Postupak : 2017/0358(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0295/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0295/2018

Rasprave :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.19
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0377

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1168kWORD 140k
27.9.2018
PE 619.409v02-00 A8-0295/2018

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Markus Ferber

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0791),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 53. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0452/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 22. kolovoza 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. travnja 2018.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i mišljenje Odbora za pravna pitanja (A8-0295/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(3)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

2017/0358 (COD)

Prijedlog

DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(4),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(5),

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

(1)  Strogi bonitetni nadzor sastavni je dio regulatornih uvjeta u kojima financijske institucije mogu pružati usluge u Uniji. Bonitetni tretman investicijskih društava i kreditnih institucija i nadzor nad njima uređen je Direktivom 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća(6) i Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a izdavanje njihovih odobrenja za rad i drugi zahtjevi u pogledu organizacije i poslovanja utvrđeni su Direktivom 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(8).

(2)  Postojeći bonitetni režimi na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU uglavnom se temelje na uzastopnim verzijama međunarodnih regulatornih standarda koje je za velike bankarske grupe utvrdio Bazelski odbor za nadzor banaka i samo djelomično obuhvaćaju posebne rizike svojstvene različitim djelatnostima investicijskih društava. Posebne slabe točke i rizike svojstvene investicijskim društvima trebalo bi stoga dodatno obuhvatiti učinkovitim, odgovarajućim i razmjernim bonitetnim aranžmanima na razini Unije, kojima se osiguravaju ravnopravni uvjeti u cijeloj Uniji, jamči učinkovit bonitetni nadzor uz istodobno zadržavanje troškova usklađenja pod kontrolom te osigurava dovoljna količina kapitala za pokriće rizika većine investicijskih društava.

(3)  Dobar bonitetni nadzor trebao bi osigurati primjereno upravljanje investicijskim društvima u najboljem interesu njihovih klijenata. Trebalo bi uzeti u obzir vjerojatnost da investicijska društva i njihovi klijenti preuzmu pretjerane rizike te različite razine rizika koji preuzimaju i koji predstavljaju investicijska društva. Isto tako, cilj takvog bonitetnog nadzora trebao bi biti sprječavanje nerazmjernog administrativnog opterećenja investicijskih društava. Takav bonitetni nadzor istodobno bi trebao omogućiti postizanje ravnoteže između jamčenja sigurnosti i pouzdanosti investicijskih društava te izbjegavanja prekomjernih troškova koji bi mogli ugroziti održivost njihovih poslovnih aktivnosti.

(4)  Mnogi zahtjevi koji proizlaze iz okvira koji čine Uredba (EU) br. 575/2013 i Direktiva 2013/36/EU uvedeni su kako bi se obuhvatili rizici s kojima se uobičajeno suočavaju kreditne institucije. U skladu s time, postojeći zahtjevi uglavnom su prilagođeni tako da se očuva kreditni kapacitet kreditnih institucija u svim gospodarskim ciklusima i zaštite deponenti i porezni obveznici u slučaju eventualne propasti te im cilj nije obuhvatiti različite profile rizičnosti investicijskih društava. Investicijska društva nemaju velike portfelje kredita za stanovništvo i korporativnih kredita te ne primaju depozite. Vjerojatnost da će njihova propast imati štetan utjecaj na ukupnu financijsku stabilnost manja je nego u slučaju kreditnih institucija, no ona i dalje predstavljaju rizik koji je potrebno urediti s pomoću stabilnog okvira. Rizici s kojima se suočavaju investicijska društva i koje ona predstavljaju stoga su znatno drugačiji od rizika s kojima se suočavaju i koje predstavljaju kreditne institucije i ta bi se razlika trebala jasno odraziti u bonitetnom okviru Unije.

(5)  Razlike u primjeni postojećeg okvira u različitim državama članicama ugrožavaju jednakost uvjeta tržišnog natjecanja investicijskih društava u Uniji, čime se investitorima ometa pristup novim mogućnostima i boljim načinima upravljanja njihovim rizicima. Te razlike proizlaze iz cjelokupne složenosti primjene okvira na različita investicijska društva ovisno o uslugama koje pružaju, pri čemu neka nacionalna tijela u nacionalnom zakonodavstvu ili praksi tu primjenu prilagođavaju ili pojednostavnjuju. S obzirom na to da postojeći bonitetni okvir ne obuhvaća sve rizike s kojima su suočena ili koje predstavljaju neke vrste investicijskih društava, za određena investicijska društva u nekim državama članicama primijenjeni su veliki kapitalni zahtjevi. Trebale bi se utvrditi ujednačene odredbe koje se odnose na te rizike kako bi se osigurao usklađen bonitetni nadzor investicijskih društava u Uniji.

(6)  Zato je potreban poseban bonitetni režim za investicijska društva koja nisu sistemska na temelju svoje veličine i povezanosti s drugim financijskim i gospodarskim subjektima. Na sistemska investicijska društva trebao bi se, međutim, i dalje primjenjivati postojeći bonitetni okvir utvrđen Direktivom 2013/36/EU i Uredbom (EU) br. 575/2013. Ta investicijska društva vrsta su investicijskih društava na koja se trenutačno primjenjuje okvir utvrđen Direktivom 2013/36/EU i Uredbom (EU) br. 575/2013 i na koja se ne primjenjuju namjenska izuzeća od ikojeg od njegovih glavnih zahtjeva. Najveća i najpovezanija društva imaju poslovni model i profile rizičnosti koji su slični onima značajnih kreditnih institucija. Ona pružaju usluge „slične bankovnim uslugama” i preuzimaju znatne rizike. Osim toga, veličina sistemskih investicijskih društava, njihovi poslovni modeli i profili rizičnosti predstavljaju jednaku prijetnju stabilnom i pravilnom funkcioniranju financijskih tržišta kao i velike kreditne institucije. Stoga je primjereno da se na ta investicijska društva i dalje primjenjuju odredbe utvrđene u Direktivi 2013/36/EU i Uredbi (EU) br. 575/2013.

(7)  U nekim državama članicama tijela nadležna za bonitetni nadzor investicijskih društava mogu biti različita od tijela koja su nadležna za nadzor ponašanja na tržištu. Stoga je potrebno uspostaviti mehanizam suradnje i razmjene informacija između tih tijela kako bi se osigurao usklađen bonitetni nadzor investicijskih društava u cijeloj Uniji koji funkcionira brzo i učinkovito.

(8)  Kako bi se olakšalo usklađivanje nadzornih standarda i praksi u Uniji, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) trebalo bi u bliskoj suradnji s Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i dalje zadržati primarnu nadležnost za koordinaciju i konvergenciju nadzornih praksi u području bonitetnog nadzora nad investicijskim društvima u Europskom sustavu financijskog nadzora (ESFS).

(9)  Propisana razina inicijalnoga kapitala investicijskog društva trebala bi se temeljiti na uslugama i aktivnostima za koje to investicijsko društvo ima odobrenje za pružanje, odnosno obavljanje, u skladu s Direktivom 2004/39/EZ. Mogućnost da države članice u posebnim situacijama smanje propisanu razinu inicijalnog kapitala kako je predviđeno u Direktivi 2013/36/EZ, s jedne strane, i neujednačena provedba te direktive, s druge strane, doveli su do različitih propisanih razina inicijalnoga kapitala u Uniji. Kako bi se ta rascjepkanost uklonila, trebalo bi na odgovarajući način uskladiti propisanu razinu inicijalnoga kapitala za sva investicijska društva u Uniji.

(10)  Iako su investicijska društva isključena iz područja primjene Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013, određeni pojmovi koji se koriste u kontekstu Direktive 2013/36/EU, odnosno Uredbe (EU) br. 575/2013, i dalje će zadržati svoje dobro utvrđeno značenje. Kako bi se omogućilo i olakšalo dosljedno tumačenje pri upotrebi tih pojmova u vezi s investicijskim društvima u aktima prava Unije, upućivanja u tim aktima Unije na inicijalni kapital investicijskih društava, nadzorne ovlasti nadležnih tijela za investicijska društva, postupak ocjene adekvatnosti internoga kapitala investicijskih društava, postupak nadzorne provjere i ocjene investicijskih društava od strane nadležnih tijela te odredbe o upravljanju i primicima koje se primjenjuju na investicijska društva, tumače se kao upućivanja na odgovarajuće odredbe ove Direktive.

(11)  Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta potrebno je da za nadzor financijske stabilnosti investicijskog društva, a posebno njegove solventnosti i financijske stabilnosti, bude odgovorno nadležno tijelo njegove matične države članice ili, u slučaju da država članica nema nadležno tijelo s obilježjima iz ove Direktive, nadležno tijelo koje država članica treba osnovati u svrhu ove Direktive. Kako bi se ostvario učinkovit nadzor nad investicijskim društvima i u drugim državama članicama u kojima investicijsko društvo pruža usluge ili ima podružnicu, trebalo bi osigurati blisku suradnju i razmjenu informacija s nadležnim tijelima tih država članica.

(12)  Za potrebe informiranja i nadzora, a posebno za osiguranje stabilnosti financijskog sustava, nadležna tijela država članica domaćina trebala bi moći na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere, obavljati inspekcije aktivnosti podružnica investicijskih društava na svojem državnom području te zahtijevati informacije o aktivnostima tih podružnica. Međutim nadzorne mjere za te podružnice trebale bi i dalje biti odgovornost matične države članice.

(13)  Kako bi se zaštitile komercijalno osjetljive informacije, nadležna bi se tijela pri izvršavanju svojih nadzornih zadaća i pri razmjeni povjerljivih informacija trebala obvezno pridržavati pravila čuvanja poslovne tajne.

(14)  Radi jačanja bonitetnog nadzora nad investicijskim društvima i zaštite klijenata investicijskih društava, revizori bi trebali odmah i što nepristranije izvijestiti nadležna tijela o činjenicama koje bi mogle ozbiljno utjecati na financijski položaj investicijskog društva ili njegovu administrativnu i računovodstvenu organizaciju.

(15)  Obradu osobnih podataka za potrebe ove Direktive trebalo bi provoditi u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća(9) te Uredbom (EU) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća(10). Konkretno, kada ova Direktiva dopušta razmjenu osobnih podataka s trećim zemljama, trebalo bi primjenjivati relevantne odredbe poglavlja V. Uredbe (EU) br. 2016/679 i članak 9. Uredbe (EU) br. 45/2001.

(16)  Kako bi se osigurala usklađenost s obvezama utvrđenima u ovoj Direktivi i [Uredbi (EU) ---/----[IFR], države članice trebale bi predvidjeti administrativne kazne i druge administrativne mjere koje su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se osiguralo da administrativne kazne imaju odvraćajući učinak, trebalo bi ih objaviti, osim u određenim dobro definiranim slučajevima. Kako bi se klijentima i ulagateljima omogućilo da donesu informiranu odluku u vezi s mogućnostima ulaganja, ti klijenti i ulagatelji trebali bi imati pristup informacijama o administrativnim kaznama i mjerama koje su izrečene investicijskim društvima.

(17)  Radi otkrivanja kršenja nacionalnih propisa kojima se prenosi ova Direktiva i kršenja [Uredbe (EU) ---/----[IFR], države članice trebale bi imati potrebne istražne ovlasti te bi trebale uspostaviti djelotvorne i brze mehanizme za prijavljivanje potencijalnih ili stvarnih kršenja propisa.

(18)  Investicijska društva trebala bi imati raspoloživ interni kapital koji je adekvatan u smislu količine, kvalitete i raspodjele, kako bi obuhvatila posebne rizike kojima su izložena ili bi mogla biti izložena. Nadležna tijela trebala bi osigurati da investicijska društva imaju uspostavljene odgovarajuće strategije i postupke za procjenu i održavanje adekvatnosti svojeg internoga kapitala.

(19)  Ovlasti za nadzornu provjeru i ocjenu i dalje bi trebale biti važan regulatorni alat kojim se nadležnim tijelima omogućuje ocjena kvalitativnih elemenata, među ostalim internog upravljanja i kontrola, postupaka i procedura za upravljanje rizikom te, prema potrebi, utvrđivanje dodatnih zahtjeva, među ostalim posebno u vezi s kapitalnim zahtjevima i zahtjevima za likvidnost. Nadležna tijela trebala bi utvrditi dodatne kapitalne zahtjeve samo za one rizike koji nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni faktorima K, kako su utvrđeni u dijelu trećem [Uredbe (EU) ---/----[IFR]. Pojašnjava se da se odredbe koje se odnose na dodatne kapitalne zahtjeve iz članka 37. stavka 2. primjenjuju samo na poduzeća koja ne ispunjavaju kriterije iz članka 12. [Uredbe (EU) ---/---- [IFR].

(20)  Kako bi se primici uskladili s profilom rizičnosti investicijskih društava i jamčila jednakost uvjeta tržišnog natjecanja investicijskih društava, na njih bi se trebala primjenjivati jasna načela o sustavima korporativnog upravljanja i pravila o primicima koja su rodno neutralna i kojima se uzimaju obzir razlike između kreditnih institucija i investicijskih društava. Mala i nepovezana investicijska društva trebala bi ipak biti izuzeta iz tih pravila jer su odredbe o primicima i korporativnom upravljanju na temelju Direktive 2014/65/EU dovoljno opsežne za te vrste društava.

(21)  Isto tako, u Komisijinu izvješću COM(2016) 510(11) dokazano je da zahtjevi o odgodi i isplati u instrumentima utvrđeni Direktivom 2013/36/EU nisu primjereni za mala i jednostavna investicijska društva ili zaposlenike s niskim iznosima varijabilnih primitaka. Kako bi se osigurala nadzorna konvergencija i zajamčila jednakost uvjeta tržišnog natjecanja investicijskih društava, potrebni su jasni, dosljedni i usklađeni kriteriji na temelju kojih se može utvrditi koja su investicijska društva i pojedinci izuzeti od tih zahtjeva. Primjereno je, međutim, nadležnim tijelima istodobno ponuditi određenu fleksibilnost za donošenje strožeg pristupa ako smatraju da je to potrebno.

(22)  Primjereno je i investicijskim društvima ponuditi određenu fleksibilnost u pogledu načina na koji iskorištavaju svoje negotovinske instrumente pri plaćanju varijabilnih primitaka, dok god ti instrumenti učinkovito ostvaruju cilj usklađivanja interesa zaposlenika i interesa različitih dionika, kao što su dioničari i vjerovnici, te doprinose usklađivanju varijabilnih primitaka s profilom rizičnosti investicijskog društva.

(23)  Prihodi investicijskih društava u obliku naknada, provizija i drugih prihoda za pružanje različitih investicijskih usluga vrlo su promjenjivi. Ograničavanje varijabilnog dijela primitaka na udio fiksnog dijela primitaka utjecalo bi na sposobnost društva da smanji primitke u vremenima nižih prihoda te bi moglo uzrokovati povećanje fiksne troškovne osnovice društva, što bi zauzvrat dovelo do rizika za sposobnost društva da opstane u razdoblju gospodarske krize ili nižih prihoda. Kako bi se ti rizici izbjegli, ne bi trebalo određivati jedinstveni maksimalni omjer između varijabilnih i fiksnih elemenata primitaka za nesistemska investicijska društva. Umjesto toga ta investicijska društva trebala bi sama određivati odgovarajuće omjere.

(24)  Kao odgovor na sve veće zahtjeve javnosti u pogledu porezne transparentnosti te za poticanje korporativne odgovornosti investicijskih društava, primjereno je zahtijevati da investicijska društva, osim ako su mala i međusobno nepovezana, jednom godišnje objavljuju određene informacije, među ostalim informacije o ostvarenoj dobiti, plaćenim porezima i primljenim javnim subvencijama.

(25)  Kako bi se obuhvatili rizici na razini grupe koju čine samo investicijska društva, metodu bonitetne konsolidacije propisanu u Uredbi (EU) br. 575/2013 trebalo bi u slučaju tih grupa zamijeniti kriterijem kapitala grupe. Određivanje nadzornog tijela grupe trebalo bi se, međutim, temeljiti na istim načelima koja se primjenjuju u slučaju nadzora na konsolidiranoj osnovi. Kako bi se osigurala primjerena suradnja, osnovni elementi koordinacijskih mjera i posebno zahtjevi za informacije u izvanrednim situacijama ili sporazumi o suradnji i koordinaciji trebali bi biti slični osnovnim elementima koordinacije koji su primjenjivi u kontekstu jedinstvenih pravila za kreditne institucije.

(26)  S jedne strane, Komisija bi trebala moći predložiti Vijeću preporuke za pregovore o sporazumima između Unije i trećih zemalja za praktično provođenje nadzora usklađenosti s kriterijem kapitala grupe za investicijska društva čija matična društva imaju poslovni nastan u trećim zemljama i za investicijska društva koja posluju u trećim zemljama, a čija matična društva imaju poslovni nastan u Uniji. S druge strane, i države članice i EBA trebali bi moći uspostaviti administrativne sporazume s trećim zemljama za obavljanje svojih nadzornih zadaća.

(27)  Kako bi se osigurala pravna jasnoća i izbjegla preklapanja između postojećeg bonitetnog okvira koji se primjenjuje na kreditne institucije i investicijska društva i ove Direktive, Uredba (EU) br. 575/2013 i Direktiva 2013/36/EU izmjenjuju se kako bi se iz njihova područja primjene isključila investicijska društva. Međutim na investicijska društva ▌i dalje bi se trebale primjenjivati one odredbe iz Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU koje su relevantne za bankarsku grupu, kao npr. odredbe o posredničkom matičnom društvu u EU-u iz [članka 21.b] Direktive 2013/36/EU i pravila o bonitetnoj konsolidaciji iz dijela prvog glave II. poglavlja 2. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(28)  Nužno je odrediti korake koje društva moraju poduzeti kako bi provjerila jesu li obuhvaćena definicijom kreditne institucije kako je utvrđeno u članku 4. stavku 1. točki 1. podtočki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 i trebaju li stoga pribaviti odobrenja za rad kao kreditne institucije. Zbog toga što određena investicijska društva već obavljaju aktivnosti iz odjeljka A točaka 3. i 6. Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, nužno je osigurati jasnoću u pogledu kontinuiteta odobrenja za rad izdanog za te aktivnosti. Posebno je važno da nadležna tijela osiguraju da se pri prijelazu s trenutačnog okvira na novi okvir investicijskim društvima pruži dostatna regulatorna sigurnost i da im se ne oduzmu materijalna prava koja im pripadaju u skladu s trenutačnim okvirom.

(29)  Za osiguranje učinkovitog nadzora važno je da društva koja ispunjavaju uvjete iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 podnesu zahtjev za odobrenje za rad kao kreditne institucije. Nadležna tijela trebala bi stoga imati mogućnost primjene sankcija na društva koja ne podnesu zahtjev za to odobrenje za rad.

(30)  Izmjena definicije „kreditne institucije” iz Uredbe (EU) br. 575/2013 Uredbom [Uredba (EU) ---/----[IFR]] mogla bi od njezina stupanja na snagu obuhvaćati investicijska društva koja već posluju na temelju odobrenja za rad izdanog u skladu s Direktivom 2014/65/EU. Tim društvima trebalo bi omogućiti da nastave rad na temelju odobrenja za rad kao investicijska društva dok im se ne izda odobrenje za rad kao kreditne institucije. Ta investicijska društva trebala bi podnijeti zahtjev za odobrenje za rad kao kreditne institucije najkasnije kada prosjek njihove ukupne mjesečne imovine premaši koji od pragova iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 tijekom razdoblja od dvanaest uzastopnih mjeseci. Ako investicijsko društvo premaši koji od pragova utvrđenih u članku 4. stavku 1. točki 1. podtočki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 na datum stupanja na snagu ove Direktive, prosjek njegove mjesečne ukupne imovine trebalo bi izračunati uzimajući u obzir dvanaest uzastopnih mjeseci prije tog datuma. Ta investicijska društva trebala bi podnijeti zahtjev za odobrenje za rad kao kreditne institucije u roku od jedne godine i jednog dana nakon stupanja na snagu ove Direktive.

(31)  Izmjena definicije „kreditne institucije” iz Uredbe (EU) br. 575/2013 Uredbom [Uredba (EU) ---/----[IFR]] može utjecati i na društva koja su već podnijela zahtjev za odobrenje za rad kao investicijska društva na temelju Direktive 2014/65/EU i na čije se odobrenje za rad još čeka. Ti bi se zahtjevi trebali proslijediti nadležnim tijelima na temelju Direktive 2013/36/EU i tretirati u skladu s odredbama o odobrenju za rad iz te direktive, ako predviđena ukupna imovina društva ispunjuje bilo koji od pragova utvrđenih u članku 4. stavku 1. točki 1. podtočki (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.

(32)  Na društva iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 trebali bi se primjenjivati i svi zahtjevi za pristupanje djelatnosti kreditnih institucija utvrđeni u glavi III. Direktive 2013/36/EU, uključujući odredbe o oduzimanju odobrenja za rad u skladu s člankom 18. te direktive. Članak 18. te direktive trebalo bi međutim izmijeniti kako bi se osiguralo da nadležna tijela mogu oduzeti odobrenje za rad izdano kreditnoj instituciji i kada ta kreditna institucija svoje odobrenje za rad upotrebljava isključivo za bavljenje aktivnostima iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 te u razdoblju od pet uzastopnih godina ima prosjek ukupne imovine ispod pragova utvrđenih u tom članku 4. stavku 1. točki 1. podtočki (b).

(33)  Na temelju članka 39. Direktive 2014/65/EU društva iz trećih zemalja koja pružaju financijske usluge u EU-u podliježu nacionalnim režimima koji mogu propisati osnivanje podružnice u državi članici. Kako bi se olakšalo redovito praćenje i ocjena aktivnosti koje obavljaju društva iz trećih zemalja putem podružnica u Uniji, nadležna tijela trebalo bi informirati o veličini i opsegu usluga i aktivnosti koje se na njihovom državnom području obavljaju putem podružnica.

(34)  EBA je, u suradnji s ESMA-om, objavila izvješće na osnovi temeljite analize konteksta, prikupljanja podataka i savjetovanja o nestandardiziranom bonitetnom režimu za sva nesistemska investicijska društva koje služi kao osnova za revidirani bonitetni okvir za investicijska društva.

(35)  Za osiguranje usklađene primjene ove Direktive EBA bi trebala biti zadužena za nacrt tehničkih standarda kojima bi se odredile informacije koje matična tijela i tijela domaćini trebaju razmjenjivati u kontekstu nadzora, utvrdilo kako bi investicijska društva trebala ocjenjivati veličinu svojih aktivnosti za potrebe zahtjeva internog upravljanja i prvenstveno ocijenilo čine li ta društva mala i nepovezana društva. Tehničkim standardima trebalo bi odrediti i koji zaposlenici imaju znatan utjecaj na profil rizičnosti društava za potrebe odredbi o primicima, te odrediti instrumente dodatnog osnovnog i dopunskog kapitala koji se kvalificiraju kao varijabilni primici. Konačno, tehničkim standardima trebalo bi odrediti elemente za ocjenu opsega područja primjene zahtjeva o internom upravljanju, transparentnosti, tretmanu rizika i primicima, primjeni dodatnih kapitalnih zahtjeva od strane nadležnih tijela i funkcioniranju kolegija nadzornih tijela.

(36)  Kako bi se osigurala ujednačena primjena ove Direktive i u obzir uzela kretanja na financijskim tržištima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u pogledu pobližeg određivanja definicija za interni kapital i ocjene rizika investicijskih društava te ovlasti nadležnih tijela za nadzornu provjeru i ocjenu iz ove Direktive. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.

(37)  Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Direktive, a posebno s obzirom na donošenje nacrta provedbenih tehničkih standarda koji je sastavila EBA u pogledu zahtjeva o razmjeni informacija među nadležnim tijelima te kako bi se uzela u obzir kretanja u ekonomskom i monetarnom području s obzirom na zahtjeve za inicijalni kapital investicijskih društava, provedbene ovlasti trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(12).

(38)  S obzirom na to da ciljeve ove Direktive, odnosno uspostavu učinkovitog i razmjernog bonitetnog okvira kako bi se osiguralo da investicijska društva koja su dobila odobrenja za rad u Uniji posluju na dobroj financijskoj osnovi i da se njima primjereno upravlja, uključujući među ostalim, u najboljem interesu njihovih klijenata, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njihova opsega ili učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(39)  U skladu sa Zajedničkom političkom izjavom država članica i Komisije od 28. rujna 2011. o dokumentima s objašnjenjima(13), države članice obvezale su se da će u opravdanim slučajevima uz obavijest o svojim mjerama za prenošenje priložiti jedan ili više dokumenata u kojima se objašnjava veza između sastavnih dijelova Direktive i odgovarajućih dijelova nacionalnih instrumenata za prenošenje. U pogledu ove Direktive zakonodavac smatra opravdanim dostavljanje takvih dokumenata.

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

GLAVA I.

PREDMET, PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Direktivom utvrđuju pravila o sljedećem:

(a)  inicijalnom kapitalu investicijskih društava;

(b)  nadzornim ovlastima i alatima za bonitetni nadzor investicijskih društava od strane nadležnih tijela;

(c)  bonitetnom nadzoru investicijskih društava od strane nadležnih tijela na način koji je usklađen s pravilima iz [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(d)  zahtjevima za objavljivanje za nadležna tijela u području bonitetnog nadzora nad investicijskim društvima.

Članak 2.

Područje primjene

1.  Ova se Direktiva primjenjuje na investicijska društva koja su dobila odobrenje za rad i nad kojima se provodi nadzor na temelju Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(14).

Članak 3.

Definicije

1.  Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)  „društvo za pomoćne usluge” znači društvo za pomoćne usluge kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 18. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(2)  „odobrenje za rad” znači odobrenje za rad investicijskog društva u skladu s glavom II. Direktive 2014/65/EU;

(3)  „podružnica” znači podružnica kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 30. Direktive 2014/65/EU;

(4)  „uska povezanost” znači uska povezanost kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 35. Direktive 2014/65/EU;

(5)  „nadležno tijelo” znači javno tijelo ili tijelo države članice koje je u skladu s nacionalnim pravom službeno priznato i ovlašteno za nadzor nad investicijskim društvima u skladu s ovom Direktivom, u okviru sustava nadzora na snazi u toj državi članici;

(6)  „trgovci robom” znači trgovci robom kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 145. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(7)  „kontrola” znači odnos između matičnog društva i društva kćeri, kako je opisano u članku 22. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća(15) ili u računovodstvenim standardima koji se primjenjuju na investicijsko društvo u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002(16) ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i društva;

(8)  „usklađenost s kriterijem kapitala grupe” znači usklađenost matičnog društva u grupi investicijskih društava sa zahtjevima iz članka 7. [Uredbe (EU) br. ---/----[IFR];

(9)  „kreditna institucija” znači kreditna institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 1. Uredbe (EU) 575/2013;

(10)  „izvedenice” znači izvedenice kako su definirane u članku 2. stavku 1. točki 29. Uredbe (EU) br. 600/2014(17);

(11)  „financijska institucija” znači financijska institucija kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 13. [Uredbe (EU) br. ---/----[IFR];

(12)  „grupa” znači grupa kako je definirana u članku 2. točki 11. Direktive 2013/34/EU;

(13)  „nadzorno tijelo grupe” znači nadležno tijelo odgovorno za nadzor usklađenosti matičnih investicijskih društava iz Unije i investicijskih društava pod kontrolom matičnih investicijskih holdinga iz Unije ili matičnih mješovitih financijskih holdinga iz Unije s kriterijem kapitala grupe;

(14)  „matična država članica” znači matična država članica kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 55. podtočki (a) Direktive 2014/65/EU;

(15)  „država članica domaćin” znači država članica domaćin kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 56. Direktive 2014/65/EU;

(16)  „inicijalni kapital” znači kapital propisan za potrebe odobrenja za rad investicijskog društva;

(17)  „investicijsko društvo” znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 1. Direktive 2014/65/EU;

(18)  „grupa investicijskih društava” znači grupa investicijskih društava kako je definirana u članku 4. stavku 1. točki 23. [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(19)  „investicijski holding” znači investicijski holding kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 21. [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(20)  „investicijske usluge i aktivnosti” znači investicijske usluge i aktivnosti kako su definirane u članku 4. stavku 1. točki 2. Direktive 2014/65/EU;

(21)  „upravljačko tijelo” znači upravljačko tijelo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 36. Direktive 2014/65/EU;

(22)  „upravljačko tijelo u nadzornoj funkciji” znači upravljačko tijelo u nadzornoj funkciji kako je definirano u članku 3. stavku 8. Direktive 2013/36/EU;

(23)  „mješoviti financijski holding” znači mješoviti financijski holding kako je definiran u članku 2. stavku 15. Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(18);

(24)  „više rukovodstvo” znači više rukovodstvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 37. Direktive 2014/65/EU;

(25)  „matično društvo” znači matično društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 32. Direktive 2014/65/EU;

(26)  „društvo kći” znači društvo kći kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 33. Direktive 2014/65/EU;

(27)  „sistemski rizik” znači sistemski rizik kako je definiran u članku 3. stavku 1. točki 10. Direktive 2013/36/EU;

(28)  „matično investicijsko društvo iz Unije” znači matično investicijsko društvo iz Unije kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 49.

(29)  „matični investicijski holding iz Unije” znači matični investicijski holding iz Unije kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 50. [Uredbe (EU) br. ---/----[IFR];

(30)  „matični mješoviti financijski holding iz Unije” znači matični mješoviti financijski holding iz Unije kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki 51. [Uredbe (EU) br. ---/---[IFR];

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 54. radi pojašnjenja:

(a)  definicija iz stavka 1. kako bi se osigurala ujednačena primjena ove Direktive;

(b)  definicija iz stavka 1. kako bi se pri primjeni ove Direktive u obzir uzela kretanja na financijskim tržištima.

GLAVA II.

NADLEŽNA TIJELA

Članak 4.

Imenovanje i ovlasti nadležnih tijela

1.  Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela koja izvršavaju funkcije i dužnosti propisane ovom Direktivom. Države članice Komisiju, EBA-u i ESMA-u obavješćuju o tom imenovanju, a ako postoji više od jednog nadležnog tijela, o funkcijama i dužnostima svakog nadležnog tijela.

2.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela nadziru aktivnosti investicijskih društava, i prema potrebi, investicijskih holdinga i mješovitih financijskih holdinga, kako bi ocijenili usklađenost sa zahtjevima ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

3.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju potrebne ovlasti, uključujući ovlast da provedu izravne provjere u skladu s člankom 12., za dobivanje informacija koje su im potrebne za ocjenu usklađenosti investicijskih društava te, kada je to primjenjivo, investicijskih holdinga i mješovitih financijskih holdinga sa zahtjevima ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR] te za istrage mogućih kršenja tih zahtjeva.

4.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju stručnost, resurse, operativnu sposobnost, ovlasti i neovisnost koji su potrebni za obavljanje funkcija koje se odnose na bonitetni nadzor, istrage i kazne utvrđene u ovoj Direktivi.

5.  Države članice zahtijevaju da investicijska društva svojim nadležnim tijelima dostavljaju sve informacije potrebne za ocjenu usklađenosti investicijskih društava s nacionalnim propisima kojima se prenosi ova Direktiva te usklađenosti s [Uredbom (EU) ---/----[IFR]. Mehanizmi unutarnje kontrole te administrativni i računovodstveni postupci investicijskih društava nadležnim tijelima omogućuju da u svakom trenutku provjere usklađenost društava s tim propisima.

6.  Države članice osiguravaju da investicijska društva registriraju sve svoje transakcije i da dokumentiraju svoje sustave i procese na koje se primjenjuju ova Direktiva i [Uredba (EU) ---/----[IFR] tako da nadležna tijela u svakom trenutku mogu provjeriti usklađenost s nacionalnim propisima kojima se prenosi ova Direktiva te usklađenost s [Uredbom (EU) br. ---/----[IFR].

Članak 4.a (novi)

Ovlast da se određena investicijska društva obveže na primjenu zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 575/2013

Nadležna tijela, uključujući konsolidirajuća nadzorna tijela iz članka 111. Direktive 2013/36/EU, mogu primjenjivati zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 575/2013 na društvo koje nije kreditna institucija kako je definirana u članku 4. te Uredbe, pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)  društvo nije trgovac robom niti trgovac emisijskim jedinicama, nije subjekt za zajednička ulaganja niti društvo za osiguranje;

(b)  društvo obavlja bilo koju od aktivnosti iz točaka od 3. do 6. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU;

(c)  društvo obavlja aktivnosti slične onima koje se obično povezuju s društvima koja primaju depozite ili druga povratna sredstva od javnosti te odobravaju kredite za vlastiti račun;

(d)  aktivnosti iz točaka (b) i (c) ovog podstavka obavljaju se u takvim razmjerima da bi propast društva mogla predstavljati sistemski rizik kako je definiran člankom 3. stavkom 1. točkom 10. Direktive 2013/36/EU.

Nakon savjetovanja s ESMA-om i uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2015/488 EBA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda da bi se osigurala dosljedna primjena točaka od (a) do (d) prvog podstavka.

EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do ... [devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz drugog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 5.Suradnja u državi članici

1.  Nadležna tijela blisko surađuju s javnim tijelima ili tijelima koja su u njihovoj državi članici odgovorna za nadzor nad kreditnim institucijama i financijskim institucijama. Države članice zahtijevaju da ta nadležna tijela i ta javna tijela ili tijela odgovorna za nadzor bez odgađanja razmjenjuju sve informacije koje su ključne ili relevantne za izvršavanje njihovih funkcija i dužnosti.

2.  Nadležna tijela koja su različita od onih imenovanih u skladu s člankom 67. Direktive 2014/65/EU uspostavljaju mehanizam za suradnju s tim tijelima i za razmjenu svih informacija koje su relevantne za izvršavanje njihovih funkcija i dužnosti.

Članak 6.

Suradnja unutar Europskog sustava financijskog nadzora

U obavljanju svojih dužnosti nadležna tijela uzimaju u obzir konvergenciju nadzornih alata i nadzornih praksi u primjeni zakonskih odredbi donesenih na temelju ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

Države članice osiguravaju:

(a)  da nadležna tijela, kao stranke u ESFS-u, surađuju s povjerenjem i potpunim međusobnim poštovanjem, posebno pri osiguranju protoka primjerenih, pouzdanih i iscrpnih informacija između njih i drugih stranaka u ESFS-u;

(b)  da nadležna tijela sudjeluju u aktivnostima EBA-e te, prema potrebi, kolegija nadzornih tijela iz članka 44. i članka 116. Direktive 2013/36/EU;

(c)  da nadležna tijela ulažu sve napore kako bi osigurala usklađenost sa smjernicama i preporukama koje je izdala EBA na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(19) i odgovorila na upozorenja i preporuke koje je izdao Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(20);

(d)  da nadležna tijela blisko surađuju s ESRB-om;

(e)  da zadaće i ovlasti koje su dodijeljene nadležnim tijelima ne sprečavaju obavljanje njihovih dužnosti kao članova EBA-e, ESRB-a ili na temelju ove Direktive i na temelju [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

Članak 7.Europska dimenzija nadzora

Nadležna tijela u svakoj državi članici u obavljanju svojih općih dužnosti s dužnom pažnjom razmatraju mogući utjecaj svojih odluka na stabilnost financijskog sustava u ▌drugim relevantnim državama članicama te u Uniji u cjelini, a posebno u izvanrednim situacijama, na temelju informacija dostupnih u danom trenutku.

GLAVA III.INICIJALNI KAPITAL

Članak 8.Inicijalni kapital

1.  Inicijalni kapital investicijskog društva, koji se zahtijeva na temelju članka 15. Direktive 2014/65/EU za izdavanje odobrenja za pružanje investicijskih usluga ili obavljanje investicijskih aktivnosti iz točaka 3., 6., 8. ili 9. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, iznosi 750 000 EUR.

2.  Inicijalni kapital investicijskog društva, koji se zahtijeva na temelju članka 15. Direktive 2014/65/EU za izdavanje odobrenja za pružanje investicijskih usluga ili obavljanje investicijskih aktivnosti iz točaka 1., 2., 4., 5. ili 7. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU, pri čemu investicijskom društvu nije dopušteno držati novac ili vrijednosne papire koji pripadaju klijentima, iznosi 75 000 EUR.

3.  Inicijalni kapital investicijskog društva, koji se zahtijeva na temelju članka 15. Direktive 2014/65/EU za investicijska društva koja nisu investicijska društva iz stavaka 1. i 2., iznosi 150 000 EUR.

4.  Komisija delegiranim aktima ažurira iznos inicijalnog kapitala iz stavaka od 1. do 3. ovog članka kako bi se uzela u obzir kretanja u gospodarskom i monetarnom području. Ti se delegirani akti donose u skladu s postupkom ▌iz članka 54.

Članak 8.a

Upućivanja na inicijalni kapital u Direktivi 2013/36/EU

Od datuma primjene ove Direktive upućivanja na razine inicijalnoga kapitala iz članka 8. ove Direktive zamjenjuju upućivanja na razine inicijalnoga kapitala utvrđene iz Direktive 2013/36/EU kako slijedi:

(a)  upućivanje na inicijalni kapital investicijskih društava iz članka 28. Direktive 2013/36/EU smatra se upućivanjem na članak 8. stavak 1. ove Direktive;

(b)  upućivanja na inicijalni kapital investicijskih društava iz članaka 29. i 31. Direktive 2013/36/EU smatraju se upućivanjima na članak 8. stavak 2. ili 3. ove Direktive, ovisno o vrsti investicijskih usluga i aktivnostima investicijskog društva;

(c)  upućivanje na inicijalni kapital iz članka 30. Direktive 2013/36/EU smatra se upućivanjem na članak 8. stavak 1. ove Direktive.

Članak 8.b

Osiguranje od odgovornosti

Sva investicijska društva koja pružaju usluge u skladu s ovom Direktivom obvezna su imati osiguranje od profesionalne odgovornosti.

Članak 9.Sastav inicijalnog kapitala

Inicijalni kapital investicijskog društva obuhvaća jednu ili više stavki iz članka 9. [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

GLAVA IV.BONITETNI NADZOR

POGLAVLJE 1.Načela bonitetnog nadzora

Odjeljak 1.Nadležnosti i dužnosti matičnih država članica i država članica domaćina

Članak 10.Nadležnosti nadležnih tijela matične države članice

Za bonitetni nadzor nad investicijskim društvom odgovorna su nadležna tijela matične države članice, ne dovodeći u pitanje odredbe ove Direktive kojima se dodjeljuje odgovornost nadležnim tijelima države članice domaćina.

Članak 11.Suradnja nadležnih tijela različitih država članica

1.  Nadležna tijela različitih država članica blisko surađuju za potrebe izvršavanja svojih dužnosti na temelju ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR], posebno pravovremenom razmjenom informacija o investicijskim društvima, koje među ostalim obuhvaćaju sljedeće:

(a)  informacije o upravljačkoj i vlasničkoj strukturi investicijskog društva;

(b)  informacije o usklađenosti investicijskog društva s kapitalnim zahtjevima;

(c)  informacije o koncentracijskom riziku i likvidnosti investicijskog društva;

(d)  informacije o administrativnim i računovodstvenim postupcima investicijskog društva i mehanizmima njegove unutarnje kontrole;

(e)    sve druge relevantne čimbenike koji mogu utjecati na rizik koji predstavlja investicijsko društvo.

2.  Nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima država članica domaćina odmah dostavljaju sve informacije i nalaze o svim potencijalnim problemima i rizicima koje investicijsko društvo predstavlja za zaštitu klijenata ili stabilnost financijskog sustava u državi članici domaćina, a koje su utvrdili pri nadzoru aktivnosti investicijskog društva.

3.  Nadležna tijela matične države članice djeluju na temelju informacija koje im dostave nadležna tijela države članice domaćina tako što poduzimaju sve potrebne mjere za sprečavanje ili uklanjanje potencijalnih problema i rizika iz stavka 2. Nadležna tijela matične države članice na zahtjev objašnjavaju nadležnim tijelima države članice domaćina kako su uzele u obzir informacije i nalaze koje su dostavila nadležna tijela države članice domaćina.

4.  Ako nakon dostave informacija i nalaza iz stavka 2. nadležna tijela države članice domaćina smatraju da nadležna tijela matične države članice nisu poduzela potrebne mjere iz stavka 3., nadležna tijela države članice domaćina mogu, nakon što o tome obavijeste nadležna tijela matične države članice i EBA-u, poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu klijenata kojima se pružaju usluge te za zaštitu stabilnosti financijskog sustava.

5.  Nadležna tijela matične države članice koja se ne slažu s mjerama nadležnih tijela države članice domaćina mogu uputiti predmet EBA-i, koja djeluje u skladu s postupkom iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010. Ako EBA djeluje u skladu s tim člankom, odluku donosi u roku od mjesec dana.

6.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju uvjeti za vrstu i prirodu informacija iz stavaka 1. i 2. ovog članka.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

7.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se utvrđuju standardni obrasci, predlošci i postupci povezani sa zahtjevima u vezi s razmjenom informacija koje bi mogle olakšati nadzor nad investicijskim društvima.

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

8.  EBA taj nacrt tehničkih standarda iz stavaka 6. i 7. dostavlja Komisiji do [devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Članak 12.Izravna provjera i inspekcija podružnica s poslovnim nastanom u drugoj državi članici

1.  Države članice domaćini osiguravaju da, ako investicijsko društvo koje je dobilo odobrenje za rad u drugoj državi članici obavlja svoju djelatnost putem podružnice, nadležna tijela matične države članice mogu, nakon što obavijeste nadležna tijela države članice domaćina, izvršiti izravne provjere informacija iz članka 11. stavka 1. i izvršiti inspekciju te podružnice.

2.  Nadležna tijela države članice domaćina ovlaštena su, za potrebe nadzora i ako smatraju da je to relevantno za stabilnost financijskog sustava u državi članici domaćinu, na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere i inspekcije aktivnosti koje obavljaju podružnice investicijskih društava na njihovu državnom području i od podružnice zahtijevati informacije o njezinim aktivnostima.

Prije obavljanja tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina bez odlaganja se savjetuju s nadležnim tijelima matične države članice.

Što je prije moguće nakon završetka tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina nadležnim tijelima matične države članice dostavljaju informacije koje su relevantne za ocjenu rizika predmetnog investicijskog društva.

Odjeljak 2.

Čuvanje poslovne tajne i dužnost izvješćivanja

Članak 13.Čuvanje poslovne tajne i razmjena povjerljivih informacija

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela i sve osobe povezane s tim tijelima, uključujući osobe iz članka 76. stavka 1. Direktive 2014/65/EU, podliježu obvezi čuvanja poslovne tajne za potrebe ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

Povjerljive informacije koje ta tijela i osobe prime tijekom obavljanja svojih dužnosti smiju se otkriti samo u sažetom ili skupnom obliku pod uvjetom da nije moguće prepoznati pojedino investicijsko društvo ili osobe, ne dovodeći u pitanje slučajeve koji su obuhvaćeni kaznenim pravom.

U slučaju stečaja ili prisilne likvidacije investicijskog društva, povjerljive informacije koje se ne odnose na treće strane mogu se otkriti u građanskom ili trgovačkom postupku, ako je to potrebno za provođenje tih postupaka.

2.  Nadležna tijela upotrebljavaju povjerljive informacije prikupljene, razmijenjene ili poslane na temelju ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR] isključivo za potrebe obavljanja svojih dužnosti, a posebno za sljedeće potrebe:

(a)  za praćenje bonitetnih pravila utvrđenih u ovoj Direktivi i u [Uredbi (EU) ---/----[IFR];

(b)  za izricanje sankcija;

(c)  u upravnom postupku za potrebe žalbe na odluke nadležnih tijela;

(d)  u sudskim postupcima pokrenutima na temelju članka 21.

3.  Fizičke i pravne osobe ili tijela, koji nisu nadležna tijela, a koji prime povjerljive informacije na temelju ove Direktive i [Uredbe (EU) br. ---/----[IFR] upotrebljavaju te informacije samo za potrebe koje nadležno tijelo izričito navede ili u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

4.  Nadležna tijela mogu razmjenjivati povjerljive informacije za potrebe stavka 2., mogu izričito navesti kako te informacije treba tretirati te mogu izričito ograničiti sve daljnje prijenose tih informacija.

5.  Obveza iz stavka 1. ne sprečava nadležna tijela da povjerljive informacije dostave Europskoj komisiji kada su te informacije potrebne za izvršavanje ovlasti Komisije.

6.  Nadležna tijela mogu dostaviti povjerljive informacije EBA-i, ESMA-i, ESRB-u, središnjim bankama država članica, ESSB-u i ESB-u kao monetarnim tijelima i, kada je to primjereno, javnim tijelima odgovornima za nadzor nad sustavima plaćanja i namire, ako su te informacije potrebne za izvršavanje njihovih zadaća.

Članak 14.Administrativni sporazumi o razmjeni informacija s trećim zemljama

Države članice, i EBA u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 1093/2010, mogu za potrebe obavljanja svojih nadzornih zadaća na temelju ove Direktive ili [Uredbe (EU) br. ---/----[IFR] sklopiti administrativne sporazume s nadzornim tijelima trećih zemalja radi razmjene informacija, među ostalim u vezi sa sljedećim:

(a)  nadzorom financijskih institucija i financijskih tržišta;

(b)  likvidacijom i stečajem investicijskih društava i sličnim postupcima;

(c)  nadzorom tijela uključenih u likvidaciju ili stečaj investicijskih društava i slične postupke;

(d)  provođenjem zakonskih revizija financijskih institucija ili institucija koje upravljaju sustavima odštete;

(e)  nadzorom osoba zaduženih za provođenje zakonskih revizija financijskih izvještaja financijskih institucija;

(f)  nadzorom osoba koje su aktivne na tržištima emisijskih jedinica za potrebe osiguravanja konsolidiranog pregleda financijskih i promptnih tržišta;

(g)  nadzorom osoba koje su aktivne na tržištima poljoprivrednih robnih izvedenica za potrebe osiguravanja konsolidiranog pregleda financijskih i promptnih tržišta.

Ti sporazumi sadržavaju odredbe o čuvanju poslovne tajne koje su jednake onima iz članka 13. ove Direktive.

Članak 15.Dužnosti osoba odgovornih za kontrolu godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja

Države članice osiguravaju da svaka osoba ovlaštena u skladu s Direktivom 2006/43/EZ(21), koja u investicijskom društvu obavlja zadaće opisane u članku 73. Direktive 2009/65/EZ(22) ili u članku 34. Direktive 2013/34/EU ili bilo koje druge zakonom propisane zadaće, ima dužnost nadležnim tijelima što je prije moguće prijaviti svaku činjenicu ili odluku koja se odnosi na to investicijsko društvo ili društvo koje ima bliske veze s tim investicijskim društvom koja:

(a)  predstavlja bitno kršenje zakona ili drugih propisa utvrđenih u skladu s ovom Direktivom;

(b)  može utjecati na neprekinuto poslovanje investicijskog društva; ili

(c)  može dovesti do odbijanja potvrđivanja financijskih izvještaja ili do izražavanja rezerve.

Odjeljak 3.Kazne, istražne ovlasti i pravo na žalbu

Članak 16.Administrativne kazne i druge administrativne mjere

1.  Države članice utvrđuju pravila o administrativnim kaznama i drugim administrativnim mjerama za kršenje nacionalnih odredbi kojima se prenose ova Direktiva i [Uredba (EU) ---/----[IFR], među ostalim ako:

(a)  investicijsko društvo nema uspostavljene sustave internog upravljanja kako su utvrđeni u članku 24.;

(b)  investicijsko društvo nadležnim tijelima ne dostavi informacije, čime krši članak 52. stavak 1. točku (b) [Uredbe (EU) ---/----IFR], o usklađenosti s obvezom ispunjavanja kapitalnih zahtjeva iz članka 11. te Uredbe, ili dostavi nepotpune ili netočne informacije;

(c)  investicijsko društvo nadležnim tijelima ne dostavi informacije, čime krši članak 34. stavak 1. [Uredbe (EU) br. ---/----], o informacijama o koncentracijskom riziku ili dostavi nepotpune ili netočne informacije;

(d)  se investicijsko društvo izlaže koncentracijskom riziku većem od ograničenja utvrđenih u članku 36. [Uredbe (EU) br. ---/----], ne dovodeći u pitanje članke 37. i 38. te Uredbe;

(e)  investicijsko društvo u više navrata ili kontinuirano nema na raspolaganju likvidnu imovinu, čime krši članak 42. [Uredbe (EU) br. ---/----], ne dovodeći u pitanje članak 43. te Uredbe;

(f)  investicijsko društvo ne otkrije nadležnim tijelima informacije ili dostavi nepotpune ili netočne informacije, čime krši odredbe iz dijela šest [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(g)  investicijsko društvo izvršava isplate imateljima instrumenata uključenih u regulatorni kapital investicijskog društva u slučajevima kada članci 28., 52. ili 63. Uredbe (EU) br. 575/2013 zabranjuju takvu isplatu imateljima instrumenata uključenih u regulatorni kapital;

(h)  je investicijsko društvo proglašeno krivim za ozbiljno kršenje nacionalnih odredbi donesenih na temelju Direktive (EU) 2015/849(23);

(i)  investicijsko društvo dopusti jednoj osobi ili više njih koje ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 91. Direktive 2013/36/EZ da postanu ili ostanu članovi upravljačkog tijela.

Države članice koje ne utvrde pravila za administrativne kazne za kršenja na koja se primjenjuje nacionalno kazneno pravo, Komisiji priopćavaju relevantne odredbe kaznenog prava.

Administrativne kazne i druge administrativne mjere moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće, a države članice osiguravaju da su postavljene na razinama usporedivima s onima u drugim državama članicama.

2.  Administrativne kazne i druge administrativne mjere iz stavka 1. prvog podstavka uključuju sljedeće:

(a)  javnu izjavu u kojoj je navedena odgovorna fizička ili pravna osoba, investicijsko društvo, investicijski holding ili mješoviti financijski holding i vrsta kršenja;

(b)  nalog kojim se od odgovorne fizičke ili pravne osobe zahtijeva da prekine takvo postupanje i da ga ne ponavlja;

(c)  privremenu zabranu obavljanja funkcija u investicijskim društvima članovima upravljačkog tijela investicijskog društva ili drugoj fizičkoj osobi;

(d)  u slučaju pravne osobe, administrativne novčane kazne do 10 % ukupnoga godišnjeg neto prometa društva u prethodnoj poslovnoj godini, uključujući bruto prihod koji se sastoji od kamatnih i srodnih prihoda, prihoda od dionica i drugih vrijednosnih papira s varijabilnim i fiksnim prihodom i prihoda od naknada i provizija;

(e)  u slučaju pravne osobe, administrativne novčane kazne u visini do dvostrukog iznosa dobiti ostvarene kršenjem odnosno gubitaka izbjegnutih kršenjem, ako je tu dobit ili gubitke moguće utvrditi;

(f)  u slučaju fizičke osobe, administrativne novčane kazne u iznosu do 5 000 000 EUR ili, u državama članicama u kojima euro nije službena valuta, odgovarajuću protuvrijednost u nacionalnoj valuti na [dan stupanja na snagu ove Direktive].

Ako je društvo iz točke (d) društvo kći, relevantni bruto prihod jednak je bruto prihodu koji proizlazi iz konsolidiranog financijskog izvještaja krajnjeg matičnog društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ako investicijsko društvo krši nacionalne odredbe kojima se prenosi ova Direktiva ili krši [Uredbu (EU) br. ---/----[IFR], države članice osiguravaju da se kazne mogu primijeniti na članove upravljačkog tijela i na druge fizičke osobe koje su prema nacionalnom pravu odgovorne za kršenje.

3.  Države članice osiguravaju da pri određivanju vrste administrativnih kazni ili administrativnih mjera iz stavka 1. i razine administrativnih novčanih kazni nadležna tijela uzimaju u obzir sve relevantne okolnosti, uključujući prema potrebi:

(a)  težinu i trajanje kršenja;

(b)  stupanj odgovornosti fizičke ili pravne osobe koja je odgovorna za kršenje;

(c)  financijsku snagu fizičke ili pravne osobe koja je odgovorna za kršenje, uključujući ukupni promet pravne osobe ili godišnji dohodak fizičke osobe;

(d)  važnost stečene dobiti ili izbjegnutih gubitaka pravne osobe koja je odgovorna za kršenje;

(e)  sve gubitke trećih strana koji su posljedica kršenja;

(f)  razinu suradnje s relevantnim nadležnim tijelima;

(g)  prethodna kršenja koja je činila fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za kršenje;

(h)  sve potencijalne sistemske posljedice kršenja.

Članak 17.Istražne ovlasti

Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju sve ovlasti za prikupljanje informacija i istražne ovlasti koje su im potrebne za obavljanje njihovih funkcija, među ostalim:

(a)  ovlast da zahtijevaju informacije od sljedećih fizičkih ili pravnih osoba:

i.  investicijskih društava s poslovnim nastanom u predmetnoj državi članici;

ii.  investicijskih holdinga s poslovnim nastanom u predmetnoj državi članici;

iii.  mješovitih financijskih holdinga s poslovnim nastanom u predmetnoj državi članici;

iv.  mješovitih holdinga s poslovnim nastanom u predmetnoj državi članici;

v.  osoba koje pripadaju subjektima iz točaka od i. do iv.;

vi.  trećim osobama kojima su subjekti iz točaka od i. do iv. eksternalizirali operativne funkcije ili aktivnosti.

(b)  ovlast da provedu sve potrebne istrage bilo koje osobe iz točke (a) koja ima poslovni nastan ili se nalazi u predmetnoj državi članici, uključujući sljedeća prava:

i.  zahtijevati dostavu dokumenata od osoba iz točke (a);

ii.  pregledati knjige i evidencije osoba iz točke (a) te napraviti preslike ili uzeti izvatke iz tih knjiga i evidencija;

iii.  dobiti pisana ili usmena objašnjenja od osoba iz točke (a) ili njihovih predstavnika odnosno zaposlenika.

iv.  obaviti razgovor s bilo kojom drugom relevantnom osobom ▌za potrebe prikupljanja informacija koje se odnose na predmet istrage;

(c)  ovlast obavljanja svih potrebnih inspekcija u poslovnim prostorima pravnih osoba iz točke (a) i svih drugih društava uključenih u nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe ako je nadležno tijelo nadzorno tijelo grupe, uz uvjet prethodnog obavješćivanja drugih predmetnih nadležnih tijela.

Članak 18.Objavljivanje administrativnih kazni i mjera

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela na svojoj službenoj internetskoj stranici bez nepotrebnog odgađanja objavljuju sve administrativne kazne ili mjere izrečene u skladu s člankom 16. na koje nije podnesena žalba ili na koje se više ne može podnijeti žalba. Objavljuju se i informacije o vrsti i prirodi kršenja te identitetu fizičke ili pravne osobe kojoj je izrečena kazna ili protiv koje je poduzeta mjera. Informacije se objavljuju samo nakon što je ta osoba obaviještena o tim kaznama ili mjerama i u mjeri kojoj je objavljivanje potrebno i razmjerno.

2.  Ako država članica dopusti objavljivanje administrativnih kazni ili mjera izrečenih u skladu s člankom 16. na koje je uložena žalba, nadležna tijela na svojim službenim internetskim stranicama objavljuju i informacije o statusu i ishodu žalbe.

3.  Nadležna tijela objavljuju administrativne kazne ili mjere izrečene u skladu s člankom 16. anonimno u svim sljedećim slučajevima:

(a)  kazna je izrečena fizičkoj osobi i objavljivanje osobnih podataka te osobe nije razmjerno;

(b)  objavljivanje bi ugrozilo istražni kazneni postupak koji je u tijeku ili stabilnost financijskih tržišta;

(c)  objavljivanje bi prouzročilo nerazmjernu štetu uključenim investicijskim društvima ili fizičkim osobama.

4.  Nadležna tijela osiguravaju da informacije objavljene na temelju ovog članka budu dostupne na njihovoj službenoj internetskoj stranici najmanje pet godina. Osobni podaci smiju se zadržati na službenoj internetskoj stranici nadležnog tijela samo ako je to dopušteno u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.

Članak 19.Izvješćivanje EBA-e o kaznama

Nadležna tijela obavješćuju EBA-u o administrativnim kaznama i mjerama izrečenima u skladu s člankom 16., svim žalbama na te kazne i mjere te njihovim ishodima. EBA vodi središnju bazu podataka o administrativnim kaznama i mjerama o kojima je obaviještena isključivo za potrebe razmjene informacija među nadležnim tijelima. Ta je baza podataka dostupna isključivo nadležnim tijelima i ESMA-i i ▌ažurira se svake godine.

EBA održava internetsku stranicu s poveznicama na objavljene administrativne kazne i mjere svakog nadležnog tijela u skladu s člankom 16. te navodi razdoblje za koje svaka država članica objavljuje administrativne kazne i mjere.

Članak 20.Izvješćivanje o kršenjima

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela bez odgađanja uspostave učinkovite i pouzdane mehanizme za izvješćivanje o potencijalnim ili stvarnim kršenjima nacionalnih odredbi kojima se prenose ova Direktiva i [Uredba (EU) ---/----[IFR], uključujući sljedeće:

(a)  posebne postupke za postupanje s izvješćima o kršenjima;

(b)  odgovarajuću zaštitu od odmazde, diskriminacije ili drugih vrsta nepravednog postupanja od strane investicijskog društva za zaposlenike investicijskih društava koji prijave kršenje u investicijskom društvu;

(c)  zaštitu osobnih podataka koji se odnose na osobu koja prijavi kršenje i na fizičku osobu koja je navodno odgovorna za to kršenje, u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679;

(d)  jasna pravila kojima se u svim slučajevima jamči povjerljivost osobi koja prijavi kršenje u investicijskom društvu, osim ako je objavljivanje obvezno u skladu s nacionalnim pravom radi daljnjih istraga ili naknadnih sudskih postupaka.

2.  Države članice zahtijevaju da investicijska društva uspostave odgovarajuće postupke u skladu s kojima njihovi zaposlenici mogu preko posebnog i neovisnog kanala interno prijaviti kršenje. Te postupke mogu osigurati socijalni partneri pod uvjetom da ti postupci pružaju istu zaštitu kao što je zaštita iz stavka 1. točaka (b), (c) i (d).

Članak 21.Pravo žalbe

Države članice osiguravaju da za odluke i mjere donesene na temelju [Uredbe (EU) ---/----[IFR] ili na temelju zakona i drugih propisa donesenih u skladu s ovom Direktivom vrijedi pravo žalbe.

POGLAVLJE 2.Postupak provjere

Odjeljak 1.Postupak ocjene adekvatnosti internog kapitala

Članak 22.Interni kapital

1.  Investicijska društva imaju uspostavljene dobre, učinkovite i sveobuhvatne strategije i procese za kontinuiranu ocjenu i održavanje iznosa, vrsta i raspodjele internoga kapitala koje smatraju adekvatnima za pokrivanje vrste i razine rizika kojima su izložene ili kojima bi mogle biti izložene.

2.  Strategije i procesi iz stavka 1. podliježu redovitoj internoj provjeri kako bi se osiguralo da su i dalje sveobuhvatni i razmjerni vrsti, opsegu i složenosti poslova dotičnog investicijskog društva.

Odjeljak 2.

Interno upravljanje, transparentnost, tretman rizika i primici

Članak 23.Ocjena za potrebe primjene ovog odjeljka

1.  Za potrebe primjene ovog odjeljka države članice osiguravaju da investicijska društva ocjenjuju na godišnjoj osnovi i u skladu s točkama (a) i (b) ispunjuju li uvjete iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR]:

(a)  investicijsko društvo utvrđuje na temelju podataka iz dvogodišnjeg razdoblja koje neposredno prethodi danoj financijskoj godini ispunjuje li uvjete iz članka 12. stavka 1. točaka od (c) do (g) [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(b)  investicijsko društvo utvrđuje na temelju podataka iz tog istog razdoblja premašuje li u prosjeku ograničenja iz članka 12. stavka 1. točaka (a), (b), (h) i (i) [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

2.  Ako na temelju ocjene iz stavka 1. investicijsko društvo utvrdi da ispunjuje sve uvjete iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], ovaj se odjeljak ne primjenjuje.

3.  Investicijsko društvo koje na temelju ocjene iz stavka 1. utvrdi da ne ispunjuje sve uvjete iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] usklađuje se s odredbama ovog odjeljka počevši od financijske godine koja slijedi nakon financijske godine u kojoj je izvršena ocjena.

4.  Države članice osiguravaju da se ovaj odjeljak primjenjuje na investicijska društva na pojedinačnoj osnovi i na razini grupe.

Države članice osiguravaju da investicijska društva na koja se primjenjuje ovaj odjeljak provode njime propisane zahtjeve u svojim društvima kćerima koja su financijske institucije kako je definirano u članku 4. stavku 13. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], uključujući društva kćeri s poslovnim nastanom u trećim zemljama, osim ako matično društvo iz Unije može dokazati nadležnim tijelima da je prema propisima treće zemlje u kojima ta društva kćeri imaju poslovni nastan primjena ovog odjeljka nezakonita.

5.  Nadležna tijela mogu odrediti razdoblje kraće od dvogodišnjeg razdoblja iz stavka 1. ovog članka ako su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a)  došlo je do značajne promjene u poslovanju investicijskog društva; i

(b)  kao posljedica točke (a), investicijsko društvo ispunjuje uvjete iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

6.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje način izračuna prosjeka iz stavka 1. točke (b) ovog članka. EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [datum stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 24.Interno upravljanje

1.  Države članice osiguravaju da investicijska društva imaju uspostavljene pouzdane sustave upravljanja, uključujući sve od sljedećega:

(a)  jasnu organizacijsku strukturu s dobro definiranim, transparentnim i dosljednim linijama odgovornosti;

(b)  učinkovite postupke za utvrđivanje rizika, upravljanje rizicima, praćenje rizika i izvješćivanje o rizicima kojima su investicijska društva izložena ili kojima bi mogla biti izložena;

(c)  primjerene mehanizme unutarnje kontrole, uključujući odgovarajuće administrativne i računovodstvene postupke;

(d)  politike i prakse koje se odnose na primitke koje su u skladu s dobrim i učinkovitim upravljanjem rizicima i kojima se promiče dobro i učinkovito upravljanje rizicima.

2.  Pri uspostavi sustava iz stavka 1. uzimaju se u obzir kriteriji iz članaka od 26. do 31. ove Direktive te iz članka 9. Direktive 2014/65/EU.

3.  Sustavi iz stavka 1. sveobuhvatni su i razmjerni vrsti, opsegu i složenosti rizika svojstvenih poslovnom modelu i djelatnostima investicijskog društva.

4.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje sadržaj primjene sustava upravljanja iz stavka 1. EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do ... [dvanaest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 25.Izvješćivanje po državama

1.  Države članice zahtijevaju da investicijska društva jednom godišnje objavljuju sljedeće informacije za svaku državu članicu ili treću zemlju u kojoj imaju podružnicu ili društvo kći koji su financijske institucije u skladu s definicijom iz članka 4. stavka 1. podstavka 26. Uredbe (EU) br. 575/2013:

(a)    naziv, vrstu djelatnosti i lokaciju svakog društva kćeri i podružnice;

(b)    promet;

(c)    broj zaposlenika na osnovi ekvivalenta punog radnog vremena;

(d)    dobit ili gubitak prije oporezivanja;

(e)    porez na dobit ili gubitak;

(f)    primljene javne subvencije.

2.  Provjera informacija iz stavka 1. provodi se u skladu s Direktivom 2006/43/EZ i te se informacije, kada je to moguće, prilažu godišnjim financijskim izvještajima ili, ovisno o slučaju, konsolidiranim financijskim izvještajima dotičnog investicijskog društva.

Članak 26.Tretman rizika

1.  Države članice osiguravaju da upravljačko tijelo investicijskog društva odobrava i periodično provjerava strategije i politike investicijskog društva u pogledu preuzimanja rizika i upravljanja rizicima, praćenja rizika i smanjenja rizika kojima je investicijsko društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, uzimajući u obzir makroekonomsko okruženje i poslovni ciklus investicijskog društva.

2.  Države članice osiguravaju da upravljačko tijelo posveti dovoljno vremena osiguravanju toga da se rizici iz stavka 1. uzimaju u obzir na odgovarajući način te da dovoljno sredstava namijeni upravljanju svim značajnim rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo.

3.  Države članice osiguravaju da investicijska društva uspostave linije izvještavanja upravljačkog tijela za sve značajne rizike i za sve politike upravljanja rizicima te njihove promjene.

4.  Države članice zahtijevaju da sva investicijska društva koja ne ispunjavaju kriterije iz članka 30. stavka 4. točke (a) osnuju odbor za rizike koji se sastoji od članova upravljačkog tijela koji nemaju nikakve izvršne funkcije u tom investicijskom društvu.

Članovi odbora za rizike iz prvog podstavka imaju odgovarajuće znanje, vještine i stručnost na temelju kojih mogu u potpunosti razumjeti i pratiti strategiju rizika i sklonost investicijskog društva preuzimanju rizika te upravljati time. Oni osiguravaju da odbor za rizike savjetuje upravljačko tijelo o ukupnoj trenutačnoj i budućoj sklonosti investicijskog društva preuzimanju rizika i o strategiji rizika te pomaže upravljačkom tijelu u nadzoru provedbe te strategije od strane višeg rukovodstva. Upravljačko tijelo zadržava sveukupnu odgovornost za strategije i politike društva u području rizika.

5.  Države članice osiguravaju da upravljačko tijelo u svojoj nadzornoj funkciji i odbor za rizike tog upravljačkog tijela, ako je osnovan, imaju pristup informacijama o rizicima kojima je investicijsko društvo izloženo ili može biti izloženo.

Članak 27.Rizik za klijente, rizik za tržište i rizik za društvo

1.  Nadležna tijela osiguravaju da investicijska društva imaju pouzdane strategije, politike, procese i sustave za utvrđivanje, mjerenje, upravljanje i praćenje u pogledu sljedećeg:

(a)  značajnih izvora i učinaka rizika za klijente;

(b)  značajnih izvora i učinaka rizika za tržište;

(c)  rizika za investicijsko društvo, posebno onih koji proizlaze iz njegovih aktivnosti trgovanja ako radi za vlastiti račun i u vezi s koncentracijskim rizikom koji proizlazi iz izloženosti pojedinačnim klijentima i grupama povezanih klijenata;

(d)  rizika likvidnosti tijekom odgovarajućeg razdoblja, uključujući unutardnevno, kako bi se osiguralo da investicijsko društvo održava odgovarajuće razine likvidnosti.

Te su strategije, politike, procesi i sustavi razmjerni složenosti, profilu rizičnosti, opsegu poslovanja investicijskog društva i toleranciji rizika koje je utvrdilo upravljačko tijelo te odražavaju važnost investicijskog društva u svakoj državi članici u kojoj ono posluje.

2.  Odstupajući od članka 23., stavak 1. točke (a) i (c) u vezi s koncentracijskim rizikom i točka (d) primjenjuju se na investicijska društva koja ispunjuju uvjete iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

3.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 54. kako bi pobliže utvrdila pojedinosti kojima se osigurava pouzdanost strategija, politika, procesa i sustava investicijskih društava. Komisija pritom uzima u obzir kretanja na financijskim tržištima, posebno pojavu novih financijskih proizvoda, promjene računovodstvenih standarda i događaje koji olakšavaju konvergenciju nadzornih praksi.

Članak 28. Politika primitaka

1.  Nadležna tijela osiguravaju da investicijska društva pri utvrđivanju i primjeni svojih politika primitaka za više rukovodstvo, osobe koje preuzimaju rizik, zaposlenike koji izvršavaju kontrolne funkcije i za sve zaposlenike čiji su ukupni primici barem jednaki najnižem primitku koji primaju viši rukovoditelji ili osobe koje preuzimaju rizike i čije profesionalne djelatnosti značajno utječu na profil rizičnosti investicijskog društva ili imovine kojom upravlja poštuju sljedeća načela:

(a)  politika primitaka jasno je dokumentirana i proporcionalna veličini, internoj organizaciji i vrsti, kao i opsegu i složenosti djelatnosti investicijskog društva;

(aa)  politika primitaka je nediskriminirajuća, što znači da su za iste ili slične poslove primici jednaki bez obzira na spol;

(b)  politika primitaka u skladu je s dobrim i učinkovitim upravljanjem rizicima i promiče dobro i učinkovito upravljanje rizicima;

(ba)  politika primitaka ne odražava samo kratkoročnu profitabilnost, nego uzima u obzir i dugoročne učinke odluka o ulaganjima;

(c)  politika primitaka sadržava mjere za izbjegavanje sukoba interesa, potiče odgovorno poslovno postupanje i promiče svijest o rizicima i razborito preuzimanje rizika;

(d)  upravljačko tijelo u okviru svoje nadzorne funkcije donosi i periodično provjerava politiku primitaka te je općenito odgovorno za njezinu provedbu;

(e)  provedba politike primitaka podliježe središnjoj i neovisnoj internoj provjeri od strane kontrolnih funkcija;

(f)  zaposlenici koji izvršavaju kontrolne funkcije neovisni su o poslovnim jedinicama koje nadziru, imaju odgovarajuće ovlasti te primaju primitke u skladu s postignutim ciljevima povezanima s njihovim funkcijama, neovisno o uspješnosti poslovnih područja koja kontroliraju;

(g)  primitke viših službenika koji izvršavaju funkcije upravljanja rizicima i praćenja usklađenosti izravno nadzire odbor za primitke iz članka 31. ili, ako takav odbor nije osnovan, upravljačko tijelo u okviru svoje nadzorne funkcije;

(h)  u politici primitaka, uzimajući u obzir nacionalna pravila za određivanje plaća, jasno se razlikuju kriteriji koji se primjenjuju za određivanje:

(i)   osnovnih fiksnih primitaka koji prvenstveno odražavaju relevantno profesionalno iskustvo i organizacijsku odgovornost iz opisa radnog mjesta zaposlenika u okviru njegovih uvjeta zapošljavanja;

(ii)   varijabilnih primitaka koji odražavaju održivu i riziku prilagođenu uspješnost zaposlenika te uspješnost koja nadmašuje razinu uspješnosti iz opisa radnog mjesta zaposlenika.

(i)  fiksni dio predstavlja dovoljno visoki udio u ukupnim primicima, tako da omogućuje provedbu u potpunosti fleksibilne politike u pogledu varijabilnih dijelova primitaka, uključujući mogućnost neisplaćivanja varijabilnog dijela primitaka.

2.  Za potrebe stavka 1. točke i. države članice osiguravaju da investicijska društva u svojim politikama primitaka utvrde odgovarajuće omjere varijabilnog i fiksnog dijela ukupnih primitaka, uzimajući u obzir svoje poslovne djelatnosti i povezane rizike te učinak koji različite kategorije osoba iz stavka 1. imaju na profil rizičnosti investicijskih društava.

3.  Države članice osiguravaju da investicijska društva primjenjuju načela iz stavka 1. na način primjeren njihovoj veličini i unutarnjem ustroju te vrsti, opsegu i složenosti njihovih djelatnosti.

4.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže utvrđuju odgovarajući kriteriji za utvrđivanje kategorija osoba čije profesionalne djelatnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti investicijskog društva kako je navedeno u stavku 1. EBA i ESMA uzimaju u obzir Preporuku Komisije 2009/384/EZ od 30. travnja 2009. o politici primitaka u sektoru financijskih usluga i postojeće smjernice u pogledu primitaka u skladu s UCITS-om, AIFMD-om i MiFID-om II te nastoje smanjiti razlike postojećih odredbi.

EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 29.

Investicijska društva koja su korisnici izvanredne javne financijske potpore

Države članice osiguravaju da se u slučaju investicijskih društava koja su korisnici izvanredne javne financijske potpore kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom 28. Direktive 2014/59/EU ne plaća varijabilni primitak.

Članak 30.Varijabilni primici

1.  Države članice osiguravaju da su svi varijabilni primici koje investicijsko društvo dodjeljuje i isplaćuje višem rukovodstvu, osobama koje preuzimaju rizik, osobama koje izvršavaju kontrolne funkcije i svim zaposlenicima čiji su ukupni primici jednaki platnoj skupini viših rukovoditelja ili osobama koje preuzimaju rizike i čije profesionalne djelatnosti bitno utječu na profil rizičnosti investicijskog društva u skladu sa svim sljedećim zahtjevima:

(a)  ako varijabilni primici ovise o uspješnosti, ukupan iznos varijabilnih primitaka temelji se na kombinaciji ocjene uspješnosti osobe, dotične poslovne jedinice i ukupnih rezultata investicijskog društva;

(b)  pri ocjeni uspješnosti određene osobe uzimaju se u obzir financijski i nefinancijski kriteriji;

(c)  ocjena uspješnosti iz točke (a) temelji se na višegodišnjem razdoblju, pri čemu se uzima u obzir poslovni ciklus investicijskog društva i njegovi poslovni rizici;

(d)  varijabilni primici ne utječu na sposobnost investicijskog društva da osigura dobru kapitalnu osnovu;

(e)  zajamčeni varijabilni primici postoje samo za nove članove osoblja i samo tijekom prve godine njihova zaposlenja;

(f)  plaćanja koja se odnose na prijevremeni raskid ugovora o radu odražavaju uspješnost koju je osoba ostvarila u određenom razdoblju i njima se ne nagrađuju neuspjeh ili povreda dužnosti;

(g)  paketi primitaka povezani s kompenzacijom ili odštetom iz ugovora iz prethodnih zaposlenja usklađeni su s dugoročnim interesima investicijskog društva;

(h)  pri mjerenju uspješnosti koje služi kao temelj za izračun skupova varijabilnih primitaka uzimaju se u obzir sve vrste postojećih i budućih rizika i trošak kapitala i likvidnosti koji se zahtijevaju u skladu s Uredbom (EU) ---/---- [IFR];

(i)  pri raspodjeli varijabilnih dijelova primitaka u investicijskom društvu uzimaju se u obzir sve vrste postojećih i budućih rizika;

(j)  barem 40 % varijabilnog primitka sastoji se od bilo kojeg od sljedećih instrumenata:

(1)  dionica ili, ovisno o pravnoj strukturi dotičnog investicijskog društva, istovjetnih vlasničkih udjela;

(2)  instrumenata povezanih s dionicama ili, ovisno o pravnoj strukturi dotičnog investicijskog društva, istovjetnih negotovinskih instrumenata;

(3)  dodatnih instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ili instrumenata dopunskoga kapitala ili drugih instrumenata koji se mogu u potpunosti konvertirati u instrumente redovnog osnovnog kapitala ili čija se vrijednost može smanjiti i koji adekvatno odražavaju kreditnu kvalitetu investicijskog društva koje trajno posluje;

(ja)  odstupajući od točke (j), ako investicijsko društvo ne izdaje nijedan od instrumenata iz te točke, nacionalna nadležna tijela mogu odobriti uporabu alternativnih aranžmana kojima se ispunjavaju isti ciljevi;

(k)  najmanje 50 % varijabilnih primitaka prema potrebi se odgađa tijekom razdoblja od ▌pet godina, ovisno o poslovnom ciklusu investicijskog društva, vrsti njegova poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotične osobe, osim u slučaju izrazito visokog iznosa varijabilnih primitaka kada udio odgođenih varijabilnih primitaka iznosi najmanje 60 %;

(l)  varijabilni primici smanjuju se do 100 % u slučaju slabije ili negativne uspješnosti investicijskog društva, među ostalim i primjenom odredaba o malusu ili povratu primitaka na koje se primjenjuju kriteriji koje je odredilo investicijsko društvo i koji se posebno odnose na sljedeće situacije:

(i) dotična je osoba sudjelovala u postupanju ili je bila odgovorna za postupanje koje je dovelo do značajnih gubitaka za investicijsko društvo;

(ii) smatra se da dotična osoba više nije sposobna i primjerena;

(m)  diskrecijske mirovinske pogodnosti u skladu su s poslovnom strategijom, ciljevima, vrijednostima i dugoročnim interesima investicijskog društva.

2.  Za potrebe stavka 1. nadležna tijela osiguravaju sljedeće:

(a)  osobe iz članka 28. stavka 1. ne upotrebljavaju strategije osobne zaštite od rizika ili osiguranje vezano uz primitke i odgovornost kojima se narušavaju načela iz stavka 1.;

(b)  varijabilni primici ne isplaćuju se uporabom financijskih instrumenata ili metoda kojima se omogućuje neusklađenost s ovom Direktivom ili Uredbom (EU) ---/---- [IFR].

3.  Za potrebe stavka 1. točke (j) navedeni instrumenti podliježu odgovarajućoj politici zadržavanja, čija je svrha uskladiti poticaje za pojedinu osobu s dugoročnim interesima investicijskog društva, njegovih vjerovnika i klijenata. Države članice ili njihova nadležna tijela mogu ograničiti vrste i oblike tih instrumenata ili zabraniti upotrebu određenih instrumenata za potrebe varijabilnih primitaka.

Za potrebe stavka 1. točke (k) odgođeni dio varijabilnih primitaka ne stječe se brže nego na proporcionalnoj osnovi.

Za potrebe stavka 1. točke (m), ako zaposlenik napusti investicijsko društvo prije dobi za umirovljenje, investicijsko društvo zadržava diskrecijske mirovinske pogodnosti u razdoblju od pet godina u obliku instrumenata iz točke (j). Ako zaposlenik navrši dob za umirovljenje, diskrecijske mirovinske pogodnosti isplaćuju se zaposleniku u obliku instrumenata iz točke (j), uz uvjet petogodišnjeg razdoblja zadržavanja od strane dotičnog zaposlenika.

4.  Stavak 1. točke (j) i (k) i treći podstavak stavka 3. ne primjenjuju se na:

(a)  investicijsko društvo čija ▌vrijednost bilančne ili izvanbilančne imovine u razdoblju od četiri godine koje izravno prethodi danoj financijskoj godini u prosjeku iznosi 100 milijuna EUR ili manje od tog iznosa;

(b)  osobu čiji godišnji varijabilni primici ne premašuju 50 000 EUR i ne čine više od jedne četvrtine njegovih ukupnih godišnjih primitaka.

Odstupajući od točke (a) nadležna tijela mogu odlučiti da investicijska društva čija je vrijednost imovine ispod praga iz točke (a) ne podliježu odstupanju zbog vrste i opsega njihovih djelatnosti, njihova unutarnjeg ustroja i, ovisno o slučaju, karakteristika grupe kojoj pripadaju.

Odstupajući od točke (b) nadležna tijela mogu odlučiti da osobe čiji su godišnji varijabilni primici niži od pragova iz točke (b) ne podliježu odstupanju zbog posebnosti nacionalnih tržišta u pogledu praksi primitaka ili zbog vrste odgovornosti i profila radnog mjesta tih osoba.

5.  Države članice zahtijevaju od investicijskih društava da odredbe ovog članka primjenjuju na primitke koji se dodjeljuju za pružene usluge ili uspješnost nakon financijske godine u kojoj je izvršena ocjena iz članka 23. stavka 1.

6.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju kategorije instrumenata koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. točke (j) podtočke 3.

EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 31.Odbor za primitke

1.  Države članice osiguravaju da ▌investicijska društva koja ne ispunjavaju kriterije iz članka 30. stavka 4.točke (a) osnuju odbor za primitke. Odbor za primitke rodno je uravnotežen i donosi stručne i neovisne prosudbe o politikama i praksama koje se odnose na primitke i poticajima za upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću. Unutar grupe odbor za primitke može biti odbor za primitke na razini cijele grupe.

2.  Države članice osiguravaju da ▌odbor za primitke bude odgovoran za pripremanje odluka o primicima, uključujući odluke koje utječu na rizik i upravljanje rizicima dotičnog investicijskog društva i koje donosi upravljačko tijelo. Predsjednik i članovi odbora za primitke članovi su upravljačkog tijela koji nemaju nikakve izvršne funkcije u dotičnom investicijskom društvu. Ako je prema nacionalnom pravu u upravljačkom tijelu predviđena zastupljenost zaposlenika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika zaposlenika.

3.  Pri sastavljanju odluka iz stavka 2. odbor za primitke uzima u obzir javni interes i dugoročne interese dioničara, ulagatelja i drugih dionika u investicijskom društvu.

Članak 32.Nadzor nad politikom primitaka

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela prikupljaju informacije objavljene u skladu s člankom 51. točkama (c), (d) i (f) [Uredbe (EU) ---/----[IFR] i upotrebljavaju ih za usporedbu trendova i praksi u pogledu primitaka. Nadležna tijela te informacije dostavljaju EBA-i.

2.  EBA upotrebljava informacije primljene od nadležnih tijela u skladu sa stavkom 1. za usporedbu trendova i praksi u pogledu primitaka na razini Unije.

3.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, izdaje smjernice o primjeni dobrih politika primitaka. U tim se smjernicama uzimaju u obzir barem zahtjevi iz članaka od 28. do 31. i načela o dobroj politici primitaka iz Preporuke Komisije 2009/384/EZ(24).

4.  Države članice osiguravaju da investicijska društva nadležnim tijelima na zahtjev dostave informacije o broju fizičkih osoba u pojedinom investicijskom društvu čiji primici u financijskoj godini iznose 1 milijun eura ili više, koji su u platnim razredima koji iznose 1 milijun eura, uključujući informacije o njihovim odgovornostima na radnom mjestu, relevantnom poslovnom području i glavnim elementima plaće, bonusa, dugoročnih nagrada i mirovinskih doprinosa. Nadležna tijela te informacije prosljeđuju EBA-i te ih ona objavljuje na agregiranoj osnovi po matičnoj državi članici u zajedničkom izvještajnom formatu. EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, može razraditi smjernice kako bi olakšala provedbu ovog stavka i osigurala dosljednost informacija koje se prikupljaju.

Članak 32.a

Izvješće EBA-e o ekološkim, društvenim i upravljačkim rizicima

EBA priprema izvješće o uvođenju tehničkih kriterija u pogledu izloženosti aktivnostima u velikoj mjeri povezanima s ekološkim, društvenim i upravljačkim ciljevima za postupak nadzorne provjere i ocjene rizika kako bi se procijenili mogući izvori i učinci tih rizika na investicijska društva, uzimajući u obzir taksonomiju ekoloških, društvenih i upravljačkih rizika [dodati upućivanje na pravni tekst kada to bude moguće].

Izvješće EBA-e iz prvog podstavka obuhvaća najmanje sljedeće:

(a)  definiciju ekoloških, društvenih i upravljačkih rizika, fizičkih rizika i prijelaznih rizika; uključujući rizike povezane s deprecijacijom imovine zbog regulatornih promjena, kvalitativnih i kvantitativnih kriterija i mjernih parametara relevantnih za procjenu takvih rizika, kao i metodologije za procjenu može li do takvih rizika doći u kratkom, srednjem ili dugom roku i mogu li oni imati financijski učinak na investicijsko društvo;

(b)  procjenu mogućnosti povećanja rizika povezanih s ekološkim, socijalnim i upravljačkim ciljevima te fizičkih i prijelaznih rizika za investicijsko društvo zbog znatnih koncentracija određene imovine;

(c)  opis postupaka kojima se investicijsko društvo može koristiti za utvrđivanje i procjenu rizika povezanih s okolišnim, socijalnim i upravljačkim ciljevima te fizičkih i prijelaznih rizika te za upravljanje tim rizicima;

(d)  kriterije, parametre i mjerne parametre kojima se nadzorna tijela i institucije mogu koristiti da ocijene učinak kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ekoloških, društvenih i upravljačkih rizika u svrhu postupka nadzorne provjere i ocjene.

EBA podnosi izvješće o svojim nalazima Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji do [dvije godine od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Na temelju tog izvješća EBA može, ako je to primjereno, donijeti smjernice radi uvođenja kriterija koji se odnose na rizike povezane s ekološkim, socijalnim i upravljačkim ciljevima za postupak nadzorne provjere i ocjenjivanja, kojima se uzimaju u obzir nalazi iz izvješća EBA-e navedeni u ovom članku.

Odjeljak 3.

Postupak nadzorne provjere i ocjene

Članak 33. Nadzorna provjera i ocjena

1.  Nadležna tijela provjeravaju mjere, strategije, postupke i mehanizme koje investicijska društva provode radi usklađivanja s ovom Direktivom i [Uredbom (EU) ---/----[IFR] te kako bi osigurala dobro upravljanje i pokrivanje njihovih rizika ocjenjuju sve sljedeće elemente:

(a)  rizike iz članka 27.;

(b)  geografsku lokaciju izloženosti investicijskog društva;

(c)  poslovni model investicijskog društva;

(d)  ocjenu sistemskog rizika, uzimajući u obzir utvrđivanje i mjerenje sistemskog rizika u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili preporuke ESRB-a;

(da)  rizike za sigurnost mreže i informacijskih sustava koje investicijska društva upotrebljavaju u svojim operacijama za osiguranje povjerljivosti, integriteta i dostupnosti njihovih postupaka i podataka;

(e)    izloženost investicijskog društva kamatnom riziku koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje;

(f)    sustav upravljanja investicijskog društva i sposobnost članova upravljačkog tijela da izvršavaju svoje dužnosti;

2.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela odrede učestalost i intenzitet provjere i ocjene iz stavka 1. uzimajući u obzir veličinu, sistemski značaj, vrstu, opseg i složenost poslova dotičnog investicijskog društva te uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti.

Nadležna tijela provode provjeru iz stavka 1. ovog članka u pogledu investicijskih društava koja ispunjavaju uvjete iz članka 12. stavka 1. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] samo ako odluče da je ta provjera potrebna zbog veličine, sistemskog značaja, vrste, opsega i složenosti poslova tih društava.

3.  Države članice osiguravaju da u slučaju da se provjerom utvrdi da investicijsko društvo može predstavljati sistemski rizik kako je navedeno u članku 23. Uredbe (EU) br. 1093/2010, nadležna tijela EBA-u bez odgode obavješćuju o rezultatima te provjere.

4.  Nadležna tijela poduzimaju potrebne mjere ako se na temelju provjere i ocjene iz stavka 1. točke (e) utvrdi da se ekonomska vrijednost vlasničkoga kapitala investicijskog društva smanjila za više od 15 % njegova osnovnoga kapitala kao posljedica iznenadne i neočekivane promjene kamatnih stopa utvrđene u bilo kojem od šest nadzornih scenarija šoka koji se primjenjuju na kamatne stope, kako je utvrđeno [Delegiranom uredbom Komisije donesenom na temelju članka 98. točke 5. Direktive 2013/36/EU].

5.  Pri provedbi provjere i ocjene iz stavka 1. točke (f) nadležna tijela imaju pristup dnevnom redu, zapisniku i popratnoj dokumentaciji sa sastanaka upravljačkog tijela i njegovih odbora te rezultatima internih ili eksternih ocjena uspješnosti upravljačkog tijela.

6.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 54. kako bi pobliže utvrdila pojedinosti kojima se osigurava da mjere, strategije, postupci i mehanizmi investicijskih društava osiguravaju dobro upravljanje njihovim rizicima i dobro pokrivanje njihovih rizika. Komisija pritom uzima u obzir kretanja na financijskim tržištima, posebno pojavu novih financijskih proizvoda, razvoj računovodstvenih standarda i događaje koji olakšavaju konvergenciju nadzornih praksi.

Članak 34.Kontinuirana provjera odobrenja za primjenu internih modela

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela redovito, a najmanje svake tri godine, provjeravaju usklađenost investicijskih društava sa zahtjevima za odobrenje za primjenu internih modela kako je navedeno u članku 22. [Uredbe (EU) br. ---/----]. Nadležna tijela posebno uzimaju u obzir promjene u poslovanju investicijskog društva i primjenu tih modela na nove proizvode te provjeravaju i ocjenjuju upotrebljava li investicijsko društvo dobro razvijene i ažurirane tehnike i prakse za te modele. Nadležna tijela osiguravaju uklanjanje značajnih nedostatka utvrđenih u vezi s pokrivenosti rizika internim modelima investicijskog društva ili poduzimaju mjere za smanjenje njihovih posljedica, što uključuje i određivanje dodatnih kapitalnih zahtjeva ili viših multiplikacijskih faktora.

2.  Ako za interne modele rizika za tržište brojna prekoračenja kako su navedena u članku 366. Uredbe (EU) br. 575/2013 upućuju na to da modeli nisu točni ili više nisu točni, nadležna tijela povlače odobrenje za primjenu internih modela ili nalažu odgovarajuće mjere kojima se osigurava brzo poboljšanje modela koje je unutar zadanog roka.

3.  Ako investicijsko društvo kojemu je izdano odobrenje za primjenu internih modela više ne ispunjuje zahtjeve za primjenu tih modela, nadležna tijela zahtijevaju da dokaže da je utjecaj neusklađenosti beznačajan ili da predstavi plan i rok za usklađivanje s tim zahtjevima. Nadležna tijela zahtijevaju poboljšanje predstavljenog plana ako nije vjerojatno da će on dovesti do potpune usklađenosti ili ako rok nije primjeren.

Ako nije vjerojatno da će se investicijsko društvo uskladiti do utvrđenog roka ili ako investicijsko društvo nije na zadovoljavajući način dokazalo da je učinak neusklađenosti beznačajan, države članice osiguravaju da nadležna tijela povuku odobrenje za primjenu internih modela ili ga ograniče na područja koja su usklađena ili područja u kojima se usklađenost može postići u primjerenom roku.

4.  EBA analizira interne modele investicijskih društava i način na koji investicijska društva koja primjenjuju interne modele tretiraju slične rizike ili izloženosti.

Radi promicanja dosljednih, učinkovitih i uspješnih nadzornih praksi EBA na temelju te analize i u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 izrađuje smjernice s referentnim mjerilima u pogledu toga kako bi investicijska društva trebala primjenjivati interne modele i kako bi se u tim internim modelima trebali tretirati slični rizici ili izloženosti.

Države članice potiču nadležna tijela da tu analizu i te smjernice uzmu u obzir za potrebe provjere iz stavka 1.

Odjeljak 4.

Nadzorne mjere i nadzorne ovlasti

Članak 35.Nadzorne mjere

Nadležna tijela zahtijevaju da investicijska društva u ranoj fazi poduzmu mjere potrebne za rješavanje sljedećih problema:

(a)  investicijsko društvo ne ispunjuje zahtjeve iz ove Direktive ili iz [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(b)  nadležna tijela imaju dokaze da će investicijsko društvo u sljedećih 12 mjeseci vjerojatno prekršiti zahtjeve [Uredbe (EU) ---/----[IFR] ili odredbe kojima se ova Direktiva prenosi u nacionalno zakonodavstvo.

Članak 36.Nadzorne ovlasti

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju potrebne nadzorne ovlasti da pri izvršavanju svojih funkcija na proporcionalan način interveniraju u poslovanje investicijskih društava.

2.  Za potrebe članka 33., članka 34. stavka 3. i članka 35. te primjene [Uredbe (EU) ---/----[IFR] nadležna tijela imaju sljedeće ovlasti:

(a)  mogu zahtijevati da investicijska društva raspolažu dodatnim kapitalom koji premašuje zahtjeve iz članka 11. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], pod uvjetima iz članka 37. ove Direktive, ili prilagode kapital koji se zahtijeva u slučaju značajnih promjena u njihovu poslovanju;

(b)  mogu zahtijevati jačanje sustava, procesa, mehanizama i strategija provedenih u skladu s člancima 22. i 24.;

(c)  mogu zahtijevati da investicijska društva predstave plan usklađivanja s nadzornim zahtjevima u skladu s ovom Direktivom i [Uredbom (EU) ---/----[IFR], odrediti rok, koji nije dulji od jedne godine, za njegovu provedbu i zahtijevati poboljšanja tog plana u pogledu opsega i roka;

(d)  mogu zahtijevati da investicijska društva primjenjuju posebne politike rezerviranja ili tretmana imovine u smislu kapitalnih zahtjeva;

(e)  mogu suziti ili ograničiti poslove, poslovanje ili mrežu investicijskih društava ili zahtijevati prestanak djelatnosti koje predstavljaju pretjerani rizik za financijsku stabilnost investicijskog društva;

(f)  mogu zahtijevati smanjenje rizika koji proizlaze iz djelatnosti, proizvoda i sustava investicijskih društava, uključujući eksternalizirane djelatnosti;

(g)  mogu zahtijevati da investicijska društva ograniče varijabilne primitke na postotak neto prihoda ako ti primici nisu u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove;

(h)  mogu zahtijevati da investicijska društva upotrijebe neto dobit za jačanje regulatornoga kapitala;

(i)  mogu investicijskim društvima ograničiti ili zabraniti raspodjelu ili plaćanje kamata dioničarima, članovima ili imateljima instrumenata dodatnog osnovnog kapitala ako zabrana ne predstavlja nastanak statusa neispunjavanja obveza investicijskog društva;

(j)  mogu odrediti dodatne izvještajne zahtjeve ili zahtjeve za češćim izvješćivanjem u odnosu na zahtjeve iz ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR], uključujući izvješćivanje o pozicijama kapitala i likvidnosti;

(k)  mogu odrediti posebne zahtjeve za likvidnost;

(l)  zahtijevati dodatne objave informacija ▌;

(la)  mogu zahtijevati od investicijskih društava da smanje rizike za sigurnost svoje mreže i informacijskih sustava kako bi se zajamčila povjerljivost, integritet i dostupnost njihovih postupaka i podataka.

Za potrebe točke (j) nadležna tijela mogu investicijskim društvima odrediti dodatne izvještajne zahtjeve ili zahtjeve za češćim izvješćivanjem samo ako se informacije koje treba dostaviti ne dupliraju i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(a)  ispunjen je bilo koji od uvjeta iz članka 35. točaka (a) ili (b);

(b)  nadležno tijelo smatra da je potrebno prikupiti dokaze iz članka 35. točke (b).

(ba)  zahtijevaju se dodatne informacije tijekom postupka nadzorne provjere i ocjene investicijskog društva iz članka 33.

Smatra se da se informacije podvostručuju ako nadležno tijelo već raspolaže istim ili gotovo istim informacijama, ako ih nadležno tijelo može samo generirati ili do njih doći na drukčiji način koji ne podrazumijeva njihovo dostavljanje od strane investicijskog društva. Nadležno tijelo ne smije zahtijevati dodatne informacije ako su mu te informacije dostupne u drukčijem formatu ili s drukčijom razinom pojedinosti u odnosu na dodatne informacije koje se trebaju dostaviti ako ga taj drukčiji format ili drukčija razina detalja ne sprječavaju da generira veoma slične informacije.

Članak 37.Dodatni kapitalni zahtjev

1.  Nadležna tijela određuju dodatni kapitalni zahtjev iz članka 36. stavka 2. točke (a) samo ako na temelju provjera u skladu s člancima 35. i 36. utvrde da se investicijsko društvo nalazi u jednoj od sljedećih situacija:

(a)  investicijsko društvo izloženo je rizicima ili elementima rizika koji nisu ▌dovoljno pokriveni jednim od faktora K utvrđenim u ▌[Uredbi (EU) ---/----[IFR];

(b)  investicijsko društvo ne ispunjuje zahtjeve utvrđene u člancima 22. i 24. i nije vjerojatno da će se sustav, procesi, mehanizmi i strategije drugim administrativnim mjerama dostatno poboljšati u primjerenom razdoblju;

(c)  bonitetno vrednovanje knjige trgovanja nedovoljno je da bi investicijsko društvo u kratkom roku moglo prodati svoje pozicije ili ih zaštiti od rizika bez ostvarivanja značajnih gubitaka u uobičajenim tržišnim uvjetima;

(d)  ocjena provedena u skladu s člankom 34. upućuje na to da će neusklađenost sa zahtjevima za primjenu odobrenih internih modela vjerojatno dovesti do neadekvatnih razina kapitala;

(e)  investicijsko društvo u više navrata ne uspijeva uspostaviti ili zadržati adekvatnu razinu dodatnoga kapitala kako je utvrđeno u članku 38. stavku 1.

4.  Nadležna tijela zahtijevaju da investicijska društva dodatni kapitalni zahtjev iz članka 36. stavka 2. točke (a) ispune regulatornim kapitalom uz sljedeće uvjete:

(a)  barem tri četvrtine dodatnog kapitalnog zahtjeva ispunjuje se osnovnim kapitalom;

(b)  barem tri četvrtine osnovnoga kapitala sastoje se od redovnog osnovnog kapitala;

(c)  taj se regulatorni kapital ne upotrebljava za ispunjavanje kapitalnih zahtjeva iz članka 11. točaka (a), (b) i (c) [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

5.  Nadležna tijela u pisanom obliku obrazlažu svoju odluku o određivanju dodatnog kapitalnog zahtjeva iz članka 36. stavka 2. točke (a) pružanjem jasnog obrazloženja cjelokupne ocjene elemenata iz stavka 1. ▌ovog članka. U slučaju iz stavka 1. točke (d) ovog članka to uključuje posebnu izjavu o tome zašto se razina kapitala utvrđena u skladu s člankom 38. stavkom 1. više ne smatra dostatnom.

6.  EBA u dogovoru s ESMA-om sastavlja nacrte regulatornih tehničkih standarda kojima se definiraju:

(a)  rizici i elementi rizika za koje se ne smatra da su pokriveni faktorima K i indikativni kvantitativni mjerni parametri za te rizike i elemente rizika i kvalitativne procjene rizika kojima će se koristiti nadležna tijela utvrđena u [Uredbi (EU) ---/----[IFR];

(b)  pojam „nije dovoljno pokriveno” iz stavka 1. točke (a) ovog članka;

(c)  u kojim je slučajevima nadležnim tijelima dozvoljeno uvesti dodatne kapitalne zahtjeve ako su iznosi, vrste i raspodjela kapitala koji se smatraju adekvatnim viši od kapitalnih zahtjeva investicijskog društva utvrđeni u dijelu trećem [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(d)  maksimalni iznosi dodatnog kapitala koji se mogu nametnuti investicijskim društvima.

EBA osigurava da je nacrt regulatornih tehničkih standarda razmjeran s obzirom na sljedeće:

(i)  opterećenje koje njihova provedba predstavlja za investicijska društva i nadležna tijela;

(ii)  mogućnost da se višom razinom kapitalnih zahtjeva koji se primjenjuju ako investicijska društva ne primjenjuju interne modele može opravdati određivanje nižih kapitalnih zahtjeva za ocjenu rizikâ i elemenata rizikâ u skladu sa stavkom 2.

EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje tog regulatornog tehničkog standarda u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 38.Smjernice o adekvatnosti kapitala

1.  Nadležna tijela osiguravaju da investicijska društva imaju razinu kapitala koja u skladu s člankom 22. dovoljno premašuje zahtjeve utvrđene u dijelu trećem [Uredbe (EU) ---/----[IFR] i u ovoj Direktivi, uključujući dodatne kapitalne zahtjeve iz članka 36. stavka 2. točke (a), kako bi osigurala sljedeće:

(a)  da cikličke ekonomske fluktuacije ne dovedu do kršenja tih zahtjeva;

(b)  da kapital investicijskog društva može apsorbirati moguće gubitke i rizike utvrđene na temelju postupaka nadzorne provjere.

2.  Nadležna tijela redovito provjeravaju razinu kapitala koju je svako investicijsko društvo utvrdilo u skladu sa stavkom 1. i po potrebi obavješćuju dotično investicijsko društvo o zaključcima te provjere, među ostalim i o svim očekivanim prilagodbama razine kapitala utvrđene u skladu sa stavkom 1. To priopćenje sadržava datum do kojeg nadležno tijelo zahtijeva dovršenje prilagodbe.

Članak 39.Suradnja sa sanacijskim tijelima

1.  Nadležna tijela savjetuju se sa sanacijskim tijelima prije utvrđivanja mogućih dodatnih kapitalnih zahtjeva na temelju članka 36. stavka 2. točke (a) i prije nego što investicijska društva obavijeste o bilo kojim prilagodbama koje očekuju u pogledu razine kapitala kako je navedeno u članku 38. stavku 2. U tu svrhu nadležna tijela dostavljaju sanacijskim tijelima sve dostupne informacije.

2.  Nadležna tijela obavješćuju relevantna sanacijska tijela o dodatnom kapitalu koji se zahtijeva na temelju članka 36. stavka 2. točke (a) i o svim očekivanim prilagodbama iz članka 38. stavka 2.

Članak 40.Zahtjevi u vezi s obavješćivanjem

Države članice ovlašćuju nadležna tijela:

(a)  da od investicijskih društava zahtijevaju da više od jednom godišnje objavljuju informacije iz članka 45. [Uredbe (EU) ---/----[IFR] te da odrede rokove za to objavljivanje;

(b)  da od investicijskih društava zahtijevaju korištenje posebnih medija i mjesta, osobito njihovih internetskih stranica, za publikacije koje nisu financijski izvještaji;

(c)  da od matičnih društava zahtijevaju da objavljuju jednom godišnje, bilo u cijelosti bilo upućivanjem na istovjetne informacije, opis svoje pravne strukture te strukture upravljanja i organizacijske strukture grupe investicijskih društava u skladu s člankom 24. stavkom 1. ove Direktive i člankom 10. Direktive 2014/65/EU.

Članak 41.Obveza obavješćivanja EBA-e

1.  Nadležna tijela obavješćuju EBA-u o sljedećem:

(a)  svojem postupku nadzorne provjere i ocjene iz članka 33.;

(b)  metodologiji primijenjenoj za odluke iz članaka od 36. do 38.

2.  EBA ocjenjuje informacije koje pružaju nadležna tijela kako bi osigurala dosljednost u postupku nadzorne provjere i ocjene. EBA može zatražiti dodatne informacije od nadležnih tijela radi izvršavanja svoje ocjene, na proporcionalnoj osnovi i u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

EBA izvješćuje Europski parlament i Vijeće o stupnju konvergencije koji su države članice ostvarile u primjeni ovog poglavlja. EBA po potrebi provodi stručne preglede u skladu s člankom 30. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

EBA izdaje smjernice nadležnim tijelima u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 radi pobližeg utvrđivanja, na način koji je primjeren veličini, strukturi i unutarnjem ustroju investicijskih društava te vrsti, opsegu i složenosti njihovih djelatnosti, zajedničkih postupaka i metodologija za postupak nadzorne provjere i ocjene iz stavka 1. i ocjene tretmana rizika iz članka 27.

POGLAVLJE 3.

Nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe

Odjeljak 1.Nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe

Članak 42.Određivanje nadzornog tijela grupe

1.  Države članice osiguravaju da, ako grupu investicijskih društava vodi matično investicijsko društvo iz Unije, nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe provodi nadležno tijelo koje je tom matičnom investicijskom društvu iz Unije izdalo odobrenje za rad.

2.  Države članice osiguravaju da, ako je matično društvo investicijskog društva matični investicijski holding iz Unije ili matični mješoviti financijski holding iz Unije, nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe provodi nadležno tijelo koje je tom investicijskom društvu izdalo odobrenje za rad.

3.  Države članice osiguravaju da, ako je matično društvo dvaju ili više investicijskih društava koja su dobila odobrenje za rad u dvije ili više država članica isti matični investicijski holding iz Unije ili isti matični mješoviti financijski holding iz Unije, nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe provodi nadležno tijelo investicijskog društva koje je dobilo odobrenje za rad u onoj državi članici u kojoj je navedeni investicijski holding ili mješoviti financijski holding osnovan.

4.  Države članice osiguravaju da, ako matična društva jednog ili više investicijskih društava koja su dobila odobrenje za rad u dvije ili više država članica obuhvaćaju više od jednog investicijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga sa sjedištem u različitim državama članicama te u svakoj od tih država članica postoji investicijsko društvo, nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe provodi nadležno tijelo investicijskog društva s najvećim ukupnim bilančnim iznosom.

5.  Države članice osiguravaju da, ako je matično društvo dvaju ili više investicijskih društava koja su dobila odobrenje za rad u Uniji isti investicijski holding iz Unije ili mješoviti financijski holding iz Unije te ni jedno od tih investicijskih društava nema odobrenje za rad u državi članici u kojoj je navedeni investicijski holding ili mješoviti financijski holding osnovan, nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe provodi nadležno tijelo koje je izdalo odobrenje za rad investicijskom društvu s najvećim ukupnim bilančnim iznosom.

6.  Na temelju zajedničkog dogovora nadležna tijela mogu izuzeti od primjene kriterije iz stavaka od 3. do 5. ako njihova primjena ne bi bila primjerena za učinkovit nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe, uzimajući u obzir predmetna investicijska društva i važnost njihovih aktivnosti u relevantnim državama članicama, te mogu odrediti drugo nadležno tijelo za nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe. U tim slučajevima, prije donošenja takve odluke nadležna tijela daju mogućnost matičnom investicijskom holdingu iz Unije ili matičnom mješovitom financijskom holdingu iz Unije ili investicijskom društvu s najvećim ukupnim bilančnim iznosom, ovisno o slučaju, da izrazi svoje mišljenje o toj planiranoj odluci. Nadležna tijela obavješćuju Komisiju i EBA-u o svakoj takvoj odluci.

Članak 43.Zahtjevi za informacije u izvanrednim situacijama

U slučaju izvanredne situacije, uključujući situaciju opisanu u članku 18. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili nepovoljna kretanja na tržištima, koja bi mogla ugroziti likvidnost tržišta i stabilnost financijskog sustava u nekoj od država članica u kojoj su subjekti grupe investicijskih društava dobili odobrenje za rad, nadzorno tijelo grupe određeno na temelju članka 42. o tome što prije upozorava, podložno odredbama odjeljka 1. poglavlja 1. ove glave, EBA-u, ESRB i sva relevantna nadležna tijela te im dostavlja sve informacije koje su ključne za izvršavanje njihovih zadaća.

Članak 44.Kolegiji nadzornih tijela

1.  Države članice osiguravaju da nadzorno tijelo grupe određeno na temelju članka 42. osniva kolegije nadzornih tijela radi lakšeg izvršavanja zadaća iz ovog članka i osiguranja usklađivanja i suradnje s relevantnim nadzornim tijelima trećih zemalja.

2.  Kolegiji nadzornih tijela nadzornom tijelu grupe i EBA-i te ostalim nadležnim tijelima osiguravaju okvir za izvršavanje sljedećih zadaća:

(a)  zadaće iz članka 43.;

(b)  međusobna razmjena informacija svih nadležnih tijela te razmjena informacija s EBA-om u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i s ESMA-om u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1095/2010;

(c)  postizanje dogovora, prema potrebi, o dobrovoljnom delegiranju zadaća i odgovornosti među nadležnim tijelima;

(d)  povećanje učinkovitosti nadzora tako što se nastoji izbjeći nepotrebno udvostručavanje nadzornih zahtjeva.

3.  Kolegiji nadzornih tijela osnivaju se i ako se sva društva kćeri grupe investicijskih društava koju vodi investicijsko društvo iz Unije, matični investicijski holding iz Unije ili matični mješoviti financijski holding iz Unije nalaze u trećoj zemlji.

4.  EBA, u skladu s člankom 21. Uredbe (EU) br. 1093/2010, sudjeluje u sastancima kolegijâ nadzornih tijela.

5.  Sljedeća tijela članovi su kolegija nadzornih tijela:

(a)    nadležna tijela odgovorna za nadzor nad društvima kćeri grupe investicijskih društava koju vodi investicijsko društvo iz Unije, matični investicijski holding iz Unije ili matični mješoviti financijski holding iz Unije;

(b)  prema potrebi, nadzorna tijela trećih zemalja, podložno zahtjevima koji se odnose na povjerljivost i koji su prema mišljenju svih nadležnih tijela istovjetni zahtjevima iz odjeljka 2. poglavlja I. ove glave.

6.  Nadzorno tijelo grupe određeno na temelju članka 42. predsjeda sastancima kolegija i donosi odluke. To nadzorno tijelo grupe u potpunosti i unaprijed obavješćuje sve članove kolegija o organizaciji tih sastanaka, o glavnim pitanjima o kojima će se raspravljati te o aktivnostima koje treba razmotriti. Nadzorno tijelo grupe također u potpunosti i pravodobno obavješćuje sve članove kolegija o odlukama donesenima na tim sastancima ili o provedenim mjerama.

Pri donošenju odluka nadzorno tijelo grupe uzima u obzir relevantnost nadzorne aktivnosti koju planiraju ili usklađuju tijela iz stavka 5.

Osnivanje i funkcioniranje kolegija formalizira se pisanim sporazumima.

7.  U slučaju neslaganja s odlukom nadzornog tijela grupe o funkcioniranju kolegija nadzornih tijela, svako predmetno nadležno tijelo može se obratiti EBA-i i zatražiti njezinu pomoć u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

EBA može i na vlastitu inicijativu pomoći nadležnim tijelima u slučaju neslaganja u pogledu funkcioniranja kolegija nadzornih tijela iz ovog članka, u skladu s člankom 19. stavkom 1. drugim podstavkom te uredbe.

8.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju uvjeti pod kojima kolegiji nadzornih tijela izvršavaju zadaće iz stavka 1.

EBA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

Članak 45.Zahtjevi u pogledu suradnje

1.  Države članice osiguravaju da nadzorno tijelo grupe i nadležna tijela iz članka 44. stavka 5. razmjenjuju sve relevantne informacije, kako je propisano, uključujući informacije o sljedećem:

(a)  utvrđivanju pravne te upravljačke i organizacijske strukture grupe investicijskih društava, uključujući sve regulirane i neregulirane subjekte, neregulirana društva kćeri i matična društva, te utvrđivanju nadležnih tijela reguliranih subjekata iz grupe investicijskih društava;

(b)  postupcima za prikupljanje informacija od investicijskih društava u grupi investicijskih društava te postupcima za provjeru tih informacija;

(c)  svim nepovoljnim kretanjima u investicijskim društvima ili ostalim subjektima grupe investicijskih društava koja bi mogla ozbiljno utjecati na ta investicijska društva;

(d)  svim značajnim kaznama i iznimnim mjerama koje poduzimaju nadležna tijela u skladu s nacionalnim odredbama kojima se prenosi ova Direktiva;

(e)  određivanju posebnog kapitalnog zahtjeva na temelju članka 36. ove Direktive.

2.  Ako se ne dostave relevantne informacije na temelju stavka 1. ili se zahtjev za suradnju, posebno u svrhu razmjene relevantnih informacija, odbije ili se na njega ne odgovori u razumnom roku, nadležna tijela i nadzorno tijelo grupe mogu se, bez nepotrebne odgode, obratiti EBA-i u skladu s člankom 19. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

EBA može na vlastitu inicijativu, u skladu s člankom 19. stavkom 1. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1093/2010, pomoći nadležnim tijelima u razvoju dosljednih praksi suradnje.

3.  Države članice osiguravaju da se nadležna tijela prije donošenja odluke koja bi mogla biti važna za nadzorne zadaće drugih nadležnih tijela međusobno savjetuju o sljedećem:

(a)  promjenama u dioničarskoj, organizacijskoj ili upravljačkoj strukturi investicijskih društava u grupi investicijskih društava, koje zahtijevaju odobrenje ili dopuštenje nadležnih tijela;

(b)  značajnim kaznama koje nadležna tijela izriču investicijskim društvima ili drugim iznimnim mjerama koje su poduzela ta tijela;

(c)  posebnim kapitalnim zahtjevima koji se određuju u skladu s člankom 36.

4.  Ako nadležna tijela namjeravaju izreći značajne kazne ili poduzeti druge iznimne mjere kako je navedeno u stavku 3. točki (b), o tome se moraju savjetovati s nadzornim tijelom grupe.

5.  Odstupajući od stavka 3., nadležno tijelo nije obvezno savjetovati se s drugim nadležnim tijelima u hitnim slučajevima ili ako bi takvo savjetovanje moglo ugroziti učinkovitost njegove odluke te u takvim slučajevima bez odgode obavješćuje druga predmetna nadležna tijela o svojoj odluci da se neće savjetovati s drugim nadležnim tijelima.

Članak 46.Provjera informacija koje se odnose na subjekte koji se nalaze u drugim državama članicama

1.  Države članice osiguravaju da, ako nadležna tijela u jednoj državi članici trebaju provjeriti informacije o investicijskim društvima, investicijskim holdinzima, mješovitim financijskim holdinzima, financijskim institucijama, društvima za pomoćne usluge, mješovitim holdinzima ili društvima kćerima koji se nalaze u drugoj državi članici, uključujući društva kćeri koja su društva za osiguranje, nadležna tijela navedene druge države članice provode provjeru u skladu sa stavkom 2.

2.  Nadležna tijela koja prime zahtjev na temelju stavka 1. poduzimaju jedno od sljedećeg:

(a)    sama provode provjeru u okviru svoje nadležnosti;

(b)    dopuštaju nadležnim tijelima koja su podnijela zahtjev da provedu provjeru;

(c)  zahtijevaju da provjeru provede revizor ili stručnjak, brzo i što nepristranije kako bi dobio procjenu treće strane.

Za potrebe točaka (a) i (c) nadležnim tijelima koja su podnijela zahtjev dopušta se sudjelovanje u provjeri.

Odjeljak 2.Investicijski holdinzi, mješoviti financijski holdinzi i mješoviti holdinzi

Članak 47Uključivanje holdinga u nadzor

usklađenosti s kriterijem kapitala grupe

Države članice osiguravaju da su investicijski holdinzi i mješoviti financijski holdinzi uključeni u nadzor usklađenosti s kriterijem kapitala grupe.

Članak 48.Kvalifikacije direktora

Države članice zahtijevaju da članovi upravljačkog tijela investicijskog holdinga ili mješovitog financijskog holdinga imaju dobar ugled i posjeduju dovoljno znanja, vještina i iskustva za učinkovito izvršavanje svojih zadaća.

Članak 49.Mješoviti holdinzi

1.  Države članice predviđaju da, ako grupu investicijskih društava vodi mješoviti holding, nadležna tijela odgovorna za nadzor tog investicijskog društva mogu:

(a)    zatražiti od tog mješovitog holdinga da im dostavi sve informacije koje mogu biti relevantne za nadzor nad tim investicijskim društvom;

(b)    nadzirati transakcije između investicijskog društva i mješovitog holdinga i njegovih društava kćeri te zatražiti od investicijskog društva da uspostavi primjerene postupke upravljanja rizicima i mehanizme unutarnje kontrole, uključujući pouzdane postupke izvješćivanja i računovodstvene postupke za utvrđivanje, mjerenje, praćenje i kontrolu tih transakcija.

2.  Države članice predviđaju da njihova nadležna tijela mogu sama ili s pomoću vanjskih inspektora provoditi izravne inspekcije radi provjere informacija koje su dostavili mješoviti holdinzi i njihova društva kćeri.

Članak 50.Kazne

U skladu s odjeljkom 3. poglavlja 2. ove glave države članice osiguravaju da se investicijskim holdinzima, mješovitim financijskim holdinzima i mješovitim holdinzima ili njihovim stvarnim rukovoditeljima koji krše zakone i druge propise kojima se prenose odredbe ovog poglavlja mogu izreći administrativne kazne ili druge administrativne mjere za zaustavljanje ili ublažavanje kršenja ili rješavanje uzroka takvih kršenja.

Članak 51.Ocjena nadzora koji provode treće zemlje i druge nadzorne tehnike

1.  Države članice osiguravaju da, ako investicijsko društvo čije matično društvo ima sjedište u trećoj zemlji ne podliježe učinkovitom nadzoru na razini grupe, nadležna tijela ocjenjuju podliježe li investicijsko društvo nadzoru od strane nadzornog tijela treće zemlje koji je istovjetan nadzoru utvrđenom u ovoj Direktivi i u dijelu prvom [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

2.  Ako se ocjenom iz stavka 1. utvrdi da se ne primjenjuje istovjetni nadzor, države članice na investicijsko društvo primjenjuju odredbe utvrđene u ovoj Direktivi i u [Uredbi (EU) ---/----[IFR] ili dopuštaju primjerene nadzorne tehnike kojima će se ostvariti ciljevi nadzora u pogledu usklađenosti grupe s kriterijem kapitala grupe utvrđenim u [Uredbi (EU) ---/----[IFR]. Odluku o tim nadzornim tehnikama nakon savjetovanja s drugim uključenim nadležnim tijelima donosi nadležno tijelo koje bi bilo nadzorno tijelo grupe da matično društvo ima poslovni nastan u Uniji. O svakoj mjeri koja se poduzima na temelju ovog stavka obavješćuju se druga uključena nadležna tijela, EBA i Komisija.

3.  Nadležno tijelo koje bi bilo nadzorno tijelo grupe da matično društvo ima poslovni nastan u Uniji može, konkretno, zatražiti da se osnuje investicijski holding ili mješoviti financijski holding u Uniji te na taj investicijski holding ili mješoviti financijski holding primijeniti članak 7. [Uredbe (EU) ---/----[IFR].

Članak 52.Suradnja s nadzornim tijelima trećih zemalja

Komisija može Vijeću dostaviti preporuke za pregovore o sporazumima s jednom ili više trećih zemalja o načinima nadzora usklađenosti sljedećih investicijskih društava s kriterijem kapitala grupe:

(a)  investicijskih društava čije matično društvo ima sjedište u trećoj zemlji;

(b)  investicijskih društava u trećim zemljama čije matično društvo ima sjedište u Uniji.

GLAVA V.OBJAVLJIVANJE OD STRANE NADLEŽNIH TIJELA

Članak 53.Zahtjevi za objavljivanje

1.  Nadležna tijela objavljuju sve sljedeće informacije:

(a)  tekstove zakona i drugih propisa te općih smjernica donesenih u njihovim državama članicama na temelju ove Direktive;

(b)  način uporabe mogućnosti i diskrecijskih dostupnih na temelju ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(c)  opće kriterije i metodologije kojima se koriste pri nadzornoj provjeri i ocjeni iz članka 33.;

(d)  agregirane statističke podatke o ključnim aspektima provedbe ove Direktive i [Uredbe (EU) ---/----[IFR] u njihovoj državi članici, uključujući broj i vrstu nadzornih mjera poduzetih u skladu s člankom 36. stavkom 2. točkom (a) i administrativnih kazni izrečenih u skladu s člankom 16.

2.  Informacije koje se objavljuju u skladu s prvim stavkom dovoljno su potpune i precizne da omoguće smislenu usporedbu načina na koji nadležna tijela različitih država članica primjenjuju stavak 1. točke (b), (c) i (d).

3.  Informacije se objavljuju u zajedničkom formatu i redovito ažuriraju. Dostupne su na jedinstvenoj elektroničkoj lokaciji.

VI.DELEGIRANI I PROVEDBENI AKTI

Članak 54.Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 8. stavka 4., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 8. stavka 4., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2., članka 8. stavka 4., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 55.Provedbeni akti

Izmjena iznosa inicijalnog kapitala propisanog člankom 8. i člankom 11. stavkom 7. kako bi se uzela u obzir kretanja u gospodarskom i monetarnom području donosi se u obliku provedbenih akata u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 56. stavka 2.

Članak 56.Postupak u odboru

1.  Komisiji pomaže Europski odbor za bankarstvo, osnovan na temelju Odluke Komisije 2004/10/EZ(25). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

GLAVA VII.IZMJENE DRUGIH DIREKTIVA

Članak 57.Izmjene Direktive 2013/36/EU

Direktiva 2013/36/EU mijenja se kako slijedi:

(1)  u naslovu, riječi „i investicijska društva” brišu se.

(2)  članak 1. zamjenjuje se sljedećim:

‘‘Članak 1.

Predmet

Ovom se Direktivom utvrđuju pravila o sljedećem:

(a)  pristupanju djelatnosti kreditnih institucija;

(b)  nadzornim ovlastima i alatima za bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama od strane nadležnih tijela;

(c)  bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama od strane nadležnih tijela na način koji je usklađen s pravilima navedenima u Uredbi (EU) br. 575/2013.;

(d)  zahtjevima za objavljivanje za nadležna tijela u području bonitetne regulative i nadzora nad kreditnim institucijama.”;

(3)   članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.  Ova se Direktiva primjenjuje na kreditne institucije.”;

(b)  stavci 2. i 3. brišu se;

(c)  u stavku 5. točka (1) briše se;

(d)  stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.  Subjekti iz stavka 5. točaka od (3) do (24) i iz delegiranih akata donesenih u skladu sa stavcima 5.a i 5.b ovog članka smatraju se financijskim institucijama za potrebe članka 34. i glave VII. poglavlja 3.”;

(4)  članak 3. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)  točka (3) zamjenjuje se sljedećim:

„(3)  „institucija” znači institucija iz članka 4. stavka 1. točke 3. Uredbe (EU) ---/----*[IFR].’”;

(b)  točka (4) briše se;

(5)  članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5. Usklađivanje unutar država članica

Države članice koje imaju više od jednog nadležnog tijela za bonitetni nadzor nad kreditnim institucijama i financijskim institucijama poduzimaju potrebne mjere kako bi organizirale usklađivanje među takvim tijelima.”;

(6)   Umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

Posebni zahtjevi za izdavanje odobrenja za rad kreditnih institucija iz članka 4. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013

1.  Države članice zahtijevaju da društva iz članka 1. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013, koja su već dobila odobrenje za rad na temelju glave II. Direktive 2014/65/EU, podnesu zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s člankom 8., najkasnije na sljedeće datume:

(a)  kad prosjek mjesečne ukupne imovine, izračunan u razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci, premaši 30 milijardi EUR; ili

(b)  kad je prosjek mjesečne ukupne imovine izračunan u razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci niži od 30 milijardi EUR i društvo je dio grupe u kojoj kombinirana vrijednost ukupne imovine svih društava u grupi koja obavljaju bilo koju od djelatnosti iz točaka 3. i 6. odjeljka A Priloga I. Direktivi 2014/65/EU i imaju ukupnu imovinu manju od 30 milijardi EUR, izračunanu kao prosjek u razdoblju od 12 uzastopnih mjeseci, premašuje 30 milijardi EUR.

2.  Društva iz stavka 1. mogu nastaviti obavljati aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 dok ne dobiju odobrenje za rad iz tog stavka.

3.   Odstupajući od stavka 1., društva iz članka 4. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 koja na [datum stupanja na snagu Direktive (EU) ---/----[IFD] – 1 dan] obavljaju aktivnosti kao investicijska društva koja su dobila odobrenje za rad na temelju Direktive 2014/65/EU podnose zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s člankom 8. u roku od [1 godina + 1 dan nakon stupanja na snagu Direktive (EU) ---/----[IFD].

4.   Ako nadležno tijelo nakon primanja informacija u skladu s člankom [95.a] Direktive 2014/65/EU utvrdi da društvo treba dobiti odobrenje za rad kao kreditna institucija u skladu s člankom 8. ove Direktive, ono o tome obavješćuje društvo i nadležno tijelo definirano u članku 4. stavku 1. točki 26. Direktive 2014/65/EU te preuzima postupak izdavanja odobrenja za rad od datuma te obavijesti.

4.a  U slučaju ponovnog izdavanja odobrenja EBA jamči da je postupak što jednostavniji te da se uzimaju u obzir informacije u pogledu postojećih odobrenja.

5.  EBA sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuje sljedeće:

(a)  informacije koje društvo treba dostaviti nadležnim tijelima u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, uključujući program rada iz članka 10.;

(b)  metodologija za izračun pragova iz stavka 1.

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz točaka (a) i (b) u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1093/2010.

EBA taj nacrt tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [1. siječnja 2019.].

(7)  U članku 18. umeće se sljedeća točka (aa):

„kreditna institucija odobrenje za rad upotrebljava isključivo za obavljanje aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 i u razdoblju od pet uzastopnih godina ima prosjek ukupne imovine ispod pragova utvrđenih u tom članku;”;

(7.a)  Članak 20. mijenja se kako slijedi:

    (a) stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

    "2. Na svojoj internetskoj stranici EBA objavljuje i barem jednom godišnje ažurira popis naziva svih kreditnih institucija kojima je izdano odobrenje za rad.”

(b) umeće se sljedeći stavak:

    „3.a U popis iz stavka 2. ovog članka uvrštavaju se nazivi poduzeća iz članka 4. stavka 1. točke (1) podtočke (b) Uredbe (EU) 575/2013 te se navedene kreditne institucije utvrđuju kao takve. U tom se popisu također navode sve promjene u odnosu na prethodne verzije popisa.”

(8)  Glava IV. briše se;

(9)  U članku 51. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Nadležna tijela države članice domaćina mogu od konsolidirajućeg nadzornog tijela, kada se primjenjuje članak 112. stavak 1., ili od nadležnih tijela matične države članice zatražiti da se podružnica kreditne institucije smatra značajnom.”;

(10)  U članku 53. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

“2.  Stavak 1. ne sprečava nadležna tijela da međusobno razmjenjuju informacije ili da informacije dostavljaju ESRB-u, EBA-i ili europskom nadzornom tijelu (Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala, ESMA) koje je osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća*, u skladu s ovom Direktivom, Uredbom (EU) br. 575/2013, s [Direktivom (EU) ---/----[IFD] o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima], s drugim direktivama koje se primjenjuju na kreditne institucije te u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1092/2010, člancima 31., 35. i 36. Uredbe (EU) br. 1093/2010 i člancima 31. i 36. Uredbe (EU) br. 1095/2010. Na te se informacije primjenjuje stavak 1.”;

______________________________________________________________

*   Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(11) U članku 66. stavku 1. umeće se sljedeća točka (aa):

„(aa)  obavljanjem najmanje jedne aktivnosti iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 i premašivanjem praga navedenog u tom članku bez odobrenja za rad kao kreditna institucija.”;

(12) U članku 76. stavku 5. posljednja rečenica briše se.

(13) U članku 86. stavak 11. zamjenjuje se sljedećim:

“11.  Nadležna tijela osiguravaju da institucije imaju uspostavljene planove oporavka likvidnosti u kojima su navedene odgovarajuće strategije i primjerene provedbene mjere za rješavanje mogućeg manjka likvidnosti, uključujući i u odnosu na podružnice s poslovnim nastanom u drugoj državi članici. Nadležna tijela osiguravaju da institucije najmanje jednom godišnje testiraju te planove, da ih ažuriraju na temelju ishoda alternativnih scenarija iz stavka 8., da se o njima podnosi izvješće višem rukovodstvu na odobrenje, kako bi u skladu s tim mogle prilagoditi interne politike i postupke. Institucije unaprijed poduzimaju potrebne operativne mjere kako bi se osiguralo da se planovi za oporavak likvidnosti mogu odmah provesti. Te operativne mjere obuhvaćaju držanje kolaterala koji je odmah raspoloživ za financiranje kod središnje banke. To uključuje držanje kolaterala u valuti druge države članice kada je to potrebno ili u valuti treće zemlje prema kojoj kreditna institucija ima izloženosti te, kada je to potrebno iz operativnih razloga, na području države članice domaćina ili treće zemlje prema čijoj je valuti izložena.”;

(14)  U članku 110. stavak 2. briše se;

(15)  U članku 114. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

“1.  U slučaju izvanredne situacije, uključujući situaciju opisanu u članku 18. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili situaciju nepovoljnih kretanja na tržištima, koja bi mogla ugroziti likvidnost tržišta i stabilnost financijskog sustava u nekoj od država članica u kojoj su subjekti grupe dobili odobrenje za rad ili u kojoj značajne podružnice iz članka 51. imaju poslovni nastan, konsolidirajuće nadzorno tijelo, u skladu s poglavljem 1. odjeljkom 2., te, ako je to primjenjivo, u skladu s glavom IV. poglavljem I. odjeljkom 2. [Direktive (EU) ---/----[IFD] Europskog parlamenta i Vijeća]*, o tome što je prije moguće upozorava EBA-u i tijela iz članka 58. stavka 4. i članka 59. te im dostavlja sve informacije koje su ključne za izvršavanje njihovih zadaća. Te se obveze primjenjuju na sva nadležna tijela.

__________________________________________________________________

*  [Direktiva (EU) ---/---- Europskog parlamenta i Vijeća od … o …..];”

(16)  Članak 116. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Nadležna tijela koja sudjeluju u kolegijima nadzornih tijela i EBA blisko surađuju. Zahtjevi koji se odnose na povjerljivost iz glave VII. poglavlja 1. odjeljka 2. ove Direktive i, ako je to primjenjivo, glave IV. poglavlja I. odjeljka 2. [Direktive (EU) ---/----[IFD] , ne sprečavaju nadležna tijela u razmjeni povjerljivih informacija unutar kolegija nadzornih tijela. Osnivanje i funkcioniranje kolegija nadzornih tijela ne utječe na prava i odgovornosti nadležnih tijela na temelju ove Direktive i Uredbe (EU) br. 575/2013.”;

(b)  stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

“6.  U kolegijima nadzornih tijela mogu sudjelovati nadležna tijela odgovorna za nadzor nad društvima kćerima matične institucije iz EU-a ili matičnog financijskog holdinga iz EU-a ili matičnog mješovitog financijskog holdinga iz EU-a i nadležna tijela države članice domaćina u kojoj značajne podružnice iz članka 51. imaju poslovni nastan, središnje banke ESSB-a, prema potrebi, i nadzorna tijela trećih zemalja prema potrebi te uz primjenu zahtjeva koji se odnose na povjerljivost i koji su prema mišljenju svih nadležnih tijela istovjetni zahtjevima iz glave VII. poglavlja 1. odjeljka II. ove Direktive i, ako je to primjenjivo, iz glave IV. poglavlja I. odjeljka 2. [Direktive (EU) ---/---[IFD] Directive 20xx/xx/EU.”;

(c)  stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

“9.  Konsolidirajuće nadzorno tijelo, u skladu sa zahtjevima koji se odnose na povjerljivost na temelju glave VII. poglavlja 1. odjeljka II. ove Direktive, te, ako je to primjenjivo, iz glave IV. poglavlja I. odjeljka 2. [Direktive (EU) ---/---[IFD], obavješćuje EBA-u o aktivnostima kolegija nadzornih tijela, uključujući i u izvanrednim situacijama, te priopćuje EBA-i sve informacije koje su posebno važne za potrebe nadzorne konvergencije.”;

(17)  u članku 125. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

  “2.  Na informacije koje su primljene u okviru nadzora na konsolidiranoj osnovi, a posebno na svaku razmjenu informacija među nadležnim tijelima koja je predviđena ovom Direktivom, primjenjuju se zahtjevi koji se odnose na čuvanje poslovne tajne koji su barem istovjetni onima iz članka 53. stavka 1. ove Direktive za kreditne institucije ili iz članka 13. [Direktive (EU) ---/----[IFD].”;

(18)  U članku 128. drugi podstavak briše se;

(19)  U članku 129. stavci 2., 3. i 4. brišu se;

(20)  U članku 130. stavci 2., 3. i 4. brišu se;

(21)  U članku 143. stavku 1. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)  ne dovodeći u pitanje odredbe iz glave VII. poglavlja 1. odjeljka II. ove Direktive i, ako je to primjenjivo, odredbe iz glave IV. poglavlja 1. odjeljka 2. [Direktive (EU) ---/----[IFD], agregirane statističke podatke o ključnim aspektima provedbe bonitetnog okvira u svakoj državi članici, uključujući broj i vrstu nadzornih mjera poduzetih u skladu s člankom 102. stavkom 1. točkom (a), i administrativnih kazni izrečenih u skladu s člankom 65.”;

Članak 57.a

Izmjena Direktive 2014/59/EU

U članku 2. stavku 1. točka 3. zamjenjuje se sljedećim:

“(3)  „(3) ,investicijsko društvoʼ znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 koje podliježe zahtjevu u pogledu inicijalnog kapitala utvrđenom u članku 8. stavku 1. [Direktive (EU) ---/---- [IFD]];”.

Članak 58.Izmjene Direktive 2014/65/EU

Direktiva 2014/65/EU mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 8. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)  prestane ispunjivati uvjete po kojima je odobrenje za rad izdano, poput usklađenosti s uvjetima utvrđenima u [Uredbi (EU) ---/----[IFR];”;

(2)   Članak 15. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 15.Temeljni kapital

Države članice osiguravaju da nadležna tijela ne izdaju odobrenje za rad ako investicijsko društvo ne raspolaže dovoljnim temeljnim kapitalom u skladu sa zahtjevima iz članka 8. [Direktive (EU) ---/----[IFD], uzimajući u obzir vrstu predmetnih investicijskih usluga ili aktivnosti.”;

(3)  Članak 41. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 41.

Izdavanje odobrenja za rad

“1.  Nadležno tijelo države članice u kojoj je društvo iz treće zemlje osnovalo ili namjerava osnovati svoju podružnicu izdaje odobrenje za rad samo ako se nadležno tijelo uvjerilo u sljedeće:

(a)  da su ispunjeni uvjeti iz članka 39.; i

(b)  da će se podružnica društva iz treće zemlje moći pridržavati odredbi iz stavaka 2. i 3.

Nadležno tijelo izvješćuje društvo iz treće zemlje o tome je li mu izdano odobrenje za rad u roku od šest mjeseci od podnošenja potpunog zahtjeva.

2.  Podružnica društva iz treće zemlje kojoj je izdano odobrenje za rad u skladu sa stavkom 1. ispunjuje obveze utvrđene člancima od 16. do 20., člancima 23., 24., 25. i 27., člankom 28. stavkom 1. te člancima 30., 31., i 32. ove Direktive te člancima od 3. do 26. Uredbe (EU) br. 600/2014 i mjerama donesenima na temelju tih članaka te podliježe nadzoru nadležnog tijela u državi članici u kojoj joj je izdano odobrenje za rad.

Države članice ne određuju nikakve dodatne zahtjeve u vezi s organizacijom i poslovanjem podružnice s obzirom na pitanja koja su obuhvaćena ovom Direktivom i ne stavljaju podružnice društava iz trećih zemalja u povoljniji položaj od društava iz Unije.

Države članice osiguravaju da nadležna tijela jednom godišnje obavješćuju ESMA-u o broju podružnica u društvima iz trećih zemalja koje djeluju na njihovu državnom području.

3. Podružnica društva iz treće zemlje kojoj je izdano odobrenje za rad u skladu sa stavkom 1. nadležnom tijelu iz stavka 2. jednom godišnje dostavlja sljedeće informacije:

(a)  informacije o razmjeru i opsegu usluga i aktivnosti koje podružnica obavlja u toj državi članici;

(b)  informacije o prometu i agregiranoj vrijednosti imovine koja odgovara uslugama i aktivnostima iz točke (a);

(c)  detaljan opis mehanizama za zaštitu ulagatelja dostupnih klijentima podružnice, uključujući prava tih klijenata koja proizlaze iz sustava za zaštitu ulagatelja iz članka 39. stavka 2. točke (f);

(d)  informacije o politici i mehanizmima upravljanja rizicima koje podružnica primjenjuje za usluge i aktivnosti iz točke (a).

  4. Nadležna tijela iz stavka 2., nadležna tijela subjekata koji su dio iste grupe kojoj pripadaju podružnice društava iz trećih zemalja koje su dobile odobrenje za rad u skladu sa stavkom 1. te ESMA i EBA blisko surađuju kako bi osigurali da sve aktivnosti te grupe u Uniji podliježu sveobuhvatnom, dosljednom i učinkovitom nadzoru u skladu s ovom Direktivom, Uredbom 600/2014, Direktivom 2013/36/EU, Uredbom (EU) br. 575/2013, Direktivom [Direktiva (EU) ---/----* [IFD] i Uredbom [Uredba (EU) ---/----* [IFR].

5. ESMA sastavlja nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se pobliže određuju informacije iz stavka 3.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [unijeti datum].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

6. ESMA sastavlja nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuje format u kojem nacionalna nadležna tijela dostavljaju informacije iz stavka 3.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [unijeti datum].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.”.

(4)  U članku 81. stavku 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)  za provjeru jesu li ispunjeni uvjeti za početak poslovanja investicijskih društava i za lakše praćenje obavljanja tog poslovanja, administrativnih i računovodstvenih postupaka i mehanizama unutarnje kontrole;”;

(5)    Umeće se sljedeći članak 95.a:

„Članak 95.a

Prijelazna odredba o izdavanju odobrenja za rad kreditnoj instituciji iz članka 4. stavka 1. točke 1. podtočke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013

Nadležna tijela obavješćuju nadležno tijelo iz članka 8. Direktive 2013/36/EU ako se predviđa da ukupna imovina društva koje je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja na temelju glave II. ove Direktive prije [datum stupanja na snagu Direktive (EU) ---/--- [IFD] za obavljanje aktivnosti iz Priloga I. odjeljka A točaka 3. i 6. premašuje 30 milijardi EUR te o tome obavješćuju podnositelja zahtjeva.”.

GLAVA VIII.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.Prijelazne odredbe

1.  Države članice osiguravaju da investicijska društva, osim onih iz stavka 2., koja su postojala 1. siječnja 20xx [datum stupanja na snagu ove Direktive] ili prije tog datuma i čiji inicijalni kapital ne doseže razine iz članka 8. ispune uvjete iz tog članka najkasnije do [pet godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive] uz godišnja povećanja od 5 000 EUR.

Ako godišnje povećanje iz prvog podstavka nije dostatno da investicijsko društvo na kraju petogodišnjeg razdoblja dosegne potrebnu razinu inicijalnog kapitala, države članice odobravaju dodatno prijelazno razdoblje od najviše pet godina. Nadležna tijela utvrđuju godišnje iznose koji se primjenjuju tijekom tog dodatnog prijelaznog razdoblja.

2.  Države članice osiguravaju da trgovci robom ispunjuju odredbe članka 8. najkasnije do [pet godina od datuma stupanja na snagu ove Direktive.]

Članak 60.Preispitivanje

Do [tri godine od datuma primjene ove Direktive i Uredbe (EU) ---/----[IFR]] Komisija u bliskoj suradnji s EBA-om i ESMA-om podnosi Europskom parlamentu i Vijeću izvješće, prema potrebi zajedno s prijedlogom zakonodavnog akta, o sljedećem:

(a)  odredbama o primicima iz ove Direktive i Uredbe (EU) ---/---- [IFR] te iz UCITS-a i AIFMD-a u cilju postizanja jednakih uvjeta za sva investicijska društva koja su aktivna u Uniji;

(aa)  procjeni, u kojoj se u obzir uzima izvješće EBA-e iz članka 32.a i taksonomija za održivo financiranje [dodati upućivanje na pravni tekst kada to bude moguće], o tome:

(i)  uzimaju li se u obzir ekološki, društveni i upravljački čimbenici pri unutarnjem upravljanju investicijskog društva;

(ii)  uzimaju li se u obzir ekološki, društveni i upravljački čimbenici u politici primitaka investicijskog društva;

(iii)  uzimaju li se u obzir ekološki, društveni i upravljački čimbenici u postupanju s rizicima i

(iv)  uključuju li se ekološki, društveni i upravljački čimbenici u postupak nadzorne provjere i ocjene.

(b)  učinkovitosti sporazuma o razmjeni informacija na temelju ove Direktive;

(c)  suradnji Unije i država članica s trećim zemljama u primjeni ove Direktive i Uredbe (EU) ---/---- [IFR];

(d)  primjeni ove Direktive i Uredbe (EU) ---/---- [IFR] na investicijska društva uzimajući u obzir njihovu pravnu strukturu ili vlasnički model.

Članak 61.Prenošenje

1.  Do [18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive] države članice donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom.

2.  Države članice primjenjuju te odredbe od [datum primjene Uredbe (EU) br. ---/----[IFR].

3.  Države članice Komisiji i EBA-i dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Ako dokumenti koje države članice prilažu uz obavijest o mjerama za prijenos nisu dovoljni kako bi se u potpunosti ocijenila usklađenost odredaba za prenošenje s određenim odredbama ove Direktive, Komisija može, na zahtjev EBA-e radi obavljanja njezinih zadaća na temelju Uredbe (EU) br. 1093/2010, ili na vlastitu inicijativu, zahtijevati od država članica da dostave detaljnije informacije o prenošenju i provedbi tih odredbi i ove Direktive.

4.  Odredbe iz stavka 1. sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave.

Članak 62.Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Za potrebe nadzora nad investicijskim društvima i njihove sanacije upućivanja na Direktivu 2013/36/EU u drugim aktima Unije smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu.

Članak 63.Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

  [SL C 0, 0.0.0000., str. 0. / Još nije objavljeno u Službenom listu].

(2)

  [SL C 0, 0.0.0000., str. 0. / Još nije objavljeno u Službenom listu].

(3)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(4)

  SL C […], […], str. […].

(5)

  SL C […], […], str. […].

(6)

  Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (SL L 176, 27.6.2013., str. 338.).

(7)

  Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL, L 176, 27. 6. 2013., str. 1.).

(8)

  Direktiva 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata te o izmjeni direktiva Vijeća 85/611/EEZ i 93/6/EEZ i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/22/EEZ (SL L 145, 30.4.2004., str. 1.).

(9)

  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

(10)

  Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka, (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

(11)

  Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću, Ocjena pravila o primicima iz Direktive 2013/36/EU i Uredbe (EU) br. 575/2013 (COM(2016) 510 final).

(12)

  Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

(13)

  SL C 369, 17.12.2011., str. 14.

(14)

  Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).

(15)

  Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

(16)

  Uredba (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (SL L 243, 11.9.2002., str. 1.).

(17)

  Uredba (EU) br. 600/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 173, 12.6.2014., str. 84.).

(18)

  Direktiva 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 035, 11.2.2003., str. 1.).

(19)

  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

(20)

  Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 1.).

(21)

  Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).

(22)

  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(23)

  Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

(24)

Preporuka Komisije 2009/384/EZ od 30. travnja 2009. o politici primitaka u sektoru financijskih usluga (SL L 120, 15.5.2009., str. 22.).

(25)

Odluka Komisije 2004/10/EZ od 5. studenoga 2003. o osnivanju Europskog odbora za bankarstvo (SL L 3, 7.1.2004., str. 36.).


MIŠLJENJE Odbora za pravna pitanja (12.7.2018)

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Kostas Chrysogonos

AMANDMANI

Odbor za pravna pitanja poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Postojeći bonitetni režimi na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU uglavnom se temelje na uzastopnim verzijama međunarodnih regulatornih standarda koje je za velike bankarske grupe utvrdio Bazelski odbor za nadzor banaka i samo djelomično obuhvaćaju posebne rizike svojstvene različitim djelatnostima investicijskih društava. Posebne slabe točke i rizike svojstvene investicijskim društvima trebalo bi stoga dodatno obuhvatiti odgovarajućim i razmjernim bonitetnim aranžmanima na razini Unije.

(2)  Postojeći bonitetni režimi na temelju Uredbe (EU) br. 575/2013 i Direktive 2013/36/EU uglavnom se temelje na uzastopnim verzijama međunarodnih regulatornih standarda koje je za velike bankarske grupe utvrdio Bazelski odbor za nadzor banaka i samo djelomično obuhvaćaju posebne rizike svojstvene različitim djelatnostima investicijskih društava. Posebne slabe točke i rizike svojstvene investicijskim društvima trebalo bi stoga dodatno obuhvatiti učinkovitim, odgovarajućim i razmjernim bonitetnim aranžmanima na razini Unije, čime bi se osigurali ravnopravni uvjeti u Europskoj uniji i zajamčio učinkovit bonitetni nadzor te troškovi usklađenja istodobno zadržali pod kontrolom i osigurala dovoljna količina kapitala za pokriće rizika većine investicijskih društava.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Dobar bonitetni nadzor trebao bi osigurati primjereno upravljanje investicijskim društvima u najboljem interesu njihovih klijenata. Trebalo bi uzeti u obzir vjerojatnost da investicijska društva i njihovi klijenti preuzmu pretjerane rizike te različite razine rizika koji preuzimaju i koji predstavljaju investicijska društva. Isto tako, cilj takvog bonitetnog nadzora trebao bi biti sprječavanje nepotrebnog administrativnog opterećenja investicijskih društava.

(3)  Dobar bonitetni nadzor trebao bi osigurati primjereno upravljanje investicijskim društvima u najboljem interesu njihovih klijenata. Trebalo bi voditi računa o tome da postoji mogućnost da se investicijska društva i njihovi klijenti izlažu pretjeranim rizicima te o različitim stupnjevima rizika koje preuzimaju i predstavljaju investicijska društva. Isto tako, cilj takvog bonitetnog nadzora trebao bi biti sprječavanje nerazmjernog administrativnog opterećenja investicijskih društava. Tim bi se zahtjevima istodobno trebalo omogućiti postizanje ravnoteže između jamčenja sigurnosti i pouzdanosti različitih investicijskih društava te izbjegavanja prekomjernih troškova koji bi mogli ugroziti održivost njihovih poslovnih aktivnosti.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Mnogi zahtjevi koji proizlaze iz okvira koji čine Uredba (EU) br. 575/2013 i Direktiva 2013/36/EU uvedeni su kako bi se obuhvatili rizici s kojima se uobičajeno suočavaju kreditne institucije. U skladu s time, postojeći zahtjevi uglavnom su prilagođeni tako da se očuva kreditni kapacitet kreditnih institucija u svim gospodarskim ciklusima i zaštite deponenti i porezni obveznici u slučaju eventualne propasti te im cilj nije obuhvatiti različite profile rizičnosti investicijskih društava. Investicijska društva nemaju velike portfelje kredita za stanovništvo i korporativnih kredita te ne primaju depozite. Vjerojatnost da će njihova propast imati štetan utjecaj na ukupnu financijsku stabilnost manja je nego u slučaju kreditnih institucija. Rizici s kojima se suočavaju investicijska društva i koje ona predstavljaju stoga su znatno drugačiji od rizika s kojima se suočavaju i koje predstavljaju kreditne institucije i ta bi se razlika trebala jasno odraziti u bonitetnom okviru Unije.

(4)  Mnogi zahtjevi koji proizlaze iz okvira koji čine Uredba (EU) br. 575/2013 i Direktiva 2013/36/EU uvedeni su kako bi se obuhvatili rizici s kojima se uobičajeno suočavaju kreditne institucije. U skladu s time, postojeći zahtjevi uglavnom su prilagođeni tako da se očuva kreditni kapacitet kreditnih institucija u svim gospodarskim ciklusima i zaštite deponenti i porezni obveznici u slučaju eventualne propasti te im cilj nije obuhvatiti različite profile rizičnosti investicijskih društava. Investicijska društva nemaju velike portfelje kredita za stanovništvo i korporativnih kredita te ne primaju depozite. Vjerojatnost da će njihova propast imati štetan utjecaj na ukupnu financijsku stabilnost manja je nego u slučaju kreditnih institucija, no i dalje predstavlja rizik koji je potrebno urediti s pomoću stabilnog okvira. Rizici s kojima se suočavaju investicijska društva i koje ona predstavljaju stoga su znatno drugačiji od rizika s kojima se suočavaju i koje predstavljaju kreditne institucije i ta bi se razlika trebala jasno odraziti u bonitetnom okviru Unije.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Razlike u primjeni postojećeg okvira u različitim državama članicama ugrožavaju jednakost uvjeta tržišnog natjecanja investicijskih društava u Uniji. Te razlike proizlaze iz cjelokupne složenosti primjene okvira na različita investicijska društva ovisno o uslugama koje pružaju, pri čemu neka nacionalna tijela u nacionalnom zakonodavstvu ili praksi tu primjenu prilagođavaju ili pojednostavnjuju. S obzirom na to da postojeći bonitetni okvir ne obuhvaća sve rizike s kojima su suočena ili koje predstavljaju neke vrste investicijskih društava, za određena investicijska društva u nekim državama članicama primijenjeni su veliki kapitalni zahtjevi. Trebale bi se utvrditi ujednačene odredbe koje se odnose na te rizike kako bi se osigurao usklađen bonitetni nadzor investicijskih društava u Uniji.

(5)  Razlike u primjeni postojećeg okvira u različitim državama članicama ugrožavaju jednakost uvjeta tržišnog natjecanja investicijskih društava u Uniji, čime se investitorima ometa pristup novim mogućnostima i boljim načinima upravljanja njihovim rizicima. Te razlike proizlaze iz cjelokupne složenosti primjene okvira na različita investicijska društva ovisno o uslugama koje pružaju, pri čemu neka nacionalna tijela u nacionalnom zakonodavstvu ili praksi tu primjenu prilagođavaju ili pojednostavnjuju. S obzirom na to da postojeći bonitetni okvir ne obuhvaća sve rizike s kojima su suočena ili koje predstavljaju neke vrste investicijskih društava, za određena investicijska društva u nekim državama članicama primijenjeni su veliki kapitalni zahtjevi. Trebale bi se utvrditi ujednačene odredbe koje se odnose na te rizike kako bi se osigurao jasan i usklađen bonitetni nadzor investicijskih društava u Uniji.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  U nekim državama članicama tijela nadležna za bonitetni nadzor investicijskih društava mogu biti različita od tijela koja su nadležna za nadzor ponašanja na tržištu. Stoga je potrebno uspostaviti mehanizam suradnje i razmjene informacija između tih tijela.

(7)  U nekim državama članicama tijela nadležna za bonitetni nadzor investicijskih društava mogu biti različita od tijela koja su nadležna za nadzor ponašanja na tržištu. Stoga je potrebno uspostaviti mehanizam suradnje i razmjene informacija između tih tijela kako bi se osigurao usklađen bonitetni nadzor investicijskih društava u Uniji koji funkcionira brzo i učinkovito.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Propisana razina inicijalnoga kapitala investicijskog društva trebala bi se temeljiti na uslugama i aktivnostima za koje to investicijsko društvo ima odobrenje za pružanje, odnosno obavljanje, u skladu s Direktivom 2004/39/EZ. Mogućnost da države članice u posebnim situacijama smanje propisanu razinu inicijalnog kapitala kako je predviđeno u Direktivi 2013/36/EZ, s jedne strane, i neujednačena provedba te direktive, s druge strane, doveli su do različitih propisanih razina inicijalnoga kapitala u Uniji. Kako bi se ta rascjepkanost uklonila, trebalo bi uskladiti propisanu razinu inicijalnoga kapitala.

(9)  Propisana razina inicijalnoga kapitala investicijskog društva trebala bi se temeljiti na uslugama i aktivnostima za koje to investicijsko društvo ima odobrenje za pružanje, odnosno obavljanje, u skladu s Direktivom 2004/39/EZ. Mogućnost da države članice u posebnim situacijama smanje propisanu razinu inicijalnog kapitala kako je predviđeno u Direktivi 2013/36/EZ, s jedne strane, i neujednačena provedba te direktive, s druge strane, doveli su do različitih propisanih razina inicijalnoga kapitala u Uniji. Kako bi se ta rascjepkanost uklonila, trebalo bi na odgovarajući način uskladiti propisanu razinu inicijalnoga kapitala za sva investicijska društva u Uniji.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta potrebno je da za nadzor financijske stabilnosti investicijskog društva, a posebno njegove solventnosti, bude odgovorno nadležno tijelo njegove matične države članice. Kako bi se ostvario učinkovit nadzor nad investicijskim društvima i u drugim državama članicama u kojima investicijsko društvo pruža usluge ili ima podružnicu, trebalo bi osigurati blisku suradnju s nadležnim tijelima tih država članica.

(11)  Za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta potrebno je da za nadzor financijske stabilnosti investicijskog društva, a posebno njegove solventnosti, bude odgovorno nadležno tijelo njegove matične države članice. Kako bi se ostvario učinkovit nadzor nad investicijskim društvima i u drugim državama članicama u kojima investicijsko društvo pruža usluge ili ima podružnicu, trebalo bi osigurati blisku suradnju i razmjenu informacija s nadležnim tijelima tih država članica.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Za potrebe informiranja i nadzora, a posebno za osiguranje stabilnosti financijskog sustava, nadležna tijela država članica domaćina trebala bi moći na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere, obavljati inspekcije aktivnosti podružnica investicijskih društava na svojem državnom području te zahtijevati informacije o aktivnostima tih podružnica. Međutim nadzorne mjere za te podružnice trebale bi i dalje biti odgovornost matične države članice.

(12)  Za potrebe informiranja i nadzora, a posebno za jamčenje stabilnosti i sigurnosti financijskog sustava, nadležna tijela država članica domaćina trebala bi moći na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere, obavljati inspekcije aktivnosti podružnica investicijskih društava na svojem državnom području te zahtijevati informacije o aktivnostima tih podružnica. Međutim nadzorne mjere za te podružnice trebale bi i dalje biti odgovornost matične države članice.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se osigurala usklađenost s obvezama utvrđenima u ovoj Direktivi i [Uredbi (EU) ---/----[IFR], države članice trebale bi predvidjeti administrativne kazne i druge administrativne mjere koje su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se osiguralo da administrativne kazne imaju odvraćajući učinak, trebalo bi ih objaviti, osim u određenim dobro definiranim slučajevima. Kako bi se klijentima i ulagateljima omogućilo da donesu informiranu odluku u vezi s mogućnostima ulaganja, ti klijenti i ulagatelji trebali bi imati pristup informacijama o administrativnim kaznama i mjerama koje su izrečene investicijskim društvima.

(16)  Kako bi se osigurala usklađenost s obvezama utvrđenima u ovoj Direktivi i [Uredbi (EU) ---/----[IFR], države članice trebale bi predvidjeti administrativne kazne i druge administrativne mjere koje su učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se osiguralo da administrativne kazne imaju odvraćajući učinak, trebalo bi ih objaviti. Kako bi se klijentima i ulagateljima omogućilo da donesu informiranu odluku u vezi s mogućnostima ulaganja, ti klijenti i ulagatelji trebali bi imati pristup informacijama o administrativnim kaznama i mjerama koje su izrečene investicijskim društvima.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Radi otkrivanja kršenja nacionalnih propisa kojima se prenosi ova Direktiva i kršenja [Uredbe (EU) ---/----[IFR], države članice trebale bi imati potrebne istražne ovlasti te bi trebale uspostaviti djelotvorne mehanizme za prijavljivanje potencijalnih ili stvarnih kršenja propisa.

(17)  Radi otkrivanja kršenja nacionalnih propisa kojima se prenosi ova Direktiva i kršenja [Uredbe (EU) ---/----[IFR], države članice trebale bi imati potrebne istražne ovlasti te bi trebale uspostaviti djelotvorne i brze mehanizme za prijavljivanje potencijalnih ili stvarnih kršenja propisa.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Investicijska društva trebala bi imati interni kapital koji je adekvatan u smislu količine, kvalitete i raspodjele, kako bi obuhvatila posebne rizike kojima su izložena ili bi mogla biti izložena. Nadležna tijela trebala bi osigurati da investicijska društva imaju uspostavljene odgovarajuće strategije i postupke za procjenu i održavanje adekvatnosti svojeg internoga kapitala.

(18)  Investicijska društva trebala bi imati raspoloživ interni kapital koji je adekvatan u smislu količine, kvalitete i raspodjele, kako bi obuhvatila posebne rizike kojima su izložena ili bi mogla biti izložena. Nadležna tijela trebala bi osigurati da investicijska društva imaju uspostavljene odgovarajuće strategije i postupke za procjenu i održavanje adekvatnosti svojeg internoga kapitala.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se primici uskladili s profilom rizičnosti investicijskih društava i jamčila jednakost uvjeta tržišnog natjecanja investicijskih društava, na njih bi se trebala primjenjivati jasna načela o sustavima korporativnog upravljanja i pravila o primicima kojima se uzimaju obzir razlike između kreditnih institucija i investicijskih društava. Mala i nepovezana investicijska društva trebala bi ipak biti izuzeta iz tih pravila jer su odredbe o primicima i korporativnom upravljanju na temelju Direktive 2014/65/EU dovoljno opsežne za te vrste društava.

(20)  Kako bi se primici uskladili s profilom rizičnosti investicijskih društava i jamčila jednakost uvjeta tržišnog natjecanja investicijskih društava, na njih bi se trebala primjenjivati jasna načela o sustavima korporativnog upravljanja i pravila o primicima koja su rodno neutralna i kojima se uzimaju obzir razlike između kreditnih institucija i investicijskih društava. Mala i nepovezana investicijska društva trebala bi ipak biti izuzeta iz tih pravila jer su odredbe o primicima i korporativnom upravljanju na temelju Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a dovoljno opsežne za te vrste društava.

 

______________

 

1a Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.)

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Kao odgovor na sve veće zahtjeve javnosti u pogledu porezne transparentnosti te za poticanje korporativne odgovornosti investicijskih društava, primjereno je zahtijevati da investicijska društva objavljuju određene informacije, među ostalim informacije o ostvarenoj dobiti, plaćenim porezima i primljenim javnim subvencijama.

(24)  Kao odgovor na sve veće zahtjeve javnosti u pogledu porezne transparentnosti te za poticanje korporativne odgovornosti investicijskih društava, primjereno je zahtijevati da investicijska društva jednom godišnje objavljuju određene informacije, među ostalim informacije o ostvarenoj dobiti, plaćenim porezima i primljenim javnim subvencijama.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela koja izvršavaju funkcije i dužnosti propisane ovom Direktivom. Države članice Komisiju i EBA-u obavješćuju o tom imenovanju, a ako postoji više od jednog nadležnog tijela, o funkcijama i dužnostima svakog nadležnog tijela.

1.  Države članice imenuju jedno ili više nadležnih tijela koja izvršavaju funkcije i dužnosti propisane ovom Direktivom. Države članice Komisiju, EBA-u i ESMA-u obavješćuju o tom imenovanju, a ako postoji više od jednog nadležnog tijela, o funkcijama i dužnostima svakog nadležnog tijela.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da nadležna tijela, kao stranke u ESFS-u, surađuju s povjerenjem i potpunim međusobnim poštovanjem, posebno pri osiguranju protoka primjerenih i pouzdanih informacija između njih i drugih stranaka u ESFS-u;

(a)  da nadležna tijela, kao stranke u ESFS-u, surađuju s povjerenjem i potpunim međusobnim poštovanjem, posebno pri osiguranju protoka primjerenih, pouzdanih i iscrpnih informacija između njih i drugih stranaka u ESFS-u;

Amandman    16

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  da nadležna tijela ulažu sve napore kako bi se uskladila sa smjernicama i preporukama koje je izdala EBA na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća38 i odgovorila na upozorenja i preporuke koje je izdao Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća39;

(c)  da nadležna tijela ulažu sve napore kako bi osigurala usklađivanje sa smjernicama i preporukama koje je izdala EBA na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća38 i odgovorila na upozorenja i preporuke koje je izdao Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća39;

__________________

__________________

38 Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

38 Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

39 Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 1.).

39 Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 1.).

Amandman    17

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Komisija provedbenim aktima ažurira iznos inicijalnog kapitala iz stavaka od 1. do 3. ovog članka kako bi se uzela u obzir kretanja u gospodarskom i monetarnom području. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 56. stavka 2.

4.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 54. kako bi ažurirala iznos inicijalnog kapitala iz stavaka od 1. do 3. ovog članka kako bi se uzela u obzir kretanja u gospodarskom i monetarnom području.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima država članica domaćina odmah dostavljaju sve informacije i nalaze o svim potencijalnim problemima i rizicima koje investicijsko društvo predstavlja za zaštitu klijenata ili stabilnost financijskog sustava u državi članici domaćina, a koje su utvrdili pri nadzoru aktivnosti investicijskog društva.

2.  Nadležna tijela matične države članice nadležnim tijelima država članica domaćina odmah dostavljaju sve informacije i nalaze o svim potencijalnim problemima i rizicima koje investicijsko društvo predstavlja za zaštitu klijenata ili stabilnost ili sigurnost financijskog sustava u državi članici domaćina, a koje su utvrdili pri nadzoru aktivnosti investicijskog društva.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako nakon dostave informacija i nalaza iz stavka 2. nadležna tijela države članice domaćina smatraju da nadležna tijela matične države članice nisu poduzela potrebne mjere iz stavka 3., nadležna tijela države članice domaćina mogu, nakon što o tome obavijeste nadležna tijela matične države članice i EBA-u, poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu klijenata kojima se pružaju usluge te za zaštitu stabilnosti financijskog sustava.

4.  Ako nakon dostave informacija i nalaza iz stavka 2. nadležna tijela države članice domaćina smatraju da nadležna tijela matične države članice nisu poduzela potrebne mjere iz stavka 3., nadležna tijela države članice domaćina mogu, nakon što o tome bez odlaganja obavijeste nadležna tijela matične države članice i EBA-u, poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu klijenata kojima se pružaju usluge te za zaštitu stabilnosti i sigurnosti financijskog sustava.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nadležna tijela matične države članice koja se ne slažu s mjerama nadležnih tijela države članice domaćina mogu uputiti predmet EBA-i, koja djeluje u skladu s postupkom iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010. Ako EBA djeluje u skladu s tim člankom, odluku donosi u roku od mjesec dana.

5.  Nadležna tijela matične države članice koja se ne slažu s mjerama nadležnih tijela države članice domaćina mogu uputiti predmet EBA-i, koja djeluje u skladu s postupkom iz članka 19. Uredbe (EU) br. 1093/2010. Ako EBA djeluje u skladu s tim člankom, odluku donosi što je prije moguće, a najkasnije u roku od mjesec dana.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  EBA taj nacrt tehničkih standarda iz stavaka 6. i 7. dostavlja Komisiji do [devet mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

8.  EBA taj nacrt tehničkih standarda iz stavaka 6. i 7. dostavlja Komisiji do [šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna tijela države članice domaćina ovlaštena su, za potrebe nadzora i ako smatraju da je to relevantno za stabilnost financijskog sustava u državi članici domaćinu, na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere i inspekcije aktivnosti koje obavljaju podružnice investicijskih društava na njihovu državnom području i od podružnice zahtijevati informacije o njezinim aktivnostima.

Nadležna tijela države članice domaćina ovlaštena su, za potrebe nadzora i ako smatraju da je to relevantno za stabilnost ili sigurnost financijskog sustava u državi članici domaćinu, na pojedinačnoj osnovi obavljati izravne provjere i inspekcije aktivnosti koje obavljaju podružnice investicijskih društava na njihovu državnom području i od podružnice zahtijevati informacije o njezinim aktivnostima.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije obavljanja tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina savjetuju se s nadležnim tijelima matične države članice.

Prije obavljanja tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina bez odlaganja se savjetuju s nadležnim tijelima matične države članice.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon završetka tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina nadležnim tijelima matične države članice dostavljaju informacije koje su relevantne za ocjenu rizika predmetnog investicijskog društva.

Što je prije moguće nakon završetka tih provjera i inspekcija nadležna tijela države članice domaćina nadležnim tijelima matične države članice dostavljaju informacije koje su relevantne za ocjenu rizika predmetnog investicijskog društva.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Povjerljive informacije koje ta tijela i osobe prime tijekom obavljanja svojih dužnosti smiju se otkriti samo u sažetom ili skupnom obliku pod uvjetom da nije moguće prepoznati pojedino investicijsko društvo ili osobe, ne dovodeći u pitanje slučajeve koji su obuhvaćeni kaznenim pravom.

Povjerljive informacije koje ta tijela i osobe prime tijekom obavljanja svojih dužnosti smiju se otkriti u sažetom ili skupnom obliku pod uvjetom da nije moguće prepoznati pojedino investicijsko društvo ili osobe, ne dovodeći u pitanje slučajeve koji su obuhvaćeni kaznenim pravom.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nadležna tijela mogu razmjenjivati povjerljive informacije za potrebe stavka 2., mogu izričito navesti kako te informacije treba tretirati te mogu izričito ograničiti sve daljnje prijenose tih informacija.

4.  Nadležna tijela mogu razmjenjivati povjerljive informacije za potrebe stavka 2. i mogu izričito navesti kako te informacije treba tretirati.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. –Uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da svaka osoba ovlaštena u skladu s Direktivom 2006/43/EZ40, koja u investicijskom društvu obavlja zadaće opisane u članku 73. Direktive 2009/65/EZ41 ili u članku 34. Direktive 2013/34/EU ili bilo koje druge zakonom propisane zadaće, ima dužnost nadležnim tijelima odmah prijaviti svaku činjenicu ili odluku koja se odnosi na to investicijsko društvo ili društvo koje ima bliske veze s tim investicijskim društvom koja:

Države članice osiguravaju da svaka osoba ovlaštena u skladu s Direktivom 2006/43/EZ40, koja u investicijskom društvu obavlja zadaće opisane u članku 73. Direktive 2009/65/EZ41 ili u članku 34. Direktive 2013/34/EU ili bilo koje druge zakonom propisane zadaće, ima dužnost nadležnim tijelima što je prije moguće prijaviti svaku činjenicu ili odluku koja se odnosi na to investicijsko društvo ili društvo koje ima bliske veze s tim investicijskim društvom koja:

__________________

__________________

40 Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).

40 Direktiva 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2006. o zakonskim revizijama godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja, kojom se mijenjaju direktive Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ i stavlja izvan snage Direktiva Vijeća 84/253/EEZ (SL L 157, 9.6.2006., str. 87.).

41 Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

41 Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  u slučaju pravne osobe, administrativne novčane kazne do 10 % ukupnoga godišnjeg neto prometa društva u prethodnoj poslovnoj godini, uključujući bruto prihod koji se sastoji od kamatnih i srodnih prihoda, prihoda od dionica i drugih vrijednosnih papira s varijabilnim i fiksnim prihodom i prihoda od naknada i provizija;

(d)  u slučaju pravne osobe, administrativne novčane kazne do 15 % ukupnoga godišnjeg neto prometa društva u prethodnoj poslovnoj godini, uključujući bruto prihod koji se sastoji od kamatnih i srodnih prihoda, prihoda od dionica i drugih vrijednosnih papira s varijabilnim i fiksnim prihodom i prihoda od naknada i provizija;

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1. – točka b – podtočka iv.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iv.  obaviti razgovor s bilo kojom drugom osobom koja pristane na razgovor za potrebe prikupljanja informacija koje se odnose na predmet istrage;

iv.  obaviti razgovor s bilo kojom drugom osobom relevantnom za potrebe prikupljanja informacija koje se odnose na predmet istrage;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 18.

Članak 18.

Objavljivanje administrativnih kazni i mjera

Objavljivanje administrativnih kazni i mjera

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela na svojoj službenoj internetskoj stranici bez nepotrebnog odgađanja objavljuju sve administrativne kazne ili mjere izrečene u skladu s člankom 16. na koje nije podnesena žalba ili na koje se više ne može podnijeti žalba. Objavljuju se i informacije o vrsti i prirodi kršenja te identitetu fizičke ili pravne osobe kojoj je izrečena kazna ili protiv koje je poduzeta mjera. Informacije se objavljuju samo nakon što je ta osoba obaviještena o tim kaznama ili mjerama i u mjeri kojoj je objavljivanje potrebno i razmjerno.

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela na svojoj službenoj internetskoj stranici bez nepotrebnog odgađanja objavljuju sve administrativne kazne ili mjere izrečene u skladu s člankom 16. na koje nije podnesena žalba ili na koje se više ne može podnijeti žalba. Objavljuju se i informacije o vrsti i prirodi kršenja te identitetu fizičke ili pravne osobe kojoj je izrečena kazna ili protiv koje je poduzeta mjera. Informacije se objavljuju samo nakon što je ta osoba obaviještena o tim kaznama ili mjerama i u mjeri kojoj je objavljivanje potrebno i razmjerno. Nadležna tijela moraju osigurati da se te iste informacije objave na službenoj internetskoj stranici dotičnog investicijskog društva.

2.  Ako država članica dopusti objavljivanje administrativnih kazni ili mjera izrečenih u skladu s člankom 16. na koje je uložena žalba, nadležna tijela na svojim službenim internetskim stranicama objavljuju i informacije o statusu i ishodu žalbe.

2.  Ako država članica dopusti objavljivanje administrativnih kazni ili mjera izrečenih u skladu s člankom 16. na koje je uložena žalba, nadležna tijela na svojim službenim internetskim stranicama objavljuju i informacije o statusu i ishodu žalbe. Nadležna tijela moraju osigurati da se te iste informacije objave na službenoj internetskoj stranici dotičnog investicijskog društva.

3.  Nadležna tijela objavljuju administrativne kazne ili mjere izrečene u skladu s člankom 16. anonimno u svim sljedećim slučajevima:

3.  Nadležna tijela objavljuju administrativne kazne ili mjere izrečene u skladu s člankom 16. anonimno u svim sljedećim slučajevima:

(a) kazna je izrečena fizičkoj osobi i objavljivanje osobnih podataka te osobe nije razmjerno;

(a) kazna je izrečena fizičkoj osobi i objavljivanje osobnih podataka te osobe nije razmjerno;

(b) objavljivanje bi ugrozilo istražni kazneni postupak koji je u tijeku ili stabilnost financijskih tržišta;

(b) objavljivanje bi ugrozilo istražni kazneni postupak koji je u tijeku ili stabilnost financijskih tržišta;

(c) objavljivanje bi prouzročilo nerazmjernu štetu uključenim investicijskim društvima ili fizičkim osobama.

(c) objavljivanje bi prouzročilo nerazmjernu štetu uključenim investicijskim društvima ili fizičkim osobama.

4.   Nadležna tijela osiguravaju da informacije objavljene na temelju ovog članka budu dostupne na njihovoj službenoj internetskoj stranici najmanje pet godina. Osobni podaci smiju se zadržati na službenoj internetskoj stranici nadležnog tijela samo ako je to dopušteno u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.

4.   Nadležna tijela osiguravaju da informacije objavljene na temelju ovog članka budu dostupne na njihovoj službenoj internetskoj stranici najmanje pet godina. Osobni podaci smiju se zadržati na službenoj internetskoj stranici nadležnog tijela samo ako je to dopušteno u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležna tijela obavješćuju EBA-u o administrativnim kaznama i mjerama izrečenima u skladu s člankom 16., svim žalbama na te kazne i mjere te njihovim ishodima. EBA vodi središnju bazu podataka o administrativnim kaznama i mjerama o kojima je obaviještena isključivo za potrebe razmjene informacija među nadležnim tijelima. Ta je baza podataka dostupna isključivo nadležnim tijelima i redovito se ažurira.

Nadležna tijela obavješćuju EBA-u o administrativnim kaznama i mjerama izrečenima u skladu s člankom 16., svim žalbama na te kazne i mjere te njihovim ishodima. EBA vodi središnju bazu podataka o administrativnim kaznama i mjerama o kojima je obaviještena isključivo za potrebe razmjene informacija među nadležnim tijelima. Ta je baza podataka dostupna nadležnim tijelima i ESMA-i i redovito se ažurira, najmanje svaka tri mjeseca.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da investicijska društva na koja se primjenjuje ovaj odjeljak provode njime propisane zahtjeve u svojim društvima kćerima koja su financijske institucije kako je definirano u članku 4. stavku 13. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], uključujući društva kćeri s poslovnim nastanom u trećim zemljama, osim ako matično društvo iz Unije može dokazati nadležnim tijelima da je prema propisima treće zemlje u kojima ta društva kćeri imaju poslovni nastan primjena ovog odjeljka nezakonita.

Države članice osiguravaju da investicijska društva na koja se primjenjuje ovaj odjeljak provode njime propisane zahtjeve u svojim društvima kćerima koja su financijske institucije kako je definirano u članku 4. stavku 13. [Uredbe (EU) ---/----[IFR], uključujući društva kćeri s poslovnim nastanom u trećim zemljama, osim ako matično društvo iz Unije dokaže nadležnim tijelima da je prema propisima treće zemlje u kojima ta društva kćeri imaju poslovni nastan primjena ovog odjeljka nezakonita.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da investicijska društva primjenjuju načela iz stavka 1. na način primjeren njihovoj veličini i unutarnjem ustroju te vrsti, opsegu i složenosti njihovih djelatnosti.

3.  Države članice osiguravaju da investicijska društva primjenjuju načela iz stavka 1. na način razmjeran i primjeren njihovoj veličini i unutarnjem ustroju te vrsti, opsegu i složenosti njihovih djelatnosti.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da se u slučaju investicijskih društava koja su korisnici izvanredne javne financijske potpore kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom 28. Direktive 2014/59/EU primjenjuju sljedeći zahtjevi:

Države članice osiguravaju da se u slučaju investicijskih društava koja su korisnici izvanredne javne financijske potpore kako je definirano člankom 2. stavkom 1. točkom 28. Direktive 2014/59/EU, to društvo ne plaća varijabilni primitak.

(a)  u slučaju varijabilnih primitaka koji nisu u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove investicijskog društva i njegovim pravovremenim prestankom korištenja izvanredne javne financijske potpore, varijabilni primici svih članova osoblja ograničavaju se na dio neto prihoda;

 

(b)  investicijska društva utvrđuju ograničenja primitaka za članove upravljačkog tijela investicijskog društva;

 

(c)  investicijsko društvo isplaćuje varijabilne primitke članovima upravljačkog tijela investicijskog društva samo ako te primitke odobri nadležno tijelo.

 

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako varijabilni primici ovise o uspješnosti, ukupan iznos varijabilnih primitaka temelji se na kombinaciji ocjene uspješnosti osobe, dotične poslovne jedinice i ukupnih rezultata investicijskog društva;

(a)  ako varijabilni primici ovise o uspješnosti, ukupan iznos varijabilnih primitaka temelji se na kombinaciji ocjene uspješnosti osobe, neovisno o rodu, dotične poslovne jedinice i ukupnih rezultata investicijskog društva;

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 1. – točka j – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  barem 50 % varijabilnog primitka sastoji se od bilo kojeg od sljedećih instrumenata:

(j)  barem 60 % varijabilnog primitka sastoji se od bilo kojeg od sljedećih instrumenata:

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  odstupajući od točke (j), u slučaju da investicijsko društvo ne izdaje nijedan od tih instrumenata, nacionalna nadležna tijela mogu odobriti uporabu alternativnih aranžmana kojima se ispunjavaju isti ciljevi;

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  najmanje 40 % varijabilnih primitaka prema potrebi se odgađa tijekom razdoblja od tri do pet godina, ovisno o poslovnom ciklusu investicijskog društva, vrsti njegova poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotične osobe, osim u slučaju izrazito visokog iznosa varijabilnih primitaka kada udio odgođenih varijabilnih primitaka iznosi najmanje 60 %;

(k)  najmanje 50 % varijabilnih primitaka prema potrebi se odgađa tijekom razdoblja od tri do pet godina, ovisno o poslovnom ciklusu investicijskog društva, vrsti njegova poslovanja, rizicima poslovanja i poslovima dotične osobe, osim u slučaju izrazito visokog iznosa varijabilnih primitaka kada udio odgođenih varijabilnih primitaka iznosi najmanje 70 %;

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 1. – točka l – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l)  varijabilni primici smanjuju se do 100 % u slučaju slabije ili negativne uspješnosti investicijskog društva, među ostalim i primjenom odredaba o malusu ili povratu primitaka na koje se primjenjuju kriteriji koje je odredilo investicijsko društvo i koji se posebno odnose na sljedeće situacije:

(l)  varijabilni primici smanjuju se 100 % u slučaju slabije ili negativne uspješnosti investicijskog društva, među ostalim i primjenom odredaba o malusu ili povratu primitaka na koje se primjenjuju kriteriji koje je odredilo investicijsko društvo i koji se posebno odnose na sljedeće situacije:

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 30. – stavak 4. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  investicijsko društvo čija vrijednost imovine u razdoblju od četiri godine koje izravno prethodi danoj financijskoj godini u prosjeku iznosi 100 milijuna EUR ili manje od tog iznosa;

(a)  investicijsko društvo čija vrijednost imovine u razdoblju od četiri godine koje izravno prethodi danoj financijskoj godini u prosjeku iznosi 50 milijuna EUR ili manje od tog iznosa;

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 31. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju potrebne ovlasti kako bi jamčila da će investicijska društva koja su određena kao značajna u skladu s člankom 26. stavkom 4. osnovati odbor za primitke. Odbor za primitke donosi stručne i neovisne prosudbe o politikama i praksama koje se odnose na primitke i poticajima za upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću.

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju potrebne ovlasti kako bi jamčila da će investicijska društva koja nisu u skladu s kriterijima iz članka 30. stavka 4. podstavka 1. točke (a) osnovati odbor za primitke. Odbor za primitke donosi stručne i neovisne prosudbe o politikama i praksama koje se odnose na primitke i poticajima za upravljanje rizicima, kapitalom i likvidnošću. Unutar grupe odbor za primitke može biti i odbor za primitke na razini cijele grupe.

Obrazloženje

Ovom se izmjenom nastoji pojednostaviti okvir, odnosno ako ova izmjena bude prihvaćena, moguća je samo jedna potpodjela 2. razreda (prag od 100 milijuna EUR bilance). Osim toga, njome bi trebalo ograničiti diskrecijsko pravo nacionalnih nadležnih tijela i time zajamčiti jednake uvjete i pravnu sigurnost.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 31. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju potrebne ovlasti kako bi jamčila da je odbor za primitke odgovoran za sastavljanje odluka o primicima, uključujući odluke koje utječu na rizik i upravljanje rizicima dotičnog investicijskog društva i koje donosi upravljačko tijelo. Predsjednik i članovi odbora za primitke članovi su upravljačkog tijela koji nemaju nikakve izvršne funkcije u dotičnom investicijskom društvu. Ako je prema nacionalnom pravu u upravljačkom tijelu predviđena zastupljenost zaposlenika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika zaposlenika.

2.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela imaju potrebne ovlasti kako bi jamčila da je odbor za primitke odgovoran za sastavljanje odluka o primicima, uključujući odluke koje utječu na rizik i upravljanje rizicima dotičnog investicijskog društva i koje donosi upravljačko tijelo. Predsjednik i članovi odbora za primitke članovi su upravljačkog tijela koji nemaju nikakve izvršne funkcije u dotičnom investicijskom društvu. Ako je prema nacionalnom pravu u upravljačkom tijelu predviđena zastupljenost zaposlenika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika zaposlenika. Investicijska društva trude se u svojim odborima postići rodnu uravnoteženost.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela prikupljaju informacije objavljene u skladu s člankom 51. točkama (c), (d) i (f) [Uredbe (EU) ---/----[IFR] i upotrebljavaju ih za usporedbu trendova i praksi u pogledu primitaka. Nadležna tijela te informacije dostavljaju EBA-i.

1.  Države članice osiguravaju da nadležna tijela prikupljaju informacije objavljene u skladu s člankom 51. točkama (a), (b), (ba), (c), (d) i (f) [Uredbe (EU) ---/----[IFR] i upotrebljavaju ih za usporedbu trendova i praksi u pogledu primitaka. Nadležna tijela te informacije dostavljaju EBA-i i ESMA-i. EBA o tim trendovima i praksama objavljuje godišnje izvješće.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 32. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, izdaje smjernice o primjeni dobrih politika primitaka. U tim se smjernicama uzimaju u obzir barem zahtjevi iz članaka od 28. do 31. i načela o dobroj politici primitaka iz Preporuke Komisije 2009/384/EZ43.

3.  EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, izdaje smjernice o primjeni dobrih i rodno neutralnih politika primitaka. U tim se smjernicama uzimaju u obzir barem zahtjevi iz članaka od 28. do 31. i načela o dobroj politici primitaka iz Preporuke Komisije 2009/384/EZ43.

_________________

_________________

43 Preporuka Komisije 2009/384/EZ od 30. travnja 2009. o politici primitaka u sektoru financijskih usluga (SL L 120, 15.5.2009., str. 22).

43 Preporuka Komisije 2009/384/EZ od 30. travnja 2009. o politici primitaka u sektoru financijskih usluga (SL L 120, 15.5.2009., str. 22.).

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 32. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da investicijska društva nadležnim tijelima na zahtjev dostave informacije o broju fizičkih osoba u pojedinom investicijskom društvu čiji primici u financijskoj godini iznose 1 milijun eura ili više, koji su u platnim razredima koji iznose 1 milijun eura, uključujući informacije o njihovim odgovornostima na radnom mjestu, relevantnom poslovnom području i glavnim elementima plaće, bonusa, dugoročnih nagrada i mirovinskih doprinosa. Nadležna tijela te informacije prosljeđuju EBA-i te ih ona objavljuje na agregiranoj osnovi po matičnoj državi članici u zajedničkom izvještajnom formatu. EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, može razraditi smjernice kako bi olakšala provedbu ovog stavka i osigurala dosljednost informacija koje se prikupljaju.

4.  Države članice osiguravaju da investicijska društva nadležnim tijelima na zahtjev dostave informacije o broju fizičkih osoba u pojedinom investicijskom društvu čiji primici u financijskoj godini iznose 500 000 eura ili više, koji su u platnim razredima koji iznose 500 000 eura, uključujući informacije o njihovim odgovornostima na radnom mjestu, relevantnom poslovnom području te plaći, bonusu, dugoročnim nagradama i mirovinskim doprinosima. Nadležna tijela te informacije prosljeđuju EBA-i te ih ona objavljuje razvrstane po matičnoj državi članici/državi članici domaćinu u zajedničkom izvještajnom formatu. EBA, uz savjetovanje s ESMA-om, izrađuje smjernice kako bi olakšala provedbu ovog stavka i osigurala dosljednost informacija koje se prikupljaju.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  uključivo razmatranje rizika povezanih s ekološkim, društvenim i upravljačkim čimbenicima u aranžmanima investicijskih društava za ublažavanje rizika.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2. – podstavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  mogu zahtijevati da investicijska društva ograniče varijabilne primitke na postotak neto prihoda ako ti primici nisu u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove;

(g)  mogu zahtijevati da investicijska društva suspendiraju varijabilne primitke ako ti primici nisu u skladu s održavanjem dobre kapitalne osnove;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2. – podstavak 1. – točka la (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(la)  mogu zahtijevati od investicijskih društava da smanje rizike za sigurnost svoje mreže i informacijskih sustava kako bi se zajamčila povjerljivost, integritet i dostupnost postupaka i podataka.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 37. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  investicijsko društvo izloženo je rizicima ili elementima rizika koji nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni kapitalnim zahtjevom utvrđenim u dijelu trećem [Uredbe (EU) ---/----[IFR];

(a)  investicijsko društvo izloženo je rizicima ili elementima rizika koji nisu pokriveni ili nisu dovoljno pokriveni kapitalnim zahtjevom utvrđenim u dijelu trećem [Uredbe (EU) ---/----[IFR], posebice uzimajući u obzir rizike povezane s ekološkim, društvenim i upravljačkim čimbenicima;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 43. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju izvanredne situacije, uključujući situaciju opisanu u članku 18. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili nepovoljna kretanja na tržištima, koja bi mogla ugroziti likvidnost tržišta i stabilnost financijskog sustava u nekoj od država članica u kojoj su subjekti grupe investicijskih društava dobili odobrenje za rad, nadzorno tijelo grupe određeno na temelju članka 42. o tome što prije upozorava, podložno odredbama odjeljka 1. poglavlja 1. ove glave, EBA-u, ESRB i sva relevantna nadležna tijela te im dostavlja sve informacije koje su ključne za izvršavanje njihovih zadaća.

U slučaju izvanredne situacije, uključujući situaciju opisanu u članku 18. Uredbe (EU) br. 1093/2010 ili nepovoljna kretanja na tržištima, koja bi mogla ugroziti likvidnost tržišta i stabilnost ili sigurnost financijskog sustava u nekoj od država članica u kojoj su subjekti grupe investicijskih društava dobili odobrenje za rad, nadzorno tijelo grupe određeno na temelju članka 42. o tome što prije upozorava, podložno odredbama odjeljka 2. poglavlja 1. ove glave, EBA-u, ESRB i sva relevantna nadležna tijela te im dostavlja sve informacije koje su ključne za izvršavanje njihovih zadaća.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 54.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 54.

Članak 54.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 2., članka 8. stavka 4., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od 5 godina počevši od [datum stupanja na snagu ove Direktive].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 2., članka 8. stavka 4., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 2., članka 8. stavka 4., članka 27. stavka 3. i članka 33. stavka 6. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od [dva mjeseca] od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 58.a (novi)

Direktiva 2014/59/EU

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 58.a

 

Izmjena Direktive 2014/59/EU

 

Direktiva 2014/59/EU mijenja se kako slijedi:

 

u članku 2. stavku 1. točka 3. zamjenjuje se sljedećim: 

 

„(3) ,investicijsko društvoʼ znači investicijsko društvo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 koje podliježe zahtjevu u pogledu inicijalnog kapitala utvrđenom u članku 8. stavku 1. [Direktive (EU) ---/---- [IFD]];”. 

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna radi promjene upućivanja u BRRD-u kako bi se definirao opseg investicijskih društava koja podliježu toj direktivi jer će IFD izbrisati upućivanje na CRD koje se trenutačno upotrebljava.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 60. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Do [pet godina od datuma početka primjene ove Direktive], a nakon toga svake tri godine, Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni ove Direktive i njezinu utjecaju.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima

Referentni dokumenti

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

18.1.2018

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

18.1.2018

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Razmatranje u odboru

15.5.2018

 

 

 

Datum usvajanja

10.7.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

18

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Bonitetni nadzor nad investicijskim društvima

Referentni dokumenti

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Datum podnošenja EP-u

20.12.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

18.1.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

DEVE

31.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Datum usvajanja

24.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

9

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

Datum podnošenja

27.9.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

35

+

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru‑Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

9

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti