вътрешната капиталова адекватност

Член 22Вътрешен капитал

1.  Инвестиционните посредници разполагат с надеждни, ефективни и всеобхватни стратегии и процеси за постоянно оценяване и поддържане на размера, видовете и разпределението на вътрешния капитал, който считат за адекватен за покриване на естеството и степента на рисковете, на които са или могат да бъдат изложени.

2.  Посочените в параграф 1 стратегии и процеси трябва да бъдат обект на редовен вътрешен преглед, за да се гарантира, че ще останат всеобхватни и пропорционални на характера, мащаба и сложността на действията на съответния инвестиционен посредник.

Раздел 2

Вътрешно управление, прозрачност, третиране на рисковете и възнаграждение

Член 23Оценка за целите на прилагането на настоящия раздел

1.  За целите на настоящия раздел държавите членки гарантират, че всеки инвестиционен посредник ежегодно и в съответствие с букви а) и б) оценява дали изпълнява условията по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], както следва:

а)  въз основа на данните за двугодишния период, непосредствено предхождащ дадена финансова година, инвестиционният посредник определя дали изпълнява условията по член 12, параграф 1, букви в)—ж) от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

б)  въз основа на данните за посочения период инвестиционният посредник определя дали превишава като средна стойност ограниченията по член 12, параграф 1, букви а), б), з) и и) от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

2.  Настоящият раздел не се прилага, когато въз основа на оценката по параграф 1 инвестиционният посредник определи, че изпълнява всички условия по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

3.  Когато въз основа на оценката по параграф 1 инвестиционният посредник определи, че не изпълнява всички условия по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], той спазва разпоредбите на настоящия раздел, считано от финансовата година, следваща финансовата година, през която е извършена съответната оценка.

4.  Държавите членки гарантират, че настоящият раздел се прилага както спрямо отделни инвестиционни посредници, така и спрямо групите от инвестиционни посредници.

Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници, спрямо които се прилага настоящият раздел, изпълняват неговите изискванията в своите дъщерни предприятия, които са финансови институции по смисъла на член 4, параграф 13 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], включително когато тези дъщерни предприятия са установени в трети държави, освен ако предприятието майка в ЕС докаже пред компетентните органи, че прилагането на настоящия раздел е незаконно съгласно законодателството на третата държава, в която са установени тези дъщерни предприятия.

5.  Компетентните органи могат да определят период, по-кратък от двугодишния период, посочен в параграф 1 от настоящия член, когато са изпълнени едновременно следните две условия:

а)  стопанската дейност на инвестиционния посредник не е претърпяла съществена промяна и

б)  в резултат на прилагането на буква а), инвестиционният посредник изпълнява условията по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

6.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на метод за изчисляване на средната стойност, посочена в параграф 1, буква б) от настоящия член. ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 24Вътрешно управление

1.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници разполагат с надеждна управленска рамка, обхващаща всички изброени по-долу елементи:

а)  ясна организационна структура с точно определени, прозрачни и последователни нива на отговорност;

б)  ефективни процедури за установяване, управление, наблюдение и сигнализиране за рисковете, на които са изложени или могат да бъдат изложени инвестиционните посредници;

в)  адекватни механизми за вътрешен контрол със стабилни административни и счетоводни процедури;

г)  политика и практики на възнаграждение, които са съобразени с разумното и ефективно управление на риска и го насърчават.

2.  При определянето на нормите по параграф 1 се вземат предвид критериите, посочени в членове 26—31 от настоящата директива и в член 9 от Директива 2014/65/ЕС.

3.  Нормите по параграф 1 са всеобхватни и пропорционални на естеството, мащаба и сложността на рисковете, присъщи за бизнес модела и дейността на дадения инвестиционен посредник.

4.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на съдържанието на прилагането на управленската рамка по параграф 1. ЕБО представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до ... [дванадесет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея от настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 25Предоставяне на информация по държави

1.  Държавите членки изискват от всеки инвестиционен посредник да оповестява ежегодно следната информация за всяка отделна държава членка и трета държава, в която има клон или дъщерно предприятие, което е финансова институция по смисъла на член 4, параграф 1, точка 26 от Регламент (ЕС) № 575/2013:

а)    наименование, естество на дейността и местоположение на всяко дъщерно предприятие и клон;

б)    оборот;

в)    брой на служителите на пълно работно време или еквивалентен принцип;

г)    финансов резултат от дейността преди облагане с данък;

д)    данъци върху резултата от дейността;

е)    получени държавни субсидии.

2.  Информацията, посочена в параграф 1, се одитира в съответствие с Директива 2006/43/ЕО и се прилага, ако е възможно, към годишния финансов отчет или, ако е приложимо — към консолидирания финансов отчет на съответния инвестиционен посредник.

Член 26Третиране на рисковете

1.  Държавите членки гарантират, че ръководният орган на инвестиционния посредник одобрява и прави периодичен преглед на стратегиите и политиките за склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник, както и за управляване, наблюдаване и редуциране на рисковете, на които е изложен или може да бъде изложен инвестиционният посредник, като взема под внимание макроикономическата среда и стопанския му цикъл.

2.  Държавите членки гарантират, че ръководният орган отделя достатъчно време за подходящо разглеждане на рисковете, посочени в параграф 1, както и че разпределя достатъчно ресурси за управлението на всички съществени рискове, на които е изложен инвестиционният посредник.

3.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници предоставят на ръководния орган йерархична структура за всички съществени рискове и за всички политики за управление на риска, както и за всичките им изменения.

4.  Държавите членки изискват от всички инвестиционни посредници, които не отговарят на критериите, определени в член 30, параграф 4, буква а), да създадат комитет по риска, съставен от членове на ръководния орган, които нямат изпълнителни функции в съответния инвестиционен посредник.

Членовете на посочения в първа алинея комитет по риска притежават необходимите знания, умения и експертен опит, за да разбират напълно и да наблюдават стратегията за риска и склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник. Те гарантират, че комитетът по риска съветва ръководния орган във връзка с текущата и бъдещата цялостна стратегия за риска и склонността към поемане на риск от инвестиционния посредник и го подпомага при надзора върху изпълнението на тази стратегия от висшето ръководство. Ръководният орган запазва общата отговорност по отношение на стратегиите и политиките на инвестиционния посредник по отношение на риска.

5.  Държавите членки гарантират, че ръководният орган в контролната му функция и комитетът по риска към този ръководен орган, когато е създаден такъв комитет, разполагат с достъп до информация за рисковете, на които инвестиционният посредник е изложен или може да бъде изложен.

Член 27Риск за клиентите, риск за пазара, риск за дружеството

1.  Компетентните органи гарантират, че инвестиционните посредници разполагат с устойчиви стратегии, политики, процеси и системи за установяване, измерване, управление и наблюдение на следното:

а)  съществените източници и въздействие на риска за клиентите;

б)  съществените източници и въздействие на риска за пазара;

в)  рисковете за инвестиционния посредник, в частност произтичащите от търговската му дейност — когато той търгува за собствена сметка, и рискът от концентрация, произтичащ от експозициите на отделни клиенти и групи от свързани клиенти;

г)  ликвидния риск в течение на подходящи периоди с различна продължителност, включително в рамките на един ден, за да се гарантира, че инвестиционният посредник поддържа адекватно ниво на ликвидност.

Стратегиите, политиките, процесите и системите са пропорционални на сложността, профила на риска и мащаба на дейността на инвестиционния посредник и толерантността към риск, определена от ръководния орган, и отразяват значимостта на инвестиционния посредник във всяка държава членка, в която той извършва дейност.

2.  Чрез дерогация от член 23, спрямо инвестиционните посредници, които удовлетворяват условията по член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], се прилага параграф 1, букви а), в) (по отношение на риска от концентрация) и г).

3.  В съответствие с член 54 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за доуточняване на подробностите, за да се гарантира стабилността на стратегиите, процесите и механизмите на инвестиционните посредници. При това Комисията взима предвид развитието на финансовите пазари, и по-специално появата на нови финансови продукти, промените в счетоводните стандарти и тенденциите, които улесняват сближаването на надзорните практики.

Член 28Политики на възнагражденията

1.  Компетентните органи гарантират, че когато инвестиционните посредници разработват и прилагат своята политика за възнагражденията на висшето ръководство, на поемащите риск служители, на служителите с контролни функции, както и на всеки служител, чието общо възнаграждение е най-малко равно на най-ниското възнаграждение, получавано от висшето ръководство и поемащите риск служители, и чиято служебна дейност има съществено отражение върху техния профил на риска или управляваните от тях активи, те съблюдават следните принципи:

а)  политиката за възнагражденията е ясно документирана и пропорционална на мащаба, вътрешната организация и естеството, както и с обхвата и сложността на дейностите на инвестиционния посредник;

аа)  политиката за възнагражденията има недискриминационен характер, което означава, че за едни и същи или сходни видове работа се получават еднакви възнаграждения, независимо от пола;

б)  политиката за възнагражденията е съобразена с разумното и ефективно управление на риска и го насърчава;

ба)  политиката за възнагражденията не само отразява краткосрочната рентабилност, но и отчита дългосрочните последици от взетите инвестиционни решения;

в)  политиката за възнагражденията включва мерки за избягване на конфликти на интереси, поощрява отговорното делово поведение и насърчава осведомеността за риска и предпазливото поемане на риск;

г)  ръководният орган в изпълнение на контролните си функции приема и периодично подлага на преглед политиката за възнагражденията и отговоря за контрола на нейното изпълнение;

д)  изпълнението на политиката за възнагражденията се подлага на централен и независим вътрешен преглед от контролни звена;

е)  служителите с контролни функции са независими от контролираните от тях стопански единици, разполагат с необходимите правомощия и получават възнаграждения според това доколко постигат свързаните с техните функции цели, независимо от резултата на контролираните от тях стопански дейности;

ж)  възнагражденията на висшите служители, работещи в областта на управлението на риска и спазването на нормативните изисквания, се контролират пряко от комитета по възнагражденията, посочен в член 31, или — когато такъв комитет не е създаден — от ръководния орган в контролната му функция;

з)  в политиката за възнагражденията, като се отчитат националните правила за определяне на заплатите, се прави ясна разлика между критериите за определяне на:

i)   основното постоянно възнаграждение, което най-вече отразява съответния професионален опит и отговорностите в рамките на организацията, както е посочено в длъжностната характеристика на служителя като част от условията на трудовия му договор;

ii)   променливото възнаграждение, което отразява устойчивите и коригирани с оглед на риска резултати от дейността на служителя, както и резултатите от дейността, надхвърлящи изискванията по длъжностната характеристика на служителя;

и)  постоянният елемент представлява достатъчно голям дял от общото възнаграждение, така че да позволява прилагането на напълно гъвкава политика по отношение на променливите елементи на възнаграждението, включително възможност да не се изплащат променливи елементи на възнаграждението.

2.  За целите на параграф 1, буква и) държавите членки гарантират, че в политиките си за възнагражденията инвестиционните посредници определят подходящи съотношения между постоянната и променливата част на общото възнаграждение, като отчитат стопанската дейност на инвестиционния посредник и свързаните с нея рискове, както и влиянието на различните категории лица, посочени в параграф 1, върху профила на риска на инвестиционния посредник.

3.  Държавите членки се уверяват, че инвестиционните посредници прилагат принципите, изброени в параграф 1, по начин, подходящ за техния размер и вътрешна организация и за естеството, мащаба и сложността на тяхната дейност.

4.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на категориите лица, чиято служебна дейност има съществено отражение върху профила на риска на инвестиционните посредници, както е посочено в параграф 1. ЕБО и ЕОЦКП вземат надлежно предвид Препоръка 2009/384/EC на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги и съществуващите насоки за възнагражденията съгласно Директивата относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (Директива относно ПКИПЦК), Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (Директива относно ЛУАИФ), и Директивата относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II), и се стремят да сведат до минимум отклоняването от действащите разпоредби.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 29

Инвестиционни посредници, които получават извънредна публична финансова подкрепа

Държавите членки гарантират, че когато даден инвестиционен посредник получава извънредна публична финансова подкрепа по смисъла на член 2, параграф 1, точка 28 от Директива 2014/59/ЕС, той не плаща никакви променливи възнаграждения.

Член 30Променливо възнаграждение

1.  Компетентните органи гарантират, че всяко променливо възнаграждение, предоставено и плащано от инвестиционен посредник на висшето ръководство, на поемащите риск служители, на служителите с контролни функции, както и на всеки служител, чието общо възнаграждение го поставя в същата категория възнаграждения като тази на висшето ръководство и поемащите риск служители, и чиято професионална дейност оказва съществено отражение върху рисковия профил на дружеството или на управляваните от него активи, отговаря на всички изброени по-долу изисквания:

а)  когато променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценките за резултатите на отделното лице, на съответната стопанска единица, както и на цялостните резултати на инвестиционния посредник;

б)  при оценката на резултатите на дадено лице се взимат предвид както финансови, така и нефинансови критерии;

в)  оценката на резултатите по буква а) се прави за период от няколко години, като се отчита стопанският цикъл на инвестиционния посредник, както и неговите стопански рискове;

г)  променливото възнаграждение не влияе върху способността на инвестиционния посредник да осигури стабилна капиталова база;

д)  променливото възнаграждение не е гарантирано освен за новите служители и единствено за първата им година на работа;

е)  плащанията, свързани с предсрочното прекратяване на трудов договор, отразяват постигнатите с течение на времето резултати на отделното лице, като с тях не се възнаграждава неуспех или некоректно поведение;

ж)  възнагражденията, свързани с обезщетение или „откупуване“ по договори за предходна заетост, са съобразени с дългосрочните интереси на инвестиционния посредник;

з)  измерването на резултатите от дейността, използвано за изчисляване на групите от променливи елементи на възнаграждението, отчита всички видове настоящи и бъдещи рискове и свързаните с капиталовите изисквания и изискванията за ликвидност разходи в приложение на Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

и)  при разпределението на променливите елементи на възнаграждението в рамките на инвестиционния посредник се отчитат всички видове настоящи и бъдещи рискове;

й)  най-малко 40% от променливото възнаграждение се състои от един от следните инструменти:

(1)  акции или равностойни права на собственост — в зависимост от правно-организационната форма на съответния инвестиционен посредник;

(2)  свързани с акции инструменти или равностойни непарични инструменти — в зависимост от правно-организационната форма на съответния инвестиционен посредник;

(3)  инструменти на допълнителния капитал от първи ред или на капитала от втори ред, или други инструменти, които могат да бъдат изцяло конвертирани в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред или да бъдат отписани и които отразяват адекватно кредитното качество на инвестиционния посредник като действащо предприятие;

йа)  чрез дерогация от буква й), когато даден инвестиционен посредник не емитира нито един от инструментите, посочени в тази буква, националните компетентни органи могат да одобрят използването на алтернативни мерки за постигане на същите цели;

к)  най-малко 50% от променливото възнаграждение се отлага за срок от ▌пет години в зависимост от стопанския цикъл на инвестиционния посредник, неговите рискове и дейността на въпросния служител, освен когато размерът на променливото възнаграждение е особено висок, като в този случай частта на отложеното променливо възнаграждение възлиза на най-малко 60%;

л)  до 100% от променливото възнаграждение се съкращава при нисък или отрицателен финансов резултат на инвестиционния посредник — в това число чрез мерки като удържане или възстановяване на изплатени суми — при спазване на критериите, определени от инвестиционните посредници, които включват по-специално случаите, при които въпросният служител:

i) е имал или е бил отговорен за поведение, което е довело до значителни загуби за инвестиционния посредник,

ii) вече не се счита за пригоден и с добро поведение;

м)  пенсионните обезщетения по преценка на работодателя отговарят на стратегията за дейността, целите, ценностната система и дългосрочните интереси на инвестиционния посредник.

2.  За целите на параграф 1 компетентните органи гарантират, че:

а)  служителите по член 28, параграф 1 не използват лични стратегии за хеджиране или за застраховане, свързано с възнагражденията или отговорността, с цел да намалят ефекта на посочените в параграф 1 принципи;

б)  променливото възнаграждение не се изплаща посредством финансови инструменти или методи, които улесняват неспазването на настоящата директива или Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

3.  За целите на параграф 1, буква й), спрямо посочените в нея инструменти се провежда подходяща политика на задържане за постигане на съответствие между стимулите за служителя и дългосрочните интереси на инвестиционния посредник, неговите кредитори и клиенти. Държавите членки или техните компетентни органи могат да наложат ограничения върху вида и формата на тези инструменти или да забранят използването на определени инструменти за целите на променливото възнаграждение.

За целите на параграф 1, буква к), променливото възнаграждение, платимо при условията на отложено разпределение, се предоставя не по-бързо, отколкото на пропорционален принцип.

За целите на параграф 1, буква м), когато служител напусне инвестиционния посредник преди да навърши пенсионна възраст, инвестиционният посредник задържа за срок от пет години пенсионните права по преценка на работодателя, които са под формата на посочените в буква й) инструменти. Когато служителят достигне пенсионна възраст, пенсионните права по преценка на работодателя се изплащат на служителя под формата на посочените в буква й) инструменти, като съответният служител е задължен да ги държи за срок от пет години.

4.  Букви й) и к) от параграф 1 и третата алинея от параграф 3 не се прилагат по отношение на:

а)  инвестиционен посредник, ▌чийто размерна балансовите и задбалансовите активи през четиригодишния период непосредствено преди текущата финансова година не надхвърля като средна стойност 100 милиона евро;

б)  служител, чието годишно променливо възнаграждение не надхвърля 50 000 евро и не надхвърля една четвърт от общото му годишно възнаграждение.

Чрез дерогация от буква а) компетентните органи могат да решат, че финансов посредник, чиито активи са на обща стойност под прага, посочен в буква а), не е обхванат от дерогацията поради естеството и обхвата на дейността си, вътрешната организация или когато е приложимо — характеристиките на групата, към която принадлежи.

Чрез дерогация от буква б) компетентните органи могат да решат, че лица, чието годишно променливо възнаграждение е под праговете, посочени в буква б), не са обхванати от дерогацията поради националните пазарни особености във връзка с практиките на възнаграждение или поради естеството на отговорностите и длъжностната характеристика на тези лица.

5.  Държавите членки изискват от инвестиционните посредници да прилагат разпоредбите, предвидени в настоящия член, по отношение на възнагражденията за предоставени услуги или извършена работа след финансовата година на оценката, посочена в член 23, параграф 1.

6.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на категориите инструменти, които отговарят на условията по параграф 1, буква й), точка 3).

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 31Комитет по възнагражденията

1.  Държавите членки предвиждат, че ▌инвестиционните посредници, които не отговарят на критериите, посочени в член 30, параграф 4, буква а), следва да създадат комитет по възнагражденията. Този комитет по възнагражденията отговаря на изискванията за балансирано представителство на половете и се произнася компетентно и независимо по политиката и практиките на възнаграждение, както и по създадените стимули за управление на риска, капитала и ликвидността. В рамките на една група комитетът по възнагражденията може да бъде комитет по възнагражденията за цялата група.

2.  Държавите членки предвиждат, ▌че комитетът по възнагражденията ▌ отговаря за изготвянето на решенията относно възнагражденията, включително за решенията, които оказват влияние върху риска и управлението на риска на съответния инвестиционен посредник и които трябва да бъдат взети от ръководния орган. Председателят и членовете на комитета по възнагражденията са членове на ръководния орган, които нямат изпълнителна функция в съответния инвестиционен посредник. Когато националното право предвижда в ръководния орган да бъдат представени и служителите, комитетът по възнагражденията включва един или повече представители на служителите.

3.  При изготвянето на посочените в параграф 2 решения комитетът по възнагражденията отчита обществения интерес и дългосрочните интереси на акционерите, инвеститорите и другите заинтересовани страни в инвестиционния посредник.

Член 32Надзор върху политиката за възнагражденията

1.  Държавите членки се уверяват, че компетентните органи събират информацията, оповестена в съответствие с член 51, букви в), г) и е) от [Регламент (ЕС) № ---/----[РИП], и я използват за сравняване на тенденциите и практиките при възнагражденията. Компетентните органи предоставят тази информация на ЕБО.

2.  ЕБО използва информацията, получена от компетентните органи в съответствие с параграф 1, за да сравнява тенденциите и практиките при възнагражденията на равнището на Съюза.

3.  ЕБО, като се консултира с, ЕОЦКП издава насоки относно разумната политика за възнагражденията. Насоките отразяват най-малко изискванията по членове 28—31 и принципите за провеждане на разумна политика за възнагражденията, посочени в Препоръка на Комисията 2009/384/ЕО(24).

4.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници предоставят на компетентните органи, когато това се изисква от тях, информация за броя на физическите лица във всеки инвестиционен посредник, чиито възнаграждения за финансовата година са 1 милион евро или повече, групирани по степени от по 1 милион евро, включително информация за служебните им задължения, съответната сфера на дейност и основните елементи на заплатата, премиите, дългосрочните възнаграждения и пенсионните вноски. Компетентните органи предават тази информация на ЕБО, който я оповестява в обобщен вид за всички държави членки по произход с използването на общ формат за представяне. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, може да разработи насоки за улесняване на изпълнението на настоящия параграф и за осигуряване на последователността на събираната информация.

Член 32a

Доклад на ЕБО относно рисковете от екологичен, социален и управленски характер

ЕБО изготвя доклад относно въвеждането на технически критерии за експозициите към дейности, свързани в значителна степен с екологични, социални и управленски цели, при процеса на надзорен преглед и оценка на рисковете с оглед оценяване на възможните източници и последиците от тези рискове за инвестиционните посредници, като се взема предвид таксономията във връзка с въпросите от екологичен, социален и управленски характер [да се добави препратка към правния текст, когато е налице такъв].

Посоченият в алинея 1 доклад на ЕБО включва най-малко следното:

а)  определение на рисковете от екологичен, социален и управленски характер, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода; включително рисковете, свързани с амортизацията на активите поради нормативни промени, качествените и количествените критерии и показатели, които са от значение за оценката на тези рискове, както и методика за оценка по въпроса дали подобни рискове могат да възникнат в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план и дали те биха могли да окажат съществено финансово въздействие върху инвестиционния посредник;

б)  оценка по въпроса дали значителните концентрации на специфични активи могат да увеличат рисковете от екологичен, социален и управленски характер, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода, за инвестиционния посредник;

в)  описание на процесите, които даден инвестиционен посредник използва за идентифициране, оценяване и управление на рисковете от екологичен, социален или управленски характер, физическите рискове и рисковете, свързани с прехода;

г)  критериите, параметрите и показателите, които надзорните органи и институциите могат да използват за оценка на въздействието на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните рискове от екологичен, социален или управленски характер, за целите на процеса на надзорен преглед и оценка.

В срок до [две години след датата на влизане в сила на настоящата директива] ЕБО представя доклад до Европейския парламент, Съвета и Комисията относно своите констатации.

Въз основа на този доклад ЕБО може, по целесъобразност, да приеме насоки за въвеждане на критерии по отношение на рисковете от екологичен, социален или управленски характер за процеса на надзорен преглед и оценка, като се вземат предвид констатациите в доклада на ЕБО, посочени в настоящия член.

Раздел 3

Процес на надзорен преглед и оценка

Член 33Надзорен преглед и оценка

1.  Компетентните органи извършват преглед на правилата, стратегиите, процесите и механизмите, въведени от инвестиционните посредници в изпълнение на настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], и с оглед на осигуряването на стабилно управление и покритие на рисковете при тези инвестиционни посредници оценяват всеки един от следните елементи:

а)  рисковете, посочени в член 27;

б)  географското местонахождение на експозициите на инвестиционния посредник;

в)  модела на стопанска дейност на инвестиционния посредник;

г)  оценката на системния риск, като се имат предвид критериите за идентифициране и измерване на системния риск по член 23 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 или препоръките на ЕССР;

га)  рисковете за сигурността на мрежата и информационните системи, които инвестиционните посредници използват в дейностите си за гарантиране на поверителността, целостта и наличността на своите процеси и данни;

д)    експозицията на инвестиционните посредници към лихвения риск, породена от управлението на банковия портфейл;

е)    управленската рамка на инвестиционните посредници, както и способността на членовете на ръководния им орган да изпълняват задълженията си.

2.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи определят честотата и интензивността на прегледа и на оценката, посочени в параграф 1, като имат предвид размера, системното значение, естеството, мащаба и сложността на дейността на съответния инвестиционен посредник и като вземат предвид принципа на пропорционалност.

Компетентните органи извършват прегледа, посочен в параграф 1 на настоящия член, по отношение на инвестиционните посредници, които отговарят на изискванията, определени в член 12, параграф 1 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], само когато решат, че този преглед е необходим поради размера, системното значение, естеството, мащаба и сложността на дейностите на тези посредници.

3.  Държавите членки гарантират, че когато при преглед се установи, че даден инвестиционен посредник може да породи системен риск съгласно посоченото в член 23 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, компетентните органи незабавно уведомяват ЕБО за резултатите от прегледа.

4.  Ако прегледът и оценката по параграф 1, буква д) покажат, че икономическата стойност на собствения капитал на даден инвестиционен посредник е спаднала с повече от 15% от капитала му от първи ред в резултат на внезапна и неочаквана промяна на лихвените проценти — каквато е заложена в някой от изготвените за надзорни цели и определени в [делегирания регламент на Комисията, приет по силата на член 98, параграф 5 от Директива 2013/36/ЕС] шест шокови сценария за лихвените проценти, компетентните органи предприемат подходящи действия.

5.  При извършването на прегледа и оценката по буква е) от параграф 1 компетентните органи имат достъп до дневния ред, протоколите и придружителните документи за заседанията на ръководния орган и комитетите му, както и резултатите от вътрешното или външното оценяване на дейността на ръководния орган.

6.  В съответствие с член 54 на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове за доуточняване на подробностите, за да се гарантира, че правилата и мерките, стратегиите, процесите и механизмите на инвестиционните посредници осигуряват стабилно управление и покритие на техните рискове. При това Комисията взима предвид развитието на финансовите пазари, и по-специално появата на нови финансови продукти, промените в счетоводните стандарти и тенденциите, които улесняват сближаването на надзорните практики.

Член 34Текущ преглед на разрешението за използване на вътрешни модели

1.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи правят редовен преглед, и най-малко веднъж на три години, на спазването от страна на инвестиционните посредници на изискванията за разрешаване на използването на посочените в член 22 от [Регламент (ЕС) ---/----] вътрешни модели. Компетентните органи обръщат особено внимание на промените в дейността на инвестиционния посредник и прилагането на тези модели спрямо новите продукти и анализират и преценяват дали той използва добре разработени и съвременни техники и практики при тези модели. Компетентните органи гарантират отстраняването на установени съществени недостатъци при обхващането на рисковете от вътрешните модели на даден инвестиционен посредник или предприемат мерки за ограничаване на последиците от тях, в т.ч. като налагат по-големи множители или изискват допълнителен капитал.

2.  Когато при вътрешен модел за оценка на пазарния риск се наблюдават множество случаи на превишения, както са посочени в член 366 от Регламент (ЕС) № 575/2013, което показва, че моделът не е или вече не е достатъчно точен, компетентните органи отнемат разрешението за използване на вътрешните модели или налагат необходимите мерки, за да осигурят бързото усъвършенстване на моделите в рамките на определен срок.

3.  Ако инвестиционен посредник, на когото е разрешено да използва вътрешни модели, вече не удовлетворява изискванията за прилагане на тези модели, компетентните органи изискват от него да докаже, че неспазването на тези изисквания няма съществено въздействие, или да представи план и да определи срок за постигане на съответствие с тези изисквания. Компетентните органи изискват да се измени представеният план, ако има вероятност той да не доведе до пълно спазване на изискванията или ако срокът не е подходящ.

Ако вероятността инвестиционният посредник да постигне спазване на изискванията в определения срок е малка или не са представени задоволителни доказателства, че въздействието на неспазването е несъществено, държавите членки гарантират, че компетентните органи отнемат разрешението за използване на вътрешни модели или го ограничават до областите, в които е налице спазване на изискванията или в които такова може да се постигне в подходящ срок.

4.  ЕБО анализира вътрешните модели на отделните инвестиционни посредници, както и начина, по който инвестиционните посредници третират сходни рискове или експозиции.

С цел насърчаване на последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики, ЕБО, въз основа на този анализ и в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, разработва насоки с критерии за начина, по който инвестиционните посредници следва да използват вътрешните модели, както и за начина, по който тези вътрешни модели следва да третират сходни рискове или експозиции.

Държавите членки насърчават компетентните органи да се съобразяват при прегледа по параграф 1 с този анализ и насоки.

Раздел 4

Надзорни мерки и правомощия

Член 35Надзорни мерки

Компетентните органи изискват от инвестиционните посредници да предприемат на ранен етап необходимите мерки за преодоляване на следните проблеми:

а)  инвестиционният посредник не отговаря на изискванията на настоящата директива или на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

б)  компетентните органи разполагат с доказателства, че е вероятно инвестиционният посредник да наруши изискванията на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] или разпоредбите за транспониране на настоящата директива в рамките на следващите 12 месеца.

Член 36Надзорни правомощия

1.  Държавите членки предвиждат за компетентните органи необходимите надзорни правомощия, за да се намесват, в изпълнение на функциите си, в дейността на инвестиционните посредници по пропорционален начин.

2.  За целите на член 33, член 34, параграф 3 и член 35, както и на прилагането на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], компетентните органи разполагат със следните правомощия:

а)  да изискват от инвестиционните посредници да разполагат с допълнителен капитал, надвишаващ изискванията, установени в член 11 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], при условията, предвидени в член 37 от настоящата директива, или да коригират изискуемия капитал в случай на драстични промени в дейността на тези инвестиционни посредници;

б)  да изискват усъвършенстване на правилата, процесите, механизмите и стратегиите, прилагани в съответствие с членове 22 и 24;

в)  да изискват от инвестиционните посредници да представят план за спазване на надзорните изисквания съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], да определят срок за изпълнението му, който не надвишава една година, и да изискват усъвършенстване на плана по отношение на обхвата и срока;

г)  да изискват от инвестиционните посредници да следват специална политика за провизиране или третиране на активите за целите на капиталовите изисквания;

д)  да ограничават дейността, операциите или мрежата на инвестиционните посредници или да изискват освобождаване от дейности, които създават прекомерен риск за финансовата стабилност на даден инвестиционен посредник;

е)  да изискват редуциране на риска, присъщ на дейността, продуктите и системите на инвестиционните посредници, в т.ч. на риска при възложени на външен изпълнител дейности;

ж)  да изискват от инвестиционните посредници да ограничат променливите възнаграждения като процент от нетните доходи, когато тези възнаграждения са несъвместими с поддържането на стабилна капиталова база;

з)  да изискват от инвестиционните посредници да използват нетната си печалба за увеличаване на собствените средства;

и)  да налагат ограничение или забрана върху разпределянето на печалбата или плащането на лихва от даден инвестиционен посредник на акционерите, членовете или държателите на инструменти на допълнителния капитал от първи ред, когато тази забрана не представлява случай на неизпълнение от страна на инвестиционния посредник;

й)  да налагат изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация в сравнение с изискванията по настоящата директива и по [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], в т.ч. относно капиталовата адекватност и ликвидността;

к)  да налагат специални изисквания по отношение на ликвидността;

л)  да изискват оповестяване на допълнителна информация ▌;

ла)  да изискват от инвестиционните посредници да намалят рисковете за сигурността на техните мрежи и информационни системи с цел гарантиране на поверителността, целостта и наличността на техните процеси и данни.

За целите на буква й), компетентните органи могат да налагат на инвестиционните посредници изисквания за допълнително или по-често предоставяне на информация само когато тя не се дублира и е изпълнено някое от следните условия:

а)  някое от условията по член 35, букви а) или б) не е изпълнено;

б)  компетентният орган счита за необходимо да събере доказателствата, посочени в член 35, буква б);

ба)  допълнителната информация е необходима в хода на процеса на надзорен преглед и оценка на инвестиционния посредник съгласно посоченото в член 33.

Счита се, че информацията се дублира, когато същата или подобна по същество информация вече е на разположение на компетентния орган, когато информацията може да бъде генерирана от този компетентен орган или когато компетентният орган може да я получи по друг начин освен като изиска предоставянето ѝ от инвестиционния посредник. Компетентният орган не изисква допълнителна информация, ако разполага с информацията във формат или степен на изчерпателност, различни от тези на допълнителната информация, която трябва да бъде докладвана, и ако различният формат или степен на изчерпателност не го възпрепятстват самият той да изготви подобна по същество информация.

Член 37Изискуем допълнителен капитал

1.  Компетентните органи изискват посочения в член 36, параграф 2, буква а) допълнителен капитал само когато въз основа на прегледите, извършени съгласно членове 35 и 36, те заключат, че даден инвестиционен посредник се намира в някое от следните положения:

а)  инвестиционният посредник е изложен на рискове или техни елементи, които ▌са недостатъчно покрити от един от факторите К, посочени в ▌[Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

б)  инвестиционният посредник не отговаря на изискванията, посочени в членове 22 и 24, и е малко вероятно други административни мерки да подобрят в достатъчна степен правилата, процесите, механизмите и стратегиите в подходящ срок;

в)  остойностяването за надзорни цели на търговските портфейли не позволява в достатъчна степен на инвестиционния посредник да продаде или хеджира позициите си в кратък срок, без да понесе съществени загуби при обичайни пазарни условия;

г)  извършената в съответствие с член 34 оценка показва, че неспазването на изискванията за прилагане на разрешените вътрешни модели вероятно ще доведе до неадекватен размер на капитала;

д)  инвестиционният посредник нееднократно не успява да установи или поддържа адекватно ниво на допълнителен капитал, както е предвидено в член 38, параграф 1.

4.  Компетентните органи изискват от инвестиционните посредници да наберат изискуемия допълнителен капитал по член 36, параграф 2, буква а) чрез собствени средства при следните условия:

а)  най-малко три четвърти от изискуемия допълнителен капитал се удовлетворяват чрез капитал от първи ред;

б)  най-малко три четвърти от капитала от първи ред са съставени от базов собствен капитал от първи ред;

в)  тези собствени средства не се използват за удовлетворяване на никое от капиталовите изисквания по букви а), б) и в) от член 11 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

5.  Компетентните органи обясняват писмено своето решение да изискат допълнителен капитал по силата на член 36, параграф 2, буква а), като посочат ясно пълната оценка на елементите, посочени в параграф 1 ▌от настоящия член. Това включва, в случая, предвиден в параграф 1, буква г) от настоящия член, посочване на конкретните причини, поради които установеният в съответствие с член 38, параграф 1 размер на капитала вече не се счита за достатъчен.

6.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на:

а)  рисковете и елементите на рисковете, за които се счита, че не са обхванати от факторите К, като за тези рискове и елементи на рискове се определят индикативни количествени показатели и качествени оценки на риска, които да се използват от компетентните органи, посочени в [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП];

б)  понятието „недостатъчно покрити“, посочено в параграф 1, буква а) от настоящия член;

в)  това в кои случаи компетентните органи имат право да изискват допълнителен капитал, когато размерът, видовете и разпределението на капитала, считани за адекватни, са по-високи от изискуемия за съответния инвестиционен посредник капитал, посочен в трета част от [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП];

г)  максималния размер на допълнителния капитал, който може да бъде наложен на инвестиционните посредници.

ЕБО гарантира, че проектите на регулаторни технически стандарти са пропорционални с оглед на:

i)  свързаната с прилагането тежест за инвестиционните посредници и компетентните органи;

ii)  възможността по-високият размер на изискуемия капитал, приложим когато инвестиционните посредници не използват вътрешни модели, да обоснове изискваните по-ниски капиталови равнища при оценката на рисковете и елементите на рисковете в съответствие с параграф 2.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се предоставя правомощието да приема регулаторните технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 38Насоки за капиталова адекватност

1.  Компетентните органи се уверяват, че инвестиционните посредници разполагат с капитал, който, в съответствие с член 22, надвишава в достатъчна степен изискванията на трета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] и на настоящата директива, в т.ч. с изискуемия допълнителен капитал по член 36, параграф 2, буква а), за да се гарантира, че:

а)  цикличните икономически колебания не водят до нарушаване на посочените изисквания;

б)  капиталът на инвестиционния посредник може да покрие потенциалните загуби и рискове, определени в резултат на проведения надзорен преглед.

2.  Компетентните органи редовно проверяват размера на капитала, определен от всеки инвестиционен посредник в съответствие с параграф 1, и когато е приложимо съобщават на съответния инвестиционен посредник резултатите от прегледа, в т.ч. всички очаквания за корекции в размера на капитала, установен в съответствие с параграф 1. Това съобщение включва датата, до която компетентният орган изисква да бъде извършена корекцията.

Член 39Сътрудничество с органите за преструктуриране

1.  Компетентните органи се консултират с органите за преструктуриране, преди да изискат допълнителен капитал по силата на член 36, параграф 2, буква а) и преди да съобщят на инвестиционните посредници посочените в член 38, параграф 2 очаквания за корекции в размера на капитала. За тази цел компетентните органи предоставят на органите за преструктуриране цялата налична информация.

2.  Компетентните органи уведомяват съответните органи за преструктуриране за допълнителния изискуем капитал по силата на член 36, параграф 2, буква а) и за посочените в член 38, параграф 2 очаквания за корекции в размера на капитала.

Член 40Изисквания за публикуване

Държавите членки предоставят на компетентните органи правомощията да:

а)  изискват от инвестиционните посредници да публикуват информацията по член 45 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] повече от веднъж годишно и да определят срокове за публикуването ѝ;

б)  изискват от инвестиционните посредници да използват специални средства и места, и в частност уебсайтовете си, за публикуване на информацията, различни от финансовите отчети;

в)  да изискват от дружествата майки ежегодно да публикуват — в пълен вид или чрез препратки към равностойна информация — описание на правната си структура и управленската и организационна структура на групата от инвестиционни посредници съгласно член 24, параграф 1 от настоящата директива и член 10 от Директива 2014/65/ЕС.

Член 41Задължение за информиране на ЕБО

1.  Компетентните органи информират ЕБО за:

а)  процеса за извършване на преглед и оценка по член 33;

б)  методиката, по която се взимат решенията, посочени в членове 36—38.

2.  ЕБО прави оценка на предоставената от компетентните органи информация с цел постигането на съгласуваност в процеса на надзорен преглед и оценка. ЕБО може да поиска допълнителна информация от компетентните органи, за да завърши своята оценка, на пропорционална основа и в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО представя пред Европейския парламент и Съвета доклад за степента на сближаване между държавите членки по отношение на прилагането на настоящата глава. Когато е необходимо, ЕБО извършва партньорски проверки в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО издава насоки за компетентните органи в съответствие с член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, с които по начин, съобразен с размера, структурата и вътрешната организация на инвестиционните посредници, както и с естеството, обхвата и сложността на техните дейности, доуточнява общите процедури и методики за процеса на надзорен преглед и оценка, посочен в параграф 1, както и за оценката на третирането на рисковете съгласно член 27.

ГЛАВА 3

Надзор за спазването на капиталовия тест за групата

Раздел 1Надзор за спазването на капиталовия тест за групата

Член 42Определяне на надзорния орган на групата

1.  Държавите членки гарантират, че когато група от инвестиционни посредници е оглавявана от инвестиционен посредник майка от Съюза, надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се упражнява от компетентния орган, който е издал лиценза на съответния инвестиционен посредник майка от Съюза.

2.  Държавите членки гарантират, че когато дружеството майка на даден инвестиционен посредник е инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се упражнява от компетентния орган, който е издал лиценза на съответния инвестиционен посредник.

3.  Държавите членки гарантират, че когато дружеството майка на два или повече инвестиционни посредника, получили лиценз в две или повече държави членки, е един и същ инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се осъществява от компетентния орган на инвестиционния посредник, лицензиран в държавата членка, в която е учреден съответният инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг.

4.  Държавите членки гарантират, че когато дружества майки на два или повече инвестиционни посредника, получили лиценз в две или повече държави членки, обхващат повече от един инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг с главни управления в различни държави членки и във всяка от тези държави има инвестиционен посредник, надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се осъществява от компетентния орган за инвестиционния посредник с най-голямо балансово число.

5.  Държавите членки гарантират, че когато дружеството майка на два или повече инвестиционни посредника, получили лиценз в Съюза, е един и същ инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, и нито един от тези инвестиционни посредници не е получил лиценз в държавата членка, в която е учреден инвестиционният холдинг или смесеният финансов холдинг, надзорът за спазването на капиталовия тест за групата се осъществява от компетентния орган, който е предоставил лиценз на инвестиционния посредник с най-голямо балансово число.

6.  Компетентните органи могат по общо съгласие да се отклонят от критериите по параграфи 3—5, ако тяхното прилагане би било нецелесъобразно за ефективния надзор за спазването на капиталовия тест за групата — предвид съответните инвестиционни посредници и значението на дейността им в дадената държава членка, и да определят друг компетентен орган, който да осъществява надзор за спазването на капиталовия тест за групата. В такива случаи, преди да вземат такова решение, компетентните органи дават, по целесъобразност, на инвестиционния холдинг майка от Съюза или на смесения финансов холдинг майка от Съюза или на инвестиционния посредник с най-голямо балансово число възможност да изрази своето мнение по предвижданото решение. Компетентните органи уведомяват Комисията и ЕБО за вземането на всяко такова решение.

Член 43Изисквания за информиране при извънредни ситуации

При възникване на извънредна ситуация, включително описаната в член 18 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 ситуация, или неблагоприятно развитие на пазарите, което би могло евентуално да застраши ликвидността на пазара и стабилността на финансовата система в някоя от държавите членки, в които са лицензирани субекти от дадена група от инвестиционни посредници, надзорният орган на групата, определен в съответствие с член 42, при условията на глава 1, раздел 2 от настоящия дял, информира възможно най-бързо за това ЕБО, ЕССР и всички имащи отношение компетентни органи, като им предоставя цялата информация от значение за изпълнението на техните задачи.

Член 44Колегии от надзорни органи

1.  Държавите членки гарантират, че надзорният орган на групата, определен в съответствие с член 42, създава колегии от надзорни органи с цел да улесни изпълнението на задачите, посочени в настоящия член, и да осигури координация и сътрудничество със съответните надзорни органи на трети държави.

2.  Колегиите от надзорни органи осигуряват рамка, в която надзорният орган на групата, ЕБО и останалите компетентни органи изпълняват следните задачи:

а)  задачите по член 43;

б)  обмен на информация между всички компетентни органи и с ЕБО в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, както и с ЕОЦКП в съответствие с член 21 от Регламент (ЕС) № 1095/2010;

в)  когато е целесъобразно — постигане на съгласие за доброволно прехвърляне на задачи и отговорности между компетентните органи;

г)  увеличаване на ефективността на надзора чрез стремеж към избягване на излишното дублиране на надзорни изисквания.

3.  Колегии от надзорни органи се създават и когато всички дъщерни дружества на група от инвестиционни посредници, оглавявана от инвестиционен посредник от Съюза, инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза, се намират в трета държава.

4.  Съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, ЕБО участва в заседанията на колегиите от надзорни органи.

5.  Следните органи също са членове на колегията от надзорни органи:

а)    компетентните органи, които отговарят за надзора на дъщерни дружества на група от инвестиционни посредници, оглавявана от инвестиционен посредник от Съюза, инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза;

б)  когато е целесъобразно, надзорните органи на трети държави, при спазване на изисквания за поверителност, които по мнението на всички компетентни органи са еквивалентни на изискванията, посочени в глава I, раздел 2 от настоящия дял.

6.  Надзорният орган на групата, определен в съответствие с член 42, председателства заседанието на колегията и приема решения. Надзорният орган на групата предварително предоставя на всички членове на колегията цялата информация във връзка с организирането на заседанията, основните въпроси, които следва да бъдат обсъдени и дейностите, които следва да бъдат разгледани. Надзорният орган на групата предоставя своевременно на всички членове на колегията цялата информация във връзка с решенията, приети на тези заседания, или мерките, които са предприети.

При вземането на решения надзорният орган на групата взема предвид значението на надзорната дейност, която следва да се планира или координира от органите по параграф 5.

Създаването и дейността на колегиите се уреждат с писмени договорености.

7.  В случай на несъгласие с решение, прието от надзорния орган на групата относно дейността на колегиите от надзорни органи, всеки от съответните компетентни органи може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска неговото съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО може да подпомага компетентните органи и по собствена инициатива в съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от посочения регламент в случай на разногласие относно дейността на колегиите от надзорни органи съгласно настоящия член.

8.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва проекти на регулаторни технически стандарти за доуточняване на условията, при които колегиите от надзорни органи изпълняват задачите си по параграф 1.

ЕБО представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок от [девет месеца от датата на влизане в сила на настоящата директива].

На Комисията се делегират правомощия да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Член 45Изисквания за сътрудничество

1.  Държавите членки гарантират, че надзорният орган на групата и компетентните органи, посочени в член 44, параграф 5, си предоставят взаимно цялата значима информация, която е необходима, включително следното:

а)  описание на правната структура и структурата на управление (в т.ч. организационната структура) на групата от инвестиционни посредници — за всички регулирани и нерегулирани субекти, нерегулирани дъщерни дружества и дружества майки, както и посочване на компетентните органи на регулираните субекти в групата от инвестиционни посредници;

б)  процедурите за събиране на информация от инвестиционните посредници в дадена група от инвестиционни посредници и процедурите за проверяване на тази информация;

в)  неблагоприятните промени при инвестиционните посредници или други субекти от дадена група от инвестиционни посредници, които биха могли да засегнат сериозно съответните инвестиционни посредници;

г)  всички значителни санкции и извънредни мерки, предприети от компетентните органи в съответствие с националните разпоредби за транспониране на настоящата директива;

д)  налагането на специфично капиталово изискване в съответствие с член 36 от настоящата директива.

2.  В съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 компетентните органи и надзорният орган на групата могат да се обърнат към ЕБО в случаите, когато необходимата информация не е била предоставена своевременно в съответствие с параграф 1 или когато искане за сътрудничество, и по-специално за обмен на значима информация, е било отхвърлено или по него не са били предприети действия в разумен срок.

В съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и по собствена инициатива ЕБО може да подпомага компетентните органи при разработването на съгласувани практики за сътрудничество.

3.  Държавите членки гарантират, че компетентните органи, преди да вземат решение, което може да е от значение за надзорните задачи на други компетентни органи, се консултират взаимно по следните въпроси:

а)  промени в акционерната, организационната или управленската структура на инвестиционни посредници от дадената група от инвестиционни посредници, за които се изисква одобрение или разрешение от страна на компетентните органи;

б)  значителни санкции, наложени на инвестиционните посредници от страна на компетентните органи, както и всички извънредни мерки, предприети от съответните органи;

в)  специфични капиталови изисквания, наложени в съответствие с член 36.

4.  С надзорния орган на групата се провеждат консултации, когато компетентните органи следва да наложат значителни санкции или да предприемат други извънредни мерки съгласно параграф 3, буква б).

5.  Чрез дерогация от параграф 3, даден компетентен орган не е длъжен да се консултира с другите компетентни органи в спешни случаи или когато такива консултации могат да застрашат ефективността на неговото решение. В такива случаи компетентният орган незабавно информира другите компетентни органи, засегнати от решението му да не провежда консултации.

Член 46Проверка на информацията за субекти в други държави членки

1.  Държавите членки гарантират, че когато компетентните органи в дадена държава членка трябва да проверят информацията за инвестиционни посредници, инвестиционни холдинги, смесени финансови холдинги, финансови институции, дружества за спомагателни услуги, холдинги със смесена дейност или дъщерни дружества, намиращи се в друга държава членка, включително дъщерни дружества, които са застрахователни дружества, компетентните органи на съответната държава членка извършат проверката в съответствие с параграф 2.

2.  Компетентните органи, получили искане по силата на параграф 1, предприемат някое от следните действия:

а)    извършват проверката сами в рамките на своите правомощия;

б)    дават възможност на отправилите искането компетентни органи да извършат проверката;

в)  искат от одитор или експерт да я извърши бързо и по възможно най-безпристрастен начин, за да разполагат с оценка на трета страна.

За целите на букви а) и в), на отправилия искането компетентен орган може да бъде позволено да участва в проверката.

Раздел 2Инвестиционни холдинги, смесени финансови холдинги и холдинги със смесена дейност

Член 47Включване на холдинги в надзора за

спазването на капиталовия тест за групата

Държавите членки гарантират, че инвестиционните холдинги и смесените финансови холдинги са включени в надзора за спазването на капиталовия тест за групата.

Член 48Квалификация на директорите

Държавите членки изискват членовете на ръководния орган на всеки инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг да се ползват с достатъчно добра репутация и да притежават необходимите знания, умения и опит за ефективно изпълнение на своите задължения.

Член 49Холдинги със смесена дейност

1.  Когато дадена група от инвестиционни посредници се оглавява от холдинг със смесена дейност, държавите членки предвиждат възможността за компетентните органи, които отговарят за надзора върху инвестиционния посредник, да могат:

а)    да изискват от холдинга със смесена дейност да им предоставя всяка информация, която може да е значима за надзора върху съответния инвестиционен посредник;

б)    да упражняват надзор върху трансакциите между инвестиционния посредник и холдинга със смесена дейност и неговите дъщерни дружества, както и да изискват от инвестиционния посредник да е въвел адекватни процеси за управление на риска и механизми за вътрешен контрол, включително надеждни процедури за отчитане и осчетоводяване, за да идентифицира, измерва, наблюдава и контролира тези трансакции.

2.  Държавите членки предвиждат техните компетентни органи да могат да провеждат проверки на място на информацията, получена от холдингите със смесена дейност и техните дъщерни предприятия, или да организират провеждането на такива проверки от външни инспектори.

Член 50Санкции

В съответствие с глава 2, раздел 3 от настоящия дял, държавите членки гарантират, че на инвестиционни холдинги, смесени финансови холдинги и холдинги със смесена дейност, или на техните фактически управители, които нарушават законите, подзаконовите нормативни актове или административните разпоредби, с които се транспонира настоящата глава, може да се налагат административни санкции или други административни мерки за прекратяване на установените нарушения, за смекчаване на последиците от тях или за предприемане на действия във връзка с причините за тези нарушения.

Член 51Оценка на надзора в трети държави и други надзорни техники

1.  Държавите членки гарантират, че когато инвестиционен посредник, чието дружество майка има седалище в трета държава, не подлежи на ефективен надзор на ниво група, компетентните органи оценяват дали инвестиционният посредник подлежи на надзор от страна на надзорния орган на съответната трета държава, който е равностоен на надзора, посочен в настоящата директива и в първа част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП].

2.  Когато при оценката по параграф 1 се стигне до заключението, че не се прилага такъв равностоен надзор, държавите членки прилагат спрямо съответния инвестиционен посредник разпоредбите на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] или дават възможност да се прилагат подходящи надзорни техники, чрез които да се постигнат целите на надзора за спазването на капиталовия тест за групата, предвидени в [Регламент (ЕС) ---/----[РИП]. След консултации с другите участващи компетентни органи, тези надзорни техники се определят от компетентния орган, който би бил надзорен орган на групата, ако дружеството майка беше установено в Съюза. За всички мерки, предприети в съответствие с настоящия параграф, се уведомяват другите участващи компетентни органи, ЕБО и Комисията.

3.  Компетентният орган, който би бил надзорен орган на групата, ако дружеството майка беше установено в Съюза, може в частност да изиска да бъде създаден инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг в Съюза и да прилага разпоредбите на член 7 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] спрямо съответния инвестиционен холдинг или смесен финансов холдинг.

Член 52Сътрудничество с надзорните органи на трети държави

Комисията може да отправя препоръки до Съвета за сключване на споразумения с една или повече трети държави по отношение на средствата за надзор за спазването на капиталовия тест за групата от страна на следните инвестиционни посредници:

а)  инвестиционни посредници, чиито дружества майки имат главно управление в трета държава;

б)  инвестиционни посредници в трети държави, чиито дружества майки имат главно управление в Съюза.

ДЯЛ VПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ

Член 53Изисквания за публично оповестяване на информация

1.  Компетентните органи оповестяват публично следната информация:

а)  текстовете на законите, подзаконовите актове, административните разпоредби и общите указания, приети в тяхната държава членка в съответствие с настоящата директива;

б)  начина на прилагане на възможностите и правото на преценка, предоставени съгласно настоящата директива и [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

в)  общите критерии и методики, които те използват при надзорния преглед и оценка по член 33;

г)  обобщени статистически данни по ключови аспекти от прилагането на настоящата директива и на [Регламент (ЕС) ---/----[РИП] в тяхната държава членка, включително броя и естеството на надзорните мерки, предприети в съответствие с член 36, параграф 2, буква а), и на административните санкции, наложени в съответствие с член 16.

2.  Информацията, оповестена публично в съответствие с параграф 1, е достатъчно изчерпателна и точна, за да даде възможност за значимо сравнение на прилагането на параграф 1, букви б), в) и г) от страна на компетентните органи на отделните държави членки.

3.  Информацията се оповестява публично в общоприет формат и се актуализира редовно. Тя е достъпна на един единствен електронен адрес.

ДЯЛ VIДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 54Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 8, параграф 4, член 27, параграф 3 и член 33, параграф 6, се предоставя на Комисията за ▌ срок от пет години от [дата на влизане в сила на настоящата директива].

3.  Оправомощаването, посочено в член 3, параграф 2, член 27, параграф 3 и член 33, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него оправомощаване. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет по силата на член 3, параграф 2, член 8, параграф 4, член 27, параграф 3 и член 33, параграф 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не представят възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 55Актове за изпълнение

Промяната на размера на началния капитал, предвиден в член 8 и в член 11, параграф 7, във връзка с промените в икономическата и паричната област се приема с акт за изпълнение съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

Член 56Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Европейския банков комитет, създаден с Решение 2004/10/ЕО на Комисията(25). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

ДЯЛ VІІИЗМЕНЕНИЯ НА ДРУГИ ДИРЕКТИВИ

Член 57Изменения на Директива 2013/36/ЕС

Директива 2013/36/ЕС се изменя, както следва:

(1)  в заглавието текстът „и инвестиционните посредници“ се заличава;

(2)  Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Предмет

В настоящата директива се установяват правила относно:

а)  достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции;

б)  надзорните правомощия и инструментите за упражняване на пруденциален надзор върху кредитните институции от страна на компетентните органи;

в)  пруденциалния надзор върху кредитните институции от страна на компетентните органи по начин, съвместим с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 575/2013;

г)  изискванията за публично оповестяване на информация от страна на компетентните органи в областта на пруденциалното регулиране и пруденциалния надзор върху кредитните институции.“;

(3)   Член 2 се изменя, както следва:

а)  параграф 1 се заменя със следното:

„1.  Настоящата директива се прилага за кредитните институции.“;

б)  параграфи 2 и 3 се заличават;

в)  в параграф 5 точка 1 се заличава;

г)  параграф 6 се заменя със следното:

„6.  Субектите, посочени в параграф 5, точки 3—24 и в делегираните актове, приети в съответствие с параграфи 5а и 5б от настоящия член, се смятат за финансови институции за целите на член 34 и дял VII, глава 3.“;

(4)  Член 3, параграф 1 се изменя, както следва:

а)  точка 3) се заменя със следното:

„3)  „институция“ означава институция съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 3 от [Регламент (ЕС) ---/----*[РИП].“;

б)  точка 4) се заличава;

(5)  Член 5 се заменя със следното:

„Член 5Координация в държавите членки

Държавите членки, в които има повече от един компетентен орган за пруденциален надзор върху кредитните институции и финансовите институции, предприемат необходимите мерки за осъществяване на координация между тези органи.“;

(6)   Вмъква се следният член 8a:

„Член 8a

Специфични изисквания за лицензиране на кредитните институции, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013

1.  Държавите членки изискват от предприятията, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, които вече са лицензирани в съответствие с дял II от Директива 2014/65/ЕС, да подадат заявление за лиценз в съответствие с член 8 най-късно до следните дати:

а)  когато средномесечният общ размер на активите, изчислен за период от дванадесет последователни месеца, надвиши 30 милиарда евро; или

б)  когато средномесечният общ размер на активите, изчислен за период от дванадесет последователни месеца, е под 30 милиарда евро, но предприятието е част от група, в която комбинираната стойност на общия размер на активите на всички предприятия от групата, които извършват някоя от дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6 от Директива 2014/65/ЕС, и имат общ размер на активите под 30 милиарда евро, изчислена като средна стойност за период от дванадесет последователни месеца, надвиши 30 милиарда евро.

2.  Предприятията, посочени в параграф 1, могат да продължат да извършват дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, докато не получат лиценза, посочен в този параграф.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 предприятията по член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, които на [датата на влизане в сила на Директива (ЕС) ---/----[ДИП] – 1 ден] извършват дейност като инвестиционни посредници, лицензирани съгласно Директива 2014/65/ЕС, подават заявление за лиценз в съответствие с член 8 до [1 година + 1 ден след влизането в сила на Директива (ЕС) ---/----[ДИП].

4.   Когато съответният компетентен орган, след като получи информацията в съответствие с член [95а] от Директива 2014/65/ЕС, реши, че дадено предприятие следва да бъде лицензирано като кредитна институция в съответствие с член 8 от настоящата директива, той уведомява предприятието и компетентния орган, определен в член 4, параграф 1, точка 26 от Директива 2014/65/ЕС, и поема процедурата за лицензиране от датата на това уведомление.

4а.  В случай на повторно лицензиране ЕБО гарантира, че процесът е рационализиран във възможно най-голяма степен и че информацията от съществуващите лицензи е взета под внимание.

5.  ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, в които определя:

а)  информацията, която следва да бъде предоставена от предприятието на компетентните органи в заявлението за издаване на лиценз, включително плана за дейността, предвиден в член 10;

б)  методиката за изчисляване на посочените в параграф 1 прагове.

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в букви а) и б) регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО представя на Комисията този проекти на технически стандарти в срок до [1 януари 2019 г.].

(7)  В член 18 се вмъква следната буква аа):

„аа) използва лиценза си изключително за извършване на дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и за период от 5 последователни години средният общ размер на нейните активи е под праговете, определени в посочения член;“;

(7а)  Член 20 се изменя, както следва:

    а) параграф 2 се заменя със следното:

    „2. ЕБО публикува на своята страница в интернет и актуализира поне веднъж годишно списък с наименованията на всички кредитни институции, получили лиценз.“;

б) вмъква се следният параграф:

    „3а. Посоченият в параграф 2 от настоящия член списък включва наименованията на предприятията, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и посочва съответните кредитни институции като такива. Този списък също така посочва всички промени в сравнение с предходната версия на списъка.“

(8)  Дял IV се заличава.

(9)  В член 51, параграф 1 първа алинея се заменя със следното:

„Компетентните органи в приемащата държава членка могат да поискат от консолидиращия надзорник, когато е приложим член 112, параграф 1, или от компетентните органи в държавата членка по произход, определен клон на дадена кредитна институция да бъде считан за значим.“;

(10)  В член 53 параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Параграф 1 не възпрепятства компетентните органи да обменят информация помежду си или да предават информация на ЕССР, ЕБО или Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета*, в съответствие с настоящата директива, с Регламент (ЕС) № 575/2013, с [Директива (ЕС) ---/----[ДИП] относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници], с другите директиви, приложими за кредитните институции, с член 15 от Регламент (ЕС) № 1092/2010, с членове 31, 35 и 36 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 и с членове 31 и 36 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. По отношение на тази информация се прилага параграф 1.“;

______________________________________________________________

*   Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).

(11) В член 66, параграф 1 се вмъква следната буква аа):

„аа)  извършване на най-малко една от дейностите, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, и надхвърляне на праговете по посочения член, без да е издаден лиценз за кредитна институция.“;

(12) В член 76, параграф 5 последното изречение се заличава.

(13) В член 86 параграф 11 се заменя със следното:

„11.  Компетентните органи гарантират, че институциите разполагат с планове за възстановяване на ликвидността, в които се определят адекватни стратегии и целесъобразни мерки за изпълнението им с цел преодоляване на евентуалния недостиг на ликвидни средства, в т.ч. по отношение на клоновете, открити в друга държава членка. Компетентните органи гарантират, че институциите изпитват тези планове поне веднъж годишно, актуализират ги въз основа на резултатите от алтернативните сценарии по параграф 8, предават ги на висшето ръководство, което ги одобрява, така че вътрешните политики и процедури да могат да бъдат съответно коригирани. Институциите предприемат необходимите оперативни мерки предварително, за да осигурят възможност за незабавно изпълнение на плановете за възстановяване на ликвидността. Тези оперативни мерки включват държането на обезпечение, което може незабавно да се използва за получаване на финансиране от централната банка. Това включва при необходимост държане на обезпечение във валутата на друга държава членка или на трета държава, към която кредитната институция има експозиции, и когато е необходимо от оперативна гледна точка — на територията на приемаща държава членка или на трета държава, към чиято валута институцията има експозиции.“

(14)  В член 110 параграф 2 се заличава;

(15)  В член 114 параграф 1 се заменя със следното:

„1.  При възникване на извънредна ситуация, включително посочената в член 18 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, или на ситуация на неблагоприятно развитие на пазарите, която би могла евентуално да застраши ликвидността на пазара и стабилността на финансовата система в някоя от държавите членки, в които са лицензирани субекти от дадена група или са установени значими клонове съгласно посоченото в член 51, консолидиращият надзорник, при условията на глава 1, раздел 2 и когато е приложимо — на дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП] на Европейския парламент и на Съвета]*, информира възможно най-бързо за това ЕБО и органите по член 58, параграф 4 и член 59, като им предоставя цялата информация, която е от съществено значение за изпълнението на техните задачи. Тези задължения се прилагат за всички компетентни органи.

__________________________________________________________________

*  [Директива (ЕС) ---/---- на Европейския парламент и на Съвета от… относно…..];”

(16)  Член 116 се изменя, както следва:

а)  параграф 2 се заменя със следното:

„2.  Компетентните органи, които участват в колегиите от надзорни органи, и ЕБО работят в тясно сътрудничество. Изискванията за поверителност, предвидени в дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — в дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП] , не възпрепятстват обмена на поверителна информация между компетентните органи в рамките на колегиите от надзорни органи. Създаването и дейността на колегиите от надзорни органи не засягат правата и отговорностите на компетентните органи, предвидени в настоящата директива и в Регламент (ЕС) № 575/2013.“;

б)  параграф 6 се заменя със следното:

„6.  В колегиите от надзорни органи могат да участват компетентните органи, които отговарят за надзора на дъщерните дружества на кредитна институция майка от ЕС, финансов холдинг майка от ЕС или смесен финансов холдинг майка от ЕС, както и компетентните органи на приемащата държава членка, в която са установени значими клонове съгласно посоченото в член 51, по целесъобразност централните банки от ЕСЦБ, както и надзорните органи на трети държави, когато е целесъобразно и при спазване на изисквания за поверителност, които по мнението на всички компетентни органи са еквивалентни на изискванията съгласно дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — съгласно дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП].“;

в)  параграф 9 се заменя със следното:

„9.  Като се придържа към изискванията за поверителност съгласно дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — съгласно дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП], консолидиращият надзорник информира ЕБО за дейността на колегията от надзорни органи, включително при извънредни ситуации, и съобщава на ЕБО цялата информация, която е от особено значение за целите на сближаването в областта на надзора.“;

(17)  В член 125 параграф 2 се заменя със следното:

  „2.  Информацията, получена в рамките на надзора на консолидирана основа, и в частност обмяната на информация между компетентните органи, предвидена в настоящата директива, подлежи на изисквания за опазване на служебната тайна, които са най-малко равностойни на посочените в член 53, параграф 1 от настоящата директива по отношение на кредитните институции или в член 13 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП].“;

(18)  В член 128 втора алинея се заличава;

(19)  В член 129 параграфи 2, 3 и 4 се заличават;

(20)  В член 130 параграфи 2, 3 и 4 се заличават;

(21)  В член 143, параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г)  без да се засягат разпоредбите в дял VII, глава 1, раздел II от настоящата директива и когато е приложимо — разпоредбите в дял IV, глава I, раздел 2 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП], обобщени статистически данни по ключови аспекти на прилагането на пруденциалната уредба във всяка държава членка, включително за броя и естеството на надзорните мерки, предприети в съответствие с член 102, параграф 1, буква а), и на административните санкции, наложени в съответствие с член 65.“;

Член 57a

Изменение на Директива 2014/59/ЕС

В член 2, параграф 1 точка 3 се заменя със следното:

„(3)  „инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, към който се прилага изискването за начален капитал, предвидено в член 8, параграф 1 от [Директива (ЕС) ----/--[ДИП]];“.

Член 58Изменения на Директива 2014/65/ЕС

Директива 2014/65/ЕС се изменя, както следва:

(1)  В член 8 буква а) се заменя със следното:

„а)  престане да отговаря на условията, при които е бил издаден лицензът, като например спазване на условията, предвидени в [Регламент (ЕС) ---/---- [РИП];“;

(2)   Член 15 се заменя със следното:

„Член 15Осигуряване на начален капитал

„Държавите членки гарантират, че компетентните органи не издават лиценз, ако инвестиционният посредник не разполага с достатъчен начален капитал в съответствие с изискванията по член 8 от [Директива (ЕС) ---/----[ДИП] с оглед на естеството на съответната инвестиционна услуга или дейност.“;

(3)  Член 41 се заменя със следното:

Член 41

Издаване на лиценз

„1.  Компетентният орган на държавата членка, в която дружеството от третата държава е установило или възнамерява да установи клон, издава лиценз само ако е убеден, че:

а)  условията по член 39 са изпълнени; както и че

б)  клонът на дружеството от трета държава ще може да спазва разпоредбите, посочени в параграфи 2 и 3.

В срок от шест месеца от подаването на пълното заявление компетентният орган уведомява дружеството от трета държава дали е издаден лицензът.

2.  Клонът на дружеството от трета държава, лицензиран в съответствие с параграф 1, спазва задълженията, предвидени в членове 16 —20, 23, 24, 25 и 27, член 28, параграф 1 и членове 30, 31 и 32 от настоящата директива и в членове 3—26 от Регламент (ЕС) № 600/2014, както и мерките, приети въз основа на тях, и подлежи на надзор от компетентния орган в държавата членка, в която е издаден лицензът.

Държавите членки не налагат допълнителни изисквания относно организацията и функционирането на клона по отношение на въпросите, уредени с настоящата директива, и не да предоставят на клоновете на дружества от трети държави третиране, което е по-благоприятно спрямо третирането на дружествата от Съюза.

Държавите членки гарантират, че компетентните органи ежегодно уведомяват ЕОЦКП за броя на клоновете на дружества от трети държави, които извършват дейност на тяхна територия.

3. Клонът на дружеството от трета държава, лицензиран в съответствие с параграф 1 от настоящия член, докладва ежегодно на компетентния орган, посочен в параграф 2, следната информация:

а)  мащаб и обхват на услугите и дейностите, които клонът извършва в съответната държава членка;

б)  оборот и обща стойност на активите, съответстващи на услугите и дейностите, посочени в буква а);

в)  подробно описание на механизмите за защита на инвеститорите, от които могат да се ползват клиентите на клона, в т.ч. правата на тези клиенти, произтичащи от посочената в член 39, параграф 2, буква е) схема за обезщетение на инвеститорите;

г)  своята политика на управление на риска и договореностите, които клонът прилага за услугите и дейностите, посочени в буква а).

  4. Компетентните органи, посочени в параграф 2, компетентните органи на субектите, които са част от същата група, към която принадлежат клоновете на дружества от трети държави, лицензирани в съответствие с параграф 1, и ЕОЦКП и ЕБО си сътрудничат тясно, за да гарантират, че всички дейности на съответната група в Съюза да подлежат на обстоен, съгласуван и ефективен надзор в съответствие с настоящата директива, с Регламент (ЕС) № 600/2014, с Директива 2013/36/ЕС, с Регламент (ЕС) № 575/2013, с Директива [Директива ЕСU) ---/----* [ДИП] и с Регламент [Регламент (ЕС) ---/----* [РИП].

5. ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за доуточняване на посочената в параграф 3 информация.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в срок до [да се въведе дата].

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

6. ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за уточняване на формата, в който посочената в параграф 3 информация трябва да бъде докладвана на националните компетентни органи.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на технически стандарти за изпълнение в срок до [да се въведе дата].

На Комисията се предоставя правомощието да приема посочените в първа алинея технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

(4)  В член 81, параграф 3 буква а) се заменя със следното:

„а)  да проверяват дали са изпълнени условията, уреждащи започването на дейност от страна на инвестиционни посредници, и да улесняват наблюдението на извършването на тази дейност, административните и счетоводните процедури и механизмите за вътрешен контрол;“;

(5)    Вмъква се следният член 95a:

„Член 95a

Преходна разпоредба относно лицензирането на кредитните институции, посочени в член 4, параграф 1, точка 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013

Компетентните органи уведомяват компетентния орган, посочен в член 8 от Директива 2013/36/ЕС, когато предвиденият общ размер на активите на предприятие, което е подало заявление за лиценз в съответствие с дял II от настоящата директива преди [датата на влизане в сила на Директива (ЕС) ---/--- [ДИП] с цел да извършва дейностите, посочени в приложение I, раздел А, точки 3 и 6, надвиши 30 милиарда евро, и уведомяват заявителя, че са предоставили тази информация.“.

ДЯЛ VІІІПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 59Преходни разпоредби

1.  Държавите членки гарантират, че инвестиционните посредници, различни от посочените в параграф 2, които съществуват на или преди 1 януари 20xx г. [дата на влизане в сила на настоящата директива] и чийто начален капитал не достига посочените в член 8 нива, изпълняват разпоредбите на посочения член най-късно до [пет години, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива] чрез годишно увеличение в размер на 5 000 евро.

Когато годишното увеличение по първа алинея не е достатъчно, за да може даден инвестиционен посредник да достигне изискуемото ниво на начален капитал в края на петгодишния срок, държавите членки разрешават допълнителен преходен период от максимум пет години. Компетентните органи определят годишните размери, приложими през този допълнителен преходен период.

2.  Държавите членки гарантират, че брокерите на стоки спазват разпоредбите на член 8 най-късно до [пет години след датата на влизане в сила на настоящата директива].

Член 60Преглед

В срок до [три години след датата на прилагане на настоящата директива и на Регламент (ЕС) ---/---- [РИП]] Комисията, в тясно сътрудничество с ЕБО и ЕОЦКП, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, който е придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение относно:

а)  разпоредбите относно възнагражденията в настоящата директива и в Регламент (ЕС) ---/---- [РИП], както и в Директивата относно ПКИПЦК и Директивата относно ЛУАИФ, с цел постигане на равни условия на конкуренция за всички инвестиционни посредници, които развиват дейност в Съюза;

аа)  оценка, която взема предвид доклада на ЕБО, посочен в член 32а, и таксономията относно устойчивото финансиране [да се добави препратка към правен текст, когато такава е налице], по въпроса дали:

i)  рискове във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори следва да бъдат взети предвид във вътрешното управление на даден инвестиционния посредник;

ii)  рискове във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори следва да бъдат взети предвид във връзка с политиката за възнагражденията на даден инвестиционния посредник;

iii)  рискове във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори следва да бъдат взети предвид във връзка с третирането на рискове; както и

iv)  рискове във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори следва да бъдат включени в процеса на надзорен преглед и оценка.

б)  ефективността на договореностите за споделяне на информация по силата на настоящата директива;

в)  сътрудничеството на Съюза и държавите членки с трети държави във връзка с прилагането на настоящата директива и на Регламент (ЕС) ---/---- [РИП];

г)  прилагането на настоящата директива и Регламент (ЕС) ---/---- [РИП] към инвестиционните посредници въз основа на правната им структура и модела им на собственост.

Член 61Транспониране

1.  В срок до [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива] държавите членки приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за нейното спазване.

2.  Държавите членки прилагат тези разпоредби от [датата на прилагане на Регламент (ЕС) ---/---- [РИП].

3.  Държавите членки съобщават на Комисията и на ЕБО текста на разпоредбите от националното право, които те приемат в областта, обхваната от настоящата директива.

Когато документите, придружаващи уведомлението за предвидените от държавите членки мерки за транспониране, са недостатъчни за цялостна оценка на съответствието на разпоредбите за транспониране с определени разпоредби от настоящата директива, Комисията може, по искане на ЕБО с цел изпълнение на неговите задачи съгласно Регламент (ЕС) № 1093/2010, или по собствена инициатива да изиска от държавите членки да предоставят по-подробна информация за транспонирането и прилагането на посочените разпоредби и на настоящата директива.

4.  Разпоредбите, посочени в параграф 1, съдържат позоваване на настоящата директива или се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване.

Член 62Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

За целите на надзора и преструктурирането на инвестиционни посредници, позоваванията на Директива 2013/36/ЕС в други актове на Съюза се тълкуват като позовавания на настоящата директива.

Член 63Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

(1)

  ОВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0. / Все още непубликувано в Официален вестник].

(2)

  ОВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0. / Все още непубликувано в Официален вестник].

(3)

*   Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.

(4)

  ОВ C […], […] г., стр. […].

(5)

  ОВ C […], […] г., стр. […].

(6)

  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(7)

  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(8)

  Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).

(9)

  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(10)

  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(11)

  Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Оценка на правилата за възнагражденията по Директива 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 575/2013“, COM(2016) 510 final.

(12)

  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(13)

  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

(14)

  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(15)

  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(16)

  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(17)

  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите за финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(18)

  Директива 2002/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО, 79/267/ЕИО, 92/49/ЕИО, 92/96/ЕИО, 93/6/ЕИО и 93/22/ЕИО на Съвета и Директиви 98/78/ЕО и 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 035, 11.2.2003 г., стр. 1).

(19)

  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

(20)

  Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

(21)

  Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

(22)

  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)(ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(23)

  Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).

(24)

  Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 22).

(25)

  Решение 2004/10/ЕО на Комисията от 5 ноември 2003 година за създаване на Европейски банков комитет (ОВ L 3, 7.1.2004 г., стр. 36).


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (12.7.2018)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС

(COM(2017)0791 – C8‑0452/2017 – 2017/0358(COD))

Докладчик по становище: Костас Хрисогонос

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Действащите пруденциални режими по Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС се основават до голяма степен на последователните възприемания на международните регулаторни стандарти, определени от Базелския комитет по банков надзор за големите банкови групи, и само отчасти са насочени към специфичните рискове, присъщи на разнообразните дейности на инвестиционните посредници. Поради това специфичните уязвими точки и рискове, присъщи на инвестиционните посредници, следва да бъдат допълнително разгледани чрез подходящи и пропорционални пруденциални правила на равнището на Съюза.

(2)  Действащите пруденциални режими по Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС се основават до голяма степен на последователните възприемания на международните регулаторни стандарти, определени от Базелския комитет по банков надзор за големите банкови групи, и само отчасти са насочени към специфичните рискове, присъщи на разнообразните дейности на инвестиционните посредници. Поради това специфичните уязвими точки и рискове, присъщи на инвестиционните посредници, следва да бъдат допълнително разгледани чрез ефективни, подходящи и пропорционални пруденциални правила на равнището на Съюза, като се спомага за осигуряването на равнопоставени условия на конкуренция в целия ЕС и за гарантирането на ефективен пруденциален надзор, като същевременно разходите за привеждане в съответствие се държат в разумни граници и се осигурява наличието на достатъчен капитал за рисковете, свързани с повечето инвестиционни посредници.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Добрият пруденциален надзор следва да гарантира, че инвестиционните посредници се управляват подходящо и във висшия интерес на своите клиенти. Той следва да отчита възможността инвестиционните посредници и техните клиенти да поемат прекомерни рискове, както и различните степени на риск, поет и породен от инвестиционните посредници. Също така, този пруденциален надзор следва да има за цел да избегне неоправданата административна тежест за инвестиционните посредници.

(3)  Добрият пруденциален надзор следва да гарантира, че инвестиционните посредници се управляват подходящо и във висшия интерес на своите клиенти. Той следва да отчита възможността инвестиционните посредници и техните клиенти да поемат прекомерни рискове, както и различните степени на риск, поет и породен от инвестиционните посредници. Също така, този пруденциален надзор следва да има за цел да избегне непропорционалната административна тежест за инвестиционните посредници. Същевременно с тези изисквания следва да стане възможно постигането на баланс между гарантирането на безопасността и стабилността на различните инвестиционни дружества и избягването на прекомерни разходи, които биха могли да накърнят жизнеспособността на тяхната стопанска дейност.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Голяма част от изискванията, произтичащи от въведената с Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС уредба, са насочени към преодоляването на общите рискове, пред които са изправени кредитните институции. Съответно, действащите изисквания до голяма степен са балансирани така, че да се запази капацитетът на кредитните институции за отпускане на заеми през различните икономически цикли и да се защитят вложителите и данъкоплатците от евентуална несъстоятелност; те нямат за цел да бъдат приспособявани към различните профили на риска на инвестиционните посредници. Инвестиционните посредници нямат големи портфейли от потребителски и корпоративни заеми и не приемат депозити. Вероятността тяхната несъстоятелност да окаже неблагоприятно въздействие върху цялостната финансова стабилност е по-малка, отколкото при кредитните институции. Следователно рисковете, пред които са изправени и които пораждат инвестиционните посредници, се различават значително от рисковете, пред които са изправени и които пораждат кредитните институции. Тази разлика трябва да бъде отразена ясно в пруденциалната уредба на Съюза.

(4)  Голяма част от изискванията, произтичащи от въведената с Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС уредба, са насочени към преодоляването на общите рискове, пред които са изправени кредитните институции. Съответно, действащите изисквания до голяма степен са балансирани така, че да се запази капацитетът на кредитните институции за отпускане на заеми през различните икономически цикли и да се защитят вложителите и данъкоплатците от евентуална несъстоятелност; те нямат за цел да бъдат приспособявани към различните профили на риска на инвестиционните посредници. Инвестиционните посредници нямат големи портфейли от потребителски и корпоративни заеми и не приемат депозити. Вероятността тяхната несъстоятелност да окаже неблагоприятно въздействие върху цялостната финансова стабилност е по-малка, отколкото при кредитните институции, но те все пак представляват риск, към който трябва да се подходи чрез солидна рамка. Следователно рисковете, пред които са изправени и които пораждат инвестиционните посредници, се различават значително от рисковете, пред които са изправени и които пораждат кредитните институции. Тази разлика трябва да бъде отразена ясно в пруденциалната уредба на Съюза.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Своеобразното прилагане на действащата уредба в различните държави членки пречи на лоялната конкуренция сред инвестиционните посредници в Съюза. Тази своеобразност произтича от цялостната сложност на прилагането на уредбата спрямо отделните инвестиционни посредници въз основа на предоставяните от тях услуги, като някои национални органи изменят или рационализират това прилагане в националното законодателство или практики. Предвид факта, че действащата пруденциална уредба не разглежда всички рискове, пред които са изправени и които пораждат някои видове инвестиционни посредници, в някои държави членки към определени инвестиционни посредници се прилагат високи изисквания за осигуряване на допълнителен капитал. Следва да бъдат създадени единни разпоредби, които да разглеждат тези рискове, за да се осигури хармонизиран пруденциален надзор в Съюза върху инвестиционните посредници.

(5)  Своеобразното прилагане на действащата уредба в различните държави членки пречи на лоялната конкуренция сред инвестиционните посредници в Съюза, като възпрепятства достъпа на инвеститорите до нови възможности и по-ефективното управление на свързаните с тях рискове. Тази своеобразност произтича от цялостната сложност на прилагането на уредбата спрямо отделните инвестиционни посредници въз основа на предоставяните от тях услуги, като някои национални органи изменят или рационализират това прилагане в националното законодателство или практики. Предвид факта, че действащата пруденциална уредба не разглежда всички рискове, пред които са изправени и които пораждат някои видове инвестиционни посредници, в някои държави членки към определени инвестиционни посредници се прилагат високи изисквания за осигуряване на допълнителен капитал. Следва да бъдат създадени единни разпоредби, които да разглеждат тези рискове, за да се осигури ясен хармонизиран пруденциален надзор в Съюза върху инвестиционните посредници.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  В някои държави членки компетентните органи за пруденциален надзор върху инвестиционните посредници могат да са различни от органите, които са компетентни за надзора върху пазарното поведение. Поради това е необходимо да се създаде механизъм за сътрудничество и обмен на информация между тези органи.

(7)  В някои държави членки компетентните органи за пруденциален надзор върху инвестиционните посредници могат да са различни от органите, които са компетентни за надзора върху пазарното поведение. Поради това е необходимо да се създаде механизъм за сътрудничество и обмен на информация между тези органи, за да се гарантира хармонизиран пруденциален надзор върху инвестиционните посредници в целия Европейски съюз, който да функционира по навременен и ефикасен начин.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Изискуемият за даден инвестиционен посредник размер на начален капитал следва да зависи от услугите и дейностите, за предоставянето и осъществяването на които инвестиционният посредник има лиценз и които осъществява и предоставя в съответствие с Директива 2004/39/ЕО. Предвидената в Директива 2013/36/ЕС възможност държавите членки да изискат при специфични ситуации по-нисък размер на начален капитал, както и различното прилагане на посочената директива, доведоха до различен изискуем размер на начален капитал в рамките на Съюза. С цел да се премахне това раздробяване, изискуемият размер на начален капитал следва да се хармонизира.

(9)  Изискуемият за даден инвестиционен посредник размер на начален капитал следва да зависи от услугите и дейностите, за предоставянето и осъществяването на които инвестиционният посредник има лиценз и които осъществява и предоставя в съответствие с Директива 2004/39/ЕО. Предвидената в Директива 2013/36/ЕС възможност държавите членки да изискат при специфични ситуации по-нисък размер на начален капитал, както и различното прилагане на посочената директива, доведоха до различен изискуем размер на начален капитал в рамките на Съюза. С цел да се премахне това раздробяване, изискуемият размер на начален капитал следва да се хармонизира съответно за всички инвестиционни посредници в Съюза.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За подходящото функциониране на единния пазар е необходимо финансовата стабилност на инвестиционния посредник и по-специално неговата платежоспособност да е под надзора на компетентния орган на неговата държава членка по произход. С оглед на упражняването на ефективен надзор върху инвестиционните посредници и в други държави членки, в които тези инвестиционни посредници предоставят услуги или имат клон, компетентните органи на тези държави членки следва тясно да си сътрудничат.

(11)  За подходящото функциониране на единния пазар е необходимо финансовата стабилност на инвестиционния посредник и по-специално неговата платежоспособност да е под надзора на компетентния орган на неговата държава членка по произход. С оглед на упражняването на ефективен надзор върху инвестиционните посредници и в други държави членки, в които тези инвестиционни посредници предоставят услуги или имат клон, компетентните органи на тези държави членки следва тясно да си сътрудничат и да обменят информация.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За целите на информираността и надзора и по-специално за да се гарантира стабилността на финансовата система, компетентните органи на приемащите държави членки следва да имат право по усмотрение да извършват проверки на място и инспекции на дейността на клоновете на инвестиционните посредници на своя територия, както и да изискват информация за дейността на тези клонове. За надзорните мерки по отношение на тези клонове следва обаче да продължи да отговаря държавата членка по произход.

(12)  За целите на информираността и надзора и по-специално за да се гарантира стабилността и сигурността на финансовата система, компетентните органи на приемащите държави членки следва да имат право по усмотрение да извършват проверки на място и инспекции на дейността на клоновете на инвестиционните посредници на своя територия, както и да изискват информация за дейността на тези клонове. За надзорните мерки по отношение на тези клонове следва обаче да продължи да отговаря държавата членка по произход.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  С цел да се гарантира изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата директива и в [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], държавите членки следва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции и други административни мерки. За да се гарантира, че административните санкции имат възпиращ ефект, те следва да се публикуват, освен в някои точно определени случаи. С цел да се позволи на клиентите и инвеститорите да са наясно с инвестиционните възможности, когато взимат решения, тези клиенти и инвеститори следва да имат достъп до информацията за административните санкции и мерки, наложени на инвестиционните посредници.

(16)  С цел да се гарантира изпълнението на задълженията, предвидени в настоящата директива и в [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], държавите членки следва да предвидят ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции и други административни мерки. За да се гарантира, че административните санкции имат възпиращ ефект, те следва да се публикуват. С цел да се позволи на клиентите и инвеститорите да са наясно с инвестиционните възможности, когато взимат решения, тези клиенти и инвеститори следва да имат достъп до информацията за административните санкции и мерки, наложени на инвестиционните посредници.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел да установят кога са нарушени националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, и [Регламент (ЕС)---/----[РИП], държавите членки следва да разполагат с необходимите правомощия за разследване и да създадат ефективни механизми за подаване на сигнали за потенциални или действителни нарушения.

(17)  С цел да установят кога са нарушени националните разпоредби, с които се транспонира настоящата директива, и [Регламент (ЕС)---/----[РИП], държавите членки следва да разполагат с необходимите правомощия за разследване и да създадат ефективни и функциониращи по навременен начин механизми за подаване на сигнали за потенциални или действителни нарушения.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Инвестиционните посредници следва да разполагат с вътрешен капитал, който е адекватен от гледна точка на количеството, качеството и разпределението си предвид рисковете, на които те са или могат да бъдат изложени. Компетентните органи следва да се уверят, че инвестиционните посредници са въвели подходящи стратегии и процедури за оценка и поддържане на адекватността на вътрешния си капитал.

(18)  Инвестиционните посредници следва да имат на разположение вътрешен капитал, който е адекватен от гледна точка на количеството, качеството и разпределението си предвид рисковете, на които те са или могат да бъдат изложени. Компетентните органи следва да се уверят, че инвестиционните посредници са въвели подходящи стратегии и процедури за оценка и поддържане на адекватността на вътрешния си капитал.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  С цел възнагражденията да съответстват на профила на риска на инвестиционните посредници и да се насърчава лоялната конкуренция, инвестиционните посредници следва да се подчиняват на ясни принципи при корпоративното управление и възнагражденията, чиито механизми следва да отразяват разликите между кредитните институции и инвестиционните посредници. Малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници следва обаче да бъдат освободени от тези изисквания, тъй като тези въпроси са достатъчно обстойно обхванати от разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС относно възнагражденията и корпоративното управление.

(20)  С цел възнагражденията да съответстват на профила на риска на инвестиционните посредници и да се насърчава лоялната конкуренция, инвестиционните посредници следва да се подчиняват на ясни принципи при корпоративното управление и възнагражденията, които са неутрални по отношение на пола и чиито механизми следва да отразяват разликите между кредитните институции и инвестиционните посредници. Малките и невзаимосвързани инвестиционни посредници следва обаче да бъдат освободени от тези изисквания, тъй като тези въпроси са достатъчно обстойно обхванати от разпоредбите на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a относно възнагражденията и корпоративното управление.

 

______________

 

1a Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  В отговор на нарастващото настояване на обществеността за данъчна прозрачност и с цел насърчаване на корпоративната отговорност на инвестиционните посредници е уместно от тях да се изисква да оповестяват определена информация, включително информация за реализираната печалба, платените данъци и получените държавни субсидии.

(24)  В отговор на нарастващото настояване на обществеността за данъчна прозрачност и с цел насърчаване на корпоративната отговорност на инвестиционните посредници е уместно от тях да се изисква да оповестяват ежегодно определена информация, включително информация за реализираната печалба, платените данъци и получените държавни субсидии.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят един или повече компетентни органи, които изпълняват функциите и задълженията, предвидени в настоящата директива. Държавите членки информират Комисията и ЕБО за това определяне и, при повече от един компетентен орган, за функциите и задълженията на всеки компетентен орган.

1.  Държавите членки определят един или повече компетентни органи, които изпълняват функциите и задълженията, предвидени в настоящата директива. Държавите членки информират Комисията, ЕБО и ЕОЦКП за това определяне и, при повече от един компетентен орган, за функциите и задълженията на всеки компетентен орган.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  компетентните органи, като участници в ЕСФН, си сътрудничат в дух на доверие и пълно взаимно зачитане, като следят по-специално за обмена на подходяща и надеждна информация помежду си и с другите участници в ЕСФН;

а)  компетентните органи, като участници в ЕСФН, си сътрудничат в дух на доверие и пълно взаимно зачитане, като следят по-специално за обмена на подходяща, надеждна и изчерпателна информация помежду си и с другите участници в ЕСФН;

Изменение    16

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  компетентните органи полагат всички необходими усилия, за да спазват насоките и препоръките, издавани от ЕБО по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета38, и да отговарят на предупрежденията и препоръките, издавани от Европейския съвет за системен риск (ЕССР) по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета39;

в)  компетентните органи полагат всички необходими усилия, за да гарантират спазването на насоките и препоръките, издавани от ЕБО по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета38, и да отговарят на предупрежденията и препоръките, издавани от Европейския съвет за системен риск (ЕССР) по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета39;

__________________

__________________

38 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

38 Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).

39 Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

39 Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1).

Изменение    17

Предложение за директива

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  С оглед на промените в икономическата и паричната област Комисията актуализира с актове за изпълнение размера на началния капитал по параграфи 1—3 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 56, параграф 2.

4.  С оглед на промените в икономическата и паричната област на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 54 за актуализиране на размера на началния капитал по параграфи 1—3 от настоящия член.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Компетентните органи на държавата членка по произход незабавно предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка всяка информация и констатации за потенциалните проблеми и рискове, които инвестиционният посредник поражда за защитата на клиентите или стабилността на финансовата система в приемащата държава членка и които са били установени от тях при надзора на дейността на инвестиционния посредник.

2.  Компетентните органи на държавата членка по произход незабавно предоставят на компетентните органи на приемащата държава членка всяка информация и констатации за потенциалните проблеми и рискове, които инвестиционният посредник поражда за защитата на клиентите или стабилността или сигурността на финансовата система в приемащата държава членка и които са били установени от тях при надзора на дейността на инвестиционния посредник.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Ако, след като получат информацията и констатациите по параграф 2, компетентните органи на приемащата държава членка сметнат, че компетентните органи на държавата членка по произход не са предприели необходимите мерки по параграф 3, компетентните органи на приемащата държава членка могат, след като информират компетентните органи на държавата членка по произход и ЕБО, да вземат подходящи мерки, за да защитят клиентите, на които се предоставят услуги, и стабилността на финансовата система.

4.  Ако, след като получат информацията и констатациите по параграф 2, компетентните органи на приемащата държава членка сметнат, че компетентните органи на държавата членка по произход не са предприели необходимите мерки по параграф 3, компетентните органи на приемащата държава членка могат, след като информират незабавно компетентните органи на държавата членка по произход и ЕБО, да вземат подходящи мерки, за да защитят клиентите, на които се предоставят услуги, както и стабилността и сигурността на финансовата система.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Компетентните органи на държавата членка по произход, които не са съгласни с мерките на компетентните органи на приемащата държава членка, могат да отнесат въпроса до ЕБО, който действа в съответствие с процедурата по член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. Когато действа в съответствие с посочения член, ЕБО взима решението си в рамките на един месец.

5.  Компетентните органи на държавата членка по произход, които не са съгласни с мерките на компетентните органи на приемащата държава членка, могат да отнесат въпроса до ЕБО, който действа в съответствие с процедурата по член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010. Когато действа в съответствие с посочения член, ЕБО взима решението си колкото се може по-бързо и не по-късно от един месец.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 11 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  ЕБО предоставя на Комисията проектите на технически стандарти, посочени в параграфи 6 и 7, не по-късно от [девет месеца считано от датата на влизане в сила на настоящата директива].

8.  ЕБО предоставя на Комисията проектите на технически стандарти, посочени в параграфи 6 и 7, не по-късно от [шест месеца считано от датата на влизане в сила на настоящата директива].

Изменение    22

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на надзора и когато сметнат за необходимо с оглед на стабилността на финансовата система в своята държава членка, компетентните органи на приемащата държава членка имат право по целесъобразност да извършват проверки на място на клоновете на инвестиционни посредници, както и да инспектират дейността на тези клонове на тяхна територия.

За целите на надзора и когато сметнат за необходимо с оглед на стабилността и сигурността на финансовата система в своята държава членка, компетентните органи на приемащата държава членка имат право по целесъобразност да извършват проверки на място на клоновете на инвестиционни посредници, както и да инспектират дейността на тези клонове на тяхна територия.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди извършването на тези проверки и инспекции компетентните органи на приемащата държава членка се консултират с компетентните органи на държавата членка по произход.

Преди извършването на тези проверки и инспекции компетентните органи на приемащата държава членка се консултират незабавно с компетентните органи на държавата членка по произход.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След приключването на тези проверки и инспекции компетентните органи на приемащата държава членка предават на компетентните органи на държавата членка по произход информацията, която е от значение за оценката на риска, свързан със съответния инвестиционен посредник.

Възможно най-скоро след приключването на тези проверки и инспекции компетентните органи на приемащата държава членка предават на компетентните органи на държавата членка по произход информацията, която е от значение за оценката на риска, свързан със съответния инвестиционен посредник.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Поверителната информация, която такива органи или лица са получили при изпълнение на служебните си задължения, може да се разкрива единствено в съкратена или обобщена форма, така че да не могат да се определят отделните инвестиционни посредници или лица, като с това не се засягат случаите, обхванати от наказателното право.

Поверителната информация, която такива органи или лица са получили при изпълнение на служебните си задължения, може да се разкрива в съкратена или обобщена форма, така че да не могат да се определят отделните инвестиционни посредници или лица, като с това не се засягат случаите, обхванати от наказателното право.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Компетентните органи могат да обменят поверителна информация за целите на параграф 2 и изрично да посочват как да се третира тази информация, като могат изрично да ограничават всяко по-нататъшно предаване на тази информация.

4.  Компетентните органи могат да обменят поверителна информация за целите на параграф 2 и изрично да посочват как да се третира тази информация.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За всяко лице, одобрено по Директива 2006/43/ЕО40 и изпълняващо при даден инвестиционен посредник посочените в член 73 от Директива 2009/65/ЕО41 или член 34 от Директива 2013/34/ЕС задачи или друга нормативно изискуема задача, държавите членки предвиждат задължение за незабавно уведомяване на компетентните органи за всеки факт или решение, които засягат инвестиционния посредник или тясно свързано с него дружество и които:

За всяко лице, одобрено по Директива 2006/43/ЕО40 и изпълняващо при даден инвестиционен посредник посочените в член 73 от Директива 2009/65/ЕО41 или член 34 от Директива 2013/34/ЕС задачи или друга нормативно изискуема задача, държавите членки предвиждат задължение за колкото е възможно по-бързо уведомяване на компетентните органи за всеки факт или решение, които засягат инвестиционния посредник или тясно свързано с него дружество и които:

__________________

__________________

40 Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

40 Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

41 Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), (OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

41 Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), (OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

Изменение    28

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  за юридически лица — административна имуществена санкция в размер до 10 % от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислени комисиони или такси за предходната финансова година;

г)  за юридически лица — административна имуществена санкция в размер до 15% от общия годишен нетен оборот, включително брутните приходи, състоящи се от вземания по лихви и други подобни доходи, доходи от акции и други ценни книжа с променлива или фиксирана доходност, както и начислени комисиони или такси за предходната финансова година;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1 – буква б – подточка iv

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iv)  да задават въпроси на всяко друго лице, което даде съгласие за това, с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването;

iv)  да задават въпроси на всяко друго съответно лице, с цел да съберат информация, свързана с предмета на разследването;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 18

Член 18

Публикуване на административните санкции и мерки

Публикуване на административните санкции и мерки

1.  Държавите членки се уверяват, че компетентните органи публикуват без излишно забавяне на официалния си уебсайт всички наложени по силата на член 16 административни санкции и мерки, които не са обжалвани или вече не подлежат на обжалване. Това публикуване включва информация за вида и естеството на нарушението и самоличността на физическото или юридическото лице, на което е наложена санкцията или срещу което е предприета мярката. Информацията се публикува само след като това лице бива уведомено за тези санкции или мерки и доколкото публикуването е необходимо и съответстващо.

1.  Държавите членки се уверяват, че компетентните органи публикуват без излишно забавяне на официалния си уебсайт всички наложени по силата на член 16 административни санкции и мерки, които не са обжалвани или вече не подлежат на обжалване. Това публикуване включва информация за вида и естеството на нарушението и самоличността на физическото или юридическото лице, на което е наложена санкцията или срещу което е предприета мярката. Информацията се публикува само след като това лице бива уведомено за тези санкции или мерки и доколкото публикуването е необходимо и съответстващо. Компетентните органи се уверяват, че същата информация е публикувана на официалния уебсайт на въпросния инвестиционен посредник.

2.  Когато държавите членки разрешават публикуването на наложените по силата на член 16 административни санкции и мерки, срещу които е повдигнато обжалване, компетентните органи публикуват на официалния си уебсайт и информация за фазата, на която се намира обжалването, както и за резултата от обжалването.

2.  Когато държавите членки разрешават публикуването на наложените по силата на член 16 административни санкции и мерки, срещу които е повдигнато обжалване, компетентните органи публикуват на официалния си уебсайт и информация за фазата, на която се намира обжалването, както и за резултата от обжалването. Компетентните органи се уверяват, че същата информация е публикувана на официалния уебсайт на въпросния инвестиционен посредник.

3.  Компетентните органи публикуват наложените по силата на член 16 административни санкции и мерки анонимно в следните случаи:

3.  Компетентните органи публикуват наложените по силата на член 16 административни санкции и мерки анонимно в следните случаи:

а) когато санкцията е наложена на физическо лице и се счита, че публикуването на личните данни на това лице е непропорционално;

а) когато санкцията е наложена на физическо лице и се счита, че публикуването на личните данни на това лице е непропорционално;

б) когато публикуването би застрашило текущо наказателно разследване или стабилността на финансовите пазари;

б) когато публикуването би застрашило текущо наказателно разследване или стабилността на финансовите пазари;

в) когато публикуването би причинило прекомерни щети на инвестиционния посредник или засегнатите физически или юридически лица.

в) когато публикуването би причинило прекомерни щети на инвестиционния посредник или засегнатите физически или юридически лица.

4.  Компетентните органи предприемат необходимото, така че публикуваната по силата на настоящия член информация да остане на официалния им уебсайт най-малко пет години. Личните данни могат да се задържат на официалния уебсайт на компетентния орган единствено ако приложимите норми за защита на данните позволяват това.

4.  Компетентните органи предприемат необходимото, така че публикуваната по силата на настоящия член информация да остане на официалния им уебсайт най-малко пет години. Личните данни могат да се задържат на официалния уебсайт на компетентния орган единствено ако приложимите норми за защита на данните позволяват това.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентните органи информират ЕБО за административните санкции и мерки, наложени в съответствие с член 16, за всяко обжалване на тези санкции и мерки и за резултатите от него. ЕБО поддържа централна база данни за административни санкции и мерки, които са му били съобщени, единствено за целите на обмена на информация между компетентните органи. Тази база данни е достъпна само за компетентните органи и се актуализира редовно.

Компетентните органи информират ЕБО за административните санкции и мерки, наложени в съответствие с член 16, за всяко обжалване на тези санкции и мерки и за резултатите от него. ЕБО поддържа централна база данни за административни санкции и мерки, които са му били съобщени, единствено за целите на обмена на информация между компетентните органи. Тази база данни е достъпна за компетентните органи и ЕОЦКП и се актуализира редовно най-малко на всеки три месеца.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 23 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки се уверяват, че инвестиционните посредници, спрямо които се прилага настоящият раздел, изпълняват неговите изискванията в своите дъщерни дружества, които са финансови институции по смисъла на член 4, параграф 13 от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], включително когато тези дъщерни дружества са установени в трети държави, освен ако дружеството майка в ЕС докаже пред компетентните органи, че прилагането на настоящия раздел е незаконно съгласно законодателството на третата държава, в която са установени тези дъщерни дружества.

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение    33

Предложение за директива

Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки се уверяват, че инвестиционните посредници прилагат принципите, изброени в параграф 1, по начин, подходящ за техния размер и вътрешна организация и за естеството, мащаба и сложността на тяхната дейност.

3.  Държавите членки се уверяват, че инвестиционните посредници прилагат принципите, изброени в параграф 1, по начин, подходящ и пропорционален за техния размер и вътрешна организация и за естеството, мащаба и сложността на тяхната дейност.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки се уверяват, че когато даден инвестиционен посредник получава извънредна публична финансова подкрепа по смисъла на член 2, параграф 1, точка 28 от Директива 2014/59/ЕС, се прилагат следните изисквания:

Държавите членки се уверяват, че когато даден инвестиционен посредник получава извънредна публична финансова подкрепа по смисъла на член 2, параграф 1, точка 28 от Директива 2014/59/ЕС, той не плаща никакво променливо възнаграждение.

а)  когато е несъвместимо с поддържането на стабилна капиталова база на даден инвестиционен посредник и със своевременното прекратяване на извънредната публична финансова подкрепа, променливото възнаграждение на всички служители е ограничено до част от нетните приходи;

 

б)  инвестиционните посредници определят граници на възнаграждението, което могат да получават членовете на ръководния си орган;

 

в)  инвестиционните посредници изплащат променливо възнаграждение на членовете на ръководните си органи единствено когато това възнаграждение е било одобрено от компетентния орган.

 

Изменение    35

Предложение за директива

Член 30 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  когато променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценките за резултатите на отделното лице, на съответната стопанска единица, както и на цялостните резултати на инвестиционния посредник;

а)  когато променливото възнаграждение е обвързано с резултатите от дейността, неговият общ размер се основава на комбинация от оценките за резултатите на отделното лице, независимо от пола, на съответната стопанска единица, както и на цялостните резултати на инвестиционния посредник;

Изменение    36

Предложение за директива

Член 30 – параграф 1 – буква й – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  най-малко 50% от променливото възнаграждение се състои от един от следните инструменти:

й)  най-малко 60% от променливото възнаграждение се състои от един от следните инструменти:

Изменение    37

Предложение за директива

Член 30 – параграф 1 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  като дерогация от буква й), в случай че даден инвестиционен посредник не емитира нито един от тези инструменти, националните компетентни органи могат да одобрят използването на алтернативни мерки за постигане на същите цели;

Изменение    38

Предложение за директива

Член 30 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  най-малко 40% от променливото възнаграждение се отлага за срок от три до пет години в зависимост от стопанския цикъл на инвестиционния посредник, неговите рискове и дейността на въпросния служител, освен когато размерът на променливото възнаграждение е особено висок, като в този случай частта на отложеното променливо възнаграждение възлиза на най-малко 60%;

к)  най-малко 50% от променливото възнаграждение се отлага за срок от три до пет години в зависимост от стопанския цикъл на инвестиционния посредник, неговите рискове и дейността на въпросния служител, освен когато размерът на променливото възнаграждение е особено висок, като в този случай частта на отложеното променливо възнаграждение възлиза на най-малко 70%;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 30 – параграф 1 – буква л – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  до 100% от променливото възнаграждение се съкращава при нисък или отрицателен финансов резултат на инвестиционния посредник — в това число чрез мерки като удържане или възстановяване на изплатени суми — при спазване на критериите, определени от инвестиционните посредници, които включват по-специално случаите, при които въпросният служител:

л)  100% от променливото възнаграждение се съкращава при нисък или отрицателен финансов резултат на инвестиционния посредник — в това число чрез мерки като удържане или възстановяване на изплатени суми — при спазване на критериите, определени от инвестиционните посредници, които включват по-специално случаите, при които въпросният служител:

Изменение    40

Предложение за директива

Член 30 – параграф 4 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  инвестиционен посредник, чиито активи през четиригодишния период непосредствено преди текущата финансова година не надхвърлят като средна стойност 100 милиона евро;

а)  инвестиционен посредник, чиито активи през четиригодишния период непосредствено преди текущата финансова година не надхвърлят като средна стойност 50 милиона евро;

Изменение    41

Предложение за директива

Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предвиждат за компетентните органи необходимите правомощия за осигуряване на създаването на комитет по възнагражденията от инвестиционните посредници, определени като значими в съответствие с член 26, параграф 4. Този комитет по възнагражденията се произнася компетентно и независимо по политиката и практиките на възнаграждение, както и по създадените стимули за управление на риска, капитала и ликвидността.

1.  Държавите членки предвиждат за компетентните органи необходимите правомощия за осигуряване на създаването на комитет по възнагражденията от инвестиционните посредници, които не отговарят на критериите, посочени в член 30, параграф 4, буква а). Този комитет по възнагражденията се произнася компетентно и независимо по политиката и практиките на възнаграждение, както и по създадените стимули за управление на риска, капитала и ликвидността. В рамките на една група комитетът по възнагражденията може да бъде и комитет по възнагражденията за цялата група.

Обосновка

Идеята на това изменение е да се опрости рамката: ако то бъде прието, ще има само едно възможно подразделение на клас 2 (праг от 100 милиона евро по счетоводния баланс). Освен това изменението следва да ограничи правото на преценка на националните органи, като по този начин ще се гарантират равни условия на конкуренция и правна сигурност.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предвиждат за компетентните органи необходимите правомощия, така че комитетът по възнагражденията да отговаря за изготвянето на решенията относно възнагражденията, включително за решенията, които оказват влияние върху риска и управлението на риска на съответния инвестиционен посредник и които трябва да бъдат взети от ръководния орган. Председателят и членовете на комитета по възнагражденията са членове на ръководния орган, които нямат изпълнителна функция в съответния инвестиционен посредник. Когато националното право предвижда в ръководния орган да бъдат представени и служителите, комитетът по възнагражденията включва един или повече представители на служителите.

2.  Държавите членки предвиждат за компетентните органи необходимите правомощия, така че комитетът по възнагражденията да отговаря за изготвянето на решенията относно възнагражденията, включително за решенията, които оказват влияние върху риска и управлението на риска на съответния инвестиционен посредник и които трябва да бъдат взети от ръководния орган. Председателят и членовете на комитета по възнагражденията са членове на ръководния орган, които нямат изпълнителна функция в съответния инвестиционен посредник. Когато националното право предвижда в ръководния орган да бъдат представени и служителите, комитетът по възнагражденията включва един или повече представители на служителите. Инвестиционните посредници се стремят към балансирано представителство на половете в своите комитети по възнагражденията.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки се уверяват, че компетентните органи събират информацията, оповестена в съответствие с член 51, букви в), г) и е) от [Регламент (ЕС) № ---/----[РИП], и я използват за сравняване на тенденциите и практиките при възнагражденията. Компетентните органи предоставят тази информация на ЕБО.

1.  Държавите членки се уверяват, че компетентните органи събират информацията, оповестена в съответствие с член 51, букви а), б), ба), в), г) и е) от [Регламент (ЕС) № ---/----[РИП], и я използват за сравняване на тенденциите и практиките при възнагражденията. Компетентните органи предоставят тази информация на ЕБО и ЕОЦКП; ЕБО публикува годишен доклад относно тези тенденции и практики.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  ЕБО, като се консултира с, ЕОЦКП издава насоки относно разумната политика на възнаграждение. Насоките отразяват най-малко изискванията по членове 28—31 и принципите за провеждане на разумна политика на възнаграждение, посочени в Препоръка на Комисията 2009/384/ЕО43.

3.  ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, издава насоки относно разумната и неутрална по отношение на пола политика на възнаграждение. Насоките отразяват най-малко изискванията по членове 28—31 и принципите за провеждане на разумна политика на възнаграждение, посочени в Препоръка на Комисията 2009/384/ЕО43.

_________________

_________________

43 Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 22).

43 Препоръка 2009/384/ЕО на Комисията от 30 април 2009 г. относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги (ОВ L 120, 15.5.2009 г., стр. 22).

Изменение    45

Предложение за директива

Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки се уверяват, че инвестиционните посредници предоставят на компетентните органи, когато това се изисква от тях, информация за броя на физическите лица при всеки инвестиционен посредник, чиито възнаграждения за финансовата година са 1 милион евро или повече, с разбивка по степени от по 1 милион евро, включително информация за служебните им задължения, съответната сфера на дейност и основните елементи на заплатата, премиите, дългосрочните възнаграждения и пенсионните вноски. Компетентните органи предават тази информация на ЕБО, който я оповестява в обобщен вид за всички държави членки по произход с използването на общ формат за представяне. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, може да разработи насоки за улесняване на изпълнението на настоящия параграф и за осигуряване на последователността на събираната информация.

4.  Държавите членки се уверяват, че инвестиционните посредници предоставят на компетентните органи, когато това се изисква от тях, информация за броя на физическите лица при всеки инвестиционен посредник, чиито възнаграждения за финансовата година са 500 000 евро или повече, с разбивка по степени от по 500 000 евро, включително информация за служебните им задължения, съответната сфера на дейност и заплатата, премиите, дългосрочните възнаграждения и пенсионните вноски. Компетентните органи предават тази информация на ЕБО, който я оповестява с разбивки по държави членки на произход/приемащи държави членки, с използването на общ формат за представяне. ЕБО, като се консултира с ЕОЦКП, разработва насоки за улесняване на изпълнението на настоящия параграф и за осигуряване на последователността на събираната информация.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 33 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  отчитането на възможността за включване на рисковете, свързани с екологичните, социалните и управленските фактори в механизмите за намаляване на риска на инвестиционните посредници.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  да изискват от инвестиционните посредници да ограничат променливите възнаграждения като процент от нетните доходи, когато тези възнаграждения са несъвместими с поддържането на стабилна капиталова база;

ж)  да изискват от инвестиционните посредници да преустановят променливите възнаграждения, когато тези възнаграждения са несъвместими с поддържането на стабилна капиталова база;

Изменение    48

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – алинея 1 – буква л a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ла)  да изискват от инвестиционните посредници да намалят рисковете за сигурността на своите мрежи и информационни системи с цел гарантиране на поверителността, целостта и наличността на процесите и на данните.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 37 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  инвестиционният посредник е изложен на рискове или техни елементи, които не са покрити или са недостатъчно покрити от изискуемия капитал, посочен в трета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП];

а)  инвестиционният посредник е изложен на рискове или техни елементи, които не са покрити или са недостатъчно покрити от изискуемия капитал, посочен в трета част от [Регламент (ЕС) ---/----[РИП], по-специално като се вземат предвид рисковете във връзка с екологичните, социалните и управленските фактори;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При извънредна ситуация, включително описаната в член 18 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, или неблагоприятно развитие на пазарите, което би могло евентуално да застраши ликвидността на пазара и стабилността на финансовата система в някоя от държавите членки, в които са лицензирани субекти от дадена група инвестиционни посредници, надзорният орган на групата, определен в съответствие с член 42, при условията на глава 1, раздел 2 от настоящия дял, информира възможно най-бързо за това ЕБО, ЕССР и всички подходящи компетентни органи, като им предоставя цялата информация от значение за изпълнението на техните задачи.

При извънредна ситуация, включително описаната в член 18 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, или неблагоприятно развитие на пазарите, което би могло евентуално да застраши ликвидността на пазара, стабилността или сигурността на финансовата система в някоя от държавите членки, в които са лицензирани субекти от дадена група инвестиционни посредници, надзорният орган на групата, определен в съответствие с член 42, при условията на глава 1, раздел 2 от настоящия дял, информира възможно най-бързо за това ЕБО, ЕССР и всички подходящи компетентни органи, като им предоставя цялата информация от значение за изпълнението на техните задачи.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 54

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 54

Член 54

Упражняване на делегирането

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 27, параграф 3 и член 33, параграф 6, се предоставя на Комисията за неопределен срок от [дата на влизане в сила на настоящата директива].

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 2, член 8, параграф 4, член 27, параграф 3 и член 33, параграф 6, се предоставя на Комисията за срок от 5 години от [дата на влизане в сила на настоящата директива].

3.  Оправомощаването, посочено в член 3, параграф 2, член 27, параграф 3 и член 33, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него оправомощаване. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Оправомощаването, посочено в член 3, параграф 2, член 8, параграф 4, член 27, параграф 3 и член 33, параграф 6, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него оправомощаване. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет по силата на член 3, параграф 2, член 27, параграф 3 и член 33, параграф 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не представят възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет по силата на член 3, параграф 2, член 8, параграф 4, член 27, параграф 3 и член 33, параграф 6, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не представят възражения в срок от [два месеца] след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 58 а (нов)

Директива 2014/59/ЕС

Член 2 – параграф 1 – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 58 a

 

Изменение на Директива 2014/59/ЕС

 

Директива 2014/59/ЕС се изменя, както следва:

 

В член 2, параграф 1 точка 3 се заменя със следното: 

 

„инвестиционен посредник“ означава инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, към който се прилага изискването за начален капитал, предвидено в член 8, параграф 1 от [Директива (ЕС) ----/--[ДИП]];“. 

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се промени позоваването, използвано в Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ), с цел определяне на обхвата на инвестиционните посредници, към които се прилага посочената директива, тъй като позоваването на ДКИ, което се използва в момента, ще бъде заличено от ДИП.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 60 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В срок до [5 години от датата на прилагане на настоящата директива] и на всеки 3 години след това, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящата директива и нейното въздействие.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници

Позовавания

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

18.1.2018

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

JURI

18.1.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Разглеждане в комисия

15.5.2018

 

 

 

Дата на приемане

10.7.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+   : „за“

-   : „против“

0   : „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници

Позовавания

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Дата на представяне на ЕП

20.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

18.1.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

Недадени становища

       Дата на решението

DEVE

31.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Дата на приемане

24.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

9

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

Дата на внасяне

27.9.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

9

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност