Menetlus : 2017/0358(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0295/2018

Esitatud tekstid :

A8-0295/2018

Arutelud :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.19
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0377

RAPORT     ***I
PDF 1017kWORD 151k
27.9.2018
PE 619.409v02-00 A8-0295/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Markus Ferber

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0791),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 53 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0452/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 22. augusti 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 19. aprilli 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A8-0295/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(3)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

2017/0358 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL, 2014/59/EL ja 2014/65/EL

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(4),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(5),

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Tugev usaldatavusnõuete täitmise järelevalve on oluline osa õiguslikest tingimustest, mille alusel võivad finantseerimisasutused liidus teenuseid pakkuda. Investeerimisühingute ja krediidiasutuste suhtes kohaldatakse usaldatavusnõuetekohase käsitlemise ja järelevalve valdkonnas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL(6) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013(7), nendele tegevusloa andmine ning muud organisatsioonilised ja tegutsemisega seotud nõuded on aga sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2004/39/EÜ(8).

(2)  Kehtiv määruse (EL) nr 575/2013 ja direktiivi 2013/36/EL kohane usaldatavusnõuete täitmise kord põhineb suures osas Baseli pangajärelevalve komitee järjestikustel rahvusvahelistel reguleerivatel standarditel, mis on nähtud ette suurte pangandusgruppide jaoks ja milles käsitletakse investeerimisühingute mitmekesisele tegevusele omaseid spetsiifilisi riske ainult osaliselt. Investeerimisühingutele omaseid spetsiifilisi nõrkusi ja riske tuleks seega käsitleda täiendavalt tõhusate, asjakohaste ja proportsionaalsete liidu tasandi usaldatavusnõuetega, mis aitavad tagada võrdsed võimalused kogu liidus, tagavad tõhusa järelevalve usaldatavusnõuete täitmise üle, hoides samal ajal nõuete täitmisega seotud kulud kontrolli all, ning tagavad enamiku investeerimisühingute riskide jaoks piisava kapitali.

(3)  Usaldusväärne usaldatavusnõuete täitmise järelevalve peaks tagama, et investeerimisühinguid juhitakse nõuetekohaselt ja nende klientide parimates huvides. Arvesse tuleks võtta investeerimisühingute ja nende klientide liigsete riskide võtmise potentsiaali ning investeerimisühingute võetud riski ja investeerimisühingute põhjustatava riski eri tasemeid. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eesmärk peaks olema ka investeerimisühingutele ebaproportsionaalse halduskoormuse tekitamise vältimine. Samal ajal peaks selline usaldatavusnõuete täitmise järelevalve võimaldama saavutada tasakaalu investeerimisühingute ohutuse ja usaldusväärsuse tagamise ning ülemääraste kulude vältimise vahel, mis võiksid kahjustada nende äritegevuse elujõulisust.

(4)  Paljud määrusest (EL) nr 575/2013 ja direktiivist 2013/36/EL tulenevad nõuded on mõeldud krediidiasutusi ohustavate üldiste riskide käsitlemiseks. Kehtivad nõuded on seetõttu suures osas kalibreeritud nii, et säilitada krediidiasutuste laenuandmisvõime majandustsüklite käigus ning kaitsta hoiustajaid ja maksumaksjaid võimaliku maksejõuetuse eest, ning need ei ole ette nähtud investeerimisühingute erinevate riskiprofiilide käsitlemiseks. Investeerimisühingutel ei ole suuri jaeklientidele ja äriühingutele antud laenude portfelle ning nad ei kaasa hoiuseid. Tõenäosus, et nende maksejõuetusel on üldisele finantsstabiilsusele kahjulik mõju, on väiksem kui krediidiasutuste puhul, kuid see kujutab endast siiski ohtu, mida tuleb käsitleda tugeva raamistiku abil. Investeerimisühinguid ohustavad ja nende tekitatud riskid on järelikult krediidiasutusi ohustavatest ja nende tekitatud riskidest tunduvalt erinevad ning seda erinevust tuleks liidu usaldatavusraamistikus selgelt kajastada.

(5)  Eri liikmesriigid kohaldavad kehtivat raamistikku erinevalt ja see ohustab liidus investeerimisühingute võrdseid tingimusi, takistades investorite juurdepääsu uutele võimalustele ja parematele viisidele riske hallata. Erinevused tulenevad sellest, et raamistiku kohaldamine eri investeerimisühingute suhtes, lähtudes nende osutatavatest teenustest, on üldiselt keerukas ning mõni riiklik asutus kohandab või ühtlustab kohaldamist siseriiklikus õiguses või tavas. Kuna kehtivas usaldatavusraamistikus ei käsitleta kõiki teatavat liiki investeerimisühinguid ohustavaid ja nende tekitatud riske, on mõnes liikmesriigis kohaldatud teatavate investeerimisühingute suhtes suuri lisakapitalinõudeid. Selleks et tagada kogu liidus investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise ühtlustatud järelevalve, tuleks kehtestada kõnealuseid riske käsitlevad ühtsed sätted.

(6)  Seetõttu on vaja, et investeerimisühingutel, mis ei ole oma suuruse ning muude finants- ja majandustegevuses osalejatega seotuse seisukohast süsteemselt olulised, oleks spetsiifiline usaldatavusnõuete täitmise kord. Süsteemselt oluliste investeerimisühingute suhtes tuleks aga jätkuvalt kohaldada direktiivi 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 575/2013 kohast kehtivat usaldatavusraamistikku. Need investeerimisühingud on selliste investeerimisühingute alamkategooria, mille suhtes direktiivi 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 575/2013 raamistikku praegu kohaldatakse, ja neile ei võimaldata vabastusi ühestki peamisest nõudest. Suurimate ja kõige seotumate investeerimisühingute ärimudel ja riskiprofiilid on sarnased oluliste krediidiasutuste ärimudeli ja riskiprofiilidega. Nad osutavad pangateenustega sarnaseid teenuseid ning võtavad märkimisväärses ulatuses riske. Lisaks on süsteemselt olulised investeerimisühingud piisavalt suured ning nende ärimudelid ja riskiprofiilid kujutavad endast finantsturgude stabiilsele ja nõuetekohasele toimimisele sama suurt ohtu nagu suured krediidiasutused. Seepärast on asjakohane, et nende investeerimisühingute suhtes kohaldataks ka edaspidi direktiivi 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 575/2013 sätteid.

(7)  Mõnes liikmesriigis võivad investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet teha asutused, mis on erinevad asutustest, kes teevad turukäitumise järelevalvet. Seepärast on vaja luua nende asutuste jaoks koostöö- ja teabevahetuse mehhanism, et tagada kõikjal liidus kiiresti ja tõhusalt toimiv investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise ühtlustatud järelevalve.

(8)  Selleks et edendada liidus järelevalvestandardite ja -tavade ühtlustamist, peaks esmane pädevus investeerimisühingute usaldatavusjärelevalve tavade koordineerimise ja ühtlustamise valdkonnas jääma Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis Euroopa Pangandusjärelevalvele (EBA), kes peaks tegema tihedalt koostööd Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega (ESMA).

(9)  Nõutav investeerimisühingu algkapitali tase peaks põhinema teenustel, mille osutamiseks, ja tegevusel, millega tegelemiseks on investeerimisühingule vastavalt direktiivile 2004/39/EL antud luba. Liikmesriikide võimalus vähendada teatud olukordades nõutud algkapitali taset, nagu on nähtud ette direktiivis 2013/36/EL, ja nimetatud direktiivi kohaldamise ebaühtlane rakendamine on põhjustanud selle, et nõutud algkapitali tase on liidus erinev. Lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks nõutud algkapitali tasemed vastavalt ühtlustada kõikide liidu investeerimisühingute jaoks.

(10)  Kuigi investeerimisühingud on direktiivi 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 575/2013 kohaldamisalast välja jäetud, jääb teatavatele direktiivi 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 575/2013 kontekstis kasutatud mõistetele nende kindlaks kujunenud tähendus. Selleks et võimaldada ja lihtsustada selliste mõistete ühtset tõlgendamist investeerimisühingute puhul, kui neid kasutatakse liidu õiguses, käsitatakse liidu õigusaktides sisalduvaid viiteid investeerimisühingute algkapitalile, investeerimisühingute pädevate asutuste järelevalvevolitustele, investeerimisühingute sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessile, investeerimisühingute pädevate asutuste järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessile ning investeerimisühingute suhtes kohaldatavatele juhtimis- ja tasustamissätetele viidetena käesoleva direktiivi vastavatele sätetele.

(11)  Siseturu nõuetekohaseks toimimiseks on vaja, et vastutus investeerimisühingu rahandusliku usaldusväärsuse ja eelkõige maksevõime järelevalve eest lasuks päritoluliikmesriigi pädeval asutusel või – juhul kui asjaomasel liikmesriigil puudub käesolevas direktiivis sätestatud tunnustega pädev asutus – pädeval asutusel, mille liikmesriik peaks käesoleva direktiivi kohaldamiseks looma. Selleks et investeerimisühingute järelevalve oleks tulemuslik ka muudes liikmesriikides, kus nad teenuseid osutavad või kus neil on filiaal, tuleks tagada tihe koostöö ja teabevahetus selliste muude liikmesriikide pädevate asutustega.

(12)  Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel peaks teabevahetuse ja järelevalve eesmärgil ning eelkõige finantssüsteemi stabiilsuse tagamiseks olema võimalik teha juhtumipõhiselt kohapealseid kontrolle ja uurida nende territooriumil asuvate investeerimisühingute filiaalide tegevust ning nõuda teavet nende filiaalide tegevuse kohta. Järelevalvemeetmed nende filiaalide puhul peaksid siiski jääma päritoluliikmesriigi vastutusalasse.

(13)  Tundliku äriteabe kaitsmiseks peaksid pädevad asutused järgima järelevalveülesannete täitmisel ja konfidentsiaalse teabe vahetamisel ametisaladuse hoidmise eeskirju.

(14)  Selleks et tugevdada järelevalvet investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise üle ja investeerimisühingute klientide kaitset, peaksid audiitorid teavitama pädevaid asutusi viivitamata ja võimalikult erapooletult asjaoludest, mis võivad tõsiselt mõjutada investeerimisühingu finantsolukorda või haldus- ja raamatupidamiskorraldust.

(15)  Käesoleva direktiivi kohaldamisel tuleks isikuandmeid töödelda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 2016/679(9) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 45/2001(10). Määruse (EL) nr 2016/679 V peatüki asjakohaseid sätteid ja määruse (EL) nr 45/2001 artiklit 9 tuleks kohaldada eelkõige juhul, kui käesoleva direktiiviga on lubatud vahetada isikuandmeid kolmandate riikidega.

(16)  Selleks et tagada käesolevas direktiivis ja [määruses (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] sätestatud kohustuste täitmine, peaksid liikmesriigid nägema ette halduskaristused ja muud haldusmeetmed, mis on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Selleks et tagada, et halduskaristustel on hoiatav mõju, tuleks need avaldada, välja arvatud teatavate täpselt kindlaks määratud asjaolude korral. Klientidel ja investoritel peaks olema juurdepääs teabele investeerimisühingutele kehtestatud halduskaristuste ja -meetmete kohta, et neil oleks võimalik teha teadlik otsus investeerimisvõimaluste kohta.

(17)  Käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike sätete ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] rikkumiste avastamiseks peaks liikmesriikidel olema vajalikud uurimisvolitused ja nad peaksid kehtestama tulemuslikud ja kiired mehhanismid võimalikest või tegelikest rikkumistest teatamiseks.

(18)  Investeerimisühingutel peaks olema olemas sisemine kapital, mis on mahu, kvaliteedi ja koosseisu seisukohast piisav, et katta neid ohustavad või ohustada võivad spetsiifilised riskid. Pädevad asutused peaksid tagama, et investeerimisühingutel on sobivad strateegiad ja protsessid sisemise kapitali adekvaatsuse hindamiseks ja säilitamiseks.

(19)  Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise volitused peaksid olema ka edaspidi oluline reguleerimisvahend, mis võimaldab pädevatel asutustel hinnata kvalitatiivseid elemente, sealhulgas sisemist juhtimist ja kontrolle, riskijuhtimisprotsesse ja -menetlusi, ning vajaduse korral kehtestada lisanõudeid, sealhulgas eelkõige kapitali- ja likviidsusnõuete puhul. Pädevad asutused peaksid kehtestama täiendavad kapitalinõuded ainult nende riskide jaoks, mida [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] III osas sätestatud K-tegurid ei kata või ei kata piisavalt. Täpsustatakse, et artikli 37 lõikes 2 osutatud täiendavaid kapitalinõudeid käsitlevaid sätteid kohaldatakse ainult nende äriühingute suhtes, mis ei vasta [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artiklis 12 määratletud kriteeriumidele.

(20)  Selleks et viia töötasu vastavusse investeerimisühingute riskiprofiiliga ning tagada võrdsed tingimused, tuleks investeerimisühingute suhtes kohaldada selget üldjuhtimiskorda ja tasustamiseeskirju, mis on sooneutraalsed ja milles võetakse arvesse krediidiasutuste ja investeerimisühingute erinevusi. Kõnealustest normidest tuleks aga vabastada väikesed ja mitteseotud investeerimisühingud, sest direktiivi 2014/65/EL kohased sätted tasustamise ja äriühingu üldjuhtimise kohta on seda liiki investeerimisühingute jaoks piisavalt põhjalikud.

(21)  Komisjoni aruandes COM(2016) 510(11) märgiti samuti, et direktiivi 2013/36/EL kohased tasu edasilükkamise ja instrumentides väljamaksmise nõuded ei ole väikestele ja mittekeerukatele investeerimisühingutele ega väikese muutuvtasu määraga töötajatele sobivad. Selleks et tagada järelevalvealase tegevuse lähendamine ja võrdsed tingimused, peavad nendest nõuetest vabastatud investeerimisühingute ja isikute kindlakstegemiseks olema selged, järjekindlad ja ühtlustatud kriteeriumid. Samal ajal on siiski sobiv jätta pädevatele asutusele teatav paindlikkus vajaduse korral rangema korra kehtestamiseks.

(22)  Samuti on asjakohane, et investeerimisühingutel oleks muutuvtasu maksmise korral teatav paindlikkus mitterahaliste instrumentide kasutamises, tingimusel et need instrumendid aitavad tulemuslikult saavutada eesmärki viia töötajate huvid kooskõlla mitmesuguste sidusrühmade, nagu aktsionärid või osanikud ja võlausaldajad, huvidega ning viia muutuvtasu kooskõlla investeerimisühingu riskiprofiiliga.

(23)  Investeerimisühingute tulu komisjoni- ja teenustasude ning muude mitmesuguste investeerimisteenuste osutamisega seotud tulude kujul on väga kõikuv. Kui muutuvtasu osakaalu tasus piirataks nii, et see vastaks teatud protsendile fikseeritud põhitasust, mõjutaks see investeerimisühingu võimet vähendada tasu vähenenud tulu korral ja võib tuua kaasa investeerimisühingu püsikulude baasi suurenemise, mis toob kaasa riskid, mis ohustavad investeerimisühingu vastupanuvõimet majanduslanguse või vähenenud tulu korral. Sellise ohu vältimiseks ei tohiks üht maksimaalset tasu muutuvelementide ja fikseeritud elementide suhtarvu kehtestada süsteemselt mitteolulistele investeerimisühingutele. Need investeerimisühingud peaksid sobivad suhtarvud määrama ise.

(24)  Arvestades, et üldsus nõuab üha rohkem maksustamise läbipaistvust, ja selleks et edendada investeerimisühingute sotsiaalset vastutust, on asjakohane nõuda, et investeerimisühingud – juhul kui tegemist ei ole väikeste ja mitteseotud investeerimisühingutega – avalikustaksid kord aastas teatava teabe, sealhulgas teabe teenitud kasumi, makstud maksude ja saadud riiklike toetuste kohta.

(25)  Selleks et käsitleda riske ainult investeerimisühingutest koosnevate gruppide tasandil, tuleks nende puhul usaldatavusnõuetekohane konsolideerimine, mis on nähtud ette määrusega (EL) nr 575/2013, asendada grupi kapitalitestiga. Grupi järelevalve tegija kindlaksmääramine peaks aga põhinema samadel põhimõtetel, mida kohaldatakse konsolideeritud järelevalve korral. Nõuetekohase koostöö tagamiseks peaksid koordineerimismeetmete põhielemendid, ning eelkõige eriolukorras teabe vahetamise nõuded või koostöö- ja koordineerimiskord, olema sarnased koordineerimise põhielementidega, mida kohaldatakse krediidiasutuste ühtse reeglistiku kontekstis.

(26)  Ühest küljest peaks komisjonil olema võimalik esitada nõukogule soovitusi pidada liidu ja kolmandate riikide vahel läbirääkimisi, et sõlmida kokkuleppeid, mis käsitlevad vahendeid grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalve praktiliseks tegemiseks selliste investeerimisühingute üle, mille emaettevõtjad on asutatud kolmandates riikides, ja selliste investeerimisühingute üle, mis tegutsevad kolmandates riikides ja mille emaettevõtjad on asutatud liidus. Teisest küljest peaks liikmesriikidel ja EBA-l olema võimalik sõlmida oma järelevalveülesannete täitmiseks kolmandate riikidega halduskokkuleppeid.

(27)  Õiguskindluse tagamiseks ning kehtiva nii krediidiasutuste kui ka investeerimisühingute suhtes kohaldatava usaldatavusraamistiku ja käesoleva direktiivi kattumise vältimiseks muudetakse määrust (EL) nr 575/2013 ja direktiivi 2013/36/EL, et jätta investeerimisühingud nende kohaldamisalast välja. ▌ Investeerimisühingute suhtes tuleks aga ka edaspidi kohaldada määruse (EL) nr 575/2013 ja direktiivi 2013/36/EL sätteid pangagruppide kohta, nagu sätted direktiivi 2013/36/EL [artiklis 21b] osutatud vahepealse ELis tegutseva emaettevõtja kohta, ning norme määruse (EL) nr 575/2013 I osa II jaotise 2. peatükis sätestatud usaldatavusnõuetekohase konsolideerimise kohta.

(28)  Tuleb täpsustada sammud, mille ettevõtjad peavad astuma, et kontrollida, kas nad kuuluvad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b sätestatud krediidiasutuse määratluse alla ja peavad seega saama krediidiasutuse tegevusloa. Kuna teatavad investeerimisühingud tegelevad juba direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktides 3 ja 6 osutatud tegevustega, tuleb tagada ka selgus seoses nendeks tegevusteks antud lubade kehtivuse kestusega. Eelkõige on väga oluline, et pädevad asutused tagaksid selle, et üleminek praeguselt raamistikult uuele annaks investeerimisühingutele piisava õiguskindluse ega võtaks neilt sisulisi õigusi, mis neil on kehtiva raamistiku alusel.

(29)  Tulemusliku järelevalve tagamiseks on oluline, et määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b sätestatud tingimustele vastavad ettevõtjad taotleksid krediidiasutuse tegevusluba. Pädevatel asutustel peaks järelikult olema võimalus määrata ettevõtjatele, kes tegevusluba ei taotle, karistusi.

(30)  Määruse (EL) nr 575/2013 kohase krediidiasutuse määratluse muudatus, mis tehakse määrusega [määrus (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]], võib alates jõustumisest hõlmata investeerimisühinguid, kes tegutsevad juba kooskõlas direktiiviga 2014/65/EL antud tegevusloa alusel. Sellistel ettevõtjatel peaks olema lubatud jätkata tegevust investeerimisühingu tegevusloa alusel seni, kuni neile antakse krediidiasutuse tegevusluba. Need investeerimisühingud peaksid esitama taotluse krediidiasutuse tegevusloa saamiseks hiljemalt siis, kui nende kuiste koguvarade keskmine ületab 12 järjestikuse kuu jooksul mõnda määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b sätestatud künnist. Kui investeerimisühing ületab mõnda määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b sätestatud künnist käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva seisuga, tuleks kuiste koguvarade keskmise arvutamisel võtta aluseks sellele kuupäevale eelnevad 12 järjestikust kuud. Need investeerimisühingud peaksid krediidiasutuse tegevusluba taotlema ühe aasta ja ühe päeva jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

(31)  Määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud krediidiasutuse määratluse muutmine määrusega [määrus (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] võib mõjutada ka ettevõtjaid, kes on investeerimisühingu tegevusluba direktiivi 2014/65/EL alusel juba taotlenud ja kelle taotluse menetlemine on veel pooleli. Kui ettevõtja kavandatud koguvarad ületavad mõnda määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b sätestatud künnist, tuleks taotlused edastada direktiivi 2013/36/EL kohastele pädevatele asutustele ja neid tuleks käsitleda kooskõlas nimetatud direktiivi kohaste tegevusloa andmise sätetega.

(32)  Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud ettevõtjate suhtes tuleks kohaldada ka kõiki nimetatud direktiivi 2013/36/EL III jaotises sätestatud nõudeid krediidiasutuste tegevuse alustamise kohta, sealhulgas kõnealuse direktiivi artikli 18 kohaseid tegevusloa kehtetuks tunnistamise sätteid. Kõnealuse direktiivi artiklit 18 tuleks aga muuta, tagamaks, et pädevad asutused võivad krediidiasutusele antud tegevusloa kehtetuks tunnistada, kui krediidiasutus kasutab oma tegevusluba ainult määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud tegevustega tegelemiseks ja tema keskmised koguvarad on viiel järjestikusel aastal väiksemad kui artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b sätestatud künnised.

(33)  Direktiivi 2014/65/EL artikli 39 kohaselt kohaldatakse ELis finantsteenuseid osutavate kolmandate riikide ühingute suhtes riiklikku korda, mis võib eeldada liikmesriigis filiaali asutamist. Selleks et hõlbustada liidus filiaalide kaudu tegutsevate kolmandate riikide ühingute tegevuste korrapärast jälgimist ja hindamist, tuleks pädevaid asutusi teavitada nende riigi territooriumil filiaalide kaudu osutatavate teenuste ja teostatavate tegevuste mahust ja ulatustest.

(34)  EBA on andnud koostöös ESMAga välja aruande, mis põhineb põhjalikul taustauuringul, andmete kogumisel ja konsultatsioonil, milles käsitleti kõigile süsteemselt mitteolulistele investeerimisühingutele mõeldud spetsiifilist usaldatavusnõuete täitmise korda, mis on läbivaadatud investeerimisühingute usaldatavusraamistiku alus.

(35)  Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühtlustatud kohaldamine, tuleks teha EBA-le ülesandeks koostada tehnilised standardid, et täpsustada, millist teavet päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi asutused peaksid järelevalve kontekstis vahetama, ning sätestada, kuidas investeerimisühingud peaksid sisemise juhtimise nõuete kohaldamisel hindama oma tegevuse mahtu ning eelkõige seda, kas nende puhul on tegu väikese ja mitteseotud investeerimisühinguga. Tehnilistes standardites tuleks tasustamissätete kohaldamise eesmärgil täpsustada ka seda, millistel töötajatel on oluline mõju investeerimisühingute riskiprofiilile, ning seda, millised täiendavatesse esimese ja teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid kvalifitseeruvad muutuvtasuks. Samuti tuleks tehnilistes standardites täpsustada sisemise juhtimise nõuete kohaldamisala hindamise spetsiifilisi elemente, läbipaistvust, riskide ja tasu käsitlemist, lisakapitalinõuete kohaldamist pädevate asutuste poolt ja järelevalvekolleegiumide toimimist.

(36)  Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühetaoline kohaldamine ja võtta arvesse suundumusi finantsturgudel, tuleks komisjonile anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu õigusakte, milles täpsustatakse veelgi käesolevas direktiivis sisalduvaid määratlusi, investeerimisühingute sisemisi kapitali- ja riskihindamisi ning pädevate asutuste järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise volitusi. On eriti oluline, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, muu hulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid toimuksid kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

(37)  Selleks et tagada, et käesolevat direktiivi rakendatakse ühtsetel tingimustel, ja eelkõige seoses EBA koostatud pädevate asutuste vahelise teabevahetuse nõudeid käsitlevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu vastuvõtmisega ning selleks, et võtta arvesse investeerimisühingute algkapitali nõuete tasemega seoses toimunud arengut majanduses ja rahanduses, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011(12).

(38)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, milleks on tulemusliku ja proportsionaalse usaldatavusraamistiku loomine tagamaks, et liidus tegutsemiseks luba omavatel investeerimisühingutel on tugev finantsbaas ja et neid juhitakse nõuetekohaselt, muu hulgas nende klientide parimates huvides, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab seda selle ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(39)  Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise deklaratsiooniga selgitavate dokumentide kohta(13) kohustuvad liikmesriigid põhjendatud juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi osade ja liikmesriigi ülevõtvate õigusaktide vastavate osade vahel. Käesoleva direktiivi puhul leiab seadusandja, et selliste dokumentide edastamine on põhjendatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

I JAOTIS

REGULEERIMISESE, KOHALDAMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:

(a)  investeerimisühingute algkapital;

(b)  pädevate asutuste järelevalvealased volitused ja vahendid investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalveks;

(c)  pädevate asutuste tehtav investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve kooskõlas [määruses (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] sätestatud normidega;

(d)  avaldamisnõuded pädevatele asutustele investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve valdkonnas.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse selliste investeerimisühingute suhtes, kellele antakse tegevusluba ja kelle üle tehakse järelevalvet Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL(14) alusel.

Artikkel 3

Mõisted

1.  Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

(1)  „abiettevõtja“ – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 18 määratletud abiettevõtja;

(2)  „tegevusluba“ – direktiivi 2014/65/EL II jaotise kohane investeerimisühingu tegevusluba;

(3)  „filiaal“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 30 määratletud filiaal;

(4)  „märkimisväärne seos“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 35 määratletud märkimisväärne seos;

(5)  „pädev asutus“ – liikmesriigi avaliku sektori asutus või organ, kes on ametlikult tunnustatud ja kellele on siseriikliku õiguse alusel antud volitus teha investeerimisühingute üle asjaomases liikmesriigis toimiva järelevalvesüsteemi raames käesoleva direktiivi kohast järelevalvet;

(6)  „kaubadiiler“ – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 145 määratletud kaubadiiler;

(7)  „kontroll“ – ema- ja tütarettevõtja suhe, mida on kirjeldatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL(15) artiklis 22 või raamatupidamisstandardites, mida investeerimisühingu suhtes määruse (EÜ) nr 1606/2002(16) alusel kohaldatakse, või sarnane suhe füüsilise või juriidilise isiku ja ettevõtja vahel;

(8)  „grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmine“ – [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 7 nõuete täitmine investeerimisühingugruppi kuuluva emaettevõtja poolt;

(9)  „krediidiasutus“ – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud krediidiasutus;

(10)  „tuletisinstrument“ – määruse (EL) nr 600/2014(17) artikli 2 lõike 1 punktis 29 määratletud tuletisinstrument;

(11)  „finantseerimisasutus“ – [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 4 lõike 1 punktis 13 määratletud finantseerimisasutus;

(12)  „grupp“ – direktiivi 2013/34/EL artikli 2 punktis 11 määratletud grupp (kontsern);

(13)  „grupi järelevalve tegija“ – pädev asutus, kes vastutab liidus emaettevõtjana tegutsevate investeerimisühingute ning liidus emaettevõtjana tegutsevate investeerimisvaldusettevõtjate või liidus emaettevõtjana tegutsevate segafinantsvaldusettevõtjate kontrolli all olevate investeerimisühingute grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalve eest;

(14)  „päritoluliikmesriik“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punkti 55 alapunktis a määratletud päritoluliikmesriik;

(15)  „vastuvõttev liikmesriik“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 56 määratletud vastuvõttev liikmesriik;

(16)  „algkapital“ – kapital, mida on vaja investeerimisühingu tegevusloa saamiseks;

(17)  „investeerimisühing“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 1 määratletud investeerimisühing;

(18)  „investeerimisühingugrupp“ – [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 4 lõike 1 punktis 23 määratletud investeerimisühingugrupp;

(19)  „investeerimisvaldusettevõtja“ – [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 4 lõike 1 punktis 21 määratletud investeerimisvaldusettevõtja;

(20)  „investeerimisteenused ja -tegevus“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 2 määratletud investeerimisteenused ja -tegevus;

(21)  „juhtorgan“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 36 määratletud juhtorgan;

(22)  „järelevalvefunktsiooni täitev juhtorgan“ – järelevalvefunktsiooni täitev juhtorgan, nagu on määratletud direktiivi 2013/36/EL artikli 3 punktis 8;

(23)  „segafinantsvaldusettevõtja“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ(18) artikli 2 punktis 15 määratletud segafinantsvaldusettevõtja;

(24)  „kõrgem juhtkond“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 37 määratletud kõrgem juhtkond;

(25)  „emaettevõtja“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 32 määratletud emaettevõtja;

(26)  „tütarettevõtja“ – direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 33 määratletud tütarettevõtja;

(27)  „süsteemne risk” – direktiivi 2013/36/EL artikli 3 lõike 1 punktis 10 määratletud süsteemne risk.

(28)  „liidus emaettevõtjana tegutsev investeerimisühing“ – [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 4 lõike 1 punktis 49 määratletud liidus emaettevõtjana tegutsev ühing;

(29)  „liidus emaettevõtjana tegutsev investeerimisvaldusettevõtja“ – [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 4 lõike 1 punktis 50 määratletud liidus emaettevõtjana tegutsev investeerimisvaldusettevõtja;

(30)  „liidus emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja“ – [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 4 lõike 1 punktis 51 määratletud liidus emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja;

2.  Komisjonile antakse volitus võtta kooskõlas artikliga 54 vastu delegeeritud õigusakte eesmärgiga selgitada:

(a)  lõikes 1 sätestatud mõisteid, et tagada käesoleva direktiivi ühetaoline kohaldamine;

(b)  lõikes 1 sätestatud mõisteid, et võtta käesoleva direktiivi kohaldamisel arvesse suundumusi finantsturgudel.

II JAOTIS

PÄDEVAD ASUTUSED

Artikkel 4

Pädevate asutuste määramine ja nende volitused

1.  Liikmesriigid määravad ühe või mitu pädevat asutust, kes täidavad käesoleva direktiiviga ette nähtud funktsioone ja ülesandeid. Liikmesriigid teavitavad komisjoni, EBAt ja ESMAt pädeva asutuse määramisest ja juhul, kui pädevaid asutusi on rohkem kui üks, annavad teada, millised on iga pädeva asutuse funktsioonid ja ülesanded.

2.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused teevad järelevalvet investeerimisühingute ning asjakohasel juhul investeerimisvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate tegevuse üle, et hinnata vastavust käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] nõuetele.

3.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on vajalikud volitused, sealhulgas volitus teha kohapealseid kontrolle vastavalt artiklile 12, et saada teavet, mida on vaja, et hinnata investeerimisühingute ning asjakohasel juhul investeerimisvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate vastavust käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] nõuetele ning uurida nende nõuete võimalikke rikkumisi.

4.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on vajalik asjatundlikkus, vahendid, haldussuutlikkus, volitused ja sõltumatus, et täita usaldatavusnõuete täitmise järelevalve, uurimiste ja karistustega seotud funktsioone, mis on sätestatud käesolevas direktiivis.

5.  Liikmesriigid kohustavad investeerimisühinguid esitama pädevatele asutustele kogu teabe, mida on vaja, et hinnata, kas nad järgivad käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklikke õigusnorme ja [määrust (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]]. Investeerimisühingute sisekontrollimehhanismid ning haldus- ja raamatupidamisarvestuse kord peavad võimaldama pädevatel asutustel kõnealuste õigusnormide järgimist igal ajal kontrollida.

6.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingud registreerivad kõik oma tehingud ja dokumenteerivad süsteemid ja protsessid, mis kuuluvad käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] reguleerimisalasse, nii et pädevad asutused saavad käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike õigusnormide ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] järgimist igal ajal hinnata.

Artikkel 4 a (uus)

Volitus allutada teatavaid investeerimisühinguid määruse (EL) nr 575/2013 nõuetele

Pädevad asutused, sealhulgas direktiivi 2013/36/EL artiklis 111 osutatud konsolideeritud järelevalvet teostavad asutused, võivad kohaldada määruse (EL) nr 575/2013 nõudeid ettevõtja suhtes, mis ei ole krediidiasutus kõnealuse määruse artikli 4 tähenduses, kui on täidetud järgmised tingimused:

(a)  ettevõtja ei ole kaubadiiler ega lubatud heitkoguse väärtpaberite vahendaja, ühisinvesteerimisettevõtja ega kindlustusselts;

(b)  ettevõtja teostab direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktides 3 ja 6 osutatud mis tahes tegevusi;

(c)  ettevõtja tegevus sarnaneb tegevusele, mida tavaliselt seostatakse ettevõtjatega, kes kaasavad avalikkuselt hoiuseid või muid tagasimakstavaid vahendeid ning annavad oma arvel laenu;

(d)  käesoleva lõigu punktides b ja c osutatud tegevused toimuvad sellises ulatuses, et ettevõtja maksejõuetus võib kujutada endast direktiivi 2013/36/EL artikli 3 lõike 1 punktis 10 määratletud süsteemset riski.

EBA töötab ESMAga konsulteerides ja komisjoni delegeeritud määrust (EL) 2015/488 arvesse võttes välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et tagada esimese lõigu punktide a–d järjekindel kohaldamine.

EBA esitab selle regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [üheksa kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist].

Komisjonile antakse volitus võtta vastu teises lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 5Koostöö liikmesriigis

1.  Pädevad asutused teevad tihedalt koostööd avaliku sektori asutuste või organitega, kes vastutavad nende liikmesriigis krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste järelevalve eest. Liikmesriigid kohustavad kõnealuseid pädevaid asutusi ja avaliku sektori asutusi või organeid vahetama viivitamata teavet, mis on nende funktsioonide ja ülesannete täitmiseks vajalik või oluline.

2.  Pädevad asutused, kes ei ole samad, mis direktiivi 2014/65/EL artikli 67 kohaselt määratud asutused, loovad mehhanismi nende asutustega koostöö tegemiseks ja kogu sellise teabe vahetamiseks, mis on nende funktsioonide ja ülesannete täitmiseks oluline.

Artikkel 6

Koostöö Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemis

Oma ülesannete täitmisel võtavad pädevad asutused arvesse järelevalvevahendite ning järelevalvetavade lähendamist käesoleva direktiivi ning [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] kohaselt vastu võetud õigusnormide kohaldamisel.

Liikmesriigid tagavad, et:

(a)  pädevate asutuste koostöö Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi liikmetena rajaneb usaldusel ja täielikul vastastikusel lugupidamisel, eelkõige tagades enda ja teiste Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi liikmete vahel asjakohase, usaldusväärse ja ammendava teabe liikumise;

(b)  pädevad asutused osalevad EBA tegevuses ja asjakohasel juhul artiklis 44 ja direktiivi 2013/36/EL artiklis 116 osutatud järelevalvekolleegiumides;

(c)  pädevad asutused teevad kõik, mis võimalik, et tagada selliste suuniste ja soovituste järgimine, mille on välja andnud EBA vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010(19) artiklile 16, ning reageerida hoiatustele ja soovitustele, mille on välja andnud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1092/2010(20) artiklile 16;

(d)  pädevad asutused teevad tihedat koostööd ESRNiga;

(e)  pädevatele asutustele antud ülesanded ja volitused ei takista neil kohustuste täitmist EBA, või kui see on asjakohane, ESRNi liikmena või käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus] alusel.

Artikkel 7Liidu mõõde järelevalves

Iga liikmesriigi pädevad asutused kaaluvad üldiste ülesannete täitmisel asjaomasel ajahetkel kättesaadava teabe põhjal hoolikalt oma otsuste võimalikku mõju finantssüsteemi stabiilsusele nii muudes asjaomastes liikmesriikides kui ka liidus tervikuna, eriti eriolukordades.

III JAOTISALGKAPITAL

Artikkel 8Algkapital

1.  Direktiivi 2014/65/EL artikli 15 kohaselt nõutav algkapital, mis peab investeerimisühingul olema, et saada luba direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktides 3, 6, 8 või 9 osutatud investeerimisteenuste osutamiseks või investeerimistegevustega tegelemiseks, on 750 000 eurot.

2.  Direktiivi 2014/65/EL artikli 15 kohaselt nõutav algkapital, mis peab investeerimisühingul olema, et saada luba direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktides 1, 2, 4, 5, või 7 osutatud investeerimisteenuste osutamiseks või investeerimistegevustega tegelemiseks, on sellise investeerimisühingu puhul, kellel ei ole lubatud hoida klientide raha või klientidele kuuluvaid väärtpabereid, 75 000 eurot.

3.  Direktiivi 2014/65/EL artikli 15 kohaselt nõutav algkapital on muude kui lõigetes 1 ja 2 osutatud investeerimisühingute puhul 150 000 eurot.

4.  Komisjon ajakohastab käesoleva artikli lõigetes 1–3 osutatud algkapitali summasid delegeeritud õigusaktidega, et võtta arvesse suundumusi majanduses ja rahanduses. Kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu artiklis 54 osutatud menetluse kohaselt.

Artikkel 8 a

Viited algkapitalile direktiivis 2013/36/EL

Viiteid direktiiviga 2013/36/EL sätestatud algkapitali tasemetele käsitatakse alates käesoleva direktiivi kohaldamise kuupäevast viidetena käesoleva direktiivi artiklis 8 kehtestatud algkapitali tasemetele järgmiselt:

(a)  viidet direktiivi 2013/36/EL artiklis 28 osutatud investeerimisühingute algkapitalile käsitatakse viitena käesoleva direktiivi artikli 8 lõikele 1;

(b)  viiteid direktiivi 2013/36/EL artiklites 29 ja 31 osutatud investeerimisühingute algkapitalile käsitatakse viidetena käesoleva direktiivi artikli 8 lõikele 2 või 3, olenevalt investeerimisühingu investeerimisteenuste ja tegevuste liigist;

(c)  viidet direktiivi 2013/36/EL artiklis 30 osutatud algkapitalile käsitatakse viitena käesoleva direktiivi artikli 8 lõikele 1.

Artikkel 8 b

Vastutuskindlustus

Kõigil käesoleva direktiivi alusel teenuseid osutavatel investeerimisühingutel peab olema erialane vastutuskindlustus.

Artikkel 9Algkapitali komponendid

Investeerimisühingu algkapital koosneb ühest või mitmest [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artiklis 9 osutatud komponendist.

IV JAOTISUSALDATAVUSNÕUETE TÄITMISE JÄRELEVALVE

1. PEATÜKKUsaldatavusnõuete täitmise järelevalve põhimõtted

1. JAGUPäritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi pädevus ja kohustused

Artikkel 10Päritoluliikmesriigi pädevate asutuste pädevus

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastutavad investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eest, ilma et see piiraks selliste käesoleva direktiivi sätete kohaldamist, mille kohaselt vastutus on vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel.

Artikkel 11

Eri liikmesriikide pädevate asutuste koostöö

1.  Eri liikmesriikide pädevad asutused teevad käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] kohaste ülesannete täitmiseks tihedalt koostööd ning eelkõige vahetavad investeerimisühingute kohta viivitamata teavet, mis hõlmab muu hulgas järgmist:

(a)  teave investeerimisühingu juhtimise ja omandistruktuuri kohta;

(b)  teave investeerimisühingu kapitalinõuetele vastavuse kohta;

(c)  teave investeerimisühingu kontsentratsiooniriski ja likviidsuse kohta;

(d)  teave investeerimisühingu haldus- ja raamatupidamisarvestuse korra ja sisekontrollimehhanismide kohta;

(e)    muud tegurid, mis võivad mõjutada riski, mida investeerimisühing tekitab.

2.  Päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele viivitamata kogu teabe ja tõendid võimalike probleemide ja selliste riskide kohta, mida investeerimisühing klientide kaitsele või finantssüsteemi stabiilsusele vastuvõtvas liikmesriigis tekitab ning mille nad on investeerimisühingu tegevuse üle järelevalvet tehes kindlaks teinud.

3.  Päritoluliikmesriigi pädevad asutused võtavad vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste esitatud teabe põhjal kõik vajalikud meetmed, et hoida ära või kõrvaldada lõikes 2 osutatud võimalikud probleemid ja riskid. Päritoluliikmesriigi pädevad asutused selgitavad taotluse korral vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, kuidas nad on vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste esitatud teavet ja tõendeid arvesse võtnud.

4.  Kui vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused on pärast lõikes 2 osutatud teabe ja tõendite esitamist seisukohal, et päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei ole võtnud lõikes 3 osutatud vajalikke meetmeid, võivad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused võtta pärast päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja EBA teavitamist asjakohaseid meetmeid, et kaitsta kliente, kellele teenuseid osutatakse, ja finantssüsteemi stabiilsust.

5.  Päritoluliikmesriigi pädevad asutused, kes ei ole nõus vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste meetmetega, võivad suunata küsimuse EBA-le, kes tegeleb sellega määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 19 sätestatud korras. Kui EBA tegutseb nimetatud artikli alusel, võtab ta otsuse vastu ühe kuu jooksul.

6.  EBA töötab ESMAga konsulteerides välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles täpsustatakse nõudeid lõigetes 1 ja 2 osutatud liiki ja laadi teabe jaoks.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

7.  EBA töötab ESMAga konsulteerides välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, et kehtestada standardvormid, -mallid ja -menetlused seoses teabevahetust käsitlevate nõuetega, mis tõenäoliselt hõlbustavad investeerimisühingute üle järelevalve tegemist.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 15.

8.  EBA esitab lõigetes 6 ja 7 osutatud tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt [üheksa kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist].

Artikkel 12

Teises liikmesriigis asutatud filiaalide kohapealne kontroll

1.  Kui mõnes teises liikmesriigis tegevusloa saanud investeerimisühing tegutseb filiaali kaudu, näeb vastuvõttev liikmesriik ette, et päritoluliikmesriigi pädevad asutused võivad pärast vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste teavitamist kontrollida kohapeal artikli 11 lõikes 1 osutatud andmeid ja filiaali uurida.

2.  Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel on järelevalve eesmärgil ja juhul, kui nad leiavad, et see on vastuvõtva liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsuse seisukohast asjakohane, volitus juhtumipõhiselt kohapeal kontrollida ja uurida nende territooriumil asuvate investeerimisühingute filiaalide tegevust ning nõuda filiaalilt teavet tema tegevuse kohta.

Enne kontrollimist ja uurimist konsulteeritavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused viivitamata päritoluliikmesriigi pädevate asutustega.

Pärast kontrollide ja uurimise lõppu edastavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused esimesel võimalusel päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele teabe, mis on asjaomase investeerimisühingu riskihindamise seisukohast oluline.

2. JAGU

Ametisaladus ja aruandekohustus

Artikkel 13Ametisaladus ja konfidentsiaalse teabe vahetamine

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused ja kõik nendega seotud isikud, sealhulgas direktiivi 2014/65/EL artikli 76 lõikes 1 osutatud isikud, täidavad käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] kohaldamisel ametisaladuse hoidmise kohustust.

Konfidentsiaalset teavet, mida kõnealused asutused ja isikud oma ülesannete täitmisel saavad, võib avalikustada ainult kokkuvõttena või koondkujul, tingimusel et üksikuid investeerimisühinguid ega isikuid ei ole võimalik identifitseerida; eelnevalt sätestatu ei hõlma kriminaalõiguse valdkonda kuuluvaid juhtumeid.

Investeerimisühingu pankroti väljakuulutamise või sundlõpetamise korral võib tsiviil- või kaubandusõiguse menetluse käigus avalikustada konfidentsiaalset teavet, mis ei puuduta kolmandaid isikuid ja mis on vajalik menetluse läbiviimiseks.

2.  Pädevad asutused kasutavad vastavalt käesolevale direktiivile ja [määrusele (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] kogutud, vahetatud või edastatud konfidentsiaalset teavet ainult oma ülesannete täitmiseks ja eelkõige järgmistel juhtudel:

(a)  käesolevas direktiivis ja [määruses (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] sätestatud usaldatavusnõuete jälgimine;

(b)  sanktsioonide kehtestamine;

(c)  pädeva asutuse otsuste peale esitatud vaide korral või

(d)  artikli 21 alusel algatatud kohtumenetlustes.

3.  Füüsilised ja juriidilised isikud või organid (v.a pädevad asutused), kes saavad vastavalt direktiivile ja [määrusele (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] konfidentsiaalset teavet, kasutavad seda ainult sellistel eesmärkidel, mis on pädeva asutuse poolt selgelt ette nähtud, või kooskõlas siseriikliku õigusega.

4.  Pädevad asutused võivad artikli 2 kohaldamisel vahetada konfidentsiaalset teavet, näha selgelt ette, kuidas seda tuleb töödelda, ning piirata selgelt selle edastamist.

5.  Lõikes 1 osutatud kohustus ei takista pädevatel asutustel konfidentsiaalse teabe edastamist Euroopa Komisjonile, kui see teave on vajalik komisjoni volituste kasutamiseks.

6.  Pädevad asutused võivad edastada konfidentsiaalset teavet EBA-le, ESMA-le, ESRNile, liikmesriikide keskpankadele, EKPSile ja EKP-le kui rahandusasutustele, ning kui see on asjakohane, makse- ja arveldussüsteemide järelevaatamise eest vastutavatele avaliku sektori asutustele, kui see teave on vajalik nende ülesannete täitmiseks.

Artikkel 14Teabevahetust käsitlevad halduskokkulepped kolmandate riikidega

Liikmesriigid ja vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 33 EBA võivad käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] kohaste järelevalvealaste ülesannete täitmiseks sõlmida halduskokkuleppeid kolmandate riikide järelevalveasutustega, et vahetada teavet muu hulgas järgmise kohta:

(a)  finantseerimisasutuste ja finantsturgude järelevalve;

(b)  investeerimisühingute likvideerimis- ja pankrotimenetlused ning muud samalaadsed menetlused;

(c)  investeerimisühingute likvideerimis- ja pankrotimenetluste ning muude samalaadsete menetluste eest vastutavate organite järelevalve;

(d)  finantseerimisasutuste ja tagatisskeeme haldavate asutuste kohustuslike auditite tegemine;

(e)  finantseerimisasutuste raamatupidamisaruannete kohustuslikke auditeid tegevate isikute järelevalve;

(f)  lubatud heitkoguse väärtpaberite turgudel tegutsevate isikute järelevalve eesmärgiga saada finants- ja hetketurgudest koondülevaade;

(g)  põllumajanduskaupade tuletisinstrumentide turgudel tegutsevate isikute järelevalve eesmärgiga saada finants- ja hetketurgudest koondülevaade.

Need kokkulepped peavad sisaldama ametisaladuse hoidmise sätteid, mis on samaväärsed käesoleva direktiivi artikli 13 sätetega.

Artikkel 15Aastaaruannete ja konsolideeritud aastaaruannete kontrollimise eest vastutavate isikute kohustused

Liikmesriigid näevad ette, et iga isik, kellele on antud luba kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ(21) ja kes täidab investeerimisühingus direktiivi 2009/65/EÜ(22) artiklis 73 või direktiivi 2013/34/EL artiklis 34 kirjeldatud ülesandeid või muid seadusjärgseid ülesandeid, on kohustatud teavitama võimalikult kiiresti pädevaid asutusi kõigist asjaomast investeerimisühingut või temaga märkimisväärset seost omavat ettevõtjat puudutavatest asjaoludest või otsustest, mis:

(a)  kujutavad endast olulist käesoleva direktiivi alusel vastu võetud õigus- või haldusnormide rikkumist;

(b)  võivad mõjutada investeerimisühingu pidevat toimimist või

(c)  võivad viia raamatupidamisaruannete kinnitamata jätmiseni või märkustega kinnitamiseni.

3. JAGUKaristused, uurimisvolitused ja kaebuse esitamise õigus

Artikkel 16Halduskaristused ja muud haldusmeetmed

1.  Liikmesriigid sätestavad halduskaristused ja muud haldusmeetmed, mida kohaldatakse käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike sätete ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] rikkumise korral, muu hulgas järgmistel juhtudel:

(a)  investeerimisühingul ei ole artikli 24 kohast sisejuhtimiskorda;

(b)  investeerimisühing ei esita pädevatele asutustele teavet või esitab puudulikku või ebatäpset teavet [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artiklis 11 sätestatud kapitalinõuete täitmise kohustuse kohta, rikkudes kõnealuse määruse artikli 52 lõike 1 punkti b;

(c)  investeerimisühing ei esita pädevatele asutustele teavet või esitab puudulikku või ebatäpset teavet kontsentratsiooniriski kohta, rikkudes [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artiklit 34;

(d)  investeerimisühingu kontsentratsioonirisk on [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artiklis 36 sätestatud piirmääradest suurem; eelnevalt sätestatu ei piira nimetatud määruse artiklite 37 ja 38 kohaldamist;

(e)  investeerimisühing ei täida korduvalt või pidevalt likviidsete varade hoidmise nõuet, rikkudes [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artiklit 42; eelnevalt sätestatu ei piira nimetatud määruse artikli 43 kohaldamist;

(f)  investeerimisühing ei esita teavet või esitab puudulikku või ebatäpset teavet, rikkudes [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] VI osa sätteid;

(g)  investeerimisühing teeb väljamakseid investeerimisühingu omavahenditesse kuuluvate instrumentide omanikele, kuigi määruse (EL) nr 575/2013 artikli 28, 52 või 63 kohaselt on niisuguste väljamaksete tegemine omavahenditesse kuuluvate instrumentide omanikele keelatud;

(h)  investeerimisühing on tunnistatud vastutavaks direktiivi (EL) 2015/849(23) kohaselt vastu võetud siseriiklike sätete raske rikkumise eest;

(i)  investeerimisühing lubab ühel või mitmel isikul, kes ei järgi direktiivi 2013/36/EL artiklit 91, saada või jääda juhtorgani liikmeks.

Liikmesriigid, kes ei sätesta halduskaristusi selliste rikkumiste eest, mille suhtes kohaldatakse siseriiklikku kriminaalõigust, edastavad komisjonile asjakohased kriminaalõiguse sätted.

Halduskaristused ja muud haldusmeetmed peavad olema tulemuslikud, proportsionaalsed ja hoiatavad ning liikmesriigid tagavad, et nende tase on võrreldav teiste liikmesriikide omadega.

2.  Lõike 1 esimeses lõigus osutatud halduskaristused ja muud haldusmeetmed hõlmavad järgmist:

(a)  avalik teadaanne, milles on nimetatud vastutav füüsiline või juriidiline isik, investeerimisühing, investeerimisvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja ja rikkumise laad;

(b)  korraldus, millega nõutakse, et vastutav füüsiline või juriidiline isik lõpetaks kõnealuse tegevuse ja hoiduks selle tegevuse kordamisest;

(c)  investeerimisühingu juhtorgani liikmete või muude füüsiliste isikute suhtes kehtestatud ajutine keeld täita investeerimisühingus ametikohustusi;

(d)  juriidilise isiku puhul rahaline halduskaristus kuni 10 % ettevõtja eelmise majandusaasta kogu aastasest netokäibest, sealhulgas brutotulu, mis koosneb saadaolevatest intressidest ja samalaadsetest tuludest, tuludest aktsiatelt ja muudelt muutuvtuluga või fikseeritud tulumääraga väärtpaberitelt ning saadaolevatest komisjoni- või teenustasudest;

(e)  juriidilise isiku puhul rahaline halduskaristus, mis vastab kuni kahekordsele kasule, mis on rikkumisest saadud, või kuni kahekordsele kahjule, mis on rikkumise tulemusel ära hoitud, kui kõnealune kasu või kahju on võimalik kindlaks määrata;

(f)  füüsilise isiku puhul rahaline halduskaristus kuni 5 000 000 eurot või liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, vastav summa omavääringus [käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva] seisuga.

Kui punktis d osutatud ettevõtja on tütarettevõtja, on asjaomane brutotulu selline brutotulu, mis tuleneb põhiemaettevõtja eelmise majandusaasta konsolideeritud aastaaruandest.

Liikmesriigid tagavad, et kui investeerimisühing rikub käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklikke sätteid või [määrust (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]], võib karistusi kohaldada juhtorgani liikmete ja teiste füüsiliste isikute suhtes, kes on siseriikliku õiguse alusel õigusrikkumise eest vastutavad.

3.  Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud halduskaristuse või haldusmeetme laadi ja rahalise halduskaristuse suuruse kindlaksmääramisel võtavad pädevad asutused arvesse kõiki olulisi asjaolusid, ja kui see on asjakohane, järgmist:

(a)  õigusrikkumise raskus ja kestus;

(b)  rikkumise toime pannud füüsiliste või juriidiliste isikute vastutuse ulatus;

(c)  rikkumise toime pannud füüsiliste või juriidiliste isikute finantsseisund, sealhulgas juriidiliste isikute kogukäive või füüsiliste isikute aastane sissetulek;

(d)  rikkumise toime pannud vastutavate juriidiliste isikute teenitud kasumi või välditud kahju suurus;

(e)  kolmandatele isikutele rikkumise tulemusel tekkinud kahju;

(f)  pädevate asutustega tehtava koostöö ulatus;

(g)  rikkumise toime pannud füüsiliste või juriidiliste isikute varasemad rikkumised;

(h)  rikkumise võimalikud süsteemsed tagajärjed.

Artikkel 17Uurimisvolitused

Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on kõik nende funktsioonide täitmiseks vajalikud teabe kogumise ja uurimisvolitused, sealhulgas:

(a)  volitus nõuda teavet järgmistelt füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt:

i)  asjaomases liikmesriigis asutatud investeerimisühingud;

ii)  asjaomases liikmesriigis asutatud investeerimisvaldusettevõtjad;

iii)  asjaomases liikmesriigis asutatud segafinantsvaldusettevõtjad;

iv)  asjaomases liikmesriigis asutatud segavaldusettevõtjad;

v)  alapunktides i–iv osutatud üksustesse kuuluvad isikud;

vi)  kolmandad isikud, kellele alapunktides i–iv osutatud üksused on operatiivsed funktsioonid või tegevused edasi andnud;

(b)  volitus teha kõiki vajalikke selliste punktis a osutatud isikute uurimisi, kes on asutatud või asuvad asjaomases liikmesriigis, sealhulgas õigus:

i)  nõuda punktis a osutatud isikutelt dokumentide esitamist;

ii)  vaadata läbi punktis a osutatud isikute raamatupidamisarvestus ja -dokumendid ning teha neist koopiaid või väljavõtteid;

iii)  nõuda kirjalikke või suulisi selgitusi kõigilt punktis a osutatud isikutelt või nende esindajatelt või personalilt;

iv)  küsitleda teisi asjassepuutuvaid isikuid, et koguda uurimise esemega seotud teavet;

(c)  volitus korraldada punktis a osutatud juriidiliste isikute ja muude grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalvega hõlmatud ettevõtjate tööruumides vajalikke kohapealseid kontrolle, juhul kui pädev asutus teeb grupi järelevalvet, tingimusel, et muid asjaomaseid pädevaid asutusi teavitatakse sellest ette.

Artikkel 18Halduskaristuste ja -meetmete avaldamine

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused avaldavad põhjendamatu viivituseta oma ametlikul veebisaidil kooskõlas artikliga 16 kehtestatud halduskaristused ja -meetmed, mille kohta ei ole esitatud kaebust või mille kohta ei saa enam kaebust esitada. Avaldatakse ka teave rikkumise liigi ja laadi kohta ning selle füüsilise või juriidilise isiku identiteedi kohta, kellele karistus määratakse või kelle suhtes meede võetakse. Teave avaldatakse ainult pärast asjaomase isiku karistustest või meetmetest teavitamist ning ulatuses, mis on vajalik ja proportsionaalne.

2.  Kui liikmesriigid lubavad selliste kooskõlas artikliga 16 kehtestatud halduskaristuste või -meetmete avaldamist, mis on edasi kaevatud, avaldavad pädevad asutused oma ametlikul veebisaidil ka teabe kaebuse seisu ja tulemuse kohta.

3.  Pädevad asutused avaldavad kooskõlas artikliga 16 kehtestatud halduskaristused või -meetmed anonüümselt järgmistel juhtudel:

(a)  karistus on määratud füüsilisele isikule ja tema isikuandmete avaldamist peetakse ebaproportsionaalseks;

(b)  avaldamine ohustaks käimasolevat kriminaaluurimist või finantsturgude stabiilsust;

(c)  avaldamine põhjustaks asjaomastele investeerimisühingutele või füüsilistele isikutele ebaproportsionaalset kahju.

4.  Pädevad asutused tagavad, et käesoleva artikli kohaselt avaldatud teave jääb nende ametlikule veebisaidile vähemalt viieks aastaks. Isikuandmed võivad pädeva asutuse ametlikul veebisaidil olla ainult juhul, kui see on kohaldatavate andmekaitse-eeskirjade kohaselt lubatud.

Artikkel 19EBA teavitamine karistustest

Pädevad asutused teavitavad EBAt artikli 16 kohaselt kehtestatud halduskaristustest ja -meetmetest, nende karistuste ja meetmete kohta esitatud kaebustest ning kaebuste tulemustest. EBA peab talle teada antud halduskaristuste ja -meetmete keskset andmebaasi üksnes pädevate asutuste vahelise teabevahetuse eesmärgil. Andmebaasile pääsevad ligi ainult pädevad asutused ja ESMA ning seda ajakohastatakse igal aastal.

EBA-l on veebisait, kus on iga pädeva asutuse poolt avaldatud artikli 16 kohaste halduskaristuste ja -meetmete lingid ja ta annab teada, millise ajavahemiku kohta iga liikmesriik halduskaristusi ja -meetmeid avaldab.

Artikkel 20Rikkumistest teatamine

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused kehtestavad tulemuslikud ja usaldusväärsed mehhanismid, et teatada põhjendamatu viivituseta käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike sätete ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] sätete potentsiaalsest või tegelikust rikkumisest, sealhulgas järgmised:

(a)  spetsiifilised rikkumisteadete käsitlemise menetlused;

(b)  investeerimisühingus toimunud rikkumistest teatanud investeerimisühingu töötajate asjakohane kaitse kättemaksu, diskrimineerimise või muud laadi ebavõrdse kohtlemise eest;

(c)  selliste isikuandmete kaitse, mis hõlmab nii isikut, kes teatab rikkumisest, kui ka füüsilist isikut, kes on väidetavalt rikkumise toimepanemise eest vastutav, kooskõlas määrusega (EL) nr 2016/679;

(d)  selged eeskirjad, mis tagavad, et investeerimisühingus toime pandud õigusrikkumistest teatanud isiku konfidentsiaalsus on igal juhul tagatud, välja arvatud juhul, kui siseriikliku õiguse kohaselt nõutakse avalikustamist edasise uurimise või järgneva kohtumenetluse raames.

2.  Liikmesriigid nõuavad, et investeerimisühingutel oleks asjakohane kord, mille kohaselt nende töötajad teatavad rikkumistest investeerimisühingu sees spetsiifilise ja sõltumatu kanali kaudu. Selle korra võivad kehtestada sotsiaalpartnerid, tingimusel et see kord pakub kaitset, mis on samaväärne lõike 1 punktides b, c ja d osutatud kaitsega.

Artikkel 21Kaebuse esitamise õigus

Liikmesriigid tagavad, et [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] või käesoleva direktiiviga kooskõlas vastu võetud õigus- ja haldusnormide kohaselt tehtud otsuste ja võetud meetmete puhul on õigus esitada kaebus.

2. PEATÜKKLäbivaatamise protsess

1. JAGUSisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsess

Artikkel 22Sisemine kapital

1.  Investeerimisühingud kehtestavad usaldusväärsed, tulemuslikud ja kõikehõlmavad strateegiad ja protsessid, et hinnata ja säilitada pidevalt sisemise kapitali summat, liike ja koosseisu, mida nad peavad piisavaks, et katta neid ohustavate või ohustada võivate riskide laadi ja taset.

2.  Lõikes 1 osutatud strateegiad ja protsessid tuleb asutuse sees korrapäraselt läbi vaadata, et tagada nende kõikehõlmavus ja proportsionaalsus asjaomase investeerimisühingu tegevuse laadi, ulatuse ja keerukusega.

2. JAGU

Sisemine juhtimine, läbipaistvus, riskide käsitlemine ja tasustamine

Artikkel 23Hindamine käesoleva jao kohaldamisel

1.  Liikmesriigid tagavad käesoleva jao kohaldamisel, et investeerimisühing hindab kord aastas kooskõlas punktidega a ja b, kas ta vastab [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 12 lõikes 1 sätestatud tingimustele:

(a)  investeerimisühing määrab asjaomasele majandusaastale vahetult eelnenud kaheaastase ajavahemiku näitajate põhjal kindlaks, kas ta vastab [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 12 lõike 1 punktides c–g sätestatud tingimustele;

(b)  investeerimisühing määrab sama ajavahemiku näitajate põhjal kindlaks, kas ta keskmiselt ületab [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 12 lõike 1 punktides a, b, h ja i sätestatud piiranguid.

2.  Käesolevat jagu ei kohaldata, kui investeerimisühing teeb lõikes 1 osutatud hindamise põhjal kindlaks, et ta vastab kõigile [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 12 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

3.  Investeerimisühing, kes teeb lõikes 1 osutatud hindamise põhjal kindlaks, et ta ei vasta kõigile [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 12 lõikes 1 sätestatud tingimustele, peab käesolevat jagu järgima alates majandusaastast, mis järgneb sellele majandusaastale, mil hindamine korraldati.

4.  Liikmesriigid tagavad, et käesolevat jagu kohaldatakse investeerimisühingute suhtes individuaalsel tasandil ja grupi tasandil.

Liikmesriigid tagavad, et kui investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse käesolevat jagu, rakendavad selle nõudeid oma tütarettevõtjates, kes on [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 4 punktis 13 määratletud finantseerimisasutused, sealhulgas kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjad, välja arvatud juhul, kui liidus asuv emaettevõtja suudab pädevatele asutustele tõendada, et käesoleva jao kohaldamine on selle kolmanda riigi seaduste kohaselt, kus tütarettevõtjad on asutatud, ebaseaduslik.

5.  Pädevad asutused võivad kehtestada lühema ajavahemiku kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kaks aastat, kui täidetud on mõlemad järgmised tingimused:

(a)  investeerimisühingu tegevus on oluliselt muutunud ja

(b)  punkti a tulemusel vastab investeerimisühing [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 12 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

6.  EBA töötab ESMAga konsulteerides välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõike 1 punktis b osutatud keskmise arvutamise meetod. EBA esitab kõnealuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevaks].

Komisjonile antakse volitus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 24Sisemine juhtimine

1.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingutel on tugev juhtimiskord, sealhulgas kõik järgmine:

(a)  selge organisatsiooniline struktuur ning selgelt kindlaks määratud, läbipaistvad ja järjepidevad vastutusalad;

(b)  tulemuslikud protseduurid investeerimisühingu riskide või võimalike riskide kindlaksmääramiseks, juhtimiseks, jälgimiseks ja nendest teatamiseks;

(c)  piisavad sisekontrollimehhanismid, sealhulgas usaldusväärne juhtimis- ja raamatupidamiskord;

(d)  tasustamispoliitika ja -tavad, mis on kooskõlas usaldusväärse ja tulemusliku riskijuhtimisega ja edendavad seda.

2.  Lõikes 1 osutatud korra kehtestamisel võetakse arvesse käesoleva direktiivi artiklites 26–31 ja direktiivi 2014/65/EL artiklis 9 sätestatud kriteeriume.

3.  Lõikes 1 osutatud kord peab olema põhjalik ja vastama ärimudeli ja investeerimisühingu tegevusega seotud riskide laadile, ulatusele ja keerukusele.

4.  EBA töötab ESMAga konsulteerides välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et määrata kindlaks lõikes 1 osutatud juhtimiskorra kohaldamise sisu. EBA esitab selle regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt … [12 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist].

Komisjonile antakse volitus võtta vastu käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 25Aruandlus riikide kaupa

1.  Liikmesriigid kohustavad investeerimisühinguid avalikustama liikmesriikide ja selliste kolmandate riikide kaupa, kus investeerimisühingul on filiaal või tütarettevõtja, kes on määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 26 määratletud finantseerimisasutus, kord aastas järgmise teabe:

(a)    tütarettevõtjate ja filiaalide nimi, tegevuse laad ja asukoht;

(b)    käive;

(c)    töötajate arv täistööaja ekvivalendi alusel;

(d)    maksustamiseelne kasum või kahjum;

(e)    kasumilt või kahjumilt tasumisele kuuluv maks;

(f)    saadud riiklikud toetused.

2.  Lõikes 1 osutatud teavet auditeeritakse kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ ja see lisatakse võimaluse korral asjaomase investeerimisühingu raamatupidamise aastaaruannetele või asjakohasel juhul konsolideeritud raamatupidamisaruannetele.

Artikkel 26Riskide käsitlemine

1.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingu juhtorgan kinnitab ja vaatab perioodiliselt läbi investeerimisühingu riskivalmiduse strateegiad ja põhimõtted ning teda ohustavate või ohustada võivate riskide juhtimise, jälgimise ja maandamise strateegiad ja põhimõtted, võttes arvesse makromajanduslikku keskkonda ja investeerimisühingu äritsüklit.

2.  Liikmesriigid tagavad, et juhtorgan pühendab piisavalt aega selle kindlustamisele, et lõikes 1 osutatud riske võetakse nõuetekohaselt arvesse, ja et juhtorgan eraldab piisavalt vahendeid kõigi investeerimisühingut ohustavate oluliste riskide juhtimiseks.

3.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingud kehtestavad juhtorganini viivad aruandlusliinid kõigi oluliste riskide ning kõigi riskijuhtimispõhimõtete ja nende muudatuste jaoks.

4.  ▌Liikmesriigid kohustavad kõiki investeerimisühinguid, mis ei vasta artikli 30 lõike 4 punktis a sätestatud kriteeriumidele, moodustama riskikomisjoni, kuhu kuuluvad juhtorgani liikmed, kes ei täida asjaomases investeerimisühingus ühtegi tegevjuhtimise funktsiooni.

Esimeses lõigus osutatud riskikomisjoni liikmetel on asjakohased teadmised, oskused ja asjatundlikkus, et täielikult mõista, juhtida ja jälgida investeerimisühingu riskistrateegiat ja riskivalmidust. Nad tagavad, et riskikomisjon nõustab juhtorganit seoses investeerimisühingu praeguse ja tulevase üldise riskivalmiduse ja -strateegiaga ning abistab juhtorganit kõrgema juhtkonna poolt kõnealuse strateegia rakendamise üle järelevalve tegemises. Juhtorganile jääb üldine vastutus investeerimisühingu riskistrateegiate ja -poliitika eest.

5.  Liikmesriigid tagavad, et järelevalvefunktsiooni täitval juhtorganil ja juhtorgani riskikomisjonil, juhul kui see on loodud, on juurdepääs teabele investeerimisühingut ohustavate või ohustada võivate riskide kohta.

Artikkel 27Tarbijale tekitatav risk, turule tekitatav risk, investeerimisühingule tekitatav risk

1.  Pädevad asutused tagavad, et investeerimisühingutel on tugevad strateegiad, põhimõtted, protsessid ja süsteemid, et teha kindlaks, mõõta, juhtida ja jälgida kõike järgmist:

(a)  tarbijale tekitatava riski olulised allikad ja mõju;

(b)  turule tekitatava riski olulised allikad ja mõju;

(c)  investeerimisühingule tekitatavad riskid, mis tulenevad eelkõige tema kauplemistegevusest, kui ta kaupleb oma arvel, ning seoses kontsentratsiooniriskiga, mis tuleneb riskipositsioonidest üksikute klientide ja omavahel seotud klientide rühmade suhtes;

(d)  likviidsusrisk asjakohastel ajavahemikel (sealhulgas päevasisene), et tagada, et investeerimisühingu likviidsuse tase on piisav.

Strateegiad, põhimõtted, protsessid ja süsteemid peavad vastama investeerimisühingu keerukusele, riskiprofiilile ja tegevuse ulatusele ning juhtorgani kindlaks määratud riskitaluvusele ning peegeldama asjaomase investeerimisühingu olulisust igas liikmesriigis, kus ta tegutseb.

2.  Erandina artiklist 23 kohaldatakse lõike 1 punkte a ja c (kontsentratsiooniriski puhul) ning d investeerimisühingute suhtes, kes vastavad [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 12 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

3.  Komisjonile antakse volitus võtta kooskõlas artikliga 54 vastu delegeeritud õigusakte üksikasjade täpsustamiseks, et tagada, et investeerimisühingute strateegiad, poliitika, protsessid ja süsteemid on tugevad. Komisjon võtab seda tehes arvesse suundumusi finantsturgudel, eelkõige uute finantstoodete tekkimist, raamatupidamisstandardite arengut ja muutusi, mis lihtsustavad järelevalvetavade ühtlustamist.

Artikkel 28Tasustamispoliitika

1.  Pädevad asutused tagavad, et investeerimisühingud järgivad kõrgema juhtkonna, riskivõtjate, kontrollifunktsiooni täitmisse kaasatud töötajate ja kõigi selliste töötajate tasustamise poliitika kehtestamisel ja kohaldamisel, kelle kogu töötasu võrdub vähemalt kõrgema juhtkonna või riskivõtjate väikseima töötasuga ning kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt investeerimisühingu riskiprofiili või tema hallatavaid varasid, järgmisi põhimõtteid:

(a)  tasustamispoliitika on selge ja dokumenteeritud ning proportsionaalne investeerimisühingu suuruse, sisemise korralduse ning tegevuse laadi, ulatuse ja keerukusega;

(a a)  tasustamispoliitika ei ole diskrimineeriv, mis tähendab, et sama või sarnast tööd tasustatakse võrdselt sõltumata soost;

(b)  tasustamispoliitika on kooskõlas usaldusväärse ja tulemusliku riskijuhtimisega ja edendab seda;

(b a)  tasustamispoliitika ei kajasta mitte ainult lühiajalist kasumlikkust, vaid võtab arvesse ka tehtud investeerimisotsuste pikaajalist mõju;

(c)  tasustamispoliitika hõlmab huvide konfliktide vältimise meetmeid, soodustab vastutustundlikke äritavasid ning edendab teadlikkust riskidest ja ettevaatlikku riskide võtmist;

(d)  järelevalvefunktsiooni täitev juhtorgan võtab vastu tasustamispoliitika ja vaatab selle perioodiliselt läbi ning tal on üldine vastutus selle rakendamise eest;

(e)  kontrollifunktsioonid korraldavad tasustamispoliitika rakendamise keskse ja sõltumatu sisekontrolli;

(f)  kontrollifunktsiooni täitvad töötajad on sõltumatud nende järelevalve all olevatest äriüksustest, neil on asjakohased volitused ning neid tasustatakse vastavalt sellele, kuidas nad saavutavad oma funktsioonidega seotud eesmärke, sõltumata nende kontrollitavate tegevusvaldkondade töötulemustest;

(g)  riskijuhtimise ja vastavuskontrolli funktsiooni täitvate kõrgema taseme töötajate töötasu on artiklis 31 osutatud töötasukomisjoni otsese järelevalve all, või kui sellist komisjoni ei ole loodud, järelevalvefunktsiooni täitva juhtorgani otsese järelevalve all;

(h)  võttes arvesse riigisiseseid töötasu määramise norme, eristatakse tasustamispoliitikas selgelt kriteeriume, mille järgi määratakse:

i)   fikseeritud põhitasu, mis kajastab eelkõige asjakohaseid erialaseid kogemusi ja organisatsioonisisest vastutust vastavalt töötaja töölepingu juurde kuuluvale töökirjeldusele;

ii)   muutuvtasu, mis kajastab töötaja jätkusuutlikke ja riskiga korrigeeritud tulemusi ning tööd, mis on tehtud lisaks töökirjeldusele vastavale tööle;

(i)  põhitasu moodustab kogu töötasust piisavalt suure osa ning võimaldab rakendada täielikult paindlikku töötasu muutuvkomponentide poliitikat, sealhulgas kasutada võimalust muutuvkomponenti mitte maksta.

2.  Lõike 1 punkti i kohaldamisel tagavad liikmesriigid, et investeerimisühingud määravad oma tasustamispoliitikas kindlaks asjakohased kogutasu muutuvkomponendi ja fikseeritud komponendi suhtarvud, võttes arvesse investeerimisühingu tegevust ja seonduvaid riske ning lõikes 1 osutatud isikute kategooriate mõju investeerimisühingu riskiprofiilile.

3.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingud kohaldavad lõikes 1 osutatud põhimõtet viisil, mis on sobiv nende suurust ja sisemist korraldust ning tegevuse laadi, ulatust ja keerukust silmas pidades.

4.  EBA töötab ESMAga konsulteerides välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada asjakohaseid kriteeriumeid selliste töötajate kategooriate kindlaksmääramiseks, kelle ametialane tegevus mõjutab oluliselt investeerimisühingu riskiprofiili, nagu on osutatud lõikes 1. EBA ja ESMA võtavad nõuetekohaselt arvesse komisjoni 30. aprilli 2009. aasta soovitust 2009/384/EÜ palgapoliitika kohta finantsteenuste sektoris ning olemasolevaid tasustamissuuniseid eurofondide direktiivi, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi ja MiFID II raames ning püüavad minimeerida lahknevusi kehtivatest sätetest.

EBA esitab selle regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt [üheksa kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist].

Komisjonile antakse volitus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 29

Erakorralist avaliku sektori finantstoetust saavad investeerimisühingud

Liikmesriigid tagavad, et kui investeerimisühing saab direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 28 määratletud erakorralist avaliku sektori finantstoetust, ei maksa ta muutuvtasu.

Artikkel 30Muutuvtasu

1.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingu määratav ja kõrgemale juhtkonnale, riskivõtjatele, kontrollifunktsiooni täitmisse kaasatud töötajatele, kõigile sellistele töötajatele, kelle summaarne töötasu jääb kõrgema juhtkonna palgavahemikku, ning neile riskivõtjatele, kelle kutsetegevus mõjutab oluliselt investeerimisühingu või hallatavate varade riskiprofiili, makstav muutuvtasu vastab kõigile järgmistele tingimustele:

(a)  kui muutuvtasu on seotud töötulemustega, põhineb selle kogusumma üksikisiku ja asjaomase äriüksuse ning investeerimisühingu üldiste tulemuste hindamisel;

(b)  üksikisiku töötulemuste hindamisel võetakse arvesse nii finants- kui ka muid kriteeriume;

(c)  punktis a osutatud töötulemuste hindamisel lähtutakse mitmeaastasest ajavahemikust ning selles võetakse arvesse investeerimisühingu äritsüklit ja äririske;

(d)  muutuvtasu ei mõjuta investeerimisühingu suutlikkust tagada tugev kapitalibaas;

(e)  muutuvtasu on garanteeritud ainult uutele töötajatele ja ainult nende esimesel tööaastal;

(f)  töölepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud maksed kajastavad isiku poolt aja jooksul saavutatud tulemusi ja nendega ei premeerita ebaõnnestumist või üleastumist;

(g)  hüvitisega või eelmisest töölepingust väljaostmisega seotud töötasupaketid sobivad kokku investeerimisühingu pikaajaliste huvidega;

(h)  selliste töötulemuste mõõtmisel, mida kasutatakse muutuvtasu reservi arvutamise alusena, võetakse arvesse igat liiki praegusi ja tulevasi riske, kapitalikulusid ja vastavalt [määrusele (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] vajalikku likviidsust;

(i)  töötasude muutuvkomponentide jaotuses investeerimisühingus võetakse arvesse kõiki praegusi ja tulevasi riske;

(j)  vähemalt 40 % muutuvtasust koosneb järgmistest instrumentidest:

(1)  aktsiad, või olenevalt asjaomase investeerimisühingu juriidilisest struktuurist, samaväärsed osalused;

(2)  aktsiatega seotud instrumendid, või olenevalt asjaomase investeerimisühingu juriidilisest struktuurist, samaväärsed mitterahalised instrumendid;

(3)  täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid, teise taseme omavahenditesse kuuluvad instrumendid või muud instrumendid, mida on võimalik täielikult konverteerida esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvateks instrumentideks või hinnata alla ning mis kajastavad adekvaatselt investeerimisühingu krediidikvaliteeti pikemas perspektiivis;

(j a)  juhul kui investeerimisühing ei emiteeri ühtegi punktis j osutatud instrumenti, võivad riiklikud pädevad asutused erandina punktist j lubada kasutada samu eesmärke täitvat alternatiivset korda;

(k)  vajaduse korral lükatakse vähemalt 50 % muutuvtasust edasi ▌ viieaastase ajavahemiku võrra, arvestades investeerimisühingu äritsüklit, tegevuse laadi, riske ja asjaomase töötaja tegevust, välja arvatud juhul, kui muutuvtasu on eriti suur ja edasi lükatakse vähemalt 60 % summast;

(l)  muutuvtasu vähendatakse kuni 100 %, kui investeerimisühingu finantstulemused on tagasihoidlikud või negatiivsed, muu hulgas maluse või hilisema tagasinõudmise teel, mille suhtes kohaldatakse investeerimisühingu kehtestatud kriteeriume, mis puudutavad eelkõige olukordi, mille puhul

i) asjaomane isik osales investeerimisühingule olulisi kahjusid põhjustanud tegevuses või oli selle eest vastutav;

ii) asjaomast isikut ei käsitata enam sobiva ega nõuetele vastavana;

(m)  vabatahtlikud pensionihüvitised on kooskõlas investeerimisühingu äristrateegia, eesmärkide, väärtuste ja pikaajaliste huvidega.

2.  Lõike 1 kohaldamisel tagavad pädevad asutused järgmise:

(a)  artikli 28 lõikes 1 osutatud isikud ei kasuta lõikes 1 osutatud põhimõtete õõnestamiseks isiklikke riskimaandamisstrateegiaid ega töötasu- ja vastutuskindlustust;

(b)  muutuvtasu ei maksta finantsvahendite või meetoditega, mis muudavad lihtsamaks käesoleva direktiivi või [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] täitmata jätmise.

3.  Lõike 1 punkti j kohaldamisel kohaldatakse nimetatud sättes osutatud instrumentide suhtes asjakohaseid blokeerimispõhimõtteid, mis on mõeldud selleks, et viia üksikisiku stiimulid kooskõlla investeerimisühingu, tema võlausaldajate ja klientide pikemaajaliste huvidega. Liikmesriigid ja nende pädevad asutused võivad seada kõnealuste instrumentide liikidele ja ülesehitusele piiranguid või keelata teatavate instrumentide kasutamise muutuvtasu maksmiseks.

Lõike 1 punkti k kohaldamisel ei saada edasi lükatud muutuvtasu enne proportsionaalselt makstavat töötasu.

Kui töötaja lahkub investeerimisühingust enne pensioniikka jõudmist, hoiab investeerimisühing lõike 1 punkti m kohaldamisel vabatahtlikke pensionihüvitisi viie aasta jooksul punktis j osutatud instrumentide kujul. Juhul kui töötaja jõuab pensioniikka, makstakse vabatahtlik pension töötajale välja punktis j osutatud instrumentide kujul, tingimusel et asjaomane töötaja kohaldab viie aasta pikkust säilitamisperioodi.

4.  Lõike 1 punkte j ja k ning lõike 3 kolmandat lõiku ei kohaldata järgmiste suhtes:

(a)  investeerimisühing, kelle bilansiliste ja bilansiväliste varade väärtus oli asjaomasele majandusaastale vahetult eelnenud nelja-aastasel ajavahemikul keskmiselt 100 miljonit eurot või sellest väiksem;

(b)  isik, kelle aastane muutuvtasu ei ole suurem kui 50 000 eurot ega moodusta üle ühe neljandiku tema kogu aastatasust.

Erandina punktist a võivad pädevad asutused otsustada, et erandit ei kohaldata investeerimisühingute tegevuse laadi ja ulatuse, sisemise korralduse, või vajaduse korral grupi eripärade tõttu selliste investeerimisühingute suhtes, kelle vara väärtus on punktis a osutatud künnisest väiksem.

Erandina punktist b võivad pädevad asutused otsustada, et erandit ei kohaldata riigisisese turu tasustamistavadega seotud eripärade või asjaomaste isikute ülesannete ja tööprofiili tõttu selliste isikute suhtes, kelle aastane muutuvtasu on punktis b osutatud künnistest väiksem.

5.  Liikmesriigid kohustavad investeerimisühinguid kohaldama käesoleva artikli sätteid tasu suhtes, mis määratakse selle majandusaasta järel osutatud teenuste või tulemuste eest, mil korraldati artikli 23 lõikes 1 osutatud hindamine.

6.  EBA töötab ESMAga konsulteerides välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada lõike 1 punkti j alapunktis 3 sätestatud tingimustele vastavate instrumentide liike.

EBA esitab selle regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt [üheksa kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist].

Komisjonile antakse volitus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 31Töötasukomisjon

1.  Liikmesriigid tagavad, et ▌ investeerimisühingud, kes ei vasta artikli 30 lõike 4 punktis a sätestatud kriteeriumidele, moodustavad töötasukomisjoni. Töötasukomisjoni koosseis on sooliselt tasakaalustatud ja ta teeb pädevaid ja sõltumatuid otsuseid tasustamispoliitika ja -tavade ning riski-, kapitali ja likviidsuse juhtimiseks loodud stiimulite kohta. Grupi töötasukomisjon võib hõlmata kogu gruppi.

2.  Liikmesriigid tagavad, et ▌ töötasukomisjon vastutab tasustamist käsitlevate otsuste ettevalmistamise eest, sealhulgas selliste otsuste ettevalmistamise eest, millel on mõju asjaomase investeerimisühingu riskile ja riskijuhtimisele ning mille peab tegema juhtorgan. Töötasukomisjoni esimees ja liikmed on juhtorgani liikmed, kes ei täida asjaomases investeerimisühingus ühtegi tegevjuhtimise funktsiooni. Kui siseriikliku õigusega on ette nähtud töötajate esindatus juhtorganis, kuulub töötasukomisjoni üks või mitu töötajate esindajat.

3.  Lõikes 2 osutatud otsuste ettevalmistamisel võtab töötasukomisjon arvesse investeerimisühingu aktsionäride või osanike, investorite ja muude sidusrühmade pikaajalisi huve ning avalikku huvi.

Artikkel 32Tasustamispoliitika järelevalve

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused koguvad teavet, mis avalikustatakse vastavalt [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 51 punktidele c, d ja f, ning kasutavad seda tasustamistrendide ja -tavade võrdlemiseks. Pädevad asutused edastavad selle teabe EBA-le.

2.  EBA kasutab vastavalt lõikele 1 pädevatelt asutustelt saadud teavet tasustamistrendide ja -tavade võrdlemiseks liidu tasandil.

3.  EBA annab ESMAga konsulteerides välja suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohaldamise kohta. Nendes suunistes võetakse arvesse vähemalt artiklites 28–31 osutatud nõudeid ja komisjoni soovituses 2009/384/EÜ(24) sätestatud usaldusväärse tasustamispoliitika põhimõtteid.

4.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingud annavad pädevatele asutustele taotluse korral 1 miljoni euro suuruste töötasuvahemike kaupa teavet selliste investeerimisühingus töötavate füüsiliste isikute arvu kohta, kelle töötasu on majandusaastal 1 miljon eurot või rohkem, sealhulgas teavet nende töökohustuste, asjaomase ärivaldkonna, palga põhiosade, preemiate, pikaajaliste tulemustasude ja pensionimaksete kohta. Pädevad asutused edastavad selle teabe EBA-le, kes avaldab selle kokkuvõtlikult päritoluliikmesriikide kaupa ühtses aruandevormis. EBA võib ESMAga konsulteerides koostada suuniseid, et lihtsustada käesoleva lõike rakendamist ning tagada kogutud teabe sidusus.

Artikkel 32 a

EBA aruanne keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja üldjuhtimisega seotud riskide kohta

EBA koostab riskide järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi käigus aruande, milles käsitletakse keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega oluliselt seotud tegevusriskide tehniliste kriteeriumide kasutuselevõtmist, eesmärgiga hinnata selliste riskide võimalikke allikaid ja mõju investeerimisühingutele, võttes seejuures arvesse keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja üldjuhtimisega seotud tegurite taksonoomiat [õigusakti vastuvõtmise järel lisada viide õigusaktile].

Esimeses lõigus osutatud EBA aruanne koosneb vähemalt järgmisest:

(a)  keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud riskide, füüsiliste riskide ja üleminekuriskide määratlemine; eelnimetatu hõlmab riske seoses regulatiivsetest muudatustest tingitud varade amortisatsiooniga, selliste riskide hindamiseks vajalikke arvulisi ja kvalitatiivseid kriteeriume ja parameetreid ning metoodikat selle hindamiseks, kas niisugused riskid võivad ilmneda lühikeses, keskmises või pikas perspektiivis ja kas neil võib olla investeerimisühingule oluline finantsmõju;

(b)  hinnang sellele, kas teatavate varade oluline koondumine võib suurendada investeerimisühingu keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja üldjuhtimisega seotud riske, füüsilisi riske ja üleminekuriske;

(c)  selliste menetluste kirjeldus, mida investeerimisühing võib kasutada keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud riskide, füüsiliste riskide ja üleminekuriskide tuvastamiseks, hindamiseks ja juhtimiseks;

(d)  kriteeriumid ja parameetrid, mille põhjal järelevalveasutused ja institutsioonid võivad järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi käigus hinnata lühikeses, keskmises või pikas perspektiivis ilmnevate keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja üldjuhtimisega seotud riskide mõju.

EBA esitab oma järelduste kohta Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile aruande hiljemalt [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva].

Selle aruande põhjal võib EBA vajaduse korral vastu võtta suunised, et kehtestada järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi jaoks keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud riskide kriteeriumid, võttes seejuures arvesse oma käesolevas artiklis osutatud aruande järeldusi.

3. JAGU

Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess

Artikkel 33 Järelevalvealane läbivaatamine ja hindamine

1.  Pädevad asutused vaatavad läbi kokkulepped, strateegiad, protsessid ja mehhanismid, mida investeerimisühingud kasutavad direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] järgimiseks, ning hindavad usaldusväärse juhtimise ja riskide katmise tagamiseks kõike järgmist:

(a)  artiklis 27 osutatud riskid;

(b)  investeerimisühingu riskipositsioonide geograafiline paiknemine;

(c)  investeerimisühingu ärimudel;

(d)  süsteemse riski hinnang, võttes arvesse süsteemse riski kindlakstegemist ja mõõtmist määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 23 alusel või ESRNi soovitusi;

(d a)  ohud nende võrgu- ja infosüsteemide turvalisusele, mida investeerimisühingud kasutavad oma andmete ja menetluste konfidentsiaalsuse, tervikluse ja kättesaadavuse tagamiseks;

(e)    investeerimisühingute avatus kauplemisportfellivälisest tegevusest tulenevale intressiriskile;

(f)    investeerimisühingute juhtimiskord ja juhtorgani liikmete suutlikkus täita oma ülesandeid.

2.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused määravad kindlaks lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise sageduse ja intensiivsuse, võttes arvesse asjaomaste investeerimisühingute suurust, süsteemset olulisust, tegevuse laadi, ulatust ja keerukust ning proportsionaalsuse põhimõtet.

Pädevad asutused teostavad [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 12 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastavate investeerimisühingute suhtes käesoleva artikli lõikes 1 osutatud läbivaatamise üksnes juhul, kui nad leiavad, et nimetatud ühingute suurus ja süsteemne olulisus ning nende tegevuse iseloom, ulatus ja keerukus seda eeldab.

3.  Liikmesriigid tagavad, et kui läbivaatamise käigus selgub, et investeerimisühing võib kujutada endast määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 23 osutatud süsteemset riski, teavitavad pädevad asutused EBAt viivitamata läbivaatamise tulemustest.

4.  Pädevad asutused võtavad asjakohaseid meetmeid, kui lõike 1 punktis e osutatud läbivaatamine ja hindamine on näidanud, et investeerimisühingu omakapitali majanduslik väärtus on langenud ulatuses, mis vastab rohkem kui 15 %-le tema esimese taseme kapitalist, tingituna intressimäärade järsust ja ootamatust muutusest, mida on kirjeldatud ühes kuuest intressimäärade suhtes kohaldatavast järelevalvealasest šokistsenaariumist, nagu täpsustatakse [komisjoni poolt vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 98 lõikele 5 vastu võetud delegeeritud määruses].

5.  Kui pädevad asutused korraldavad lõike 1 punktis f osutatud läbivaatamist ja hindamist, on neil juurdepääs juhtorgani ja selle komisjonide koosolekute päevakordadele, protokollidele ja lisadokumentidele ning juhtorgani tegevuse sise- või välishindamise tulemustele.

6.  Komisjonile antakse volitus võtta kooskõlas artikliga 54 vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse üksikasju, et tagada, et investeerimisühingute kokkulepped, strateegiad, protsessid ja mehhanismid kindlustavad nende riskide usaldusväärse juhtimise ja katmise. Komisjon võtab seda tehes arvesse suundumusi finantsturgudel, eelkõige uute finantstoodete tekkimist ja raamatupidamisstandardite arengut ning muutusi, mis lihtsustavad järelevalvetavade ühtlustamist.

Artikkel 34Sisemudelite kasutamise loa jooksev läbivaatamine

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused vaatavad korrapäraselt ja vähemalt iga kolme aasta tagant läbi investeerimisühingu vastavuse nõuetele, mida tuleb järgida sisemudelite kasutamise loa saamiseks, nagu on osutatud [määruse (EL) ---/----] artiklis 22. Pädevad asutused pööravad tähelepanu eelkõige investeerimisühingu tegevuse muutustele ja kõnealuste sisemudelite rakendamisele uute toodete suhtes ning uurivad ja hindavad, kas investeerimisühing kasutab nende mudelite puhul hästi välja kujundatud ja ajakohaseid meetodeid ja tavasid. Pädevad asutused tagavad, et olulised puudused, mis on avastatud selles, kuidas investeerimisühingu sisemudelites riski arvesse võetakse, kõrvaldatakse, või võtavad meetmeid nende tagajärgede leevendamiseks, muu hulgas kehtestades lisakapitalinõuded või suuremad korrutustegurid.

2.  Kui määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 366 osutatud arvukad ületamised näitavad, et turule tekitatava riski sisemudelid ei ole või ei ole enam täpsed, tühistavad pädevad asutused sisemudelite kasutamise loa või rakendavad asjakohaseid meetmeid tagamaks, et mudelid kiiresti ja määratud tähtajaks parandatakse.

3.  Kui investeerimisühing, kes on saanud sisemudelite kasutamise loa, ei vasta enam nende mudelite rakendamise nõuetele, nõuavad pädevad asutused, et investeerimisühing kas tõendaks, et nõuetele mittevastavuse mõju on ebaoluline, või esitaks kava ja tähtaja nõuetele vastavuse tagamiseks. Pädevad asutused nõuavad esitatud kava parandamist, kui on ebatõenäoline, et sellega saavutatakse täielik nõuetele vastavus, või kui tähtaeg ei ole sobiv.

Kui on ebatõenäoline, et investeerimisühing saavutab vastavuse ette nähtud tähtajaks, või kui ta ei ole piisavalt tõendanud, et nõuetele mittevastavuse mõju on ebaoluline, tagavad liikmesriigid, et pädevad asutused tühistavad sisemudelite kasutamise loa või piiravad seda nii, et see kehtiks ainult nõuetele vastavates valdkondades või valdkondades, kus nõuetele vastavus on võimalik sobivaks tähtajaks saavutada.

4.  EBA analüüsib investeerimisühingute lõikes sisemudeleid ja seda, kuidas sisemudeleid kasutavad investeerimisühingud käsitlevad sarnaseid riske või riskipositsioone.

Selleks et edendada ühtseid, tõhusaid ja tulemuslikke järelevalvetavasid, töötab EBA kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 kõnealuse analüüsi põhjal välja võrdlusaluseid sisaldavad suunised selle kohta, kuidas investeerimisühingud peaksid sisemudeleid kasutama ja kuidas kõnealustes mudelites tuleks sarnaseid riske või riskipositsioone käsitleda.

Liikmesriigid kutsuvad pädevaid asutusi üles võtma seda analüüsi ja neid suuniseid arvesse lõikes 1 osutatud läbivaatamises.

4. JAGU

Järelevalvemeetmed ja -volitused

Artikkel 35Järelevalvemeetmed

Pädevad asutused kohustavad investeerimisühinguid võtma varakult vajalikke meetmeid järgmiste probleemide lahendamiseks:

(a)  investeerimisühing ei täida käesoleva direktiivi või [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] nõudeid;

(b)  pädevatel asutustel on tõendeid, et investeerimisühing rikub 12 kuu jooksul tõenäoliselt [määrust (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] või käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklikke sätteid.

Artikkel 36Järelevalvevolitused

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on vajalikud järelevalvevolitused, et sekkuda oma funktsioonide täitmise käigus proportsionaalsel viisil investeerimisühingute tegevusse.

2.  Artikli 33, artikli 34 lõike 3, artikli 35 ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] kohaldamisel on pädevatel asutustel volitus:

(a)  nõuda käesoleva direktiivi artiklis 37 sätestatud tingimustel, et investeerimisühingutel oleks lisaks [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artiklis 11 nõutule lisakapital, või kohandada nõutavat kapitali asjaomaste investeerimisühingute tegevuse olulise muutumise korral;

(b)  nõuda kooskõlas artiklitega 22 ja 24 rakendatud korra, protsesside, mehhanismide ja strateegiate tugevdamist;

(c)  nõuda, et investeerimisühingud esitaksid käesolevast direktiivist ja [määrusest (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] tulenevatele järelevalvealastele nõuetele vastavuse tagamise kava, kehtestaksid selle rakendamise tähtaja (mitte üle ühe aasta) ning parandaksid kava ulatust ja tähtaega;

(d)  nõuda, et investeerimisühingud kohaldaksid spetsiifilist eraldiste tegemise korda või vara käsitlemist tulenevalt kapitalinõuetest;

(e)  piirata investeerimisühingute äritegevust, operatsioone või võrgustikku või nõuda sellise tegevuse lõpetamist, mis võib liigselt ohustada asjaomase investeerimisühingu rahanduslikku usaldusväärsust;

(f)  nõuda investeerimisühingute tegevuse, toodete ja süsteemidega seotud riskide vähendamist, sh edasiantud tegevuses;

(g)  nõuda, et investeerimisühingud kehtestaksid muutuvtasule piirangu, mis vastab teatavale protsendile netosissetulekust, juhul kui muutuvtasu ei ole kooskõlas tugeva kapitalibaasi säilitamisega;

(h)  nõuda, et investeerimisühingud kasutaksid puhaskasumit omavahendite tugevdamiseks;

(i)  piirata või keelata investeerimisühingu väljamaksed või intressimaksed aktsionäridele, osanikele või täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvate instrumentide omanikele, kui keelustamine ei too kaasa investeerimisühingu makseviivitust;

(j)  kehtestada käesolevas direktiivis ja [määruses (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] sätestatud nõuetega võrreldes täiendava või sagedasema aruandluse, sealhulgas kapitali- ja likviidsuspositsioonide kohta aruandmise nõuded;

(k)  kehtestada spetsiifilised likviidsusnõuded;

(l)  nõuda ▌ täiendavat avalikustamist;

(l a)  nõuda, et investeerimisühingud vähendaksid ohte oma võrgu- ja infosüsteemide turvalisusele, et tagada oma protsesside ja andmete konfidentsiaalsus, terviklus ja kättesaadavus.

Punkti j kohaldamisel võivad pädevad asutused kehtestada investeerimisühingutele täiendava või sagedasema aruandluse nõuded üksnes siis, kui asjaomane aruandlus ei ole dubleeriv ja täidetud on üks järgmistest tingimustest:

(a)  täidetud on üks artikli 35 punktis a või b osutatud tingimustest;

(b)  pädev asutus peab vajalikuks koguda artikli 35 punktis b osutatud tõendeid;

(b a)  täiendav teave on vajalik investeerimisühingu artiklis 33 osutatud järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise ajal.

Teavet peetakse dubleerivaks, kui sama või põhimõtteliselt sama teave on pädeval asutusel juba olemas, see on pädeva asutuse poolt tuletatav või hangitav muude vahenditega, milleks ei ole vaja nõuda investeerimisühingult selle esitamist. Kui teave on pädevale asutusele kättesaadav sellises vormingus või sellise täpsusega, mis erineb esitamisele kuuluva lisateabe vormingust või täpsusest, siis ei nõua pädev asutus lisateabe esitamist, kui ta saab erinevast vormingust või täpsusest hoolimata tuletada põhimõtteliselt sama teabe.

Artikkel 37Lisakapitalinõue

1.  Pädevad asutused kehtestavad artikli 36 lõike 2 punktis a osutatud lisakapitalinõude ainult siis, kui nad on artiklite 35 ja 36 kohaste läbivaatamiste tulemusel kindlaks teinud, et investeerimisühingus valitseb mõni järgmistest olukordadest:

(a)  investeerimisühingut ohustavad riskid või riskielemendid, mida üks [määruses (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] ▌ sätestatud K-teguritest ei kata või ei kata piisavalt;

(b)  investeerimisühing ei vasta artiklites 22 ja 24 sätestatud nõuetele ning muud haldusmeetmed tõenäoliselt ei paranda korraldusi, protsesse, mehhanisme ja strateegiaid sobiva aja jooksul piisavalt;

(c)  kauplemisportfelli usaldatavusnõuetekohane hindamine ei ole piisav, et võimaldada investeerimisühingul tavapäraste turutingimuste korral müüa või maandada oma positsioone lühikese aja jooksul ilma olulist kahju kandmata;

(d)  kooskõlas artikliga 34 tehtud hindamisest nähtub, et lubatud sisemudelite kohaldamise nõuetele mittevastavus toob tõenäoliselt kaasa ebapiisava kapitalitaseme;

(e)  investeerimisühing ei suuda korduvalt saavutada või säilitada artikli 38 lõikes 1 sätestatud piisavat lisakapitali taset.

4.  Pädevad asutused kohustavad investeerimisühinguid täitma artikli 36 lõike 2 punktis a osutatud lisakapitalinõude omavahenditega, mille suhtes kohaldatakse järgmisi tingimusi:

(a)  vähemalt kolm neljandikku lisakapitalinõudest täidetakse esimese taseme kapitaliga;

(b)  vähemalt kolm neljandikku esimese taseme kapitalist moodustab esimese taseme põhikapital;

(c)  neid omavahendeid ei kasutata ühegi [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 11 punktides a, b ja c sätestatud kapitalinõude täitmiseks.

5.  Pädevad asutused põhjendavad kirjalikult oma otsust kehtestada artikli 36 lõike 2 punktis a osutatud lisakapitalinõue, esitades selge ülevaate käesoleva artikli lõikes 1 ▌ osutatud elementide täielikust hindamisest. Käesoleva artikli lõike 1 punktis d sätestatud juhul hõlmab see konkreetselt selle teatavaks tegemist, miks artikli 38 lõike 1 kohast kapitalitaset ei peeta enam piisavaks.

6.  EBA töötab ESMAga konsulteerides välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, milles määratletakse:

(a)  riskid ja riskielemendid, mis loetakse olevat K-teguritega katmata, ning nende riskide ja riskielementide esialgsed kvantitatiivsed parameetrid ja kvalitatiivsed riskihindamised, mida peavad kasutama [määruses (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] sätestatud pädevad asutused;

(b)  käesoleva artikli lõike 1 punktis a osutatud mõiste „ei kata piisavalt“;

(c)  millistel juhtudel võivad pädevad asutused kehtestada täiendavaid kapitalinõudeid (kui piisavaks peetava kapitali kogused, liigid ja jagunemine ületavad [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] III osas investeerimisühingutele kehtestatud kapitalinõuet);

(d)  investeerimisühingutele kehtestatavate täiendavate kapitalinõuete maksimumsuurused.

EBA tagab, et regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu on proportsionaalne seoses järgmisega:

i)  investeerimisühingute ning pädevate asutuste rakendamiskoormus;

ii)  võimalus, et kapitalinõuete kõrgema taseme kohaldamine juhul, kui investeerimisühingud ei kasuta sisemudeleid, võib õigustada lõike 2 kohaste riskide ja riskielementide hindamisel väiksemate kapitalinõuete kehtestamist.

EBA esitab selle regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt [üheksa kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist].

Komisjonile antakse volitus võtta vastu regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 38Suunised kapitali adekvaatsuse kohta

1.  Pädevad asutused tagavad, et investeerimisühingute kapitalitase on artikli 22 põhjal [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] III osas ja käesolevas direktiivis sätestatud nõuetest, sealhulgas artikli 36 lõikes 2 punktis a osutatud lisakapitalinõuded, piisaval määral suurem, et tagada, et:

(a)  majanduse tsükliline kõikumine ei põhjusta kõnealuste nõuete rikkumist;

(b)  investeerimisühingu kapitaliga saab katta võimaliku kahju ja riskid, mis on järelevalvealase läbivaatamise käigus kindlaks tehtud.

2.  Pädevad asutused vaatavad korrapäraselt läbi kapitalitaseme, mille iga investeerimisühing on kooskõlas lõikega 1 kehtestanud, ja vajaduse korral teavitavad asjaomast investeerimisühingut läbivaatamise järeldustest, sealhulgas ootusest, et lõike 1 kohaselt kehtestatud kapitalitaset kohandatakse. Teavituses näidatakse, mis kuupäevaks peab pädeva asutuse nõutud kohandamine olema läbi viidud.

Artikkel 39 Koostöö kriisilahendusasutustega

1.  Pädevad asutused konsulteerivad enne artikli 36 lõike 2 punkti a kohaselt nõutava lisakapitali kindlaksmääramist ja investeerimisühingutele artikli 38 lõikes 2 osutatud kapitalitaseme kohanduste eeldamise kohta teada andmist kriisilahendusasutusega. Selleks peavad pädevad asutused esitama kriisilahendusasutusele kogu kättesaadava teabe.

2.  Pädevad asutused teavitavad asjaomaseid kriisilahendusasutusi artikli 36 lõike 2 punkti a kohaselt nõutavast lisakapitalist ja artikli 38 lõikes 2 osutatud kohanduste eeldamisest.

Artikkel 40Avaldamisnõuded

Liikmesriigid annavad pädevatele asutustele õiguse:

(a)  nõuda, et investeerimisühingud avaldaksid [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artiklis 45 osutatud teabe sagedamini kui kord aastas ja määraksid avaldamise tähtajad;

(b)  nõuda, et investeerimisühingud kasutaksid avaldamiseks peale raamatupidamisaruannete ka muid spetsiifilisi teabekanaleid ja kohti, eelkõige oma veebisaite;

(c)  nõuda, et emaettevõtjad avaldaksid kord aastal kas täielikult või viidetena vastavale teabele nende juriidilise struktuuri ja investeerimisühingute grupi juhtimis- ning organisatsioonilise struktuuri kirjelduse vastavalt käesoleva direktiivi artikli 24 lõikele 1 ja direktiivi 2014/65/EL artiklile 10.

Artikkel 41EBA teavitamise kohustus

1.  Pädevad asutused teavitavad EBAt järgmisest:

(a)  artiklis 33 osutatud läbivaatamise ja hindamise protsess;

(b)  artiklites 36–38 osutatud otsuste tegemise metoodika.

2.  EBA hindab pädevate asutuste esitatud teavet, et suurendada järelvalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ühtsust. EBA võib hindamise lõpuleviimiseks nõuda pädevatelt asutustelt lisateavet, lähtudes proportsionaalsuse põhimõttest kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 37.

EBA annab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru käesoleva peatüki kohaldamise ühtsuse ulatusest liikmesriikides. EBA korraldab vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 30 vajaduse korral vastastikuseid hindamisi.

EBA esitab pädevatele asutustele kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 16 suunised, et täpsustada investeerimisühingute suurust, ülesehitust, sisemist korraldust ning nende tegevuse laadi, ulatust ja keerukust, võttes arvesse lõikes 1 osutatud järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi ning artiklis 27 osutatud riskide käsitlemise hindamise ühiseid menetlusi ja meetodeid.

3. PEATÜKK

Grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalve

1. JAGUGrupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalve

Artikkel 42Grupi järelevalve tegija määramine

1.  Liikmesriigid tagavad, et kui investeerimisühingugruppi juhib liidus emaettevõtjana tegutsev investeerimisühing, teeb grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalvet pädev asutus, kes andis liidus emaettevõtjana tegutsevale investeerimisühingule tegevusloa.

2.  Liikmesriigid tagavad, et kui investeerimisühingu emaettevõtja on liidus emaettevõtjana tegutsev investeerimisvaldusettevõtja või liidus emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja, teeb grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalvet pädev asutus, kes andis asjaomasele investeerimisühingule tegevusloa.

3.  Liikmesriigid tagavad, et kui kahes või enamas liikmesriigis tegevusloa saanud kahe või enama investeerimisühingu emaettevõtjaks on sama liidus emaettevõtjana tegutsev investeerimisvaldusettevõtja või liidus emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja, teevad grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalvet sellise investeerimisühingu pädev asutus, kes on saanud tegevusloa liikmesriigis, kus investeerimisvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja asutati.

4.  Liikmesriigid tagavad, et kui kahes või enamas liikmesriigis tegevusloa saanud kahe või enama investeerimisühingu emaettevõtjaks on mitu investeerimisvaldusettevõtjat või segafinantsvaldusettevõtjat, mille peakontorid asuvad eri liikmesriikides, millest igaühes asub investeerimisühing, teeb grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalvet sellise investeerimisühingu pädev asutus, mille bilansimaht on suurim.

5.  Liikmesriigid tagavad, et kui liidus tegevusloa saanud kahe või enama investeerimisühingu emaettevõtjaks on sama liidus emaettevõtjana tegutsev investeerimisvaldusettevõtja või liidus emaettevõtjana tegutsev segafinantsvaldusettevõtja ning liikmesriigis, kus investeerimisvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja asutati, ei ole ühelgi kõnealusel investeerimisühingul tegevusluba, teeb grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalvet pädev asutus, kes andis suurima bilansimahuga investeerimisühingule tegevusloa.

6.  Pädevad asutused võivad ühisel kokkuleppel loobuda lõigetes 3 ja 5 osutatud kriteeriumidest, kui nende kohaldamine ei oleks grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise tulemusliku järelevalve seisukohast asjakohane, võttes arvesse asjaomaseid investeerimisühinguid ja nende tegevuse olulisust asjaomastes liikmesriikides, ning määrata grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalvet tegema mõne muu pädeva asutuse. Sellisel juhul annavad pädevad asutused enne kõnealuse otsuse vastuvõtmist liidus emaettevõtjana tegutsevale investeerimisvaldusettevõtjale või liidus emaettevõtjana tegutsevale segafinantsvaldusettevõtjale või suurima bilansimahuga investeerimisühingule, nagu on asjakohane, võimaluse esitada kavandatava otsuse kohta oma seisukoht. Pädevad asutused teavitavad komisjoni ja EBAt kõigist kõnealustest otsustest.

Artikkel 43Teabevahetuse nõuded eriolukorras

Eriolukorras, sealhulgas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 18 kirjeldatud olukorras või olukorras, mis tekib seoses negatiivsete suundumustega finantsturgudel ja mis võib ohustada turu likviidsust ja finantssüsteemi stabiilsust liikmesriigis, kus investeerimisühingugrupi üksustele on antud tegevusluba, hoiatab artikli 42 kohaselt määratud grupi järelevalve tegija, kohaldades käesoleva jaotise 1. peatüki 2. jagu, nii kiiresti kui võimalik EBAt, ESRNi ja kõiki asjaomaseid pädevaid asutusi ning edastab kõik andmed, mis on olulised nende ülesannete täitmiseks.

Artikkel 44Järelevalvekolleegiumid

1.  Liikmesriigid tagavad, et vastavalt artiklile 42 määratud grupi järelevalve tegija moodustab järelevalvekolleegiumid, et hõlbustada käesolevas artiklis osutatud ülesannete täitmist ning tagada koordineerimine ja koostöö kolmandate riikide asjaomaste järelevalveasutustega.

2.  Järelevalvekolleegiumid annavad grupi järelevalve tegijale, EBA-le ja muudele pädevatele asutustele raamistiku järgmiste ülesannete täitmiseks:

(a)  artiklis 43 osutatud ülesanded;

(b)  teabevahetus kõigi pädevate asutuste ja EBA vahel vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 21 ning kõigi pädevate asutuste ja ESMA vahel vastavalt määruse (EL) nr 1095/2010 artiklile 21;

(c)  asjakohasel juhul ülesannete ja kohustuste vabatahtlikus pädevate asutuste vahelises delegeerimises kokku leppimine;

(d)  järelevalve tõhustamine, püüdes vältida järelevalvenõuete tarbetut dubleerimist.

3.  Järelevalvekolleegiumid moodustatakse ka juhul, kui liidus emaettevõtjana tegutseva investeerimisühingu, liidus emaettevõtjana tegutseva investeerimisvaldusettevõtja või liidus emaettevõtjana tegutseva segafinantsvaldusettevõtja juhitava investeerimisühingugrupi kõik tütarettevõtjad asuvad kolmandas riigis.

4.  EBA osaleb kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 21 järelevalvekolleegiumide koosolekutel.

5.  Järelevalvekolleegiumide liikmeteks on järgmised asutused:

(a)    pädevad asutused, kes vastutavad liidus emaettevõtjana tegutseva investeerimisühingu, liidus emaettevõtjana tegutseva investeerimisvaldusettevõtja või liidus emaettevõtjana tegutseva segafinantsvaldusettevõtja juhitava investeerimisühingugrupi tütarettevõtjate järelevalve eest;

(b)  vajaduse korral kolmandate riikide järelevalveasutused, kelle suhtes kohaldatakse konfidentsiaalsusnõudeid, mis on kõigi pädevate asutuste arvates samaväärsed käesoleva jaotise 1. peatüki 2. jaos sätestatud nõuetega.

6.  Kolleegiumi koosolekuid juhib ja otsuseid võtab vastu artikli 42 kohaselt määratud grupi järelevalve tegija. Grupi järelevalve tegija teavitab enne koosolekute korraldamist kõiki kolleegiumi liikmeid täielikult peamistest arutatavatest küsimustest ja kaalutavast tegevusest. Grupi järelevalve tegija teavitab kõiki kolleegiumi liikmeid täielikult ja õigeaegselt ka kõnealustel koosolekutel vastu võetud otsustest või rakendatud meetmetest.

Grupi järelevalve tegija võtab otsuste vastuvõtmisel arvesse lõikes 5 osutatud asutuste kavandatava või koordineeritava järelevalvetegevuse olulisust.

Kolleegiumi moodustamine ja toimimine sätestatakse kirjalikult.

7.  Kui pädevad asutused jäävad grupi järelevalve tegija poolt vastu võetud järelevalvekolleegiumide toimimist käsitleva otsuse osas eriarvamusele, võib iga asjaomane pädev asutus suunata kõnealuse küsimuse EBA-le ja paluda temalt vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 19 abi.

Vastavalt nimetatud määruse artikli 19 lõike 1 teisele lõigule võib EBA omal algatusel aidata pädevaid asutusi ka selliste erimeelsuste korral, mis puudutavad järelevalvekolleegiumide käesoleva artikli kohast toimimist.

8.  EBA töötab ESMAga konsulteerides välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada tingimusi, mille alusel järelevalvekolleegiumid lõikes 1 osutatud ülesandeid täidavad.

EBA esitab selle regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt [üheksa kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist].

Komisjonile antakse volitus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

Artikkel 45Koostöönõuded

1.  Liikmesriigid tagavad, et grupi järelevalve tegija ja artikli 44 lõikes 5 osutatud pädevad asutused esitavad üksteisele vastavalt vajadusele kogu asjakohase teabe, sealhulgas:

(a)  investeerimisühingugrupi juriidiline ja juhtimisstruktuur, sealhulgas organisatsiooniline struktuur, mis hõlmab kõiki reguleeritud üksusi, reguleerimata üksusi, reguleerimata tütarettevõtjaid ja emaettevõtjaid ning investeerimisühingugrupi reguleeritud üksuste pädevaid asutusi;

(b)  menetlused investeerimisühingugruppi kuuluvatelt investeerimisühingutelt teabe kogumiseks ja selle kontrollimiseks;

(c)  sellised negatiivsed arengud investeerimisühingugruppi kuuluvates investeerimisühingutes või muudes üksustes, mis võiksid neid investeerimisühinguid tõsiselt mõjutada;

(d)  olulised karistused ja erakorralised meetmed, mida pädevad asutused käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike sätete kohaselt võtavad;

(e)  käesoleva direktiivi artikli 36 alusel spetsiifilise kapitalinõude kehtestamine.

2.  Pädevad asutused ja grupi järelevalve tegija võivad määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 19 lõike 1 kohaselt pöörduda EBA poole, kui asjakohast teavet ei ole vastavalt lõikele 1 esitatud viivitamata või kui koostöötaotlus, eelkõige asjakohase teabe vahetamiseks, on tagasi lükatud või kui sellele ei ole mõistliku ajavahemiku jooksul reageeritud.

EBA võib kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 19 lõike 1 teise lõiguga ja omal algatusel aidata pädevatel asutustel arendada järjepidevat koostöötava.

3.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused konsulteerivad enne sellise otsuse vastuvõtmist, mis võib olla teiste pädevate asutuste järelevalvealaste ülesannete seisukohast oluline, omavahel järgmistes küsimustes:

(a)  investeerimisühingugruppi kuuluvate investeerimisühingute aktsionäride või osanike koosseisus või organisatsioonilises või juhtimisstruktuuris tehtavad muudatused, milleks on vaja pädevate asutuste heakskiitu või luba;

(b)  pädevate asutuste poolt investeerimisühingutele kehtestatud olulised karistused või muud nende võetud erakorralised meetmed;

(c)  artikli 36 alusel kehtestatud spetsiifilised kapitalinõuded.

4.  Kui pädevad asutused kehtestavad lõike 3 punktis b osutatud olulised karistused või võtavad muid erakorralisi meetmeid, tuleb konsulteerida grupi järelevalve tegijaga.

5.  Erandina lõikest 3 ei ole pädev asutus kohustatud teiste pädevate asutustega konsulteerima kiireloomulistel juhtudel või juhul, kui konsulteerimine võiks kahjustada tema otsuse tulemuslikkust; sellisel juhul teavitab pädev asutus mittekonsulteerimise otsusest viivitamata muid asjaomaseid pädevaid asutusi.

Artikkel 46Muudes liikmesriikides asuvaid üksusi käsitleva teabe kontrollimine

1.  Liikmesriigid tagavad, et kui ühe liikmesriigi pädevatel asutustel on vaja kontrollida teavet teises liikmesriigis asuvate investeerimisühingute, investeerimisvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate, finantseerimisasutuste, abiettevõtjate, segavaldusettevõtjate, tütarettevõtjate, sealhulgas tütarettevõtjast kindlustusandjate kohta, teevad kontrolli selle teise liikmesriigi pädevad asutused vastavalt lõikele 2.

2.  Pädevad asutused, kes on saanud lõike 1 kohase taotluse, teevad kõike järgmist:

(a)    teevad kontrolli oma pädevuse piires ise;

(b)    lubavad kontrolli teha pädevatel asutustel, kes taotluse esitasid,

(c)  kolmanda osapoole hinnangu saamiseks paluvad ▌ audiitoril või eksperdil kontrolli viivitamata ja võimalikult erapooletult läbi viia.

Punkti a ja c kohaldamisel on taotluse esitanud pädevatel asutustel lubatud kontrollis osaleda.

2. JAGUInvesteerimisvaldusettevõtjad, segafinantsvaldusettevõtjad ja segavaldusettevõtjad

Artikkel 47

Valdusettevõtjate hõlmamine grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalvega

Liikmesriigid tagavad, et investeerimisvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad oleksid hõlmatud grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalvega.

Artikkel 48Juhtide sobivus

Liikmesriigid nõuavad, et investeerimisvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja juhtorgani liikmete maine oleks piisavalt hea ja et neil oleksid piisavad teadmised, oskused ja kogemused oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks.

Artikkel 49Segavaldusettevõtjad

1.  Liikmesriigid näevad ette, et kui investeerimisühingugruppi juhib segavaldusettevõtja, võivad investeerimisühingu järelevalve eest vastutavad pädevad asutused:

(a)    nõuda, et segavaldusettevõtja annaks neile teavet, mis võib selle investeerimisühingu järelevalve jaoks oluline olla;

(b)    teha järelevalvet investeerimisühingu ning segavaldusettevõtja ja tema tütarettevõtjate vaheliste tehingute üle ning nõuda, et investeerimisühingul oleksid piisavad riskijuhtimisprotsessid ja sisekontrollimehhanismid, sealhulgas usaldusväärne aruandlus- ja raamatupidamiskord, et kõnealuseid tehinguid kindlaks teha, mõõta, jälgida ja kontrollida.

2.  Liikmesriigid näevad ette, et pädevad asutused võivad ise või asutuseväliste inspektorite kaudu kohapeal kontrollida segavaldusettevõtjatelt ja nende tütarettevõtjatelt saadud teavet.

Artikkel 50Karistused

Kooskõlas käesoleva jaotise 2. peatüki 3. jaoga tagavad liikmesriigid, et käesoleva peatüki ülevõtmiseks kehtestatud õigus- või haldusnorme rikkuvate investeerimisvaldusettevõtjate, segafinantsvaldusettevõtjate ja segavaldusettevõtjate või nende tegelike juhtide suhtes võib rakendada halduskaristusi või muid haldusmeetmeid, mille eesmärk on lõpetada rikkumine, seda leevendada või kõrvaldada selle põhjused.

Artikkel 51Kolmandate riikide järelevalve hindamine ja muud järelevalvemeetodid

1.  Liikmesriigid tagavad, et kui sellise investeerimisühingu suhtes, mille emaettevõtja peakontor asub kolmandas riigis, ei tehta grupi tasandil tulemuslikku järelevalvet, hindavad pädevad asutused, kas kolmanda riigi järelevalveasutus teeb investeerimisühingu üle järelevalvet, mis on samaväärne käesolevas direktiivis ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] I osas sätestatud järelevalvega.

2.  Kui lõikes 1 osutatud hindamine näitab, et samaväärset järelevalvet ei tehta, kohaldavad liikmesriigid investeerimisühingu suhtes käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] sätteid või lubavad asjakohaseid järelevalvemeetodeid, millega saavutatakse [määruses (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] sätestatud grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmisega seotud järelevalve-eesmärgid. Nende järelevalvemeetodite üle otsustab pärast muude asjaomaste pädevate asutustega konsulteerimist pädev asutus, kes teeks grupi üle järelevalvet, kui emaettevõtja oleks asutatud liidus. Kõigist käesoleva lõike kohaselt võetud meetmetest tuleb teavitada muid asjaomaseid pädevaid asutusi, EBAt ja komisjoni.

3.  Pädev asutus, kes teeks grupi üle järelevalvet, kui emaettevõtja oleks asutatud liidus, võib eelkõige nõuda investeerimisvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja asutamist liidus ja kohaldada selle investeerimisvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja suhtes [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artiklit 7.

Artikkel 52Koostöö kolmandate riikide järelevalveasutustega

Komisjon võib esitada nõukogule soovituse pidada ühe või mitme kolmanda riigiga läbirääkimisi, et sõlmida kokkulepped, mis käsitlevad vahendeid grupi kapitalitestiga seotud vastavusnõuete täitmise järelevalve tegemiseks järgmiste investeerimisühingute üle:

(a)  investeerimisühingud, mille emaettevõtja peakontor asub kolmandas riigis;

(b)  kolmandates riikides asuvad investeerimisühingud, mille emaettevõtja peakontor asub liidus.

V JAOTISAVALDAMINE PÄDEVATE ASUTUSTE POOLT

Artikkel 53 Avaldamisnõuded

1.  Pädevad asutused avaldavad kogu järgmise teabe:

(a)  nende liikmesriigis käesoleva direktiivi kohaselt vastu võetud õigus- ja haldusnormide tekstid ja üldised suunised;

(b)  käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] kohaselt ette nähtud võimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise viis;

(c)  üldkriteeriumid ja meetodid, mida nad artiklis 33 osutatud järelevalvealasel läbivaatamisel ja hindamisel kasutavad;

(d)  nende liikmesriigi käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] rakendamise peamisi aspekte käsitlevad statistilised koondandmed, sealhulgas artikli 36 lõike 2 punkti a kohaselt võetud järelevalvemeetmete ning artikli 16 kohaselt määratud halduskaristuste arv ja laad.

2.  Lõike 1 kohaselt avaldatud teave peab olema piisavalt põhjalik ja täpne, et saaks sisukalt võrrelda lõike 1 punktide b, c ja d kohaldamist eri liikmesriikide pädevate asutuste poolt.

3.  Teave avaldatakse ühtses vormingus ja seda ajakohastatakse korrapäraselt. Teave on kättesaadav ühel elektroonilisel aadressil.

VI JAOTISDELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA RAKENDUSAKTID

Artikkel 54 Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Volitus võtta vastu artikli 3 lõikes 2, artikli 8 lõikes 4, artikli 27 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 6 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2, artikli 8 lõikes 4 ning artikli 27 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 6 osutatud volituse delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituse delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 2, artikli 8 lõike 4, artikli 27 lõike 3 ja artikli 33 lõike 6 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole [kahe kuu] jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle kohta vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist mõlemad komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] võrra.

Artikkel 55 Rakendusaktid

Artikliga 8 ja artikli 11 lõikega 7 ette nähtud algkapitali suuruse muudatus, et võtta arvesse suundumusi majanduses ja rahanduses, võetakse vastu rakendusaktidega artikli 56 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

Artikkel 56Komiteemenetlus

1.  Komisjoni abistab komisjoni otsusega 2004/10/EÜ(25) loodud Euroopa panganduskomitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

VII JAOTISMUUDE DIREKTIIVIDE MUUTMINE

Artikkel 57Direktiivi 2013/36/EL muutmine

Direktiivi 2013/36/EL muudetakse järgmiselt.

(1)  Pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja investeerimisühingute“.

(2)  Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse eeskirjad, mis käsitlevad järgmist:

(a)  krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimused;

(b)  krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve pädevate asutuste järelevalvealased volitused ja vahendid;

(c)  pädevate asutuste poolne krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve viisil, mis on kooskõlas nõuetega, mis on sätestatud määruses (EL) nr 575/2013;

(d)  avalikustamisnõuded pädevatele asutustele krediidiasutuste usaldatavusnõuete ja nende täitmise järelevalve valdkonnas.“

(3)   Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

(a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Käesolevat direktiivi kohaldatakse krediidiasutuste suhtes.“;

(b)  lõiked 2 ja 3 jäetakse välja;

(c)  lõike 5 punkt 1 jäetakse välja;

(d)  lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.  Käesoleva artikli lõike 5 punktides 3–24 ning käesoleva artikli lõigete 5a ja 5b kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktides osutatud üksusi käsitletakse artikli 34 ja VII jaotise 3. peatüki kohaldamisel finantseerimisasutustena.“

(4)  Artikli 3 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

(a)  punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3)  „asutus“ – [määruse (EL) ---/----*[investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 4 lõike 1 punktis 3 osutatud asutus;“

(b)  punkt 4 jäetakse välja.

(5)  Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5Liikmesriigisisene koordineerimine

Kui liikmesriikides on krediidiasutuste ja finantseerimisasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalveks rohkem kui üks pädev asutus, võtavad liikmesriigid nende asutuste töö koordineerimiseks vajalikke meetmeid.“

(6)   Lisatakse artikkel 8a:

„Artikkel 8a

Erinõuded määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud krediidiasutustele tegevusloa andmiseks

1.  Liikmesriigid näevad ette, et määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud ettevõtjad, kes on tegevusloa juba direktiivi 2014/65/EL II jaotise kohaselt saanud, esitavad tegevusloa taotluse kooskõlas artikliga 8 hiljemalt järgmistel kuupäevadel:

(a)  kui kuiste koguvarade keskmine, arvutatuna 12 järjestikuse kuu jooksul, ületab 30 miljardit eurot või

(b)  kui kuiste koguvarade keskmine, arvutatuna 12 järjestikuse kuu jooksul, on väiksem kui 30 miljardit eurot ning ettevõtja kuulub gruppi, mille puhul kõigi selliste sinna kuuluvate ettevõtjate koguvarade väärtus, mis tegelevad direktiivi 2014/65/EL I lisa A jao punktides 3 ja 6 osutatud tegevustega ja mille koguvarade väärtus, arvutatuna 12 järjestikuse kuu keskmisena, on alla 30 miljardi euro, ületab 30 miljardit eurot.

2.  Lõikes 1 osutatud ettevõtjad võivad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud tegevustega edasi tegeleda nimetatud lõikes osutatud tegevusloa saamiseni.

3.   Erandina lõikest 1 peavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud ettevõtjad, kes tegutsevad [direktiivi (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv] jõustumise kuupäev –1 päev] direktiivi 2014/65/EL alusel tegevusloa saanud investeerimisühinguna, taotlema tegevusluba kooskõlas artikliga 8 hiljemalt [1 aasta + 1 päev pärast direktiivi (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv] jõustumist].

4.   Kui pädev asutus otsustab pärast direktiivi 2014/65/EL artikli [95a] kohaselt teabe saamist, et ettevõtjale tuleb anda krediidiasutuse tegevusluba vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 8, teavitab ta ettevõtjat ja direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 26 määratletud pädevat asutust ning võtab tegevusloa andmise menetluse teavitamiskuupäevast alates üle.

4 a.  Tegevusloa uuendamise korral tagab EBA, et menetlus on võimalikult sujuv ja võetakse arvesse varasemate loa väljastamistega seotud teavet.

5.  Euroopa Pangandusjärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et määrata kindlaks:

(a)  teave, mille ettevõtja peab tegevusloa taotlemisel pädevatele asutustele esitama, sealhulgas artikliga 10 ette nähtud tegevuskava;

(b)  lõikes 1 osutatud künniste arvutamise metoodika.

Komisjonile antakse volitus võtta vastu punktides a ja b osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitega 10–14.

Euroopa Pangandusjärelevalve esitab kõnealused tehniliste standardite eelnõud komisjonile [1. jaanuariks 2019].“

(7)  Artiklisse 18 lisatakse punkt aa:

„aa) kasutab oma tegevusluba ainult määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud tegevustega tegelemiseks ja tema keskmised koguvarad on viiel järjestikusel aastal väiksemad kui nimetatud artiklis sätestatud künnised;“.

(7 a)  Artiklit 20 muudetakse järgmiselt:

    (a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

    „2. Euroopa Pangandusjärelevalve avaldab oma veebisaidil kõigi nende krediidiasutuste nimede loetelu, kellele tegevusluba on antud, ning ajakohastab seda vähemalt kord aastas.“;

(b) lisatakse järgmine lõige:

    „3 a. Käesoleva artikli lõikes 2 osutatud loetelu sisaldab määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud ettevõtjate nimesid ning selles määratletakse need krediidiasutused krediidiasutustena. Loetelus tuuakse ka välja kõik muudatused võrreldes loetelu eelmise versiooniga.“

(8)  IV jaotis jäetakse välja.

(9)  Artikli 51 lõikes 1 asendatakse esimene lõik järgmisega:

„Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused võivad artikli 112 lõike 1 kohaldamisel nõuda konsolideeritud järelevalve eest vastutavalt asutuselt või päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt mõne krediidiasutuse filiaali pidamist oluliseks.“

(10)  Artikli 53 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.  Lõige 1 ei takista pädevaid asutusi vahetamast omavahel teavet või edastamast seda Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule, Euroopa Pangandusjärelevalvele või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1095/2010 asutatud Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve, ESMA) käesoleva direktiivi, määruse (EL) nr 575/2013, [investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet käsitleva direktiivi (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]], muude krediidiasutuste suhtes kohaldatavate direktiivide, määruse (EL) nr 1092/2010 artikli 15, määruse (EL) nr 1093/2010 artiklite 31, 35 ja 36 ning määruse (EL) nr 1095/2010 artiklite 31 ja 36 alusel. Kõnealuse teabe suhtes kohaldatakse lõiget 1.“

______________________________________________________________

*   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

(11) Artikli 66 lõikesse 1 lisatakse punkt aa:

„aa)  vähemalt ühe määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud tegevusega tegelemine ja nimetatud artiklis sätestatud künnise ületamine krediidiasutuse tegevusluba omamata;“.

(12) Artikli 76 lõike 5 viimane lause jäetakse välja.

(13) Artikli 86 lõige 11 asendatakse järgmisega:

„11.  Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutustel on likviidsuse taastamise kavad, milles nähakse ette piisavad strateegiad ja nõuetekohased rakendamismeetmed, et käsitleda võimalikke likviidsusprobleeme, sealhulgas seoses filiaalidega, mis on asutatud teises liikmesriigis. Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutused testivad kõnealuseid plaane vähemalt kord aastas, neid uuendatakse lõikes 8 sätestatud alternatiivsete stsenaariumide tulemuste põhjal, neist teatatakse kõrgemale juhtkonnale ja see kiidab need heaks, et sisemisi põhimõtteid ja protsesse saaks vastavalt korrigeerida. Krediidiasutused võtavad ennetavalt vajalikud operatiivsed meetmed, tagamaks, et likviidsuse taastamise kavasid saab rakendada viivitamata. Kõnealuste operatiivsete meetmete hulka kuulub sellise tagatise hoidmine, mis on kohe kasutatav keskpankadepoolseks rahastamiseks. See hõlmab vajaduse korral tagatise hoidmist teise liikmesriigi valuutas või kolmanda riigi valuutas, milles krediidiasutusel on nõuded, ning kui operatsiooniliselt vaja, vastuvõtva liikmesriigi või kolmanda riigi territooriumil, kelle valuutas nõuded on.“

(14)  Artikli 110 lõige 2 jäetakse välja.

(15)  Artikli 114 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Eriolukorras, sealhulgas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 18 kirjeldatud olukorras või olukorras, mis tekib seoses negatiivsete suundumustega finantsturgudel ja mis võib ohustada turu likviidsust ja finantssüsteemi stabiilsust liikmesriigis, kus konsolideerimisgrupi üksustele on antud tegevusluba või kus on asutatud artiklis 51 osutatud olulised filiaalid, hoiatab konsolideeritud järelevalvet teostav asutus, kohaldades 1. peatüki II jagu ja asjakohasel juhul [Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]]* IV jaotise 1. peatüki 2. jagu, nii kiiresti kui võimalik Euroopa Pangandusjärelevalvet ning artikli 58 lõikes 4 ja artiklis 59 osutatud asutusi ning edastab kõik andmed, mis on olulised nende tööülesannete täitmiseks. Selliseid kohustusi kohaldatakse kõigi pädevate asutuste suhtes.

__________________________________________________________________

*  [Euroopa Parlamendi ja nõukogu … direktiiv (EL) ---/---- …..].“

(16)  Artiklit 116 muudetakse järgmiselt:

(a)  lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.  Järelevalvekolleegiumides osalevad pädevad asutused ja Euroopa Pangandusjärelevalve teevad tihedat koostööd. Käesoleva direktiivi VII jaotise 1. peatüki II jaos ning asjakohasel juhul [direktiivi (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]] IV jaotise 1. peatüki 2. jaos sätestatud konfidentsiaalsusnõuded ei takista pädevaid asutusi vahetamast järelevalvekolleegiumides konfidentsiaalset teavet. Järelevalvekolleegiumide moodustamine ja toimimine ei mõjuta pädevate asutuste õigusi ja kohustusi vastavalt käesolevale direktiivile ja määrusele (EL) nr 575/2013.“;

(b)  lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6.  Järelevalvekolleegiumides võivad osaleda ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse tütarettevõtjate või ELis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate või ELis emaettevõtjana tegutseva segafinantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate järelevalve eest vastutavad pädevad asutused ning pädevad asutused vastuvõtvas liikmesriigis, kus on asutatud artiklis 51 osutatud olulised filiaalid, vajaduse korral EKPSi keskpangad ja kolmandate riikide järelevalveasutused, kelle suhtes kohaldatakse konfidentsiaalsusnõudeid, mis on kõigi pädevate asutuste arvates samaväärsed käesoleva direktiivi VII jaotise 1. peatüki II jao ning vajaduse korral [direktiivi (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]] IV jaotise 1. peatüki 2. jao kohaste nõuetega.“;

(c)  lõige 9 asendatakse järgmisega:

„9.  Konsolideeritud järelevalvet teostav asutus, kelle suhtes kohaldatakse käesoleva direktiivi VII jaotise 1. peatüki II jao ja vajaduse korral [direktiivi (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]] IV jaotise 1. peatüki 2. jao kohaseid konfidentsiaalsusnõudeid, teavitab Euroopa Pangandusjärelevalvet järelevalvekolleegiumi tegevusest, muu hulgas eriolukordades, ning edastab Euroopa Pangandusjärelevalvele kogu teabe, mis on eriti oluline järelevalvealase tegevuse lähendamiseks.“

(17)  Artikli 125 lõige 2 asendatakse järgmisega:

  „2.  Konsolideeritud järelevalve raames saadud teabele ja eriti käesolevas direktiivis sätestatud pädevate asutuste vahelisele teabevahetusele kehtivad ametisaladuse hoidmise nõuded, mis krediidiasutuste puhul on vähemalt võrdsed käesoleva direktiivi artikli 53 lõikes 1 osutatuga või [direktiivi (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]] artikli 13 kohaste nõuetega.“

(18)  Artikli 128 teine lõik jäetakse välja.

(19)  Artikli 129 lõiked 2, 3 ja 4 jäetakse välja.

(20)  Artikli 130 lõiked 2, 3 ja 4 jäetakse välja.

(21)  Artikli 143 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)  ilma et see piiraks käesoleva direktiivi VII jaotise 1. peatüki II jao ning vajaduse korral [direktiivi (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]] IV jaotise 1. peatüki 2. jao sätete kohaldamist, iga liikmesriigi usaldatavusnõuete raamistiku rakendamise peamisi aspekte käsitlevad statistilised koondandmed, sealhulgas artikli 102 lõike 1 punkti a kohaselt võetud järelevalvemeetmete ning artikli 65 kohaselt määratud halduskaristuste arv ja laad.“

Artikkel 57 a

Direktiivi 2014/59/EL muutmine

Artikli 2 lõike 1 punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3)  „investeerimisühing” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 2 määratletud investeerimisühing, mille suhtes kohaldatakse [direktiivi (EL) ---/--- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]] artikli 8 lõikes 1 sätestatud algkapitali nõuet;“.

Artikkel 58 Direktiivi 2014/65/EL muutmine

Direktiivi 2014/65/EL muudetakse järgmiselt.

(1)  Artikli 8 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)  ei vasta enam nendele tingimustele, mille alusel tegevusluba anti, nagu [määruses (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] sätestatud tingimused;“.

(2)   Artikkel 15 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 15Algkapital

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused ei anna tegevusluba, kui investeerimisühingul ei ole piisavat algkapitali vastavalt [direktiivi (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]] artikli 8 nõuetele, võttes arvesse asjaomase investeerimisteenuse või -tegevuse laadi.“

(3)  Artikkel 41 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 41

Tegevusloa andmine

1. Selle liikmesriigi pädev asutus, kus kolmanda riigi äriühing on asutanud või kavatseb asutada filiaali, annab tegevusloa üksnes juhul, kui pädev asutus on veendunud, et:

a)  artiklis 39 sätestatud tingimused on täidetud ja

b)  kolmanda riigi äriühingu filiaal suudab järgida lõigetes 2 ja 3 osutatud sätteid.

Pädev asutus teatab kolmanda riigi äriühingule kuue kuu jooksul pärast nõuetekohase taotluse esitamist, kas tegevusluba antakse või mitte.

2. Lõike 1 kohaselt tegevusloa saanud kolmanda riigi äriühingu filiaal täidab kõiki kohustusi, mis on sätestatud käesoleva direktiivi artiklites 16–20, 23, 24, 25 ja 27, artikli 28 lõikes 1 ning artiklites 30, 31 ja 32 ning määruse (EL) nr 600/2014 artiklites 3–26, ning nende kohaselt vastu võetud meetmeid, ning tema üle teostab järelevalvet selle liikmesriigi pädev asutus, kus tegevusluba anti.

Liikmesriigid ei kehtesta ühtegi täiendavat nõuet filiaali organisatsioonilise struktuuri ja tegevuse kohta käesoleva direktiiviga reguleeritud küsimustes ega kohalda kolmandate riikide äriühingute filiaalide suhtes soodsamaid tingimusi kui liidu äriühingute suhtes.

Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused teatavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele kord aastas nende riigi territooriumil tegutsevate kolmandate riikide äriühingute filiaalide arvu.

3. Kooskõlas lõikega 1 tegevusloa saanud kolmanda riigi äriühingu filiaal edastab lõikes 2 osutatud pädevale asutusele kord aastas järgmise teabe:

a)  filiaali poolt liikmesriigis osutatud teenuste ja muu tegevuse maht ja ulatus;

b)  punktis a osutatud teenuste ja tegevuste käive ning neile vastavate varade koguväärtus;

c)  filiaali klientidele kättesaadavate investorikaitsemeetmete üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas klientide õigused, mis tulenevad artikli 39 lõike 2 punktis f osutatud investeeringute tagamise skeemist;

d)  riskijuhtimispõhimõtted ja -kord, mida filiaal kohaldab punktis a osutatud teenuste ja tegevuste puhul.

  4. Lõikes 2 osutatud pädevad asutused, selliste üksuste pädevad asutused, kes on samas grupis kooskõlas lõikega 1 tegevusloa saanud kolmandate riikide ühingute filiaalidega, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ja Euroopa Pangandusjärelevalve teevad tihedat koostööd, et tagada, et selle grupi kõigi tegevuste üle liidus tehakse põhjalikku, ühtset ja tulemuslikku järelevalvet vastavalt käesolevale direktiivile, määrusele 600/2014, direktiivile 2013/36/EL, määrusele (EL) nr 575/2013, [direktiivile (EL) ---/----* [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]] ja [määrusele (EL) ---/----* [investeerimisühinguid käsitlev määrus]].

5. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötab välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu, et täpsustada lõikes 3 osutatud teavet.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealuse regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt [lisada kuupäev].

Komisjonile antakse volitus võtta vastu esimeses lõigus osutatud regulatiivsed tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.

6. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve töötab välja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, et määrata kindlaks vorming, milles tuleb lõikes 3 osutatud teave liikmesriikide pädevatele asutustele esitada.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve esitab kõnealuse rakenduslike tehniliste standardite eelnõu komisjonile hiljemalt [lisada kuupäev].

Komisjonile antakse volitus võtta vastu esimeses lõigus osutatud rakenduslikud tehnilised standardid kooskõlas määruse (EL) nr 1095/2010 artikliga 15.“

(4)  Artikli 81 lõikes 3 asendatakse punkt a järgmisega:

„a)  kontrollida, kas investeerimisühingute äritegevuse alustamise tingimused on täidetud, ning hõlbustada kõnealuse äritegevuse, haldus- ja raamatupidamisarvestuse korra ja sisekontrollimehhanismide jälgimist;“.

(5)    Lisatakse artikkel 95a:

„Artikkel 95a

Üleminekusätted määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punkti 1 alapunktis b osutatud krediidiasutustele tegevusloa andmise kohta

Pädevad asutused teatavad direktiivi 2013/36/EL artiklis 8 osutatud pädevale asutusele, kui sellise ettevõtja kavandatud koguvarad, kes taotles I lisa A jao punktides 3 ja 6 osutatud tegevuste jaoks luba käesoleva direktiivi II jaotise kohaselt enne [direktiivi (EL) ---/--- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv] jõustumiskuupäeva], on suuremad kui 30 miljardit eurot, ning teavitavad sellest taotluse esitajat.“

VIII JAOTISÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 59Üleminekusätted

1.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingud (v.a need, kellele osutatakse lõikes 2), kes olid olemas 1. jaanuaril 20xx [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev] või enne seda ning kelle algkapital ei ulatu artiklis 8 osutatud tasemeteni, järgivad nimetatud artiklit hiljemalt [viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva], suurendades kapitali aastas 5000 euro võrra.

Kui esimeses lõigus osutatud aastane kapitalikasv ei ole piisav, et investeerimisühing saavutaks viieaastase ajavahemiku lõpuks nõutava algkapitali taseme, näevad liikmesriigid ette uue, maksimaalselt viieaastase üleminekuperioodi. Pädevad asutused määravad kindlaks sellel uuel üleminekuperioodil kohaldatavad aastased summad.

2.  Liikmesriigid tagavad, et kaubadiilerid järgivad artiklit 8 hiljemalt [viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva.]

Artikkel 60Läbivaatamine

Komisjon esitab tihedas koostöös EBA ja ESMAga hiljemalt [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi ja määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus] kohaldamise kuupäeva] Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, vajaduse korral koos seadusandliku akti ettepanekuga, milles käsitletakse järgmist:

(a)  käesoleva direktiivi, [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]], alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi ja eurofondide direktiivi kohased tasustamist käsitlevad sätted eesmärgiga saavutada kõigi liidus tegutsevate investeerimisühingute jaoks võrdsed konkurentsitingimused;

(a a)  võttes arvesse artiklis 32a osutatud EBA aruannet ja kestliku finantstegevuse taksonoomiat [lisada viide avaldatavale õigusaktile], antakse hinnang sellele, kas:

i)  investeerimisühingu sisemises juhtimissüsteemis tuleb arvestada keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud riskidega;

ii)  investeerimisühingu tasustamispoliitikas tuleb arvestada keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud riskidega;

iii)  riskide käsitlemisel tuleb arvestada keskkonnaalaste, sotsiaalsete ja äriühingu üldjuhtimisega seotud riskidega; ja kas

iv)  järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess peaks hõlmama keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja äriühingu üldjuhtimisega seotud riske;

(b)  käesoleva direktiivi kohase teabevahetuskorra tulemuslikkus;

(c)  liidu ja liikmesriikide koostöö kolmandate riikidega käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] kohaldamisel;

(d)  käesoleva direktiivi ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] rakendamine investeerimisühingute suhtes nende juriidilise struktuuri või omandiõiguse mudeli alusel.

Artikkel 61Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [18 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumiskuupäeva].

2.  Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] kohaldamiskuupäevast.

3.  Liikmesriigid edastavad komisjonile ja EBA-le käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud õigus- ja haldusnormide teksti.

Kui liikmesriikide esitatud ülevõtmismeetmete teatega kaasnevad dokumendid ei ole piisavad selleks, et hinnata täielikult ülevõtmissätete vastavust käesoleva direktiivi teatavatele sätetele, võib komisjon oma määrusest (EL) nr 1093/2010 tulenevate ülesannete täitmiseks Euroopa Pangandusjärelevalve taotlusel või omal algatusel nõuda liikmesriikidelt üksikasjalikuma teabe esitamist seoses kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi ülevõtmise ja rakendamisega.

4.  Lõikes 1 osutatud normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde lisatakse viide käesolevale direktiivile.

Artikkel 62Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve ja kriisilahenduse puhul käsitatakse muudes liidu õigusaktides olevaid viiteid direktiivile 2013/36/EL viidetena käesolevale direktiivile.

Artikkel 63Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

  [ELT C 0, 0.0.0000, lk 0. / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata].

(2)

  [ELT C 0, 0.0.0000, lk 0. / Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata].

(3)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(4)

  ELT C […], […], lk […].

(5)

  ELT C […], […], lk […].

(6)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

(7)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).

(8)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta, millega muudetakse nõukogu direktiive 85/611/EMÜ ja 93/6/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/12/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 93/22/EMÜ (ELT L 145, 30.4.2004, lk 1).

(9)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

(10)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(11)

  Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule: „Tasustamisnõuete hindamine direktiivi 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 575/2013 alusel“, (COM(2016) 510 final).

(12)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(13)

  ELT C 369, 17.12.2011, lk 14.

(14)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15.mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

(15)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/34/EL teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta ja millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/43/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ (ELT L 182, 29.6.2013, lk 19).

(16)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).

(17)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrus (EL) nr 600/2014 finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 173, 12.6.2014, lk 84).

(18)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 035, 11.2.2003, lk 1).

(19)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(20)

  Euroopa parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (ELT L 331, 15.12.2010, lk 1).

(21)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

(22)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

(23)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

(24)

Komisjoni 30. aprilli 2009. aasta soovitus 2009/384/EÜ palgapoliitika kohta finantsteenuste sektoris (ELT L 120, 15.5.2009, lk 22).

(25)

Komisjoni 5. novembri 2003. aasta otsus 2004/10/EÜ Euroopa panganduskomitee loomise kohta (ELT L 3, 7.1.2004, lk 36).


ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (12.7.2018)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2013/36/EL ja 2014/65/EL

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Arvamuse koostaja: Kostas Chrysogonos

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Kehtiv määruse (EL) nr 575/2013 ja direktiivi 2013/36/EL kohane usaldatavusnõuete täitmise kord põhineb suures osas Baseli pangajärelevalve komitee järjestikustel rahvusvahelistel reguleerivatel standarditel, mis on nähtud ette suurte pangandusgruppide jaoks ja milles käsitletakse investeerimisühingute mitmekesisele tegevusele omaseid spetsiifilisi riske ainult osaliselt. Investeerimisühingutele omaseid spetsiifilisi nõrkusi ja riske tuleks seega käsitleda täiendavalt asjakohaste ja proportsionaalsete usaldatavusnõuetega liidu tasandil.

(2)  Kehtiv määruse (EL) nr 575/2013 ja direktiivi 2013/36/EL kohane usaldatavusnõuete täitmise kord põhineb suures osas Baseli pangajärelevalve komitee järjestikustel rahvusvahelistel reguleerivatel standarditel, mis on nähtud ette suurte pangandusgruppide jaoks ja milles käsitletakse investeerimisühingute mitmekesisele tegevusele omaseid spetsiifilisi riske ainult osaliselt. Investeerimisühingutele omaseid spetsiifilisi nõrkusi ja riske tuleks seega käsitleda täiendavalt tõhusate, asjakohaste ja proportsionaalsete usaldatavusnõuetega liidu tasandil, aidates tagada võrdsed võimalused kogu ELis ja tagades tõhusa järelevalve usaldatavusnõuete täitmise üle, hoides samal ajal vastavuskulud kontrolli all ja tagades enamiku investeerimisühingute riskide jaoks piisava kapitali.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Usaldusväärne usaldatavusnõuete täitmise järelevalve peaks tagama, et investeerimisühinguid juhitakse nõuetekohaselt ja nende klientide parimates huvides. Arvesse tuleks võtta investeerimisühingute ja nende klientide liigsete riskide võtmise potentsiaali ning investeerimisühingute võetud riski ja investeerimisühingute põhjustatava riski eri tasemeid. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eesmärk peaks olema ka investeerimisühingutele põhjendamatu halduskoormuse tekitamise vältimine.

(3)  Usaldusväärne usaldatavusnõuete täitmise järelevalve peaks tagama, et investeerimisühinguid juhitakse nõuetekohaselt ja nende klientide parimates huvides. Arvesse tuleks võtta investeerimisühingute ja nende klientide liigsete riskide võtmise potentsiaali ning investeerimisühingute võetud riski ja investeerimisühingute põhjustatava riski eri tasemeid. Usaldatavusnõuete täitmise järelevalve eesmärk peaks olema ka investeerimisühingutele ebaproportsionaalse halduskoormuse tekitamise vältimine. Samal ajal peaksid need nõuded võimaldama saavutada tasakaalu eri investeerimisühingute ohutuse ja usaldusväärsuse tagamise ning ülemääraste kulude vältimise vahel, mis võiksid kahjustada nende äritegevuse elujõulisust.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Paljud määrusest (EL) nr 575/2013 ja direktiivist 2013/36/EL tulenevad nõuded on mõeldud krediidiasutusi ohustavate üldiste riskide käsitlemiseks. Kehtivad nõuded on seetõttu suures osas kalibreeritud nii, et säilitada krediidiasutuste laenuandmisvõime majandustsüklite käigus ning kaitsta hoiustajaid ja maksumaksjaid võimaliku maksejõuetuse eest, ning need ei ole ette nähtud investeerimisühingute erinevate riskiprofiilide käsitlemiseks. Investeerimisühingutel ei ole suuri jaeklientidele ja äriühingutele antud laenude portfelle ning nad ei kaasa hoiuseid. Tõenäosus, et nende maksejõuetusel on üldisele finantsstabiilsusele kahjulik mõju, on väiksem kui krediidiasutuste puhul. Investeerimisühinguid ohustavad ja nende tekitatud riskid on järelikult krediidiasutusi ohustavatest ja nende tekitatud riskidest tunduvalt erinevad ning seda erinevust tuleks liidu usaldatavusraamistikus selgelt kajastada.

(4)  Paljud määrusest (EL) nr 575/2013 ja direktiivist 2013/36/EL tulenevad nõuded on mõeldud krediidiasutusi ohustavate üldiste riskide käsitlemiseks. Kehtivad nõuded on seetõttu suures osas kalibreeritud nii, et säilitada krediidiasutuste laenuandmisvõime majandustsüklite käigus ning kaitsta hoiustajaid ja maksumaksjaid võimaliku maksejõuetuse eest, ning need ei ole ette nähtud investeerimisühingute erinevate riskiprofiilide käsitlemiseks. Investeerimisühingutel ei ole suuri jaeklientidele ja äriühingutele antud laenude portfelle ning nad ei kaasa hoiuseid. Tõenäosus, et nende maksejõuetusel on üldisele finantsstabiilsusele kahjulik mõju, on väiksem kui krediidiasutuste puhul, kuid nad kujutavad endast siiski ohtu, mida tuleb käsitleda tugeva raamistiku abil. Investeerimisühinguid ohustavad ja nende tekitatud riskid on järelikult krediidiasutusi ohustavatest ja nende tekitatud riskidest tunduvalt erinevad ning seda erinevust tuleks liidu usaldatavusraamistikus selgelt kajastada.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Eri liikmesriigid kohaldavad kehtivat raamistikku erinevalt ja see ohustab liidus investeerimisühingute võrdseid tingimusi. Erinevused tulenevad sellest, et raamistiku kohaldamine eri investeerimisühingute suhtes, lähtudes nende osutatavatest teenustest, on üldiselt keerukas ning mõni riiklik asutus kohandab või ühtlustab kohaldamist siseriiklikus õiguses või tavas. Kuna kehtivas usaldatavusraamistikus ei käsitleta kõiki teatavat liiki investeerimisühinguid ohustavaid ja nende tekitatud riske, on mõnes liikmesriigis kohaldatud teatavate investeerimisühingute suhtes suuri lisakapitalinõudeid. Selleks et tagada kogu liidus investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise ühtlustatud järelevalve, tuleks kehtestada kõnealuseid riske käsitlevad ühtsed sätted.

(5)  Eri liikmesriigid kohaldavad kehtivat raamistikku erinevalt ja see ohustab liidus investeerimisühingute võrdseid tingimusi, takistades investorite juurdepääsu uutele võimalustele ja parematele viisidele riske hallata. Erinevused tulenevad sellest, et raamistiku kohaldamine eri investeerimisühingute suhtes, lähtudes nende osutatavatest teenustest, on üldiselt keerukas ning mõni riiklik asutus kohandab või ühtlustab kohaldamist siseriiklikus õiguses või tavas. Kuna kehtivas usaldatavusraamistikus ei käsitleta kõiki teatavat liiki investeerimisühinguid ohustavaid ja nende tekitatud riske, on mõnes liikmesriigis kohaldatud teatavate investeerimisühingute suhtes suuri lisakapitalinõudeid. Selleks et tagada kogu liidus investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise selge ühtlustatud järelevalve, tuleks kehtestada kõnealuseid riske käsitlevad ühtsed sätted.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Mõnes liikmesriigis võivad investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet teha asutused, mis on erinevad asutustest, kes teevad turukäitumise järelevalvet. Seepärast on vaja luua nende asutuste jaoks koostöö- ja teabevahetuse mehhanism.

(7)  Mõnes liikmesriigis võivad investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet teha asutused, mis on erinevad asutustest, kes teevad turukäitumise järelevalvet. Seepärast on vaja luua nende asutuste jaoks koostöö- ja teabevahetuse mehhanism, et tagada kõikjal liidus kiiresti ja tõhusalt toimiv investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise ühtlustatud järelevalve.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Nõutav investeerimisühingu algkapitali tase peaks põhinema teenustel, mille osutamiseks, ja tegevusel, millega tegelemiseks on investeerimisühingule vastavalt direktiivile 2004/39/EL antud luba. Liikmesriikide võimalus vähendada teatud olukordades nõutud algkapitali taset, nagu on nähtud ette direktiivis 2013/36/EL, ja nimetatud direktiivi kohaldamise ebaühtlane rakendamine on põhjustanud selle, et nõutud algkapitali tase on liidus erinev. Lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks nõutud algkapitali tasemed ühtlustada.

(9)  Nõutav investeerimisühingu algkapitali tase peaks põhinema teenustel, mille osutamiseks, ja tegevusel, millega tegelemiseks on investeerimisühingule vastavalt direktiivile 2004/39/EL antud luba. Liikmesriikide võimalus vähendada teatud olukordades nõutud algkapitali taset, nagu on nähtud ette direktiivis 2013/36/EL, ja nimetatud direktiivi kohaldamise ebaühtlane rakendamine on põhjustanud selle, et nõutud algkapitali tase on liidus erinev. Lahknevuste kõrvaldamiseks tuleks nõutud algkapitali tasemed vastavalt ühtlustada kõikide liidu investeerimisühingute jaoks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Siseturu nõuetekohaseks toimimiseks on vaja, et vastutus investeerimisühingu rahandusliku usaldusväärsuse ja eelkõige maksevõime järelevalve eest lasuks päritoluliikmesriigi pädeval asutusel. Selleks et investeerimisühingute järelevalve oleks tulemuslik ka muudes liikmesriikides, kus nad teenuseid osutavad või kus neil on filiaal, tuleks tagada tihe koostöö selliste muude liikmesriikide pädevate asutustega.

(11)  Siseturu nõuetekohaseks toimimiseks on vaja, et vastutus investeerimisühingu rahandusliku usaldusväärsuse ja eelkõige maksevõime järelevalve eest lasuks päritoluliikmesriigi pädeval asutusel. Selleks et investeerimisühingute järelevalve oleks tulemuslik ka muudes liikmesriikides, kus nad teenuseid osutavad või kus neil on filiaal, tuleks tagada tihe koostöö ja teabevahetus selliste muude liikmesriikide pädevate asutustega.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel peaks teabevahetuse ja järelevalve eesmärgil ning eelkõige finantssüsteemi stabiilsuse tagamiseks olema võimalik teha juhtumipõhiselt kohapealseid kontrolle ja uurida nende territooriumil asuvate investeerimisühingute filiaalide tegevust ning nõuda teavet nende filiaalide tegevuse kohta. Järelevalvemeetmed nende filiaalide puhul peaksid siiski jääma päritoluliikmesriigi vastutusalasse.

(12)  Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel peaks teabevahetuse ja järelevalve eesmärgil ning eelkõige finantssüsteemi stabiilsuse ja kindluse tagamiseks olema võimalik teha juhtumipõhiselt kohapealseid kontrolle ja uurida nende territooriumil asuvate investeerimisühingute filiaalide tegevust ning nõuda teavet nende filiaalide tegevuse kohta. Järelevalvemeetmed nende filiaalide puhul peaksid siiski jääma päritoluliikmesriigi vastutusalasse.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Selleks et tagada käesolevas direktiivis ja [määruses (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] sätestatud kohustuste täitmine, peaksid liikmesriigid nägema ette halduskaristused ja muud haldusmeetmed, mis on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Selleks et tagada, et halduskaristustel on hoiatav mõju, tuleks need avaldada, välja arvatud teatavate täpselt kindlaks määratud asjaolude korral. Klientidel ja investoritel peaks olema juurdepääs teabele investeerimisühingutele kehtestatud halduskaristuste ja -meetmete kohta, et neil oleks võimalik teha teadlik otsus investeerimisvõimaluste kohta.

(16)  Selleks et tagada käesolevas direktiivis ja [määruses (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] sätestatud kohustuste täitmine, peaksid liikmesriigid nägema ette halduskaristused ja muud haldusmeetmed, mis on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Selleks et tagada, et halduskaristustel on hoiatav mõju, tuleks need avaldada. Klientidel ja investoritel peaks olema juurdepääs teabele investeerimisühingutele kehtestatud halduskaristuste ja -meetmete kohta, et neil oleks võimalik teha teadlik otsus investeerimisvõimaluste kohta.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike sätete ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] rikkumiste avastamiseks peaks liikmesriikidel olema vajalikud uurimisvolitused ja nad peaksid kehtestama tulemuslikud mehhanismid võimalikest või tegelikest rikkumistest teatamiseks.

(17)  Käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklike sätete ja [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] rikkumiste avastamiseks peaks liikmesriikidel olema vajalikud uurimisvolitused ja nad peaksid kehtestama tulemuslikud ja kiired mehhanismid võimalikest või tegelikest rikkumistest teatamiseks.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Investeerimisühingutel peaks olema sisemine kapital, mis on mahu, kvaliteedi ja koosseisu seisukohast piisav, et katta neid ohustavad või ohustada võivad spetsiifilised riskid. Pädevad asutused peaksid tagama, et investeerimisühingutel on sobivad strateegiad ja protsessid sisemise kapitali adekvaatsuse hindamiseks ja säilitamiseks.

(18)  Investeerimisühingutel peaks olema olemas sisemine kapital, mis on mahu, kvaliteedi ja koosseisu seisukohast piisav, et katta neid ohustavad või ohustada võivad spetsiifilised riskid. Pädevad asutused peaksid tagama, et investeerimisühingutel on sobivad strateegiad ja protsessid sisemise kapitali adekvaatsuse hindamiseks ja säilitamiseks.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Selleks et viia töötasu vastavusse investeerimisühingute riskiprofiiliga ning tagada võrdsed tingimused, tuleks investeerimisühingute suhtes kohaldada selget üldjuhtimiskorda ja tasustamiseeskirju, milles võetakse arvesse krediidiasutuste ja investeerimisühingute erinevusi. Kõnealustest normidest tuleks aga vabastada väikesed ja mitteseotud investeerimisühingud, sest direktiivi 2014/65/EL kohased sätted tasustamise ja äriühingu üldjuhtimise kohta on seda liiki investeerimisühingute jaoks piisavalt põhjalikud.

(20)  Selleks et viia töötasu vastavusse investeerimisühingute riskiprofiiliga ning tagada võrdsed tingimused, tuleks investeerimisühingute suhtes kohaldada selget üldjuhtimiskorda ja tasustamiseeskirju, mis on sooneutraalsed ja milles võetakse arvesse krediidiasutuste ja investeerimisühingute erinevusi. Kõnealustest normidest tuleks aga vabastada väikesed ja mitteseotud investeerimisühingud, sest Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL1 a kohased sätted tasustamise ja äriühingu üldjuhtimise kohta on seda liiki investeerimisühingute jaoks piisavalt põhjalikud.

 

______________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15.mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Arvestades, et üldsus nõuab üha rohkem maksustamise läbipaistvust, ja selleks et edendada investeerimisühingute sotsiaalset vastutust, on asjakohane nõuda, et investeerimisühingud avalikustaksid teatava teabe, sealhulgas teave teenitud kasumi, makstud maksude ja saadud riiklike toetuste kohta.

(24)  Arvestades, et üldsus nõuab üha rohkem maksustamise läbipaistvust, ja selleks et edendada investeerimisühingute sotsiaalset vastutust, on asjakohane nõuda, et investeerimisühingud avalikustaksid kord aastas teatava teabe, sealhulgas teave teenitud kasumi, makstud maksude ja saadud riiklike toetuste kohta.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid määravad ühe või mitu pädevat asutust, kes täidavad käesoleva direktiiviga ette nähtud funktsioone ja ülesandeid. Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja EBAt pädeva asutuse määramisest ja juhul, kui pädevaid asutusi on rohkem kui üks, annavad teada, millised on iga pädeva asutuse funktsioonid ja ülesanded.

1.  Liikmesriigid määravad ühe või mitu pädevat asutust, kes täidavad käesoleva direktiiviga ette nähtud funktsioone ja ülesandeid. Liikmesriigid teavitavad komisjoni, EBAt ja ESMAt pädeva asutuse määramisest ja juhul, kui pädevaid asutusi on rohkem kui üks, annavad teada, millised on iga pädeva asutuse funktsioonid ja ülesanded.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  pädevate asutuste koostöö Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi liikmetena rajaneb usaldusel ja täielikul vastastikusel lugupidamisel, eelkõige tagades enda ja teiste Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi liikmete vahel asjakohase ja usaldusväärse teabe liikumise;

(a)  pädevate asutuste koostöö Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi liikmetena rajaneb usaldusel ja täielikul vastastikusel lugupidamisel, eelkõige tagades enda ja teiste Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi liikmete vahel asjakohase, usaldusväärse ja ammendava teabe liikumise;

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  pädevad asutused teevad kõik, mis võimalik, et järgida suuniseid ja soovitusi, mille on välja andnud EBA vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/201038 artiklile 16, ning reageerida hoiatustele ja soovitustele, mille on välja andnud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1092/201039 artiklile 16;

(c)  pädevad asutused teevad kõik, mis võimalik, et tagada suuniste ja soovituste järgimine, mille on välja andnud EBA vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/201038 artiklile 16, ning reageerida hoiatustele ja soovitustele, mille on välja andnud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1092/201039 artiklile 16;

__________________

__________________

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

39 Euroopa parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (ELT L 331, 15.12.2010, lk 1).

39 Euroopa parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (ELT L 331, 15.12.2010, lk 1).

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Komisjon ajakohastab käesoleva artikli lõigetes 1–3 osutatud algkapitali summasid rakendusaktidega, et võtta arvesse suundumusi majanduses ja rahanduses. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 56 lõikes 2 osutatud kontrollimenetluse kohaselt.

4.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 54 vastu delegeeritud õigusakte, et ajakohastada käesoleva artikli lõigetes 1–3 osutatud algkapitali summasid, et võtta arvesse suundumusi majanduses ja rahanduses.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele viivitamata kogu teabe ja tõendid võimalike probleemide ja selliste riskide kohta, mida investeerimisühing klientide kaitsele või finantssüsteemi stabiilsusele vastuvõtvas liikmesriigis tekitab ning mille nad on investeerimisühingu tegevuse üle järelevalvet tehes kindlaks teinud.

2.  Päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele viivitamata kogu teabe ja tõendid võimalike probleemide ja selliste riskide kohta, mida investeerimisühing klientide kaitsele või finantssüsteemi stabiilsusele või kindlusele vastuvõtvas liikmesriigis tekitab ning mille nad on investeerimisühingu tegevuse üle järelevalvet tehes kindlaks teinud.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused on pärast lõikes 2 osutatud teabe ja tõendite esitamist seisukohal, et päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei ole võtnud lõikes 3 osutatud vajalikke meetmeid, võivad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused võtta pärast päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja EBA teavitamist asjakohaseid meetmeid, et kaitsta kliente, kellele teenuseid osutatakse, ja finantssüsteemi stabiilsust.

4.  Kui vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused on pärast lõikes 2 osutatud teabe ja tõendite esitamist seisukohal, et päritoluliikmesriigi pädevad asutused ei ole võtnud lõikes 3 osutatud vajalikke meetmeid, võivad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused võtta pärast päritoluliikmesriigi pädevate asutuste ja EBA kohest teavitamist asjakohaseid meetmeid, et kaitsta kliente, kellele teenuseid osutatakse, ja finantssüsteemi stabiilsust ja kindlust.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Päritoluliikmesriigi pädevad asutused, kes ei ole nõus vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste meetmetega, võivad suunata küsimuse EBA-le, kes tegeleb sellega määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 19 sätestatud korras. Kui EBA tegutseb nimetatud artikli alusel, võtab ta otsuse vastu ühe kuu jooksul.

5.  Päritoluliikmesriigi pädevad asutused, kes ei ole nõus vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste meetmetega, võivad suunata küsimuse EBA-le, kes tegeleb sellega määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 19 sätestatud korras. Kui EBA tegutseb nimetatud artikli alusel, võtab ta otsuse vastu võimalikult kiiresti ja hiljemalt ühe kuu jooksul.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  EBA esitab lõigetes 6 ja 7 osutatud tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt [üheksa kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist].

8.  EBA esitab lõigetes 6 ja 7 osutatud tehniliste standardite eelnõud komisjonile hiljemalt [kuus kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist].

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel on järelevalve eesmärgil ja juhul, kui nad leiavad, et see on vastuvõtva liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsuse seisukohast asjakohane, volitus juhtumipõhiselt kohapeal kontrollida ja uurida nende territooriumil asuvate investeerimisühingute filiaalide tegevust ning nõuda filiaalilt teavet tema tegevuse kohta.

Vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel on järelevalve eesmärgil ja juhul, kui nad leiavad, et see on vastuvõtva liikmesriigi finantssüsteemi stabiilsuse või kindluse seisukohast asjakohane, volitus juhtumipõhiselt kohapeal kontrollida ja uurida nende territooriumil asuvate investeerimisühingute filiaalide tegevust ning nõuda filiaalilt teavet tema tegevuse kohta.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne kontrollimist ja uurimist konsulteeritavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused päritoluliikmesriigi pädevate asutustega.

Enne kontrollimist ja uurimist konsulteeritavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused viivitamata päritoluliikmesriigi pädevate asutustega.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pärast kontrollide ja uurimise lõppu edastavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele teabe, mis on asjaomase investeerimisühingu riskihindamise seisukohast oluline.

Pärast kontrollide ja uurimise lõppu edastavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused esimesel võimalusel päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele teabe, mis on asjaomase investeerimisühingu riskihindamise seisukohast oluline.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Konfidentsiaalset teavet, mida kõnealused asutused ja isikud oma ülesannete täitmisel saavad, võib avalikustada ainult kokkuvõttena või koondkujul, tingimusel et üksikuid investeerimisühinguid ega isikuid ei ole võimalik identifitseerida; eelnevalt sätestatu ei hõlma kriminaalõiguse valdkonda kuuluvaid juhtumeid.

Konfidentsiaalset teavet, mida kõnealused asutused ja isikud oma ülesannete täitmisel saavad, võib avalikustada kokkuvõttena või koondkujul, tingimusel et üksikuid investeerimisühinguid ega isikuid ei ole võimalik identifitseerida; eelnevalt sätestatu ei hõlma kriminaalõiguse valdkonda kuuluvaid juhtumeid.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Pädevad asutused võivad artikli 2 kohaldamisel vahetada konfidentsiaalset teavet, näha selgelt ette, kuidas seda tuleb töödelda, ning piirata selgelt selle edastamist.

4.  Pädevad asutused võivad artikli 2 kohaldamisel vahetada konfidentsiaalset teavet ja näha selgelt ette, kuidas seda tuleb töödelda.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid näevad ette, et iga isik, kellele on antud luba kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ40 ja kes täidab investeerimisühingus direktiivi 2009/65/EÜ41 artiklis 73 või direktiivi 2013/34/EL artiklis 34 kirjeldatud ülesandeid või muid seadusjärgseid ülesandeid, on kohustatud teavitama kohe pädevaid asutusi kõigist asjaomast investeerimisühingut või temaga märkimisväärset seost omavat ettevõtjat puudutavatest asjaoludest või otsustest, mis:

Liikmesriigid näevad ette, et iga isik, kellele on antud luba kooskõlas direktiiviga 2006/43/EÜ40 ja kes täidab investeerimisühingus direktiivi 2009/65/EÜ41 artiklis 73 või direktiivi 2013/34/EL artiklis 34 kirjeldatud ülesandeid või muid seadusjärgseid ülesandeid, on kohustatud teavitama võimalikult kiiresti pädevaid asutusi kõigist asjaomast investeerimisühingut või temaga märkimisväärset seost omavat ettevõtjat puudutavatest asjaoludest või otsustest, mis:

__________________

__________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302 17.11.2009, lk 32).

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302 17.11.2009, lk 32).

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  juriidilise isiku puhul rahaline halduskaristus kuni 10 % ettevõtja eelmise majandusaasta kogu aastasest netokäibest, sealhulgas brutotulu, mis koosneb saadaolevatest intressidest ja samalaadsetest tuludest, tuludest aktsiatelt ja muudelt muutuvtuluga või fikseeritud tulumääraga väärtpaberitelt ning saadaolevatest komisjoni- või teenustasudest;

(d)  juriidilise isiku puhul rahaline halduskaristus kuni 15 % ettevõtja eelmise majandusaasta kogu aastasest netokäibest, sealhulgas brutotulu, mis koosneb saadaolevatest intressidest ja samalaadsetest tuludest, tuludest aktsiatelt ja muudelt muutuvtuluga või fikseeritud tulumääraga väärtpaberitelt ning saadaolevatest komisjoni- või teenustasudest;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõik 1 – punkt b – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

iv)  küsitleda teisi küsitlemisega nõustuvaid isikuid, et koguda uurimise esemega seotud teavet;

iv)  küsitleda teisi asjaomaseid isikuid, et koguda uurimise esemega seotud teavet;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 18

Artikkel 18

Halduskaristuste ja -meetmete avaldamine

Halduskaristuste ja -meetmete avaldamine

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused avaldavad põhjendamatu viivituseta oma ametlikul veebisaidil kooskõlas artikliga 16 kehtestatud halduskaristused ja -meetmed, mille kohta ei ole esitatud kaebust või mille kohta ei saa enam kaebust esitada. Avaldatakse ka teave rikkumise liigi ja laadi kohta ning selle füüsilise või juriidilise isiku identiteedi kohta, kellele karistus määratakse või kelle suhtes meede võetakse. Teave avaldatakse ainult pärast asjaomase isiku karistustest või meetmetest teavitamist ning ulatuses, mis on vajalik ja proportsionaalne.

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused avaldavad põhjendamatu viivituseta oma ametlikul veebisaidil kooskõlas artikliga 16 kehtestatud halduskaristused ja -meetmed, mille kohta ei ole esitatud kaebust või mille kohta ei saa enam kaebust esitada. Avaldatakse ka teave rikkumise liigi ja laadi kohta ning selle füüsilise või juriidilise isiku identiteedi kohta, kellele karistus määratakse või kelle suhtes meede võetakse. Teave avaldatakse ainult pärast asjaomase isiku karistustest või meetmetest teavitamist ning ulatuses, mis on vajalik ja proportsionaalne. Pädevad asutused tagavad, et sama teave avaldatakse asjaomase investeerimisühingu ametlikul veebisaidil.

2.  Kui liikmesriigid lubavad selliste kooskõlas artikliga 16 kehtestatud halduskaristuste või -meetmete avaldamist, mis on edasi kaevatud, avaldavad pädevad asutused oma ametlikul veebisaidil ka teabe kaebuse seisu ja tulemuse kohta.

2.  Kui liikmesriigid lubavad selliste kooskõlas artikliga 16 kehtestatud halduskaristuste või -meetmete avaldamist, mis on edasi kaevatud, avaldavad pädevad asutused oma ametlikul veebisaidil ka teabe kaebuse seisu ja tulemuse kohta. Pädevad asutused tagavad, et sama teave avaldatakse asjaomase investeerimisühingu ametlikul veebisaidil.

3.  Pädevad asutused avaldavad kooskõlas artikliga 16 kehtestatud halduskaristused või -meetmed anonüümselt järgmistel juhtudel:

3.  Pädevad asutused avaldavad kooskõlas artikliga 16 kehtestatud halduskaristused või -meetmed anonüümselt järgmistel juhtudel:

(a) karistus on määratud füüsilisele isikule ja tema isikuandmete avaldamist peetakse ebaproportsionaalseks;

(a) karistus on määratud füüsilisele isikule ja tema isikuandmete avaldamist peetakse ebaproportsionaalseks;

(b) avaldamine ohustaks käimasolevat kriminaaluurimist või finantsturgude stabiilsust;

(b) avaldamine ohustaks käimasolevat kriminaaluurimist või finantsturgude stabiilsust;

(c) avaldamine põhjustaks asjaomastele investeerimisühingutele või füüsilistele isikutele ebaproportsionaalset kahju.

(c) avaldamine põhjustaks asjaomastele investeerimisühingutele või füüsilistele isikutele ebaproportsionaalset kahju.

4.   Pädevad asutused tagavad, et käesoleva artikli kohaselt avaldatud teave jääb nende ametlikule veebisaidile vähemalt viieks aastaks. Isikuandmed võivad pädeva asutuse ametlikul veebisaidil olla ainult juhul, kui see on kohaldatavate andmekaitse-eeskirjade kohaselt lubatud.

4.   Pädevad asutused tagavad, et käesoleva artikli kohaselt avaldatud teave jääb nende ametlikule veebisaidile vähemalt viieks aastaks. Isikuandmed võivad pädeva asutuse ametlikul veebisaidil olla ainult juhul, kui see on kohaldatavate andmekaitse-eeskirjade kohaselt lubatud.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädevad asutused teavitavad EBAt artikli 16 kohaselt kehtestatud halduskaristustest ja -meetmetest, nende karistuste ja meetmete kohta esitatud kaebustest ning kaebuste tulemustest. EBA peab talle teada antud halduskaristuste ja -meetmete keskset andmebaasi üksnes pädevate asutuste vahelise teabevahetuse eesmärgil. Andmebaasile pääsevad ligi ainult pädevad asutused ja seda ajakohastatakse korrapäraselt.

Pädevad asutused teavitavad EBAt artikli 16 kohaselt kehtestatud halduskaristustest ja -meetmetest, nende karistuste ja meetmete kohta esitatud kaebustest ning kaebuste tulemustest. EBA peab talle teada antud halduskaristuste ja -meetmete keskset andmebaasi üksnes pädevate asutuste vahelise teabevahetuse eesmärgil. Andmebaasile pääsevad ligi ainult pädevad asutused ja ESMA ning seda ajakohastatakse korrapäraselt, vähemalt korra kvartalis.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse käesolevat jagu, rakendavad selle nõudeid oma tütarettevõtjates, kes on [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 4 punktis 13 määratletud finantseerimisasutused, sealhulgas kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjad, välja arvatud juhul, kui liidus asuv emaettevõtja suudab pädevatele asutustele tõendada, et käesoleva jao kohaldamine on selle kolmanda riigi seaduste kohaselt, kus tütarettevõtjad on asutatud, ebaseaduslik.

Liikmesriigid tagavad, et kui investeerimisühingud, kelle suhtes kohaldatakse käesolevat jagu, rakendavad selle nõudeid oma tütarettevõtjates, kes on [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 4 punktis 13 määratletud finantseerimisasutused, sealhulgas kolmandates riikides asutatud tütarettevõtjad, välja arvatud juhul, kui liidus asuv emaettevõtja tõendab pädevatele asutustele, et käesoleva jao kohaldamine on selle kolmanda riigi seaduste kohaselt, kus tütarettevõtjad on asutatud, ebaseaduslik.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingud kohaldavad lõikes 1 osutatud põhimõtet viisil, mis on sobiv nende suurust ja sisemist korraldust ning tegevuse laadi, ulatust ja keerukust silmas pidades.

3.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingud kohaldavad lõikes 1 osutatud põhimõtet viisil, mis on proportsionaalne ja sobiv nende suurust, sisemist korraldust ning tegevuse laadi, ulatust ja keerukust silmas pidades.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kui investeerimisühing saab direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 28 määratletud erakorralist avaliku sektori finantstoetust, kohaldatakse järgmisi nõudeid:

Liikmesriigid tagavad, et kui investeerimisühing saab direktiivi 2014/59/EL artikli 2 lõike 1 punktis 28 määratletud erakorralist avaliku sektori finantstoetust, ei maksa ta muutuvtasu.

(a)  kui muutuvtasu läheks vastuollu investeerimisühingu tugeva kapitalibaasi säilitamisega ja erakorralise avaliku sektori finantstoetuse õigeaegse lõppemisega, kehtestatakse kõigi töötajate muutuvtasule piirang, mis vastab teatavale osale netosissetulekust;

 

(b)  investeerimisühing kehtestab oma juhtorgani liikmete tasu piirid;

 

(c)  investeerimisühing maksab oma juhtorgani liikmetele muutuvtasu ainult juhul, kui selle on heaks kiitnud pädev asutus.

 

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kui muutuvtasu on seotud töötulemustega, põhineb selle kogusumma üksikisiku ja asjaomase äriüksuse ning investeerimisühingu üldiste tulemuste hindamisel;

(a)  kui muutuvtasu on seotud töötulemustega, põhineb selle kogusumma üksikisiku – olenemata soost – ja asjaomase äriüksuse ning investeerimisühingu üldiste tulemuste hindamisel;

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt j – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  vähemalt 50 % muutuvtasust koosneb järgmistest instrumentidest:

(j)  vähemalt 60 % muutuvtasust koosneb järgmistest instrumentidest:

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(j a)  juhul kui investeerimisühing ei emiteeri ühtegi nimetatud instrumenti, võivad riiklikud pädevad asutused erandina punktist j kiita heaks samu eesmärke täitva alternatiivse korra kasutamise;

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  vähemalt 40 % muutuvtasust lükatakse edasi kolme- kuni viieaastase ajavahemiku võrra, nagu on asjakohane, arvestades investeerimisühingu äritsüklit, tegevuse laadi, riske ja asjaomase töötaja tegevust, välja arvatud juhul, kui muutuvtasu on eriti suur ja edasi lükatakse vähemalt 60 % summast;

(k)  vähemalt 50 % muutuvtasust lükatakse edasi kolme- kuni viieaastase ajavahemiku võrra, nagu on asjakohane, arvestades investeerimisühingu äritsüklit, tegevuse laadi, riske ja asjaomase töötaja tegevust, välja arvatud juhul, kui muutuvtasu on eriti suur ja edasi lükatakse vähemalt 70 % summast;

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 1 – punkt l – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l)  muutuvtasu vähendatakse kuni 100 %, kui investeerimisühingu finantstulemused on tagasihoidlikud või negatiivsed, muu hulgas maluse või hilisema tagasinõudmise teel, mille suhtes kohaldatakse investeerimisühingu kehtestatud kriteeriume, mis puudutavad eelkõige olukordi, mille puhul

(l)  muutuvtasu vähendatakse 100 %, kui investeerimisühingu finantstulemused on tagasihoidlikud või negatiivsed, muu hulgas maluse või hilisema tagasinõudmise teel, mille suhtes kohaldatakse investeerimisühingu kehtestatud kriteeriume, mis puudutavad eelkõige olukordi, mille puhul

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  investeerimisühing, kelle varade väärtus oli asjaomasele majandusaastale vahetult eelnenud nelja-aastasel ajavahemikul keskmiselt 100 miljonit eurot või sellest väiksem;

(a)  investeerimisühing, kelle varade väärtus oli asjaomasele majandusaastale vahetult eelnenud nelja-aastasel ajavahemikul keskmiselt 50 miljonit eurot või sellest väiksem;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on vajalikud volitused, millega tagatakse, et artikli 26 lõike 4 kohaselt olulistena käsitatavad investeerimisühingud moodustavad töötasukomisjoni. Töötasukomisjon teeb pädevaid ja sõltumatuid otsuseid tasustamispoliitika ja -tavade ning riski-, kapitali ja likviidsuse juhtimiseks loodud stiimulite kohta.

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on vajalikud volitused, millega tagatakse, et investeerimisühingud, mis ei vasta artikli 30 lõike 4 esimese lõigu punktis a nimetatud kriteeriumidele, moodustavad töötasukomisjoni. Töötasukomisjon teeb pädevaid ja sõltumatuid otsuseid tasustamispoliitika ja -tavade ning riski-, kapitali ja likviidsuse juhtimiseks loodud stiimulite kohta. Grupis võib töötasukomisjon olla ka kogu gruppi hõlmav töötasukomisjon.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on lihtsustada raamistikku: kui see muudatus võetakse vastu, on 2. klassis ainult üks võimalik alajaotus (100 miljoni euro suurune bilanss). Lisaks peaks see piirama riiklike ametiasutuste kaalutlusõigust ning seeläbi tagama võrdsed võimalused ja õiguskindluse.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on vajalikud volitused, millega tagatakse, et töötasukomisjon vastutab tasustamist käsitlevate otsuste ettevalmistamise eest, sealhulgas selliste otsuste ettevalmistamise eest, millel on mõju asjaomase investeerimisühingu riskile ja riskijuhtimisele ning mille peab tegema juhtorgan. Töötasukomisjoni esimees ja liikmed on juhtorgani liikmed, kes ei täida asjaomases investeerimisühingus ühtegi tegevjuhtimise funktsiooni. Kui siseriikliku õigusega on ette nähtud töötajate esindatus juhtorganis, kuulub töötasukomisjoni üks või mitu töötajate esindajat.

2.  Liikmesriigid tagavad, et pädevatel asutustel on vajalikud volitused, millega tagatakse, et töötasukomisjon vastutab tasustamist käsitlevate otsuste ettevalmistamise eest, sealhulgas selliste otsuste ettevalmistamise eest, millel on mõju asjaomase investeerimisühingu riskile ja riskijuhtimisele ning mille peab tegema juhtorgan. Töötasukomisjoni esimees ja liikmed on juhtorgani liikmed, kes ei täida asjaomases investeerimisühingus ühtegi tegevjuhtimise funktsiooni. Kui siseriikliku õigusega on ette nähtud töötajate esindatus juhtorganis, kuulub töötasukomisjoni üks või mitu töötajate esindajat. Investeerimisühingud seavad eesmärgiks soolise tasakaalu oma töötasukomisjonis.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused koguvad teavet, mis avalikustatakse vastavalt [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 51 punktidele c, d ja f, ning kasutavad seda tasustamistrendide ja -tavade võrdlemiseks. Pädevad asutused edastavad selle teabe EBA-le.

1.  Liikmesriigid tagavad, et pädevad asutused koguvad teavet, mis avalikustatakse vastavalt [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] artikli 51 punktidele a, b, ba, c, d ja f, ning kasutavad seda tasustamistrendide ja -tavade võrdlemiseks. Pädevad asutused edastavad selle teabe EBA-le ja ESMA-le. EBA avaldab kõnealuste trendide ja tavade kohta igal aastal aruande.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  EBA annab ESMAga konsulteerides välja suunised usaldusväärse tasustamispoliitika kohaldamise kohta. Nendes suunistes võetakse arvesse vähemalt artiklites 28–31 osutatud nõudeid ja komisoni soovituses 2009/384/EÜ43 sätestatud usaldusväärse tasustamispoliitika põhimõtteid.

3.  EBA annab ESMAga konsulteerides välja suunised usaldusväärse ja sooneutraalse tasustamispoliitika kohaldamise kohta. Nendes suunistes võetakse arvesse vähemalt artiklites 28–31 osutatud nõudeid ja komisoni soovituses 2009/384/EÜ43 sätestatud usaldusväärse tasustamispoliitika põhimõtteid.

_________________

_________________

43 Komisjoni 30. aprilli 2009. aasta soovitus 2009/384/EÜ palgapoliitika kohta finantsteenuste sektoris (ELT L 120, 15.5.2009, lk 22).

43 Komisjoni 30. aprilli 2009. aasta soovitus 2009/384/EÜ palgapoliitika kohta finantsteenuste sektoris (ELT L 120, 15.5.2009, lk 22).

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingud annavad pädevatele asutustele taotluse korral 1 miljoni euro suuruste töötasuvahemike kaupa teavet selliste investeerimisühingus töötavate füüsiliste isikute arvu kohta, kelle töötasu on majandusaastal 1 miljon eurot või rohkem, sealhulgas teavet nende töökohustuste, asjaomase ärivaldkonna, palga põhiosade, preemiate, pikaajaliste tulemustasude ja pensionimaksete kohta. Pädevad asutused edastavad selle teabe EBA-le, kes avaldab selle kokkuvõtlikult päritoluliikmesriikide kaupa ühtses aruandevormis. EBA võib ESMAga konsulteerides koostada suuniseid, et lihtsustada käesoleva lõike rakendamist ning tagada kogutud teabe sidusus.

4.  Liikmesriigid tagavad, et investeerimisühingud annavad pädevatele asutustele taotluse korral 500 000 euro suuruste töötasuvahemike kaupa teavet selliste investeerimisühingus töötavate füüsiliste isikute arvu kohta, kelle töötasu on majandusaastal 500 000 eurot või rohkem, sealhulgas teavet nende töökohustuste, asjaomase ärivaldkonna, palga põhiosade, preemiate, pikaajaliste tulemustasude ja pensionimaksete kohta. Pädevad asutused edastavad selle teabe EBA-le, kes avaldab selle päritolu- / vastuvõtvate liikmesriikide kaupa eristatud ühtses aruandevormis. EBA koostab ESMAga konsulteerides suunised, et lihtsustada käesoleva lõike rakendamist ning tagada kogutud teabe sidusus.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 33 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(f a)  keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite arvesse võtmine investeerimisühingute riskimaandamismeetmetes.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 2 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  nõuda, et investeerimisühingud kehtestaksid muutuvtasule piirangu, mis vastab teatavale protsendile netosissetulekust, juhul kui muutuvtasu ei ole kooskõlas tugeva kapitalibaasi säilitamisega;

(g)  nõuda, et investeerimisühingud peataksid muutuvtasu maksmise, kui muutuvtasu ei ole kooskõlas tugeva kapitalibaasi säilitamisega;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 2 – lõik 1 – punkt l a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(l a)  nõuda, et investeerimisühingud vähendaksid oma võrgu- ja infosüsteemide turvalisusele tulenevaid riske, et tagada protsesside ja andmete konfidentsiaalsus, terviklikkus ja kättesaadavus.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 37 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  investeerimisühingut ohustavad riskid või riskielemendid, mida [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] III osas sätestatud kapitalinõue ei kata või ei kata piisavalt;

(a)  investeerimisühingut ohustavad riskid või riskielemendid, mida [määruse (EL) ---/---- [investeerimisühinguid käsitlev määrus]] III osas sätestatud kapitalinõue ei kata või ei kata piisavalt, võttes eriti arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisteguritega seotud riske;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 43 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eriolukorras, sealhulgas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 18 kirjeldatud olukorras või olukorras, mis tekib seoses negatiivsete suundumustega finantsturgudel ja mis võib ohustada turu likviidsust ja finantssüsteemi stabiilsust liikmesriigis, kus investeerimisühingugrupi üksustele on antud tegevusluba, hoiatab artikli 42 kohaselt määratud grupi järelevalve tegija, kohaldades käesoleva jaotise 1. peatüki 2. jagu, nii kiiresti kui võimalik EBAt, ESRNi ja kõiki asjaomaseid pädevaid asutusi ning edastab kõik andmed, mis on olulised nende ülesannete täitmiseks.

Eriolukorras, sealhulgas määruse (EL) nr 1093/2010 artiklis 18 kirjeldatud olukorras või olukorras, mis tekib seoses negatiivsete suundumustega finantsturgudel ja mis võib ohustada turu likviidsust ja finantssüsteemi stabiilsust või kindlust liikmesriigis, kus investeerimisühingugrupi üksustele on antud tegevusluba, hoiatab artikli 42 kohaselt määratud grupi järelevalve tegija, kohaldades käesoleva jaotise 1. peatüki 2. jagu, nii kiiresti kui võimalik EBAt, ESRNi ja kõiki asjaomaseid pädevaid asutusi ning edastab kõik andmed, mis on olulised nende ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 54

Artikkel 54

Delegeeritud volituste rakendamine

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

1.   Komisjonile antakse volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Volitus võtta vastu artikli 3 lõikes 2, artikli 27 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 6 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast].

2.  Volitus võtta vastu artikli 3 lõikes 2, artikli 8 lõikes 4, artikli 27 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 6 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2 ning artikli 27 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 6 osutatud volituse delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituse delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 2, artikli 8 lõikes 4 ning artikli 27 lõikes 3 ja artikli 33 lõikes 6 osutatud volituse delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituse delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 3 lõike 2, artikli 27 lõike 3 ja artikli 33 lõike 6 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole [kahe kuu] jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle kohta vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist mõlemad komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] võrra.

6.  Artikli 3 lõike 2, artikli 8 lõike 4, artikli 27 lõike 3 ja artikli 33 lõike 6 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole [kahe kuu] jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle kohta vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist mõlemad komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega [kahe kuu] võrra.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 58 a (uus)

Direktiiv 2014/59/EL

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 58 a

 

Direktiivi 2014/59/EL muutmine

 

Direktiivi 2014/59/EL muudetakse järgmiselt:

 

artikli 2 lõike 1 punkt 3 asendatakse järgmisega: 

 

„3) „investeerimisühing” – määruse (EL) nr 575/2013 artikli 4 lõike 1 punktis 2 määratletud investeerimisühing, mille suhtes kohaldatakse [direktiivi (EL) ---/--- [investeerimisühinguid käsitlev direktiiv]] artikli 8 lõikes 1 sätestatud algkapitali nõuet; 

Selgitus

See muudatus on vajalik selleks, et muuta pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivis kasutatud viidet, et määratleda direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad investeerimisühingud, sest investeerimisühinguid käsitlev direktiiv kustutab praegu kasutatava viite kapitalinõuete direktiivile.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 60 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi kohaldamise ja selle mõju kohta [viis aastat pärast käesoleva direktiivi kohaldamiskuupäeva] ja seejärel iga kolme aasta järel.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve

Viited

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ECON

18.1.2018

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

JURI

18.1.2018

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.5.2018

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

10.7.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

18

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

1

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS ()

Title

Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve

References

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Date submitted to Parliament

20.12.2017

 

 

 

Committee responsible

Date announced in plenary

ECON

18.1.2018

 

 

 

Committees asked for opinions

Date announced in plenary

DEVE

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

Not delivering opinions

Date of decision

DEVE

31.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Rapporteurs

Date appointed

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Discussed in committee

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Date adopted

24.9.2018

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

35

9

0

Members present for the final vote

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Substitutes present for the final vote

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

Date tabled

27.9.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

35

+

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

9

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika