Postup : 2017/0358(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0295/2018

Předložené texty :

A8-0295/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.19
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0377

ZPRÁVA     ***I
PDF 1185kWORD 165k
27.9.2018
PE 619.409v02-00 A8-0295/2018

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Hospodářský a měnový výbor

Zpravodaj: Markus Ferber

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0791),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0452/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 22. srpna 2018(1),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. dubna 2018(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0295/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

2017/0358 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,(4)

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,(5)

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Spolehlivý obezřetnostní dohled je nedílnou součástí regulačních podmínek, za nichž mohou finanční instituce poskytovat služby v Unii. Investiční podniky spolu s úvěrovými institucemi podléhají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU(6) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013(7), co se týče jejich obezřetnostního zacházení a dohledu, přičemž jejich povolení a další požadavky na organizaci a jednání jsou stanoveny ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES(8).

(2)  Stávající obezřetnostní režimy podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU jsou z velké části založeny na opakovaných iteracích mezinárodních regulačních standardů stanovených Basilejským výborem pro bankovní dohled pro velké bankovní skupiny a pouze částečně řeší specifická rizika spojená s různými činnostmi investičních podniků. Zvláštní zranitelnosti a rizika spojená s investičními podniky by proto měla být dále řešena prostřednictvím účinných, vhodných a přiměřených obezřetnostních ujednání na úrovni Unie, která pomou k zajištění rovných podmínek v celé Unii, zaručí účinný obezřetnostní dohled, přičemž zároveň udrží náklady na dodržování předpisů pod kontrolou, a která zajistí dostatečný kapitál pro rizika většiny investičních podniků.

(3)  Důkladný obezřetnostní dohled by měl zajistit, aby byly investiční podniky řízeny řádným způsobem a v nejlepším zájmu svých klientů. Měly by vzít do úvahy potenciál pro investiční podniky a jejich klienty, s jakým se zapojují do nadměrného riskování a nejrůznějších stupňů podstupovaného a představovaného rizika. Rovněž by se měl obezřetnostní dohled snažit zabránit nepřiměřené administrativní zátěži investičních podniků. Tento obezřetnostní dohled by zároveň měl umožnit nalézt rovnováhu mezi zajištěním bezpečnosti a odolností investičních podniků a vyhnout se nadměrným nákladům, které by mohly ohrozit životaschopnost jejich podnikatelské činnosti.

(4)  Mnoho požadavků vyplývajících z rámce nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU je určeno k řešení společných rizik, kterým čelí úvěrové instituce. Z tohoto důvodu jsou existující požadavky z velké části nastaveny na ochranu úvěrové kapacity úvěrových institucí skrze hospodářské cykly a na ochranu vkladatelů a daňových poplatníků před možným selháním a nejsou navrženy na řešení nejrůznějších rizikových profilů investičních podniků. Investiční podniky nemají velká portfolia retailových a korporátních úvěrů a nepřijímají vklady. Pravděpodobnost, že jejich selhání bude mít škodlivý dopad na celkovou finanční stabilitu, je nižší, než je tomu v případě úvěrových institucí, ale přesto představují riziko, které je třeba řešit prostřednictvím pevného rámce. Rizika, kterým investiční podniky čelí a která představují, jsou tedy podstatně odlišná od rizik, kterým čelí a které představují úvěrové instituce, a jako taková by měla zcela určitě být zohledněna v obezřetnostním rámci Unie.

(5)  Rozdíly v aplikaci existujícího rámce v různých členských státech ohrožují dodržování principů rovného zacházení vůči investičním podnikům v rámci Unie, čímž narušují přístup investorů k novým příležitostem a lepším způsobům řízení jejich rizik. Tyto rozdíly vyplývají z celkové složitosti uplatňování rámce u různých investičních podniků na základě poskytovaných služeb, přičemž některé vnitrostátní orgány jeho uplatňování upravují nebo zefektivňují v právu nebo postupech na vnitrostátní úrovni. Vzhledem k tomu, že existující obezřetnostní rámec neřeší veškerá rizika, která investiční podniky představují a kterým čelí, bylo v některých členských státech u určitých typů investičních podniků přikročeno ke kapitálovým navýšením. Pro zajištění harmonizovaného obezřetnostního rámce pro investiční podniky napříč Unií je třeba zavést jednotná ustanovení, která řeší tato rizika.

(6)  Pro nesystémové investiční podniky, které nejsou systémové z titulu jejich velikosti a propojenosti s jinými finančními a ekonomickými subjekty, je z toho důvodu zapotřebí zvláštního obezřetnostního rámce. Systémové investiční podniky by však i nadále měly podléhat stávajícímu obezřetnostnímu rámci podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU. Tyto investiční podniky jsou podskupinou investičních podniků, na které se v současné době uplatňuje rámec směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013, a které nemohou uplatňovat vyhrazené výjimky z žádného z jeho zásadních požadavků. Největší a nejvíce propojené podniky mají obchodní model a rizikové profily, které jsou podobné obchodnímu modelu a rizikovým profilům významných úvěrových institucí, tzn. poskytují služby bankovního typu a upisují rizika ve významném měřítku. Systémové investiční podniky jsou navíc dostatečně velké a mají obchodní modely a rizikové profily, které představují hrozbu pro stabilní a řádné fungování finančních trhů, které jsou na stejné úrovni jako obchodní modely a rizikové profily velkých úvěrových institucí. Je proto vhodné, aby tyto investiční podniky i nadále podléhaly ustanovením stanoveným ve směrnici 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013.

(7)  Mohou existovat členské státy, ve kterých se orgány, které jsou pověřeny dohledem nad investičními podniky pro obezřetnostní účely, liší od orgánů pověřených povinnostmi dohledu nad tržním chováním. Je proto nezbytné vytvořit mechanismus spolupráce a výměny informací mezi těmito orgány pro zajištění harmonizovaného obezřetnostního rámce pro investiční podniky napříč Unií, který bude fungovat rychle a účinně.

(8)  V zájmu harmonizace norem a postupů dohledu v rámci Unie by si měl Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) ponechat primární pravomoci pro koordinaci a sbližování postupů dohledu v oblasti obezřetnostního dohledu nad investičními podniky v rámci Evropského systému finančního dohledu (ESFS) a zároveň úzce spolupracovat s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(9)  Požadovaná úroveň počátečního kapitálu investičního podniku by měla být založena na službách a činnostech, které je investiční podnik oprávněn poskytovat, resp. provádět, v souladu se směrnicí 2004/39/ES. Možnost členských států snížit požadovanou úroveň počátečního kapitálu v konkrétních situacích, jak je stanoveno ve směrnici 2013/36/EU, na jedné straně a situace nerovnoměrného uplatňování dané směrnice na druhé straně vedly k tomu, že se požadovaná úroveň počátečního kapitálu v rámci Unie liší. Za účelem ukončení této fragmentace je nutné požadovanou úroveň počátečního kapitálu odpovídajícím způsobem harmonizovat pro všechny investiční podniky v Unii.

(10)  I když jsou investiční podniky z oblasti působnosti směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013 vyňaty, zachovají si určité pojmy používané v kontextu směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) No 575/2013 svůj zažitý význam. Aby se usnadnilo soudržné chápání těchto pojmů při jejich používání v souvislosti s investičními podniky v aktech práva Unie, budou odkazy v těchto aktech Unie na počáteční kapitál investičních podniků, na pravomoci dohledu příslušných orgánů nad investičními podniky, na interní postup pro hodnocení kapitálové přiměřenosti investičních podniků, na proces kontroly a hodnocení příslušnými orgány dohledu nad investičními podniky a na ustanovení o správě a odměňování vztahující se na investiční podniky vykládány jako odkazující na odpovídající ustanovení v této směrnici.

(11)  Správné fungování vnitřního trhu vyžaduje, aby odpovědnost za dohled nad finančním zdravím investičního podniku a zejména nad jeho platební schopností a finančním zdravím nesl příslušný orgán jeho domovského členského státu nebo v případě, že členský stát nemá příslušný orgán s parametry stanovenými v této směrnici, příslušný orgán, který by měl členský stát vytvořit pro účely této směrnice. K dosažení účinného dohledu nad investičními podniky rovněž v dalších členských státech, v nichž investiční podniky poskytují služby nebo mají pobočku, by mělo být zajištěno, že bude fungovat úzká spolupráce a výměna informací s příslušnými orgány těchto členských států.

(12)  Pro informační účely a účely dohledu a zejména za účelem zajištění stability finančního systému by měly být příslušné orgány hostitelských členských států schopny provádět případ od případu kontroly na místě, kontrolovat činnosti poboček investičních podniků na svém území a vyžádat si informace o činnostech těchto poboček. Dohledová opatření pro tyto pobočky by však měla být i nadále odpovědností domovského členského státu.

(13)  V zájmu ochrany obchodně citlivých informací by měly být příslušné orgány při plnění svých povinností dohledu a výměně důvěrných informací vázány pravidly pro služební tajemství.

(14)  V zájmu posílení obezřetnostního dohledu nad investičními podniky a ochrany klientů investičních podniků by měli auditoři bezodkladně a co možná nejnestranněji informovat příslušné orgány o skutečnostech, které mohou mít vážný dopad na finanční situaci nebo na správní a účetní organizaci investičního podniku.

(15)  Zpracování osobních údajů pro účely této směrnice by se mělo provádět v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679(9) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 45/2001(10). Zejména v případě, kdy tato směrnice umožňuje výměnu osobních údajů se třetími zeměmi, měla se by použít příslušná ustanovení kapitoly V nařízení (EU) 2016/679 a článku 9 nařízení (EU) č. 45/2001.

(16)  V zájmu zajištění dodržování povinností stanovených v této směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] by měly členské státy stanovit správní sankce a další správní opatření, které budou účinné, přiměřené a odrazující. S cílem zajistit odrazující účinek správních sankcí by správní sankce měly být zveřejňovány, kromě některých přesně stanovených situací. Klienti a investoři by měli mít přístup k informacím o správních sankcích a opatřeních uložených investičním podnikům, aby byli schopni činit informovaná rozhodnutí ohledně svých investičních možností.

(17)  S cílem odhalit porušení vnitrostátních ustanovení provádějících tuto směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] by členské státy měly mít příslušné vyšetřovací pravomoci a měly by zavést účinné a rychlé mechanismy ohlašování potenciálních či skutečných porušení.

(18)  Investiční podniky by měly mít k dispozici vnitřně stanovený kapitál, který je přiměřený množstvím, kvalitou i rozložením ke krytí specifických rizik, jimž jsou nebo mohou být vystaveny. Příslušné orgány by měly zajistit, aby investiční podniky zavedly přiměřené strategie a postupy pro hodnocení a udržování přiměřenosti svého vnitřně stanoveného kapitálu.

(19)  Pravomoci dohledového přezkumu a hodnocení by měly zůstat důležitým regulačním nástrojem, který příslušným orgánům umožňuje posuzovat kvalitativní prvky, mimo jiné interní správy a řízení, procesů a postupů posuzování rizika, a v případě potřeby stanovit dodatečné požadavky, zejména včetně těch, které se týkají kapitálových požadavků a požadavků na likviditu. Příslušné orgány by měly stanovit dodatečné kapitálové požadavky pouze v případě rizik, která nejsou kryta nebo nejsou dostatečně kryta koeficienty K stanovenými v části tři [nařízení (EU) ---/----[IFR]. Upřesňuje se, že ustanovení týkající se dodatečných kapitálových požadavků uvedených v čl. 37 odst. 2 se vztahují pouze na podniky, které nesplňují kritéria stanovená v článku 12 [nařízení (EU) ---/----[IFR].

(20)  V zájmu sladění odměňování s rizikovým profilem investičních podniků a zaručení rovných podmínek by měly investiční podniky podléhat jasným zásadám týkajícím se ujednání o správě a řízení společnosti a pravidlům odměňování, která jsou genderově neutrální a zohlední rozdíly mezi úvěrovými institucemi a investičními podniky. Na malé a nepropojené investičních podniky by se však tato pravidla vztahovat neměla, protože ustanovení o odměňování a správě a řízení společnosti podle směrnice 2014/65/EU jsou pro tyto typy podniků dostatečně komplexní.

(21)  Stejně tak zpráva Komise COM(2016) 510(11) prokázala, že požadavky týkající se odkladů splatnosti a vyplacení pomocí nástrojů stanovených ve směrnici 2013/36/EU nejsou vhodné pro malé a nekomplexní investiční podniky a zaměstnance s nízkou úrovní pohyblivé složky odměny. Jasná, konzistentní a harmonizovaná kritéria pro určování investičních podniků a osob, které jsou od těchto požadavků osvobozeny, jsou nezbytná k zajištění sbližování dohledu a k zaručení rovných podmínek. Zároveň je však vhodné nabídnout příslušným orgánům určitou flexibilitu, aby mohly v případech, kdy to považují za nezbytné, uplatnit přísnější přístup.

(22)  Rovněž je vhodné nabídnout investičním podnikům určitou flexibilitu, co se týče způsobu, jakým při placení pohyblivé složky odměny používají bezhotovostní nástroje, pokud jsou tyto nástroje účinné při dosahování cíle sladit zájem zaměstnanců se zájmy různých zúčastněných subjektů, jako jsou společníci a věřitelé, a přispět ke sladění pohyblivé složky odměn s rizikovým profilem investičního podniku.

(23)  Výnosy investičních podniků ve formě poplatků, provizí a jiných příjmů v souvislosti s poskytováním různých investičních služeb jsou vysoce volatilní. Omezení pohyblivé složky odměny na část pevné složky odměny by ovlivnilo možnost podniku snížit odměnu v době snížených výnosů a mohlo by vést ke zvýšení fixních nákladů podniku, což by pak ohrozilo schopnost podniku přečkat období hospodářského útlumu nebo snížených výnosů. V zájmu předcházení těmto rizikům by neměl být nesystémovým investičním podnikům uložen jednotný maximální poměr mezi pohyblivými a pevnými složkami odměny. Namísto toho by tyto investiční podniky měly vhodné poměry stanovit samy.

(24)  V reakci na rostoucí poptávku veřejnosti po daňové transparentnosti a na podporu sociální odpovědnosti investičních podniků je vhodné požadovat, aby investiční podniky, nejsou-li považovány za malé a nepropojené investiční podniky, zveřejňovaly každoročně určité informace, včetně informací o dosažených ziscích, zaplacených daních a případných přijatých veřejných dotacích.

(25)  Za účelem řešení rizik pouze na úrovni skupiny výhradně investičních podniků, by metoda obezřetnostní konsolidace požadovaná nařízením (EU) č. 575/2013 měla být v případě skupin výhradně investičních podniků nahrazena skupinovým kapitálovým testem. Stanovení orgánu dohledu nad skupinou by však mělo být založeno na stejných zásadách, které platí v případě dohledu na konsolidovaném základě. V zájmu zajištění řádné spolupráce by měly být základní prvky koordinačních opatření a zejména požadavky na informace v mimořádných situacích nebo ujednání o spolupráci a koordinaci, podobné základním prvkům koordinace platným v rámci jednotného souboru pravidel pro úvěrové instituce.

(26)  Na jedné straně by Komise měla mít možnost předložit Radě doporučení pro jednání o dohodách mezi Unií a třetími zeměmi o praktickém výkonu dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu pro investiční podniky, jejichž mateřské společnosti sídlí ve třetích zemích, a pro investiční podniky působící ve třetích zemích, jejichž mateřské společnosti sídlí v Unii. Na druhé straně by členské státy a EBA měly mít rovněž možnost zavádět správní ujednání se třetími zeměmi za účelem plnění svých povinností v oblasti dohledu.

(27)  V zájmu zajištění právní jistoty a zabránění překrývání současného obezřetnostního rámce platného jak pro úvěrové instituce, tak pro investiční podniky na jedné straně s touto směrnicí na straně druhé se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU tak, aby investiční podniky byly vyňaty z oblasti jejich působnosti. Avšak na investiční podniky ▌by se měla i nadále vztahovat ustanovení nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU týkající se bankovní skupiny, jako jsou ustanovení o zprostředkujícím mateřském podniku v EU podle [článku 21b] směrnice 2013/36/EU a pravidla obezřetnostní konsolidace stanovená v kapitole 2 hlavě II první části nařízení (EU) č. 575/2013.

(28)  Je třeba upřesnit kroky, které podniky musí podniknout, aby ověřily, zda spadají pod definici úvěrové instituce, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, a proto si musí obstarat povolení jako úvěrová instituce. Vzhledem k tomu, že některé investiční podniky již provádějí činnosti uvedené v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, je také nutné zajistit jednoznačnost ohledně kontinuity veškerých povolení udělených pro tyto činnosti. Příslušné orgány by měly především zajistit, aby přechod ze stávajícího rámce na nový poskytoval investičním podnikům dostatečnou regulační jistotu a nepřipravil je o zásadní práva, jichž požívaly ve stávajícím rámci.

(29)  V zájmu zajištění účinného dohledu je důležité, aby podniky splňující podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 žádaly o povolení jako úvěrová instituce. Příslušné orgány by proto měly mít možnost uložit sankce podnikům, které o povolení nezažádají.

(30)  Změna definice „úvěrové instituce“ v nařízení (EU) č. 575/2013 nařízením [nařízení (EU)---/----[IFR]] může po svém vstupu v platnost zachycovat investiční podniky, které již působí na základě povolení vydaného v souladu se směrnicí 2014/65/EU. Takovým podnikům by mělo být povoleno pokračovat v činnosti s povolením pro investiční podniky, dokud nebude uděleno povolení úvěrové instituce. Takové investiční podniky by měly předložit žádost o povolení působit jako úvěrová instituce nejpozději tehdy, když průměr jejich celkových měsíčních aktiv za dvanácti po sobě jdoucích měsíců překročí některou z prahových hodnot stanovených v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013. Pokud investiční podnik k datu vstupu této směrnice v platnost překročí některou z prahových hodnot stanovených v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, měl by být vypočítán průměr jejich celkových měsíčních aktiv za dvanáct měsíců předcházejících tomuto datu. Tyto investiční podniky by měly požádat o povolení působit jako úvěrová instituce do jednoho roku a jednoho dne po vstupu této směrnice v platnost.

(31)  Změna definice „úvěrové instituce“ v nařízení (EU) č. 575/2013 nařízením [nařízení (EU)---/----[IFR]] může také ovlivňovat podniky, které již požádaly o povolení působit jako investiční podniky podle směrnice 2014/65/EU, ale jejichž žádost ještě nebyla vyřízena. Takové žádosti by měly být předány příslušným orgánům podle 2013/36/EU a mělo by se s nimi zacházet v souladu s ustanoveními o povolení stanovenými v uvedené směrnici, pokud předpokládaná celková aktiva podniku splňují některou z prahových hodnot stanovených v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

(32)  Podniky uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 by měly rovněž podléhat všem požadavkům na přístup k činnosti úvěrových institucí stanoveným v hlavě III směrnice 2013/36/EU, včetně ustanovení o odnětí povolení v souladu s článkem 18 uvedené směrnice. Článek 18 uvedené směrnice by však měl být změněn tak, aby příslušné orgány mohly odejmout povolení udělená úvěrové instituci, pokud tato instituce využívá své povolení výlučně k činnostem uvedeným v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a má průměrná celková aktiva nižší než prahové hodnoty stanovené v uvedeném čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) po dobu pěti po sobě jdoucích let.

(33)  Podle článku 39 směrnice 2014/65/EU podléhají podniky ze třetí země poskytující finanční služby v EU vnitrostátním systémům, které od nich mohou vyžadovat, aby v daném členském státě zřídily pobočku. V zájmu usnadnění pravidelného sledování a vyhodnocování činností vykonávaných v Unii podniky ze třetí země prostřednictvím poboček by příslušné orgány měly být informovány o rozsahu a účelu služeb a činností vykonávaných prostřednictvím poboček na jejich území.

(34)  EBA vydal za spolupráce s ESMA zprávu založenou na důkladné podkladové analýze souvislostí, sběru dat a konzultaci pro individuální obezřetnostní režim pro všechny nesystémové investiční podniky, který slouží jako základ revidovaného obezřetnostního rámce pro investiční podniky.

(35)  V zájmu zajištění harmonizovaného uplatňování této směrnice by měl být EBA pověřen vypracováním technických norem pro upřesnění informací, které by si měly orgány domovské a hostitelské země vyměňovat v rámci dohledu, posouzením rozsahu činností investičních podniků samotnými investičními podniky pro účely požadavků na vnitřní správu a zejména na to, zda tvoří malý a nepropojený podnik Technické normy by měly také upřesnit, kteří ze zaměstnanců mají významný vliv na rizikový profil podniků pro účely ustanovení o odměňování, specifické dodatečné nástroje tier 1 a tier 2, které splňují podmínky pro pohyblivé složky odměny. A v neposlední řadě by technické normy měly upřesnit prvky pro posouzení rozsahu působnosti požadavků na vnitřní správu, transparentnost, zacházení s riziky a odměňování, uplatňování dalších kapitálových požadavků příslušnými orgány a fungování kolegií orgánů dohledu.

(36)  V zájmu zajištění jednotného uplatňování této směrnice a zohlednění vývoje na finančních trzích by měla být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi, co se týče dalšího upřesnění definic v této směrnici, posouzení vnitřně stanoveného kapitálu a rizik investičních podniků a pravomocí příslušných orgánů pro dohledový přezkum a hodnocení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce provedla vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni, a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci..“

(37)  V zájmu zajištění jednotných podmínek pro uplatňování této směrnice a zejména s ohledem na přijetí návrhu prováděcích technických norem navržených EBA týkajících se požadavků na výměnu informací mezi příslušnými orgány a v zájmu zohlednění vývoje v hospodářské a měnové oblasti, pokud jde o úrovně počátečních kapitálových požadavků pro investiční podniky, by měly být prováděcí pravomoci svěřeny Komisi. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(12).

(38)  Poněvadž cílů této směrnice, a to konkrétně vytvoření účinného a přiměřeného obezřetnostního rámce, který zajistí, aby investiční podniky s povolením působit v rámci Unie fungovaly na řádném finančním základě a aby byly řízeny řádným způsobem, v nejlepším zájmu svých klientů, nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni členských států, ale z důvodu jejich rozsahu a účinků by jich mohlo být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity, jak je stanovena v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice to, co je k dosažení těchto cílů nezbytné.

(39)  Členské státy se v souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech(13) zavázaly, že v odůvodněných případech doplní oznámení o opatřeních přijatých k provedení směrnice ve vnitrostátním právu o jeden či více dokumentů, které objasňují vztah mezi jednotlivými ustanoveními směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých k provedení směrnice ve vnitrostátním právu. V případě této směrnice považuje normotvůrce předložení těchto dokumentů za odůvodněné,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

HLAVA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se:

a)  počátečního kapitálu investičních podniků;

b)  pravomocí dohledu a nástrojů obezřetnostního dohledu nad investičními podniky příslušnými orgány;

c)  obezřetnostního dohledu nad investičními podniky příslušnými orgány způsobem, který odpovídá pravidlům stanoveným v [nařízení (EU) ---/----[IFR];

d)  požadavků na zveřejňování informací pro příslušné orgány zodpovědné za obezřetnostní dohled nad investičními podniky.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  Tato směrnice se vztahuje na investiční podniky povolené a podléhající dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(14).

Článek 3

Definice

1.  Pro účely této směrnice platí tyto definice:

1)  „podnikem pomocných služeb“ se rozumí podnik pomocných služeb ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení (EU) č. 575/2013;

2)  „povolením“ se rozumí povolení investičního podniku v souladu s hlavou II směrnice 2014/65/EU;

3)  „pobočkou“ se rozumí pobočka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 30 směrnice 2014/65/EU;

4)  „úzkým propojením“ se rozumí úzké propojení ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 směrnice 2014/65/EU;

5)  „příslušným orgánem“ se rozumí orgán veřejné moci nebo orgán členského státu, který je úředně uznáván a zmocněn vnitrostátními právními předpisy k dohledu nad investičními podniky v souladu s touto směrnicí jako součást systému dohledu fungujícího v daném členském státě;

6)  „obchodníky s komoditami“ se rozumí obchodníci s komoditami ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení (EU) č. 575/2013;

7)  „kontrolou“ se rozumí vztah mezi mateřským a dceřiným podnikem ve smyslu článku 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU(15) nebo ve smyslu účetní normy, jíž investiční podnik podléhá podle nařízení (ES) č. 1606/2002(16), nebo obdobný vztah mezi fyzickou či právnickou osobou a podnikem;

8)  „dodržováním skupinového kapitálového testu“ se rozumí dodržování požadavků článku 7 [nařízení (EU) ---/----[IFR] mateřským podnikem podnikajícím ve skupině investičních podniků;

9)  „úvěrovou institucí“ se rozumí úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

10)  „deriváty“ se rozumí deriváty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 29 nařízení (EU) č. 600/2014(17);

11)  „finanční institucí“ se rozumí finanční instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 13 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

12)  „skupinou“ se rozumí skupina ve smyslu čl. 2 odst. 11 směrnice 2013/34/EU;

13)  „orgánem dohledu nad skupinou“ se rozumí příslušný orgán odpovědný za dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu mateřských investičních podniků v Unii a investičních podniků kontrolovaných mateřskými investičními holdingovými společnostmi v Unii nebo mateřskými smíšenými finančními holdingovými společnostmi v Unii;

14)  „domovským členským státem“ se rozumí domovský členský stát ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 55 směrnice 2014/65/EU;

15)  „hostitelským členským státem“ se rozumí hostitelský členský stát ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 56 směrnice 2014/65/EU;

16)  „počátečním kapitálem“ se rozumí kapitál, který je vyžadován pro účely povolení investičního podniku;

17)  „investičním podnikem“ se rozumí jakýkoli investiční podnik vymezený v čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

18)  „skupinou investičních podniků“ se rozumí skupina investičních podniků ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 23 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

19)  „investiční holdingovou společností“ se rozumí investiční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 21 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

20)  „investičními službami a činnostmi“ se rozumí investiční služby a činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU;

21)  „vedoucím orgánem“ se rozumí vedoucí orgán ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 36 směrnice 2014/65/EU;

22)  „kontrolní funkcí vedoucího orgánu“ se rozumí kontrolní funkce vedoucího orgánu ve smyslu čl. 3 odst. 8 směrnice 2013/36/EU;

23)  „smíšenou finanční holdingovou společností“ se rozumí smíšená finanční holdingová společnost vymezená v čl. 2 odst. 15 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES(18);

24)  „vrcholným vedením“ se rozumí vrcholné vedení ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 37 směrnice 2014/65/EU;

25)  „mateřským podnikem“ se rozumí mateřský podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 32 směrnice 2014/65/ES;

26)  „dceřiným podnikem“ se rozumí dceřiný podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 33 směrnice 2014/65/ES;

27)  „systémovým rizikem“ se rozumí systémové riziko ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 10 směrnice 2013/36/EU;

28)  „mateřským investičním podnikem v Unii“ se rozumí mateřský investiční podnik v Unii ve smyslu čl. 4 odst. 49 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

29)  „mateřskou investiční holdingovou společností v Unii“ se rozumí mateřská investiční holdingová společnost v Unii ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 50 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

30)  „mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v Unii“ se rozumí mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 51 [nařízení (EU) ---/----[IFR];

2.  Komise je v souladu s článkem 54 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž vyjasní:

a)  definice stanovené v odstavci 1 pro zajištění jednotného uplatňování této směrnice;

b)  definice stanovené v odstavci 1, aby byl při uplatňování této směrnice brán zřetel na vývoj finančních trhů.

HLAVA II

PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článek 4

Určení a pravomoci příslušných orgánů

1.  Členské státy určí jeden nebo více orgánů příslušných k plnění funkcí a povinností stanovených v této směrnici. Členské státy informují Komisi, EBA a ESMA o tomto určení a v případě více než jednoho příslušného orgánu o funkcích a povinnostech každého příslušného orgánu.

2.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány dohlížely na činnost investičních podniků, a případně i investičních holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností, aby mohly posoudit plnění požadavků této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR].

3.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly nezbytné pravomoci, včetně pravomoci provádět kontroly na místě v souladu s článkem 12, k získání informací potřebných k posouzení souladu investičních podniků a případně investičních holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností s požadavky této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR] a k prošetření možných porušení těchto požadavků.

4.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly odborné znalosti, zdroje, provozní kapacitu, pravomoci a nezávislost potřebné k provádění funkcí souvisejících s obezřetnostním dohledem, vyšetřováním a ukládáním sankcí stanovených v této směrnici.

5.  Členské státy požadují, aby investiční podniky poskytly svým příslušným orgánům veškeré informace nezbytné pro posouzení, zda investiční podniky dodržují vnitrostátní předpisy, kterými se provádí tato směrnice, a zda dodržují [nařízení (EU) ---/----[IFR]. Mechanismy vnitřní kontroly a správní a účetní postupy investičních podniků umožní příslušným orgánům neustále kontrolovat dodržování těchto předpisů.

6.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky vedly záznamy o všech svých operacích a zdokumentovaly své systémy a postupy, které podléhají této směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] takovým způsobem, který umožní příslušným orgánům kdykoli posoudit dodržování této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Článek 4a (nový)

Oprávnění k uplatnění požadavků nařízení (EU) 575/2013 ve vztahu k některým investičním podnikům

Příslušné orgány, včetně orgánů vykonávajících dohled na konsolidovaném základě uvedených v článku 111 směrnice 2013/36/EU, mohou uplatnit požadavky nařízení (EU) 575/2013 ve vztahu k podniku, který není úvěrovou institucí ve smyslu článku 4 uvedeného nařízení, pokud jdou splněny následující podmínky:

a)  podnik není obchodníkem s komoditami nebo emisními povolenkami, subjektem kolektivního investování ani pojišťovnou;

b)  podnik vykonává kteroukoli z činností uvedených v příloze I, oddílu A, bodech 3 a 6 směrnice 2014/65/EU;

c)  podnik vykonává činnosti podobné těm, které jsou běžně spojovány s podniky, které přijímají vklady nebo jiné splatné peněžní prostředky od veřejnosti a poskytují úvěry na vlastní účet;

d)  činnosti uvedené v písmenech b) a c) tohoto pododstavce jsou vykonávány v takovém měřítku, že by v případě selhání mohl podnik představovat systémové riziko, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 bodu 10 směrnice 2013/36/EU.

Orgán EBA v konzultaci s orgánem ESMA a při zohlednění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/488 vypracuje návrhy regulačních technických norem k zajištění jednotného uplatňování písmen a) až d) prvního pododstavce.

Orgán EBA uvedený návrh regulačních technických norem předloží Komisi do ... [devět měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v druhém pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 5Spolupráce v rámci členského státu

1.  Příslušné orgány úzce spolupracují s orgány veřejné moci nebo subjekty odpovědnými ve svém členském státě za dohled nad úvěrovými institucemi a finančními institucemi. Členské státy vyžadují, aby si tyto příslušné orgány a tyto orgány veřejné moci nebo subjekty bezodkladně vyměňovaly informace nezbytné nebo užitečné pro plnění svých povinností a funkcí.

2.  Příslušné orgány, které se liší od orgánů určených podle článku 67 směrnice 2014/65/EU, vytvoří mechanismus pro spolupráci s těmito orgány a pro výměnu všech informací, které jsou důležité pro výkon jejich příslušných funkcí a povinností.

Článek 6

Spolupráce v rámci Evropského systému finančního dohledu

Při výkonu svých povinností vezmou příslušné orgány v úvahu sbližování v oblasti nástrojů dohledu a postupů dohledu při uplatňování požadavků právních předpisů přijatých podle této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Členské státy zajistí:

a)  aby příslušné orgány jakožto subjekty, které jsou součástí ESFS, spolupracovaly na základě důvěry a plného vzájemného respektu, zejména při zajišťování výměny příslušných, spolehlivých a úplných informací mezi nimi a ostatními subjekty, které jsou součástí ESFS;

b)  aby se příslušné orgány účastnily činností EBA a případně kolegií orgánů dohledu uvedených v článku 44 a v článku 116 směrnice 2013/36/EU;

c)  aby příslušné orgány vynaložily veškeré úsilí, aby zajistily soulad s obecnými pokyny a doporučeními vydanými orgánem EBA podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010(19) a aby se zohlednily výstrahy a doporučení vydaná Evropskou Radou pro systémová rizika (ESRB) podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010(20);

d)  aby příslušné orgány úzce spolupracovaly s ESRB;

e)  aby povinnosti a pravomoci příslušných orgánů nebránily těmto orgánům v plnění povinností těchto příslušných orgánů plynoucích z členství v orgánu EBA či v ESRB nebo podle této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Článek 7Unijní rozměr dohledu

Příslušné orgány každého členského státu při výkonu svých obecných povinností řádně zváží potenciální důsledky svých rozhodnutí pro stabilitu finančních systémů ostatních ▌členských států a rovněž celé Unie, zejména v naléhavých situacích, a to na základě informací, které mají v příslušnou dobu k dispozici.

HLAVA IIIPOČÁTEČNÍ KAPITÁL

Článek 8Počáteční kapitál

1.  Počáteční kapitál investičního podniku požadovaný podle článku 15 směrnice 2014/65/EU pro povolení poskytovat investiční služby nebo provádět investiční činnosti uvedené v bodech 3, 6, 8 nebo 9 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU činí 750 000 EUR.

2.  Počáteční kapitál investičního podniku požadovaný podle článku 15 směrnice 2014/65/EU pro povolení poskytovat investiční služby nebo provádět investiční činnosti uvedené v bodech 1, 2, 4, 5 nebo 7 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU u podniku, který nesmí držet peníze klientů nebo cenné papíry patřící klientům, činí 75 000 EUR.

3.  Počáteční kapitál investičního podniku požadovaný podle článku 15 směrnice 2014/65/EU u investičních podniků, kromě těch, které jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2, činí 150 000 EUR.

4.  Komise prostřednictvím ▌aktů v přenesené pravomoci aktualizuje výši počátečního kapitálu uvedeného v odstavcích 1 až 3 tohoto článku, aby zohlednila vývoj v hospodářské a měnové oblasti. Tyto ▌akty v přenesené pravomoci se přijímají ▌postupem podle článku 54.

Článek 8a

Odkazy na počáteční kapitál ve směrnici 2013/36/EU

Odkazy na úrovně počátečního kapitálu stanovené v článku 8 této směrnice se ode dne platnosti této směrnice chápou tak, že nahrazují odkazy na úrovně počátečního kapitálu stanovené ve směrnici 2013/36/EU, a sice takto:

a)  odkaz na počáteční kapitál investičních podniků uvedený v článku 28 směrnice 2013/36/EU se chápe jako odkaz na čl. 8 odst. 1 této směrnice;

b)  odkazy na počáteční kapitál investičních podniků podle článků 29 nebo 31 směrnice 2013/36/EU se chápou jako odkaz na čl. 8 odst. 2 nebo odst. 3 této směrnice v závislosti na druhu investičních služeb a činností investičního podniku;

c)  odkaz na počáteční kapitál uvedený v článku 30 směrnice 2013/36/EU se chápe jako odkaz na čl. 8 odst. 1 této směrnice.

Článek 8b

Pojištění odpovědnosti za škody

Všechny investiční podniky poskytující služby podle této směrnice musí mít pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání.

Článek 9Složení počátečního kapitálu

Počáteční kapitál investičního podniku se skládá z jedné nebo více položek uvedených v článku 9 nařízení (EU) ---/----[IFR].

HLAVA IVOBEZŘETNOSTNÍ DOHLED

KAPITOLA 1Zásady obezřetnostního dohledu

Oddíl 1Pravomoci a povinnosti domovských a hostitelských členských států

Článek 10Pravomoci příslušných orgánů domovského členského státu

Za obezřetnostní dohled nad investičním podnikem odpovídají příslušné orgány domovského členského státu, aniž by tím byla dotčena ustanovení této směrnice, která svěřují odpovědnost příslušným orgánům hostitelského členského státu.

Článek 11Spolupráce mezi příslušnými orgány různých členských států

1.  Příslušné orgány různých členských států úzce spolupracují za účelem plnění svých povinností podle této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR], zejména prostřednictvím okamžité výměny informací o investičních podnicích, včetně:

a)  informací o řízení a vlastnické struktuře investičního podniku;

b)  informací o dodržování kapitálových požadavků investičním podnikem;

c)  informací o riziku koncentrace a likviditě investičního podniku;

d)  informací o správních a účetních postupech a mechanismech vnitřní kontroly investičního podniku;

e)    veškerých dalších relevantních faktorů, které mohou ovlivnit riziko, které investiční podnik představuje.

2.  Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu okamžitě veškeré informace a zjištění o jakýchkoli potenciálních problémech a rizicích, které investiční podnik představuje pro ochranu klientů nebo pro stabilitu finančního systému v hostitelském členském státě, které zjistili při dohledu nad činnostmi investičního podniku.

3.  Příslušné orgány domovského členského státu jednají podle informací poskytnutých příslušnými orgány hostitelského členského státu tím, že přijmou veškerá opatření nezbytná k odvrácení nebo napravení případných problémů a rizik uvedených v odstavci 2. Na žádost vysvětlí příslušné orgány domovského členského státu příslušným orgánům hostitelského členského státu, jak zohlednily informace a zjištění poskytnutá příslušnými orgány hostitelského členského státu.

4.  Pokud se po sdělení informací a zjištění uvedených v odstavci 2 příslušné orgány hostitelského členského státu domnívají, že příslušné orgány domovského členského státu nepřijaly nezbytná opatření uvedená v odstavci 3, mohou příslušné orgány daného hostitelského členského státu poté, co informovaly příslušné orgány domovského členského státu a EBA, přijmout k ochraně klientů, jimž jsou poskytovány služby, nebo k ochraně stability finančního systému vhodná opatření.

5.  Příslušné orgány domovského členského státu, které nesouhlasí s opatřením příslušných orgánů hostitelského členského státu, mohou postoupit záležitost EBA, který bude postupovat v souladu s postupem uvedeným v článku 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. Postupuje-li EBA podle uvedeného článku, rozhodne do jednoho měsíce.

6.  EBA po konzultaci s ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem upřesňujících požadavky na typ a povahu informací uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

7.  EBA po konzultaci s ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro standardní formuláře, šablony a postupy pro žádosti o sdílení informací, které mohou usnadnit dohled nad investičními podniky.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.

8.  EBA předloží Komisi návrh technických norem uvedený v odstavcích 6 a 7 do [devíti měsíců od data vstupu této směrnice v platnost].

Článek 12Šetření na místě a kontrola v pobočkách zřízených v jiném členském státě

1.  Hostitelské členské státy stanoví, že v případě investičního podniku povoleného v jiném členském státě provozujícího činnost prostřednictvím pobočky mohou příslušné orgány domovského členského státu poté, co o tom uvědomí příslušné orgány hostitelského členského státu, ověřovat na místě informace uvedené v čl. 11 odst. 1 a provést kontrolu pobočky.

2.  Příslušné orgány hostitelského členského státu mají pravomoc provádět v konkrétních případech šetření na místě a kontroly zaměřené na činnosti, které provozují pobočky investičních podniků na jejich území, a vyžádat si od dané pobočky informace týkající se jejích činností pro účely dohledu a považují-li to za významné z důvodu stability finančního systému v hostitelském členském státě.

Před provedením takových šetření a kontrol konzultují neprodleně příslušné orgány hostitelského členského státu příslušné orgány domovského členského státu.

Co nejdříve po dokončení těchto šetření a kontrol příslušné orgány hostitelského členského státu sdělí příslušným orgánům domovského členského státu získané informace a zjištění mající význam pro hodnocení rizik daného investičního podniku.

Oddíl 2

Služební tajemství a povinnost podávat hlášení

Článek 13Služební tajemství a výměna důvěrných informací

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány a všechny osoby sdružené s těmito orgány, včetně osob uvedených v čl. 76 odst. 1 směrnice 2014/65/EU, byly vázány povinností zachovávat služební tajemství pro účely této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Důvěrné informace, které tyto orgány a osoby získají při výkonu svých povinností, mohou sdělit pouze v souhrnné nebo obecné podobě, z níž nelze určit totožnost jednotlivých investičních podniků ani osob, aniž jsou dotčeny případy stanovené trestním právem.

Byl-li však na investiční podnik vyhlášen konkurs nebo nařízena nucená likvidace, lze důvěrné informace, které se netýkají třetích osob, zveřejnit v občanském nebo obchodním soudním řízení, je-li to nutné k průběhu takového řízení.

2.  Příslušné orgány použijí pouze důvěrné informace shromážděné, vyměňované nebo předávané podle této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR] pro účely plnění svých povinností, a to zejména pro tyto účely:

a)  sledování dodržování pravidel obezřetnostního dohledu stanovených v této směrnici a v [nařízení (EU) ---/----[IFR];

b)  ukládání sankcí;

c)  ve správním řízení při opravném prostředku proti rozhodnutí příslušného orgánu;

d)  při soudním řízení zahájeném podle článku 21.

3.  Fyzické a právnické osoby nebo subjekty jiné než příslušné orgány, které získají důvěrné informace podle této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR], použijí tyto informace pouze pro účely, které příslušný orgán výslovně uvede nebo v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

4.  Příslušné orgány si mohou vyměňovat důvěrné informace pro účely odstavce 2, mohou výslovně uvést, jakým způsobem se s těmito informacemi má zacházet, a mohou výslovně omezit jakýkoli další přenos těchto informací.

5.  Povinnost uvedená v odstavci 1 nebrání příslušným orgánům předat důvěrné informace Evropské komisi, pokud jsou tyto informace nezbytné pro výkon pravomocí Komise.

6.  Příslušné orgány mohou poskytnout EBA, ESMA, ESRB, centrálním bankám členských států, ESCB a ECB v jejich postavení měnových orgánů a dle potřeby orgánům veřejné moci odpovědným za dohled nad platebními a zúčtovacími systémy důvěrné informace, pokud jsou tyto informace nezbytné pro plnění jejich povinností.

Článek 14Správní ujednání pro výměnu informací se třetími zeměmi

Členské státy a EBA mohou v souladu s článkem 33 nařízení (EU) č. 1093/2010 za účelem plnění svých povinností v oblasti dohledu podle této směrnice nebo [nařízení (EU) ---/----[IFR] uzavřít správní ujednání s orgány dohledu třetích zemí ohledně výměny informací, a to i v souvislosti s:

a)  dohledem nad finančními institucemi a finančními trhy;

b)  likvidací a úpadkem investičních podniků a obdobnými postupy;

c)  dozorem nad orgány, které se účastní likvidace a úpadku investičních podniků a podobných řízení;

d)  prováděním povinných auditů finančních institucí nebo institucí, které spravují systémy odměňování;

e)  dozorem nad osobami pověřenými provedením povinného auditu účetnictví finančních institucí;

f)  dohledem nad osobami činnými na trzích s emisními povolenkami za účelem zajištění konsolidovaného přehledu finančních a spotových trhů;

g)  dohledem nad osobami činnými na trzích se zemědělskými komoditními deriváty za účelem zajištění konsolidovaného přehledu finančních a spotových trhů.

Tato ujednání obsahují ustanovení o služebním tajemství, která jsou rovnocenná ustanovením stanoveným v článkem 13 této směrnice.

Článek 15Povinnosti osob odpovědných za kontrolu výročních a konsolidovaných účetních závěrek

Členské státy stanoví, že každá osoba oprávněná v souladu se směrnicí 2006/43/ES(21) a plnící v investičním podniku povinnosti popsané v článku 73 směrnice 2009/65/ES(22) nebo v článku 34 směrnice 2013/34/EU nebo jakékoli jiné zákonné povinnosti je povinna co nejdříve informovat příslušné orgány o každé skutečnosti nebo rozhodnutí týkajícím se tohoto investičního podniku nebo podniku, který má s daným investičním podnikem úzkou vazbu, které:

a)  představuje závažné porušení právních či správních předpisů stanovených touto směrnicí;

b)  mohou narušit pokračování činnosti investičního podniku; nebo

c)  mohou způsobit, že bude odmítnuto ověření účtů nebo k nim bude udělen výrok s výhradou.

Oddíl 3Sankce, pravomoci vyšetřování a právo na odvolání

Článek 16Správní sankce a jiná správní opatření

1.  Členské státy stanoví pravidla pro správní sankce a jiná správní opatření použitelné v případě porušení vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí tato směrnice, a [nařízení (EU) ---/----[IFR], včetně těchto situací:

a)  investiční podnik nemá zavedené interní správní režimy, jak je uvedeno v článku 24;

b)  investiční podnik neoznámí příslušným orgánům informace nebo poskytne neúplné nebo nepřesné informace o dodržování povinnosti splnit kapitálové požadavky podle článku 11 [nařízení (EU) ---/----IFR] v rozporu s čl. 52 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení;

c)  investiční podnik neoznámí příslušným orgánům informace nebo poskytne neúplné nebo nepřesné informace o riziku koncentrace v rozporu s čl. 34 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----];

d)  investiční podnik je vystaven riziku koncentrace, které přesahuje meze stanovené v článku 36 [nařízení (EU) ---/----[IFR], aniž jsou dotčeny články 37 a 38 uvedeného nařízení;

e)  investiční podnik opakovaně nebo soustavně neudržuje likvidní aktiva v rozporu s požadavky článku 42 [nařízení (EU) ---/----[IFR], aniž je dotčen článek 43 uvedeného nařízení;

f)  investiční podnik neposkytne informace nebo poskytne neúplné nebo nepřesné informace v rozporu s ustanoveními stanovenými v části šesté [nařízení (EU) ---/----[IFR];

g)  investiční podnik provede výplatu držitelům nástrojů zahrnutých v kapitálu investičního podniku v případech, kdy články 28, 52 nebo 63 nařízení (EU) č. 575/2013 zakazují takové výplaty držitelům nástrojů zahrnutých v kapitálu;

h)  bylo zjištěno, že investiční podnik nese odpovědnost za závažné porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě směrnice (EU) 2015/849(23);

i)  investiční podnik umožňuje jedné osobě nebo více osobám, které nesplňují požadavky podle článku 91 směrnice 2013/36/EU, stát se nebo zůstat členem vedoucího orgánu.

Členské státy, které nestanoví správní sankce v případě porušení, na něž se vztahuje vnitrostátní trestní právo, sdělí Komisi příslušná trestněprávní ustanovení.

Správní sankce a jiná správní opatření musí být účinné, přiměřené a odrazující a členské státy zajistí, aby byly stanoveny na úrovni srovnatelné s těmi v jiných členských státech.

2.  Správní sankce a jiná správní opatření uvedená v prvním pododstavci odst. 1 zahrnují:

a)  veřejné oznámení, které uvádí odpovědnou fyzickou nebo právnickou osobu, investiční podnik, investiční holdingovou společnost nebo smíšenou finanční holdingovou společnost a povahu daného porušení;

b)  příkaz, aby odpovědná fyzická nebo právnická osoba upustila od tohoto chování a jeho opakování;

c)  dočasný zákaz pro členy vedoucího orgánu investičního podniku nebo jiné fyzické osoby vykonávat funkce v investičních podnicích;

d)  v případě právnické osoby správní peněžité sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým/pevným výnosem a výnosy z poplatků nebo provizí daného podniku v předchozím hospodářském roce;

e)  v případě právnické osoby správní peněžitou sankci ve výši až dvojnásobku výše zisku plynoucího z porušení nebo ztráty, které se porušením dotyčná osoba vyhnula, lze-li výši těchto zisků nebo ztrát zjistit;

f)  v případě fyzické osoby správní peněžitou sankci ve výši až 5 000 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, v odpovídající hodnotě ve vnitrostátní měně ke dni [datum vstupu této směrnice v platnost];

je-li podnik uvedený v písm. d) dceřiným podnikem, příslušnými hrubými výnosy jsou hrubé výnosy vyplývající z konsolidované účetní závěrky daného mateřského podniku v předchozím hospodářském roce.

Členské státy zajistí, aby v případě, že investiční podnik poruší vnitrostátní předpisy, kterými se provádí tato směrnice, nebo [nařízení (EU) ---/----[IFR], sankce lze uložit členům vedoucího orgánu a dalším fyzickým osobám odpovědným podle vnitrostátního práva za toto porušení.

3.  Při stanovení typu správních sankcí nebo jiných správních opatření uvedených v odstavci 1 a výše správních peněžitých sankcí členské státy zajistí, aby příslušné orgány zohlednily všechny příslušné okolnosti, případně včetně:

a)  závažnosti a doby trvání porušení předpisů;

b)  stupně odpovědnosti fyzických nebo právnických osob odpovědných za porušení;

c)  finanční situace fyzických nebo právnických osob odpovědných za porušení, včetně celkového obratu právnických osob nebo ročního příjmu fyzických osob;

d)  významu nabytého zisku nebo ztráty, které se právnické osoby odpovědné za porušení vyhnuly;

e)  veškerých ztráty, které vznikly třetím stranám v důsledku porušení;

f)  úrovně spolupráce s danými příslušnými orgány;

g)  předchozích porušení ze strany fyzických nebo právnických osob odpovědných za porušení;

h)  všech případných systémových důsledků porušení.

Článek 17Pravomoci vyšetřování

Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly veškeré pravomoci shromažďovat informace a vyšetřovací pravomoci, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí, včetně:

a)  pravomoci požadovat informace od těchto fyzických nebo právnických osob:

i)  investičních podniků usazených v dotčeném členském státě;

ii)  investičních holdingových společností usazených v dotčeném členském státě;

iii)  smíšených finančních holdingových společností usazených v dotčeném členském státě;

iv)  smíšených holdingových společností usazených v dotčeném členském státě;

v)  osob náležejících k subjektům uvedeným v bodech i) až iv);

vi)  třetích stran, na které subjekty uvedené v bodech i) až iv) převedly provozní funkce nebo činnosti v rámci outsourcingu;

b)  pravomoci vykonávat veškerá nezbytná šetření ohledně jakékoli z osob uvedených v písmeni a) usazené či nacházející se v dotčeném členském státě, včetně práva:

i)  požadovat předložení dokumentů osobami uvedenými v písmeni a);

ii)  zkoumat účetní knihy a záznamy osob uvedených v písmeni a) a pořizovat z těchto knih a záznamů kopie nebo výpisy;

iii)  získávat písemná nebo ústní vysvětlení od všech osob uvedených v písmeni a) nebo jejich zástupců nebo zaměstnanců;

iv)  vyslechnout jakoukoli jinou příslušnou osobu ▌za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření;

c)  pravomoci vykonávat veškeré nezbytné kontroly v obchodních prostorách právnických osob uvedených v písmeni a) a jakýchkoli jiných podniků, na něž se vztahuje dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu, kde příslušný orgán je orgán dohledu nad skupinou s výhradou předchozího uvědomění dotčených příslušných orgánů.

Článek 18Zveřejnění správních sankcí a opatření

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách neprodleně zveřejnily veškeré správní sankce a opatření uložené v souladu s článkem 16, proti nimž nebylo podáno odvolání nebo proti nimž již není možné podat odvolání. Toto zveřejnění obsahuje informace o typu a povaze porušení a totožnosti fyzické nebo právnické osoby, jíž je sankce uložena, nebo proti které byla opatření přijata. Informace se zveřejní až poté, co byla tato osoba informována o těchto sankcích a opatřeních a v rozsahu, v němž je zveřejnění nezbytné a přiměřené.

2.  Pokud členský stát povoluje zveřejnění správních sankcí nebo opatření uložených v souladu s článkem 16, mohou příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách zveřejnit informace o stavu a výsledku odvolání.

3.  Příslušné orgány zveřejní správní sankce nebo opatření uložená v souladu s článkem 16 anonymně v kterémkoli z těchto případů:

a)  sankce byla uložena fyzické osobě a zveřejnění osobních údajů dané osoby je nepřiměřené;

b)  zveřejnění by ohrozilo probíhající trestní vyšetřování nebo stabilitu finančních trhů;

c)  zveřejnění by způsobilo investičním podnikům nebo fyzickým osobám nepřiměřenou škodu.

4.  Příslušné orgány zajistí, aby informace zveřejněné podle tohoto článku na jejich oficiálních internetových stránkách zůstaly po dobu nejméně pěti let. Osobní údaje lze ponechat na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu pouze v případě, kdy je to povoleno v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů.

Článek 19Hlášení sankcí EBA

Příslušné orgány informují EBA o správních sankcích a opatřeních uložených podle článku 16 o každém odvolání proti těmto sankcím a opatřením a jejich výsledku. EBA vede centrální databázi správních sankcí a opatření, o nichž dostala zprávy, výhradně pro účely výměny informací mezi příslušnými orgány. Tato databáze se zpřístupní pouze příslušným orgánům a orgánu ESMA a každoročně se aktualizuje.

EBA spravuje internetové stránky s odkazy na zveřejnění správních sankcí a opatření příslušnými orgány v souladu s článkem 16 a uvádí časové období, po které jednotlivé členské státy správní sankce a opatření zveřejňují.

Článek 20Ohlašování porušení

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány zavedly účinné a spolehlivé mechanismy umožňující bez zbytečného odkladu hlásit hrozící nebo skutečná porušení vnitrostátních ustanovení, kterými se provádí tato směrnice, a [nařízení (EU) ---/----[IFR], včetně těchto:

a)  konkrétní postupy pro zacházení s oznámeními případů porušení;

b)  vhodnou ochranu pro zaměstnance investičních podniků, kteří ohlásí porušení, k němuž v investičním podniku došlo, před odvetou, diskriminací nebo dalšími druhy nespravedlivého zacházení;

c)  ochranu osobních údajů týkajících se osoby, která ohlásí porušení, i fyzické osoby, která je údajně odpovědná za dané porušení, v souladu s nařízením (EU) 2016/679;

d)  jasná pravidla, která zajistí ve všech případech důvěrnost osoby, která ohlásí porušení předpisů uvnitř investičního podniku, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

2.  Členské státy vyžadují, aby měly investiční podniky zavedené odpovídající postupy pro své zaměstnance pro interní oznamování porušení prostřednictvím specifického a nezávislého komunikačního kanálu. Tyto postupy mohou stanovit sociální partneři za předpokladu, že tyto postupy nabízejí stejnou ochranu jako ochrana uvedená v odst. 1 písm. b), c) a d).

Článek 21Právo na odvolání

Členské státy zajistí, aby rozhodnutí a opatření přijatá podle [nařízení (EU) ---/----[IFR] nebo podle právních či správních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí podléhala právu na odvolání.

KAPITOLA 2Proces přezkumu

Oddíl 1Interní postup pro hodnocení kapitálové přiměřenosti

Článek 22Vnitřně stanovený kapitál

1.  Investiční podniky musí mít zavedeny spolehlivé, efektivní a komplexní strategie a postupy pro stanovení a průběžné udržování hodnoty, typů a rozdělení vnitřně stanoveného kapitálu, který považují za odpovídající k pokrytí povahy a úrovně rizik, kterým jsou nebo mohou být vystaveny.

2.  Strategie a postupy uvedené v odstavci 1 se pravidelně interně přezkoumávají, aby se zajistilo, že zůstávají celistvé a úměrné povaze, rozsahu a komplexnosti činností dotyčného investičního podniku.

Oddíl 2

Vnitřní správa, transparentnost, přístup k rizikům a odměňování

Článek 23Posouzení pro účely použití tohoto oddílu

1.  Pro účely tohoto oddílu členské státy zajistí, aby investiční podniky každoročně a v souladu s písmeny a) a b) posuzovaly, zda splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR] takto:

a)  investiční podnik určí, zda na základě údajů z dvouletého období bezprostředně předcházejícího danému účetnímu období splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 písm. c) až g) [nařízení (EU) ---/----[IFR];

b)  investiční podnik určí, zda na základě údajů z tohoto období překračuje v průměru limity stanovené v čl. 12 odst. 1 písm. a), b), h) a i) [nařízení (EU) ---/----[IFR].

2.  Pokud na základě posouzení uvedeného v odstavci 1 investiční podnik určí, že splňuje všechny podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR], tento oddíl se nepoužije.

3.  Investiční podnik, který na základě posouzení uvedeného v odstavci 1 určí, že nesplňuje všechny podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR], je povinen dodržovat tento oddíl od účetního období následujícího po účetním období, ve kterém bylo uvedené posouzení provedeno.

4.  Členské státy zajistí uplatňování tohoto oddílu u investičních podniků jednotlivě a na úrovni skupin investičních podniků.

Členské státy zajistí, aby investiční podniky, na něž se vztahuje tento oddíl, uplatňovaly požadavky tohoto oddílu ve svých dceřiných společnostech, které jsou finančními institucemi ve smyslu čl. 4 bodu 13 [nařízení (EU) ---/----[IFR], včetně dceřiných společností usazených v třetích zemích, pokud mateřský podnik v Unii nemůže příslušným orgánům prokázat, že uplatňování tohoto oddílu je protiprávní podle právních předpisů třetí země, v níž jsou tyto dceřiné společnosti usazeny.

5.  Příslušné orgány mohou stanovit kratší období než dva roky uvedené v odstavci 1 tohoto článku, pokud jsou splněny obě tyto podmínky:

a)  u podnikání investičního podniku došlo k podstatné změně; a

b)  v důsledku písmene a) splňuje investiční podnik podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR].

6.  EBA po konzultaci s ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro upřesnění metody výpočtu průměru uvedeného v odst. 1 písm. b) tohoto článku. EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [datum vstupu této směrnice v platnost]

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 24Vnitřní správa

1.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky měly spolehlivé systémy správy zahrnující všechny tyto prvky:

a)  jasná organizační struktura s dobře definovanými, transparentními a jednotnými odpovědnostmi;

b)  účinné postupy pro identifikaci, řízení, sledování a hlášení rizik, jimž je nebo může být instituce vystavena;

c)  přiměřené mechanismy vnitřní kontroly, včetně řádné správy a účetních postupů;

d)  zásady a postupy odměňování, které odpovídají náležitému a účinnému řízení rizik a podporují je.

2.  Při zavádění systémů uvedených v odstavci 1 se zohlední kritéria stanovená v článcích 26 až 31 této směrnice, jakož i v článku 9 směrnice 2014/65/EU.

3.  Systémy uvedené v odstavci 1 musí být komplexní a úměrné povaze, rozsahu a složitosti rizika spojeného s modelem podnikání a s činností investičního podniku.

4.  EBA vypracuje po konzultaci s ESMA návrhy regulačních technických norem, v nichž specifikuje obsah pro uplatňování systémů správy uvedených v odstavci 1. EBA uvedený návrh regulačních technických norem předloží Komisi do ... [dvanáct měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 25Podávání zpráv podle jednotlivých zemí

1.  Členské státy vyžadují, aby investiční podniky každoročně zveřejňovaly podle členského státu a třetí země, v nichž má investiční podnik pobočku nebo dceřinou společnost, která je finanční institucí ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) č. 575/2013, následující informace:

a)    název, povaha činností a umístění všech dceřiných společností a poboček;

b)    obrat;

c)    počet zaměstnanců přepočtený na ekvivalenty zaměstnanců na plný pracovní úvazek;

d)    zisky nebo ztráty před zdaněním;

e)    daň ze zisku nebo ztráty;

f)    získaná veřejná podpora.

2.  Informace uvedené v odstavci 1 jsou předmětem auditu v souladu se směrnicí 2006/43/ES a, pokud je to možné, budou připojeny jako příloha ročních účetních závěrek, nebo případně konsolidovaných finančních výkazů dotčeného investičního podniku.

Článek 26Řízení rizik

1.  Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán investičního podniku schvaloval a pravidelně přehodnocoval strategie a zásady pro ochotu investičního podniku podstupovat riziko a řízení, sledování a snižování rizik, kterým je nebo může být investiční podnik vystaven, při zohlednění makroekonomického prostředí a hospodářského cyklu, v němž investiční podnik působí.

2.  Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán věnoval dostatek času zajištění řádného zvážení rizik uvedených v odstavci 1 a aby přidělil přiměřené zdroje řízení všech podstatných rizik, kterým je investiční podnik vystaven.

3.  Členský stát zajistí, aby investiční podniky vymezily hierarchické vztahy vůči vedoucímu orgánu, pokud jde o všechna významná rizika a všechny politiky v oblasti řízení rizik a jejich změny.

4.  Členské státy vyžadují, aby všechny investiční podniky, které nesplňují kritéria stanovená v čl. 30 odst. 4 písm. a), zřídily výbor pro rizika složený z členů vedoucího orgánu, kteří v daném investičním podniku nevykonávají žádnou výkonnou funkci.

Členové výboru pro rizika uvedeného v prvním pododstavci musí mít přiměřené znalosti, dovednosti a odborné znalosti, aby plně porozuměli, řídili a sledovali strategii v oblasti rizik a ochotu investičního podniku podstupovat riziko. Členové zajistí, aby výbor pro rizika informoval vedoucí orgán o celkové současné a budoucí ochotě investičního podniku podstupovat rizika a její strategii v oblasti rizik a je vedoucímu orgánu nápomocen při dohledu nad prováděním uvedené strategie vrcholným vedením. Vedoucí orgán si ponechá celkovou odpovědnost za strategie a zásady rizik podniku.

5.  Členské státy zajistí, aby vedoucí orgán v rámci své dozorčí funkce a výbor pro rizika, pokud byl zřízen, měly přístup k informacím o rizicích, jimž je podnik vystaven nebo by mohl být vystaven.

Článek 27Riziko pro zákazníky, riziko pro trh, riziko pro podnik

1.  Příslušné orgány zajistí, aby investiční podniky měly spolehlivé strategie, zásady, postupy a systémy pro identifikaci, měření, řízení a sledování, pokud jde o:

a)  materiální zdroje a dopady rizika pro zákazníky;

b)  materiální zdroje a dopady rizika pro trh;

c)  rizika pro investiční podnik, zejména vyplývající z jejích obchodních činností, pokud obchoduje na vlastní účet a ve vztahu k riziku koncentrace vyplývajícímu z vystavení působení jednotlivých klientů a skupin propojených klientů;

d)  riziko likvidity v přiměřeném souboru časových horizontů, včetně horizontu jednoho dne (intra-day), aby bylo zajištěno, že investiční podnik udržuje přiměřenou výši likvidity.

Strategie, zásady, postupy a systémy jsou úměrné složitosti, profilu rizika, rozsahu činnosti investičních podniků a toleranci k riziku stanovené vedoucím orgánem a odrážejí význam investičního podniku v každém členském státě, v němž podnik provádí svou činnost.

2.  Odchylně od článku 23 se odst. 1 písm. a) a c), pokud jde o riziko koncentrace, a odst. 1 písm. d) vztahují na investiční podniky, které splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) ---/----[IFR].

3.  Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 54 s cílem dále upřesnit podrobnosti, které zajistí, aby strategie, zásady, postupy a systémy investičních podniků byly spolehlivé. Komise přitom zohlední vývoj na finančních trzích, zejména vzniku nových finančních produktů, vývoj účetních standardů nebo vývoj, který usnadňuje sbližování postupů dohledu.

Článek 28Zásady odměňování

1.  Příslušné orgány zajistí, aby investiční podniky při vytváření a uplatňování svých zásad odměňování vrcholného vedení, zaměstnanců odpovědných za činnosti spojené s podstupováním rizik a zaměstnanců v kontrolních funkcích, a všech zaměstnanců, kterým je vyplácena celková odměna rovnající se alespoň nejnižší odměně vyplácené vrcholnému vedení nebo zaměstnancům odpovědným za činnosti spojené s podstupováním rizik, jejichž odborné činnosti mají významný dopad na rizikový profil investičního podniku nebo aktiv, které spravují, splňovaly tyto zásady:

a)  zásady odměňování jsou jasně zdokumentované a úměrné velikosti, vnitřní organizaci a povaze investičního podniku a rozsahu a složitosti jeho činností;

aa)  zásady odměňování jsou nediskriminační, tj. tentýž nebo obdobný druh práce je odměňován stejným způsobem bez ohledu na pohlaví;

b)  zásady odměňování odpovídají náležitému a účinnému řízení rizik a podporují jej;

ba)  zásady odměňování odráží nejen krátkodobou výnosnost, nýbrž berou v úvahu také dlouhodobé účinky přijatých investičních rozhodnutí;

c)  zásady odměňování obsahují opatření k zamezení střetu zájmů, podněcují odpovědné podnikání a podporují informovanost o riziku a opatrné riskování;

d)  řídící orgán ve své dozorčí funkci přijímá a pravidelně přezkoumává zásady odměňování a má celkovou odpovědnost za jejich uplatňování;

e)  uplatňování zásad odměňování podléhá ústřednímu a nezávislému internímu přezkumu kontrolními funkcemi;

f)  zaměstnanci v kontrolních funkcích jsou nezávislí na obchodních útvarech, nad nimiž vykonávají dohled, mají odpovídající pravomoc a jsou odměňováni podle míry plnění cílů spojených s jejich funkcemi, bez ohledu na výsledky oblastí činnosti, které kontrolují;

g)  na odměňování členů vrcholného vedení odpovědných za řízení rizik a dodržování předpisů dohlíží přímo výbor pro odměňování uvedený v článku 31, a pokud takový výbor není zřízen, vedoucí orgán v rámci své kontrolní funkce;

h)  zásady odměňování při zohlednění vnitrostátních pravidel pro stanovování mezd jasně rozlišují mezi kritérii použitými pro stanovení:

i)   základní pevné složky odměny, která odráží především příslušné odborné zkušenosti a organizační odpovědnost, jak jsou stanoveny v popisu pracovní náplně zaměstnance v rámci jeho podmínek pracovního poměru;

ii)   pohyblivé složky odměny, která odráží udržitelnou výkonnost zaměstnance přizpůsobenou riziku, jakož i výkonnost nad rámec toho, co je požadováno ke splnění popisu pracovní náplně zaměstnance.

i)  pevná složka tvoří dostatečně velkou část celkové odměny, aby umožňovala provádění plně flexibilního systému vyplácení pohyblivé složky odměny, včetně možnosti nevyplacení pohyblivé složky odměny.

2.  Pro účely odst. 1 písm. i) zajistí členské státy, aby investiční podniky stanovily přiměřené poměry mezi proměnnou a pevnou složkou celkové odměny ve svých zásadách odměňování s přihlédnutím k hospodářským činnostem investičního podniku a souvisejícím rizikům, jakož i k dopadu, který mají různé kategorie fyzických osob uvedených v odstavci 1 na rizikový profil investičního podniku.

3.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky uplatňovaly zásady uvedené v odstavci 1 způsobem, který odpovídá jejich velikosti a vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností.

4.  EBA vypracuje po konzultaci s ESMA návrhy regulačních technických norem, které stanoví vhodná kritéria pro stanovení kategorií fyzických osob, jejichž odborné činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil investičního podniku, jak je uvedeno v odstavci 1. EBA a ESMA řádně zohlední doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb a také stávající pokyny pro odměňování v rámci subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) a směrnice o trzích finančních nástrojů (MiFID II) a usilují o minimalizaci odchylek od stávajících ustanovení.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [devíti měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 29

Investiční podniky, které využívají mimořádnou veřejnou finanční podporu

Členské státy zajistí, aby v případě, že investiční podnik využívá mimořádnou veřejnou finanční podporu ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 směrnice 2014/59/EU, nevyplácel pohyblivou složku odměny.

Článek 30Pohyblivá složka odměny

1.  Členské státy zajistí, aby pohyblivá složka odměny poskytnutá a vyplacená investičním podnikem vrcholnému vedení, zaměstnancům odpovědným za činnosti spojené s podstupováním rizik, zaměstnancům v kontrolních funkcích a všem zaměstnancům, kterým je vyplácena celková odměna na úrovni příjmů vrcholného vedení nebo zaměstnanců odpovědných za činnosti spojené s podstupováním rizik, jejichž odborné činnosti mají významný dopad na rizikový profil podniku nebo aktiv, které spravuje, splňovala všechny tyto požadavky:

a)  je-li pohyblivá složka odměny vázána na výsledky, je celková částka pohyblivé složky odměny založena na kombinaci posouzení výsledků daného jednotlivce, obchodního útvaru a celkových výsledků investičního podniku;

b)  při posuzování výkonnosti jednotlivce se berou v úvahu finanční i nefinanční kritéria;

c)  posouzení výkonnosti uvedené v písmeni a) je založeno na víceletém období s přihlédnutím k hospodářskému cyklu investičního podniku a jeho podnikatelským rizikům;

d)  pohyblivá složka odměny nemá vliv na schopnost investičního podniku zajišťovat spolehlivou výši kapitálu;

e)  neexistuje zaručená pohyblivá složka odměny, která by byla odlišná od té pro nové zaměstnance pouze za první rok zaměstnání nových zaměstnanců;

f)  platby spojené s předčasným ukončením pracovní smlouvy odrážejí výsledky dosažené jednotlivcem v průběhu doby a jsou koncipovány tak, aby nebyly odměnou za selhání či porušení povinností;

g)  odměna, která souvisí s náhradou nebo vyplacením ze smluv v předchozím zaměstnání, je v souladu s dlouhodobými zájmy investičního podniku;

h)  měření výkonnosti použité jako základ pro výpočet souboru proměnlivých složek odměny zohledňující všechny druhy stávajících a budoucích rizik a náklady na kapitál a likviditu požadované v souladu s nařízením (EU) ---/----[IFR];

i)  stanovení pohyblivých složek odměny v rámci investičního podniku také zohlední všechny druhy stávajících a budoucích rizik;

j)  alespoň 40 % každé pohyblivé složky odměny se skládá z některého z těchto nástrojů:

1)  akcie nebo, v závislosti na právní struktuře dotyčného investičního podniku, rovnocenné vlastnické podíly;

2)  nástroje spojené s akciemi nebo, v závislosti na právní struktuře dotyčného investičního podniku, rovnocenné nepeněžní nástroje;

3)  dodatečné nástroje tier 1 nebo nástroje tier 2 nebo jiné nástroje, které lze plně přeměnit na nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 nebo odepsat a které odpovídajícím způsobem odráží úvěrovou kvalitu investičního podniku jako podniku s předpokladem nepřetržitého trvání;

ja)  odchylně od písmene j) v případě, že investiční podnik nevydává žádný z nástrojů uvedených v tomto písmeně, mohou příslušné vnitrostátní orgány schválit používání alternativních způsobů plnění stejných cílů;

k)  alespoň 50 % pohyblivé složky odměny se odkládá dle potřeby na dobu ▌pěti let v závislosti na hospodářském cyklu investičního podniku, povaze jeho činnosti, rizicích s ním spojených a činnostech vykonávaných dotyčným jednotlivcem, s výjimkou obzvláště vysoké pohyblivé složky odměny, kde je poměr odložené pohyblivé složky odměny alespoň 60 %;

l)  až 100 % pohyblivé složky odměny je smluvně upraveno, pokud je finanční výkonnost investičního podniku utlumena nebo záporná, včetně prostřednictvím opatření typu malus či zpětnému vymáhání částek podle kritérií stanovených investičními podniky, které se týkají zejména situací, kdy dotyčná osoba:

i) se účastnila nebo nesla odpovědnost za jednání, které vedlo k významným ztrátám pro investiční podnik;

ii) se již nepovažuje za způsobilou a korektní;

m)  zvláštní penzijní výhody jsou v souladu se strategií podnikání, cíli, hodnotami a dlouhodobými zájmy investičního podniku.

2.  Pro účely odstavce 1 příslušné orgány zajistí:

a)  osoby uvedené v čl. 28 odst. 1 nepoužívají osobní zajišťovací strategie ani pojištění odměn či odpovědnosti za účelem podkopání zásad uvedených v odstavci 1;

b)  pohyblivá složka odměny není vyplácena s využitím finančních nástrojů či metod, jež umožňují nedodržet tuto směrnici nebo nařízení (EU) ---/---- [IFR].

3.  Pro účely odst. 1 písm. j) se na uvedené nástroje vztahuje příslušná politika zadržování, která je určena ke sladění pobídek jednotlivce s dlouhodobějšími zájmy investičního podniku, jeho věřitelů a klientů. Členské státy nebo jejich příslušné orgány mohou omezit druhy a rysy těchto nástrojů či případně zakázat používání některých nástrojů pro určité nástroje pohyblivé složky odměny.

Pro účely odst. 1 písm. k) odklad splatnosti pohyblivé složky odměny se nepřiznává rychleji, než by tomu bylo na poměrném základě.

Pro účely odst. 1 písm. m) platí, že v případě, že zaměstnanec opustí investiční podnik před dosažením věku odchodu do důchodu, investiční podnik bude mít po dobu pěti let zvláštní penzijní výhody v podobě nástrojů uvedených v písmeni l). Pokud některý zaměstnanec dosáhne věku odchodu do důchodu, zvláštní penzijní výhody by tomuto zaměstnanci měly být vyplaceny v podobě nástrojů uvedených v písmeni j) a měly by být zadržovány daným zaměstnancem po dobu pěti let.

4.  Ustanovení odst. 1 písm. j) a k) a odst. 3 třetí pododstavec se nevztahují na:

a)  investiční podnik, jehož hodnota rozvahových a podrozvahových aktiv se v průběhu čtyřletého období bezprostředně předcházejícího běžnému účetnímu období v průměru rovná nebo je nižší než 100 miliard EUR;

b)  jednotlivec, jehož roční pohyblivá složka odměny nepřesahuje 50 000 EUR a nepředstavuje více než jednu čtvrtinu celkové roční odměny tohoto jednotlivce.

Odchylně od písmene a) mohou příslušné orgány rozhodnout, že na investiční podniky, jejichž hodnota aktiv nedosahuje výše uvedené v písmeni a), se odchylka nevztahuje z důvodu povahy a rozsahu jejich činnosti, jejich vnitřní organizace, případně vlastností skupiny, ke které patří.

Odchylně od písmene b) mohou příslušné orgány rozhodnout, že na jednotlivce, jejichž roční pohyblivá složka odměny nedosahuje výše uvedené v písmeni b), se odchylka nevztahuje z důvodu zvláštností vnitrostátního trhu, pokud jde o způsoby odměňování, nebo z důvodu povahy povinností a pracovní náplně těchto jednotlivců.

5.  Členské státy vyžadují, aby investiční podniky uplatňovaly ustanovení stanovená v tomto článku u odměn vyplácených za poskytnuté služby nebo výkonnost po uplynutí účetního období posuzování uvedeného v čl. 23 odst. 1.

6.  EBA vypracuje po konzultaci s ESMA návrhy regulačních technických norem, v nichž specifikuje třídy nástrojů, které splňují podmínky stanovené v odst. 1 písm. j) bodě 3).

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [devíti měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 31Výbor pro odměňování

1.  Členské státy zajistí, aby ▌investiční podniky, které nesplňují kritéria stanovená v čl. 30 odst. 4 písm. a), zřídily výbor pro odměňování. Tento výbor pro odměňování bude genderově vyvážený a bude kompetentně a nezávisle posuzovat zásady a postupy odměňování a pobídky vytvořené pro řízení rizik, kapitálu a likvidity. V rámci skupiny může být výbor pro odměňování příslušný rovněž pro celou skupinu.

2.  Členské státy zajistí, aby ▌výbor pro odměňování odpovídal za přípravu rozhodnutí týkajících se odměňování, včetně rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko dotyčného investičního podniku a jeho řízení rizik, a rozhodnutí, která mají být přijata vedoucím orgánem. Předseda a členové výboru pro odměňování jsou členy vedoucího orgánu, kteří v daném investičním podniku nezastávají žádné výkonné funkce. Jestliže je vnitrostátními právními předpisy stanoveno, že ve vedoucím orgánu jsou zastoupeni zaměstnanci, členem výboru pro odměňování je jeden nebo více zástupců zaměstnanců.

3.  Při přípravě rozhodnutí uvedených v odstavci 2 zohlední výbor pro odměňování veřejné zájmy a dlouhodobé zájmy akcionářů, investorů a dalších zúčastněných stran daného investičního podniku.

Článek 32Dohled nad zásadami odměňování

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány shromažďovaly informace zveřejněné v souladu s čl. 51 písm. c), d) a f) [nařízení (EU) ---/----[IFR], a využije tyto informace jako referenční hodnoty pro trendy a postupy odměňování. Příslušné orgány poskytnou tyto informace EBA.

2.  EBA používá informace, které obdrží od příslušných orgánů v souladu s odstavcem 1, ke srovnávání trendů a postupů odměňování na úrovni Unie.

3.  EBA po konzultaci s ESMA vydá pokyny pro řádné zásady odměňování. Tyto pokyny zohledňují alespoň požadavky uvedené v článcích 28 až 31 a zásady řádného odměňování uvedené v doporučení Komise 2009/384/ES(24).

4.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky na požádání poskytly příslušným orgánům informace o počtu fyzických osob na investiční podnik, jejichž finanční odměna v rámci příjmové skupiny 1 milion EUR v dané instituci dosahuje za jeden finanční rok 1 milionu EUR nebo více, včetně informací o jejich pracovních povinnostech, příslušné oblasti činnosti, hlavních složkách mzdy, prémiích, odměnách vázaných na plnění dlouhodobých cílů a příspěvcích na důchodové zabezpečení. Příslušné orgány předají uvedené informace orgánu EBA, který je zveřejní na souhrnném základě pro domovský členský stát za použití jednotného formátu. EBA může po konzultaci s ESMA vypracovat pokyny k usnadnění provádění tohoto odstavce a zajištění konzistentnosti shromážděných informací.

Článek 32a

Zpráva EBA o rizicích spojených s ESG

EBA vypracuje zprávu o zavedení technických kritérií souvisejících s vystavením činnostem spojeným převážně s environmentálními, sociálními a správními (dále jen „ESG“) cíli pro proces kontroly a hodnocení rizik orgánem dohledu s cílem posoudit možné zdroje a dopady těchto rizik na investiční podniky, při zohlednění taxonomie ESG [přidat odkaz na právní text, je-li k dispozici].

Zpráva orgánu EBA uvedená v prvním pododstavci zahrnuje alespoň následující:

a)  definici rizik spojených s ESG, fyzických rizik a rizik přechodu; včetně rizik souvisejících s odpisy aktiv v důsledku změny právních předpisů, kvalitativních a kvantitativních kritérií a parametrů důležitých pro posouzení těchto rizik, jakož i metodiky pro posouzení toho, zda taková rizika mohou nastat v krátkodobém, střednědobém či dlouhodobém výhledu a zda by mohla mít značný finanční dopad na investiční podniky;

b)  posouzení toho, zda by významné koncentrace specifických aktiv mohly pro daný investiční podnik zvýšit rizika spojená s ESG, fyzická rizika a rizika přechodu;

c)  popis postupů, které může investiční podnik použít k zjišťování, hodnocení a řízení rizik spojených s ESG, fyzických rizik a rizik přechodu;

d)  kritéria a parametry, které orgány dohledu a instituce mohou používat k posuzování dopadu krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých rizik spojených s ESG za účelem procesu kontroly a hodnocení orgánem dohledu.

EBA předloží zprávu o svých zjištěních Evropskému parlamentu, Radě a Komisi, do [dvou let po datu vstupu této směrnice v platnost].

Na základě této zprávy může EBA v případě potřeby přijmout pokyny k zavedení kritérií týkajících se rizik spojených s ESG pro proces kontroly a hodnocení orgánem dohledu, která zohlední zjištění ve zprávě EBA uvedené v tomto článku.

Oddíl 3

Proces kontroly a hodnocení orgánem dohledu

Článek 33 Kontrola a hodnocení orgánem dohledu

1.  Příslušné orgány přezkoumají opatření, strategie, postupy a mechanismy, které investiční podniky uplatňují s cílem dodržet tuto směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR], a vyhodnotí následující skutečnosti, aby zajistily řádné řízení a pokrytí jejich rizik:

a)  rizika uvedená v článku 27;

b)  zeměpisnou oblast expozic investičního podniku;

c)  obchodní model investičního podniku;

d)  posouzení systémového rizika s přihlédnutím ke zjišťování a měření systémového rizika podle článku 23 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo k doporučením ESRB;

da)  rizika spojená s bezpečností sítí a informačních systémů, které investiční podniky používají při svých operacích k zajištění důvěrnosti, neporušenosti a dostupnosti svých procesů a údajů;

e)    expozici investičních podniků vůči úrokovému riziku vyplývajícímu z investičního portfolia;

f)    systémy správy investičních podniků a schopnost členů vedoucího orgánu plnit své povinnosti.

2.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány stanovily frekvenci a intenzitu přezkumů a vyhodnocování podle odstavce 1 s ohledem na velikost, systémovou důležitost, povahu, rozsah a komplexnost činností dotyčné úvěrové instituce a zohlední přitom zásadu přiměřenosti.

Příslušné orgány provedou přezkum uvedený v odstavci 1 tohoto článku, pokud jde o investiční podniky, které splňují podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 [nařízení (EU) --- / ---- [IFR], pouze pokud rozhodnou, že velikost, systémová důležitost, povaha, rozsah a komplexnost činností těchto podniků vyžadují přezkum.

3.  Členské státy zajistí, aby kdykoli z přezkumu vyplyne, že některý investiční podnik může představovat systémové riziko uvedené v článku 23 nařízení (EU) č. 1093/2010, příslušné orgány po získání výsledků přezkumu bez odkladu informují orgán EBA.

4.  Příslušné orgány přijmou vhodná opatření, pokud přezkum a hodnocení uvedené v odst. 1 písm. e) prokázaly, že ekonomická hodnota vlastního kapitálu investičního podniku klesla o více než 15 % jeho kapitálu tier 1 v důsledku náhlé a neočekávané změny úrokových sazeb, jak je uvedeno v některém ze šesti scénářů prudkých výkyvů vztažených k úrokovým sazbám, jak je uvedeno v [nařízení Komise v přenesené pravomoci přijatém podle čl. 98 odst. 5 směrnice 2013/36/EU].

5.  Při výkonu přezkumu a hodnocení uvedeném v odst. 1 písm. f) musí mít příslušné orgány alespoň přístup k programům jednání vedoucího orgánu a jeho výborů a k souvisejícím podkladovým dokumentům a výsledkům interního a externího hodnocení činnosti vedoucího orgánu.

6.  Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 54 s cílem dále upřesnit podrobnosti, které zajistí, aby opatření, strategie, postupy a mechanismy investičních podniků zajistily řádné řízení a pokrytí jejich rizik. Komise přitom zohlední vývoj na finančních trzích, zejména vznik nových finančních produktů, vývoj účetních standardů nebo vývoj, který usnadňuje sbližování postupů dohledu.

Článek 34Průběžný přezkum svolení používat interní modely

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány pravidelně a nejméně jednou za tři roky přezkoumaly, zda investiční podniky dodržují požadavky na povolení používat interní modely podle článku 22 [nařízení (EU) ---/----]. Příslušné orgány zejména zohlední změny v podnikání investičního podniku a uplatňování těchto modelů u nových výrobků a přezkoumají a posoudí, zda investiční podnik používá pro tyto modely dobře vyvinuté a aktuální techniky a postupy. Příslušné orgány zajistí, aby byly napraveny závažné nedostatky zjištěné v rámci krytí rizika interními modely investičního podniku, nebo podniknou kroky ke zmírnění jejich následků, a to i uložením navýšení kapitálu nebo zavedením vyšších multiplikátorů.

2.  Jestliže u interního modelu tržního rizika naznačuje velký počet překročení uvedených v článku 366 nařízení (EU) č. 575/2013, že model není nebo přestal být dostatečně přesný, zruší příslušné orgány povolení používat interní model nebo uloží vhodná opatření k zajištění okamžitého zlepšení modelů ve stanovené lhůtě.

3.  Pokud investiční podnik, kterému bylo uděleno povolení používat interní modely, již nadále nesplňuje požadavky na uplatňování těchto modelů, příslušné orgány budou vyžadovat buď prokázání, že účinek nesouladu je nevýznamný, nebo předložení plánu a lhůty pro splnění těchto požadavků. Příslušné orgány vyžadují úpravy předloženého plánu, je-li nepravděpodobné, že uvedeným plánem bude dosaženo plného souladu, nebo je-li stanovená lhůta nepřiměřená.

Je-li nepravděpodobné, že investiční podnik splní předepsanou lhůtu, nebo pokud uspokojivě neprokázal, že účinek nesouladu je nepodstatný, členské státy zajistí, aby příslušné orgány zrušily povolení používat interní modely nebo jej omezily na ty oblasti shody nebo na ty oblasti, kde lze v přiměřené lhůtě dosáhnout shody.

4.  EBA provede analýzu interních modelů u všech investičních podniků a způsobu, jakým investiční podniky využívající interní modely zacházejí s podobnými riziky nebo expozicemi.

Za účelem podpory konzistentních, efektivních a účinných postupů dohledu vypracuje EBA na základě této analýzy pokyny s referenčními hodnotami týkajícími se využívání interních modelů investičními podniky a způsobu, jak by tyto interní modely měly zacházet s podobnými riziky nebo expozicemi v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Členské státy vyzvou příslušné orgány, aby vzaly v úvahu tuto analýzu a uvedené pokyny pro přezkum uvedené v odstavci 1.

Oddíl 4

Opatření a pravomoci v oblasti dohledu

Článek 35Opatření v oblasti dohledu

Příslušné orgány vyžadují, aby investiční podniky přijaly včas nezbytná opatření k nápravě těchto problémů:

a)  investiční podnik nesplňuje požadavky této směrnice nebo [nařízení (EU) ---/----[IFR];

b)  příslušné orgány mají důkazy o tom, že investiční podnik pravděpodobně v průběhu následujících dvanácti měsíců poruší [nařízení (EU) ---/----[IFR] nebo ustanovení, která provádějí tuto směrnici.

Článek 36Pravomoci dohledu

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly dozorové pravomoci, které jsou v rámci výkonu jejich funkcí nezbytné k zasahování do činností investičních podniků přiměřeným způsobem.

2.  Pro účely článku 33, čl. 34 odst. 3 a článku 35 a uplatňování [nařízení (EU) ---/----[IFR] mají příslušné orgány tyto pravomoci:

a)  vyžadovat, aby investiční podniky měly dodatečný kapitál nad rámec požadavků stanovených v článku 11 [nařízení (EU) ---/----[IFR] za podmínek stanovených v článku 37 této směrnice nebo aby upravily kapitál požadovaný v případě podstatných změn v podnikatelské činnosti těchto investičních podniků;

b)  požadovat posílení zavedených systémů, postupů, mechanismů a strategií prováděných v souladu s články 22 a 24;

c)  požadovat, aby investiční podniky předložily plán na splnění požadavků dohledu podle této směrnice a podle [nařízení (EU) ---/----[IFR] a stanovily lhůtu pro jeho provedení, která nepřesáhne jeden rok, a požadovaly provedení úprav tohoto plánu z hlediska rozsahu a lhůty;

d)  požadovat, aby investiční podniky používaly specifický systém tvorby opravných položek a rezerv nebo zacházení s aktivy z hlediska kapitálových požadavků;

e)  zakázat nebo omezit obchody, operace nebo síť investičních podniků nebo požadovat upuštění od činností, které znamenají nadměrné riziko pro finanční zdraví investičních podniků;

f)  požadovat snížení rizika obsaženého v činnostech, produktech a systémech investičních podniků, včetně činností v rámci outsourcingu;

g)  požadovat, aby investiční podniky omezily pohyblivou složku odměny stanovením její výše jako procentního podílu celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka odměny neslučitelná s udržováním řádného kapitálového základu;

h)  požadovat, aby investiční podniky využívaly čisté zisky k posílení kapitálu;

i)  omezit nebo zakázat, aby investiční podnik rozděloval výnosy nebo vyplácel úroky akcionářům, společníkům nebo držitelům nástrojů vedlejšího kapitálu tier 1, pokud tento zákaz nepředstavuje nesplnění závazků daného investičního podniku;

j)  uložit další nebo častější požadavky na hlášení, než jsou požadavky stanovené v této směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR], včetně podávání zpráv o kapitálovém a likvidním postavení;

k)  uložit zvláštní požadavky na likviditu;

l)  požadovat poskytnutí doplňujících informací▌;

la)  požadovat od investičních podniků, aby omezovaly rizika spojená s bezpečností svých sítí a informačních systémů s cílem zajistit důvěrnost, neporušenost a dostupnost procesů a údajů.

Pro účely písmene j) mohou příslušné orgány investičním podnikům uložit požadavky na dodatečné nebo častější podávání zpráv pouze v případě, že informace, které mají být podány, nejsou duplicitní a je splněna jedna z těchto podmínek:

a)  je splněna kterákoli z podmínek uvedených v čl. 35 písm. a) nebo b);

b)  příslušný orgán považuje za nezbytné shromáždit důkazy uvedené v čl. 35 písm. b).

ba)  dodatečné informace jsou požadovány po dobu trvání procesu kontroly a hodnocení investičního podniku orgánem dohledu podle článku 33.

Informace se považují za duplicitní, pokud jsou příslušnému orgánu již k dispozici tytéž nebo v podstatě tytéž informace, může je vytvořit příslušný orgán nebo je tentýž příslušný orgán může získat jiným způsobem, než prostřednictvím požadavku, aby investiční podnik informace nahlásil. Jestliže má příslušný orgán informace k dispozici v jiném formátu nebo rozčlenění než dodatečné informace, které mají být předloženy, příslušný orgán dodatečné informace nevyžaduje, pokud mu jiný formát nebo rozčlenění nebrání ve vytvoření velmi podobné informace.

Článek 37Dodatečný kapitálový požadavek

1.  Příslušné orgány uloží dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 36 odst. 2 písm. a) pouze v případě, že na základě přezkumů provedených v souladu s články 35 a 36 dospějí k závěru, že investiční podnik je v některé z těchto situací:

a)  investiční podnik je vystaven rizikům nebo prvkům rizik, která nejsou ▌dostatečně kryta jedním z koeficientů K stanoveným v ▌ [nařízení (EU) ---/----[IFR];

b)  investiční podnik nesplňuje požadavky stanovené v článcích 22 a 24 a je nepravděpodobné, že by jiná správní opatření dostatečně zlepšila systémy, postupy, mechanismy a strategie v přiměřeném časovém rámci;

c)  obezřetnostní ocenění obchodního portfolia je nedostatečné k tomu, aby investičnímu podniku umožnilo v krátké době prodat nebo zajistit své pozice za běžných tržních podmínek bez významných ztrát;

d)  hodnocení provedené v souladu s článkem 34 naznačuje, že nedodržení požadavků na uplatňování povolených interních modelů pravděpodobně povede k nedostatečné úrovni kapitálu;

e)  investiční podnik opakovaně nestanovuje nebo neudržuje dostatečnou výši dodatečného kapitálu podle čl. 38 odst. 1.

4.  Příslušné orgány vyžadují, aby investiční podniky splnily dodatečný kapitálový požadavek podle čl. 36 odst. 2 písm. a) s vlastním kapitálem za těchto podmínek:

a)  nejméně tři čtvrtiny dodatečného kapitálového požadavku tvoří kapitál tier 1;

b)  nejméně tři čtvrtiny kapitálu tier 1 tvoří kapitál CET 1;

c)  tento kapitál se nesmí použít ke splnění žádných kapitálových požadavků stanovených v čl. 11 písm. a), b) a c) [nařízení (EU) ---/----[IFR].

5.  Příslušné orgány písemně odůvodní své rozhodnutí uložit dodatečný kapitálový požadavek uvedený v čl. 36 odst. 2 písm. a) jasným poskytnutím úplného posouzení prvků uvedených v odstavci 1 ▌ tohoto článku. V případě uvedeném v odst. 1 písm. d) tohoto článku se jedná o zvláštní zdůvodnění, proč se úroveň kapitálu stanovená v souladu s čl. 38 odst. 1 již nepovažuje za dostatečnou.

6.  EBA vypracuje po konzultaci s ESMA návrh regulačních technických norem k upřesnění:

a)  rizik a prvků rizik, u nichž se nemá za to, že jsou pokryty koeficienty K, a u těchto rizik a prvků rizik k upřesnění orientačních kvantitativních parametrů a kvalitativních posouzení rizika, které použijí příslušné orgány stanovené v [nařízení (EU) ---/---[IFR];

b)  pojmu „nejsou dostatečně kryta“ uvedeného v odst. 1 písm. a) tohoto článku;

c)  případů, u nichž příslušné orgány mohou uplatnit dodatečný kapitál požadovaný tehdy, pokud objemy, druhy a rozdělování kapitálu, které jsou považovány za přiměřené, jsou vyšší než kapitálové požadavky investičního podniku stanovené ve třetí části [nařízení (EU) ---/---[IFR];

d)  nejvyšších objemů dodatečného kapitálu, které mohou být od investičního podniku požadovány.

EBA zajistí, aby návrh regulačních technických norem byl proporcionální z hlediska:

i)  zátěže pro investiční podniky a příslušné orgány v důsledku uplatňování;

ii)  možnosti, že vyšší úroveň kapitálových požadavků, které platí v případě, že investiční podniky nepoužívají interní modely, může při posuzování rizik a prvků rizik v souladu s odstavcem 2 ospravedlnit uložení nižších kapitálových požadavků.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [devíti měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 38Pokyny ke kapitálové přiměřenosti

1.  Příslušné orgány zajistí, aby investiční podniky měly výši kapitálu, která na základě článku 22 dostatečně překračuje požadavky stanovené v části třetí [nařízení (EU) --/----[IFR] a v této směrnici, včetně dodatečných kapitálových požadavků uvedených v čl. 36 odst. 2 písm. a), aby bylo zajištěno, že:

a)  cyklické hospodářské fluktuace nepovedou k neplnění těchto požadavků;

b)  kapitál investičního podniku je schopen absorbovat potenciální ztráty a rizika zjištěná podle procesu kontroly orgánem dohledu.

2.  Příslušné orgány pravidelně přezkoumají úroveň kapitálu, která byla stanovena každým investičním podnikem v souladu s odstavcem 1, a případně sdělí závěry tohoto přezkumu dotyčnému investičnímu podniku, včetně případných očekávání úpravy výše kapitálu stanoveného v souladu s odstavcem 1. Ve sdělení bude uvedeno datum, k němuž příslušný orgán požaduje, aby byla úprava dokončena.

Článek 39 Spolupráce s orgány příslušnými k řešení krize

1.  Před stanovením jakéhokoli dodatečného kapitálu požadovaného podle čl. 36 odst. 2 písm. a) a před sdělením jakéhokoli očekávání úprav výše kapitálu v souladu s čl. 38 odst. 2 investičním podnikům příslušné orgány konzultují s orgány příslušnými k řešení krize. Pro tyto účely příslušné orgány poskytnou orgánům příslušným k řešení krize všechny dostupné informace.

2.  Příslušné orgány informují orgány příslušné k řešení krize o dodatečném kapitálu požadovaném podle čl. 36 odst. 2 písm. a) a o případných očekáváních úprav, jak je uvedeno v čl. 38 odst. 2.

Článek 40Požadavky na zveřejnění

Členské státy zmocní příslušné orgány k tomu, aby:

a)  vyžadovaly, aby investiční podniky zveřejňovaly informace uvedené v článku 45 [nařízení (EU) ---/----[IFR] častěji než jednou ročně, a stanovily termíny tohoto zveřejňování;

b)  vyžadovaly, aby investiční podniky využívaly ke zveřejnění jiná místa a nosiče než účetní závěrku, zejména pak své webové stránky;

c)  vyžadovaly od mateřských podniků každoroční zveřejňování úplných informací nebo odpovídajících odkazů na ně, popisu jejich právní struktury, řízení a správy a organizační struktury dané skupiny investičních podniků v souladu s čl. 24 odst. 1 této směrnice a článkem 10 směrnice 2014/65/EU.

Článek 41Povinnost informovat EBA

1.  Příslušné orgány informují EBA o:

a)  procesu dohledu a hodnocení uvedeného v článku 33;

b)  metodice použité jako základ rozhodnutí uvedených v článcích 36 až 38.

2.  EBA posoudí informace poskytnuté příslušnými orgány pro dosažení konzistence v procesu kontrol v rámci dohledu a hodnocení. Může si od příslušných orgánů vyžádat doplňující informace, aby přiměřeně a v souladu s článkem 37 nařízení (EU) č. 1093/2010 dokončila toto hodnocení.

EBA podává Evropskému parlamentu a Radě zprávu o míře sjednocení uplatňování této kapitoly mezi členskými státy. EBA provádí dle potřeby vzájemné hodnocení v souladu s článkem 30 nařízení (EU) č. 1093/2010.

EBA vydá v souladu s článkem 16 nařízení (EU) č. 1093/2010 obecné pokyny určené příslušným orgánům, aby způsobem, který odpovídá velikosti, struktuře a vnitřní organizaci investičních podniků a povaze, rozsahu a složitosti jejích činností dále upřesnily společné postupy a metodiky procesu dohledu a hodnocení podle odstavce 1 a hodnocení týkající se zacházení s riziky uvedenými v článku 27.

KAPITOLA 3

Dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu

Oddíl 1Dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu

Článek 42Určení orgánu vykonávajícího dohled nad skupinou

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, že skupinu investičních podniků vede mateřský investiční podnik v Unii, vykonával dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu příslušný orgán, který vydal příslušnému mateřskému investičnímu podniku povolení.

2.  Členské státy zajistí, aby v případě, že mateřský podnik investičního podniku je mateřská investiční holdingová společnost v Unii nebo mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii, vykonával dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu příslušný orgán, který vydal povolení danému investičnímu podniku.

3.  Členské státy zajistí, aby v případě, že dva nebo více investičních podniků s povolením ve dvou nebo více členských státech mají jako svou mateřskou společnost tutéž mateřskou investiční holdingovou společnost v Unii nebo tutéž mateřskou smíšenou finanční holdingovou společnost v Unii, dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu bude vykonávat příslušný orgán investičního podniku s povolením v členském státě, v němž byla založena investiční holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost.

4.  Členské státy zajistí, aby v případě, že mateřský podnik dvou nebo více investičních podniků s povolením ve dvou nebo více členských státech tvoří více než jednu investiční holdingovou společnost nebo smíšenou finanční holdingovou společnost se sídlem v různých členských státech, a v případě, že v každém z těchto členských států je investiční podnik, dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu bude vykonávat příslušný orgán příslušný pro investiční podnik s nejvyšší bilanční sumou.

5.  Členské státy zajistí, aby v případě, že dva nebo více investičních podniků s povolením v Unii mají jako svou mateřskou společnost tutéž investiční holdingovou společnost v Unii nebo smíšenou finanční holdingovou společnost v Unii a žádný z těchto investičních podniků nemá povolení v členském státě, v němž byla investiční holdingová společnost nebo smíšená finanční holdingová společnost založena, dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu bude vykonávat příslušný orgán, který vydal povolení investičnímu podniku s nejvyšší bilanční sumou.

6.  Příslušné orgány mohou vzájemnou dohodou upustit od kritérií uvedených v odstavcích 3 až 5, pokud by jejich použití nebylo vhodné pro účinný dohled nad dodržováním skupinového kapitálového testu, přičemž vezmou na zřetel dotčené investiční podniky a jejich činnosti v příslušných členských státech, a určit jiný příslušný orgán, který bude na dodržování skupinového kapitálového testu dohlížet. Příslušné orgány dají v těchto případech před přijetím takového rozhodnutí mateřské investiční holdingové společnosti v Unii nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v Unii, resp. investičnímu podniku s nejvyšší bilanční sumou příležitost vyjádřit své stanovisko k zamýšlenému rozhodnutí. Příslušné orgány oznámí Komisi a EBA rozhodnutí přijaté v tomto ohledu.

Článek 43Požadavky na informace v naléhavých situacích

Nastane-li mimořádná situace, včetně situace uvedené v článku 18 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo situace nepříznivého vývoje na trzích, která by mohla ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v jakémkoliv členském státě, v němž byly povoleny subjekty skupiny investičních podniků, orgán vykonávající dohled nad skupinou stanovený podle článku 42 s výhradou kapitoly 1 oddílu 2 této hlavy uvědomí, jakmile to bude možné, EBA, ESRB a všechny příslušné orgány a sdělí veškeré informace nezbytné k plnění jejich povinností.

Článek 44Kolegia orgánů dohledu

1.  Členské státy zajistí, aby orgán dohledu nad skupinou určený podle článku 42 zřídil kolegia orgánů dohledu a usnadnil tak plnění povinností uvedených v tomto článku a zajistil koordinaci a spolupráci s příslušnými orgány dohledu ze třetích zemí.

2.  Kolegia orgánů dohledu poskytnou orgánu dohledu nad skupinou, orgánu EBA a ostatním příslušným orgánům rámec pro provedení těchto úkolů:

a)  úkoly uvedené v článku 43;

b)  výměna informací mezi všemi příslušnými orgány a EBA v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 1093/2010 a s ESMA v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 1095/2010;

c)  dosažení dohody o dobrovolném přenesení úkolů a povinností mezi příslušnými orgány dle potřeby;

d)  zvýšení účinnosti dohledu prostřednictvím snahy o vyloučení nadbytečných duplicit požadavků dohledu.

3.  Kolegia orgánů dohledu se rovněž zřizují v případě, že všechny dceřiné společnosti skupiny investičních podniků, kterou řídí investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii nebo mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii, sídlí ve třetí zemi.

4.  EBA se v souladu s článkem 21 nařízení (EU) č. 1093/2010 účastní schůzí kolegií orgánů dohledu.

5.  Následující orgány jsou členy kolegia orgánů dohledu:

a)    příslušné orgány odpovědné za dohled nad dceřinými společnostmi skupiny investičních podniků, kterou řídí investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii nebo mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii;

b)  v případě potřeby orgány dohledu ze třetích zemí pod podmínkou požadavků na zachování důvěrnosti, které podle názoru všech příslušných orgánů odpovídají požadavkům stanoveným v kapitole 1, oddíle 2 této hlavy.

6.  Orgán dohledu nad skupinou stanovený podle článku 42 předsedá schůzím kolegia a přijímá rozhodnutí. Uvedený orgán dohledu nad skupinou předem podává všem členům kolegia úplné informace o organizaci takových schůzí, o hlavních otázkách, jež mají být projednány, a o zvažovaných činnostech. Orgán dohledu nad skupinou rovněž plně a včas informuje všechny členy kolegia o rozhodnutích přijatých na uvedených schůzích nebo o provedených opatřeních.

Orgán dohledu nad skupinou při přijímání rozhodnutí přihlíží k významu činnosti dohledu, která má být naplánována nebo koordinována orgány uvedenými v odstavci 5.

Zřízení a fungování kolegií je formalizováno ve formě písemných ujednání.

7.  V případě nesouhlasu s rozhodnutím přijatým orgánem dohledu nad skupinou ohledně fungování kolegií orgánů dohledu může kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupit záležitost orgánu EBA a požádat jej o pomoc v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 1093/2010.

EBA může příslušným orgánům pomoci v případě sporu týkajícího se fungování kolegií orgánů dohledu podle tohoto článku rovněž z vlastní iniciativy v souladu s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem uvedeného nařízení.

8.  EBA vypracuje po konzultaci s ESMA návrhy regulačních technických norem, v nichž dále specifikuje podmínky, za nichž kolegia orgánů dohledu plní své úkoly uvedené v odstavci 1.

EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [devíti měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 45Požadavky na spolupráci

1.  Členské státy zajistí, aby si orgán dohledu nad skupinou a příslušné orgány uvedené v čl. 44 odst. 5 navzájem poskytovaly veškeré potřebné informace, včetně:

a)  určení právní struktury a struktury správy a řízení včetně organizační struktury skupiny investičních podniků zahrnující všechny regulované a neregulované subjekty, neregulované dceřiné společnosti a mateřské podniky, a příslušných orgánů regulovaných subjektů ve skupině investičních podniků;

b)  postupů získávání informací od investičních podniků, které jsou součástí skupiny investičních podniků, a postupů ověřování těchto informací;

c)  nepříznivého vývoje v investičních podnicích nebo v jiných subjektech skupiny investičních podniků, který by mohl tyto investiční podniky vážně ohrozit;

d)  veškerých významných sankcí a mimořádných opatření přijatých příslušnými orgány v souladu s vnitrostátními předpisy, kterými se provádí tato směrnice;

e)  uložení zvláštního kapitálového požadavku podle článku 36 této směrnice.

2.  Příslušné orgány a orgán dohledu nad skupinou se mohou obracet na EBA v souladu s čl. 19 odst. 1 nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud příslušné informace nebyly sděleny podle odstavce 1 bez zbytečného odkladu nebo pokud žádost o spolupráci, zejména o výměnu příslušných informací, byla zamítnuta nebo jí nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno.

EBA může v souladu s čl. 19 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1093/2010 z vlastního podnětu pomáhat příslušným orgánům při vytváření konzistentních postupů spolupráce.

3.  Členské státy zajistí, aby se příslušné orgány před přijetím rozhodnutí, které může být důležité pro úkoly dohledu jiných příslušných orgánů, navzájem poradily o:

a)  změnách ve složení akcionářů nebo v organizační či řídící struktuře investičních podniků ve skupině investičních podniků, pro něž je nutný souhlas nebo povolení příslušných orgánů;

b)  podstatných sankcích uložených investičním podnikům příslušnými orgány nebo o jakýchkoli jiných mimořádných opatřeních přijatých těmito orgány;

c)  specifických kapitálových požadavcích uložených v souladu s článkem 36.

4.  Konzultace s orgánem dohledu nad skupinou proběhne, pokud mají být uloženy podstatné sankce nebo mají být přijata jakákoli jiná mimořádná opatření příslušnými orgány, jak je uvedeno v odst. 3 písm. b).

5.  Odchylně od odstavce 3 není příslušný orgán povinen věc konzultovat s jinými příslušnými orgány v naléhavých případech, nebo pokud by taková konzultace mohla ohrozit účinnost jeho rozhodnutí, v kterémžto případě příslušný orgán neprodleně uvědomí ostatní dotčené příslušné orgány o rozhodnutí nekonzultovat.

Článek 46Ověření informací týkajících se subjektů nacházejících se v jiných členských státech

1.  Členské státy zajistí, aby v případech, kdy příslušné orgány v jednom členském státě potřebují ověřit informace o investičních podnicích, investičních holdingových společnostech, smíšených finančních holdingových společnostech, finančních institucích, podnicích pomocných služeb, smíšených holdingových společnostech nebo dceřiných společnostech, které se nacházejí v jiném členském státě včetně dceřiných společností, které jsou pojišťovnami, provedou toto ověření příslušné orgány daného jiného členského státu v souladu s odstavcem 2.

2.  Příslušné orgány, které obdržely žádost podle odstavce 1:

a)    provedou ověření samy v rámci svých pravomocí;

b)    umožní příslušným orgánům, které tuto žádost podaly, aby ověření provedly;

c)  požádají auditora nebo odborníka o bezodkladné a co možná nejnestrannější provedení ověření s cílem získat posouzení třetí stranou.

Pro účely písmen a) a c) se mohou příslušné orgány, které podaly žádost, ověřování účastnit.

Oddíl 2Investiční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti a smíšené holdingové společnosti

Článek 47Zahrnutí holdingových společností do dohledu

nad dodržováním skupinového kapitálového testu

Členské státy zajistí, aby investiční holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti byly zahrnuty do dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu.

Článek 48Kvalifikace ředitelů

Členské státy požadují, aby členové vedoucího orgánu investiční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti měli pro výkon svých povinností dostatečně dobrou pověst a dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti.

Článek 49Smíšené holdingové společnosti

1.  Členské státy stanoví, že v případě, že skupinu investičních podniků vede smíšená holdingová společnost, příslušné orgány odpovědné za dohled nad investičním podnikem mohou:

a)    vyžadovat, aby jim smíšená holdingová společnost poskytla veškeré informace, které mohou být významné pro dohled nad tímto investičním podnikem;

b)    dohlížet na transakce mezi investičním podnikem a smíšenou holdingovou společností a jejími dceřinými společnostmi a vyžadovat, aby investiční podnik zavedl přiměřené postupy řízení rizik a mechanismy vnitřní kontroly včetně řádných postupů vykazování a vedení účetnictví za účelem zajištění identifikace, měření, sledování a kontroly těchto transakcí.

2.  Členské státy stanoví, že jejich příslušné orgány mohou provádět nebo nechat provádět externími inspektory kontroly na místě k ověření informací obdržených od smíšených holdingových společností a jejich dceřiných podniků.

Článek 50Sankce

V souladu s kapitolou 2 oddílem 3 této hlavy členské státy zajistí, aby mohly být investičním holdingovým společnostem, smíšeným finančním holdingovým společnostem a smíšeným holdingovým společnostem nebo jejich výkonným ředitelům ukládány správní sankce nebo přijímána jiná správní opatření k ukončení nebo zmírnění zjištěného protiprávního jednání, popřípadě k zamezení jeho příčin, v případě porušení právních nebo správních předpisů přijatých k provedení této kapitoly.

Článek 51Posouzení dohledu třetích zemí a dalších technik dohledu

1.  Členské státy zajistí, aby v případě, že investiční podnik, jehož mateřský podnik má sídlo ve třetí zemi, nepodléhá účinnému dohledu na úrovni skupiny, příslušné orgány posoudily, zda investiční podnik podléhá dohledu orgánem dohledu třetí strany, který je rovnocenný dohledu stanovenému v této směrnici a v části první [nařízení (EU) ---/----[IFR].

2.  Pokud posouzení uvedené v odstavci 1 dospěje k závěru, že se takový rovnocenný dohled nepoužije, členské státy uplatní u investičního podniku ustanovení uvedená v této směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] nebo povolí vhodné techniky dohledu, jimiž dosáhnou cílů dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu stanoveného v [nařízení (EU) ---/----[IFR]. Tyto techniky dohledu určí po konzultaci s ostatními dotčenými příslušnými orgány příslušný orgán, který by byl orgánem dohledu nad skupinou, kdyby mateřský podnik byl zřízen v Unii. Všechna opatření přijatá podle tohoto odstavce budou oznámena ostatním zúčastněným příslušným orgánům, EBA a Komisi.

3.  Příslušný orgán, který by byl orgánem dohledu nad skupinou, pokud by byl mateřský podnik zřízen v Unii, může požadovat zejména založení investiční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti v Unii a použít u této investiční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti článek 7 [nařízení (EU) ---/----[IFR].

Článek 52Spolupráce s orgány dohledu třetích zemí

Komise může Radě předložit doporučení pro jednání o dohodách s jednou nebo více třetími zeměmi o způsobu dohledu nad dodržováním skupinového kapitálového testu těmito investičními podniky:

a)  investičními podniky, jejichž mateřský podnik má své sídlo ve třetí zemi;

b)  investičními podniky nacházejícími se v třetí zemi, jejichž mateřský podnik má své sídlo v Unii.

HLAVA VZVEŘEJŇOVÁNÍ ÚDAJŮ PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY

Článek 53 Požadavky na zveřejnění

1.  Příslušné orgány zveřejní všechny tyto informace:

a)  znění právních a správních předpisů a administrativních a obecných pokynů přijatých v jejich členském státě podle této směrnice;

b)  způsob využívání možností a diskrečních pravomocí podle této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR];

c)  obecná kritéria a metodiky, které používají při procesu kontroly a hodnocení orgánem dohledu podle článku 33;

d)  souhrnné statistické údaje o hlavních aspektech uplatňování této směrnice a [nařízení (EU) ---/----[IFR] v jejich členském státě, včetně počtu a povahy opatření v oblasti dohledu přijatých v souladu s čl. 36 odst. 2 písm. a) a správních sankcí uložených v souladu s článkem 16.

2.  Údaje zveřejněné v souladu s odstavcem 1 jsou dostatečně komplexní a přesné k tomu, aby umožnily smysluplné srovnání uplatňování odst. 1 písm. b), c) a d) příslušnými členskými státy.

3.  Údaje se zveřejňují v jednotném formátu a pravidelně se aktualizují. Jsou přístupné elektronicky na jednotné adrese.

HLAVA VIAKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ AKTY

Článek 54 Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 27 odst. 3 a čl. 33 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [vstupu této směrnice v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 27 odst. 3 a čl. 33 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise zároveň neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 27 odst. 3 a čl. 33 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Článek 55 Prováděcí akty

Změna výše počátečního kapitálu stanovené v článku 8 a čl. 11 odst. 7 se zohledněním vývoje v hospodářské a měnové oblasti se přijímá v podobě prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 2.

Článek 56Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Evropský bankovní výbor zřízený rozhodnutím Komise 2004/10/ES(25). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

HLAVA VIIZMĚNY DALŠÍCH SMĚRNIC

Článek 57Změny směrnice 2013/36/EU

Směrnice 2013/36/EU se mění takto:

1)  v nadpisu se zrušují slova „a investičními podniky“;

2)  Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví pravidla týkající se:

a)  přístupu k činnosti úvěrových institucí;

b)  pravomocí dohledu a nástrojů obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi příslušnými orgány;

c)  obezřetnostního dohledu nad úvěrovými institucemi příslušnými orgány způsobem, který odpovídá pravidlům stanoveným v nařízení (EU) č. 575/2013;

d)  požadavků na zveřejňování informací pro příslušné orgány zodpovědné za obezřetnostní regulaci a dohled nad úvěrovými institucemi.“;

3)   Článek 2 se mění takto:

a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1)  Tato směrnice se vztahuje na úvěrové instituce.“;

b)  odstavce 2 a 3 se zrušují;

c)  v odstavci 5 se zrušuje bod 1;

d)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.  Subjekty uvedené v odst. 5 bodech 3 až 24 a v aktech v přenesené pravomoci přijatých v souladu s odstavci 5a a 5b tohoto článku se pro účely článku 34 a hlavy VII kapitoly 3 považují za finanční instituce.“;

4)  Ustanovení čl. 3 odst. 1 se mění takto:

a)  bod (3) se nahrazuje tímto:

„3)  „institucí“ se rozumí instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 [nařízení (EU) ---/----* [IFR].“;

b)  bod 4 se zrušuje;

5)  Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5Koordinace v rámci členských států

Členské státy, které mají více orgánů příslušných k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi, přijmou opatření nezbytná k zavedení koordinace mezi těmito orgány.“;

6)   Vkládá se nový článek 8a, který zní:

„Článek 8a

Konkrétní požadavky na povolení úvěrových institucí uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013

1.  Členské státy vyžadují, aby podniky uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, které již získaly povolení podle hlavy II směrnice 2014/65/EU, podaly žádost o povolení v souladu s článkem 8 nejpozději tehdy, když:

a)  průměr celkových měsíčních aktiv počítaný za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců překročí 30 miliard EUR; nebo

b)  průměr celkových měsíčních aktiv počítaný za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců je nižší než 30 miliard EUR a podnik je součástí skupiny, v níž je kombinovaná hodnota celkových aktiv všech podniků ve skupině, které vykonávají některou z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU a mají celková aktiva nižší než 30 miliard EUR, což se vypočítá jako průměr za období dvanácti po sobě jdoucích měsíců, vyšší než 30 miliard EUR.

2.  Podniky uvedené v odstavci 1 mohou i nadále vykonávat činnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, než si obstarají povolení uvedené v daném odstavci.

3.   Odchylně od odstavce 1 mohou podniky uvedené v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, které ke dni [datum vstupu směrnice (EU) ---/----[IFD] v platnost minus jeden den] provádí činnost jako investiční podniky povolené podle směrnice 2014/65/EU, požádají o povolení v souladu s článkem 8 do [jednoho roku + jeden den po vstupu směrnice (EU) ---/----[IFD] v platnost].

4.   Pokud příslušný orgán po obdržení informací v souladu s článkem [95a] směrnice 2014/65/EU stanoví, že podnik má být povolen jako úvěrová instituce v souladu s článkem 8 této směrnice, uvědomí o tom podnik a příslušný orgán ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 26 směrnice 2014/65/EU a převezme povolovací postup od data uvedeného oznámení.

4a.  V případech obnovení povolení EBA zajistí, aby proces byl co nejefektivnější a aby byly zohledněny informace z existujících povolení.

5.  EBA vypracuje návrh regulačních technických norem pro upřesnění:

a)  informací poskytovaných podniky příslušným orgánům v žádosti o povolení, včetně plánu činností uvedeného v článku 10;

b)  metodiky pro výpočet prahových hodnot uvedených v odstavci 1.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v písmenech a) a b) postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

EBA předloží tyto návrhy technických norem Komisi do [1. ledna 2019].

7)  V článku 18 se vkládá nové písmeno aa), které zní:

„aa) využívá své povolení výlučně k činnostem uvedeným v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a má průměrná celková aktiva nižší než prahové hodnoty stanovené v daném článku po dobu pěti po sobě jdoucích let;“;

7a)  Článek 20 se mění takto:

    a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

    „2. EBA zveřejní na své internetové stránce seznam, který obsahuje názvy všech úvěrových institucí, jimž bylo vydáno povolení, a alespoň jednou ročně jej aktualizuje.“

b) vkládá se nový odstavec, který zní:

    „3a. Seznam uvedený v odstavci 2 tohoto článku zahrnuje názvy podniků podle čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a tyto úvěrové instituce jako takové identifikuje. Seznam rovněž uvádí všechny změny oproti předchozí verzi seznamu.“

8)  Hlava IV se zrušuje;

9)  V čl. 51 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou požádat orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě v případech, kdy se použije čl. 112 odst. 1, nebo příslušné orgány domovského členského státu, aby byla pobočka úvěrové instituce považována za významnou.“;

10)  V článku 53 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.  Odstavec 1 nebrání vzájemné výměně informací mezi příslušnými orgány nebo předávání informací orgánům ESRB, EBA nebo Evropskému orgánu dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) (dále jen „ESMA“) zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010* v souladu s touto směrnicí, s nařízením (EU) č. 575/2013, se [směrnicí (EU) ---/----[IFD] o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky], dalšími směrnicemi použitelnými pro úvěrové instituce a s článkem 15 nařízení (EU) č. 1092/2010, s články 31, 35 a 36 nařízení (EU) č. 1093/2010 a s články 31 a 36 nařízení (EU) č. 1095/2010. Na tyto informace se vztahuje odstavec 1.“;

______________________________________________________________

*   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

11) V čl. 66 odst. 1 se vkládá nové písmeno aa), které zní:

„aa)  provádění alespoň jedné z činností uvedených v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a překročení prahové hodnoty uvedené v daném článku bez povolení úvěrové instituce;“;

12) V čl. 76 odst. 5 se zrušuje poslední věta;

13) V článku 86 se odstavec 11 nahrazuje tímto:

„11)  Příslušné orgány zajistí, aby instituce měly plány na obnovení likvidity stanovující přiměřené strategie a řádná prováděcí opatření k řešení možných deficitů likvidity i ve vztahu k pobočkám usazeným v jiném členském státě. Příslušné orgány zajistí, aby tyto plány byly institucemi nejméně jednou ročně prověřovány a aktualizovány na základě výsledku alternativních scénářů stanovených v odstavci 8 a hlášeny vrcholnému vedení, které je schvaluje, aby bylo možné vnitřní zásady a postupy odpovídajícím způsobem upravovat. Instituce přijmou předem nezbytná provozní opatření, aby mohly být plány na obnovení likvidity okamžitě použity. Tato provozní opatření zahrnují držení kolaterálu okamžitě dostupného pro financování centrální bankou. Patří sem držení kolaterálu v měně jiného členského státu nebo v měně třetí země, kde má úvěrová instituce expozice, a z provozních důvodů na území hostitelského členského státu nebo třetí země, jejíž měně je instituce vystavena.“;

14)  V článku 110 se zrušuje odstavec 2;

15)  V článku 114 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1)  Nastane-li naléhavá situace, včetně situace uvedené v článku 18 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo situace nepříznivého vývoje na trzích, která by mohla ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v jakémkoliv z členských států, v němž byly povoleny subjekty skupiny nebo v němž jsou usazeny významné pobočky uvedené v článku 51, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí, jakmile je to možné, s výhradou kapitoly 1 oddílu 2, případně kapitoly I oddílu 2 hlavy IV [směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ---/----[IFD]*, orgán EBA a orgány uvedené v čl. 58 odst. 4 a v článku 59 a sdělí veškeré informace nezbytné k plnění jejich úkolů. Uvedené povinnosti se vztahují na všechny příslušné orgány.

__________________________________________________________________

*  [Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ---/---- ze dne… o…..];“

16)  Článek 116 se mění takto:

a)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:

2.  Příslušné orgány zúčastněné v kolegiích orgánů dohledu a EBA mezi sebou úzce spolupracují. Požadavky důvěrnosti podle kapitoly 1 oddílu II hlavy VII této směrnice, příp. kapitoly I oddílu 2 hlavy IV [směrnice (EU) ---/----[IFD] nebrání příslušným orgánům ve výměně informací důvěrné povahy v rámci kolegií orgánů dohledu. Zřízením a činností kolegií orgánů dohledu nejsou dotčena práva a povinnosti příslušných orgánů podle této směrnice a nařízení (EU) č. 575/2013.“;

b)  odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.  Kolegií orgánů dohledu se mohou účastnit příslušné orgány odpovědné za dohled nad dceřinými podniky mateřské instituce v EU nebo mateřské finanční holdingové společnosti v EU nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v EU a příslušné orgány hostitelského členského státu, ve kterém jsou usazeny významné pobočky uvedené v článku 51, případně centrální banky ESCB, a případně orgány dohledu třetích zemí, a to s výhradou požadavků důvěrnosti, které jsou podle názoru všech příslušných orgánů rovnocenné požadavkům podle kapitoly 1 oddílu II hlavy VII této směrnice, případně kapitoly I oddílu 2 hlavy IV [směrnice (EU) ---/---[IFD].“;

c)  odstavec 9 se nahrazuje tímto:

„9)  S výhradou požadavků důvěrnosti podle kapitoly 1 oddílu II hlavy VII této směrnice, případně kapitoly I oddílu 2 hlavy IV [směrnice (EU) ---/---[IFD], informuje orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě EBA o činnostech kolegia orgánů dohledu, a to i v průběhu naléhavých situací, a sdělí EBA veškeré informace, které mají zvláštní význam pro účely sbližování dohledu.“;

17)  V článku 125 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

  „2.  Na informace obdržené v rámci dohledu na konsolidovaném základě, a zejména na jakoukoliv výměnu informací mezi příslušnými orgány podle této směrnice, se vztahují požadavky služebního tajemství alespoň rovnocenné těm, které jsou uvedené v čl. 53 odst. 1 této směrnice v případě úvěrových institucí nebo v článku 13 [směrnice (EU) ---/----[IFD].“;

18)  V článku 128 se zrušuje druhý pododstavec;

19)  V článku 129 se zrušují odstavce 2, 3 a 4;

20)  V článku 130 se zrušují odstavce 2, 3 a 4;

21)  V čl. 143 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)  aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly 1 oddílu II hlavy VII této směrnice, případně ustanovení kapitoly 1 oddílu 2 hlavy IV [směrnice (EU) ---/----[IFD], souhrnné statistické údaje o hlavních aspektech uplatňování obezřetnostního rámce v každém členském státě, včetně počtu a povahy opatření v oblasti dohledu přijatých v souladu s čl. 102 odst. 1 písm. a) a správních sankcí uložených v souladu s článkem 65.“

Článek 57a

Změna směrnice 2014/59/EU

V čl. 2 odst. 1 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)  „investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení (EU) č. 575/2013, který podléhá požadavku na počáteční kapitál stanovenému v čl. 8 odst. 1 [směrnice (EU) ---/---- [IFD]];“.

Článek 58Změny směrnice 2014/65/EU

Směrnice 2014/65/EU se mění takto:

1)  V článku 8 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)  již nesplňuje podmínky, za kterých bylo povolení vydáno, například podmínky stanovené v [nařízení (EU) ---/----[IFR];“;

2)   Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15Počáteční kapitálové dotace

„Členské státy zajistí, aby příslušné orgány nevydaly povolení, pokud investiční podnik nemá s ohledem na povahu dané investiční služby nebo činnosti dostatečný počáteční kapitál v souladu s požadavky článku 8 [směrnice (EU) ---/----[IFD].“;

3)  Článek 41 se nahrazuje tímto:

Článek 41

Udělení povolení

„1)  Příslušný orgán členského státu, v němž podnik ze třetí země založil nebo hodlá založit svoji pobočku, udělí povolení pouze v případě, že příslušný orgán zjistí, že:

a)  jsou splněny podmínky podle článku 39 a

b)  pobočka podniku ze třetí země bude schopna dodržovat ustanovení uvedená v odstavcích 2 a 3.

Příslušný orgán informuje do šesti měsíců ode dne podání úplné žádosti podnik ze třetí země, zda mu povolení bylo či nebylo uděleno.

2.  Pobočka podniku ze třetí země, která získá povolení v souladu s odstavcem 1, splňuje požadavky stanovené v článcích 16 až 20, 23, 24, 25 a 27, čl. 28 odst. 1 a článcích 30, 31 a 32 této směrnice a v článcích 3 až 26 nařízení (EU) č. 600/2014 a opatření přijatá podle uvedených ustanovení a podléhá dohledu vykonávanému příslušným orgánem v členském státě, v němž bylo povolení uděleno.

Členské státy nekladou na organizaci a provoz pobočky žádné další požadavky týkající se záležitostí spadajících do oblasti působnosti této směrnice a nezacházejí s žádnou pobočkou podniků ze třetí země příznivěji než s podniky z Unie.

Členské státy musí zajistit, aby příslušné orgány každoročně informovaly ESMA o počtu poboček podniků ze třetí země působících na jejich území.

3. Pobočka podniku ze třetí země, která získala povolení v souladu s odstavcem 1, předkládá příslušnému orgánu uvedenému v odstavci 2 každoročně tyto informace:

a)  rozsah a účel služeb a činností provozovaných pobočkou v daném členském státě;

b)  obrat a souhrnnou hodnotu aktiv odpovídající službám a činnostem uvedeným v písmeni a);

c)  podrobný popis opatření na ochranu investorů nabízenou zákazníkům pobočky, včetně práv těchto zákazníků vyplývajících ze systému odměňování investorů uvedeného v čl. 39 odst. 2 písm. f);

d)  své politiky v oblasti řízení rizik a opatření, jež pobočka uplatňuje na služby a činnosti uvedené v písmeni a).

  4. Příslušné orgány uvedené v odstavci 2, příslušné orgány subjektů, které jsou součástí téže skupiny, k níž náleží pobočky podniků ze třetí země mající povolení v souladu s odstavcem 1, ESMA a orgán EBA úzce spolupracují s cílem zajistit, aby veškeré činnosti uvedené skupiny v Unii podléhaly souhrnnému, konzistentnímu a účinnému dohledu v souladu s touto směrnicí, nařízením č. 600/2014, směrnicí 2013/36/EU, nařízením (EU) č. 575/2013, [směrnicí (EU) ---/----* [IFD] a nařízením (EU) ---/----* [IFR].

5. ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem pro další upřesnění informací uvedených v odstavci 3.

ESMA předloží Komisi tyto návrhy regulačních technických norem do [vložte datum].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010“.

6. ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro další upřesnění formátu, v němž budou informace uvedené v odstavci 3 předkládány příslušným vnitrostátním orgánům.

EBA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do [vložte datum].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

4)  V čl. 81 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)  ke kontrole plnění podmínek, jimiž se řídí přístup k činnosti investičních podniků, a k usnadnění dohledu nad výkonem této činnosti, správní a účetní postupy a mechanismy vnitřní kontroly;“;

5)    Vkládá se nový článek 95a, který zní:

„Článek 95a

Přechodná ustanovení o povolení úvěrové instituce uvedená v čl. 4 odst. 1 bodě 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013

Příslušné orgány informují příslušný orgán uvedený v článku 8 směrnice 2013/36/EU, pokud plánovaná celková aktiva podniku, který zažádal o povolení podle hlavy II této směrnice před [datum vstupu směrnice (EU) ---/--- [IFD] v platnost] za účelem provádění činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I, překročí 30 miliard EUR a uvědomí o tom žadatele.“

HLAVA VIIIPŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 59Přechodná ustanovení

1.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky kromě těch, které jsou uvedeny v odstavci 2, které existovaly k 1. lednu 20xx [datum vstupu této směrnice v platnost] a jejichž počáteční kapitál nedosahuje výše uvedené v článku 8, splnily tento článek nejpozději do [pět let od vstupu této směrnice v platnost] v podobě ročního navyšování o 5 000 EUR.

Pokud roční zvýšení uvedené v prvním pododstavci nepostačuje pro to, aby investiční podnik dosáhl po uplynutí pětiletého období požadované výše počátečního kapitálu, členské státy povolí dodatečné přechodné období v trvání nejvýše pěti let. Příslušné orgány stanoví roční částky použitelné během tohoto dodatečného přechodného období.

2.  Členské státy zajistí, aby obchodníci s komoditami splnili ustanovení článku 8 nejpozději do [pěti let od data vstupu této směrnice v platnost].

Článek 60Přezkum

Komise v úzké spolupráci s orgány EBA a ESMA předloží do [tři roky od data použitelnosti této směrnice a nařízení (EU) ---/---- [IFR]] Evropskému parlamentu a Radě zprávu, případně s legislativním návrhem, ohledně:

a)  ustanovení o odměňování podle této směrnice a nařízení (EU) ---/---- [IFR], stejně jako v SKIPCP a AIFMD s cílem dosáhnout rovných podmínek pro všechny investiční podniky působící v Unii;

aa)  posouzení, které zohlední zprávu EBA uvedenou v článku 32a a taxonomii týkající se udržitelných financí [přidejte odkaz na právní text, jakmile bude k dispozici] a které stanoví, zda:

i)  je třeba pro interní správu investičního podniku posuzovat environmentální, sociální a správní rizika;

ii)  je třeba pro politiku odměňování investičního podniku posuzovat rizika související s ESG;

iii)  je pro řízení rizik třeba posuzovat rizika související s ESG a

iv)  rizika související s ESG mají být zahrnuta do procesu kontroly a hodnocení orgánem dohledu.

b)  účinnosti opatření pro sdílení informací podle této směrnice;

c)  spolupráce Unie a členských států s třetími zeměmi při uplatňování této směrnice a nařízení (EU) ---/---- [IFR];

d)  uplatňování této směrnice a nařízení (EU) ---/---- [IFR] u investičních podniků na základě jejich právní struktury nebo modelu vlastnické struktury.

Článek 61Provedení

1.  Členské státy do [osmnácti měsíců od data vstupu této směrnice v platnost] přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.

2.  Členské státy tyto předpisy použijí od [datum použitelnosti nařízení (EU) ---/----[IFR].

3.  Členské státy sdělí Komisi a orgánu EBA znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Pokud dokumenty, které členské státy připojily k oznámení o opatřeních přijatých za účelem provedení směrnice, nejsou dostačující pro plné posouzení souladu prováděcích právních předpisů s konkrétními ustanoveními této směrnice, Komise může na žádost EBA za účelem provádění úkolů podle nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo z vlastního podnětu požadovat, aby členské státy poskytly podrobnější informace ohledně provádění a uplatňování daných právních předpisů a této směrnice.

4.  Ustanovení uvedená v odstavci 1 musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení.

Článek 62Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pro účely dohledu nad investičními podniky a řešení krize těchto podniků se odkazy na směrnici 2013/36/EU v jiných aktech práva Unie vykládají jako odkazy na tuto směrnici.

Článek 63Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  [Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0. /Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku].

(2)

  [Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0. /Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku].

(3)

*Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(4)

  Úř. věst. C […], […], s. […].

(5)

  Úř. věst. C […], […], s. […].

(6)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)

  Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě – Posouzení pravidel pro odměňování podle směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013, (COM(2016) 510 final).

(12)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)

  Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.

(14)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(15)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

(16)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1).

(17)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).

(18)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Úř. věst. L 035, 11.2.2003, s. 1).

(19)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(20)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské Rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).

(21)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

(22)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

(23)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

(24)

  Doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 22).

(25)

  Rozhodnutí Komise 2004/10/ES ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského bankovního výboru (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 36).


STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (12.7.2018)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Zpravodaj: Kostas Chrysogonos

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Stávající obezřetnostní režimy podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU jsou z velké části založeny na opakovaných iteracích mezinárodních regulačních standardů stanovených Basilejským výborem pro bankovní dohled pro velké bankovní skupiny a pouze částečně řeší specifická rizika spojená s různými činnostmi investičních podniků. Zvláštní zranitelnosti a rizika spojená s investičními podniky by proto měla být dále řešena prostřednictvím vhodných a přiměřených obezřetnostních ujednání na úrovni Unie.

(2)  Stávající obezřetnostní režimy podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU jsou z velké části založeny na opakovaných iteracích mezinárodních regulačních standardů stanovených Basilejským výborem pro bankovní dohled pro velké bankovní skupiny a pouze částečně řeší specifická rizika spojená s různými činnostmi investičních podniků. Zvláštní zranitelnosti a rizika spojená s investičními podniky by proto měla být dále řešena prostřednictvím účinných, vhodných a přiměřených obezřetnostních ujednání na úrovni Unie, a pomoci tak k zajištění rovných podmínek v celé EU a zaručení účinného obezřetnostního dohledu, a zároveň udržování nákladů na dodržování předpisů pod kontrolou a zajištění dostatečného kapitálu pro rizika většiny investičních podniků.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Důkladný obezřetnostní dohled by měl zajistit, aby byly investiční podniky řízeny řádným způsobem a v nejlepším zájmu svých klientů. Měly by vzít do úvahy potenciál pro investiční podniky a jejich klienty, s jakým se zapojují do nadměrného riskování a nejrůznějších stupňů podstupovaného a představovaného rizika. Rovněž by se měl obezřetnostní dohled snažit zabránit nadměrné administrativní zátěži investičních podniků.

(3)  Důkladný obezřetnostní dohled by měl zajistit, aby byly investiční podniky řízeny řádným způsobem a v nejlepším zájmu svých klientů. Měly by vzít do úvahy potenciál pro investiční podniky a jejich klienty, s jakým se zapojují do nadměrného riskování a nejrůznějších stupňů podstupovaného a představovaného rizika. Rovněž by se měl obezřetnostní dohled snažit zabránit nepřiměřené administrativní zátěži investičních podniků. Tyto požadavky by zároveň měly umožnit nalézt rovnováhu mezi zajištěním bezpečnosti a odolností různých investičních společností a vyhnout se nadměrným nákladům, které by mohly ohrozit životaschopnost jejich podnikatelské činnosti.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Mnoho požadavků vyplývajících z rámce nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU je určeno k řešení společných rizik, kterým čelí úvěrové instituce. Z tohoto důvodu jsou existující požadavky z velké části nastaveny na ochranu úvěrové kapacity úvěrových institucí skrze hospodářské cykly a na ochranu vkladatelů a daňových poplatníků před možným selháním a nejsou navrženy na řešení nejrůznějších rizikových profilů investičních podniků. Investiční podniky nemají velká portfolia retailových a korporátních úvěrů a nepřijímají vklady. Pravděpodobnost, že jejich selhání bude mít škodlivý dopad na celkovou finanční stabilitu, je nižší, než je tomu v případě úvěrových institucí. Rizika, kterým investiční podniky čelí a která představují, jsou tedy podstatně odlišná od rizik, kterým čelí a které představují úvěrové instituce, a jako taková by měla zcela určitě být zohledněna v obezřetnostním rámci Unie.

(4)  Mnoho požadavků vyplývajících z rámce nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU je určeno k řešení společných rizik, kterým čelí úvěrové instituce. Z tohoto důvodu jsou existující požadavky z velké části nastaveny na ochranu úvěrové kapacity úvěrových institucí skrze hospodářské cykly a na ochranu vkladatelů a daňových poplatníků před možným selháním a nejsou navrženy na řešení nejrůznějších rizikových profilů investičních podniků. Investiční podniky nemají velká portfolia retailových a korporátních úvěrů a nepřijímají vklady. Pravděpodobnost, že jejich selhání bude mít škodlivý dopad na celkovou finanční stabilitu, je nižší, než je tomu v případě úvěrových institucí, ale přesto představují riziko, které je třeba řešit prostřednictvím pevného rámce. Rizika, kterým investiční podniky čelí a která představují, jsou tedy podstatně odlišná od rizik, kterým čelí a které představují úvěrové instituce, a jako taková by měla zcela určitě být zohledněna v obezřetnostním rámci Unie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Rozdíly v aplikaci existujícího rámce v různých členských státech ohrožují dodržování principů rovného zacházení vůči investičním podnikům v rámci Unie. Tyto rozdíly vyplývají z celkové složitosti uplatňování rámce u různých investičních podniků na základě poskytovaných služeb, přičemž některé vnitrostátní orgány jeho uplatňování upravují nebo zefektivňují v právu nebo postupech na vnitrostátní úrovni. Vzhledem k tomu, že existující obezřetnostní rámec neřeší veškerá rizika, která investiční podniky představují a kterým čelí, bylo v některých členských státech u určitých typů investičních podniků přikročeno ke kapitálovým navýšením. Pro zajištění harmonizovaného obezřetnostního rámce pro investiční podniky napříč Unií je třeba zavést jednotná ustanovení, která řeší tato rizika.

(5)  Rozdíly v aplikaci existujícího rámce v různých členských státech ohrožují dodržování principů rovného zacházení vůči investičním podnikům v rámci Unie, čímž narušují přístup investorů k novým příležitostem a lepším způsobům řízení jejich rizik. Tyto rozdíly vyplývají z celkové složitosti uplatňování rámce u různých investičních podniků na základě poskytovaných služeb, přičemž některé vnitrostátní orgány jeho uplatňování upravují nebo zefektivňují v právu nebo postupech na vnitrostátní úrovni. Vzhledem k tomu, že existující obezřetnostní rámec neřeší veškerá rizika, která investiční podniky představují a kterým čelí, bylo v některých členských státech u určitých typů investičních podniků přikročeno ke kapitálovým navýšením. Pro zajištění harmonizovaného obezřetnostního rámce pro investiční podniky napříč Unií je třeba zavést jasná jednotná ustanovení, která řeší tato rizika.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Mohou existovat členské státy, ve kterých se orgány, které jsou pověřeny dohledem nad investičními podniky pro obezřetnostní účely, liší od orgánů pověřených povinnostmi dohledu nad tržním chováním. Je proto nezbytné vytvořit mechanismus spolupráce a výměny informací mezi těmito orgány.

(7)  Mohou existovat členské státy, ve kterých se orgány, které jsou pověřeny dohledem nad investičními podniky pro obezřetnostní účely, liší od orgánů pověřených povinnostmi dohledu nad tržním chováním. Je proto nezbytné vytvořit mechanismus spolupráce a výměny informací mezi těmito orgány pro zajištění harmonizovaného obezřetnostního rámce pro investiční podniky napříč Unií, který bude fungovat rychle a účinně.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Požadovaná úroveň počátečního kapitálu investičního podniku by měla být založena na službách a činnostech, které je investiční podnik oprávněn poskytovat, resp. provádět, v souladu se směrnicí 2004/39/ES. Možnost členských států snížit požadovanou úroveň počátečního kapitálu v konkrétních situacích, jak je stanoveno ve směrnici 2013/36/EU, na jedné straně a situace nerovnoměrného uplatňování dané směrnice na druhé straně vedly k tomu, že se požadovaná úroveň počátečního kapitálu v rámci Unie liší. Za účelem ukončení této fragmentace je nutné požadovanou úroveň počátečního kapitálu harmonizovat.

(9)  Požadovaná úroveň počátečního kapitálu investičního podniku by měla být založena na službách a činnostech, které je investiční podnik oprávněn poskytovat, resp. provádět, v souladu se směrnicí 2004/39/ES. Možnost členských států snížit požadovanou úroveň počátečního kapitálu v konkrétních situacích, jak je stanoveno ve směrnici 2013/36/EU, na jedné straně a situace nerovnoměrného uplatňování dané směrnice na druhé straně vedly k tomu, že se požadovaná úroveň počátečního kapitálu v rámci Unie liší. Za účelem ukončení této fragmentace je nutné požadovanou úroveň počátečního kapitálu harmonizovat, a to odpovídajícím způsobem pro všechny investiční firmy v Unii.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Správné fungování vnitřního trhu vyžaduje, aby odpovědnost za dohled nad finančním zdraví investičního podniku a zejména nad jeho platební schopností nesl příslušný orgán jeho domovského členského státu. K dosažení účinného dohledu nad investičními podniky rovněž v dalších členských státech, v nichž investiční podniky poskytují služby nebo mají pobočku, by mělo být zajištěno, že bude fungovat úzká spolupráce s příslušnými orgány těchto členských států.

(11)  Správné fungování vnitřního trhu vyžaduje, aby odpovědnost za dohled nad finančním zdraví investičního podniku a zejména nad jeho platební schopností nesl příslušný orgán jeho domovského členského státu. K dosažení účinného dohledu nad investičními podniky rovněž v dalších členských státech, v nichž investiční podniky poskytují služby nebo mají pobočku, by mělo být zajištěno, že bude fungovat úzká spolupráce a výměna informací s příslušnými orgány těchto členských států.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Pro informační účely a účely dohledu a zejména za účelem zajištění stability finančního systému by měly být příslušné orgány hostitelských členských států schopny provádět případ od případu kontroly na místě, kontrolovat činnosti poboček investičních podniků na svém území a vyžádat si informace o činnostech těchto poboček. Dohledová opatření pro tyto pobočky by však měla být i nadále odpovědností domovského členského státu.

(12)  Pro informační účely a účely dohledu a zejména za účelem zajištění stability a bezpečnosti finančního systému by měly být příslušné orgány hostitelských členských států schopny provádět případ od případu kontroly na místě, kontrolovat činnosti poboček investičních podniků na svém území a vyžádat si informace o činnostech těchto poboček. Dohledová opatření pro tyto pobočky by však měla být i nadále odpovědností domovského členského státu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  V zájmu zajištění dodržování povinností stanovených v této směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] by měly členské státy stanovit správní sankce a další správní opatření, které budou účinné, přiměřené a odrazující. S cílem zajistit odrazující účinek správních sankcí by správní sankce měly být zveřejňovány, kromě některých přesně stanovených situací. Klienti a investoři by měli mít přístup k informacím o správních sankcích a opatřeních uložených investičním podnikům, aby byli schopni činit informovaná rozhodnutí ohledně svých investičních možností.

(16)  V zájmu zajištění dodržování povinností stanovených v této směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] by měly členské státy stanovit správní sankce a další správní opatření, které budou účinné, přiměřené a odrazující. S cílem zajistit odrazující účinek správních sankcí by správní sankce měly být zveřejňovány. Klienti a investoři by měli mít přístup k informacím o správních sankcích a opatřeních uložených investičním podnikům, aby byli schopni činit informovaná rozhodnutí ohledně svých investičních možností.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  S cílem odhalit porušení vnitrostátních ustanovení provádějících tuto směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] by členské státy měly mít příslušné vyšetřovací pravomoci a měly by zavést účinné mechanismy ohlašování potenciálních či skutečných porušení.

(17)  S cílem odhalit porušení vnitrostátních ustanovení provádějících tuto směrnici a [nařízení (EU) ---/----[IFR] by členské státy měly mít příslušné vyšetřovací pravomoci a měly by zavést účinné a rychlé mechanismy ohlašování potenciálních či skutečných porušení.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Investiční podniky by měly mít vnitřně stanovený kapitál, který je přiměřený množstvím, kvalitou i rozložením ke krytí specifických rizik, jimž jsou nebo mohou být vystaveny. Příslušné orgány by měly zajistit, aby investiční podniky zavedly přiměřené strategie a postupy pro hodnocení a udržování přiměřenosti svého vnitřně stanoveného kapitálu.

(18)  Investiční podniky by měly mít vnitřně dostupný kapitál, který je přiměřený množstvím, kvalitou i rozložením ke krytí specifických rizik, jimž jsou nebo mohou být vystaveny. Příslušné orgány by měly zajistit, aby investiční podniky zavedly přiměřené strategie a postupy pro hodnocení a udržování přiměřenosti svého vnitřně stanoveného kapitálu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  V zájmu sladění odměňování s rizikovým profilem investičních podniků a zaručení rovných podmínek by měly investiční podniky podléhat jasným zásadám týkajícím se ujednání o správě a řízení společnosti a pravidlům odměňování, která zohlední rozdíly mezi úvěrovými institucemi a investičními podniky. Na malé a nepropojené investičních podniky by se však tato pravidla vztahovat neměla, protože ustanovení o odměňování a správě a řízení společnosti podle směrnice 2014/65/EU jsou pro tyto typy podniků dostatečně komplexní.

(20)  V zájmu sladění odměňování s rizikovým profilem investičních podniků a zaručení rovných podmínek by měly investiční podniky podléhat jasným zásadám týkajícím se ujednání o správě a řízení společnosti a pravidlům odměňování, která jsou genderově neutrální a zohlední rozdíly mezi úvěrovými institucemi a investičními podniky. Na malé a nepropojené investičních podniky by se však tato pravidla vztahovat neměla, protože ustanovení o odměňování a správě a řízení společnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU1a jsou pro tyto typy podniků dostatečně komplexní.

 

______________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  V reakci na rostoucí poptávku veřejnosti po daňové transparentnosti a na podporu sociální odpovědnosti investičních podniků je vhodné požadovat, aby investiční podniky zveřejňovaly určité informace, včetně informací o dosažených ziscích, zaplacených daních a případných přijatých veřejných dotacích.

(24)  V reakci na rostoucí poptávku veřejnosti po daňové transparentnosti a na podporu sociální odpovědnosti investičních podniků je vhodné požadovat, aby investiční podniky každoročně zveřejňovaly určité informace, včetně informací o dosažených ziscích, zaplacených daních a případných přijatých veřejných dotacích.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy určí jeden nebo více orgánů příslušných k plnění funkcí a povinností stanovených v této směrnici. Členské státy informují Komisi a EBA o tomto určení a v případě více než jednoho příslušného orgánu o funkcích a povinnostech každého příslušného orgánu.

1.  Členské státy určí jeden nebo více orgánů příslušných k plnění funkcí a povinností stanovených v této směrnici. Členské státy informují Komisi, EBA a ESMA o tomto určení a v případě více než jednoho příslušného orgánu o funkcích a povinnostech každého příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  aby příslušné orgány jakožto subjekty, které jsou součástí ESFS, spolupracovaly na základě důvěry a plného vzájemného respektu, zejména při zajišťování výměny příslušných a spolehlivých informací mezi nimi a ostatními subjekty, které jsou součástí ESFS;

a)  aby příslušné orgány jakožto subjekty, které jsou součástí ESFS, spolupracovaly na základě důvěry a plného vzájemného respektu, zejména při zajišťování výměny příslušných, spolehlivých a úplných informací mezi nimi a ostatními subjekty, které jsou součástí ESFS;

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  aby příslušné orgány vynaložily veškeré úsilí, aby se řídily obecnými pokyny a doporučeními vydanými orgánem EBA podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/201038 a aby se zohlednily výstrahy a doporučení vydaná Evropskou Radou pro systémová rizika (ESRB) podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/201039;

c)  aby příslušné orgány vynaložily veškeré úsilí, aby zajistily dodržování obecných pokynů a doporučení vydaných orgánem EBA podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/201038 a aby se zohlednily výstrahy a doporučení vydaná Evropskou Radou pro systémová rizika (ESRB) podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/201039;

__________________

__________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské Rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské Rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů aktualizuje výši počátečního kapitálu uvedeného v odstavcích 1 až 3 tohoto článku, aby zohlednila vývoj v hospodářské a měnové oblasti. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 56 odst. 2.

4.  Komise má pravomoc přijímat v souladu s článkem 54 akty v přenesené pravomoci s cílem aktualizovat výši počátečního kapitálu uvedeného v odstavcích 1 až 3 tohoto článku, aby zohlednila vývoj v hospodářské a měnové oblasti.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu okamžitě veškeré informace a zjištění o jakýchkoli potenciálních problémech a rizicích, které investiční podnik představuje pro ochranu klientů nebo pro stabilitu finančního systému v hostitelském členském státě, které zjistili při dohledu nad činnostmi investičního podniku.

2.  Příslušné orgány domovského členského státu poskytnou příslušným orgánům hostitelského členského státu okamžitě veškeré informace a zjištění o jakýchkoli potenciálních problémech a rizicích, které investiční podnik představuje pro ochranu klientů nebo pro stabilitu nebo bezpečnosti finančního systému v hostitelském členském státě, které zjistili při dohledu nad činnostmi investičního podniku.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud se po sdělení informací a zjištění uvedených v odstavci 2 příslušné orgány hostitelského členského státu domnívají, že příslušné orgány domovského členského státu nepřijaly nezbytná opatření uvedená v odstavci 3, mohou příslušné orgány daného hostitelského členského státu poté, co informovaly příslušné orgány domovského členského státu a EBA, přijmout k ochraně klientů, jimž jsou poskytovány služby, nebo k ochraně stability finančního systému vhodná opatření.

4.  Pokud se po sdělení informací a zjištění uvedených v odstavci 2 příslušné orgány hostitelského členského státu domnívají, že příslušné orgány domovského členského státu nepřijaly nezbytná opatření uvedená v odstavci 3, mohou příslušné orgány daného hostitelského členského státu poté, co bez prodlení informovaly příslušné orgány domovského členského státu a EBA, přijmout k ochraně klientů, jimž jsou poskytovány služby, nebo k ochraně stability a bezpečnosti finančního systému vhodná opatření.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Příslušné orgány domovského členského státu, které nesouhlasí s opatřením příslušných orgánů hostitelského členského státu, mohou postoupit záležitost EBA, který bude postupovat v souladu s postupem uvedeným v článku 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. Postupuje-li EBA podle uvedeného článku, rozhodne do jednoho měsíce.

5.  Příslušné orgány domovského členského státu, které nesouhlasí s opatřením příslušných orgánů hostitelského členského státu, mohou postoupit záležitost EBA, který bude postupovat v souladu s postupem uvedeným v článku 19 nařízení (EU) č. 1093/2010. Postupuje-li EBA podle uvedeného článku, rozhodne co nejdříve, ale ne později než do jednoho měsíce.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  EBA předloží Komisi návrh technických norem uvedený v odstavcích 6 a 7 do [devíti měsíců od data vstupu této směrnice v platnost].

8.  EBA předloží Komisi návrh technických norem uvedený v odstavcích 6 a 7 do [šesti měsíců od data vstupu této směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány hostitelského členského státu mají pravomoc provádět v konkrétních případech šetření na místě a kontroly zaměřené na činnosti, které provozují pobočky investičních podniků na jejich území, a vyžádat si od dané pobočky informace týkající se jejích činností pro účely dohledu a považují-li to za významné z důvodu stability finančního systému v hostitelském členském státě.

Příslušné orgány hostitelského členského státu mají pravomoc provádět v konkrétních případech šetření na místě a kontroly zaměřené na činnosti, které provozují pobočky investičních podniků na jejich území, a vyžádat si od dané pobočky informace týkající se jejích činností pro účely dohledu a považují-li to za významné z důvodu stability nebo bezpečnosti finančního systému v hostitelském členském státě.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před provedením takových šetření a kontrol, konzultují příslušné orgány hostitelského členského státu příslušné orgány domovského členského státu.

Před provedením takových šetření a kontrol, konzultují bez prodlení příslušné orgány hostitelského členského státu příslušné orgány domovského členského státu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po dokončení těchto šetření a kontrol příslušné orgány hostitelského členského státu sdělí příslušným orgánům domovského členského státu získané informace a zjištění mající význam pro hodnocení rizik daného investičního podniku.

Co nejdříve po dokončení těchto šetření a kontrol příslušné orgány hostitelského členského státu sdělí příslušným orgánům domovského členského státu získané informace a zjištění mající význam pro hodnocení rizik daného investičního podniku.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Důvěrné informace, které tyto orgány a osoby získají při výkonu svých povinností, mohou sdělit pouze v souhrnné nebo obecné podobě, z níž nelze určit totožnost jednotlivých investičních podniků ani osob, aniž jsou dotčeny případy stanovené trestním právem.

Důvěrné informace, které tyto orgány a osoby získají při výkonu svých povinností, mohou sdělit v souhrnné nebo obecné podobě, z níž nelze určit totožnost jednotlivých investičních podniků ani osob, aniž jsou dotčeny případy stanovené trestním právem.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Příslušné orgány si mohou vyměňovat důvěrné informace pro účely odstavce 2, mohou výslovně uvést, jakým způsobem se s těmito informacemi má zacházet, a mohou výslovně omezit jakýkoli další přenos těchto informací.

4.  Příslušné orgány si mohou vyměňovat důvěrné informace pro účely odstavce 2 a mohou výslovně uvést, jakým způsobem se s těmito informacemi má zacházet.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví, že každá osoba oprávněná v souladu se směrnicí 2006/43/ES40 a plnící v investičním podniku povinnosti popsané v článku 73 směrnice 2009/65/ES41 nebo v článku 34 směrnice 2013/34/EU nebo jakékoli jiné zákonné povinnosti je povinna neprodleně informovat příslušné orgány o každé skutečnosti nebo rozhodnutí týkajícím se tohoto investičního podniku nebo podniku, který má s daným investičním podnikem úzkou vazbu, které:

Členské státy stanoví, že každá osoba oprávněná v souladu se směrnicí 2006/43/ES40 a plnící v investičním podniku povinnosti popsané v článku 73 směrnice 2009/65/ES41 nebo v článku 34 směrnice 2013/34/EU nebo jakékoli jiné zákonné povinnosti je povinna co nejdříve informovat příslušné orgány o každé skutečnosti nebo rozhodnutí týkajícím se tohoto investičního podniku nebo podniku, který má s daným investičním podnikem úzkou vazbu, které:

__________________

__________________

40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87).

41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

41 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v případě právnické osoby správní peněžité sankce ve výši až 10 % celkového ročního čistého obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým/pevným výnosem a výnosy z poplatků nebo provizí daného podniku v předchozím hospodářském roce;

d)  v případě právnické osoby správní peněžité sankce ve výši až 15% celkového ročního čistého obratu včetně hrubých výnosů tvořených výnosy z úroků a podobnými výnosy, výnosy z akcií, podílů a jiných cenných papírů s proměnlivým/pevným výnosem a výnosy z poplatků nebo provizí daného podniku v předchozím hospodářském roce;

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b – bod iv

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(iv)  vyslechnout jakoukoli jinou osobu, která s tím souhlasí, za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření;

(iv)  vyslechnout jakoukoli jinou příslušnou osobu za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

Článek 18

Zveřejnění správních sankcí a opatření

Zveřejnění správních sankcí a opatření

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách neprodleně zveřejnily veškeré správní sankce a opatření uložené v souladu s článkem 16, proti nimž nebylo podáno odvolání nebo proti nimž již není možné podat odvolání. Toto zveřejnění obsahuje informace o typu a povaze porušení a totožnosti fyzické nebo právnické osoby, jíž je sankce uložena, nebo proti které byla opatření přijata. Informace se zveřejní až poté, co byla tato osoba informována o těchto sankcích a opatřeních a v rozsahu, v němž je zveřejnění nezbytné a přiměřené.

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách neprodleně zveřejnily veškeré správní sankce a opatření uložené v souladu s článkem 16, proti nimž nebylo podáno odvolání nebo proti nimž již není možné podat odvolání. Toto zveřejnění obsahuje informace o typu a povaze porušení a totožnosti fyzické nebo právnické osoby, jíž je sankce uložena, nebo proti které byla opatření přijata. Informace se zveřejní až poté, co byla tato osoba informována o těchto sankcích a opatřeních a v rozsahu, v němž je zveřejnění nezbytné a přiměřené. Příslušné orgány zajistí, aby tytéž informace byly zveřejněny na oficiálních internetových stránkách dotčeného investičního podniku.

2.  Pokud členský stát povoluje zveřejnění správních sankcí nebo opatření uložených v souladu s článkem 16, mohou příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách zveřejnit informace o stavu a výsledku odvolání.

2.  Pokud členský stát povoluje zveřejnění správních sankcí nebo opatření uložených v souladu s článkem 16, mohou příslušné orgány na svých oficiálních internetových stránkách zveřejnit informace o stavu a výsledku odvolání. Příslušné orgány zajistí, aby tytéž informace byly zveřejněny na oficiálních internetových stránkách dotčeného investičního podniku.

3.  Příslušné orgány zveřejní správní sankce nebo opatření uložená v souladu s článkem 16 anonymně v kterémkoli z těchto případů:

3.  Příslušné orgány zveřejní správní sankce nebo opatření uložená v souladu s článkem 16 anonymně v kterémkoli z těchto případů:

a) sankce byla uložena fyzické osobě a zveřejnění osobních údajů dané osoby je nepřiměřené;

a) sankce byla uložena fyzické osobě a zveřejnění osobních údajů dané osoby je nepřiměřené;

b) zveřejnění by ohrozilo probíhající trestní vyšetřování nebo stabilitu finančních trhů;

b) zveřejnění by ohrozilo probíhající trestní vyšetřování nebo stabilitu finančních trhů;

c) zveřejnění by způsobilo investičním podnikům nebo fyzickým osobám nepřiměřenou škodu.

c) zveřejnění by způsobilo investičním podnikům nebo fyzickým osobám nepřiměřenou škodu.

4.   Příslušné orgány zajistí, aby informace zveřejněné podle tohoto článku na jejich oficiálních internetových stránkách zůstaly po dobu nejméně pěti let. Osobní údaje lze ponechat na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu pouze v případě, kdy je to povoleno v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů.

4.   Příslušné orgány zajistí, aby informace zveřejněné podle tohoto článku na jejich oficiálních internetových stránkách zůstaly po dobu nejméně pěti let. Osobní údaje lze ponechat na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu pouze v případě, kdy je to povoleno v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány informují EBA o správních sankcích a opatřeních uložených podle článku 16 o každém odvolání proti těmto sankcím a opatřením a jejich výsledku. EBA vede centrální databázi správních sankcí a opatření, o nichž dostala zprávy, výhradně pro účely výměny informací mezi příslušnými orgány. Tato databáze se zpřístupní pouze příslušným orgánům a pravidelně se aktualizuje.

Příslušné orgány informují EBA o správních sankcích a opatřeních uložených podle článku 16 o každém odvolání proti těmto sankcím a opatřením a jejich výsledku. EBA vede centrální databázi správních sankcí a opatření, o nichž dostala zprávy, výhradně pro účely výměny informací mezi příslušnými orgány. Tato databáze se zpřístupní nejméně jednou za čtvrt roku příslušným orgánům a ESMA a pravidelně se aktualizuje.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby investiční podniky, na něž se vztahuje tento oddíl, uplatňovaly požadavky tohoto oddílu ve svých dceřiných společnostech, které jsou finančními institucemi ve smyslu čl. 4 bodu 13 [nařízení (EU) ---/----[IFR], včetně dceřiných společností usazených v třetích zemích, pokud mateřský podnik v Unii nemůže příslušným orgánům prokázat, že uplatňování tohoto oddílu je protiprávní podle právních předpisů třetí země, v níž jsou tyto dceřiné společnosti usazeny.

Členské státy zajistí, aby investiční podniky, na něž se vztahuje tento oddíl, uplatňovaly požadavky tohoto oddílu ve svých dceřiných společnostech, které jsou finančními institucemi ve smyslu čl. 4 bodu 13 [nařízení (EU) ---/----[IFR], včetně dceřiných společností usazených v třetích zemích, pokud mateřský podnik v Unii příslušným orgánům neprokáže, že uplatňování tohoto oddílu je protiprávní podle právních předpisů třetí země, v níž jsou tyto dceřiné společnosti usazeny.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky uplatňovaly zásady uvedené v odstavci 1 způsobem, který odpovídá jejich velikosti a vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností.

3.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky uplatňovaly zásady uvedené v odstavci 1 způsobem, který je přiměřený a odpovídá jejich velikosti, vnitřní organizaci a povaze, rozsahu a složitosti jejich činností.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v případě, že investiční podnik využívá mimořádnou veřejnou finanční podporu ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 28 směrnice 2014/59/EU, platily tyto požadavky:

Členské státy zajistí, aby v případě, že investiční podnik využívá mimořádnou veřejnou finanční podporu ve smyslu bodu 28 čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/59/EU, nevyplácí pohyblivou složku odměny:

a)  pokud by pohyblivá složka odměny nebyla v souladu s udržováním spolehlivého kapitálového základu investičního podniku a jeho včasným ukončením mimořádné veřejné finanční podpory, bude proměnlivá složka odměny všech zaměstnanců omezena na část čistých příjmů;

 

b)  investiční podniky stanoví limity odměn členů vedoucího orgánu investičního podniku;

 

c)  investiční podnik platí členům vedoucího orgánu investičního podniku pouze proměnlivou složku odměny, pokud takovou odměnu schválil příslušný orgán.

 

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  je-li pohyblivá složka odměny vázána na výsledky, je celková částka pohyblivé složky odměny založena na kombinaci posouzení výsledků daného jednotlivce, obchodního útvaru a celkových výsledků investičního podniku;

a)  je-li pohyblivá složka odměny vázána na výsledky, je celková částka pohyblivé složky odměny založena na kombinaci posouzení výsledků daného jednotlivce bez ohledu na pohlaví, obchodního útvaru a celkových výsledků investičního podniku;

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1 – písm. j – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  alespoň 50 % každé pohyblivé složky odměny se skládá z některého z těchto nástrojů:

j)  alespoň 60 % každé pohyblivé složky odměny se skládá z některého z těchto nástrojů:

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  odchylně od písmene j) v případě, že investiční podnik nevydává žádný z těchto nástrojů, mohou příslušné vnitrostátní orgány schválit používání alternativních způsobů plnění stejných cílů;

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  alespoň 40 % pohyblivé složky odměny se odkládá dle potřeby na dobu tři až pět let v závislosti na hospodářském cyklu investičního podniku, povaze jeho činnosti, rizicích s ním spojených a činnostech vykonávaných dotyčným jednotlivcem, s výjimkou obzvláště vysoké pohyblivé složky odměny, kde je poměr odložené pohyblivé složky odměny alespoň 60 %;

k)  alespoň 50 % pohyblivé složky odměny se odkládá dle potřeby na dobu tři až pět let v závislosti na hospodářském cyklu investičního podniku, povaze jeho činnosti, rizicích s ním spojených a činnostech vykonávaných dotyčným jednotlivcem, s výjimkou obzvláště vysoké pohyblivé složky odměny, kde je poměr odložené pohyblivé složky odměny alespoň 70 %;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1 – písm. l – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l)  100 % pohyblivé složky odměny je smluvně upraveno, pokud je finanční výkonnost investičního podniku utlumena nebo záporná, včetně prostřednictvím opatření typu malus či zpětnému vymáhání částek podle kritérií stanovených investičními podniky, které se týkají zejména situací, kdy dotyčná osoba:

l)  100 % pohyblivé složky odměny je smluvně upraveno, pokud je finanční výkonnost investičního podniku utlumena nebo záporná, včetně prostřednictvím opatření typu malus či zpětnému vymáhání částek podle kritérií stanovených investičními podniky, které se týkají zejména situací, kdy dotyčná osoba:

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  investiční podnik, jehož hodnota aktiv se v průběhu čtyřletého období bezprostředně předcházejícího běžnému účetnímu období v průměru rovná nebo je nižší než 100 miliard EUR;

a)  investiční podnik, jehož hodnota aktiv se v průběhu čtyřletého období bezprostředně předcházejícího běžnému účetnímu období v průměru rovná nebo je nižší než 50 miliard EUR;

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly nezbytné pravomoci, které zaručí, že investiční podniky, které jsou označeny za významné v souladu s čl. 26 odst. 4, zřídily výbor pro odměňování. Tento výbor pro odměňování bude kompetentně a nezávisle posuzovat zásady a postupy odměňování a pobídky vytvořené pro řízení rizik, kapitálu a likvidity.

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly nezbytné pravomoci, které zaručí, že investiční podniky, které nesplňují kritéria podle písm. a) prvního pododstavce čl. 30 odst. 4, zřídily výbor pro odměňování. Tento výbor pro odměňování bude kompetentně a nezávisle posuzovat zásady a postupy odměňování a pobídky vytvořené pro řízení rizik, kapitálu a likvidity. V rámci skupiny může být výbor pro odměňování příslušný rovněž pro celou skupinu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit rámec: pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, existuje pouze jedno podtřída třídy 2 (prahová hodnota vlastní rozvahy ve výši 100 milionů EUR). Dále by se měla omezit posuzovací pravomoc vnitrostátních orgánů, a tak zajistit rovné podmínky a právní jistotu.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly nezbytné pravomoci, které zajistí, aby výbor pro odměňování odpovídal za přípravu rozhodnutí týkajících se odměňování, včetně rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko dotyčného investičního podniku a jeho řízení rizik, a rozhodnutí, která mají být přijata vedoucím orgánem. Předseda a členové výboru pro odměňování jsou členy vedoucího orgánu, kteří v daném investičním podniku nezastávají žádné výkonné funkce. Jestliže je vnitrostátními právními předpisy stanoveno, že ve vedoucím orgánu jsou zastoupeni zaměstnanci, členem výboru pro odměňování je jeden nebo více zástupců zaměstnanců.

2.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly nezbytné pravomoci, které zajistí, aby výbor pro odměňování odpovídal za přípravu rozhodnutí týkajících se odměňování, včetně rozhodnutí, která mají důsledky pro riziko dotyčného investičního podniku a jeho řízení rizik, a rozhodnutí, která mají být přijata vedoucím orgánem. Předseda a členové výboru pro odměňování jsou členy vedoucího orgánu, kteří v daném investičním podniku nezastávají žádné výkonné funkce. Jestliže je vnitrostátními právními předpisy stanoveno, že ve vedoucím orgánu jsou zastoupeni zaměstnanci, členem výboru pro odměňování je jeden nebo více zástupců zaměstnanců. Investiční podniky usilují v rámci výboru pro odměňování o rovné zastoupení žen a mužů.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány shromažďovaly informace zveřejněné v souladu s čl. 51 písm. c), d) a f) [nařízení (EU) ---/----[IFR] a využije tyto informace jako referenční hodnoty pro trendy a postupy odměňování. Příslušné orgány poskytnou tyto informace EBA.

1.  Členské státy zajistí, aby příslušné orgány shromažďovaly informace zveřejněné v souladu s čl. 51 písm. a), b), ba), c), d) a f) [nařízení (EU) ---/----[IFR] a využívaly tyto informace jako referenční hodnoty pro trendy a postupy odměňování. Příslušné orgány poskytnou tyto informace EBA a ESMA. EBA zveřejní výroční zprávu o těchto trendech a postupech.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  EBA po konzultaci s ESMA vydá pokyny pro řádné zásady odměňování. Tyto pokyny zohledňují alespoň požadavky uvedené v článcích 28 až 31 a zásady řádného odměňování uvedené v doporučení Komise 2009/384/ES43.

3.  EBA po konzultaci s ESMA vydá pokyny pro řádné a genderově neutrální zásady odměňování. Tyto pokyny zohledňují alespoň požadavky uvedené v článcích 28 až 31 a zásady řádného odměňování uvedené v doporučení Komise 2009/384/ES43.

_________________

_________________

43 Doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 22).

43 Doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 22).

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky na požádání poskytly příslušným orgánům informace o počtu fyzických osob na investiční podnik, jejichž finanční odměna v rámci příjmové skupiny 1 milion EUR v dané instituci dosahuje za jeden finanční rok 1 milionu EUR nebo více, včetně informací o jejich pracovních povinnostech, příslušné oblasti činnosti, hlavních složkách mzdy, prémiích, odměnách vázaných na plnění dlouhodobých cílů a příspěvcích na důchodové zabezpečení. Příslušné orgány předají uvedené informace orgánu EBA, který je zveřejní na souhrnném základě pro domovský členský stát za použití jednotného formátu. EBA může po konzultaci s ESMA vypracovat pokyny k usnadnění provádění tohoto odstavce a zajištění konzistentnosti shromážděných informací.

4.  Členské státy zajistí, aby investiční podniky na požádání poskytly příslušným orgánům informace o počtu fyzických osob na investiční podnik, jejichž finanční odměna v rámci příjmové skupiny 500 000 EUR v dané instituci dosahuje za jeden finanční rok 500 000 EUR nebo více, včetně informací o jejich pracovních povinnostech, příslušné oblasti činnosti, mzdě, prémiích, odměnách vázaných na plnění dlouhodobých cílů a příspěvcích na důchodové zabezpečení. Příslušné orgány předají uvedené informace orgánu EBA, který je zveřejní pro každý domovský/hostitelský členský stát zvlášť za použití jednotného formátu. EBA vypracuje po konzultaci s ESMA pokyny k usnadnění provádění tohoto odstavce a zajištění konzistentnosti shromážděných informací.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)  inkluzivní posouzení rizik týkajících se environmentálních, sociálních a správních faktorů (ESG) při opatřeních investičních podniků ke zmírnění rizik.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  požadovat, aby investiční podniky omezily pohyblivou složku odměny stanovením její výše jako procentního podílu celkových čistých výnosů v případě, že je tato složka odměny neslučitelná s udržováním řádného kapitálového základu;

g)  požadovat, aby investiční podniky pozastavily pohyblivou složku odměny v případě, že je tato složka odměny neslučitelná s udržováním řádného kapitálového základu;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la)  požadovat od investičních podniků, aby omezovaly rizika spojená s bezpečností jejich sítí a informačních systémů s cílem zajistit důvěrnost, neporušenost a dostupnost procesů a údajů.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  investiční podnik je vystaven rizikům nebo prvkům rizik, která nejsou kryta nebo nejsou dostatečně kryta kapitálovým požadavkem stanoveným v části třetí [nařízení (EU) ---/----[IFR];

a)  investiční podnik je vystaven rizikům nebo prvkům rizik, která nejsou kryta nebo nejsou dostatečně kryta kapitálovým požadavkem stanoveným v části třetí [nařízení (EU) ---/----[IFR]], zejména s přihlédnutím k rizikům týkajícím se environmentálních, sociálních a správních faktorů;

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nastane-li mimořádná situace, včetně situace uvedené v článku 18 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo situace nepříznivého vývoje na trzích, která by mohla ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v jakémkoliv členském státě, v němž byly povoleny subjekty skupiny investičních podniků, orgán vykonávající dohledu nad skupinou stanovený podle článku 42 s výhradou kapitoly 1 oddílu 2 této hlavy uvědomí, jakmile to bude možné, EBA, ESRB a všechny příslušné orgány a sdělí veškeré informace nezbytné k plnění jejich povinností.

Nastane-li mimořádná situace, včetně situace uvedené v článku 18 nařízení (EU) č. 1093/2010 nebo situace nepříznivého vývoje na trzích, která by mohla ohrozit likviditu trhu a stabilitu nebo bezpečnost finančního systému v jakémkoliv členském státě, v němž byly povoleny subjekty skupiny investičních podniků, orgán vykonávající dohled nad skupinou stanovený podle článku 42 s výhradou kapitoly 1 oddílu 2 této hlavy uvědomí, jakmile to bude možné, orgán EBA, ESRB a všechny příslušné orgány a sdělí veškeré informace nezbytné k plnění jejich povinností.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Článek 54

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 54

Článek 54

Výkon přenesené pravomoci

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 27 odst. 3, čl. 33 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje dnem [datum vstupu této směrnice v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 27 odst. 3, čl. 33 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu 5 let od [vstupu této směrnice v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 27 odst. 3 a čl. 33 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 27 odst. 3 a čl. 33 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise zároveň neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a Radě.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise zároveň neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 27 odst. 3 a čl. 33 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 2, čl. 8 odst. 4, čl. 27 odst. 3 a čl. 33 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Článek 58 a (nový)

Směrnice 2014/59/EU

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 58 a

 

Změna směrnice 2014/59/EU

 

Směrnice 2014/59/EU se mění takto:

 

v čl. 2 odst. 1 se bod 3 nahrazuje tímto: 

 

„(3) „investičním podnikem“ investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení (EU) č. 575/2013, který podléhá požadavku na počáteční kapitál stanovenému v čl. 8 odst. 1 [směrnice (EU) ---/---- [IFD]];“. 

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že v současnosti používaný odkaz na CRD bude prostřednictvím IFD zrušen, je tento pozměňovací návrh nezbytný ke změně odkazu použitého ve směrnici o ozdravných postupech a řešení krize bank k definici oblasti působnosti investičních podniků, na něž se směrnice vztahuje.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 60 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do [pět let ode dne použitelnosti této směrnice] a poté každé 3 roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice a o jejím dopadu.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Obezřetnostní dohled nad investičními podniky

Referenční údaje

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

18.1.2018

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

18.1.2018

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Projednání ve výboru

15.5.2018

 

 

 

Datum přijetí

10.7.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

18

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Obezřetnostní dohled nad investičními podniky

Referenční údaje

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Datum předložení EP

20.12.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

18.1.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

31.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Datum přijetí

24.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

9

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

Datum předložení

27.9.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

35

+

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru‑Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

9

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí