Pranešimas - A8-0295/2018Pranešimas
A8-0295/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES

27.9.2018 - (COM(2017) 0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Markus Ferber


Procedūra : 2017/0358(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0295/2018
Pateikti tekstai :
A8-0295/2018
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES

(COM(2017) 0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0791),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0452/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 22 d. Europos Centrinio Banko nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0295/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[3]*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2017/0358 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES, 2014/59/ES ir 2014/65/ES

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę[4],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[5],

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  tvirta prudencinė priežiūra yra neatskiriama reguliavimo sąlygų, kurių laikydamosi finansų įstaigos Sąjungoje gali teikti paslaugas, dalis. Prudencinės tvarkos ir priežiūros požiūriu investicinėms įmonėms, kaip ir kredito įstaigoms, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES[6] ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013[7], o veiklos leidimų joms išdavimo ir kiti organizaciniai ir veiklos reikalavimai nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/39/EB[8];

(2)  esama Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatyta prudencinė tvarka iš esmės pagrįsta nuosekliu tarptautinių reguliavimo standartų, Bazelio bankų priežiūros komiteto nustatytų didelėms bankų grupėms, pakartojimu ir tik iš dalies apima konkrečią riziką, būdingą įvairiapusei investicinių įmonių veiklai. Todėl investicinėms įmonėms būdingam pažeidžiamumui ir rizikai papildomai valdyti turėtų būti taikomos visoje Sąjungoje galiojančios veiksmingos, tinkamos ir proporcingos prudencinės priemonės, kurios visoje Sąjungoje padėtų užtikrinti vienodas veiklos sąlygas užtikrinant prudencinę priežiūrą ir reikalavimų laikymosi sąnaudų tikrinimą ir užtikrinant pakankamą kapitalą daugumos investicinių įmonių rizikai padengti;

(3)  patikima prudencine priežiūra turėtų būti užtikrinta, kad investicinės įmonės būtų tvarkingai valdomos ir kad būtų paisoma jų klientų interesų. Investicinės įmonės turėtų atsižvelgti į savo ir savo klientų galimybes prisiimti pernelyg didelę riziką ir į skirtingą investicinių įmonių prisiimamos ir keliamos rizikos laipsnį. Tačiau šia prudencine priežiūra investicinėms įmonėms neturėtų būti nustatoma neproporcinga administracinė našta. Sykiu ši rizikos ribojimu pagrįsta priežiūra turėtų padėti pasiekti pusiausvyrą užtikrinant įvairių investicinių įmonių saugumą ir patikimumą ir vengiant pernelyg didelių išlaidų, dėl kurių šios įmonės negalėtų perspektyviai vykdyti savo veiklos;

(4)  daugeliu Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatytų reikalavimų siekiama valdyti kredito įstaigoms paprastai kylančią riziką. Taigi esami reikalavimai iš esmės sukalibruoti taip, kad būtų išsaugotas kredito įstaigų skolinimo pajėgumas keičiantis ekonomikos ciklams ir kad indėlininkai bei mokesčių mokėtojai būtų apsaugoti nuo galimo įsipareigojimų nevykdymo, bet jie nepritaikyti įvairiems investicinių įmonių rizikos profiliams. Investicinės įmonės neturi didelių mažmeninių paskolų bei paskolų įmonėms portfelių ir nepriima indėlių. Tikimybė, kad jų negebėjimas vykdyti įsipareigojimus padarys žalos bendram finansiniam stabilumui, mažesnė nei vertinant kredito įstaigas, tačiau jos vis tiek kelia riziką, kuri turi būti mažinama sukuriant tvirtą sistemą. Todėl investicinėms įmonėms kylanti ir jų keliama rizika iš esmės skiriasi nuo kredito įstaigoms kylančios ir jų keliamos rizikos, ir tas skirtumas turėtų aiškiai atsispindėti Sąjungos prudencinėje sistemoje;

(5)  valstybėse narėse skirtingai taikant šią esamą sistemą, kyla grėsmė, kad Sąjungoje investicinėms įmonėms nebus taikomos vienodos sąlygos, o tai neleistų investuotojams pasinaudoti naujomis galimybėmis ir rasti geresnių rizikos valdymo būdų. Šių skirtumų atsiranda dėl to, kad sistemą įvairioms investicinėms įmonėms apskritai sudėtinga taikyti, atsižvelgiant į įmonių teikiamas paslaugas, ir kai kurios nacionalinės institucijos jos taikymą savo nacionaliniuose įstatymuose ar praktikoje pakoreguoja arba supaprastina. Kadangi į esamą prudencinę sistemą įtraukta ne visa tam tikrų rūšių investicinėms įmonėms kylanti arba jų keliama rizika, kai kuriose valstybėse narėse iš tam tikrų investicinių įmonių reikalaujama didelio papildomo kapitalo. Reikėtų nustatyti vienodas tos rizikos valdymo nuostatas, kad būtų galima visoje Sąjungoje iš tikrųjų suderinti prudencinę investicinių įmonių priežiūrą;

(6)  todėl investicinėms įmonėms, kurios dėl savo dydžio ir tarpusavio sąsajų su kitais finansinės ir ekonominės veiklos vykdytojais nėra sisteminės, reikia taikyti joms skirtą prudencinę tvarką. Tačiau sisteminėms investicinėms įmonėms turėtų būti ir toliau taikoma esama prudencinė sistema pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Reglamentą (ES) Nr. 575/2013. Tos investicinės įmonės yra investicinių įmonių, kurioms dabar taikoma Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatyta sistema, pogrupis, ir joms negali būti taikomos jokios specialiosios kurių nors pagrindinių šios sistemos reikalavimų išimtys. Didžiausių ir daugiausia tarpusavio sąsajų turinčių įmonių taikomi verslo modeliai ir rizikos profiliai yra panašūs į svarbių kredito įstaigų. Jos teikia paslaugas, panašias į bankų, ir prisiima didelę riziką. Be to, sisteminės investicinės įmonės yra pakankamai didelės, o jų, kaip ir didelių kredito įstaigų, verslo modeliai ir rizikos profiliai kelia grėsmę stabiliam ir tvarkingam finansų rinkų veikimui; Todėl būtų tinkama toms investicinėms įmonėms ir toliau taikyti Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytas nuostatas;

(7)  gali būti valstybių narių, kuriose institucijos, kompetentingos vykdyti investicinių įmonių prudencinę priežiūrą, skiriasi nuo institucijų, kurios kompetentingos vykdyti elgesio rinkoje priežiūrą. Todėl būtina sukurti tų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija mechanizmą, kad visoje Sąjungoje būtų galima užtikrinti suderintą prudencinę investicinių įmonių priežiūrą, kuri veiktų greitai ir efektyviai;

(8)  siekiant, kad Sąjungoje būtų skatinamas priežiūros standartų ir praktikos suderinimas, Europos bankininkystės institucija (EBI), glaudžiai bendradarbiaudama su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA), Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje (EFPIS) turėtų išlaikyti pirminę kompetenciją, susijusią su priežiūros praktikos koordinavimu ir konvergencija investicinių įmonių prudencinės priežiūros srityje;

(9)  reikalaujamas investicinės įmonės pradinio kapitalo dydis turėtų būti pagrįstas paslaugomis ir veikla, kurias teikti ir kurią vykdyti ta investicinė įmonė turi leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB. Viena vertus, valstybės narės turi galimybę tam tikromis aplinkybėmis sumažinti reikalaujamo pradinio kapitalo dydį, kaip nustatyta Direktyvoje 2013/36/ES, o, kita vertus, ta direktyva įgyvendinama nevienodai, todėl susidarė tokia padėtis, kad Sąjungoje reikalaujamas pradinio kapitalo dydis skiriasi. Siekiant, kad tokio susiskaidymo nebebūtų, reikėtų visoms Sąjungos investicinėms įmonėms atitinkamai suderinti reikalaujamą pradinio kapitalo dydį;

(10)  kadangi investicinės įmonės nebepateks į Direktyvos 2013/36/ES ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo sritį, tam tikros sąvokos, vartojamos taikant Direktyvą 2013/36/ES ir atitinkamai Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, turėtų išlaikyti nusistovėjusią prasmę. Siekiant sudaryti sąlygas nuosekliai skaityti tokias sąvokas, kai Sąjungos teisės aktuose jos vartojamos su investicinėmis įmonėmis susijusiame kontekste, ir palengvinti jų skaitymą, tokiuose Sąjungos teisės aktuose daromos nuorodos į pradinį investicinių įmonių kapitalą, į investicinių įmonių kompetentingų institucijų priežiūros įgaliojimus, į investicinių įmonių vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą, į investicinių įmonių kompetentingų institucijų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą, į investicinėms įmonėms taikomas valdymo ir atlygio nuostatas turėtų būti laikomos nuorodomis į atitinkamas šios direktyvos nuostatas;

(11)  tam, kad vidaus rinka veiktų tinkamai, reikia užtikrinti, kad atsakomybė už investicinės įmonės finansinio patikimumo ir visų pirma jos mokumo bei finansinio patikimumo priežiūrą tektų jos buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai arba, jei valstybė narė neturi kompetentingos institucijos, turinčios šioje direktyvoje nustatytų savybių, kompetentingai institucijai, kurią valstybė narė turėtų įsteigti pagal šią direktyvą. Siekiant vykdyti veiksmingą investicinių įmonių priežiūrą ir kitose valstybėse narėse, kuriose jos teikia paslaugas arba turi filialą, reikėtų užtikrinti glaudų bendradarbiavimą ir informacijos mainus su tų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

(12)  informaciniais ir priežiūros tikslais ir, visų pirma, siekiant užtikrinti finansų sistemos stabilumą, priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę konkrečiais atvejais atlikti patikras vietoje, taip pat tikrinti jų teritorijoje esančių investicinių įmonių filialų veiklą ir reikalauti informacijos apie tų filialų veiklą. Tačiau už tiems filialams taikomas priežiūros priemones ir toliau turėtų būti atsakinga buveinės valstybė narė;

(13)  siekiant apsaugoti neskelbtiną komercinę informaciją, kompetentingos institucijos, vykdydamos savo priežiūros užduotis ir keisdamosi konfidencialia informacija, turėtų privalėti laikytis profesinės paslapties taisyklių;

(14)  siekiant sustiprinti investicinių įmonių prudencinę priežiūrą ir apsaugoti investicinių įmonių klientus, auditoriai kompetentingoms institucijoms turėtų skubiai ir kuo nešališkiau pranešti apie tuos faktus, kurie gali turėti didelį poveikį investicinės įmonės finansinei būklei ar jos administracinėms ir apskaitos sistemoms;

(15)  asmens duomenų tvarkymas taikant šią direktyvą turėtų būti atliekamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679[9] ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 45/2001[10]. Visų pirma, kai šia direktyva leidžiama asmens duomenimis keistis su trečiosiomis valstybėmis, turėtų būti taikomos atitinkamos Reglamento (ES) 2016/679 V skyriaus ir Reglamento (ES) Nr. 45/2001 9 straipsnio nuostatos;

(16)  siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomos šioje direktyvoje ir [Reglamente (ES) ---/----[IFR] nustatytos pareigos, valstybės narės turėtų nustatyti administracines sankcijas ir kitas administracines priemones, kurios būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Siekiant užtikrinti administracinių sankcijų atgrasomąjį poveikį, apie jas turėtų būti skelbiama, išskyrus tam tikrus aiškiai apibrėžtus atvejus. Kad klientai ir investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl savo investavimo galimybių, tie klientai ir investuotojai turėtų turėti prieigą prie informacijos apie investicinėms įmonėms nustatytas administracines sankcijas ir priemones;

(17)  kad valstybės narės galėtų nustatyti nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, ir [Reglamento (ES) ---/----[IFR] pažeidimus, joms turėtų būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai, ir jos turėtų nustatyti veiksmingus ir greitus mechanizmus, kuriais būtų galima pranešti apie galimus arba padarytus pažeidimus;

(18)  investicinės įmonės turėtų turėti vidaus kapitalo, kurio kiekis, kokybė ir paskirstymas būtų pakankami konkrečiai rizikai, kuri kyla arba gali kilti investicinėms įmonėms, padengti; kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad investicinės įmonės būtų patvirtinusios tinkamas strategijas ir įdiegusios tinkamus procesus savo vidaus kapitalo pakankamumui vertinti ir užtikrinti;

(19)  priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo įgaliojimai ir toliau turėtų būti svarbi reguliavimo priemonė, kuri sudarytų sąlygas kompetentingoms institucijoms vertinti kokybės elementus, pavyzdžiui, vidaus valdymą ir kontrolę, rizikos valdymo procesus ir procedūras, o prireikus – ir nustatyti papildomus reikalavimus, visų pirma įskaitant reikalavimus, susijusius su kapitalo ir likvidumo reikalavimais. Kompetentingos institucijos papildomo kapitalo reikalavimus turėtų nustatyti tik dėl tos rizikos, kurios nepadengia arba nepakankamai padengia [Reglamento (ES) ---/----[IFR] trečioje dalyje nustatyti k veiksniai. Paaiškinta, kad 37 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl papildomo kapitalo reikalavimų taikomos tik įmonėms, kurios neatitinka [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 12 straipsnyje apibrėžtų kriterijų;

(20)  siekiant suderinti atlygį ir investicinių įmonių rizikos profilį ir užtikrinti vienodas sąlygas, investicinėms įmonėms turėtų būti taikomi aiškūs principai, susiję su įmonių valdymo tvarka ir atlygio taisyklėmis, kurios būtų neutralios lyčių požiūriu ir atspindėtų kredito įstaigų ir investicinių įmonių skirtumus. Tačiau tos taisyklės neturėtų būti taikomos mažoms ir tarpusavio sąsajų neturinčioms investicinėms įmonėms, nes atlygio ir įmonių valdymo nuostatos pagal Direktyvą 2014/65/ES yra pakankamai visapusiškos tokių rūšių įmonėms;

(21)  panašiai, Komisijos ataskaita COM(2016) 510[11] parodė, kad Direktyvoje 2013/36/ES nustatyti reikalavimai dėl atidėjimų ir išmokų finansinėmis priemonėmis nėra tinkami mažoms ir nesudėtingą veiklą vykdančioms investicinėms įmonėms arba darbuotojams, gaunantiems mažas kintamojo atlygio dalis. Siekiant užtikrinti priežiūros konvergenciją ir vienodas sąlygas, būtini aiškūs, nuoseklūs ir suderinti investicinių įmonių ir asmenų, kuriems netaikomi tie reikalavimai, nustatymo kriterijai. Vis dėlto kartu tikslinga suteikti tam tikro lankstumo kompetentingoms institucijoms, kad jos prireikus galėtų laikytis griežtesnio požiūrio;

(22)  taip pat tikslinga investicinėms įmonėms suteikti tam tikro lankstumo, kad jos galėtų rinktis, kaip naudoti nepinigines priemones tais atvejais, kai mokamas kintamasis atlygis, jeigu tik tomis priemonėmis galima veiksmingai pasiekti tikslą suderinti darbuotojų interesus ir įvairių suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, akcininkų ir kreditorių, interesus ir padedama kintamąjį atlygį suderinti su investicinės įmonės rizikos profiliu;

(23)  su teikiamomis įvairiomis investicinėmis paslaugomis susijusios investicinių įmonių pajamos, gaunamos kaip mokesčiai, komisiniai ir kitos pajamos, labai kinta. Apribojus kintamąją atlygio dalį iki fiksuotosios atlygio dalies, būtų daromas poveikis įmonės gebėjimui sumažinti atlygį tuo metu, kai pajamos sumažėja, o įmonės pastoviųjų išlaidų bazė galėtų padidėti, ir dėl to galėtų kilti rizika, kad įmonė negebės atlaikyti ekonomikos nuosmukio ar pajamų sumažėjimo. Kad būtų išvengta šios rizikos, nesisteminėms investicinėms įmonėms nereikėtų nustatyti vieno didžiausio kintamosios ir fiksuotosios atlygio dalių santykio. Investicinės įmonės turėtų pačios nustatyti tinkamus santykius;

(24)  atsižvelgiant į tai, kad visuomenė vis labiau reikalauja mokesčių skaidrumo, ir siekiant skatinti investicinių įmonių atsakomybę, tinkama reikalauti, kad investicinės įmonės, jei jos nepriskiriamos prie mažų ir sąsajų neturinčių įmonių, kasmet atskleistų tam tikrą informaciją, įskaitant informaciją apie gaunamą pelną, mokamus mokesčius ir bet kokias gaunamas viešąsias subsidijas;

(25)  siekiant valdyti riziką grupės, kurią sudaro tik investicinės įmonės, lygmeniu, Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytas rizikos ribojimu pagrįsto konsolidavimo metodas grupėms, kurias sudaro tik investicinės įmonės, turėtų būti pakeistas grupės kapitalo testu. Tačiau grupės priežiūros institucija turėtų būti nustatoma taikant tokius pat principus, kokie taikomi vykdant konsoliduotą priežiūrą. Siekiant užtikrinti tinkamą bendradarbiavimą, pagrindiniai koordinavimo priemonių elementai ir visų pirma, reikalaujama informacija susidarius nepaprastajai padėčiai ar bendradarbiavimo ir koordinavimo tvarka turėtų būti panašūs į pagrindinius koordinavimo elementus, taikytinus tada, kai taikomas kredito įstaigoms skirtas bendras taisyklių sąvadas;

(26)  viena vertus, Komisija turėtų galėti Tarybai pateikti rekomendacijų vykstant Sąjungos ir trečiųjų valstybių deryboms dėl susitarimų dėl praktinio priežiūros, kaip laikomasi investicinėms įmonėms, kurių patronuojančiosios įmonės įsteigtos trečiosiose valstybėse, ir trečiosiose valstybėse veikiančioms investicinėms įmonėms, kurių patronuojančiosios įmonės įsteigtos Sąjungoje, taikomo grupės kapitalo testo reikalavimų, vykdymo. Kita vertus, valstybės narės ir EBI taip pat turėtų galėti su trečiosiomis valstybėmis sudaryti administracinius susitarimus, kad galėtų vykdyti nustatytas priežiūros užduotis;

(27)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir išvengti dubliavimosi tarp dabartinės prudencinės sistemos, taikomos ir kredito įstaigoms, ir investicinėms įmonėms, ir šios direktyvos, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyva 2013/36/ES, kad jie būtų nebetaikomi investicinėms įmonėms. Vis dėlto investicinėms įmonėms ▌turėtų ir toliau būti taikomos bankų grupei aktualios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvos 2013/36/ES nuostatos, pvz., nuostatos dėl tarpinės ES patronuojančiosios įmonės, nurodytos Direktyvos 2013/36/ES [21b straipsnyje], taip pat joms turėtų būti toliau taikomos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pirmos dalies 2 antraštinės dalies 2 skyriuje nustatytos taisyklės dėl rizikos ribojimu pagrįsto konsolidavimo;

(28)  būtina nustatyti veiksmus, kurių įmonės turi imtis siekdamos patikrinti, ar joms taikoma kredito įstaigos apibrėžtis, nustatyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje, ir ar dėl to joms reikia gauti kredito įstaigoms išduodamą veiklos leidimą. Kadangi tam tikros investicinės įmonės jau vykdo Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 3 ir 6 punktuose nurodytą veiklą, taip pat būtina užtikrinti aiškumą dėl visų tai veiklai vykdyti išduotų leidimų tęstinumo. Ypač svarbu, kad kompetentingos institucijos užtikrintų, kad perėjus nuo dabartinės prie naujos sistemos būtų užtikrintas pakankamas reguliavimo tikrumas investicinėms įmonėms ir kad joms nebūtų apribotos materialinės teisės, kuriomis jos naudojosi pagal dabartinę sistemą;

(29)  siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūrą, svarbu, kad Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytas sąlygas atitinkančios įmonės pateiktų prašymą išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą. Todėl kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę taikyti sankcijas įmonėms, kurios nepateikia prašymo išduoti tą veiklos leidimą;

(30)  [Reglamentu (ES) ---/----[IFR] iš dalies pakeitus Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytą kredito įstaigos apibrėžtį, įsigaliojęs pakeitimas gali apimti investicines įmones, kurios jau veikia turėdamos pagal Direktyvą 2014/65/ES išduotą veiklos leidimą. Toms įmonėms turėtų būti leidžiama kaip investicinėms įmonėms toliau veikti pagal tą veiklos leidimą, kol bus išduotas kredito įstaigos veiklos leidimas. Prašymą išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą tos investicinės įmonės turėtų pateikti vėliausiai tada, kai dvylika mėnesių iš eilės jų visas vidutinis mėnesio turtas viršija bet kurią Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytą ribinę vertę. Jei šios direktyvos įsigaliojimo dieną investicinė įmonė viršija bet kurią Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytą ribinę vertę, jos visas vidutinis mėnesio turtas turėtų būti skaičiuojamas atsižvelgiant į iki tos dienos buvusius iš eilės einančius dvylika mėnesių. Tos investicinės įmonės prašymą išduoti kredito įstaigos veiklos leidimą turėtų kreiptis per vienus metus ir vieną dieną nuo šios direktyvos įsigaliojimo;

(31)  [Reglamentu (ES) ---/----[IFR] iš dalies pakeitus Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytą kredito įstaigos apibrėžtį, pakeitimas gali paveikti ir įmones, kurios jau pateikė prašymą išduoti investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES ir kurių prašymas dar neišnagrinėtas. Tokie prašymai turėtų būti perduoti pagal Direktyvą 2013/36/ES kompetentingoms institucijoms ir jiems turėtų būti taikomos toje direktyvoje nustatytos leidimų išdavimo nuostatos, jeigu įmonės visas numatomas turtas atitinka kurią nors Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytą ribinę vertę;

(32)  Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytoms įmonėms taip pat turėtų būti taikomi visi reikalavimai kredito įstaigos veiklai pradėti ir tęsti, nustatyti Direktyvos 2013/36/ES III antraštinėje dalyje, įskaitant veiklos leidimo panaikinimo nuostatas pagal tos direktyvos 18 straipsnį. Tačiau tos direktyvos 18 straipsnį reikėtų iš dalies pakeisti siekiant užtikrinti, kad kompetentingos institucijos taip pat galėtų panaikinti kredito įstaigai išduotą veiklos leidimą, jei ta kredito įstaiga savo veiklos leidimą naudoja išskirtinai tik vykdyti veiklai, nurodytai Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje, ir 5 metus iš eilės jos visas vidutinis turtas nesiekė tame 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytų ribinių verčių;

(33)  pagal Direktyvos 2014/65/ES 39 straipsnį trečiųjų valstybių įmonėms, teikiančioms finansines paslaugas ES, taikoma nacionalinė tvarka, pagal kurią gali būti reikalaujama valstybėje narėje įsteigti filialą. Siekiant palengvinti reguliarią veiklos, kurią trečiųjų valstybių įmonės vykdo per filialus Sąjungoje, stebėseną ir vertinimą, kompetentingos institucijos turėtų gauti informaciją apie jų teritorijoje per filialus teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos mastą ir apimtį;

(34)  EBI, bendradarbiaudama su ESMA, paskelbė ataskaitą, pagrįstą nuodugnia specialiai parengtos visų nesisteminių investicinių įmonių priežiūros tvarkos aplinkybių analize, surinktais duomenimis ir konsultacijomis, ir šia ataskaita remiamasi kaip pagrindu persvarstant investicinių įmonių prudencinę sistemą;

(35)  siekiant užtikrinti suderintą šios direktyvos taikymą, EBI turėtų būti pavesta parengti techninių standartų projektus ir jais patikslinti informaciją, kuria buveinės ir priimančiosios valstybių narių institucijos turėtų keistis vykdydamos priežiūrą, nustatyti, kaip investicinės įmonės vidaus valdymo reikalavimų tikslais turėtų vertinti savo veiklos dydį, ir visų pirma įvertinti, ar jos yra mažos ir tarpusavio sąsajų neturinčios įmonės. Be to, techniniuose standartuose reikėtų nurodyti, kurie darbuotojai taikant atlygio nuostatas daro esminį poveikį įmonių rizikos profiliui, ir nurodyti papildomas 1 ir 2 lygio priemones, kurios gali būti laikomos kintamuoju atlygiu. Galiausiai techniniuose standartuose reikėtų patikslinti vidaus valdymo, skaidrumo, rizikos ir atlygio vertinimo reikalavimų taikymo srities vertinimo elementus, tai, kaip kompetentingos institucijos turi taikyti papildomo kapitalo reikalavimus, ir tai, kaip turi veikti priežiūros institucijų kolegijos;

(36)  siekiant užtikrinti, kad ši direktyva būtų vienodai taikoma, ir atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl išsamesnio šioje direktyvoje pateiktų terminų apibrėžčių, investicinių įmonių vidaus kapitalo ir rizikos vertinimo, taip pat kompetentingų institucijų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo įgaliojimų nustatymo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(37)  siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas ir visų pirma atsižvelgiant į tai, kad bus patvirtintas EBI parengtų techninių įgyvendinimo standartų, susijusių su kompetentingų institucijų keitimosi informacija reikalavimais, projektas, taip pat siekiant atsižvelgti į ekonomikos ir pinigų srities pokyčius, susijusius su investicinėms įmonėms taikomu pradinio kapitalo reikalavimų dydžiu, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011[12];

(38)  kadangi šios direktyvos tikslų – sukurti veiksmingą ir proporcingą prudencinę sistemą, siekiant užtikrinti, kad investicinės įmonės, turinčios leidimą vykdyti veiklą Sąjungoje, turėtų tvirtą finansinį pagrindą, būtų tvarkingai valdomos, be kita ko, kuo labiau paisant jų klientų interesų, – valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl šių tikslų masto ir poveikio jų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(39)  pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų[13] valstybės narės pagrįstais atvejais įsipareigojo prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudedamųjų dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl:

a)  pradinio investicinių įmonių kapitalo;

b)  kompetentingų institucijų vykdomos prudencinės investicinių įmonių priežiūros įgaliojimų ir priemonių;

c)  prudencinės investicinių įmonių priežiūros, kompetentingų institucijų vykdomos laikantis [Reglamente (ES) ---/----[IFR] išdėstytų taisyklių;

d)  kompetentingoms institucijoms taikomų informacijos skelbimo reikalavimų prudencinės investicinių įmonių priežiūros srityje.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  Ši direktyva taikoma investicinėms įmonėms, kurioms veiklos leidimas išduotas ir kurios prižiūrimos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES[14].

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

1.  Šioje direktyvoje vartojamų terminų apibrėžtys:

1)  papildomas paslaugas teikianti įmonė – papildomas paslaugas teikianti įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 18 punkte;

2)  veiklos leidimas – investicinei įmonei pagal Direktyvos 2014/65/ES II antraštinę dalį išduodamas veiklos leidimas;

3)  filialas – filialas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 30 punkte;

4)  glaudūs ryšiai – glaudūs ryšiai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 35 punkte;

5)  kompetentinga institucija – valstybės narės viešojo sektoriaus institucija arba įstaiga, kuri pagal nacionalinę teisę yra oficialiai pripažinta ir įgaliota prižiūrėti investicines įmones pagal šią direktyvą ir priklauso toje valstybėje narėje veikiančiai priežiūros sistemai;

6)  prekiautojai biržos prekėmis – prekiautojai biržos prekėmis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 145 punkte;

7)  kontrolė – patronuojančiosios ir patronuojamosios įmonių santykiai, aprašyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES[15] 22 straipsnyje arba apskaitos standartuose, kurie investicinei įmonei taikomi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002[16], arba panašūs bet kurio fizinio arba juridinio asmens ir įmonės santykiai;

8)  grupės kapitalo testo reikalavimų laikymasis – tai, kad investicinių įmonių grupės patronuojančioji įmonė laikosi [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 7 straipsnio reikalavimų;

9)  kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

10)  išvestinės finansinės priemonės – išvestinės finansinės priemonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 600/2014[17] 2 straipsnio 1 dalies 29 punkte;

11)  finansų įstaiga – finansų įstaiga, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 4 straipsnio 1 dalies 13 punkte;

12)  grupė – grupė, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnio 11 punkte;

13)  grupės priežiūros institucija – kompetentinga institucija, atsakinga už priežiūrą, ar Sąjungos patronuojančiosios investicinės įmonės ir investicinės įmonės, kurias kontroliuoja Sąjungos patronuojančiosios investicinės kontroliuojančiosios bendrovės arba Sąjungos patronuojančiosios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, laikosi grupės kapitalo testo reikalavimų;

14)  buveinės valstybė narė – buveinės valstybė narė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 55 punkto a papunktyje;

15)  priimančioji valstybė narė – priimančioji valstybė narė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 56 punkte;

16)  pradinis kapitalas – kapitalas, kurio reikalaujama, kad investicinė įmonė galėtų gauti veiklos leidimą;

17)  investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

18)  investicinių įmonių grupė – investicinių įmonių grupė, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 4 straipsnio 1 dalies 23 punkte;

19)  investicinė kontroliuojančioji bendrovė – investicinė kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 4 straipsnio 1 dalies 21 punkte;

20)  investicinės paslaugos ir veikla – investicinės paslaugos ir veikla, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte;

21)  valdymo organas – valdymo organas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 36 punkte;

22)  priežiūros funkciją atliekantis valdymo organas – priežiūros ▌funkciją atliekantis valdymo organas, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 3 straipsnio 8 dalyje;

23)  mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė – mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/87/EB[18] 2 straipsnio 15 punkte;

24)  vyresnioji vadovybė – vyresnioji vadovybė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 37 punkte;

25)  patronuojančioji įmonė – patronuojančioji įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 32 punkte;

26)  patronuojamoji įmonė – patronuojamoji įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 33 punkte;

27)  sisteminė rizika – sisteminė rizika, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/36/ES 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte;

28)  Sąjungos patronuojančioji investicinė įmonė – Sąjungos patronuojančioji investicinė įmonė, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 4 straipsnio 1 dalies 49 punkte;

29)  Sąjungos patronuojančioji investicinė kontroliuojančioji bendrovė – Sąjungos patronuojančioji investicinė kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 4 straipsnio 1 dalies 50 punkte;

30)  Sąjungos patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė – Sąjungos patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 4 straipsnio 1 dalies 51 punkte;

2.  Komisijai pagal 54 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų paaiškintos:

a)  1 dalyje pateiktos terminų apibrėžtys, siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą;

b)  1 dalyje pateiktos terminų apibrėžtys, siekiant atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius šios direktyvos taikymo metu.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

KOMPETENTINGOS INSTITUCIJOS

4 straipsnis

Kompetentingų institucijų paskyrimas ir įgaliojimai

1.  Valstybės narės paskiria vieną ar kelias kompetentingas institucijas, vykdančias šioje direktyvoje nustatytas funkcijas ir pareigas. Valstybės narės Komisijai, EBI ir ESMA praneša apie tas paskirtas institucijas, o jeigu paskirta daugiau nei viena kompetentinga institucija, – apie kiekvienos kompetentingos institucijos funkcijas ir pareigas.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos vykdytų investicinių įmonių ir, kai taikoma, investicinių kontroliuojančiųjų bendrovių bei mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių veiklos priežiūrą, kad vertintų, ar vykdomi šios direktyvos ir [Reglamento (ES) ---/----[IFR] reikalavimai.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingoms institucijoms būtų suteikti būtini įgaliojimai, įskaitant įgaliojimą vykdyti patikras vietoje pagal 12 straipsnį, gauti informaciją, reikalingą vertinant, ar investicinės įmonės ir, kai taikoma, investicinės kontroliuojančiosios bendrovės bei mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės laikosi šios direktyvos ir [Reglamento (ES) ---/----[IFR] reikalavimų, taip pat tirti galimus tų reikalavimų pažeidimus.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų kompetencijos, išteklių, veiklos pajėgumų, visus įgaliojimus ir būtų nepriklausomos, kad galėtų vykdyti šioje direktyvoje nurodytas prudencinės priežiūros, tyrimo ir sankcijų taikymo funkcijas.

5.  Valstybės narės reikalauja, kad investicinės įmonės savo kompetentingoms institucijoms pateiktų visą informaciją, būtiną siekiant įvertinti, ar investicinės įmonės laikosi nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, ir [Reglamento (ES) ---/----[IFR]. Investicinių įmonių vidaus kontrolės mechanizmai ir administracinės bei apskaitos procedūros yra tokios, kad kompetentingos institucijos bet kuriuo metu galėtų patikrinti, ar investicinės įmonės laikosi tų nuostatų.

6.  Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės registruotų visus savo sandorius ir dokumentais įformintų sistemas bei procesus, kuriems taikoma ši direktyva ir [Reglamentas (ES) ---/----[IFR], taip, kad kompetentingos institucijos galėtų bet kuriuo metu įvertinti, ar laikomasi nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, ir [Reglamento (ES) ---/----[IFR].

4a straipsnis (naujas)

Įgaliojimas tam tikroms investicinėms įmonėms taikyti Reglamento (ES) 575/2013 reikalavimus

Kompetentingos institucijos, įskaitant Direktyvos 2013/36/ES 111 straipsnyje nurodytas konsoliduotos priežiūros institucijas, gali Reglamento (ES) 575/2013 reikalavimus taikyti įmonei, kuri nėra to reglamento 4 straipsnyje apibrėžta kredito įstaiga, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)  įmonė nėra prekiautojas biržos prekėmis arba prekiautojas apyvartiniais taršos leidimais, arba kolektyvinio investavimo subjektas, arba draudimo įmonė;

b)  įmonė vykdo Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 3 ir 6 punktuose nurodytą veiklą;

c)  įmonė vykdo veiklą, panašią į tą, kuri paprastai siejama su įmonėmis, priimančiomis iš visuomenės indėlius arba kitas ar kitas grąžintinas lėšas ir teikiančiomis kreditus savo sąskaita;

d)  šios pastraipos b ir c punktuose nurodyta veikla vykdoma tokiu mastu, kad įmonės įsipareigojimų nevykdymas gali sukelti sisteminę riziką, apibrėžtą Direktyvos 2013/36/ES 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte.

EBI, konsultuodamasi su ESMA ir atsižvelgdama į Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2015/488, parengia techninių reguliavimo standartų projektus siekdama užtikrinti nuoseklų pirmosios pastraipos a–d punktų taikymą.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [devyni mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti antroje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

5 straipsnisBendradarbiavimas valstybėje narėje

1.  Kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja su viešojo sektoriaus institucijomis ar įstaigomis, jų valstybėje narėje atsakingomis už kredito įstaigų ir finansų įstaigų priežiūrą. Valstybės narės reikalauja, kad tos kompetentingos institucijos ir tos viešojo sektoriaus institucijos ar įstaigos nedelsdamos keistųsi informacija, kuri yra esminė arba svarbi joms vykdant savo funkcijas ir pareigas.

2.  Kompetentingos institucijos, kurios nėra pagal Direktyvos 2014/65/ES 67 straipsnį paskirtos institucijos, nustato bendradarbiavimo ir keitimosi bet kokia informacija, reikalinga joms vykdant savo atitinkamas funkcijas ir pareigas, su tomis institucijomis mechanizmą.

6 straipsnis

Bendradarbiavimas Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje

Vykdydamos savo pareigas kompetentingos institucijos atsižvelgia į priežiūros priemonių ir priežiūros praktikos taikant teisės nuostatas, patvirtintas vadovaujantis šia direktyva ir [Reglamentu (ES) ---/----[IFR], konvergenciją.

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)  kompetentingos institucijos, kaip EFPIS šalys, bendradarbiautų pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos vienos kitas, visų pirma, užtikrindamos, kad tarpusavyje ir su kitomis EFPIS šalimis būtų keičiamasi tinkama, patikima ir išsamia informacija;

b)  kompetentingos institucijos dalyvautų EBI ir, tam tikrais atvejais, Direktyvos 2013/36/ES 44 ir 116 straipsniuose nurodytų priežiūros institucijų kolegijų veikloje;

c)  kompetentingos institucijos dėtų visas pastangas, kad būtų užtikrintas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010[19] 16 straipsnį EBI parengtų gairių bei rekomendacijų laikymasis ir būtų reaguojama į Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1092/2010[20] 16 straipsnį paskelbtus įspėjimus bei rekomendacijas;

d)  kompetentingos valdžios institucijos glaudžiai bendradarbiautų su ESRV;

e)  kompetentingoms institucijoms nustatytos pareigos ir įgaliojimai netrukdytų joms atlikti savo, kaip EBI arba ESRV narių, pareigų arba pareigų pagal šią direktyvą ir [Reglamentą (ES) ---/----[IFR].

7 straipsnisSąjungos priežiūros aspektas

Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos, vykdydamos savo bendrąsias pareigas, remdamosi atitinkamu laikotarpiu turima informacija deramai atsižvelgia į galimą savo sprendimų poveikį, visų pirma kritiniais atvejais, kitų atitinkamų valstybių narių finansų sistemų ir visos Sąjungos stabilumui.

III ANTRAŠTINĖ DALISPRADINIS KAPITALAS

8 straipsnisPradinis kapitalas

1.  Pradinis investicinės įmonės kapitalas, kurio pagal Direktyvos 2014/65/ES 15 straipsnį reikalaujama siekiant gauti leidimą teikti investicines paslaugas arba vykdyti investicinę veiklą, nurodytą Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 3, 6, 8 arba 9 punkte, yra 750 000 EUR.

2.  Pradinis investicinės įmonės kapitalas, kurio pagal Direktyvos 2014/65/ES 15 straipsnį reikalaujama siekiant gauti leidimą teikti investicines paslaugas arba vykdyti investicinę veiklą, nurodytą Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 1, 2, 4, 5 arba 7 punkte, kai investicinei įmonei neleidžiama laikyti klientų pinigų ar jos klientams priklausančių vertybinių popierių, yra 75 000 EUR.

3.  Pradinis investicinės įmonės kapitalas, kurio pagal Direktyvos 2014/65/ES 15 straipsnį reikalaujama iš investicinių įmonių, išskyrus nurodytąsias 1 ir 2 dalyse, yra 150 000 EUR.

4.  Siekiant atsižvelgti į pokyčius ekonomikos ir pinigų politikos srityje, Komisija deleguotaisiais aktais atnaujina šio straipsnio 1–3 dalyse nurodytą pradinio kapitalo sumą. Tie deleguotieji aktai priimami laikantis 54 straipsnyje nurodytos ▌ procedūros.

8a straipsnis

Nuorodos į Direktyva 2013/36/ES nustatytus pradinio kapitalo dydžius

Šios direktyvos 8 straipsnyje nustatytos nuorodos į pradinio kapitalo dydžius nuo šios direktyvos taikymo dienos laikomos pakeičiančiomis nuorodas į Direktyva 2013/36/ES nustatytus pradinio kapitalo dydžius:

a)  Direktyvos 2013/36/ES 28 straipsnyje pateikta nuoroda į investicinių įmonių pradinį kapitalą reiškia nuorodą į šios direktyvos 8 straipsnio 1 dalį;

b)  Direktyvos 2013/36/ES 29 ir 31 straipsniuose pateikta nuoroda į investicinių įmonių pradinį kapitalą reiškia nuorodą į šios direktyvos 8 straipsnio 2 arba 3 dalį, priklausomai nuo investicinės įmonės investicinių paslaugų ir veiklos rūšies;

c)  Direktyvos 2013/36/ES 30 straipsnyje pateikta nuoroda į pradinį kapitalą reiškia nuorodą į 8 straipsnio 1 dalį;

8b straipsnis

Civilinės atsakomybės draudimas

Visos pagal šią direktyvą paslaugas teikiančios investicinės įmonės privalo turėti profesinės civilinės atsakomybės draudimą.

9 straipsnisPradinio kapitalo sudėtis

Pradinį investicinės įmonės kapitalą sudaro vienas ar keli [Reglamento (ES) ---/---- [IFR] 9 straipsnyje nurodyti straipsniai.

IV ANTRAŠTINĖ DALISPRUDENCINĖ PRIEŽIŪRA

1 SKYRIUSPrudencinės priežiūros principai

1 SkirsnisBuveinės ir priimančiosios valstybių narių kompetencija ir pareigos

10 straipsnisBuveinės valstybės narės kompetentingų institucijų kompetencija

Už investicinės įmonės prudencinę priežiūrą atsako buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, nedarant poveikio toms šios direktyvos nuostatoms, kuriose numatoma priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų atsakomybė.

11 straipsnisSkirtingų valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimas

1.  Skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja vykdydamos pagal šią direktyvą ir [Reglamentą (ES) ---/----[IFR] nustatytas pareigas – visų pirma jos nedelsdamos keičiasi informacija apie investicines įmones, įskaitant:

a)  informaciją apie investicinės įmonės valdymo ir nuosavybės struktūrą;

b)  informaciją apie tai, ar investicinė įmonė laikosi kapitalo reikalavimų;

c)  informaciją apie investicinės įmonės koncentracijos riziką ir likvidumą;

d)  informaciją apie investicinės įmonės administracines bei apskaitos procedūras ir vidaus kontrolės mechanizmus

e)    ir informaciją apie visus kitus svarbius veiksnius, dėl kurių gali būti daroma įtaka investicinės įmonės keliamai rizikai.

2.  Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms nedelsdamos suteikia bet kokią atliekant investicinės įmonės veiklos priežiūrą nustatytą informaciją ir duomenis apie galimas problemas ir investicinės įmonės keliamą riziką klientų apsaugai ar priimančiosios valstybės narės finansų sistemos stabilumui.

3.  Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, gavusios priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų suteiktą informaciją, imasi visų priemonių, būtinų galimoms problemoms ir rizikai, kaip nurodyta 2 dalyje, išvengti ar šalinti. Gavusios prašymą, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms paaiškina, kaip atsižvelgė į informaciją ir duomenis, kuriuos joms pateikė priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos.

4.  Kai, perdavusios 2 dalyje nurodytą informaciją ir duomenis, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos mano, kad buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nesiėmė būtinų 3 dalyje nurodytų priemonių, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, pranešusios buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir EBI, gali imtis tinkamų priemonių, kad būtų apsaugoti klientai, kuriems teikiamos paslaugos, ir finansų sistemos stabilumas.

5.  Jeigu buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepritaria priemonėms, kurių imasi priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, jos gali perduoti klausimą EBI, o ši imasi veiksmų Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnyje nustatyta tvarka. Kai EBI imasi veiksmų pagal tą straipsnį, sprendimą ji priima per vieną mėnesį.

6.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir jais nustato šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos rūšį ir pobūdį.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

7.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus ir jais nustato keitimosi informacija reikalavimų, kuriuos taikant veikiausiai būtų lengviau vykdyti investicinių įmonių priežiūrą, standartines formas, šablonus ir procedūras.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnį.

8.  6 ir 7 dalyse nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus EBI Komisijai pateikia iki [devyni mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

12 straipsnisKitoje valstybėje narėje įsteigtų filialų patikrinimas ir patikra vietoje

1.  Priimančiosios valstybės narės nustato, kad tuo atveju, kai kitoje valstybėje narėje veiklos leidimą gavusi investicinė įmonė savo veiklą vykdo per filialą, buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, prieš tai informavusios priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas, gali atlikti 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos patikrą vietoje ir patikrinti tą filialą.

2.  Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos priežiūros tikslais ir kai mano, kad tai svarbu dėl priimančiosios valstybės narės finansų sistemos stabilumo priežasčių, turi įgaliojimus konkrečiais atvejais vykdyti investicinių įmonių filialų jų teritorijoje vykdomos veiklos patikras ir patikrinimus vietoje ir iš filialo reikalauti informacijos apie jo veiklą.

Prieš atlikdamos tas patikras ir patikrinimus, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos konsultuojasi su buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

Iškart po tų patikrų ir patikrinimų priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda informaciją, svarbią atitinkamos investicinės įmonės rizikos vertinimui.

2 skirsnis

Profesinė paslaptis ir ataskaitų teikimo pareiga

13 straipsnisProfesinė paslaptis ir keitimasis konfidencialia informacija

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos ir visi su tomis institucijomis susiję asmenys, įskaitant Direktyvos 2014/65/ES 76 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis, taikant šią direktyvą ir [Reglamentą (ES) ---/----[IFR] būtų saistomi prievolės saugoti profesinę paslaptį.

Konfidenciali informacija, kurią tokios institucijos ir asmenys gauna vykdydami savo pareigas, gali būti atskleidžiama tik santraukos ar apibendrinta forma, iš kurios nebūtų įmanoma nustatyti konkrečių investicinių įmonių ar asmenų, nedarant poveikio baudžiamojoje teisėje nustatytiems atvejams.

Paskelbus investicinės įmonės bankrotą arba ją priverstinai likviduojant, su trečiosiomis šalimis nesusijusi konfidenciali informacija gali būti atskleista vykstant civilinių ar komercinių bylų nagrinėjimui, jeigu tai būtina siekiant išnagrinėti bylą.

2.  Kompetentingos institucijos konfidencialią informaciją, kuri surenkama, kuria keičiamasi ar kuri perduodama pagal šią direktyvą ir [Reglamentą (ES) ---/----[IFR], gali naudoti tik vykdydamos savo pareigas ir visų pirma šiais tikslais:

a)  vykdant prudencinių taisyklių, nustatytų šioje direktyvoje ir [Reglamente (ES) ---/----[IFR], stebėseną;

b)  taikant sankcijas;

c)  administracine tvarka apskundžiant kompetentingų institucijų sprendimą;

d)  teisme, iškėlus bylą pagal 21 straipsnį.

3.  Fiziniai ir juridiniai asmenys ar subjektai, išskyrus kompetentingas institucijas, gaunantys konfidencialią informaciją pagal šią direktyvą ir [Reglamentą (ES) ---/----[IFR], tą informaciją naudoja tik tais tikslais, kuriuos aiškiai nurodo kompetentinga institucija, arba remdamiesi nacionaline teise.

4.  Kompetentingos institucijos gali keistis konfidencialia informacija 2 dalyje nurodytais tikslais, gali aiškiai nurodyti, kaip su ta informacija turi būti elgiamasi, ir gali aiškiai apriboti tolesnį tos informacijos perdavimą.

5.  1 dalyje nurodyta prievolė netrukdo kompetentingoms institucijoms konfidencialią informaciją perduoti Europos Komisijai, kai ta informacija būtina Komisijai vykdant įgaliojimus.

6.  Kompetentingos institucijos EBI, ESMA, ESRV, valstybių narių centriniams bankams, Europos centrinių bankų sistemai (ECBS) ir ECB, kaip pinigų institucijoms ir tam tikrais atvejais viešojo sektoriaus institucijoms, atsakingoms už mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų priežiūrą, gali teikti konfidencialią informaciją, kai ta informacija būtina jų užduotims vykdyti.

14 straipsnisAdministraciniai susitarimai su trečiosiomis valstybėmis dėl keitimosi informacija

Valstybės narės ir EBI, vykdydamos savo priežiūros užduotis pagal šią direktyvą arba [Reglamentą (ES) ---/----[IFR], pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 33 straipsnį gali su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis sudaryti administracinius susitarimus dėl keitimosi informacija, įskaitant susijusią su šiais klausimais:

a)  finansų įstaigų ir finansų rinkų priežiūra;

b)  investicinių įmonių likvidavimu, bankrotu ir panašiomis procedūromis;

c)  įstaigų, susijusių su investicinių įmonių likvidavimu, bankrotu ir panašiomis procedūromis, priežiūra;

d)  finansų įstaigų arba kompensavimo sistemas administruojančių įstaigų teisės aktais nustatyto audito atlikimu;

e)  asmenų, kuriems patikėta atlikti teisės aktais nustatytą finansų įstaigų finansinių ataskaitų auditą, priežiūra;

f)  asmenų, veikiančių apyvartinių taršos leidimų rinkose, priežiūra siekiant užtikrinti konsoliduotą finansų ir neatidėliotinų sandorių rinkų apžvalgą;

g)  asmenų, veikiančių žemės ūkio biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinkose, priežiūra siekiant užtikrinti konsoliduotą finansų ir neatidėliotinų sandorių rinkų apžvalgą.

Šiuose susitarimuose nustatomos profesinės paslapties nuostatos, lygiavertės nustatytosioms šios direktyvos 13 straipsnyje.

15 straipsnisAsmenų, atsakingų už metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų kontrolę, pareigos

Valstybės narės nustato, kad bet koks asmuo, kuriam pagal Direktyvą 2006/43/EB[21] suteiktas leidimas ir kuris investicinėje įmonėje vykdo užduotis, apibūdintas Direktyvos 2009/65/EB[22] 73 straipsnyje arba Direktyvos 2013/34/ES 34 straipsnyje, arba bet kokias kitas teisės aktais nustatytas užduotis, privalo kompetentingoms institucijoms kuo skubiau pranešti apie bet kokį faktą ar sprendimą, susijusį su ta investicine įmone arba su įmone, turinčia glaudžių ryšių su ta investicine įmone, kai:

a)  iš esmės pažeidžiami įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatyti pagal šią direktyvą;

b)  gali būti trukdoma investicinei įmonei nenutrūkstamai vykdyti savo veiklą arba

c)  gali būti atsisakyta patvirtinti finansines ataskaitas arba nuspręsta pareikšti išlygas.

3 skirsnisSankcijos, tyrimo įgaliojimai ir teisė pateikti skundą

16 straipsnisAdministracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės

1.  Valstybės narės nustato taisykles dėl administracinių sankcijų ir kitų administracinių priemonių, taikomų pažeidus nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, taip pat pažeidus [Reglamentą (ES) ---/----[IFR], įskaitant šiuos atvejus:

a)  investicinė įmonė nenustato vidaus valdymo tvarkos, kaip nustatyta 24 straipsnyje;

b)  investicinė įmonė kompetentingoms institucijoms nepateikia informacijos arba pateikia neišsamią ar netikslią informaciją apie tai, kaip vykdo įpareigojimą laikytis kapitalo reikalavimo, nustatyto Reglamento (ES) ---/----[IFR] 11 straipsnyje, taip pažeisdama to reglamento 52 straipsnio 1 dalies b punktą;

c)  investicinė įmonė kompetentingoms institucijoms nepateikia informacijos arba pateikia neišsamią ar netikslią informaciją apie koncentracijos riziką, taip pažeisdama [Reglamento (ES) ---/----] 34 straipsnį;

d)  investicinė įmonė patiria koncentracijos riziką, viršijančią [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 36 straipsnyje nustatytas ribas, nedarant poveikio to reglamento 37 ir 38 straipsniams;

e)  investicinė įmonė pakartotinai arba nuolat neturi likvidžiojo turto, taip pažeisdama [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 42 straipsnį, nedarant poveikio to reglamento 43 straipsniui;

f)  investicinė įmonė nepateikia informacijos arba pateikia neišsamią ar netikslią informaciją, taip pažeisdama [Reglamento (ES) ---/----] šeštoje dalyje nustatytas nuostatas;

g)  investicinė įmonė vykdo mokėjimus į investicinės įmonės nuosavas lėšas įtrauktų priemonių turėtojams, kai pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 28, 52 arba 63 straipsnį draudžiama vykdyti tokius mokėjimus į nuosavas lėšas įtrauktų priemonių turėtojams;

h)  investicinė įmonė yra pripažinta atsakinga už sunkų nacionalinių nuostatų, priimtų pagal Direktyvą (ES) 2015/849[23], pažeidimą;

i)  investicinė įmonė leidžia vienam arba keliems asmenims, kurie neatitinka Direktyvos 2013/36/ES 91 straipsnio reikalavimų, tapti arba toliau būti valdymo organo nariais.

Valstybės narės, kurios nenustato taisyklių dėl administracinių sankcijų už pažeidimus, kuriems taikoma nacionalinė baudžiamoji teisė, Komisijai pateikia atitinkamas baudžiamosios teisės nuostatas.

Administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, o valstybės narės turi užtikrinti, kad jų griežtumas būtų panašus į kitose valstybėse narėse taikomų sankcijų.

2.  1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos administracinės sankcijos ir kitos administracinės priemonės apima:

a)  viešą pranešimą, kuriuo nurodomas atsakingas fizinis arba juridinis asmuo, investicinė įmonė, investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė ir pažeidimo pobūdis;

b)  nurodymą atsakingam fiziniam arba juridiniam asmeniui nutraukti pažeidimą ir nekartoti tokių veiksmų;

c)  laikiną draudimą investicinės įmonės valdymo organo nariams arba bet kuriems kitiems fiziniams asmenims vykdyti funkcijas investicinėse įmonėse;

d)  juridiniam asmeniui – administracines pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 10 % bendros metinės grynosios apyvartos praėjusiais veiklos metais, įskaitant bendrąsias pajamas, kurias sudaro gautinos palūkanos ir panašios pajamos, pajamos iš akcijų ir kitų duodančių kintamas ar pastovias palūkanas vertybinių popierių bei gautini komisiniai ar įmokos;

e)  juridiniam asmeniui – administracines pinigines sankcijas, kurių suma būtų iki dviejų kartų didesnė nei dėl pažeidimo gauto pelno ar išvengtų nuostolių, jeigu tą pelną arba nuostolius galima nustatyti, suma;

f)  fiziniam asmeniui – administracines pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 5 000 000 EUR, o valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euro, – atitinkamą sumą nacionaline valiuta [šios direktyvos įsigaliojimo data].

Kai d punkte nurodyta įmonė yra patronuojamoji įmonė, atitinkamomis bendrosiomis pajamomis laikomos bendrosios pajamos, nurodytos pagrindinės patronuojančiosios įmonės praėjusių veiklos metų konsoliduotojoje finansinėje ataskaitoje.

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai investicinė įmonė pažeidžia nacionalines nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, arba [Reglamentą (ES) ---/----[IFR], sankcijos galėtų būti taikomos valdymo organo nariams ir kitiems fiziniams asmenims, kurie pagal nacionalinę teisę yra atsakingi už pažeidimą.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad nustatydamos 1 dalyje nurodytų administracinių sankcijų ar administracinių priemonių rūšį ir administracinių piniginių sankcijų dydį, kompetentingos institucijos atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes, įskaitant, atitinkamai:

a)  pažeidimo sunkumą ir trukmę;

b)  už pažeidimą atsakingų fizinių ar juridinių asmenų atsakomybės laipsnį;

c)  už pažeidimą atsakingų fizinių ar juridinių asmenų finansinį pajėgumą, įskaitant bendrą juridinių asmenų apyvartą arba fizinių asmenų metines pajamas;

d)  už pažeidimą atsakingų juridinių asmenų gauto pelno arba išvengtų nuostolių dydį;

e)  bet kokius nuostolius, trečiųjų šalių patirtus dėl pažeidimo;

f)  bendradarbiavimo su atitinkamomis kompetentingomis institucijomis lygį;

g)  ankstesnius už pažeidimą atsakingų fizinių ar juridinių asmenų pažeidimus;

h)  visus galimus sisteminius pažeidimo padarinius.

17 straipsnisTyrimo įgaliojimai

Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų visus informacijos rinkimo ir tyrimo įgaliojimus, būtinus jų funkcijoms vykdyti, įskaitant:

a)  įgaliojimą reikalauti, kad informaciją pateiktų šie fiziniai arba juridiniai asmenys:

i)  atitinkamoje valstybėje narėje įsteigtos investicinės įmonės;

ii)  atitinkamoje valstybėje narėje įsteigtos investicinės kontroliuojančiosios bendrovės;

iii)  atitinkamoje valstybėje narėje įsteigtos mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės;

iv)  atitinkamoje valstybėje narėje įsteigtos mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės;

v)  i–iv papunkčiuose nurodytiems subjektams priklausantys asmenys;

vi)  trečiosios šalys, kurioms i–iv papunkčiuose nurodyti subjektai yra perdavę veiklos funkcijas arba veiklą;

b)  įgaliojimą atlikti visus būtinus tyrimus, susijusius su bet kuriuo a punkte nurodytu atitinkamoje valstybėje narėje įsteigtu ar esančiu asmeniu, įskaitant teisę:

i)  reikalauti, kad a punkte nurodyti asmenys pateiktų dokumentus;

ii)  tikrinti a punkte nurodytų asmenų buhalterines knygas ir dokumentus ir daryti tų buhalterinių knygų ir dokumentų kopijas arba išrašus;

iii)  gauti a punkte nurodytų asmenų arba jų atstovų ar darbuotojų paaiškinimus raštu arba žodžiu;

iv)  apklausti visus kitus susijusius asmenis ▌siekiant gauti su tyrimo dalyku susijusios informacijos;

c)  įgaliojimą atlikti visus būtinus a punkte nurodytų juridinių asmenų ir bet kurių kitų įmonių, kurioms taikoma grupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūra, kai kompetentinga institucija yra grupės priežiūros institucija, patikrinimus verslo patalpose, pateikus išankstinį pranešimą atitinkamoms kitoms kompetentingoms institucijoms.

18 straipsnisAdministracinių sankcijų ir priemonių skelbimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos savo oficialioje interneto svetainėje nepagrįstai nedelsdamos skelbtų visas administracines sankcijas ir priemones, kurios skirtos pagal 16 straipsnį ir dėl kurių nepateikta ar nebegali būti pateikta skundų. Skelbiama informacija apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir fizinio arba juridinio asmens, kuriam paskirta sankcija arba taikoma priemonė, tapatybė. Ši informacija skelbiama tik po to, kai tam asmeniui pranešama apie tas sankcijas ar priemones, ir tiek, kiek toks skelbimas yra būtinas ir proporcingas.

2.  Jei valstybės narės leidžia skelbti administracines sankcijas ar priemones, kurios skirtos pagal 16 straipsnį ir dėl kurių pateikiamas skundas, kompetentingos institucijos savo oficialioje interneto svetainėje taip pat skelbia informaciją apie skundo būklę ir rezultatus.

3.  Anonimines administracines sankcijas ar priemones, skirtas pagal 16 straipsnį, kompetentingos institucijos skelbia šiais atvejais:

a)  sankcijos buvo skirtos fiziniam asmeniui, ir nustatyta, kad skelbti to asmens duomenis būtų neproporcinga;

b)  dėl paskelbimo kiltų pavojus vykstančiam baudžiamajam tyrimui arba finansų rinkų stabilumui;

c)  dėl paskelbimo susijusioms investicinėms įmonėms arba fiziniams asmenims būtų padaryta neproporcinga žala.

4.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad pagal šį straipsnį paskelbta informacija jų oficialioje interneto svetainėje liktų bent penkerius metus. Asmens duomenys kompetentingos institucijos oficialioje interneto svetainėje gali būti laikomi tik tais atvejais, kai leidžiama pagal taikomas duomenų apsaugos taisykles.

19 straipsnisPranešimas apie sankcijas Europos bankininkystės institucijai

Kompetentingos institucijos EBI praneša apie administracines sankcijas ir priemones, skirtas pagal 16 straipsnį, taip pat apie skundus, pateiktus dėl tų sankcijų ir priemonių, ir jų rezultatus. EBI administruoja centrinę administracinių sankcijų ir priemonių, apie kurias jai buvo pranešta, duomenų bazę išimtinai kompetentingų institucijų keitimosi informacija tikslais. Prieigą prie tos duomenų bazės gali turėti tik kompetentingos institucijos ir ESMA, ta duomenų bazė turi būti kasmet atnaujinama.

EBI administruoja interneto svetainę, kurioje pateikiamos nuorodos į kiekvienos kompetentingos institucijos paskelbtas administracines sankcijas ir priemones pagal 16 straipsnį, ir nurodoma, kokio laikotarpio administracines sankcijas ir priemones kiekviena valstybė narė skelbia.

20 straipsnisPranešimas apie pažeidimus

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos nustatytų veiksmingus ir patikimus mechanizmus, kuriais būtų nedelsiant pranešama apie galimus arba faktinius nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, ir [Reglamento (ES) ---/----[IFR] pažeidimus, įskaitant:

a)  specialias veiksmų, gavus pranešimų apie pažeidimus, procedūras;

b)  tinkamą investicinių įmonių darbuotojų, kurie praneša apie investicinėje įmonėje padarytus pažeidimus, apsaugą nuo keršto, diskriminacijos ar kito nesąžiningo elgesio toje investicinėje įmonėje;

c)  asmens duomenų, susijusių tiek su asmeniu, kuris praneša apie pažeidimą, tiek su fiziniu asmeniu, kuris įtariamas padaręs tą pažeidimą, apsaugą pagal Reglamentą (ES) 2016/679;

d)  aiškias taisykles, kuriomis užtikrinama, kad visais atvejais būtų garantuotas asmens, kuris praneša apie investicinėje įmonėje padarytus pažeidimus, konfidencialumas, išskyrus atvejus, kai atskleisti informaciją reikalaujama pagal nacionalinę teisę atliekant tolesnius tyrimus arba vėliau vykdant teisminį procesą.

2.  Valstybės narės reikalauja, kad investicinės įmonės įdiegtų tinkamas procedūras, pagal kurias jų darbuotojai įmonės viduje specialiu ir nepriklausomu kanalu galėtų pranešti apie pažeidimus. Tokias procedūras gali numatyti socialiniai partneriai, jeigu tik tomis procedūromis teikiama tokia pati apsauga, kokia nurodyta 1 dalies b, c ir d punktuose.

21 straipsnisTeisė pateikti skundą

Valstybės narės užtikrina, kad sprendimus ir priemones, kurie priimami pagal [Reglamentą (ES) ---/----[IFR] arba laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų, priimtų pagal šią direktyvą, būtų galima apskųsti.

2 SKYRIUSTikrinimo procesas

1 skirsnisVidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesas

22 straipsnisVidaus kapitalas

1.  Investicinės įmonės taiko patikimas, veiksmingas ir išsamias strategijas ir procesus, siekdamos nuolat vertinti ir užtikrinti vidaus kapitalo, kurį jos laiko pakankamu atitinkamo pobūdžio ir lygio rizikai, kuri joms kyla arba gali kilti, padengti, sumas, rūšis ir paskirstymą.

2.  1 dalyje nurodytos strategijos ir procesai nuolat viduje tikrinami, siekiant užtikrinti, kad jie liktų visapusiški ir proporcingi atitinkamos investicinės įmonės veiklos pobūdžiui, mastui ir sudėtingumui.

2 skirsnis

Vidaus valdymas, skaidrumas, rizikos vertinimas ir atlygis

23 straipsnisVertinimas taikant šį skirsnį

1.  Taikant šį skirsnį, valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės kasmet pagal a ir b punktus vertintų, ar atitinka [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas:

a)  remdamasi dvejų metų, buvusių prieš pat atitinkamus finansinius metus, laikotarpio skaičiais investicinė įmonė nustato, ar atitinka [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 12 straipsnio 1 dalies c–g punktuose nustatytas sąlygas;

b)  remdamasi to paties laikotarpio skaičiais investicinė įmonė nustato, ar skaičiuojant vidutiniškai viršija ribas, nustatytas [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 12 straipsnio 1 dalies a, b, h ir i punktuose.

2.  Kai remdamasi 1 dalyje nurodytu vertinimu investicinė įmonė nustato, kad atitinka visas [Reglamento (ES) Nr. ---/----] 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, šis skirsnis netaikomas.

3.  Investicinė įmonė, remdamasi 1 dalyje nurodytu vertinimu nustačiusi, kad neatitinka visų [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 12 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų, šio skirsnio pradeda laikytis nuo finansinių metų, einančių po finansinių metų, kuriais atliktas tas vertinimas.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad šis skirsnis investicinėms įmonėms būtų taikomas individualiai ir grupių lygmeniu.

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės, kurioms taikomas šis skirsnis, šio skirsnio reikalavimus įgyvendintų savo patronuojamosiose įmonėse, kurios yra finansų įstaigos, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 4 straipsnio 13 dalyje, įskaitant tas, kurios įsteigtos trečiosiose valstybėse, išskyrus atvejus, kai patronuojančioji įmonė Sąjungoje kompetentingoms institucijoms gali įrodyti, kad taikyti šį skirsnį yra neteisėta pagal trečiosios valstybės, kurioje įsteigtos tos patronuojamosios įmonės, įstatymus.

5.  Kompetentingos institucijos gali nustatyti trumpesnį nei dvejų metų laikotarpį, nurodytą šio straipsnio 1 dalyje, jeigu įvykdytos abi šios sąlygos:

a)  investicinės įmonės verslas iš esmės pasikeitė ir

b)  dėl a punkto investicinė įmonė atitinka [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

6.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose nustato šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto vidurkio apskaičiavimo metodą. EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [šios direktyvos įsigaliojimo data].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

24 straipsnisVidaus valdymas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės turėtų patikimą valdymo tvarką, įskaitant visas šias priemones:

a)  aiškią organizacinę struktūrą su tiksliai apibrėžta, skaidria ir nuoseklia atsakomybe;

b)  veiksmingus rizikos, kuri investicinei įmonei kyla arba gali kilti, nustatymo, valdymo, stebėsenos ir pranešimo apie tokią riziką procesus;

c)  tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas administracines ir apskaitos procedūras;

d)  atlygio politiką ir praktiką, atitinkančias patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir skatinančias tokį valdymą.

2.  Nustatant 1 dalyje nurodytą tvarką, atsižvelgiama į šios direktyvos 26–31 straipsniuose ir Direktyvos 2014/65/ES 9 straipsnyje nustatytus kriterijus.

3.  1 dalyje nurodyta tvarka yra visapusiška ir proporcinga investicinės įmonės verslo modeliui ir veiklai būdingos rizikos pobūdžiui, mastui bei sudėtingumui.

4.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus siekdama tiksliai nustatyti 1 dalyje nurodytos valdymo tvarkos taikymo turinį. EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [dvylika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnių.

25 straipsnisInformacijos atskleidimas pagal valstybę

1.  Valstybės narės reikalauja, kad investicinės įmonės pagal valstybes nares ir trečiąsias valstybes, kuriose investicinės įmonės turi filialą arba patronuojamąją įmonė, kuri yra finansų įstaiga, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 26 punkte, kasmet atskleistų šią informaciją:

a)    visų patronuojamųjų įmonių ir filialų pavadinimą, veiklos pobūdį ir vietą;

b)    apyvartą;

c)    darbuotojų skaičių visos darbo dienos ekvivalentais;

d)    pelną arba nuostolius nesumokėjus mokesčių;

e)    pelno arba nuostolių mokestį;

f)    gautas valstybės subsidijas.

2.  1 dalyje nurodyta informacija audituojama pagal Direktyvą 2006/43/EB ir skelbiama, jeigu įmanoma, kaip tos investicinės įmonės metinių finansinių ataskaitų arba, kai taikytina, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų priedas.

26 straipsnisRizikos vertinimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės valdymo organas tvirtintų ir reguliariai peržiūrėtų investicinės įmonės norimos prisiimti rizikos ir rizikos, kuri investicinei įmonei kyla arba gali kilti, valdymo, stebėsenos ir mažinimo strategiją ir politiką, atsižvelgiant į investicinės įmonės makroekonominę aplinką ir verslo ciklą.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad valdymo organas skirtų pakankamai laiko, kad būtų užtikrinta, jog būtų tinkamai apsvarstyta 1 dalyje nurodyta rizika, taip pat kad jis skirtų pakankamai išteklių investicinei įmonei kylančiai visai reikšmingai rizikai valdyti.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės nustatytų atskaitomybės valdymo organui ryšius, apimančius visą reikšmingą riziką ir visą rizikos valdymo politiką bei jos pakeitimus.

4.  Valstybės narės reikalauja, kad visos 30 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų neatitinkančios investicinės įmonės įsteigtų rizikos komitetą, kurį sudarytų valdymo organo nariai, atitinkamoje investicinėje įmonėje neatliekantys jokios vykdomosios funkcijos.

Pirmoje pastraipoje nurodyto rizikos komiteto nariai turi tinkamų žinių, įgūdžių ir kompetencijos, kad visiškai suprastų, valdytų ir stebėtų investicinės įmonės rizikos strategiją ir jai priimtiną riziką. Jie užtikrina, kad rizikos komitetas valdymo organui patartų dėl investicinės įmonės bendros esamos ir būsimos priimtinos rizikos bei strategijos ir padėtų valdymo organui prižiūrėti, kaip tą strategiją įgyvendina vyresnioji vadovybė. Bendra atsakomybė už įmonės rizikos strategiją ir politiką tenka valdymo organui.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad valdymo organas, atliekantis priežiūros funkciją, ir, jeigu įsteigtas, to valdymo organo rizikos komitetas turėtų prieigą prie informacijos apie riziką, kuri įmonei kyla arba gali kilti.

27 straipsnisKlientams kylanti rizika, rinkai kylanti rizika ir įmonei kylanti rizika

1.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad investicinės įmonės turėtų patikimas toliau išvardytų veiksnių nustatymo, vertinimo, valdymo ir stebėsenos strategijas, politiką, procesus ir sistemas:

a)  reikšmingų klientams kylančios rizikos šaltinių bei padarinių;

b)  reikšmingų rinkai kylančios rizikos šaltinių bei padarinių;

c)  investicinei įmonei kylančios rizikos, visų pirma rizikos, kylančios dėl jos prekybos veiklos, kai ji sandorius vykdo savo sąskaita, taip pat koncentracijos rizikos, kylančios dėl individualių klientų ir susijusių klientų grupių pozicijų;

d)  likvidumo rizikos per atitinkamus laikotarpius, įskaitant vienos dienos laikotarpį, siekiant užtikrinti, kad investicinė įmonė išlaikytų pakankamo dydžio likvidumą.

Strategijos, politika, procesai ir sistemos yra proporcingi investicinės įmonės sudėtingumui, rizikos profiliui, veiklos apimčiai ir valdymo organo nustatytai priimtinai rizikai bei atspindi investicinės įmonės svarbą kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje ji vykdo veiklą.

2.  Nukrypstant nuo 23 straipsnio, 1 dalies a, c (kiek tai susiję su koncentracijos rizika) ir d punktai taikomi investicinėms įmonėms, atitinkančioms [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas.

3.  Komisijai pagal 54 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant išsamiau nustatyti informaciją, kuria būtų užtikrinta, kad investicinių įmonių strategijos, politika, procesai ir sistemos būtų patikimi. Juose Komisija atsižvelgia į pokyčius finansų rinkose, visų pirma naujų finansinių produktų atsiradimą, apskaitos standartų pokyčius ir pokyčius, kurie palengvina priežiūros praktikos konvergenciją.

28 straipsnisAtlygio politika

1.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad investicinės įmonės, nustatydamos ir taikydamos savo atlygio politiką vyresniajai vadovybei, riziką prisiimantiems darbuotojams, kontrolės funkcijas atliekantiems darbuotojams ir visiems darbuotojams, kurių bendras atlygis yra lygus bent mažiausiam atlygiui, kurį gauna vyresnioji vadovybė arba riziką prisiimantys darbuotojai, ir kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį investicinės įmonės arba jos valdomo turto rizikos profiliui, laikytųsi toliau išvardytų principų:

a)  atlygio politika yra aiškiai patvirtinta dokumentais ir proporcinga investicinės įmonės dydžiui, vidaus organizacinei struktūrai ir pobūdžiui, taip pat jos veiklos apimčiai ir sudėtingumui;

aa)  atlygio politika yra nediskriminacinė, t. y. už tokį pat ar panašų darbą atlyginama vienodai nepaisant lyties;

b)  atlygio politika atitinka patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir ja skatinamas toks valdymas;

ba)  vykdant atlygio politiką ne tik atsižvelgiama į trumpalaikį pelningumą, bet ir į ilgalaikį priimtų investavimo sprendimų poveikį;

c)  atlygio politika apima priemones, kuriomis vengiama interesų konfliktų, skatinamas atsakingas profesinis elgesys, rizikos suvokimas ir apdairus rizikavimas;

d)  valdymo organas, atliekantis priežiūros funkciją, patvirtina ir periodiškai persvarsto atlygio politiką ir prisiima bendrą atsakomybę už jos įgyvendinimą;

e)  kontrolės funkcijos atlieka centralizuotą ir nepriklausomą atlygio politikos įgyvendinimo vidaus peržiūrą;

f)  darbuotojai, vykdantys kontrolės funkcijas, yra nepriklausomi nuo verslo padalinių, kuriuos jie prižiūri, turi atitinkamus įgaliojimus ir jų atlygis priklauso nuo su jų funkcijomis susietų tikslų įvykdymo, neatsižvelgiant į veiklos sričių, kurias jie kontroliuoja, rezultatus;

g)  už rizikos valdymą ir atitikties kontrolę atsakingų vyresniųjų pareigūnų atlygį tiesiogiai prižiūri atlygio komitetas, nurodytas 31 straipsnyje, arba, jei toks komitetas nėra įsteigtas, valdymo organas, atliekantis priežiūros funkciją;

h)  atlygio politikoje, atsižvelgiant į nacionalines atlygio nustatymo nuostatas, aiškiai atskiriami kriterijai, taikomi nustatant:

i)   pagrindinį fiksuotąjį atlygį, kuris pirmiausia atspindi atitinkamą profesinę patirtį ir organizacinę atsakomybę, kuri nustatyta darbuotojo darbo apraše, pridedamame prie įdarbinimo sąlygų;

ii)   kintamąjį atlygį, kuris atspindi tvarius ir pagal riziką pakoreguotus darbuotojo veiklos rezultatus, taip pat veiklos rezultatus, viršijančius darbuotojo darbo apraše reikalaujamus veiklos rezultatus;

i)  fiksuotoji dalis sudaro pakankamai didelę viso atlygio dalį, kad būtų galima vykdyti visiškai lanksčią politiką, susijusią su kintamosiomis atlygio dalimis, įskaitant galimybę nemokėti kintamosios atlygio dalies.

2.  1 dalies i punkto taikymo tikslais valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės savo atlygio politikoje nustatytų tinkamą fiksuotosios viso atlygio dalies ir kintamosios viso atlygio dalies santykį, atsižvelgiant į investicinės įmonės verslo veiklą ir susijusią riziką, taip pat į poveikį, kurį investicinės įmonės rizikos profiliui daro 1 dalyje nurodyti įvairių kategorijų asmenys.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės taikytų 1 dalyje nurodytus principus taip, kad tai atitiktų jų dydį ir vidaus organizacinę struktūrą, taip pat jų veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą.

4.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir jais nustato tinkamus kriterijus, pagal kuriuos nustatomos asmenų, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį investicinės įmonės rizikos profiliui, kaip nurodyta 1 dalyje, kategorijos. EBI ir ESMA deramai atsižvelgia į 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendaciją 2009/384/EB dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos ir esamas atlyginimo gaires pagal KIPVPS, AIFVD ir FPRD II ir siekiam kuo labiau sumažinti esamų nuostatų skirtumus.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [devyni mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

29 straipsnis

Nepaprastąją viešąją finansinę paramą gaunančios investicinės įmonės

Valstybės narės užtikrina, kad, kai investicinės įmonės gauna nepaprastąją viešąją finansinę paramą, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte, jos nemokėtų kintamosios atlygio dalies.

30 straipsnisKintamasis atlygis

1.  Valstybės narės užtikrina, kad bet koks investicinės įmonės vyresniajai vadovybei, riziką prisiimantiems darbuotojams, kontrolės funkcijas atliekantiems darbuotojams, visiems darbuotojams, kurie gauna atlygį, priskiriamą vyresniosios vadovybės atlygių grupei, ir riziką prisiimantys darbuotojai, kurių profesinė veikla turi reikšmingą poveikį investicinės įmonės arba jos valdomo turto rizikos profiliui, skiriamas ir mokamas kintamasis atlygis atitiktų visus šiuos reikalavimus:

a)  kai kintamasis atlygis yra susietas su veiklos rezultatais, visa kintamojo atlygio suma yra pagrįsta konkretaus asmens bei atitinkamo verslo padalinio veiklos rezultatų ir bendrų įstaigos rezultatų vertinimu;

b)  vertinant konkretaus asmens veiklos rezultatus atsižvelgiama ir į finansinius, ir į nefinansinius kriterijus;

c)  a punkte nurodytas veiklos rezultatų vertinimas yra pagrįstas kelerių metų laikotarpiu, atsižvelgiant į investicinės įmonės verslo ciklą ir jos verslo riziką;

d)  kintamasis atlygis nedaro poveikio investicinės įmonės gebėjimui užtikrinti patikimą kapitalo bazę;

e)  nėra garantuoto kintamojo atlygio, išskyrus tokį atlygį naujiems darbuotojams ir tik pirmaisiais naujų darbuotojų darbo metais;

f)  su ankstyvu darbo sutarties nutraukimu susijusios išmokos nustatomos atsižvelgiant į veiklos rezultatus, asmens pasiektus per tam tikrą laiką, ir jomis neatlyginama už prastus rezultatus arba nusižengimus;

g)  su kompensacija arba išpirkimu pagal ankstesnėje darbovietėje sudarytas sutartis susiję atlygio paketai yra suderinti su ilgalaikiais investicinės įmonės interesais;

h)  veiklos rezultatų vertinimas, naudojamas kintamųjų atlygio dalių fondams apskaičiuoti, apima visų rūšių dabartinę ir būsimą riziką, ir jį atliekant atsižvelgiama į kapitalo sąnaudas ir reikalaujamą likvidumą pagal Reglamentą (ES) ---/----[IFR];

i)  skiriant kintamąsias atlygio dalis investicinėje įmonėje atsižvelgiama į visų rūšių dabartinę ir būsimą riziką;

j)  bent 40 % kintamojo atlygio sudaro bet kurios šios priemonės:

1)  akcijos arba lygiavertės nuosavybės dalys, atsižvelgiant į atitinkamos investicinės įmonės teisinę struktūrą;

2)  su akcijomis susijusios priemonės arba lygiavertės nepiniginės priemonės, atsižvelgiant į atitinkamos investicinės įmonės teisinę struktūrą;

3)  papildomos 1 lygio priemonės ar 2 lygio priemonės arba kitos priemonės, kurios gali būti visiškai konvertuotos į bendro 1 lygio nuosavo kapitalo priemones arba nurašytos ir kurios tinkamai atspindi veiklą tęsti besitikinčios investicinės įmonės kredito kokybę;

ja)  nukrypstant nuo j punkto, jei investicinė įmonė neišleidžia nė vienos iš tame punkte nurodytų priemonių, nacionalinės kompetentingos institucijos gali patvirtinti alternatyvias priemones, kuriomis siekiama tų pačių tikslų;

k)  bent 50 % kintamojo atlygio atidedama laikotarpiui, kurio trukmė – ▌penkeri metai, atsižvelgiant į investicinės įmonės verslo ciklą, jos veiklos pobūdį, riziką ir konkretaus asmens veiklą, išskyrus atvejus, kai kintamąjį atlygį sudaro itin didelė suma, – tokiu atveju turi būti atidedama bent 60 % kintamojo atlygio;

l)  iki 100 % kintamojo atlygio sumažinama, kai investicinės įmonės finansinės veiklos rezultatai yra pablogėję arba neigiami, be kita ko, taikant sumažinimo arba susigrąžinimo sistemas, atsižvelgiant į investicinės įmonės nustatytus kriterijus, visų pirma apimančius aplinkybes, kai konkretus asmuo:

i) dalyvavo veikloje, dėl kurios investicinė įmonė patyrė didelių nuostolių, arba buvo už ją atsakingas;

ii) nebelaikomas kompetentingu ir tinkamu;

m)  savo nuožiūra sukauptos pensijų išmokos atitinka investicinės įmonės verslo strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus.

2.  Taikant 1 dalį, kompetentingos institucijos užtikrina, kad:

a)  28 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys nesinaudotų asmeninėmis rizikos draudimo strategijomis ar su atlygiu bei atsakomybe susijusiu draudimu ir taip nepakenktų 1 dalyje nurodytų principų taikymui;

b)  kintamasis atlygis nebūtų mokamas finansinėmis priemonėmis ar būdais, kuriais būtų sudarytos sąlygos netaikyti šios direktyvos arba Reglamento (ES) ---/----[IFR].

3.  Taikant 1 dalies j punktą, jame nurodytoms priemonėms taikoma tinkama užlaikymo politika, skirta asmens paskatoms su investicinės įmonės, jos kreditorių ir klientų ilgesnio laikotarpio interesais suderinti. Valstybės narės arba jų kompetentingos institucijos gali nustatyti tų priemonių rūšių ir struktūros apribojimus arba uždrausti tam tikras priemones naudoti kintamajam atlygiui mokėti.

Taikant 1 dalies k punktą, į atidėtą kintamąjį atlygį teisės suteikiamos ne greičiau kaip taikant pro rata principą.

Taikant 1 dalies m punktą, kai darbuotojas išeina iš darbo investicinėje įmonėje nesuėjus pensiniam amžiui, savo nuožiūra sukauptas pensijos išmokas investicinė įmonė laiko penkerių metų laikotarpį j punkte nurodytų priemonių forma. Darbuotojui sulaukus pensinio amžiaus, savo nuožiūra sukauptos pensijos išmokos darbuotojui išmokamos j punkte nurodytų priemonių forma, tam darbuotojui taikant penkerių metų užlaikymo laikotarpį.

4.  1 dalies j ir k punktai ir 3 dalies trečia pastraipa netaikomi:

a)  investicinei įmonei, kurios balansinio ir nebalansinio turto vertė per ketverių metų laikotarpį prieš pat konkrečius finansinius metus vidutiniškai buvo ne daugiau kaip 100 mln. EUR;

b)  asmeniui, kurio metinis kintamasis atlygis neviršija 50 000 EUR ir nesudaro daugiau kaip vieno ketvirtadalio to asmens bendro metinio atlygio.

Nukrypstant nuo a punkto, kompetentingos institucijos gali nuspręsti, kad investicinėms įmonėms, kurių turto vertė neviršija a punkte nustatytos ribinės vertės, dėl jų veiklos pobūdžio ir apimties, vidaus organizacinės struktūros arba, kai taikytina, grupės, kuriai jos priklauso, ypatybių nukrypti leidžianti nuostata nėra taikoma.

Nukrypstant nuo b punkto, kompetentingos institucijos gali nuspręsti, kad asmenims, kurių metinis kintamasis atlygis neviršija b punkte nustatytų ribinių verčių, dėl nacionalinės rinkos specifikos, susijusios su atlygio praktika, arba dėl tų asmenų atsakomybės ir pareigybės pobūdžio nukrypti leidžianti nuostata nėra taikoma.

5.  Valstybės narės reikalauja, kad investicinės įmonės šiame straipsnyje išdėstytas nuostatas taikytų atlygiui, skiriamam už suteiktas paslaugas arba veiklos rezultatus po finansinių metų, kuriais vyko 23 straipsnio 1 dalyje nustatytas vertinimas.

6.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir jais nustato priemonių klases, atitinkančias 1 dalies j punkto 3 papunktyje nustatytas sąlygas.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [devyni mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

31 straipsnisAtlygio komitetas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad ▌investicinės įmonės, neatitinkančios 30 straipsnio 4 dalyje nustatytų kriterijų, įsteigtų atlygio komitetą. Tame atlygio komitete užtikrinama lyčių pusiausvyra ir jis kompetentingai ir nepriklausomai vertina atlygio politiką, praktiką ir paskatas, sukurtas siekiant valdyti riziką, kapitalą ir likvidumą. Įmonių grupėje atlygio komitetas gali būti visos grupės atlygio komitetas.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad ▌atlygio komitetas būtų atsakingas už sprendimų dėl atlygio, įskaitant tuos sprendimus, kurie turi poveikį atitinkamos investicinės įmonės rizikai ir rizikos valdymui ir kuriuos turi priimti valdymo organas, rengimą. Atlygio komiteto pirmininkas ir nariai yra valdymo organo nariai, kurie neatlieka jokios vykdomosios funkcijos atitinkamoje investicinėje įmonėje. Kai atstovavimas darbuotojams valdymo organe nustatytas nacionalinėje teisėje, atlygio komitete yra vienas ar keli darbuotojų atstovai.

3.  Rengdamas 2 dalyje nurodytus sprendimus, atlygio komitetas atsižvelgia į viešąjį interesą ir ilgalaikius investicinės įmonės akcininkų, investuotojų ir kitų suinteresuotųjų subjektų interesus.

32 straipsnisAtlygio politikos priežiūra

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos rinktų informaciją, atskleidžiamą pagal [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 51 straipsnio c, d ir f punktus, ir tą informaciją naudotų lyginamajai atlygio tendencijų ir praktikos analizei atlikti. Kompetentingos institucijos tą informaciją teikia EBI.

2.  EBI informaciją, gautą iš kompetentingų institucijų pagal 1 dalį, naudoja lyginamajai atlygio tendencijų ir praktikos analizei atlikti Sąjungos lygmeniu.

3.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, paskelbia patikimos atlygio politikos taikymo gaires. Tose gairėse atsižvelgiama bent į 28–31 straipsniuose nurodytus reikalavimus ir patikimos atlygio politikos principus, išdėstytus Komisijos rekomendacijoje 2009/384/EB[24].

4.  Valstybės narės užtikrina, kad gavusios prašymą investicinės įmonės kompetentingoms institucijoms pateiktų informaciją apie fizinių asmenų, kurių atlygis per finansinius metus sudaro 1 mln. EUR ar daugiau, pagal 1 mln. EUR atlygio grupes, skaičių kiekvienoje investicinėje įmonėje, įskaitant informaciją apie jų atsakomybės sritis, taip pat apie susijusią verslo sritį ir pagrindinius darbo užmokesčio, premijos, ilgalaikės premijos ir pensijos įmokos elementus. Kompetentingos institucijos tą informaciją perduoda EBI, o ši skelbia apibendrintą informaciją pagal buveinės valstybes nares, naudodama bendrą ataskaitų teikimo formą. EBI, konsultuodamasi su ESMA, gali parengti gaires, skirtas šios dalies įgyvendinimui palengvinti ir surinktos informacijos nuoseklumui užtikrinti.

32a straipsnis

EBI ataskaita dėl su ASV susijusios rizikos

EBI parengia ataskaitą dėl techninių kriterijų, susijusių su dalyvavimu veikloje, kuri yra iš esmės susijusi su aplinkosaugos, socialiniais ir valdymo (ASV) tikslais ir skirtų rizikos peržiūrai priežiūros tikslais ir tos rizikos vertinimo procesui, taikymo siekiant įvertinti galimus tokios rizikos šaltinius ir poveikį įmonėms, atsižvelgiant į ASV sistematiką [jei yra, pridėti nuorodą į teisės akto tekstą].

Pirmoje pastraipoje nurodytą EBI ataskaitą sudaro bent:

a)  su ASV susijusios rizikos, fizinės rizikos ir pertvarkos rizikos apibrėžtys, įskaitant riziką, susijusią su turto nuvertėjimu dėl reguliavimo pokyčių, kokybiniai ir kiekybiniai kriterijai ir rodikliai, svarbūs vertinant tokią riziką, taip pat metodika, taikoma vertinant, ar tokia rizika gali kilti trumpuoju, vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu ir ar ji gali daryti reikšmingą finansinį poveikį investicinei įmonei;

b)  įvertinimas, ar dėl didelės konkretaus turto koncentracijos gali padidėti investicinės įmonės su ASV susijusi rizika, fizinė rizika ir pertvarkos rizika;

c)  procesų, kuriuos investicinė įmonė gali vykdyti siekdama nustatyti, įvertinti ir suvaldyti su ASV susijusią riziką, fizinę riziką ir pertvarkos riziką, aprašas;

d)  kriterijai, parametrai ir rodikliai, kuriuos priežiūros institucijos ir įstaigos priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso tikslais gali naudoti trumpalaikės, vidutinės trukmės ir ilgalaikės su ASV susijusios rizikos poveikiui įvertinti.

EBI savo išvadas pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai iki [praėjus dvejiems metams nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].

Remdamasi šia ataskaita, EBI prireikus gali priimti gaires, kad būtų nustatyti su ASV rizika susiję kriterijai, skirti priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesui, kurį vykdant atsižvelgiama į šioje dalyje nurodytos EBI ataskaitos išvadas.

3 skirsnis

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas

33 straipsnisPriežiūrinis tikrinimas ir vertinimas

1.  Kompetentingos institucijos tikrina tvarką, strategijas, procesus ir mechanizmus, investicinių įmonių įdiegtus siekiant laikytis šios direktyvos ir [Reglamento (ES) ---/----[IFR], ir, siekdamos užtikrinti patikimą tų įmonių rizikos valdymą ir padengimą, vertina visus šiuos aspektus:

a)  27 straipsnyje nurodytą riziką;

b)  geografinę investicinės įmonės pozicijų padėtį;

c)  investicinės įmonės verslo modelį;

d)  sisteminės rizikos vertinimą, atsižvelgiant į sisteminės rizikos nustatymą ir apskaičiavimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 23 straipsnį arba ESRV rekomendacijas;

da)  tinklų ir informacinių sistemų, kurias savo veikloje naudoja investicinės įmonės, kad užtikrintų savo procesų ir duomenų slaptumą, vientisumą ir prieinamumą, saugumui keliamą riziką;

e)    palūkanų normos riziką, investicinėms įmonėms kylančią dėl ne prekybos knygos veiklos;

f)    investicinių įmonių valdymo tvarką ir valdymo organo narių gebėjimą vykdyti savo pareigas.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos nustatytų 1 dalyje nurodyto tikrinimo ir vertinimo dažnumą ir intensyvumą, atsižvelgdamos į atitinkamos investicinės įmonės dydį, sisteminę svarbą, veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, taip pat į proporcingumo principą.

Kompetentingos institucijos atlieka šio straipsnio 1 dalyje nurodytą patikrinimą siekdamos nustatyti, ar investicinės įmonės atitinka [Reglamento (ES) ---/----* [IFR] 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, tik jei jos nusprendžia, kad toks patikrinimas būtinas dėl tų įmonių veiklos dydžio, sisteminės svarbos, pobūdžio, masto ir sudėtingumo.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai atlikus tikrinimą matyti, kad investicinė įmonė gali kelti sisteminę riziką, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 23 straipsnyje, kompetentingos institucijos nedelsdamos informuotų EBI apie tokio tikrinimo rezultatus.

4.  Kompetentingos institucijos imasi tinkamų veiksmų, kai atlikus 1 dalies e punkte nurodytą tikrinimą ir vertinimą nustatoma, kad dėl staigaus ir netikėto palūkanų normų pokyčio pagal bet kurį iš šešių priežiūrinių sukrėtimų scenarijų, taikomų palūkanų normoms, kaip nustatyta Komisijos deleguotajame reglamente, priimtame pagal Direktyvos 2013/36/ES 98 straipsnio 5 dalį, investicinės įmonės nuosavo kapitalo ekonominė vertė sumažėjo daugiau kaip 15 % jos 1 lygio kapitalo.

5.  Atlikdamos 1 dalies f punkte nurodytą tikrinimą ir vertinimą, kompetentingos institucijos turi galimybę susipažinti su valdymo organo ir jo komitetų posėdžių darbotvarkėmis, protokolais ir patvirtinamaisiais dokumentais, taip pat su valdymo organo veiklos rezultatų vidaus ar išorės vertinimo rezultatais.

6.  Komisijai pagal 54 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant išsamiau nustatyti informaciją, kuria būtų užtikrinta, kad investicinių įmonių tvarka, strategijomis, procesais ir mechanizmais būtų užtikrintas patikimas jų rizikos valdymas ir padengimas. Juose Komisija atsižvelgia į pokyčius finansų rinkose, visų pirma naujų finansinių produktų atsiradimą, apskaitos standartų pokyčius ir pokyčius, kurie palengvina priežiūros praktikos konvergenciją.

34 straipsnisNuolatinis leidimo taikyti vidaus modelius tikrinimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos reguliariai ir bent kas trejus metus tikrintų, kaip investicinės įmonės laikosi reikalavimų, susijusių su leidimu taikyti vidaus modelius, kaip nurodyta [Reglamento (ES) ---/----] 22 straipsnyje. Kompetentingos institucijos visų pirma atsižvelgia į investicinės įmonės verslo pokyčius, taip pat į tai, kaip tie modeliai taikomi naujiems produktams, ir tikrina bei vertina, ar investicinė įmonė tų modelių atžvilgiu taiko gerai parengtus ir naujausius metodus bei praktiką. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad nustatyti investicinės įmonės vidaus modelių esminiai trūkumai, susiję su rizikos padengimu, būtų ištaisyti, arba imasi veiksmų jų padariniams sumažinti, be kita ko, reikalaudamos papildomo kapitalo arba nustatydamos didesnius multiplikatoriaus koeficientus.

2.  Kai, taikant rinkai kylančios rizikos vidaus modelius, daugelis užfiksuotų nukrypimų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 366 straipsnyje, rodo, kad modeliai nėra arba nebėra tikslūs, kompetentingos institucijos panaikina leidimą taikyti vidaus modelius arba nustato tinkamas priemones, kuriomis užtikrinama, kad tie modeliai būtų nedelsiant ir per nustatytą terminą patobulinti.

3.  Kai investicinei įmonei suteiktas leidimas taikyti vidaus modelius nebeatitinka tų modelių taikymo reikalavimų, kompetentingos institucijos reikalauja arba įrodyti, kad neatitikties reikalavimams poveikis yra nereikšmingas, arba pateikti planą, kaip tų reikalavimų vėl bus laikomasi, ir galutinį terminą, iki kurio jų vėl bus laikomasi. Kompetentingos institucijos reikalauja patobulinti pateiktą planą, jeigu mažai tikėtina, kad tą planą įvykdžius bus visiškai laikomasi reikalavimų, arba jeigu galutinis terminas yra netinkamas.

Valstybės narės užtikrina, kad kai mažai tikėtina, kad investicinė įmonė iki nustatyto galutinio termino vėl laikysis reikalavimų, arba kai investicinė įmonė tinkamai neįrodė, kad neatitikties reikalavimams poveikis yra nereikšmingas, kompetentingos institucijos panaikintų leidimą taikyti vidaus modelius arba leistų juos taikyti tik tose srityse, kuriose laikomasi reikalavimų arba kuriose iki tinkamo galutinio termino galima užtikrinti atitiktį reikalavimams.

4.  EBI analizuoja investicinių įmonių vidaus modelius ir tai, kaip investicinės įmonės, taikančios vidaus modelius, vertina panašią riziką ar pozicijas.

Siekiant skatinti nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią priežiūros praktiką, EBI, remdamasi ta analize ir laikydamasi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsnio, parengia gaires, kuriose nustato lyginamuosius kriterijus, kaip investicinės įmonės turėtų taikyti vidaus modelius ir kaip taikant tuos vidaus modelius turėtų būti vertinama panaši rizika ar pozicijos.

Valstybės narės ragina kompetentingas institucijas atliekant 1 dalyje nurodytą tikrinimą atsižvelgti į tą analizę ir tas gaires.

4 skirsnis

Priežiūros priemonės ir įgaliojimai

35 straipsnisPriežiūros priemonės

Kompetentingos institucijos reikalauja, kad investicinės įmonės ankstyvame etape imtųsi priemonių, būtinų šioms problemoms spręsti:

a)  investicinė įmonė neatitinka šios direktyvos arba [Reglamento (ES) ---/----[IFR] reikalavimų;

b)  kompetentingos institucijos turi įrodymų, kad investicinė įmonė per būsimus 12 mėnesių greičiausiai pažeis [Reglamentą (ES) ---/----[IFR] arba nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva.

36 straipsnisPriežiūros įgaliojimai

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų visus būtinus priežiūros įgaliojimus ir, vykdydamos savo funkcijas, galėtų proporcingai įsikišti į investicinių įmonių veiklą.

2.  Taikant 33 straipsnį, 34 straipsnio 3 dalį ir 35 straipsnį, taip pat taikant [Reglamentą (ES) ---/----[IFR], kompetentingos institucijos turi šiuos įgaliojimus:

a)  reikalauti, kad investicinės įmonės turėtų papildomo kapitalo, didesnio, nei reikalaujama pagal [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 11 straipsnį, šios direktyvos 37 straipsnyje nustatytomis sąlygomis, arba pakoreguoti kapitalą, reikalaujamą iš esmės pasikeitus tų investicinių įmonių verslui;

b)  reikalauti sustiprinti tvarką, procesus, mechanizmus ir strategijas, įdiegtus pagal 22 ir 24 straipsnius;

c)  reikalauti iš investicinių įmonių pateikti priežiūros reikalavimų pagal šią direktyvą ir [Reglamentą (ES) ---/----[IFR] vykdymo planą, nustatyti galutinį to plano įgyvendinimo terminą, kuris neturi viršyti vienų metų, ir reikalauti tą planą patobulinti taikymo srities ir galutinio termino atžvilgiu;

d)  reikalauti, kad investicinės įmonės vykdytų specialią atidėjinių politiką arba taikytų turto valdymo tvarką kapitalo reikalavimų atžvilgiu;

e)  uždrausti arba apriboti investicinių įmonių veiklą, sandorius ar tinklus arba reikalauti nutraukti veiklą, kuri kelia pernelyg didelę riziką investicinės įmonės finansiniam patikimumui;

f)  reikalauti sumažinti investicinių įmonių veiklai, produktams ir sistemoms, įskaitant trečiosioms šalims perduotą vykdyti veiklą, būdingą riziką;

g)  reikalauti, kad investicinės įmonės ribotų kintamąjį atlygį kaip procentinę grynųjų pajamų dalį, jeigu tas atlygis nesuderinamas su patikimos kapitalo bazės išlaikymu;

h)  reikalauti, kad investicinės įmonės naudotų grynąjį pelną nuosavoms lėšoms sustiprinti;

i)  apriboti arba uždrausti investicinės įmonės atliekamą paskirstymą ar palūkanų mokėjimą akcininkams, nariams arba papildomų 1 lygio priemonių turėtojams, jeigu draudimas nereiškia, kad dėl jo investicinė įmonė neįvykdys įsipareigojimų;

j)  nustatyti papildomo ar dažnesnio ataskaitų teikimo reikalavimus, palyginti su šioje direktyvoje ir [Reglamente (ES) ---/----[IFR] nustatytais reikalavimais, įskaitant kapitalo ir likvidumo pozicijų ataskaitas;

k)  taikyti konkrečius likvidumo reikalavimus;

l)  reikalauti atskleisti papildomą informaciją ▌;

la)  reikalauti, kad investicinės įmonės sumažintų jų tinklo ir informacinių sistemų saugumui keliamą riziką ir užtikrintų savo procesų ir duomenų slaptumą, vientisumą ir prieinamumą.

Taikant j punktą, kompetentingos institucijos reikalavimus teikti papildomą informaciją arba ją teikti dažniau investicinėms įmonėms gali nustatyti, tik jeigu teiktina informacija nedubliuojama ir laikomasi vienos iš šių sąlygų:

a)  laikomasi bet kurios iš 35 straipsnio a arba b punkte nurodytų sąlygų;

b)  kompetentinga institucija mano, kad būtina rinkti 35 straipsnio b punkte nurodytus įrodymus.

ba)  papildomos informacijos reikalaujama vykdant 33 straipsnyje nurodytą investicinės įmonės priežiūros patikrinimą ir vertinimo procesą.

Dubliuojama laikoma informacija, kai kompetentinga institucija jau turi tokią pačią arba iš esmės tokią pačią informaciją, kai kompetentinga institucija tą informaciją gali sugeneruoti arba ta pati kompetentinga institucija ją gali gauti kitais būdais, nei reikalaudama, kad investicinė įmonė ją pateiktų. Kompetentinga institucija nereikalauja papildomos informacijos, kai informaciją kompetentinga institucija jau turi skirtingu formatu arba skirtingo išsamumo negu papildoma informacija, kurią reikėtų pateikti, ir tas skirtingas formatas arba išsamumas netrukdo jai sugeneruoti iš esmės panašią informaciją.

37 straipsnisPapildomo kapitalo reikalavimas

1.  36 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą papildomo kapitalo reikalavimą kompetentingos institucijos nustato, tik jeigu, remdamosi pagal 35 ir 36 straipsnius atliktais tikrinimais, padaro išvadą, kad investicinės įmonės situacija yra viena iš šių:

a)  investicinei įmonei kyla rizika arba rizikos elementai, kurių ▌pakankamai nepadengia [Reglamente (ES) ---/----[IFR] ▌nustatytas vienas iš k veiksnių;

b)  investicinė įmonė nesilaiko 22 ir 24 straipsniuose nustatytų reikalavimų, o kitomis administracinėmis priemonėmis greičiausiai nepavyktų per tinkamą laikotarpį pakankamai pagerinti tvarką, procesus, mechanizmus ir strategijas;

c)  prekybos knygos prudencinio vertinimo nepakanka, kad investicinė įmonė, nepatirdama reikšmingų nuostolių, esant įprastoms rinkos sąlygoms per trumpą laiko tarpą galėtų parduoti arba apdrausti savo pozicijas;

d)  iš pagal 34 straipsnį atlikto vertinimo matyti, kad dėl vidaus modelių, kuriuos leista taikyti, taikymo reikalavimų nesilaikymo kapitalo dydis greičiausiai bus nepakankamas;

e)  investicinė įmonė pakartotinai nenustato arba nesilaiko pakankamo papildomo kapitalo dydžio, kaip nustatyta 38 straipsnio 1 dalyje.

4.  Kompetentingos institucijos reikalauja, kad investicinės įmonės 36 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyto papildomo kapitalo reikalavimo laikymąsi užtikrintų nuosavomis lėšomis šiomis sąlygomis:

a)  bent trys ketvirtadaliai papildomo kapitalo reikalavimo padengiama 1 lygio kapitalu;

b)  bent tris ketvirtadalius 1 lygio kapitalo sudaro bendras 1 lygio nuosavas kapitalas;

c)  tos nuosavos lėšos negali būti naudojamos siekiant laikytis bet kurio iš [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 11 straipsnio a, b ir c punktuose nustatytų kapitalo reikalavimų.

5.  Kompetentingos institucijos raštu pagrindžia savo sprendimą nustatyti papildomo kapitalo reikalavimą, kaip nurodyta 36 straipsnio 2 dalies a punkte, ir aiškiai apibūdina visą šio straipsnio 1 ▌dalyje nurodytų elementų vertinimą. Šio straipsnio 1 dalies d punkte nustatytu atveju tai apima konkretų priežasčių, dėl kurių kapitalo dydis, nustatytas pagal 38 straipsnio 1 dalį, nebelaikomas pakankamu, išdėstymą.

6.  EBA, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose apibrėžia:

a)  riziką ir rizikos elementus, kurie nelaikomi padengtais k veiksniais, ir šios rizikos ir rizikos elementų orientacinius kiekybinius rodiklius ir kokybinius rizikos vertinimus, kuriuos naudoja kompetentingos institucijos, nustatytos [Reglamente (ES) ---/----[IFR];

b)  sąvoką „nepakankamai padengti“, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalies a punkte;

c)  kokiais atvejais kompetentingoms institucijoms leidžiama taikyti papildomo kapitalo reikalavimą, kai kapitalo, kuris laikytas pakankamu, sumos, rūšys ir paskirstymas yra didesni nei pagal [Reglamento (ES) ---/----[IFR] trečią dalį nustatytas investicinės įmonės kapitalo reikalavimas;

d)  papildomo kapitalo, kurį galima taikyti investicinėms įmonėms, maksimalios sumos.

EBI užtikrina, kad techninių reguliavimo standartų projektai būtų proporcingi atsižvelgiant į:

i)  investicinėms įmonėms ir kompetentingoms institucijoms tenkančią įgyvendinimo naštą;

ii)  galimybę, kad didesnis kapitalo reikalavimų, taikomų, kai investicinės įmonės nenaudoja vidaus modelių, dydis gali pateisinti mažesnių kapitalo reikalavimų nustatymą vertinant riziką ir rizikos elementus pagal 2 dalį.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [devyni mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti tuos techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

38 straipsnisRekomendacijos dėl kapitalo pakankamumo

1.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad investicinių įmonių turimas kapitalo dydis, remiantis 22 straipsniu, būtų pakankamai didesnis nei [Reglamento (ES) ---/----[IFR] trečioje dalyje ir šioje direktyvoje nustatyti reikalavimai, įskaitant 36 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytus papildomo kapitalo reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad:

a)  tie reikalavimai būtų vykdomi vykstant cikliniams ekonominiams svyravimams;

b)  investicinės įmonės kapitalu būtų galima padengti galimus nuostolius ir riziką, nustatytus vykstant priežiūrinio tikrinimo procesams.

2.  Kompetentingos institucijos reguliariai tikrina kapitalo dydį, kiekvienos investicinės įmonės nustatytą pagal 1 dalį, ir atitinkamais atvejais atitinkamai investicinei įmonei praneša to tikrinimo išvadas, įskaitant bet kokius lūkesčius, kad pagal 1 dalį nustatytas kapitalo dydis turi būti pakoreguotas. Tokiame pranešime nurodoma data, iki kurios kompetentinga institucija reikalauja atlikti korekciją.

39 straipsnisBendradarbiavimas su pertvarkymo institucijomis

1.  Kompetentingos institucijos konsultuojasi su pertvarkymo institucijomis prieš nustatydamos kokį nors papildomą kapitalą, reikalaujamą pagal 36 straipsnio 2 dalies a punktą, ir prieš pranešdamos investicinėms įmonėms apie lūkesčius dėl kapitalo dydžio koregavimo, kaip nurodyta 38 straipsnio 2 dalyje. Šiuo tikslu kompetentingos institucijos pertvarkymo institucijoms pateikia visą turimą informaciją.

2.  Kompetentingos institucijos atitinkamoms pertvarkymo institucijoms praneša apie papildomą kapitalą, reikalaujamą pagal 36 straipsnio 2 dalies a punktą, ir apie bet kokius lūkesčius dėl koregavimo pagal 38 straipsnio 2 dalį.

40 straipsnisInformacijos skelbimo reikalavimai

Valstybės narės kompetentingoms institucijoms suteikia įgaliojimus:

a)  reikalauti, kad investicinės įmonės dažniau nei kartą per metus skelbtų [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 45 straipsnyje nustatytą informaciją ir nustatytų jos skelbimo terminus;

b)  reikalauti, kad investicinės įmonės informacijai skelbti naudotų ne finansines ataskaitas, o specialias priemones ir vietas, visų pirma savo interneto svetaines;

c)  reikalauti, kad patronuojančiosios įmonės kasmet skelbtų visą savo teisinės struktūros ir investicinių įmonių grupės valdymo bei organizacinės struktūros aprašymą arba nuorodas į atitinkamą informaciją pagal šios direktyvos 24 straipsnio 1 dalį ir Direktyvos 2014/65/ES 10 straipsnį.

41 straipsnisPareiga pranešti Europos bankininkystės institucijai

1.  Kompetentingos institucijos EBI praneša apie:

a)  33 straipsnyje nurodytą savo tikrinimo ir vertinimo procesą;

b)  36–38 straipsniuose nurodytiems sprendimams priimti taikomą metodiką.

2.  EBI vertina kompetentingų institucijų pateiktą informaciją, kad didintų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso nuoseklumą. Laikydamasi proporcingumo principo ir Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 37 straipsnio EBI kompetentingų institucijų gali paprašyti pateikti papildomos informacijos, kad užbaigtų vertinimą.

EBI teikia ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai apie šio skyriaus taikymo valstybėse narėse konvergencijos laipsnį. Prireikus EBI atlieka tarpusavio vertinimą pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 30 straipsnį.

Vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 16 straipsniu EBI paskelbia kompetentingoms institucijoms skirtas gaires ir jose, atsižvelgdama į investicinių įmonių dydį, struktūrą, vidaus organizacinę struktūrą, jų veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą, išsamiau apibrėžia 1 dalyje nurodyto priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendras procedūras ir metodikas, taip pat 27 straipsnyje nurodytos rizikos vertinimo vertinimą.

3 SKYRIUS

Grupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūra

1 skirsnisGrupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūra

42 straipsnisGrupės priežiūros institucijos nustatymas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai investicinių įmonių grupės patronuojančioji įmonė yra Sąjungos patronuojančioji investicinė įmonė, grupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūrą vykdytų veiklos leidimą tai Sąjungos patronuojančiajai investicinei įmonei išdavusi kompetentinga institucija.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai investicinės įmonės patronuojančioji įmonė yra Sąjungos patronuojančioji investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba Sąjungos patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, grupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūrą vykdytų veiklos leidimą tai investicinei įmonei išdavusi kompetentinga institucija.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai dviejų ar daugiau investicinių įmonių, kurioms veiklos leidimas išduotas dviejose ar daugiau valstybių narių, patronuojančioji įmonė yra ta pati Sąjungos patronuojančioji investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba Sąjungos patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, grupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūrą vykdytų investicinės įmonės, kuriai veiklos leidimas išduotas valstybėje narėje, kurioje įsteigta investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, kompetentinga institucija.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai dviejų ar daugiau investicinių įmonių, kurioms veiklos leidimas išduotas dviejose ar daugiau valstybių narių, patronuojančiąsias įmones sudaro daugiau nei viena investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, o jų pagrindinės buveinės yra skirtingose valstybėse narėse ir kai kiekvienoje tų valstybių narių yra po investicinę įmonę, grupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūrą vykdytų investicinės įmonės, kurios bendras balansas didžiausias, kompetentinga institucija.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai dviejų arba daugiau investicinių įmonių, kurioms Sąjungoje išduotas veiklos leidimas, patronuojančioji įmonė yra ta pati Sąjungos investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba Sąjungos mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė ir nė vienai iš tų investicinių įmonių neišduotas veiklos leidimas valstybėje narėje, kurioje įsteigta investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, grupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūrą vykdytų investicinei įmonei, kurios bendras balansas didžiausias, veiklos leidimą suteikusi kompetentinga institucija.

6.  Kompetentingos institucijos bendru susitarimu gali atsisakyti taikyti 3–5 dalyse nustatytus kriterijus, kai taikyti šiuos kriterijus būtų netinkama, kad atsižvelgiant į atitinkamas investicines įmones ir jų veiklos atitinkamose valstybėse narėse svarbą būtų užtikrinta veiksminga grupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūra ir grupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūrai vykdyti gali paskirti kitą kompetentingą instituciją. Prieš priimdamos tokį sprendimą kompetentingos institucijos tais atvejais Sąjungos patronuojančiajai investicinei kontroliuojančiajai bendrovei, Sąjungos patronuojančiajai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei arba investicinei įmonei, kurios bendras balansas yra didžiausias, suteikia galimybę pateikti savo nuomonę dėl to ketinamo priimti sprendimo. Kompetentingos institucijos Komisijai ir EBI praneša apie visus tokius sprendimus.

43 straipsnisInformavimo susidarius kritinei padėčiai reikalavimai

Susidarius kritinei padėčiai, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 18 straipsnyje apibūdintą padėtį arba neigiamus pokyčius rinkose, dėl kurios gali kilti grėsmė rinkos likvidumui ir finansų sistemos stabilumui bet kurioje iš valstybių narių, kuriose investicinių įmonių grupės subjektams išduotas veiklos leidimas, pagal 42 straipsnį nustatyta grupės priežiūros institucija, laikydamasi šios antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnio, EBI, ESRV ir visoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms kuo skubiau praneša visą informaciją, būtiną jų užduotims vykdyti.

44 straipsnisPriežiūros institucijų kolegijos

1.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal 42 straipsnį nustatyta grupės priežiūros institucija įsteigtų priežiūros institucijų kolegijas, siekiant palengvinti šiame straipsnyje nurodytų užduočių vykdymą ir užtikrinti koordinavimą bei bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis.

2.  Priežiūros institucijų kolegijos užtikrina sistemą, kad grupės priežiūros institucija, EBI ir kitos kompetentingos institucijos galėtų vykdyti šias užduotis:

a)  43 straipsnyje nurodytas užduotis;

b)  užtikrinti visų kompetentingų institucijų ir EBI informacijos mainus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 21 straipsnį, taip pat visų kompetentingų institucijų ir ESMA informacijos mainus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 21 straipsnį;

c)  susitarti dėl savanoriško vienų kompetentingų institucijų užduočių ir atsakomybės perdavimo kitoms kompetentingoms institucijoms, kai tai tinkama;

d)  didinti priežiūros veiksmingumą siekdamos išvengti nebūtino priežiūros reikalavimų dubliavimo.

3.  Priežiūros institucijų kolegijos taip pat steigiamos, kai investicinių įmonių grupės, kurios patronuojančioji įmonė yra Sąjungos investicinė įmonė, Sąjungos patronuojančioji investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba Sąjungos patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, visos patronuojamosios įmonės yra trečiojoje valstybėje.

4.  Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 21 straipsnį EBI dalyvauja priežiūros institucijų kolegijų posėdžiuose.

5.  Priežiūros institucijų kolegijos narės yra šios institucijos:

a)    kompetentingos institucijos, atsakingos už investicinių įmonių grupės, kurios patronuojančioji įmonė yra Sąjungos investicinė įmonė, Sąjungos patronuojančioji investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba Sąjungos patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, patronuojamųjų įmonių priežiūrą;

b)  tam tikrais atvejais trečiųjų valstybių priežiūros institucijos, kurioms taikomi konfidencialumo reikalavimai, visų kompetentingų institucijų nuomone, lygiaverčiai nustatytiesiems šios antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnyje.

6.  Kolegijos posėdžiams pirmininkauja ir sprendimus priima pagal 42 straipsnį nustatyta grupės priežiūros institucija. Ta grupės priežiūros institucija visus kolegijos narius iš anksto visapusiškai informuoja apie tokių posėdžių organizavimą, pagrindinius svarstytinus klausimus ir nagrinėtiną veiklą. Be to, grupės priežiūros institucija visiems kolegijos nariams laiku teikia visapusišką informaciją apie sprendimus, priimtus minėtų posėdžių metu, arba apie įvykdytas priemones.

Priimdama sprendimus grupės priežiūros institucija atsižvelgia į priežiūros veiklos, kurią turėtų planuoti arba koordinuoti 5 dalyje nurodytos institucijos, svarbumą.

Kolegijų įsteigimas ir veikimas oficialiai įforminamas rašytiniais susitarimais.

7.  Bet kuri atitinkama kompetentinga institucija, nepritarianti grupės priežiūros institucijos priimtam sprendimui dėl priežiūros institucijų kolegijų veikimo, gali perduoti klausimą EBI ir paprašyti EBI pagalbos pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnį.

Kai kompetentingos institucijos nesutaria tarpusavyje dėl priežiūros institucijų kolegijų veiklos pagal šį straipsnį, EBI taip pat gali savo iniciatyva padėti kompetentingoms institucijoms pagal to reglamento 19 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą.

8.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir jais išsamiau nustato sąlygas, kuriomis priežiūros institucijų kolegijos vykdo 1 dalyje nurodytas užduotis.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [devyni mėnesiai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

45 straipsnisBendradarbiavimo reikalavimai

1.  Valstybės narės užtikrina, kad grupės priežiūros institucija ir 44 straipsnio 5 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos viena kitai teiktų visą svarbią reikalingą informaciją, įskaitant:

a)  informaciją apie investicinių įmonių grupės teisinės ir valdymo struktūros, įskaitant jos organizacinę struktūrą, aprėpiant visus reguliuojamus ir nereguliuojamus subjektus, nereguliuojamas patronuojamąsias įmones ir patronuojančiąsias įmones, taip pat apie investicinių įmonių grupei priklausančių reguliuojamų subjektų kompetentingas institucijas;

b)  informacijos rinkimo iš investicinių įmonių grupę sudarančių investicinių įmonių procedūras ir tos informacijos patikrinimo procedūras;

c)  bet kokius neigiamus pokyčius investicinėse įmonėse arba kituose investicinių įmonių grupės subjektuose, kurie galėtų rimtai pakenkti toms investicinėms įmonėms;

d)  bet kokias dideles sankcijas ir išskirtines priemones, kurių kompetentingos institucijos imasi pagal nuostatas, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva;

e)  tai, kad pagal šios direktyvos 36 straipsnį taikomas specialus kapitalo reikalavimas.

2.  Kompetentingos institucijos ir grupės priežiūros institucija pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnio 1 dalį gali kreiptis į EBI, jeigu atitinkama informacija pagal 1 dalį neperduota nepagrįstai nedelsiant arba kai prašymas bendradarbiauti, visų pirma keistis svarbia informacija, buvo atmestas arba nebuvo imtasi veiksmų per pagrįstą laiką.

EBI pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir savo iniciatyva gali padėti kompetentingoms institucijoms plėtoti nuoseklią bendradarbiavimo praktiką.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos prieš priimdamos sprendimą, kuris gali būti svarbus kitoms kompetentingoms institucijoms vykdant priežiūros užduotis, tarpusavyje konsultuotųsi dėl:

a)  investicinių įmonių grupei priklausančių investicinių įmonių akcininkų, organizacinės arba valdymo struktūros pakeitimų, kuriems padaryti reikia kompetentingų institucijų patvirtinimo arba leidimo;

b)  didelių sankcijų, kurias kompetentingos institucijos nustatė investicinėms įmonėms, arba bet kokių kitų išskirtinių priemonių, kurių imasi tos institucijos;

c)  specialių kapitalo reikalavimų, taikomų pagal 36 straipsnį.

4.  Su grupės priežiūros institucija konsultuojamasi, kai turi būti taikomos didelės sankcijos arba kompetentingos institucijos turi imtis bet kokių kitų išskirtinių priemonių, kaip nurodyta 3 dalies b punkte.

5.  Nukrypstant nuo 3 dalies, kompetentinga institucija neprivalo konsultuotis su kitomis kompetentingomis institucijomis, kai atvejai yra skubūs arba kai dėl tokių konsultacijų gali kilti pavojus jos sprendimo veiksmingumui, – tokiu atveju kompetentinga institucija kitas kompetentingas institucijas nedelsdama informuoja apie savo sprendimą nesikonsultuoti.

46 straipsnisInformacijos, susijusios su subjektais, esančiais kitose valstybėse narėse, patikrinimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai vienos valstybės narės kompetentingoms institucijoms reikia patikrinti informaciją apie investicines įmones, investicines kontroliuojančiąsias bendroves, mišrią veiklą vykdančias finansų kontroliuojančiąsias bendroves, finansų įstaigas, papildomas paslaugas teikiančias įmones, mišrią veiklą vykdančias kontroliuojančiąsias bendroves arba patronuojamąsias įmones, esančias kitoje valstybėje narėje, įskaitant patronuojamąsias įmones, kurios yra draudimo bendrovės, tos kitos valstybės narės kompetentingos institucijos tą patikrinimą atliktų pagal 2 dalį.

2.  Kompetentingos institucijos, pagal 1 dalį gavusios prašymą, imasi bet kurio iš šių veiksmų:

a)    pačios atlieka patikrinimą pagal savo kompetencija;

b)    leidžia tą prašymą pateikusioms kompetentingoms institucijoms atlikti patikrinimą

c)  paprašo auditoriaus arba eksperto skubiai ir kuo nešališkiau atlikti patikrinimą siekiant gauti trečiosios šalies įvertinimą.

Taikant a ir c punktus, prašymą pateikusioms kompetentingoms institucijoms leidžiama dalyvauti atliekant patikrinimą.

2 skirsnisInvesticinės kontroliuojančiosios bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės

47 straipsnisGrupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūros taikymas kontroliuojančiosioms bendrovėms

Valstybės narės užtikrina, kad grupės kapitalo testo reikalavimų laikymosi priežiūra būtų taikoma investicinėms kontroliuojančiosioms bendrovėms ir mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms.

48 straipsnisDirektorių kvalifikacija

Valstybės narės reikalauja, kad visi investicinės kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės valdymo organo nariai visada būtų pakankamai geros reputacijos ir turėtų pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties savo pareigoms veiksmingai atlikti.

49 straipsnisMišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės

1.  Valstybės narės numato, kad, kai investicinių įmonių grupės patronuojančioji įmonė yra mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji bendrovė, už investicinės įmonės priežiūrą atsakingos kompetentingos institucijos galėtų:

a)    reikalauti, kad mišrią veiklą vykdanti kontroliuojančioji bendrovė pateiktų joms bet kokią informaciją, kuri gali būti svarbi vykdant tos investicinės įmonės priežiūrą;

b)    vykdyti investicinės įmonės ir mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančiosios bendrovės bei jos patronuojamųjų įmonių sandorių priežiūrą ir reikalauti, kad investicinė įmonė būtų įdiegusi tinkamus rizikos valdymo procesus ir vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant patikimas ataskaitų teikimo ir apskaitos procedūras, kad būtų galima tuos sandorius nustatyti, įvertinti, stebėti ir kontroliuoti.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos pačios arba per išorės inspektorius galėtų vietoje patikrinti informaciją, kurią gavo iš mišrią veiklą vykdančių kontroliuojančiųjų bendrovių ir jų patronuojamųjų įmonių.

50 straipsnisSankcijos

Pagal šios antraštinės dalies 2 skyriaus 3 skirsnį valstybės narės užtikrina, kad investicinėms kontroliuojančiosioms bendrovėms, mišrią veiklą vykdančioms finansų kontroliuojančiosioms bendrovėms ir mišrią veiklą vykdančioms kontroliuojančiosioms bendrovėms arba jų faktiniams vadovams, kurie pažeidžia įstatymus ir kitus teisės aktus, kuriais perkeliamas šis skyrius, galėtų būti taikomos administracinės sankcijos ar kitos administracinės priemonės, kuriomis siekiama nutraukti ar sumažinti pažeidimus arba šalinti jų priežastis.

51 straipsnisTrečiųjų valstybių vykdomos priežiūros ir kitų priežiūros metodų vertinimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad, kai grupės lygmeniu nevykdoma faktinė investicinės įmonės, kurios patronuojančiosios įmonės pagrindinė buveinė yra trečiojoje valstybėje, priežiūra, kompetentingos institucijos įvertintų, ar trečiosios valstybės priežiūros institucija vykdo investicinės įmonės priežiūrą, lygiavertę priežiūrai, nustatytai šioje direktyvoje ir [Reglamento (ES) ---/----[IFR] pirmoje dalyje.

2.  Kai atlikus 1 dalyje nurodytą vertinimą padaroma išvada, kad tokia lygiavertė priežiūra nevykdoma, valstybės narės investicinei įmonei taiko šioje direktyvoje ir [Reglamente (ES) ---/----[IFR] nustatytas nuostatas arba leidžia imtis tinkamų priežiūros metodų, kuriais pasiekiami priežiūros tikslai, susiję su [Reglamente (ES) ---/----[IFR] nustatyto grupės kapitalo testo reikalavimų laikymusi. Pasikonsultavusi su kitomis dalyvaujančiomis kompetentingomis institucijomis sprendimą dėl tų priežiūros metodų priima kompetentinga institucija, kuri būtų grupės priežiūros institucija, jeigu patronuojančioji įmonė būtų įsteigta Sąjungoje. Apie visas priemones, kurių imamasi pagal šią dalį, pranešama kitoms dalyvaujančioms kompetentingoms institucijoms, EBI ir Komisijai.

3.  Kompetentinga institucija, kuri būtų grupės priežiūros institucija, jeigu patronuojančioji įmonė būtų įsteigta Sąjungoje, gali visų pirma reikalauti, kad investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė būtų įsteigta Sąjungoje, ir tai investicinei kontroliuojančiajai bendrovei arba tai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei taikyti [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 7 straipsnį.

2 straipsnisBendradarbiavimas su trečiųjų valstybių priežiūros institucijomis

Komisija Tarybai gali teikti rekomendacijas dėl derybų dėl susitarimų, sudarytinų su viena ar keliomis trečiosiomis valstybėmis dėl to, kaip prižiūrėti, ar toliau nurodytos investicinės įmonės laikosi grupės kapitalo testo reikalavimų:

a)  investicinės įmonės, kurių patronuojančiosios įmonės pagrindinė buveinė yra trečiojoje valstybėje;

b)  trečiosiose valstybėse esančios investicinės įmonės, kurių patronuojančiosios įmonės pagrindinė buveinė yra Sąjungoje.

V ANTRAŠTINĖ DALISKOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ SKELBIAMA INFORMACIJA

53 straipsnisInformacijos skelbimo reikalavimai

1.  Kompetentingos institucijos viešai skelbia visą šią informaciją:

a)  įstatymų ir kitų teisės aktų bei bendrųjų rekomendacijų tekstus, priimtus jų valstybėje narėje pagal šią direktyvą;

b)  kaip naudojamasi pasirinkimo galimybėmis ir kaip veikiama savo nuožiūra pagal šią direktyvą ir [Reglamentą (ES) ---/----[IFR];

c)  bendruosius kriterijus ir metodiką, kuriuos jos taiko vykstant 33 straipsnyje nurodytiems priežiūrinio tikrinimo bei vertinimo procesams;

d)  suvestinius statistinius pagrindinių šios direktyvos ir [Reglamento (ES) ---/----[IFR] įgyvendinimo jų valstybėje narėje aspektų duomenis, įskaitant priežiūros priemonių, kurių imtasi pagal 36 straipsnio 2 dalies a punktą, ir administracinių sankcijų, nustatytų pagal 16 straipsnį, skaičių ir pobūdį.

2.  Pagal 1 dalį skelbiama informacija yra pakankamai išsami ir tiksli, kad būtų galima iš esmės palyginti tai, kaip skirtingų valstybių narių kompetentingos institucijos taiko 1 dalies b, c ir d punktus.

3.  Informacija skelbiama bendru formatu ir reguliariai atnaujinama. Informacija prieinama bendru elektroniniu adresu.

VI ANTRAŠTINĖ DALISDELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

54 straipsnisDelegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 3 dalyje ir 33 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 3 dalyje ir 33 straipsnio 6 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 27 straipsnio 3 dalį ir 33 straipsnio 6 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

55 straipsnisĮgyvendinimo aktai

8 straipsnyje ir 11 straipsnio 7 dalyje nustatyto pradinio kapitalo sumos pakeitimas, siekiant atsižvelgti į pokyčius ekonomikos ir pinigų srityje, patvirtinamas priimant įgyvendinimo aktus laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

56 straipsnisKomiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Europos bankininkystės komitetas, įsteigtas Komisijos sprendimu 2004/10/EB[25]. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

VII ANTRAŠTINĖ DALISDIREKTYVŲ DALINIAI PAKEITIMAI

57 straipsnisDirektyvos 2013/36/ES pakeitimai

Direktyva 2013/36/ES iš dalies keičiama taip:

1)  pavadinime išbraukiami žodžiai „ir investicinių įmonių“;

2)  1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Dalykas

Šia direktyva nustatomos taisyklės dėl:

a)  galimybės verstis kredito įstaigų veikla;

b)  priežiūros įgaliojimų ir kompetentingų institucijų vykdomos prudencinės (riziką ribojančios) kredito įstaigų priežiūros priemonių;

c)  kompetentingų institucijų vykdomos prudencinės kredito įstaigų priežiūros, kuri vykdoma Reglamente (ES) Nr. 575/2013 išdėstytas taisykles atitinkančiu būdu;

d)  kompetentingoms institucijoms taikomų informacijos skelbimo reikalavimų prudencinio kredito įstaigų reguliavimo ir priežiūros srityse.“;

3)   2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Ši direktyva taikoma kredito įstaigoms.“;

b)  2 ir 3 dalys išbraukiamos;

c)  5 dalies 1 punktas išbraukiamas;

d)  6 dalis pakeičiama taip:

„6.  Subjektai, nurodyti 5 dalies 3–24 punktuose ir pagal šio straipsnio 5a ir 5b dalis priimtuose deleguotuosiuose aktuose, taikant 34 straipsnį ir VII antraštinės dalies 3 skyrių laikomi finansų įstaigomis.“;

4)  3 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  3 punktas pakeičiamas taip:

„3)  įstaiga – įstaiga, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) ---/----*[IFR] 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte“;

b)  4 punktas išbraukiamas;

5)  5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnisKoordinavimas valstybėse narėse

Valstybės narės, kuriose yra daugiau kaip viena kompetentinga institucija, vykdanti prudencinę kredito ir finansų įstaigų priežiūrą, imasi būtinų priemonių tokių institucijų veiksmų koordinavimui organizuoti.“;

6)   įterpiamas 8a straipsnis:

„8a straipsnis

Specialūs reikalavimai, taikomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytoms kredito įstaigoms išduodant veiklos leidimus

1.  Valstybės narės reikalauja, kad Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytos įmonės, jau gavusios veiklos leidimą pagal Direktyvos 2014/65/ES II antraštinę dalį, prašymą joms išduoti veiklos leidimą pagal 8 straipsnį vėliausiai pateiktų toliau nurodytomis dienomis:

a)  kai vidutinis mėnesio viso turto dydis, apskaičiuotas per dvylikos iš eilės einančių mėnesių laikotarpį, viršija 30 mlrd. EUR arba

b)  kai vidutinis mėnesio viso turto dydis, apskaičiuotas per dvylikos iš eilės einančių mėnesių laikotarpį, yra mažesnis nei 30 mlrd. EUR, o įmonė yra dalis grupės, kurioje visų grupės įmonių, kurios vykdo Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 3 ir 6 punktuose nurodytą veiklą ir kurių viso turto suma, apskaičiuota kaip dvylikos iš eilės einančių mėnesių laikotarpio vidurkis, yra mažesnė nei 30 mlrd. EUR, bendra viso turto vertė viršija 30 mlrd. EUR.

2.  1 dalyje nurodytos įmonės gali toliau vykdyti veiklą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje, kol gaus toje dalyje nurodytą veiklos leidimą.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytos įmonės, kurios [Direktyvos (ES) ---/----[IFD] įsigaliojimo data, atėmus 1 dieną] vykdo veiklą kaip investicinės įmonės, turinčios pagal Direktyvą 2014/65/ES išduotą veiklos leidimą, prašymą išduoti veiklos leidimą pagal 8 straipsnį pateikia per [1 metai + 1 diena po Direktyvos (ES) ---/----[IFD] įsigaliojimo dienos].

4.   Kai kompetentinga institucija, gavusi informaciją pagal Direktyvos 2014/65/ES [95a] straipsnį, nustato, kad įmonei pagal šios direktyvos 8 straipsnį turi būti išduotas kredito įstaigos veiklos leidimas, ji apie tai praneša įmonei ir kompetentingai institucijai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 26 punkte, ir nuo to pranešimo dienos perima veiklos leidimo išdavimo procedūrą.

4a.  Pakartotinio veiklos leidimo išdavimo atvejais EBI užtikrina, kad procesas būtų kuo paprastesnis ir kad būtų atsižvelgta į esamuose veiklos leidimuose pateiktą informaciją.

5.  EBI parengia techninių reguliavimo standartų projektus ir juose nustato:

a)  kokią informaciją kompetentingoms institucijoms turi pateikti įmonė, teikdama prašymą išduoti veiklos leidimą, įskaitant 10 straipsnyje nurodytą veiklos programą;

b)  1 dalyje nurodytų ribinių verčių apskaičiavimo metodiką.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti a ir b punktuose nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

EBI šiuos techninių standartų projektus Komisijai pateikia iki [2019 m. sausio 1 d.].“;

7)  18 straipsnyje įterpiamas aa punktas:

„aa) savo veiklos leidimą naudoja išskirtinai tik vykdyti veiklai, nurodytai Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje, ir penkerius metus iš eilės jos visas vidutinis turtas nesiekė tame straipsnyje nustatytos ribinės vertės;“.

7a)  20 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

    a) 2 dalis pakeičiama taip:

    „2. Visų kredito įstaigų, kurioms suteiktas veiklos leidimas, pavadinimų sąrašą EBI skelbia savo interneto svetainėje ir jį bent kartą per metus atnaujina.“;

b) įterpiama ši dalis:

    „3a. Šio straipsnio 2 dalyje paminėtame sąraše nurodomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytų įstaigų pavadinimai ir tos kredito įstaigos įvardijamos kaip tokios. Sąraše taip pat pažymimi pakeitimai, palyginti su ankstesne sąrašo versija.“

8)  IV antraštinė dalis išbraukiama;

9)  51 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos konsoliduotos priežiūros institucijos, kai taikoma 112 straipsnio 1 dalis, arba buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų gali paprašyti kredito įstaigos filialą laikyti svarbiu.“;

10)  53 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  1 dalis netrukdo kompetentingoms institucijoms keistis informacija tarpusavyje arba perduoti informaciją ESRV, EBI arba Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai, ESMA), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1095/2010*, kaip nustatyta šioje direktyvoje, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, [Direktyvoje (ES) ---/--- [IFD] dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros], kitose kredito įstaigoms taikomose direktyvose, Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 15 straipsnyje, Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 31, 35 ir 36 straipsniuose ir Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 31 ir 36 straipsniuose. Tai informacijai taikoma 1 dalis.“;

______________________________________________________________

*   2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

11) 66 straipsnio 1 dalyje įterpiamas aa punktas:

„aa)  bent vienos iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytų veiklos rūšių vykdymą, kai viršijama tame straipsnyje nurodyta ribinė vertė ir neturima kredito įstaigos veiklos leidimo.“;

12) 76 straipsnio 5 dalies paskutinis sakinys išbraukiamas;

13) 86 straipsnio 11 dalis pakeičiama taip:

„11.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad įstaigos būtų parengusios likvidumo atkūrimo planus, kuriuose nustatomos tinkamos strategijos ir tinkamos įgyvendinimo priemonės, skirtos galimiems likvidumo trūkumams, įskaitant susijusius su kitoje valstybėje narėje įsteigtais filialais, šalinti. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad tuos planus įstaigos testuotų bent kartą per metus, jie būtų atnaujinami remiantis 8 dalyje numatytų alternatyvių scenarijų rezultatais, apie juos būtų pranešama vyresniajai vadovybei, kuri juos patvirtintų, kad būtų galima atitinkamai pakoreguoti vidaus politiką ir procesus. Įstaigos iš anksto imasi būtinų veiksmų, kad būtų užtikrinta, kad likvidumo atkūrimo planus būtų galima nedelsiant įgyvendinti. Tokie veiksmai apima užtikrinimo priemones, kurias būtų galima nedelsiant panaudoti finansavimui iš centrinių bankų. Tai apima užtikrinimo priemones kitos valstybės narės valiuta, jei tai būtina, arba trečiosios valstybės, kurios pozicijų turi ta kredito įstaiga, valiuta ir, jeigu būtina veiklos požiūriu, priimančiosios valstybės narės arba trečiosios valstybės, kurios valiuta ji turi pozicijų, teritorijoje.“;

14)  110 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

15)  114 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  Susidarius kritinei padėčiai, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 18 straipsnyje apibūdintą padėtį arba neigiamų pokyčių rinkose atvejus, kuri gali kelti grėsmę rinkos likvidumui ir finansų sistemos stabilumui bet kurioje iš valstybių narių, kuriose grupės subjektai yra gavę veiklos leidimą arba kuriose įsteigti svarbūs filialai, kaip nurodyta 51 straipsnyje, konsoliduotos priežiūros institucija iš karto, kai tik praktiškai tai įmanoma padaryti, vadovaudamasi 1 skyriaus 2 skirsniu ir, kai taikoma, [Europos Parlamento ir Tarybos [direktyvos (ES) ---/----[IFD]* IV antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsniu, įspėja EBI ir 58 straipsnio 4 dalyje bei 59 straipsnyje nurodytas institucijas ir perduoda visą informaciją, kuri yra būtina jų užduotims vykdyti. Tie įpareigojimai taikomi visoms kompetentingoms institucijoms.

__________________________________________________________________

*  [… d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) ---/---- dėl …].“;

16)  116 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  2 dalis pakeičiama taip:

2.  Priežiūros institucijų kolegijose dalyvaujančios kompetentingos institucijos ir EBI glaudžiai bendradarbiauja. Konfidencialumo reikalavimai pagal šios direktyvos VII antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnį bei, kai taikoma, Direktyvos (ES) ---/----[IFD] IV antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnį netrukdo kompetentingoms institucijoms keistis konfidencialia informacija priežiūros institucijų kolegijose. Priežiūros institucijų kolegijų įsteigimas ir veikla neturi įtakos kompetentingų institucijų teisėms ir pareigoms pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. 575/2013.“;

b)  6 dalis pakeičiama taip:

„6.  Priežiūros institucijų kolegijų veikloje gali dalyvauti kompetentingos institucijos, atsakingos už ES patronuojančiosios įstaigos, ES patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba ES patronuojančiosios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės patronuojamųjų įmonių priežiūrą, ir priimančiosios valstybės narės, kurioje įsteigti 51 straipsnyje nurodyti svarbūs filialai, kompetentingos institucijos, atitinkami ECBS centriniai bankai ir tam tikrais atvejais trečiųjų valstybių priežiūros institucijos, taikant konfidencialumo reikalavimus, kurie, visų kompetentingų institucijų nuomone, yra lygiaverčiai šios direktyvos VII antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnio ir, kai taikoma, Direktyvos (ES) ---/----[IFD] Direktyvos 20xx/xx/ES IV antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnio reikalavimams.“;

c)  9 dalis pakeičiama taip:

„9.  Vadovaudamasi šios direktyvos VII antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnyje ir, kai taikoma, [Direktyvos (ES) ---/---[IFD] IV antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnyje išdėstytais konfidencialumo reikalavimais, konsoliduotos priežiūros institucija informuoja EBI apie priežiūros institucijų kolegijos veiklą, taip pat ir kritinėse situacijose, ir perduoda EBI visą informaciją, kuri yra ypač svarbi priežiūros konvergencijai.“;

17)  125 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

  „2.  Informacijai, gautai vykdant konsoliduotą priežiūrą, ir visų pirma informacijai, gautai bet kokio šioje direktyvoje numatyto kompetentingų institucijų keitimosi tarpusavyje informacija atveju, taikomi profesinės paslapties reikalavimai, kurie yra bent lygiaverčiai šios direktyvos 53 straipsnio 1 dalyje kredito įstaigoms nustatytiems reikalavimams arba pagal [Direktyvos (ES) ---/----[IFD] 13 straipsnį nustatytiems reikalavimams.“;

18)  128 straipsnio antra pastraipa išbraukiama;

19)  129 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys išbraukiamos;

20)  130 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys išbraukiamos;

21)  143 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)  nedarant poveikio šios direktyvos VII antraštinės dalies 1 skyriaus II skirsnio ir, kai taikoma, [Direktyvos (ES) ---/----[IFD] IV antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnio nuostatoms, suvestinius statistinius pagrindinių prudencinės sistemos įgyvendinimo kiekvienoje valstybėje narėje aspektų duomenis, įskaitant priežiūros priemonių, kurių imtasi pagal 102 straipsnio 1 dalies a punktą, ir administracinių sankcijų, nustatytų pagal 65 straipsnį, skaičių ir pobūdį.“.

57a straipsnis

Direktyvos 2014/59/ES dalinis pakeitimas

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas pakeičiamas taip:

„3)  investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kuriai taikomas [Direktyvos (ES) ---/----[IFD] 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas pradinio kapitalo reikalavimas;“

58 straipsnisDirektyvos 2014/65/ES pakeitimai

Direktyva 2014/65/ES iš dalies keičiama taip:

1)  8 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)  nebeatitinka sąlygų, pagal kurias buvo išduotas veiklos leidimas, kaip antai neatitinka [Reglamente (ES) ---/----[IFR] nustatytų sąlygų;“;

2)   15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnisPradinis kapitalas

Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos neišduotų veiklos leidimo tol, kol investicinė įmonė neturės pakankamo dydžio pradinio kapitalo, kaip reikalaujama [Direktyvos (ES) ---/----[IFD] 8 straipsnyje, atsižvelgiant į konkrečios investicinės paslaugos ar veiklos pobūdį.“;

3)  41 straipsnis pakeičiamas taip:

41 straipsnis

Veiklos leidimo išdavimas

„1. Valstybės narės, kurioje trečiosios šalies įmonė įsteigė arba ketina įsteigti filialą, kompetentinga institucija išduoda veiklos leidimą tik tuomet, jei yra įsitikinusi, kad:

a)  įvykdytos 39 straipsnyje nustatytos sąlygos; ir

b)  trečiosios šalies įmonės filialas galės laikytis 2 ir 3 dalyse nustatytų nuostatų.

Kompetentinga institucija per šešis mėnesius nuo išsamios paraiškos pateikimo praneša trečiosios šalies įmonei, ar leidimas išduodamas, ar ne.

2. Trečiosios šalies įmonės filialas, kuriam išduotas veiklos leidimas pagal 1 dalį, vykdo pareigas, nustatytas šios direktyvos 16–20, 23, 24, 25 ir 27 straipsniuose, 28 straipsnio 1 dalyje ir 30, 31 ir 32 straipsniuose bei Reglamento (ES) Nr. 600/2014 3–26 straipsniuose ir pagal juos priimtose priemonėse, o jo priežiūrą vykdo tos valstybės narės, kurioje jam išduotas veiklos leidimas, kompetentinga institucija.

Valstybės narės netaiko jokių papildomų reikalavimų filialo organizavimo ir valdymo klausimais, kuriems taikoma ši direktyva, ir neturi taikyti jokiems trečiųjų šalių įmonių filialams palankesnių sąlygų nei tos, kurios taikomos Sąjungos įmonėms.

Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos ESMA kasmet praneštų, kiek trečiųjų šalių įmonių filialų veikia jų teritorijoje.

3. Trečiosios šalies įmonės filialas, kuriam suteiktas veiklos leidimas pagal 1 dalį, 2 dalyje nurodytai kompetentingai institucijai kasmet teikia šią informaciją:

a)  toje valstybėje narėje filialo teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos mastą ir apimtį;

b)  apyvartą ir agreguotą turto, atitinkančio a punkte nurodytas paslaugas ir veiklą, vertę;

c)  išsamų filialo klientams taikomos investuotojų apsaugos priemonių, įskaitant tų klientų teises pagal 39 straipsnio 2 dalies f punkte nurodytą investuotojų kompensavimo sistemą, aprašą;

d)  a punkte nurodytoms paslaugoms ir veiklai filialo taikomą rizikos valdymo politiką ir priemones.

  4. 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, tai pačiai grupei, kuriai priklauso trečiųjų šalių įmonių filialai, kuriems suteiktas veiklos leidimas pagal 1 dalį, priklausančių subjektų kompetentingos institucijos ir ESMA bei EBI glaudžiai bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad visai tos grupės veiklai Sąjungoje būtų taikoma visapusiška, nuosekli ir efektyvi priežiūra pagal šią direktyvą, Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, Direktyvą 2013/36/ES, Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, [Direktyvą (ES) ---/----* [IFD] ir [Reglamentą (ES) ---/----* [IFR].

5. ESMA parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose patikslinama 3 dalyje nurodyta informacija.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnio.

6. ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nurodoma, kokiu formatu nacionalinėms kompetentingoms institucijoms turi būti teikiama 3 dalyje nurodyta informacija.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [įrašyti datą].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnio.“;

4)  81 straipsnio 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)  tikrindami, ar laikomasi investicinių įmonių veiklos vykdymo pradžią reglamentuojančių sąlygų, ir pagerindami stebėjimą, kaip vykdoma tokia veikla, kaip laikomasi administracinių bei apskaitos procedūrų ir nuostatų dėl vidaus kontrolės mechanizmų;“;

5)    įterpiamas 95a straipsnis:

„95a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytų kredito įstaigų veiklos leidimų išdavimo

Kompetentingos institucijos Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai praneša, kai įmonės, kuri pagal šios direktyvos II antraštinę dalį prašymą išduoti leidimą, kad galėtų vykdyti I priedo A skirsnio 3 ir 6 punktuose nurodytą veiklą, pateikė iki [Direktyvos (ES) ---/---[IFD] įsigaliojimo data], numatomas visas turtas viršija 30 mlrd. EUR, ir apie tai praneša prašymą pateikusiai įmonei.“.

VIII ANTRAŠTINĖ DALISPEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59 straipsnisPereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės, išskyrus nurodytąsias 2 dalyje, kurios jau buvo įsteigtos 20xx m. sausio 1 d. [šios direktyvos įsigaliojimo data] arba anksčiau ir kurių pradinis kapitalas nesiekia 8 straipsnyje nurodyto dydžio, to straipsnio pradėtų laikytis bent iki [penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos] ir kasmet pradinį kapitalą padidintų 5 000 EUR.

Kai pirmoje pastraipoje nurodyto kasmetinio padidinimo nepakanka, kad investicinė įmonė penkerių metų laikotarpio pabaigoje pasiektų reikalaujamą pradinio kapitalo dydį, valstybės narės nustato papildomą ne ilgesnį nei penkerių metų pereinamąjį laikotarpį. Kompetentingos institucijos nustato metines sumas, taikytinas per tą papildomą pereinamąjį laikotarpį.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad prekiautojai biržos prekėmis 8 straipsnio nuostatų pradėtų laikytis vėliausiai iki [penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos].

60 straipsnisPeržiūra

Iki [treji metai nuo tos dienos, kai pradedama taikyti ši direktyva ir Reglamentas (ES) ---/----[IFR]] Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su EBI ir ESMA, Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl:

a)  šios direktyvos ir Reglamento (ES) ---/----[IFR], taip pat KIPVPS ir AIFVD, nuostatų dėl atlygio, siekiant visoms Sąjungoje veikiančioms investicinėms įmonėms užtikrinti vienodas veiklos sąlygas;

aa)  vertinimo, kurį atliekant atsižvelgiama į 32a straipsnyje nurodytą EBI ataskaitą ir tvarių finansų sistematiką [jei yra, pridėti nuorodą į teisės akto tekstą] ir įvertinama, ar:

i)  reikia atsižvelgti į aplinkosauginę, socialinę arba valdymo (ASV) riziką investicinės įmonės vidaus valdymui;

ii)  reikia atsižvelgti į ASV riziką investicinės įmonės atlygio politikai;

iii)  reikia atsižvelgti į ASV riziką rizikos valdymui; ir

iv)  ASV rizika turi būti įtraukta į priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą.

b)  pagal šią direktyvą nustatytos keitimosi informacija tvarkos veiksmingumo;

c)  Sąjungos ir valstybių narių bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis taikant šią direktyvą ir Reglamentą (ES) ---/----[IFR];

d)  šios direktyvos ir Reglamento (ES) ---/----[IFR] taikymo investicinėms įmonėms pagal jų teisinę struktūrą ar nuosavybės modelį.

61 straipsnisPerkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės iki [18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos.

2.  Valstybės narės tas nuostatas taiko nuo [Reglamento (ES) ---/----[IFR] taikymo pradžios data].

3.  Valstybės narės pateikia Komisijai ir EBI šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

Jeigu dokumentų, kuriuos valstybės narės pateiks kartu su pranešimu apie perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, nepakaks tam, kad būtų visapusiškai įvertinta nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliamos šios direktyvos nuostatos, atitiktis tam tikroms šios direktyvos nuostatoms, Komisija, gavusi EBI prašymą pastarajai vykdant savo funkcijas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1093/2010, arba savo pačios iniciatyva, gali paprašyti valstybių narių pateikti išsamesnę informaciją apie tų nuostatų ir šios direktyvos perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą.

4.  1 dalyje nurodytose nuostatose daroma nuoroda į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.

62 straipsnisĮsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Investicinių įmonių priežiūros ir pertvarkymo tikslais kituose Sąjungos aktuose pateiktos nuorodos į Direktyvą 2013/36/ES laikomos nuorodomis į šią direktyvą.

63 straipsnisAdresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

 • [1]    [OL C 0, 0000.0 0, p. 0. / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje].
 • [2]    [OL C 0, 0000.0 0, p. 0. / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje].
 • [3] * Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.
 • [4]   OL C […], […], p. […].
 • [5]   OL C […], […], p. […].
 • [6]   2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).
 • [7]   2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
 • [8]   2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).
 • [9]   2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
 • [10]   2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
 • [11]   Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatytų atlyginimo taisyklių įvertinimas“ (COM(2016) 510 final).
 • [12]   2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
 • [13]   OL C 369, 2011 12 17, p. 14.
 • [14]   2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).
 • [15]   2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).
 • [16]   2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).
 • [17]   2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).
 • [18]   2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/87/EB dėl finansiniam konglomeratui priklausančių kredito įstaigų, draudimo įmonių ir investicinių firmų papildomos priežiūros, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 79/267/EEB, 92/49/EEB, 92/96/EEB, 93/6/EEB ir 93/22/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 98/78/EB ir 2000/12/EB (OL L 035, 2003 2 11, p. 1).
 • [19]   2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
 • [20]   2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1).
 • [21]   2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).
 • [22]   2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).
 • [23]   2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p 73).
 • [24]   2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendacija 2009/384/EB dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos (OL L 120, 2009 5 15, p. 22).
 • [25]   2003 m. lapkričio 5 d. Komisijos sprendimas 2004/10/EB dėl Europos bankininkystės komiteto įsteigimo (OL L 3, 2004 1 7, p. 36).

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (12.7.2018)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES
(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Nuomonės referentas: Kostas Chrysogonos

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  esama Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatyta prudencinė tvarka iš esmės pagrįsta nuosekliu tarptautinių reguliavimo standartų, Bazelio bankų priežiūros komiteto nustatytų didelėms bankų grupėms, pakartojimu ir tik iš dalies apima konkrečią riziką, būdingą įvairiapusei investicinių įmonių veiklai. Todėl investicinėms įmonėms būdingam pažeidžiamumui ir rizikai papildomai valdyti turėtų būti taikomos visoje Sąjungoje galiojančios tinkamos ir proporcingos prudencinės priemonės;

(2)  esama Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatyta prudencinė tvarka iš esmės pagrįsta nuosekliu tarptautinių reguliavimo standartų, Bazelio bankų priežiūros komiteto nustatytų didelėms bankų grupėms, pakartojimu ir tik iš dalies apima konkrečią riziką, būdingą įvairiapusei investicinių įmonių veiklai. Todėl investicinėms įmonėms būdingam pažeidžiamumui ir rizikai papildomai valdyti turėtų būti taikomos visoje Sąjungoje galiojančios veiksmingos, tinkamos ir proporcingos prudencinės priemonės, kurios visoje ES padėtų užtikrinti vienodas veiklos sąlygas sykiu kontroliuojant reikalavimų laikymosi išlaidas ir užtikrinant pakankamą kapitalą daugumos investicinių įmonių rizikai padengti;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  patikima prudencine priežiūra turėtų būti užtikrinta, kad investicinės įmonės būtų tvarkingai valdomos ir kad būtų paisoma jų klientų interesų. Investicinės įmonės turėtų atsižvelgti į savo ir savo klientų galimybes prisiimti pernelyg didelę riziką ir į skirtingą investicinių įmonių prisiimamos ir keliamos rizikos laipsnį. Tačiau šia prudencine priežiūra investicinėms įmonėms neturėtų būti nustatoma nederama administracinė našta;

(3)  patikima prudencine priežiūra turėtų būti užtikrinta, kad investicinės įmonės būtų tvarkingai valdomos ir kad būtų paisoma jų klientų interesų. Investicinės įmonės turėtų atsižvelgti į savo ir savo klientų galimybes prisiimti pernelyg didelę riziką ir į skirtingą investicinių įmonių prisiimamos ir keliamos rizikos laipsnį. Tačiau šia prudencine priežiūra investicinėms įmonėms neturėtų būti nustatoma neproporcinga administracinė našta. Sykiu šie reikalavimai turėtų padėti pasiekti pusiausvyrą užtikrinant įvairių investicinių įstaigų saugumą ir patikimumą ir vengiant pernelyg didelių išlaidų, dėl kurių šios įstaigos negalėtų perspektyviai vykdyti savo veiklos;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  daugeliu Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatytų reikalavimų siekiama valdyti kredito įstaigoms paprastai kylančią riziką. Taigi esami reikalavimai iš esmės sukalibruoti taip, kad būtų išsaugotas kredito įstaigų skolinimo pajėgumas keičiantis ekonomikos ciklams ir kad indėlininkai bei mokesčių mokėtojai būtų apsaugoti nuo galimo įsipareigojimų nevykdymo, bet jie nepritaikyti įvairiems investicinių įmonių rizikos profiliams. Investicinės įmonės neturi didelių mažmeninių paskolų bei paskolų įmonėms portfelių ir nepriima indėlių. Tikimybė, kad jų negebėjimas vykdyti įsipareigojimus padarys žalos bendram finansiniam stabilumui, mažesnė nei vertinant kredito įstaigas. Todėl investicinėms įmonėms kylanti ir jų keliama rizika iš esmės skiriasi nuo kredito įstaigoms kylančios ir jų keliamos rizikos, ir tas skirtumas turėtų aiškiai atsispindėti Sąjungos prudencinėje sistemoje;

(4)  daugeliu Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatytų reikalavimų siekiama valdyti kredito įstaigoms paprastai kylančią riziką. Taigi esami reikalavimai iš esmės sukalibruoti taip, kad būtų išsaugotas kredito įstaigų skolinimo pajėgumas keičiantis ekonomikos ciklams ir kad indėlininkai bei mokesčių mokėtojai būtų apsaugoti nuo galimo įsipareigojimų nevykdymo, bet jie nepritaikyti įvairiems investicinių įmonių rizikos profiliams. Investicinės įmonės neturi didelių mažmeninių paskolų bei paskolų įmonėms portfelių ir nepriima indėlių. Tikimybė, kad jų negebėjimas vykdyti įsipareigojimų padarys žalos bendram finansiniam stabilumui, mažesnė nei vertinant kredito įstaigas, tačiau jos vis tiek kelia riziką, kuri turi būti mažinama sukuriant tvirtą sistemą. Todėl investicinėms įmonėms kylanti ir jų keliama rizika iš esmės skiriasi nuo kredito įstaigoms kylančios ir jų keliamos rizikos, ir tas skirtumas turėtų aiškiai atsispindėti Sąjungos prudencinėje sistemoje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  valstybėse narėse skirtingai taikant šią esamą sistemą, kyla grėsmė, kad Sąjungoje investicinėms įmonėms nebus taikomos vienodos sąlygos. Šių skirtumų atsiranda dėl to, kad sistemą įvairioms investicinėms įmonėms apskritai sudėtinga taikyti, atsižvelgiant į įmonių teikiamas paslaugas, ir kai kurios nacionalinės institucijos jos taikymą savo nacionaliniuose įstatymuose ar praktikoje pakoreguoja arba supaprastina. Kadangi į esamą prudencinę sistemą įtraukta ne visa tam tikrų rūšių investicinėms įmonėms kylanti arba jų keliama rizika, kai kuriose valstybėse narėse iš tam tikrų investicinių įmonių reikalaujama didelio papildomo kapitalo. Reikėtų nustatyti vienodas tos rizikos valdymo nuostatas, kad būtų galima visoje Sąjungoje iš tikrųjų suderinti prudencinę investicinių įmonių priežiūrą;

(5)  valstybėse narėse skirtingai taikant šią esamą sistemą, kyla grėsmė, kad Sąjungoje investicinėms įmonėms nebus taikomos vienodos sąlygos, o tai neleistų investuotojams pasinaudoti naujomis galimybėmis ir rasti geresnių rizikos valdymo būdų. Šių skirtumų atsiranda dėl to, kad sistemą įvairioms investicinėms įmonėms apskritai sudėtinga taikyti, atsižvelgiant į įmonių teikiamas paslaugas, ir kai kurios nacionalinės institucijos jos taikymą savo nacionaliniuose įstatymuose ar praktikoje pakoreguoja arba supaprastina. Kadangi į esamą prudencinę sistemą įtraukta ne visa tam tikrų rūšių investicinėms įmonėms kylanti arba jų keliama rizika, kai kuriose valstybėse narėse iš tam tikrų investicinių įmonių reikalaujama didelio papildomo kapitalo. Reikėtų nustatyti vienodas tos rizikos valdymo nuostatas, kad būtų galima visoje Sąjungoje užtikrinti aiškią suderintą prudencinę investicinių įmonių priežiūrą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  gali būti valstybių narių, kuriose institucijos, kompetentingos vykdyti investicinių įmonių prudencinę priežiūrą, skiriasi nuo institucijų, kurios kompetentingos vykdyti elgesio rinkoje priežiūrą. Todėl būtina sukurti tų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija mechanizmą;

(7)  gali būti valstybių narių, kuriose institucijos, kompetentingos vykdyti investicinių įmonių prudencinę priežiūrą, skiriasi nuo institucijų, kurios kompetentingos vykdyti elgesio rinkoje priežiūrą. Todėl būtina sukurti tų institucijų bendradarbiavimo ir keitimosi informacija mechanizmą, kad visoje Sąjungoje būtų galima užtikrinti suderintą prudencinę investicinių įmonių priežiūrą, kuri veiktų greitai ir efektyviai;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  reikalaujamas investicinės įmonės pradinio kapitalo dydis turėtų būti pagrįstas paslaugomis ir veikla, kurias teikti ir kurią vykdyti ta investicinė įmonė turi leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB. Viena vertus, valstybės narės turi galimybę tam tikromis aplinkybėmis sumažinti reikalaujamo pradinio kapitalo dydį, kaip nustatyta Direktyvoje 2013/36/ES, o, kita vertus, ta direktyva įgyvendinama nevienodai, todėl susidarė tokia padėtis, kad Sąjungoje reikalaujamas pradinio kapitalo dydis skiriasi. Siekiant, kad tokio susiskaidymo nebebūtų, reikėtų suderinti reikalaujamą pradinio kapitalo dydį;

(9)  reikalaujamas investicinės įmonės pradinio kapitalo dydis turėtų būti pagrįstas paslaugomis ir veikla, kurias teikti ir kurią vykdyti ta investicinė įmonė turi leidimą pagal Direktyvą 2004/39/EB. Viena vertus, valstybės narės turi galimybę tam tikromis aplinkybėmis sumažinti reikalaujamo pradinio kapitalo dydį, kaip nustatyta Direktyvoje 2013/36/ES, o, kita vertus, ta direktyva įgyvendinama nevienodai, todėl susidarė tokia padėtis, kad Sąjungoje reikalaujamas pradinio kapitalo dydis skiriasi. Siekiant, kad tokio susiskaidymo nebebūtų, reikėtų visoms Sąjungos investicinėms įmonėms atitinkamai suderinti reikalaujamą pradinio kapitalo dydį;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  tam, kad vidaus rinka veiktų tinkamai, reikia užtikrinti, kad atsakomybė už investicinės įmonės finansinio patikimumo ir visų pirma jos mokumo priežiūrą tektų jos buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Siekiant vykdyti veiksmingą investicinių įmonių priežiūrą ir kitose valstybėse narėse, kuriose jos teikia paslaugas arba turi filialą, reikėtų užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su tų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

(11)  tam, kad vidaus rinka veiktų tinkamai, reikia užtikrinti, kad atsakomybė už investicinės įmonės finansinio patikimumo ir visų pirma jos mokumo priežiūrą tektų jos buveinės valstybės narės kompetentingai institucijai. Siekiant vykdyti veiksmingą investicinių įmonių priežiūrą ir kitose valstybėse narėse, kuriose jos teikia paslaugas arba turi filialą, reikėtų užtikrinti glaudų bendradarbiavimą ir informacijos mainus su tų valstybių narių kompetentingomis institucijomis;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  informaciniais ir priežiūros tikslais ir, visų pirma, siekiant užtikrinti finansų sistemos stabilumą, priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę konkrečiais atvejais atlikti patikras vietoje, taip pat tikrinti jų teritorijoje esančių investicinių įmonių filialų veiklą ir reikalauti informacijos apie tų filialų veiklą. Tačiau už tiems filialams taikomas priežiūros priemones ir toliau turėtų būti atsakinga buveinės valstybė narė;

(12)  informaciniais ir priežiūros tikslais ir, visų pirma, siekiant užtikrinti finansų sistemos stabilumą ir saugumą, priimančiųjų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų turėti galimybę konkrečiais atvejais atlikti patikras vietoje, taip pat tikrinti jų teritorijoje esančių investicinių įmonių filialų veiklą ir reikalauti informacijos apie tų filialų veiklą. Tačiau už tiems filialams taikomas priežiūros priemones ir toliau turėtų būti atsakinga buveinės valstybė narė;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomos šioje direktyvoje ir [Reglamente (ES) ---/----[IFR] nustatytos pareigos, valstybės narės turėtų nustatyti administracines sankcijas ir kitas administracines priemones, kurios būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Siekiant užtikrinti administracinių sankcijų atgrasomąjį poveikį, apie jas turėtų būti skelbiama, išskyrus tam tikrus aiškiai apibrėžtus atvejus. Kad klientai ir investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl savo investavimo galimybių, tie klientai ir investuotojai turėtų turėti prieigą prie informacijos apie investicinėms įmonėms nustatytas administracines sankcijas ir priemones;

(16)  siekiant užtikrinti, kad būtų vykdomos šioje direktyvoje ir [Reglamente (ES) ---/----[IFR] nustatytos pareigos, valstybės narės turėtų nustatyti administracines sankcijas ir kitas administracines priemones, kurios būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Siekiant užtikrinti administracinių sankcijų atgrasomąjį poveikį, apie jas turėtų būti skelbiama. Kad klientai ir investuotojai galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl savo investavimo galimybių, tie klientai ir investuotojai turėtų turėti prieigą prie informacijos apie investicinėms įmonėms nustatytas administracines sankcijas ir priemones;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kad valstybės narės galėtų nustatyti nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, ir [Reglamento (ES) ---/----[IFR] pažeidimus, joms turėtų būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai, ir jos turėtų nustatyti veiksmingus mechanizmus, kuriais būtų galima pranešti apie galimus arba padarytus pažeidimus;

(17)  kad valstybės narės galėtų nustatyti nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, ir [Reglamento (ES) ---/----[IFR] pažeidimus, joms turėtų būti suteikti reikiami tyrimo įgaliojimai, ir jos turėtų nustatyti veiksmingus mechanizmus ir skubias priemones, kad būtų galima pranešti apie galimus arba padarytus pažeidimus;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  investicinės įmonės turėtų turėti vidaus kapitalo, kurio kiekis, kokybė ir paskirstymas būtų pakankami konkrečiai rizikai, kuri kyla arba gali kilti investicinėms įmonėms, padengti; kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad investicinės įmonės būtų patvirtinusios tinkamas strategijas ir įdiegusios tinkamus procesus savo vidaus kapitalo pakankamumui vertinti ir užtikrinti;

(18)  investicinės įmonės turėtų turėti prieinamo vidaus kapitalo, kurio kiekis, kokybė ir paskirstymas būtų pakankami konkrečiai rizikai, kuri kyla arba gali kilti investicinėms įmonėms, padengti; kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad investicinės įmonės būtų patvirtinusios tinkamas strategijas ir įdiegusios tinkamus procesus savo vidaus kapitalo pakankamumui vertinti ir užtikrinti;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant suderinti atlygį ir investicinių įmonių rizikos profilį ir užtikrinti vienodas sąlygas, investicinėms įmonėms turėtų būti taikomi aiškūs principai, susiję su įmonių valdymo tvarka ir atlygio taisyklėmis ir atspindintys kredito įstaigų ir investicinių įmonių skirtumus. Tačiau tos taisyklės neturėtų būti taikomos mažoms ir tarpusavio sąsajų neturinčioms investicinėms įmonėms, nes atlygio ir įmonių valdymo nuostatos pagal Direktyvą 2014/65/ES yra pakankamai visapusiškos tokių rūšių įmonėms;

(20)  siekiant suderinti atlygį ir investicinių įmonių rizikos profilį ir užtikrinti vienodas sąlygas, investicinėms įmonėms turėtų būti taikomi aiškūs principai, susiję su įmonių valdymo tvarka ir atlygio taisyklėmis, kurie būtų neutralūs lyčių požiūriu ir atspindėtų kredito įstaigų ir investicinių įmonių skirtumus. Tačiau tos taisyklės neturėtų būti taikomos mažoms ir tarpusavio sąsajų neturinčioms investicinėms įmonėms, nes atlygio ir įmonių valdymo nuostatos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES1a yra pakankamai visapusiškos tokių rūšių įmonėms;

 

______________

 

1a 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  atsižvelgiant į tai, kad visuomenė vis labiau reikalauja mokesčių skaidrumo, ir siekiant skatinti investicinių įmonių atsakomybę, tinkama reikalauti, kad investicinės įmonės atskleistų tam tikrą informaciją, įskaitant informaciją apie gaunamą pelną, mokamus mokesčius ir bet kokias gaunamas viešąsias subsidijas;

(24)  atsižvelgiant į tai, kad visuomenė vis labiau reikalauja mokesčių skaidrumo, ir siekiant skatinti investicinių įmonių atsakomybę, tinkama reikalauti, kad investicinės įmonės kartą per metus atskleistų tam tikrą informaciją, įskaitant informaciją apie gaunamą pelną, mokamus mokesčius ir bet kokias gaunamas viešąsias subsidijas;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės paskiria vieną ar kelias kompetentingas institucijas, vykdančias šioje direktyvoje nustatytas funkcijas ir pareigas. Valstybės narės Komisijai ir EBA praneša apie tas paskirtas institucijas, o jeigu paskirta daugiau nei viena kompetentinga institucija, – apie kiekvienos kompetentingos institucijos funkcijas ir pareigas.

1.  Valstybės narės paskiria vieną ar kelias kompetentingas institucijas, vykdančias šioje direktyvoje nustatytas funkcijas ir pareigas. Valstybės narės Komisijai, EBA ir ESMA praneša apie tas paskirtas institucijas, o jeigu paskirta daugiau nei viena kompetentinga institucija, – apie kiekvienos kompetentingos institucijos funkcijas ir pareigas.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kompetentingos institucijos, kaip EFPIS šalys, bendradarbiautų pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos vienos kitas, visų pirma, užtikrindamos, kad tarpusavyje ir su kitomis EFPIS šalimis būtų keičiamasi tinkama ir patikima informacija;

a)  kompetentingos institucijos, kaip EFPIS šalys, bendradarbiautų pasitikėdamos ir visapusiškai gerbdamos vienos kitas, visų pirma, užtikrindamos, kad tarpusavyje ir su kitomis EFPIS šalimis būtų keičiamasi tinkama, išsamia ir patikima informacija;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kompetentingos institucijos dėtų visas pastangas, kad būtų laikomasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/201038 16 straipsnį EBA parengtų gairių bei rekomendacijų ir būtų reaguojama į Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1092/201039 16 straipsnį paskelbtus įspėjimus bei rekomendacijas;

c)  kompetentingos institucijos dėtų visas pastangas užtikrinti, kad būtų laikomasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/201038 16 straipsnį EBA parengtų gairių bei rekomendacijų ir būtų reaguojama į Europos sisteminės rizikos valdybos (ESRV) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1092/201039 16 straipsnį paskelbtus įspėjimus bei rekomendacijas;

__________________

__________________

38 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

38 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).

39 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1).

39 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (OL L 331, 2010 12 15, p. 1).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Siekiant atsižvelgti į pokyčius ekonomikos ir pinigų politikos srityje, Komisija įgyvendinimo aktais atnaujina šio straipsnio 1–3 dalyse nurodytą pradinio kapitalo sumą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.  Siekiant atsižvelgti į pokyčius ekonomikos ir pinigų politikos srityje, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 54 straipsnį, siekiant atnaujinti šio straipsnio 1–3 dalyse nurodytą pradinio kapitalo sumą.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms nedelsdamos suteikia bet kokią atliekant investicinės įmonės veiklos priežiūrą nustatytą informaciją ir duomenis apie galimas problemas ir investicinės įmonės keliamą riziką klientų apsaugai ar priimančiosios valstybės narės finansų sistemos stabilumui.

2.  Buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms nedelsdamos suteikia bet kokią atliekant investicinės įmonės veiklos priežiūrą nustatytą informaciją ir duomenis apie galimas problemas ir investicinės įmonės keliamą riziką klientų apsaugai ar priimančiosios valstybės narės finansų sistemos stabilumui arba saugumui.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai, perdavusios 2 dalyje nurodytą informaciją ir duomenis, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos mano, kad buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nesiėmė būtinų 3 dalyje nurodytų priemonių, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, pranešusios buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir EBA, gali imtis tinkamų priemonių, kad būtų apsaugoti klientai, kuriems teikiamos paslaugos, ir finansų sistemos stabilumas.

4.  Kai, perdavusios 2 dalyje nurodytą informaciją ir duomenis, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos mano, kad buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nesiėmė būtinų 3 dalyje nurodytų priemonių, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, nedelsdamos pranešusios buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir EBA, gali imtis tinkamų priemonių, kad būtų apsaugoti klientai, kuriems teikiamos paslaugos, ir finansų sistemos stabilumas ir saugumas.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jeigu buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepritaria priemonėms, kurių imasi priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, jos gali perduoti klausimą EBA, o ši imasi veiksmų Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnyje nustatyta tvarka. Kai EBA imasi veiksmų pagal tą straipsnį, sprendimą ji priima per vieną mėnesį.

5.  Jeigu buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepritaria priemonėms, kurių imasi priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, jos gali perduoti klausimą EBA, o ši imasi veiksmų Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 19 straipsnyje nustatyta tvarka. Kai EBA imasi veiksmų pagal tą straipsnį, sprendimą ji priima kuo greičiau, bet ne vėliau kaip po mėnesio.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  6 ir 7 dalyse nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus EBA Komisijai pateikia iki [devyni mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

8.  6 ir 7 dalyse nurodytus techninių reguliavimo standartų projektus EBA Komisijai pateikia iki [šeši mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos priežiūros tikslais ir kai mano, kad tai svarbu dėl priimančiosios valstybės narės finansų sistemos stabilumo priežasčių, turi įgaliojimus konkrečiais atvejais vykdyti investicinių įmonių filialų jų teritorijoje vykdomos veiklos patikras ir patikrinimus vietoje ir iš filialo reikalauti informacijos apie jo veiklą.

Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos priežiūros tikslais ir kai mano, kad tai svarbu dėl priimančiosios valstybės narės finansų sistemos stabilumo arba saugumo priežasčių, turi įgaliojimus konkrečiais atvejais vykdyti investicinių įmonių filialų jų teritorijoje vykdomos veiklos patikras ir patikrinimus vietoje ir iš filialo reikalauti informacijos apie jo veiklą.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš atlikdamos tas patikras ir patikrinimus, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos konsultuojasi su buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

Prieš atlikdamos tas patikras ir patikrinimus, priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nedelsdamos konsultuojasi su buveinės valstybės narės kompetentingomis institucijomis.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Po patikrų ir patikrinimų priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda informaciją, svarbią atitinkamos investicinės įmonės rizikos vertinimui.

Iškart po tokių patikrų ir patikrinimų priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda informaciją, svarbią atitinkamos investicinės įmonės rizikos vertinimui.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Konfidenciali informacija, kurią tokios institucijos ir asmenys gauna vykdydami savo pareigas, gali būti atskleidžiama tik santraukos ar apibendrinta forma, iš kurios nebūtų įmanoma nustatyti konkrečių investicinių įmonių ar asmenų, nedarant poveikio baudžiamojoje teisėje nustatytiems atvejams.

Konfidenciali informacija, kurią tokios institucijos ir asmenys gauna vykdydami savo pareigas, gali būti atskleidžiama santraukos ar apibendrinta forma, iš kurios nebūtų įmanoma nustatyti konkrečių investicinių įmonių ar asmenų, nedarant poveikio baudžiamojoje teisėje nustatytiems atvejams.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kompetentingos institucijos gali keistis konfidencialia informacija 2 dalyje nurodytais tikslais, gali aiškiai nurodyti, kaip su ta informacija turi būti elgiamasi, ir gali aiškiai apriboti tolesnį tos informacijos perdavimą.

4.  Kompetentingos institucijos gali keistis konfidencialia informacija 2 dalyje nurodytais tikslais ir gali aiškiai nurodyti, kaip su ta informacija turi būti elgiamasi, taip pat gali aiškiai apriboti tolesnį tos informacijos perdavimą.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato, kad bet koks asmuo, kuriam pagal Direktyvą 2006/43/EB40 suteiktas leidimas ir kuris investicinėje įmonėje vykdo užduotis, apibūdintas Direktyvos 2009/65/EB41 73 straipsnyje arba Direktyvos 2013/34/ES 34 straipsnyje, arba bet kokias kitas teisės aktais nustatytas užduotis, privalo kompetentingoms institucijoms nedelsdamas pranešti apie bet kokį faktą ar sprendimą, susijusį su ta investicine įmone arba su įmone, turinčia glaudžių ryšių su ta investicine įmone, kai:

Valstybės narės nustato, kad bet koks asmuo, kuriam pagal Direktyvą 2006/43/EB40 suteiktas leidimas ir kuris investicinėje įmonėje vykdo užduotis, apibūdintas Direktyvos 2009/65/EB41 73 straipsnyje arba Direktyvos 2013/34/ES 34 straipsnyje, arba bet kokias kitas teisės aktais nustatytas užduotis, privalo kompetentingoms institucijoms kuo skubiau pranešti apie bet kokį faktą ar sprendimą, susijusį su ta investicine įmone arba su įmone, turinčia glaudžių ryšių su ta investicine įmone, kai:

__________________

__________________

40 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

40 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

41 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

41 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  juridiniam asmeniui – administracines pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 10 % bendros metinės grynosios apyvartos praėjusiais veiklos metais, įskaitant bendrąsias pajamas, kurias sudaro gautinos palūkanos ir panašios pajamos, pajamos iš akcijų ir kitų duodančių kintamas ar pastovias palūkanas vertybinių popierių bei gautini komisiniai ar įmokos;

d)  juridiniam asmeniui – administracines pinigines sankcijas, kurios sudarytų iki 15 % bendros metinės grynosios apyvartos praėjusiais veiklos metais, įskaitant bendrąsias pajamas, kurias sudaro gautinos palūkanos ir panašios pajamos, pajamos iš akcijų ir kitų duodančių kintamas ar pastovias palūkanas vertybinių popierių bei gautini komisiniai ar įmokos;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalies b punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iv)  apklausti visus kitus asmenis, kurie sutinka būti apklausti, siekiant gauti su tyrimo dalyku susijusios informacijos;

iv)  apklausti visus kitus susijusius asmenis, siekiant gauti su tyrimo dalyku susijusios informacijos;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

18 straipsnis

18 straipsnis

Administracinių sankcijų ir priemonių skelbimas

Administracinių sankcijų ir priemonių skelbimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos savo oficialioje interneto svetainėje nepagrįstai nedelsdamos skelbtų visas administracines sankcijas ir priemones, kurios skirtos pagal 16 straipsnį ir dėl kurių nepateikta ar nebegali būti pateikta skundų. Skelbiama informacija apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir fizinio arba juridinio asmens, kuriam paskirta sankcija arba taikoma priemonė, tapatybė. Ši informacija skelbiama tik po to, kai tam asmeniui pranešama apie tas sankcijas ar priemones, ir tiek, kiek toks skelbimas yra būtinas ir proporcingas.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos savo oficialioje interneto svetainėje nepagrįstai nedelsdamos skelbtų visas administracines sankcijas ir priemones, kurios skirtos pagal 16 straipsnį ir dėl kurių nepateikta ar nebegali būti pateikta skundų. Skelbiama informacija apie pažeidimo rūšį bei pobūdį ir fizinio arba juridinio asmens, kuriam paskirta sankcija arba taikoma priemonė, tapatybė. Ši informacija skelbiama tik po to, kai tam asmeniui pranešama apie tas sankcijas ar priemones, ir tiek, kiek toks skelbimas yra būtinas ir proporcingas. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad ta pati informacija būtų paskelbta atitinkamos investicinės įmonės interneto svetainėje.

2.  Jei valstybės narės leidžia skelbti administracines sankcijas ar priemones, kurios skirtos pagal 16 straipsnį ir dėl kurių pateikiamas skundas, kompetentingos institucijos savo oficialioje interneto svetainėje taip pat skelbia informaciją apie skundo būklę ir rezultatus.

2.  Jei valstybės narės leidžia skelbti administracines sankcijas ar priemones, kurios skirtos pagal 16 straipsnį ir dėl kurių pateikiamas skundas, kompetentingos institucijos savo oficialioje interneto svetainėje taip pat skelbia informaciją apie skundo būklę ir rezultatus. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad ta pati informacija būtų paskelbta atitinkamos investicinės įmonės interneto svetainėje.

3.  Anonimines administracines sankcijas ar priemones, skirtas pagal 16 straipsnį, kompetentingos institucijos skelbia šiais atvejais:

3.  Anonimines administracines sankcijas ar priemones, skirtas pagal 16 straipsnį, kompetentingos institucijos skelbia šiais atvejais:

a) sankcijos buvo skirtos fiziniam asmeniui, ir nustatyta, kad skelbti to asmens duomenis būtų neproporcinga;

a) sankcijos buvo skirtos fiziniam asmeniui, ir nustatyta, kad skelbti to asmens duomenis būtų neproporcinga;

b) dėl paskelbimo kiltų pavojus vykstančiam baudžiamajam tyrimui arba finansų rinkų stabilumui;

b) dėl paskelbimo kiltų pavojus vykstančiam baudžiamajam tyrimui arba finansų rinkų stabilumui;

c) dėl paskelbimo susijusioms investicinėms įmonėms arba fiziniams asmenims būtų padaryta neproporcinga žala.

c) dėl paskelbimo susijusioms investicinėms įmonėms arba fiziniams asmenims būtų padaryta neproporcinga žala.

4.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad pagal šį straipsnį paskelbta informacija jų oficialioje interneto svetainėje liktų bent penkerius metus. Asmens duomenys kompetentingos institucijos oficialioje interneto svetainėje gali būti laikomi tik tais atvejais, kai leidžiama pagal taikomas duomenų apsaugos taisykles.

4.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad pagal šį straipsnį paskelbta informacija jų oficialioje interneto svetainėje liktų bent penkerius metus. Asmens duomenys kompetentingos institucijos oficialioje interneto svetainėje gali būti laikomi tik tais atvejais, kai leidžiama pagal taikomas duomenų apsaugos taisykles.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos EBA praneša apie administracines sankcijas ir priemones, skirtas pagal 16 straipsnį, taip pat apie skundus, pateiktus dėl tų sankcijų ir priemonių, ir jų rezultatus. EBA administruoja centrinę administracinių sankcijų ir priemonių, apie kurias jai buvo pranešta, duomenų bazę išimtinai kompetentingų institucijų keitimosi informacija tikslais. Prieigą prie tos duomenų bazės gali turėti tik kompetentingos institucijos, ta duomenų bazė turi būti reguliariai atnaujinama.

Kompetentingos institucijos EBA praneša apie administracines sankcijas ir priemones, skirtas pagal 16 straipsnį, taip pat apie skundus, pateiktus dėl tų sankcijų ir priemonių, ir jų rezultatus. EBA administruoja centrinę administracinių sankcijų ir priemonių, apie kurias jai buvo pranešta, duomenų bazę išimtinai kompetentingų institucijų keitimosi informacija tikslais. Prieigą prie tos duomenų bazės gali turėti tik kompetentingos institucijos ir ESMA, ta duomenų bazė turi būti reguliariai, bet ne rečiau kaip kas ketvirtį, atnaujinama.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės, kurioms taikomas šis skirsnis, šio skirsnio reikalavimus įgyvendintų savo patronuojamosiose įmonėse, kurios yra finansų įstaigos, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 4 straipsnio 13 dalyje, įskaitant tas, kurios įsteigtos trečiosiose valstybėse, išskyrus atvejus, kai patronuojančioji įmonė Sąjungoje kompetentingoms institucijoms gali įrodyti, kad taikyti šį skirsnį yra neteisėta pagal trečiosios valstybės, kurioje įsteigtos tos patronuojamosios įmonės, įstatymus.

Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės, kurioms taikomas šis skirsnis, šio skirsnio reikalavimus įgyvendintų savo patronuojamosiose įmonėse, kurios yra finansų įstaigos, kaip apibrėžta [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 4 straipsnio 13 dalyje, įskaitant tas, kurios įsteigtos trečiosiose valstybėse, išskyrus atvejus, kai patronuojančioji įmonė Sąjungoje kompetentingoms institucijoms įrodo, kad taikyti šį skirsnį yra neteisėta pagal trečiosios valstybės, kurioje įsteigtos tos patronuojamosios įmonės, įstatymus.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės taikytų 1 dalyje nurodytus principus taip, kad tai atitiktų jų dydį ir vidaus organizacinę struktūrą, taip pat jų veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą.

3.  Valstybės narės užtikrina, kad investicinės įmonės taikytų 1 dalyje nurodytus principus taip, kad tai būtų proporcinga, atitiktų jų dydį ir vidaus organizacinę struktūrą, taip pat jų veiklos pobūdį, apimtį ir sudėtingumą.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad, kai investicinės įmonės gauna nepaprastąją viešąją finansinę paramą, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte, būtų taikomi šie reikalavimai:

Valstybės narės užtikrina, kad, kai investicinės įmonės gauna nepaprastąją viešąją finansinę paramą, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/59/ES 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte, jos nemokėtų kintamosios atlygio dalies:

a)  kai kintamasis atlygis būtų nesuderinamas su investicinės įmonės patikimos kapitalo bazės išlaikymu ir galimybe laiku nutraukti nepaprastosios viešosios finansinės paramos teikimą, visų darbuotojų kintamasis atlygis apribojamas iki tam tikros grynųjų pajamų dalies;

 

b)  investicinės įmonės nustato investicinės įmonės valdymo organo narių atlygio ribas;

 

c)  investicinė įmonė savo valdymo organo nariams kintamąjį atlygį moka tik tada, kai tokį atlygį patvirtina kompetentinga institucija.

 

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kai kintamasis atlygis yra susietas su veiklos rezultatais, visa kintamojo atlygio suma yra pagrįsta konkretaus asmens bei atitinkamo verslo padalinio veiklos rezultatų ir bendrų įstaigos rezultatų vertinimu;

a)  kai kintamasis atlygis yra susietas su veiklos rezultatais, visa kintamojo atlygio suma yra pagrįsta konkretaus asmens (neatsižvelgiant į lytį) bei atitinkamo verslo padalinio veiklos rezultatų ir bendrų įstaigos rezultatų vertinimu;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 1 dalies j punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  bent 50 % kintamojo atlygio sudaro bet kurios šios priemonės:

j)  bent 60% kintamojo atlygio sudaro bet kurios šios priemonės:

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  nukrypstant nuo j punkto, tuo atveju, kai investicinė įmonė neišleidžia nė vienos iš tų priemonių, nacionalinės kompetentingos institucijos gali patvirtinti alternatyvias priemones, jei jomis siekiama tų pačių tikslų;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  bent 40 % kintamojo atlygio atidedama laikotarpiui, kurio trukmė – atitinkamai treji–penkeri metai, atsižvelgiant į investicinės įmonės verslo ciklą, jos veiklos pobūdį, riziką ir konkretaus asmens veiklą, išskyrus atvejus, kai kintamąjį atlygį sudaro itin didelė suma, – tokiu atveju turi būti atidedama bent 60 % kintamojo atlygio;

k)  bent 50 % kintamojo atlygio atidedama laikotarpiui, kurio trukmė – atitinkamai treji–penkeri metai, atsižvelgiant į investicinės įmonės verslo ciklą, jos veiklos pobūdį, riziką ir konkretaus asmens veiklą, išskyrus atvejus, kai kintamąjį atlygį sudaro itin didelė suma, – tokiu atveju turi būti atidedama bent 70 % kintamojo atlygio;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 1 dalies l punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  iki 100 % kintamojo atlygio sumažinama, kai investicinės įmonės finansinės veiklos rezultatai yra pablogėję arba neigiami, be kita ko, taikant sumažinimo arba susigrąžinimo sistemas, atsižvelgiant į investicinės įmonės nustatytus kriterijus, visų pirma apimančius aplinkybes, kai konkretus asmuo:

l)  100 % kintamojo atlygio sumažinama, kai investicinės įmonės finansinės veiklos rezultatai yra pablogėję arba neigiami, be kita ko, taikant sumažinimo arba susigrąžinimo sistemas, atsižvelgiant į investicinės įmonės nustatytus kriterijus, visų pirma apimančius aplinkybes, kai konkretus asmuo:

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  investicinei įmonei, kurios turto vertė per ketverių metų laikotarpį prieš pat konkrečius finansinius metus vidutiniškai buvo ne daugiau kaip 100 mln. EUR;

a)  investicinei įmonei, kurios turto vertė per ketverių metų laikotarpį prieš pat atitinkamus finansinius metus vidutiniškai buvo ne daugiau kaip 50 mln. EUR;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų būtinus įgaliojimus užtikrinti, kad investicinės įmonės, laikomos svarbiomis pagal 26 straipsnio 4 dalį, įsteigtų atlygio komitetą. Tas atlygio komitetas kompetentingai ir nepriklausomai vertina atlygio politiką, praktiką ir paskatas, sukurtas siekiant valdyti riziką, kapitalą ir likvidumą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų būtinus įgaliojimus užtikrinti, kad investicinės įmonės, kurios neatitinka 30 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punkte nustatytų kriterijų, įsteigtų atlygio komitetą. Tas atlygio komitetas kompetentingai ir nepriklausomai vertina atlygio politiką, praktiką ir paskatas, sukurtas siekiant valdyti riziką, kapitalą ir likvidumą. Įmonių grupėje atlygio komitetas taip pat gali būti visos grupės atlygio komitetas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama supaprastinti sistemą. Jei jis bus priimtas, bus galimas tik vienas 2 klasės padalijimas (100 milijonų eurų bendro balanso riba). Be to, juo turėtų būti apribota nacionalinių institucijų veiksmų laisvė ir atitinkamai užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos ir teisinis tikrumas.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų būtinus įgaliojimus užtikrinti, kad atlygio komitetas būtų atsakingas už sprendimų dėl atlygio, įskaitant tuos sprendimus, kurie turi poveikį atitinkamos investicinės įmonės rizikai ir rizikos valdymui ir kuriuos turi priimti valdymo organas, rengimą. Atlygio komiteto pirmininkas ir nariai yra valdymo organo nariai, kurie neatlieka jokios vykdomosios funkcijos atitinkamoje investicinėje įmonėje. Kai atstovavimas darbuotojams valdymo organe nustatytas nacionalinėje teisėje, atlygio komitete yra vienas ar keli darbuotojų atstovai.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų būtinus įgaliojimus užtikrinti, kad atlygio komitetas būtų atsakingas už sprendimų dėl atlygio, įskaitant tuos sprendimus, kurie turi poveikį atitinkamos investicinės įmonės rizikai ir rizikos valdymui ir kuriuos turi priimti valdymo organas, rengimą. Atlygio komiteto pirmininkas ir nariai yra valdymo organo nariai, kurie neatlieka jokios vykdomosios funkcijos atitinkamoje investicinėje įmonėje. Kai atstovavimas darbuotojams valdymo organe nustatytas nacionalinėje teisėje, atlygio komitete yra vienas ar keli darbuotojų atstovai. Investicinės įmonės savo atlygio komitete turi siekti lyčių pusiausvyros.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos rinktų informaciją, atskleidžiamą pagal [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 51 straipsnio c, d ir f punktus, ir tą informaciją naudotų lyginamajai atlygio tendencijų ir praktikos analizei atlikti. Kompetentingos institucijos tą informaciją teikia EBA.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos rinktų informaciją, atskleidžiamą pagal [Reglamento (ES) ---/----[IFR] 51 straipsnio a, b, ba, c, d ir f punktus, ir tą informaciją naudotų lyginamajai atlygio tendencijų ir praktikos analizei atlikti. Kompetentingos institucijos tą informaciją teikia EBA ir ESMA. EBA skelbia metinę tų tendencijų ir praktikos ataskaitą.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  EBA, konsultuodamasi su ESMA, paskelbia patikimos atlygio politikos taikymo gaires. Tose gairėse atsižvelgiama bent į 28–31 straipsniuose nurodytus reikalavimus ir patikimos atlygio politikos principus, išdėstytus Komisijos rekomendacijoje 2009/384/EB43.

3.  EBA, konsultuodamasi su ESMA, paskelbia patikimos lyčių požiūriu neutralios atlygio politikos taikymo gaires. Tose gairėse atsižvelgiama bent į 28–31 straipsniuose nurodytus reikalavimus ir patikimos atlygio politikos principus, išdėstytus Komisijos rekomendacijoje 2009/384/EB43.

_________________

_________________

43 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendacija 2009/384/EB dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos (OL L 120, 2009 5 15, p. 22).

43 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos rekomendacija 2009/384/EB dėl finansinių paslaugų sektoriaus atlyginimų nustatymo politikos (OL L 120, 2009 5 15, p. 22).

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad gavusios prašymą investicinės įmonės kompetentingoms institucijoms pateiktų informaciją apie fizinių asmenų, kurių atlygis per finansinius metus sudaro 1 mln. EUR ar daugiau, pagal 1 mln. EUR atlygio grupes, skaičių kiekvienoje investicinėje įmonėje, įskaitant informaciją apie jų atsakomybės sritis, taip pat apie susijusią verslo sritį ir pagrindinius darbo užmokesčio, premijos, ilgalaikės premijos ir pensijos įmokos elementus. Kompetentingos institucijos tą informaciją perduoda EBA, o ši skelbia apibendrintą informaciją pagal buveinės valstybes nares, naudodama bendrą ataskaitų teikimo formą. EBA, konsultuodamasi su ESMA, gali parengti gaires, skirtas šios dalies įgyvendinimui palengvinti ir surinktos informacijos nuoseklumui užtikrinti.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad gavusios prašymą investicinės įmonės kompetentingoms institucijoms pateiktų informaciją apie fizinių asmenų, kurių atlygis per finansinius metus sudaro 500 000 EUR ar daugiau pagal 500 000 EUR atlygio grupes, skaičių kiekvienoje investicinėje įmonėje, įskaitant informaciją apie jų atsakomybės sritis, taip pat apie susijusią verslo sritį ir darbo užmokestį, premijas, ilgalaikes premijas ir pensijos įmokas. Kompetentingos institucijos tą informaciją perduoda EBA, o ši skelbia informaciją atskirai apie kiekvieną buveinės ir priimančiąją valstybę narę, naudodama bendrą ataskaitų teikimo formą. EBA, konsultuodamasi su ESMA, parengia gaires, skirtas šios dalies įgyvendinimui palengvinti ir surinktos informacijos nuoseklumui užtikrinti.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  įtraukus su aplinkos, socialiniais ir valdymo (ASV) veiksniais susijęs rizikos vertinimas investicinių įmonių rizikos mažinimo priemonėse.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  reikalauti, kad investicinės įmonės ribotų kintamąjį atlygį kaip procentinę grynųjų pajamų dalį, jeigu tas atlygis nesuderinamas su patikimos kapitalo bazės išlaikymu;

g)  reikalauti, kad investicinės įmonės sustabdytų kintamojo atlygio mokėjimą, jeigu tas atlygis nesuderinamas su patikimos kapitalo bazės išlaikymu;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

la)  reikalauti, kad investicinės įmonės sumažintų jų tinklo ir informacinių sistemų saugumui keliamą riziką ir užtikrintų procesų ir duomenų slaptumą, vientisumą ir prieinamumą.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  investicinei įmonei kyla rizika arba rizikos elementai, kurių nepadengia arba pakankamai nepadengia [Reglamento (ES) ---/----[IFR] trečioje dalyje nustatytas kapitalo reikalavimas;

a)  investicinei įmonė susiduria su rizika arba rizikos elementais, kurių nepadengia arba pakankamai nepadengia [Reglamento (ES) ---/----[IFR] trečioje dalyje nustatytas kapitalo reikalavimas, ypač atsižvelgiant į su aplinkos, socialiniais ir valdymo (ASV) veiksniais susijusią riziką;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

43 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Susidarius kritinei padėčiai, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 18 straipsnyje apibūdintą padėtį arba neigiamus pokyčius rinkose, dėl kurios gali kilti grėsmė rinkos likvidumui ir finansų sistemos stabilumui bet kurioje iš valstybių narių, kuriose investicinių įmonių grupės subjektams išduotas veiklos leidimas, pagal 42 straipsnį nustatyta grupės priežiūros institucija, laikydamasi šios antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnio, EBA, ESRV ir visoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms kuo skubiau praneša visą informaciją, būtiną jų užduotims vykdyti.

Susidarius kritinei padėčiai, įskaitant Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 18 straipsnyje apibūdintą padėtį arba neigiamus pokyčius rinkose, dėl kurių gali kilti grėsmė rinkos likvidumui ir finansų sistemos stabilumui arba saugumui bet kurioje iš valstybių narių, kuriose investicinių įmonių grupės subjektams išduotas veiklos leidimas, pagal 42 straipsnį nustatyta grupės priežiūros institucija, laikydamasi šios antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnio, EBA, ESRV ir visoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms kuo skubiau praneša visą informaciją, būtiną jų užduotims vykdyti.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

54 straipsnis

54 straipsnis

Delegavimas

Delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  3 straipsnio 2 dalyje, 27 straipsnio 3 dalyje ir 33 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data].

2.  3 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 3 dalyje ir 33 straipsnio 6 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo data].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 27 straipsnio 3 dalyje ir 33 straipsnio 6 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 4 dalyje, 27 straipsnio 3 dalyje ir 33 straipsnio 6 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 27 straipsnio 3 dalį ir 33 straipsnio 6 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

6.  Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 27 straipsnio 3 dalį ir 33 straipsnio 6 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 a straipsnis (naujas)

Direktyva 2014/59/ES

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

58a straipsnis

 

Direktyvos 2014/59/ES dalinis pakeitimas

 

Direktyva 2014/59/ES iš dalies keičiama taip:

 

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas pakeičiamas taip: 

 

„3) investicinė įmonė – investicinė įmonė, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, kuriai taikomas Direktyvos (ES) ---/----[IFD] 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas pradinio kapitalo reikalavimas;“ 

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas siekiant pakeisti BGPD taikomą nuorodą, apibrėžiančią, kokioms investicinėms įmonėms taikoma še direktyva, nes KRD naudojama nuoroda bus išbraukta priėmus IFD.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

60 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija ne vėliau kaip [penkeri metai nuo šios direktyvos taikymo pradžios dienos] Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šios direktyvos taikymo ir jos poveikio valstybėse narėse ataskaitą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Investicinių įmonių prudencinė priežiūra

Nuorodos

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

18.1.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

18.1.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Svarstymas komitete

15.5.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.7.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

18

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Investicinių įmonių prudencinė priežiūra

Nuorodos

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

18.1.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

31.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Priėmimo data

24.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

9

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

Pateikimo data

27.9.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

35

+

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

9

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. spalio 11 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika