Procedure : 2017/0358(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0295/2018

Indgivne tekster :

A8-0295/2018

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.19
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0377

BETÆNKNING     ***I
PDF 874kWORD 157k
27.9.2018
PE 619.409v02-00 A8-0295/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Markus Ferber

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Retsudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0791),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53 stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0452/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 22. august 2018(1),

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 19. april 2018(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0295/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag   1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(3)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2017/0358 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 53, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank,(4)

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,(5)

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Et solidt tilsyn er en integreret del af de reguleringsvilkår, hvorunder finansieringsinstitutter kan levere tjenesteydelser i Unionen. Investeringsselskaber er sammen med kreditinstitutter omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU(6) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013(7), for så vidt angår deres tilsynsmæssige behandling og overvågning, samtidig med at deres tilladelse og andre krav til organisation og forretningsskik er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF(8).

(2)  De eksisterende tilsynsordninger i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU er i vid udstrækning baseret på successive iterationer af internationale reguleringsmæssige standarder, som Baselkomitéen for Banktilsyn har fastsat for store bankkoncerner, og løser kun delvist de specifikke problemer, der er forbundet med investeringsselskabers forskellige aktiviteter. De specifikke svagheder og risici, der er forbundet med investeringsselskaber, bør derfor behandles yderligere ved hjælp af effektive, passende og forholdsmæssige tilsynsmæssige ordninger på EU-plan, som bidrager til at skabe ensartede betingelser i hele Unionen, som sikrer et effektivt tilsyn, samtidig med at overholdelsesomkostningerne holdes nede, og som sikrer tilstrækkelig kapital for de fleste investeringsselskabers risici.

(3)  Et forsvarligt tilsyn bør sikre, at investeringsselskaber forvaltes på en velordnet måde og i kundernes bedste interesse. De bør tage hensyn til investeringsselskabers og deres kunders muligheder for at indgå i overdreven risikotagning og de forskellige risikograder, som investeringsselskaber påtager sig og indebærer. Et sådant tilsyn bør ligeledes sigte mod at forhindre uforholdsmæssige administrative byrder for investeringsselskaber. Samtidig bør et sådant forsvarligt tilsyn gøre det muligt at finde en balance mellem at garantere sikkerheden og soliditeten af investeringsselskaber og undgå for store omkostninger, der kan underminere levedygtigheden af deres forretningsaktiviteter.

(4)  Mange af de krav, der udspringer af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, er udformet med henblik på at tackle de fælles risici for kreditinstitutter. De eksisterende krav er således i vid udstrækning kalibreret til at bevare kreditinstitutters lånekapacitet gennem økonomiske konjunkturer og til at beskytte indskydere og skatteydere mod et potentielt sammenbrud og er ikke udformet til at tage højde for de forskellige risikoprofiler for investeringsselskaber. Investeringsselskaber har ikke store porteføljer af lån til privatkunder og erhvervskunder og modtager ikke indlån. Sandsynligheden for, at deres sammenbrud kan have skadelige virkninger for den overordnede finansielle stabilitet, er lavere end for kreditinstitutter, men de udgør ikke desto mindre en risiko, som det er nødvendig at håndtere gennem stærke retlige rammer. De risici, som investeringsselskaber står over for og selv udgør, er således væsentligt anderledes i forhold de risici, som kreditinstitutter står over for og selv udgør, og en sådan forskel bør afspejles tydeligt i Unionens tilsynsmæssige ramme.

(5)  Forskelle med hensyn til anvendelsen af de eksisterende rammer mellem de forskellige medlemsstater risikerer at underminere de fælles spilleregler for investeringsselskaber i Unionen og hæmme investorernes adgang til nye muligheder og bedre metoder til forvaltning af deres risici. Disse forskelle skyldes den samlede kompleksitet af anvendelsen af rammerne på forskellige investeringsselskaber på grundlag af de tjenester, de leverer, hvor nogle nationale myndigheder tilpasser eller strømliner denne anvendelse i national ret eller praksis. I betragtning af, at de eksisterende tilsynsmæssige rammer ikke tager hensyn til alle de risici, som visse typer investeringsselskaber står over for og selv udgør, er store kapitaltillæg blevet anvendt på visse investeringsselskaber i visse medlemsstater. Der bør fastsættes ensartede bestemmelser vedrørende disse risici for at sikre et harmoniseret tilsyn med investeringsselskaber i hele Unionen.

(6)  Der er derfor behov for en særlig tilsynsordning for investeringsselskaber, som ikke er systemiske i kraft af deres størrelse og indbyrdes forbindelse med andre finansielle og økonomiske aktører. Systemiske investeringsselskaber bør dog fortsat være omfattet af de eksisterende tilsynsmæssige rammer under direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013. Disse investeringsselskaber er en undergruppe af investeringsselskaber, som direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013 på nuværende tidspunkt finder anvendelse på, og de nyder ikke godt af særlige undtagelser fra nogen af de principielle krav. De største og mest indbyrdes forbundne selskaber har forretningsmodeller og risikoprofiler, der svarer til signifikante kreditinstitutters modeller og profiler. De leverer "banklignende" tjenesteydelser og garanterer for risici i betydeligt omfang. Desuden er systemiske investeringsselskaber så store og har forretningsmodeller og risikoprofiler af en sådan art, at de udgør en trussel mod stabile og velfungerende finansielle markeder på linje med store kreditinstitutter. Det er derfor hensigtsmæssigt, at disse investeringsselskaber fortsat er underlagt bestemmelserne i direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013.

(7)  Der kan være medlemsstater, hvor de myndigheder, som har ansvaret for tilsyn med investeringsselskaber, er forskellige fra de myndigheder, som har ansvaret for at føre tilsyn med markedsadfærden. Det er derfor nødvendigt at skabe en mekanisme for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem disse myndigheder for i hele Unionen at sikre et harmoniseret tilsyn med investeringsselskaber, der fungerer hurtigt og effektivt.

(8)  For at fremme harmonisering af tilsynsstandarder og -praksis i Unionen bør Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) bevare det primære ansvar for koordinering og konvergens af tilsynspraksis på området for tilsyn med investeringsselskaber inden for Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) i tæt samarbejde med Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

(9)  Kravet til startkapitalens størrelse i et investeringsselskab bør baseres på de tjenesteydelser og aktiviteter, som nævnte investeringsselskab har tilladelse til at henholdsvis yde og udøve i henhold til direktiv 2004/39/EF. Medlemsstaternes mulighed for at reducere kravet til startkapitalens størrelse i specifikke situationer, jf. direktiv 2013/36/EU, på den ene side og situationen med uens gennemførelse af direktivet på den anden side har ført til en situation, hvor kravet til startkapitalens størrelse er forskelligt i Unionen. For at løse problemet vedrørende denne fragmentering bør kravet til startkapitalens størrelse således harmoniseres for alle investeringsselskaber i Unionen.

(10)  Selv om investeringsselskaber fjernes fra det område, som direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013 finder anvendelse på, bevarer visse begreber, som bruges i forbindelse med henholdsvis direktiv 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013, deres veletablerede betydning. For at muliggøre og fremme en konsekvent udlægning af sådanne begreber, når de anvendes i EU-retsakter i forbindelse med investeringsselskaber, gælder henvisninger i sådanne EU-retsakter til investeringsselskabernes startkapital, til de tilsynsbeføjelser, som er tillagt de kompetente myndigheder for investeringsselskaberne, til investeringsselskabernes proces til vurdering af den interne kapital, til den tilsynskontrol- og vurderingsproces, som de kompetente myndigheder for investeringsselskaberne anvender, og til de bestemmelser om ledelse og aflønning, der finder anvendelse på investeringsselskaber, som henvisninger til de tilsvarende bestemmelser i dette direktiv.

(11)  Et velfungerende indre marked forudsætter, at ansvaret for tilsyn med et investeringsselskabs finansielle soliditet, og navnlig dets solvens og dets finansielle sundhed, ligger hos den kompetente myndighed i selskabets hjemland eller, hvis den pågældende medlemsstat ikke har en kompetent myndighed med de i nærværende direktivs fastsatte egenskaber, hos den kompetente myndighed, som medlemsstaten skal oprette i henhold til dette direktiv. For at opnå et effektivt tilsyn med investeringsselskaber også i andre medlemsstater, hvor de leverer tjenesteydelser eller har en filial, bør der sikres et tæt samarbejde og udveksling af oplysninger med de kompetente myndigheder i disse medlemsstater.

(12)  De kompetente myndigheder i værtslandene bør i enkelttilfælde kunne foretage kontrol på stedet, undersøge de aktiviteter, som filialer af investeringsselskaber udøver på deres område, og kræve oplysninger fra nævnte filialer om deres aktiviteter med henblik på information og tilsyn, og navnlig af hensyn til stabiliteten af det finansielle system. Tilsynsforanstaltninger for disse filialer bør dog fortsat være hjemlandets ansvar.

(13)  For at beskytte forretningsmæssigt følsomme oplysninger bør de kompetente myndigheder være omfattet af regler om tavshedspligt, når de udfører deres tilsynsopgaver og udveksler fortrolige oplysninger.

(14)  Med henblik på at styrke tilsynet med investeringsselskaber og beskyttelsen af disses kunder bør revisorer straks og så upartisk som muligt underrette de kompetente myndigheder om forhold, som kan få alvorlige konsekvenser for et investeringsselskabs finansielle situation eller dets administrative og regnskabsmæssige organisation.

(15)  I forbindelse med dette direktiv bør behandlingen af personoplysninger være i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(9) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 45/2001(10). Når dette direktiv giver mulighed for udveksling af personoplysninger med tredjelande, bør navnlig de relevante bestemmelser i kapitel V i forordning (EU) 2016/679 og artikel 9 i forordning (EU) nr. 45/2001 finde anvendelse.

(16)  For at sikre overholdelse af de forpligtelser, der følger af dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR], bør medlemsstaterne indføre administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og er afskrækkende. For at sikre, at de administrative sanktioner har en afskrækkende virkning, bør de offentliggøres, undtagen i visse velafgrænsede tilfælde. Kunder og investorer bør have adgang til oplysninger om administrative sanktioner og foranstaltninger, som pålægges investeringsselskaber, for at give dem mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger vedrørende deres investeringsmuligheder.

(17)  For at afdække overtrædelser af nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, og overtrædelser af [forordning (EU) ---/----[IFR] bør medlemsstaterne have de nødvendige undersøgelsesbeføjelser og fastlægge effektive og hurtige mekanismer til indberetning af potentielle eller faktiske overtrædelser.

(18)  Investeringsselskaber bør have en intern tilgængelig kapital, som i forhold til de risici, de er eller kan blive eksponeret for, er af en passende størrelse og kvalitet og er hensigtsmæssigt fordelt. De kompetente myndigheder bør sikre, at investeringsselskaber har strategier og processer, som er tilstrækkelige til, at de kan vurdere og opretholde en passende intern kapital.

(19)  Tilsynskontrol- og vurderingsbeføjelser bør fortsat være et vigtigt reguleringsredskab, som gør det muligt for de kompetente myndigheder at vurdere kvalitative elementer som f.eks. intern ledelse og kontrol, risikoforvaltningsprocesser og -procedurer og, om nødvendigt, at fastsætte yderligere krav, herunder navnlig i forbindelse med kapital- og likviditetskrav. De kompetente myndigheder bør kun fastsætte yderligere kapitalkrav for de risici, som ikke er dækket eller ikke er tilstrækkeligt dækket af k-faktorerne i tredje del i [forordning (EU) ---/----[IFR]. Det præciseres, at de bestemmelser vedrørende supplerende kapitalkrav, der er omhandlet i artikel 37, stk. 2, kun finder anvendelse på virksomheder, som ikke opfylder kriterierne i artikel 12 i [forordning (EU) ---/--- [IFR].

(20)  For at tilpasse aflønningen til investeringsselskabets risikoprofil og sikre fælles spilleregler bør investeringsselskaber være underlagt klare principper om ordninger for virksomhedsledelse og regler om aflønning, som er kønsneutrale, og som tager højde for forskellene mellem kreditinstitutter og investeringsselskaber. Nævnte regler bør dog ikke finde anvendelse på små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber, da bestemmelserne vedrørende aflønning og virksomhedsledelse under direktiv 2014/65/EU er tilstrækkeligt omfattende for denne type af selskaber.

(21)  Ligeledes viste Kommissionens rapport, COM(2016) 510(11), at kravene om udskydelse og udbetaling i instrumenter som omhandlet i direktiv 2013/36/EU ikke er hensigtsmæssige for små og ikke komplekse investeringsselskaber eller for personale med variabel aflønning i et begrænset omfang. Klare, konsekvente og harmoniserede kriterier for udpegning af investeringsselskaber og enkeltpersoner, som disse krav ikke finder anvendelse på, er nødvendige for at sikre tilsynskonvergens og sikre fælles spilleregler. Samtidig er det dog hensigtsmæssigt at give de kompetente myndigheder en vis fleksibilitet til at vedtage en strengere tilgang, hvis de anser det for at være nødvendigt.

(22)  Det er også hensigtsmæssigt at give investeringsselskaberne en vis fleksibilitet i den måde, hvorpå de anvender ikke likvide instrumenter, når der udbetales variabel aflønning, så længe de er effektive med hensyn til at nå målet om at tilpasse personalets interesser til interesserne hos forskellige interessenter som f.eks. aktionærer og kreditorer og bidrager til at tilpasse den variable aflønning til investeringsselskabets risikoprofil.

(23)  Investeringsselskabers indtægter i form af gebyrer, provisioner og andre indtægter i forbindelse med levering af forskellige investeringstjenester er meget volatile. Begrænsning af aflønningens variable komponent til en andel af aflønningens faste komponent ville påvirke selskabets evne til at reducere aflønningen i perioder med reducerede indtægter og kunne føre til en stigning i selskabets faste omkostningsgrundlag med deraf følgende risici for selskabets evne til at stå imod i perioder med økonomisk nedgang eller faldende indtægter. For at undgå disse risici bør der ikke indføres en fælles maksimal sats for forskellen mellem aflønningens variable og faste elementer for ikke systemiske investeringsselskaber. Sådanne investeringsselskaber bør i stedet selv fastsætte passende satser.

(24)  Som reaktion på den stigende efterspørgsel fra borgerne efter skattemæssig gennemsigtighed og for at fremme investeringsselskabernes sociale ansvar er det passende at kræve, at investeringsselskaber, medmindre de kvalificeres som små og ikke indbyrdes forbundne, hvert år offentliggør visse oplysninger, herunder oplysninger om fortjeneste, betalt skat og eventuelle offentlige tilskud, de har modtaget.

(25)  Den tilsynsmæssige konsolideringsmetode, som der stilles krav om i forordning (EU) nr. 575/2013, bør for koncerner udelukkende bestående af investeringsselskaber erstattes med en koncernkapitaltest, for at behandle de risici, som vedrører koncerner udelukkende bestående af investeringsselskaber. Den koncerntilsynsførendes afgørelse bør dog baseres på de samme principper, som finder anvendelse i tilfælde af tilsyn på konsolideret grundlag. For at sikre et ordentligt samarbejde bør koordineringsforanstaltningernes centrale elementer og navnlig oplysningskrav i nødsituationer eller samarbejds- og koordineringsordninger svare til de centrale koordineringselementer, der anvendes i forbindelse med det fælles regelsæt for kreditinstitutter.

(26)  På den ene side bør Kommissionen kunne forelægge Rådet henstillinger vedrørende forhandlingerne om aftaler mellem Unionen og tredjelande om den praktiske udøvelse af tilsynet med overholdelsen af koncernkapitaltesten for investeringsselskaber, hvis moderselskaber er etableret i tredjelande, og for investeringsselskaber, der driver forretning i tredjelande, og hvis moderselskaber er etableret i Unionen. På den anden side bør medlemsstaterne og EBA også kunne indgå administrative aftaler med tredjelande med henblik på udførelsen af deres tilsynsopgaver.

(27)  For at sikre retssikkerhed og undgå overlapninger mellem den nuværende tilsynsramme, som finder anvendelse på både kreditinstitutter og investeringsselskaber, og dette direktiv, bør forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU ændres for at fjerne investeringsselskaber fra deres anvendelsesområde. Investeringsselskaber ▌bør dog fortsat være omfattet af de bestemmelser i forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, som er relevante for bankkoncernen, f.eks. bestemmelserne om det intermediære moderselskab i Unionen, der er omhandlet i [artikel 21b] i direktiv 2013/36/EU, og af bestemmelserne om tilsynsmæssig konsolidering i første del, afsnit 2, kapitel 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(28)  Det er nødvendigt at specificere de punkter, som virksomhederne skal gennemgå for at kontrollere, om de er omfattet af definitionen af et kreditinstitut, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, og derfor skal opnå tilladelse som et kreditinstitut. Da visse investeringsselskaber allerede udfører de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, er det også nødvendigt at sikre klarhed over den fortsatte tilladelse til disse aktiviteter. Det er især vigtigt, at de kompetente myndigheder sikrer, at overgangen fra den nuværende til den nye ramme giver tilstrækkelig retssikkerhed for investeringsselskaberne og ikke fratager dem væsentlige rettigheder, som de drog nytte af under den nuværende ramme.

(29)  For at sikre et effektivt tilsyn er det af stor betydning, at virksomheder, som opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 ansøger om tilladelse som et kreditinstitut. De kompetente myndigheder bør derfor have mulighed for at pålægge virksomheder, som ikke ansøger om nævnte tilladelse, sanktioner.

(30)  Ændringen af definitionen af "kreditinstitut" i forordning (EU) nr. 575/2013 ved forordning [forordning (EU)---/----[IFR]] kan fra ikrafttrædelsen komme til at omfatte investeringsselskaber, som allerede driver forretning på grundlag af en tilladelse, der er udstedt i overensstemmelse med direktiv 2014/65/EU. Nævnte virksomheder bør tillades at fortsætte med at drive forretning på grundlag af deres tilladelse som investeringsselskaber, indtil der indrømmes tilladelse som kreditinstitut. Nævnte investeringsselskaber bør indgive en ansøgning om tilladelse som kreditinstitut, senest når gennemsnittet for deres samlede månedlige aktiver overstiger en af de i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede tærskler i løbet af en periode på 12 på hinanden følgende måneder. Hvis et investeringsselskab overstiger en af de i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede tærskler fra datoen for dette direktivs ikrafttræden, bør gennemsnittet for deres samlede månedlige aktiver beregnes under hensyntagen til de 12 på hinanden følgende måneder, der går forud for denne dato. Disse investeringsselskaber bør søge om tilladelse som kreditinstitut senest et år og en dag efter dette direktivs ikrafttræden.

(31)  Ændringen af definitionen af "kreditinstitut" i forordning (EU) nr. 575/2013 ved forordning [forordning (EU)---/----[IFR]] kan også få indvirkning på virksomheder, som allerede har ansøgt om tilladelse som investeringsselskaber i henhold til direktiv 2014/65/EU, og hvis ansøgning stadig er under behandling. Sådanne ansøgninger bør overføres til de i henhold til direktiv 2013/36/EU kompetente myndigheder og behandles i overensstemmelse med tilladelsesbestemmelserne i nævnte direktiv, hvis virksomhedens forventede samlede aktiver overstiger en af tærsklerne i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013.

(32)  De i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede virksomheder bør også være omfattet af alle kravene vedrørende adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut i afsnit III i direktiv 2013/36/EU, herunder bestemmelserne om inddragelse af tilladelse i overensstemmelse med artikel 18 i nævnte direktiv. Nævnte direktivs artikel 18 bør dog ændres for at sikre, at de kompetente myndigheder også kan inddrage den tilladelse, som er meddelt et kreditinstitut, når nævnte kreditinstitut udelukkende bruger sin tilladelse til at indgå i de i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede aktiviteter og i en periode på fem på hinanden følgende år har gennemsnitlige samlede aktiver, der ligger under de i nævnte artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), fastsatte tærskler.

(33)  I henhold til artikel 39 i direktiv 2014/65/EU er tredjelandsselskaber, som leverer finansielle tjenesteydelser i EU, omfattet af nationale ordninger, i henhold til hvilke der kan stilles krav om etablering af en filial i en medlemsstat. For at lette den regelmæssige overvågning og vurdering af de aktiviteter, som tredjelandsselskaber udfører gennem filialer i Unionen, bør de kompetente myndigheder underrettes om omfanget og rækkevidden af de tjenester og aktiviteter, der leveres og udføres gennem filialer på deres område.

(34)  EBA har, i samarbejde med ESMA, udarbejdet en rapport, som er baseret på en grundig baggrundsanalyse, dataindsamling og høringer om en skræddersyet tilsynsordning for alle ikke systemiske investeringsselskaber, og som fungerer som grundlag for de reviderede tilsynsmæssige rammer for investeringsselskaber.

(35)  For at sikre en harmoniseret anvendelse af dette direktiv bør EBA få til opgave at udarbejde tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger myndighederne i hjem- og værtslandet bør udveksle i forbindelse med tilsynet, og hvordan investeringsselskaberne bør vurdere omfanget af deres aktiviteter med henblik på de interne ledelseskrav og navnlig for at vurdere, hvorvidt de udgør små og ikke indbyrdes forbundne selskaber. De tekniske standarder bør også præcisere, hvilke medarbejdere der har væsentlige virkninger for selskabers risikoprofil med henblik på aflønningsbestemmelserne, og hvilke hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter, der er kvalificeret som variabel aflønning. Endelig bør de tekniske standarder præcisere, ved hjælp af hvilke elementer det vurderes, i hvilket omfang kravene vedrørende intern ledelse, gennemsigtighed, behandling af risici og aflønning finder anvendelse, hvordan de kompetente myndigheder anvender yderligere kapitalkrav, og hvordan tilsynskollegierne fungerer.

(36)  For at sikre ensartet anvendelse af dette direktiv og for at tage hensyn til udviklingen på de finansielle markeder bør beføjelsen til vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen, for så vidt angår yderligere præcisering af definitionerne i dette direktiv, investeringsselskabers interne kapital og risikovurderinger samt de kompetente myndigheders tilsynskontrol- og vurderingsbeføjelser. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører de relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter bør Europa-Parlamentet og Rådet navnlig modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter bør have systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(37)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv, og navnlig for så vidt angår vedtagelsen af EBA's udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende kravene til informationsudveksling mellem kompetente myndigheder, og for at tage hensyn til udviklingen på det økonomiske og monetære område, for så vidt angår kravene til startkapitalens størrelse for investeringsselskaber, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(12).

(38)  Da målene for dette direktiv, nemlig at oprette et sæt effektive og forholdsmæssige tilsynsrammer, der kan sikre, at investeringsselskaber, som har tilladelse til at drive virksomhed i Unionen, kan fungere på et sundt finansielt grundlag og forvaltes på en velordnet måde, herunder i deres kunders bedste interesser, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(39)  I henhold til den fælles politiske erklæring af 28. september 2011 fra medlemsstaterne og Kommissionen om forklarende dokumenter(13) har medlemsstaterne forpligtet sig til i tilfælde, hvor det er berettiget, at lade meddelelsen af gennemførelsesforanstaltninger ledsage af et eller flere dokumenter, der forklarer forholdet mellem et direktivs bestanddele og de tilsvarende dele i de nationale gennemførelsesinstrumenter. I forbindelse med dette direktiv finder lovgiver, at fremsendelse af sådanne dokumenter er berettiget —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

AFSNIT I

GENSTAND, ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

Artikel 1

Genstand

Dette direktiv fastlægger regler vedrørende:

a)  investeringsselskabers startkapital

b)  de kompetente myndigheders tilsynsbeføjelser og -redskaber til udøvelse af tilsyn med investeringsselskaber

c)  de kompetente myndigheders tilsyn med investeringsselskaber på en måde, som er forenelig med de regler, der er fastlagt i [forordning (EU) ---/----[IFR]

d)  offentliggørelseskrav til de kompetente myndigheder på området for tilsyn med investeringsselskaber.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Dette direktiv finder anvendelse på investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse og underlagt tilsyn i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU(14).

Artikel 3

Definitioner

1.  I dette direktiv forstås ved:

(1)  "accessorisk servicevirksomhed": accessorisk servicevirksomhed, som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 18), i forordning (EU) nr. 575/2013

(2)  "meddelelse af tilladelse": meddelelse af tilladelse til et investeringsselskab i overensstemmelse med afsnit II i direktiv 2014/65/EU

(3)  "filial": filial som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 30), i direktiv 2014/65/EU

(4)  "tætte forbindelser": tætte forbindelser som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 35), i direktiv 2014/65/EU

(5)  "kompetent myndighed": en offentlig myndighed eller et offentligt organ i en medlemsstat, som er officielt anerkendt og ved national lovgivning tillagt beføjelse til at føre tilsyn med investeringsselskaber i overensstemmelse med dette direktiv som led i den gældende tilsynsordning i den pågældende medlemsstat

(6)  "råvarehandlere": råvarehandlere som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 145), i forordning (EU) nr. 575/2013

(7)  "kontrol": forholdet mellem et moderselskab og et datterselskab som beskrevet i artikel 22 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU(15) eller i de regnskabsstandarder, som investeringsselskaber er omfattet af i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002(16), eller et lignende forhold mellem en fysisk eller juridisk person og en virksomhed

(8)  "overholdelse af koncernkapitaltest": moderselskabet i en investeringsselskabskoncerns overholdelse af kravene i artikel 7 i [forordning (EU) ---/----[IFR]

(9)  "kreditinstitut": kreditinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i forordning (EU) nr. 575/2013

(10)  "derivater": derivater som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 29), i forordning (EU) nr. 600/2014(17)

(11)  "finansieringsinstitut": et finansieringsinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 13), i [forordning (EU) ---/----[IFR]

(12)  "koncern": en koncern som defineret i artikel 2, nr. 11), i direktiv 2013/34/EU

(13)  "koncerntilsynsførende": en kompetent myndighed med ansvar for tilsyn med, om investeringsmoderselskaber i Unionen og investeringsselskaber, som kontrolleres af investeringsmoderholdingselskaber i Unionen eller blandede finansielle moderholdingselskaber i Unionen, overholder koncernkapitaltesten

(14)  "hjemland": et hjemland som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 55), litra a), i direktiv 2014/65/EU

(15)  "værtsland": et værtsland som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 56), i direktiv 2014/65/EU

(16)  "startkapital": den kapital, der kræves for at meddele tilladelse til et investeringsselskab

(17)  "investeringsselskab": et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), i direktiv 2014/65/EU

(18)  "investeringsselskabskoncern": en investeringsselskabskoncern som defineret i artikel 4, stk.1, nr. 23), i [forordning (EU) ---/----[IFR]

(19)  "investeringsholdingselskab": et investeringsholdingselskab som defineret i artikel 4, stk.1, nr. 21), i [forordning (EU) ---/----[IFR]

(20)  "investeringsservice og -aktiviteter": investeringsservice og -aktiviteter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2014/65/EU

(21)  "ledelsesorgan": et ledelsesorgan som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 36), i direktiv 2014/65/EU

(22)  "ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion": ledelsesorganet ▌i dets tilsynsfunktion som defineret i artikel 3, stk. 8, i direktiv 2013/36/EU

(23)   "blandet finansielt holdingselskab": et blandet finansielt holdingselskab som defineret i artikel 2, nr. 15), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF(18)

(24)  "øverste ledelse": den øverste ledelse som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 37), i direktiv 2014/65/EU

(25)  "moderselskab": et moderselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 32), i direktiv 2014/65/EU

(26)  "datterselskab": et datterselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 33), i direktiv 2014/65/EU

(27)  "systemisk risiko": systemisk risiko som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. 10), i direktiv 2013/36/EU

(28)  "investeringsmoderselskab i Unionen": et investeringsmoderselskab i Unionen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 49), i [forordning (EU) ---/----[IFR]

(29)  "investeringsmoderholdingselskab i Unionen": et investeringsmoderholdingselskab i Unionen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 50), i [forordning (EU) ---/----[IFR]

(30)  "blandet finansielt moderholdingselskab i Unionen": et blandet finansielt moderholdingselskab i Unionen som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 51), i [forordning (EU) ---/----[IFR].

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 for at præcisere:

a)  definitionerne fastsat i stk. 1 for at sikre en ensartet anvendelse af dette direktiv

b)  definitionerne fastsat i stk. 1 for i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv at tage hensyn til udviklingen på finansmarkederne.

AFSNIT II

KOMPETENTE MYNDIGHEDER

Artikel 4

Udpegning af de kompetente myndigheder og deres beføjelser

1.  Medlemsstaterne udpeger en eller flere kompetente myndigheder, der varetager de i dette direktiv omhandlede funktioner og opgaver. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, EBA og ESMA om nævnte udpegning, og hvis der er tale om mere end en enkelt kompetent myndighed, om de enkelte kompetente myndigheders funktioner og opgaver.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder fører tilsyn med investeringsselskabers og, hvis det er relevant, investeringsholdingselskabers og blandede finansielle holdingselskabers aktiviteter for at kunne vurdere, om de overholder bestemmelserne i dette direktiv og i [forordning (EU) ---/----[IFR].

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har de nødvendige beføjelser, herunder en beføjelse til at foretage kontrol på stedet i overensstemmelse med artikel 12, således at de kan indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere, om investeringsselskaber og, hvis det er relevant, investeringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber overholder bestemmelserne i dette direktiv og i [forordning (EU) ---/----[IFR], og undersøge eventuelle overtrædelser af nævnte bestemmelser.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har den ekspertise, de ressourcer, den operationelle kapacitet, de beføjelser og den uafhængighed, der kræves for at kunne varetage funktionerne vedrørende det tilsyn, de undersøgelser og de sanktioner, der er fastlagt i dette direktiv.

5.  Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaberne giver deres kompetente myndigheder alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere, om investeringsselskaberne overholder de nationale bestemmelser, som gennemfører dette direktiv, og [forordning (EU) ---/----[IFR]. Investeringsselskabernes interne kontrolmekanismer og administrative og regnskabsmæssige praksis skal gøre det muligt for de kompetente myndigheder til enhver tid at kontrollere, om de overholder disse bestemmelser.

6.  Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaberne registrerer alle deres transaktioner og dokumenterer de systemer og processer, som er omfattet af dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR], på en sådan måde, at de kompetente myndigheder til enhver tid kan vurdere, om de overholder de nationale bestemmelser, som gennemfører dette direktiv, og [forordning (EU) ---/----[IFR].

Artikel 4a (ny)

Bemyndigelse til at pålægge visse investeringsselskaber kravene i forordning (EU) nr. 575/2013

De kompetente myndigheder, herunder konsoliderede tilsynsmyndigheder, jf. artikel 111 i direktiv 2013/36/EU, kan anvende kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 på en virksomhed, som ikke er et kreditinstitut som defineret i artikel 4 i nævnte forordning, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

a)  virksomheden handler ikke med råvarer eller emissionstilladelser eller er en kollektiv investeringsvirksomhed eller et forsikringsselskab

b)  virksomheden udfører enhver af de aktiviteter, der er omhandlet i punkt (3) og (6) i afsnit A i bilag I til direktiv 2014/65/EU

c)  virksomheden udfører aktiviteter svarende til dem, der normalt forbindes med virksomheder, som tager imod indskud eller andre midler, der skal tilbagebetales, og yder lån for egen regning

d)  de aktiviteter, der er omhandlet i litra b) og c) i dette afsnit, udføres i et sådant omfang, at virksomhedens sammenbrud kan udgøre en systemisk risiko som defineret i artikel 3, stk. 1, nr. (10), i direktiv 2013/36/EU.

EBA udarbejder efter høring af ESMA og under hensyntagen til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/488 udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at sikre konsistent anvendelse af litra a) til d) i første afsnit.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [ni måneder efter dette direktivs ikrafttrædelsesdato].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i andet afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 5Samarbejde inden for en medlemsstat

1.  De kompetente myndigheder indgår i et tæt samarbejde med de offentlige myndigheder eller organer, som i deres medlemsstat er ansvarlige for at føre tilsyn med kreditinstitutter og finansieringsinstitutter. Medlemsstaterne stiller krav om, at nævnte kompetente myndigheder og nævnte offentlige myndigheder eller organer straks udveksler alle de oplysninger, der er afgørende eller relevante for udøvelsen af deres funktioner og opgaver.

2.  Kompetente myndigheder, som er forskellige fra de myndigheder, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 67 i direktiv 2014/65/EU, indfører en mekanisme, som gør det muligt at samarbejde med nævnte myndigheder og at udveksle alle de oplysninger, der er relevante for udøvelsen af deres respektive funktioner og opgaver.

Artikel 6

Samarbejde inden for Det Europæiske Finanstilsynssystem

De kompetente myndigheder tager under varetagelsen af deres opgaver hensyn til konvergensen af tilsynsredskaber og tilsynspraksis i anvendelsen af juridiske bestemmelser vedtaget i henhold til dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR].

Medlemsstaterne sikrer, at:

a)  de kompetente myndigheder som parter i ESFS samarbejder i tillid og fuld gensidig respekt, navnlig når de sikrer et flow af relevante, pålidelige og udtømmende oplysninger mellem dem selv og de andre parter i ESFS

b)  de kompetente myndigheder deltager i EBA's aktiviteter, og hvis det er relevant, i de tilsynskollegier, der er omhandlet i artikel 44 og i artikel 116 i direktiv 2013/36/EU

c)  de kompetente myndigheder træffer alle foranstaltninger for at sikre overholdelsen af de retningslinjer og henstillinger, som EBA har udstedt i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010(19), og at reagere på de advarsler og henstillinger, som Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) har rettet i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010(20)

d)  de kompetente myndigheder samarbejder tæt med ESRB

e)  de opgaver og beføjelser, der er tildelt de kompetente myndigheder, ikke forhindrer nævnte kompetente myndigheder i at udføre deres opgaver som medlemmer af EBA eller af ESRB eller i medfør af dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR].

Artikel 7Tilsynets EU-dimension

De kompetente myndigheder i hver medlemsstat tager ved udførelsen af deres generelle opgaver behørigt hensyn til de potentielle virkninger, som deres beslutninger kan have på stabiliteten af det finansielle system i andre berørte medlemsstater samt for Unionen som helhed, og navnlig i nødsituationer, på grundlag af de oplysninger, der er til rådighed på det relevante tidspunkt.

AFSNIT IIISTARTKAPITAL

Artikel 8Startkapital

1.  Investeringsselskaber skal i henhold til artikel 15 i direktiv 2014/65/EU for at få meddelt tilladelse til at udbyde de investeringstjenesteydelser og udøve de investeringsaktiviteter, der er opført i afsnit A, punkt 3), 6), 8) eller 9), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, have en startkapital på 750 000 EUR.

2.  Investeringsselskaber skal i henhold til artikel 15 i direktiv 2014/65/EU for at få meddelt tilladelse til at udbyde de investeringstjenesteydelser og udøve de investeringsaktiviteter, der er opført i afsnit A, punkt 1), 2), 4), 5) eller 7), i bilag I til direktiv 2014/65/EU, uden at have tilladelse til at forvalte hverken kunders penge eller værdipapirer, have en startkapital på 75 000 EUR.

3.  Andre investeringsselskaber end de i stk. 1 og 2 omhandlede skal henhold til artikel 15 i direktiv 2014/65/EU have en startkapital på 150 000 EUR.

4.  Kommissionen opdaterer ved hjælp af delegerede retsakter størrelsen af den i stk. 1-3 i denne artikel omhandlede startkapital under hensyn til udviklingen på det økonomiske og monetære område. Nævnte delegerede retsakter vedtages efter proceduren i artikel 54.

Artikel 8a

Henvisninger til startkapital i direktiv 2013/36/EU

Henvisninger til startkapitalens størrelse som fastsat ved artikel 8 i dette direktiv bør fra den dato, hvor dette direktiv finder anvendelse, læses som henvisninger til startkapitalens størrelse som fastsat ved direktiv 2013/36/EU på følgende måde:

a)  henvisningen til investeringsselskabers startkapital i artikel 28 i direktiv 2013/36/EU læses som en henvisning til artikel 8, stk. 1, i dette direktiv

b)  henvisninger til investeringsselskabers startkapital i artikel 29 og 31 i direktiv 2013/36/EU læses som henvisninger til artikel 8, stk. 2 eller 3, i dette direktiv, afhængigt af den type investeringsservice og -aktiviteter, som investeringsselskabet udbyder

c)  henvisningen til investeringsselskabers startkapital i artikel 30 i direktiv 2013/36/EU læses som en henvisning til artikel 8, stk. 1, i dette direktiv.

Artikel 8b

Ansvarsforsikring

Alle investeringsselskaber, der tilbyder deres tjenesteydelser i henhold til nærværende direktiv, er forpligtede til at have en erhvervsansvarsforsikring.

Artikel 9Startkapitalens sammensætning

Investeringsselskabers startkapital består af et eller flere af de elementer, der er omhandlet i artikel 9 i [forordning (EU) nr. ---/----[IFR].

AFSNIT IVTILSYN

KAPITEL 1Principper for tilsyn

Afdeling 1Hjemlandets og værtslandets beføjelser og opgaver

Artikel 10Hjemlandets kompetente myndigheders beføjelser

Ansvaret for tilsyn med et investeringsselskab påhviler hjemlandets kompetente myndigheder; dette berører ikke de bestemmelser i dette direktiv, der pålægger værtslandets kompetente myndigheder et ansvar.

Artikel 11

Samarbejde mellem kompetente myndigheder i forskellige medlemsstater

1.  De kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater indgår i et tæt samarbejde med henblik på at varetage deres opgaver i henhold til dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR], navnlig ved uden ophold at udveksle oplysninger om investeringsselskaber, herunder bl.a.:

a)  oplysninger om investeringsselskabets ledelse og ejerforhold

b)  oplysninger om investeringsselskabets overholdelse af kapitalkravene

c)  oplysninger om investeringsselskabets koncentrationsrisiko og likviditet

d)  oplysninger om investeringsselskabets administrative og regnskabsmæssige praksis samt interne kontrolmekanismer

e)    oplysninger om andre relevante faktorer, som kan påvirke den risiko, som investeringsselskabet udgør.

2.  De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler straks de kompetente myndigheder i værtslandet oplysninger og resultater vedrørende eventuelle problemer og risici, som et investeringsselskab indebærer i forhold til kundebeskyttelse eller det finansielle systems stabilitet i værtslandet, og som de har konstateret i forbindelse med deres tilsyn med et investeringsselskabs aktiviteter.

3.  De kompetente myndigheder i hjemlandet reagerer på oplysninger, som de kompetente myndigheder i værtslandet meddeler, ved at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at afværge eller afhjælpe de eventuelle problemer og risici, der er omhandlet i stk. 2. De kompetente myndigheder i hjemlandet forklarer efter anmodning de kompetente myndigheder i værtslandet, hvordan der er taget hensyn til de oplysninger og resultater, som de kompetente myndigheder i værtslandet har meddelt.

4.  Hvis de kompetente myndigheder i værtslandet efter meddelelse af de oplysninger og resultater, der er omhandlet i stk. 2, er af den opfattelse, at de kompetente myndigheder i hjemlandet ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 3, kan de kompetente myndigheder i værtslandet efter at have underrettet de kompetente myndigheder i hjemlandet og EBA træffe relevante foranstaltninger for at beskytte de kunder, til hvilke der ydes tjenester, og det finansielle systems stabilitet.

5.  Hvis de kompetente myndigheder i hjemlandet er uenige i de foranstaltninger, som det kompetente myndigheder i værtslandet træffer, kan de indbringe sagen for EBA, som handler i overensstemmelse med proceduren i artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Når EBA handler i overensstemmelse med nævnte artikel, skal den træffe afgørelse inden for en måned.

6.  EBA udarbejder, efter høring af ESMA, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de krav, der stilles til den type og form for oplysninger, som er omhandlet i stk. 1 og 2 i denne artikel.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

7.  EBA udarbejder, efter høring af ESMA, udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for at fastlægge standardformularer, -modeller og -procedurer til brug for de informationsudvekslingskrav, som kan forventes at lette tilsynet med investeringsselskaber.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

8.  EBA forelægger senest [nine months from the date of entry into force of this Directive] Kommissionen de i stk. 6 og 7 omhandlede udkast til tekniske standarder.

Artikel 12Kontrol på stedet og undersøgelsesbesøg hos filialer etableret i en anden medlemsstat

1.  Hvis et investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i en medlemsstat, udøver virksomhed gennem en filial etableret i en anden medlemsstat, sikrer værtslandet, at hjemlandets kompetente myndigheder efter meddelelse herom til værtslandets kompetente myndigheder kan udføre kontrol på stedet af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, og undersøge nævnte filial.

2.  De kompetente myndigheder i værtslandet har med henblik på tilsyn, og hvis de finder det relevant af hensyn til stabiliteten af det finansielle system i værtslandet, beføjelse til i enkelttilfælde at foretage kontrol på stedet og undersøgelser af de aktiviteter, som filialer af investeringsselskaber udøver på deres område, og kræve oplysninger fra en filial om dens aktiviteter.

Forud for nævnte kontrol eller undersøgelser hører værtslandets kompetente myndigheder uden forsinkelse de kompetente myndigheder i hjemlandet.

Så hurtigt som muligt efter nævnte kontrol eller undersøgelser meddeler de kompetente myndigheder i værtslandet de kompetente myndigheder i hjemlandet de oplysninger, som er relevante for risikovurderingen af investeringsselskabet.

Afdeling 2.

Tavshedspligt og indberetningspligt

Artikel 13Tavshedspligt og udveksling af oplysninger

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder og alle de personer, der er forbundet med nævnte myndigheder, herunder de personer, der er omhandlet i artikel 76, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU, undergives tavshedspligt med henblik på dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR].

Fortrolige oplysninger, som sådanne myndigheder og personer modtager i forbindelse med deres hverv, må kun videregives i summarisk eller samlet form, forudsat at de enkelte investeringsselskaber eller personer ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen.

Hvis et investeringsselskab er erklæret konkurs eller er genstand for tvangslikvidation, kan fortrolige oplysninger, der ikke vedrører tredjemand, videregives under en civil retssag eller handelssag, hvis det er nødvendigt for at gennemføre nævnte sag.

2.  De kompetente myndigheder anvender kun de fortrolige oplysninger, der er indsamlet, udvekslet eller fremsendt i henhold til dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR], med henblik på at varetage deres opgaver, og navnlig med henblik på:

a)  overvågning af de tilsynsmæssige krav i dette direktiv og i [forordning (EU) ---/----[IFR]

b)  pålæggelse af sanktioner

c)  indbringelse af de kompetente myndigheders afgørelser for en højere administrativ myndighed

d)  indbringelse for domstolene efter artikel 21.

3.  Andre fysiske og juridiske personer eller organer end de kompetente myndigheder, som modtager fortrolige oplysninger i henhold til dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR], anvender kun nævnte oplysninger til de formål, som den kompetente myndighed udtrykkeligt har fastsat, eller i overensstemmelse med national lovgivning.

4.  De kompetente myndigheder kan udveksle fortrolige oplysninger med henblik på stk. 2, kan udtrykkeligt anføre, hvordan nævnte oplysninger skal behandles, og kan udtrykkeligt begrænse yderligere fremsendelse af nævnte oplysninger.

5.  Den i stk. 1 omhandlede forpligtelse forhindrer ikke de kompetente myndigheder i at fremsende fortrolige oplysninger til Europa-Kommissionen, når nævnte oplysninger er nødvendige, for at Kommissionen kan udøve sine beføjelser.

6.  De kompetente myndigheder kan give EBA, ESMA, ESRB, medlemsstaternes centralbanker, ESCB og ECB i deres egenskab af pengepolitiske myndigheder og, hvis det er relevant, offentlige myndigheder, der er ansvarlige for at føre tilsyn med betalings- og afviklingssystemer, fortrolige oplysninger, hvis nævnte oplysninger er nødvendige, for at de kan udføre deres opgaver.

Artikel 14Administrative aftaler med tredjelande om udveksling af oplysninger

Medlemsstaterne, og EBA i overensstemmelse af artikel 33 i forordning (EU) nr. 1093/2010, kan med henblik på at udføre deres tilsynsopgaver i henhold til dette direktiv eller [forordning (EU) ---/----[IFR], indgå administrative aftaler med tilsynsmyndighederne i tredjelande om udveksling af oplysninger, herunder i forbindelse med følgende:

a)  tilsyn med finansieringsinstitutter og finansielle markeder

b)  likvidation og konkursbehandling af investeringsselskaber og lignende procedurer

c)  tilsyn med organer, der er ansvarlige for likvidation og konkursbehandling af investeringsselskaber og lignende procedurer

d)  lovpligtig revision af finansieringsinstitutter eller institutter, som forvalter garantiordninger

e)  tilsyn med de personer, der er ansvarlige for at foretage lovpligtig revision af finansieringsinstitutters regnskaber

f)  tilsyn med personer, der driver virksomhed på markeder for emissionskvoter, for at sikre en konsolideret oversigt over finansielle markeder og spotmarkeder

g)  tilsyn med personer, der driver virksomhed på markedet for landbrugsråvarederivater, for at sikre en konsolideret oversigt over finansielle markeder og spotmarkeder.

Nævnte aftaler skal indeholde bestemmelser om tavshedspligt, der svarer til bestemmelserne i dette direktivs artikel 13.

Artikel 15Krav til de personer, der har ansvaret for den lovbestemte kontrol af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber

Medlemsstaterne fastsætter, at enhver person, der er bemyndiget i henhold direktiv 2006/43/EF(21), og som i et investeringsselskab udfører de hverv, der er beskrevet i artikel 73 i direktiv 2009/65/EF(22) eller i artikel 34 i direktiv 2013/34/EU, eller ethvert andet lovpligtigt hverv, har pligt til så hurtigt som muligt at foretage indberetning til de kompetente myndigheder om ethvert forhold eller enhver beslutning vedrørende nævnte investeringsselskab eller vedrørende en virksomhed, der har tætte forbindelser til dette investeringsselskab, som

a)  udgør en væsentlig overtrædelse af de love eller administrative bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv

b)  kan påvirke investeringsselskabets fortsatte funktion eller

c)  kan føre til nægtelse af revisionspåtegning eller fremsættelse af forbehold.

Afdeling 3

Sanktioner, undersøgelsesbeføjelser og klageadgang

Artikel 16Administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger

1.  Medlemsstaterne fastsætter regler om administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger vedrørende overtrædelser af nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, og af [forordning (EU) ---/----[IFR], herunder i følgende tilfælde:

a)  et investeringsselskab råder ikke over interne ledelsesordninger som omhandlet i artikel 24

b)  et investeringsselskab undlader i strid med artikel 52, stk. 1, litra b), i [forordning (EU) ---/----[IFR] at indberette oplysninger til de kompetente myndigheder om opfyldelse af forpligtelsen til at overholde kapitalkravene i nævnte forordnings artikel 11 eller giver ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger

c)  et investeringsselskab undlader i strid med artikel 34 i [forordning (EU) ---/----] at indberette oplysninger til de kompetente myndigheder om koncentrationsrisikoen eller giver ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger

d)  et investeringsselskab udsætter sig for en koncentrationsrisiko, som overstiger grænseværdierne i artikel 36 i [forordning (EU) ---/----[IFR], jf. dog artikel 37 og 38 i nævnte forordning

e)  et investeringsselskab undlader i strid med artikel 42 i [forordning (EU) ---/----[IFR] gentagne gange eller konsekvent at besidde likvide midler, jf. dog artikel 43 i nævnte forordning

f)  et investeringsselskab undlader i strid med bestemmelserne i sjette del i [forordning (EU) ---/----[IFR] at indberette oplysninger eller giver ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger

g)  et investeringsselskab foretager udbetalinger til indehavere af instrumenter, der indgår i investeringsselskabets kapitalgrundlag, i tilfælde, hvor artikel 28, 52 eller 63 i forordning (EU) nr. 575/2013 forbyder sådanne udbetalinger til indehavere af instrumenter, der indgår i kapitalgrundlaget

h)  et investeringsselskab er fundet ansvarligt for en alvorlig overtrædelse af nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til direktiv (EU) 2015/849(23)

i)  et investeringsselskab tillader en eller flere personer, der ikke overholder artikel 91 i direktiv 2013/36/EU, at blive eller forblive medlem af ledelsesorganet.

Fastsætter medlemsstaterne ikke bestemmelser om administrative sanktioner for overtrædelser, der er omfattet af national strafferet, meddeler de Kommissionen de relevante strafferetlige bestemmelser.

De administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning, og medlemsstaterne skal sikre, at de fastsættes på niveauer, der er sammenlignelige med niveauerne i andre medlemsstater.

2.  De administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som er omhandlet i stk. 1, første afsnit, omfatter følgende:

a)  en offentlig erklæring, hvori nævnes den ansvarlige fysiske eller juridiske person eller det ansvarlige investeringsselskab, investeringsholdingselskab eller blandede finansielle holdingselskab og overtrædelsens art

b)  en afgørelse, hvorefter det pålægges den ansvarlige fysiske eller juridiske person at bringe den udviste handlemåde til ophør og at afholde sig fra at gentage en sådan handlemåde

c)  et midlertidigt forbud mod varetagelse af hverv i investeringsselskaber, som pålægges medlemmer af investeringsselskabets ledelsesorgan eller en hvilken som helst anden fysisk person

d)  for juridiske personer, administrative økonomiske sanktioner på op til 10 % af selskabets samlede årlige nettoomsætning, herunder bruttoindkomsten bestående af renteindtægter og tilsvarende indtægter, indtægter fra aktier og andre værdipapirer med fast/variabelt afkast samt gebyrer og provisionsindtægter i det foregående forretningsår

e)  for juridiske personer, administrative økonomiske sanktioner på op til det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået, eller af det tab, der er undgået som følge af overtrædelsen, såfremt denne fortjeneste eller dette tab kan beregnes

f)  for fysiske personer, administrative bøder på op til 5 000 000 EUR eller i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i national valuta den [date of entry into force of this Directive].

Hvis det i litra d) omhandlede selskab er et datterselskab, er den relevante bruttoindkomst den bruttoindkomst, som fremgår af det øverste moderselskabs konsoliderede regnskab for det foregående forretningsår.

Medlemsstaterne sikrer, at der i tilfælde af et investeringsselskabs overtrædelse af nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, eller [forordning (EU) ---/----[IFR], kan anvendes sanktioner over for medlemmerne af ledelsesorganet og over for andre fysiske personer, som i henhold til national lovgivning er ansvarlige for overtrædelsen.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder ved valget af arten af administrative sanktioner eller administrative foranstaltninger som omhandlet i stk. 1 og fastsættelse af størrelsen af de administrative økonomiske sanktioner tager højde for alle relevante omstændigheder, herunder i givet fald:

a)  overtrædelsens grovhed og varighed

b)  graden af ansvar hos de fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for overtrædelsen

c)  den finansielle styrke hos de fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for overtrædelsen, herunder juridiske personers samlede omsætning eller fysiske personers årsindkomst

d)  vigtigheden af den fortjeneste, de juridiske personer, der er ansvarlige for overtrædelsen, har opnået, eller det tab, de juridiske personer, der er ansvarlige for overtrædelsen, har undgået

e)  eventuelle tab, som tredjeparter har lidt som følge af overtrædelsen

f)  omfanget af samarbejdet med de relevante kompetente myndigheder

g)  overtrædelser, som de fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige for overtrædelsen, tidligere har begået

h)  enhver potentiel systemisk følge af overtrædelsen.

Artikel 17Undersøgelsesbeføjelser

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder tillægges alle de informationsindsamlings- og undersøgelsesbeføjelser, som er nødvendige for, at de kan varetage deres opgaver, herunder:

a)  beføjelse til at kræve, at følgende fysiske eller juridiske personer udleverer oplysninger om:

i)  investeringsselskaber, der er etableret i den berørte medlemsstat

ii)  investeringsholdingselskaber, der er etableret i den berørte medlemsstat

iii)  blandede finansielle holdingselskaber, der er etableret i den berørte medlemsstat

iv)  holdingselskaber med blandede aktiviteter, der er etableret i den berørte medlemsstat

v)  personer, som tilhører de enheder, der er omhandlet i nr. i)-iv)

vi)  tredjeparter, som de enheder, der er omhandlet i nr. i)-iv), har outsourcet driftsmæssige funktioner eller aktiviteter til

b)  beføjelse til at foretage alle nødvendige undersøgelser af alle de personer, der er omhandlet i litra a), som er etableret i eller befinder sig i den berørte medlemsstat, herunder:

i)  til at kræve forelæggelse af dokumenter fra de i litra a) omhandlede personer

ii)  til at undersøge regnskaber og registre tilhørende de i litra a) omhandlede personer og til at tage kopier eller uddrag af nævnte regnskaber og registre

iii)  til at indhente skriftlige eller mundtlige redegørelser fra de i litra a) omhandlede personer eller fra deres repræsentanter eller personale

iv)  til at udspørge enhver anden relevant person ▌med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

c)  beføjelse til at foretage alle nødvendige undersøgelser af forretningslokaler tilhørende de i litra a) omhandlede juridiske personer og enhver anden virksomhed, der indgår i tilsynet med overholdelsen af koncernkapitaltesten, når en kompetent myndighed er den koncerntilsynsførende, med forbehold af forudgående underretning af andre berørte kompetente myndigheder.

Artikel 18Offentliggørelse af administrative sanktioner og foranstaltninger

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder på deres officielle websted uden ophold offentliggør alle de administrative sanktioner og foranstaltninger, der er pålagt i henhold til artikel 16, og som ikke er blevet appelleret eller ikke længere kan appelleres. Nævnte offentliggørelse skal omfatte oplysninger om typen og arten af overtrædelsen og identiteten af den fysiske eller juridiske person, som sanktionen pålægges, eller over for hvem foranstaltningen træffes. Oplysningerne offentliggøres først efter, at nævnte person er blevet underrettet om sanktionerne eller foranstaltningerne, og kun i det omfang, at offentliggørelsen er nødvendig og proportional.

2.  Når medlemsstater tillader offentliggørelse af administrative sanktioner eller foranstaltninger, der er pålagt i henhold til artikel 16, og som er blevet appelleret, skal de kompetente myndigheder også på deres officielle websted offentliggøre oplysninger om appelstatus og resultatet af appellen.

3.  I følgende tilfælde offentliggør de kompetente myndigheder de administrative sanktioner eller foranstaltninger, som er pålagt i henhold til artikel 16, i anonymiseret form:

a)  offentliggørelsen af personoplysninger, såfremt sanktionen er pålagt en fysisk person, anses for at være ikke-proportional

b)  offentliggørelsen ville skade en igangværende strafferetlig efterforskning eller stabiliteten på de finansielle markeder

c)  offentliggørelsen ville påføre investeringsselskaber eller fysiske personer uforholdsmæssig stor skade.

4.  De kompetente myndigheder sikrer, at oplysninger, der offentliggøres i henhold til denne artikel, forbliver på deres officielle websted i mindst fem år. Personoplysninger må kun beholdes på den kompetente myndigheds officielle websted, hvis det er tilladt i henhold til de gældende databeskyttelsesregler.

Artikel 19Indberetinng af sanktioner til EBA

De kompetente myndigheder underretter EBA om administrative sanktioner og foranstaltninger, der pålægges i henhold til artikel 16, om enhver appel vedrørende nævnte sanktioner og foranstaltninger og om resultaterne heraf. EBA driver en central database over administrative sanktioner og foranstaltninger, der indberettes til den, udelukkende med henblik på udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder. Kun kompetente myndigheder og ESMA skal have adgang til databasen, og den skal ajourføres hvert år.

EBA driver et websted med link til hver kompetent myndigheds offentliggørelse af administrative sanktioner og foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 16 og angiver, hvor længe hver enkelt medlemsstat offentliggør administrative sanktioner og foranstaltninger.

Artikel 20Indberetning af overtrædelser

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder indfører effektive og pålidelige mekanismer, som kan anvendes til hurtigst muligt at indberette potentielle eller faktiske overtrædelser af nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, og af [forordning (EU) ---/----[IFR], herunder følgende:

a)  særlige procedurer for behandling af indberetninger om overtrædelser

b)  passende beskyttelse af ansatte i investeringsselskaber, som indberetter overtrædelser begået inden for investeringsselskabet, mod gengældelse, forskelsbehandling og andre former for uretfærdig behandling fra investeringsselskabets side

c)  beskyttelse af personoplysninger både hvad angår den person, som indberetter overtrædelsen, og den fysiske person, som formodes at være ansvarlig for nævnte overtrædelse, i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679

d)  klare regler, der sikrer, at en person, der indberetter overtrædelser begået inden for investeringsselskabet, til enhver tid garanteres fuld fortrolighed, medmindre offentliggørelse kræves i henhold til national ret som led i yderligere efterforskninger eller efterfølgende retssager.

2.  Medlemsstaterne stiller krav om, at investeringsselskaber har passende procedurer for deres ansatte, således at de kan indberette overtrædelser internt gennem en særlig uafhængig kanal. Disse procedurer kan oprettes af arbejdsmarkedets parter, forudsat at nævnte procedurer sikrer den samme beskyttelse som den i stk. 1, litra b), c) og d) omhandlede.

Artikel 21Klageadgang

Medlemsstaterne sikrer, at de afgørelser og foranstaltninger, der er truffet i medfør af [forordning (EU) ---/----[IFR] eller i medfør af love og administrative bestemmelser vedtaget i overensstemmelse med dette direktiv, kan påklages.

KAPITEL 2Kontrolproces

Afdeling 1Proces til vurdering af den interne kapital

Artikel 22Intern kapital

1.  Investeringsselskaber skal råde over sunde, effektive og komplette strategier og processer for løbende vurdering og opretholdelse af en intern kapital af en størrelse, type og fordeling, som de anser for passende til at dække arten og omfanget af de risici, som de er eller vil kunne blive eksponeret for.

2.  De strategier og processer, der er omhandlet i stk. 1, underkastes regelmæssig intern kontrol for at sikre, at de vedbliver at være fyldestgørende og stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af investeringsselskabets virksomhed.

Afdeling 2.

Intern ledelse, gennemsigtighed, behandling af risici og aflønning

Artikel 23Vurdering med henblik på anvendelse af denne afdeling

1.  Medlemsstaterne skal med henblik på denne afdeling sikre, at investeringsselskaber på årsbasis og i overensstemmelse med litra a) og b) vurderer, om de opfylder betingelserne i artikel 12, stk. 1, i [forordning (EU) ---/----[IFR]:

a)  et investeringsselskab skal på grundlag af tallene for den toårsperiode, der ligger umiddelbart forud for et givet regnskabsår, konstatere, om det opfylder betingelserne i artikel 12, stk. 1, litra c)-g), i [forordning (EU) ---/----[IFR]

b)  et investeringsselskab skal på grundlag af tallene for den samme periode konstatere, om det i gennemsnit overstiger grænseværdierne i artikel 12, stk. 1, litra a), b), h) og i) , i [forordning (EU) ---/----[IFR].

2.  Denne afdeling finder ikke anvendelse, når et investeringsselskab på grundlag af den i stk. 1 omhandlede vurdering konstaterer, at det opfylder alle betingelserne i artikel 12, stk. 1, i [forordning (EU) ---/----[IFR].

3.  Et investeringsselskab, som på grundlag af den i stk. 1 omhandlede vurdering konstaterer, at det ikke opfylder alle betingelserne i artikel 12, stk. 1, i [forordning (EU) ---/----[IFR], skal overholde bestemmelserne i denne afdeling fra det regnskabsår, der følger efter det regnskabsår, hvori vurderingen fandt sted.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at denne afdeling finder anvendelse på investeringsselskaber på individuelt grundlag og på koncernniveau.

Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, som er omfattet af denne afdeling, gennemfører denne afdelings bestemmelser i de datterselskaber, der er finansieringsinstitutter som defineret i artikel 4, nr. 13), i [forordning (EU) ---/----[IFR], herunder dem, som er etableret i tredjelande, medmindre modervirksomheden i Unionen over for de kompetente myndigheder kan godtgøre, at denne afdelings anvendelse er i strid med lovgivningen i det tredjeland, hvor nævnte datterselskaber er etableret.

5.  De kompetente myndigheder kan fastsatte en kortere periode end de to år, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel, når følgende to betingelser begge er opfyldt:

a)  investeringsselskabets forretninger har været genstand for en væsentlig ændring, og

b)  som følge af litra a) opfylder investeringsselskabet de betingelser, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1, i [forordning (EU) ---/----[IFR].

6.  EBA udarbejder, efter høring af ESMA, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere den metode, der skal anvendes til at beregne det i stk. 1, litra b), i denne artikel omhandlede gennemsnit. EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [date of entry into force of this Directive].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 24Intern ledelse

1.  Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber har solide ledelsesordninger, herunder følgende:

a)  en klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemsigtig og konsekvent ansvarsfordeling

b)  effektive procedurer til at identificere, styre, overvåge og indberette de risici, som investeringsselskaber er eller kan blive eksponeret for

c)  fyldestgørende interne kontrolmekanismer, herunder en sund administrativ og regnskabsmæssig praksis

d)  en aflønningspolitik og -praksis, som er i overensstemmelse med og fremmer en forsvarlig og effektiv risikostyring.

2.  Når de i stk. 1 omhandlede ordninger indføres, tages der hensyn til de kriterier, der er omhandlet i dette direktivs artikel 26-31 samt i artikel 9 i direktiv 2014/65/EU.

3.  De i stk. 1 omhandlede ordninger omfatter hele virksomheden og står i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af risikoen i forretningsmodellen og investeringsselskabets aktiviteter.

4.  EBA udarbejder, efter høring af ESMA, udkast til forskriftsmæssige tekniske standarder for at specificere indholdet af anvendelsen af de i stk. 1 omhandlede ledelsesordninger. EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [tolv måneder efter dette direktivs ikrafttrædelsesdato].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr.1093/2010.

Artikel 25Rapportering per land

1.  Medlemsstaterne stiller krav til investeringsselskaber om på årsbasis for hver medlemsstat og hvert tredjeland, hvori investeringsselskabet har en filial eller et datterselskab, der er et finansieringsinstitut som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 26), i forordning (EU) nr. 575/2013, at offentliggøre følgende oplysninger:

a)    navnet, aktiviteternes art og datterselskabers og filialers geografiske beliggenhed

b)    omsætningen

c)    antal ansatte i fuldtidsækvivalenter

d)    resultatet før skat

e)    skat af resultatet

f)    modtagne offentlige tilskud.

2.  De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, revideres i overensstemmelse med direktiv 2006/43/EF og knyttes, når det er muligt, som bilag til årsregnskabet eller i givet fald det konsoliderede årsregnskab for det berørte investeringsselskab.

Artikel 26Behandling af risici

1.  Medlemsstaterne sikrer, at ledelsesorganet i investeringsselskabet godkender og regelmæssigt gennemgår strategier og politikker for investeringsselskabets risikovillighed og for styring, overvågning og reduktion af de risici, som investeringsselskabet er eller kan blive eksponeret for, under hensyntagen til det makroøkonomiske miljø og investeringsselskabets forretningsmæssige cyklus.

2.  Medlemsstaterne påser, at ledelsesorganet afsætter tilstrækkelig tid til at sikre korrekt behandling af de i stk. 1 omhandlede risici, og at det afsætter tilstrækkelige ressourcer til styring af alle de væsentlige risici, som investeringsselskabet er udsat for.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber indfører rapporteringsveje til ledelsesorganet for alle væsentlige risici og for alle risikostyringspolitikker og eventuelle ændringer heraf.

4.  Medlemsstaterne stiller krav om, at alle investeringsselskaber, der ikke opfylder kriterierne fastlagt i artikel 30, stk. 4, litra a), nedsætter et risikoudvalg sammensat af medlemmer af ledelsesorganet, som ikke varetager ledelsesfunktioner i det pågældende investeringsselskab.

Medlemmerne af det i første afsnit omhandlede risikoudvalg skal have passende kendskab, faglig kompetence og ekspertise til fuldt ud at forstå, håndtere og overvåge investeringsselskabets risikostrategi og risikovillighed. De sikrer, at risikoudvalget rådgiver ledelsesorganet om investeringsselskabets overordnede nuværende og fremtidige risikovillighed og -strategi og bistår ledelsesorganet med at overvåge den øverste ledelses gennemførelse af denne strategi. Ledelsesorganet bevarer det overordnede ansvar for investeringsselskabets risikostrategier og -politikker.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion og risikoudvalget i nævnte ledelsesorgan, hvis et sådant er blevet nedsat, har adgang til oplysninger om de risici, selskabet er eller kan blive eksponeret for.

Artikel 27Kunderisiko, markedsrisiko og selskabsrisiko

1.  De kompetente myndigheder sikrer, at investeringsselskaber råder over solide strategier, politikker, processer og systemer til identifikation, måling, styring og overvågning af følgende:

a)  væsentlige kilder til og virkninger af kunderisici

b)  væsentlige kilder til og virkninger af markedsrisici

c)  risici for investeringsselskabet, navnlig som følge af dets handelsaktiviteter, når det handler for egen regning, og i forhold til koncentrationsrisikoen som følge af eksponeringer mod individuelle kunder og grupper af indbyrdes forbundne kunder

d)  likviditetsrisikoen inden for relevante tidshorisonter, herunder inden for samme dag, for at sikre, at investeringsselskabet opretholder tilstrækkelig likviditet.

Strategierne, politikkerne, processerne og systemerne skal stå i rimeligt forhold til investeringsselskabets kompleksitet, risikoprofil og arbejdsområde samt den risikotolerance, som ledelsesorganet har fastsat, og afspejle investeringsselskabets betydning i hver enkelt medlemsstat, hvor det udøver aktiviteter.

2.  Uanset artikel 23 finder stk. 1, litra a), c) i forbindelse med koncentrationsrisiko og d) anvendelse på investeringsselskaber, som opfylder betingelserne i artikel 12, stk. 1, i [forordning (EU) ---/----[IFR].

3.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 for at præcisere enkeltheder, der skal sikre, at investeringsselskaber råder over solide strategier, politikker, processer og systemer. Kommissionen tager i den forbindelse hensyn til udviklingen på de finansielle markeder, navnlig fremkomsten af nye finansielle produkter, udviklingen i regnskabsstandarder og udvikling, som fremmer konvergensen i tilsynspraksis.

Artikel 28Aflønningspolitik

1.  De kompetente myndigheder sikrer, at investeringsselskaber, når de udformer og anvender deres politikker for aflønning af den øverste ledelse, risikotagere, medarbejdere med kontrolfunktioner og enhver medarbejder med en samlet løn, der mindst svarer til den laveste løn til den øverste ledelse og risikotagere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på risikoprofilen for investeringsselskabet eller for de aktiver, som det forvalter, efterlever følgende principper:

a)  aflønningspolitikken er klart dokumenteret og står i rimeligt forhold til investeringsselskabets størrelse, interne organisation og art samt til omfanget og kompleksiteten af dets aktiviteter

aa)  aflønningspolitikken er ikke-diskriminerende, hvilket betyder, at samme eller lignende jobtyper er ligeligt betalt uanset køn.

b)  aflønningspolitikken er i overensstemmelse med og fremmer en forsvarlig og effektiv risikostyring

ba)  aflønningspolitikken afspejler ikke blot kortsigtet profit, men tager også hensyn til de langsigtede virkninger af de trufne investeringsbeslutninger

c)  aflønningspolitikken omfatter foranstaltninger til forhindring af interessekonflikter, fremmer ansvarlig forretningsadfærd og tilskynder til risikobevidsthed og forsigtig risikotagning

d)  ledelsesorganet sørger i dets tilsynsfunktion for at fastlægge og med regelmæssige mellemrum revidere aflønningspolitikken og er ansvarligt for tilsynet med dens gennemførelse

e)  gennemførelsen af aflønningspolitikken underkastes en central og uafhængig intern kontrol fra kontrolfunktionernes side

f)  de medarbejdere, der udfører kontrolfunktioner, arbejder uafhængigt af de afdelinger, som de fører tilsyn med, har passende beføjelser og aflønnes i henhold til opnåelsen af de mål, der er knyttet til deres funktioner, uanset resultaterne på de forretningsområder, som de kontrollerer

g)  det i artikel 31 omhandlede aflønningsudvalg eller, hvis et sådant udvalg ikke er nedsat, ledelsesorganet i dets tilsynsfunktion fører direkte tilsyn med aflønningen af den øverste ledelse inden for risikostyrings- og overholdelsesfunktionen

h)  aflønningspolitikken skelner under hensyntagen til de nationale bestemmelser om lønfastsættelse klart mellem de kriterier, der lægges til grund for fastsættelse af følgende:

i)   fast grundløn, som primært afspejler relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar, jf. den ansattes stillingsbeskrivelse som del af ansættelsesvilkårene

ii)   variabel løn, som afspejler bæredygtige og risikovægtede resultater for den ansatte samt resultater ud over, hvad der kræves for at opfylde kravene i den ansattes stillingsbetegnelse

i)  den faste aflønningskomponent udgør en tilstrækkelig høj andel af den samlede løn, således at der kan føres en helt igennem fleksibel politik for variable aflønningskomponenter, herunder muligheden for ikke at udbetale variable aflønningskomponenter.

2.  Medlemsstaterne skal med henblik på stk. 1, litra i), sikre, at investeringsselskaberne fastlægger passende forhold mellem den faste og den variable komponent af den samlede løn i deres aflønningspolitikker, under hensyntagen til investeringsselskabets forretningsaktiviteter og dermed forbundne risici samt den indflydelse, som de i stk. 1 omhandlede forskellige medarbejderkategorier har på investeringsselskabets risikoprofil.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaberne anvender de i stk. 1 omhandlede principper på en måde, der svarer til deres størrelse og interne organisation og til arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter.

4.  EBA udarbejder, efter høring af ESMA, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere passende kriterier til identifikation af de medarbejderkategorier, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på investeringsselskabets risikoprofil, jf. stk. 1. EBA og ESMA tager behørigt hensyn til Kommissionens henstilling 2009/384/EF af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren samt eksisterende retningslinjer for aflønning i UCITS, AIFMD og MiFID II og sigter mod at minimere afvigelser fra eksisterende bestemmelser.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [ni måneder efter dette direktivs ikrafttrædelsesdato].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 29

Investeringsselskaber med ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige

Medlemsstaterne sikrer, at når investeringsselskaber modtager ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 28), i direktiv 2014/59/EU, udbetaler de ingen variabel aflønning.

Artikel 30Variablel aflønning

1.  Medlemsstaterne sikrer, at eventuel variabel aflønning, som tildeles og udbetales af investeringsselskaber til den øverste ledelse, risikotagere og medarbejdere, der udfylder kontrolfunktioner, enhver medarbejder, hvis samlede løn ligger inden for samme lønramme som den øverste ledelse, og risikotagere, hvis arbejde har væsentlig indflydelse på investeringsselskabets risikoprofil eller risikofilerne for de aktiver, som det forvalter, opfylder alle de følgende krav:

a)  hvis den variable aflønning er resultatafhængig, fastsættes den samlede variable aflønning på grundlag af en vurdering af den enkelte medarbejders og den pågældende afdelings resultater og investeringsselskabets samlede resultater

b)  ved vurderingen af den enkelte medarbejders resultater tages der hensyn til såvel finansielle som ikkefinansielle kriterier

c)  den i litra a) omhandlede resultatvurdering baseres på en flerårig periode, hvor der tages hensyn til investeringsselskabets forretningsmæssige cyklus og dets forretningsrisici

d)  den variable aflønning har ikke indvirkning på investeringsselskabets evne til at sikre et sundt kapitalgrundlag

e)  garanteret variabel aflønning forekommer kun i forbindelse med nye medarbejdere og kun i det første ansættelsesår

f)  godtgørelser, der kommer til udbetaling, hvis ansættelseskontrakten opsiges før tid, afspejler de resultater, medarbejderen har opnået over en periode, og belønner ikke manglende resultater eller forseelser

g)  lønpakker knyttet til kompensation eller buy-out fra kontrakter i forbindelse med tidligere beskæftigelse tilpasses investeringsselskabets interesser på længere sigt

h)  ved målingen af de resultater, som lægges til grund for beregningen af puljer af variabel aflønning, tages der højde for alle former for aktuelle og fremtidige risici samt kapitalomkostningerne og likviditet i overensstemmelse med forordning (EU) ---/---- [IFR]

i)  tildelingen af variable lønkomponenter i investeringsselskabet tager højde for alle typer af aktuelle og fremtidige risici

j)  mindst 40 % af den variable aflønning består af følgende instrumenter:

1)  aktier eller, afhængigt af det pågældende investeringsselskabs juridiske struktur, tilsvarende ejerskabsinteresser

2)  instrumenter baseret på aktier eller, afhængigt af det pågældende investeringsselskabs juridiske struktur, tilsvarende ikkelikvide instrumenter

3)  hybride kernekapitalinstrumenter eller supplerende kapitalinstrumenter eller andre instrumenter, som fuldt ud kan konverteres til egentlige kernekapitalinstrumenter eller nedskrives, og som i tilstrækkelig grad afspejler investeringsselskabets kreditkvalitet som en going concern

ja)  uanset litra j), kan de kompetente nationale myndigheder, hvis et investeringsselskab ikke udsteder nogen af de i dette litra anførte instrumenter, godkende anvendelsen af alternative ordninger, der opfylder samme formål

k)  mindst 50 % af den variable aflønning udskydes i mindst ▌fem år alt efter, hvad der er relevant, afhængigt af investeringsselskabets forretningsmæssige cyklus, forretningens art, de dermed forbundne risici og den pågældende medarbejders arbejdsopgaver, dog ikke hvis den variable aflønning udgør et meget stort beløb, for i sådanne tilfælde skal mindst 60 % af den variable aflønning udskydes

l)  op til 100 % af den variable aflønning reduceres, hvis investeringsselskabets finansielle resultater har været beskedne eller negative, herunder gennem ordninger vedrørende fradrags- eller tilbagebetalingsprocedurer, der er omfattet af kriterier, som investeringsselskaberne har fastsat, og som navnlig vedrører situationer, hvor den pågældende medarbejder:

i) har deltaget i eller været ansvarlig for adfærd, der resulterede i betydelige tab for investeringsselskabet

ii) ikke længere anses for at være egnet og hæderlig

m)  skønsmæssige pensionsydelser er i overensstemmelse med investeringsselskabets forretningsstrategi, målsætninger, værdier og langsigtede interesser.

2.  De kompetente myndigheder skal med henblik på stk. 1 sikre følgende:

a)  de i artikel 28, stk. 1, omhandlede medarbejdere benytter ikke personlige afdækningsstrategier eller løn- og ansvarsrelaterede forsikringer til at underminere de principper, der er omhandlet i stk. 1

b)  variabel løn udbetales ikke gennem finansielle ordninger eller metoder, der gør det lettere at undlade at overholde dette direktiv eller forordning (EU) ---/---- [IFR].

3.  De i stk. 1, litra j), omhandlede instrumenter skal med henblik på nævnte bestemmelse være omfattet af en passende tilbageholdelsespolitik, der er udformet således, at den koordinerer medarbejdernes incitamenter med investeringsselskabets, kreditorernes og kundernes langsigtede interesser. Medlemsstaterne eller deres kompetente myndigheder kan pålægge begrænsninger med hensyn til arten og udformningen af disse instrumenter eller helt forbyde brugen af visse instrumenter til variabel aflønning.

Den i stk. 1, litra k), omhandlede udskydelse af den variable aflønning godtgøres ikke hurtigere end på pro rata-basis.

For så vidt angår stk. 1, litra m), gælder det, at hvis medarbejderen forlader investeringsselskabet før pensionsalderen, skal investeringsselskabet tilbageholde de skønsmæssigt fastsatte pensionsydelser i en periode på fem år i form af instrumenter som omhandlet i litra j). Hvis en medarbejder når pensionsalderen, skal de skønsmæssigt fastsatte pensionsydelser udbetales til den pågældende i form af instrumenter som omhandlet i litra j) efter en femårig tilbageholdelsesperiode for den pågældende medarbejder.

4.  Stk. 1, litra j) og k), og stk. 3, tredje afsnit, finder ikke anvendelse på:

a)  et investeringsselskab, hvis værdi af balanceførte og ikke-balanceførte aktiver i gennemsnit udgør 100 mio. EUR eller derunder i den fireårsperiode, der ligger umiddelbart forud for et givet regnskabsår

b)  en medarbejder, hvis årlige variable aflønning ikke overstiger 50 000 EUR og ikke udgør over en fjerdedel af medarbejderens samlede årlige aflønning.

Uanset litra a) kan de kompetente myndigheder beslutte, at investeringsselskaber med aktivværdier under den i litra a) omhandlede tærskel ikke er omfattet af undtagelsen på grund af arten og omfanget af deres aktiviteter, deres interne organisation eller i givet fald kendetegnene ved den koncern, de tilhører.

Uanset litra b) kan de kompetente myndigheder beslutte, at medarbejdere, hvis årlige variable aflønning ligger under de i litra b) omhandlede tærskler, ikke er omfattet af undtagelsen på grund af det nationale markeds specifikke kendetegn, hvad angår aflønningspraksis, eller på grund af arten af disse medarbejderes ansvarsområder eller deres jobprofil.

5.  Medlemsstaterne kræver, at investeringsselskaber anvender bestemmelserne i denne artikel på aflønning for ydede tjenester eller resultater efter regnskabsåret med den i artikel 23, stk. 1, omhandlede vurdering.

6.  EBA udarbejder, efter høring af ESMA, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de kategorier af instrumenter, der opfylder betingelserne i stk. 1, litra j), nr. 3).

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [nine months from the date of entry into force of this Directive].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 31Aflønningsudvalg

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de ▌investeringsselskaber, der ikke opfylder kravet i artikel 30, stk. 4, litra a), nedsætter et aflønningsudvalg. Aflønningsudvalget sammensættes med ligevægt mellem kønnene og udøver kompetent og uafhængigt skøn i sager om aflønningspolitikker og -praksisser samt incitamenter, der er indført med henblik på risikostyring samt forvaltning af kapital og likviditet. I en koncern kan aflønningsudvalget være et aflønningsudvalg på koncernplan.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at ▌aflønningsudvalget forbereder afgørelser vedrørende aflønning, der skal træffes af ledelsesorganet, herunder afgørelser, der har konsekvenser for det pågældende investeringsselskabs risici og risikostyring. Formanden for og medlemmerne af aflønningsudvalget er medlemmer af ledelsesorganet, som ikke varetager ledelsesfunktioner i det pågældende investeringsselskab. Hvis arbejdstagernes repræsentation i ledelsesorganet er fastsat i national lovgivning, deltager en eller flere repræsentanter for arbejdstagerne i aflønningsudvalget.

3.  Når de i stk. 2 omhandlede afgørelser forberedes, tager aflønningsudvalget højde for offentlighedens interesse samt aktionærernes, investorernes og andre interessenters langsigtede interesser i investeringsselskabet.

Artikel 32Tilsyn med aflønningspolitik

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder indsamler oplysninger offentliggjort i overensstemmelse med artikel 51, litra c), d) og f), i [forordning (EU) ---/----[IFR] og anvender nævnte oplysninger til at benchmarke aflønningstendenser og -praksisser. De kompetente myndigheder forelægger EBA disse oplysninger.

2.  EBA anvender de oplysninger, som den modtager fra de kompetente myndigheder i overensstemmelse med stk. 1, til at benchmarke aflønningstendenser og -praksisser på EU-plan.

3.  EBA udsteder, efter høring af ESMA, retningslinjer for anvendelsen af forsvarlige aflønningspolitikker. Disse retningslinjer tager som et minimum hensyn til de i artikel 28-31 omhandlede krav og de i Kommissionens henstilling 2009/384/EF omhandlede principper for forsvarlige aflønningspolitikker(24).

4.  Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, efter anmodning, forelægger de kompetente myndigheder oplysninger om antallet af fysiske personer i hvert investeringsselskab, der aflønnes med 1 mio. EUR eller mere pr. regnskabsår, i lønrammer på 1 mio. EUR, herunder oplysninger om deres ansvarsområder, det pågældende forretningsområde og hovedelementerne løn, bonus, langsigtede gratialer og pensionsbidrag. De kompetente myndigheder sender disse oplysninger til EBA, som offentliggør dem i et fælles rapporteringsformat opdelt efter hjemland. EBA kan, efter høring af ESMA, udarbejde retningslinjer for at lette gennemførelsen af dette stykke og sikre ensartetheden af de indsamlede oplysninger.

Artikel 32a

EBA's rapport om ESG-relaterede risici

EBA udarbejder en rapport om indførelse af tekniske kriterier for eksponeringer mod aktiviteter, der i væsentlig grad er knyttet til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige mål (ESG) i forbindelse med tilsynskontrol- og vurderingsprocessen for risici, med henblik på at vurdere de mulige kilder til og virkninger af sådanne risici for investeringsselskaber, idet der tages hensyn til ESG-klassificeringen [indsæt henvisning til juridisk tekst, når en sådan findes].

Den i første afsnit omhandlede rapport fra EBA skal mindst omfatte:

a)  en definition af ESG-relaterede risici, fysiske risici og overgangsrisici, herunder risici i forbindelse med afskrivning af aktiver som følge af reguleringsmæssige ændringer, kvalitative og kvantitative kriterier og parametre, der er relevante for vurderingen af sådanne risici, samt en metode til vurdering af, hvorvidt sådanne risici kan opstå på kort, mellemlang eller lang sigt og om de kan få væsentlige finansielle konsekvenser for et investeringsselskab

b)  en vurdering af, hvorvidt betydelige koncentrationer af konkrete aktiver vil kunne øge de ESG-relaterede risici, fysiske risici og overgangsrisici for et investeringsselskab

c)  en beskrivelse af de processer, som et investeringsselskab kan anvende til at identificere, vurdere og håndtere ESG-relaterede risici, fysiske risici og overgangsrisici

d)  de kriterier, parametre og målestokke, som tilsynsførende og institutter kan anvende til at vurdere virkningen af kort-, mellem- og langsigtede ESU-relaterede risici i forbindelse med tilsynskontrol- og vurderingsprocessen.

EBA forelægger Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om sine resultater senest [to år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden].

På grundlag af denne rapport kan EBA om nødvendigt vedtage retningslinjer med det formål at indføre kriterier vedrørende ESG-relaterede risici for tilsynskontrollen og vurderingsprocessen, som tager hensyn til resultaterne af den i denne artikel nævnte EBA-rapport.

Afdeling 3

Tilsynskontrol- og vurderingsproces

Artikel 33 Tilsynskontrol og vurdering

1.  De kompetente myndigheder fører kontrol med de ordninger, strategier, processer og mekanismer, som investeringsselskaberne indfører for at efterkomme dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR], og vurderer alle de følgende elementer for at sikre en sund styring og dækning af deres risici:

a)  de i artikel 27 omhandlede risici

b)  den geografiske placering af et investeringsselskabs eksponeringer

c)  investeringsselskabets forretningsmodel

d)  vurderingen af systemiske risici under hensyntagen til identifikationen og målingen af systemisk risiko i henhold til artikel 23 i forordning (EU) nr. 1093/2010 eller ESRB's henstillinger

da)  risiciene for sikkerheden i de net- og informationssystemer, som investeringsselskaber bruger i deres aktiviteter for at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af deres processer og data

e)    investeringsselskabernes eksponering for renterisici som følge af ikkehandelsmæssige aktiviteter

f)    investeringsselskabernes ledelsessystemer og ledelsesorganets medlemmers evne til at varetage deres opgaver.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder fastlægger hyppigheden og omfanget af den kontrol og vurdering, der er omhandlet i stk. 1, under hensyntagen til størrelsen, den systemiske betydning, arten, omfanget og kompleksiteten af det pågældende investeringsselskab og under hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

De kompetente myndigheder udfører kun kontrollen, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel, med hensyn til investeringsselskaber, som opfylder betingelserne i artikel 12, stk. 1, i [forordning (EU) ---/----[IFR], hvis de beslutter, at størrelsen, den systemiske betydning, arten, omfanget og kompleksiteten af disse selskabers aktiviteter kræver en sådan kontrol.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder uden ophold informerer EBA om resultaterne af en kontrol, hvis nævnte kontrol viser, at et investeringsselskab kan udgøre en systemisk risiko som omhandlet i artikel 23 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

4.  De kompetente myndigheder træffer passende foranstaltninger, hvis den i stk. 1, litra e), omhandlede kontrol og vurdering har vist, at den økonomiske værdi af et investeringsselskabs egenkapital er faldet med mere end 15 % af dets kernekapital som følge af en pludselig og uventet ændring af renterne, jf. de seks stødscenarier i forbindelse med tilsyn, som anvendes på renter og er specificeret i [Kommissionens delegerede forordning, som er vedtaget i henhold til artikel 98, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU].

5.  Ved udførelsen af det tilsyn og den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, litra f), skal de kompetente myndigheder have adgang til dagsordener, mødereferater og dokumenter i forbindelse med ledelsesorganets møder og møder i dets udvalg og resultaterne af den interne eller eksterne vurdering af ledelsesorganets resultater.

6.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 for at præcisere enkeltheder, der skal sikre, at investeringsselskabers ordninger, strategier, processer og mekanismer sikrer en sund styring og dækning af deres risici. Kommissionen tager i den forbindelse hensyn til udviklingen på de finansielle markeder, navnlig fremkomsten af nye finansielle produkter, udviklingen i regnskabsstandarder og udvikling, som fremmer konvergensen i tilsynspraksis.

Artikel 34Løbende tilsyn med tilladelsen til at anvende interne modeller

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder regelmæssigt og mindst hvert tredje år fører tilsyn med investeringsselskabernes opfyldelse af de krav til tilladelsen til at anvende interne modeller, der er omhandlet i artikel 22 i [forordning (EU) ---/----]. De kompetente myndigheder tager især hensyn til ændringer i et investeringsselskabs virksomhed og anvendelsen af nævnte modeller på nye produkter og fører tilsyn med og foretager vurdering af, om investeringsselskabet anvender veludviklede og tidssvarende teknikker og praksisser i forbindelse med nævnte modeller. De kompetente myndigheder sikrer, at væsentlige mangler i et investeringsselskabs interne modeller til risikodækning udbedres, eller tager skridt til begrænsning af følgerne, herunder ved at stille krav om kapitaltillæg eller højere multiplikationsfaktorer.

2.  Når der for interne markedsrisikomodeller forekommer mange overskridelser, jf. artikel 366 i forordning (EU) nr. 575/2013, der indikerer, at modellerne ikke er eller ikke længere er nøjagtige, inddrager de kompetente myndigheder tilladelsen til anvendelse af de interne modeller eller træffer passende foranstaltninger til at sikre, at modellerne straks forbedres inden for en bestemt tidshorisont.

3.  Når et investeringsselskab, som har fået tilladelse til at anvende interne modeller, ikke længere opfylder kravene til anvendelse af nævnte modeller, stiller de kompetente myndigheder krav om, enten at det godtgøres, at virkningen af den manglende opfyldelse er uvæsentlig, eller at der forelægges en plan og en frist for opfyldelse af nævnte krav. De kompetente myndigheder stiller krav om, at den forelagte plan forbedres, når det er usandsynligt, at den pågældende plan fører til fuld opfyldelse af kravene, eller når fristen ikke er passende.

Når det er usandsynligt, at investeringsselskabet vil opfylde kravene inden for den fastsatte frist eller ikke på tilfredsstillende vis har godtgjort, at virkningen af den manglende opfyldelse er uvæsentlig, sikrer medlemsstaterne, at de kompetente myndigheder inddrager tilladelsen til at anvende interne modeller eller begrænser den til de områder, hvor kravene opfyldes, eller de områder, hvor kravene vil kunne opfyldes inden for en passende frist.

4.  EBA analyserer interne modeller på tværs af investeringsselskaber og analyserer den måde, hvorpå investeringsselskaber anvender interne modeller til at behandle lignende risici eller eksponeringer.

EBA skal med henblik på at fremme en konsekvent og effektiv tilsynspraksis på basis af nævnte analyse og i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 udarbejde retningslinjer med benchmarks for, hvordan investeringsselskaber bør anvende interne modeller, og hvordan nævnte interne modeller bør behandle lignende risici eller eksponeringer.

Medlemsstaterne tilskynder de kompetente myndigheder til at tage hensyn til nævnte analyse og nævnte retningslinjer i forbindelse med den i stk. 1 omhandlede tilsynskontrol.

Afdeling 4

Tilsynsforanstaltninger og -beføjelser

Artikel 35Tilsynsforanstaltninger

De kompetente myndigheder stiller krav om, at investeringsselskaber på et tidligt stadium træffer de nødvendige foranstaltninger til at behandle følgende problemer:

a)  investeringsselskabet opfylder ikke kravene i dette direktiv eller i [forordning (EU) ---/----[IFR]

b)  de kompetente myndigheder har dokumentation for, at investeringsselskabet sandsynligvis vil overtræde bestemmelserne i [forordning (EU) ---/----[IFR] eller bestemmelserne til gennemførelse af dette direktiv inden for de følgende 12 måneder.

Artikel 36Tilsynsbeføjelser

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder under varetagelsen af deres opgaver har de nødvendige tilsynsbeføjelser til at gribe ind i investeringsselskabernes aktiviteter på en forholdsmæssig måde.

2.  De kompetente myndigheder har med henblik på artikel 33, artikel 34, stk. 3, og artikel 35 samt på anvendelsen af [forordning (EU) ---/----[IFR] beføjelse til:

a)  at stille krav til investeringsselskaberne om yderligere kapital i forhold til kravene i artikel 11 i [forordning (EU) ---/----[IFR] i de situationer, der er omhandlet i artikel 37 i dette direktiv, eller til at tilpasse den kapital, der stilles krav om i tilfælde af væsentlige ændringer af nævnte investeringsselskabers forretninger

b)  at stille krav om, at de ordninger, processer, mekanismer og strategier, der iværksættes i overensstemmelse med artikel 22 og 24, styrkes

c)  at stille krav om, at investeringsselskaberne forelægger en plan for opfyldelse af tilsynskravene i dette direktiv og i [forordning (EU) ---/----[IFR], fastsætte en frist, som ikke må overskride et år, for gennemførelsen af nævnte plan og stille krav om forbedringer af den pågældende plan med hensyn til omfang og frist

d)  at stille krav om, at investeringsselskaberne anvender en bestemt nedskrivningspolitik eller behandling af aktiverne i forhold til kapitalkravene

e)  at begrænse investeringsselskabernes forretningsområde, transaktioner eller netværk eller at stille krav om at opgive aktiviteter, der indebærer for stor risiko for et investeringsselskabs finansielle soliditet

f)  at stille krav om, at risikoen i forbindelse med investeringsselskabernes virksomhed, produkter og systemer, herunder outsourcede aktiviteter, reduceres

g)  at stille krav om, at investeringsselskaberne begrænser variabel aflønning som en procentdel af nettoindkomsten, når nævnte aflønning er uforenelig med opretholdelsen af et sundt kapitalgrundlag

h)  at stille krav om, at investeringsselskaberne anvender nettooverskuddet til at styrke kapitalgrundlaget

i)  at stille krav om, at et investeringsselskab begrænser eller forbyder udlodninger eller rentebetaling til aktionærer, selskabsdeltagere eller indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter, hvis dette forbud ikke betragtes som misligholdelse fra investeringsselskabets side

j)  at indføre supplerende eller hyppigere indberetningskrav i forhold til dem, der er fastsat i dette direktiv og i [forordning (EU) ---/----[IFR], herunder indberetning af kapital- og likviditetspositioner

k)  at indføre særlige likviditetskrav

l)  at stille yderligere oplysningskrav ▌

la)  at stille krav om, at investeringsselskaber reducerer sikkerhedsrisiciene for deres net- og informationssystemer for at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af deres processer og data.

For så vidt angår litra j) kan de kompetente myndigheder kun stille krav til investeringsselskaber om yderligere eller hyppigere indberetning, såfremt de oplysninger, der skal indberettes, ikke er overlappende, og en af følgende betingelser er opfyldt:

a)  en af betingelserne i artikel 35, litra a) eller b), er blevet opfyldt

b)  den kompetente myndighed anser det for nødvendigt at indsamle de dokumentation, der er omhandlet i artikel 35, litra b)

ba)  de yderligere oplysninger er nødvendige i hele perioden til investeringsselskabets tilsynskontrol og vurderingsproces, jf. artikel 33.

Oplysninger anses for at være overlappende, når den kompetente myndighed allerede har de samme eller tilnærmelsesvis de samme oplysninger, når nævnte oplysninger kan frembringes af den kompetente myndighed eller kan indhentes af den samme kompetente myndighed med andre midler end et krav til investeringsselskabet om at indberette dem. En kompetent myndighed stiller ikke krav om yderligere oplysninger, når oplysningerne er tilgængelige for den kompetente myndighed i et andet format eller en anden detaljeringsgrad end de yderligere oplysninger, som skal indberettes, og det andet format eller den anden detaljeringsgrad ikke forhindrer den i at udarbejde oplysninger, som i det væsentlige er de samme.

Artikel 37Krav om yderligere kapital

1.  De kompetente myndigheder stiller kun krav om yderligere kapital, jf. artikel 36, stk. 2, litra a), når de på grundlag af kontrollerne ifølge artikel 35 og 36 konkluderer, at et investeringsselskab befinder sig i en af følgende situationer:

a)  investeringsselskabet er udsat for risici eller elementer af risici, som ikke ▌i tilstrækkelig grad er dækket af en af K-faktorerne som omhandlet i [forordning (EU) ---/----[IFR]

b)  investeringsselskabet opfylder ikke de i artikel 22 og 24 omhandlede krav, og andre administrative foranstaltninger vil sandsynligvis ikke forbedre ordningerne, processerne, mekanismerne og strategierne tilstrækkeligt inden for et passende tidsrum

c)  den tilsynsmæssige værdiansættelse af handelsbeholdningen er ikke tilstrækkelig til at gøre det muligt for investeringsselskabet at sælge eller afdække sine positioner inden for kort tid uden at lide væsentlige tab under normale markedsvilkår

d)  den vurdering, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 34, har afdækket, at den manglende opfyldelse af kravene til anvendelse af de tilladte interne modeller sandsynligvis medfører utilstrækkelig kapital

e)  investeringsselskabet undlader gentagne gange at etablere eller opretholde tilstrækkelig yderligere kapital, jf. artikel 38, stk. 1.

4.  De kompetente myndigheder stiller krav om, at investeringsselskaber opfylder det krav om yderligere kapital, der er omhandlet i artikel 36, stk. 2, litra a), med kapitalgrundlaget på følgende betingelser:

a)  mindst tre fjerdedele af kravet om yderligere kapital opfyldes med kernekapital

b)  mindst tre fjerdedele af kernekapitalen består af egentlig kernekapital

c)  nævnte kapitalgrundlag anvendes ikke til at opfylde de kapitalkrav, der er omhandlet i artikel 11, litra a), b) og c), i [forordning (EU) ---/----[IFR].

5.  De kompetente myndigheder begrunder skriftligt deres beslutning om at stille krav om yderligere kapital, jf. artikel 36, stk. 2, litra a), ved at give en klar redegørelse for den udførlige vurdering af de elementer, der er omhandlet i stk. 1 ▌i denne artikel. Dette omfatter i det tilfælde, der er anført i stk. 1, litra d), i denne artikel en specifik begrundelse for, at den kapital, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 38, stk. 1, ikke længere anses for tilstrækkelig.

6.  EBA udarbejder, efter høring af ESMA et forslag til reguleringsmæssige tekniske standarder for at definere:

a)  de risici og elementer i risici, som ikke anses for at være dækket af K-faktorerne, og for disse risici og elementer af risici at fastlægge vejledende kvantitative parametre og kvalitative risikovurderinger, som skal anvendes af de kompetente myndigheder som omhandlet i [forordning (EU) ---/--- [IFR]

b)  begrebet "ikke i tilstrækkelig grad dækket", jf. denne artikels stk. 1, litra a)

c)  i hvilke tilfælde de kompetente myndigheder kan stille krav om yderligere kapital, hvis størrelsen, typen og fordelingen af den kapital, der anses for tilstrækkelig, er mere omfattende end kapitalkravet til investeringsselskabet i tredje del i [forordning (EU) ---/--- [IFR]

d)  maksimumsbeløb for yderligere kapital, som kan pålægges investeringsselskaber.

EBA sikrer, at udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder er forholdsmæssigt i lyset af:

i)  gennemførelsesbyrden for investeringsselskaber og kompetente myndigheder

ii)  muligheden for, at de større kapitalkrav, som gælder, såfremt investeringsselskaber ikke anvender interne modeller, kan begrunde indførelsen af mindre kapitalkrav, når risici og elementer af risici vurderes i henhold til stk. 2.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [nine months from the date of entry into force of this Directive].

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 38Vejledning om kapitalgrundlag

1.  De kompetente myndigheder påser, at investeringsselskaber har en kapital, som baseret på artikel 22 er tilstrækkeligt meget større end kravene i del tre i [forordning (EU) ---/----[IFR] og i dette direktiv, herunder de krav om yderligere kapital, som er omhandlet i artikel 36, stk. 2, litra a), for at sikre, at:

a)  konjunkturudsving ikke fører til overtrædelse af disse krav

b)  investeringsselskabernes kapital kan dække potentielle tab og risici konstateret ved tilsynskontrol.

2.  De kompetente myndigheder kontrollerer regelmæssigt den kapitalstørrelse, som de enkelte investeringsselskaber har fastsat i overensstemmelse med stk. 1, og underretter, hvis det er relevant, det berørte investeringsselskab om konklusionerne på denne kontrol, herunder eventuelle forventninger vedrørende tilpasninger af den kapitalstørrelse, der er fastsat i overensstemmelse med stk. 1. En sådan meddelelse skal indeholde den dato, inden hvilken den kompetente myndighed kræver tilpasningen fuldført.

Artikel 39 Samarbejde med afviklingsmyndigheder

1.  De kompetente myndigheder hører afviklingsmyndighederne, inden de fastsætter krav om yderligere kapital i henhold til artikel 36, stk. 2, litra a), og inden de meddeler investeringsselskaberne eventuelle forventninger vedrørende tilpasninger af kapitalstørrelsen som omhandlet i artikel 38, stk. 2. Til dette formål forelægger de kompetente myndigheder alle tilgængelige oplysninger for afviklingsmyndighederne.

2.  De kompetente myndigheder underretter de relevante afviklingsmyndigheder om kravet om yderligere kapital i henhold til artikel 36, stk. 2, litra a), og om eventuelle forventninger vedrørende tilpasninger som omhandlet i artikel 38, stk. 2.

Artikel 40Offentliggørelseskrav

Medlemsstaterne bemyndiger de kompetente myndigheder til at stille krav om, at:

a)  investeringsselskaberne offentliggør de oplysninger, der er omhandlet i artikel 45 i [forordning (EU) ---/----[IFR] mere end én gang om året og fastsætter frister for nævnte offentliggørelse

b)  investeringsselskaberne benytter bestemte medier og steder og navnlig deres websteder til offentliggørelse af andre oplysninger end årsregnskaberne

c)  moderselskaberne en gang om året, enten i komplet form eller i form af henvisninger til tilsvarende oplysninger, offentliggør en beskrivelse af deres juridiske struktur og investeringsselskabskoncernens ledelsesstruktur og organisatoriske struktur i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1, i dette direktiv og artikel 10 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 41Forpligtelse til at underrette EBA

1.  De kompetente myndigheder underretter EBA om følgende:

a)  deres tilsynskontrol- og vurderingsproces, der er omhandlet i artikel 33

b)  den metode, der anvendes til de beslutninger, der er omhandlet i artikel 36-38.

2.  EBA vurderer oplysningerne fra de kompetente myndigheder med henblik på at udvikle konsekvens i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen. Den kan anmode de kompetente myndigheder om yderligere oplysninger til at gennemføre sin vurdering på en forholdsmæssig måde og i overensstemmelse med artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

EBA aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om graden af konvergens mellem medlemsstaternes anvendelse af dette kapitel. EBA foretager peerevalueringer i overensstemmelse med artikel 30 i forordning (EU) nr. 1093/2010, når det er nødvendigt.

EBA udsteder i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 retningslinjer til de kompetente myndigheder med henblik på yderligere præcisering – på en måde, der svarer til investeringsselskabernes størrelse, struktur og interne organisation og til arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter – af de fælles procedurer og metoder i forbindelse med den tilsynskontrol- og vurderingsproces, der er omhandlet i stk. 1, og af vurderingen af behandlingen af de risici, der er omhandlet i artikel 27.

KAPITEL 3

Tilsyn med overholdelsen af koncernkapitaltesten

Afdeling 1Tilsyn med overholdelsen af koncernkapitaltesten

Artikel 42Fastlæggelse af den koncerntilsynsførende

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når moderselskabet for en investeringsselskabskoncern er et investeringsmoderselskab i Unionen, udøves tilsynet med overholdelsen af koncernkapitaltesten af den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse til nævnte investeringsmoderselskab i Unionen.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at når moderselskabet for et investeringsselskab er et investeringsmoderholdingselskab i Unionen eller et blandet finansielt moderholdingselskab i Unionen, udøves tilsynet med overholdelsen af koncernkapitaltesten af den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse til nævnte investeringsselskab.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at når to eller flere investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i to eller flere medlemsstater, har det samme investeringsmoderholdingselskab i Unionen eller det samme blandede finansielle moderholdingselskab i Unionen som moderselskab, udøves tilsynet med overholdelsen af koncernkapitaltesten af den kompetente myndighed for det investeringsselskab, der er meddelt tilladelse i den medlemsstat, hvor investeringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab er etableret.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at når moderselskaber til to eller flere investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i to eller flere medlemsstater, består af mere end ét investeringsholdingselskab eller blandet finansielt holdingselskab med hovedkontorer i forskellige medlemsstater, og der er et investeringsselskab i hver af disse medlemsstater, udøves tilsynet med overholdelsen af koncernkapitaltesten af den kompetente myndighed for investeringsselskabet med den største samlede balancesum.

5.  Medlemsstaterne sikrer, at når to eller flere investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i Unionen, har det samme investeringsholdingselskab i Unionen eller blandede finansielle holdingselskab i Unionen som moderselskab, og ingen af disse investeringsselskaber er meddelt tilladelse i den medlemsstat, hvor investeringsholdingselskabet eller det blandede finansielle holdingselskab er etableret, udøves tilsynet med overholdelsen af koncernkapitaltesten af den kompetente myndighed, der har meddelt tilladelse til investeringsselskabet med den største samlede balancesum.

6.  De kompetente myndigheder kan efter fælles aftale undlade at anvende kriterierne i stk. 3-5, når det under hensyntagen til de pågældende investeringsselskaber og omfanget af deres aktiviteter i de relevante medlemsstater ikke ville være hensigtsmæssigt at anvende dem med henblik på et effektivt tilsyn med overholdelsen af koncernkapitaltesten, og udpege en anden kompetent myndighed til at udøve tilsyn med overholdelsen af koncernkapitaltesten. I så fald giver de kompetente myndigheder, inden de træffer en sådan afgørelse, investeringsmoderholdingselskabet i Unionen eller det blandede finansielle moderholdingselskab i Unionen eller investeringsselskabet med den største samlede balancesum, alt efter hvad der er relevant, lejlighed til at udtale sig om nævnte tilsigtede afgørelse. De kompetente myndigheder underretter Kommissionen og EBA om enhver afgørelse derom.

Artikel 43Oplysningskrav i nødsituationer

Opstår der en nødsituation, herunder en situation som beskrevet i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1093/2010 eller en negativ udvikling på markederne, som potentielt kan bringe markedslikviditeten og stabiliteten i det finansielle system i fare i en af de medlemsstater, hvor enheder i en investeringsselskabskoncern er meddelt tilladelse, skal den koncerntilsynsførende, der er fastlagt i henhold til artikel 42, så hurtigt som praktisk muligt, med forbehold af kapitel 1, afdeling 2, i dette afsnit, underrette EBA, ESRB og eventuelle relevante kompetente myndigheder derom og meddele dem alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.

Artikel 44Tilsynskollegier

1.  Medlemsstaterne sikrer, at den gruppetilsynsførende, der er fastlagt i henhold til artikel 42, etablerer tilsynskollegier for at lette udførelsen af de i denne artikel omhandlede opgaver og sikre koordinering og samarbejde med de relevante tredjelandes tilsynsmyndigheder.

2.  Tilsynskollegierne fastsætter rammer for den koncerntilsynsførendes samt for EBA's og de andre kompetente myndigheders udførelse af følgende opgaver:

a)  de opgaver, der er omhandlet i artikel 43

b)  udveksling af oplysninger mellem alle kompetente myndigheder og med EBA i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) nr. 1093/2010 og med ESMA i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) nr. 1095/2010

c)  opnåelse af enighed om frivillig delegering af opgaver og ansvar mellem kompetente myndigheder, hvis det er relevant

d)  forøgelse af effektiviteten af tilsynet ved at søge at undgå unødvendigt dobbeltarbejde i forbindelse med tilsynskravene.

3.  Der etableres også tilsynskollegier, når alle datterselskaber i en investeringsselskabskoncern, hvis moderskab er et investeringsselskab i Unionen, et investeringsmoderholdingselskab i Unionen eller et blandet finansielt moderholdingselskab i Unionen, er beliggende i et tredjeland.

4.  EBA deltager i overensstemmelse med artikel 21 i forordning (EU) nr. 1093/2010 i møderne i tilsynskollegierne.

5.  Følgende myndigheder er medlemmer af tilsynskollegierne:

a)    de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at føre tilsyn med datterselskaber i en investeringsselskabskoncern, hvis moderselskab er et investeringsselskab i Unionen, et investeringsmoderholdingselskab i Unionen eller et blandet finansielt moderholdingselskab i Unionen

b)  tredjelandes tilsynsmyndigheder, hvis det er relevant, og med forbehold af de fortrolighedskrav, der efter alle de kompetente myndigheders opfattelse svarer til kravene i kapitel 1, afdeling 2, i dette afsnit.

6.  Den koncerntilsynsførende, der er fastlagt i henhold til artikel 42, varetager formandsposten på møderne i kollegiet og træffer beslutninger. Nævnte koncerntilsynsførende holder forud alle medlemmerne af kollegiet fuldt underrettet om afholdelsen af nævnte møder, de vigtigste emner, der skal drøftes, og de aktiviteter, der skal overvejes. Den koncerntilsynsførende holder også rettidigt alle medlemmer af kollegiet fuldt underrettet om de beslutninger, der træffes på nævnte møder, eller de foranstaltninger, der gennemføres.

Den koncerntilsynsførende tager hensyn til relevansen af den tilsynsaktivitet, der skal planlægges eller koordineres af de myndigheder, der er omhandlet i stk. 5, når der træffes beslutninger.

Oprettelsen af kollegier og deres virkemåde formaliseres ved skriftlige bestemmelser.

7.  I tilfælde af uenighed i forhold til en beslutning, som den koncerntilsynsførende har truffet om tilsynskollegiers virkemåde, kan enhver berørt kompetent myndighed indbringe sagen for EBA og anmode om EBA's bistand i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

EBA kan også på eget initiativ i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1093/2010 bistå de kompetente myndigheder i tilfælde af uenighed om tilsynskollegiers virkemåde som omhandlet i nærværende artikel.

8.  EBA udarbejder, efter høring af ESMA, udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de betingelser, hvorpå tilsynskollegierne udfører de opgaver, der er omhandlet i stk. 1.

EBA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest [nine months from the date of entry into force of this Directive].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede forskriftsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikel 45Samarbejdskrav

1.  Medlemsstaterne sikrer, at den koncerntilsynsførende og de kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 44, stk. 5, giver hinanden alle relevante oplysninger som krævet, herunder følgende:

a)  angivelse af investeringsselskabskoncernens juridiske struktur og ledelsesstruktur, herunder organisationsstruktur, omfattende alle regulerede og ikkeregulerede enheder, ikkeregulerede datterselskaber og moderselskaberne, samt af de kompetente myndigheder for de regulerede enheder i investeringsselskabskoncernen

b)  procedurer for indsamling af oplysninger fra investeringsselskaberne i en investeringsselskabskoncern og procedurer for kontrol af disse oplysninger

c)  en eventuel negativ udvikling i investeringsselskaberne eller i andre enheder i en investeringsselskabskoncern, som vil kunne påvirke nævnte investeringsselskaber i alvorlig grad

d)  eventuelle væsentlige sanktioner og ekstraordinære foranstaltninger, som de kompetente myndigheder har iværksat i overensstemmelse med nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv

e)  pålæggelse af særlige kapitalkrav i henhold til artikel 36 i dette direktiv.

2.  De kompetente myndigheder og den koncerntilsynsførende kan indbringe spørgsmål for EBA, jf. artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1093/2010, hvis relevante oplysninger ikke er blevet videregivet i henhold til stk. 1 uden unødigt ophold, eller hvis en anmodning om samarbejde, navnlig om udveksling af relevante oplysninger, er blevet afvist eller ikke er besvaret inden for en rimelig frist.

EBA kan i overensstemmelse med artikel 19, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010 og på eget initiativ bistå de kompetente myndigheder med at udvikle konsekvente samarbejdsformer.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder hører hinanden om følgende punkter, inden de træffer en afgørelse, som kan få indflydelse på andre kompetente myndigheders tilsynsopgaver:

a)  ændringer i aktionær-, organisations- eller ledelsesstrukturen i investeringsselskaber i investeringsselskabskoncernen, som kræver de kompetente myndigheders godkendelse eller tilladelse

b)  væsentlige sanktioner, som de kompetente myndigheder har pålagt investeringsselskaber, eller eventuelle andre ekstraordinære foranstaltninger, som nævnte myndigheder har truffet

c)  særlige kapitalkrav pålagt i henhold til artikel 36.

4.  Den koncerntilsynsførende høres, hvis de kompetente myndigheder skal pålægge væsentlige sanktioner eller træffe eventuelle andre ekstraordinære foranstaltninger som omhandlet i stk. 3, litra b).

5.  Uanset stk. 3 er en kompetent myndighed ikke forpligtet til at høre andre kompetente myndigheder i nødsituationer, eller hvis en sådan høring kan bringe effektiviteten af dens afgørelser i fare, og i så fald underretter den kompetente myndighed uden ophold de andre berørte kompetente myndigheder om nævnte beslutning om at undlade at foretage en høring.

Artikel 46Kontrol af oplysninger vedrørende enheder i andre medlemsstater

1.  Medlemsstaterne sikrer, at når de kompetente myndigheder i en medlemsstat har behov for at kontrollere oplysninger om investeringsselskaber, investeringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, finansieringsinstitutter, accessoriske servicevirksomheder, holdingselskaber med blandede aktiviteter eller datterselskaber, der er beliggende i en anden medlemsstat, herunder datterselskaber, som er forsikringsselskaber, foretager de kompetente myndigheder i denne anden medlemsstat nævnte kontrol i overensstemmelse med stk. 2.

2.  De kompetente myndigheder, som har modtaget en anmodning i henhold til stk. 1, skal gøre et af følgende:

a)    selv foretage kontrollen inden for rammerne af deres beføjelser

b)    lade de kompetente myndigheder, der har fremsat anmodningen, foretage kontrollen

c)  anmode en revisor eller anden sagkyndig om omgående og så upartisk som muligt at foretage kontrollen for at få en tredjepartsvurdering.

De kompetente myndigheder, der har fremsat anmodningen, kan med henblik på litra a) og c) deltage i kontrollen.

Afdeling 2Investeringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og holdingselskaber med blandede aktiviteter

Artikel 47Inddragelse af holdingselskaber i tilsyn med overholdelsen af

koncernkapitaltesten

Medlemsstaterne sikrer, at investeringsholdingselskaber og blandede finansielle holdingselskaber inddrages i tilsynet med overholdelsen af koncernkapitaltesten.

Artikel 48Direktørers kvalifikationer

Medlemsstaterne stiller krav om, at medlemmerne af ledelsesorganet i et investeringsholdingselskab eller et blandet finansielt holdingselskab har et tilstrækkeligt godt omdømme og har tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring til at varetage deres opgaver effektivt.

Artikel 49Holdingselskaber med blandede aktiviteter

1.  Medlemsstaterne fastsætter, at når moderselskabet for en investeringsselskabskoncern er et holdingselskab med blandede aktiviteter, kan de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at føre tilsyn med investeringsselskabet:

a)    stille krav om, at holdingselskabet med blandede aktiviteter giver dem alle de oplysninger, som kan være relevante for tilsynet med nævnte investeringsselskab

b)    føre tilsyn med transaktioner mellem investeringsselskabet og holdingselskabet med blandede aktiviteter og dets datterselskaber, og stille krav om, at investeringsselskabet råder over passende risikostyringsprocedurer og interne kontrolmekanismer, herunder forsvarlige rapporterings- og regnskabsprocedurer, for at identificere, opgøre, overvåge og kontrollere nævnte transaktioner.

2.  Medlemsstaterne fastsætter, at deres kompetente myndigheder selv kan foretage eller kan lade eksterne tilsynsførende foretage kontrol på stedet af de oplysninger, der er modtaget fra holdingselskaber med blandede aktiviteter og disses datterselskaber.

Artikel 50Sanktioner

I overensstemmelse med kapitel 2, afdeling 3, i dette afsnit, sikrer medlemsstaterne, at administrative sanktioner eller andre administrative foranstaltninger, der har til formål at afhjælpe eller bringe overtrædelser til ophør eller at håndtere årsagerne til sådanne overtrædelser, kan pålægges investeringsholdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber og holdingselskaber med blandede aktiviteter eller deres reelle ledere for overtrædelse af de love og administrative bestemmelser, som er vedtaget til gennemførelse dette kapitel.

Artikel 51Vurdering af tredjelandes tilsyn og andre tilsynsmetoder

1.  Medlemsstaterne sikrer, at hvis et investeringsselskab, hvis moderselskab har hovedkontor i et tredjeland, ikke er underlagt effektivt tilsyn på konsolideret grundlag, vurderer de kompetente myndigheder, om investeringsselskabet er underlagt tilsyn af tredjelandets tilsynsmyndighed svarende til det tilsyn, som er omhandlet i dette direktiv og i første del i [forordning (EU) ---/----[IFR].

2.  Hvis konklusionen på den i stk. 1 omhandlede vurdering er, at et sådant tilsvarende tilsyn ikke finder anvendelse, anvender medlemsstaterne enten bestemmelserne i dette direktiv og i [forordning (EU) ---/----[IFR] på investeringsselskabet eller åbner mulighed for passende tilsynsmetoder, som opfylder de mål med tilsynet med overholdelsen af koncernkapitaltesten, som er omhandlet i [forordning (EU) ---/----[IFR]. Den kompetente myndighed, der ville være den koncerntilsynsførende, hvis moderselskabet var etableret i Unionen, vedtager nævnte tilsynsmetoder, efter høring af de øvrige berørte kompetente myndigheder. Eventuelle foranstaltninger truffet i henhold til dette stykke indberettes til de øvrige berørte kompetente myndigheder, til EBA og til Kommissionen.

3.  Den kompetente myndighed, der ville være den koncerntilsynsførende, hvis moderselskabet var etableret i Unionen, kan navnlig stille krav om etablering af et investeringsholdingselskab eller blandet finansielt holdingselskab i Unionen og anvende artikel 7 i [forordning (EU) ---/----[IFR] på nævnte investeringsholdingselskab eller nævnte blandede finansielle holdingselskab.

Artikel 52Samarbejde med tredjelandes tilsynsmyndigheder

Kommissionen kan forelægge Rådet henstillinger vedrørende forhandlinger med et eller flere tredjelande om aftaler vedrørende midlerne til at føre tilsyn med følgende investeringsselskabers overholdelse af koncernkapitaltesten:

a)  investeringsselskaber, hvis moderselskab har hovedkontor i et tredjeland

b)  investeringsselskaber beliggende i tredjelande, hvis moderselskab har hovedkontor i Unionen.

AFSNIT VDE KOMPETENTE MYNDIGHEDERS OFFENTLIGGØRELSER

Artikel 53Offentliggørelseskrav

1.  De kompetente myndigheder offentliggør samtlige følgende oplysninger:

a)  ordlyden af de love, administrative bestemmelser og generelle retningslinjer, der er vedtaget i deres medlemsstat i henhold til dette direktiv

b)  måden, hvorpå de i dette direktiv og i [forordning (EU) ---/----[IFR] disponible valgmuligheder og skøn kan udøves

c)  de generelle kriterier og metoder, som de benytter i forbindelse med den tilsynskontrol og vurdering, der er omhandlet i artikel 33

d)  de samlede statistiske data om centrale aspekter af gennemførelsen af dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR] i deres medlemsstater, herunder antallet og arten af de tilsynsforanstaltninger, der træffes i overensstemmelse med artikel 36, stk. 2, litra a), og af de administrative sanktioner, der pålægges i henhold til artikel 16.

2.  De oplysninger, der offentliggøres i overensstemmelse med stk. 1, skal være tilstrækkeligt omfattende og præcise til at muliggøre en meningsfuld sammenligning af stk. 1, litra b), c) og d), når de anvendes af de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater.

3.  Offentliggørelserne finder sted i et fælles format og ajourføres regelmæssigt. De skal være tilgængelige på en enkelt elektronisk adresse.

AFSNIT VIDELEGEREDE RETSAKTER OG GENNEMFØRELSESRETSAKTER

Artikel 54Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter på de i denne artikel anførte betingelser.

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 27, stk. 3, og artikel 33, stk. 6, tillægges Kommissionen for en ▌periode på fem år fra den [date of entry into force of this Directive].

3.  De beføjelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 27, stk. 3, og artikel 33, stk. 6, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 27, stk. 3, og artikel 33, stk. 6, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 55 Gennemførelsesretsakter

Ændringer af størrelsen af startkapitalen, jf. artikel 8 og artikel 11, stk. 7, under hensyn til udviklingen på det økonomiske og monetære område, vedtages som gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

Artikel 56Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Det Europæiske Bankudvalg, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2004/10/EF(25). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

AFSNIT VII

ÆNDRINGER AF EKSISTERENDE DIREKTIVER

Artikel 57Ændring af direktiv 2013/36/EU

I direktiv 2013/36/EU foretages følgende ændringer:

1)  I titlen udgår ordene "og investeringsselskaber".

2)  Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1

Genstand

Dette direktiv fastlægger regler vedrørende:

a)  adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut

b)  de kompetente myndigheders tilsynsbeføjelser og -redskaber til udøvelse af tilsyn med kreditinstitutter

c)  de kompetente myndigheders tilsyn med kreditinstitutter på en måde, som er forenelig med de regler, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 575/2013

d)  offentliggørelseskrav til de kompetente myndigheder på området for regulering af og tilsyn med kreditinstitutter."

3)   I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:

“1.  Dette direktiv finder anvendelse på kreditinstitutter."

b)  Stk. 2 og 3 udgår.

c)  I stk. 5 udgår nr. l).

d)  Stk. 6 affattes således:

‘‘6.  De enheder, som er omhandlet i stk. 5, nr. 3)-24), og i delegerede retsakter vedtaget i henhold til nærværende artikels stk. 5a og 5b, betragtes som finansieringsinstitutter i forbindelse med artikel 34 og afsnit VII, kapitel 3."

4)  I artikel 3, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)  Nr. 3) affattes således:

“3)  "institut": et institut som omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 3), i [forordning (EU) ---/----*[IFR]"

b)  Nr. 4) udgår.

5)  Artikel 5 affattes således:

“Artikel 5Samordning inden for medlemsstaterne

Medlemsstater med mere end én myndighed, der er beføjet til at udøve tilsyn med kreditinstitutter og finansieringsinstitutter, træffer de fornødne foranstaltninger til etablering af en samordning mellem disse myndigheder."

6)   Følgende indsættes som artikel 8 a:

"Artikel 8a

Specifikke krav til meddelelse af tilladelse til de kreditinstitutter, der er omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

1.  Medlemsstaterne stiller krav om, at de virksomheder, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, og som allerede er meddelt tilladelse i henhold til afsnit II i direktiv 2014/65/EU, indgiver en ansøgning om tilladelse i henhold til artikel 8 senest på følgende datoer:

a)  når gennemsnittet for de samlede månedlige aktiver, beregnet over en periode på 12 på hinanden følgende måneder, overstiger 30 mia. EUR, eller

b)  når gennemsnittet for de samlede månedlige aktiver, beregnet over en periode på 12 på hinanden følgende måneder, ikke overstiger 30 mia. EUR, og virksomheden er en del af en koncern, hvor den kombinerede værdi af de samlede aktiver i alle koncernens virksomheder, der udfører aktiviteter som omhandlet i afsnit A, nr. 3) og 6), i bilag I til direktiv 2014/65/EU og har samlede aktiver på under 30 mia. EUR, beregnet som et gennemsnit over en periode på 12 på hinanden følgende måneder, overstiger 30 mia. EUR.

2.  De i stk. 1 omhandlede virksomheder kan fortsat udføre de i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede aktiviteter, indtil de meddeles den tilladelse, der er omhandlet i nævnte stykke.

3.   Uanset stk. 1 skal de i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede virksomheder, som den [date of entry into force of Directive (EU) ---/----[IFD] - 1 day] udøver virksomhed som investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse i henhold til direktiv 2014/65/EU, ansøge om tilladelse i henhold til artikel 8 senest [1 year + 1 day after entry into force of Directive (EU) ---/----[IFD].

4.   Når en kompetent myndighed efter at have modtaget oplysningerne i overensstemmelse med artikel [95a] i direktiv 2014/65/EU beslutter, at en virksomhed skal meddeles tilladelse som kreditinstitut i overensstemmelse med dette direktivs artikel 8, underretter den virksomheden og den kompetente myndighed som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 26), i direktiv 2014/65/EU og overtager proceduren for meddelelse af tilladelse fra datoen for nævnte underretning.

4a.  I tilfælde af genudstedelse af tilladelser skal EBA sikre, at processen er så strømlinet som muligt, og at oplysninger fra eksisterende tilladelser tages i betragtning.

5.  EBA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere:

a)  de oplysninger, som virksomheden skal forelægge for de kompetente myndigheder ved ansøgningen om tilladelse, herunder driftsplanen, jf. artikel 10

b)  den metode, der skal anvendes til at beregne de i stk. 1 omhandlede tærskler.

Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage de i litra a) og b) omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1093/2010.

EBA forelægger disse udkast til tekniske standarder for Kommissionen senest den [1st January 2019]."

7)  I artikel 18 indsættes følgende litra aa):

"aa) udelukkende bruger sin tilladelse til at indgå i de i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede aktiviteter og i en periode på fem på hinanden følgende år har gennemsnitlige samlede aktiver, der ligger under de i nævnte artikel fastsatte tærskler".

7a)  I artikel 20 foretages følgende ændringer:

    a) Stk. 2 affattes således:

    "2. EBA offentliggør på deres websted og ajourfører mindst en gang om året en liste over navnene på alle de kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse."

b) Følgende stykke indsættes:

    "3a. Den i stk. 2 omhandlede liste skal indeholde navnene på de virksomheder, der henvises til i artikel 4, stk. 1, nr. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, og skal identificere disse kreditinstitutter som sådanne. Listen skal også angive eventuelle ændringer i forhold til den tidligere udgave af listen."

8)  Afsnit IV udgår.

9)  Artikel 51, stk. 1, første afsnit, affattes således:

"De kompetente myndigheder i et værtsland kan fremsætte anmodning til den konsoliderende tilsynsmyndighed i de tilfælde, hvor artikel 112, stk. 1, finder anvendelse, eller til de kompetente myndigheder i hjemlandet om, at en filial af et kreditinstitut betragtes som væsentlig."

10)  Artikel 53, stk. 2, affattes således:

"2.  Stk. 1 er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder udveksler oplysninger indbyrdes eller videregiver oplysninger til ESRB, EBA eller Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) ("ESMA") oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010*, i henhold til dette direktiv, til forordning (EU) nr. 575/2013, til [Directive (EU) ---/----[IFD] on the prudential supervision of investment firms], til andre direktiver vedrørende kreditinstitutter, til artikel 15 i forordning (EU) nr. 1092/2010, artikel 31, 35 og 36 i forordning (EU) nr. 1093/2010 samt artikel 31 og 36 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Disse oplysninger er undergivet stk. 1."

______________________________________________________________

*   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84)."

11) I artikel 66, stk. 1, indsættes følgende litra aa):

"aa)  udøvelse af mindst en af de i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede aktiviteter og overskridelse af den i nævnte artikel omhandlede tærskel uden at være meddelt tilladelse som kreditinstitut".

12) Artikel 76, stk. 5, sidste punktum, udgår.

13) Artikel 86, stk. 11, affattes således:

"11.  De kompetente myndigheder sikrer, at institutterne råder over planer for genoprettelse af likviditeten med passende strategier og gennemførelsesforanstaltninger til håndtering af eventuelle likviditetsmangler, herunder også i forbindelse med filialer etableret i en anden medlemsstat. De kompetente myndigheder sikrer, at disse planer afprøves af institutterne mindst en gang om året, ajourføres på grundlag af resultatet af de alternative scenarier, jf. stk. 8, indberettes til og godkendes af den øverste ledelse, så de interne politikker og processer kan tilpasses i overensstemmelse hermed. Institutterne træffer de nødvendige operationelle forholdsregler på forhånd for at sikre, at planerne til genopretning af likviditeten straks kan gennemføres. Nævnte operationelle skridt omfatter besiddelse af sikkerhed, som skal være til rådighed straks i forbindelse med finansiering via centralbanken. Om nødvendigt skal kreditinstitutterne besidde sikkerhedsstillelse i en anden medlemsstats valuta eller et tredjelands valuta, over for hvilket kreditinstituttet har eksponeringer, og hvis det er operationelt nødvendigt inden for et værtslands eller tredjelands område, hvis valuta kreditinstituttet er eksponeret for."

14)  Artikel 110, stk. 2, udgår.

15)  Artikel 114, stk. 1, affattes således:

"1.  Opstår der en nødsituation, herunder en situation som beskrevet i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1093/2010, eller en situation med en negativ udvikling på markederne, som potentielt kan bringe markedslikviditeten og stabiliteten i det finansielle system i fare i en af de medlemsstater, hvor enheder i en koncern er meddelt tilladelse, og hvor væsentlige filialer som nævnt i artikel 51 er etableret, skal den konsoliderende tilsynsmyndighed, så hurtigt som praktisk muligt, jf. kapitel 1, afdeling 2, og i givet fald afsnit IV, kapitel I, afdeling 2, i [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) ---/----[IFD]*, underrette EBA og de i artikel 58, stk. 4, og artikel 59 omhandlede myndigheder og meddele dem alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver. Disse forpligtelser finder anvendelse på alle kompetente myndigheder.

__________________________________________________________________

*  [Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) ---/---- af … om …..]."

16)  I artikel 116 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 2 affattes således:

"2.  De kompetente myndigheder, der deltager i tilsynskollegierne, og EBA arbejder tæt sammen. Fortrolighedskravene i afsnit VII, kapitel 1, afdeling II, i dette direktiv, og i givet fald afsnit IV, kapitel I, afdeling 2, i [direktiv (EU) ---/----[IFD] må ikke forhindre de kompetente myndigheder i at udveksle fortrolige oplysninger inden for tilsynskollegierne. Oprettelsen af tilsynskollegier og deres virkemåde må ikke berøre de kompetente myndigheders rettigheder og ansvar i henhold til dette direktiv og forordning (EU) nr. 575/2013."

b)  Stk. 6 affattes således:

“6.  De kompetente myndigheder med ansvar for tilsyn med datterselskaber af et moderinstitut i Unionen eller et finansielt moderholdingselskab i Unionen eller et blandet finansielt moderholdingselskab i Unionen og de kompetente myndigheder i et værtsland, hvor væsentlige filialer som omhandlet i artikel 51 er etableret, samt ESCB-centralbanker og tredjelandes tilsynsmyndigheder, hvis det er relevant og med forbehold af de fortrolighedskrav, der efter alle de kompetente myndigheders opfattelse svarer til kravene i afsnit VII, kapitel 1, afdeling II, i dette direktiv, og i givet fald afsnit IV, kapitel I, afdeling 2, i [direktiv (EU) ---/---[IFD], kan deltage i tilsynskollegier."

c)  Stk. 9 affattes således:

"9.  Den konsoliderende tilsynsmyndighed skal under hensyntagen til fortrolighedskravene i afsnit VII, kapitel 1, afdeling II, i dette direktiv, og i givet fald afsnit IV, kapitel I, afdeling 2, i [direktiv (EU) ---/---[IFD], underrette EBA om tilsynskollegiets aktiviteter, herunder i nødsituationer, og meddele EBA alle de oplysninger, der er af særlig relevans for at sikre tilsynskonvergens."

17)  Artikel 125, stk. 2, affattes således:

  "2.  Oplysninger, der indhentes inden for rammerne af tilsyn på konsolideret grundlag, herunder navnlig enhver udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder i henhold til dette direktiv, er underlagt krav om tavshedspligt, der mindst svarer til de krav, som er omhandlet i artikel 53, stk. 1, i dette direktiv for kreditinstitutter eller efter artikel 13 i [direktiv (EU) ---/----[IFD]."

18)  Artikel 128, andet afsnit, udgår.

19)  Artikel 129, stk. 2, 3 og 4, udgår.

20)  Artikel 130, stk. 2, 3 og 4, udgår.

21)  Artikel 143, stk. 1, litra d), affattes således:

"d)  uden at dette berører bestemmelserne i afsnit VII, kapitel 1, afdeling II, i dette direktiv, og i givet fald bestemmelserne i afsnit IV, kapitel I, afdeling 2, i [direktiv (EU) ---/----[IFD], de samlede statistiske data om centrale aspekter af gennemførelsen af rammebestemmelserne om forsigtighedstilsyn i de enkelte medlemsstater, herunder antallet og arten af de tilsynsforanstaltninger, der træffes i overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, litra a), og af de administrative sanktioner, der fastsættes i henhold til artikel 65."

Artikel 57a

Ændring af direktiv 2014/59/EU

Artikel 2, stk. 1, nr. 3), affattes således:

"3)  "investeringsselskab": et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er underlagt startkapitalkravet fastsat i artikel 8, stk. 1, i [direktiv (EU) ---/---- [IFD]]"

Artikel 58Ændring af direktiv 2014/65/EU

I direktiv 2014/65/EU foretages følgende ændringer:

1)  Artikel 8, litra a), affattes således:

"a)  ikke længere opfylder de betingelser, hvorpå tilladelsen blev meddelt, som f.eks. overholdelse af betingelserne i [forordning (EU) ---/----[IFR]".

2)   Artikel 15 affattes således:

"Artikel 15Startkapital

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder kun meddeler tilladelse, hvis investeringsselskabet under hensyn til den påtænkte type investeringsservice eller -aktiviteter og i overensstemmelse med kravene i artikel 8 i [direktiv (EU) ---/----[IFD] har tilstrækkelig startkapital."

3)  Artikel 41 affattes således:

Artikel 41

Meddelelse af tilladelse

"1. Den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor tredjelandsselskabet har oprettet eller agter at oprette sin filial, meddeler kun tilladelse, når den kompetente myndighed finder det godtgjort, at:

a)  betingelserne i artikel 39 er opfyldt og

b)  tredjelandsselskabets filial vil være i stand til at overholde bestemmelserne i stk. 2 og 3.

Den kompetente myndighed underretter inden for en frist på seks måneder efter indgivelsen af en komplet ansøgning tredjelandsselskabet om, hvorvidt tilladelse er givet eller ej.

2. Den filial af tredjelandsselskabet, der meddeles tilladelse i medfør af stk. 1, skal efterleve de forpligtelser, der er fastsat i artikel 16-20, 23, 24, 25 og 27, artikel 28, stk. 1, og artikel 30, 31 og 32 i dette direktiv og i artikel 3-26 i forordning (EU) nr. 600/2014 samt i foranstaltninger vedtaget i medfør heraf, og er desuden underlagt tilsyn fra den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor tilladelsen er meddelt.

Medlemsstaterne må ikke pålægge filialen yderligere organisatoriske og driftsmæssige krav på områder, der er omfattet af dette direktiv, og skal undlade at behandle filialer af tredjelandsselskaber gunstigere end EU-selskaber.

Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder på årsbasis underretter ESMA om det antal filialer af tredjelandsselskaber, der er aktive på deres område.

3. Den filial af tredjelandsselskabet, der meddeles tilladelse i medfør af stk. 1, skal hvert år til den i stk. 2 omhandlede kompetente myndighed indberette følgende oplysninger:

a)  omfanget og rækkevidden af de tjenester og aktiviteter, der leveres og udføres af filialen i nævnte medlemsstat

b)  omsætningen og den samlede værdi af aktiverne svarende til de i litra a) omhandlede tjenester og aktiviteter

c)  en detaljeret beskrivelse af de investorbeskyttelsesordninger, der er til rådighed for filialens kunder, herunder nævnte kunders rettigheder som følge af den i artikel 39, stk. 2, litra f), omhandlede investorgarantiordning

d)  deres risikostyringspolitik og -ordninger, som filialen anvender i forbindelse med de i litra a) omhandlede tjenester og aktiviteter.

  4. De i stk. 2 omhandlede kompetente myndigheder, de kompetente myndigheder for enheder, som er en del af den samme koncern som den, de filialer af tredjelandsselskaber, der er meddelt tilladelse i overensstemmelse med stk. 1, tilhører, samt ESMA og EBA indgår i et tæt samarbejde for at sikre, at alle aktiviteter i nævnte koncern i Unionen er underlagt et omfattende, konsekvent og effektivt tilsyn i overensstemmelse med dette direktiv, forordning (EU) nr. 600/2014, direktiv 2013/36/EU, forordning (EU) nr. 575/2013, direktiv [Directive (EU) ---/----* [IFD] og forordning [forordning (EU) ---/----* [IFR].

5. ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for at præcisere de oplysninger, der er omhandlet i stk. 3.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [date to be inserted].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

6. ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere det format, hvori de i stk. 3 omhandlede oplysninger skal indberettes til de nationale kompetente myndigheder.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [date to be inserted].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010."

4)  Artikel 81, stk. 3, litra a), affattes således:

"a)  til at kontrollere, at betingelserne for adgang til at udøve virksomhed som investeringsselskab er opfyldt og til at lette tilsynet med investeringsselskabernes virksomhed, administrativ og regnskabsmæssig praksis samt intern kontrol".

5)    Følgende indsættes som artikel 95a:

"Artikel 95a

Overgangsbestemmelse om meddelelse af tilladelse til kreditinstitutter som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 1), litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

De kompetente myndigheder underretter den kompetente myndighed, der er omhandlet i artikel 8 i direktiv 2013/36/EU, når de forventede samlede aktiver i en virksomhed, som har ansøgt om tilladelse i henhold til afsnit II i dette direktiv inden den [date of entry into force of Directive (EU) ---/--- [IFD] med henblik på at udføre de aktiviteter, der er omhandlet i afsnit A, punkt 3) og 6), i bilag I, overstiger 30 mia. EUR, og underretter ansøgeren herom."

AFSNIT VIIIOVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 59Overgangsbestemmelser

1.  Medlemsstaterne sikrer, at andre investeringsselskaber end de i stk. 2 omhandlede, som eksisterede den eller før den 1. januar 20xx [date of entry into force of this Directive], og hvis startkapital ikke er nået op på de i artikel 8 omhandlede beløb, opfylder kravene i nævnte artikel senest [five years from the date of entry into force of this Directive] med en årlig stigning på 5 000 EUR.

Når den i første afsnit omhandlede årlige stigning ikke er tilstrækkelig til, at et investeringsselskab kan nå op på det krævede startkapitalbeløb ved udgangen af femårsperioden, åbner medlemsstaterne mulighed for en yderligere overgangsperiode på højst fem år. De kompetente myndigheder fastsætter de årlige beløb, som finder anvendelse i nævnte yderligere overgangsperiode.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at råvarehandlere opfylder kravene i artikel 8 senest [five years after the date of entry into force of this Directive].

Artikel 60Gennemgang

Kommissionen forelægger, i tæt samarbejde med EBA og ESMA, senest [three years after the date of application of this Directive and Regulation (EU) No ---/---- [IFR]] Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, om nødvendigt ledsaget af et forslag til en lovgivningsmæssig retsakt, om følgende:

a)  bestemmelserne om aflønning i dette direktiv og i forordning (EU) ---/---- [IFR] samt i UCITS- og FAIF-direktivet med henblik på at opnå lige vilkår for alle investeringsselskaber, som er aktive i Unionen

aa)  en vurdering, der tager hensyn til EBA's rapport som omhandlet i artikel 32a og til klassifikationen for bæredygtig finansiering [tilføj henvisning til juridisk tekst, når en sådan foreligger], om hvorvidt:

i)  miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) risici skal tages i betragtning i forbindelse med et investeringsselskabs interne styring

ii)  ESG-risici skal tages i betragtning i forbindelse med et investeringsselskabs aflønningspolitik

iii)  ESG-risici skal tages i betragtning i forbindelse med behandling af risici og

iv)  ESG-risici skal indgå i tilsynskontrol- og vurderingsprocessen.

b)  effektiviteten af aftalerne om udveksling af oplysninger i henhold til dette direktiv

c)  samarbejdet mellem Unionen og medlemsstaterne med tredjelande om anvendelsen af dette direktiv og forordning (EU) ---/---- [IFR]

d)  gennemførelsen af dette direktiv og forordning (EU) ---/---- [IFR] i forhold til investeringsselskaber på grundlag af deres juridiske struktur eller ejerskabsmodel.

Artikel 61Gennemførelse

1.  Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest [18 months after the date of entry into force of this Directive] de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv.

2.  Medlemsstaterne anvender nævnte bestemmelser fra den [date of application of Regulation (EU) No ---/----[IFR].

3.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen og EBA teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Hvis de dokumenter, der ledsager medlemsstaternes underretning om gennemførelsesforanstaltninger, ikke er tilstrækkelige til fuldt ud at vurdere gennemførelsesbestemmelsernes overholdelse af visse bestemmelser i nærværende direktiv, kan Kommissionen efter EBA's anmodning med henblik på udførelsen af dens opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 1093/2010 eller på eget initiativ pålægge medlemsstaterne at fremlægge mere detaljerede oplysninger om gennemførelsen af disse love og bestemmelser og dette direktiv.

4.  De bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1, skal indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning.

Artikel 62Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

For så vidt angår tilsyn med og afvikling af investeringsselskaber gælder henvisninger til direktiv 2013/36/EU i andre EU-retsakter som henvisninger til nærværende direktiv.

Artikel 63Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

For Europa-Parlamentet  For Rådet

Formand  Formand

(1)

  [EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0. / Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende].

(2)

  [EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0. / Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende].

(3)

* Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(4)

  EUT C […] af […], s. […].

(5)

  EUT C […] af […], s. […].

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1)

(8)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1)

(9)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(10)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(11)

  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet – Vurdering af aflønningsreglerne i henhold til direktiv 2016/36/EU og forordning (EU) nr. 575/2013 (COM(2016) 510 final).

(12)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(13)

  EUT C 369 af 17.12.2011, s. 14.

(14)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

(15)

  Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU af 26. juni 2013 om årsregnskaber, konsoliderede regnskaber og tilhørende beretninger for visse virksomhedsformer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF (EUT L 182 af 29.6.20113, s 19).

(16)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1).

(17)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(18)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 af 11.2.2003, s. 1).

(19)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

(20)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

(21)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF, EUT L 157 af 9.6 2006, s. 87.

(22)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

(23)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

(24)

  Kommissionens henstilling 2009/384/EF af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren (EUT L 120 af 15.5.2009, s. 22).

(25)

  Kommissionens afgørelse 2004/10/EF af 5. november 2003 om nedsættelse af Det Europæiske Bankudvalg (EUT L 3 af 7.1.2004, s. 36).


UDTALELSE fra Retsudvalget (12.7.2018)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Ordfører for udtalelse: Kostas Chrysogonos

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  De eksisterende tilsynsordninger i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU er i vid udstrækning baseret på successive iterationer af internationale reguleringsmæssige standarder, som Baselkomitéen for Banktilsyn har fastsat for store bankkoncerner, og løser kun delvist de specifikke problemer, der er forbundet med investeringsselskabers forskellige aktiviteter. De specifikke svagheder og risici, der er forbundet med investeringsselskaber, bør derfor behandles yderligere ved hjælp af passende og forholdsmæssige tilsynsmæssige ordninger på EU-plan.

(2)  De eksisterende tilsynsordninger i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU er i vid udstrækning baseret på successive iterationer af internationale reguleringsmæssige standarder, som Baselkomitéen for Banktilsyn har fastsat for store bankkoncerner, og løser kun delvist de specifikke problemer, der er forbundet med investeringsselskabers forskellige aktiviteter. De specifikke svagheder og risici, der er forbundet med investeringsselskaber, bør derfor behandles yderligere ved hjælp af effektive, passende og forholdsmæssige tilsynsmæssige ordninger på EU-plan, som bidrager til at skabe ensartede betingelser i hele EU og sikrer et effektivt tilsyn, samtidig med at overholdelsesomkostningerne holdes nede, og der sikres tilstrækkelig kapital for de fleste investeringsselskabers risici.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Et forsvarligt tilsyn bør sikre, at investeringsselskaber forvaltes på en velordnet måde og i kundernes bedste interesse. De bør tage hensyn til investeringsselskabers og deres kunders muligheder for at indgå i overdreven risikotagning og de forskellige risikograder, som investeringsselskaber påtager sig og indebærer. Et sådant tilsyn bør ligeledes sigte mod at forhindre unødvendige administrative byrder for investeringsselskaber.

(3)  Et forsvarligt tilsyn bør sikre, at investeringsselskaber forvaltes på en velordnet måde og i kundernes bedste interesse. De bør tage hensyn til investeringsselskabers og deres kunders muligheder for at indgå i overdreven risikotagning og de forskellige risikograder, som investeringsselskaber påtager sig og indebærer. Et sådant tilsyn bør ligeledes sigte mod at forhindre uforholdsmæssige administrative byrder for investeringsselskaber. Samtidig bør disse krav gøre det muligt at finde en balance mellem at garantere sikkerheden og soliditeten af forskellige investeringsselskaber og undgå for store omkostninger, der kan underminere levedygtigheden af deres forretningsaktiviteter.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Mange af de krav, der udspringer af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, er udformet med henblik på at tackle de fælles risici for kreditinstitutter. De eksisterende krav er således i vid udstrækning kalibreret til at bevare kreditinstitutters lånekapacitet gennem økonomiske konjunkturer og til at beskytte indskydere og skatteydere mod et potentielt sammenbrud og er ikke udformet til at tage højde for de forskellige risikoprofiler for investeringsselskaber. Investeringsselskaber har ikke store porteføljer af lån til privatkunder og erhvervskunder og modtager ikke indlån. Sandsynligheden for, at deres sammenbrud kan have skadelige virkninger for den overordnede finansielle stabilitet, er lavere end for kreditinstitutter. De risici, som investeringsselskaber står over for og selv udgør, er således væsentligt anderledes i forhold de risici, som kreditinstitutter står over for og selv udgør, og en sådan forskel bør afspejles tydeligt i Unionens tilsynsmæssige ramme.

(4)  Mange af de krav, der udspringer af forordning (EU) nr. 575/2013 og direktiv 2013/36/EU, er udformet med henblik på at tackle de fælles risici for kreditinstitutter. De eksisterende krav er således i vid udstrækning kalibreret til at bevare kreditinstitutters lånekapacitet gennem økonomiske konjunkturer og til at beskytte indskydere og skatteydere mod et potentielt sammenbrud og er ikke udformet til at tage højde for de forskellige risikoprofiler for investeringsselskaber. Investeringsselskaber har ikke store porteføljer af lån til privatkunder og erhvervskunder og modtager ikke indlån. Sandsynligheden for, at deres sammenbrud kan have skadelige virkninger for den overordnede finansielle stabilitet, er lavere end for kreditinstitutter, men de udgør stadig en risiko, som skal håndteres gennem stærke retlige rammer. De risici, som investeringsselskaber står over for og selv udgør, er således væsentligt anderledes i forhold de risici, som kreditinstitutter står over for og selv udgør, og en sådan forskel bør afspejles tydeligt i Unionens tilsynsmæssige ramme.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Forskelle med hensyn til anvendelsen af de eksisterende rammer mellem de forskellige medlemsstater risikerer at underminere de fælles spilleregler for investeringsselskaber i Unionen. Disse forskelle skyldes den samlede kompleksitet af anvendelsen af rammerne på forskellige investeringsselskaber på grundlag af de tjenester, de leverer, hvor nogle nationale myndigheder tilpasser eller strømliner denne anvendelse i national ret eller praksis. I betragtning af, at de eksisterende tilsynsmæssige rammer ikke tager hensyn til alle de risici, som visse typer investeringsselskaber står over for og selv udgør, er store kapitaltillæg blevet anvendt på visse investeringsselskaber i visse medlemsstater. Der bør fastsættes ensartede bestemmelser vedrørende disse risici for at sikre et harmoniseret tilsyn med investeringsselskaber i hele Unionen.

(5)  Forskelle med hensyn til anvendelsen af de eksisterende rammer mellem de forskellige medlemsstater risikerer at underminere de fælles spilleregler for investeringsselskaber i Unionen og hæmme investorernes adgang til nye muligheder og bedre metoder til forvaltning af deres risici. Disse forskelle skyldes den samlede kompleksitet af anvendelsen af rammerne på forskellige investeringsselskaber på grundlag af de tjenester, de leverer, hvor nogle nationale myndigheder tilpasser eller strømliner denne anvendelse i national ret eller praksis. I betragtning af, at de eksisterende tilsynsmæssige rammer ikke tager hensyn til alle de risici, som visse typer investeringsselskaber står over for og selv udgør, er store kapitaltillæg blevet anvendt på visse investeringsselskaber i visse medlemsstater. Der bør fastsættes ensartede bestemmelser vedrørende disse risici for at sikre et klart harmoniseret tilsyn med investeringsselskaber i hele Unionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Der kan være medlemsstater, hvor de myndigheder, som har ansvaret for tilsyn med investeringsselskaber, er forskellige fra de myndigheder, som har ansvaret for at føre tilsyn med markedsadfærden. Det er derfor nødvendigt at skabe en mekanisme for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem disse myndigheder.

(7)  Der kan være medlemsstater, hvor de myndigheder, som har ansvaret for tilsyn med investeringsselskaber, er forskellige fra de myndigheder, som har ansvaret for at føre tilsyn med markedsadfærden. Det er derfor nødvendigt at skabe en mekanisme for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem disse myndigheder for i hele Unionen at sikre et harmoniseret tilsyn med investeringsselskaber, der fungerer hurtigt og effektivt.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Kravet til startkapitalens størrelse i et investeringsselskab bør baseres på de tjenesteydelser og aktiviteter, som nævnte investeringsselskab har tilladelse til at henholdsvis yde og udøve i henhold til direktiv 2004/39/EF. Medlemsstaternes mulighed for at reducere kravet til startkapitalens størrelse i specifikke situationer, jf. direktiv 2013/36/EU, på den ene side og situationen med uens gennemførelse af direktivet på den anden side har ført til en situation, hvor kravet til startkapitalens størrelse er forskelligt i Unionen. For at løse problemet vedrørende denne fragmentering bør kravet til startkapitalens størrelse harmoniseres.

(9)  Kravet til startkapitalens størrelse i et investeringsselskab bør baseres på de tjenesteydelser og aktiviteter, som nævnte investeringsselskab har tilladelse til at henholdsvis yde og udøve i henhold til direktiv 2004/39/EF. Medlemsstaternes mulighed for at reducere kravet til startkapitalens størrelse i specifikke situationer, jf. direktiv 2013/36/EU, på den ene side og situationen med uens gennemførelse af direktivet på den anden side har ført til en situation, hvor kravet til startkapitalens størrelse er forskelligt i Unionen. For at løse problemet vedrørende denne fragmentering bør kravet til startkapitalens størrelse således harmoniseres for alle investeringsselskaber i Unionen.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Et velfungerende indre marked forudsætter, at ansvaret for tilsyn med et investeringsselskabs finansielle soliditet, og navnlig dets solvens, ligger hos den kompetente myndighed i selskabets hjemland. For at opnå et effektivt tilsyn med investeringsselskaber også i andre medlemsstater, hvor de leverer tjenesteydelser eller har en filial, bør der sikres et tæt samarbejde med de kompetente myndigheder i disse medlemsstater.

(11)  Et velfungerende indre marked forudsætter, at ansvaret for tilsyn med et investeringsselskabs finansielle soliditet, og navnlig dets solvens, ligger hos den kompetente myndighed i selskabets hjemland. For at opnå et effektivt tilsyn med investeringsselskaber også i andre medlemsstater, hvor de leverer tjenesteydelser eller har en filial, bør der sikres et tæt samarbejde og udveksling af oplysninger med de kompetente myndigheder i disse medlemsstater.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  De kompetente myndigheder i værtslandene bør i enkelttilfælde kunne foretage kontrol på stedet, undersøge de aktiviteter, som filialer af investeringsselskaber udøver på deres område, og kræve oplysninger fra nævnte filialer om deres aktiviteter med henblik på information og tilsyn, og navnlig af hensyn til stabiliteten af det finansielle system. Tilsynsforanstaltninger for disse filialer bør dog fortsat være hjemlandets ansvar.

(12)  De kompetente myndigheder i værtslandene bør i enkelttilfælde kunne foretage kontrol på stedet, undersøge de aktiviteter, som filialer af investeringsselskaber udøver på deres område, og kræve oplysninger fra nævnte filialer om deres aktiviteter med henblik på information og tilsyn, og navnlig af hensyn til stabiliteten og sikkerheden af det finansielle system. Tilsynsforanstaltninger for disse filialer bør dog fortsat være hjemlandets ansvar.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  For at sikre overholdelse af de forpligtelser, der følger af dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR], bør medlemsstaterne indføre administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og er afskrækkende. For at sikre, at de administrative sanktioner har en afskrækkende virkning, bør de offentliggøres, undtagen i visse velafgrænsede tilfælde. Kunder og investorer bør have adgang til oplysninger om administrative sanktioner og foranstaltninger, som pålægges investeringsselskaber, for at give dem mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger vedrørende deres investeringsmuligheder.

(16)  For at sikre overholdelse af de forpligtelser, der følger af dette direktiv og [forordning (EU) ---/----[IFR], bør medlemsstaterne indføre administrative sanktioner og andre administrative foranstaltninger, som er effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og er afskrækkende. For at sikre, at de administrative sanktioner har en afskrækkende virkning, bør de offentliggøres. Kunder og investorer bør have adgang til oplysninger om administrative sanktioner og foranstaltninger, som pålægges investeringsselskaber, for at give dem mulighed for at træffe kvalificerede beslutninger vedrørende deres investeringsmuligheder.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at afdække overtrædelser af nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, og overtrædelser af [forordning (EU) ---/----[IFR] bør medlemsstaterne have de nødvendige undersøgelsesbeføjelser og fastlægge effektive mekanismer til indberetning af potentielle eller faktiske overtrædelser.

(17)  For at afdække overtrædelser af nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, og overtrædelser af [forordning (EU) ---/----[IFR] bør medlemsstaterne have de nødvendige undersøgelsesbeføjelser og fastlægge effektive og hurtige mekanismer til indberetning af potentielle eller faktiske overtrædelser.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Investeringsselskaber bør have en intern kapital, som i forhold til de risici, de er eller kan blive eksponeret for, er af en passende størrelse og kvalitet og er hensigtsmæssigt fordelt. De kompetente myndigheder bør sikre, at investeringsselskaber har strategier og processer, som er tilstrækkelige til, at de kan vurdere og opretholde en passende intern kapital.

(18)  Investeringsselskaber bør have en intern tilgængelig kapital, som i forhold til de risici, de er eller kan blive eksponeret for, er af en passende størrelse og kvalitet og er hensigtsmæssigt fordelt. De kompetente myndigheder bør sikre, at investeringsselskaber har strategier og processer, som er tilstrækkelige til, at de kan vurdere og opretholde en passende intern kapital.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at tilpasse aflønningen til investeringsselskabets risikoprofil og sikre fælles spilleregler bør investeringsselskaber være underlagt klare principper om ordninger for virksomhedsledelse og regler om aflønning, som tager højde for forskellene mellem kreditinstitutter og investeringsselskaber. Nævnte regler bør dog ikke finde anvendelse på små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber, da bestemmelserne vedrørende aflønning og virksomhedsledelse under direktiv 2014/65/EU er tilstrækkeligt omfattende for denne type af selskaber.

(20)  For at tilpasse aflønningen til investeringsselskabets risikoprofil og sikre fælles spilleregler bør investeringsselskaber være underlagt klare principper om ordninger for virksomhedsledelse og regler om aflønning, der er kønsneutrale, og som tager højde for forskellene mellem kreditinstitutter og investeringsselskaber. Nævnte regler bør dog ikke finde anvendelse på små og ikke indbyrdes forbundne investeringsselskaber, da bestemmelserne vedrørende aflønning og virksomhedsledelse under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU1a er tilstrækkeligt omfattende for denne type af selskaber.

 

______________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Som reaktion på den stigende efterspørgsel fra borgerne efter skattemæssig gennemsigtighed og for at fremme investeringsselskabernes sociale ansvar er det passende at kræve, at investeringsselskaber offentliggør visse oplysninger, herunder oplysninger om fortjeneste, betalt skat og eventuelle offentlige tilskud, de har modtaget.

(24)  Som reaktion på den stigende efterspørgsel fra borgerne efter skattemæssig gennemsigtighed og for at fremme investeringsselskabernes sociale ansvar er det passende at kræve, at investeringsselskaber hvert år offentliggør visse oplysninger, herunder oplysninger om fortjeneste, betalt skat og eventuelle offentlige tilskud, de har modtaget.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne udpeger en eller flere kompetente myndigheder, der varetager de i dette direktiv omhandlede funktioner og opgaver. Medlemsstaterne underretter Kommissionen og EBA om nævnte udpegning, og hvis der er tale om mere end en enkelt kompetent myndighed, om de enkelte kompetente myndigheders funktioner og opgaver.

1.  Medlemsstaterne udpeger en eller flere kompetente myndigheder, der varetager de i dette direktiv omhandlede funktioner og opgaver. Medlemsstaterne underretter Kommissionen, EBA og ESMA om nævnte udpegning, og hvis der er tale om mere end en enkelt kompetent myndighed, om de enkelte kompetente myndigheders funktioner og opgaver.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de kompetente myndigheder som parter i ESFS samarbejder i tillid og fuld gensidig respekt, navnlig når de sikrer et flow af relevante og pålidelige oplysninger mellem dem selv og de andre parter i ESFS

a)  de kompetente myndigheder som parter i ESFS samarbejder i tillid og fuld gensidig respekt, navnlig når de sikrer et flow af relevante, pålidelige og udtømmende oplysninger mellem dem selv og de andre parter i ESFS

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  de kompetente myndigheder træffer alle foranstaltninger for at overholde de retningslinjer og henstillinger, som EBA har udstedt i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/201038, og at reagere på de advarsler og henstillinger, som Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) har rettet i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/201039

c)  de kompetente myndigheder træffer alle foranstaltninger for at sikre overholdelse af de retningslinjer og henstillinger, som EBA har udstedt i overensstemmelse med artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/201038, og at reagere på de advarsler og henstillinger, som Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) har rettet i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/201039

__________________

__________________

38Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

38 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).

39Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen opdaterer ved hjælp af gennemførelsesretsakter størrelsen af den i stk. 1-3 i denne artikel omhandlede startkapital under hensyn til udviklingen på det økonomiske og monetære område. Nævnte gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 56, stk. 2.

4.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 54 med henblik på at ajourføre størrelsen af den i stk. 1-3 i denne artikel omhandlede startkapital under hensyn til udviklingen på det økonomiske og monetære område.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler straks de kompetente myndigheder i værtslandet oplysninger og resultater vedrørende eventuelle problemer og risici, som et investeringsselskab indebærer i forhold til kundebeskyttelse eller det finansielle systems stabilitet i værtslandet, og som de har konstateret i forbindelse med deres tilsyn med et investeringsselskabs aktiviteter.

2.  De kompetente myndigheder i hjemlandet meddeler straks de kompetente myndigheder i værtslandet oplysninger og resultater vedrørende eventuelle problemer og risici, som et investeringsselskab indebærer i forhold til kundebeskyttelse eller det finansielle systems stabilitet eller sikkerhed i værtslandet, og som de har konstateret i forbindelse med deres tilsyn med et investeringsselskabs aktiviteter.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis de kompetente myndigheder i værtslandet efter meddelelse af de oplysninger og resultater, der er omhandlet i stk. 2, er af den opfattelse, at de kompetente myndigheder i hjemlandet ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 3, kan de kompetente myndigheder i værtslandet efter at have underrettet de kompetente myndigheder i hjemlandet og EBA træffe relevante foranstaltninger for at beskytte de kunder, til hvilke der ydes tjenester, og det finansielle systems stabilitet.

4.  Hvis de kompetente myndigheder i værtslandet efter meddelelse af de oplysninger og resultater, der er omhandlet i stk. 2, er af den opfattelse, at de kompetente myndigheder i hjemlandet ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 3, kan de kompetente myndigheder i værtslandet efter straks at have underrettet de kompetente myndigheder i hjemlandet og EBA træffe relevante foranstaltninger for at beskytte de kunder, til hvilke der ydes tjenester, og det finansielle systems stabilitet og sikkerhed.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis de kompetente myndigheder i hjemlandet er uenige i de foranstaltninger, som det kompetente myndigheder i værtslandet træffer, kan de indbringe sagen for EBA, som handler i overensstemmelse med proceduren i artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Når EBA handler i overensstemmelse med nævnte artikel, skal den træffe afgørelse inden for en måned.

5.  Hvis de kompetente myndigheder i hjemlandet er uenige i de foranstaltninger, som det kompetente myndigheder i værtslandet træffer, kan de indbringe sagen for EBA, som handler i overensstemmelse med proceduren i artikel 19 i forordning (EU) nr. 1093/2010. Når EBA handler i overensstemmelse med nævnte artikel, skal den træffe afgørelse så hurtigt som muligt og senest efter en måned.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  EBA forelægger senest [nine months from the date of entry into force of this Directive] Kommissionen de i stk. 6 og 7 omhandlede udkast til tekniske standarder.

8.  EBA forelægger senest [six months from the date of entry into force of this Directive] Kommissionen de i stk. 6 og 7 omhandlede udkast til tekniske standarder.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder i værtslandet har med henblik på tilsyn, og hvis de finder det relevant af hensyn til stabiliteten af det finansielle system i værtslandet, beføjelse til i enkelttilfælde at foretage kontrol på stedet og undersøgelser af de aktiviteter, som filialer af investeringsselskaber udøver på deres område, og kræve oplysninger fra en filial om dens aktiviteter.

De kompetente myndigheder i værtslandet har med henblik på tilsyn, og hvis de finder det relevant af hensyn til stabiliteten eller sikkerheden af det finansielle system i værtslandet, beføjelse til i enkelttilfælde at foretage kontrol på stedet og undersøgelser af de aktiviteter, som filialer af investeringsselskaber udøver på deres område, og kræve oplysninger fra en filial om dens aktiviteter.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forud for nævnte kontrol eller undersøgelser hører værtslandets kompetente myndigheder de kompetente myndigheder i hjemlandet.

Forud for nævnte kontrol eller undersøgelser hører værtslandets kompetente myndigheder uden forsinkelse de kompetente myndigheder i hjemlandet.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter nævnte kontrol eller undersøgelser meddeler de kompetente myndigheder i værtslandet de kompetente myndigheder i hjemlandet de oplysninger, som er relevante for risikovurderingen af investeringsselskabet.

Så hurtigt som muligt efter nævnte kontrol eller undersøgelser meddeler de kompetente myndigheder i værtslandet de kompetente myndigheder i hjemlandet de oplysninger, som er relevante for risikovurderingen af investeringsselskabet.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fortrolige oplysninger, som sådanne myndigheder og personer modtager i forbindelse med deres hverv, må kun videregives i summarisk eller samlet form, forudsat at de enkelte investeringsselskaber eller personer ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen.

Fortrolige oplysninger, som sådanne myndigheder og personer modtager i forbindelse med deres hverv, må videregives i summarisk eller samlet form, forudsat at de enkelte investeringsselskaber eller personer ikke kan identificeres, medmindre der er tale om tilfælde, der er omfattet af straffelovgivningen.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De kompetente myndigheder kan udveksle fortrolige oplysninger med henblik på stk. 2, kan udtrykkeligt anføre, hvordan nævnte oplysninger skal behandles, og kan udtrykkeligt begrænse yderligere fremsendelse af nævnte oplysninger.

4.  De kompetente myndigheder kan udveksle fortrolige oplysninger med henblik på stk. 2 og kan udtrykkeligt anføre, hvordan nævnte oplysninger skal behandles.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter, at enhver person, der er bemyndiget i henhold direktiv 2006/43/EF40, og som i et investeringsselskab udfører de hverv, der er beskrevet i artikel 73 i direktiv 2009/65/EF41 eller i artikel 34 i direktiv 2013/34/EU, eller ethvert andet lovpligtigt hverv, har pligt til straks at foretage indberetning til de kompetente myndigheder om ethvert forhold eller enhver beslutning vedrørende nævnte investeringsselskab eller vedrørende en virksomhed, der har tætte forbindelser til dette investeringsselskab, som

Medlemsstaterne fastsætter, at enhver person, der er bemyndiget i henhold direktiv 2006/43/EF40, og som i et investeringsselskab udfører de hverv, der er beskrevet i artikel 73 i direktiv 2009/65/EF41 eller i artikel 34 i direktiv 2013/34/EU, eller ethvert andet lovpligtigt hverv, har pligt til så hurtigt som muligt at foretage indberetning til de kompetente myndigheder om ethvert forhold eller enhver beslutning vedrørende nævnte investeringsselskab eller vedrørende en virksomhed, der har tætte forbindelser til dette investeringsselskab, som

__________________

__________________

40Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

40 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 84/253/EØF (EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87).

41Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

41 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  for juridiske personer, administrative økonomiske sanktioner på op til 10 % af selskabets samlede årlige nettoomsætning, herunder bruttoindkomsten bestående af renteindtægter og tilsvarende indtægter, indtægter fra aktier og andre værdipapirer med fast/variabelt afkast samt gebyrer og provisionsindtægter i det foregående forretningsår

d)  for juridiske personer, administrative økonomiske sanktioner på op til 15 % af selskabets samlede årlige nettoomsætning, herunder bruttoindkomsten bestående af renteindtægter og tilsvarende indtægter, indtægter fra aktier og andre værdipapirer med fast/variabelt afkast samt gebyrer og provisionsindtægter i det foregående forretningsår

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv)  til at udspørge enhver anden person, der samtykker heri, med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

iv)  til at udspørge enhver anden relevant person med det formål at indsamle oplysninger om undersøgelsens genstand

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 18

Artikel 18

Offentliggørelse af administrative sanktioner og foranstaltninger

Offentliggørelse af administrative sanktioner og foranstaltninger

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder på deres officielle websted uden ophold offentliggør alle de administrative sanktioner og foranstaltninger, der er pålagt i henhold til artikel 16, og som ikke er blevet appelleret eller ikke længere kan appelleres. Nævnte offentliggørelse skal omfatte oplysninger om typen og arten af overtrædelsen og identiteten af den fysiske eller juridiske person, som sanktionen pålægges, eller over for hvem foranstaltningen træffes. Oplysningerne offentliggøres først efter, at nævnte person er blevet underrettet om sanktionerne eller foranstaltningerne, og kun i det omfang, at offentliggørelsen er nødvendig og proportional.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder på deres officielle websted uden ophold offentliggør alle de administrative sanktioner og foranstaltninger, der er pålagt i henhold til artikel 16, og som ikke er blevet appelleret eller ikke længere kan appelleres. Nævnte offentliggørelse skal omfatte oplysninger om typen og arten af overtrædelsen og identiteten af den fysiske eller juridiske person, som sanktionen pålægges, eller over for hvem foranstaltningen træffes. Oplysningerne offentliggøres først efter, at nævnte person er blevet underrettet om sanktionerne eller foranstaltningerne, og kun i det omfang, at offentliggørelsen er nødvendig og proportional. De kompetente myndigheder sikrer, at de samme oplysninger offentliggøres på det pågældende investeringsselskabs officielle websted.

2.  Når medlemsstater tillader offentliggørelse af administrative sanktioner eller foranstaltninger, der er pålagt i henhold til artikel 16, og som er blevet appelleret, skal de kompetente myndigheder også på deres officielle websted offentliggøre oplysninger om appelstatus og resultatet af appellen.

2.  Når medlemsstater tillader offentliggørelse af administrative sanktioner eller foranstaltninger, der er pålagt i henhold til artikel 16, og som er blevet appelleret, skal de kompetente myndigheder også på deres officielle websted offentliggøre oplysninger om appelstatus og resultatet af appellen. De kompetente myndigheder sikrer, at de samme oplysninger offentliggøres på det pågældende investeringsselskabs officielle websted.

3.  I følgende tilfælde offentliggør de kompetente myndigheder de administrative sanktioner eller foranstaltninger, som er pålagt i henhold til artikel 16, i anonymiseret form:

3.  I følgende tilfælde offentliggør de kompetente myndigheder de administrative sanktioner eller foranstaltninger, som er pålagt i henhold til artikel 16, i anonymiseret form:

a) offentliggørelsen af personoplysninger, såfremt sanktionen er pålagt en fysisk person, anses for at være ikke-proportional

a) offentliggørelsen af personoplysninger, såfremt sanktionen er pålagt en fysisk person, anses for at være ikke-proportional

b) offentliggørelsen ville skade en igangværende strafferetlig efterforskning eller stabiliteten på de finansielle markeder

b) offentliggørelsen ville skade en igangværende strafferetlig efterforskning eller stabiliteten på de finansielle markeder

c) offentliggørelsen ville påføre investeringsselskaber eller fysiske personer uforholdsmæssig stor skade.

c) offentliggørelsen ville påføre investeringsselskaber eller fysiske personer uforholdsmæssig stor skade.

4.   De kompetente myndigheder sikrer, at oplysninger, der offentliggøres i henhold til denne artikel, forbliver på deres officielle websted i mindst fem år. Personoplysninger må kun beholdes på den kompetente myndigheds officielle websted, hvis det er tilladt i henhold til de gældende databeskyttelsesregler.

4.   De kompetente myndigheder sikrer, at oplysninger, der offentliggøres i henhold til denne artikel, forbliver på deres officielle websted i mindst fem år. Personoplysninger må kun beholdes på den kompetente myndigheds officielle websted, hvis det er tilladt i henhold til de gældende databeskyttelsesregler.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De kompetente myndigheder underretter EBA om administrative sanktioner og foranstaltninger, der pålægges i henhold til artikel 16, om enhver appel vedrørende nævnte sanktioner og foranstaltninger og om resultaterne heraf. EBA driver en central database over administrative sanktioner og foranstaltninger, der indberettes til den, udelukkende med henblik på udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder. Kun kompetente myndigheder skal have adgang til databasen, og den skal ajourføres regelmæssigt.

De kompetente myndigheder underretter EBA om administrative sanktioner og foranstaltninger, der pålægges i henhold til artikel 16, om enhver appel vedrørende nævnte sanktioner og foranstaltninger og om resultaterne heraf. EBA driver en central database over administrative sanktioner og foranstaltninger, der indberettes til den, udelukkende med henblik på udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder. Kompetente myndigheder og ESMA skal have adgang til databasen, og den skal ajourføres regelmæssigt, mindst hvert kvartal.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, som er omfattet af denne afdeling, gennemfører denne afdelings bestemmelser i de datterselskaber, der er finansieringsinstitutter som defineret i artikel 4, nr. 13), i [forordning (EU) ---/----[IFR], herunder dem, som er etableret i tredjelande, medmindre modervirksomheden i Unionen over for de kompetente myndigheder kan godtgøre, at denne afdelings anvendelse er i strid med lovgivningen i det tredjeland, hvor nævnte datterselskaber er etableret.

Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, som er omfattet af denne afdeling, gennemfører denne afdelings bestemmelser i de datterselskaber, der er finansieringsinstitutter som defineret i artikel 4, nr. 13), i [forordning (EU) ---/----[IFR], herunder dem, som er etableret i tredjelande, medmindre modervirksomheden i Unionen over for de kompetente myndigheder godtgør, at denne afdelings anvendelse er i strid med lovgivningen i det tredjeland, hvor nævnte datterselskaber er etableret.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaberne anvender de i stk. 1 omhandlede principper på en måde, der svarer til deres størrelse og interne organisation og til arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter.

3.  Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaberne anvender de i stk. 1 omhandlede principper på en måde, der er forholdsmæssig og svarer til deres størrelse, interne organisation og til arten, omfanget og kompleksiteten af deres aktiviteter.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at når investeringsselskaber modtager ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 28), i direktiv 2014/59/EU, finder følgende bestemmelser anvendelse:

Medlemsstaterne sikrer, at når investeringsselskaber modtager ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 28),, i direktiv 2014/59/EU, udbetaler de ingen variabel aflønning.

a)  variabel aflønning af alle medarbejderne begrænses til en del af nettoindkomsten, hvis variabel aflønning ville være uforenelig med opretholdelsen af et sundt kapitalgrundlag i et investeringsselskab og et rettidigt ophør af ekstraordinær finansiel støtte fra det offentlige

 

b)  investeringsselskaberne indfører grænser for aflønning af medlemmerne af investeringsselskabets ledelsesorgan

 

c)  investeringsselskaberne betaler kun variabel aflønning til medlemmerne af investeringsselskabets ledelsesorgan, når en sådan aflønning er godkendt af den kompetente myndighed.

 

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  hvis den variable aflønning er resultatafhængig, fastsættes den samlede variable aflønning på grundlag af en vurdering af den enkelte medarbejders og den pågældende afdelings resultater og investeringsselskabets samlede resultater

a)  hvis den variable aflønning er resultatafhængig, fastsættes den samlede variable aflønning på grundlag af en vurdering af den enkelte medarbejders resultater, uanset køn, og den pågældende afdelings resultater og investeringsselskabets samlede resultater

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1 – litra j – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  mindst 50 % af den variable aflønning består af følgende instrumenter:

j)  mindst 60 % af den variable aflønning består af følgende instrumenter:

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  uanset litra j), kan de kompetente nationale myndigheder, hvis et investeringsselskab ikke udsteder nogen af disse instrumenter, godkende anvendelsen af alternative ordninger, der opfylder samme formål

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  mindst 40 % af den variable aflønning udskydes i mindst tre til fem år alt efter, hvad der er relevant, afhængigt af investeringsselskabets forretningsmæssige cyklus, forretningens art, de dermed forbundne risici og den pågældende medarbejders arbejdsopgaver, dog ikke hvis den variable aflønning udgør et meget stort beløb, for i sådanne tilfælde skal mindst 60 % af den variable aflønning udskydes

k)  mindst 50 % af den variable aflønning udskydes i mindst tre til fem år alt efter, hvad der er relevant, afhængigt af investeringsselskabets forretningsmæssige cyklus, forretningens art, de dermed forbundne risici og den pågældende medarbejders arbejdsopgaver, dog ikke hvis den variable aflønning udgør et meget stort beløb, for i sådanne tilfælde skal mindst 70 % af den variable aflønning udskydes

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 1 – litra l – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  op til 100 % af den variable aflønning reduceres, hvis investeringsselskabets finansielle resultater har været beskedne eller negative, herunder gennem ordninger vedrørende fradrags- eller tilbagebetalingsprocedurer, der er omfattet af kriterier, som investeringsselskaberne har fastsat, og som navnlig vedrører situationer, hvor den pågældende medarbejder:

l)  100 % af den variable aflønning reduceres, hvis investeringsselskabets finansielle resultater har været beskedne eller negative, herunder gennem ordninger vedrørende fradrags- eller tilbagebetalingsprocedurer, der er omfattet af kriterier, som investeringsselskaberne har fastsat, og som navnlig vedrører situationer, hvor den pågældende medarbejder:

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  et investeringsselskab, hvis aktivværdi i gennemsnit udgør 100 mio. EUR eller derunder i den fireårsperiode, der ligger umiddelbart forud for et givet regnskabsår

a)  et investeringsselskab, hvis aktivværdi i gennemsnit udgør 50 mio. EUR eller derunder i den fireårsperiode, der ligger umiddelbart forud for et givet regnskabsår

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har de nødvendige beføjelser til at sikre, at investeringsselskaber, der anses for at være væsentlige i overensstemmelse med artikel 26, stk. 4, nedsætter et aflønningsudvalg. Aflønningsudvalget udøver kompetent og uafhængigt skøn i sager om aflønningspolitikker og -praksisser samt incitamenter, der er indført med henblik på risikostyring samt forvaltning af kapital og likviditet.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har de nødvendige beføjelser til at sikre, at investeringsselskaber, der ikke opfylder kriterierne i artikel 30, stk. 4, første afsnit, litra a), nedsætter et aflønningsudvalg. Aflønningsudvalget udøver kompetent og uafhængigt skøn i sager om aflønningspolitikker og -praksisser samt incitamenter, der er indført med henblik på risikostyring samt forvaltning af kapital og likviditet. I en koncern kan aflønningsudvalget også være et aflønningsudvalg på koncernplan.

Begrundelse

Hensigten med dette ændringsforslag er at forenkle rammerne: Hvis dette ændringsforslag accepteres, er der kun én mulig underopdeling af klasse 2 (en tærskel for balancesum på 100 mio. EUR). Desuden bør det begrænse de nationale myndigheders skønsmargen og derved garantere lige vilkår og retssikkerhed.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har de nødvendige beføjelser til at sikre, at aflønningsudvalget forbereder afgørelser vedrørende aflønning, der skal træffes af ledelsesorganet, herunder afgørelser, der har konsekvenser for det pågældende investeringsselskabs risici og risikostyring. Formanden for og medlemmerne af aflønningsudvalget er medlemmer af ledelsesorganet, som ikke varetager ledelsesfunktioner i det pågældende investeringsselskab. Hvis arbejdstagernes repræsentation i ledelsesorganet er fastsat i national lovgivning, deltager en eller flere repræsentanter for arbejdstagerne i aflønningsudvalget.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har de nødvendige beføjelser til at sikre, at aflønningsudvalget forbereder afgørelser vedrørende aflønning, der skal træffes af ledelsesorganet, herunder afgørelser, der har konsekvenser for det pågældende investeringsselskabs risici og risikostyring. Formanden for og medlemmerne af aflønningsudvalget er medlemmer af ledelsesorganet, som ikke varetager ledelsesfunktioner i det pågældende investeringsselskab. Hvis arbejdstagernes repræsentation i ledelsesorganet er fastsat i national lovgivning, deltager en eller flere repræsentanter for arbejdstagerne i aflønningsudvalget. Investeringsselskaber skal sigte mod kønsbalance i deres aflønningsudvalg.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder indsamler oplysninger offentliggjort i overensstemmelse med artikel 51, litra c), d) og f), i [forordning (EU) ---/----[IFR] og anvender nævnte oplysninger til at benchmarke aflønningstendenser og -praksisser. De kompetente myndigheder forelægger EBA disse oplysninger.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder indsamler oplysninger offentliggjort i overensstemmelse med artikel 51, litra a, b), ba), c), d) og f), i [forordning (EU) ---/----[IFR] og anvender nævnte oplysninger til at benchmarke aflønningstendenser og -praksisser. De kompetente myndigheder forelægger EBA og ESMA disse oplysninger. EBA skal offentliggøre en årsberetning om disse tendenser og praksisser.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  EBA udsteder, efter høring af ESMA, retningslinjer for anvendelsen af forsvarlige aflønningspolitikker. Disse retningslinjer tager som et minimum hensyn til de i artikel 28-31 omhandlede krav og de i Kommissionens henstilling 2009/384/EF omhandlede principper for forsvarlige aflønningspolitikker43.

3.  EBA udsteder, efter høring af ESMA, retningslinjer for anvendelsen af forsvarlige og kønsneutrale aflønningspolitikker. Disse retningslinjer tager som et minimum hensyn til de i artikel 28-31 omhandlede krav og de i Kommissionens henstilling 2009/384/EF omhandlede principper for forsvarlige aflønningspolitikker43 .

_________________

_________________

43Kommissionens henstilling 2009/384/EF af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren (EUT L 120 af 15.5.2009, s. 22).

43 Kommissionens henstilling 2009/384/EF af 30. april 2009 om aflønningspolitik i finanssektoren (EUT L 120 af 15.5.2009, s. 22).

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, efter anmodning, forelægger de kompetente myndigheder oplysninger om antallet af fysiske personer i hvert investeringsselskab, der aflønnes med 1 mio. EUR eller mere pr. regnskabsår, i lønrammer på 1 mio. EUR, herunder oplysninger om deres ansvarsområder, det pågældende forretningsområde og hovedelementerne løn, bonus, langsigtede gratialer og pensionsbidrag. De kompetente myndigheder sender disse oplysninger til EBA, som offentliggør dem i et fælles rapporteringsformat opdelt efter hjemland. EBA kan, efter høring af ESMA, udarbejde retningslinjer for at lette gennemførelsen af dette stykke og sikre ensartetheden af de indsamlede oplysninger.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at investeringsselskaber, efter anmodning, forelægger de kompetente myndigheder oplysninger om antallet af fysiske personer i hvert investeringsselskab, der aflønnes med 500 000 EUR eller mere pr. regnskabsår, i lønrammer på 500 000 EUR, herunder oplysninger om deres ansvarsområder, det pågældende forretningsområde og løn, bonus, langsigtede gratialer og pensionsbidrag. De kompetente myndigheder sender disse oplysninger til EBA, som offentliggør dem i et fælles rapporteringsformat opdelt efter hjemland/værtsland. EBA udarbejder, efter høring af ESMA, retningslinjer for at lette gennemførelsen af dette stykke og sikre ensartetheden af de indsamlede oplysninger.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  den inklusive hensyntagen til risici relateret til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i investeringsselskabernes risikobegrænsende foranstaltninger.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  at stille krav om, at investeringsselskaberne begrænser variabel aflønning som en procentdel af nettoindkomsten, når nævnte aflønning er uforenelig med opretholdelsen af et sundt kapitalgrundlag

g)  at stille krav om, at investeringsselskaberne suspenderer variabel aflønning, når nævnte aflønning er uforenelig med opretholdelsen af et sundt kapitalgrundlag

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 – afsnit 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

la)  at stille krav om, at investeringsselskaber reducerer sikkerhedsrisiciene i forbindelse med deres net- og informationssystemer for at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed af processer og data.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 37 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  investeringsselskabet er udsat for risici eller elementer af risici, som ikke er dækket eller ikke er tilstrækkeligt dækket af kapitalkravet i tredje del i [forordning (EU) ---/----[IFR]

a)  investeringsselskabet er udsat for risici eller elementer af risici, som ikke er dækket eller ikke er tilstrækkeligt dækket af kapitalkravet i tredje del i [forordning (EU) ---/----[IFR], navnlig under hensyntagen til risici i forbindelse med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Opstår der en nødsituation, herunder en situation som beskrevet i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1093/2010 eller en negativ udvikling på markederne, som potentielt kan bringe markedslikviditeten og stabiliteten i det finansielle system i fare i en af de medlemsstater, hvor enheder i en investeringsselskabskoncern er meddelt tilladelse, skal den koncerntilsynsførende, der er fastlagt i henhold til artikel 42, så hurtigt som praktisk muligt, med forbehold af kapitel 1, afdeling 2, i dette afsnit, underrette EBA, ESRB og eventuelle relevante kompetente myndigheder derom og meddele dem alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.

Opstår der en nødsituation, herunder en situation som beskrevet i artikel 18 i forordning (EU) nr. 1093/2010 eller en negativ udvikling på markederne, som potentielt kan bringe markedslikviditeten og stabiliteten eller sikkerheden i det finansielle system i fare i en af de medlemsstater, hvor enheder i en investeringsselskabskoncern er meddelt tilladelse, skal den koncerntilsynsførende, der er fastlagt i henhold til artikel 42, så hurtigt som praktisk muligt, med forbehold af kapitel 1, afdeling 2, i dette afsnit, underrette EBA, ESRB og eventuelle relevante kompetente myndigheder derom og meddele dem alle de oplysninger, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 54

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 54

Artikel 54

Udøvelse af de delegerede beføjelser

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, artikel 27, stk. 3, og artikel 33, stk. 6, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [date of entry into force of this Directive].

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 27, stk. 3, og artikel 33, stk. 6, tillægges Kommissionen for periode på fem år fra den [date of entry into force of this Directive].

3.  De beføjelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, artikel 27, stk. 3, og artikel 33, stk. 6, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  De beføjelser, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 27, stk. 3, og artikel 33, stk. 6, kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, artikel 27, stk. 3, og artikel 33, stk. 6, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 2, artikel 8, stk. 4, artikel 27, stk. 3, og artikel 33, stk. 6, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på [to måneder] fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 58 a (ny)

Direktiv 2014/59/EU

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 58a

 

Ændring af direktiv 2014/59/EU

 

I direktiv 2014/59/EU foretages følgende ændringer:

 

Artikel 2, stk. 1, nr. 3), affattes således: 

 

"3) "investeringsselskab": et investeringsselskab som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 2), i forordning (EU) nr. 575/2013, som er underlagt startkapitalkravet fastsat i artikel 8, stk. 1, i [direktiv (EU) ---/---- [IFD]]" 

Begrundelse

Denne ændring er nødvendig for at ændre den henvisning, der bruges i BRRD til at definere, hvilke investeringsselskaber der er omfattet af direktivet, fordi henvisningen til kapitalkravsdirektivet, der bruges på nuværende tidspunkt, vil blive slettet af IFD-direktivet.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 60 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen forelægger senest [5 years from the date of application of this Directive] og derefter hvert tredje år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af anvendelsen af dette direktiv og dets virkning.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Tilsyn med investeringsselskaber

Referencer

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

18.1.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

18.1.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Behandling i udvalg

15.5.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

10.7.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

18

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Tilsyn med investeringsselskaber

Referencer

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Dato for høring af EP

20.12.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

18.1.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

DEVE

31.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Ordførere

Dato for valg

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Dato for vedtagelse

24.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

9

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

Dato for indgivelse

27.9.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

35

+

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

9

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 12. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik