Procedūra : 2017/0358(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0295/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0295/2018

Debates :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.19
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0377

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1266kWORD 159k
27.9.2018
PE 619.409v02-00 A8-0295/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Markus Ferber

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0791),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 53. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0452/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 22. augusta atzinumu(1),

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. aprīļa atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A8-0295/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(3)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

2017/0358 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVAI

par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(4),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(5),

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Stingra prudenciālā uzraudzība ir neatņemama to regulatīvo nosacījumu sastāvdaļa, atbilstoši kuriem finanšu iestādēm ir ļauts sniegt pakalpojumus Savienībā. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tāpat kā kredītiestādēm, attiecībā uz prudenciālo režīmu un uzraudzību ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES(6) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013(7), savukārt atļauju izsniegšanas kārtība un citas organizatoriskās un rīcības prasības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/39/EK(8).

(2)  Pastāvošie prudenciālie režīmi, ko paredz Regula (ES) Nr. 575/2013 un Direktīva 2013/36/ES, lielā mērā balstās uz secīgi pielāgotiem starptautiskajiem regulatīvajiem standartiem, kurus Bāzeles Banku uzraudzības komiteja ir noteikusi lielām banku grupām un kuri tikai daļēji pievēršas konkrētajiem riskiem, kas raksturīgi dažādajām ieguldījumu brokeru sabiedrību darbībām. Tāpēc konkrētajiem apdraudējumiem un riskiem, kas raksturīgi ieguldījumu brokeru sabiedrībām, būtu papildus jāpievēršas ar iedarbīgiem, pienācīgiem un samērīgiem Savienības līmeņa prudenciālajiem pasākumiem, kuri palīdz panākt vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienībā, garantē efektīvu prudenciālo uzraudzību, vienlaikus saglabājot kontroli pār atbilstības nodrošināšanas izmaksām, un nodrošina pietiekamu kapitālu, kas nepieciešams, lai segtu lielākās daļas ieguldījumu brokeru sabiedrību riskus.

(3)  Pareizai prudenciālajai uzraudzībai būtu jānodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības tiek pārvaldītas pienācīgi un klientu interesēs. Uzraudzībā būtu jāņem vērā iespēja, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības un to klienti uzņemas pārmērīgus riskus, un dažādo pakāpju riski, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības uzņemas un rada. Turklāt šādai prudenciālai uzraudzībai vajadzētu būt tādai, kas nepieļauj nesamērīgu administratīvo slogu ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Tajā pašā laikā šādai prudenciālai uzraudzībai būtu jādod iespēja panākt līdzsvaru starp ieguldījumu brokeru sabiedrību drošības un stabilitātes nodrošināšanu un izvairīšanos no pārmērīgām izmaksām, kas varētu apdraudēt to darījumdarbības dzīvotspēju.

(4)  Daudzas no prasībām, kas izriet no Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvas 2013/36/ES regulējuma, ir paredzētas, lai pievērstos kopīgajiem riskiem, ar kuriem saskaras kredītiestādes. Līdz ar to pašreizējās prasības lielā mērā ir kalibrētas tā, lai saglabātu kredītiestāžu aizdošanas spēju visā ekonomikas ciklā un aizsargātu noguldītājus un nodokļu maksātājus šo iestāžu iespējamas grūtībās nonākšanas gadījumā, un tās nav paredzētas, lai aptvertu dažādos ieguldījumu brokeru sabiedrību riska profilus. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām nav lielu privāto un korporatīvo aizdevumu portfeļu, un tās nepieņem noguldījumus. Iespēja, ka to maksātnespēja negatīvi ietekmētu kopējo finanšu stabilitāti, ir mazāka nekā kredītiestāžu gadījumā, taču tās tik un tā rada risku, kas būtu jāpārvalda ar stingru regulējumu. Tādējādi riski, ar kuriem saskaras un kurus rada ieguldījumu brokeru sabiedrības, būtiski atšķiras no riskiem, ar kuriem saskaras un kurus rada kredītiestādes, un šī atšķirība būtu skaidri jāatspoguļo Savienības prudenciālajā regulējumā.

(5)  Atšķirības pašreizējā regulējuma piemērošanā dažādās dalībvalstīs apdraud vienādu konkurences apstākļu nodrošināšanu visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas darbojas Savienībā, un līdz ar to ierobežo ieguldītāju piekļuvi jaunām iespējām un labākiem sava riska pārvaldības veidiem. Šīs atšķirības izriet no tā, ka kopumā ir sarežģīti minēto regulējumu piemērot dažādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām atkarībā no to sniegtajiem pakalpojumiem, ja atsevišķas valsts iestādes ar valsts tiesību aktu vai prakses palīdzību šādu piemērošanu pielāgo vai racionalizē. Tā kā pašreizējais prudenciālais regulējums neaptver visus riskus, ar kuriem saskaras un kurus rada dažu veidu ieguldījumu brokeru sabiedrības, dažās dalībvalstīs atsevišķām ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir tikuši noteikti lieli kapitāla palielinājumi. Lai nodrošinātu ieguldījumu brokeru sabiedrību saskaņotu prudenciālo uzraudzību visā Savienībā, būtu jāparedz vienoti noteikumi, kas aptvertu minētos riskus.

(6)  Tādēļ ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas nav sistēmiski nozīmīgas, ņemot vērā to lielumu un savstarpējo saikni ar citiem finanšu un ekonomikas dalībniekiem, ir nepieciešams īpašs prudenciālais režīms. Sistēmiski nozīmīgām ieguldījumu brokeru sabiedrībām arī turpmāk būtu jāpiemēro pašreizējais Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013 paredzētais prudenciālais regulējums. Minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības ir to ieguldījumu brokeru sabiedrību apakšgrupa, kurām pašlaik ir piemērojams Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteiktais regulējums un uz kurām neattiecas īpaši atbrīvojumi no tā galvenajām prasībām. Lielākajām un savstarpēji visvairāk saistītajām sabiedrībām ir darījumdarbības modelis un riska profili, kas ir līdzīgi nozīmīgu kredītiestāžu darījumdarbības modelim un riska profiliem. Tās sniedz pakalpojumus, kas ir līdzīgu banku sniegtajiem pakalpojumiem, un uzņemas riskus lielā mērogā. Turklāt sistēmiski nozīmīgas ieguldījumu brokeru sabiedrības ir pietiekami lielas un to darījumdarbības modeļi un riska profili ir tādi, ka tās var apdraudēt finanšu tirgu stabilu un netraucētu darbību tādā pašā mērā kā lielas kredītiestādes. Tādēļ ir lietderīgi minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām arī turpmāk piemērot Direktīvas 2013/36/ES un Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumus.

(7)  Var būt tādas dalībvalstis, kurās par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību atbildīgās iestādes nav tās pašas iestādes, kas uzrauga rīcības tirgū. Tādēļ būtu jāizveido minēto iestāžu savstarpējās sadarbības un informācijas apmaiņas mehānisms, lai visā Savienībā nodrošinātu ieguldījumu brokeru sabiedrību saskaņotu un raiti un efektīvi funkcionējošu prudenciālo uzraudzību.

(8)  Lai veicinātu uzraudzības standartu un prakses saskaņošanu visā Savienībā, Eiropas Banku iestādei (EBI) ciešā sadarbībā ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) būtu jāsaglabā galvenā kompetence attiecībā uz uzraudzības prakses koordinēšanu un konverģenci attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā (EFUS).

(9)  Prasītajam ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējā kapitāla līmenim būtu jābalstās uz tiem pakalpojumiem un darbībām, ko minētajai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir atļauts attiecīgi sniegt un veikt saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK. Direktīvā 2013/36/ES dalībvalstīm paredzētā iespēja konkrētās situācijās pazemināt prasīto sākotnējā kapitāla līmeni, no vienas puses, un minētās direktīvas nevienmērīga īstenošana, no otras puses, ir radījušas situāciju, ka prasītais sākotnējā kapitāla līmenis Savienībā atšķiras. Lai novērstu šo sadrumstalotību, prasītais sākotnējā kapitāla līmenis būtu attiecīgi jāsaskaņo attiecībā uz visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām Savienībā.

(10)  Lai gan ieguldījumu brokeru sabiedrības ir izslēgtas no Direktīvas 2013/36/ES un Regulas (ES) Nr. 575/2013 darbības jomas, atsevišķiem jēdzieniem, kas lietoti attiecīgi Direktīvas 2013/36/ES un Regulas (ES) Nr. 575/2013 kontekstā, būtu jāsaglabā to iedibinātā nozīme. Lai nodrošinātu un atvieglotu šo jēdzienu konsekventu interpretēšanu, gadījumos, kad tie Savienības tiesību aktos tiek lietoti attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, šādos Savienības aktos izmantotās atsauces uz ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējo kapitālu, kompetento iestāžu uzraudzības pilnvarām attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu brokeru sabiedrību iekšējā kapitāla pietiekamības izvērtēšanu, ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzības pārbaudi un izvērtēšanu, ko veic kompetentās iestādes, un ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērojamiem pārvaldības un atalgojuma noteikumiem būtu jāuzskata par atsaucēm uz atbilstošajiem šīs direktīvas noteikumiem.

(11)  Lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, par ieguldījumu brokeru sabiedrības finanšu stabilitātes un jo īpaši maksātspējas un finanšu stabilitātes uzraudzību būtu jāatbild šīs sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei vai — gadījumā, ja dalībvalstij nav kompetentās iestādes, kam piemīt šajā direktīvā noteiktās iezīmes, — kompetentajai iestādei, kura dalībvalstij būtu jāizveido šīs direktīvas nolūkā. Lai panāktu ieguldījumu brokeru sabiedrību efektīvu uzraudzību arī citās dalībvalstīs, kur tās sniedz pakalpojumus vai kur tām ir filiāle, būtu jānodrošina cieša sadarbība un informācijas apmaiņa ar šo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

(12)  Informatīvā un uzraudzības nolūkā un jo īpaši lai nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti, uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai katrā atsevišķā gadījumā veikt pārbaudes uz vietas, inspicēt ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāļu darbības savā teritorijā un pieprasīt informāciju par šo filiāļu darbībām. Tomēr par uzraudzības pasākumiem attiecībā uz minētajām filiālēm arī turpmāk būtu jāatbild piederības dalībvalstij.

(13)  Lai aizsargātu komerciāli sensitīvu informāciju, kompetentajām iestādēm, kad tās veic uzraudzības uzdevumus un apmainās ar konfidenciālu informāciju, būtu jāievēro noteikumi par dienesta noslēpumu.

(14)  Lai stiprinātu ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un šo sabiedrību klientu aizsardzību, revidentiem būtu nekavējoties un pēc iespējas objektīvāk jāpaziņo kompetentajām iestādēm fakti, kas varētu nopietni ietekmēt ieguldījumu brokeru sabiedrības finansiālo stāvokli vai administratīvo un grāmatvedības organizāciju.

(15)  Personas datu apstrāde šīs direktīvas nolūkā būtu jāveic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679(9) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 45/2001(10). Īpaši gadījumos, kad šī direktīva ļauj veikt personas datu apmaiņu ar trešām valstīm, būtu jāpiemēro attiecīgie Regulas (ES) 2016/679 V nodaļas un Regulas (ES) Nr. 45/2001 9. panta noteikumi.

(16)  Lai nodrošinātu šajā direktīvā un [Regulā (ES) ---/----[IBSR]] noteikto pienākumu ievērošanu, dalībvalstīm būtu jāparedz iedarbīgi, samērīgi un atturoši administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi. Lai nodrošinātu administratīvo sodu atturošo ietekmi, tie būtu jāpublisko, izņemot atsevišķos, precīzi noteiktos apstākļos. Lai klienti un ieguldītāji varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu par savām ieguldīšanas iespējām, tiem vajadzētu būt pieejamai informācijai par ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērojamiem administratīviem sodiem un pasākumiem.

(17)  Lai konstatētu šo direktīvu transponējošo valsts noteikumu pārkāpumus un [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] pārkāpumus, dalībvalstīm vajadzētu būt nepieciešamajām izmeklēšanas pilnvarām un būtu jāievieš efektīvi un ātrdarbīgi mehānismi ziņošanai par potenciāliem vai faktiskiem pārkāpumiem.

(18)  Ieguldījumu brokeru sabiedrībām vajadzētu būt pieejamam tādam iekšējam kapitālam, kas apmēra, kvalitātes un sadalījuma ziņā ir atbilstošs, lai segtu specifiskos riskus, kuriem tās ir vai var tikt pakļautas. Kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības ir ieviesušas atbilstošas stratēģijas un procedūras sava iekšējā kapitāla pietiekamības izvērtēšanai un uzturēšanai.

(19)  Uzraudzības pārbaudes un izvērtēšanas pilnvarām arī turpmāk vajadzētu būt svarīgam regulatīvam instrumentam, kas kompetentajām iestādēm ļauj izvērtēt kvalitatīvos elementus, ieskaitot iekšējo pārvaldību un kontroli un riska pārvaldības procesu un procedūras, un nepieciešamības gadījumā noteikt papildu prasības, tostarp jo īpaši attiecībā uz kapitālu un likviditāti. Kompetentajām iestādēm būtu jānosaka papildu kapitāla prasības tikai attiecībā uz riskiem, kurus nesedz vai nepietiekami sedz [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] trešajā daļā noteiktie K-faktori. Tiek precizēts, ka 37. panta 2. punktā minētos noteikumus par papildu kapitāla prasībām piemēro tikai sabiedrībām, kas neatbilst [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 12. pantā noteiktajiem kritērijiem.

(20)  Lai atalgojumu saskaņotu ar ieguldījumu brokeru sabiedrību riska profilu un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāpiemēro skaidri principi par korporatīvās pārvaldības kārtību un tādi atalgojuma noteikumi, kuri ir dzimumneitrāli un kuros ir ņemtas vērā atšķirības starp kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Tomēr nelielas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības būtu jāatbrīvo no minēto noteikumu piemērošanas, jo attiecībā uz šāda veida sabiedrībām pietiekami vispusīgi noteikumi par atalgojumu un korporatīvo pārvaldību ir paredzēti Direktīvā 2014/65/ES.

(21)  Arī Komisijas ziņojums COM(2016)0510(11) parādīja to, ka Direktīvā 2013/36/ES noteiktās prasības attiecībā uz atlikšanu un izmaksāšanu instrumentos nav piemērotas nelielām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuru struktūra nav sarežģīta, un personālam ar zemu mainīgā atalgojuma līmeni. Lai nodrošinātu uzraudzības konverģenci un garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir nepieciešami skaidri, konsekventi un saskaņoti kritēriji, pēc kuriem noteikt no minētajām prasībām atbrīvotas ieguldījumu brokeru sabiedrības un fiziskās personas. Tomēr tajā pašā laikā ir lietderīgi kompetentajām iestādēm piedāvāt zināmu elastību, lai tās varētu izmantot stingrāku pieeju, ja tās to uzskata par vajadzīgu.

(22)  Turklāt ir lietderīgi ieguldījumu brokeru sabiedrībām piedāvāt zināmu elastību bezskaidras naudas instrumentu izmantošanā, kad tās izmaksā atalgojuma mainīgo daļu, tiktāl, ja šādi instrumenti ļauj efektīvi sasniegt mērķi personāla intereses saskaņot ar dažādu ieinteresēto personu, piemēram, akcionāru un kreditoru, interesēm un sekmē mainīgā atalgojuma saskaņošanu ar ieguldījumu brokeru sabiedrību riska profilu.

(23)  Ieguldījumu brokeru sabiedrību ienākumi, ko veido maksas, komisijas naudas un citi ienākumi par dažādu ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu, ir ļoti svārstīgi. Atalgojuma mainīgā komponenta ierobežošana līdz konkrētai daļai no atalgojuma nemainīgā komponenta ietekmētu ieguldījumu brokeru sabiedrības spēju samazināt atalgojumu zemu ienākumu periodos un varētu izraisīt tās pastāvīgo izmaksu bāzes palielināšanos, kas savukārt apdraudētu tās spēju izturēt ekonomikas lejupslīdes un samazinātu ienākumu periodus. Lai novērstu šos riskus, sistēmiski nenozīmīgām ieguldījumu brokeru sabiedrībām nevajadzētu piemērot vienotu maksimālo attiecību starp atalgojuma mainīgo un nemainīgo elementu. Tā vietā minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu pašām jānosaka piemērota attiecība.

(24)  Ņemot vērā augošo sabiedrības pieprasījumu pēc pārredzamības nodokļu jomā un lai aktīvi veicinātu ieguldījumu brokeru sabiedrību korporatīvo atbildību, ir lietderīgi pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām — ja vien tās neatbilst nelielu un savstarpēji nesaistītu sabiedrību kritērijiem — reizi gadā atklāt noteiktu informāciju, tostarp par gūto peļņu, samaksātajiem nodokļiem un jebkādām saņemtām publiskām subsīdijām.

(25)  Lai pievērstos riskiem tikai no ieguldījumu brokeru sabiedrībām sastāvošu grupu līmenī, Regulā (ES) Nr. 575/2013 prasītā prudenciālās konsolidācijas metode šādu grupu gadījumā būtu jāaizstāj ar grupas kapitāla kritēriju. Tomēr grupas uzraudzības iestādes noteikšanai būtu jābalstās uz tiem pašiem principiem, kurus piemēro konsolidētas uzraudzības gadījumā. Lai nodrošinātu pienācīgu sadarbību, koordinācijas pasākumu pamatelementiem, jo īpaši informēšanas prasībām ārkārtas situācijās un koordinācijas un sadarbības kārtībai, vajadzētu būt līdzīgiem tiem koordinācijas pamatelementiem, kas saistībā ar vienoto noteikumu kopumu ir piemērojami kredītiestādēm.

(26)  No vienas puses, Komisijai vajadzētu būt iespējai iesniegt Padomei ieteikumus attiecībā uz sarunām par nolīgumiem starp Savienību un trešām valstīm par uzraudzības, kurā noskaidro atbilstību grupas kapitāla kritērijam, praktisku īstenošanu attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuru mātesuzņēmumi veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, un trešās valstīs uzņēmējdarbību veicošām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuru mātesuzņēmumi veic uzņēmējdarbību Savienībā. No otras puses, dalībvalstīm un EBI arī vajadzētu būt iespējai panākt administratīvas vienošanās ar trešām valstīm, lai varētu pildīt uzraudzības uzdevumus.

(27)  Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un novērstu pārklāšanos starp pašreizējo prudenciālo regulējumu, kas piemērojams kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un šo direktīvu, tiek grozīta Regula (ES) Nr. 575/2013 un Direktīva 2013/36/ES nolūkā no to darbības jomas svītrot ieguldījumu brokeru sabiedrības. Tomēr attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām ▌arī turpmāk būtu jāpiemēro tie Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvas 2013/36/ES noteikumi, kas attiecas uz banku grupām, piemēram, Direktīvas 2013/36/ES [21.b pantā] paredzētie noteikumi par ES mātes starpniekuzņēmumiem un Regulas (ES) Nr. 575/2013 pirmās daļas 2. sadaļas 2. nodaļā paredzētie noteikumi par prudenciālo konsolidāciju.

(28)  Būtu jāprecizē secīgi pasākumi, kas uzņēmumiem jāveic, lai pārbaudītu, vai tie atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā iekļautajai kredītiestāžu definīcijai un vai tiem līdz ar to ir jāsaņem atļauja darboties kredītiestādes statusā. Tā kā atsevišķas ieguldījumu brokeru sabiedrības jau veic Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 3) un 6) punktā minētās darbības, būtu arī jānodrošina skaidrība par minēto darbību veikšanai saņemto atļauju derīguma nepārtrauktību. Īpaši svarīgi ir tas, lai kompetentās iestādes nodrošinātu to, ka pāreja no pašreizējā regulējuma uz jauno regulējumu ieguldījumu brokeru sabiedrībām piedāvā pietiekamu regulatīvo noteiktību un neatņem tām būtiskas tiesības, ko paredz pašreizējais regulējums.

(29)  Nolūkā nodrošināt efektīvu uzraudzību ir svarīgi, lai uzņēmumi, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punkta nosacījumiem, pieteiktos uz atļauju darboties kredītiestādes statusā. Tādēļ kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai piemērot sankcijas uzņēmumiem, kas nepiesakās minētās atļaujas saņemšanai.

(30)  Pateicoties ar [Regulu (ES) ---/----[IBSR]] izdarītajam grozījumam Regulā (ES) Nr. 575/2013 iekļautajā kredītiestādes definīcijā, pēc minētās regulas stāšanās spēkā šī definīcija varēs aptvert ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras jau darbojas, balstoties uz atļauju, kas izsniegta saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES. Šiem uzņēmumiem būtu jāļauj turpināt darboties, izmantojot atļauju, kas tiem piešķirta kā ieguldījumu brokeru sabiedrībām, līdz tie saņem atļauju darboties kredītiestādes statusā. Minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām pieteikums saņemt atļauju darboties kredītiestādes statusā būtu jāiesniedz vēlākais tad, kad to mēneša vidējā kopējo aktīvu summa divpadsmit secīgu mēnešu periodā pārsniedz kādu no Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā noteiktajām robežvērtībām. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība kādu no Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā noteiktajām robežvērtībām pārsniedz šīs direktīvas spēkā stāšanās dienā, mēneša vidējā kopējo aktīvu summa būtu jāaprēķina par divpadsmit secīgajiem mēnešiem pirms minētās dienas. Minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām pieteikums saņemt atļauju darboties kredītiestādes statusā būtu jāiesniedz viena gada un vienas dienas laikā pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

(31)  Ar [Regulu (ES) ---/----[IBSR]] izdarītais grozījums Regulā (ES) Nr. 575/2013 iekļautajā kredītiestādes definīcijā var ietekmēt arī uzņēmumus, kuri jau ir iesnieguši pieteikumu, lai saņemtu atļauju darboties ieguldījumu brokeru sabiedrības statusā saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES un kuru pieteikumi vēl nav izskatīti. Šie pieteikumi būtu jānodod Direktīvā 2013/36/ES noteiktajām kompetentajām iestādēm un jāizskata saskaņā ar minētajā direktīvā paredzētajiem atļaujas izsniegšanas noteikumiem, ja uzņēmuma plānotā aktīvu kopsumma sasniedz kādu no Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā paredzētajām robežvērtībām.

(32)  Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā minētajiem uzņēmumiem turklāt būtu jāpiemēro visas Direktīvas 2013/36/ES III sadaļā noteiktās prasības attiecībā uz piekļuvi kredītiestāžu darbībai, tostarp noteikumi par atļaujas atsaukšanu saskaņā ar minētās direktīvas 18. pantu. Tomēr minētās direktīvas 18. pants būtu jāgroza, lai nodrošinātu, ka kompetentās iestādes var atsaukt kredītiestādei izsniegto atļauju arī tad, ja šī kredītiestāde savu atļauju izmanto vienīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā minēto darbību veikšanai un tās vidējā aktīvu kopsumma piecus gadus pēc kārtas ir mazāka par 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā noteiktajām robežvērtībām.

(33)  Atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES 39. pantam trešo valstu ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sniedz finanšu pakalpojumus ES, piemēro valstu režīmus, kas var paredzēt prasību kādā no dalībvalstīm izveidot filiāli. Lai atvieglotu to darbību regulāru uzraudzību un izvērtēšanu, kuras trešo valstu ieguldījumu brokeru sabiedrības ar filiāļu starpniecību veic Savienībā, kompetentās iestādes būtu jāinformē par to teritorijā ar filiāļu starpniecību sniegto pakalpojumu un veikto darbību mērogu un apmēru.

(34)  EBI sadarbībā ar EVTI un balstoties uz pamatīgu situācijas analīzi, savāktajiem datiem un apspriešanos, ir laidusi klajā ziņojumu par visām sistēmiski nenozīmīgām ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērojamu īpaši pielāgotu prudenciālo režīmu, kas kalpo kā ieguldījumu brokeru sabiedrībām paredzēts pārskatīts prudenciālais regulējums.

(35)  Lai nodrošinātu šīs direktīvas saskaņotu piemērošanu, EBI būtu jāuzdod izstrādāt tehnisko standartu projektus, kuros tiktu precizēta informācija, ar ko piederības un uzņēmēju valstu iestādēm būtu jāapmainās saistībā ar uzraudzību, noteikt, kā ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāizvērtē savu darbību apmērs saistībā ar iekšējās pārvaldības prasībām, un jo īpaši jāizvērtē, vai šīs ieguldījumu brokeru sabiedrības ir nelielas un savstarpēji nesaistītas sabiedrības. Turklāt tehniskajos standartos atalgojuma noteikumu nolūkā būtu jāprecizē, kuri darbinieki būtiski ietekmē sabiedrību riska profilu, un jāprecizē tie papildu pirmā līmeņa kapitāla instrumenti un otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kas atbilst mainīgā atalgojuma kritērijiem. Visbeidzot, tehniskajos standartos būtu jāprecizē elementi, ko izmanto, lai izvērtētu to prasību piemērošanas jomu, kuras attiecas uz iekšējo pārvaldību, pārredzamību, risku aplūkošanu un atalgojumu, kompetento iestāžu noteikto papildu kapitāla prasību piemērošana un uzraudzības iestāžu kolēģiju darbība.

(36)  Lai nodrošinātu šīs direktīvas vienotu piemērošanu un ņemtu vērā norises finanšu tirgos, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā, lai sīkāk precizētu šajā direktīvā iekļautās definīcijas, ieguldījumu brokeru sabiedrību iekšējā kapitāla un risku izvērtēšanu un kompetentajām iestādēm piešķirtās uzraudzības pārbaudes un izvērtēšanas pilnvaras. Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija sagatavošanas darba laikā rīkotu atbilstošas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un šiem ekspertiem sistemātiski tiek nodrošināta piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(37)  Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai nodrošinātu vienotus šīs direktīvas īstenošanas nosacījumus, īpaši attiecībā uz to īstenošanas tehnisko standartu projektu pieņemšanu, kurus EBI izstrādā attiecībā uz prasībām veikt informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, un lai ņemtu vērā norises ekonomikas un monetārajā jomā attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējā kapitāla prasībām. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011(12).

(38)  Tā kā šīs direktīvas mērķi, proti noteikt efektīvu un samērīgu prudenciālo regulējumu, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības, kam atļauts darboties Savienībā, darbojas uz stabila finansiālā pamata un tiek pienācīgi pārvaldītas, tostarp klientu interesēs, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to mēroga un iedarbības dēļ tos būtu iespējams labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī direktīva paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(39)  Saskaņā ar dalībvalstu un Komisijas 2011. gada 28. septembra kopīgo politisko deklarāciju par skaidrojošiem dokumentiem(13) dalībvalstis ir apņēmušās pamatotos gadījumos paziņojumiem par saviem transponēšanas pasākumiem pievienot vienu vai vairākus dokumentus, kuros paskaidrota saikne starp direktīvas komponentiem un atbilstošajām nacionālo transponēšanas instrumentu daļām. Attiecībā uz šo direktīvu likumdevējs šādu dokumentu nosūtīšanu uzskata par pamatotu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

I SADAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets

Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi par:

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējo kapitālu;

b)  uzraudzības pilnvarām un instrumentiem ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālajai uzraudzībai, ko veic kompetentās iestādes;

c)  ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ko kompetentās iestādes veic tādā veidā, kas atbilst [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] noteikumiem;

d)  kompetentajām iestādēm piemērojamām publicēšanas prasībām ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības jomā.

2. pants

Darbības joma

1.  Šo direktīvu piemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām tiek izsniegta atļauja un kuras tiek uzraudzītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES(14).

3. pants

Definīcijas

1.  Šīs direktīvas nolūkā tiek izmantotas šādas definīcijas:

(1)  “palīgpakalpojumu uzņēmums” ir Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 18) apakšpunktā definētais palīgpakalpojumu uzņēmums;

(2)  “atļaujas izsniegšana” ir atļaujas izsniegšana ieguldījumu brokeru sabiedrībai saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES II sadaļu;

(3)  “filiāle” ir Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 30) apakšpunktā definētā filiāle;

(4)  “ciešas attiecības” ir Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 35) apakšpunktā definētās ciešas attiecības;

(5)  “kompetentā iestāde” ir dalībvalsts publiska iestāde vai struktūra, kas ir oficiāli atzīta valsts tiesību aktos un atbilstoši šiem aktiem pilnvarota uzraudzīt ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar šo direktīvu attiecīgās dalībvalsts uzraudzības sistēmas ietvaros;

(6)  “preču dīleri” ir Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 145) apakšpunktā definētie preču dīleri;

(7)  “kontrole” ir attiecības starp mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu, kas aprakstītas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES 22. pantā(15) vai grāmatvedības standartos, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrībai piemēro saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002(16), vai līdzīgas attiecības starp fizisku vai juridisku personu un uzņēmumu;

(8)  “atbilstība grupas kapitāla kritērijam” ir ieguldījumu brokeru sabiedrības grupas mātesuzņēmuma atbilstība [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 7. panta prasībām;

(9)  “kredītiestāde” ir Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā definētā kredītiestāde;

(10)  “atvasināti instrumenti” ir Regulas (ES) Nr. 600/2014(17) 2. panta 1. punkta 29) apakšpunktā definētie atvasinātie instrumenti;

(11)  “finanšu iestāde” ir [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 4. panta 1. punkta 13) apakšpunktā definētā finanšu iestāde;

(12)  “grupa” ir Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 11. punktā definētā grupa;

(13)  “grupas uzraudzības iestāde” ir kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par uzraudzību attiecībā uz Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrību un Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrību vai Savienības mātes jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību kontrolētu ieguldījumu brokeru sabiedrību atbilstību grupas kapitāla kritērijam;

(14)  “piederības dalībvalsts” ir Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 55) apakšpunkta a) punktā definētā piederības dalībvalsts;

(15)  “uzņēmēja dalībvalsts” ir Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 56) apakšpunktā definētā uzņēmēja dalībvalsts;

(16)  “sākotnējais kapitāls” ir kapitāls, kas ir nepieciešams, lai saņemtu atļauju darbībai ieguldījumu brokeru sabiedrības statusā;

(17)  “ieguldījumu brokeru sabiedrība” ir Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā definētā ieguldījumu brokeru sabiedrība;

(18)  “ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa” ir [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 4. panta 1. punkta 23) apakšpunktā definētā ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa;

(19)  “ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība” ir [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 4. panta 1. punkta 21) apakšpunktā definētā ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība;

(20)  “ieguldījumu pakalpojumi un darbības” ir Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 2) apakšpunktā definētie ieguldījumu pakalpojumi un darbības;

(21)  “vadības struktūra” ir Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 36) apakšpunktā definētā vadības struktūra;

(22)  “vadības struktūra kā uzraudzības veicēja” ir Direktīvas 2013/36/ES 3. panta 1. punkta 8) apakšpunktā definētā vadības struktūra kā uzraudzības veicēja;

(23)  “jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/87/EK(18) 2. panta 15. punktā definētā jauktā finanšu kontrolakciju sabiedrība;

(24)  “augstākā līmeņa vadība” ir Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 37) apakšpunktā definētā augstākā līmeņa vadība;

(25)  “mātesuzņēmums” ir Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 32) apakšpunktā definētais mātesuzņēmums;

(26)  “meitasuzņēmums” ir Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 32) apakšpunktā definētais meitasuzņēmums;

(27)  “sistēmisks risks” ir Direktīvas 2013/36/ES 3. panta 1. punkta 10) apakšpunktā definētais sistēmiskais risks;

(28)  “Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība” ir [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 4. panta 1. punkta 49. punktā definētā Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība;

(29)  “Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība” ir [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 4. panta 1. punkta 50. punktā definētā Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība;

(30)  “Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība” ir [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 4. panta 1. punkta 51. punktā definētā Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība.

2.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 54. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai paskaidrotu:

a)  šā panta 1. punktā sniegtās definīcijas ar mērķi nodrošināt šīs direktīvas vienveidīgu piemērošanu;

b)  šā panta 1. punktā sniegtās definīcijas ar mērķi šīs direktīvas piemērošanā ņemt vērā finanšu tirgu attīstību.

II SADAĻA

KOMPETENTĀS IESTĀDES

4. pants

Kompetento iestāžu norīkošana un pilnvaras

1.  Dalībvalstis norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kas pilda šajā direktīvā paredzētās funkcijas un pienākumus. Dalībvalstis informē Komisiju, EBI un EVTI par šo norīkošanu un gadījumos, kad ir vairāk nekā viena kompetentā iestāde, — par katras kompetentās iestādes funkcijām un pienākumiem.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes uzrauga ieguldījumu brokeru sabiedrību un attiecīgā gadījumā ieguldījumu pārvaldītājsabiedrību un jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību darbības, lai izvērtētu to atbilstību šīs direktīvas un [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] prasībām.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir vajadzīgās pilnvaras, ieskaitot pilnvaras veikt pārbaudes uz vietas saskaņā ar 12. pantu, iegūt informāciju, kas ir nepieciešama, lai izvērtētu ieguldījumu brokeru sabiedrību un attiecīgā gadījumā ieguldījumu pārvaldītājsabiedrību un jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību atbilstību šīs direktīvas un [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] prasībām, un izmeklēt iespējamos minēto prasību pārkāpumus.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir zinātība, resursi, darbspēja, pilnvaras un neatkarība, kas ir nepieciešami, lai pildītu funkcijas saistībā ar šajā direktīvā paredzēto prudenciālo uzraudzību, izmeklēšanu un sankcijām.

5.  Dalībvalstis nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasību sniegt kompetentajām iestādēm visu informāciju, kas ir nepieciešama, lai izvērtētu ieguldījumu brokeru sabiedrību atbilstību valsts noteikumiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, un atbilstību [Regulai (ES) ---/----[IBSR]]. Tiek nodrošināts, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību iekšējās kontroles mehānismi un administratīvās un grāmatvedības procedūras dod iespēju kompetentajām iestādēm jebkurā laikā pārbaudīt šo sabiedrību atbilstību minētajiem noteikumiem.

6.  Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības reģistrē visus savus darījumus un dokumentē sistēmas un procesus, kam piemēro šo direktīvu un [Regulu (ES) ---/----[IBSR]], tādā veidā, lai kompetentās iestādes varētu jebkurā laikā izvērtēt atbilstību valsts noteikumiem, ar kuriem transponē šo direktīvu, un atbilstību [Regulai (ES) ---/----[IBSR]].

4.a pants (jauns)

Pilnvarojums atsevišķām ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības

Kompetentās iestādes, tostarp Direktīvas 2013/36/ES 111. pantā minētās konsolidētās uzraudzības iestādes, var piemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības uzņēmumam, kas nav minētās regulas 4. pantā definētā kredītiestāde, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)  uzņēmums nav preču dīleris, emisijas kvotu dīleris, kolektīvo ieguldījumu uzņēmums vai apdrošināšanas sabiedrība;

b)  uzņēmums veic Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 3) un 6) punktā minētās darbības;

c)  uzņēmums veic darbības, kas ir līdzīgas tām darbībām, kuras parasti tiek saistītas ar uzņēmumiem, kas no sabiedrības pieņem noguldījumus vai citus atmaksājamus līdzekļus un paši savā vārdā piešķir kredītu;

d)  šīs daļas b) un c) punktā minētās darbības tiek veiktas tādā mērogā, ka uzņēmuma nespēja pildīt saistības varētu radīt Direktīvas 2013/36/ES 3. panta 1. punkta 10) apakšpunktā definēto sistēmisko risku.

EBI, apspriežoties ar EVTI un ņemot vērā Komisijas Deleģēto Regulu (ES) 2015/488, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai nodrošinātu pirmās daļas a) līdz d) punkta konsekventu piemērošanu.

EBI šo regulatīvo tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz ... [deviņi mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta otrajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.

5. pants

Sadarbība dalībvalstī

1.  Kompetentās iestādes cieši sadarbojas ar publiskajām iestādēm vai struktūrām, kuras attiecīgajā dalībvalstī atbild par kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzību. Dalībvalstis pieprasa, lai minētās kompetentās iestādes un minētās publiskās iestādes vai struktūras bez kavēšanās apmainītos ar jebkādu informāciju, kas ir būtiska vai noderīga to funkciju un pienākumu izpildei.

2.  Kompetentās iestādes, kas nav saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 67. pantu norīkotās iestādes, ievieš mehānismu sadarbībai ar minētajām iestādēm un visas tās informācijas apmaiņai, kura ir svarīga to attiecīgo funkciju un pienākumu izpildei.

6. pants

Sadarbība Eiropas finanšu uzraudzības sistēmā

Pildot savus pienākumus, kompetentās iestādes saskaņā ar šo direktīvu un [Regulu (ES) ---/----[IBSR]] pieņemto tiesību normu piemērošanā ņem vērā uzraudzības instrumentu un uzraudzības prakses konverģenci.

Dalībvalstis nodrošina, ka:

a)  kompetentās iestādes kā EFUS dalībnieces sadarbojas uzticēšanās un patiesas savstarpējas cieņas gaisotnē, jo īpaši gadījumos, kad tās nodrošina atbilstīgas, ticamas un izsmeļošas informācijas plūsmu starp tām un citiem EFUS dalībniekiem;

b)  kompetentās iestādes piedalās EBI darbībās un attiecīgā gadījumā uzraudzības iestāžu kolēģijās, kas minētas 44. pantā un Direktīvas 2013/36/ES 116. pantā;

c)  kompetentās iestādes dara visu iespējamo, lai nodrošinātu atbilstību pamatnostādnēm un ieteikumiem, ko EBI izdevusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010(19) 16. pantu, un lai reaģētu uz brīdinājumiem un ieteikumiem, kurus Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) izdevusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1092/2010(20) 16. pantu;

d)  kompetentās iestādes cieši sadarbojas ar ESRK;

e)  kompetentajām iestādēm noteiktie uzdevumi un pilnvaras nekavē šīs kompetentās iestādes pildīt pienākumus kā EBI vai ESRK loceklēm vai saskaņā ar šo direktīvu un [Regulu (ES) ---/----[IBSR]].

7. pants

Uzraudzības Savienības dimensija

Pildot savus vispārīgos pienākumus, katras dalībvalsts kompetentās iestādes, pamatojoties uz attiecīgajā laikā pieejamo informāciju, pienācīgi apsver savu lēmumu iespējamo ietekmi uz finanšu sistēmas stabilitāti citās attiecīgajās dalībvalstīs, kā arī Savienībā kopumā, jo īpaši ārkārtas situācijās.

III SADAĻASĀKOTNĒJAIS KAPITĀLS

8. pants

Sākotnējais kapitāls

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrības sākotnējais kapitāls, kas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 15. pantu ir nepieciešams, lai saņemtu atļauju sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai veikt ieguldījumu darbības, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 3), 6), 8) un 9) punktā, ir EUR 750 000.

2.  Ieguldījumu brokeru sabiedrības sākotnējais kapitāls, kas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 15. pantu ir nepieciešams, lai saņemtu atļauju sniegt ieguldījumu pakalpojumus vai veikt ieguldījumu darbības, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 1), 2), 4), 5) un 7) punktā, ja šai sabiedrībai nav ļauts turēt klientu naudu vai klientiem piederošus vērtspapīrus, ir EUR 75 000.

3.  Ieguldījumu brokeru sabiedrības sākotnējais kapitāls, kas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 15. pantu ir nepieciešams ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras nav 1. un 2. punktā minētās sabiedrības, ir EUR 150 000.

4.  Lai ņemtu vērā norises ekonomikas un monetārajā jomā, Komisija šā panta 1. līdz 3. punktā minētās sākotnējā kapitāla summas atjaunina, pieņemot deleģētos aktus. Minētos deleģētos aktus pieņem saskaņā ar ▌procedūru, kas minēta 54. pantā.

8.a pants

Atsauces uz sākotnējo kapitālu Direktīvā 2013/36/ES

Uzskata, ka no šīs direktīvas piemērošanas dienas atsauces uz Direktīvā 2013/36/ES noteikto sākotnējā kapitāla apmēru aizstāj ar atsaucēm uz šīs direktīvas 8. pantā noteikto sākotnējā kapitāla apmēru šādi:

a)  atsauci uz ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējo kapitālu Direktīvas 2013/36/ES 28. pantā uzskata par atsauci uz šīs direktīvas 8. panta 1. punktu;

b)  atsauces uz ieguldījumu brokeru sabiedrību sākotnējo kapitālu Direktīvas 2013/36/ES 29. un 31. pantā uzskata par atsaucēm uz šīs direktīvas 8. panta 2. vai 3. punktu atkarībā no ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumu pakalpojumu un darbību veida;

c)  atsauci uz sākotnējo kapitālu Direktīvas 2013/36/ES 30. pantā uzskata par atsauci uz šīs direktīvas 8. panta 1. punktu.

8.b pants

Profesionālās darbības apdrošināšana

Visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sniedz pakalpojumus, kuri izriet no šīs direktīvas, ir jābūt profesionālās darbības apdrošināšanas polisei.

9. pants

Sākotnējā kapitāla sastāvs

Ieguldījumu brokeru sabiedrības sākotnējais kapitāls sastāv no viena vai vairākiem posteņiem, kas minēti [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 9. pantā.

IV SADAĻA

PRUDENCIĀLĀ UZRAUDZĪBA

1. NODAĻA

Prudenciālās uzraudzības principi

1. iedaļa

Piederības un uzņēmēju dalībvalstu kompetences un pienākumi

10. pants

Piederības dalībvalsts kompetento iestāžu kompetences

Neskarot šīs direktīvas noteikumus, kas paredz uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu atbildību, par ieguldījumu brokeru sabiedrības prudenciālo uzraudzību ir atbildīgas piederības dalībvalsts kompetentās iestādes.

11. pants

Sadarbība starp dažādu dalībvalstu kompetentajām iestādēm

1.  Dažādu dalībvalstu kompetentās iestādes cieši sadarbojas savu pienākumu izpildē saskaņā ar šo direktīvu un [Regulu (ES) ---/----[IBSR]], jo īpaši bez kavēšanās apmainoties ar informāciju par ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tostarp par:

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrības vadības un īpašumtiesību struktūru;

b)  ieguldījumu brokeru sabiedrības atbilstību kapitāla prasībām;

c)  ieguldījumu brokeru sabiedrības koncentrācijas risku un likviditāti;

d)  ieguldījumu brokeru sabiedrības administratīvajām un grāmatvedības procedūrām un iekšējās kontroles mehānismiem;

e)    jebkādiem citiem nozīmīgiem faktoriem, kas var ietekmēt ieguldījumu brokeru sabiedrības radīto risku.

2.  Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties nodrošina uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm visu informāciju un konstatējumus par jebkādām potenciālām problēmām un riskiem, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība varētu radīt klientu aizsardzībai vai finanšu sistēmas stabilitātei uzņēmējā dalībvalstī un ko tās ir konstatējušas, uzraugot ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības.

3.  Saņemot uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu sniegto informāciju, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes rīkojas, veicot visus pasākumus, kas nepieciešami 2. punktā minēto potenciālo problēmu un risku nepieļaušanai vai novēršanai. Pēc uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu pieprasījuma piederības dalībvalsts kompetentās iestādes paskaidro, kā tās ir ņēmušas vērā uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu sniegto informāciju un konstatējumus.

4.  Ja pēc 2. punktā minētās informācijas un konstatējumu paziņošanas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nav veikušas 3. punktā minētos nepieciešamos pasākumus, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var, iepriekš informējušas piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un EBI, veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu klientus, kuriem tiek sniegti pakalpojumi, un lai aizsargātu finanšu sistēmas stabilitāti.

5.  Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, kas nepiekrīt uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu pasākumiem, šo jautājumu var nodot izskatīšanai EBI, kura rīkojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. pantā noteikto procedūru. Gadījumos, kad EBI rīkojas saskaņā ar minēto pantu, tā savu lēmumu pieņem viena mēneša laikā.

6.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, kurā precizē prasības attiecībā uz šā panta 1. un 2. punktā minētās informācijas veidu un būtību.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

7.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā nosaka standarta veidlapas, paraugus un procedūras, kas nepieciešamas, lai varētu izpildīt informācijas apmaiņas prasības, kuras varētu atvieglot ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzību.

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

8.  EBI 6. un 7. punktā minēto tehnisko standartu projektu iesniedz Komisijai līdz [deviņi mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

12. pants

Citā dalībvalstī uzņēmējdarbību veicošu filiāļu pārbaudes uz vietas un inspicēšana

1.  Uzņēmējas dalībvalstis paredz, ka gadījumos, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas saņēmusi atļauju citā dalībvalstī, savas darbības veic ar filiāles starpniecību, piederības dalībvalsts kompetentās iestādes var pēc uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu informēšanas veikt 11. panta 1. punktā minētās informācijas pārbaudes uz vietas un inspicēt minēto filiāli.

2.  Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir pilnvarotas uzraudzības nolūkā un tad, ja tās to uzskata par svarīgu uzņēmējas dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitātes labad, katrā atsevišķā gadījumā veikt pārbaudes uz vietas un inspekcijas attiecībā uz darbībām, kuras to teritorijā veic ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles, un pieprasīt filiālēm sniegt informāciju par to darbību.

Pirms minēto pārbaužu un inspekciju veikšanas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes bez kavēšanās apspriežas ar piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Iespējami drīz pēc minēto pārbaužu un inspekciju pabeigšanas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm informāciju, kas ir būtiska attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības riska izvērtēšanai.

2. iedaļa

Dienesta noslēpums un pienākums sniegt informāciju

13. pants

Dienesta noslēpums un apmaiņa ar konfidenciālu informāciju

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm un visām ar minētajām iestādēm saistītajām personām, tostarp Direktīvas 2014/65/ES 76. panta 1. punktā minētajām personām, tiek noteikts pienākums ievērot dienesta noslēpumu šīs direktīvas un [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] nolūkā.

Konfidenciālu informāciju, ko šīs iestādes un personas saņem savu pienākumu izpildes gaitā, drīkst izpaust tikai kopsavilkuma vai apkopotā veidā ar nosacījumu, ka nav iespējams identificēt konkrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai personas, neskarot gadījumus, uz kuriem attiecas krimināltiesības.

Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir atzīta par bankrotējušu vai tiek piespiedu kārtā likvidēta, konfidenciālo informāciju, kas neattiecas uz trešām personām, drīkst izpaust civiltiesvedībā vai komerctiesvedībā, ja tas ir nepieciešams šādas tiesvedības norisei.

2.  Konfidenciālo informāciju, kas ievākta, ar ko veikta apmaiņa vai kas nodota tālāk atbilstoši šai direktīvai un [Regulai (ES) ---/----[IBSR]], kompetentās iestādes izmanto vienīgi savu pienākumu izpildei un jo īpaši šādiem mērķiem:

a)  šajā direktīvā un [Regulā (ES) ---/----[IBSR]] izklāstīto prudenciālo noteikumu ievērošanas uzraudzībai;

b)  sankciju piemērošanai;

c)  kompetento iestāžu lēmumu pārsūdzēšanai administratīvā kārtībā;

d)  tiesvedībās, kas sāktas saskaņā ar 21. pantu.

3.  Fiziskās un juridiskās personas vai struktūras (kas nav kompetentās iestādes), kuras saņem konfidenciālu informāciju atbilstoši šai direktīvai un [Regulai (ES) ---/----[IBSR]], minēto informāciju izmanto vienīgi kompetentās iestādes skaidri noteiktajiem mērķiem vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

4.  Kompetentās iestādes drīkst apmainīties ar konfidenciālu informāciju 2. punktā minētajiem mērķiem, skaidri noteikt, kā minētā informācija ir apstrādājama, un skaidri ierobežot jebkādu minētās informācijas tālāku nosūtīšanu.

5.  Pienākums, kas minēts 1. punktā, neliedz kompetentajām iestādēm nodot tālāk konfidenciālu informāciju Eiropas Komisijai, ja minētā informācija ir nepieciešama Komisijas pilnvaru īstenošanai.

6.  Kompetentās iestādes konfidenciālu informāciju drīkst sniegt EBI, EVTI, ESRK, dalībvalstu centrālajām bankām, ECBS un ECB kā monetārām iestādēm un attiecīgā gadījumā publiskām iestādēm, kas ir atbildīgas par maksājumu un norēķinu sistēmu pārraudzību, ja minētā informācija ir nepieciešama to uzdevumu izpildei.

14. pants

Administratīvie nolīgumi ar trešām valstīm par informācijas apmaiņu

Lai pildītu uzraudzības uzdevumus atbilstoši šai direktīvai un [Regulai (ES) ---/----[IBSR]], dalībvalstis un EBI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 33. pantu var slēgt administratīvus nolīgumus ar trešo valstu uzraudzības iestādēm nolūkā apmainīties ar informāciju, tostarp par:

a)  finanšu iestāžu un finanšu tirgu uzraudzību;

b)  ieguldījumu brokeru sabiedrību likvidācijas un bankrota procedūrām un līdzīgām procedūrām;

c)  to struktūru pārraudzību, kuras iesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrību likvidācijas un bankrota procedūrās un līdzīgās procedūrās;

d)  tiesību aktos noteikto revīziju veikšanu finanšu iestādēs vai iestādēs, kas pārvalda kompensācijas shēmas;

e)  to personu pārraudzību, kurām uzdots veikt finanšu iestāžu pārskatu revīziju, kas noteikta tiesību aktos;

f)  to personu pārraudzību, kuras darbojas emisiju kvotu tirgos, — lai nodrošinātu konsolidētu pārskatu par finanšu tirgiem un tūlītēju darījumu tirgiem;

g)  to personu pārraudzību, kuras darbojas lauksaimniecības preču atvasināto instrumentu tirgos, lai nodrošinātu konsolidētu pārskatu par finanšu tirgiem un tūlītējo darījumu tirgiem.

Minētajos nolīgumos iekļauj dienesta noslēpuma noteikumus, kas ir līdzvērtīgi tiem, kas noteikti šīs direktīvas 13. pantā.

15. pants

Par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu kontroli atbildīgo personu pienākumi

Dalībvalstis paredz, ka ikvienai saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK(21) pilnvarotai personai, kura ieguldījumu brokeru sabiedrībā veic Direktīvas 2009/65/EK(22) 73. pantā vai Direktīvas 2013/34/ES 34. pantā aprakstītos uzdevumus vai jebkādus citus tiesību aktos paredzētus uzdevumus, ir pienākums pēc iespējas drīz paziņot kompetentajām iestādēm ikvienu faktu vai lēmumu, kas attiecas uz šo ieguldījumu brokeru sabiedrību vai uz uzņēmumu, kuram ir ciešas attiecības ar minēto ieguldījumu brokeru sabiedrību, un kas:

a)  ir uzskatāms par tādu normatīvo vai administratīvo aktu noteikumu būtisku pārkāpumu, kuri noteikti saskaņā ar šo direktīvu;

b)  var ietekmēt ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības nepārtrauktību; vai

c)  var būt par iemeslu atteikumam apstiprināt pārskatus vai atrunu izteikšanai.

3. iedaļa

Sankcijas, izmeklēšanas pilnvaras un pārsūdzības tiesības

16. pants

Administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi

1.  Dalībvalstis paredz noteikumus par administratīviem sodiem un citiem administratīviem pasākumiem attiecībā uz šo direktīvu transponējošo valsts noteikumu un [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] pārkāpumiem, tostarp gadījumos, kad iestājas kāda no šādām situācijām:

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrība nav ieviesusi 24. pantā noteikto iekšējās pārvaldības kārtību;

b)  ieguldījumu brokeru sabiedrība kompetentajām iestādēm nesniedz informāciju vai sniedz nepilnīgu vai neprecīzu informāciju par pienākuma ievērot [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 11. pantā noteiktās kapitāla prasības izpildi un tādējādi pārkāpj minētās regulas 52. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

c)  ieguldījumu brokeru sabiedrība kompetentajām iestādēm nesniedz informāciju vai sniedz nepilnīgu vai neprecīzu informāciju par koncentrācijas risku un tādējādi pārkāpj [Regulas (ES) Nr. ---/----[IBSR]] 34. pantu;

d)  ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir uzņēmusies koncentrācijas risku, kas pārsniedz [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 36. pantā noteiktos ierobežojumus, neskarot minētās regulas 37. un 38. pantu;

e)  ieguldījumu brokeru sabiedrībai atkārtoti vai pastāvīgi nav likvīdu aktīvu un tādējādi tā pārkāpj [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 42. pantu, neskarot minētās regulas 43. pantu;

f)  ieguldījumu brokeru sabiedrība nesniedz informāciju vai sniedz nepilnīgu vai neprecīzu informāciju un tādējādi pārkāpj [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] sestajā daļā paredzētos noteikumus;

g)  ieguldījumu brokeru sabiedrība veic maksājumus tās pašu kapitālā iekļauto instrumentu turētājiem gadījumos, kad šādus maksājumus pašu kapitālā iekļautu instrumentu turētājiem aizliedz Regulas (ES) Nr. 575/2013 28., 52. vai 63. pants;

h)  ir konstatēts, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība ir atbildīga par atbilstoši Direktīvai (ES) 2015/849(23) pieņemtu valsts noteikumu smagu pārkāpumu;

i)  ieguldījumu brokeru sabiedrība ļauj vienai vai vairākām personām, kuras neatbilst Direktīvas 2013/36/ES 91. panta noteikumiem, kļūt vai palikt par vadības struktūras locekli.

Dalībvalstis, kas neparedz noteikumus par administratīviem sodiem par pārkāpumiem, kuriem piemērojamas valsts krimināltiesības, paziņo Komisijai attiecīgos krimināltiesību noteikumus.

Administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi ir iedarbīgi, samērīgi un atturoši, un dalībvalstis nodrošina, ka tie tiek noteikti apmērā, kas ir salīdzināms ar citās dalībvalstīs noteiktajiem apmēriem.

2.  Administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi, kas minēti 1. punkta pirmajā daļā, ietver vismaz šādus elementus:

a)  publisku paziņojumu, kurā norādīta atbildīgā fiziskā vai juridiskā persona, ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai jauktā finanšu pārvaldītājsabiedrība un pārkāpuma būtība;

b)  rīkojumu, ar ko atbildīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai tiek pieprasīts izbeigt attiecīgo rīcību un atturēties no tās atkārtošanas;

c)  pagaidu aizliegumu ieguldījumu brokeru sabiedrības vadības struktūras locekļiem vai citām fiziskām personām pildīt amatpienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībās;

d)  juridiskas personas gadījumā — administratīvus naudas sodus lielākais 10 % apmērā no gada kopējā neto apgrozījuma, ieskaitot uzņēmuma bruto ienākumus iepriekšējā saimnieciskajā gadā, kurus veido saņemamie procenti un līdzīgi ienākumi, ienākumi no akcijām un citiem mainīga vai nemainīga ienesīguma vērtspapīriem un komisijas nauda vai maksas;

e)  juridiskas personas gadījumā — administratīvus naudas sodus lielākais tās summas divkāršā apmērā, kuru veido pārkāpuma rezultātā gūtā peļņa vai novērstie zaudējumi, ja minēto peļņu vai zaudējumus ir iespējams noteikt;

f)  fiziskas personas gadījumā — administratīvus naudas sodus lielākais EUR 5 000 000 apmērā vai — dalībvalstīs, kuru valūta nav euro, — atbilstošā summa, kas pārrēķināta valsts valūtā pēc kursa ... [šīs direktīvas spēkā stāšanas diena].

Ja d) apakšpunktā minētais uzņēmums ir meitasuzņēmums, attiecīgie bruto ienākumi ir bruto ienākumi, kas izriet no galīgā mātesuzņēmuma konsolidētā pārskata iepriekšējā saimnieciskajā gadā.

Dalībvalstis nodrošina, ka gadījumā, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība pārkāpj šo direktīvu transponējošos valsts noteikumus vai [Regulu (ES) ---/----[IBSR]], sankcijas var tikt piemērotas vadības struktūras locekļiem un citām fiziskām personām, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir atbildīgas par attiecīgo pārkāpumu.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka, nosakot 1. punktā minētā administratīvā soda vai administratīvo pasākumu veidu un administratīvā naudas soda apmēru, kompetentās iestādes ņem vērā visus attiecīgos apstākļus, tostarp vajadzības gadījumā:

a)  pārkāpuma smagumu un ilgumu;

b)  par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu atbildības pakāpi;

c)  par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu finansiālo stāvokli, tostarp juridisko personu kopējo apgrozījumu vai fizisko personu gada ienākumus;

d)  par pārkāpumu atbildīgo juridisko personu gūtās peļņas vai novērsto zaudējumu apmēru;

e)  pārkāpuma rezultātā trešām personām radītos zaudējumus;

f)  sadarbošanās ar attiecīgajām kompetentajām iestādēm pakāpi;

g)  par pārkāpumu atbildīgo fizisko vai juridisko personu iepriekšējos pārkāpumus;

h)  pārkāpuma iespējamās sistēmiskās sekas.

17. pants

Izmeklēšanas pilnvaras

Dalībvalsts nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir visas to funkciju izpildei nepieciešamās informācijas vākšanas un izmeklēšanas pilnvaras, tostarp:

a)  pilnvaras pieprasīt informāciju no šādām fiziskām vai juridiskām personām:

i)  ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī;

ii)  ieguldījumu pārvaldītājsabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī;

iii)  jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī;

iv)  jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī;

v)  personas, kas pieder pie i) līdz iv) punktā minētajām vienībām;

vi)  trešās personas, ar kurām i) līdz iv) punktā minētās vienības ir noslēgušas ārpakalpojumu sniegšanas līgumus par operacionālajām funkcijām vai darbībām;

b)  pilnvaras veikt visu nepieciešamo izmeklēšanu par jebkuru a) apakšpunktā minēto personu, kas veic uzņēmējdarbību vai atrodas attiecīgajā dalībvalstī, tostarp tiesības:

i)  pieprasīt, lai a) apakšpunktā minētās personas iesniegtu dokumentus;

ii)  pārbaudīt a) apakšpunktā minēto personu grāmatvedības dokumentus un ierakstus un izdarīt grāmatvedības dokumentu un ierakstu kopijas vai izrakstus;

iii)  iegūt mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus no a) apakšpunktā minētajām personām vai to pārstāvjiem vai darbiniekiem;

iv)  iztaujāt jebkuru citu attiecīgo personu ▌, lai iegūtu informāciju par izmeklēšanas priekšmetu;

c)  pilnvaras veikt visas nepieciešamās inspekcijas telpās, kurās darījumdarbību veic a) apakšpunktā minētās juridiskās personas un jebkādi citi uzņēmumi, uz kuriem attiecas atbilstības grupas kapitāla kritērijam uzraudzība — gadījumos, kad attiecīgā kompetentā iestāde ir grupas uzraudzības iestāde —, iepriekš par to informējot citas attiecīgās kompetentās iestādes.

18. pants

Administratīvo sodu un pasākumu publicēšana

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicē informāciju par jebkādiem administratīviem sodiem un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu un kas nav pārsūdzēti un vairs nevar tikt pārsūdzēti. Minētā publicējamā informācija ietver informāciju par pārkāpuma veidu un būtību un tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, kurai piemērots attiecīgais sods vai pret kuru veikts attiecīgais pasākums. Šo informāciju publicē tikai pēc tam, kad minētā persona ir tikusi informēta par attiecīgo sodu vai pasākumu, un tikai tad, ja publicēšana ir nepieciešama un samērīga.

2.  Ja dalībvalstis ļauj publicēt informāciju par administratīvajiem sodiem vai pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu un ir pārsūdzēti, kompetentās iestādes savā oficiālajā tīmekļa vietnē publicē arī informāciju par pārsūdzības statusu un iznākumu.

3.  Informāciju par administratīvajiem sodiem vai pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu, kompetentās iestādes publicē anonīmi ikvienā no šādiem gadījumiem:

a)  sods ir piemērots fiziskai personai, un ir ticis konstatēts, ka šīs personas datu publicēšana būtu nesamērīga;

b)  šāda publicēšana apdraudētu notiekošas kriminālizmeklēšanas norisi vai finanšu tirgu stabilitāti;

c)  šāda publicēšana radītu nesamērīgu kaitējumu attiecīgajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai iesaistītajām fiziskajām personām.

4.  Kompetentās iestādes nodrošina, ka saskaņā ar šo pantu publicētā informācija to oficiālajā tīmekļa vietnē ir pieejama vismaz piecus gadus. Personas datus kompetentās iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē saglabā tikai tad, ja to ļauj piemērojamie datu aizsardzības noteikumi.

19. pants

Sodu paziņošana EBI

Kompetentās iestādes informē EBI par administratīvajiem sodiem un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu, jebkādām minēto sodu un pasākumu pārsūdzībām un šo pārsūdzību iznākumu. EBI uztur centrālu tai paziņoto administratīvo sodu un pasākumu datubāzi tikai nolūkā nodrošināt informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm. Minētā datubāze ir pieejama tikai kompetentajām iestādēm un EVTI, un to ▌atjaunina reizi gadā.

EBI uztur tīmekļa vietni ar saitēm uz ikvienas kompetentās iestādes publicēto informāciju par administratīvajiem sodiem un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu, un nosaka to, cik ilgi katra dalībvalsts publicē informāciju par administratīvajiem sodiem un pasākumiem.

20. pants

Ziņošana par pārkāpumiem

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes ievieš efektīvus un drošus mehānismus, kas nepieciešami, lai bez liekas kavēšanās ziņotu par šo direktīvu transponējošo valsts noteikumu un [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] potenciāliem vai faktiskiem pārkāpumiem; šie mehānismi ietver:

a)  īpašas procedūras paziņojumu par pārkāpumiem apstrādei;

b)  ieguldījumu brokeru sabiedrību darbinieku, kuri ziņo par pārkāpumiem ieguldījumu brokeru sabiedrībā, pienācīgu aizsardzību pret represijām, diskrimināciju vai cita veida netaisnīgu attieksmi no ieguldījumu brokeru sabiedrības puses;

c)  personu, kas ziņo par pārkāpumu, un fizisko personu, attiecībā uz kurām pastāv aizdomas, ka tās ir atbildīgas par pārkāpumu, personas datu aizsardzību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679;

d)  skaidrus noteikumus, kas nodrošina, ka visos gadījumos tiek garantēta konfidencialitāte attiecībā uz personu, kura ziņo par attiecīgajā ieguldījumu brokeru sabiedrībā izdarītiem pārkāpumiem, izņemot gadījumus, kad valsts tiesību aktos tiek prasīta attiecīgās informācijas atklāšana saistībā ar turpmāku izmeklēšanu vai sekojošu tiesvedību.

2.  Dalībvalstis pieprasa, lai ieguldījumu brokeru sabiedrības ieviestu atbilstošas procedūras, ar kuru palīdzību šo sabiedrību darbinieki iekšēji, izmantojot īpašu un neatkarīgu kanālu, var ziņot par pārkāpumiem. Minētās procedūras var paredzēt sociālie partneri ar nosacījumu, ka šīs procedūras piedāvā tādu pašu aizsardzību kā 1. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētā aizsardzība.

21. pants

Pārsūdzības tiesības

Dalībvalstis nodrošina tiesības pārsūdzēt lēmumus un pasākumus, kas pieņemti atbilstoši [Regulai (ES) ---/----[IBSR]] vai normatīviem un administratīviem aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu.

2. NODAĻA

Pārbaudes process

1. iedaļa

Iekšējā kapitāla pietiekamības izvērtēšanas process

22. pants

Iekšējais kapitāls

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrības ievieš stabilas, efektīvas un vispusīgas stratēģijas un procesus nolūkā pastāvīgi izvērtēt un uzturēt iekšējā kapitāla summas, veidus un sadalījumu, ko tās uzskata par atbilstošiem, lai segtu faktisko vai potenciālo risku būtību un līmeni.

2.  Stratēģijas un procesus, kas minēti 1. punktā, regulāri iekšēji pārskata, lai nodrošinātu, ka tie joprojām ir vispusīgi un samērīgi ar attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības darbību veidu, mērogu un sarežģītību.

2. iedaļa

Iekšējā pārvaldība, pārredzamība, risku aplūkošana un atalgojums

23. pants

Izvērtēšana šīs iedaļas piemērošanas nolūkā

1.  Šīs iedaļas nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības reizi gadā saskaņā ar a) un b) apakšpunktu izvērtē, vai tās atbilst [Regulas (ES) Nr. ---/----[IBSR]] 12. panta 1. punkta nosacījumiem, šajā nolūkā veicot šādas darbības:

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrība nosaka, vai, balstoties uz skaitļiem par to divu gadu periodu, kas ir tieši pirms attiecīgā finanšu gada, tā atbilst [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 12. panta 1. punkta c) līdz g) apakšpunkta nosacījumiem;

b)  ieguldījumu brokeru sabiedrība nosaka, vai, balstoties uz skaitļiem par to pašu periodu, tā vidēji nepārsniedz [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 12. panta 1. punkta a), b), h) un i) apakšpunktā noteiktās robežvērtības.

2.  Ja, balstoties uz 1. punktā minēto izvērtēšanu, ieguldījumu brokeru sabiedrība konstatē, ka tā atbilst visiem [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 12. panta 1. punkta nosacījumiem, šo iedaļu nepiemēro.

3.  Ja, balstoties uz 1. punktā minēto izvērtēšanu, ieguldījumu brokeru sabiedrība konstatē, ka tā neatbilst visiem [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 12. panta 1. punkta nosacījumiem, tā nodrošina atbilstību šai iedaļai, sākot no tā finanšu gada, kurā tika veikta attiecīgā izvērtēšana.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka šī iedaļa tiek piemērota ieguldījumu brokeru sabiedrībām individuāli un grupu līmenī.

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas šī iedaļa, īsteno tajā noteiktās prasības savos meitasuzņēmumos, kas ir finanšu iestādes saskaņā ar [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 4. panta 13. punktā iekļauto definīciju, tostarp trešās valstīs uzņēmējdarbību veicošos meitasuzņēmumus, ja vien mātesuzņēmums, kas atrodas Savienībā, kompetentajām iestādēm var pierādīt, ka saskaņā ar tās trešās valsts tiesību aktiem, kurā attiecīgie meitasuzņēmumi veic uzņēmējdarbību, šīs iedaļas piemērošana ir nelikumīga.

5.  Kompetentās iestādes var noteikt laikposmu, kas ir īsāks par šā panta 1. punktā minētajiem diviem gadiem, ja ir izpildīti abi šādi nosacījumi:

a)  attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbībā ir notikušas būtiskas izmaiņas; un

b)  punkta a) apakšpunktā minēto izmaiņu rezultātā attiecīgā ieguldījumu brokeru sabiedrība atbilst [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 12. panta 1. punktā izklāstītājiem nosacījumiem.

6.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu šā panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā vidējā lieluma aprēķināšanas metodi. Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI iesniedz Komisijai līdz [šīs direktīvas spēkā stāšanas diena].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

24. pants

Iekšējā pārvaldība

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir stingra pārvaldības kārtība, kas ietver visus šādus elementus:

a)  skaidra organizatoriskā struktūra ar precīzi definētu, pārredzamu un konsekventu atbildības hierarhiju;

b)  efektīvas procedūras ieguldījumu brokeru sabiedrību faktisko vai potenciālo risku apzināšanai, pārvaldībai, uzraudzībai un ziņošanai par tiem;

c)  atbilstoši iekšējās kontroles mehānismi, tostarp stabilas administratīvās un grāmatvedības procedūras;

d)  atalgojuma politika un prakse, kas atbilst pareizai un efektīvai risku pārvaldībai un veicina to.

2.  Nosakot 1. punktā minēto kārtību, ņem vērā kritērijus, kas izklāstīti šīs direktīvas 26. līdz 31. pantā, kā arī Direktīvas 2014/65/ES 9. pantā.

3.  Šā panta 1. punktā minētā kārtība ir vispusīga un samērīga ar ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības modelim un darbībām raksturīgo risku veidu, mērogu un sarežģītību.

4.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu 1. punktā minētās pārvaldības kārtības piemērošanu. Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI iesniedz Komisijai līdz ... [divpadsmit mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantu.

25. pants

Ziņošana par katru valsti

1.  Dalībvalstis nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasību reizi gadā par katru dalībvalsti un katru trešo valsti, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir filiāle vai meitasuzņēmums, kas ir finanšu iestāde atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 26. apakšpunkta definīcijai, atklāt šādu informāciju:

a)    meitasuzņēmumu un filiāļu nosaukumi, darbības veids un atrašanās vieta;

b)    apgrozījums;

c)    darbinieku skaits, izteikts pilnslodzes ekvivalenta vienībās;

d)    peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem;

e)    peļņai vai zaudējumiem uzliktais nodoklis;

f)    saņemtās publiskās subsīdijas.

2.  Šā panta 1. punktā minēto informāciju revidē saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK un, ja iespējams, pievieno pielikumā attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības gada finanšu pārskatiem vai attiecīgā gadījumā konsolidēto finanšu pārskatiem.

26. pants

Riskiem piemērojamā pieeja

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības vadības struktūra apstiprina un, ņemot vērā makroekonomisko vidi un ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības ciklu, periodiski pārskata stratēģijas un politiku attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrības vēlmi uzņemties riskus un attiecībā uz tās faktisko vai potenciālo risku pārvaldību, uzraudzību un mazināšanu.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka vadības struktūra velta pietiekami daudz laika tam, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi ņemti vērā 1. punktā minētie riski, un ka tā iedala pietiekamus resursus visu ieguldījumu brokeru sabiedrības būtisko risku pārvaldībai.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības ievieš kārtību, kādā vadības struktūrai tiek sniegti pārskati par visiem būtiskajiem riskiem un riska pārvaldības politiku un tās izmaiņām.

4.  Dalībvalstis prasa visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras neatbilst 30. panta 4. punkta pirmās daļas a) punktā izklāstītajiem kritērijiem, izveidot riska komiteju, kas sastāv no vadības struktūras locekļiem, kuri attiecīgajā ieguldījumu brokeru sabiedrībā nepilda nekādas izpildfunkcijas.

Šā punkta pirmajā daļā minētās riska komitejas locekļiem ir attiecīgas zināšanas, prasmes un kompetence, lai pilnībā izprastu, pārvaldītu un uzraudzītu ieguldījumu brokeru sabiedrības riska stratēģiju un vēlmi uzņemties risku. Viņi nodrošina, ka riska komiteja konsultē vadības struktūru par ieguldījumu brokeru sabiedrības vispārējo pašreizējo un nākotnes vēlmi uzņemties risku un par riska stratēģiju un palīdz vadības struktūrai pārraudzīt to, kā augstākā līmeņa vadība īsteno minēto stratēģiju. Vadības struktūra ir vispārēji atbildīga par attiecīgās sabiedrības riska stratēģijām un politiku.

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka vadības struktūrai kā uzraudzības veicējai un minētās vadības struktūras riska komitejai (ja tāda ir izveidota) ir piekļuve informācijai par attiecīgās sabiedrības faktiskajiem vai potenciālajiem riskiem.

27. pants

Risks klientiem, risks tirgum, risks ieguldījumu brokeru sabiedrībai

1.  Kompetentās iestādes nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir stingras stratēģijas, politika, procesi un sistēmas, kas ļauj apzināt, izvērtēt, pārvaldīt un uzraudzīt šādus elementus:

a)  riska klientiem būtiskie avoti un ietekme;

b)  riska tirgum būtiskie avoti un ietekme;

c)  riski ieguldījumu brokeru sabiedrībai, jo īpaši tie, kas izriet no tirdzniecības darbībām, kad tā veic darījumus savā vārdā, un saistībā ar koncentrācijas risku, kas izriet no riska darījumiem ar individuāliem klientiem un savstarpēji saistītu klientu grupām;

d)  likviditātes risks atbilstīgos periodos, tostarp vienas dienas periodu, nolūkā nodrošināt, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība uztur pietiekamu likviditātes līmeni.

Stratēģijas, politika, procesi un sistēmas ir samērīgi ar ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības sarežģītību, riska profilu un vērienu un ar vadības struktūras noteikto riska toleranci un atspoguļo ieguldījumu brokeru sabiedrības nozīmīgumu katrā dalībvalstī, kurā tā veic darījumdarbību.

2.  Atkāpjoties no 23. panta, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas atbilst [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 12. panta 1. punkta nosacījumiem, ir piemērojams 1. punkta a) un c) apakšpunkts attiecībā uz koncentrācijas risku un d) apakšpunkts.

3.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 54. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu vēl vairāk informāciju par to, kā nodrošināt to, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību stratēģijas, politika, procesi un sistēmas ir stingri. Šajā nolūkā Komisija ņem vērā norises finanšu tirgos, jo īpaši jaunu finanšu produktu parādīšanos, izmaiņas grāmatvedības standartu jomā un norises, kas atvieglo uzraudzības prakses konverģenci.

28. pants

Atalgojuma politika

1.  Kompetentās iestādes nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības, nosakot un piemērojot atalgojuma politiku attiecībā uz augstākā līmeņa vadību, riska ņēmējiem, darbiniekiem, kas pilda kontroles funkcijas, un visiem darbiniekiem, kuru kopējais atalgojums atbilst vismaz zemākajam atalgojumam, ko saņem augstākā līmeņa vadība vai riska ņēmēji, un kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības vai tās pārvaldīto aktīvu riska profilu, ievēro šādus principus:

a)  atalgojuma politika ir skaidri dokumentēta un samērīga ar ieguldījumu brokeru sabiedrības lielumu un iekšējo organizāciju, kā arī ar tās darbību veidu, vērienu un sarežģītību;

aa)  atalgojuma politika ir nediskriminējoša, kas nozīmē to, ka vienāds vai līdzīgs darbs tiek atlīdzināts vienlīdzīgi neatkarīgi no dzimuma;

b)  atalgojuma politika atbilst pareizai un efektīvai risku pārvaldībai un veicina to;

ba)  atalgojuma politika ne tikai atspoguļo īstermiņa ienesīgumu, bet tajā tiek ņemta vērā arī pieņemto ieguldīšanas lēmumu ilgtermiņa ietekme;

c)  atalgojuma politikā ir ietverti interešu konflikta novēršanas pasākumi, tā sekmē atbildīgu darījumdarbību un veicina risku apzināšanos un risku piesardzīgu uzņemšanos;

d)  vadības struktūra kā uzraudzības veicēja pieņem un regulāri pārskata atalgojuma politiku, un tai ir vispārējā atbildība par šīs politikas īstenošanu;

e)  atalgojuma politikas īstenošana ir pakļauta centrālai un neatkarīgai iekšējai izskatīšanai, ko veic, izmantojot kontroles funkcijas;

f)  darbinieki, kas pilda kontroles funkcijas, ir neatkarīgi no tām darījumdarbības vienībām, kuras tie pārrauga, viņiem ir atbilstošas pilnvaras un viņu atalgojums atbilst ar viņu funkcijām saistīto mērķu sasniegšanai neatkarīgi no to darījumdarbības jomu rezultātiem, kuras viņi kontrolē;

g)  atalgojumu augstākajām amatpersonām, kuras pilda riska pārvaldības un atbilstības nodrošināšanas funkcijas, tieši pārrauga atalgojuma komiteja, kas minēta 31. pantā, vai, ja šāda komiteja nav izveidota, vadības struktūra kā uzraudzības veicēja;

h)  atalgojuma politikā, ņemot vērā valsts noteikumus par algu noteikšanu, skaidri nošķir kritērijus, ko piemēro, lai noteiktu:

i)   atalgojuma nemainīgo pamatdaļu, kas galvenokārt atspoguļo attiecīgo darba pieredzi un organizatorisko atbildību, kura noteikta darbinieka darba līgumā ietvertajā darba aprakstā;

ii)   atalgojuma mainīgo daļu, kas atspoguļo darbinieka ilgākā periodā gūtos un atbilstoši riskiem koriģētos rezultātus, kā arī rezultātus, kuri pārsniedz darbinieka darba aprakstā noteikto;

i)  atalgojuma nemainīgās daļas īpatsvars kopējā atalgojumā ir pietiekami liels, lai atalgojuma mainīgajai daļai varētu piemērot pilnībā elastīgu politiku, tostarp iespēju vispār nemaksāt atalgojuma mainīgo daļu.

2.  Šā panta 1. punkta i) apakšpunkta nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības savā atalgojuma politikā nosaka atbilstīgu attiecību starp kopējā atalgojuma mainīgo un nemainīgo daļu, ņemot vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbību un ar to saistītos riskus, kā arī dažādu 1. punktā minēto personu kategoriju ietekmi uz ieguldījumu brokeru sabiedrības riska profilu.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības piemēro 1. punktā minētos principus tādā veidā, kas atbilst to lielumam un iekšējai organizācijai un to darbību veidam, vērienam un sarežģītībai.

4.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu attiecīgos kritērijus to 1. punktā minēto personu kategoriju apzināšanai, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības riska profilu. EBI un EVTI pienācīgi ņem vērā Komisijas 2009. gada 30. aprīļa Ieteikumu 2009/384/EK par atlīdzības politiku finanšu pakalpojumu nozarē, kā arī saskaņā ar PVKIUD, AIFPD un FITD II pieņemtās atalgojuma politikas pamatnostādnes un cenšas sasniegt mērķi līdz minumam samazināt novirzīšanos no spēkā esošajiem noteikumiem.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI iesniedz Komisijai līdz [deviņi mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

29. pants

Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas saņem ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība saņem Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 28) apakšpunktā definēto ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem, tā nemaksā nekādu mainīgā atalgojuma daļu.

30. pants

Atalgojuma mainīgā daļa

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka jebkura atalgojuma mainīgā daļa, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība piešķir un izmaksā augstākā vadības līmeņa darbiniekiem, riska ņēmējiem, personām, kas ir iesaistītas kontroles funkciju veikšanā, un visiem darbiniekiem, kuru saņemtais vispārējais atalgojums ietilpst augstākā līmeņa vadības un to riska ņēmēju atalgojuma intervālā, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē šīs sabiedrības vai tās pārvaldīto aktīvu riska profilu, atbilst visām šādām prasībām:

a)  ja atalgojuma mainīgā daļa ir atkarīga no rezultātiem, atalgojuma mainīgās daļas kopsummu aprēķina, balstoties uz konkrētās personas, attiecīgās darījumdarbības vienības un visas ieguldījumu brokeru sabiedrības rezultātu izvērtējumu;

b)  izvērtējot konkrētās personas rezultātus, ņem vērā gan finansiālus, gan nefinansiālus kritērijus;

c)  rezultātu izvērtējums, kas minēts a) apakšpunktā, balstās uz vairāku gadu periodu, ņemot vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības ciklu un tās darījumdarbības riskus;

d)  atalgojuma mainīgā daļa neietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības spēju nodrošināt stabilu kapitāla bāzi;

e)  garantēta atalgojuma mainīgā daļa pastāv tikai attiecībā uz jauniem darbiniekiem un tikai par viņu pirmo darba gadu;

f)  maksājumi, kas saistīti ar darba līguma priekšlaicīgu izbeigšanu, atspoguļo personas laika gaitā gūtos rezultātus, un ar tiem neatalgo nesekmīgu darbu vai noteikumiem neatbilstošu rīcību;

g)  atalgojuma paketes, kas saistītas ar kompensāciju vai izpirkšanu no līgumiem iepriekšējā darbavietā, ir saskaņotas ar ieguldījumu brokeru sabiedrības ilgtermiņa interesēm;

h)  rezultātu izvērtējumā, ko izmanto, lai aprēķinātu atalgojuma mainīgās daļas pūlus, ņem vērā visu veidu tobrīd pastāvošos un turpmākos riskus un [Regulā (ES) ---/----[IBSR]] prasītā kapitāla un likviditātes izmaksas;

i)  atalgojuma mainīgās daļas sadalē ieguldījumu brokeru sabiedrības ietveros ņem vērā visu veidu tobrīd pastāvošos un turpmākos riskus;

j)  vismaz 40 % no atalgojuma mainīgās daļas veido jebkuri šādi instrumenti:

1)  akcijas vai — atkarībā no attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības juridiskās struktūras — līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas;

2)  ar akcijām saistīti instrumenti vai — atkarībā no attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības juridiskās struktūras — līdzvērtīgi bezskaidras naudas instrumenti;

3)  papildu pirmā līmeņa kapitāla instrumenti vai otrā līmeņa kapitāla instrumenti, vai citi instrumenti, kurus var pilnībā konvertēt pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentos vai norakstīt un kuri adekvāti atspoguļo ieguldījumu brokeru sabiedrības kredītkvalitāti darbības turpināšanas apstākļos;

ja)  atkāpjoties no j) apakšpunkta, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība neemitē nekādus no attiecīgajā apakšpunktā minētajiem instrumentiem, valsts kompetentās iestādes var atļaut izmantot alternatīvu kārtību, kas ir piemērota to pašu mērķu sasniegšanai;

k)  vismaz 50 % no atalgojuma mainīgās daļas atliek uz attiecīgi ▌piecu gadu periodu atkarībā no ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības cikla, darījumdarbības veida, tās riskiem un attiecīgās personas darbībām, izņemot gadījumus, kad atalgojuma mainīgā daļa ir īpaši liela, — šajos gadījumos atliktās atalgojuma mainīgās daļas īpatsvars ir vismaz 60 %;

l)  ja ieguldījumu brokeru sabiedrības finansiālie rezultāti ir vāji vai negatīvi, atalgojuma mainīgo daļu samazina līdz pat 100 % apmērā, tostarp ar malus mehānisma vai atgūšanas mehānisma palīdzību, ievērojot ieguldījumu brokeru sabiedrības noteiktos kritērijus, kas jo īpaši attiecas uz situācijām, kurās attiecīgā persona:

i) ar savu rīcību ieguldījumu brokeru sabiedrībai izraisīja būtiskus zaudējumus vai bija atbildīga par šādu rīcību;

ii) vairs nav uzskatāma par atbilstīgu un piemērotu;

m)  diskrecionārie pensiju pabalsti atbilst ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības stratēģijai, mērķiem, vērtībām un ilgtermiņa interesēm.

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā kompetentās iestādes nodrošina, ka:

a)  personas, kas minētas 28. panta 1. punktā, neizmanto personīgas riska ierobežošanas stratēģijas vai ar atalgojumu un atbildību saistītu apdrošināšanu, lai apdraudētu 1. punktā minētos principus;

b)  atalgojuma mainīgās daļas izmaksāšanai neizmanto finanšu instrumentsabiedrības un metodes, kas atvieglo izvairīšanos no šīs direktīvas vai [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] noteikumu ievērošanas.

3.  Šā panta 1. punkta j) apakšpunkta nolūkā tajā minētajiem instrumentiem piemēro attiecīgu ieturēšanas politiku, kuras mērķis ir personas stimulus salāgot ar ieguldījumu brokeru sabiedrības, tās kreditoru un klientu ilgāka termiņa interesēm. Dalībvalstis vai to kompetentās iestādes var noteikt ierobežojumus attiecībā uz minēto instrumentu veidiem un struktūru vai aizliegt izmantot atsevišķus instrumentus atalgojuma mainīgās daļas mērķiem.

Šā panta 1. punkta k) apakšpunkta nolūkā atliktās atalgojuma mainīgās daļas tiesību iegūšanu atļauj ne ātrāk kā atbilstoši proporcionālajai pieejai.

Šā panta 1. punkta m) apakšpunkta nolūkā gadījumos, kad darbinieks aiziet no ieguldījumu brokeru sabiedrības pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas, ieguldījumu brokeru sabiedrība diskrecionāros pensiju pabalstus piecus gadus tur j) apakšpunktā minēto instrumentu veidā. Ja darbinieks ir sasniedzis pensionēšanās vecumu, diskrecionāros pensiju pabalstus darbiniekam izmaksā j) apakšpunktā minēto instrumentu veidā, un viņam ir jāievēro piecu gadu ieturēšanas periods.

4.  Šā panta 1. punkta j) un k) apakšpunktu un 3. punkta trešo daļu nepiemēro:

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuru bilances un ārpusbilances aktīvu vidējā vērtība četru gadu periodā tieši pirms konkrētā finanšu gada ir EUR 100 miljoni vai mazāka;

b)  indivīdiem, kuru atalgojuma mainīgā daļa gadā nepārsniedz EUR 50 000 un nav vairāk kā viena ceturtdaļa no šīs personas kopējā gada atalgojuma.

Atkāpjoties no a) apakšpunkta, kompetentās iestādes var nolemt, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuru aktīvu vērtība ir zemāka par a) apakšpunktā minēto robežvērtību, atkāpi nepiemēro šo sabiedrību darbību rakstura un vēriena, to iekšējās organizācijas vai attiecīgā gadījumā grupas, kurai tās pieder, iezīmju dēļ.

Atkāpjoties no b) apakšpunkta, kompetentās iestādes var nolemt, ka fiziskajām personām, kuru atalgojuma mainīgā daļa gadā ir zemāka par b) apakšpunktā minēto robežvērtību, atkāpi nepiemēro, ņemot vērā valsts tirgus īpatnības atalgojuma prakses ziņā vai šo fizisko personu pienākumu raksturu un darba profilu.

5.  Dalībvalstis nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasību šajā pantā paredzētos noteikumus piemērot atalgojumam par sniegtajiem pakalpojumiem vai gūtajiem rezultātiem, sākot no gada, kas seko finanšu gadam, kurā veikta 23. panta 1. punktā minētā izvērtēšana.

6.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu instrumentu kategorijas, kas atbilst 1. punkta j) apakšpunkta 3) punkta nosacījumiem.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI iesniedz Komisijai līdz [deviņi mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

31. pants

Atalgojuma komiteja

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka ▌ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras neatbilst 30. panta 4. punkta a) apakšpunktā izklāstītājiem kritērijiem, izveido atalgojuma komiteju. Minētās atalgojuma komitejas sastāvs ir līdzsvarots dzimuma ziņā, un tā kompetenti un neatkarīgi spriež par atalgojuma politiku un praksi un par stimuliem, kas radīti, lai pārvaldītu risku, kapitālu un likviditāti. Grupas ietvaros atalgojuma komiteja var būt arī grupas mēroga atalgojuma komiteja.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka ▌atalgojuma komiteja ir atbildīga par atalgojumu skarošo lēmumu sagatavošanu, tostarp tādu lēmumu sagatavošanu, kuri ietekmē attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības riskus un riska pārvaldību un kurus pieņem vadības struktūra. Atalgojuma komitejas priekšsēdētājs un locekļi ir vadības struktūras locekļi, kuri attiecīgajā ieguldījumu brokeru sabiedrībā nepilda nekādas izpildfunkcijas. Ja attiecīgās valsts tiesību aktos vadības struktūrā ir paredzēta darba ņēmēju pārstāvība, atalgojuma komitejas sastāvā tiek iekļauts viens vai vairāki darba ņēmēju pārstāvji.

3.  Gatavojot 2. punktā minētos lēmumus, atalgojuma komiteja ņem vērā sabiedrības intereses un ieguldījumu brokeru sabiedrības dalībnieku, ieguldītāju un citu ieinteresēto personu ilgtermiņa intereses.

32. pants

Atalgojuma politikas pārraudzība

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes apkopo informāciju, kas sniegta saskaņā ar [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 51. panta c), d) un f) apakšpunktu, un izmanto to, lai salīdzinoši novērtētu atalgojuma tendences un praksi. Kompetentās iestādes minēto informāciju sniedz EBI.

2.  EBI izmanto atbilstoši 1. punktam no kompetentajām iestādēm saņemto informāciju, lai atalgojuma tendences un praksi salīdzinoši novērtētu Savienības līmenī.

3.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izdod pamatnostādnes par stabilas atalgojuma politikas piemērošanu. Šajās pamatnostādnēs ņem vērā vismaz prasības, kas minētas 28. līdz 31. pantā, un stabilas atalgojuma politikas principus, kuri izklāstīti Komisijas Ieteikumā 2009/384/EK(24).

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma sniedz informāciju par to fizisko personu skaitu katrā ieguldījumu brokeru sabiedrībā, kuru atalgojums finanšu gadā ir EUR 1 miljons vai vairāk (dalījumā pa EUR 1 miljona atalgojuma intervāliem), tostarp informāciju par šo personu darba pienākumiem, darījumdarbības jomu un galvenajiem algas elementiem, prēmijām, ilgtermiņa apbalvojumiem un pensiju iemaksām. Kompetentās iestādes šo informāciju nosūta EBI, un tā šo informāciju publicē kā apkopotus datus par attiecīgo piederības dalībvalsti, izmantojot kopēju paziņošanas formātu. EBI, apspriežoties ar EVTI, var izstrādāt pamatnostādnes, lai atvieglotu šā punkta īstenošanu un lai nodrošinātu savāktās informācijas konsekvenci.

32.a pants

EBI ziņojums par riskiem, kas saistīti ar VSP

EBI sagatavo ziņojumu par tādu tehnisko kritēriju ieviešanu risku uzraudzības pārbaudes un izvērtēšanas procesa vajadzībām, kuri attiecas uz pakļautību darbībām, kas lielā mērā saistītas ar vides, sociālās un pārvaldības (VSP) jomas mērķiem; minētās uzraudzības pārbaudes un izvērtēšanas mērķis ir izvērtēt šādu risku iespējamos avotus un ietekmi uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ņemot vērā VSP klasifikāciju [pievienot atsauci uz tiesību aktu, kad tas būs pieejams].

Panta pirmajā daļā minētais EBI ziņojums ietver vismaz šādu informāciju:

a)  ar VSP saistīto risku, fizisko risku un pārejas risku definīcija; iekļaujot riskus, kas saistīti ar aktīvu vērtības samazināšanos regulatīvu izmaiņu dēļ, kvalitatīvus un kvantitatīvus kritērijus un mērīšanas standartus, kas ir svarīgi šādu risku izvērtēšanai, kā arī metodoloģiju, lai izvērtētu, vai šādi riski var rasties īstermiņā, vidējā termiņā vai ilgākā termiņā un vai tie varētu atstāt būtisku finansiālu ietekmi uz ieguldījumu brokeru sabiedrību;

b)  izvērtējums attiecībā uz to, vai konkrētu aktīvu ievērojama koncentrācija attiecīgajai iestādei varētu palielināt ar VSP saistītus riskus, fiziskus riskus un pārejas riskus;

c)  to procesu apraksts, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība var izmantot, lai identificētu, izvērtētu un pārvaldītu ar VSP saistītus riskus, fiziskos riskus un pārejas riskus;

d)  kritēriji, parametri un mērīšanas standarti, ko uzraudzītāji un iestādes var izmantot, lai uzraudzības pārbaudes un izvērtēšanas nolūkā izvērtētu ar VSP saistītu īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa risku ietekmi.

EBI līdz [divi gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] ziņojumu par saviem konstatējumiem iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Pamatojoties uz šo ziņojumu, EBI attiecīgā gadījumā var pieņemt pamatnostādnes, lai uzraudzības pārbaudes un izvērtēšanas nolūkā noteiktu kritērijus attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar VSP, un šajās pamatnostādnēs ņem vērā šajā pantā minētajā EBI ziņojumā iekļautos konstatējumus.

3. iedaļa

Uzraudzības pārbaudes un izvērtēšanas process

33. pants

Uzraudzības pārbaude un izvērtēšana

1.  Kompetentās iestādes pārbauda kārtību, stratēģijas, procesus un mehānismus, ko ieguldījumu brokeru sabiedrības ir ieviesušas, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai un [Regulai (ES) ---/----[IBSR]], un nolūkā nodrošināt risku pareizu pārvaldību un segumu, izvērtē:

a)  riskus, kas minēti 27. pantā;

b)  ieguldījumu brokeru sabiedrības riska darījumu ģeogrāfisko atrašanās vietu;

c)  ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības modeli;

d)  sistēmiskā riska izvērtējumu, ņemot vērā sistēmiskā riska noteikšanu un mērīšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 23. pantu vai ESRK ieteikumiem;

da)  riskus to tīklu un informācijas sistēmu drošībai, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības izmanto savās operācijās, lai nodrošinātu savu procesu un datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību;

e)    ieguldījumu brokeru sabiedrības pakļautību procentu likmes riskam, ko rada netirdzniecības portfeļa darbības;

f)    ieguldījumu brokeru sabiedrības pārvaldības kārtību un vadības struktūras locekļu spēju pildīt savus pienākumus.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes 1. punktā minētās pārbaudes un izvērtēšanas biežumu un intensitāti nosaka, ņemot vērā attiecīgo ieguldījumu brokeru sabiedrību lielumu un sistēmisko nozīmīgumu un to darbību veidu, vērienu un sarežģītību un ievērojot samērīguma principu.

Kompetentās iestādes šā panta 1. punktā minēto pārbaudi attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas atbilst Regulas [(ES) ---/----[IBSR]] 12. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, veic tikai tad, ja tās nolemj, ka šāda pārbaude ir nepieciešama šo sabiedrību lieluma un sistēmiskā nozīmīguma un to darbību veida, mēroga un sarežģītības dēļ.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja pārbaudē tiek konstatēts, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība var radīt sistēmisku risku, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1093/2010 23. pantā, kompetentās iestādes nekavējoties informē EBI par šīs pārbaudes rezultātiem.

4.  Kompetentās iestādes veic attiecīgus pasākumus, ja 1. punkta e) apakšpunktā minētā elementa pārbaude un izvērtēšana ir atklājusi, ka kādā no sešiem procentu likmēm piemērojamajiem uzraudzības satricinājumu scenārijiem, kas noteikti Komisijas deleģētajā regulā, kura pieņemta atbilstoši Direktīvas 2013/36/ES 98. panta 5. punktam, izklāstīto procentu likmju pēkšņu un negaidītu izmaiņu rezultātā ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla ekonomiskā vērtība ir samazinājusies vairāk nekā 15 % apmērā no tās pirmā līmeņa kapitāla.

5.  Veicot 1. punkta f) apakšpunktā minētā elementa pārbaudi un izvērtēšanu, kompetentajām iestādēm ir pieejamas vadības struktūras un tās komiteju sanāksmju darba kārtības, protokoli un pavaddokumenti, kā arī vadības struktūras darbības rezultātu iekšējās vai ārējās izvērtēšanas rezultāti.

6.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 54. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu informāciju par to, kā nodrošināt to, ka ieguldījumu brokeru sabiedrību kārtības, stratēģijas, procesi un mehānismi nodrošina risku pareizu pārvaldību un segumu. Šajā nolūkā Komisija ņem vērā norises finanšu tirgos, jo īpaši jaunu finanšu produktu parādīšanos, izmaiņas grāmatvedības standartu jomā un norises, kas atvieglo uzraudzības prakses konverģenci.

34. pants

Atļaujas izmantot iekšējus modeļus pastāvīga pārbaude

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes regulāri un ne retāk kā reizi trijos gados pārbauda ieguldījumu brokeru sabiedrību atbilstību prasībām attiecībā uz atļauju izmantot [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 22. pantā minētos iekšējos modeļus. Kompetentās iestādes jo īpaši ņem vērā izmaiņas ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumdarbībā un minēto modeļu piemērošanu jauniem produktiem un pārbauda un izvērtē to, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības minētajos modeļos izmanto labi izstrādātas un modernas metodes un praksi. Kompetentās iestādes nodrošina, ka tiek novērsti būtiskie trūkumi, kuri ar tās iekšējo modeļu palīdzību konstatēti ieguldījumu brokeru sabiedrības riska segumā, vai arī veic pasākumus, lai mazinātu to radītās sekas, tostarp nosakot kapitāla palielinājumus vai piemērojot lielākus reizinājuma koeficientus.

2.  Ja attiecībā uz iekšējiem riska tirgum modeļiem daudzi pārsniegumi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 366. pantā, liecina, ka modeļi nav vai vairs nav precīzi, kompetentās iestādes atsauc atļauju izmantot iekšējos modeļus vai nosaka atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu to, ka attiecīgie modeļi tiek nekavējoties un noteiktajā termiņā uzlaboti.

3.  Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai piešķirta atļauja izmantot iekšējos modeļus, vairs neatbilst šo modeļu piemērošanas prasībām, kompetentās iestādes pieprasa vai nu pierādīt, ka neatbilstības ietekme ir nebūtiska, vai iesniegt plānu un termiņu atbilstības minētajām prasībām nodrošināšanai. Kompetentās iestādes pieprasa uzlabot iesniegto plānu, ja ir maz ticams, ka ar to varēs panākt pilnīgu atbilstību, vai ja termiņš nav atbilstīgs.

Ja ir maz ticams, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība panāks atbilstību noteiktajā termiņā, vai tā nav sekmīgi pierādījusi, ka neatbilstības ietekme ir nebūtiska, dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes atsauc iekšējo modeļu izmantošanas atļauju vai ļauj izmantot to tikai atbilstīgajās jomās vai tajās jomās, kurās iespējams atbilstību panākt pienācīgā termiņā.

4.  EBI analizē ieguldījumu brokeru sabiedrību iekšējos modeļus kopumā un to, kā ieguldījumu brokeru sabiedrības, izmantojot iekšējus modeļus, pārvalda līdzīgus riskus vai riska darījumus.

Lai sekmētu konsekventu, efektīvu un reālu uzraudzības praksi, EBI, balstoties uz minēto analīzi un saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu izstrādā pamatnostādnes ar standartiem attiecībā uz to, kā ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāizmanto iekšējie modeļi, un to, kā šie iekšējie modeļi būtu jāizmanto līdzīgu risku vai riska darījumu pārvaldībai.

Dalībvalstis mudina kompetentās iestādes minēto analīzi un pamatnostādnes ņemt vērā, kad tās veic 1. punktā minēto pārbaudi.

4. iedaļa

Uzraudzības pasākumi un pilnvaras

35. pants

Uzraudzības pasākumi

Kompetentās iestādes pieprasa ieguldījumu brokeru sabiedrībām agrīnā posmā veikt nepieciešamos pasākumus, lai risinātu šādas problēmas:

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrība neatbilst šīs direktīvas vai [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] prasībām;

b)  kompetentajām iestādēm ir pierādījumi, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība nākamo 12 mēnešu laikā, ļoti iespējams, pārkāps noteikumus, ar ko transponē [Regulu (ES) ---/----[IBSR]] vai šo direktīvu.

36. pants

Uzraudzības pilnvaras

1.  Dalībvalsts nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir uzraudzības pilnvaras, kas ir nepieciešamas, lai, pildot savas funkcijas, samērīgi iejauktos ieguldījumu brokeru sabiedrību darbībā.

2.  Šīs direktīvas 33. panta, 34. panta 3. punkta un 35. panta un [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] nolūkā kompetentajām iestādēm ir šādas pilnvaras:

a)  pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām, lai tām būtu papildu kapitāls, kas pārsniedz [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 11. pantā noteiktās prasības, atbilstoši šīs direktīvas 37. pantā izklāstītajiem nosacījumiem vai koriģēt prasīto kapitālu gadījumā, ja notiek būtiskas izmaiņas minēto ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumdarbībā;

b)  pieprasīt pastiprināt kārtības, procesus, mehānismus un stratēģijas, kas ieviesti saskaņā ar 22. un 24. pantu;

c)  pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām iesniegt plānu par atbilstības nodrošināšanu šajā direktīvā un [Regulā (ES) ---/----[IBSR]] noteiktajām uzraudzības prasībām, noteikt termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu, minētā plāna īstenošanai un pieprasīt uzlabot minēto plānu attiecībā uz tā tvērumu un termiņu;

d)  pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērot īpašu uzkrājumu politiku vai aktīviem piemērojamu režīmu kapitāla prasību ziņā;

e)  ierobežot ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumdarbību, operācijas vai tīklu vai pieprasīt atbrīvoties no darbībām, kuras rada pārmērīgu risku ieguldījumu brokeru sabiedrības finansiālajai stabilitātei;

f)  pieprasīt mazināt risku, kas saistīts ar ieguldījumu brokeru sabiedrību darbībām, produktiem un sistēmām, tostarp ārpakalpojumu sniedzējiem uzticētām darbībām;

g)  pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām samazināt atalgojuma mainīgās daļas īpatsvaru no neto ienākumiem, ja minētais atalgojums nav savienojams ar stabilas kapitāla bāzes uzturēšanu;

h)  pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām izmantot neto peļņu, lai stiprinātu pašu kapitālu;

i)  ierobežot vai aizliegt ieguldījumu brokeru sabiedrības īstenoto peļņas sadali vai procentu maksājumus akcionāriem, kapitāldaļu īpašniekiem vai pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu turētājiem, ja šāds aizliegums nav uzskatāms par ieguldījumu brokeru sabiedrības saistību nepildīšanu;

j)  noteikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības salīdzinājumā ar šajā direktīvā un [Regulā (ES) ---/----[IBSR]] paredzētajām, tostarp attiecībā uz ziņošanu par kapitāla un likviditātes pozīcijām;

k)  noteikt īpašas likviditātes prasības;

l)  ▌pieprasīt papildu informācijas atklāšanu;

la)  pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām mazināt riskus savu tīklu un informācijas sistēmu drošībai, lai nodrošinātu savu procesu un datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Šā punkta j) apakšpunkta nolūkā kompetentās iestādes var ieguldījumu brokeru sabiedrībām noteikt papildu vai biežākas ziņošanas prasības tikai tad, ja paziņojamā informācija nedublējas un ir izpildīts viens no šiem nosacījumiem:

a)  ir izpildīts viens no 35. panta a) un b) punktā minētajiem nosacījumiem;

b)  kompetentā iestāde to uzskata par nepieciešamu 35. panta b) punktā minēto pierādījumu vākšanai;

ba)  ir nepieciešama papildu informācija uz 33. pantā minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības uzraudzības pārbaudes un izvērtēšanas laiku.

Informāciju uzskata par tādu, kas dublējas, ja kompetentajai iestādei jau ir tā pati vai pēc būtības tāda pati informācija, ja kompetentā iestāde šo informāciju var sagatavot vai ja tā pati kompetentā iestāde to var iegūt, izmantojot citus līdzekļus, nevis pieprasot ieguldījumu brokeru sabiedrībai to paziņot. Kompetentā iestāde papildu informāciju nepieprasa, ja šī informācija kompetentajai iestādei ir pieejama atšķirīgā formātā vai detalizācijas pakāpē nekā paziņojamā papildu informācija un ja šis atšķirīgais formāts vai detalizācijas pakāpe tai neliedz sagatavot pēc būtības līdzīgu informāciju.

37. pants

Papildu kapitāla prasība

1.  Kompetentās iestādes nosaka 36. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto papildu kapitāla prasību tikai gadījumā, ja, balstoties uz pārbaudēm, kas veiktas saskaņā ar 35. un 36. pantu, tās secina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrība atrodas vienā no šādām situācijām:

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrība ir pakļauta tādiem riskiem vai riska elementiem, kurus nesedz pietiekamā apmērā viens no [Regulā (ES) ---/----[IBSR]] izklāstītajiem K-faktoriem;

b)  ieguldījumu brokeru sabiedrība neatbilst 22. un 24. panta prasībām, un ir maz ticams, ka citu administratīvu pasākumu piemērošana atbilstīgā termiņā pietiekami uzlabotu attiecīgās kārtības, procesus, mehānismus un stratēģijas;

c)  tirdzniecības portfeļa prudenciālais novērtējums nav pietiekams, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība varētu īsā laikposmā parastos tirgus apstākļos pārdot savas pozīcijas vai ierobežot to risku, neciešot būtiskus zaudējumus;

d)  izvērtēšana, kas veikta saskaņā ar 34. pantu, liecina, ka neatbilstība atļauto iekšējo modeļu piemērošanas prasībām, visticamāk, novedīs pie nepietiekama kapitāla līmeņa;

e)  ieguldījumu brokeru sabiedrība atkārtoti nav nodrošinājusi vai neuztur pietiekamu papildu kapitāla līmeni, kā noteikts 38. panta 1. punktā.

4.  Kompetentās iestādes ieguldījumu brokeru sabiedrībām pieprasa ar pašu kapitāla palīdzību izpildīt 36. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto papildu kapitāla prasību ar nosacījumu, ka:

a)  vismaz trīs ceturtdaļas no papildu kapitāla prasības nodrošina ar pirmā līmeņa kapitālu;

b)  vismaz trīs ceturtdaļas no pirmā līmeņa kapitāla veido pirmā līmeņa pamata kapitāls;

c)  minēto pašu kapitālu neizmanto, lai izpildītu [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 11. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktās kapitāla prasības.

5.  Kompetentās iestādes savu lēmumu noteikt 36. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto papildu kapitāla prasību pamato rakstiski, sniedzot skaidru pārskatu par šā panta 1. ▌punktā minēto elementu pilnīgu izvērtējumu. Tas šā panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzētajā gadījumā ietver konkrētu skaidrojumu par to, kāpēc saskaņā ar 38. panta 1. punktu noteiktais kapitāla līmenis vairs netiek uzskatīts par pietiekamu.

6.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai noteiktu:

a)  riskus un risku elementus, kurus neuzskata par tādiem, ko sedz K-faktori, un attiecībā uz šiem riskiem un riska elementiem noteiktu indikatīvus kvantitatīvus riska mērīšanas rādītājus un kvalitatīvus riska izvērtējumus, kuri jāizmanto [Regulā (ES) ---/--- [IBSR]] minētajām kompetentajām iestādēm;

b)  šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā jēdziena “nesedz pietiekamā apmērā” definīciju;

c)  kādos gadījumos kompetentās iestādes drīkst piemērot prasību par papildu kapitālu, kas nepieciešams tad, ja par pietiekamu uzskatītas kapitāla summas, veidi un sadalījums pārsniedz to, kas attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrības kapitālu prasīts [Regulas (ES) ---/--- [IBSR]] trešajā daļā;

d)  maksimālās papildu kapitāla summas, ko var piemērot ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

EBI nodrošina, ka regulatīvo tehnisko standartu projekts ir samērīgs, ņemot vērā:

i)  īstenošanas slogu ieguldījumu brokeru sabiedrībām un kompetentajām iestādēm;

ii)  iespēju, ka augstāks kapitāla prasību līmenis, ko piemēro, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības neizmanto iekšējus modeļus, var attaisnot zemāku kapitāla prasību noteikšanu, kad saskaņā ar 2. punktu tiek izvērtēti riski un risku elementi.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI iesniedz Komisijai līdz [deviņi mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt minētos regulatīvos tehniskos standartus.

38. pants

Norādījumi par kapitāla pietiekamību

1.  Kompetentās iestādes nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir tāds kapitāla līmenis, kas, balstoties uz 22. pantu, pietiekamā mērā pārsniedz [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] trešajā daļā un šajā direktīvā noteiktās prasības, tostarp 36. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto papildu kapitāla prasību, lai nodrošinātu, ka:

a)  cikliskas ekonomiskās svārstības neizraisa minēto prasību neizpildi;

b)  ieguldījumu brokeru sabiedrības kapitāls spēj absorbēt potenciālos zaudējumus un riskus, kas identificēti uzraudzības pārbaudes procesos.

2.  Kompetentās iestādes regulāri pārbauda katras ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar 1. punktu noteikto kapitāla līmeni un nepieciešamības gadījumā minētās pārbaudes secinājumus paziņo attiecīgajai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, tostarp jebkādas korekcijas saskaņā ar 1. punktu noteiktajā kapitāla līmenī, ko tā sagaida no ieguldījumu brokeru sabiedrības. Šādā paziņojumā norāda datumu, līdz kuram kompetentā iestāde ir pieprasījusi pabeigt minētās korekcijas.

39. pants

Sadarbība ar noregulējuma iestādēm

1.  Pirms jebkādu 36. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto papildu kapitāla prasību noteikšanas un pirms paziņošanas ieguldījumu brokeru sabiedrībām par to, ka no tām tiek sagaidīts izdarīt kapitāla līmeņa korekcijas, kā minēts 38. panta 2. punktā, kompetentās iestādes apspriežas ar noregulējuma iestādēm. Šajā nolūkā kompetentās iestādes sniedz noregulējuma iestādēm visu pieejamo informāciju.

2.  Kompetentās iestādes informē attiecīgās noregulējuma iestādes par papildu kapitālu, kas pieprasīts saskaņā ar 36. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un par to, kādas korekcijas tās sagaida no ieguldījumu brokeru sabiedrībām atbilstoši 38. panta 2. punktam.

40. pants

Publicēšanas prasības

Dalībvalsts pilnvaro kompetentās iestādes:

a)  pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām publicēt [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 45. pantā minēto informāciju biežāk nekā vienu reizi gadā un noteikt šīs publicēšanas termiņus;

b)  pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām izmantot īpašus informācijas nesējus un atrašanās vietas, jo īpaši savas tīmekļa vietnes, tādām publikācijām, kas nav finanšu pārskati;

c)  pieprasīt mātesuzņēmumiem ik gadu vai nu pilnībā, vai atsauču veidā uz līdzvērtīgu informāciju publicēt to juridiskās struktūras un ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas pārvaldības un organizatoriskās struktūras aprakstu saskaņā ar šīs direktīvas 24. panta 1. punktu un Direktīvas 2014/65/ES 10. pantu.

41. pants

Pienākums informēt EBI

1.  Kompetentās iestādes informē EBI par:

a)  33. pantā minēto pārbaudes un izvērtēšanas procesu;

b)  36. līdz 38. pantā minēto lēmumu pieņemšanā izmantoto metodiku.

2.  EBI izvērtē kompetento iestāžu sniegto informāciju, lai panāktu konsekvenci uzraudzības pārbaudes un izvērtēšanas procesā. Tā var saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu un ievērojot samērīgumu, pieprasīt kompetentajām iestādēm sniegt papildu informāciju, lai papildinātu savu izvērtējumu.

EBI ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs nodaļas piemērošanas konverģences pakāpi dalībvalstīs. Vajadzības gadījumā EBI veic salīdzinošu izvērtēšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 30. pantu.

EBI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu izdod kompetentajām iestādēm paredzētas pamatnostādnes, kurās ieguldījumu brokeru sabiedrību lielumam, struktūrai un iekšējai organizācijai un to darbību veidam, vērienam un sarežģītībai atbilstošā veidā vēl vairāk precizē kopējās procedūras un metodiku 1. punktā minētajam uzraudzības pārbaudes un izvērtēšanas procesam un 27. pantā minēto risku pārvaldības izvērtēšanai.

3. NODAĻA

Atbilstības grupas kapitāla kritērijam uzraudzība

1. iedaļa

Atbilstības grupas kapitāla kritērijam uzraudzība

42. pants

Grupas uzraudzības iestādes noteikšana

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības galvenā sabiedrība ir Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība, atbilstību grupas kapitāla kritērijam uzrauga tā kompetentā iestāde, kas izsniedza atļauju attiecīgajai Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrībai.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības mātesuzņēmums ir Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, atbilstību grupas kapitāla kritērijam uzrauga tā kompetentā iestāde, kas izsniedza atļauju attiecīgajai ieguldījumu brokeru sabiedrībai.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja divām vai vairākām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām atļauja izsniegta divās vai vairākās dalībvalstīs, mātesuzņēmums ir viena un tā pati Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai viena un tā pati Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, atbilstību grupas kapitāla kritērijam uzrauga tās ieguldījumu brokeru sabiedrības kompetentā iestāde, kurai atļauja izsniegta dalībvalstī, kurā izveidota attiecīgā ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai jauktā finanšu pārvaldītājsabiedrība.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja divām vai vairākām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām atļauja izsniegta divās vai vairākās dalībvalstīs, mātesuzņēmumi ir vairāk nekā viena ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība ar galvenajiem birojiem dažādās dalībvalstīs un ja katrā no minētajām dalībvalstīm ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, atbilstību grupas kapitāla kritērijam uzrauga tās ieguldījumu brokeru sabiedrības kompetentā iestāde, kurai ir vislielākā bilances kopsumma.

5.  Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja divām vai vairākām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām atļauja izsniegta Savienībā, mātesuzņēmums ir viena un tā pati Savienības ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai Savienības jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība un nevienai no minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām atļauja nav izsniegta tajā dalībvalstī, kurā izveidota attiecīgā ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai jauktā finanšu pārvaldītājsabiedrība, atbilstību grupas kapitāla kritērijam uzrauga kompetentā iestāde, kas izsniedza atļauju tai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurai ir vislielākā bilances kopsumma.

6.  Kompetentās iestādes pēc savstarpējas vienošanās var nepiemērot 3. līdz 5. punktā minētos kritērijus gadījumos, kad to piemērošana nebūtu atbilstoša, lai nodrošinātu efektīvu atbilstības grupas kapitāla kritērijam uzraudzību, ņemot vērā attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības un to darbību nozīmīgumu attiecīgajās dalībvalstīs, un atbilstības grupas kapitāla kritērijam uzraudzībai var izraudzīties citu kompetento iestādi. Minētajos gadījumos kompetentās iestādes pirms šāda lēmuma pieņemšanas dod iespēju attiecīgajai Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībai, Savienības mātes jauktajai finanšu pārvaldītājsabiedrībai vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ar vislielāko bilances kopsummu paust savu viedokli par minēto plānoto lēmumu. Kompetentās iestādes par ikvienu šādu lēmumu paziņo Komisijai un EBI.

43. pants

Informēšanas prasības ārkārtas situācijās

Ja rodas ārkārtas situācija, tostarp Regulas (ES) Nr. 1093/2010 18. pantā aprakstītā situācija, vai nelabvēlīgas norises tirgos, kas potenciāli apdraud tirgus likviditāti un finanšu sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, kurās atļauts darboties ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas vienībām, atbilstoši 42. pantam noteiktā grupas uzraudzības iestāde, ievērojot šīs sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļas noteikumus, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, brīdina EBI, ESRK un attiecīgās kompetentās iestādes un paziņo visu to uzdevumu izpildei būtisko informāciju.

44. pants

Uzraudzības iestāžu kolēģijas

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstoši 42. pantam noteiktā grupas uzraudzības iestāde izveido uzraudzības iestāžu kolēģijas, lai atvieglotu šajā pantā minēto uzdevumu izpildi un nodrošinātu koordināciju un sadarbību ar attiecīgajām trešo valstu uzraudzības iestādēm.

2.  Uzraudzības iestāžu kolēģijas nodrošina grupas uzraudzības iestādei, EBI un pārējām kompetentajām iestādēm satvaru, lai tās varētu pildīt šādus uzdevumus:

a)  uzdevumi, kas minēti 43. pantā;

b)  informācijas apmaiņa starp visām kompetentajām iestādēm un ar EBI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 21. pantu un ar EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 21. pantu;

c)  attiecīgā gadījumā — vienošanās panākšana par uzdevumu un pienākumu brīvprātīgu deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm;

d)  uzraudzības efektivitātes palielināšana, cenšoties novērst uzraudzības prasību nevajadzīgu pārklāšanos.

3.  Uzraudzības iestāžu kolēģijas izveido arī tad, ja Savienības ieguldījumu brokeru sabiedrības, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrības vai Savienības mātes jauktsa finanšu pārvaldītājsabiedrības vadītas ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas visi meitasuzņēmumi atrodas trešā valstī.

4.  EBI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 21. pantu piedalās uzraudzības iestāžu kolēģiju sanāksmēs.

5.  Uzraudzības iestāžu kolēģijas locekles ir šādas iestādes:

a)    kompetentās iestādes, kas atbild par Savienības ieguldījumu brokeru sabiedrības, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrības vai Savienības mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības vadītas ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas meitasuzņēmumu uzraudzību;

b)  attiecīgā gadījumā — trešo valstu uzraudzības iestādes ar nosacījumu, ka tiek ievērotas konfidencialitātes prasības, ko visas kompetentās iestādes atzīst par līdzvērtīgām šīs sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļā noteiktajām prasībām.

6.  Kolēģijas sanāksmes vada un lēmumus pieņem grupas uzraudzības iestāde, kas noteikta atbilstoši 42. pantam. Grupas uzraudzības iestāde iepriekš pilnībā informē visus kolēģijas locekļus par minēto sanāksmju organizēšanu, galvenajiem apspriežamajiem jautājumiem un darbībām, kuras plānots izskatīt. Grupas uzraudzības iestāde arī laikus pilnībā informē visus kolēģijas locekļus par minētajās sanāksmēs pieņemtajiem lēmumiem vai veiktajiem pasākumiem.

Pieņemot lēmumus, grupas uzraudzības iestāde ņem vērā 5. punktā minēto iestāžu plānojamo vai koordinēto uzraudzības darbību nozīmību.

Kolēģiju izveidi un darbību formalizē rakstveida kārtībā.

7.  Ja attiecīgās kompetentās iestādes nepiekrīt grupas uzraudzības iestādes pieņemtajam lēmumam par uzraudzības kolēģiju darbību, jebkura no šīm iestādēm var vērsties ar šo jautājumu EBI un pieprasīt EBI palīdzību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. pantu.

EBI saskaņā ar minētās regulas 19. panta 1. punkta otro daļu var palīdzēt kompetentajām iestādēm arī pēc savas iniciatīvas, ja ir domstarpības par uzraudzības kolēģiju darbību saskaņā ar šo pantu.

8.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, kurā nosaka nosacījumus, ar kuriem saskaņā uzraudzības iestāžu kolēģijas pilda 1. punktā minētos uzdevumus.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI iesniedz Komisijai līdz [deviņi mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

45. pants

Sadarbošanās prasības

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka grupas uzraudzības iestāde un 44. panta 5. punktā minētās kompetentās iestādes savstarpēji sniedz visu attiecīgo prasīto informāciju, tostarp par:

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas juridisko un pārvaldes struktūru, tostarp organizatorisko struktūru, kas ietver visas regulētās un neregulētās vienības, neregulētos meitasuzņēmumus un mātesuzņēmumus, un par ieguldījumu brokeru sabiedrību grupā ietilpstošo regulēto vienību kompetentajām iestādēm;

b)  procedūrām informācijas vākšanai no ieguldījumu brokeru sabiedrību grupā ietilpstošajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un procedūrām šīs informācijas pārbaudei;

c)  jebkādām tādām nelabvēlīgām norisēm ieguldījumu brokeru sabiedrību grupā ietilpstošajās ieguldījumu brokeru sabiedrībās vai citās vienībās, kuras varētu nopietni ietekmēt minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības;

d)  jebkādiem būtiskiem naudas sodiem un ārkārtas pasākumiem, kurus kompetentās iestādes piemērojušas saskaņā ar šo direktīvu transponējošiem valsts noteikumiem;

e)  īpašu kapitāla prasību piemērošanu atbilstoši šīs direktīvas 36. pantam.

2.  Kompetentās iestādes un grupas uzraudzības iestāde var saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. panta 1. punktu vērsties pie EBI, ja attiecīgā informācija atbilstoši 1. punktam nav paziņota bez liekas kavēšanās vai ja sadarbības pieprasījums, jo īpaši apmainīties ar attiecīgo informāciju, ir ticis noraidīts vai uz to nav atbildēts pieņemamā laikposmā.

EBI var saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. panta 1. punkta otro daļu pēc pašas iniciatīvas palīdzēt kompetentajām iestādēm attīstīt konsekventu sadarbības praksi.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes pirms tāda lēmuma pieņemšanas, kas varētu būt nozīmīgs citu kompetento iestāžu uzraudzības uzdevumu veikšanai, savstarpēji apspriežas par:

a)  tādām izmaiņām ieguldījumu brokeru sabiedrību grupā ietilpstošo ieguldījumu brokeru sabiedrību akcionāru sastāvā vai organizatoriskajā vai pārvaldes struktūrā, kurām nepieciešams kompetento iestāžu apstiprinājums vai atļauja;

b)  nozīmīgiem naudas sodiem, ko kompetentās iestādes plāno piemērot ieguldījumu brokeru sabiedrībām, vai citiem ārkārtas pasākumiem, ko minētās iestādes plāno veikt;

c)  īpašām kapitāla prasībām, ko plānots noteikt saskaņā ar 36. pantu.

4.  Ja kompetentās iestādes plāno piemērot nozīmīgus naudas sodus vai noteikt citus 3. punkta b) apakšpunktā minētos ārkārtas pasākumus, tās apspriežas ar grupas uzraudzības iestādi.

5.  Atkāpjoties no 3. punkta, kompetentajai iestādei nav pienākuma apspriesties ar citām kompetentajām iestādēm steidzamības gadījumos vai tad, ja apspriešanās varētu apdraudēt tās lēmuma efektivitāti; tādā gadījumā kompetentā iestāde nekavējoties informē pārējās attiecīgās iestādes par lēmumu neapspriesties.

46. pants

Informācijas pārbaude par vienībām, kas atrodas citās dalībvalstīs

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja vienas dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir jāpārbauda informācija par ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, finanšu iestādēm, palīgpakalpojumu uzņēmumiem, jauktas darbības pārvaldītājsabiedrībām vai meitasuzņēmumiem, kas atrodas citā dalībvalstī, ieskaitot meitasuzņēmumus, kuri ir apdrošināšanas sabiedrības, minētās citas dalībvalsts kompetentās iestādes minēto pārbaudi veic saskaņā ar 2. punktu.

2.  Kompetentās iestādes, kas ir saņēmušas pieprasījumu atbilstoši 1. punktam, veic kādu no šādām darbībām:

a)    pārbaudi veic pašas savas kompetences ietvaros;

b)    ļauj, lai pārbaudi veic kompetentās iestādes, kuras iesniedza pieprasījumu veikt pārbaudi;

c)  prasa revidentam vai ekspertam veikt pārbaudi ātri un pēc iespējas objektīvāk, lai iegūtu trešās puses veiktu izvērtējumu.

Šā punkta a) un c) apakšpunkta nolūkā kompetentajām iestādēm, kas iesniegušas pieprasījumu, ļauj piedalīties pārbaudē.

2. iedaļa

Ieguldījumu pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības

47. pants

Atbilstības grupas kapitāla kritērijam uzraudzības piemērošanas pārvaldītājsabiedrībām

Dalībvalstis nodrošina, ka atbilstības grupas kapitāla kritērijam uzraudzība tiek piemērota arī ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām.

48. pants

Direktoru kvalifikācija

Dalībvalstis nosaka prasību, ka visiem ieguldījumu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības vadības struktūras locekļiem ir pietiekami laba reputācija un pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze pienākumu efektīvai izpildei.

49. pants

Jauktas darbības pārvaldītājsabiedrības

1.  Dalībvalstis paredz, ka tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrību grupu vada jauktas darbības pārvaldītājsabiedrība, kompetentās iestādes, kas ir atbildīgas par ieguldījumu brokeru sabiedrības uzraudzību, var:

a)    pieprasīt, lai attiecīgā jauktas darbības pārvaldītājsabiedrība sniegtu tām jebkādu informāciju, kas varētu būt noderīga šīs ieguldījumu brokeru sabiedrības uzraudzībai;

b)    uzraudzīt darījumus starp ieguldījumu brokeru sabiedrību un jauktas darbības pārvaldītājsabiedrību un tās meitasuzņēmumiem un pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrībā būtu ieviesti pienācīgi riska pārvaldības procesi un iekšējās kontroles mehānismi, tostarp pareizas ziņošanas un grāmatvedības procedūras, lai varētu identificēt, izmērīt, uzraudzīt un kontrolēt minētos darījumus.

2.  Dalībvalstis paredz, ka kompetentās iestādes var veikt pārbaudes uz vietas vai uzdot to veikšanu ārējiem inspektoriem, lai pārbaudītu informāciju, kas saņemta no jauktas darbības pārvaldītājsabiedrībām un to meitasuzņēmumiem.

50. pants

Sodi

Saskaņā ar šīs sadaļas 2. nodaļas 3. iedaļu dalībvalstis nodrošina, ka tām ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām un jauktas darbības pārvaldītājsabiedrībām vai to faktiskajiem vadītājiem, kas pārkāpj normatīvos vai administratīvos noteikumus, ar kuriem transponēti šīs nodaļas noteikumi, var piemērot administratīvus sodus vai citus administratīvus pasākumus ar mērķi izbeigt vai ierobežot pārkāpumus vai novērst to cēloņus.

51. pants

Trešo valstu veiktās uzraudzības un citu uzraudzības paņēmienu izvērtēšana

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras mātesuzņēmuma galvenais birojs ir trešā valstī, netiek efektīvi uzraudzīta grupas līmenī, kompetentās iestādes izvērtē, vai trešās valsts uzraudzības iestāde šai ieguldījumu brokeru sabiedrībai piemēro tādu uzraudzību, kas ir līdzvērtīga šajā direktīvā un [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] pirmajā daļā paredzētajai uzraudzībai.

2.  Ja 1. punktā minētajā izvērtēšanā tiek secināts, ka netiek piemērota līdzvērtīga uzraudzība, dalībvalstis attiecīgajai ieguldījumu brokeru sabiedrībai piemēro šajā direktīvā un [Regulā (ES) ---/----[IBSR]] paredzētos noteikumus vai atļauj izmantot uzraudzības paņēmienus, kas ir piemēroti, lai sasniegtu uzraudzības mērķus attiecībā uz atbilstību grupas kapitāla kritērijam, kas noteikts [Regulā (ES) ---/----[IBSR]]. Lēmumu par minētajiem uzraudzības paņēmieniem pēc apspriešanās ar pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm pieņem tā kompetentā iestāde, kura būtu grupas uzraudzības iestāde, ja mātesuzņēmums uzņēmējdarbību veiktu Savienībā. Par ikvienu pasākumu, kas veikts atbilstoši šim punktam, paziņo pārējām iesaistītajām kompetentajām iestādēm, EBI un Komisijai.

3.  Kompetentā iestāde, kura būtu grupas uzraudzības iestāde, ja mātesuzņēmums uzņēmējdarbību veiktu Savienībā, cita starpā var pieprasīt dibināt ieguldījumu pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību Savienībā un šai ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībai vai jauktajai finanšu pārvaldītājsabiedrībai piemērot [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] 7. pantu.

52. pants

Sadarbība ar trešo valstu uzraudzības iestādēm

Komisija var Padomei iesniegt ieteikumus attiecībā uz sarunu vešanu par nolīgumiem ar vienu vai vairākām trešām valstīm attiecībā uz līdzekļiem, kā uzraudzīt šādu ieguldījumu brokeru sabiedrību atbilstību grupas kapitāla kritērijam:

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuru mātesuzņēmuma galvenais birojs ir trešā valstī;

b)  ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas atrodas trešās valstīs un kuru mātesuzņēmuma galvenais birojs ir Savienībā.

V SADAĻAKOMPETENTO IESTĀŽU VEIKTĀ PUBLICĒŠANA

53. pants

Publicēšanas prasības

1.  Kompetentās iestādes publicē visu turpmāk minēto informāciju:

a)  normatīvo un administratīvo aktu un vispārīgo norādījumu teksti, kas attiecīgajā dalībvalstī ir pieņemti atbilstoši šai direktīvai;

b)  veids, kā izmantotas saskaņā ar šo direktīvu un [Regulu (ES) ---/----[IBSR]] pieejamās izvēles iespējas un rīcības brīvība;

c)  vispārīgie kritēriji un metodikas, ko tās izmanto 33. pantā minētajai uzraudzības pārbaudei un izvērtēšanai;

d)  apkopoti statistikas dati par galvenajiem šīs direktīvas un [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] īstenošanas aspektiem attiecīgajā dalībvalstī, tostarp saskaņā ar 36. panta 2. punkta a) apakšpunktu veikto uzraudzības pasākumu un saskaņā ar 16. pantu piemēroto administratīvo sodu skaits un veids.

2.  Informācija, ko publicē saskaņā ar 1. punktu, ir pietiekami vispusīga un precīza, lai dotu iespēju jēgpilni salīdzināt, kā dažādu dalībvalstu kompetentās iestādes piemēro 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu.

3.  Informāciju publicē vienotā formātā un regulāri atjaunina. To dara pieejamu elektroniskā formātā vienā piekļuves adresē.

VI SADAĻADELEĢĒTIE UN ĪSTENOŠANAS AKTI

54. pants

Deleģēto pilnvaru īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 8. panta 4. punktā, 27. panta 3. punktā un 33. panta 6. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šīs direktīvas spēkā stāšanas diena].

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā, 8. panta 4. punktā, 27. panta 3. punktā un 33. panta 6. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts izraudzījusies saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.  Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 8. panta 4. punktu, 27. panta 3. punktu un 33. panta 6. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja [divu mēnešu] laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, nedz Eiropas Parlaments, nedz Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [diviem mēnešiem].

55. pants

Īstenošanas akti

Izmaiņas šīs direktīvas 8. pantā un 11. panta 7. punktā noteiktajā sākotnējā kapitāla apmērā, lai ņemtu vērā norises ekonomikas un monetārajā jomā, pieņem īstenošanas aktu veidā saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 56. panta 2. punktā.

56. pants

Komiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz Eiropas Banku komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2004/10/EK(25). Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

VII SADAĻAGROZĪJUMI CITĀS DIREKTĪVĀS

57. pants

Grozījumi Direktīvā 2013/36/ES

Direktīvu 2013/36/ES groza šādi:

1)  virsrakstā svītro vārdus “un ieguldījumu brokeru sabiedrību”;

2)  direktīvas 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Priekšmets

Šajā direktīvā ir paredzēti noteikumi, kas attiecas uz:

a)  piekļuvi kredītiestāžu darbībai;

b)  uzraudzības pilnvarām un instrumentiem kredītiestāžu prudenciālajai uzraudzībai, ko īsteno kompetentās iestādes;

c)  kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ko īsteno kompetentās iestādes veidā, kas ir saskanīgs ar noteikumiem, kuri paredzēti Regulā (ES) Nr. 575/2013;

d)  kompetento iestāžu publicēšanas prasībām kredītiestāžu prudenciālā regulējuma un uzraudzības jomā.”;

3)   direktīvas 2. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.  Šo direktīvu piemēro kredītiestādēm.”;

b)  panta 2. un 3. punktu svītro;

c)  panta 5. punkta l) apakšpunktu svītro;

d)  panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

‘‘6.  Sabiedrības, kas minētas 5. punkta 3) līdz 24) apakšpunktā un saskaņā ar šā panta 5.a un 5.b punktu pieņemtajos deleģētajos aktos, 34. panta un VII sadaļas 3. nodaļas nolūkā uzskata par finanšu iestādēm.”;

4)  direktīvas 3. panta 1. punktu groza šādi:

a)  punkta 3) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“3)  “iestāde” ir Regulas (ES) ---/----*[IBSR] 4. panta 1. punkta 3) apakšpunktā minētā iestāde;”;

b)  punkta 4) apakšpunktu svītro;

5)  direktīvas 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Koordinēšana dalībvalstīs

Dalībvalstis, kurās ir vairāk nekā viena kompetentā iestāde, kas atbild par kredītiestāžu un finanšu iestāžu uzraudzību, veic visus vajadzīgos pasākumus, lai organizētu minēto iestāžu darbības koordinēšanu.”;

6)   iekļauj šādu 8.a pantu:

“8.a pants

Konkrētas prasības attiecībā uz atļaujas izsniegšanu kredītiestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā

1.  Dalībvalstis paredz prasību, ka Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā minētie uzņēmumi, kas jau ir saņēmuši atļauju atbilstoši Direktīvas 2014/65/ES II sadaļai, iesniedz atļaujas pieteikumu saskaņā ar 8. pantu vēlākais šādos datumos:

a)  kad mēneša vidējā aktīvu kopsumma, kas aprēķināta divpadsmit secīgu mēnešu periodā, pārsniedz EUR 30 miljardus; vai

b)  kad mēneša vidējā aktīvu kopsumma, kas aprēķināta divpadsmit secīgu mēnešu periodā, ir mazāka par EUR 30 miljardiem un uzņēmums ietilpst grupā, kuras kopvērtība, ko veido visu to grupas uzņēmumu aktīvu kopsumma, kuri veic jebkuru no Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 3) un 6) punktā minētajām darbībām un kuru aktīvu kopsumma ir mazāka par EUR 30 miljardiem, un kas aprēķināta kā vidējais rādītājs divpadsmit secīgu mēnešu periodā, pārsniedz EUR 30 miljardus.

2.  Uzņēmumi, kas minēti 1. punktā, drīkst turpināt veikt Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā minētās darbības, līdz tie saņem 1. punktā minēto atļauju.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta, Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā minētie uzņēmumi, kas [viena diena pirms Direktīvas (ES) ---/----[IBSD] stāšanās spēkā] veic darbības kā atbilstoši Direktīvai 2014/65/ES atļauju saņēmušas ieguldījumu brokeru sabiedrības, iesniedz atļaujas pieteikumu saskaņā ar 8. pantu līdz [viens gads un viena diena pēc Direktīvas (ES) ---/----[IBSD]] stāšanās spēkā].

4.  Ja kompetentā iestāde, pēc tam, kad ir saņēmusi informāciju saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES [95.a] pantu, konstatē, ka uzņēmumam ir izsniedzama atļauja kā kredītiestādei saskaņā ar šīs direktīvas 8. pantu, tā par to paziņo attiecīgajam uzņēmumam un Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 26) apakšpunktā definētajai kompetentajai iestādei un no minētā paziņojuma dienas pārņem atļaujas izsniegšanas procedūru.

4.a  Atkārtotas atļaujas piešķiršanas gadījumos EBI nodrošina, ka šis process ir pēc iespējas racionalizētāks un ka tiek ņemta vērā informācija no iepriekšējām atļaujas piešķiršanas reizēm.

5.  EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu:

a)  informāciju, kas uzņēmumam jāsniedz kompetentajām iestādēm atļaujas pieteikumā, tostarp 10. pantā paredzēto darbības programmu;

b)  metodiku, saskaņā ar kuru aprēķina 1. punktā minētās robežvērtības.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt a) un b) apakšpunktā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI iesniedz Komisijai līdz [2019. gada 1. janvārim].

7)  direktīvas 18. pantā iekļauj šādu aa) punktu:

“aa) savu atļauju izmanto vienīgi darbībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā, un tās aktīvu kopsummas vidējais rādītājs piecus gadus pēc kārtas ir mazāks par minētajā pantā noteiktajām robežvērtībām;”;

7a)  direktīvas 20. pantu groza šādi:

    a)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

    “2.  EBI savā tīmekļa vietnē publicē un vismaz reizi gadā atjaunina sarakstu ar visu kredītiestāžu nosaukumiem, kurām ir piešķirta atļauja.”;

b)  iekļauj šādu punktu:

    “3.a  Šā panta 2. punktā minētajā sarakstā iekļauj visu Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā minēto uzņēmumu nosaukumus un identificē minētās kredītiestādes kā tādas. Sarakstā arī īsumā izklāsta jebkādas izmaiņas salīdzinājumā ar tā iepriekšējo versiju.”;

8)  direktīvas IV sadaļu svītro;

9)  direktīvas 51. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var pieprasīt konsolidētās uzraudzības iestādei, ja piemērojams 112. panta 1. punkts, vai piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm atzīt kādas kredītiestādes filiāli par nozīmīgu.”;

10)  direktīvas 53. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.  Šā panta 1. punkts neliedz kompetentajām iestādēm savstarpēji apmainīties ar informāciju vai nosūtīt informāciju ESRK, EBI vai Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei) (“EVTI”), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010*, saskaņā ar šo direktīvu, Regulu (ES) Nr. 575/2013, [Direktīvu (ES) ---/----[IBSD]] par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību], citām direktīvām, kas piemērojamas kredītiestādēm, Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. pantu, Regulas (ES) Nr. 1093/2010 31., 35. un 36. pantu un Regulas (ES) Nr. 1095/2010 31. un 36. pantu. Uz šo informāciju attiecas 1. punkts.”;

______________________________________________________________

*   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

11)  direktīvas 66. panta 1. punktā iekļauj šādu aa) apakšpunktu:

“aa)  to, ka bez atļaujas darboties kā kredītiestādei tiek veikta vismaz viena no darbībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā, un ir pārsniegta minētajā punktā noteiktā robežvērtība.”;

12)  direktīvas 76. panta 5. punkta pēdējo teikumu svītro;

13)  direktīvas 86. panta 11. punktu aizstāj ar šādu:

“11.  Kompetentās iestādes nodrošina, ka iestādēm ir izstrādāti likviditātes atjaunošanas plāni, kuros izklāstītas atbilstošas stratēģijas un atbilstīgi īstenošanas pasākumi, lai risinātu problēmas saistībā ar iespējamu likviditātes nepietiekamību, tostarp attiecībā uz filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību citā dalībvalstī. Kompetentās iestādes nodrošina, ka iestādes šos plānus vismaz reizi gadā testē, atjaunina, balstoties uz 8. punktā minēto alternatīvo scenāriju rezultātu, un ziņo par tiem augstākajai vadībai, kas savukārt tos apstiprina, lai būtu iespējams attiecīgi pielāgot iekšējo politiku un procesus. Iestādes jau iepriekš īsteno nepieciešamos operacionālos pasākumus, lai nodrošinātu likviditātes atjaunošanas plānu tūlītēju īstenošanu. Šādi operacionālie pasākumi ietver tāda nodrošinājuma turēšanu, kas nekavējoties ir pieejams centrālajai bankai finansējuma vajadzībām. Tas vajadzības gadījumā ietver tāda nodrošinājuma turēšanu, kas ir citas dalībvalsts valūtā vai trešās valsts valūtā, ar kuru kredītiestāde veic riska darījumus, un, ja tas operacionāli nepieciešams, uzņēmējas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā, kuras valūtā kredītiestāde ir uzņēmusies risku.”;

14)  direktīvas 110. panta 2. punktu svītro;

15)  direktīvas 114. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.  Ja rodas ārkārtas situācija, tostarp Regulas (ES) Nr. 1093/2010 18. pantā aprakstītās situācijas, vai nelabvēlīgas norises tirgos, kas potenciāli apdraud tirgus likviditāti un finanšu sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, kurās atļauts darboties grupas sabiedrībām vai kurās 51. pantā minētās nozīmīgās filiāles veic uzņēmējdarbību, konsolidētās uzraudzības iestāde, ievērojot 1. nodaļas 2. iedaļas un attiecīgā gadījumā Eiropas Parlamenta un Padomes [Direktīvas (ES) ---/----[IBSD]]* IV sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļas noteikumus, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, brīdina EBI un 58. panta 4. punktā un 59. pantā minētās iestādes un paziņo visu to uzdevumu izpildei būtisko informāciju. Minētie pienākumi attiecas uz visām kompetentajām iestādēm.

__________________________________________________________________

*  [Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) ---/---- (..) par ..].”;

16)  direktīvas 116. pantu groza šādi:

a)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

2.  Uzraudzības iestāžu kolēģijās iesaistītās kompetentās iestādes un EBI cieši sadarbojas. Šīs direktīvas VII sadaļas 1. nodaļas II iedaļā un attiecīgā gadījumā [Direktīvas (ES) ---/----[IBSD]] IV sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļā noteiktās konfidencialitātes prasības neliedz kompetentajām iestādēm uzraudzības iestāžu kolēģijās apmainīties ar konfidenciālu informāciju. Uzraudzības iestāžu kolēģiju izveidošana un darbība neietekmē kompetento iestāžu tiesības un pienākumus, kas izriet no šīs direktīvas un Regulas (ES) Nr. 575/2013.”;

b)  panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.  Uzraudzības iestāžu kolēģijās var piedalīties kompetentās iestādes, kuras atbild par ES mātes iestādes vai ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības, vai ES mātes jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības meitasuzņēmumu uzraudzību, un kompetentās iestādes no uzņēmējas dalībvalsts, kurā uzņēmējdarbību veic 51. pantā minētās nozīmīgās filiāles, attiecīgā gadījumā ECBS centrālās bankas un attiecīgā gadījumā trešo valstu uzraudzības iestādes ar nosacījumu, ka konfidencialitātes prasības atbilstoši visu kompetento iestāžu atzinumam ir līdzvērtīgas šīs direktīvas VII sadaļas 1. nodaļas II iedaļā noteiktajām prasībām un attiecīgā gadījumā [Direktīvas (ES) ---/----[IBSD]] IV sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļā noteiktajām prasībām.”;

c)  panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9.  Konsolidētās uzraudzības iestāde, ievērojot konfidencialitātes prasības, kas noteiktas šīs direktīvas VII sadaļas 1. nodaļas II iedaļā un attiecīgā gadījumā [Direktīvas (ES) ---/----[IBSD]] IV sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļā, informē EBI par uzraudzības iestāžu kolēģijas darbībām, tostarp ārkārtas situācijās, un iesniedz EBI visu informāciju, kas ir īpaši svarīga uzraudzības konverģences nolūkā.”;

17)  direktīvas 125. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

  “2.  Uz informāciju, kura saņemta konsolidētās uzraudzības ietvaros, un jo īpaši uz visu šajā direktīvā paredzēto informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm attiecas dienesta noslēpuma prasības, kas ir vismaz līdzvērtīgas prasībām, kuras minētas šīs direktīvas 53. panta 1. punktā attiecībā uz kredītiestādēm vai [Direktīvas (ES) ---/----[IBSD]] 13. pantā.”;

18)  direktīvas 128. panta otro daļu svītro;

19)  direktīvas 129. panta 2., 3 un 4. punktu svītro;

20)  direktīvas 130. panta 2., 3 un 4. punktu svītro;

21)  direktīvas 143. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)  neskarot šīs direktīvas VII sadaļas 1. nodaļas II iedaļas noteikumus un attiecīgā gadījumā [Direktīvas (ES) ---/----[IBSD]] IV sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļas noteikumus, — apkopotus statistikas datus par prudenciālā regulējuma īstenošanas galvenajiem aspektiem katrā dalībvalstī, tostarp saskaņā ar 102. panta 1. punkta a) apakšpunktu veikto uzraudzības pasākumu un saskaņā ar 65. pantu piemēroto administratīvo sodu skaitu un veidu.”;

57.a pants

Grozījums Direktīvā 2014/59/ES

Direktīvas 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“3)  “ieguldījumu brokeru sabiedrība” ir ieguldījumu brokeru sabiedrība saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 2) apakšpunkta minēto definīciju, uz kuru attiecas [Direktīvas (ES) ---/----[IBSD]] 8. panta 1. punktā noteiktā sākotnējā kapitāla prasība;”

58. pants

Grozījumi Direktīvā 2014/65/ES

Direktīvu 2014/65/ES groza šādi:

1)  direktīvas 8. panta pirmās daļas a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)  vairs neatbilst nosacījumiem, saskaņā ar kuriem ir izsniegta atļauja, piemēram, nosacījumiem, kas paredzēti [Regulā (ES) ---/----[IBSR]];”;

2)   direktīvas 15. pantu aizstāj ar šādu:

“15. pants

Sākotnējais kapitāls

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes nepiešķir atļauju, ja ieguldījumu brokeru sabiedrībai nav pietiekama sākotnējā kapitāla saskaņā ar [Direktīvas (ES) ---/----[IBSD]] 8. panta prasībām, ņemot vērā attiecīgā ieguldījumu pakalpojuma vai darbības veidu.”;

3)  direktīvas 41. pantu aizstāj ar šādu:

41. pants

Atļaujas piešķiršana

“1.  Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā trešās valsts ieguldījumu brokeru sabiedrība ir izveidojusi vai gatavojas izveidot filiāli, piešķir atļauju tikai tad, ja šī kompetentā iestāde ir pārliecinājusies, ka:

a)  ir izpildīti 39. panta nosacījumi; un

b)  trešās valsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle spēs ievērot 2. un 3. punktā minētos noteikumus.

Kompetentā iestāde sešu mēnešu laikā no pilnīga pieteikuma iesniegšanas informē trešās valsts ieguldījumu brokeru sabiedrību, vai atļauja ir piešķirta.

2.  Trešās valsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle, kurai piešķirta atļauja saskaņā ar 1. punktu, izpilda pienākumus, kas noteikti šīs direktīvas 16. līdz 20., 23., 24., 25. un 27. pantā, 28. panta 1. punktā un 30., 31. un 32. pantā un Regulas (ES) Nr. 600/2014 3. līdz 26. pantā atbilstoši tiem pieņemtajos pasākumos, un to uzrauga tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā filiālei tika piešķirta atļauja.

Dalībvalstis nenosaka nekādas papildu prasības filiāles organizācijai un darbībai attiecībā uz šīs direktīvas aptvertajiem jautājumiem, un tās nevienai trešās valsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiālei nepiemēro labvēlīgāku režīmu nekā Savienības sabiedrībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes ik gadu EVTI paziņo to teritorijā darbojošos trešo valstu ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāļu skaitu.

3.  Trešās valsts ieguldījumu brokeru sabiedrības filiāle, kurai piešķirta atļauja saskaņā ar 1. punktu, ik gadu paziņo 2. punktā minētajai kompetentajai iestādei šādu informāciju:

a)  filiāles attiecīgajā dalībvalstī sniegto pakalpojumu un veikto darbību apmērs un vēriens;

b)  šā punkta a) apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem un darbībām atbilstošais apgrozījums un apkopotā aktīvu vērtība;

c)  sīks apraksts par filiāles klientiem pieejamajiem ieguldītāju aizsardzības pasākumiem, tostarp šo klientu tiesības, kas izriet no 39. panta 2. punkta f) apakšpunktā minētās ieguldītāju kompensācijas sistēmas;

d)  riska pārvaldības politika un kārtība, ko filiāle piemēro a) apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem un darbībām.

  4.  Kompetentās iestādes, kas minētas 2. punktā, to vienību kompetentās iestādes, kas ietilpst tajā pašā grupā, kurā trešo valstu brokeru sabiedrību filiāles, kurām piešķirta atļauja saskaņā ar 1. punktu, EVTI un EBI cieši sadarbojas, lai nodrošinātu, ka visām minētās grupas darbībām Savienībā tiek piemērota vispusīga, konsekventa un konstruktīva uzraudzība saskaņā ar šo direktīvu, Regulu 600/2014, Direktīvu 2013/36/ES, Regulu (ES) Nr. 575/2013, Direktīvu [Direktīva (ES) ---/----* [IBSD]] un Regulu [Regula (ES) ---/----* [IBSR]].

5.  EVTI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu 3. punktā minēto informāciju.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz [ievietot datumu].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

6.  EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai precizētu formātu, kādā 3. punktā minētā informācija jāpaziņo valsts kompetentajām iestādēm.

Minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz [ievietot datumu].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.”;

4)  direktīvas 81. panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)  lai pārbaudītu, vai ir izpildīti nosacījumi, kas reglamentē ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumdarbības uzsākšanu, un lai atvieglotu minētās darījumdarbības, administratīvo un grāmatvedības procedūru un iekšējās kontroles mehānismu īstenošanas uzraudzību;”;

5)    iekļauj šādu 95.a pantu:

“95.a pants

Pārejas noteikums attiecībā uz atļaujas izsniegšanu kredītiestādēm, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā

Kompetentās iestādes informē Direktīvas 2013/36/ES 8. pantā minēto kompetento iestādi, ja uzņēmuma, kas atbilstoši šīs direktīvas II sadaļai iesniedzis atļaujas pieteikumu līdz [Direktīvas (ES) ---/----[IBSD]] spēkā stāšanās datums], lai veiktu I pielikuma A iedaļas 3) un 6) punktā minētās darbības, plānotā aktīvu kopsumma pārsniedz EUR 30 miljardus, un paziņo par to pieteikuma iesniedzējam.”.

VIII SADAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

59. pants

Pārejas noteikumi

1.  Dalībvalstis pārliecinās, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības (izņemot 2. punktā minētās), kuras pastāvēja 20xx. gada 1. janvārī [šīs direktīvas spēkā stāšanas datums] un kuru sākotnējais kapitāls nesasniedz 8. pantā minēto līmeni, panāk atbilstību minētajam pantam vēlākais līdz [pieci gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā], ik gadu veicot palielinājumu par EUR 5000.

Ja ar pirmajā daļā noteikto ikgadējo palielinājumu nepietiek, lai ieguldījumu brokeru sabiedrība līdz piecu gadu perioda beigām sasniegtu prasīto sākotnējā kapitāla līmeni, dalībvalstis atļauj papildu pārejas periodu, kas nepārsniedz piecus gadus. Kompetentās iestādes nosaka ikgadējās palielinājuma summas minētajā papildu pārejas periodā.

2.  Dalībvalstis pārliecinās, ka preču tirgotāji panāk atbilstību 8. panta noteikumiem vēlākais līdz [pieci gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā].

60. pants

Pārskatīšana

Komisija ciešā sadarbībā ar EBI un EVTI līdz [trīs gadi pēc šīs direktīvas un [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] piemērošanas sākuma datuma] iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu — kam attiecīgā gadījumā pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu — par šādiem elementiem:

a)  šīs direktīvas un Regulas (ES) ---/---- [IBSR]], kā arī PVKIU un AIFPD noteikumi par atalgojumu — lai panāktu vienlīdzīgus konkurences apstākļus visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas darbojas Savienībā;

aa)  izvērtējums — kurā ņem vērā 32.a pantā minēto EBI ziņojumu un klasifikāciju ilgtspējīgu finanšu jomā [pievienot atsauci uz tiesību aktu, tiklīdz tas būs pieejams] — par to, vai:

i)  vides, sociālie un pārvaldības (VSP) riski ir jāņem vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības iekšējā pārvaldībā;

ii)  VSP riski ir jāņem vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības atalgojuma politikā;

iii)  VSP riski ir jāņem vērā risku pārvaldībā; un

iv)  VSP riski ir jāņem vērā uzraudzības pārbaudē un novērtēšanā.

b)  šajā direktīvā paredzētās informācijas apmaiņas kārtības efektivitāte;

c)  Savienības un dalībvalstu sadarbība ar trešām valstīm šīs direktīvas un Regulas (ES) ---/----[IBSR]] piemērošanā;

d)  šīs direktīvas un Regulas (ES) ---/----[IBSR]] īstenošana attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, balstoties uz juridisko struktūru vai īpašumtiesību modeli.

61. pants

Transponēšana

1.  Dalībvalstis līdz [18 mēneši pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] pieņem un publicē normatīvo un administratīvo aktu noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības.

2.  Dalībvalstis minētos noteikumus piemēro no [Regulas (ES) ---/----[IBSR]] piemērošanas sākuma diena].

3.  Dalībvalstis Komisijai un EBI dara zināmus to valsts tiesību aktu tekstus, kurus tās pieņem jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

Ja ar dokumentiem, kas pievienoti paziņojumiem par dalībvalstīs paredzētajiem transponēšanas pasākumiem, nepietiek, lai pilnībā izvērtētu transponēšanas noteikumu atbilstību atsevišķiem šīs direktīvas noteikumiem, Komisija, ja to pieprasa EBI nolūkā pildīt savus uzdevumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1093/2010, vai pati pēc savas iniciatīvas var pieprasīt dalībvalstīm sniegt sīkāku informāciju par minēto noteikumu un šīs direktīvas transponēšanu un īstenošanu.

4.  Noteikumos, kas minēti 1. punktā, ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai.

62. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzraudzības un noregulējuma nolūkos atsauces uz Direktīvu 2013/36/ES citos Savienības aktos uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu.

63. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

(1)

  [OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].

(2)

  [OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp. / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].

(3)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(4)

  OV C […], […]., […]. lpp.

(5)

  OV C […], […]., […]. lpp.

(6)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(7)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(8)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis) par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.).

(9)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(10)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(11)

  Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Direktīvas 2013/36/ES un Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumu par atalgojumu izvērtējums” (COM(2016)0510 final).

(12)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(13)

  OV C 369, 17.12.2011., 14. lpp.

(14)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(15)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.).

(16)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

(17)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(18)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/87/EK (2002. gada 16. decembris) par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos un par grozījumiem Padomes Direktīvās 73/239/EEK, 79/267/EEK, 92/49/EEK, 92/96/EEK, 93/6/EEK un 93/22/EEK, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 98/78/EK un 2000/12/EK (OV L 035, 11.2.2003., 1. lpp.).

(19)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(20)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.).

(21)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).

(22)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(23)

  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

(24)

  Komisijas Ieteikums 2009/384/EK (2009. gada 30. aprīlis) par atlīdzības politiku finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 120, 15.5.2009., 22. lpp.).

(25)

  Komisijas Lēmums 2004/10/EK (2003. gada 5. novembris), ar ko izveido Eiropas Banku komiteju (OV L 3, 7.1.2004., 36. lpp.).


JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS (12.7.2018)

Ekonomikas un monetārajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Kostas Chrysogonos

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Direktīvas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Pastāvošie prudenciālie režīmi atbilstoši Regulai (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvai 2013/36/ES lielā mērā balstās uz secīgi pielāgotiem starptautiskajiem regulatīvajiem standartiem, kurus Bāzeles Banku uzraudzības komiteja ir noteikusi lielām banku grupām un kuri tikai daļēji pievēršas konkrētajiem riskiem, kas raksturīgi dažādajām ieguldījumu brokeru sabiedrību darbībām. Tāpēc konkrētajiem apdraudējumiem un riskiem, kas raksturīgi ieguldījumu brokeru sabiedrībām, būtu papildus jāpievēršas ar pienācīgiem un samērīgiem Savienības līmeņa prudenciālajiem pasākumiem.

(2)  Pastāvošie prudenciālie režīmi atbilstoši Regulai (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvai 2013/36/ES lielā mērā balstās uz secīgi pielāgotiem starptautiskajiem regulatīvajiem standartiem, kurus Bāzeles Banku uzraudzības komiteja ir noteikusi lielām banku grupām un kuri tikai daļēji pievēršas konkrētajiem riskiem, kas raksturīgi dažādajām ieguldījumu brokeru sabiedrību darbībām. Tāpēc konkrētajiem apdraudējumiem un riskiem, kas raksturīgi ieguldījumu brokeru sabiedrībām, būtu papildus jāpievēršas ar iedarbīgiem, pienācīgiem un samērīgiem Savienības līmeņa prudenciālajiem pasākumiem, palīdzot panākt vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas Savienībā un garantējot efektīvu prudenciālo uzraudzību, taču neļaujot kāpt atbilstības nodrošināšanas izmaksām un nodrošinot, ka vairākumam ieguldījumu brokeru sabiedrību ir pietiekams riska kapitāls.

Grozījums Nr.    2

Direktīvas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Pareizai prudenciālajai uzraudzībai būtu jānodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības tiek pārvaldītas pienācīgi un klientu interesēs. Uzraudzībā būtu jāņem vērā iespēja, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības un to klienti uzņemas pārmērīgus riskus, un dažādo pakāpju riski, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības uzņemas un rada. Turklāt šai prudenciālajai uzraudzībai vajadzētu būt tādai, kas nepieļauj nepamatotu administratīvo slogu ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

(3)  Pareizai prudenciālajai uzraudzībai būtu jānodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības tiek pārvaldītas pienācīgi un klientu interesēs. Uzraudzībā būtu jāņem vērā iespēja, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības un to klienti uzņemas pārmērīgus riskus, un dažādo pakāpju riski, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības uzņemas un rada. Turklāt šai prudenciālajai uzraudzībai vajadzētu būt tādai, kas nepieļauj nesamērīgu administratīvo slogu ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Tajā pašā laikā šīm prasībām vajadzētu dot iespēju panākt līdzsvaru starp drošības un stabilitātes nodrošināšanu dažādajās finanšu iestādēs un to, ka tiek novērstas pārmērīgas izmaksas, kas varētu liegt tām dzīvotspējīgā veidā īstenot savu darījumdarbību.

Grozījums Nr.    3

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Daudzas no prasībām, kas izriet no Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvas 2013/36/ES regulējuma, ir paredzētas, lai pievērstos kopīgajiem riskiem, ar kuriem saskaras kredītiestādes. Līdz ar to pašreizējās prasības lielā mērā ir kalibrētas tā, lai saglabātu kredītiestāžu aizdošanas spējas visos ekonomikas cikla posmos un aizsargātu noguldītājus un nodokļu maksātājus iespējamajā gadījumā, ka šīs iestādes nonāk grūtībās, un nav izstrādātas tā, lai aptvertu dažādos ieguldījumu brokeru sabiedrību riska profilus. Ieguldījumu sabiedrībām nav lielu privāto, MVU un korporatīvo aizdevumu portfeļu, un tās nepieņem noguldījumus. Iespēja, ka to nonākšana grūtībās negatīvi ietekmētu kopējo finanšu stabilitāti, ir mazāka nekā kredītiestāžu gadījumā. Tādējādi riski, ar kuriem saskaras un kurus rada ieguldījumu brokeru sabiedrības, būtiski atšķiras no riskiem, ar kuriem saskaras un kurus rada kredītiestādes, un šai atšķirībai būtu skaidri jāatspoguļojas Savienības prudenciālajā regulējumā.

(4)  Daudzas no prasībām, kas izriet no Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvas 2013/36/ES regulējuma, ir paredzētas, lai pievērstos kopīgajiem riskiem, ar kuriem saskaras kredītiestādes. Līdz ar to pašreizējās prasības lielā mērā ir kalibrētas tā, lai saglabātu kredītiestāžu aizdošanas spējas visos ekonomikas cikla posmos un aizsargātu noguldītājus un nodokļu maksātājus iespējamajā gadījumā, ka šīs iestādes nonāk grūtībās, un nav izstrādātas tā, lai aptvertu dažādos ieguldījumu brokeru sabiedrību riska profilus. Ieguldījumu sabiedrībām nav lielu privāto, MVU un korporatīvo aizdevumu portfeļu, un tās nepieņem noguldījumus. Iespēja, ka to nonākšana grūtībās negatīvi ietekmētu kopējo finanšu stabilitāti, ir mazāka nekā kredītiestāžu gadījumā, taču tās tik un tā rada risku, kas jāpārvalda ar stingra satvara palīdzību. Tādējādi riski, ar kuriem saskaras un kurus rada ieguldījumu brokeru sabiedrības, būtiski atšķiras no riskiem, ar kuriem saskaras un kurus rada kredītiestādes, un šai atšķirībai būtu skaidri jāatspoguļojas Savienības prudenciālajā regulējumā.

Grozījums Nr.    4

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Pašreizējā regulējuma piemērošanas atšķirības dažādās dalībvalstīs apdraud konkurences apstākļu vienlīdzību ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas darbojas Savienībā. Šīs atšķirības izriet no tā, ka ir kopumā sarežģīti piemērot regulējumu dažādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām atkarībā no to sniegtajiem pakalpojumiem, ja atsevišķas valsts iestādes ar valsts tiesību aktiem vai praksi pielāgo vai racionalizē šo piemērošanu. Tā kā pašreizējais prudenciālais regulējums neaptver visus riskus, ar kuriem saskaras un kurus rada dažu veidu ieguldījumu brokeru sabiedrības, atsevišķām ieguldījumu brokeru sabiedrībām dažās dalībvalstīs ir tikušas piemērotas liela papildu kapitāla prasības. Lai nodrošinātu ieguldījumu brokeru sabiedrību saskaņotu prudenciālo uzraudzību visā Savienībā, būtu jāievieš vienoti noteikumi, kas aptvertu minētos riskus.

(5)  Pašreizējā regulējuma piemērošanas atšķirības dažādās dalībvalstīs apdraud konkurences apstākļu vienlīdzību ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas darbojas Savienībā, un līdz ar to tiek ierobežota ieguldītāju piekļuve jaunām iespējām un labākiem riska pārvaldības paņēmieniem. Šīs atšķirības izriet no tā, ka ir kopumā sarežģīti piemērot regulējumu dažādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām atkarībā no to sniegtajiem pakalpojumiem, ja atsevišķas valsts iestādes ar valsts tiesību aktiem vai praksi pielāgo vai racionalizē šo piemērošanu. Tā kā pašreizējais prudenciālais regulējums neaptver visus riskus, ar kuriem saskaras un kurus rada dažu veidu ieguldījumu brokeru sabiedrības, atsevišķām ieguldījumu brokeru sabiedrībām dažās dalībvalstīs ir tikušas piemērotas liela papildu kapitāla prasības. Lai nodrošinātu ieguldījumu brokeru sabiedrību skaidru, saskaņotu prudenciālo uzraudzību visā Savienībā, būtu jāievieš vienoti noteikumi, kas aptvertu minētos riskus.

Grozījums Nr.    5

Direktīvas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Var būt tādas dalībvalstis, kurās par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību atbildīgās iestādes atšķiras no iestādēm, kas atbild par rīcību tirgū. Tāpēc ir jāizveido minēto iestāžu savstarpējās sadarbības un informācijas apmaiņas mehānisms.

(7)  Var būt tādas dalībvalstis, kurās par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību atbildīgās iestādes atšķiras no iestādēm, kas atbild par rīcību tirgū. Tāpēc ir jāizveido minēto iestāžu savstarpējās sadarbības un informācijas apmaiņas mehānisms, lai nodrošinātu, ka saskaņota ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā uzraudzība visā Savienībā darbojas raiti un efektīvi.

Grozījums Nr.    6

Direktīvas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Ieguldījumu brokeru sabiedrības sākotnējā kapitāla prasītajam līmenim būtu jābalstās uz tiem pakalpojumiem un darbībām, ko minētajai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir atļauts attiecīgi sniegt un veikt saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK. Direktīvā 2013/36/ES dalībvalstīm paredzētā iespēja konkrētās situācijās pazemināt prasīto sākotnējā kapitāla līmeni, no vienas puses, un minētās direktīvas nevienāda īstenošana, no otras puses, ir radījušas situāciju, ka sākotnējā kapitāla prasītais līmenis Savienībā atšķiras. Lai novērstu šo sadrumstalotību, sākotnējā kapitāla prasītais līmenis būtu jāsaskaņo.

(9)  Ieguldījumu brokeru sabiedrības sākotnējā kapitāla prasītajam līmenim būtu jābalstās uz tiem pakalpojumiem un darbībām, ko minētajai ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir atļauts attiecīgi sniegt un veikt saskaņā ar Direktīvu 2004/39/EK. Direktīvā 2013/36/ES dalībvalstīm paredzētā iespēja konkrētās situācijās pazemināt prasīto sākotnējā kapitāla līmeni, no vienas puses, un minētās direktīvas nevienāda īstenošana, no otras puses, ir radījušas situāciju, ka sākotnējā kapitāla prasītais līmenis Savienībā atšķiras. Lai novērstu šo sadrumstalotību, sākotnējā kapitāla prasītais līmenis būtu attiecīgi jāsaskaņo visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām Savienībā.

Grozījums Nr.    7

Direktīvas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, par ieguldījumu brokeru sabiedrības finanšu stabilitātes un jo īpaši maksātspējas uzraudzību ir jāatbild šīs sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei. Lai panāktu ieguldījumu brokeru sabiedrību efektīvu uzraudzību arī citās dalībvalstīs, kur tās sniedz pakalpojumus vai kur tām ir filiāle, būtu jānodrošina cieša sadarbība ar šo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

(11)  Lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību, par ieguldījumu brokeru sabiedrības finanšu stabilitātes un jo īpaši maksātspējas uzraudzību ir jāatbild šīs sabiedrības piederības dalībvalsts kompetentajai iestādei. Lai panāktu ieguldījumu brokeru sabiedrību efektīvu uzraudzību arī citās dalībvalstīs, kur tās sniedz pakalpojumus vai kur tām ir filiāle, būtu jānodrošina cieša sadarbība un informācijas apmaiņa ar šo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    8

Direktīvas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Informatīviem un uzraudzības mērķiem un jo īpaši nolūkā nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai katrā atsevišķā gadījumā veikt pārbaudes uz vietas, inspicēt ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāļu darbības to teritorijā un pieprasīt informāciju par šo filiāļu darbībām. Tomēr par uzraudzības pasākumiem attiecībā uz minētajām filiālēm joprojām būtu jāatbild piederības dalībvalstij.

(12)  Informatīviem un uzraudzības mērķiem un jo īpaši nolūkā nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti un drošību uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai katrā atsevišķā gadījumā veikt pārbaudes uz vietas, inspicēt ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāļu darbības to teritorijā un pieprasīt informāciju par šo filiāļu darbībām. Tomēr par uzraudzības pasākumiem attiecībā uz minētajām filiālēm joprojām būtu jāatbild piederības dalībvalstij.

Grozījums Nr.    9

Direktīvas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Lai nodrošinātu šajā direktīvā un [Regulā (ES) ---/----[IBSR] noteikto pienākumu ievērošanu, dalībvalstīm būtu jāparedz iedarbīgi, samērīgi un atturoši administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi. Lai nodrošinātu administratīvo sodu atturošo ietekmi, tie būtu jāpublisko, izņemot konkrētos, precīzi noteiktos apstākļos. Lai klienti un ieguldītāji spētu pieņemt apzinātu lēmumu par ieguldījumu iespējām, minētajiem klientiem un ieguldītājiem vajadzētu būt pieejamai informācijai par ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un pasākumiem.

(16)  Lai nodrošinātu šajā direktīvā un [Regulā (ES) ---/----[IBSR] noteikto pienākumu ievērošanu, dalībvalstīm būtu jāparedz iedarbīgi, samērīgi un atturoši administratīvie sodi un citi administratīvie pasākumi. Lai nodrošinātu administratīvo sodu atturošo ietekmi, tie būtu jāpublisko. Lai klienti un ieguldītāji spētu pieņemt apzinātu lēmumu par ieguldījumu iespējām, minētajiem klientiem un ieguldītājiem vajadzētu būt pieejamai informācijai par ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un pasākumiem.

Grozījums Nr.    10

Direktīvas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Lai spētu atklāt šīs direktīvas transponēšanas valsts noteikumu pārkāpumus un [Regulas (ES) ---/----[IBSR] pārkāpumus, dalībvalstīm vajadzētu būt nepieciešamajām izmeklēšanas pilnvarām un būtu jāievieš efektīvi mehānismi ziņošanai par potenciālajiem vai faktiskajiem pārkāpumiem.

(17)  Lai spētu atklāt šīs direktīvas transponēšanas valsts noteikumu pārkāpumus un [Regulas (ES) ---/----[IBSR] pārkāpumus, dalībvalstīm vajadzētu būt nepieciešamajām izmeklēšanas pilnvarām un būtu jāievieš efektīvi un ātrdarbīgi mehānismi ziņošanai par potenciālajiem vai faktiskajiem pārkāpumiem.

Grozījums Nr.    11

Direktīvas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Ieguldījumu brokeru sabiedrībām vajadzētu būt tādam iekšējam kapitālam, kas apmēra, kvalitātes un sadales ziņā ir atbilstīgs faktiskajiem vai potenciālajiem riskiem. Kompetentajām iestādēm būtu jāpārliecinās, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības ir ieviesušas pienācīgas stratēģijas un procesus iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanai un uzturēšanai.

(18)  Ieguldījumu brokeru sabiedrībām vajadzētu būt pieejamam tādam iekšējam kapitālam, kas apmēra, kvalitātes un sadales ziņā ir atbilstīgs faktiskajiem vai potenciālajiem riskiem. Kompetentajām iestādēm būtu jāpārliecinās, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības ir ieviesušas pienācīgas stratēģijas un procesus iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanai un uzturēšanai.

Grozījums Nr.    12

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Lai atalgojumu pieskaņotu ieguldījumu brokeru sabiedrību riska profilam un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāpiemēro skaidri principi par korporatīvās pārvaldības kārtību un atalgojuma noteikumi, kuros ņemtas vērā atšķirības starp kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Savukārt nelielas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības būtu jāatbrīvo no minēto noteikumu piemērošanas, jo attiecībā uz šāda veida brokeru sabiedrībām pietiekami vispusīgi noteikumi par atalgojumu un korporatīvo pārvaldību ir paredzēti Direktīvā 2014/65/ES.

(20)  Lai atalgojumu pieskaņotu ieguldījumu brokeru sabiedrību riska profilam un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāpiemēro skaidri principi par korporatīvās pārvaldības kārtību un atalgojuma noteikumi, kuri ir dzimumneitrāli un kuros ir ņemtas vērā atšķirības starp kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Savukārt nelielas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības būtu jāatbrīvo no minēto noteikumu piemērošanas, jo attiecībā uz šāda veida brokeru sabiedrībām pietiekami vispusīgi noteikumi par atalgojumu un korporatīvo pārvaldību ir paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES1a.

 

______________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

Grozījums Nr.    13

Direktīvas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Ņemot vērā sabiedrības augošo pieprasījumu pēc pārredzamības nodokļu jomā un tiecoties sekmēt ieguldījumu brokeru sabiedrību korporatīvo atbildību, ir lietderīgi pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām izpaust noteiktu informāciju, ieskaitot informāciju par gūto peļņu, samaksātajiem nodokļiem un saņemtajām publiskajām subsīdijām.

(24)  Ņemot vērā sabiedrības augošo pieprasījumu pēc pārredzamības nodokļu jomā un tiecoties sekmēt ieguldījumu brokeru sabiedrību korporatīvo atbildību, ir lietderīgi pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām ik gadu izpaust noteiktu informāciju, ieskaitot informāciju par gūto peļņu, samaksātajiem nodokļiem un saņemtajām publiskajām subsīdijām.

Grozījums Nr.    14

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kuras pilda šajā direktīvā paredzētās funkcijas un pienākumus. Dalībvalstis informē Komisiju un EBI par šo norīkošanu un, ja ir vairāk nekā viena kompetentā iestāde, par katras kompetentās iestādes funkcijām un pienākumiem.

1.  Dalībvalstis norīko vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kuras pilda šajā direktīvā paredzētās funkcijas un pienākumus. Dalībvalstis informē Komisiju, EBI un EVTI par šo norīkošanu un, ja ir vairāk nekā viena kompetentā iestāde, par katras kompetentās iestādes funkcijām un pienākumiem.

Grozījums Nr.    15

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  kompetentās iestādes kā EFUS puses sadarbojas uzticēšanās un patiesas savstarpējas cieņas gaisotnē, īpaši nodrošinot atbilstīgas un ticamas informācijas plūsmu savā starpā un starp citām EFUS pusēm;

a)  kompetentās iestādes kā EFUS puses sadarbojas uzticēšanās un patiesas savstarpējas cieņas gaisotnē, īpaši nodrošinot atbilstīgas, ticamas un izsmeļošas informācijas plūsmu savā starpā un starp citām EFUS pusēm;

Grozījums Nr.    16

Direktīvas priekšlikums

6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c)  kompetentās iestādes dara visu iespējamo, lai izpildītu pamatnostādnes un ieteikumus, ko EBI izdevusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu38, un lai reaģētu uz brīdinājumiem un ieteikumiem, ko Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) izdevusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1092/2010 16. pantu39;

c)  kompetentās iestādes dara visu iespējamo, lai nodrošinātu atbilstību pamatnostādnēm un ieteikumiem, ko EBI izdevusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 16. pantu38, un lai reaģētu uz brīdinājumiem un ieteikumiem, ko Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) izdevusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1092/2010 16. pantu39;

__________________

__________________

38 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

38 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    17

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija šā panta 1. līdz 3. punktā minētās sākotnējā kapitāla summas, ņemot vērā norises ekonomikas un monetārajā jomā, atjaunina, pieņemot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 56. panta 2. punktā.

4.  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 54. pantu, lai atjauninātu šā panta 1. līdz 3. punktā minētās sākotnējā kapitāla summas, ņemot vērā norises ekonomikas un monetārajā jomā.

Grozījums Nr.    18

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties nodrošina uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm visu informāciju un konstatējumus par potenciālajām problēmām un riskiem, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība rada klientu aizsardzībai un finanšu sistēmas stabilitātei uzņēmējā dalībvalstī un ko tās ir konstatējušas, uzraugot ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības.

2.  Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties nodrošina uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm visu informāciju un konstatējumus par potenciālajām problēmām un riskiem, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība rada klientu aizsardzībai un finanšu sistēmas stabilitātei vai drošībai uzņēmējā dalībvalstī un ko tās ir konstatējušas, uzraugot ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības.

Grozījums Nr.    19

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja pēc 2. punktā minētās informācijas un konstatējumu paziņošanas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nav veikušas 3. punktā minētos nepieciešamos pasākumus, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var, iepriekš informējušas piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un EBI, veikt piemērotus pasākumus, lai aizsargātu klientus, kuriem tiek sniegti pakalpojumi, un lai aizsargātu finanšu sistēmas stabilitāti.

4.  Ja pēc 2. punktā minētās informācijas un konstatējumu paziņošanas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes uzskata, ka piederības dalībvalsts kompetentās iestādes nav veikušas 3. punktā minētos nepieciešamos pasākumus, uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes var, iepriekš bez kavēšanās informējušas piederības dalībvalsts kompetentās iestādes un EBI, veikt piemērotus pasākumus, lai aizsargātu klientus, kuriem tiek sniegti pakalpojumi, un lai aizsargātu finanšu sistēmas stabilitāti un drošību.

Grozījums Nr.    20

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, kas nepiekrīt uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu pasākumiem, var vērsties ar šo jautājumu EBI, kura rīkojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. pantā noteikto procedūru. Ja EBI rīkojas saskaņā ar minēto pantu, tā savu lēmumu pieņem viena mēneša laikā.

5.  Piederības dalībvalsts kompetentās iestādes, kas nepiekrīt uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu pasākumiem, var vērsties ar šo jautājumu EBI, kura rīkojas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. pantā noteikto procedūru. Ja EBI rīkojas saskaņā ar minēto pantu, tā savu lēmumu pieņem cik ātri iespējams un ne vēlāk kā viena mēneša laikā.

Grozījums Nr.    21

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  EBI 6. un 7. punktā minētos tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz [ datums, kas ir deviņus mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

8.  EBI 6. un 7. punktā minētos tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz [datums, kas ir sešus mēnešus pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    22

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir pilnvarotas uzraudzības nolūkā un tad, ja tās to uzskata par vajadzīgu uzņēmējas dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitātes labad, katrā atsevišķā gadījumā veikt to darbību pārbaudes uz vietas un inspekcijas, kuras ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles veic to teritorijā, un pieprasīt filiālei sniegt informāciju par tās darbību.

Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes ir pilnvarotas uzraudzības nolūkā un tad, ja tās to uzskata par vajadzīgu uzņēmējas dalībvalsts finanšu sistēmas stabilitātes vai drošības labad, katrā atsevišķā gadījumā veikt to darbību pārbaudes uz vietas un inspekcijas, kuras ieguldījumu brokeru sabiedrību filiāles veic to teritorijā, un pieprasīt filiālei sniegt informāciju par tās darbību.

Grozījums Nr.    23

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms minēto pārbaužu un inspekciju veikšanas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes apspriežas ar piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Pirms minēto pārbaužu un inspekciju veikšanas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes bez kavēšanās apspriežas ar piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm.

Grozījums Nr.    24

Direktīvas priekšlikums

12. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc minēto pārbaužu un inspekciju pabeigšanas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm informāciju, kas attiecas uz attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības riska novērtējumu.

Iespējami drīz pēc minēto pārbaužu un inspekciju pabeigšanas uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes paziņo piederības dalībvalsts kompetentajām iestādēm informāciju, kas attiecas uz attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības riska novērtējumu.

Grozījums Nr.    25

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Konfidenciālu informāciju, ko šīs iestādes un personas saņem pienākumu izpildes gaitā, drīkst izpaust tikai kopsavilkuma vai agregātu formā ar nosacījumu, ka nav iespējams identificēt konkrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai personas, neskarot gadījumus, uz kuriem attiecas krimināltiesības.

Konfidenciālu informāciju, ko šīs iestādes un personas saņem pienākumu izpildes gaitā, drīkst izpaust kopsavilkuma vai agregātu formā ar nosacījumu, ka nav iespējams identificēt konkrētas ieguldījumu brokeru sabiedrības vai personas, neskarot gadījumus, uz kuriem attiecas krimināltiesības.

Grozījums Nr.    26

Direktīvas priekšlikums

13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Kompetentās iestādes drīkst apmainīties ar konfidenciālu informāciju mērķiem, kuri minēti 2. punktā, drīkst konkrēti noteikt, kā minētā informācija jāapstrādā, un drīkst konkrēti ierobežot minētās informācijas tālāku pārsūtīšanu.

4.  Kompetentās iestādes drīkst apmainīties ar konfidenciālu informāciju mērķiem, kuri minēti 2. punktā un drīkst konkrēti noteikt, kā minētā informācija jāapstrādā.

Grozījums Nr.    27

Direktīvas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis paredz, ka ikvienai saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK40 pilnvarotai personai, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībā veic uzdevumus, kuri raksturoti Direktīvas 2009/65/EK41 73. pantā vai Direktīvas 2013/34/ES 34. pantā, vai jebkādu citu tiesību aktos paredzētu uzdevumu, ir pienākums nekavējoties paziņot kompetentajām iestādēm ikvienu faktu vai lēmumu attiecībā uz šo ieguldījumu brokeru sabiedrību vai uzņēmumu, kuram ir ciešas attiecības ar minēto ieguldījumu brokeru sabiedrību, un kas:

Dalībvalstis paredz, ka ikvienai saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK40 pilnvarotai personai, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībā veic uzdevumus, kuri raksturoti Direktīvas 2009/65/EK41 73. pantā vai Direktīvas 2013/34/ES 34. pantā, vai jebkādu citu tiesību aktos paredzētu uzdevumu, ir pienākums pēc iespējas drīz paziņot kompetentajām iestādēm ikvienu faktu vai lēmumu attiecībā uz šo ieguldījumu brokeru sabiedrību vai uzņēmumu, kuram ir ciešas attiecības ar minēto ieguldījumu brokeru sabiedrību, un kas:

__________________

__________________

40 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).

41 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

41 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

Grozījums Nr.    28

Direktīvas priekšlikums

16. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d)  juridiskas personas gadījumā – administratīvos naudas sodus lielākais 10 % apmērā no gada kopējā neto apgrozījuma, ieskaitot uzņēmuma bruto ieņēmumus iepriekšējā darījumdarbības gadā, ko veido procentu ieņēmumi un līdzīgi ieņēmumi, ieņēmumi no daļām un citiem mainīga vai nemainīga ienesīguma vērtspapīriem un komisijas naudas vai maksas;

d)  juridiskas personas gadījumā – administratīvos naudas sodus lielākais 15 % apmērā no gada kopējā neto apgrozījuma, ieskaitot uzņēmuma bruto ieņēmumus iepriekšējā darījumdarbības gadā, ko veido procentu ieņēmumi un līdzīgi ieņēmumi, ieņēmumi no daļām un citiem mainīga vai nemainīga ienesīguma vērtspapīriem un komisijas naudas vai maksas;

Grozījums Nr.    29

Direktīvas priekšlikums

17. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iv)  iztaujāt jebkuru citu personu, kas piekrīt iztaujāšanai, lai iegūtu informāciju, kura attiecas uz izmeklēšanas priekšmetu;

iv)  iztaujāt jebkuru citu attiecīgu personu, lai iegūtu informāciju, kura attiecas uz izmeklēšanas priekšmetu;

Grozījums Nr.    30

Direktīvas priekšlikums

18.pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18. pants

18. pants

Administratīvo sodu un pasākumu publicēšana

Administratīvo sodu un pasākumu publicēšana

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās to oficiālajā tīmekļa vietnē publicē informāciju par administratīvajiem sodiem un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu un kas nav pārsūdzēti un vairs nevar tikt pārsūdzēti. Minētā publikācija ietver informāciju par attiecīgā pārkāpuma veidu un būtību un tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, kurai piemērots sods vai attiecībā uz kuru veikts pasākums. Šo informāciju publicē tikai pēc tam, kad minētā persona ir tikusi informēta par attiecīgo sodu vai pasākumu, un tikai tad, ja publicēšana ir nepieciešama un samērīga.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes bez liekas kavēšanās to oficiālajā tīmekļa vietnē publicē informāciju par administratīvajiem sodiem un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu un kas nav pārsūdzēti un vairs nevar tikt pārsūdzēti. Minētā publikācija ietver informāciju par attiecīgā pārkāpuma veidu un būtību un tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, kurai piemērots sods vai attiecībā uz kuru veikts pasākums. Šo informāciju publicē tikai pēc tam, kad minētā persona ir tikusi informēta par attiecīgo sodu vai pasākumu, un tikai tad, ja publicēšana ir nepieciešama un samērīga. Kompetentās iestādes nodrošina, ka tāda pati informācija tiek publicēta attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības tīmekļa vietnē.

2.  Ja dalībvalstis ļauj publicēt informāciju par administratīvajiem sodiem vai pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu un ir pārsūdzēti, kompetentās iestādes to oficiālajā tīmekļa vietnē publicē arī informāciju par pārsūdzības statusu un pārsūdzības iznākumu.

2.  Ja dalībvalstis ļauj publicēt informāciju par administratīvajiem sodiem vai pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu un ir pārsūdzēti, kompetentās iestādes to oficiālajā tīmekļa vietnē publicē arī informāciju par pārsūdzības statusu un pārsūdzības iznākumu. Kompetentās iestādes nodrošina, ka tāda pati informācija tiek publicēta attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības tīmekļa vietnē.

3.  Informāciju par administratīvajiem sodiem vai pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu, kompetentās iestādes publicē anonimizētā veidā ikvienā no šādiem gadījumiem:

3.  Informāciju par administratīvajiem sodiem vai pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu, kompetentās iestādes publicē anonimizētā veidā ikvienā no šādiem gadījumiem:

a)  sods piemērots fiziskai personai, un konstatēts, ka šīs personas datu publicēšana būtu nesamērīga;

a)  sods piemērots fiziskai personai, un konstatēts, ka šīs personas datu publicēšana būtu nesamērīga;

b)  publicēšana apdraudētu iesāktas kriminālizmeklēšanas norisi vai finanšu tirgu stabilitāti;

b)  publicēšana apdraudētu iesāktas kriminālizmeklēšanas norisi vai finanšu tirgu stabilitāti;

c)  publicēšana radītu nesamērīgu kaitējumu attiecīgajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai iesaistītajām fiziskajām personām.

c)  publicēšana radītu nesamērīgu kaitējumu attiecīgajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vai iesaistītajām fiziskajām personām.

4.   Kompetentās iestādes nodrošina, ka saskaņā ar šo pantu publicētā informācija ir pieejama to oficiālajā tīmekļa vietnē vismaz piecus gadus. Personas datus kompetentās iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē patur tikai tad, ja to ļauj piemērojamie datu aizsardzības noteikumi.

4.   Kompetentās iestādes nodrošina, ka saskaņā ar šo pantu publicētā informācija ir pieejama to oficiālajā tīmekļa vietnē vismaz piecus gadus. Personas datus kompetentās iestādes oficiālajā tīmekļa vietnē patur tikai tad, ja to ļauj piemērojamie datu aizsardzības noteikumi.

Grozījums Nr.    31

Direktīvas priekšlikums

19. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kompetentās iestādes informē EBI par administratīvajiem sodiem un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu, minēto sodu un pasākumu pārsūdzībām un šo pārsūdzību iznākumu. EBI uztur tai paziņoto administratīvo sodu un pasākumu centrālu datubāzi, kuras vienīgais mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm. Minētā datubāze ir pieejama tikai kompetentajām iestādēm, un to regulāri atjaunina.

Kompetentās iestādes informē EBI par administratīvajiem sodiem un pasākumiem, kas piemēroti saskaņā ar 16. pantu, minēto sodu un pasākumu pārsūdzībām un šo pārsūdzību iznākumu. EBI uztur tai paziņoto administratīvo sodu un pasākumu centrālu datubāzi, kuras vienīgais mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm. Minētā datubāze ir pieejama kompetentajām iestādēm un EVTI, un to regulāri, vismaz reizi ceturksnī, atjaunina.

Grozījums Nr.    32

Direktīvas priekšlikums

23. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas šī iedaļa, īsteno tajā noteiktās prasības savos meitasuzņēmumos, kas ir finanšu iestādes atbilstoši definīcijai [Regulas (ES) ---/----[IBSR] 4. panta 13. punktā, ieskaitot trešās valstīs uzņēmējdarbību veicošos meitasuzņēmumus, izņemot, ja Savienības mātesuzņēmums kompetentajām iestādēm var pierādīt, ka saskaņā ar tās trešās valsts tiesību aktiem, kurā attiecīgie meitasuzņēmumi veic uzņēmējdarbību, šīs iedaļas piemērošana ir nelikumīga.

Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības, uz kurām attiecas šī iedaļa, īsteno tajā noteiktās prasības savos meitasuzņēmumos, kas ir finanšu iestādes atbilstoši definīcijai [Regulas (ES) ---/----[IBSR] 4. panta 13. punktā, ieskaitot trešās valstīs uzņēmējdarbību veicošos meitasuzņēmumus, izņemot, ja Savienības mātesuzņēmums kompetentajām iestādēm pierāda, ka saskaņā ar tās trešās valsts tiesību aktiem, kurā attiecīgie meitasuzņēmumi veic uzņēmējdarbību, šīs iedaļas piemērošana ir nelikumīga.

Grozījums Nr.    33

Direktīvas priekšlikums

28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības piemēro 1. punktā minētos principus tādā veidā, kas atbilst to lielumam un iekšējai organizācijai un to darbību veidam, vērienam un sarežģītībai.

3.  Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības piemēro 1. punktā minētos principus tādā veidā, kas ir samērīgs un atbilst to lielumam, iekšējai organizācijai un to darbību veidam, vērienam un sarežģītībai.

Grozījums Nr.    34

Direktīvas priekšlikums

29. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība saņem Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 28. punktā definēto ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem, ir piemērojamas šādas prasības:

Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība saņem Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 28. punkta 1. punktā definēto ārkārtas finansiālo atbalstu no publiskā sektora līdzekļiem, šī sabiedrība nemaksā nekādu mainīgo atalgojumu.

a)  ja mainīgais atalgojums nesaskanētu ar stabilas kapitāla bāzes saglabāšanu ieguldījumu brokeru sabiedrībā un laicīgu ārkārtas publiskā finansiālā atbalsta izmantojuma izbeigšanu, darbinieku atalgojuma mainīgā daļa aprobežojas ar noteiktu daļu no neto ieņēmumiem;

 

b)  ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrības vadības struktūras locekļu atalgojuma limitus;

 

c)  ieguldījumu brokeru sabiedrība atalgojuma mainīgo daļu šīs sabiedrības vadības struktūras locekļiem izmaksā vienīgi tad, ja kompetentā iestāde ir apstiprinājusi minēto atalgojuma daļu.

 

Grozījums Nr.    35

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  ja atalgojuma mainīgā daļa ir atkarīga no rezultātiem, atalgojuma mainīgās daļas kopsummu aprēķina, balstoties uz novērtējumu, kurā apvienoti konkrētās personas, attiecīgās darījumdarbības vienības un visas ieguldījumu brokeru sabiedrības rezultāti;

a)  ja atalgojuma mainīgā daļa ir atkarīga no rezultātiem, atalgojuma mainīgās daļas kopsummu aprēķina, balstoties uz novērtējumu, kurā apvienoti konkrētās personas — neatkarīgi no dzimuma —, attiecīgās darījumdarbības vienības un visas ieguldījumu brokeru sabiedrības rezultāti;

Grozījums Nr.    36

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – j apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

j)  vismaz 50 % no atalgojuma mainīgās daļas veido jebkuri šādi instrumenti:

j)  vismaz 60 % no atalgojuma mainīgās daļas veido jebkuri šādi instrumenti:

Grozījums Nr.    37

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ja)  atkāpjoties no j) apakšpunkta, tādu ieguldījumu brokeru sabiedrību gadījumā, kuras neemitē nekādus no minētajiem instrumentiem, valsts kompetentās iestādes var atļaut izmantot alternatīvus pasākumus, kas atbilst to pašu mērķu sasniegšanai;

Grozījums Nr.    38

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k)  vismaz 40 % no atalgojuma mainīgās daļas atliek uz attiecīgi trīs līdz piecu gadu periodu atkarībā no ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības cikla, darījumdarbības veida, riskiem un attiecīgās personas darbībām, izņemot, ja atalgojuma mainīgās daļas summa ir īpaši liela – tādā gadījumā atliktās atalgojuma mainīgās daļas īpatsvars ir vismaz 60 %;

k)  vismaz 50 % no atalgojuma mainīgās daļas atliek uz attiecīgi trīs līdz piecu gadu periodu atkarībā no ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības cikla, darījumdarbības veida, riskiem un attiecīgās personas darbībām, izņemot, ja atalgojuma mainīgās daļas summa ir īpaši liela – tādā gadījumā atliktās atalgojuma mainīgās daļas īpatsvars ir vismaz 70 %;

Grozījums Nr.    39

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – l apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

l)  atalgojuma mainīgo daļu samazina apmērā, kas var sasniegt 100 %, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības finansiālie rezultāti ir vāji vai negatīvi, tostarp izmantojot malus metodi vai atgūšanas mehānismus atbilstoši ieguldījumu brokeru sabiedrības noteiktajiem kritērijiem; tas jo īpaši attiecas uz situācijām, kurās attiecīgā persona:

l)  atalgojuma mainīgo daļu samazina 100 % apmērā, ja ieguldījumu brokeru sabiedrības finansiālie rezultāti ir vāji vai negatīvi, tostarp izmantojot malus metodi vai atgūšanas mehānismus atbilstoši ieguldījumu brokeru sabiedrības noteiktajiem kritērijiem; tas jo īpaši attiecas uz situācijām, kurās attiecīgā persona:

Grozījums Nr.    40

Direktīvas priekšlikums

30. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kuras aktīvu vidējā vērtība četru gadu periodā tieši pirms konkrētā finanšu gada ir EUR 100 miljoni vai mazāka;

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kuras aktīvu vidējā vērtība četru gadu periodā tieši pirms konkrētā finanšu gada ir EUR 50 miljoni vai mazāka;

Grozījums Nr.    41

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir vajadzīgās pilnvaras, lai panāktu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras saskaņā ar 26. panta 4. punktu ir atzītas par nozīmīgām, izveido atalgojuma komiteju. Minētā atalgojuma komiteja kompetenti un neatkarīgi spriež par atalgojuma politiku un praksi un par stimuliem, kas izstrādāti, lai pārvaldītu risku, kapitālu un likviditāti.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir vajadzīgās pilnvaras, lai panāktu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras neatbilst 30. panta 4. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētajiem kritērijiem, izveido atalgojuma komiteju. Minētā atalgojuma komiteja kompetenti un neatkarīgi spriež par atalgojuma politiku un praksi un par stimuliem, kas izstrādāti, lai pārvaldītu risku, kapitālu un likviditāti. Grupas ietvaros atalgojuma komiteja var būt arī grupas līmeņa atalgojuma komiteja.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir vienkāršot satvaru: ja šo grozījumu pieņems, 2. kategorijas sabiedrības būs iespējams iedalīt sīkāk tikai vienā veidā (izmantojot EUR 100 miljonu bilances robežvērtību). Turklāt tam būtu jāierobežo valsts iestāžu rīcības brīvība un līdz ar to jāgarantē vienlīdzīgi konkurences apstākļi un juridiskā noteiktība.

Grozījums Nr.    42

Direktīvas priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir vajadzīgās pilnvaras, lai panāktu, ka atalgojuma komiteja ir atbildīga par atalgojumu skarošo lēmumu sagatavošanu, ieskaitot lēmumus, kuri ietekmē attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības riskus un riska pārvaldību un kurus pieņem vadības struktūra. Atalgojuma komitejas priekšsēdētājs un locekļi ir vadības struktūras locekļi, kuri attiecīgajā ieguldījumu brokeru sabiedrībā nepilda nekādas izpildfunkcijas. Ja attiecīgās valsts tiesību aktos ir paredzēta darba ņēmēju pārstāvība vadības struktūrā, atalgojuma komitejā darbojas viens vai vairāki darba ņēmēju pārstāvji.

2.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentajām iestādēm ir vajadzīgās pilnvaras, lai panāktu, ka atalgojuma komiteja ir atbildīga par atalgojumu skarošo lēmumu sagatavošanu, ieskaitot lēmumus, kuri ietekmē attiecīgās ieguldījumu brokeru sabiedrības riskus un riska pārvaldību un kurus pieņem vadības struktūra. Atalgojuma komitejas priekšsēdētājs un locekļi ir vadības struktūras locekļi, kuri attiecīgajā ieguldījumu brokeru sabiedrībā nepilda nekādas izpildfunkcijas. Ja attiecīgās valsts tiesību aktos ir paredzēta darba ņēmēju pārstāvība vadības struktūrā, atalgojuma komitejā darbojas viens vai vairāki darba ņēmēju pārstāvji. Ieguldījumu brokeru sabiedrības savās atalgojuma komitejās cenšas nodrošināt dzimumu līdzsvaru.

Grozījums Nr.    43

Direktīvas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes apkopo informāciju, kas sniegta saskaņā ar [Regulas (ES) ---/----[IBSR] 51. panta c), d) un f) apakšpunktu, un izmanto to, lai salīdzinoši novērtētu atalgojuma tendences un praksi. Kompetentās iestādes minēto informāciju sniedz EBI.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes apkopo informāciju, kas sniegta saskaņā ar [Regulas (ES) ---/----[IBSR] 51. panta a), b), ba), c), d) un f) punktu, un izmanto to, lai salīdzinoši novērtētu atalgojuma tendences un praksi. Kompetentās iestādes minēto informāciju sniedz EBI un EVTI. EBI par šīm tendencēm un praksi publicē gada ziņojumu.

Grozījums Nr.    44

Direktīvas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izdod pamatnostādnes par pamatotas atalgojuma politikas piemērošanu. Minētajās pamatnostādnēs ņem vērā vismaz prasības, kas minētas 28. līdz 31. pantā, un pamatotas atalgojuma politikas principus, kuri noteikti Komisijas Ieteikumā 2009/384/EK43.

3.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izdod pamatnostādnes par pamatotas un dzimumneitrālas atalgojuma politikas piemērošanu. Minētajās pamatnostādnēs ņem vērā vismaz prasības, kas minētas 28. līdz 31. pantā, un pamatotas atalgojuma politikas principus, kuri noteikti Komisijas Ieteikumā 2009/384/EK43.

_________________

_________________

43 Komisijas Ieteikums 2009/384/EK (2009. gada 30. aprīlis) par atlīdzības politiku finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 120, 15.5.2009., 22. lpp.).

43 Komisijas Ieteikums 2009/384/EK (2009. gada 30. aprīlis) par atlīdzības politiku finanšu pakalpojumu nozarē (OV L 120, 15.5.2009., 22. lpp.).

Grozījums Nr.    45

Direktīvas priekšlikums

32. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma sniedz informāciju par to fizisko personu skaitu katrā ieguldījumu brokeru sabiedrībā (dalījumā pa EUR 1 miljona diapazoniem), kuru atalgojums finanšu gadā ir EUR 1 miljons vai vairāk, ieskaitot informāciju par šo personu darba pienākumiem, attiecīgo darījumdarbības jomu un algas galvenajām sastāvdaļām, prēmijām, ilgtermiņa stimuliem un pensiju iemaksām. Kompetentās iestādes šo informāciju nosūta EBI, un tā šo informāciju publicē piederības dalībvalstu datu agregātu veidā, izmantojot kopēju informācijas sniegšanas formātu. EBI, apspriežoties ar EVTI, var izstrādāt pamatnostādnes, kuru mērķis ir atvieglot šā punkta īstenošanu un nodrošināt apkopotās informācijas saskaņotību.

4.  Dalībvalstis nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības kompetentajām iestādēm pēc pieprasījuma sniedz informāciju par to fizisko personu skaitu katrā ieguldījumu brokeru sabiedrībā (dalījumā pa EUR 500 000 daļām), kuru atalgojums finanšu gadā ir EUR 500 000 vai vairāk, ieskaitot informāciju par šo personu darba pienākumiem, attiecīgo darījumdarbības jomu un algu, prēmijām, ilgtermiņa stimuliem un pensiju iemaksām. Kompetentās iestādes šo informāciju nosūta EBI, un tā šo informāciju publicē dezagregētu piederības/uzņēmēju dalībvalstu datu veidā, izmantojot kopēju informācijas sniegšanas formātu. EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā pamatnostādnes, kuru mērķis ir atvieglot šā punkta īstenošanu un nodrošināt apkopotās informācijas saskaņotību.

Grozījums Nr.    46

Direktīvas priekšlikums

33. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fa)  ar vides, sociālajiem un pārvaldības (VSP) faktoriem saistīto risku iekļaujoša ņemšana vērā ieguldījumu brokeru sabiedrību riska mazināšanas pasākumos.

Grozījums Nr.    47

Direktīvas priekšlikums

36. pants – 2. punkts – 1. daļa – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g)  pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām ierobežot atalgojuma mainīgo daļu procentuālā izteiksmē no neto ieņēmumiem, ja minētais atalgojums nesaskan ar stabilas kapitāla bāzes saglabāšanu;

g)  pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām apturēt atalgojuma mainīgās daļas izmaksu, ja minētais atalgojums nesaskan ar stabilas kapitāla bāzes saglabāšanu;

Grozījums Nr.    48

Direktīvas priekšlikums

36. pants – 2. punkts – 1. daļa – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

la)  pieprasīt ieguldījumu brokeru sabiedrībām mazināt riskus to tīklu un informācijas sistēmu drošībai, lai nodrošinātu procesu un datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.

Grozījums Nr.    49

Direktīvas priekšlikums

37. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrība ir pakļauta tādiem riskiem vai riska elementiem, kurus [Regulas (ES) ---/----[IBSR] trešajā daļā paredzētā kapitāla prasība nesedz vai nesedz pietiekamā apmērā;

a)  ieguldījumu brokeru sabiedrība ir pakļauta tādiem riskiem vai riska elementiem, kurus [Regulas (ES) ---/----[IBSR] trešajā daļā paredzētā kapitāla prasība nesedz vai nesedz pietiekamā apmērā, — jo īpaši ņemot vērā riskus, kas saistīti ar vides, sociālajiem un pārvaldības (VSP) faktoriem;

Grozījums Nr.    50

Direktīvas priekšlikums

43. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja rodas ārkārtas situācija, ieskaitot Regulas (ES) Nr. 1093/2010 18. pantā aprakstītās situācijas vai nelabvēlīgas norises tirgos, kas potenciāli apdraud tirgus likviditāti un finanšu sistēmas stabilitāti kādā no dalībvalstīm, kur atļauts darboties ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas sabiedrībām, atbilstoši 42. pantam noteiktā grupas uzraudzības iestāde, ievērojot šīs sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļu, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, brīdina EBI, ESRK un attiecīgās kompetentās iestādes un paziņo visu to uzdevumu izpildei būtisko informāciju.

Ja rodas ārkārtas situācija, ieskaitot Regulas (ES) Nr. 1093/2010 18. pantā aprakstītās situācijas vai nelabvēlīgas norises tirgos, kas potenciāli apdraud tirgus likviditāti un finanšu sistēmas stabilitāti vai drošību kādā no dalībvalstīm, kur atļauts darboties ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas sabiedrībām, atbilstoši 42. pantam noteiktā grupas uzraudzības iestāde, ievērojot šīs sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļu, tiklīdz tas ir praktiski iespējams, brīdina EBI, ESRK un attiecīgās kompetentās iestādes un paziņo visu to uzdevumu izpildei būtisko informāciju.

Grozījums Nr.    51

Direktīvas priekšlikums

54. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

54. pants

54. pants

Deleģēto pilnvaru īstenošana

Deleģēto pilnvaru īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā noteiktos nosacījumus.

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Šīs direktīvas 3. panta 2. punktā, 27. panta 3. punktā un 33. panta 6. punktā minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šīs direktīvas spēkā stāšanas datums].

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 2. punktā, 8. panta 4. punktā, 27. panta 3. punktā un 33. panta 6. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no [šīs direktīvas spēkā stāšanas diena].

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā, 27. panta 3. punktā un 33. panta 6. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 2. punktā, 8. panta 4. punktā, 27. panta 3. punktā un 33. panta 6. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.  Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 27. panta 3. punktu un 33. panta 6. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja [divos mēnešos] no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [diviem mēnešiem].

6.  Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, 8. panta 4. punktu, 27. panta 3. punktu un 33. panta 6. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja [divos mēnešos] no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [diviem mēnešiem].

Grozījums Nr.    52

Direktīvas priekšlikums

58.a pants (jauns)

Direktīva 2014/59/ES

2. pants – 1. daļa – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

58.a pants

 

Grozījums Direktīvā 2014/59/ES

 

Direktīvu 2014/59/ES groza šādi:

 

direktīvas 2. panta 1. punkta 3) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

“(3)  “ieguldījumu brokeru sabiedrība” ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 2. apakšpunktā un uz ko attiecas [Direktīvas (ES) ---/---- [IBSD]] 8. panta 1. punktā noteiktā sākotnējā kapitāla prasība;”

Pamatojums

Šis grozījums ir nepieciešams, lai mainītu atsauci, ko BAND izmanto, lai noteiktu BAND piemērošanas jomā ietilpstošās ieguldījumu brokeru sabiedrības, jo pašlaik izmantotā atsauce uz KPD ar IBSD tiks svītrota.

Grozījums Nr.    53

Direktīvas priekšlikums

60. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Līdz [5 gadi pēc šīs direktīvas piemērošanas dienas] un pēc tam reizi 3 gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu un tās ietekmi.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā uzraudzība

Atsauces

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

18.1.2018

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

18.1.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Izskatīšana komitejā

15.5.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

10.7.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālā uzraudzība

Atsauces

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.12.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

18.1.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

31.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Pieņemšanas datums

24.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

9

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

Iesniegšanas datums

27.9.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

35

+

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

9

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika