Menettely : 2017/0358(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0295/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0295/2018

Keskustelut :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.19
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0377

MIETINTÖ     ***I
PDF 961kWORD 166k
27.9.2018
PE 619.409v02-00 A8-0295/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta

(COM(2017)0791 – C8‑0452/2017 – 2017/0358(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Markus Ferber

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta

(COM(2017)0791 – C8‑0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0791),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0452/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 22. elokuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. huhtikuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0295/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(3)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2017/0358 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU, 2014/59/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(4),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(5),

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Vankka vakavaraisuusvalvonta on olennainen osa sääntelyllisiä edellytyksiä, joiden mukaisesti rahoituslaitokset voivat tarjota palveluja unionissa. Sijoituspalveluyrityksiin, kuten myös luottolaitoksiin, sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/36/EU(6) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 575/2013(7) niiden vakavaraisuuskohtelun ja -valvonnan osalta, kun taas niiden toimilupa- ja muista organisaatiota ja toimintaa koskevista vaatimuksista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/39/EY(8).

(2)  Nykyiset asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU mukaiset vakavaraisuusjärjestelmät perustuvat suurelta osin Baselin pankkivalvontakomitean suuria pankkiryhmiä varten laatimiin peräkkäin julkaistuihin kansainvälisiin sääntelystandardeihin, ja niillä puututaan vain osittain sijoituspalveluyritysten erilaisiin toimintoihin liittyviin erityisriskeihin. Sijoituspalveluyrityksille ominaisiin erityisiin heikkouksiin ja riskeihin olisi sen vuoksi puututtava tehokkailla, asianmukaisilla ja oikeasuhteisilla unionin tason vakavaraisuusjärjestelyillä, joilla autetaan luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset koko unionissa, varmistetaan vaikuttava vakavaraisuusvalvonta siten, että samalla hillitään säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia, ja varmistetaan riittävä pääoma useimpien sijoituspalveluyritysten riskejä ajatellen.

(3)  Vankalla vakavaraisuusvalvonnalla olisi varmistettava, että sijoituspalveluyrityksiä hoidetaan hallitusti ja niiden asiakkaiden etujen mukaisesti. Vakavaraisuusjärjestelyissä olisi otettava huomioon sijoituspalveluyritysten ja niiden asiakkaiden mahdollisuudet ryhtyä liialliseen riskinottoon ja sijoituspalveluyritysten ottamien ja niiden aiheuttamien riskien eri asteet. Tällaisella vakavaraisuusvalvonnalla olisi myös pyrittävä välttämään sijoituspalveluyrityksille aiheutuva suhteeton hallinnollinen rasitus. Vakavaraisuusvalvonnalla olisi kuitenkin myös mahdollistettava tasapaino sijoituspalveluyritysten turvallisuuden ja vakauden varmistamisen ja liiallisten kustannusten välttämisen välillä, koska liialliset kustannukset saattavat vaarantaa niiden liiketoiminnan kannattavuuden.

(4)  Monet asetukseen (EU) N:o 575/2013 ja direktiiviin 2013/36/EU perustuvat vaatimukset on suunniteltu käsittelemään luottolaitoksiin kohdistuvia yleisiä riskejä. Näin ollen nykyiset vaatimukset on suurelta osin mitoitettu säilyttämään luottolaitosten luotonantokapasiteetti taloussuhdanteista riippumatta ja suojaamaan tallettajat ja veronmaksajat luottolaitosten mahdolliselta kaatumiselta. Niitä ei ole suunniteltu käsittelemään sijoituspalveluyritysten erilaisia riskiprofiileja. Sijoituspalveluyrityksillä ei ole suuria vähittäis- ja yrityslainasalkkuja, eivätkä ne ota vastaan talletuksia. Todennäköisyys, että niiden kaatumisella voi olla haitallisia vaikutuksia yleiseen rahoitusvakauteen, on pienempi kuin luottolaitosten tapauksessa, mutta ne aiheuttavat kuitenkin riskin, johon olisi puututtava vankan kehyksen avulla. Sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvat ja niiden aiheuttamat riskit poikkeavat näin ollen olennaisesti luottolaitoksiin kohdistuvista ja niiden aiheuttamista riskeistä, ja tällainen ero olisi otettava huomioon selvästi unionin vakavaraisuuskehyksessä.

(5)  Erot nykyisen kehyksen soveltamisessa eri jäsenvaltioissa uhkaavat sijoituspalveluyritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä unionissa ja siten estävät sijoittajia hyödyntämästä uusia mahdollisuuksia ja parempia keinoja hallita riskejään. Erot johtuvat yleisestä monimutkaisuudesta soveltaa kehystä eri sijoituspalveluyrityksiin niiden tarjoamien palvelujen perusteella, kun jotkin kansalliset viranomaiset mukauttavat tai yksinkertaistavat tällaista soveltamista kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä. Koska nykyisessä vakavaraisuuskehyksessä ei käsitellä kaikkia tietyntyyppisiin sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvia ja niiden aiheuttamia riskejä, eräissä jäsenvaltioissa on sovellettu suuria pääomavaatimuksen korotuksia tiettyihin sijoituspalveluyrityksiin. Olisi vahvistettava näitä riskejä koskevat yhdenmukaiset säännökset, jotta voidaan varmistaa sijoituspalveluyritysten yhdenmukainen vakavaraisuusvalvonta kaikkialla unionissa.

(6)  Sen vuoksi tarvitaan erityistä vakavaraisuusjärjestelmää, jota sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin, jotka eivät ole kokonsa eivätkä muihin rahoitusalan ja talouden toimijoihin liittyviin sidoksiinsa nähden järjestelmän kannalta merkittäviä. Järjestelmän kannalta merkittäviin sijoituspalveluyrityksiin olisi kuitenkin edelleen sovellettava nykyistä direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 muodostamaa vakavaraisuuskehystä. Tällaiset sijoituspalveluyritykset ovat sijoituspalveluyritysten alaryhmä, jotka kuuluvat nykyään direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 muodostaman kehyksen soveltamisalaan. Niihin ei sovelleta erityisiä poikkeuksia mistään kehyksen tärkeimmistä vaatimuksista. Suurimmilla ja kaikkein kiinteimmässä sidossuhteessa olevilla yrityksillä on liiketoimintamallit ja riskiprofiilit, jotka ovat samankaltaiset kuin merkittävillä luottolaitoksilla. Ne tarjoavat pankkien kaltaisia palveluja ja ottavat vastatakseen riskeistä merkittävissä määrin. Lisäksi järjestelmän kannalta merkittävillä sijoituspalveluyrityksillä on riittävän suuri koko sekä liiketoimintamallit ja riskiprofiilit, jotka muodostavat uhan rahoitusmarkkinoiden vakaalle ja asianmukaiselle toiminnalle suurten luottolaitosten tavoin. Sen vuoksi on asianmukaista, että tällaisiin sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan edelleen direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 säännöksiä.

(7)  Joissain jäsenvaltioissa viranomaiset, joilla on toimivalta valvoa sijoituspalveluyritysten vakavaraisuutta, ovat eri viranomaisia kuin viranomaiset, joilla on toimivalta valvoa markkinakäyttäytymistä. Sen vuoksi on tarpeen luoda yhteistyö- ja tietojenvaihtomekanismi kyseisten viranomaisten välille, jotta voidaan varmistaa koko unionissa ripeästi ja tehokkaasti toimiva sijoituspalveluyritysten yhdenmukainen vakavaraisuusvalvonta.

(8)  Jotta edistettäisiin valvontastandardien ja -käytäntöjen yhdenmukaistamista unionissa, Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä ’EPV’, olisi tiiviissä yhteistyössä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä ’EAMV’, kanssa säilytettävä ensisijainen toimivalta valvontakäytäntöjen koordinoinnissa ja lähentämisessä sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnan alalla Euroopan finanssivalvontajärjestelmässä, jäljempänä ’EFVJ’.

(9)  Sijoituspalveluyrityksen vaadittavan perustamispääoman tason olisi määräydyttävä niiden palvelujen ja toimintojen perusteella, joita kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä on lupa tarjota ja suorittaa direktiivin 2004/39/EY mukaisesti. Jäsenvaltioiden mahdollisuus alentaa vaadittavaa perustamispääoman tasoa erityisissä tilanteissa, joista säädetään direktiivissä 2013/36/EU, ja mainitun direktiivin epäyhdenmukainen täytäntöönpano ovat johtaneet tilanteeseen, jossa vaadittavat perustamispääoman tasot eroavat toisistaan unionissa. Tämän pirstaloitumisen lopettamiseksi vaadittavan perustamispääoman taso olisi yhdenmukaistettava unionissa kaikkien sijoituspalveluyritysten osalta.

(10)  Vaikka sijoituspalveluyritykset poistetaan direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamisalasta, tietyt direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 yhteydessä käytetyt käsitteet säilyttävät vakiintuneen merkityksensä. Jotta tällaisten käsitteiden johdonmukainen tulkinta olisi mahdollista ja helpompaa, kun niitä käytetään unionin oikeuden säädöksissä sijoituspalveluyrityksiin liittyvissä yhteyksissä, viittaukset tällaisissa unionin säädöksissä sijoituspalveluyritysten perustamispääomaan, sijoituspalveluyritysten osalta toimivaltaisten viranomaisten valvontavaltuuksiin, sijoituspalveluyritysten sisäiseen pääoman riittävyyden arviointiprosessiin, toimivaltaisten viranomaisten sijoituspalveluyritysten osalta soveltamaan vakavaraisuuden arviointiprosessiin ja sijoituspalveluyrityksiin sovellettaviin palkitsemista sekä hallinnointia ja ohjausta koskeviin säännöksiin on katsottava viittaavan tämän direktiivin vastaaviin säännöksiin.

(11)  Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää, että vastuu sijoituspalveluyrityksen taloudellisen vakauden ja erityisesti vakavaraisuuden ja talouden vakauden valvonnasta kuuluu sen kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tai, jos jäsenvaltiolla ei ole toimivaltaista viranomaista, joka täyttää tässä direktiivissä säädetyt edellytykset, toimivaltaiselle viranomaiselle, joka jäsenvaltion olisi perustettava tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten. Jotta sijoituspalveluyrityksiä voitaisiin valvoa tehokkaasti myös muissa jäsenvaltioissa, joissa ne tarjoavat palveluja tai joissa niillä on sivuliike, olisi varmistettava tiivis yhteistyö ja tietojen vaihto näiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

(12)  Vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava toteuttaa tiedonsaanti- ja valvontatarkoituksiin sekä erityisesti rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi tapauskohtaisesti paikalla tehtäviä tarkastuksia, tarkastaa sijoituspalveluyritysten sivuliikkeiden toiminta alueellaan ja vaatia kyseisten sivuliikkeiden toimintaa koskevia tietoja. Näitä sivuliikkeitä koskevat valvontatoimenpiteet olisi kuitenkin säilytettävä kotijäsenvaltion vastuulla.

(13)  Kaupallisesti arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi toimivaltaisten viranomaisten olisi noudatettava salassapitovelvollisuutta valvontatehtäviä suorittaessaan ja luottamuksellisia tietoja vaihtaessaan.

(14)  Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnan ja niiden asiakkaiden suojan vahvistamiseksi tilintarkastajien olisi ilmoitettava viipymättä ja mahdollisimman puolueettomasti toimivaltaisille viranomaisille seikoista, jotka voivat vaikuttaa vakavasti sijoituspalveluyrityksen taloudelliseen asemaan tai sen hallinto- ja kirjanpitojärjestelmään.

(15)  Tätä direktiiviä sovellettaessa henkilötietojen käsittely olisi toteutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(9) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 45/2001(10) mukaisesti. Erityisesti silloin, kun tässä direktiivissä sallitaan henkilötietojen vaihto kolmansien maiden kanssa, olisi sovellettava asetuksen (EU) 2016/679 V luvun asiaankuuluvia säännöksiä ja asetuksen (EU) N:o 45/2001 9 artiklaa.

(16)  Tässä direktiivissä ja [asetuksessa (EU) ----/--- [IFR]] säädettyjen velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Sen varmistamiseksi, että hallinnollisilla seuraamuksilla on varoittava vaikutus, ne olisi julkistettava, paitsi tietyissä tarkoin määritellyissä olosuhteissa. Jotta asiakkaat ja sijoittajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen sijoitusvaihtoehdoistaan, kyseisillä asiakkailla ja sijoittajilla olisi oltava mahdollisuus saada tietoja sijoituspalveluyrityksille määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä.

(17)  Jotta havaitaan sellaisten kansallisten säännösten rikkomisia, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, tai [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] rikkomisia, jäsenvaltioilla olisi oltava tarvittavat tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava tehokkaat ja nopeat mekanismit, joilla ilmoitetaan mahdollisista tai tosiasiallisista rikkomisista.

(18)  Sijoituspalveluyrityksillä olisi oltava käytössään sisäinen pääoma, joka riittää määränsä, laatunsa ja jakautumisensa puolesta kattamaan riskit, joille ne altistuvat tai voivat altistua. Toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että sijoituspalveluyrityksillä on riittävät strategiat ja prosessit sisäisen pääomansa riittävyyden arvioimiseksi ja ylläpitämiseksi.

(19)  Vakavaraisuuden arviointivaltuuksien olisi edelleen oltava tärkeä sääntelyväline, jonka avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat arvioida laadullisia tekijöitä, mukaan luettuina sisäinen hallinnointi, ohjaus ja valvonta sekä riskienhallintaprosessit ja -menettelyt, sekä tarvittaessa asettaa lisävaatimuksia, mukaan luettuina erityisesti pääoma- ja likviditeettivaatimukset. Toimivaltaisten viranomaisten olisi asetettava pääoman lisävaatimuksia vain sellaisten riskien osalta, joita [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] kolmannessa osassa tarkoitetut K-tekijät eivät kata lainkaan tai eivät kata riittävästi. Jäljempänä 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja pääoman lisävaatimuksia koskevia säännöksiä sovelletaan vain yrityksiin, jotka eivät täytä [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 12 artiklassa määriteltyjä vaatimuksia.

(20)  Jotta palkitseminen saataisiin vastaamaan sijoituspalveluyritysten riskiprofiilia ja voitaisiin varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset, sijoituspalveluyrityksiin olisi sovellettava hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevia selkeitä periaatteita ja palkitsemissääntöjä, jotka ovat sukupuolineutraaleja ja joissa huomioidaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten väliset erot. Pienet ja ilman sidossuhteita olevat sijoituspalveluyritykset olisi kuitenkin vapautettava näistä säännöistä, koska direktiivin 2014/65/EU mukaiset palkitsemista sekä hallinnointia ja ohjausta koskevat säännökset ovat riittävän kattavat tämäntyyppisten yritysten osalta.

(21)  Komission kertomuksessa COM(2016) 510(11) esitettyjen havaintojen mukaan direktiivissä 2013/36/EU säädetyt vaatimukset palkkioiden lykkäämisestä ja maksamisesta rahoitusvälineinä eivät ole asianmukaisia pienille ja rakenteeltaan yksinkertaisille sijoituspalveluyrityksille tai pieniä muuttuvia palkkioita saavalle henkilöstölle. Tarvitaan selkeät, johdonmukaiset ja yhdenmukaistetut perusteet, joiden avulla voidaan määrittää sijoituspalveluyritykset ja henkilöt, jotka on vapautettu kyseisistä vaatimuksista, jotta voidaan varmistaa valvontakäytäntöjen lähentyminen ja varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset. Samalla on kuitenkin aiheellista tarjota toimivaltaisille viranomaisille jonkin verran joustovaraa ottaa käyttöön tiukempi lähestymistapa, jos ne katsovat sen tarpeelliseksi.

(22)  On asianmukaista antaa sijoituspalveluyrityksille jonkin verran joustovaraa sen suhteen, kuinka ne käyttävät muita kuin käteisinstrumentteja, kun ne maksavat muuttuvia palkkioita, kunhan tällaiset instrumentit saavuttavat tehokkaasti tavoitteen, jonka mukaan henkilöstön edut on sovitettava yhteen eri sidosryhmien, kuten osakkeenomistajien ja velkojien, etujen kanssa, ja edistävät muuttuvien palkkioiden mukauttamista sijoituspalveluyrityksen riskiprofiiliin.

(23)  Sijoituspalveluyritysten tulot, joita ne saavat maksujen, palkkioiden ja muiden tulojen muodossa erilaisten sijoituspalvelujen tarjoamisesta, vaihtelevat erittäin voimakkaasti. Palkitsemisen muuttuvan osan rajaamisella osuudeksi palkan kiinteästä osasta vaikutettaisiin yrityksen kykyyn vähentää palkitsemista silloin, kun tulot pienenevät, mikä voisi johtaa yrityksen kiinteiden kustannusten kasvuun, mikä puolestaan voisi aiheuttaa riskejä yrityksen kyvylle kestää talouden taantumaa tai tulojen vähenemistä. Näiden riskien välttämiseksi muille kuin järjestelmän kannalta merkittäville sijoituspalveluyrityksille ei tulisi asettaa yhtä ainoaa korkeinta mahdollista tasoa palkitsemisen muuttuvan ja kiinteän osan suhteelle. Sen sijaan kyseisten sijoituspalveluyritysten olisi itse vahvistettava asianmukaiset suhdeluvut.

(24)  Vastauksena kasvavaan yleiseen vaatimukseen verotuksen avoimuudesta ja jotta voidaan edistää sijoituspalveluyritysten yritysvastuuta, on aiheellista edellyttää, että sijoituspalveluyritykset, ellei niitä katsota pieniksi ja ilman sidossuhteita oleviksi sijoituspalveluyrityksiksi, julkistavat vuosittain tietyt tiedot, mukaan luettuina tiedot saaduista voitoista, maksetuista veroista ja saaduista julkisista tuista.

(25)  Jotta voitaisiin käsitellä riskejä yksinomaan sijoituspalveluyrityksistä muodostuvan ryhmän tasolla, asetuksessa (EU) N:o 575/2013 edellytetty varovaisuusperiaatteen mukainen konsolidoinnin menetelmä olisi yksinomaan sijoituspalveluyrityksistä muodostuvien ryhmien tapauksessa korvattava ryhmän pääomavaatimuksella. Ryhmävalvojan määrittämisen olisi kuitenkin perustuttava samoihin periaatteisiin, joita sovelletaan konsolidoidun valvonnan tapauksessa. Asianmukaisen yhteistyön varmistamiseksi koordinointitoimenpiteiden keskeisten osien ja erityisesti kriisitilanteissa sovellettavien tietovaatimusten tai yhteistyö- ja koordinointijärjestelyjen olisi oltava samanlaiset kuin luottolaitoksia koskevan yhteisen sääntökirjan yhteydessä sovellettavan koordinoinnin keskeiset osat.

(26)  Toisaalta komission olisi voitava antaa neuvostolle suosituksia sellaisten sopimusten neuvottelemisesta unionin ja kolmansien maiden välillä, jotka koskevat ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen käytännön valvontaa, kun kyseessä ovat sijoituspalveluyritykset, joiden emoyritys on sijoittautunut kolmanteen maahan, ja kolmansissa maissa toimivat sijoituspalveluyritykset, joiden emoyritys on sijoittautunut unioniin. Toisaalta jäsenvaltioiden ja EPV:n olisi voitava ottaa käyttöön hallinnollisista järjestelyjä kolmansien maiden kanssa valvontatehtäviensä hoitamiseksi.

(27)  Oikeusvarmuuden takaamiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi sekä luottolaitoksiin että sijoituspalveluyrityksiin sovellettavan nykyisen vakavaraisuuskehyksen ja tämän direktiivin välillä, asetusta (EU) N:o 575/2013 ja direktiiviä 2013/36/EU muutetaan sijoituspalveluyritysten poistamiseksi niiden soveltamisalasta. ▌Sijoituspalveluyrityksiin olisi kuitenkin sovellettava edelleen pankkiryhmää koskevia asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU säännöksiä, kuten direktiivin 2013/36/EU [21 b artiklassa] tarkoitettua väliyhtiönä toimivaa EU-emoyritystä koskevia säännöksiä, sekä asetuksen (EU) N:o 575/2013 ensimmäisen osan 2 osaston 2 luvussa annettuja sääntöjä varovaisuusperiaatteen mukaisesta konsolidoinnista.

(28)  On tarpeen täsmentää toimenpiteet, jotka yritysten on toteutettava tarkistaakseen, kuuluvatko ne asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa säädetyn luottolaitoksen määritelmän soveltamisalaan, jolloin ne tarvitsevat luvan toimia luottolaitoksena. Koska tietyt sijoituspalveluyritykset harjoittavat jo direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 3 ja 6 kohdassa tarkoitettuja toimintoja, on myös tarpeen varmistaa selvyys siitä, että kyseisiä toimintoja koskeva lupa säilyy voimassa. Erityisesti on tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset varmistavat, että siirtyminen nykyisestä kehyksestä uuteen tarjoaa sijoituspalveluyrityksille riittävästi sääntelyvarmuutta eikä poista niiltä aineellisia oikeuksia, joista ne ovat nauttineet nykyisessä kehyksessä.

(29)  Tehokkaan valvonnan varmistamiseksi on tärkeää, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset täyttävät yritykset hakevat lupaa toimia luottolaitoksena. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi sen vuoksi oltava mahdollisuus soveltaa seuraamuksia yrityksiin, jotka eivät hae tällaista toimilupaa.

(30)  Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 olevaan luottolaitoksen määritelmään asetuksella [asetus (EU) ----/--- [IFR]] tehtävän muutoksen voimaantulon myötä määritelmän soveltamisalaan voidaan lukea sijoituspalveluyritykset, jotka jo toimivat direktiivin 2014/65/EU mukaisesti annetun toimiluvan perusteella. Tällaisten yritysten olisi sallittava jatkaa toimintaansa sijoituspalveluyrityksenä toimimista koskevan lupansa turvin, kunnes luottolaitosta koskeva toimilupa myönnetään. Tällaisten sijoituspalveluyritysten olisi esitettävä lupahakemus toimia luottolaitoksena viimeistään silloin, kun niiden kuukausittaisten kokonaisvarojen keskiarvo ylittää jonkin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa säädetyistä kynnysarvoista kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana. Jos sijoituspalveluyritys ylittää jonkin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa säädetyistä kynnysarvoista tämän direktiivin voimaantulopäivänä, niiden kuukausittaisten kokonaisvarojen keskiarvo olisi laskettava ottaen huomioon kyseistä päivämäärää edeltävät kaksitoista peräkkäistä kuukautta. Kyseisten sijoituspalveluyritysten olisi haettava lupaa toimia luottolaitoksena viimeistään yhden vuoden ja yhden päivän kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.

(31)  Asetuksessa (EU) N:o 575/2013 olevaan luottolaitoksen määritelmään asetuksella [asetus (EU) ----/--- [IFR]] tehtävä muutos voi vaikuttaa myös yrityksiin, jotka ovat jo hakeneet lupaa toimia sijoituspalveluyrityksenä direktiivin 2014/65/EU nojalla ja joiden osalta hakemus on vielä vireillä. Tällaiset hakemukset olisi siirrettävä direktiivin 2013/36/EU nojalla toimivaltaisille viranomaisille, ja niitä olisi käsiteltävä mainitussa direktiivissä säädettyjen toimilupasäännösten mukaisesti, jos yrityksen suunnitellut kokonaisvarat täyttävät jonkin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa säädetyistä kynnysarvoista.

(32)  Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin yrityksiin olisi myös sovellettava kaikkia direktiivin 2013/36/EU III osastossa säädettyjä luottolaitosten toiminnan harjoittamista koskevia vaatimuksia, mukaan luettuina säännökset toimiluvan peruuttamisesta mainitun direktiivin 18 artiklan nojalla. Mainitun direktiivin 18 artiklaa olisi kuitenkin muutettava sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset voivat myös peruuttaa luottolaitokselle myönnetyn toimiluvan, jos kyseinen luottolaitos käyttää toimilupaansa yksinomaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuihin toimintoihin ja jonka kokonaisvarojen keskiarvo on viitenä peräkkäisenä vuotena alhaisempi kuin kyseisessä 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa säädetyt kynnysarvot.

(33)  Direktiivin 2014/65/EU 39 artiklan mukaan rahoituspalveluja EU:ssa tarjoaviin kolmansien maiden yrityksiin sovelletaan kansallisia järjestelmiä, jotka saattavat edellyttää sivuliikkeen perustamista jäsenvaltioon. Jotta voidaan helpottaa kolmansien maiden yritysten unionissa sijaitsevien sivuliikkeidensä kautta suorittamien toimintojen säännöllistä seurantaa ja arviointia, toimivaltaisille viranomaisille olisi ilmoitettava niiden alueella sijaitsevien sivuliikkeiden kautta suoritettujen palvelujen ja toimintojen laajuudesta ja volyymista.

(34)  EPV on yhteistyössä EAMV:n kanssa antanut kertomuksen, joka perustuu perusteelliseen tausta-analyysiin, tietojenkeruuseen ja kuulemiseen kaikille muille kuin järjestelmän kannalta merkittäville sijoituspalveluyrityksille räätälöidystä vakavaraisuusjärjestelmästä, joka toimii sijoituspalveluyritysten tarkistetun vakavaraisuuskehyksen perustana.

(35)  Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen soveltaminen, EPV:lle olisi annettava tehtäväksi laatia tekniset standardit, joissa täsmennetään tiedot, joita kotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisen olisi vaihdettava valvonnan yhteydessä. Näissä standardeissa säädettäisiin siitä, kuinka sijoituspalveluyritysten olisi arvioitava toimintojensa laajuutta sisäistä hallinnointia ja ohjausta koskevien vaatimusten kannalta ja erityisesti sen arvioimiseksi, muodostavatko ne pienen ja ilman sidossuhteita olevan yrityksen. Teknisissä standardeissa olisi myös täsmennettävä, millä henkilöstön jäsenillä on olennainen vaikutus yritysten riskiprofiiliin palkitsemista koskevien säännösten soveltamiseksi ja täsmennettävä ensisijaisen lisäpääoman (AT1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumentit, jotka luokitellaan muuttuviksi palkkioiksi. Teknisissä standardeissa olisi myös täsmennettävä osatekijät, joiden avulla arvioidaan seuraavia seikkoja koskevien vaatimusten soveltamisala: sisäinen hallinnointi ja ohjaus, avoimuus, riskien käsittely ja palkitseminen, pääoman lisävaatimusten soveltaminen toimivaltaisten viranomaisten toimesta ja valvontakollegioiden toiminta.

(36)  Tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kehitys, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joissa annetaan täsmentäviä säännöksiä tässä direktiivissä annetuista määritelmistä, sijoituspalveluyritysten sisäisestä pääomasta ja riskien arvioinnista sekä vakavaraisuuden arvioimista koskevista toimivaltaisten viranomaisten valtuuksista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(37)  Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset tämän direktiivin täytäntöönpanolle ja erityisesti hyväksyä EPV:n laatimat luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevia vaatimuksia, ja – jotta voidaan ottaa huomioon talouden ja rahapolitiikan kehitys – luonnokset, jotka liittyvät sijoituspalveluyritysten perustamispääoman tasoa koskeviin vaatimuksiin. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(12) mukaisesti.

(38)  Tämän direktiivin tavoitteena on luoda toimiva ja oikeasuhteinen vakavaraisuuskehys, jonka avulla varmistetaan, että unionissa toimiluvan saaneet sijoituspalveluyritykset toimivat vakaalla taloudellisella pohjalla ja että niitä hoidetaan hallitusti, mukaan lukien niiden asiakkaiden etujen mukaisesti. Tavoitteiden laajuuden ja vaikutusten vuoksi jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tavoitteita vaan ne voitaisiin saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(39)  Jäsenvaltiot ovat selittävistä asiakirjoista 28 päivänä syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman(13) mukaisesti sitoutuneet perustelluissa tapauksissa liittämään ilmoitukseen toimenpiteistä, jotka koskevat direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, yhden tai useamman asiakirjan, joista käy ilmi direktiivin osien ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiseen tarkoitettujen välineiden vastaavien osien suhde. Tämän direktiivin osalta lainsäätäjä pitää tällaisten asiakirjojen toimittamista perusteltuna,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I OSASTO

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat:

a)  sijoituspalveluyritysten perustamispääomaa;

b)  valvontavaltuuksia ja -välineitä toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvontaa varten;

c)  toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvontaa [asetuksessa (EU) ----/--- [IFR]] vahvistettujen sääntöjen mukaisesti;

d)  toimivaltaisia viranomaisia koskevia julkistamisvaatimuksia sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnan alalla.

2 artikla

Soveltamisala

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin, joille on myönnetty toimilupa ja joita valvotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU(14) nojalla.

3 artikla

Määritelmät

1.  Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1)  ’oheispalveluyrityksellä’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdassa määriteltyä oheispalveluyritystä;

2)  ’toimiluvalla’ direktiivin 2014/65/EU II osaston mukaista sijoituspalveluyrityksen toimilupaa;

3)  ’sivuliikkeellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 30 alakohdassa määriteltyä sivuliikettä;

4)  ’läheisillä sidoksilla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 35 alakohdassa määriteltyjä läheisiä sidoksia;

5)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ jäsenvaltion viranomaista tai elintä, joka on virallisesti tunnustettu ja jolla on kansallisen oikeuden nojalla valtuudet valvoa sijoituspalveluyrityksiä tämän direktiivin mukaisesti osana kyseisessä jäsenvaltiossa käytössä olevaa valvontajärjestelmää;

6)  ’hyödykemarkkinoilla toimivilla välittäjillä’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 145 alakohdassa määriteltyjä hyödykemarkkinoilla toimivia välittäjiä;

7)  ’määräysvallalla' emoyrityksen ja tytäryrityksen välistä sidosta, siten kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU(15) 22 artiklassa tai tilinpäätösstandardeissa, joita sijoituspalveluyritykseen sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1606/2002(16) nojalla, taikka samankaltaista luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ja yrityksen välistä sidosta;

8)  ’ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisella’ [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] 7 artiklan vaatimusten noudattamista sijoituspalveluyritysryhmän emoyrityksen toimesta;

9)  ’luottolaitoksella’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä luottolaitosta;

10)  ’johdannaisilla’ asetuksen (EU) N:o 600/2014(17) 2 artiklan 1 kohdan 29 alakohdassa määriteltyjä johdannaisia;

11)  ’rahoituslaitoksella’ [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] 4 artiklan 1 kohdan 13 alakohdassa määriteltyä rahoituslaitosta;

12)  ’ryhmällä’ direktiivin 2013/34/EU 2 artiklan 11 kohdassa määriteltyä konsernia;

13)  ’ryhmän valvojalla’ toimivaltaista viranomaista, joka vastaa unionissa emoyrityksenä toimivien sijoituspalveluyritysten sekä unionissa emoyrityksenä toimivien sijoitusalan holdingyhtiöiden tai unionissa emoyrityksenä toimivien rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden määräysvallassa olevien sijoituspalveluyritysten ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen valvonnasta;

14)  ’kotijäsenvaltiolla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 55 alakohdan a alakohdassa määriteltyä kotijäsenvaltiota;

15)  ’vastaanottavalla jäsenvaltiolla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 56 alakohdassa määriteltyä vastaanottavaa jäsenvaltiota;

16)  ’perustamispääomalla’ pääomaa, joka tarvitaan sijoituspalveluyrityksen toimiluvan myöntämistä varten;

17)  ’sijoituspalveluyrityksellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritystä;

18)  ’sijoituspalveluyritysryhmällä’ [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] 4 artiklan 1 kohdan 23 alakohdassa määriteltyä sijoituspalveluyritysryhmää;

19)  ’sijoitusalan holdingyhtiöllä’ [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] 4 artiklan 1 kohdan 21 alakohdassa määriteltyä sijoitusalan holdingyhtiötä;

20)  ’sijoituspalveluilla ja -toiminnalla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa määriteltyjä sijoituspalveluja ja -toimintaa;

21)  ’ylimmällä hallintoelimellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 36 alakohdassa määriteltyä ylintä hallintoelintä;

22)  ’’valvontatehtäväänsä hoitavalla ylimmällä hallintoelimellä’ direktiivin 2013/36/EU 3 artiklan 8 kohdassa määriteltyä valvontatehtäväänsä hoitavaa ylintä hallintoelintä;

23)  ’rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EU(18) 2 artiklan 15 alakohdassa määriteltyä rahoitusalan sekaholdingyhtiötä;

24)  ’toimivalla johdolla’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 37 alakohdassa määriteltyä toimivaa johtoa;

25)  ’emoyrityksellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 32 alakohdassa määriteltyä emoyritystä;

26)  ’tytäryrityksellä’ direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 33 alakohdassa määriteltyä tytäryritystä;

27)  ’järjestelmäriskillä’ direktiivin 2013/36/EU 3 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määriteltyä järjestelmäriskiä.

28)  ’unionissa emoyrityksenä toimivalla sijoituspalveluyrityksellä’ [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] 4 artiklan 1 kohdan 49 alakohdassa määriteltyä unionissa emoyrityksenä toimivaa sijoituspalveluyritystä;

29)  ’unionissa emoyrityksenä toimivalla sijoitusalan holdingyhtiöllä’ [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] 4 artiklan 1 kohdan 50 alakohdassa määriteltyä unionissa emoyrityksenä toimivaa sijoitusalan holdingyhtiötä;

30)  ’unionissa emoyrityksenä toimivalla rahoitusalan sekaholdingyhtiöllä’ [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] 4 artiklan 1 kohdan 51 alakohdassa määriteltyä unionissa emoyrityksenä toimivaa rahoitusalan sekaholdingyhtiötä;

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 54 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään

a)  1 kohdassa annettuja määritelmiä sen varmistamiseksi, että tätä direktiiviä sovelletaan yhdenmukaisesti;

b)  1 kohdassa annettuja määritelmiä rahoitusmarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi tätä direktiiviä sovellettaessa.

II OSASTO

TOIMIVALTAISET VIRANOMAISET

4 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen ja valtuudet

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset, joka tai jotka hoitavat tässä direktiivissä säädettyjä toimintoja ja tehtäviä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, EPV:lle ja EAMV:lle nimeämisestä, ja jos toimivaltaisia viranomaisia on useampi kuin yksi, kunkin toimivaltaisen viranomaisen toiminnot ja tehtävät.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset valvovat sijoituspalveluyritysten ja tarvittaessa sijoitusalan holdingyhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden toimintaa sen arvioimiseksi, noudatetaanko tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] vaatimuksia.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valtuudet, mukaan luettuina valtuudet suorittaa 12 artiklan mukaisia paikalla tehtäviä tarkastuksia, hankkia tietoja, joita tarvitaan sijoituspalveluyritysten ja tapauksen mukaan sijoitusalan holdingyhtiöiden ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] vaatimusten mukaisesti, sekä tutkia näiden vaatimusten mahdollisia rikkomisia.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on tässä direktiivissä säädettyjen vakavaraisuusvalvontaan, tutkintaan ja seuraamuksiin liittyvien tehtävien hoitamiseen tarvittava asiantuntemus, resurssit, toimintavalmiudet, toimivaltuudet ja riippumattomuus.

5.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyritykset toimittavat toimivaltaisille viranomaisilleen kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen sen arvioimiseksi, noudattavatko sijoituspalveluyritykset kansallisia sääntöjä, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja [asetusta (EU) ----/--- [IFR]]. Sijoituspalveluyritysten sisäisen valvonnan mekanismeilla sekä hallinto- ja kirjanpitomenettelyillä on mahdollistettava se, että toimivaltaiset viranomaiset voivat milloin tahansa tarkastaa näiden sääntöjen noudattamisen.

6.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyritykset rekisteröivät kaikki liiketoimensa ja dokumentoivat järjestelmänsä ja prosessinsa, jotka kuuluvat tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] soveltamisalaan, siten että toimivaltaiset viranomaiset voivat milloin tahansa arvioida, noudattavatko sijoituspalveluyritykset kansallisia sääntöjä, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja [asetusta (EU) ----/--- [IFR]].

4 a artikla (uusi)

Valtuudet soveltaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 vaatimuksia tiettyihin sijoituspalveluyrityksiin

Toimivaltaiset viranomaiset, myös direktiivin 2013/36/EU 111 artiklassa tarkoitetut konsolidointiryhmän valvojat, voivat soveltaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 vaatimuksia yritykseen, joka ei ole kyseisen asetuksen 4 artiklassa määritelty luottolaitos, edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)  yritys ei ole hyödykemarkkinoilla eikä päästöoikeusmarkkinoilla toimiva välittäjä, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys tai vakuutusyritys;

b)  yritys harjoittaa jotakin direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 3 ja 6 kohdassa tarkoitetusta toiminnoista;

c)  yrityksen toiminta on samankaltaista kuin toiminta, joka yhdistetään yleisesti yrityksiin, jotka ottavat yleisöltä vastaan talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja ja myöntävät luottoja omaan lukuunsa;

d)  tämän alakohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja toimintoja harjoitetaan sellaisessa laajuudessa, että yrityksen kaatuminen voisi aiheuttaa direktiivin 2013/36/EU 3 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyn järjestelmäriskin.

EPV laatii EAMV:tä kuultuaan ja ottaen huomioon komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/488 luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, jotta varmistetaan ensimmäisen alakohdan a–d alakohdan johdonmukainen soveltaminen.

EPV toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [yhdeksän kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä toisessa alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5 artiklaJäsenvaltion sisäinen yhteistyö

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltionsa niiden viranomaisten tai elinten kanssa, jotka vastaavat luottolaitosten ja rahoituslaitosten valvonnasta. Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kyseiset toimivaltaiset viranomaiset ja kyseiset viranomaiset tai elimet vaihtavat keskenään viipymättä tietoja, jotka ovat olennaisia tai merkityksellisiä niille kuuluvien toimintojen ja tehtävien hoitamiseksi.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat muita kuin direktiivin 2014/65/EU 67 artiklan mukaisesti nimettyjä viranomaisia, on luotava mekanismi kyseisten viranomaisten kanssa tehtävää yhteistyötä varten sekä kaikkien kunkin viranomaisen toimintojen ja tehtävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen vaihtoa varten.

6 artikla

Yhteistyö Euroopan finanssivalvontajärjestelmän puitteissa

Hoitaessaan tehtäviään toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon valvontavälineiden ja -käytäntöjen lähentäminen tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] nojalla annettujen oikeudellisten säännösten soveltamisessa.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)  toimivaltaiset viranomaiset tekevät EFVJ:n osapuolina luottamukseen ja kaikenpuoliseen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä erityisesti varmistaessaan, että ne toimittavat toisilleen ja muille EFVJ:n osapuolille tarkoituksenmukaisia, luotettavia ja kattavia tietoja;

b)  toimivaltaiset viranomaiset osallistuvat EPV:n toimintaan ja tarvittaessa direktiivin 2013/36/EU 44 artiklassa ja 116 artiklassa tarkoitettujen valvontaviranomaisten kollegioiden toimintaan;

c)  toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät kaikin tavoin varmistamaan, että noudatetaan EPV:n ohjeita ja suosituksia, jotka se on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010(19) 16 artiklan mukaisesti, sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean, jäljempänä ’EJRK’, varoituksia ja suosituksia, jotka se on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1092/2010(20) 16 artiklan nojalla;

d)  toimivaltaiset viranomaiset toimivat läheisessä yhteistyössä EJRK:n kanssa;

e)  toimivaltaisille viranomaisille annetut tehtävät ja valtuudet eivät estä niitä hoitamasta tehtäviään EPV:n tai EJRK:n jäseninä taikka tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] mukaisesti.

7 artiklaValvonnan unioniulottuvuus

Jokaisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on yleisten tehtäviensä hoitamisen yhteydessä otettava asianmukaisesti huomioon tekemiensä päätösten mahdollinen vaikutus rahoitusjärjestelmän vakauteen muissa asianomaisissa jäsenvaltioissa sekä koko unionissa ja erityisesti kriisitilanteissa kyseisenä ajankohtana saatavissa olevien tietojen perusteella.

III OSASTOPERUSTAMISPÄÄOMA

8 artiklaPerustamispääoma

1.  Direktiivin 2014/65/EU 15 artiklan nojalla sijoituspalveluyritykseltä vaadittava perustamispääoma toimiluvan saamiseksi direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 3, 6, 8 tai 9 kohdassa lueteltujen sijoituspalvelujen tarjoamiseen tai sijoitustoiminnan harjoittamiseen on 750 000 euroa.

2.  Direktiivin 2014/65/EU 15 artiklan nojalla sijoituspalveluyritykseltä, jolla ei ole lupaa pitää hallussaan asiakkaidensa varoja tai arvopapereita, vaadittava perustamispääoma toimiluvan saamiseksi direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 1, 2, 4, 5 tai 7 kohdassa lueteltujen sijoituspalvelujen tarjoamiseen tai sijoitustoiminnan harjoittamiseen on 75 000 euroa.

3.  Direktiivin 2014/65/EU 15 artiklan nojalla muulta sijoituspalveluyritykseltä kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetulta sijoituspalveluyritykseltä vaadittava perustamispääoma on 150 000 euroa.

4.  Komissio saattaa delegoiduilla säädöksillä ajan tasalle tämän artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetun perustamispääoman määrän talouden ja rahapolitiikan alan kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 54 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

8 a artikla

Viittaukset direktiivissä 2013/36/EU säädettyyn perustamispääomaan

Viittausten tämän direktiivin 8 artiklassa vahvistettuihin perustamispääoman tasoihin katsotaan tämän direktiivin soveltamispäivästä alkaen korvaavan viittaukset direktiivissä 2013/36/EU säädettyihin perustamispääoman tasoihin seuraavasti:

a)  viittaus direktiivin 2013/36/EU 28 artiklassa tarkoitettuun sijoituspalveluyritysten perustamispääomaan on katsottava viittaukseksi tämän direktiivin 8 artiklan 1 kohtaan;

b)  viittaukset direktiivin 2013/36/EU 29 ja 31 artiklassa tarkoitettuun sijoituspalveluyritysten perustamispääomaan on katsottava viittauksiksi tämän direktiivin 8 artiklan 2 tai 3 kohtaan sijoituspalveluyrityksen sijoituspalvelujen ja ‑toimintojen tyypin mukaan;

c)  viittaus direktiivin 2013/36/EU 30 artiklassa tarkoitettuun perustamispääomaan on katsottava viittaukseksi tämän direktiivin 8 artiklan 1 kohtaan.

8 b artikla

Ammatillinen vastuuvakuutus

Kaikilla tämän direktiivin mukaisesti palveluja tarjoavilla sijoituspalveluyrityksillä on oltava ammatillinen vastuuvakuutus.

9 artiklaPerustamispääoman koostumus

Sijoituspalveluyritysten perustamispääoma muodostuu ainoastaan yhdestä tai useammasta [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] 9 artiklassa tarkoitetusta erästä.

IV OSASTOVAKAVARAISUUSVALVONTA

1 LUKUVakavaraisuusvalvonnan periaatteet

1 jaksoKotijäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivalta ja tehtävät

10 artiklaKotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimivalta

Sijoituspalveluyrityksen vakavaraisuuden valvonta on kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten vastuulla, jollei vastuu tämän direktiivin säännösten mukaisesti kuulu vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

11 artiklaEri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen yhteistyö

1.  Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] mukaisten tehtäviensä suorittamiseksi erityisesti vaihtamalla keskenään viipymättä sijoituspalveluyrityksiä koskevia tietoja, muun muassa seuraavia tietoja:

a)  tiedot sijoituspalveluyrityksen liikkeenjohto- ja omistusrakenteesta;

b)  tiedot siitä, miten sijoituspalveluyritys noudattaa pääomavaatimuksia;

c)  tiedot sijoituspalveluyrityksen keskittymäriskistä ja likviditeetistä;

d)  tiedot sijoituspalveluyrityksen hallinto- ja kirjanpitomenettelyistä ja sisäisen valvonnan mekanismeista;

e)    muut merkitykselliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa sijoituspalveluyrityksen aiheuttamaan riskiin.

2.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot ja havainnot sijoituspalveluyrityksen toimintaa valvoessaan toteamistaan mahdollisista ongelmista ja riskeistä, joita sijoituspalveluyrityksestä aiheutuu sen asiakkaiden suojelulle tai rahoitusjärjestelmän vakaudelle vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

3.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimittava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimittamien tietojen perusteella toteuttamalla kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla vältetään tai korjataan 2 kohdassa tarkoitetut mahdolliset ongelmat ja riskit. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on pyynnöstä ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, miten ne ovat ottaneet huomioon kyseisten viranomaisten toimittamat tiedot ja havainnot.

4.  Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja havaintojen ilmoittamisen jälkeen, että kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät ole toteuttaneet 3 kohdassa tarkoitettuja tarvittavia toimenpiteitä, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja EPV:lle toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet suojatakseen asiakkaita, joille palveluja tarjotaan, ja suojatakseen rahoitusjärjestelmän vakautta.

5.  Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimenpiteistä, ne voivat saattaa asian EPV:lle, joka käsittelee asian asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Toimiessaan mainitun artiklan mukaisesti EPV tekee päätöksensä yhden kuukauden kuluessa.

6.  EPV laatii EAMV:tä kuultuaan luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen tyyppiä ja luonnetta koskevat vaatimukset.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

7.  EPV laatii EAMV:tä kuultuaan luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, joissa määritellään tiedonantovelvollisuuksia varten vakiomuotoiset lomakkeet, mallit ja menettelyt, jotka ovat omiaan helpottamaan sijoituspalveluyritysten valvontaa.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 15 artiklan mukaisesti.

8.  EPV toimittaa 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään [yhdeksän kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

12 artiklaPaikalla tehtävä toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden sivuliikkeiden tarkastus ja todentaminen

1.  Jos toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys harjoittaa toimintaansa sivuliikkeen kautta, vastaanottavien jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat, ilmoitettuaan asiasta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, tarkastaa itse paikalla 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja sivuliikkeen.

2.  Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on valvonnan kannalta ja silloin, kun ne katsovat sen olevan tarpeen rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa, valtuudet suorittaa tapauskohtaisesti paikalla tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten sivuliikkeiden toimintaa niiden alueella, ja vaatia sivuliikkeeltä tietoja sen toiminnasta.

Ennen tarkastusten ja todentamisten suorittamista vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä kuultava kotijäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia.

Mahdollisimman pian tällaisten tarkastusten ja todentamisten päätökseen saattamisen jälkeen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tiedot, jotka ovat merkityksellisiä asianomaisen sijoituspalveluyrityksen riskinarvioinnin kannalta.

2 jakso

Salassapito- ja raportointivelvollisuus

13 artiklaSalassapitovelvollisuus ja luottamuksellisten tietojen vaihto

1.  Tätä direktiiviä ja [asetusta (EU) ----/--- [IFR]] sovellettaessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ja kaikki näitä viranomaisia lähellä olevat henkilöt, mukaan luettuina direktiivin 2014/65/EU 76 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt, ovat salassapitovelvollisia.

Tällaiset viranomaiset ja henkilöt saavat ilmaista tehtävissään saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tiivistetysti tai kootusti edellyttäen, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä sijoituspalveluyrityksiä tai henkilöitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikosoikeuden alaan kuuluvien tapausten käsittelyä.

Kun sijoituspalveluyritys on asetettu konkurssiin tai pakolliseen selvitystilaan, luottamuksellisia tietoja, jotka eivät koske kolmansia osapuolia, voidaan ilmaista siviili- tai kauppaoikeudellisessa menettelyssä, jos se on tarpeen kyseisten menettelyjen toteuttamiseksi.

2.  Toimivaltaiset viranomaiset saavat käyttää tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] nojalla kerättyjä, vaihdettuja tai toimitettuja tietoja ainoastaan tehtäviensä hoitamiseen ja erityisesti seuraaviin tarkoituksiin:

a)  tässä direktiivissä ja [asetuksessa (EU) ----/--- [IFR]] vahvistettujen vakavaraisuussääntöjen seuranta;

b)  seuraamusten määrääminen;

c)  haettaessa muutosta toimivaltaisten viranomaisten päätökseen hallinnollisessa muutoksenhaussa;

d)  tuomioistuinkäsittelyssä, joka on saatettu vireille 21 artiklan mukaisesti.

3.  Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt tai elimet, jotka eivät ole toimivaltaisia viranomaisia ja jotka saavat luottamuksellisia tietoja tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] nojalla, saavat käyttää näitä tietoja ainoastaan niihin tarkoituksiin, joita varten toimivaltainen viranomainen ne nimenomaisesti luovuttaa tai kansallisen oikeuden mukaisesti.

4.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa luottamuksellisia tietoja 2 kohdan soveltamiseksi; ne voivat nimenomaisesti ilmoittaa, miten kyseisiä tietoja on käsiteltävä, ja ne voivat nimenomaisesti rajoittaa tietojen toimittamista edelleen.

5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu velvoite ei estä toimivaltaisia viranomaisia toimittamasta luottamuksellisia tietoja Euroopan komissiolle, jos nämä tiedot ovat tarpeen komission toimivallan käyttämiseksi.

6.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat toimittaa EPV:lle, EAMV:lle, EJRK:lle, jäsenvaltioiden keskuspankeille, Euroopan keskuspankkijärjestelmälle, jäljempänä ’EKPJ’, ja EKP:lle, kun nämä toimivat rahapoliittisina viranomaisina, sekä tarvittaessa maksu- ja toimitusjärjestelmien valvonnasta vastaaville viranomaisille luottamuksellisia tietoja, jos nämä tiedot ovat tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi.

14 artiklaKolmansien maiden kanssa sovittavat hallinnolliset järjestelyt tietojen vaihtamiseksi

Jäsenvaltiot ja EPV voivat asetuksen (EU) N:o 1093/2010 33 artiklan mukaisesti sopia tämän direktiivin tai [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] mukaisten valvontatehtävien suorittamiseksi kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa hallinnollisia järjestelyjä tietojen vaihtamiseksi, mukaan luettuina tiedot

a)  rahoituslaitosten ja rahoitusmarkkinoiden valvonnasta;

b)  sijoituspalveluyritysten selvitys- ja konkurssimenettelyistä sekä muista samankaltaisista menettelyistä;

c)  sijoituspalveluyritysten selvitys- ja konkurssimenettelyihin sekä muihin samankaltaisiin menettelyihin osallistuvien elinten valvonnasta;

d)  rahoituslaitosten tai korvausjärjestelmiä hallinnoivien laitosten lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta;

e)  rahoituslaitosten lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavien henkilöiden valvonnasta;

f)  päästöoikeuksien markkinoilla toimivien henkilöiden valvonnasta kokonaiskuvan saamiseksi rahoitus- ja spot-markkinoista;

g)  maatalousalan hyödykejohdannaisten markkinoilla toimivien henkilöiden valvonnasta kokonaiskuvan saamiseksi rahoitus- ja spot-markkinoista.

Näihin järjestelyihin on sisällyttävä salassapitovelvollisuutta koskevat säännökset, jotka vastaavat tämän direktiivin 13 artiklassa säädettyjä säännöksiä.

15 artiklaTilinpäätöksen ja konsolidoidun tilinpäätöksen tarkastuksesta vastuussa olevien henkilöiden velvollisuudet

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kaikilla direktiivin 2006/43/EY(21) mukaisesti toimiluvan saaneilla henkilöillä, jotka hoitavat sijoituspalveluyrityksessä direktiivin 2009/65/EY(22) 73 artiklassa tai direktiivin 2013/34/EU 34 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä tai muita lakisääteisiä tehtäviä, on velvollisuus ilmoittaa mahdollisimman nopeasti toimivaltaisille viranomaisille kaikista kyseistä sijoituspalveluyritystä tai yritystä, jolla on läheiset sidokset kyseiseen yritykseen, koskevista tosiseikoista tai päätöksistä, jotka

a)  olennaisesti rikkovat tämän direktiivin nojalla annettuja lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä;

b)  saattavat vaikuttaa sijoituspalveluyrityksen toiminnan jatkuvuuteen; tai

c)  saattavat johtaa tilien vahvistamatta jättämiseen tai varaumien esittämiseen.

3 JAKSOSEURAAMUKSET, TUTKINTAVALTUUDET JA MUUTOKSENHAKUOIKEUS

16 artiklaHallinnolliset seuraamukset ja muut hallinnolliset toimenpiteet

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt, jotka koskevat hallinnollisia seuraamuksia ja muita hallinnollisia toimenpiteitä, joita sovelletaan tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten säännösten ja [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] rikkomisiin, mukaan luettuina seuraavat tapaukset:

a)  sijoituspalveluyrityksellä ei ole 24 artiklassa säädettyjä sisäisiä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä;

b)  sijoituspalveluyritys ei ilmoita toimivaltaisille viranomaisille tietoja siitä, miten se täyttää [asetuksen (EU) ---/--- [IFR]] 11 artiklassa säädetyt pääomavaatimukset tai antaa tästä epätäydellisiä tai epätarkkoja tietoja, rikkoen siten mainitun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa;

c)  sijoituspalveluyritys ei ilmoita toimivaltaisille viranomaisille tietoja keskittymäriskistä taikka antaa siitä epätäydellisiä tai epätarkkoja tietoja, rikkoen siten [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] 34 artiklaa;

d)  sijoituspalveluyrityksellä on [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] 36 artiklassa säädetyt rajat ylittävä keskittymäriski, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 37 ja 38 artiklan soveltamista;

e)  sijoituspalveluyrityksellä ei toistuvasti tai pysyvästi ole likvidejä varoja [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] 42 artiklan vastaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun asetuksen 43 artiklan soveltamista;

f)  sijoituspalveluyritys ei julkista tietoja taikka antaa epätäydellisiä tai epätarkkoja tietoja, rikkoen siten [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] kuudennessa osassa säädettyjä säännöksiä;

g)  sijoituspalveluyritys suorittaa maksun sen omiin varoihin sisältyvien välineiden haltijoille tapauksissa, joissa asetuksen (EU) N:o 575/2013 28, 52 tai 63 artiklassa kielletään tällaiset maksut omiin varoihin sisältyvien välineiden haltijoille;

h)  sijoituspalveluyrityksen todetaan rikkoneen vakavalla tavalla direktiivin (EU) 2015/849(23) nojalla annettuja kansallisia säännöksiä;

i)  sijoituspalveluyritys sallii, että yksi tai useampi henkilö ei noudata direktiivin 2013/36/EU 91 artiklan säännöksiä ylimmän hallintoelimen jäseneksi tulemisesta tai jäsenenä pysymisestä.

Jäsenvaltioiden, jotka eivät säädä hallinnollisia seuraamuksia koskevista säännöistä sellaisten rikkomisten osalta, joihin sovelletaan kansallista rikosoikeutta, on ilmoitettava komissiolle asianomaiset rikosoikeudelliset säännökset.

Hallinnollisten seuraamusten ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne vahvistetaan vastaavalle tasolle kuin muissa jäsenvaltioissa.

2.  Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin hallinnollisiin seuraamuksiin ja muihin hallinnollisiin toimenpiteisiin kuuluvat seuraavat:

a)  julkinen ilmoitus, jossa yksilöidään vastuussa oleva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, sijoituspalveluyritys, sijoitusalan holdingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö ja rikkomisen luonne;

b)  määräys, jossa vastuussa olevaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä;

c)  väliaikainen kielto, joka estää sijoituspalveluyrityksen ylimmän hallintoelimen jäseniä tai muita luonnollisia henkilöitä hoitamasta tehtäviä sijoituspalveluyrityksissä;

d)  oikeushenkilön tapauksessa hallinnolliset taloudelliset seuraamukset 10 prosenttiin saakka yrityksen koko edellisen tilikauden kokonaisnettoliikevaihdosta, joka sisältää bruttotulot, jotka koostuvat korkotuotoista ja vastaavista tuloista, tuotoista osakkeista ja muista vaihtuva- tai kiinteätuottoisista arvopapereista ja saaduista palkkioista;

e)  oikeushenkilön tapauksessa hallinnolliset taloudelliset seuraamukset, jotka ovat enintään kaksi kertaa suuremmat kuin rikkomisesta saatu taloudellinen hyöty tai vältetyt tappiot, jos kyseinen hyöty tai kyseiset vältetyt tappiot voidaan määrittää;

f)  kun on kyse luonnollisesta henkilöstä, enintään 5 000 000 euron suuruiset hallinnolliset taloudelliset seuraamukset tai niissä jäsenvaltioissa, joissa euro ei ole virallinen valuutta, vastaava arvo kansallisena valuuttana [tämän direktiivin voimaantulopäivänä].

Jos d alakohdassa tarkoitettu yritys on tytäryritys, bruttotuloksi katsotaan perimmäisen emoyrityksen konsolidoidun tilinpäätöksen mukainen bruttotulo edellisenä tilikautena.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos sijoituspalveluyritys rikkoo tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia säännöksiä tai [asetusta (EU) ----/--- [IFR]], seuraamuksia voidaan soveltaa ylimmän hallintoelimen jäseniin ja muihin luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat kansallisen oikeuden mukaan vastuussa rikkomisesta.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että päättäessään 1 kohdassa tarkoitettujen hallinnollisten seuraamusten tai hallinnollisten toimenpiteiden tyypistä ja hallinnollisten taloudellisten seuraamusten suuruudesta toimivaltaiset viranomaiset ottavat huomioon kaikki merkitykselliset olosuhteet, mukaan luettuina tarpeen mukaan seuraavat:

a)  rikkomisen vakavuus ja kesto;

b)  rikkomisesta vastuussa olevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden vastuun aste;

c)  rikkomisesta vastuussa olevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden taloudellinen vahvuus, mukaan luettuna oikeushenkilöiden kokonaisliikevaihto tai luonnollisten henkilöiden vuosiansiot;

d)  rikkomisesta vastuussa olevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden saamien voittojen tai välttämien tappioiden suuruus;

e)  kolmansille osapuolille rikkomisesta aiheutuneet tappiot;

f)  asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön laajuus;

g)  rikkomisesta vastuussa olevien luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden aiemmat rikkomiset;

h)  rikkomisen mahdolliset järjestelmää koskevat seuraukset.

17 artiklaTutkintavaltuudet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on kaikki tietojenkeruu- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi, mukaan luettuina

a)  valtuudet vaatia tietoja seuraavilta luonnollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä:

i)  asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet sijoituspalveluyritykset;

ii)  asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet sijoitusalan holdingyhtiöt;

iii)  asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet rahoitusalan sekaholdingyhtiöt;

iv)  asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneet monialan holdingyhtiöt;

v)  edellä i–iv alakohdassa tarkoitettuihin yhteisöihin kuuluvat henkilöt;

vi)  kolmannet osapuolet, joille i–iv alakohdassa tarkoitetut yhteisöt ovat ulkoistaneet operatiivisia toimintoja tai tehtäviä;

b)  valtuudet suorittaa kaikki tarpeelliset a alakohdassa tarkoitettuja, asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneita tai siellä olevia henkilöitä koskevat tutkimukset, mukaan luettuna oikeus

i)  vaatia, että a alakohdassa tarkoitetut henkilöt toimittavat asiakirjat;

ii)  tutkia a alakohdassa tarkoitettujen henkilöiden kirjanpitoaineisto ja ottaa jäljennöksiä tai otteita kyseisestä kirjanpitoaineistosta;

iii)  saada kirjalliset tai suulliset selvitykset a alakohdassa tarkoitetuilta henkilöiltä tai niiden edustajilta tai henkilöstöltä;

iv)  haastatella ketä tahansa muuta asiaan liittyvää henkilöä tutkimuksen kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi;

c)  valtuudet suorittaa kaikki tarvittavat tarkastukset a alakohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden ja muiden sellaisten yritysten toimitiloissa, jotka kuuluvat ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen valvonnan alaisuuteen, jos toimivaltainen viranomainen on ryhmävalvoja, edellyttäen, että asiasta ilmoitetaan etukäteen muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

18 artiklaHallinnollisten seuraamusten ja toimenpiteiden julkistaminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset julkistavat ilman aiheetonta viivytystä virallisella verkkosivustollaan 16 artiklan mukaisesti määrätyt hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet, joihin ei ole haettu tai ei enää voi hakea muutosta. Julkistamisen on sisällettävä tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta sekä sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön henkilöllisyys, jolle seuraamus on määrätty tai jota vastaan toimenpide toteutetaan. Tiedot saa julkistaa vasta sen jälkeen, kun kyseiselle henkilölle on ilmoitettu kyseisistä seuraamuksista tai toimenpiteistä ja siinä laajuudessa kuin julkistaminen on tarpeen ja oikeasuhteista.

2.  Jos jäsenvaltiot sallivat sellaisten 16 artiklan nojalla määrättyjen hallinnollisten seuraamusten tai toimenpiteiden julkaisemisen, joihin on haettu muutosta, toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava virallisella verkkosivustollaan myös tiedot muutoksenhaun tilasta ja tuloksesta.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava 16 artiklan mukaisesti määrätyt hallinnolliset seuraamukset tai toimenpiteet nimettöminä seuraavissa tapauksissa:

a)  seuraamus on määrätty luonnolliselle henkilölle, ja kyseisen henkilön henkilötietojen julkistamista pidetään suhteettomana;

b)  julkistaminen vaarantaisi meneillään olevan rikostutkinnan tai rahoitusmarkkinoiden vakauden;

c)  julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa asianomaisille sijoituspalveluyrityksille tai luonnollisille henkilöille.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti julkistetut tiedot pysyvät niiden virallisella verkkosivustolla vähintään viisi vuotta. Henkilötiedot voidaan säilyttää toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla ainoastaan, jos sovellettavissa tietosuojasäännöissä niin sallitaan.

19 artiklaSeuraamusten ilmoittaminen EPV:lle

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle 16 artiklan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä, näihin seuraamuksiin ja toimenpiteisiin mahdollisesti kohdistuvista muutoksenhauista ja niiden tuloksista. EPV ylläpitää sille ilmoitetuista hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä keskustietokantaa pelkästään toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten. Tietokannan on oltava ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n käytettävissä, ja sitä on päivitettävä vuosittain.

EPV ylläpitää verkkosivustoa, jossa on linkit verkkosivustoille, joilla kukin toimivaltainen viranomainen julkistaa hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet 16 artiklan mukaisesti, ja ilmoittaa, kuinka pitkäksi ajaksi kukin jäsenvaltio julkistaa hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet.

20 artiklaRikkomisista ilmoittaminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset luovat tehokkaat ja luotettavat mekanismit, joilla ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen säännösten ja [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] mahdollisista tai tosiasiallisista rikkomisista, mukaan luettuina seuraavat:

a)  erityismenettelyt rikkomisia koskevien ilmoitusten vastaanottamista ja käsittelyä varten;

b)  sijoituspalveluyritysten sellaisten työntekijöiden asianmukainen suojelu sijoituspalveluyrityksen toteuttamilta kostotoimilta, syrjinnältä tai muuntyyppiseltä epäoikeudenmukaiselta kohtelulta, jotka ilmoittavat sijoituspalveluyrityksessä tehdyistä rikkomisista;

c)  rikkomisesta ilmoittavan henkilön henkilötietojen suojaaminen ja sen luonnollisen henkilön henkilötietojen suojaaminen, jonka väitetään olevan vastuussa rikkomisesta, asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti;

d)  selkeät säännöt, joilla varmistetaan, että sen henkilön osalta, joka ilmoittaa sijoituspalveluyrityksessä tehdyistä rikkomisista, taataan luottamuksellisuus kaikissa tapauksissa, jollei tietojen ilmaisemista edellytetä kansallisessa oikeudessa jatkotutkimusten tai myöhempien oikeuskäsittelyjen yhteydessä.

2.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyrityksillä on käytössään asianmukaiset menettelyt työntekijöitään varten, jotta he voivat ilmoittaa rikkomisista sisäisesti erityisen riippumattoman kanavan kautta. Työmarkkinaosapuolet voivat tarjota näitä menettelyjä edellyttäen, että kyseiset menettelyt tarjoavat samantasoisen suojan kuin mitä tarkoitetaan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa.

21 artiklaMuutoksenhakuoikeus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] nojalla tai tämän direktiivin mukaisesti annettujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten nojalla tehtyihin päätöksiin ja toimenpiteisiin voidaan hakea muutosta.

2 LUKUArviointiprosessi

1 JAKSOSISÄISEN PÄÄOMAN RIITTÄVYYDEN ARVIOINTIPROSESSI

22 artiklaSisäinen pääoma

1.  Sijoituspalveluyrityksillä on oltava hyvin perustellut, tehokkaat ja kattavat strategiat ja prosessit, joiden avulla ne arvioivat ja jatkuvasti ylläpitävät tarvittavan sisäisen pääoman määrää, laatua ja jakautumista tasolla, joka riittää kattamaan senluonteiset ja -tasoiset riskit, joita sijoituspalveluyrityksiin kohdistuu tai saattaa kohdistua.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen strategioiden ja prosessien on oltava säännöllisen sisäisen arvioinnin kohteena sen varmistamiseksi, että ne pysyvät kattavina ja oikeasuhteisina kyseessä olevan sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.

2 jakso

Sisäinen hallinnointi ja ohjaus, avoimuus, riskien käsittely ja palkitseminen

23 artiklaArviointi tätä jaksoa sovellettaessa

1.  Tätä jaksoa sovellettaessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyritykset arvioivat vuosittain a ja b alakohdan mukaisesti, täyttävätkö ne [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 12 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset seuraavasti:

a)  sijoituspalveluyrityksen on määritettävä, täyttääkö se [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 12 artiklan 1 kohdan c–g alakohdassa säädetyt edellytykset tiettyä tilikautta edeltävän kahden vuoden jakson lukujen perusteella;

b)  sijoituspalveluyrityksen on määritettävä, ylittääkö se keskimäärin [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 12 artiklan 1 kohdan a, b, h ja i alakohdassa asetetut rajat samaa ajanjaksoa koskevien lukujen perusteella.

2.  Tätä jaksoa ei sovelleta, jos sijoituspalveluyritys toteaa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella täyttävänsä kaikki [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 12 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset.

3.  Jos sijoituspalveluyritys toteaa 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella, että se ei täytä kaikkia [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 12 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, sen on noudatettava tämän jakson säännöksiä siitä tilikaudesta lähtien, joka seuraa sitä tilikautta, jolloin kyseinen arviointi suoritettiin.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä jaksoa sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin yksittäisinä yrityksinä ja ryhmien tasolla.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän jakson soveltamisalaan kuuluvat sijoituspalveluyritykset panevat jakson vaatimukset täytäntöön tytäryrityksissään, jotka ovat rahoituslaitoksia siten kuin ne on määritelty [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 4 artiklan 13 kohdassa, mukaan lukien kolmansiin maihin sijoittautuneet tytäryritykset, jollei unionissa toimiva emoyritys pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että tämän jakson soveltaminen on laitonta sen kolmannen maan lainsäädännön mukaan, johon tytäryhtiöt ovat sijoittautuneet.

5.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat säätää lyhyemmästä ajanjaksosta kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kaksi vuotta, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)  sijoituspalveluyrityksen liiketoiminta on muuttunut merkittävästi ja

b)  a alakohdan seurauksena sijoituspalveluyritys täyttää [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 12 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset.

6.  EPV laatii EAMV:tä kuultuaan luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun keskimäärän laskennassa sovellettava menetelmä. EPV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [tämän direktiivin voimaantulopäivä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

24 artiklaSisäinen hallinnointi ja ohjaus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyrityksillä on luotettavat hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät, jotka muodostuvat kaikista seuraavista tekijöistä:

a)  selkeä organisaatiorakenne, jossa vastuualueet on määritelty yksityiskohtaisesti, avoimesti ja johdonmukaisesti;

b)  tehokkaat prosessit sellaisten riskien tunnistamiseksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi, joita sijoituspalveluyrityksiin kohdistuu tai saattaa kohdistua, ja niistä raportoimiseksi;

c)  riittävät sisäisen valvonnan mekanismit, mukaan luettuina luotettavat hallinto- ja laskentamenettelyt;

d)  palkitsemisjärjestelmät ja -käytännöt, jotka ovat yhdenmukaisia hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistävät sitä.

2.  Vahvistettaessa 1 kohdassa tarkoitettuja järjestelmiä on otettava huomioon tämän direktiivin 26–31 artiklassa ja direktiivin 2014/65/EU 9 artiklassa säädetyt arviointiperusteet.

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien on oltava kattavia ja suhteutettuja sijoituspalveluyrityksen liiketoimintamalliin ja toimintaan liittyvien riskien luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen.

4.  EPV laatii EAMV:tä kuultuaan luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 1 kohdassa tarkoitettujen hallinnointijärjestelmien soveltamisen sisältö. EPV toimittaa kyseiset teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... [kahdentoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10‑14 artiklan mukaisesti.

25 artiklaMaakohtainen raportointi

1.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyritykset julkistavat kunkin sellaisen jäsenvaltion ja kolmannen maan osalta, jossa sijoituspalveluyrityksellä on sivuliike tai tytäryritys, joka on rahoituslaitos sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 26 alakohdassa, vuosittain seuraavat tiedot:

a)    kaikkien tytäryritysten ja sivuliikkeiden nimi, toiminnan luonne ja sijainti;

b)    liikevaihto;

c)    palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana;

d)    tulos ennen veroja;

e)    verot tuloksesta;

f)    saatu valtiontuki.

2.  Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot tarkastetaan direktiivin 2006/43/EY mukaisesti ja liitetään, mikäli mahdollista, kyseisen sijoituspalveluyrityksen vuositilinpäätöksiin tai, tapauksen mukaan, konsolidoituihin tilinpäätöksiin.

26 artiklaRiskien käsittely

1.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että sijoituspalveluyrityksen ylin hallintoelin hyväksyy ja arvioi säännöllisesti strategiat ja periaatteet, joita sovelletaan sijoituspalveluyrityksen riskinottohaluun ja sijoituspalveluyritykseen kohdistuvien tai mahdollisesti kohdistuvien riskien hallintaan, valvontaan ja vähentämiseen, ottaen huomioon sijoituspalveluyrityksen makrotaloudellinen toimintaympäristö ja suhdannevaihe.

2.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ylin hallintoelin käyttää riittävästi aikaa varmistaakseen, että 1 kohdassa tarkoitetut riskit otetaan huomioon ja että se osoittaa riittävästi resursseja kaikkien sijoituspalveluyritykseen kohdistuvien olennaisten riskien hallitsemiseksi.

3.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että sijoituspalveluyritykset luovat ylimpään hallintoelimeen raportointisuhteet, jotka koskevat kaikkia olennaisia riskejä ja riskinhallintapolitiikkoja sekä niiden mahdollisia muutoksia.

4.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että kaikki sijoituspalveluyritykset, jotka eivät täytä 30 artiklan 4 kohdan a alakohdassa määritettyjä vaatimuksia, perustavat riskikomitean, joka koostuu ylimmän hallintoelimen sellaisista jäsenistä, jotka eivät toimi liikkeenjohdollisessa tehtävässä asianomaisessa sijoituspalveluyrityksessä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun riskikomitean jäsenillä on oltava riittävät tiedot, taidot ja asiantuntemus, jotta he voivat täysimääräisesti ymmärtää sijoituspalveluyrityksen riskistrategian ja riskinottohalun sekä hallita ja valvoa niitä. Heidän on varmistettava, että riskikomitea antaa ylimmälle hallintoelimelle neuvoja sijoituspalveluyrityksen senhetkisestä ja tulevasta kokonaisriskinottohalusta ja ‑strategiasta ja avustaa ylintä hallintoelintä sen valvoessa, että toimiva johto panee tämän strategian täytäntöön. Kokonaisvastuu yrityksen riskistrategioista ja ‑politiikoista säilyy ylimmällä hallintoelimellä.

5.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että valvontatehtäväänsä hoitava ylin hallintoelin ja sen riskikomitea, jos sellainen on perustettu, saavat tietoa riskeistä, joille yritys altistuu tai voi altistua.

27 artiklaAsiakkaisiin kohdistuva riski, markkinaan kohdistuva riski ja yritykseen kohdistuva riski

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että sijoituspalveluyritysten käytössä on tehokkaat strategiat, toimintatavat, prosessit ja järjestelmät, joilla tunnistetaan, mitataan, hallitaan ja valvotaan seuraavia seikkoja:

a)  asiakkaisiin kohdistuvan riskin kaikki merkittävät aiheuttajat sekä niiden vaikutukset;

b)  markkinaan kohdistuvan riskin kaikki merkittävät aiheuttajat sekä niiden vaikutukset;

c)  sijoituspalveluyritykseen kohdistuvat riskit, erityisesti riskit, jotka johtuvat sen kaupankäyntitoiminnoista, kun se käy kauppaa omaan lukuunsa, ja riskit, jotka liittyvät asiakaskohtaisista tai asiakaskokonaisuuskohtaisista vastuista johtuvaan keskittymäriskiin;

d)  likviditeettiriski tarkoituksenmukaisten ajanjaksojen ajan, myös päivänsisäisesti, sen varmistamiseksi, että sijoituspalveluyritys ylläpitää riittäväntasoisesti likviditeettiä.

Strategioiden, toimintatapojen, prosessien ja järjestelmien on oltava oikeassa suhteessa sijoituspalveluyrityksen monimuotoisuuteen, riskiprofiiliin ja toiminnan laajuuteen sekä ylimmän hallintoelimen vahvistamaan riskien sietorajaan, ja niissä on otettava huomioon sijoituspalveluyrityksen merkityksellisyys järjestelmän kannalta jokaisessa jäsenvaltiossa, jossa se harjoittaa liiketoimintaa.

2.  Poiketen siitä, mitä 23 artiklassa säädetään, 1 kohdan a ja c alakohtaa, kun on kyse keskittymäriskistä, ja d alakohtaa sovelletaan sijoituspalveluyrityksiin, jotka täyttävät [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 12 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset.

3.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä 54 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sellaisten tietojen täsmentämiseksi, joilla varmistetaan, että sijoituspalveluyritysten strategiat, toimintatavat, prosessit ja järjestelmät ovat tehokkaita. Komissio ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden ja erityisesti uusien rahoitustuotteiden ja tilinpäätösstandardien kehityksen sekä kehityksen, jolla helpotetaan valvontakäytäntöjen lähentymistä.

28 artiklaPalkitsemisjärjestelmät

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että sijoituspalveluyritykset noudattavat laatiessaan ja soveltaessaan palkitsemisjärjestelmää, joka koskee toimivaa johtoa, riskinottoa edellyttävissä tehtävissä toimivia henkilöitä, valvontatoiminnoissa työskenteleviä henkilöitä sekä kaikkia henkilöstön jäseniä, joiden palkitsemisen kokonaismäärä on vähintään yhtä suuri kuin toimivan johdon ja riskinottoa edellyttävissä tehtävissä toimivien henkilöiden pienimmän palkitsemisen määrä, sekä joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus sijoituspalveluyrityksen tai sen hallinnoimien varojen riskiprofiiliin, seuraavia periaatteita:

a)  palkitsemisjärjestelmä on selkeästi dokumentoitu ja oikeassa suhteessa sijoituspalveluyrityksen kokoon, sisäiseen organisaatioon ja luonteeseen sekä sen toiminnan laajuuteen ja monimuotoisuuteen;

a a)  palkitsemisjärjestelmä on syrjimätön, mikä tarkoittaa, että samasta tai vastaavasta työstä palkitaan sukupuolesta riippumatta samoin;

b)  palkitsemisjärjestelmä on yhdenmukainen hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä;

b a)  palkitsemisjärjestelmässä otetaan lyhyen aikavälin kannattavuuden lisäksi huomioon tehtyjen sijoituspäätösten pitkän aikavälin vaikutukset;

c)  palkitsemisjärjestelmään sisältyy toimia, joilla vältetään eturistiriidat, kannustetaan vastuulliseen liiketoimintaan ja edistetään riskitietoisuutta ja varovaisuutta riskinotossa;

d)  valvontatehtäväänsä hoitava ylin hallintoelin hyväksyy ja säännöllisesti arvioi palkitsemisjärjestelmän ja vastaa yleisesti sen täytäntöönpanosta;

e)  valvontatoiminnot tarkastavat palkitsemisjärjestelmän täytäntöönpanon keskitetysti, riippumattomasti ja sisäisesti;

f)  valvontatoiminnoissa työskentelevät henkilöt ovat riippumattomia valvonnassaan olevista liiketoimintayksiköistä, heillä on asianmukainen toimivalta ja heidän palkitsemisensa perustuu heidän tehtäviinsä liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen riippumatta siitä, millainen on heidän valvonnassaan olevien liiketoiminta-alueiden tulos;

g)  jäljempänä 31 artiklassa tarkoitettu palkitsemiskomitea tai, jos tällaista komiteaa ei ole perustettu, valvontatehtäväänsä hoitava ylin hallintoelin valvoo riskienhallinnasta ja valvontatoiminnoista vastaavien ylimpien toimihenkilöiden palkitsemista suoraan;

h)  palkitsemisjärjestelmässä erotetaan, ottaen huomioon kansalliset palkan määräytymissäännöt, selvästi toisistaan perusteet, joilla määritetään seuraavat seikat:

i)   palkitseminen kiinteälle perusmäärälle (kiinteä palkkio), jossa ensisijaisesti otetaan huomioon merkityksellinen työkokemus ja organisaatiovastuu sellaisina kuin ne vahvistetaan työntekijän toimenkuvassa osana työsuhteen ehtoja;

ii)   palkitseminen muuttuvalle osalle (muuttuva palkkio), jossa otetaan huomioon työntekijän kestävä ja riskien kannalta tarkoituksenmukainen suorituskyky sekä työntekijän toimenkuvassa vaadittujen tavoitteiden ylittyminen.

i)  riittävän suuri osuus palkitsemisen kokonaismäärästä säilytetään kiinteänä, jotta pystytään noudattamaan täysin joustavaa muuttuvan palkitsemisen politiikkaa, jonka mukaisesti muuttuva palkkio voidaan myös jättää maksamatta.

2.  Sovellettaessa 1 kohdan i alakohtaa jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että sijoituspalveluyritykset määrittelevät palkitsemisjärjestelmiensä kokonaismäärän kiinteiden ja muuttuvien osien asianmukaiset suhteet ottaen huomioon sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnan ja siihen liittyvät riskit sekä 1 kohdassa tarkoitettujen eri henkilöstöryhmien vaikutuksen sijoituspalveluyrityksen riskiprofiiliin.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyritykset soveltavat 1 kohdassa tarkoitettuja periaatteita tavalla, joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon, sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen.

4.  EPV laatii EAMV:tä kuultuaan luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään asianmukaiset perusteet sellaisten henkilöstöryhmien yksilöimiseksi, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus sijoituspalveluyrityksen riskiprofiiliin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. EPV ja EAMV ottavat asianmukaisesti huomioon rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta 30 päivänä huhtikuuta 2009 annetun komission suosituksen 2009/384/EY sekä yhteissijoitusyrityksistä annetun direktiivin, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin ja toisen rahoitusmarkkinadirektiivin nykyiset palkitsemista koskevat ohjeet ja pyrkivät minimoimaan poikkeamat voimassa olevista säännöksistä.

EPV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [yhdeksän kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

29 artikla

Poikkeuksellista julkista rahoitustukea saavat sijoituspalveluyritykset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun sijoituspalveluyritys saa poikkeuksellista julkista rahoitustukea, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 28 alakohdassa, se ei maksa muuttuvia palkkioita.

30 artiklaMuuttuva palkkio

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyrityksen myöntämä ja maksama muuttuva palkkio ylimmälle johdolle, riskinottoa edellyttävissä tehtävissä toimiville henkilöille, valvontatoiminnoissa työskenteleville henkilöille, kaikille henkilöstön jäsenille, jotka kuuluvat palkitsemisensa kokonaismäärän perusteella samaan palkkaryhmään kuin ylin johto, ja riskinottoa edellyttävissä tehtävissä toimiville henkilöille, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus sijoituspalveluyrityksen tai sen hallinnoimien varojen riskiprofiiliin, täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

a)  jos muuttuva palkkio perustuu työsuoritukseen, sen kokonaismäärän on perustuttava kokonaisarvioon asianomaisen henkilön ja asianomaisen liiketoimintayksikön suorituksesta ja sijoituspalveluyrityksen kokonaistuloksesta;

b)  kun arvioidaan yksittäistä työsuoritusta, on otettava huomioon taloudelliset ja muut perusteet;

c)  a alakohdassa tarkoitetun työsuorituksen arvioinnin on perustuttava monivuotiseen ajanjaksoon, ja siinä otetaan huomioon sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnan perussykli ja sen liiketoimintariskit;

d)  muuttuva palkkio ei saa vaikuttaa sijoituspalveluyrityksen kykyyn varmistaa terve pääomapohja;

e)  muuttuvaa palkkiota ei saa taata muille kuin uusille henkilöstön jäsenille ja heillekin vain heidän ensimmäisenä työskentelyvuotenaan;

f)  työsopimuksen ennenaikaiseen päättymiseen perustuvien maksujen perustuttava henkilön pitkän aikavälin tulokseen eikä niillä saa palkita epäonnistumista tai väärinkäytöstä;

g)  palkitsemispakettien, jotka liittyvät korvauksiin tai ulosostoihin aiemmista työsopimuksista, on oltava sijoituspalveluyrityksen pitkän aikavälin etujen mukaisia;

h)  suoritusarvioinnissa, jota käytetään muuttuvien palkkioiden poolien laskemisen perustana, on otettava huomioon kaikentyyppiset nykyiset ja tulevat riskit ja pääomakustannukset sekä maksuvalmius, joita edellytetään asetuksessa (EU) ---/---- [IFR];

i)  muuttuvien palkkioiden jakautumisessa sijoituspalveluyrityksen sisällä on otettava myös huomioon kaikentyyppiset nykyiset ja tulevat riskit;

j)  vähintään 40 prosenttia muuttuvan palkkion määrästä on koostuttava seuraavista instrumenteista:

1)  osakkeet tai vastaavat omistusosuudet kyseisen sijoituspalveluyrityksen oikeudellisen rakenteen mukaan;

2)  osakesidonnaiset välineet tai vastaavat muut kuin käteisinstrumentit kyseisen sijoituspalveluyrityksen oikeudellisen rakenteen mukaan;

3)  ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumentit tai toissijaiset (T2) instrumentit tai muut instrumentit, jotka voidaan muuttaa täysin ydinpääomaksi (CET1) tai joiden pääoman määrän kirjanpitoarvoa voidaan alentaa ja joissa otetaan asianmukaisella tavalla huomioon kyseisen sijoituspalveluyrityksen luottokelpoisuus toimintaa jatkavana yksikkönä;

j a)  poiketen siitä, mitä j alakohdassa säädetään, mikäli sijoituspalveluyritys ei laske liikkeeseen mitään kyseisessä alakohdassa tarkoitetuista rahoitusvälineistä, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä samojen tavoitteiden mukaisten vaihtoehtoisten järjestelyjen käytön;

k)  vähintään 50 prosenttia muuttuvasta palkkiosta on lykättävä viiden vuoden ajalle tapauksen mukaan riippuen sijoituspalveluyrityksen liiketoimintasyklistä, sen liiketoiminnan luonteesta, sen riskeistä ja kyseisen henkilön tehtävistä, paitsi silloin jos muuttuva palkkio on erityisen suuri, jolloin myöhemmin maksettavaksi lykättävä määrä on vähintään 60 prosenttia;

l)  muuttuvaa palkkiota on supistettava 100 prosenttiin saakka, jos sijoituspalveluyrityksen taloudellinen tulos on heikko tai tappiollinen, myös käyttäen riskiperusteista alennusta ja takaisinperintää, jos sijoituspalveluyritysten asettamat sellaiset perusteet täyttyvät, jotka erityisesti kattavat seuraavat tilanteet:

i) kyseinen henkilö on osallistunut tai on ollut vastuussa menettelystä, josta on koitunut merkittäviä tappioita sijoituspalveluyritykselle;

ii) kyseistä henkilöä ei enää pidetä soveliaana ja luotettavana;

m)  lisäeläke-etuuksien on oltava sopusoinnussa sijoituspalveluyrityksen liiketoimintastrategian, tavoitteiden, arvojen ja pitkän aikavälin etujen kanssa.

2.  Sovellettaessa 1 kohtaa toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava seuraavat seikat:

a)  28 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt eivät saa käyttää henkilökohtaisia suojausstrategioita tai palkitsemiseen ja vahinkovastuuseen liittyvää vakuuttamista 1 kohdassa tarkoitettujen periaatteiden heikentämiseksi;

b)  muuttuvaa palkkiota ei saa maksaa rahoitusjärjestelyin tai menetelmin, jotka helpottavat tämän direktiivin tai asetuksen (EU) ---/---- [IFR] noudattamatta jättämistä.

3.  Kun sovelletaan 1 kohdan j alakohtaa, siinä tarkoitettuihin välineisiin on sovellettava asianmukaista yhtiössä säilytettävää voittoa koskevaa politiikkaa, jonka tarkoituksena on saada yksityishenkilön kannustimet vastaamaan sijoituspalveluyrityksen, sen velkojien ja asiakkaiden pitkän aikavälin etuja. Jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa asettaa näiden välineiden tyyppiä ja rakennetta koskevia rajoituksia tai kieltää tiettyjen muuttuvien palkkioiden välineiden käyttö.

Sovellettaessa 1 kohdan k alakohtaa oikeus saada muuttuva palkkio syntyy portaittain suhteessa lykkäysajan kulumiseen.

Sovellettaessa 1 kohdan m alakohtaa, jos työntekijä lähtee sijoituspalveluyrityksen palveluksesta ennen eläkeikää, sijoituspalveluyrityksen on pidätettävä lisäeläke‑etuudet viiden vuoden ajan j alakohdassa tarkoitettuina välineinä. Jos työntekijä saavuttaa eläkeiän, lisäeläke-etuudet on maksettava työtekijälle j alakohdassa tarkoitettuina välineinä, edellyttäen että työntekijä säilyttää etuuksia sijoituspalveluyrityksessä viiden vuoden ajan.

4.  Edellä olevan 1 kohdan j ja k alakohdan ja 3 kohdan kolmannen alakohdan säännöksiä ei sovelleta

a)  sijoituspalveluyritykseen, jonka taseeseen kuuluvien ja taseen ulkopuolisten varojen arvo on keskimäärin enintään 100 miljoonaa euroa tiettyä tilikautta edeltävällä neljän vuoden jaksolla;

b)  yksityishenkilöön, jonka muuttuva palkkio on enintään 50 000 euroa, eikä palkkio vastaa yli neljännestä henkilön vuotuisesta kokonaispalkasta.

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, että sijoituspalveluyrityksiin, joiden varojen arvo on alle a alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon, ei sovelleta poikkeusta niiden toiminnan luonteen ja laajuuden, sisäisen organisaation tai tapauksen mukaan sen ryhmän ominaisuuksien vuoksi, johon ne kuuluvat.

Poiketen siitä, mitä b alakohdassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, että henkilöihin, joiden vuotuinen muuttuva palkkio on alle b alakohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen, ei sovelleta poikkeusta kansallisten markkinoiden palkitsemiskäytäntöjen erityispiirteiden tai kyseisten henkilöiden työtehtävien ja toimenkuvan luonteen vuoksi.

5.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoituspalveluyritykset soveltavat tämän artiklan säännöksiä palkkioihin, jotka myönnetään palveluista tai työsuorituksesta 23 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua arviointia seuraavana tilikautena.

6.  EPV laatii EAMV:tä kuultuaan luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään sellaiset välineluokat, jotka täyttävät 1 kohdan j alakohdan 3 alakohdassa säädetyt edellytykset.

EPV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [yhdeksän kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

31 artiklaPalkitsemiskomitea

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ▌sijoituspalveluyritykset, jotka eivät täytä 30 artiklan 4 kohdan a alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia, perustavat palkitsemiskomitean. Palkitsemiskomitean on oltava sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen, ja sen on pätevästi ja itsenäisesti arvioitava palkitsemisjärjestelmää ja -käytäntöjä sekä riskienhallintaa ja pääomien ja maksuvalmiuden hoitoa varten luotuja kannustimia. Yritysryhmässä palkitsemiskomitea voi myös olla koko ryhmän palkitsemiskomitea.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ▌palkitsemiskomitea vastaa palkitsemista koskevien päätösten valmistelusta, mukaan luettuina ne ylimmän hallintoelimen tekemät päätökset, joilla on vaikutuksia kyseisen laitoksen riskeihin ja niiden hallintaan. Palkitsemiskomitean puheenjohtajan sekä jäsenten on oltava sellaisia ylimmän hallintoelimen jäseniä, jotka eivät vastaa sijoituspalveluyrityksen päivittäisestä johtamisesta. Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään työntekijöiden edustuksesta ylimmässä hallintoelimessä, palkitsemiskomiteaan on kuuluttava yksi tai useampia työtekijöiden edustajia.

3.  Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä valmistellessaan palkitsemiskomitean on otettava huomioon yleinen etu sekä sijoituspalveluyrityksen osakkeenomistajien, sijoittajien ja muiden sidosryhmien pitkän aikavälin edut.

32 artiklaPalkitsemisjärjestelmän valvonta

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset keräävät [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 51 artiklan c, d ja f alakohdan mukaisesti julkistettuja tietoja ja käyttävät niitä palkitsemisjärjestelmien kehityssuuntien ja käytäntöjen vertailemiseen. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kyseiset tiedot EPV:lle.

2.  EPV vertailee toimivaltaisten viranomaisten 1 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen perusteella palkitsemiskehitystä ja -käytäntöjä unionin tasolla.

3.  EPV antaa EAMV:tä kuultuaan ohjeet, joissa täsmennetään moitteettomien palkitsemisjärjestelmien soveltaminen. Näissä ohjeissa on otettava huomioon ainakin 28–31 artiklassa tarkoitetut vaatimukset ja komission suosituksessa 2009/384/EY(24) esitetyt moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat periaatteet.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyritykset toimittavat toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä tiedot kunkin sijoituspalveluyrityksen luonnollisten henkilöiden määrästä, joiden palkkiot ovat miljoona euroa tai enemmän tilikautta kohden, mukaan lukien tiedot näiden henkilöiden tehtävien kuvauksesta, liiketoiminta-alueesta sekä palkan, tulospalkkioiden, pitkän aikavälin palkkioiden ja eläkemaksujen keskeisistä perusteista; tiedot on toimitettava miljoonan euron palkkaryhmittäin. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava nämä tiedot EPV:lle, joka julkaisee ne kotijäsenvaltioiden osalta koostetusti käyttäen yhteistä raportointikaavaa. EPV voi EAMV:tä kuultuaan laatia ohjeita helpottamaan tämän kohdan täytäntöönpanoa ja varmistamaan kerättyjen tietojen yhdenmukaisuuden.

32 a artikla

EPV:n kertomus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvistä riskeistä

EPV laatii kertomuksen sellaisten teknisten perusteiden käyttöönotosta, jotka koskevat altistumista toiminnalle, joka on kiinteässä yhteydessä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviin tavoitteisiin riskejä koskevassa vakavaraisuuden arviointiprosessissa, jotta voidaan arvioida tällaisten riskien mahdollisia lähteitä ja vaikutuksia sijoituspalveluyrityksiin, ottaen huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien luokittelun [lisätään säädösviittaus, kun se on saatavilla].

Edellä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun EPV:n kertomukseen on sisällyttävä ainakin:

a)  ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien, fyysisten riskien ja muutosriskien määritelmä; tähän sisältyvät varojen arvon alenemiseen sääntelyn muuttumisen johdosta liittyvät riskit, tällaisten riskien arvioinnin kannalta merkittävät laadulliset ja määrälliset perusteet ja tunnusluvut sekä menetelmä sen arvioimiseksi, voiko tällaisia riskejä aiheutua lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ja voiko niillä olla olennainen taloudellinen vaikutus sijoituspalveluyritykseen;

b)  arvio siitä, voivatko tiettyjen varojen merkittävät keskittymät lisätä sijoituspalveluyritykselle aiheutuvia ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä, fyysisiä riskejä ja muutosriskejä;

c)  kuvaus prosesseista, joita sijoituspalveluyritys voi käyttää ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien, fyysisten riskien ja muutosriskien havaitsemiseen, arviointiin ja hallitsemiseen;

d)  perusteet, muuttujat ja tunnusluvut, joita valvojat ja laitokset voivat käyttää arvioidessaan vakavaraisuuden arviointiprosessissa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien riskien lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutuksia.

EPV toimittaa kertomuksen havainnoistaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta].

Tämän kertomuksen pohjalta EPV voi tarvittaessa hyväksyä ohjeita, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä koskevien perusteiden käyttöönottoa vakavaraisuuden arviointiprosessissa ja joissa otetaan huomioon tässä artiklassa tarkoitetun EPV:n kertomuksen havainnot.

3 jakso

Vakavaraisuuden arviointiprosessi

33 artikla Vakavaraisuuden arviointi

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava sijoituspalveluyritysten tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] noudattamiseksi käyttöön ottamia järjestelyjä, strategioita, prosesseja ja mekanismeja ja arvioitava kaikki seuraavat seikat sijoituspalveluyritysten riskien hyvän hallinnan ja kattamisen varmistamiseksi:

a)  edellä 27 artiklassa tarkoitetut riskit;

b)  sijoituspalveluyrityksen vastuiden maantieteellinen sijaintipaikka;

c)  sijoituspalveluyrityksen liiketoimintamalli;

d)  järjestelmäriskin arviointi ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 1093/2010 23 artiklan mukainen järjestelmäriskin tunnistaminen ja mittaaminen tai EJRK:n antamat suositukset;

d a)  sellaisten verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen kohdistuvat riskit, joita sijoituspalveluyritykset käyttävät toiminnassaan prosessiensa ja tietojensa luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi;

e)    kohdistuuko sijoituspalveluyritykseen kaupankäyntivarastoon kuulumattomista toimista syntyvä korkoriski;

f)    sijoituspalveluyritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät sekä ylimmän hallintoelimen jäsenten kyky hoitaa tehtäviään.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset päättävät 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin toteuttamistiheyden ja tarkastelujen syvyyden ja soveltavat siinä suhteellisuusperiaatetta ottamalla huomioon kyseessä olevien sijoituspalveluyritysten toiminnan suuruuden ja merkityksen koko rahoitusjärjestelmälle sekä toiminnan luonteen, laajuuden ja monimuotoisuuden.

Toimivaltaisten viranomaisten on suoritettava tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu arviointi sijoituspalveluyrityksistä, jotka täyttävät [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 12 artiklan 1 kohdassa vahvistetut vaatimukset, vain jos viranomaiset päättävät, että näiden yritysten koko, systeeminen merkitys ja luonne sekä niiden toiminnan laajuus ja monimuotoisuus edellyttävät tällaista arviointia.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos arviointi osoittaa, että sijoituspalveluyritys voi aiheuttaa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 23 artiklassa tarkoitetun järjestelmäriskin, toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat EPV:lle viipymättä arvioinnin tuloksista.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin, jos 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu arviointi on osoittanut, että sijoituspalveluyrityksen oman pääoman taloudellinen arvo on laskenut yli 15 prosenttia sen ensisijaisen pääoman arvosta, ja lasku johtuu yllättävästä ja odottamattomasta korkomuutoksesta, joka on vahvistettu yhtenä [direktiivin 2013/36/EU 98 artiklan 5 kohdan mukaisesti annetussa komission delegoidussa asetuksessa] täsmennetystä kuudesta korkoihin sovellettavasta valvonnallisesta häiriöskenaariosta.

5.  Toimivaltaisten viranomaisten on 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua arviointia tehdessään saatava tutustua ylimmän hallintoelimen ja sen komiteoiden kokousten esityslistoihin, pöytäkirjoihin ja liiteasiakirjoihin sekä ylimmän hallintoelimen toiminnan sisäisen ja ulkoisen arvioinnin tuloksiin.

6.  Siirretään komissiolle valta hyväksyä 54 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sellaisten tietojen täsmentämiseksi, joilla varmistetaan, että sijoituspalveluyritysten järjestelyt, strategiat, prosessit ja mekanismit varmistavat kyseisten yritysten riskien hyvän hallinnan ja kattamisen. Komissio ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden ja erityisesti uusien rahoitustuotteiden ja tilinpäätösstandardien kehityksen sekä kehityksen, jolla helpotetaan valvontakäytäntöjen lähentymistä.

34 artiklaSisäisten mallien käyttöä koskevan luvan jatkuva tarkastelu

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset tarkastelevat jatkuvasti ja vähintään joka kolmas vuosi, täyttävätkö sijoituspalveluyritykset [asetuksen (EU) ---/----] 22 artiklassa tarkoitetut sisäisten mallien käyttöä koskevan luvan edellytykset. Toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti otettava huomioon sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnan muutokset ja kyseisten mallien soveltaminen uusiin tuotteisiin sekä tarkasteltava ja arvioitava sitä, soveltaako sijoituspalveluyritys kehittyneitä ja ajan tasalla olevia tekniikoita ja käytäntöjä näissä malleissaan. Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että olennaiset puutteet, joita havaitaan riskien kattamisessa sijoituspalveluyrityksen sisäisillä malleilla, korjataan, tai toteutettava toimia puutteiden vaikutusten lieventämiseksi esimerkiksi määräämällä pääomavaatimuksen korotuksia tai korottamalla kertoimia.

2.  Jos markkinaan kohdistuvan riskin sisäisen mallin tapauksessa useat asetuksen (EU) N:o 575/2013 366 artiklassa tarkoitetut ylitykset osoittavat, etteivät mallit ole tai ole enää tarkkoja, toimivaltaisten viranomaisten on peruutettava lupa sisäisten mallien käyttöön tai toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että malleja parannetaan viipymättä ja asetetussa aikataulussa.

3.  Jos sijoituspalveluyritys, jolle on myönnetty lupa käyttää sisäisiä malleja, ei enää täytä kyseisten mallien soveltamista koskevia vaatimuksia, toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava joko osoitusta siitä, että noudattamatta jättämisen vaikutus on vähäinen, tai vaatimusten täyttämistä koskevan suunnitelman ja määräajan esittämistä. Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava parannuksia esitettyyn suunnitelmaan, jos on epätodennäköistä, että sen tuloksena on täydellinen vaatimustenmukaisuus tai jos määräaika ei ole asianmukainen.

Jos on epätodennäköistä, että sijoituspalveluyritys noudattaa vaatimuksia asetetussa määräajassa, tai se ei ole tyydyttävällä tavalla osoittanut, että noudattamatta jättämisen vaikutus on vähäinen, jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että toimivaltaiset viranomaiset peruuttavat luvan käyttää sisäisiä malleja tai rajoittavat sen koskemaan aloja, joilla vaatimukset täyttyvät, tai aloja, joilla vaatimustenmukaisuus voidaan saavuttaa asianmukaisessa määräajassa.

4.  EPV analysoi eri sijoituspalveluyritysten sisäisiä malleja ja sitä, miten sisäisiä malleja käyttävät sijoituspalveluyritykset käsittelevät samanlaisia riskejä tai vastuita.

Johdonmukaisten, tehokkaiden ja vaikuttavien valvontakäytäntöjen edistämiseksi EPV laatii kyseisen analyysin pohjalta ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeita viitearvoineen siitä, miten sijoituspalveluyritysten olisi käytettävä sisäisiä malleja ja miten näiden sisäisten mallien olisi käsiteltävä samanlaisia riskejä tai vastuita.

Jäsenvaltioiden on kannustettava toimivaltaisia viranomaisia ottamaan huomioon kyseisen analyysin ja kyseiset ohjeet 1 kohdassa tarkoitettua tarkastelua varten.

4 jakso

Valvontatoimenpiteet ja -valtuudet

35 artiklaValvontatoimenpiteet

Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava sijoituspalveluyrityksiä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet varhaisessa vaiheessa seuraaviin merkityksellisiin ongelmiin puuttumiseksi:

a)  sijoituspalveluyritys ei täytä tämän direktiivin tai [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] vaatimuksia;

b)  toimivaltaisilla viranomaisilla on näyttöä siitä, että sijoituspalveluyritys ei todennäköisesti noudata [asetusta (EU) ---/----[IFR]] tai tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja säännöksiä seuraavan 12 kuukauden aikana.

36 artiklaValvontavaltuudet

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on sellaiset valvontavaltuudet puuttua sijoituspalveluyritysten toimintaan, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien hoitamiseksi oikeasuhteisella tavalla.

2.  Sovellettaessa 33 artiklaa, 34 artiklan 3 kohtaa ja 35 artiklaa sekä [asetusta (EU) ---/----[IFR]] toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava valtuudet

a)  vaatia, että sijoituspalveluyrityksillä on lisää pääomaa [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 11 artiklassa säädettyjen vaatimuksen lisäksi tämän direktiivin 37 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti tai että vaaditun pääoman määrää mukautetaan näiden sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan olennaisten muutosten yhteydessä;

b)  vaatia tehostamaan 22 ja 24 artiklan mukaisesti käyttöön otettuja järjestelyjä, prosesseja, mekanismeja ja strategioita;

c)  vaatia sijoituspalveluyrityksiä esittämään suunnitelma tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] mukaisten valvontavaatimusten noudattamiseksi sekä asettaa enintään yhden vuoden pituinen määräaika sen täytäntöönpanolle ja vaatia parannuksia suunnitelmaan sen soveltamisalan ja aikataulun osalta;

d)  vaatia sijoituspalveluyrityksiä soveltamaan erityistä politiikkaa varausten tekemiseksi tai erityistä varojen käsittelyä pääomavaatimusten osalta;

e)  rajoittaa tai supistaa sijoituspalveluyritysten liiketoimintaa, toimintoja tai verkostoa tai kehottaa sijoituspalveluyritystä päättämään sellainen toiminta, josta aiheutuu liian suuria riskejä sijoituspalveluyrityksen taloudelliselle vakaudelle;

f)  vaatia sijoituspalveluyrityksiä vähentämään niiden toimintaan, tuotteisiin ja järjestelmiin, myös ulkoistettuihin toimintoihin, sisältyvää riskiä;

g)  vaatia sijoituspalveluyrityksiä rajoittamaan muuttuvan palkkion määrä tietyksi prosenttiosuudeksi nettotuloista, jos palkkion määrä on ristiriidassa terveen pääomapohjan säilyttämisen kanssa;

h)  vaatia sijoituspalveluyrityksiä käyttämään nettovoittoja omien varojen vahvistamiseen;

i)  rajoittaa sijoituspalveluyrityksen osakkeenomistajille, jäsenille tai ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenttien haltijoille tapahtuvaa voitonjakoa tai koronmaksua tai kieltää se edellyttäen, että kieltoa ei voida katsoa sijoituspalveluyrityksen maksulaiminlyönniksi;

j)  asettaa lisäraportointia tai useammin tapahtuvaa raportointia koskevia vaatimuksia, jotka ovat tiukempia kuin tässä direktiivissä ja [asetuksessa (EU) ---/----[IFR]] säädetyt vaatimukset, mukaan luettuna pääoma- ja maksuvalmiuspositioita koskeva raportointi;

k)  asettaa erityisiä maksuvalmiusvaatimuksia;

l)  vaatia antamaan lisätietoja▌;

l a)  vaatia sijoituspalveluyrityksiä vähentämään niiden verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuuteen kohdistuvia riskejä yritysten prosessien ja tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Sovellettaessa j alakohtaa toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa lisäraportointia tai useammin tapahtuvaa raportointia koskevia vaatimuksia sijoituspalveluyrityksille vain, jos ilmoitettavat tiedot eivät ole päällekkäisiä muiden tietojen kanssa ja jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)  jompikumpi 35 artiklan a tai b alakohdassa tarkoitetuista edellytyksistä on täyttynyt;

b)  toimivaltainen viranomainen katsoo tarpeelliseksi kerätä 35 artiklan b alakohdassa tarkoitettua näyttöä;

b a)  lisätietoja tarvitaan sijoituspalveluyrityksen 33 artiklassa tarkoitetun vakavaraisuuden arviointiprosessin ajan.

Tietojen katsotaan olevan päällekkäisiä, jos toimivaltaisella viranomaisella on jo hallussaan samat tai olennaisilta osin samat tiedot, toimivaltainen viranomainen voi tuottaa ne tai sama toimivaltainen viranomainen voi saada ne muilla keinoilla kuin vaatimalla sijoituspalveluyritystä ilmoittamaan ne. Toimivaltainen viranomainen ei saa vaatia näitä lisätietoja, jos tiedot ovat toimivaltaisen viranomaisen saatavilla eri muodossa tai tarkkuustasolla kuin ilmoitettavat lisätiedot eikä eri muoto tai tarkkuustaso estä sitä tuottamasta olennaisilta osin vastaavia tietoja.

37 artiklaPääoman lisävaatimus

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on asetettava 36 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pääoman lisävaatimus ainoastaan silloin, kun ne toteavat 35 ja 36 artiklan mukaisesti suoritettujen tarkastelujen perusteella, että sijoituspalveluyritys on jossakin seuraavista tilanteista:

a)  sijoituspalveluyritykseen kohdistuu riskejä tai riskitekijöitä, joita ei ole ▌riittävästi katettu jollakin [asetuksessa (EU) ---/----[IFR]] ▌säädetyllä K-tekijällä;

b)  sijoituspalveluyritys ei vastaa 22 ja 24 artiklassa asetettuja vaatimuksia ja muiden hallinnollisten toimenpiteiden soveltaminen ei todennäköisesti riittävästi paranna järjestelyjä, prosesseja, mekanismeja ja strategioita niin nopeasti kuin olisi tarpeen;

c)  kaupankäyntivarastoon sovellettava varovainen arvostaminen ei riitä siihen, että sijoituspalveluyrityksellä olisi mahdollisuus myydä tai suojata positionsa lyhyen ajan kuluessa ilman merkittäviä tappioita normaaleissa markkinaolosuhteissa;

d)  34 artiklassa tarkoitetussa arvioinnissa ilmenee, että sallittujen sisäisten mallien soveltamista koskevat vaatimukset eivät täyty, ja se todennäköisesti johtaa riittämättömiin pääoman tasoihin;

e)  sijoituspalveluyritys ei toistuvasti kykene saavuttamaan tai ylläpitämään 38 artiklan 1 kohdassa säädettyä pääoman lisäyksen riittävää tasoa.

4.  Toimivaltaisten viranomaisten on edellytettävä, että sijoituspalveluyritykset täyttävät 36 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun pääoman lisävaatimuksen omilla varoilla seuraavien edellytysten mukaisesti:

a)  vähintään kolme neljäsosaa pääoman lisävaatimuksesta on täytettävä ensisijaisella pääomalla (T1);

b)  vähintään kolmen neljäsosan ensisijaisesta pääomasta (T1) on muodostuttava ydinpääomasta (CET1);

c)  kyseisiä omia varoja ei saa käyttää [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 11 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa vahvistettujen pääomavaatimusten täyttämiseen.

5.  Toimivaltaisen viranomaisen on perusteltava kirjallisesti päätös asettaa pääoman lisävaatimus 36 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla antamalla selkeä selvitys tämän artiklan 1 ▌kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskevasta täysimääräisestä arvioinnista. Tähän sisältyvät tämän artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa erityiset perustelut siitä, miksi 38 artiklan 1 kohdan mukaan vahvistetun pääoman tason ei enää katsota riittävän.

6.  EPV laatii EAMV:tä kuultuaan teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään

a)  riskit ja riskitekijät, joiden ei katsota olevan katettu K-tekijöillä, ja näiden riskien ja riskitekijöiden osalta [asetuksessa (EU) ---/----[IFR]] vahvistetut ohjeelliset määrälliset tunnusluvut ja laadulliset riskinarvioinnit, joita toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä;

b)  tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ilmaus ”ei riittävästi katettu”;

c)  tapaukset, joissa toimivaltaisilla viranomaisilla on lupa asettaa pääoman lisävaatimus, jos riittäväksi katsottavan pääoman määrä, tyyppi ja jakautuminen ovat korkeammat kuin [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] kolmannessa osassa vahvistettu sijoituspalveluyrityksen pääomavaatimus;

d)  lisäpääoman enimmäismäärät, joita sijoituspalveluyrityksiltä voidaan vaatia.

EPV:n on varmistettava, että teknisten sääntelystandardien luonnokset ovat oikeasuhteisia ottaen huomioon

i)  sijoituspalveluyrityksille ja toimivaltaisille viranomaisille aiheutuva täytäntöönpanorasitus;

ii)  se mahdollisuus, että korkeammat pääomavaatimukset, joita sovelletaan, kun sijoituspalveluyritykset eivät käytä sisäisiä malleja, voivat oikeuttaa alempien pääomavaatimusten käyttöönoton, kun riskejä ja riskitekijöitä arvioidaan 2 kohdan mukaisesti.

EPV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [yhdeksän kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

38 artiklaPääoman riittävyyttä koskevat ohjeet

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että sijoituspalveluyritysten pääoman taso ylittää 22 artiklan perusteella riittävästi [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] kolmannessa osassa ja tässä direktiivissä asetetut vaatimukset, myös 36 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut pääoman lisävaatimukset, sen varmistamiseksi, että

a)  suhdannevaihtelut eivät johda kyseisten vaatimusten rikkomiseen;

b)  sijoituspalveluyrityksen pääoma voi kattaa vakavaraisuuden arviointiprosessin yhteydessä havaitut mahdolliset tappiot ja riskit.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on tarkasteltava säännöllisesti kunkin sijoituspalveluyrityksen 1 kohdan mukaisesti asettaman pääoman tasoa ja tarpeen mukaan ilmoitettava kyseiselle sijoituspalveluyritykselle tämän tarkastelun päätelmistä ja myös 1 kohdan mukaisista pääoman tason mukauttamista koskevista odotuksista. Tällaiseen ilmoitukseen on sisällyttävä päivämäärä, johon mennessä toimivaltainen viranomainen edellyttää mukautuksen olevan valmis.

39 artikla Yhteistyö kriisinratkaisuviranomaisten kanssa

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on kuultava kriisinratkaisuviranomaisia ennen kuin ne asettavat 36 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun pääoman lisävaatimuksen ja ennen kuin ne ilmoittavat sijoituspalveluyrityksille 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti pääoman tason mukauttamisesta koskevista odotuksista. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kriisinratkaisuviranomaisille kaikki käytettävissä olevat tiedot tähän tarkoitukseen.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava asianomaisille kriisinratkaisuviranomaisille 36 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesta pääoman lisävaatimuksesta ja mahdollisista 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista mukauttamista koskevista odotuksista.

40 artiklaJulkistamisvaatimukset

Jäsenvaltioiden on annettava toimivaltaisille viranomaisille valtuudet

a)  vaatia sijoituspalveluyrityksiä julkistamaan [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 45 artiklassa tarkoitetut tiedot useammin kuin kerran vuodessa ja asettamaan julkistamiselle määräajat;

b)  vaatia sijoituspalveluyrityksiä käyttämään julkistamiseen tiettyjä muita viestintäkanavia ja paikkoja kuin tilinpäätösasiakirjoja ja vaatia niitä käyttämään etenkin verkkosivujaan;

c)  vaatia emoyrityksiä julkistamaan vuosittain kuvaus sijoituspalveluyritysten ryhmän oikeudellisesta rakenteesta, hallintorakenteesta ja organisaatiosta tämän direktiivin 24 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2014/65/EU 10 artiklan mukaisesti joko kokonaisuudessaan tai esittämällä viittaukset vastaaviin tietoihin.

41 artiklaVelvollisuus ilmoittaa EPV:lle

1.  Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle

a)  33 artiklassa tarkoitetusta vakavaraisuuden arviointiprosessista;

b)  36–38 artiklassa tarkoitettujen päätösten tekemiseksi käytettävästä menetelmästä.

2.  EPV arvioi toimivaltaisten viranomaisten toimittamia tietoja vakavaraisuuden arviointiprosessin johdonmukaistamiseksi. Se voi pyytää toimivaltaisilta viranomaisilta lisätietoja saattaakseen arviointinsa päätökseen suhteellisuusperiaatetta noudattaen ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 37 artiklan mukaisesti.

EPV raportoi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, missä määrin jäsenvaltiot ovat lähentyneet toisiaan tämän luvun soveltamisessa. EPV tekee tarvittaessa vertaisarviointeja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 30 artiklan mukaisesti.

EPV antaa toimivaltaisille viranomaisille asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan mukaisesti ohjeet, joissa sijoituspalveluyritysten koko, rakenne ja sisäinen organisaatio sekä kyseisten yritysten toiminnan luonne, laajuus ja monimuotoisuus huomioon ottaen määritellään tarkemmin yhteiset menettelyt ja menetelmät, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettua vakavaraisuuden arviointiprosessia ja 27 artiklassa tarkoitettujen riskien käsittelyn arviointia.

3 LUKU

Ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen valvonta

1 JAKSORYHMÄN PÄÄOMAVAATIMUKSEN NOUDATTAMISEN VALVONTA

42 artiklaRyhmän valvojan määrittäminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos sijoituspalveluyritysryhmän toimintaa johtaa unionissa emoyrityksenä toimiva sijoituspalveluyritys, ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen valvontaa harjoittaa kyseiselle unionissa emoyrityksenä toimivalle sijoituspalveluyritykselle toimiluvan myöntänyt toimivaltainen viranomainen.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos sijoituspalveluyrityksen emoyritys on unionissa emoyrityksenä toimiva sijoitusalan holdingyhtiö tai unionissa emoyrityksenä toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö, ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen valvontaa harjoittaa kyseiselle sijoituspalveluyritykselle toimiluvan myöntänyt toimivaltainen viranomainen.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos kahdella tai useammalla sijoituspalveluyrityksellä, jotka ovat saaneet toimiluvan kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa, on emoyrityksenä sama unionissa emoyrityksenä toimiva sijoitusalan holdingyhtiö tai sama unionissa emoyrityksenä toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö, ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen valvontaa harjoittaa sen sijoituspalveluyrityksen osalta toimivaltainen viranomainen, jolla on toimilupa jäsenvaltiossa, jossa sijoitusalan holdingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö on perustettu.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden kahden tai useamman sijoituspalveluyrityksen emoyritykset muodostuvat useammista sijoitusalan holdingyhtiöistä tai rahoitusalan sekaholdingyhtiöistä, joiden pääkonttorit ovat eri jäsenvaltioissa, ja jos jokaisessa näistä jäsenvaltioista on sijoituspalveluyritys, ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen valvontaa harjoittaa sen sijoituspalveluyrityksen osalta toimivaltainen viranomainen, jonka taseen loppusumma on suurin.

5.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos kahdella tai useammalla sijoituspalveluyrityksellä, jotka ovat saaneet toimiluvan unionissa, on emoyrityksenä sama unionissa toimiva sijoitusalan holdingyhtiö tai sama unionissa toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö eikä mikään näistä sijoituspalveluyrityksistä ole saanut toimilupaa jäsenvaltiossa, jossa sijoitusalan holdingyhtiö tai rahoitusalan sekaholdingyhtiö on perustettu, ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen valvontaa harjoittaa sille sijoituspalveluyritykselle, jonka taseen loppusumma on suurin, toimiluvan myöntänyt toimivaltainen viranomainen.

6.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat yhteisellä sopimuksella olla soveltamatta 3‑5 kohdassa tarkoitettuja perusteita, jos niiden soveltaminen olisi epätarkoituksenmukaista ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen tehokkaan valvonnan kannalta ottaen huomioon kyseessä olevat sijoituspalveluyritykset ja niiden toimintojen merkitys asianomaisissa jäsenvaltioissa, ja nimetä jonkin muun toimivaltaisen viranomaisen toteuttamaan pääomavaatimuksen noudattamisen valvonnan. Toimivaltaisten viranomaisten on tällaisissa tapauksissa ennen päätöksensä tekemistä annettava unionissa emoyrityksenä toimivalle sijoitusalan holdingyhtiölle tai unionissa emoyrityksenä toimivalle rahoitusalan sekaholdingyhtiölle tai sille sijoituspalveluyritykselle, jonka taseen loppusumma on suurin, mahdollisuus esittää kantansa kyseisestä päätöksestä. Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle ja EPV:lle kaikista päätöksistään.

43 artiklaTietovaatimukset kriisitilanteissa

Kun ilmenee kriisitilanne, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 1093/2010 18 artiklassa kuvattu tilanne tai tilanne, jossa markkinoiden muutokset ovat epäsuotuisia, joka mahdollisesti vaarantaa markkinoiden likviditeetin ja rahoitusjärjestelmän vakauden jossakin niistä jäsenvaltioista, joissa sijoituspalveluyritysryhmään kuuluville yrityksille on myönnetty toimilupa, 42 artiklan mukaisesti määritetyn ryhmän valvojan, jollei tämän osaston 1 luvun 2 jaksosta muuta johdu, on varoitettava asiasta mahdollisimman pian EPV:tä, EJRK:ta sekä kaikkia asiaankuuluvia toimivaltaisia viranomaisia ja ilmoitettava niille kaikki niiden tehtävien suorittamisen kannalta olennaiset tiedot.

44 artiklaValvontakollegiot

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 42 artiklan mukaisesti määritetty ryhmän valvoja perustaa valvontakollegioita, jotta voidaan helpottaa tässä artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamista ja varmistaa yhteensovittaminen ja yhteistyö asiaankuuluvien kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa.

2.  Valvontakollegiot muodostavat puitteet, joiden avulla ryhmän valvoja, EPV ja toimivaltaiset viranomaiset huolehtivat seuraavista tehtävistä:

a)  edellä 43 artiklassa tarkoitetut tehtävät;

b)  tietojenvaihto kaikkien toimivaltaisten viranomaisten ja EPV:n kanssa asetuksen (EU) N:o 1093/2010 21 artiklan mukaisesti sekä EAMV:n kanssa asetuksen (EU) N:o 1095/2010 21 artiklan mukaisesti;

c)  sopimuksen tekeminen vapaaehtoisesta tehtävien ja velvollisuuksien siirrosta toimivaltaisten viranomaisten välillä;

d)  valvonnan tehostaminen pyrkimällä poistamaan tarpeettomat päällekkäiset valvontavaatimukset.

3.  Valvontakollegioita on perustettava myös, jos unionissa toimivan sijoituspalveluyrityksen, unionissa emoyrityksenä toimivan sijoitusalan holdingyhtiön tai unionissa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön johtaman sijoituspalveluyritysryhmän kaikki tytäryritykset sijaitsevat kolmannessa maassa.

4.  EPV osallistuu asetuksen (EU) N:o 1093/2010 21 artiklan mukaisesti valvontakollegioiden kokouksiin.

5.  Seuraavat viranomaiset ovat valvontakollegion jäseniä:

a)    unionissa toimivan sijoituspalveluyrityksen, unionissa emoyrityksenä toimivan sijoitusalan holdingyhtiön tai unionissa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön johtaman sijoituspalveluyritysryhmän tytäryritysten valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset;

b)  kolmansien maiden valvontaviranomaiset tapauksen mukaan ja jos luottamuksellisuusvaatimuksista, jotka kaikkien toimivaltaisten viranomaisten näkemyksen mukaan vastaavat tämän osaston 1 luvun 2 jakson mukaisia vaatimuksia, ei muuta johdu.

6.  Edellä 42 artiklan mukaisesti määritetty ryhmän valvoja toimii kollegion kokousten puheenjohtajana ja tekee päätökset. Ryhmän valvojan on toimitettava kaikille kollegion jäsenille ennalta täydelliset tiedot tällaisten kokousten järjestämisestä, keskeisistä käsiteltävistä kysymyksistä sekä suunnitelluista toimista. Ryhmän valvojan on myös toimitettava kaikille kollegion jäsenille riittävän ajoissa täydelliset tiedot päätöksistä, joita kyseisissä kokouksissa on tehty, tai toteutetuista toimenpiteistä.

Ryhmän valvojan on otettava huomioon 5 kohdassa tarkoitettujen viranomaisten suunnitteleman tai yhteensovittaman valvontatoiminnan merkitys, kun se tekee päätöksiä.

Kollegioiden perustaminen ja toiminta virallistetaan kirjallisin järjestelyin.

7.  Jos ryhmän valvojan tekemästä valvontakollegioiden toimintaa koskevasta päätöksestä on erimielisyyttä, mikä tahansa kyseisistä toimivaltaisista viranomaisista voi saattaa asian EPV:n käsiteltäväksi ja pyytää EPV:n apua asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti.

EPV voi myös avustaa toimivaltaisia viranomaisia omasta aloitteestaan, jos tämän artiklan mukaisesta valvontakollegioiden toiminnasta on erimielisyyttä, mainitun asetuksen 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

8.  EPV laatii EAMV:tä kuultuaan luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, jotta voidaan täsmentää olosuhteet, joissa valvontakollegiot suorittavat 1 kohdassa tarkoitettuja tehtäviään.

EPV toimittaa kyseisten teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [yhdeksän kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

45 artiklaYhteistyövaatimukset

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ryhmän valvoja ja 44 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset antavat toisilleen vaatimusten mukaisesti kaikki merkitykselliset tiedot, kuten

a)  selvitys sijoituspalveluyritysryhmän oikeudellisesta rakenteesta, ohjaus- ja hallintorakenteesta, organisaatiorakenne mukaan lukien (kattaen kaikki säännellyt ja sääntelemättömät yritykset, sääntelemättömät tytäryritykset ja emoyritykset) ja sijoituspalveluyritysryhmän säänneltyjen yritysten toimivaltaisista viranomaisista;

b)  menettelyt tietojen keräämiseksi sijoituspalveluyritysryhmän sijoituspalveluyrityksiltä ja menettelyt kyseisten tietojen tarkastamiseksi;

c)  sellaiset epäsuotuisat muutokset sijoituspalveluyrityksissä tai sijoituspalveluyritysryhmään kuuluvissa muissa yrityksissä, jotka voisivat vaikuttaa vakavasti näihin sijoituspalveluyrityksiin;

d)  merkittävimmät seuraamukset ja poikkeustoimenpiteet, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettujen kansallisten säännösten mukaisesti;

e)  erityisen pääomavaatimuksen asettaminen tämän direktiivin 36 artiklan nojalla.

2.  Toimivaltaiset viranomaiset ja ryhmän valvoja voivat saattaa asian EPV:n käsiteltäväksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos asiaa koskevia tietoja ei ole toimitettu 1 kohdan mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä tai jos yhteistyöpyyntö, erityisesti kun on kysymys merkityksellisten tietojen vaihdosta, on hylätty tai siihen ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa.

EPV voi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ja omasta aloitteestaan avustaa toimivaltaisia viranomaisia yhdenmukaisten yhteistyömenettelyjen kehittämisessä.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset kuulevat toisiaan ennen sellaisen päätöksen tekemistä, joka voi olla merkittävä toisten toimivaltaisten viranomaisten valvontatehtävien kannalta, seuraavista seikoista:

a)  sellaiset muutokset sijoituspalveluyritysryhmään kuuluvien sijoituspalveluyritysten osakkeenomistaja-, organisaatio- tai johtorakenteessa, jotka edellyttävät toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntää;

b)  toimivaltaisten viranomaisten sijoituspalveluyrityksille määräämät huomattavat seuraamukset tai kyseisten viranomaisten toteuttamat muut poikkeukselliset toimenpiteet;

c)  36 artiklan mukaisesti asetetut erityiset pääomavaatimukset.

4.  Ryhmän valvojaa on kuultava, kun toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä huomattavia seuraamuksia tai toteutettava muita poikkeuksellisia toimenpiteitä 3 kohdan b alakohdan mukaisesti.

5.  Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, toimivaltaisen viranomaisen ei tarvitse kuulla muita toimivaltaisia viranomaisia kiireellisissä tapauksissa tai jos kuuleminen voisi vaarantaa sen päätöksen tehokkuuden, jolloin toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava viipymättä muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille päätöksestään olla kuulematta.

46 artiklaMuissa jäsenvaltioissa sijaitsevia yrityksiä koskevien tietojen tarkastus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun jonkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tarkistettava toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevia sijoituspalveluyrityksiä, sijoitusalan holdingyhtiöitä, rahoitusalan sekaholdingyhtiöitä, rahoituslaitoksia, oheispalveluyrityksiä, monialan holdingyhtiöitä tai tytäryhtiöitä, myös vakuutusyhtiöiden tytäryhtiöitä, koskevia tietoja, kyseisen toisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset suorittavat tarkastuksen 2 kohdan mukaisesti.

2.  Toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat vastaanottaneet 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön, on toimittava jollakin seuraavalla tavalla:

a)    toimivaltansa rajoissa suoritettava tarkastus itse;

b)    sallittava toimivaltaisten viranomaisten, jotka ovat esittäneet pyynnön, suorittaa tämä tarkastus;

c)  pyydettävä tilintarkastajaa tai asiantuntijaa suorittamaan tarkastus viipymättä ja mahdollisimman puolueettomasti, jotta saadaan kolmannen osapuolen suorittama arvio.

A tai c alakohtaa sovellettaessa pyynnön esittäneiden toimivaltaisten viranomaisten on voitava osallistua tarkastukseen.

2 JAKSOSIJOITUSALAN HOLDINGYHTIÖT, RAHOITUSALAN SEKAHOLDINGYHTIÖT JA MONIALAN HOLDINGYHTIÖT

47 artiklaHoldingyhtiöiden sisällyttäminen ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen valvontaan

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoitusalan holdingyhtiöt ja rahoitusalan sekaholdingyhtiöt sisällytetään ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen valvontaan.

48 artiklaJohdon pätevyys

Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että sijoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön ylimmän hallintoelimen jäsenet ovat riittävän hyvämaineisia ja että heillä on tehtäviensä tehokkaaseen suorittamiseen riittävä tietämys, taidot ja kokemus.

49 artiklaMonialan holdingyhtiöt

1.  Jäsenvaltioiden on säädettävä, että jos monialan holdingyhtiö johtaa sijoituspalveluyritysryhmää, sijoituspalveluyrityksen valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset voivat

a)    vaatia, että monialan holdingyhtiö toimittaa niille kaikki tiedot, joilla voi olla merkitystä kyseisen sijoituspalveluyrityksen valvonnassa;

b)    valvoa sijoituspalveluyrityksen ja monialan holdingyhtiön ja sen tytäryritysten välisiä liiketoimia ja vaatia, että sijoituspalveluyrityksellä on riittävät riskienhallintaprosessit ja sisäisen valvonnan mekanismit, luotettavat raportointi- ja laskentamenettelyt mukaan luettuina, kyseisten liiketoimien yksilöimiseksi, mittaamiseksi, seuraamiseksi ja valvomiseksi.

2.  Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, että niiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tehdä tarkastuksia tai antaa ulkopuolisille tarkastajille tehtäväksi tehdä tarkastuksia paikalla monialan holdingyhtiöiltä tai niiden tytäryrityksiltä saatujen tietojen tarkastamiseksi.

50 artiklaSeuraamukset

Jäsenvaltioiden on tämän osaston 2 luvun 3 jakson mukaisesti varmistettava, että sellaisille sijoitusalan holdingyhtiöille, rahoitusalan sekaholdingyhtiöille ja monialan holdingyhtiöille tai niiden tosiasiallisille johtajille, jotka rikkovat tämän luvun saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä, voidaan määrätä hallinnollisia seuraamuksia tai muita hallinnollisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lopettaa todetut rikkomukset tai lieventää niiden vaikutuksia tai poistaa niiden syyt.

51 artiklaKolmansien maiden valvonnan ja muiden valvontatekniikoiden arviointi

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos sijoituspalveluyritys, jonka emoyrityksen pääkonttori on kolmannessa maassa, ei kuulu tehokkaan valvonnan piiriin ryhmän tasolla, toimivaltaiset viranomaiset arvioivat, onko sijoituspalveluyritys kolmannen maan valvontaviranomaisen valvonnassa, joka vastaa tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] ensimmäisen osan mukaista valvontaa.

2.  Jos 1 kohdassa tarkoitetussa arvioinnissa todetaan, ettei vastaavaa valvontaa sovelleta, jäsenvaltioiden on sovellettava tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] säännöksiä sijoituspalveluyritykseen tai sallittava asianmukaisten valvontatekniikoiden käyttö, joilla saavutetaan [asetuksessa (EU) ---/----[IFR]] säädetyt ryhmän pääomavaatimuksen noudattamisen valvonnan tavoitteet. Sen toimivaltaisen viranomaisen, joka olisi ryhmän valvoja, jos emoyritys olisi sijoittautunut unioniin, on päätettävä näistä valvontatekniikoista kuultuaan muita asianomaisia toimivaltaisia viranomaisia. Kaikista tämän kohdan nojalla toteutettavista toimista on ilmoitettava muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, EPV:lle ja komissiolle.

3.  Se toimivaltainen viranomainen, joka olisi ryhmän valvoja, jos emoyritys olisi sijoittautunut unioniin, voi erityisesti vaatia sijoitusalan holdingyhtiön tai rahoitusalan sekaholdingyhtiön perustamista unionissa ja soveltaa [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 7 artiklaa kyseiseen sijoitusalan holdingyhtiöön tai kyseiseen rahoitusalan sekaholdingyhtiöön.

52 artiklaYhteistyö kolmansien maiden valvontaviranomaisten kanssa

Komissio voi antaa neuvostolle suosituksia sellaisten sopimusten neuvottelemisesta yhden tai useamman kolmannen maan kanssa, jotka koskevat sitä, miten valvotaan, että seuraavat sijoituspalveluyritykset noudattavat ryhmän pääomavaatimusta:

a)  sijoituspalveluyritykset, joiden emoyrityksen pääkonttori on kolmannessa maassa;

b)  kolmansissa maissa sijaitsevat sijoituspalveluyritykset, joiden emoyritysten pääkonttori on unionissa.

V OSASTOTOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN JULKISTAMISVELVOLLISUUS

53 artikla Julkistamisvaatimukset

1.  Toimivaltaisen viranomaisen on julkistettava kaikki seuraavat tiedot:

a)  jäsenvaltiossa tämän direktiivin nojalla annetut lait, asetukset, hallinnolliset määräykset ja yleisohjeet;

b)  tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttötapa;

c)  33 artiklan mukaisen vakavaraisuuden arvioinnin toteuttamisessa noudatetut yleiset kriteerit ja menetelmät;

d)  koostetut tilastotiedot tämän direktiivin ja [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] täytäntöönpanosta jäsenvaltioissaan, mukaan lukien 36 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti toteutettujen valvontatoimenpiteiden ja 16 artiklan mukaisesti määrättyjen hallinnollisten seuraamusten lukumäärä ja luonne.

2.  Kohdan 1 mukaisesti julkistettavien tietojen on oltava riittävän kattavia ja täsmällisiä, jotta eri jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat vertailla 1 kohdan b, c ja d alakohdan soveltamista tarkoituksenmukaisesti.

3.  Tiedot on julkistettava yhteisessä muodossa, ja ne on ajantasaistettava säännöllisesti. Niiden on oltava saatavilla yhdessä sähköisessä osoitteessa.

VI OSASTODELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

54 artiklaSiirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa ja 33 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa ja 33 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan, 27 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 6 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

55 artiklaTäytäntöönpanosäädökset

Edellä 8 artiklassa ja 11 artiklan 7 kohdassa säädetyn perustamispääoman määrän muuttaminen talouden ja rahapolitiikan alan kehityksen mukaisesti hyväksytään täytäntöönpanosäädöksinä 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

56 artiklaKomiteamenettely

1.  Komissiota avustaa komission päätöksellä 2004/10/EY(25) perustettu Euroopan pankkikomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

VII OSASTOMUUTOKSET MUIHIN DIREKTIIVEIHIN

57 artiklaMuutokset direktiiviin 2013/36/EU

Muutetaan direktiivi 2013/36/EU seuraavasti:

1)  Poistetaan nimestä ilmaisu ”ja sijoituspalveluyritysten”.

2)  Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat:

a)  oikeutta harjoittaa toimintaa luottolaitoksina;

b)  valvontavaltuuksia ja -välineitä toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaa varten;

c)  toimivaltaisten viranomaisten harjoittamaa luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaa asetuksessa (EU) N:o 575/2013 vahvistettujen sääntöjen mukaisesti;

d)  toimivaltaisia viranomaisia koskevia julkistamisvaatimuksia luottolaitosten vakavaraisuuden sääntelyn ja valvonnan alalla.”

3)   Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Tätä direktiiviä sovelletaan luottolaitoksiin.”

b)  Kumotaan 2 ja 3 kohta.

c)  Kumotaan 5 kohdan 1 alakohta.

d)  Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.  Tämän artiklan 5 kohdan 3–24 alakohdassa ja 5 a ja 5 b kohdan mukaisesti annetuissa delegoiduissa säädöksissä tarkoitettuja yhteisöjä pidetään 34 artiklaa ja VII osaston 3 lukua sovellettaessa rahoituslaitoksina.”

4)  Muutetaan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)  Korvataan 3 alakohta seuraavasti:

”3)  ’laitoksella’ asetuksen (EU) ----/----*[IFR] 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettua laitosta.”

b)  Kumotaan 4 alakohta.

5)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artiklaKoordinointi jäsenvaltioissa

Jäsenvaltioiden, joissa on enemmän kuin yksi luottolaitosten ja rahoituslaitosten vakavaraisuutta valvova toimivaltainen viranomainen, on toteutettava tarvittavat toimenpiteet järjestääkseen näiden viranomaisten välisen koordinoinnin.”

6)   Lisätään 8 a artikla seuraavasti:

”8 a artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja luottolaitoksia koskevan toimiluvan myöntämiseen liittyvät erityiset vaatimukset

1.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut yritykset, jotka ovat jo saaneet toimiluvan direktiivin 2014/65/EU II osaston nojalla, esittävät toimilupahakemuksen 8 artiklan mukaisesti viimeistään seuraavina päivinä:

a)  kun kahdentoista peräkkäisen kuukauden jaksolta laskettu kuukausittaisten kokonaisvarojen keskiarvo ylittää 30 miljardia euroa; tai

b)  kun kahdentoista peräkkäisen kuukauden jaksolta laskettu kuukausittaisten kokonaisvarojen keskiarvo on alle 30 miljardia euroa, ja yhtiö kuuluu ryhmään, jonka kaikkien sellaisten yritysten varojen yhteenlaskettu kokonaisarvo kahdentoista peräkkäisen kuukauden jaksolta keskiarvona laskettuna on yli 30 miljardia euroa, jotka harjoittavat jotakin direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan A osan 3 ja 6 kohdassa tarkoitettua toimintaa ja joiden kokonaisvarat ovat alle 30 miljardia euroa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut yritykset voivat jatkaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetun toiminnan harjoittamista siihen asti, kun ne saavat mainitussa kohdassa tarkoitetun toimiluvan.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut yritykset, jotka [direktiivin (EU) ---/---- [IFD] voimaantulopäivänä – 1 päivä] harjoittavat toimintaa direktiivin 2014/65/EU nojalla toimiluvan saaneina sijoituspalveluyrityksinä, on haettava toimilupaa 8 artiklan mukaisesti [1 vuoden + 1 päivän kuluessa direktiivin (EU) ---/---- [IFD] voimaantulosta].

4.   Jos toimivaltainen viranomainen, sen jälkeen kun se on saanut tiedot direktiivin 2014/65/EU [95 a] artiklan mukaisesti, toteaa, että yritykselle on tämän direktiivin 8 artiklan mukaisesti annettava luottolaitoksen toimilupa, sen on ilmoitettava tästä yritykselle ja direktiivin 2014/65/EU 4 artiklan 1 kohdan 26 alakohdassa määritellylle toimivaltaiselle viranomaiselle ja otettava lupamenettely hoitaakseen mainitun ilmoituksen päivämäärästä lähtien.

4 a.  Kun kyseessä on toimiluvan uusiminen, EPV varmistaa, että menettely on mahdollisimman yksinkertainen ja olemassa olevien toimilupien tiedot otetaan huomioon.

5.  EPV laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa määritetään

a)  toimivaltaisille viranomaisille yrityksen toimilupahakemuksessa toimitettavat tiedot, mukaan luettuna 10 artiklassa tarkoitettu toimintasuunnitelma;

b)  1 kohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen laskentamenetelmä.

Siirretään komissiolle valta hyväksyä a ja b alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

EPV toimittaa nämä teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään [1 päivänä tammikuuta 2019].”

7)  Lisätään 18 artiklaan aa alakohta seuraavasti:

”aa) käyttää toimilupaansa yksinomaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitettuun toimintaan, ja sen kokonaisvarojen keskiarvo on 5 peräkkäisen vuoden ajan kyseisessä artiklassa vahvistettuja kynnysarvoja alhaisempi;”

7 a)  Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

    a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

    ”2. EPV:n on julkistettava verkkosivustollaan luettelo kaikkien toimiluvan saaneiden luottolaitosten nimistä, ja sitä on päivitettävä vähintään vuosittain.”;

b) lisätään kohta seuraavasti:

    ”3 a. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa luettelossa on mainittava asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitettujen yritysten nimet ja luokiteltava nämä luottolaitokset siinä tarkoitetuiksi luottolaitoksiksi. Luettelossa on esitettävä myös kaikki muutokset luettelon edelliseen versioon verrattuna.”

8)  Kumotaan IV osasto.

9)  Korvataan 51 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää konsolidointiryhmän valvojalta, kun 112 artiklan 1 kohtaa sovelletaan, tai kotijäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, että luottolaitoksen sivuliike katsotaan merkittäväksi.”

10)  Korvataan 53 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.  Se, mitä 1 kohdassa säädetään, ei kuitenkaan estä toimivaltaisia viranomaisia luovuttamasta tietoja toisilleen tai toimittamasta niitä EJRK:lle, EPV:lle tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010* perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) (EAMV) tämän direktiivin, asetuksen (EU) N:o 575/2013, [sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetun direktiivin (EU) ---/----[IFD]], muiden luottolaitoksiin sovellettavien direktiivien, asetuksen (EU) N:o 1092/2010 15 artiklan, asetuksen (EU) N:o 1093/2010 31, 35 ja 36 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1095/2010 31 ja 36 artiklan mukaisesti. Näihin tietoihin sovelletaan 1 kohtaa.”

______________________________________________________________

*   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

11) Lisätään 66 artiklan 1 kohtaan aa alakohta seuraavasti:

”aa)  vähintään yhden asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetuista toimista toteuttaminen ja kyseisessä artiklassa mainitun kynnysarvon ylittäminen ilman luottolaitoksen toimilupaa.”

12) Poistetaan 76 artiklan 5 kohdan viimeinen virke.

13) Korvataan 86 artiklan 11 kohta seuraavasti:

”11.  Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että laitoksilla on käytössä maksuvalmiuden palauttamista koskevat suunnitelmat, joissa esitetään – myös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden sivuliikkeiden osalta – riittävät strategiat ja asianmukaiset täytäntöönpanotoimenpiteet mahdollisista maksuvalmiusvaikeuksista selviämiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että laitokset testaavat näitä suunnitelmia vähintään vuosittain, että ne saatetaan ajan tasalle 8 kohdassa tarkoitettujen vaihtoehtoisten skenaarioiden tulosten perusteella ja esitetään toimivalle johdolle, jonka on ne hyväksyttävä, jotta sisäisiä toimintapolitiikkoja ja prosesseja voidaan mukauttaa vastaavasti. Laitosten on toteutettava tarvittavat operatiiviset toimet ennakolta sen varmistamiseksi, että maksuvalmiuden palauttamista koskevat suunnitelmat voidaan panna täytäntöön välittömästi. Tällaisiin operatiivisiin toimiin on sisällyttävä keskuspankkirahoitusta varten tarvittavien vakuuksien välittömästä käytettävyydestä huolehtiminen. Tämä tarkoittaa, että vakuus pidetään toisen jäsenvaltion valuuttana tarvittaessa, tai sen kolmannen maan valuuttana, jossa luottolaitoksella on vastuita, ja jos se on operatiivisesti välttämätöntä, sen vastaanottavan jäsenvaltion tai kolmannen maan alueella, jonka valuutan määräisestä vastuusta on kyse.”

14)  Kumotaan 110 artiklan 2 kohta.

15)  Korvataan 114 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.  Kun ilmenee kriisitilanne, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 1093/2010 18 artiklassa kuvattu tilanne tai tilanne, jossa markkinoiden muutokset ovat epäsuotuisia, joka mahdollisesti vaarantaa markkinoiden likviditeetin ja rahoitusjärjestelmän vakauden jossakin niistä jäsenvaltioista, joissa ryhmittymään kuuluville yrityksille on myönnetty toimilupa tai joihin 51 artiklassa tarkoitettuja merkittäviä sivuliikkeitä on sijoittautunut, konsolidointiryhmän valvojan, jollei 1 luvun 2 jaksosta ja soveltuvin osin [Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) ---/----[IFD]]* IV osaston I luvun 2 jaksosta muuta johdu, on varoitettava asiasta mahdollisimman pian EPV:tä ja 58 artiklan 4 kohdassa ja 59 artiklassa tarkoitettuja viranomaisia ja ilmoitettava niille kaikki niiden tehtävien suorittamisen kannalta olennaiset tiedot. Kyseisiä velvoitteita sovelletaan kaikkiin toimivaltaisiin viranomaisiin.

__________________________________________________________________

*  [Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) ---/---- , annettu… päivänä... kuuta…];”

16)  Muutetaan 116 artikla seuraavasti:

a)  Korvataan 2 kohta seuraavasti:

2.  Valvontakollegioihin osallistuvat toimivaltaiset viranomaiset ja EPV tekevät tiivistä yhteistyötä. Tämän direktiivin VII osaston 1 luvun II jakson ja soveltuvin osin [direktiivin (EU) ---/----[IFD]] IV osaston I luvun 2 jakson mukaiset salassapitovaatimukset eivät estä toimivaltaisia viranomaisia vaihtamasta luottamuksellisia tietoja valvontakollegioissa. Valvontakollegioiden perustaminen ja toiminta eivät saa vaikuttaa toimivaltaisten viranomaisten tämän direktiivin ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.”

b)  Korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.  Valvontakollegioihin voivat osallistua EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen tytäryritysten, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tytäryritysten tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryritysten valvonnasta vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ja sellaisen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon on sijoittunut 51 artiklassa tarkoitettuja merkittäviä sivuliikkeitä, EKPJ:hin kuuluvat keskuspankit tapauksen mukaan sekä kolmansien maiden valvontaviranomaiset tapauksen mukaan ja jos luottamuksellisuusvaatimuksista, jotka kaikkien toimivaltaisten viranomaisten näkemyksen mukaan vastaavat tämän direktiivin VII osaston 1 luvun II jakson ja soveltuvin osin [direktiivin (EU) ---/---[IFD] direktiivin 20xx/xx/EU IV osaston I luvun 2 jakson mukaisia vaatimuksia, ei muuta johdu.”

c)  Korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.  Jollei tämän direktiivin VII osaston 1 luvun II jakson ja soveltuvin osin [direktiivin (EU) ---/---[IFD] IV osaston I luvun 2 jakson mukaisista luottamuksellisuusvaatimuksista muuta johdu, konsolidointiryhmän valvojan on tiedotettava EPV:lle valvontakollegion toiminnasta, myös kriisitilanteissa, ja toimitettava sille kaikki tiedot, jotka ovat erityisen merkityksellisiä valvontakäytäntöjen lähentämiseksi.”

17)  Korvataan 125 artiklan 2 kohta seuraavasti:

  ”2.  Konsolidoidun valvonnan yhteydessä saatuja tietoja ja erityisesti tässä direktiivissä säädettyä toimivaltaisten viranomaisten keskinäistä tietojen luovuttamista koskee luottolaitosten osalta vähintään tämän direktiivin 53 artiklan 1 kohdassa ja sijoituspalveluyritysten osalta [direktiivin (EU) ---/----[IFD] 13 artiklassa säädettyjä salassapitovaatimuksia vastaavat vaatimukset.”

18)  Kumotaan 128 artiklan toinen kohta.

19)  Kumotaan 129 artiklan 2, 3 ja 4 kohta.

20)  Kumotaan 130 artiklan 2, 3 ja 4 kohta.

21)  Korvataan 143 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)  koostetut tilastotiedot vakavaraisuuskehikon tärkeimpien osien täytäntöönpanosta kussakin jäsenvaltiossa, mukaan lukien 102 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti toteutettujen valvontatoimenpiteiden ja 65 artiklan mukaisesti määrättyjen hallinnollisten seuraamusten lukumäärä ja luonne, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin VII osaston 1 luvun II jakson ja soveltuvin osin [direktiivin (EU) ---/----[IFD] IV osaston 1 luvun 2 jakson säännösten soveltamista.”

57 a artikla

Muutos direktiiviin 2014/59/EU

Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3)  ’sijoituspalveluyrityksellä’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa säädettyä sijoituspalveluyritystä, johon sovelletaan direktiivin [(EU) ---/---- [IFD]] 8 artiklan 1 kohdassa vahvistettua perustamispääomavaatimusta;”

58 artiklaMuutokset direktiiviin 2014/65/EU

Muutetaan direktiivi 2014/65/EU seuraavasti:

1)  Korvataan 8 artiklan a alakohta seuraavasti:

”a)  ei enää täytä niitä edellytyksiä, joiden perusteella toimilupa on myönnetty, kuten [asetuksessa (EU) ---/----[IFR]] säädettyjä edellytyksiä;”.

2)   Korvataan 15 artikla seuraavasti:

”15 artiklaPerustamispääoma

Jäsenvaltioiden on varmistettava, etteivät toimivaltaiset viranomaiset myönnä toimilupaa, jos sijoituspalveluyrityksellä ei ole [direktiivin (EU) ---/----[IFD] 8 artiklan vaatimusten mukaista kulloisenkin sijoituspalvelun tai -toiminnan edellyttämää riittävää perustamispääomaa.”

3)  Korvataan 41 artikla seuraavasti:

41 artikla

Toimiluvan myöntäminen

”1. Sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, johon kolmannen maan yritys on perustanut tai aikoo perustaa sivuliikkeensä, saa myöntää toimiluvan ainoastaan, jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että

a)  edellä olevan 39 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät; ja

b)  kolmannen maan yrityksen sivuliike pystyy noudattamaan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä.

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kolmannen maan yritykselle kuuden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä, onko toimilupa myönnetty.

2. Kolmannen maan yrityksen sivuliikkeen, jolle on myönnetty toimilupa 1 kohdan mukaisesti, on noudatettava velvoitteita, jotka sisältyvät tämän direktiivin 16–20, 23, 24, 25 ja 27 artiklaan, 28 artiklan 1 kohtaan sekä 30, 31 ja 32 artiklaan ja asetuksen (EU) N:o 600/2014 3–26 artiklaan sekä niiden nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin, ja kyseinen sivuliike on toimiluvan myöntäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen valvonnan alainen.

Jäsenvaltiot eivät saa asettaa sivuliikkeen toiminnan järjestämiselle ja toiminnalle muita lisävaatimuksia tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien asioiden osalta, eivätkä ne saa kohdella kolmansien maiden yritysten sivuliikkeitä suotuisammin kuin unionin yrityksiä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat arvopaperimarkkinaviranomaiselle vuosittain niiden alueella toimivien kolmansien maiden yritysten sivuliikkeiden lukumäärän.

3. Edellä 1 kohdan mukaisesti toimiluvan saaneen kolmannen maan yrityksen sivuliikkeen on ilmoitettava 2 kohdassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle vuosittain seuraavat tiedot:

a)  sivuliikkeen kyseisessä jäsenvaltiossa suorittamien palvelujen ja toiminnan laajuus ja kattavuus;

b)  a alakohdassa tarkoitettuja palveluja ja toimintaa vastaava liikevaihto ja niitä vastaavien varojen yhteenlaskettu arvo;

c)  yksityiskohtainen kuvaus sivuliikkeen asiakkaiden käytettävissä olevista sijoittajansuojajärjestelyistä, mukaan lukien 39 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetusta sijoittajien korvausjärjestelmästä johtuvat kyseisten asiakkaiden oikeudet;

d)  niiden riskienhallintaperiaatteet ja -järjestelyt, joita sivuliike soveltaa a alakohdassa tarkoitettuihin palveluihin ja toimiin.

  4. Edellä 2 kohdassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset, 1 kohdan mukaisesti toimiluvan saaneiden kolmansien maiden yritysten sivuliikkeiden kanssa samaan ryhmään kuuluvien yritysten toimivaltaiset viranomaiset sekä arvopaperimarkkinaviranomainen ja pankkiviranomainen tekevät tiivistä yhteistyötä varmistaakseen, että kaikkiin kyseisen ryhmän toimintoihin unionissa sovelletaan kattavaa, johdonmukaista ja tehokasta valvontaa tämän direktiivin, asetuksen 600/2014, direktiivin 2013/36/EU, asetuksen (EU) N:o 575/2013, direktiivin [direktiivi (EU) ---/----* [IFD] ja asetuksen [asetus (EU) ---/----* [IFR]] mukaisesti.

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi sääntelystandardeiksi, joissa täsmennetään 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [lisätään päivämäärä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

6. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi sen määrittämiseksi, missä muodossa 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava kansallisille toimivaltaisille viranomaisille.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään [lisätään päivämäärä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.”

4)  Korvataan 81 artiklan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)  tutkiakseen, täyttyvätkö sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan aloittamista koskevat edellytykset, ja helpottaakseen tämän toiminnan harjoittamisen valvontaa hallinto- ja kirjanpitomenettelyjen sekä sisäisen tarkastuksen mekanismien osalta;”.

5)    Lisätään 95 a artikla seuraavasti:

”95 a artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitettua luottolaitosta koskevan toimiluvan myöntämiseen liittyvä siirtymäsäännös

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava direktiivin 2013/36/EU 8 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos sellaisen yrityksen arvioidut kokonaisvarat, joka on hakenut tämän direktiivin II osaston nojalla toimilupaa ennen [direktiivin (EU) ---/--- [IFD] voimaantulopäivä] liitteessä I olevan A jakson 3 ja 6 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi, ylittävät 30 miljardia euroa, ja ilmoitettava tästä hakijalle.”

VIII OSASTOSIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

59 artiklaSiirtymäsäännökset

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että muut kuin 2 kohdassa tarkoitetut sijoituspalveluyritykset, jotka olivat olemassa 1 päivänä tammikuuta 20xx [tämän direktiivin voimaantulopäivä] tai sitä ennen ja joiden perustamispääoma ei yllä 8 artiklassa tarkoitetuille tasoille, ovat kyseisen artiklan mukaisia viimeistään [viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä] niin, että niiden perustamispääomaa korotetaan vuosittain 5 000 euroa.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu vuotuinen korotus ei riitä siihen, että sijoituspalveluyritys saavuttaa vaaditun perustamispääoman viisivuotiskauden lopussa, jäsenvaltioiden on sallittava enintään viiden vuoden ylimääräinen siirtymäkausi. Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava kyseisen ylimääräisen siirtymäkauden aikana sovellettavat vuotuiset määrät.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hyödykemarkkinoilla toimivat välittäjät noudattavat 8 artiklan säännöksiä viimeistään [viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

60 artiklaUudelleentarkastelu

Komissio, joka toimii tiiviissä yhteistyössä EPV:n ja EAMV:n kanssa, antaa kertomuksen mahdollisine lainsäädäntöehdotuksineen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin ja asetuksen (EU) ---/---- [IFR] voimaantulosta] seuraavista seikoista:

a)  tässä direktiivissä ja asetuksessa (EU) ---/---- [IFR] sekä yhteissijoitusyrityksistä annetussa direktiivissä ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetussa direktiivissä säädetyt palkitsemista koskevat säännökset, jotta kaikille unionissa toimiville sijoituspalveluyrityksille luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset;

a a)  arviointi, jossa otetaan huomioon 32 a artiklassa tarkoitettu EPV:n kertomus ja kestävää rahoitusta koskeva luokittelu [lisätään säädösviittaus, kun se on saatavilla] ja jossa tarkastellaan sitä,

i)  onko sijoituspalveluyrityksen sisäisen hallinto- ja ohjausjärjestelmän yhteydessä tarkasteltava ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä;

ii)  onko sijoituspalveluyrityksen palkitsemisjärjestelmän yhteydessä tarkasteltava ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä;

iii)  onko riskien käsittelyn yhteydessä tarkasteltava ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä; ja

iv)  onko vakavaraisuuden arviointiprosessiin sisällytettävä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä riskejä;

b)  tämän direktiivin mukaisten tietojenvaihtojärjestelyjen tehokkuus;

c)  unionin ja jäsenvaltioiden yhteistyö kolmansien maiden kanssa tämän direktiivin ja asetuksen (EU) ---/---- [IFR] soveltamisessa;

d)  tämän direktiivin ja asetuksen (EU) ---/---- [IFR] soveltaminen sijoituspalveluyrityksiin ottaen huomioon kyseisten yritysten oikeudellinen rakenne tai omistajuusmalli.

61 artiklaSaattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.  Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

2.  Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä [asetuksen (EU) ---/----[IFR] soveltamisen alkamispäivästä] lähtien.

3.  Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle ja EPV:lle.

Jos jäsenvaltioiden vahvistamia saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevia toimenpiteitä koskevaan ilmoitukseen liittyvät asiakirjat eivät ole riittäviä siihen, että voitaisiin arvioida kaikilta osin, ovatko saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevat säännökset tämän direktiivin tiettyjen säännösten mukaisia, komissio voi EPV:n pyynnöstä suorittaakseen asetuksen (EU) N:o 1093/2010 mukaiset tehtävänsä tai omasta aloitteestaan pyytää jäsenvaltioita toimittamaan yksityiskohtaisempia tietoja saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä sekä kyseessä olevien säännösten ja tämän direktiivin täytäntöönpanosta.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti.

62 artiklaVoimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sijoituspalveluyritysten valvontaa ja kriisinratkaisua varten muissa unionin säädöksissä olevia viittauksia direktiiviin 2013/36/EU pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

63 artiklaOsoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

(1)

  [EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.]

(2)

  [EUVL C 0, 0.0.0000, s. 0. / Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.]

(3)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(4)

  EUVL C […], […], s. […].

(5)

  EUVL C […], […], s. […].

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)

  Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle – Direktiivin 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisten palkitsemissäännösten arviointi (COM(2016) 510 final).

(12)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)

  EUVL C 369, 17.12.2011, s. 14.

(14)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(15)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/34/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä, konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (EUVL L 182, 29.6.2013, s. 19).

(16)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(17)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(18)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY, 92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 11.2.2003, s. 1).

(19)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(20)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1).

(21)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).

(22)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

(23)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

(24)

  Komission suositus 2009/384/EY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009, rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta (EUVL L 120, 15.5.2009, s. 22).

(25)

  Komission päätös 2004/10/EY, tehty 5 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan pankkikomitean perustamisesta (EUVL L 3, 7.1.2004, s. 36).


OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.7.2018)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta

(COM(2017)0791 – C8‑0452/2017 – 2017/0358(COD))

Valmistelija: Kostas Chrysogonos

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Nykyiset asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU mukaiset vakavaraisuusjärjestelmät perustuvat suurelta osin Baselin pankkivalvontakomitean suuria pankkiryhmiä varten laatimiin peräkkäin julkaistuihin kansainvälisiin sääntelystandardeihin, ja niillä puututaan vain osittain sijoituspalveluyritysten erilaisiin toimintoihin liittyviin erityisriskeihin. Sijoituspalveluyrityksille ominaisiin erityisiin heikkouksiin ja riskeihin olisi sen vuoksi puututtava asianmukaisilla ja oikeasuhteisilla unionin tason vakavaraisuusjärjestelyillä.

(2)  Nykyiset asetuksen (EU) N:o 575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU mukaiset vakavaraisuusjärjestelmät perustuvat suurelta osin Baselin pankkivalvontakomitean suuria pankkiryhmiä varten laatimiin peräkkäin julkaistuihin kansainvälisiin sääntelystandardeihin, ja niillä puututaan vain osittain sijoituspalveluyritysten erilaisiin toimintoihin liittyviin erityisriskeihin. Sijoituspalveluyrityksille ominaisiin erityisiin heikkouksiin ja riskeihin olisi sen vuoksi puututtava tehokkailla, asianmukaisilla ja oikeasuhteisilla unionin tason vakavaraisuusjärjestelyillä, joilla autetaan luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset koko unionissa, varmistetaan tehokas vakavaraisuusvalvonta, hillitään säännösten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja varmistetaan riittävä pääoma useimpien sijoituspalveluyritysten riskejä ajatellen.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Vankalla vakavaraisuusvalvonnalla olisi varmistettava, että sijoituspalveluyrityksiä hoidetaan hallitusti ja niiden asiakkaiden etujen mukaisesti. Vakavaraisuusjärjestelyissä olisi otettava huomioon sijoituspalveluyritysten ja niiden asiakkaiden mahdollisuudet ryhtyä liialliseen riskinottoon ja sijoituspalveluyritysten ottamien ja niiden aiheuttamien riskien eri asteet. Tällaisella vakavaraisuusvalvonnalla olisi myös pyrittävä välttämään sijoituspalveluyrityksille aiheutuva kohtuuton hallinnollinen rasitus.

(3)  Vankalla vakavaraisuusvalvonnalla olisi varmistettava, että sijoituspalveluyrityksiä hoidetaan hallitusti ja niiden asiakkaiden etujen mukaisesti. Vakavaraisuusjärjestelyissä olisi otettava huomioon sijoituspalveluyritysten ja niiden asiakkaiden mahdollisuudet ryhtyä liialliseen riskinottoon ja sijoituspalveluyritysten ottamien ja niiden aiheuttamien riskien eri asteet. Tällaisella vakavaraisuusvalvonnalla olisi myös pyrittävä välttämään sijoituspalveluyrityksille aiheutuva suhteeton hallinnollinen rasitus. Samalla näillä vaatimuksilla olisi mahdollistettava tasapaino eri sijoituspalveluyritysten turvallisuuden ja vakauden varmistamisen ja liiallisten kustannusten välttämisen välillä, koska liialliset kustannukset saattavat vaarantaa niiden liiketoiminnan.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Monet asetukseen (EU) N:o 575/2013 ja direktiiviin 2013/36/EU perustuvat vaatimukset on suunniteltu käsittelemään luottolaitoksiin kohdistuvia yleisiä riskejä. Näin ollen nykyiset vaatimukset on suurelta osin mitoitettu säilyttämään luottolaitosten luotonantokapasiteetti taloussuhdanteista riippumatta ja suojaamaan tallettajat ja veronmaksajat luottolaitosten mahdolliselta kaatumiselta. Niitä ei niitä ole suunniteltu käsittelemään sijoituspalveluyritysten erilaisia riski-profiileja. Sijoituspalveluyrityksillä ei ole suuria vähittäis- ja yrityslainasalkkuja, eivätkä ne ota vastaan talletuksia. Todennäköisyys, että niiden kaatumisella voi olla haitallisia vaikutuksia yleiseen rahoitusvakauteen, on pienempi kuin luottolaitosten tapauksessa. Sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvat ja niiden aiheuttamat riskit poikkeavat näin ollen olennaisesti luottolaitoksiin kohdistuvista ja niiden aiheuttamista riskeistä, ja tällainen ero olisi otettava huomioon selvästi unionin vakavaraisuuskehyksessä.

(4)  Monet asetukseen (EU) N:o 575/2013 ja direktiiviin 2013/36/EU perustuvat vaatimukset on suunniteltu käsittelemään luottolaitoksiin kohdistuvia yleisiä riskejä. Näin ollen nykyiset vaatimukset on suurelta osin mitoitettu säilyttämään luottolaitosten luotonantokapasiteetti taloussuhdanteista riippumatta ja suojaamaan tallettajat ja veronmaksajat luottolaitosten mahdolliselta kaatumiselta. Niitä ei niitä ole suunniteltu käsittelemään sijoituspalveluyritysten erilaisia riski-profiileja. Sijoituspalveluyrityksillä ei ole suuria vähittäis- ja yrityslainasalkkuja, eivätkä ne ota vastaan talletuksia. Todennäköisyys, että niiden kaatumisella voi olla haitallisia vaikutuksia yleiseen rahoitusvakauteen, on pienempi kuin luottolaitosten tapauksessa, mutta ne aiheuttavat edelleen riskin, jota olisi käsiteltävä vankan kehyksen avulla. Sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvat ja niiden aiheuttamat riskit poikkeavat näin ollen olennaisesti luottolaitoksiin kohdistuvista ja niiden aiheuttamista riskeistä, ja tällainen ero olisi otettava huomioon selvästi unionin vakavaraisuuskehyksessä.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Erot nykyisen kehyksen soveltamisessa eri jäsenvaltioissa uhkaavat sijoituspalveluyritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä unionissa. Erot johtuvat yleisestä monimutkaisuudesta soveltaa kehystä eri sijoituspalveluyrityksiin niiden tarjoamien palvelujen perusteella, kun jotkin kansalliset viranomaiset mukauttavat tai yksinkertaistavat tällaista soveltamista kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä. Koska nykyisessä vakavaraisuuskehyksessä ei käsitellä kaikkia tietyntyyppisiin sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvia ja niiden aiheuttamia riskejä, eräissä jäsenvaltioissa on sovellettu suuria pääomavaatimuksen korotuksia tiettyihin sijoituspalveluyrityksiin. Olisi vahvistettava näitä riskejä koskevat yhdenmukaiset säännökset, jotta voidaan varmistaa sijoituspalveluyritysten yhdenmukainen vakavaraisuusvalvonta kaikkialla unionissa.

(5)  Erot nykyisen kehyksen soveltamisessa eri jäsenvaltioissa uhkaavat sijoituspalveluyritysten tasapuolisia toimintaedellytyksiä unionissa ja siten estävät sijoittajia hyödyntämästä uusia mahdollisuuksia ja parempia keinoja hallita riskejään. Erot johtuvat yleisestä monimutkaisuudesta soveltaa kehystä eri sijoituspalveluyrityksiin niiden tarjoamien palvelujen perusteella, kun jotkin kansalliset viranomaiset mukauttavat tai yksinkertaistavat tällaista soveltamista kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä. Koska nykyisessä vakavaraisuuskehyksessä ei käsitellä kaikkia tietyntyyppisiin sijoituspalveluyrityksiin kohdistuvia ja niiden aiheuttamia riskejä, eräissä jäsenvaltioissa on sovellettu suuria pääomavaatimuksen korotuksia tiettyihin sijoituspalveluyrityksiin. Olisi vahvistettava näitä riskejä koskevat yhdenmukaiset säännökset, jotta voidaan varmistaa sijoituspalveluyritysten selkeä yhdenmukainen vakavaraisuusvalvonta kaikkialla unionissa.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Joissain jäsenvaltioissa viranomaiset, joilla on toimivalta valvoa sijoituspalveluyritysten vakavaraisuutta, ovat eri viranomaisia kuin viranomaiset, joilla on toimivalta valvoa markkinakäyttäytymistä. Sen vuoksi on tarpeen luoda yhteistyö- ja tietojenvaihtomekanismi kyseisten viranomaisten välille.

(7)  Joissain jäsenvaltioissa viranomaiset, joilla on toimivalta valvoa sijoituspalveluyritysten vakavaraisuutta, ovat eri viranomaisia kuin viranomaiset, joilla on toimivalta valvoa markkinakäyttäytymistä. Sen vuoksi on tarpeen luoda yhteistyö- ja tietojenvaihtomekanismi kyseisten viranomaisten välille, jotta voidaan varmistaa, että sijoituspalveluyritysten yhdenmukainen vakavaraisuusvalvonta toimii ripeästi ja tehokkaasti koko unionissa.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Sijoituspalveluyrityksen vaadittavan perustamispääoman tason olisi määräydyttävä niiden palvelujen ja toimintojen perusteella, joita kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä on lupa tarjota ja suorittaa direktiivin 2004/39/EY mukaisesti. Jäsenvaltioiden mahdollisuus alentaa vaadittavaa perustamispääoman tasoa erityisissä tilanteissa, joista säädetään direktiivissä 2013/36/EU, ja mainitun direktiivin epäyhdenmukainen täytäntöönpano ovat johtaneet tilanteeseen, jossa vaadittavat perustamispääoman tasot eroavat toisistaan unionissa. Tämän pirstaloitumisen lopettamiseksi vaadittavan perustamispääoman taso olisi yhdenmukaistettava.

(9)  Sijoituspalveluyrityksen vaadittavan perustamispääoman tason olisi määräydyttävä niiden palvelujen ja toimintojen perusteella, joita kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä on lupa tarjota ja suorittaa direktiivin 2004/39/EY mukaisesti. Jäsenvaltioiden mahdollisuus alentaa vaadittavaa perustamispääoman tasoa erityisissä tilanteissa, joista säädetään direktiivissä 2013/36/EU, ja mainitun direktiivin epäyhdenmukainen täytäntöönpano ovat johtaneet tilanteeseen, jossa vaadittavat perustamispääoman tasot eroavat toisistaan unionissa. Tämän pirstaloitumisen lopettamiseksi vaadittavan perustamispääoman taso olisi yhdenmukaistettava unionissa kaikkien sijoituspalveluyritysten osalta.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää, että vastuu sijoituspalveluyrityksen taloudellisen vakauden ja erityisesti vakavaraisuuden valvonnasta kuuluu sen kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jotta sijoituspalveluyrityksiä voitaisiin valvoa tehokkaasti myös muissa jäsenvaltioissa, joissa ne tarjoavat palveluja tai joissa niillä on sivuliike, olisi varmistettava tiivis yhteistyö näiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

(11)  Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää, että vastuu sijoituspalveluyrityksen taloudellisen vakauden ja erityisesti vakavaraisuuden valvonnasta kuuluu sen kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jotta sijoituspalveluyrityksiä voitaisiin valvoa tehokkaasti myös muissa jäsenvaltioissa, joissa ne tarjoavat palveluja tai joissa niillä on sivuliike, olisi varmistettava tiivis yhteistyö ja tietojen vaihto näiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava toteuttaa tiedonsaanti- ja valvontatarkoituksiin sekä erityisesti rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi tapauskohtaisesti paikalla tehtäviä tarkastuksia, tarkastaa sijoituspalveluyritysten sivuliikkeiden toiminta alueellaan ja vaatia kyseisten sivuliikkeiden toimintaa koskevia tietoja. Näitä sivuliikkeitä koskevat valvontatoimenpiteet olisi kuitenkin säilytettävä kotijäsenvaltion vastuulla.

(12)  Vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi voitava toteuttaa tiedonsaanti- ja valvontatarkoituksiin sekä erityisesti rahoitusjärjestelmän vakauden ja turvallisuuden varmistamiseksi tapauskohtaisesti paikalla tehtäviä tarkastuksia, tarkastaa sijoituspalveluyritysten sivuliikkeiden toiminta alueellaan ja vaatia kyseisten sivuliikkeiden toimintaa koskevia tietoja. Näitä sivuliikkeitä koskevat valvontatoimenpiteet olisi kuitenkin säilytettävä kotijäsenvaltion vastuulla.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tässä direktiivissä ja [asetuksessa (EU) ----/--- [IFR]] säädettyjen velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Sen varmistamiseksi, että hallinnollisilla seuraamuksilla on varoittava vaikutus, ne olisi julkistettava, paitsi tietyissä tarkoin määritellyissä olosuhteissa. Jotta asiakkaat ja sijoittajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen sijoitusvaihtoehdoistaan, kyseisillä asiakkailla ja sijoittajilla olisi oltava mahdollisuus saada tietoja sijoituspalveluyrityksille määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä.

(16)  Tässä direktiivissä ja [asetuksessa (EU) ----/--- [IFR]] säädettyjen velvoitteiden noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä hallinnollisista seuraamuksista ja muista hallinnollisista toimenpiteistä, jotka ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Sen varmistamiseksi, että hallinnollisilla seuraamuksilla on varoittava vaikutus, ne olisi julkistettava. Jotta asiakkaat ja sijoittajat voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen sijoitusvaihtoehdoistaan, kyseisillä asiakkailla ja sijoittajilla olisi oltava mahdollisuus saada tietoja sijoituspalveluyrityksille määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Jotta havaitaan sellaisten kansallisten säännösten rikkomisia, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, tai [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] rikkomisia, jäsenvaltioilla olisi oltava tarvittavat tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava tehokkaat mekanismit, joilla ilmoitetaan mahdollisista tai tosiasiallisista rikkomisista.

(17)  Jotta havaitaan sellaisten kansallisten säännösten rikkomisia, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, tai [asetuksen (EU) ----/--- [IFR]] rikkomisia, jäsenvaltioilla olisi oltava tarvittavat tutkintavaltuudet, ja niiden olisi luotava tehokkaat ja nopeat mekanismit, joilla ilmoitetaan mahdollisista tai tosiasiallisista rikkomisista.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Sijoituspalveluyrityksillä olisi oltava sisäinen pääoma, joka riittää määränsä, laatunsa ja jakautumisensa puolesta kattamaan riskit, joille ne altistuvat tai voivat altistua. Toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että sijoituspalveluyrityksillä on riittävät strategiat ja prosessit sisäisen pääomansa riittävyyden arvioimiseksi ja ylläpitämiseksi.

(18)  Sijoituspalveluyrityksillä olisi oltava käytössään sisäinen pääoma, joka riittää määränsä, laatunsa ja jakautumisensa puolesta kattamaan riskit, joille ne altistuvat tai voivat altistua. Toimivaltaisten viranomaisten olisi varmistettava, että sijoituspalveluyrityksillä on riittävät strategiat ja prosessit sisäisen pääomansa riittävyyden arvioimiseksi ja ylläpitämiseksi.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta palkitseminen saataisiin vastaamaan sijoituspalveluyritysten riskiprofiilia ja voitaisiin varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset, sijoituspalveluyrityksiin olisi sovellettava hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevia selkeitä periaatteita ja palkitsemissääntöjä, joissa huomioidaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten väliset erot. Pienet ja ilman sidossuhteita olevat sijoituspalveluyritykset olisi kuitenkin vapautettava näistä säännöistä, koska direktiivin 2014/65/EU mukaiset palkitsemista sekä hallinnointia ja ohjausta koskevat säännökset ovat riittävän kattavat tämäntyyppisten yritysten osalta.

(20)  Jotta palkitseminen saataisiin vastaamaan sijoituspalveluyritysten riskiprofiilia ja voitaisiin varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset, sijoituspalveluyrityksiin olisi sovellettava hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevia selkeitä periaatteita ja sukupuolineutraaleja palkitsemissääntöjä, joissa huomioidaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten väliset erot. Pienet ja ilman sidossuhteita olevat sijoituspalveluyritykset olisi kuitenkin vapautettava näistä säännöistä, koska Euroopan parlamentin ja neuvoston1 a direktiivin 2014/65/EU mukaiset palkitsemista sekä hallinnointia ja ohjausta koskevat säännökset ovat riittävän kattavat tämäntyyppisten yritysten osalta.

 

______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Vastauksena kasvavaan yleiseen vaatimukseen verotuksen avoimuudesta ja jotta voidaan edistää sijoituspalveluyritysten yritysvastuuta, on aiheellista edellyttää, että sijoituspalveluyritykset julkistavat tietyt tiedot, mukaan luettuina tiedot saaduista voitoista, maksetuista veroista ja saaduista julkisista tuista.

(24)  Vastauksena kasvavaan yleiseen vaatimukseen verotuksen avoimuudesta ja jotta voidaan edistää sijoituspalveluyritysten yritysvastuuta, on aiheellista edellyttää, että sijoituspalveluyritykset julkistavat vuosittain tietyt tiedot, mukaan luettuina tiedot saaduista voitoista, maksetuista veroista ja saaduista julkisista tuista.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset, joka tai jotka hoitavat tässä direktiivissä säädettyjä toimintoja ja tehtäviä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja EPV:lle nimeämisestä, ja jos toimivaltaisia viranomaisia on useampi kuin yksi, kunkin toimivaltaisen viranomaisen toiminnot ja tehtävät.

1.  Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset, joka tai jotka hoitavat tässä direktiivissä säädettyjä toimintoja ja tehtäviä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, EPV:lle ja EAMV:lle nimeämisestä, ja jos toimivaltaisia viranomaisia on useampi kuin yksi, kunkin toimivaltaisen viranomaisen toiminnot ja tehtävät.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  toimivaltaiset viranomaiset tekevät EFVJ:n osapuolina luottamukseen ja kaikenpuoliseen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä erityisesti varmistaessaan, että ne toimittavat toisilleen ja muille EFVJ:n osapuolille tarkoituksenmukaisia ja luotettavia tietoja;

a)  toimivaltaiset viranomaiset tekevät EFVJ:n osapuolina luottamukseen ja kaikenpuoliseen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä erityisesti varmistaessaan, että ne toimittavat toisilleen ja muille EFVJ:n osapuolille tarkoituksenmukaisia, luotettavia ja kattavia tietoja;

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät kaikin tavoin noudattamaan EPV:n ohjeita ja suosituksia, jotka se on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/201038 16 artiklan mukaisesti, sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean, jäljempänä ’EJRK’, varoituksia ja suosituksia, jotka se on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1092/201039 16 artiklan nojalla;

c)  toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät kaikin tavoin varmistamaan, että noudatetaan EPV:n ohjeita ja suosituksia, jotka se on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/201038 16 artiklan mukaisesti, sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean, jäljempänä ’EJRK’, varoituksia ja suosituksia, jotka se on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1092/201039 16 artiklan nojalla;

__________________

__________________

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1).

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komissio saattaa täytäntöönpanosäädöksillä ajan tasalle tämän artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetun perustamispääoman määrän talouden ja rahapolitiikan alan kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 54 artiklan mukaisesti tämän artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetun perustamispääoman määrän ajan tasalle saattamiseksi talouden ja rahapolitiikan alan kehityksen huomioon ottamiseksi.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot ja havainnot sijoituspalveluyrityksen toimintaa valvoessaan toteamistaan mahdollisista ongelmista ja riskeistä, joita sijoituspalveluyrityksestä aiheutuu sen asiakkaiden suojelulle tai rahoitusjärjestelmän vakaudelle vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

2.  Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot ja havainnot sijoituspalveluyrityksen toimintaa valvoessaan toteamistaan mahdollisista ongelmista ja riskeistä, joita sijoituspalveluyrityksestä aiheutuu sen asiakkaiden suojelulle tai rahoitusjärjestelmän vakaudelle tai turvallisuudelle vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja havaintojen ilmoittamisen jälkeen, että kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät ole toteuttaneet 3 kohdassa tarkoitettuja tarvittavia toimenpiteitä, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja EPV:lle toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet suojatakseen asiakkaita, joille palveluja tarjotaan, ja suojatakseen rahoitusjärjestelmän vakautta.

4.  Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset katsovat 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja havaintojen ilmoittamisen jälkeen, että kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset eivät ole toteuttaneet 3 kohdassa tarkoitettuja tarvittavia toimenpiteitä, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat ilmoitettuaan asiasta viipymättä kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja EPV:lle toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet suojatakseen asiakkaita, joille palveluja tarjotaan, ja suojatakseen rahoitusjärjestelmän vakautta ja turvallisuutta.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimenpiteistä, ne voivat saattaa asian EPV:lle, joka käsittelee asian asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Toimiessaan mainitun artiklan mukaisesti EPV tekee päätöksensä yhden kuukauden kuluessa.

5.  Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat eri mieltä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toimenpiteistä, ne voivat saattaa asian EPV:lle, joka käsittelee asian asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Toimiessaan mainitun artiklan mukaisesti EPV tekee päätöksensä mahdollisimman nopeasti ja viimeistään yhden kuukauden kuluessa.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  EPV toimittaa 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään [yhdeksän kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

8.  EPV toimittaa 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut teknisten standardien luonnokset komissiolle viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä].

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on valvonnan kannalta ja silloin, kun ne katsovat sen olevan tarpeen rahoitusjärjestelmän vakauden turvaamiseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa, valtuudet suorittaa tapauskohtaisesti paikalla tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten sivuliikkeiden toimintaa niiden alueella, ja vaatia sivuliikkeeltä tietoja sen toiminnasta.

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on valvonnan kannalta ja silloin, kun ne katsovat sen olevan tarpeen rahoitusjärjestelmän vakauden tai turvallisuuden turvaamiseksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa, valtuudet suorittaa tapauskohtaisesti paikalla tehtäviä tarkastuksia ja todentamisia, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten sivuliikkeiden toimintaa niiden alueella, ja vaatia sivuliikkeeltä tietoja sen toiminnasta.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen tarkastusten ja todentamisten suorittamista vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kuultava kotijäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia.

Ennen tarkastusten ja todentamisten suorittamista vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä kuultava kotijäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaisten tarkastusten ja todentamisten päätökseen saattamisen jälkeen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tiedot, jotka ovat merkityksellisiä asianomaisen sijoituspalveluyrityksen riskinarvioinnin kannalta.

Mahdollisimman pian tällaisten tarkastusten ja todentamisten päätökseen saattamisen jälkeen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tiedot, jotka ovat merkityksellisiä asianomaisen sijoituspalveluyrityksen riskinarvioinnin kannalta.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällaiset viranomaiset ja henkilöt saavat ilmaista tehtävissään saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tiivistetysti tai kootusti edellyttäen, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä sijoituspalveluyrityksiä tai henkilöitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikosoikeuden alaan kuuluvien tapausten käsittelyä.

Tällaiset viranomaiset ja henkilöt saavat ilmaista tehtävissään saamiaan luottamuksellisia tietoja tiivistetysti tai kootusti edellyttäen, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä sijoituspalveluyrityksiä tai henkilöitä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikosoikeuden alaan kuuluvien tapausten käsittelyä.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa luottamuksellisia tietoja 2 kohdan soveltamiseksi; ne voivat nimenomaisesti ilmoittaa, miten kyseisiä tietoja on käsiteltävä, ja ne voivat nimenomaisesti rajoittaa tietojen toimittamista edelleen.

4.  Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa luottamuksellisia tietoja 2 kohdan soveltamiseksi ja ne voivat nimenomaisesti ilmoittaa, miten kyseisiä tietoja on käsiteltävä.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kaikilla direktiivin 2006/43/EY40 mukaisesti toimiluvan saaneilla henkilöillä, jotka hoitavat sijoituspalveluyrityksessä direktiivin 2009/65/EY41 73 artiklassa tai direktiivin 2013/34/EU 34 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä tai muita lakisääteisiä tehtäviä, on velvollisuus ilmoittaa viipymättä toimivaltaisille viranomaisille kaikista kyseistä sijoituspalveluyritystä tai yritystä, jolla on läheiset sidokset kyseiseen yritykseen, koskevista tosiseikoista tai päätöksistä, jotka

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että kaikilla direktiivin 2006/43/EY40 mukaisesti toimiluvan saaneilla henkilöillä, jotka hoitavat sijoituspalveluyrityksessä direktiivin 2009/65/EY41 73 artiklassa tai direktiivin 2013/34/EU 34 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä tai muita lakisääteisiä tehtäviä, on velvollisuus ilmoittaa mahdollisimman nopeasti toimivaltaisille viranomaisille kaikista kyseistä sijoituspalveluyritystä tai yritystä, jolla on läheiset sidokset kyseiseen yritykseen, koskevista tosiseikoista tai päätöksistä, jotka

__________________

__________________

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  oikeushenkilön tapauksessa hallinnolliset taloudelliset seuraamukset 10 prosenttiin saakka yrityksen koko edellisen tilikauden kokonaisnettoliikevaihdosta, joka sisältää bruttotulot, jotka koostuvat korkotuotoista ja vastaavista tuloista, tuotoista osakkeista ja muista vaihtuva- tai kiinteätuottoisista arvopapereista ja saaduista palkkioista;

d)  oikeushenkilön tapauksessa hallinnolliset taloudelliset seuraamukset 15 prosenttiin saakka yrityksen koko edellisen tilikauden kokonaisnettoliikevaihdosta, joka sisältää bruttotulot, jotka koostuvat korkotuotoista ja vastaavista tuloista, tuotoista osakkeista ja muista vaihtuva- tai kiinteätuottoisista arvopapereista ja saaduista palkkioista;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Article 17 – paragraph 1 – point b – point iv

Komission teksti

Tarkistus

iv)  haastatella ketä tahansa muuta haastatteluun suostuvaa tutkimuksen kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi;

iv)  haastatella ketä tahansa muuta asiaan liittyvää henkilöä tutkimuksen kohteeseen liittyvien tietojen keräämiseksi;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla

Komission teksti

Tarkistus

18 artikla

18 artikla

Hallinnollisten seuraamusten ja toimenpiteiden julkistaminen

Hallinnollisten seuraamusten ja toimenpiteiden julkistaminen

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset julkistavat ilman aiheetonta viivytystä virallisella verkkosivustollaan 16 artiklan mukaisesti määrätyt hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet, joihin ei ole haettu tai ei enää voi hakea muutosta. Julkistamisen on sisällettävä tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta sekä sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön henkilöllisyys, jolle seuraamus on määrätty tai jota vastaan toimenpide toteutetaan. Tiedot saa julkistaa vasta sen jälkeen, kun kyseiselle henkilölle on ilmoitettu kyseisistä seuraamuksista tai toimenpiteistä ja siinä laajuudessa kuin julkistaminen on tarpeen ja oikeasuhteista.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset julkistavat ilman aiheetonta viivytystä virallisella verkkosivustollaan 16 artiklan mukaisesti määrätyt hallinnolliset seuraamukset ja toimenpiteet, joihin ei ole haettu tai ei enää voi hakea muutosta. Julkistamisen on sisällettävä tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta sekä sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön henkilöllisyys, jolle seuraamus on määrätty tai jota vastaan toimenpide toteutetaan. Tiedot saa julkistaa vasta sen jälkeen, kun kyseiselle henkilölle on ilmoitettu kyseisistä seuraamuksista tai toimenpiteistä ja siinä laajuudessa kuin julkistaminen on tarpeen ja oikeasuhteista. Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että samat tiedot julkistetaan asianomaisen sijoituspalveluyrityksen virallisella verkkosivustolla.

2.  Jos jäsenvaltiot sallivat sellaisten 16 artiklan nojalla määrättyjen hallinnollisten seuraamusten tai toimenpiteiden julkaisemisen, joihin on haettu muutosta, toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava virallisella verkkosivustollaan myös tiedot muutoksenhaun tilasta ja tuloksesta.

2.  Jos jäsenvaltiot sallivat sellaisten 16 artiklan nojalla määrättyjen hallinnollisten seuraamusten tai toimenpiteiden julkaisemisen, joihin on haettu muutosta, toimivaltaisten viranomaisten on julkaistava virallisella verkkosivustollaan myös tiedot muutoksenhaun tilasta ja tuloksesta. Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että samat tiedot julkistetaan asianomaisen sijoituspalveluyrityksen virallisella verkkosivustolla.

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava 16 artiklan mukaisesti määrätyt hallinnolliset seuraamukset tai toimenpiteet nimettöminä seuraavissa tapauksissa:

3.  Toimivaltaisten viranomaisten on julkistettava 16 artiklan mukaisesti määrätyt hallinnolliset seuraamukset tai toimenpiteet nimettöminä seuraavissa tapauksissa:

a) seuraamus on määrätty luonnolliselle henkilölle, ja kyseisen henkilön henkilötietojen julkistamista pidetään suhteettomana;

a) seuraamus on määrätty luonnolliselle henkilölle, ja kyseisen henkilön henkilötietojen julkistamista pidetään suhteettomana;

b) julkistaminen vaarantaisi meneillään olevan rikostutkinnan tai rahoitusmarkkinoiden vakauden;

b) julkistaminen vaarantaisi meneillään olevan rikostutkinnan tai rahoitusmarkkinoiden vakauden;

c) julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa asianomaisille sijoituspalveluyrityksille tai luonnollisille henkilöille.

c) julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa asianomaisille sijoituspalveluyrityksille tai luonnollisille henkilöille.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti julkistetut tiedot pysyvät niiden virallisella verkkosivustolla vähintään viisi vuotta. Henkilötiedot voidaan säilyttää toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla ainoastaan, jos sovellettavissa tietosuojasäännöissä niin sallitaan.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti julkistetut tiedot pysyvät niiden virallisella verkkosivustolla vähintään viisi vuotta. Henkilötiedot voidaan säilyttää toimivaltaisen viranomaisen virallisella verkkosivustolla ainoastaan, jos sovellettavissa tietosuojasäännöissä niin sallitaan.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle 16 artiklan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä, näihin seuraamuksiin ja toimenpiteisiin mahdollisesti kohdistuvista muutoksenhauista ja niiden tuloksista. EPV ylläpitää sille ilmoitetuista hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä keskustietokantaa pelkästään toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten. Tietokannan on oltava ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä, ja sitä on päivitettävä säännöllisesti.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EPV:lle 16 artiklan mukaisesti määrätyistä hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä, näihin seuraamuksiin ja toimenpiteisiin mahdollisesti kohdistuvista muutoksenhauista ja niiden tuloksista. EPV ylläpitää sille ilmoitetuista hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpiteistä keskustietokantaa pelkästään toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten. Tietokannan on oltava toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n käytettävissä, ja sitä on päivitettävä säännöllisesti vähintään neljännesvuosittain.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän jakson soveltamisalaan kuuluvat sijoituspalveluyritykset panevat jakson vaatimukset täytäntöön tytäryrityksissään, jotka ovat rahoituslaitoksia siten kuin ne on määritelty [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 4 artiklan 13 kohdassa, mukaan lukien kolmansiin maihin sijoittautuneet tytäryritykset, jollei unionissa toimiva emoyritys pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että tämän jakson soveltaminen on laitonta sen kolmannen maan lainsäädännön mukaan, johon tytäryhtiöt ovat sijoittautuneet.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän jakson soveltamisalaan kuuluvat sijoituspalveluyritykset panevat jakson vaatimukset täytäntöön tytäryrityksissään, jotka ovat rahoituslaitoksia siten kuin ne on määritelty [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 4 artiklan 13 kohdassa, mukaan lukien kolmansiin maihin sijoittautuneet tytäryritykset, jollei unionissa toimiva emoyritys osoita toimivaltaisille viranomaisille, että tämän jakson soveltaminen on laitonta sen kolmannen maan lainsäädännön mukaan, johon tytäryhtiöt ovat sijoittautuneet.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyritykset soveltavat 1 kohdassa tarkoitettuja periaatteita tavalla, joka on oikeassa suhteessa niiden kokoon, sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyritykset soveltavat 1 kohdassa tarkoitettuja periaatteita tavalla, joka on oikeasuhteinen ja asianmukainen niiden kokoon, sisäiseen organisaatioon sekä toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun sijoituspalveluyritys saa poikkeuksellista julkista rahoitustukea, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 28 alakohdassa, sovelletaan seuraavia vaatimuksia:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun sijoituspalveluyritys saa poikkeuksellista julkista rahoitustukea, sellaisena kuin se määritellään direktiivin 2014/59/EU 2 artiklan 1 kohdan 28 alakohdassa, se ei maksa muuttuvia palkkioita.

a)  jos muuttuvan palkkion määrä olisi ristiriidassa sijoituspalveluyrityksen terveen pääomapohjan säilyttämisen ja sijoituspalveluyrityksen oikea-aikaisen poikkeuksellisesta julkisesta rahoitustuesta luopumisen kanssa, koko henkilöstön muuttuvan palkkion on rajoituttava osuuteen nettotuotoista;

 

b)  sijoituspalveluyritysten on otettava käyttöön rajoituksia, jotka koskevat sijoituspalveluyrityksen ylimmän hallintoelimen jäsenten palkitsemista;

 

c)  sijoituspalveluyritys voi maksaa muuttuvia palkkioita sijoituspalveluyrityksen ylimmän hallintoelimen jäsenille vain, jos toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt sellaisen palkkion.

 

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  jos muuttuva palkkio perustuu työsuoritukseen, sen kokonaismäärän on perustuttava kokonaisarvioon asianomaisen henkilön ja asianomaisen liiketoimintayksikön suorituksesta ja sijoituspalveluyrityksen kokonaistuloksesta;

a)  jos muuttuva palkkio perustuu työsuoritukseen, sen kokonaismäärän on perustuttava kokonaisarvioon asianomaisen henkilön, sukupuolesta riippumatta, ja asianomaisen liiketoimintayksikön suorituksesta ja sijoituspalveluyrityksen kokonaistuloksesta;

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 1 kohta – j alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

j)  vähintään 50 prosenttia muuttuvan palkkion määrästä on koostuttava seuraavista instrumenteista:

j)  vähintään 60 prosenttia muuttuvan palkkion määrästä on koostuttava seuraavista instrumenteista:

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  poiketen siitä, mitä j alakohdassa säädetään, mikäli sijoituspalveluyritys ei laske liikkeeseen mitään kyseisistä rahoitusvälineistä, kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä samojen tavoitteiden mukaisten vaihtoehtoisten järjestelyjen käytön;

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  vähintään 40 prosenttia muuttuvasta palkkiosta on lykättävä 3–5 vuoden ajalle tapauksen mukaan riippuen sijoituspalveluyrityksen liiketoimintasyklistä, sen liiketoiminnan luonteesta, sen riskeistä ja kyseisen henkilön tehtävistä, paitsi silloin jos muuttuva palkkio on erityisen suuri, jolloin myöhemmin maksettavaksi lykättävä määrä on vähintään 60 prosenttia;

k)  vähintään 50 prosenttia muuttuvasta palkkiosta on lykättävä 3–5 vuoden ajalle tapauksen mukaan riippuen sijoituspalveluyrityksen liiketoimintasyklistä, sen liiketoiminnan luonteesta, sen riskeistä ja kyseisen henkilön tehtävistä, paitsi silloin jos muuttuva palkkio on erityisen suuri, jolloin myöhemmin maksettavaksi lykättävä määrä on vähintään 70 prosenttia;

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 1 kohta – l alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

l)  muuttuvaa palkkiota on supistettava 100 prosenttiin saakka, jos sijoituspalveluyrityksen taloudellinen tulos on heikko tai tappiollinen, myös käyttäen riskiperusteista alennusta ja takaisinperintää, jos sijoituspalveluyritysten asettamat sellaiset perusteet täyttyvät, jotka erityisesti kattavat seuraavat tilanteet:

l)  muuttuvaa palkkiota on supistettava 100 prosenttia, jos sijoituspalveluyrityksen taloudellinen tulos on heikko tai tappiollinen, myös käyttäen riskiperusteista alennusta ja takaisinperintää, jos sijoituspalveluyritysten asettamat sellaiset perusteet täyttyvät, jotka erityisesti kattavat seuraavat tilanteet:

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  sijoituspalveluyritykseen, jonka varojen arvo on keskimäärin enintään 100 miljoonaa euroa tiettyä tilikautta edeltävällä neljän vuoden jaksolla;

a)  sijoituspalveluyritykseen, jonka varojen arvo on keskimäärin enintään 50 miljoonaa euroa tiettyä tilikautta edeltävällä neljän vuoden jaksolla;

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valtuudet sen varmistamiseksi, että 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti merkittäväksi määritetyt sijoituspalveluyritykset perustavat palkitsemiskomitean. Palkitsemiskomitean on pätevästi ja itsenäisesti arvioitava palkitsemisjärjestelmää ja -käytäntöjä sekä riskienhallintaa ja pääomien ja maksuvalmiuden hoitoa varten luotuja kannustimia.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valtuudet sen varmistamiseksi, että sijoituspalveluyritykset, jotka eivät täytä 30 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan vaatimuksia, perustavat palkitsemiskomitean. Palkitsemiskomitean on pätevästi ja itsenäisesti arvioitava palkitsemisjärjestelmää ja -käytäntöjä sekä riskienhallintaa ja pääomien ja maksuvalmiuden hoitoa varten luotuja kannustimia. Yritysryhmässä palkitsemiskomitea voi myös olla koko ryhmän palkitsemiskomitea.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään yksinkertaistamaan kehystä: jos tämä tarkistus hyväksytään, luokassa 2 on vain yksi mahdollinen alaluokka (100 miljoonan euron taseen kynnys). Lisäksi sen olisi rajoitettava kansallisten viranomaisten harkintavaltaa ja näin varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset ja oikeusvarmuus.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valtuudet sen varmistamiseksi, että palkitsemiskomitea vastaa palkitsemista koskevien päätösten valmistelusta, mukaan luettuina ne ylimmän hallintoelimen tekemät päätökset, joilla on vaikutuksia kyseisen sijoituspalveluyrityksen riskeihin ja niiden hallintaan. Palkitsemiskomitean puheenjohtajan sekä jäsenten on oltava sellaisia ylimmän hallintoelimen jäseniä, jotka eivät vastaa sijoituspalveluyrityksen päivittäisestä johtamisesta. Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään työntekijöiden edustuksesta ylimmässä hallintoelimessä, palkitsemiskomiteaan on kuuluttava yksi tai useampia työtekijöiden edustajia.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisilla viranomaisilla on tarvittavat valtuudet sen varmistamiseksi, että palkitsemiskomitea vastaa palkitsemista koskevien päätösten valmistelusta, mukaan luettuina ne ylimmän hallintoelimen tekemät päätökset, joilla on vaikutuksia kyseisen sijoituspalveluyrityksen riskeihin ja niiden hallintaan. Palkitsemiskomitean puheenjohtajan sekä jäsenten on oltava sellaisia ylimmän hallintoelimen jäseniä, jotka eivät vastaa sijoituspalveluyrityksen päivittäisestä johtamisesta. Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään työntekijöiden edustuksesta ylimmässä hallintoelimessä, palkitsemiskomiteaan on kuuluttava yksi tai useampia työtekijöiden edustajia. Sijoituspalveluyritysten on pyrittävä palkitsemiskomiteassaan sukupuolten tasapainoon.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset keräävät [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 51 artiklan c, d ja f alakohdan mukaisesti julkistettuja tietoja ja käyttävät niitä palkitsemisjärjestelmien kehityssuuntien ja käytäntöjen vertailemiseen. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kyseiset tiedot EPV:lle.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset keräävät [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] 51 artiklan a, b, b a, c, d ja f alakohdan mukaisesti julkistettuja tietoja ja käyttävät niitä palkitsemisjärjestelmien kehityssuuntien ja käytäntöjen vertailemiseen. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava kyseiset tiedot EPV:lle ja EAMV:lle. EPV julkistaa näitä kehityssuuntia ja käytäntöjä koskevan vuotuisen kertomuksen.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  EPV antaa EAMV:tä kuultuaan ohjeet, joissa täsmennetään moitteettomien palkitsemisjärjestelmien soveltaminen. Näissä ohjeissa on otettava huomioon ainakin 28–31 artiklassa tarkoitetut vaatimukset ja komission suosituksessa 2009/384/EY43 esitetyt moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat periaatteet.

3.  EPV antaa EAMV:tä kuultuaan ohjeet, joissa täsmennetään moitteettomien ja sukupuolineutraalien palkitsemisjärjestelmien soveltaminen. Näissä ohjeissa on otettava huomioon ainakin 28–31 artiklassa tarkoitetut vaatimukset ja komission suosituksessa 2009/384/EY43 esitetyt moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat periaatteet.

_________________

_________________

43 Komission suositus 2009/384/EY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009, rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta (EUVL L 120, 15.5.2009, s. 22).

43 Komission suositus 2009/384/EY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2009, rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta (EUVL L 120, 15.5.2009, s. 22)

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyritykset toimittavat toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä tiedot kunkin sijoituspalveluyrityksen luonnollisten henkilöiden määrästä, joiden palkkiot ovat miljoona euroa tai enemmän tilikautta kohden, mukaan lukien tiedot näiden henkilöiden tehtävien kuvauksesta, liiketoiminta-alueesta sekä palkan, tulospalkkioiden, pitkän aikavälin palkkioiden ja eläkemaksujen keskeisistä perusteista; tiedot on toimitettava miljoonan euron palkkaryhmittäin. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava nämä tiedot EPV:lle, joka julkaisee ne kotijäsenvaltioiden osalta koostetusti käyttäen yhteistä raportointikaavaa. EPV voi EAMV:tä kuultuaan laatia ohjeita helpottamaan tämän kohdan täytäntöönpanoa ja varmistamaan kerättyjen tietojen yhdenmukaisuuden.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoituspalveluyritykset toimittavat toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä tiedot kunkin sijoituspalveluyrityksen luonnollisten henkilöiden määrästä, joiden palkkiot ovat 500 000 euroa tai enemmän tilikautta kohden, mukaan lukien tiedot näiden henkilöiden tehtävien kuvauksesta, liiketoiminta-alueesta sekä palkasta, tulospalkkioista, pitkän aikavälin palkkioista ja eläkemaksuista; tiedot on toimitettava 500 000 euron palkkaryhmittäin. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava nämä tiedot EPV:lle, joka julkaisee ne eriytetysti kotijäsenvaltioiden ja vastaanottavien jäsenvaltioiden osalta käyttäen yhteistä raportointikaavaa. EPV laatii EAMV:tä kuultuaan ohjeita helpottamaan tämän kohdan täytäntöönpanoa ja varmistamaan kerättyjen tietojen yhdenmukaisuuden.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a)  ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden (ESG) kattava huomioon ottaminen sijoituspalveluyritysten riskien vähentämisjärjestelyissä.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  vaatia sijoituspalveluyrityksiä rajoittamaan muuttuvan palkkion määrä tietyksi prosenttiosuudeksi nettotuloista, jos palkkion määrä on ristiriidassa terveen pääomapohjan säilyttämisen kanssa;

g)  vaatia sijoituspalveluyrityksiä pidättämään muuttuvan palkkion, jos palkkion määrä on ristiriidassa terveen pääomapohjan säilyttämisen kanssa;

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – l a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l a)  vaatia sijoituspalveluyrityksiä vähentämään verkko- ja tietojärjestelmiinsä kohdistuvia riskejä prosessien ja tietojen luottamuksellisuuden, loukkaamattomuuden ja saatavuuden varmistamiseksi;

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  sijoituspalveluyritykseen kohdistuu riskejä tai riskitekijöitä, joita ei ole lainkaan tai riittävästi katettu [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] kolmannessa osassa säädetyllä pääomavaatimuksella;

a)  sijoituspalveluyritykseen kohdistuu riskejä tai riskitekijöitä, joita ei ole lainkaan tai riittävästi katettu [asetuksen (EU) ---/----[IFR]] kolmannessa osassa säädetyllä pääomavaatimuksella, ottaen etenkin huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviin tekijöihin (ESG) yhteydessä olevat riskit;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

43 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun ilmenee kriisitilanne, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 1093/2010 18 artiklassa kuvattu tilanne tai tilanne, jossa markkinoiden muutokset ovat epäsuotuisia, joka mahdollisesti vaarantaa markkinoiden likviditeetin ja rahoitusjärjestelmän vakauden jossakin niistä jäsenvaltioista, joissa sijoituspalveluyritysryhmään kuuluville yrityksille on myönnetty toimilupa, 42 artiklan mukaisesti määritetyn ryhmän valvojan, jollei tämän osaston 1 luvun 2 jaksosta muuta johdu, on varoitettava asiasta mahdollisimman pian EPV:tä, EJRK:ta sekä kaikkia asiaankuuluvia toimivaltaisia viranomaisia ja ilmoitettava niille kaikki niiden tehtävien suorittamisen kannalta olennaiset tiedot.

Kun ilmenee kriisitilanne, mukaan lukien asetuksen (EU) N:o 1093/2010 18 artiklassa kuvattu tilanne tai tilanne, jossa markkinoiden muutokset ovat epäsuotuisia, joka mahdollisesti vaarantaa markkinoiden likviditeetin ja rahoitusjärjestelmän vakauden tai turvallisuuden jossakin niistä jäsenvaltioista, joissa sijoituspalveluyritysryhmään kuuluville yrityksille on myönnetty toimilupa, 42 artiklan mukaisesti määritetyn ryhmän valvojan, jollei tämän osaston 1 luvun 2 jaksosta muuta johdu, on varoitettava asiasta mahdollisimman pian EPV:tä, EJRK:ta sekä kaikkia asiaankuuluvia toimivaltaisia viranomaisia ja ilmoitettava niille kaikki niiden tehtävien suorittamisen kannalta olennaiset tiedot.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla

Komission teksti

Tarkistus

54 artikla

54 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa ja 33 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa ja 33 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa ja 33 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 4 kohdassa, 27 artiklan 3 kohdassa ja 33 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 27 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 6 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

6.  Edellä olevien 3 artiklan 2 kohdan, 8 artiklan 4 kohdan, 27 artiklan 3 kohdan ja 33 artiklan 6 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole [kahden kuukauden] kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

58 a artikla (uusi)

Direktiivi 2014/59/EU

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

58 a artikla

 

Direktiivin 2014/59/EU muuttaminen

 

Muutetaan direktiivi 2014/59/EU seuraavasti:

 

Korvataan 2 artiklan 1 kohdan 3 alakohta seuraavasti: 

 

”(3) ’sijoituspalveluyrityksellä’ asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa säädettyä sijoituspalveluyritystä, johon sovelletaan direktiivin [(EU) ---/---- [IFD]] 8 artiklan 1 kohdassa vahvistettua perustamispääomavaatimusta;”. 

Perustelu

Tarkistus on tarpeen, jotta voidaan muuttaa pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä käytettyä viittausta direktiivin soveltamisalaan kuuluvien sijoituspalveluyritysten määrittämiseksi, koska tällä hetkellä käytetty viittaus vakavaraisuusdirektiiviin poistetaan IFD-direktiivillä.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

60 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle [viisi vuotta tämän direktiivin soveltamispäivästä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ja sen vaikutuksesta.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

18.1.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

18.1.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Valiokuntakäsittely

15.5.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

10.7.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

18

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta

Viiteasiakirjat

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

20.12.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

18.1.2018

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

31.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

9

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.9.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru‑Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

9

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 12. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö