Postup : 2017/0358(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0295/2018

Predkladané texty :

A8-0295/2018

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0377

SPRÁVA     ***I
PDF 1227kWORD 175k
27.9.2018
PE 619.409v02-00 A8-0295/2018

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Markus Ferber

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0791),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 53 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0452/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky zo 22. augusta 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. apríla 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0295/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2017/0358 (COD)

Návrh

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,(4)

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,(5)

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Spoľahlivý prudenciálny dohľad je neoddeliteľnou súčasťou regulačných podmienok, v ktorých finančné inštitúcie môžu poskytovať služby v rámci Únie. Na investičné spoločnosti spolu s úverovými inštitúciami sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ(6) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013(7), pokiaľ ide o prudenciálne zaobchádzanie s nimi a prudenciálny dohľad nad nimi, zatiaľ čo udeľovanie povolení a iné organizačné požiadavky a požiadavky týkajúce sa vykonávania činnosti sa stanovujú v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES(8).

(2)  Existujúce prudenciálne režimy v zmysle nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ vychádzajú vo veľkej miere z postupných iterácií medzinárodných regulačných noriem stanovených pre veľké bankové skupiny Bazilejským výborom pre bankový dohľad a len čiastočne riešia osobitné riziká spojené s rôznymi činnosťami investičných spoločností. Osobitné aspekty zraniteľnosti a riziká vlastné investičným spoločnostiam by sa preto mali ďalej riešiť prostredníctvom účinných, vhodných a primeraných prudenciálnych opatrení na úrovni Únie, ktoré pomôžu zabezpečiť rovnaké podmienky v celej Únii a zaručia účinný prudenciálny dohľad a zároveň udržia náklady na zabezpečenie súladu pod kontrolou a zabezpečia dostatočný kapitál na riziká väčšiny investičných spoločností.

(3)  Spoľahlivým prudenciálnym dohľadom by sa malo zabezpečiť, aby boli investičné spoločnosti riadené riadnym spôsobom a v najlepšom záujme ich klientov. Mali by zohľadňovať potenciál investičných spoločností a ich klientov zapojiť sa do nadmerného riskovania a rôzne stupne rizika, ktoré preberajú a predstavujú investičné spoločnosti. Cieľom takéhoto prudenciálneho dohľadu by malo byť takisto aj to, aby sa zabránilo neprimeranému administratívnemu zaťaženiu investičných spoločností. Tento prudenciálny dohľad by zároveň mal umožniť nastoliť rovnováhu medzi zaistením bezpečnosti a zdravia investičných spoločností a zabránením neprimerane vysokým nákladom, ktoré by mohli ohroziť životaschopnosť ich podnikateľskej činnosti.

(4)  Mnohé z požiadaviek, ktoré vyplývajú z rámca nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ, sú navrhnuté na riešenie spoločných rizík, ktorým čelia úverové inštitúcie. Existujúce požiadavky sú teda prevažne nastavené na zachovanie úverovej kapacity úverových inštitúcií počas hospodárskych cyklov a ochranu vkladateľov a daňových poplatníkov pred prípadným zlyhaním, a nie sú navrhnuté na riešenie rozdielnych rizikových profilov investičných spoločností. Investičné spoločnosti nemajú veľké portfóliá retailových a podnikových úverov a neprijímajú vklady. Pravdepodobnosť, že ich zlyhanie môže mať škodlivé vplyvy na celkovú finančnú stabilitu, je nižšia ako v prípade úverových inštitúcií, stále však predstavuje riziko, ktoré je nutné riešiť prostredníctvom spoľahlivého rámca. Riziká, ktorým čelia a ktoré predstavujú investičné spoločnosti, sa teda podstatne líšia od rizík, ktorým čelia a ktoré predstavujú úverové inštitúcie, a tento rozdiel by sa mal jasne odzrkadliť v prudenciálnom rámci Únie.

(5)  Rozdiely v uplatňovaní existujúceho rámca v jednotlivých členských štátoch ohrozujú rovnaké podmienky pre investičné spoločnosti v rámci Únie a brzdia prístup investorov k novým príležitostiam a lepším spôsobom riadenia ich rizík. Tieto rozdiely vyplývajú z celkovej zložitosti uplatňovania rámca na rôzne investičné spoločnosti na základe služieb, ktoré poskytujú, pričom niektoré vnútroštátne orgány upravujú alebo zjednodušujú takéto uplatňovanie vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo praxi. Keďže existujúci prudenciálny rámec sa nezaoberá všetkými rizikami, ktorým čelia a ktoré predstavujú určité druhy investičných spoločností, v niektorých členských štátoch boli uplatnené veľké navýšenia kapitálu na určité investičné spoločnosti. V záujme zabezpečenia harmonizovaného prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami v celej Únii by sa mali stanoviť jednotné ustanovenia, ktoré sa zaoberajú týmito rizikami.

(6)  Pre investičné spoločnosti, ktoré nie sú systémové z dôvodu ich veľkosti a prepojenosti s inými finančnými a hospodárskymi subjektmi, je teda potrebný osobitný prudenciálny režim. Systémové investičné spoločnosti by však mali naďalej podliehať existujúcemu prudenciálnemu rámcu v zmysle smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Tieto investičné spoločnosti predstavujú podskupinu investičných spoločností, na ktoré sa v súčasnosti uplatňuje rámec stanovený smernici 2013/36/EÚ a nariadení (EÚ) č. 575/2013 a nevzťahujú sa na ne vyhradené výnimky z niektorej z jeho zásadných požiadaviek. Najväčšie a najviac prepojené spoločnosti majú obchodný model a rizikové profily podobné obchodnému modelu a rizikovým profilom dôležitých úverových inštitúcií. Poskytujú „nebankové“ služby, a poisťujú riziká vo veľkom rozsahu. Systémovo významné investičné spoločnosti sú dosť veľké a majú obchodné modely a rizikové profily na to, aby predstavovali hrozbu pre stabilné a riadne fungovanie finančných trhov rovnako ako veľké úverové inštitúcie. Preto je vhodné, aby sa na tieto investičné spoločnosti naďalej vzťahovali ustanovenia smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(7)  Môžu existovať aj v členských štátoch, v ktorých sú orgány zodpovedné za prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami odlišné od orgánov, ktoré sú príslušné pre dohľad nad trhovým správaním. Preto je potrebné vytvoriť mechanizmus spolupráce a výmeny informácií medzi týmito orgánmi s cieľom zabezpečiť rýchlo a efektívne fungujúci harmonizovaný prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami v celej Únii.

(8)  Na podporu harmonizácie noriem a postupov dohľadu v rámci Únie by mala primárna právomoc Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) v úzkej spolupráci s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA) zostať zachovaná v oblasti koordinácie a konvergencie postupov dohľadu v oblasti prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami v rámci európskeho systému finančného dohľadu (ESFS).

(9)  Požadovaná výška počiatočného kapitálu investičnej spoločnosti by mala byť založená na službách a činnostiach, na ktorých poskytovanie bolo tejto investičnej spoločnosti udelené povolenie, a ktoré príslušne vykonáva, v súlade so smernicou 2004/39/EC. Možnosť, aby členské štáty na jednej strane v osobitných situáciách znížili požadované sumy počiatočného kapitálu, ako sa stanovuje v smernici 2013/36/EÚ, a na druhej strane aby nerovnaké vykonávanie tejto smernice viedlo k situácii, keď je požadovaná výška počiatočného kapitálu odlišná v rámci Únie. Na ukončenie tejto fragmentácie by sa mali zodpovedajúcim spôsobom harmonizovať požadované sumy počiatočného kapitálu pre všetky investičné spoločnosti v Únii.

(10)  Hoci sú investičné spoločnosti vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, niektoré pojmy použité v súvislosti so smernicou 2013/36/EÚ a nariadením (EÚ) č. 575/2013 si musia zachovať svoj ustálený zmysel. S cieľom umožniť a uľahčiť jednotný výklad týchto pojmov použitých v aktoch práva Únie v súvislosti s investičnými spoločnosťami sa odkazy v týchto aktoch Únie na počiatočný kapitál investičných spoločností a na právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu nad investičnými spoločnosťami, na postup hodnotenia primeranosti interného kapitálu investičných spoločností, na postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu týkajúci sa príslušných orgánov investičných spoločností, na ustanovenia v oblasti riadenia a odmeňovania uplatniteľné na investičné spoločnosti považujú za odkazy na zodpovedajúce ustanovenia v tejto smernici.

(11)  Riadne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje, aby za dohľad nad finančným zdravím investičnej spoločnosti, a najmä nad jej platobnou schopnosťou a finančným zdravím, zodpovedal príslušný orgán jej domovského členského štátu, alebo – v prípade, keď členský štát nemá príslušný orgán s vlastnosťami stanovenými v tejto smernici – príslušný orgán, ktorý by mal členský štát na účely tejto smernice vytvoriť. Na dosiahnutie účinného dohľadu nad investičnými spoločnosťami aj v iných členských štátoch, v ktorých poskytujú služby alebo majú pobočku, by mala byť zabezpečená úzka spolupráca a výmena informácií s príslušnými orgánmi týchto členských štátov.

(12)  Na informačné účely a účely dohľadu, a najmä s cieľom zabezpečiť stabilitu finančného systému by príslušné orgány hostiteľských členských štátov mali mať možnosť vykonávať v jednotlivých prípadoch kontroly na mieste, prešetrovať činnosti pobočiek investičných spoločností na ich území a požadovať od týchto pobočiek informácie o ich činnostiach. Za opatrenia dohľadu týkajúce sa týchto pobočiek by však mal zostať zodpovedný domovský členský štát.

(13)  Na ochranu informácií citlivých z obchodného hľadiska by príslušné orgány pri vykonávaní svojich úloh v oblasti dohľadu a výmene dôverných informácií mali byť viazané pravidlami služobného tajomstva.

(14)  Na posilnenie prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami a na ochranu klientov investičných spoločností by mali audítori pohotovo a čo najnestrannejšie oznámiť príslušným orgánom tie skutočnosti, ktoré môžu mať závažný účinok na finančnú situáciu investičnej spoločnosti alebo na jej administratívnu a účtovnú organizáciu.

(15)  Spracovávanie osobných údajov na účely tejto smernice by sa malo vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679(9) a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 45/2001(10). Najmä ak sa podľa tejto smernice umožňuje výmena osobných údajov s tretími krajinami, mali by sa uplatňovať príslušné ustanovenia kapitoly V nariadenia (EÚ) 2016/679 a článok 9 nariadenia (EÚ) č. 45/2001.

(16)  Na zabezpečenie dodržiavania povinností stanovených v tejto smernici a [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)] by mali členské štáty stanoviť správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce. S cieľom zabezpečiť, aby správne sankcie mali odradzujúci účinok, mali by sa uverejňovať s výnimkou určitých riadne vymedzených okolností. S cieľom umožniť klientom a investorom prijímať informované rozhodnutia o ich investičných možnostiach by klienti a investori mali mať prístup k informáciám o správnych sankciách a opatreniach uložených investičným spoločnostiam.

(17)  Na zisťovanie porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a porušení [nariadenia (EÚ)---/----(IFR)] by členské štáty mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by vytvoriť účinné a rýchle mechanizmy na ohlasovanie potenciálnych alebo skutočných porušení.

(18)  Investičné spoločnosti by mali mať dostupný interný kapitál v primeranom množstve, kvalite a rozdelení na pokrytie osobitných rizík, ktorým sú alebo môžu byť vystavené. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby investičné spoločnosti zaviedli primerané stratégie a procesy na posúdenie a zachovanie primeranosti svojho interného kapitálu.

(19)  Právomoci na preskúmanie a hodnotenie orgánmi dohľadu by mali naďalej zostať dôležitým regulačným nástrojom, ktorý príslušným orgánom umožní posúdenie kvalitatívnych prvkov, vrátane vnútorného riadenia a kontrol, procesov riadenia rizík, a v prípade potreby stanovenia dodatočných požiadaviek, najmä v súvislosti s požiadavkami týkajúcimi sa kapitálu a likvidity. Príslušné orgány by mali stanoviť dodatočné kapitálové požiadavky iba na tie riziká, ktoré nie sú kryté alebo nie sú dostatočne kryté K-faktormi uvedenými v tretej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)]. Objasňuje sa, že ustanovenia týkajúce sa dodatočných kapitálových požiadaviek uvedených v článku 37 ods. 2 sa vzťahujú len na spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá vymedzené v článku 12 [nariadenia (EÚ) ---/--- [IFR].

(20)  Na zosúladenie odmeňovania s rizikovým profilom investičných spoločností a na zaručenie rovnakých podmienok by sa na investičné spoločnosti mali vzťahovať jasné zásady týkajúce sa mechanizmov riadenia spoločností a pravidiel odmeňovania, ktoré sú rodovo neutrálne a v ktorých sa zohľadňujú rozdiely medzi úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami. Malé a neprepojené investičné spoločnosti by však mali byť od týchto pravidiel oslobodené, pretože ustanovenia týkajúce sa odmeňovania a riadenia spoločností podľa smernice 2014/65/EÚ nie sú pre tieto druhy spoločností dostatočne komplexné.

(21)  V správe Komisie COM(2016) 510(11) sa podobne preukázalo, že požiadavky týkajúce sa odkladu a vyplácania v nástrojoch stanovené v smernici 2013/36/EÚ nie sú primerané pre malé a menej komplexné investičné spoločnosti ani pre zamestnancov s nízkymi úrovňami pohyblivej zložky odmeňovania. Na zabezpečenie konvergencie dohľadu a na zaručenie rovnakých podmienok sú potrebné jasné, konzistentné a harmonizované kritériá na určovanie investičných spoločností a osôb, ktoré sú vyňaté z týchto požiadaviek. Zároveň je však vhodné poskytnúť príslušným orgánom určitú flexibilitu, aby mohli prijať prísnejší prístup, ak to považujú za nevyhnutné.

(22)  Takisto je vhodné poskytnúť investičným spoločnostiam určitú flexibilitu v tom, ako používajú bezhotovostné nástroje pri platení pohyblivej zložky odmeňovania, pokiaľ sú takéto nástroje účinné v dosahovaní cieľa zosúladenia záujmu zamestnancov so záujmom rôznych zainteresovaných strán, ako sú akcionári a veritelia, a prispievajú k zosúladeniu pohyblivej zložky odmeňovania s rizikovým profilom investičnej spoločnosti.

(23)  Príjmy investičných spoločností v podobe poplatkov, provízií a iných príjmov v súvislosti s poskytovaním rôznych investičných služieb sú veľmi nestále. Obmedzenie pohyblivej zložky odmeňovania na podiel fixnej zložky by malo vplyv na schopnosť spoločnosti znížiť odmenu v čase znížených príjmov a mohlo by viesť k zvýšeniu základne fixných nákladov spoločnosti, čo by zasa viedlo k rizikám z hľadiska schopnosti spoločnosti zvládnuť obdobia hospodárskeho poklesu alebo znížených príjmov. Na zabránenie týmto rizikám by sa systémovo nevýznamným investičným spoločnostiam nemal ukladať jednotný maximálny pomer medzi pohyblivými a fixnými zložkami odmeňovania. Namiesto toho by tieto investičné spoločnosti mali stanovovať primerané pomery samy.

(24)  V reakcii na rastúci dopyt verejnosti po daňovej transparentnosti a na účely presadzovania sociálnej zodpovednosti investičných spoločností je primerané požadovať, aby investičné spoločnosti – pokiaľ sa nepovažujú za malé a neprepojené – každoročne zverejňovali niektoré informácie vrátane informácií o dosiahnutých ziskoch, zaplatených daniach a získaných subvenciách z verejných zdrojov.

(25)  Na riešenie rizík na úrovni skupiny tvorenej iba investičnými spoločnosťami by metóda prudenciálnej konsolidácie požadovaná v nariadení (EÚ) č. 575/2013 mala byť v prípade skupín tvorených iba investičnými spoločnosťami nahradená kapitálovým testom skupiny. Určenie orgánu dohľadu nad skupinou by však malo byť založené na rovnakých zásadách, ktoré sa uplatňujú v prípade dohľadu na konsolidovanom základe. Na zabezpečenie riadnej spolupráce by mali byť ústredné prvky koordinačných opatrení, a najmä informačné požiadavky v núdzových situáciách alebo opatrenia spolupráce a koordinácie, podobné ústredným prvkom koordinácie uplatňovaným v kontexte jednotného súboru pravidiel pre úverové inštitúcie.

(26)  Na jednej strane by mala mať Komisia možnosť predkladať Rade odporúčania pre rokovania o dohodách medzi Úniou a tretími krajinami, pokiaľ ide o praktické uplatňovanie dohľadu nad súladom s kapitálovým testom skupiny pre investičné spoločnosti, ktorých materské spoločnosti sú zriadené v tretích krajinách, a pre investičné spoločnosti pôsobiace v tretích krajinách, ktorých materské spoločnosti sú zriadené v Únii. Na druhej strane by členské štáty aj EBA mali mať možnosť uzatvárať administratívne dohody s tretími krajinami na účely plnenia ich úloh v oblasti dohľadu.

(27)  Na zabezpečenie právnej istoty a zamedzenie prekrývaniu súčasného prudenciálneho rámca uplatniteľného na úverové inštitúcie aj na investičné spoločnosti a na túto smernicu, sa smernica (EÚ) č. 575/2013 a smernica 2013/36/EÚ menia s cieľom odstrániť investičné spoločnosti z rozsahu svojej pôsobnosti. Na investičné spoločnosti ▌by sa však mali vzťahovať tie ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ, ktoré sú relevantné pre bankovú skupinu, ako sú ustanovenia týkajúce sa materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni uvedené v [článku 21b] smernice 2013/36/EÚ, ako aj pravidlá týkajúce sa prudenciálnej konsolidácie stanovené v prvej časti hlave II kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(28)  Treba špecifikovať kroky, ktoré musia podniky vykonať s cieľom overiť, či sa na ne vzťahuje vymedzenie pojmu úverová inštitúcia uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a či preto musia získať povolenie na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie. Vzhľadom na to, že niektoré investičné spoločnosti už vykonávajú činnosti uvedené v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EU, treba zabezpečiť jasný výklad kontinuity povolení týkajúcich sa týchto činností. Predovšetkým je nevyhnutné, aby príslušné orgány zabezpečili, aby prechod zo súčasného rámca na nový rámec poskytoval investičným spoločnostiam dostatočnú právnu istotu a nezbavoval ich zásadných práv, ktoré požívali podľa súčasného rámca.

(29)  Na zabezpečenie účinného dohľadu je dôležité, aby podniky, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, požiadali o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie. Príslušné orgány by preto mali mať možnosť uplatnenia sankcií voči podnikom, ktoré nepodali žiadosť o toto povolenie.

(30)  Zmena vymedzenia pojmu „úverová inštitúcia“ v nariadení (EÚ) č. 575/2013 podľa nariadenia [nariadenie (EÚ)---/----(IFR)] sa od nadobudnutia jeho účinnosti môže vzťahovať na investičné spoločnosti, ktoré už vykonávajú činnosť na základe povolenia vydaného v súlade so smernicou 2014/65/EÚ. Tieto podniky by mali mať možnosť pokračovať v činnosti na základe svojho povolenia na vykonávanie činnosti ako investičné spoločnosti až do udelenia povolenia na vykonávanie činnosti ako úverové inštitúcie. Tieto investičné spoločnosti by mali žiadosť o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie predložiť najneskôr vtedy, keď priemer ich celkových mesačných aktív presiahne niektorú z prahových hodnôt uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 počas obdobia dvanástich po sebe idúcich mesiacov. Ak podnik investičná spoločnosť presiahne niektorú z prahových hodnôt uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice, priemer celkových mesačných aktív by sa mal vypočítať s prihliadnutím na dvanásť po sebe idúcich mesiacov predchádzajúcich tomuto dátumu. Tieto investičné spoločnosti by mali požiadať o udelenie povolenia na vykonávanie činnosti úverovej inštitúcie do jedného roka a jedného dňa od nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(31)  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vymedzeniu pojmu „úverová inštitúcia“ v nariadení (EÚ) č. 575/2013 [nariadenie (EÚ) ---/---- (IFR)] môže mať vplyv aj na podniky, ktoré už požiadali o povolenie na vykonávanie činnosti ako investičné spoločnosti podľa smernice 2014/65/EÚ a na ktorých žiadosť sa stále čaká. Takéto žiadosti by sa mali postúpiť príslušným orgánom podľa smernice 2013/36/EÚ a mali by sa vybavovať v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa udeľovania povolení stanovenými v uvedenej smernici, ak plánované celkové aktíva podniku spĺňajú niektorú z prahových hodnôt uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(32)  Na podniky uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by sa mali vzťahovať všetky požiadavky týkajúce sa prístupu k činnosti úverových inštitúcií stanovené v hlave III smernice 2013/36/EÚ vrátane ustanovení o odňatí povolenia v súlade s článkom 18 uvedenej smernice. Článok 18 uvedenej smernice by sa však mal zmeniť s cieľom zabezpečiť, aby príslušné orgány mohli odňať povolenie udelené úverovej inštitúcii aj v prípade, že úverová inštitúcia využíva svoje povolenie výlučne na vykonávanie činností uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v období 5 po sebe nasledujúcich rokov má priemerné celkové aktíva pod prahovými hodnotami stanovenými v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b).

(33)  Podľa článku 39 smernice 2014/65/EÚ spoločnosti z tretích krajín poskytujúce finančné služby v EÚ podliehajú vnútroštátnym režimom, ktoré môžu vyžadovať zriadenie pobočky v členskom štáte. S cieľom uľahčiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie činností vykonávaných spoločnosťami z tretích krajín prostredníctvom pobočiek v Únii by príslušné orgány mali byť informované o veľkosti a rozsahu služieb a činností vykonávaných prostredníctvom pobočiek na ich území.

(34)  Orgán EBA v spolupráci s orgánom ESMA vydal správu založenú na dôkladnej podpornej analýze, zbere údajov a konzultáciách o prispôsobenom prudenciálnom režime pre všetky nesystémové investičné spoločnosti, ktorá slúži ako základ pre revidovaný prudenciálny rámec pre investičné spoločnosti.

(35)  S cieľom zabezpečiť harmonizované uplatňovanie tejto smernice by EBA mal byť poverený vypracovaním technických noriem na špecifikovanie informácií, ktoré by si mali vymieňať domovské a hostiteľské orgány v rámci dohľadu, stanoviť spôsob, akým by investičné spoločnosti mali posúdiť rozsah svojich činností na účely požiadaviek týkajúcich sa vnútorného riadenia, a najmä posúdiť, či predstavujú malé a neprepojené spoločnosti. Technické normy by mali takisto špecifikovať, ktorí zamestnanci majú významný vplyv na rizikový profil spoločnosti na účely ustanovení o odmeňovaní a bližšie určiť dodatočné nástroje Tier 1 a Tier 2, ktoré sa kvalifikujú ako pohyblivá zložka odmeňovania. Technické normy by nakoniec mali špecifikovať prvky pre posúdenie rozsahu uplatňovania požiadaviek týkajúcich sa vnútorného riadenia, transparentnosti, zaobchádzania s rizikami a odmeňovania, uplatňovania dodatočných kapitálových požiadaviek príslušných orgánov a fungovania kolégií orgánov dohľadu.

(36)  Na zabezpečenie jednotného uplatňovania tejto smernice a na zohľadnenie vývoja na finančných trhoch by mala byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o ďalšie spresnenie vymedzení pojmov v tejto smernici, interného kapitálu a posudzovania rizík investičných spoločností a právomocí príslušných orgánov, pokiaľ ide o preskúmanie a hodnotenie orgánmi dohľadu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a ich experti majú stály prístup na stretnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(37)  Na zabezpečenie jednotných podmienok na vykonávanie tejto smernice, a najmä so zreteľom na prijatie návrhu vykonávacích technických predpisov EBA týkajúcich sa požiadaviek na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi, a s cieľom zohľadniť vývoj v hospodárskej a menovej oblasti, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa počiatočného kapitálu investičných spoločností, by mali byť Komisii zverené vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(12).

(38)  Keďže ciele tejto smernice, najmä zriadenie účinného a primeraného prudenciálneho rámca s cieľom zabezpečiť, aby investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie pôsobiť v rámci Únie, vykonávali svoju činnosť na zdravom finančnom základe a boli riadené usporiadaným spôsobom, vrátane riadenia v najlepšom záujme ich klientov, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty, ale z dôvodu ich rozsahu a účinku by sa lepšie dosiahli na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa uvádza v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(39)  V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch(13) sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. Vo vzťahu k tejto smernici sa zákonodarca domnieva, že je zasielanie takýchto dokumentov odôvodnené.

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)  počiatočného kapitálu investičných spoločností;

b)  právomocí v oblasti dohľadu a nástrojov prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami vykonávaného príslušnými orgánmi;

c)  prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami vykonávaného príslušnými orgánmi spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami stanovenými v [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)];

d)  požiadaviek na uverejňovanie pre príslušné orgány v oblasti prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  Táto smernica sa vzťahuje na investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie a nad ktorými sa vykonáva dohľad podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(14).

Článok 3

Vymedzenie pojmov

1.  Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)  „podnik pomocných služieb“ je podnik pomocných služieb vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 18 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(2)  „povolenie“ je povolenie udelené investičnej spoločnosti v súlade s hlavou II smernice 2014/65/EÚ;

(3)  „pobočka“ je pobočka vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 30 smernice 2014/65/EÚ;

(4)  „úzke väzby“ sú úzke väzby vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 35 smernice 2014/65/EÚ;

(5)  „príslušný orgán“ je subjekt verejného sektora alebo orgán členského štátu, ktorý je vnútroštátnym právom úradne uznaný a splnomocnený vykonávať dohľad nad investičnými spoločnosťami v súlade s touto smernicou ako súčasť systému dohľadu, ktorý funguje v tomto členskom štáte;

(6)  „obchodníci s komoditami“ sú obchodníci s komoditami vymedzení v článku 4 ods. 1 bode 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(7)  „kontrola“ je vzťah medzi materskou spoločnosťou a dcérskou spoločnosťou opísaný v článku 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ(15) alebo v účtovných štandardoch, ktoré sa na investičnú spoločnosť vzťahujú podľa nariadenia (ES) č. 1606/2002(16), alebo podobný vzťah medzi akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom;

(8)  „súlad s kapitálovým testom skupiny“ je splnenie požiadaviek podľa článku 7 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] materskou spoločnosťou v skupine investičných spoločností;

(9)  „úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(10)  „deriváty“ sú deriváty vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 29 nariadenia (EÚ) č. 600/2014(17);

(11)  „finančná inštitúcia“ je finančná inštitúcia vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 13 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

(12)  „skupina“ je skupina vymedzená v článku 2 ods. 11 smernice 2013/34/EÚ;

(13)  „orgán dohľadu nad skupinou“ je príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad súladom s kapitálovým testom skupiny materských investičných spoločností v Únii a investičných spoločností kontrolovaných materskými investičnými holdingovými spoločnosťami v Únii alebo materskými zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami v Únii;

(14)  „domovský členský štát“ je domovský členský štát vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 55 písm. a) smernice 2014/65/EÚ;

(15)  „hostiteľský členský štát“ je hostiteľský členský štát vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 56 smernice 2014/65/EÚ;

(16)  „počiatočný kapitál“ je kapitál, ktorý sa vyžaduje na účely udelenia povolenia ako investičnej spoločnosti;

(17)  „investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ;

(18)  „skupina investičných spoločností“ je skupina investičných spoločností vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 23 [nariadenia (EÚ) č. ---/----(IFR)];

(19)  „investičná holdingová spoločnosť“ je investičná holdingová spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 21 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

(20)  „investičné služby a činnosti“ sú investičné služby a činnosti vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 2 smernice 2014/65/EÚ;

(21)  „riadiaci orgán“ je riadiaci orgán vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 36 smernice 2014/65/EÚ;

(22)  „riadiaci orgán vo funkcii dohľadu“ je riadiaci orgán ▌vo funkcii dohľadu v zmysle článku 3 ods. 8 smernice 2013/36/EÚ;

(23)  „zmiešaná finančná holdingová spoločnosť“ je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť vymedzená v článku 2 ods. 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES(18);

(24)  „vrcholový manažment“ je vrcholový manažment vymedzený v článku 4 ods. 1 bode 37 smernice 2014/65/EÚ;

(25)  „materská spoločnosť“ je materská spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 32 smernice 2014/65/EÚ;

(26)  „dcérska spoločnosť“ je dcérska spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 33 smernice 2014/65/EÚ;

(27)  „systémové riziko“ je systémové riziko vymedzené v článku 3 ods. 1 bode 10 smernice 2013/36/EÚ;

(28)  „materská investičná spoločnosť v Únii“ je materská investičná spoločnosť v Únii vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 49 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

(29)  „materská investičná holdingová spoločnosť v Únii“ je materská investičná holdingová spoločnosť v Únii vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 50 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

(30)  „materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii“ je materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 51 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

2.  Komisia je v súlade s článkom 54 splnomocnená prijať delegované akty s cieľom bližšie určiť:

a)  vymedzenie pojmov uvedených v odseku 1, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto smernice;

b)  vymedzenie pojmov uvedených v odseku 1, aby sa pri uplatňovaní tejto smernice zohľadnil vývoj na finančných trhoch.

HLAVA II

PRÍSLUŠNÉ ORGÁNY

Článok 4

Určenie a právomoci príslušných orgánov

1.  Členské štáty určia jeden alebo viac príslušných orgánov, ktoré vykonávajú funkcie a plnia povinnosti stanovené touto smernicou. Členské štáty informujú o určení orgánu Komisiu, EBA a ESMA, a ak existuje viac ako jeden príslušný orgán, o funkciách a povinnostiach každého príslušného orgánu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vykonávali dohľad nad činnosťami investičných spoločností a v príslušných prípadoch nad činnosťami investičných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností s cieľom posúdiť dodržiavanie súladu s požiadavkami tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

3.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali potrebné právomoci vrátane právomoci vykonávať kontroly na mieste v súlade s článkom 12 s cieľom získať informácie potrebné na posúdenie, či investičné spoločnosti a v príslušných prípadoch investičné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti dodržiavajú požiadavky tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], a na vyšetrovanie možných porušení týchto požiadaviek.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali potrebné odborné znalosti, zdroje, prevádzkové kapacity, právomoci a nezávislosť na vykonávanie funkcií týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu, vyšetrovania a sankcií stanovených v tejto smernici.

5.  Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti poskytovali svojim príslušným orgánom všetky informácie potrebné na posúdenie ich dodržiavania vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa transponovala táto smernica, a dodržiavanie [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)]. Vnútornými kontrolnými mechanizmami a správnymi a účtovnými postupmi investičných spoločností sa príslušným orgánom umožní, aby kedykoľvek skontrolovali, či investičné spoločnosti dodržiavajú tieto pravidlá.

6.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti zaregistrovali všetky svoje transakcie a zdokumentovali systémy a postupy, ktoré sú predmetom tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], tak aby príslušné orgány mohli kedykoľvek posúdiť dodržiavanie vnútroštátnych pravidiel, ktorými sa transponuje táto smernica, a dodržiavanie [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

Článok 4 a (nový)

Umožnenie, aby sa na určité investičné spoločnosti vzťahovali požiadavky nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Príslušné orgány vrátane orgánov konsolidovaného dohľadu uvedených v článku 111 smernice 2013/36/EÚ môžu uplatňovať požiadavky nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na podnik, ktorý nie je úverovou inštitúciou vymedzenou v článku 4 uvedeného nariadenia, a to za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)  podnik nie je obchodníkom s komoditami ani obchodníkom s emisnými kvótami či podnikom kolektívneho investovania alebo poisťovňou;

b)  podnik vykonáva niektorú z činností uvedených v bodoch 3 a 6 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ;

c)  podnik vykonáva činnosti podobné tým, ktoré sa bežne spájajú s podnikmi, ktoré prijímajú vklady alebo iné návratné zdroje od verejnosti a poskytujú úver na vlastný účet;

d)  činnosti uvedené v písmenách b) a c) tohto pododseku sa vykonávajú v takom rozsahu, že zlyhanie podniku by mohlo predstavovať systémové riziko podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 10 smernice 2013/36/EÚ.

Orgán EBA po konzultáciách s orgánom ESMA a pri zohľadnení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/488 vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie prvého pododseku písmen a) až d).

EBA predloží tento návrh regulačných technických noriem Komisii do ... [deväť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v druhom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 5Spolupráca s členskými štátmi

1.  Príslušné orgány úzko spolupracujú so subjektmi alebo orgánmi verejného sektora, ktoré sú v ich členskom štáte zodpovedné za dohľad nad úverovými inštitúciami a finančnými inštitúciami. Členské štáty požadujú, aby si tieto príslušné orgány a tieto subjekty alebo orgány verejného sektora bezodkladne vymieňali všetky informácie, ktoré sú dôležité alebo potrebné na výkon ich funkcií a povinností.

2.  Príslušné orgány, ktoré sú iné ako príslušné orgány určené v súlade s článkom 67 smernice 2014/65/EÚ, zriadia mechanizmus na spoluprácu s týmito orgánmi a na výmenu všetkých informácií, ktoré sú dôležité na výkon ich príslušných funkcií a povinností.

Článok 6

Spolupráca v rámci európskeho systému orgánov pre finančný dohľad

Príslušné orgány zohľadňujú pri výkone svojich povinností zbližovanie nástrojov dohľadu a postupov v oblasti dohľadu pri uplatňovaní právnych ustanovení prijatých podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

Členské štáty zabezpečia, aby:

a)  príslušné orgány ako zúčastnené strany ESFS spolupracovali na základe dôvery a plného vzájomného rešpektu najmä pri zabezpečovaní toku náležitých, spoľahlivých a úplných informácií medzi nimi a inými zúčastnenými stranami ESFS;

b)  sa príslušné orgány zúčastňovali na činnostiach EBA a v prípade potreby na činnosti kolégií orgánov dohľadu uvedených v článku 44 a článku 116 smernice 2013/36/EÚ;

c)  príslušné orgány vynakladali všetko úsilie na zabezpečenie dodržiavania usmernení a odporúčaní vydaných EBA v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010(19) a s cieľom reagovať na varovania a odporúčania vydané Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010(20);

d)  príslušné orgány úzko spolupracujú s ESRB;

e)  úlohy a právomoci udelené príslušným orgánom nebránili plneniu povinností týchto príslušných orgánov ako členov EBA, prípadne ESRB, ani podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

Článok 7Úniový rozmer dohľadu

Príslušné orgány v každom členskom štáte pri plnení svojich všeobecných úloh na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v danom čase, náležite zohľadňujú potenciálny vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému v ▌ostatných dotknutých členských štátoch, ako aj v Únii ako celku, a to najmä v krízových situáciách.

HLAVA III POČIATOČNÝ KAPITÁL

Článok 8Počiatočný kapitál

1.  Počiatočný kapitál investičnej spoločnosti, ktorý sa vyžaduje podľa článku 15 smernice 2014/65/EÚ na účely udelenia povolenia poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti uvedené v oddiele A bodoch 3, 6, 8 alebo 9 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, je 750 000 EUR.

2.  Počiatočný kapitál investičnej spoločnosti, ktorý sa vyžaduje podľa článku 15 smernice 2014/65/EÚ na účely udelenia povolenia poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti uvedené v oddiele A bodoch 1, 2, 4, 5 alebo 7 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, pričom táto spoločnosť nemá povolenie držať peniaze klientov ani cenné papiere, ktoré patria jej klientom, je 75 000 EUR.

3.  Počiatočný kapitál investičnej spoločnosti, ktorý sa vyžaduje podľa článku 15 smernice 2014/65/EÚ v prípade iných investičných spoločností, ako sú spoločnosti uvedené v odsekoch 1 a 2, je 150 000 EUR.

4.  Komisia prostredníctvom delegovaných aktov aktualizuje výšku počiatočného kapitálu uvedeného v odsekoch 1 až 3 tohto článku s cieľom zohľadniť vývoj v hospodárskej a menovej oblasti. Uvedené delegované akty sa prijímajú v súlade s postupom ▌uvedeným v článku 54.

Článok 8a

Odkazy na počiatočný kapitál v smernici 2013/36/EÚ

Odkazy na výšky počiatočného kapitálu stanovené v článku 8 tejto smernice sa od dátumu uplatňovania tejto smernice vykladajú tak, že nahradzujú odkazy na výšky počiatočného kapitálu stanovené v smernici 2013/36/EÚ takto:

a)  odkaz na počiatočný kapitál investičných spoločností uvedený v článku 28 smernice 2013/36/EÚ sa vykladá ako odkaz na článok 8 ods. 1 tejto smernice;

b)  odkazy na počiatočný kapitál investičných spoločností uvedený v článkoch 29 alebo 31 smernice 2013/36/EÚ sa vykladajú ako odkazy na článok 8 ods. 2 alebo 3 tejto smernice, a to v závislosti od druhu investičných služieb a činností investičnej spoločnosti;

c)  odkaz na počiatočný kapitál uvedený v článku 30 smernice 2013/36/EÚ sa vykladá ako odkaz na článok 8 ods. 1 tejto smernice.

Článok 8b

Poistenie zodpovednosti za škodu

Všetky investičné spoločnosti poskytujúce služby podľa tejto smernice musia mať poistenie hmotnej zodpovednosti pri výkone povolania.

Článok 9Zloženie počiatočného kapitálu

Počiatočný kapitál investičnej spoločnosti pozostáva z jednej alebo viacerých položiek uvedených v článku 9 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

HLAVA IV PRUDENCIÁLNY DOHĽAD

KAPITOLA 1 Zásady prudenciálneho dohľadu

Oddiel 1Právomoci a úlohy domovského a hostiteľského členského štátu

Článok 10Právomoci príslušných orgánov domovského členského štátu

Za vykonávanie prudenciálneho dohľadu nad investičnou spoločnosťou sú zodpovedné príslušné orgány domovského členského štátu bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia tejto smernice, ktorými sa zakladá zodpovednosť príslušných orgánov hostiteľského členského štátu.

Článok 11Spolupráca medzi príslušnými orgánmi rôznych členských štátov

1.  Príslušné orgány rôznych členských štátov úzko spolupracujú na účely plnenia svojich úloh podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], a to najmä bezodkladnou výmenou informácií o investičných spoločnostiach vrátane informácií o:

a)  štruktúre riadenia a vlastníckej štruktúre investičnej spoločnosti;

b)  plnení kapitálových požiadaviek investičnou spoločnosťou;

c)  riziku koncentrácie a likvidite investičnej spoločnosti;

d)  správnych a účtovných postupoch a mechanizmoch vnútornej kontroly investičnej spoločnosti;

e)    akýchkoľvek ďalších dôležitých faktoroch, ktoré môžu mať vplyv na riziko, ktoré predstavuje investičná spoločnosť.

2.  Príslušné orgány domovského členského štátu bezodkladne poskytnú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu akékoľvek informácie a zistenia o všetkých potenciálnych problémoch a rizikách, ktoré investičná spoločnosť predstavuje pre ochranu klientov alebo stabilitu finančného systému v hostiteľskom členskom štáte, ktoré zistili pri vykonávaní dohľadu nad činnosťami investičnej spoločnosti.

3.  Príslušné orgány domovského členského štátu konajú na základe informácií, ktoré poskytli príslušné orgány hostiteľského členského štátu, prijatím všetkých opatrení potrebných na odvrátenie alebo nápravu potenciálnych problémov a rizík uvedených v odseku 2. Príslušné orgány domovského členského štátu na požiadanie vysvetlia príslušným orgánom hostiteľského členského štátu, ako zohľadnili informácie a zistenia, ktoré poskytli príslušné orgány hostiteľského členského štátu.

4.  Ak sa príslušné orgány hostiteľského členského štátu po oznámení informácií a zistení uvedených v odseku 2 domnievajú, že príslušné orgány domovského členského štátu neprijali potrebné opatrenia uvedené v odseku 3, príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu a EBA prijať primerané opatrenia na ochranu klientov, ktorým sa poskytujú služby, a na ochranu stability finančného systému.

5.  Príslušné orgány domovského členského štátu, ktoré nesúhlasia s opatreniami príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, môžu vec predložiť EBA, ktorý koná v súlade s postupom stanoveným v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Ak EBA koná v súlade s uvedeným článkom, prijme každé rozhodnutie v lehote jedného mesiaca.

6.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie požiadaviek týkajúcich sa druhu a povahy informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Na Komisiu sa v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

7.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom stanoviť štandardné formuláre, vzory a postupy na výmenu informácií, ktoré by mohli uľahčiť dohľad nad investičnými spoločnosťami.

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

8.  EBA predloží Komisii návrh technických predpisov uvedených v odsekoch 6 a 7 do [deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Článok 12Kontrola a prešetrenie na mieste v pobočkách zriadených v inom členskom štáte

1.  Hostiteľské členské štáty stanovia, že ak investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie v inom členskom štáte, vykonáva svoju činnosť prostredníctvom pobočky, príslušné orgány domovského členského štátu môžu po informovaní príslušných orgánov hostiteľského členského štátu vykonať kontrolu informácií uvedených v článku 11 ods. 1 priamo na mieste a prešetriť túto pobočku.

2.  Príslušné orgány hostiteľského členského štátu majú právomoc vykonávať osobitne pre každý prípad kontroly a prešetrenia na mieste týkajúce sa činností vykonávaných pobočkami investičných spoločností na ich území a požadovať od pobočky informácie o jej činnostiach na účely dohľadu, ak to považujú za relevantné z dôvodu stability finančného systému v hostiteľskom členskom štáte.

Pred vykonaním týchto kontrol a prešetrení príslušné orgány hostiteľského členského štátu bezodkladne konzultujú s príslušnými orgánmi domovského členského štátu.

Čo najskôr po dokončení týchto kontrol a prešetrení príslušné orgány hostiteľského členského štátu oznámia príslušným orgánom domovského členského štátu informácie, ktoré sú relevantné pre posúdenie rizika dotknutej investičnej spoločnosti.

Oddiel 2

Služobné tajomstvo a podávanie správ

Článok 13Služobné tajomstvo a výmena dôverných informácií

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány a všetky osoby prepojené s týmito orgánmi vrátane osôb uvedených v článku 76 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ boli viazané povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo na účely tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

Dôverné informácie, ktoré takéto orgány a osoby získajú pri výkone svojich úloh, sa môžu zverejniť iba v súhrnnej alebo úhrnnej podobe, za predpokladu, že jednotlivé investičné spoločnosti alebo akúkoľvek osobu nie je možné identifikovať, bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo.

Ak investičná spoločnosť vyhlásila konkurz alebo ak je v nútenej správe, dôverné informácie, ktoré sa netýkajú tretích strán, sa môžu zverejniť v občianskoprávnom alebo obchodnom konaní, ak je to potrebné na vedenie týchto konaní.

2.  Príslušné orgány používajú dôverné informácie získané, poskytnuté v rámci výmeny alebo postúpené podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] len na účely plnenia svojich úloh, a najmä na tieto účely:

a)  monitorovanie prudenciálnych pravidiel uvedených v tejto smernici a [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)];

b)  ukladanie sankcií;

c)  pri opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam príslušných orgánov;

d)  v súdnych konaniach začatých podľa článku 21.

3.  Ak fyzické a právnické osoby alebo orgány, ktoré nie sú príslušnými orgánmi, získajú dôverné informácie podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], použijú tieto informácie len na účely, ktoré výslovne stanoví príslušný orgán, alebo v súlade s vnútroštátnym právom.

4.  Príslušné orgány si môžu vymieňať dôverné informácie na účely odseku 2, môžu výslovne stanoviť, ako sa má s týmito informáciami zaobchádzať a môžu výslovne obmedziť akékoľvek ďalšie postúpenie týchto informácií.

5.  Povinnosť uvedená v odseku 1 príslušným orgánom nebráni postúpiť dôverné informácie Európskej komisii, ak sú tieto informácie potrebné na vykonávanie právomocí Komisie.

6.  Príslušné orgány môžu dôverné informácie poskytnúť EBA, ESMA, ESRB, centrálnym bankám členských štátov, ESCB a ECB v ich funkcii menových orgánov, a v príslušných prípadoch subjektom verejného sektora zodpovedným za dohľad nad platobnými systémami a systémami vyrovnania, ak sú tieto informácie potrebné na plnenie ich úloh.

Článok 14 Administratívne dojednania s tretími krajinami o výmene informácií

Členské štáty a EBA môžu v súlade s článkom 33 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 na účely plnenia svojich úloh v oblasti dohľadu podľa tejto smernice alebo [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] uzavrieť s orgánmi dohľadu tretích krajín administratívne dojednania o výmene informácií vrátane informácií týkajúcich sa:

a)  dohľadu nad finančnými inštitúciami a finančnými trhmi;

b)  likvidácie a konkurzu investičných spoločností a podobných konaní;

c)  dohľadu nad subjektmi, ktoré sa zúčastňujú na likvidácii a konkurze investičných spoločností a na podobných konaniach;

d)  vykonávania štatutárneho auditu finančných inštitúcií alebo inštitúcií, ktoré sú správcami systémov náhrad;

e)  dohľadu nad osobami poverenými vykonávaním štatutárneho auditu účtovných závierok finančných inštitúcií;

f)  dohľad nad osobami, ktoré pôsobia na trhoch s emisnými kvótami, na účel zaistenia konsolidovaného prehľadu o finančných a spotových trhoch;

g)  dohľad nad osobami, ktoré pôsobia na trhoch s poľnohospodárskymi komoditnými derivátmi, na účel zaistenia konsolidovaného prehľadu o finančných a spotových trhoch.

Tieto dojednania obsahujú ustanovenia o služobnom tajomstve, ktoré sú rovnocenné ustanoveniam stanoveným v článku 13 tejto smernice.

Článok 15Úlohy osôb zodpovedných za kontrolu ročných a konsolidovaných účtovných závierok

Členské štáty zabezpečia, aby každá osoba oprávnená v súlade so smernicou 2006/43/ES(21), ktorá v investičnej spoločnosti vykonáva úlohy opísané v článku 73 smernice 2009/65/ES(22) alebo v článku 34 smernice 2013/34/EÚ, alebo akúkoľvek inú úlohu vyplývajúcu zo zákona, bola povinná príslušným orgánom čo najskôr oznámiť akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie, ktoré sa týkajú tejto investičnej spoločnosti alebo podniku, ktorý má s touto investičnou spoločnosťou úzke väzby, a ktoré:

a)  predstavujú závažné porušenie zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení stanovených podľa tejto smernice;

b)  môžu ovplyvniť plynulé fungovanie investičnej spoločnosti; alebo

c)  môžu viesť k odmietnutiu potvrdenia účtovných závierok alebo k vzneseniu výhrad.

Oddiel 3Sankcie, vyšetrovacie právomoci a právo odvolať sa

Článok 16Správne sankcie a iné správne opatrenia

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa správnych sankcií a iných správnych opatrení pri porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica a [nariadenie (EÚ) ---/----(IFR)], a to vrátane týchto situácií:

a)  investičná spoločnosť nezavedie mechanizmy vnútorného riadenia uvedené v článku 24;

b)  investičná spoločnosť, ktorá v rozpore s článkom 52 ods. 1 písm. b) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], príslušným orgánom neoznámi informácie o dodržiavaní povinnosti spĺňať kapitálové požiadavky, ako sa uvádza v článku 11 uvedeného nariadenia, alebo im poskytne neúplné alebo nesprávne informácie;

c)  investičná spoločnosť v rozpore s článkom 34 [nariadenia (EÚ) ---/----] neposkytne príslušným orgánom informácie o riziku koncentrácie alebo poskytne neúplné alebo nesprávne informácie;

d)  investičnej spoločnosti vznikne riziko koncentrácie, ktoré prekračuje limity uvedené v článku 36 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], bez toho, aby boli dotknuté články 37 a 38 tohto nariadenia;

e)  investičná spoločnosť opakovane alebo nepretržite nemá v držbe likvidné aktíva v rozpore s článkom 42 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], bez toho, aby bol dotknutý článok 43 tohto nariadenia;

f)  investičná spoločnosť nezverejní informácie alebo poskytne neúplné alebo nesprávne informácie v rozpore s ustanoveniami uvedenými v časti šesť [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

g)  investičná spoločnosť vykoná platbu v prospech držiteľov nástrojov zahrnutých do vlastných zdrojov investičnej spoločnosti v prípadoch, v ktorých sa článkami 28, 52 alebo 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 zakazuje vykonávanie takýchto platieb v prospech držiteľov nástrojov zahrnutých do vlastných zdrojov;

h)  investičná spoločnosť je zodpovedná za závažné porušenie vnútroštátnych predpisov prijatých podľa smernice (EÚ) 2015/849(23);

i)  investičná spoločnosť umožnila jednej alebo viacerým osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky uložené podľa článku 91 smernice 2013/36/EÚ, aby sa stali členmi riadiaceho orgánu alebo aby zostali jeho členmi.

Členské štáty, ktoré nestanovia pravidlá správnych sankcií týkajúce sa porušení, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne trestné právo, oznámia Komisii príslušné ustanovenia trestného práva.

Správne sankcie a iné správne opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce a členské štáty zabezpečia, aby boli tieto sankcie stanovené na porovnateľnej úrovni ako v iných členských štátoch.

2.  Správne sankcie a iné správne opatrenia uvedené v prvom pododseku odseku 1 zahŕňajú:

a)  verejné vyhlásenie, v ktorom sa označí fyzická alebo právnická osoba, investičná spoločnosť, investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zodpovedná za porušenie a povaha porušenia;

b)  príkaz, v ktorom sa požaduje, aby zodpovedná fyzická alebo právnická osoba upustila od takéhoto konania a neopakovala ho;

c)  dočasný zákaz vykonávať funkcie v investičných spoločnostiach pre členov riadiaceho orgánu investičnej spoločnosti alebo akékoľvek iné fyzické osoby;

d)  v prípade právnickej osoby správne peňažné sankcie až do výšky 10 % celkového čistého ročného obratu vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým/pevným výnosom a z výnosov z provízií alebo poplatkov podniku v predchádzajúcom účtovnom období;

e)  v prípade právnickej osoby správne peňažné sankcie až do výšky dvojnásobku sumy ziskov vyplývajúcich z porušenia alebo strát, ktorým sa porušením zabránilo, v prípade, že tieto zisky alebo straty možno určiť;

f)  v prípade fyzickej osoby správne peňažné sankcie do výšky 5 000 000 EUR alebo v členských štátoch, v ktorých euro nie je oficiálnou menou, zodpovedajúca hodnota v národnej mene k [dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Ak je podnik uvedený v písmene d) dcérskou spoločnosťou, relevantným hrubým príjmom je hrubý príjem vyplývajúci z konsolidovanej účtovnej závierky konečnej materskej spoločnosti za predchádzajúce účtovné obdobie.

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, keď investičná spoločnosť porušila vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa transponuje táto smernica, alebo ak porušila [nariadenie (EÚ) ---/----(IFR)], mohli uplatňovať sankcie na členov riadiaceho orgánu a na iné fyzické osoby, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za toto porušenie.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu správnych sankcií alebo správnych opatrení uvedených v odseku 1 a výšky správnych peňažných sankcií vzali do úvahy všetky relevantné okolnosti a v prípade potreby aj:

a)  závažnosť a trvanie porušenia;

b)  mieru zodpovednosti fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú zodpovedné za porušenie;

c)  finančnú silu fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú zodpovedné za porušenie, vrátane celkového obratu právnických osôb alebo ročného príjmu fyzických osôb;

d)  význam dosiahnutých ziskov alebo strát, ktorým zabránili právnické osoby zodpovedné za porušenie;

e)  všetky straty, ktoré vznikli tretím stranám v dôsledku porušenia;

f)  úroveň spolupráce s relevantnými príslušnými orgánmi;

g)  predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustili fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú zodpovedné za porušenie;

h)  akékoľvek potenciálne systémové dôsledky porušenia.

Článok 17Vyšetrovacie právomoci

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali k dispozícii všetky informácie a vyšetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na vykonávanie ich funkcií, vrátane:

a)  právomoci požadovať informácie od týchto fyzických alebo právnických osôb:

i)  investičných spoločností zriadených v dotknutom členskom štáte;

ii)  investičných holdingových spoločností zriadených v dotknutom členskom štáte;

iii)  zmiešaných finančných holdingových spoločností zriadených v dotknutom členskom štáte;

iv)  holdingových spoločností so zmiešanou činnosťou zriadených v dotknutom členskom štáte;

v)  osôb patriacich k subjektom uvedeným v bodoch i) až iv);

vi)  tretích strán, ktoré pre subjekty uvedené v bodoch i) až iv) externe vykonávajú prevádzkové funkcie alebo činnosti;

b)  právomoci viesť všetky potrebné vyšetrovania akejkoľvek osoby uvedenej v písmene a) zriadenej alebo nachádzajúcej sa v dotknutom členskom štáte, vrátane práva:

i)  požiadať o predloženie dokumentov osoby uvedené v písmene a);

ii)  preskúmavať účtovné knihy a záznamy osôb uvedených v písmene a) a robiť kópie takýchto účtovných kníh a záznamov alebo výpisy z nich;

iii)  získavať písomné alebo ústne vysvetlenia od osôb uvedených v písmene a) alebo od ich zástupcov alebo zamestnancov;

iv)  vypočuť akúkoľvek inú relevantnú osobu ▌s cieľom zhromaždiť informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania;

c)  právomoci vykonávať všetky potrebné prešetrenia v obchodných priestoroch právnických osôb uvedených v písmene a) a akýchkoľvek iných podnikov zahrnutých do dohľadu nad súladom s kapitálovým testom skupiny, keď príslušný orgán je orgánom dohľadu nad skupinou, a to pod podmienkou predchádzajúceho oznámenia zo strany dotknutých príslušných orgánov.

Článok 18Uverejnenie správnych sankcií a opatrení

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány bez zbytočného odkladu uverejňovali na svojich oficiálnych webových sídlach všetky správne sankcie a opatrenia uložené v súlade s článkom 16, proti ktorým nebolo podané odvolanie alebo proti ktorým sa už nemožno odvolať. Takéto uverejnenie zahŕňa minimálne informácie o druhu a povahe porušenia a o totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej sa uložila sankcia alebo proti ktorej je prijaté opatrenie. Informácie sa uverejňujú až po tom, ako bola dotknutá osoba informovaná o týchto sankciách alebo opatreniach a v rozsahu, v akom je uverejnenie potrebné a primerané.

2.  Ak členské štáty povolia uverejnenie správnych sankcií alebo opatrení uložených v súlade s článkom 16, proti ktorým bolo podané odvolanie, príslušné orgány uverejnia na svojom oficiálnom webovom sídle aj informácie o stave odvolania a jeho výsledku.

3.  Príslušné orgány uverejnia správne sankcie alebo opatrenia uložené v súlade s článkom 16 anonymne v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)  sankcia bola uložená fyzickej osobe a uverejnenie osobných údajov tejto osoby sa považuje za neprimerané;

b)  uverejnenie by ohrozilo prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu alebo stabilitu finančných trhov;

c)  uverejnenie by spôsobilo neprimeranú škodu dotknutej investičnej spoločnosti alebo dotknutým fyzickým či právnickým osobám.

4.  Príslušné orgány zabezpečia, aby informácie uverejnené podľa tohto článku ostali na ich oficiálnych webových sídlach aspoň počas piatich rokov. Osobné údaje sa na oficiálnych webových sídlach príslušného orgánu môžu uchovávať, len ak je to v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov.

Článok 19Ohlasovanie sankcií orgánu EBA

Príslušné orgány informujú EBA o správnych sankciách a opatreniach uložených podľa článku 16, o každom odvolaní proti týmto sankciám a opatreniam a o výsledku odvolania. EBA vedie centrálnu databázu správnych sankcií a opatrení, ktoré jej boli oznámené, výlučne na účel výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi. Táto databáza je prístupná len príslušným orgánom a ESMA a každoročne sa aktualizuje.

EBA udržiava webové sídlo s odkazmi na uverejnenie správnych sankcií a opatrení v súlade s článkom 16 zo strany každého príslušného orgánu a uvádza obdobie, za ktoré každý členský štát uverejňuje správne sankcie a opatrenia.

Článok 20Ohlasovanie porušení

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány vytvorili účinné a spoľahlivé mechanizmy na ohlasovanie – bez zbytočného odkladu –potenciálnych alebo skutočných porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a porušení [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], vrátane:

a)  osobitných postupov na vybavovanie ohlásených porušení;

b)  vhodnej ochrany pred odvetnými opatreniami, diskrimináciou alebo inými druhmi nespravodlivého zaobchádzania zo strany investičnej spoločnosti proti zamestnancom investičných spoločností, ktorí oznámia porušenia spáchané v rámci investičnej spoločnosti;

c)  ochrany osobných údajov týkajúcich sa osoby, ktorá porušenie oznámila, a fyzickej osoby, ktorá je údajne za porušenie zodpovedná, v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679;

d)  jasných pravidiel, ktorými sa zabezpečí, že vo všetkých prípadoch sa v súvislosti s osobou, ktorá ohlási porušenia spáchané v rámci investičnej spoločnosti, zaručí dôvernosť s výnimkou prípadu, keď sa zverejnenie vyžaduje na základe vnútroštátneho práva v kontexte ďalšieho vyšetrovania alebo následného súdneho konania.

2.  Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti mali pre svojich zamestnancov zavedené vhodné postupy na vnútorné oznamovanie porušení prostredníctvom osobitného a nezávislého kanála. Tieto postupy môžu zabezpečovať aj sociálni partneri za predpokladu, že v rámci týchto postupov sa poskytuje rovnaká ochrana, ako je ochrana uvedená v odseku 1 písmenách b), c) a d).

Článok21Právo odvolať sa

Členské štáty zabezpečia, aby sa na rozhodnutia a opatrenia prijaté podľa [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] alebo podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou vzťahovalo právo odvolať sa.

KAPITOLA 2Postup preskúmania

Oddiel 1Postup hodnotenia primeranosti interného kapitálu

Článok 22Interný kapitál

1.  Investičné spoločnosti majú zavedené riadne, účinné a úplné stratégie a postupy na priebežné hodnotenie a udržiavanie výšky, druhov a rozmiestnenia interného kapitálu, ktorý považujú za primeraný na krytie povahy a úrovne rizík, ktorým sú alebo by mohli byť vystavené.

2.  Stratégie a postupy uvedené v odseku 1 podliehajú pravidelnej vnútornej kontrole, aby bolo zabezpečené, že sú naďalej úplné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti činností príslušnej investičnej spoločnosti.

Oddiel 2

Vnútorné riadenie, transparentnosť, zaobchádzanie s rizikami a odmeňovanie

Článok 23Posúdenie na účely uplatňovania tohto oddielu

1.  Na účely tohto oddielu členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti na ročnom základe a v súlade s písmenami a) a b) posudzovali, či spĺňajú podmienky uvedené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] takto:

a)  investičná spoločnosť určí, či na základe údajov z dvojročného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza danému účtovnému obdobiu, spĺňa podmienky uvedené v článku 12 ods. 1 písm. c) až g) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

b)  investičná spoločnosť určí, či na základe údajov z rovnakého obdobia v priemere prekračuje limity stanovené v článku 12 ods. 1 písm. a), b), h) a i) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

2.  Ak investičná spoločnosť na základe posúdenia uvedeného v odseku 1 určí, že spĺňa všetky podmienky uvedené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], tento oddiel sa neuplatňuje.

3.  Investičná spoločnosť, ktorá na základe posúdenia uvedeného v odseku 1 určí, že nespĺňa všetky podmienky uvedené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], musí byť v súlade s týmto oddielom k účtovnému obdobiu, ktoré nasleduje po účtovnom období, v ktorom sa uskutočnilo posúdenie.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby sa tento oddiel uplatňoval na investičné spoločnosti na individuálnom základe a na úrovni skupiny.

Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel, vykonávali požiadavky tohto oddielu vo svojich dcérskych spoločnostiach, ktoré sú finančnými inštitúciami v zmysle článku 4 ods. 13 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], vrátane spoločností zriadených v tretích krajinách, pokiaľ materská spoločnosť v Únii nemôže príslušným orgánom preukázať, že uplatňovanie tohto oddielu je nezákonné podľa zákonov tretej krajiny, v ktorej je zriadená dcérska spoločnosť.

5.  Príslušné orgány môžu stanoviť kratšie obdobie, ako je dvojročné obdobie uvedené v odseku 1 tohto článku, ak sú splnené obe tieto podmienky:

a)  podnikanie investičnej spoločnosti prešlo významnou zmenou; a

b)  v dôsledku písmena a) investičná spoločnosť spĺňa podmienky uvedené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

6.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej spresniť metódu výpočtu priemeru uvedenú v odseku 1 písm. b). EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Na Komisiu sa v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

Článok 24Vnútorné riadenie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti mali spoľahlivé mechanizmy riadenia, ktoré zahŕňajú všetky tieto aspekty:

a)  jasnú organizačnú štruktúru s náležite vymedzenými, transparentnými a konzistentnými líniami zodpovednosti;

b)  účinné postupy na identifikáciu, riadenie, monitorovanie a vykazovanie rizík, ktorým sú alebo môžu byť vystavené investičné spoločnosti;

c)  primerané mechanizmy vnútornej kontroly vrátane riadnych správnych a účtovných postupov;

d)  politiky a postupy odmeňovania, ktoré sú v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a ktoré ho podporujú.

2.  Pri zriaďovaní mechanizmov uvedených v odseku 1 sa prihliada na kritériá uvedené v článkoch 26 až 31 tejto smernice, ako aj v článku 9 smernice 2014/65/EÚ.

3.  Mechanizmy uvedené v odseku 1 sú úplné a primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík spojených s podnikateľským modelom a činnosťami investičnej spoločnosti.

4.  EBA vypracuje po porade s orgánom ESMA návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť obsah uplatňovania mechanizmov riadenia uvedených v odseku 1. EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [12 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Na Komisiu sa v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

Článok 25Podávanie správ podľa jednotlivých krajín

1.  Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti každoročne podľa jednotlivých členských štátov a tretích krajín, v ktorých má investičná spoločnosť pobočku alebo dcérsku spoločnosť, ktorá je finančnou inštitúciou v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, zverejňovali tieto informácie:

a)    názov, povahu činností a umiestnenie všetkých dcérskych spoločností a pobočiek;

b)    obrat;

c)    počet zamestnancov na základe ekvivalentu plného pracovného času;

d)    zisk alebo stratu pred zdanením;

e)    daň zo zisku alebo straty;

f)    subvencie získané z verejných zdrojov.

2.  Informácie uvedené v odseku 1 sa podrobia auditu v súlade so smernicou 2006/43/ES a, pokiaľ je to možné, pripoja sa ako príloha k ročným účtovným závierkam alebo v príslušných prípadoch ku konsolidovaným účtovným závierkam tejto investičnej spoločnosti.

Článok 26Zaobchádzanie s rizikami

1.  Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán investičnej spoločnosti schvaľoval a pravidelne skúmal stratégie a politiky týkajúce sa ochoty investičnej spoločnosti podstupovať riziká, ako aj riadenia, monitorovania a zmierňovania rizík, ktorým je alebo môže byť vystavená investičná spoločnosť, s prihliadnutím na makroekonomické prostredie a hospodársky cyklus investičnej spoločnosti.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán venoval dostatok času zabezpečeniu riadneho zváženia rizík uvedených v odseku 1 a aby vyčlenil primerané zdroje na riadenie všetkých závažných rizík, ktorým je vystavená investičná spoločnosť.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti vytvorili s riadiacim orgánom hierarchické vzťahy, ktoré zahŕňajú všetky závažné riziká, všetky politiky riadenia rizík a všetky ich zmeny.

4.  Členské štáty požadujú, aby všetky investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá uvedené v článku 30 ods. 4 písm.) a), zriadili výbor pre riziká zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej investičnej spoločnosti nevykonávajú nijakú výkonnú funkciu.

Členovia výboru pre riziká uvedeného v prvom pododseku majú primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizík a ochotu inštitúcie podstupovať riziká. Zabezpečia, aby výbor pre riziká radil riadiacemu orgánu v súvislosti s celkovou súčasnou a budúcou ochotou investičnej spoločnosti podstupovať riziká, ako aj so stratégiou riadenia rizík, a aby riadiacemu orgánu pomáhal pri vykonávaní dohľadu nad uplatňovaním tejto stratégie zo strany vrcholového manažmentu. Celkovú zodpovednosť za stratégie a politiky danej spoločnosti v oblasti riadenia rizík nesie riadiaci orgán.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby riadiaci orgán vo funkcii dohľadu a výbor pre riziká tohto riadiaceho orgánu, ak bol zriadený, mali prístup k informáciám o rizikách, ktorým je alebo môže byť vystavená spoločnosť.

Článok 27Riziko pre zákazníkov, riziko pre trh, riziko pre spoločnosť

1.  Príslušné orgány zabezpečia, aby investičné spoločnosti mali spoľahlivé stratégie, politiky, postupy a systémy na identifikáciu, meranie, riadenie a monitorovanie týchto rizík:

a)  závažných zdrojov rizík a ich účinkov na zákazníkov;

b)  závažných zdrojov rizík a ich účinkov na trh;

c)  rizík pre investičnú spoločnosť vyplývajúcich najmä z jej obchodných činností, keď obchoduje vo vlastnom mene, a v súvislosti s rizikom koncentrácie vyplývajúcim z expozícií voči individuálnym klientom a skupinám prepojených klientov;

d)  rizík likvidity počas primeraného súboru časových horizontov, vrátane vnútrodenného, s cieľom zabezpečiť, aby si investičná spoločnosť udržala primeranú úroveň likvidity.

Stratégie, politiky, postupy a systémy sú primerané zložitosti, rizikovému profilu, rozsahu činnosti investičnej spoločnosti a tolerancii voči riziku stanovenej riadiacim orgánom a odzrkadľujú význam investičnej spoločnosti v každom členskom štáte, v ktorom táto spoločnosť vykonáva činnosť.

2.  Odchylne od článku 23 sa odsek 1 písm. a) a c) so zreteľom na riziko koncentrácie a odsek 1 písm. d) uplatňujú na investičné spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 54 s cieľom bližšie určiť podrobnosti, aby sa zabezpečilo, že stratégie, politiky, postupy a systémy investičných spoločností sú spoľahlivé. Komisia pri tom zohľadní vývoj na finančných trhoch, najmä vznik nových finančných produktov, vývoj účtovných štandardov a vývoj, ktorý uľahčuje zbližovanie postupov dohľadu.

Článok 28Politiky odmeňovania

1.  Príslušné orgány zabezpečia, aby investičné spoločnosti pri zavádzaní a uplatňovaní svojich politík odmeňovania pre vrcholový manažment, osoby zodpovedné za podstupovanie rizík, zamestnancov s kontrolnými funkciami a všetkých zamestnancov, ktorí dostávajú celkovú odmenu rovnú aspoň najnižšej odmene vrcholového manažmentu a osôb zodpovedných za podstupovanie rizík a ktorých odborné činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, dodržiavali tieto zásady:

a)  politika odmeňovania je jasne zdokumentovaná a primeraná veľkosti, vnútornej organizácii a povahe, ako aj rozsahu a zložitosti činností investičnej spoločnosti;

aa)  politika odmeňovania je nediskriminačná, čo znamená, že rovnaké alebo podobné typy pracovných miest sú odmeňované rovnako, a to bez ohľadu na pohlavie;

b)  politika odmeňovania je v súlade s riadnym a účinným riadením rizík a podporuje ho;

ba)  politika odmeňovania nielen že odráža krátkodobú ziskovosť, ale aj zohľadňuje dlhodobé účinky prijatých investičných rozhodnutí;

c)  politika odmeňovania zahŕňa opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov a slúži na podporu zodpovedného podnikania a presadzovanie informovanosti o rizikách a obozretného podstupovania rizika;

d)  riadiaci orgán vo funkcii dohľadu prijíma a pravidelne skúma politiku odmeňovania a má celkovú zodpovednosť za jej vykonávanie;

e)  vykonávanie politiky odmeňovania podlieha centrálnemu a nezávislému vnútornému preskúmaniu kontrolnými funkciami;

f)  zamestnanci s kontrolnými funkciami sú nezávislí od nimi kontrolovaných obchodných útvarov, majú primerané právomoci a sú odmeňovaní podľa dosiahnutých cieľov spojených s ich funkciami, a to nezávisle od výkonnosti nimi kontrolovaných oblastí podnikania;

g)  na odmeňovanie vyšších úradníkov vo funkciách riadenia rizík a dodržiavania súladu priamo dohliada výbor pre odmeňovanie uvedený v článku 31, prípadne – pokiaľ takýto výbor nebol zriadený – riadiaci orgán vo svojej funkcii dohľadu;

h)  v politike odmeňovania sa s prihliadnutím na vnútroštátne pravidlá stanovovania miezd jasne rozlišuje medzi kritériami uplatňovanými na určenie:

i)   základnej pevnej zložky odmeňovania, v ktorej sa odrážajú predovšetkým relevantné odborné skúsenosti a organizačná zodpovednosť, ako sú uvedené v opise pracovného miesta zamestnanca v rámci jeho pracovných podmienok;

ii)   pohyblivej zložky odmeňovania, v ktorej sa odráža udržateľná a rizikovo upravená výkonnosť zamestnanca, ako aj výkonnosť nad rámec opisu pracovného miesta zamestnanca.

i)  pevná zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať úplne pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky odmeňovania.

2.  Na účely odseku 1 bodu i) členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti vo svojich politikách odmeňovania stanovili primeraný pomer medzi pohyblivou a pevnou zložkou celkovej odmeny s prihliadnutím na obchodné činnosti investičnej spoločnosti a súvisiace riziká, ako aj na vplyv rôznych kategórií osôb uvedených v odseku 1 na rizikový profil investičnej spoločnosti.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti uplatňovali zásady uvedené v odseku 1 spôsobom primeraným ich veľkosti, vnútornej organizácii, povahe, rozsahu a zložitosti ich činností.

4.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej spresniť primerané kritériá na určenie kategórií osôb, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti, ako sa uvádza v odseku 1. EBA a ESMA náležite zohľadňujú odporúčanie Komisie 2009/384/ES z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb, ako aj existujúce usmernenia o odmeňovaní v rámci PKIPCP, smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov a smernice MiFID II, a usilujú sa minimalizovať odchýlky od existujúcich ustanovení.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [deviatich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 29

Investičné spoločnosti, ktoré využívajú výhody mimoriadnej verejnej finančnej podpory

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak investičná spoločnosť využíva výhody mimoriadnej verejnej finančnej podpory vymedzenej v článku 2 ods. 1 bode 28 smernice 2014/59/EÚ, spoločnosť nevyplácala pohyblivú odmenu.

Článok 30Pohyblivá zložka odmeňovania

1.  Členské štáty zabezpečia, aby akákoľvek pohyblivá zložka odmeňovania, ktorú prizná a vyplatí investičná spoločnosť vrcholovému manažmentu, zamestnancom zodpovedným za činnosti spojené s podstupovaním rizík, zamestnancom v kontrolných funkciách a všetkým zamestnancom, ktorí dostávajú celkovú odmenu, na základe ktorej patria do rovnakej skupiny odmeňovania ako vrcholový manažment, či zamestnanci zodpovední za činnosti spojené s podstupovaním rizík a ktorých odborné činnosti majú významný vplyv na rizikové profily spoločnosti alebo aktív, ktoré spravuje, spĺňala všetky tieto požiadavky:

a)  ak pohyblivá zložka odmeňovania závisí od výkonnosti, celková výška pohyblivej zložky odmeňovania je založená na kombinácii posúdenia výkonnosti osoby, príslušnej obchodnej jednotky a celkových výsledkov investičnej spoločnosti;

b)  pri hodnotení výkonnosti osoby sa zohľadňujú finančné aj nefinančné kritériá;

c)  hodnotenie výkonnosti uvedené v písmene a) vychádza z viacročného obdobia s prihliadnutím na obchodný cyklus investičnej spoločnosti a jej obchodné riziká;

d)  pohyblivá zložka odmeňovania nemá vplyv na schopnosti investičnej spoločnosti zabezpečiť zdravú kapitálovú základňu;

e)  neexistuje iná zaručená pohyblivá zložka odmeňovania ako pre nových zamestnancov, a to len na prvý rok ich zamestnania;

f)  platby spojené s predčasným ukončením zmluvy odzrkadľujú výkonnosť, ktorú osoba dosiahla za určité obdobie, a neodmeňuje sa nimi zlyhanie ani pochybenie;

g)  balíky odmeňovania súvisiace s kompenzáciou alebo vyplatením zo zmlúv v rámci predchádzajúceho zamestnania musia byť v súlade s dlhodobými záujmami investičnej spoločnosti;

h)  pri meraní výkonnosti, ktoré sa používa ako základ na výpočet súborov pohyblivých zložiek odmeňovania, sa prihliada na všetky druhy súčasných a budúcich rizík a na náklady na kapitál a likviditu, ktoré sa vyžadujú v súlade s nariadením (EÚ) ---/----(IFR);

i)  pri prideľovaní pohyblivých zložiek odmeňovania v rámci investičnej spoločnosti sa takisto zohľadňujú všetky druhy súčasných a budúcich rizík;

j)  najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeňovania pozostáva z týchto nástrojov:

(1)  akcií alebo v závislosti od právnej štruktúry dotknutej investičnej spoločnosti z rovnocenných majetkových podielov;

(2)  nástrojov súvisiacich s akciami alebo v závislosti od právnej štruktúry dotknutej investičnej spoločnosti z rovnocenných bezhotovostných nástrojov;

(3)  doplňujúcich nástrojov Tier 1 alebo nástrojov Tier 2 alebo iných nástrojov, ktoré možno plne konvertovať na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 alebo odpísať a v ktorých sa primerane odráža kreditná kvalita investičnej spoločnosti pri pokračovaní činnosti;

ja)  odchylne od písmena j) v prípade, keď investičná spoločnosť nevydá žiadny z nástrojov uvedených v tom písmene, príslušné vnútroštátne orgány môžu schváliť použitie alternatívnych spôsobov plnenia rovnakých cieľov;

k)  najmenej 50 % pohyblivej zložky odmeny sa podľa potreby odloží na obdobie ▌piatich rokov, a to v závislosti od obchodného cyklu investičnej spoločnosti, povahy jej obchodnej činnosti, jej rizík a činností danej fyzickej osoby, s výnimkou prípadov, keď pohyblivá zložka odmeňovania, predstavuje obzvlášť vysokú sumu, ak podiel odloženej pohyblivej zložky odmeňovania predstavuje najmenej 60 %;

l)  až 100 % pohyblivej zložky odmeňovania sa skráti, ak je finančná výkonnosť investičnej spoločnosti zhoršená alebo negatívna, a to aj prostredníctvom malusov alebo opatrení na spätné vymáhanie súm, na ktoré sa vzťahujú kritériá stanovené investičnými spoločnosťami, ktoré zahŕňajú najmä situácie, keď sa dotknutá osoba:

i) podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným stratám investičnej spoločnosti, alebo bola za takéto konanie zodpovedná;

ii) už nepovažuje za odborne spôsobilú a vhodnú;

m)  dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sú v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami investičnej spoločnosti.

2.  Na účely odseku 1 príslušné orgány zabezpečia, aby:

a)  osoby uvedené v článku 28 ods. 1 nepoužívali osobné hedžingové stratégie ani poistenia odmeňovania a zodpovednosti na spochybnenie zásad uvedených v odseku 1;

b)  sa pohyblivá zložka odmeňovania nevyplácala prostredníctvom finančných nástrojov ani spôsobmi, ktoré uľahčujú nedodržiavanie tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) ---/----(IFR).

3.  Na účely odseku 1 písm. j) sa na nástroje uvedené v tomto bode vzťahuje primeraná politika odkladu určená na zosúladenie stimulov pre osoby s dlhodobejšími záujmami investičnej spoločnosti, jej veriteľov a klientov. Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu zaviesť obmedzenia druhov a foriem týchto nástrojov alebo zakázať používanie niektorých nástrojov na pohyblivé odmeňovanie.

Na účely odseku 1 písm. k) odloženie pohyblivej zložky odmeňovania neuplynie rýchlejšie ako pri pomernom vyplácaní.

Na účely odseku 1 písm. m), ak zamestnanec odíde z investičnej spoločnosti pred dosiahnutím dôchodkového veku, investičná spoločnosť počas piatich rokov drží dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v písmene j). Ak zamestnanec dosiahne dôchodkový vek, dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sa zamestnancovi vyplatia v podobe nástrojov uvedených v písmene j), a to pri uplatnení päťročného odkladu zo strany tohto zamestnanca.

4.  Odsek 1 písm. j) a k) a odsek 3 tretí pododsek sa neuplatňujú na:

a)  investičnú spoločnosť, ktorej hodnota súvahových a podsúvahových aktív sa v priemere rovná 100 miliónov EUR alebo je nižšia ako táto suma, a to počas štvorročného obdobia bezprostredne predchádzajúceho danému účtovnému obdobiu;

b)  osobu, ktorej ročná pohyblivá zložka odmeňovania nepresiahne 50 000 EUR a nepredstavuje viac ako jednu štvrtinu celkovej ročnej odmeny tejto osoby.

Odchylne od písmena a) môžu príslušné orgány rozhodnúť, že investičné spoločnosti s hodnotou aktív nižšou ako prahová hodnota uvedená v písmene a) nepodliehajú odchýlke vzhľadom na povahu a rozsah ich činností, ich internú organizáciu alebo v príslušných prípadoch vzhľadom na vlastnosti skupiny, do ktorej patria.

Odchylne od písmena b) môžu príslušné orgány rozhodnúť, že na osoby, ktorých ročná pohyblivá zložka odmeňovania je nižšia ako prahová hodnota uvedená v písmene b), sa nevzťahuje odchýlka z dôvodu vnútroštátnych špecifík trhu z hľadiska postupov odmeňovania alebo z dôvodu povahy povinností a pracovného profilu týchto osôb.

5.  Členské štáty požadujú, aby investičné spoločnosti uplatňovali ustanovenia uvedené v tomto článku na odmeňovanie za poskytnuté služby alebo za výkonnosť po uplynutí účtovného obdobia, v ktorom sa uskutočnilo posúdenie uvedené v článku 23 ods. 1.

6.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na spresnenie tried nástrojov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v odseku 1 písm. j) bode 3.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [deviatich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 31Výbor pre odmeňovanie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby ▌investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v článku 30 ods. 4 písm. a), zriadili výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie musí byť rodovo vyvážený a kompetentne a nezávisle posudzovať politiky a postupy odmeňovania a stimuly vytvorené na riadenie rizík, kapitálu a likvidity. V rámci skupiny môže byť výbor pre odmeňovanie výborom pre odmeňovanie v celej skupine.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby ▌výbor pre odmeňovanie niesol zodpovednosť za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane rozhodnutí, ktoré majú vplyv na riziko a riadenie rizík dotknutej investičnej spoločnosti a ktoré má prijať riadiaci orgán. Predseda a členovia výboru pre odmeňovanie sú členmi riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej investičnej spoločnosti nevykonávajú nijakú výkonnú funkciu. Ak sa vo vnútroštátnom práve stanovuje zastúpenie zamestnancov v riadiacom orgáne, výbor pre odmeňovanie zahŕňa jedného alebo viacerých zástupcov zamestnancov.

3.  Pri príprave rozhodnutí uvedených v odseku 2 výbor pre odmeňovanie prihliada na verejný záujem a dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a ostatných zainteresovaných strán v investičnej spoločnosti.

Článok 32Dohľad nad politikami odmeňovania

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zhromažďovali informácie zverejnené v súlade s článkom 51 písm. c), d) a f) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] a používali ich na porovnávanie trendov a postupov v oblasti odmeňovania. Príslušné orgány poskytujú tieto informácie EBA.

2.  EBA používa informácie získané od príslušných orgánov podľa odseku 1 na porovnávanie trendov a postupov v oblasti odmeňovania na úrovni Únie.

3.  EBA po konzultácii s ESMA vydá usmernenia týkajúce sa uplatňovania riadnych politík odmeňovania. V týchto usmerneniach sa zohľadnia aspoň požiadavky uvedené v článkoch 28 až 31 a zásady zdravej politiky odmeňovania, ktoré sú stanovené v odporúčaní Komisie 2009/384/ES(24).

4.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti na požiadanie poskytli príslušným orgánom informácie o počte fyzických osôb v každej investičnej spoločnosti, ktorým boli v účtovnom období vyplatené odmeny vo výške najmenej 1 milióna EUR v platobnej skupine 1 milióna EUR, vrátane informácií o ich pracovných povinnostiach, dotknutej obchodnej oblasti a hlavných prvkoch mzdy, prémiách, dlhodobých odmenách a príspevkoch na dôchodkové zabezpečenie. Príslušné orgány postúpia tieto informácie EBA, ktorý ich uverejní na súhrnnom základe pre jednotlivé domovské členské štáty v spoločnom formáte na podávanie správ. EBA po konzultácii s ESMA môže vypracovať usmernenia na uľahčenie vykonávania tohto odseku a na zabezpečenie súladu zhromaždených informácií.

Článok 32a

Správa EBA o rizikách súvisiacich s ESG

EBA vypracuje správu o zavedení technických kritérií súvisiacich s expozíciami voči činnostiam, ktoré v značnej miere súvisia s cieľmi environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG) pre postup preskúmania a hodnotenia rizík orgánmi dohľadu, s cieľom posúdiť možné zdroje a vplyv takýchto rizík na investičné spoločnosti, so zreteľom na taxonómiu ESG [doplniť odkaz na právny text, ak je k dispozícii].

Správa EBA uvedená v prvom pododseku obsahuje prinajmenšom:

a)  vymedzenie rizík súvisiacich s ESG, fyzických rizík a rizík prechodu; vrátane rizík spojených s odpisovaním aktív v dôsledku regulačných zmien, kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií a ukazovateľov relevantných pre posúdenie takýchto rizík, ako aj metodiky na posúdenie, či takéto riziká môžu vzniknúť v krátkodobom, strednodobom alebo dlhodobom horizonte a či by mohli mať značný finančný vplyv na investičnú spoločnosť;

b)  posúdenie, či by významné koncentrácie konkrétnych aktív mohli pre investičnú spoločnosť zvýšiť riziká súvisiace s ESG, fyzické riziká a riziká prechodu;

c)  opis postupov, ktoré investičná spoločnosť môže použiť na identifikáciu, hodnotenie a riadenie rizík súvisiacich s ESG, fyzických rizík a rizík prechodu;

d)  kritériá, parametre a ukazovatele, ktoré orgány dohľadu a inštitúcie môžu použiť na posúdenie vplyvu krátkodobých, strednodobých a dlhodobých rizík súvisiacich s ESG na účely postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu.

EBA predloží správu o svojich zisteniach Európskemu parlamentu, Rade a Komisii do [dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Na základe tejto správy môže EBA v prípade potreby prijať usmernenia na zavedenie kritérií týkajúcich sa rizík súvisiacich s ESG pre postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu, ktoré zohľadňujú zistenia uvedené v správe EBA uvedenej v tomto článku.

Oddiel 3

Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu

Článok 33Postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu

1.  Príslušné orgány preskúmajú opatrenia, stratégie, postupy a mechanizmy uplatňované investičnými spoločnosťami s cieľom dodržiavať túto smernicu a [nariadenie (EÚ) ---/----(IFR)] a na zabezpečenie spoľahlivého riadenia a krytia ich rizík zhodnotiť všetky nasledujúce aspekty:

a)  riziká uvedené v článku 27;

b)  geografické umiestnenie expozícií investičnej spoločnosti;

c)  obchodný model investičnej spoločnosti;

d)  posúdenie systémového rizika so zreteľom na identifikáciu a meranie systémového rizika podľa článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo odporúčaní ESRB;

da)  riziká spojené s bezpečnosťou sietí a informačných systémov, ktoré investičné spoločnosti používajú pri svojej činnosti na zabezpečenie dôvernosti, integrity a prístupnosti ich postupov a údajov;

e)    expozícia investičných spoločností voči úrokovému riziku vyplývajúcemu z neobchodných činností;

f)    mechanizmy riadenia investičných firiem a schopnosť členov riadiaceho orgánu vykonávať svoje povinnosti.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány určili frekvenciu a intenzitu preskúmania a hodnotenia podľa odseku 1 so zreteľom na veľkosť, systémový význam, povahu, rozsah a zložitosť činností dotknutej investičnej spoločnosti, pričom zohľadnia zásadu proporcionality.

Príslušné orgány vykonávajú preskúmanie uvedené v odseku 1 tohto článku v súvislosti s investičnými spoločnosťami, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 [nariadenia (EÚ) ---/---- [IFR], iba ak rozhodnú, že takéto preskúmanie si vyžadujú veľkosť, systémový význam, povaha, rozsah a zložitosť činností týchto spoločností.

3.  Ak sa na základe preskúmania ukáže, že investičná spoločnosť môže predstavovať systémové riziko uvedené v článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány bezodkladne informovali EBA o výsledkoch tohto preskúmania.

4.  Príslušné orgány prijmú vhodné opatrenia, ak z preskúmania a hodnotenia uvedeného v odseku 1 písm. e) vyplynie, že ekonomická hodnota vlastného imania investičnej spoločnosti klesla o viac ako 15 % jej kapitálu Tier 1 v dôsledku náhlej a neočakávanej zmeny úrokových sadzieb stanovenej v každom zo šiestich šokových scenárov dohľadu uplatňovaných na úrokové miery, ako sa bližšie určuje v [delegovanom nariadení Komisie prijatom podľa článku 98 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ].

5.  Pri preskúmaní a hodnotení uvedenom v odseku 1 písm. f) majú príslušné orgány prístup k programom, zápisniciam a sprievodným dokumentom na zasadnutia riadiaceho orgánu a jeho výborov a k výsledkom interného alebo externého hodnotenia výkonnosti riadiaceho orgánu.

6.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 54 na bližšie určenie podrobností s cieľom zabezpečiť spoľahlivé riadenie opatrení, stratégií, postupov a mechanizmov investičných spoločností a krytie ich rizík. Komisia pri tom zohľadní vývoj na finančných trhoch, najmä vznik nových finančných produktov, vývoj účtovných štandardov a vývoj, ktorý uľahčuje zbližovanie postupov dohľadu.

Článok 34Priebežné preskúmanie povolenia používať interné prístupy

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pravidelne, a to aspoň každé 3 roky, preskúmali, či investičné spoločnosti dodržiavajú požiadavky týkajúce sa povolenia používať interné modely podľa článku 22 [nariadenia (EÚ) č. ---/----]. Príslušné orgány musia najmä prihliadať na zmeny v obchodnej činnosti investičnej spoločnosti a na uplatňovanie uvedených modelov na nové produkty, a preskúmať a posúdiť, či investičná spoločnosť používa pre uvedené modely dobre vypracované a aktuálne techniky a postupy. Príslušné orgány zabezpečia odstránenie závažných nedostatkov zistených v krytí rizika v rámci interných modelov investičnej spoločnosti alebo prijmú opatrenia na zmiernenie ich následkov, a to aj uložením povinnosti navýšiť kapitál alebo zavedením vyšších multiplikačných koeficientov.

2.  Ak v prípade interných modelov na určovanie rizika pre trh veľký počet prekročení uvedených v článku 366 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 naznačuje, že modely nie sú alebo už nie sú presné, príslušné orgány zrušia povolenie používať interné modely alebo uložia primerané opatrenia na zabezpečenie ich bezodkladného vylepšenia v stanovenom časovom rámci.

3.  Ak investičná spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie na používanie interných modelov, už nespĺňa požiadavky na uplatňovanie týchto modelov, príslušné orgány ju požiadajú, aby preukázala, že účinok nesplnenia požiadaviek je nepodstatný, alebo aby predložila plán a lehotu na splnenie uvedených požiadaviek. Príslušné orgány budú požadovať zlepšenie predloženého plánu, ak je nepravdepodobné, že jeho výsledkom bude úplný súlad, alebo ak je lehota neprimeraná.

Ak je nepravdepodobné, že investičná spoločnosť splní požiadavky v stanovenej lehote, alebo ak uspokojivo nepreukázala, že účinok nesplnenia požiadaviek je nepodstatný, členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zrušili povolenie na používanie interných modelov alebo ho obmedzili na tie oblasti, v ktorých sa splnenie požiadaviek môže dosiahnuť v primeranej lehote.

4.  EBA analyzuje interné modely medzi investičnými spoločnosťami, ako aj spôsob, akým investičné spoločnosti využívajúce interné modely riešia podobné riziká alebo expozície.

S cieľom podporiť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu EBA na základe tejto analýzy a v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 vypracuje usmernenia s referenčnými hodnotami stanovujúce, ako by investičné spoločnosti mali používať interné modely, ako aj spôsob, akým by tieto interné modely mali posudzovať podobné riziká alebo expozície.

Členské štáty nabádajú príslušné orgány, aby uvedenú analýzu a referenčné hodnoty zohľadnili pri preskúmaní uvedenom v odseku 1.

Oddiel 4

Opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu

Článok 35Opatrenia dohľadu

Príslušné orgány požadujú, aby investičné spoločnosti včas prijali opatrenia potrebné na riešenie týchto problémov:

a)  investičná spoločnosť nespĺňa požiadavky tejto smernice alebo [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

b)  príslušné orgány majú dôkaz o tom, že investičná spoločnosť počas nasledujúcich 12 mesiacov pravdepodobne poruší [nariadenie (EÚ) ---/----(IFR)] alebo ustanovenia, ktorými sa transponuje táto smernica.

Článok 36Právomoci v oblasti dohľadu

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali potrebné právomoci v oblasti dohľadu na to, aby pri vykonávaní svojich funkcií mohli primeraným spôsobom zasahovať do činnosti investičných spoločností.

2.  Na účely článku 33, článku 34 ods. 3 a článku 35 a na účely uplatňovania [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] majú príslušné orgány tieto právomoci:

a)  požadovať od investičných spoločností, aby mali vedľajší kapitál nad rámec požiadaviek uvedených v článku 11 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] za podmienok stanovených v článku 37 tejto smernice, alebo aby upravili kapitál požadovaný v prípade významných zmien v obchodnej činnosti týchto investičných spoločností;

b)  požadovať posilnenie opatrení, postupov, mechanizmov a stratégií uplatňovaných v súlade s článkami 22 a 24;

c)  požadovať od investičných spoločností, aby predložili plán na splnenie požiadaviek dohľadu podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] a aby stanovili lehotu – ktorá nesmie trvať dlhšie ako jeden rok – na realizáciu uvedeného plánu vrátane jeho vylepšení, pokiaľ ide o rozsah a lehotu;

d)  požadovať od investičných spoločností, aby uplatňovali špecifickú politiku tvorby rezerv alebo zaobchádzania s aktívami, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky;

e)  obmedziť alebo limitovať obchodnú činnosť, operácie alebo sieť investičných spoločností alebo požadovať zastavenie činností, ktoré predstavujú nadmerné riziká pre zdravie investičnej spoločnosti;

f)  požadovať zníženie rizika spojeného s činnosťami, produktmi a systémami investičných spoločností vrátane externe zabezpečovaných činností;

g)  požadovať od investičných spoločností, aby obmedzili pohyblivú zložku odmeňovania vyjadrenú ako percentuálny podiel z čistých príjmov, ak takéto odmeňovanie nie je v súlade s udržiavaním zdravej kapitálovej základne;

h)  požadovať od investičných spoločností, aby využívali čisté zisky na posilnenie vlastných zdrojov;

i)  obmedziť alebo zakázať, aby investičná spoločnosť rozdeľovala výnosy alebo vyplácala úroky akcionárom, členom alebo držiteľom nástrojov vedľajšieho kapitálu Tier 1, ak tento zákaz nepredstavuje prípad zlyhania investičnej spoločnosti;

j)  uložiť požiadavky na ďalšie alebo častejšie podávanie správ okrem požiadaviek uvedených v tejto smernici a [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)], vrátane podávania správ o pozíciách týkajúcich sa kapitálu a likvidity;

k)  uložiť osobitné požiadavky na likviditu;

l)  požadovať dodatočné zverejnenie▌;

la)  vyžadovať od investičných spoločností, aby znížili riziká spojené s bezpečnosťou ich sietí a informačných systémov, s cieľom zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť ich procesov a údajov.

Na účely písmena j) môžu príslušné orgány uložiť investičným spoločnostiam požiadavky na dodatočné alebo častejšie podávanie správ len v prípade, ak informácie, ktoré sa majú podávať, nie sú duplicitné a je splnená jedna z týchto podmienok:

a)  je splnená ktorákoľvek z podmienok uvedených v článku 35 písm. a) a b);

b)  príslušný orgán považuje za potrebné zhromaždiť dôkazy uvedené v článku 35 písm. b);

ba)  počas trvania postupu preskúmania a hodnotenia investičnej spoločnosti orgánmi dohľadu uvedeného v článku 33 sa vyžadujú dodatočné informácie.

Informácie sa považujú za duplicitné, ak príslušný orgán rovnaké alebo v podstate tie isté informácie už má, ak si tieto informácie príslušný orgán môže vypracovať alebo ak ten istý príslušný orgán môže tieto informácie získať inými prostriedkami ako požiadavkou, aby mu ich oznámila investičná spoločnosť. Príslušný orgán nemôže požadovať dodatočné informácie, ak má tieto informácie k dispozícii v inom formáte alebo s iným stupňom podrobnosti než dodatočné informácie, ktoré by sa oznamovali, a tento iný formát alebo stupeň podrobnosti nebránia vypracovať v podstate podobné informácie.

Článok 37Dodatočná kapitálová požiadavka

1.  Príslušné orgány uložia dodatočnú kapitálovú požiadavku uvedenú v článku 36 ods. 2 písm. a) len v prípade, ak na základe preskúmaní, ktoré sa vykonali v súlade s článkami 35 a 36, dospejú k záveru, že investičná spoločnosť je v niektorej z týchto situácií:

a)  investičná spoločnosť je vystavená rizikám alebo prvkom rizík, ktoré nie sú ▌dostatočne kryté jedným z K-faktorov uvedeným v ▌[nariadení (EÚ) ---/----(IFR)];

b)  investičná spoločnosť nespĺňa požiadavky uvedené v článkoch 22 a 24 a nie je pravdepodobné, že inými správnymi opatreniami sa v primeranom časovom rámci dostatočne zlepšia opatrenia, postupy, mechanizmy a stratégie;

c)  prudenciálne hodnotenie obchodnej knihy sa považuje za nedostatočné na to, aby investičnej spoločnosti umožnilo za normálnych trhových podmienok v krátkom čase predať alebo hedžovať svoje pozície bez vzniku závažných strát;

d)  z hodnotenia, ktoré sa uskutočnilo v súlade s článkom 34, vyplýva, že nesplnenie požiadaviek týkajúcich sa uplatňovania povolených interných modelov pravdepodobne bude mať za následok neprimeranú výšku kapitálu;

e)  investičná spoločnosť opakovane nezaviedla primeranú úroveň dodatočného kapitálu uvedenú v článku 38 ods. 1 alebo ju nezachováva.

4.  Príslušné orgány požadujú, aby investičné spoločnosti splnili dodatočnú kapitálovú požiadavku uvedenú v článku 36 ods. 2 písm. a) prostredníctvom vlastných zdrojov za týchto podmienok:

a)  najmenej tri štvrtiny dodatočnej kapitálovej požiadavky sú splnené kapitálom Tier 1;

b)  najmenej tri štvrtiny kapitálu Tier 1 sa skladajú z kapitálu CET 1;

c)  tieto vlastné zdroje sa nepoužijú na splnenie nijakej z kapitálových požiadaviek uvedených v článku 11 písm. a), b) a c) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

5.  Príslušné orgány písomne zdôvodnia svoje rozhodnutie uložiť dodatočnú kapitálovú požiadavku uvedenú v článku 36 ods. 2 písm. a) poskytnutím jasného obrazu o úplnom posúdení prvkov uvedených v odseku 1 ▌ tohto článku. V prípade stanovenom v odseku 1 písm. d) tohto článku ide o osobitné odôvodnené stanovisko, prečo sa výška kapitálu stanovená v súlade s článkom 38 ods. 1 už nepovažuje za dostatočnú.

6.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov na vymedzenie:

a)  rizík a prvkov rizík, ktoré sa nepovažujú za kryté K-faktormi, a pre tieto riziká a prvky rizika na vymedzenie orientačných kvantitatívnych parametrov a kvalitatívnych posúdení rizika, ktoré majú používať príslušné orgány stanovené v [nariadení (EÚ) ---/--- [IFR];

b)  pojmu „nedostatočne krytý“ uvedeného v odseku 1 písm. a) tohto článku;

c)  toho, v ktorých prípadoch môžu príslušné orgány uložiť dodatočný kapitál požadovaný, keď sumy, druhy a rozdelenie kapitálu, ktoré sú považované za primerané, sú vyššie, ako je kapitálová požiadavka investičnej spoločnosti stanovená v tretej časti [nariadenia (EÚ) ---/--- [IFR];

d)  maximálnych súm dodatočného kapitálu, ktoré je možné uložiť investičným spoločnostiam.

EBA zabezpečí, aby tento návrh regulačných technických predpisov bol primeraný vzhľadom na:

i)  záťaž investičných spoločností a príslušných orgánov pri jeho vykonávaní;

ii)  možnosť, že vyššou úrovňou kapitálových požiadaviek, ktoré sa uplatňujú, keď investičné spoločnosti nevyužívajú interné modely, sa môže odôvodniť uloženie nižších kapitálových požiadaviek pri posudzovaní rizík a prvkov rizík v súlade s odsekom 2.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [deviatich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Komisii sa zveruje právomoc prijať regulačné technické predpisy v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 38Usmernenie ku kapitálovej primeranosti

1.  Príslušné orgány zabezpečia, aby výška kapitálu investičných spoločností na základe článku 22 dostatočne presahovala požiadavky uvedené v tretej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] a v tejto smernici vrátane dodatočných kapitálových požiadaviek uvedených v článku 36 ods. 2 písm. a) s cieľom zabezpečiť, aby:

a)  cyklické hospodárske fluktuácie neviedli k porušeniu týchto požiadaviek;

b)  kapitál investičnej spoločnosti dokázal absorbovať potenciálne straty a riziká identifikované na základe procesov preskúmania orgánmi dohľadu.

2.  Príslušné orgány pravidelne preskúmavajú úroveň kapitálu, ktorý stanovila každá investičná spoločnosť v súlade s odsekom 1, a ak je to relevantné, oznámi závery tohto preskúmania dotknutej investičnej spoločnosti, ako aj prípadné očakávanie úprav úrovne kapitálu stanoveného v súlade s odsekom 1. Takéto oznámenie musí obsahovať dátum, do ktorého príslušný orgán vyžaduje, aby sa úprava dokončila.

Článok 39Spolupráca s orgánmi pre riešenie krízových situácií

1.  Príslušné orgány konzultujú orgány pre riešenie krízových situácií pred určením každého dodatočného kapitálu požadovaného podľa článku 36 ods. 2 písm. a), a to pred tým, než sa investičným spoločnostiam oznámi prípadné očakávanie úprav úrovne kapitálu v súlade s článkom 38 ods. 2. Príslušné orgány na tento účel poskytnú orgánom pre riešenie krízových situácií všetky dostupné informácie.

2.  Príslušné orgány informujú príslušné orgány pre riešenie krízových situácií o dodatočnom kapitáli požadovanom podľa článku 36 ods. 2 písm. a) a o prípadnom očakávaní úprav uvedených v článku 38 ods. 2.

Článok 40Požiadavky na uverejňovanie informácií

Členské štáty poveria príslušné orgány, aby:

a)  od investičných spoločností požadovali uverejnenie informácií uvedených v článku 45 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] častejšie ako raz ročne a aby určili lehoty uverejňovania;

b)  od investičných spoločností požadovali, aby na uverejňovanie iných publikácií, ako sú finančné výkazy, používali špecifické médiá a umiestnenia a najmä svoje webové sídla.

c)  od materských spoločností požadovali každoročné uverejňovanie opisu ich právnej štruktúry, štruktúry riadenia a organizačnej štruktúry skupiny investičných spoločností v súlade s článkom 24 ods. 1 tejto smernice a článkom 10 smernice 2014/65/EÚ v plnom rozsahu alebo prostredníctvom odkazov na rovnocenné informácie.

Článok 41Povinnosť informovať EBA

1.  Príslušné orgány informujú EBA o:

a)  postupe preskúmania a hodnotenia podľa článku 33;

b)  metodike používanej na prijímanie rozhodnutí podľa článkov 36 až 38.

2.  EBA posúdi informácie, ktoré poskytli príslušné orgány, s cieľom dosiahnuť súlad postupov preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu. Na skompletizovanie svojho posúdenia môže EBA od príslušných orgánov požadovať dodatočné informácie na proporcionálnom základe v súlade s článkom 37 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

EBA každoročne podáva Európskemu parlamentu a Rade správu o stupni konvergencie uplatňovania ustanovení tejto kapitoly medzi členskými štátmi. EBA v prípade potreby vykonáva vzájomné hodnotenia v súlade s článkom 30 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

EBA vydá usmernenia pre príslušné orgány v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 spôsobom, ktorý je primeraný veľkosti, štruktúre a vnútornej organizácii investičných spoločností a povahe, rozsahu a zložitosti ich činností, s cieľom podrobnejšie spresniť spoločné postupy a metodiky postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu podľa odseku 1 a posudzovania zaobchádzania s rizikami podľa článku 27.

KAPITOLA 3

Dohľad nad súladom s kapitálovým testom skupiny

Oddiel 1Dohľad nad súladom s kapitálovým testom skupiny

Článok 42Určenie orgánu dohľadu nad skupinou

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak skupinu investičných spoločností vedie materská investičná spoločnosť v Únii, dohľad nad súladom s kapitálovým testom skupiny vykonával príslušný orgán, ktorý vydal povolenie pre túto materskú investičnú spoločnosť v Únii.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak materskou spoločnosťou investičnej spoločnosti je materská investičná holdingová spoločnosť v Únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii, dohľad nad súladom s kapitálovým testom skupiny vykonával príslušný orgán, ktorý vydal povolenie pre túto investičnú spoločnosť.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých investičných spoločností, ktorým bolo vydané povolenie v dvoch alebo viacerých členských štátoch, je tá istá materská investičná holdingová spoločnosť v Únii alebo tá istá materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii, dohľad nad súladom s kapitálovým testom skupiny vykonával príslušný orgán investičnej spoločnosti, ktorej bolo vydané povolenie v členskom štáte, v ktorom bola zriadená investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade ak materské spoločnosti dvoch alebo viacerých investičných spoločností, ktorým bolo vydané povolenie v dvoch alebo viacerých členských štátoch, pozostávajú z viac ako jednej investičnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti s ústrediami v rôznych členských štátoch, a ak v každom z týchto členských štátov je investičná spoločnosť, dohľad nad súladom s kapitálovým testom skupiny vykonával príslušný orgán investičnej spoločnosti s najväčšou celkovou súvahou.

5.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade ak materskou spoločnosťou dvoch alebo viacerých investičných spoločností, ktorým bolo vydané povolenie v Únii, je tá istá investičná holdingová spoločnosť v Únii alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii, a nijakej z týchto investičných spoločností nebolo vydané povolenie v členskom štáte, v ktorom bola zriadená investičná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, dohľad nad súladom s kapitálovým testom skupiny vykonával príslušný orgán, ktorý vydal povolenie investičnej spoločnosti s najväčšou celkovou súvahou.

6.  Príslušné orgány môžu na základe spoločnej dohody upustiť od kritérií uvedených v odsekoch 3 až 5, ak by ich uplatňovanie nebolo primerané vzhľadom na efektívny dohľad nad súladom s kapitálovým testom skupiny s prihliadnutím na dotknuté investičné spoločnosti a význam ich činností v príslušných členských štátoch, a určiť iný príslušný orgán na vykonávanie dohľadu nad súladom s kapitálovým testom skupiny. Príslušné orgány v týchto prípadoch pred prijatím každého takéhoto rozhodnutia poskytnú materskej investičnej holdingovej spoločnosti v Únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Únii alebo investičnej spoločnosti s najväčšou celkovou súvahou podľa potreby možnosť uviesť svoje stanovisko k tomuto zamýšľanému rozhodnutiu. Príslušné orgány oznámia Komisii a EBA akékoľvek rozhodnutie daného členského štátu.

Článok 43Požiadavky na poskytovanie informácií v krízových situáciách

Ak nastane krízová situácia vrátane situácie uvedenej v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo nepriaznivý vývoj na trhoch, ktorý môže ohroziť likviditu trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek z členských štátov, v ktorých bolo subjektom skupiny investičných spoločností udelené povolenie, orgán dohľadu nad skupinou určený podľa článku 42 s prihliadnutím na kapitolu 1 oddiel 2 tejto hlavy na to čo najskôr upozorní EBA, ESRB a všetky relevantné príslušné orgány a oznámi všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie ich úloh.

Článok 44Kolégiá orgánov dohľadu

1.  Členské štáty zabezpečia, aby orgán dohľadu nad skupinou určený podľa článku 42 zriadil kolégiá orgánov dohľadu na zjednodušenie plnenia úloh uvedených v tomto článku a na zabezpečenie koordinácie a spolupráce s príslušnými orgánmi dohľadu v tretích krajinách.

2.  Kolégiá orgánov dohľadu poskytujú orgánu dohľadu nad skupinou, orgánu EBA a ostatným príslušným orgánom rámec na plnenie úloh týkajúcich sa:

a)  úloh uvedených v článku 43;

b)  výmeny informácií medzi všetkými príslušnými orgánmi a orgánom EBA v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a orgánom ESMA v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010;

c)  v príslušných prípadoch dosiahnutia dohody o dobrovoľnom delegovaní úloh a povinností medzi príslušnými orgánmi;

d)  zvýšenia účinnosti dohľadu vynakladaním úsilia na zabránenie zbytočnej duplicite požiadaviek dohľadu.

3.  Kolégiá orgánov dohľadu sa zriadia aj v prípade, ak sa všetky dcérske spoločnosti skupiny investičných spoločností, ktorú vedie investičná spoločnosť v Únii, materská investičná holdingová spoločnosť v Únii alebo materská zmiešaná finančná spoločnosť v Únii, nachádzajú v tretej krajine.

4.  EBA sa v súlade s článkom 21 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 zúčastňuje na zasadnutiach kolégií orgánov dohľadu.

5.  Členmi kolégia orgánov dohľadu sú tieto orgány:

a)    príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami skupiny investičných spoločností, ktorú vedie investičná spoločnosť v Únii, materská investičná holdingová spoločnosť v Únii alebo materská zmiešaná finančná spoločnosť v Únii;

b)  v príslušných prípadoch orgány dohľadu z tretích krajín pod podmienkou splnenia požiadaviek týkajúcich sa dôvernosti, ktoré sú podľa názoru všetkých príslušných orgánov rovnocenné požiadavkám stanoveným v kapitole I oddiele 2 tejto hlavy.

6.  Orgán dohľadu nad skupinou určený podľa článku 42 predsedá zasadnutiam kolégia a prijíma rozhodnutia. Tento orgán dohľadu nad skupinou vopred a v plnom rozsahu informuje všetkých členov kolégia o organizácii týchto zasadnutí, hlavných bodoch, ktoré sa majú prerokovať, a činnostiach, ktoré sa majú zvážiť. Orgán dohľadu nad skupinou takisto včas a v plnom rozsahu informuje všetkých členov kolégia o rozhodnutiach prijatých na týchto zasadnutiach alebo o vykonaných opatreniach.

Orgán dohľadu nad skupinou pri prijímaní rozhodnutí prihliada na dôležitosť činnosti dohľadu, ktorú majú naplánovať alebo koordinovať orgány uvedené v odseku 5.

Zriadenie a fungovanie kolégií sa formálne potvrdí písomnými dohodami.

7.  V prípade nesúhlasu s rozhodnutím, ktoré prijal orgán dohľadu nad skupinou v súvislosti s fungovaním kolégií orgánov dohľadu, môže ktorýkoľvek z dotknutých príslušných orgánov predložiť vec EBA a požiadať o jeho pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

EBA môže príslušným orgánom aj z vlastného podnetu pomôcť v prípade sporu týkajúceho sa fungovania kolégií orgánov dohľadu podľa tohto článku, a to v súlade s článkom 19 ods. 1 druhým pododsekom uvedeného nariadenia.

8.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom ďalej spresniť podmienky, za ktorých kolégiá orgánov dohľadu vykonávajú svoje úlohy uvedené v odseku 1.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [deviatich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Na Komisiu sa v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

Článok 45Požiadavky týkajúce sa spolupráce

1.  Členské štáty zabezpečia, aby si orgán dohľadu nad skupinou a príslušné orgány uvedené v článku 44 ods. 5 podľa potreby navzájom poskytovali všetky relevantné informácie, vrátane týchto informácií:

a)  identifikácie právnej štruktúry a štruktúry riadenia skupiny investičných spoločností vrátane jej organizačnej štruktúry, ktorá sa vzťahuje na všetky regulované a neregulované subjekty, neregulované dcérske spoločnosti a materské spoločnosti, a identifikácie príslušných orgánov regulovaných subjektov v skupine investičných spoločností;

b)  postupov zhromažďovania informácií od investičných spoločností v skupine investičných spoločností a postupov overovania týchto informácií;

c)  akéhokoľvek nepriaznivého vývoja v investičných spoločnostiach alebo iných subjektoch skupiny investičných spoločností, ktorý by mohol vážne ovplyvniť tieto investičné spoločnosti;

d)  všetkých závažných sankcií a výnimočných opatrení prijatých príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa transponuje táto smernica;

e)  uloženia osobitnej kapitálovej požiadavky podľa článku 36 tejto smernice.

2.  Príslušné orgány a orgán dohľadu nad skupinou sa v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 môžu obrátiť na EBA, ak relevantné informácie neboli oznámené podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu, alebo ak sa žiadosť o spoluprácu, najmä o výmenu relevantných informácií, zamietla alebo sa nevybavila v primeranej lehote.

EBA môže, v súlade s druhým pododsekom článku 19 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a z vlastného podnetu pomôcť príslušným orgánom pri vypracúvaní konzistentných metód spolupráce.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby sa príslušné orgány pred prijatím rozhodnutia, ktoré môže byť dôležité pre plnenie úloh dohľadu ostatných príslušných orgánov, navzájom poradili o týchto bodoch:

a)  zmenách v štruktúre akcionárov, organizačnej alebo riadiacej štruktúre investičných spoločností v skupine investičných spoločností, ktoré si vyžadujú schválenie alebo povolenie príslušných orgánov;

b)  závažných sankciách uložených investičným spoločnostiam príslušnými orgánmi alebo o akýchkoľvek iných výnimočných opatreniach prijatých týmito orgánmi;

c)  osobitných kapitálových požiadavkách uložených v súlade s článkom 36.

4.  Ak majú príslušné orgány uložiť závažné sankcie alebo prijať akékoľvek iné výnimočné opatrenia uvedené v odseku 3 písm. b), poradia sa s orgánom dohľadu nad skupinou.

5.  Odchylne od odseku 3 príslušný orgán nie je povinný konzultovať s ostatnými príslušnými orgánmi v naliehavých prípadoch alebo vtedy, keď by to mohlo ohroziť účinnosť jeho rozhodnutia, pričom v tomto prípade príslušný orgán bez zbytočného odkladu informuje o tomto rozhodnutí ostatné dotknuté príslušné orgány.

Článok 46Overovanie informácií o subjektoch nachádzajúcich sa v iných členských štátoch

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak príslušné orgány v jednom členskom štáte potrebujú overiť informácie o investičných spoločnostiach, investičných holdingových spoločnostiach, zmiešaných finančných holdingových spoločnostiach, finančných inštitúciách, podnikoch pomocných služieb, holdingových spoločnostiach so zmiešanou činnosťou alebo dcérskych spoločnostiach, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte, vrátane dcérskych spoločností, ktoré sú poisťovňami, vykonali toto overovanie príslušné orgány tohto iného členského štátu v súlade s odsekom 2.

2.  Príslušné orgány, ktoré dostali žiadosti podľa odseku 1, vykonajú ktorúkoľvek z týchto činností:

a)    vykonajú overovanie samy v rámci svojich právomocí;

b)    umožnia, aby overovanie vykonali príslušné orgány, ktoré žiadosť predložili;

c)  požiadajú o bezodkladné a čo najnestrannejšie vykonanie overovania audítora alebo znalca, s cieľom získať posúdenie treťou stranou.

Na účely písmen a) a c) sa umožní, aby sa na overovaní mohli zúčastniť príslušné orgány, ktoré oň požiadali.

Oddiel 2Investičné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti a holdingové spoločnosti so zmiešanou činnosťou

Článok 47Začlenenie holdingových spoločností do dohľadu

nad súladom s kapitálovým testom skupiny

Členské štáty zabezpečia, aby boli do dohľadu nad súladom s kapitálovým testom skupiny začlenené investičné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti.

Článok 48Kvalifikácie osôb v riadiacich funkciách

Členské štáty vyžadujú, aby členovia riadiaceho orgánu investičnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti mali dostatočne dobrú povesť a mali dostatočné vedomosti, zručnosti a skúsenosti na účinné plnenie svojich úloh.

Článok 49Holdingové spoločnosti so zmiešanou činnosťou

1.  Členské štáty stanovia, že ak skupinu investičných spoločností vedie holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou, príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad investičnou spoločnosťou môžu:

a)    požadovať, aby im holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou poskytla všetky informácie, ktoré môžu byť relevantné pre dohľad nad touto investičnou spoločnosťou;

b)    vykonávať dohľad nad transakciami medzi investičnou spoločnosťou a holdingovou spoločnosťou so zmiešanou činnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami a požadovať, aby investičná spoločnosť zaviedla primerané postupy na riadenie rizika a mechanizmy vnútornej kontroly vrátane spoľahlivých postupov podávania správ a účtovných postupov na identifikáciu, meranie, monitorovanie a kontrolu týchto transakcií.

2.  Členské štáty stanovia, že ich príslušné orgány môžu vykonať kontroly na mieste alebo ich vykonaním poveriť externých inšpektorov s cieľom overiť informácie získané od holdingových spoločností so zmiešanou činnosťou a ich dcérskych spoločností.

Článok 50Sankcie

V súlade s kapitolou 2 oddielom 3 tejto hlavy členské štáty zabezpečia, aby investičným holdingovým spoločnostiam, zmiešaným finančným holdingovým spoločnostiam a holdingovým spoločnostiam so zmiešanou činnosťou alebo ich výkonným manažérom, ktorí porušujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia prijaté na transponovanie tejto kapitoly, mohli byť uložené správne sankcie alebo iné správne opatrenia zamerané na ukončenie alebo zmiernenie zistených porušení alebo na riešenie ich príčin.

Článok 51Posúdenie dohľadu a iné techniky dohľadu v tretích krajinách

1.  Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak investičná spoločnosť, ktorej materská spoločnosť má ústredie v tretej krajine, nepodlieha účinnému dohľadu na úrovni skupiny, príslušné orgány posúdili, či orgán dohľadu v tretej krajine vykonáva vo vzťahu k investičnej spoločnosti dohľad, ktorý je rovnocenný dohľadu uvedenému v tejto smernici a v prvej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

2.  Ak sa v rámci posúdenia uvedeného v odseku 1 dospeje k záveru, že sa neuplatňuje nijaký takýto rovnocenný dohľad, členské štáty uplatnia na investičnú spoločnosť ustanovenia uvedené v tejto smernici a [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)] alebo umožnia primerané techniky dohľadu, ktorými sa dosiahnu ciele dohľadu týkajúce sa súladu s kapitálovým testom skupiny uvedené v [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)]. O týchto technikách dohľadu rozhodne príslušný orgán, ktorý by bol orgánom dohľadu nad skupinou, ak by materská spoločnosť bola zriadená v Únii, a to po konzultácii s ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi. Všetky opatrenia prijaté podľa tohto odseku sa oznámia ostatným dotknutým príslušným orgánom, EBA a Komisii.

3.  Príslušný orgán, ktorý by bol orgánom dohľadu nad skupinou, ak by materská spoločnosť bola zriadená v Únii, môže požadovať najmä zriadenie investičnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Únii a uplatňovať na túto investičnú holdingovú spoločnosť alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť článok 7 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

Článok 52Spolupráca s orgánmi dohľadu tretích krajín

Komisia môže predložiť Rade odporúčania na rokovanie o dohodách s jednou alebo viacerými tretími krajinami, pokiaľ ide o spôsob vykonávania dohľadu nad súladom s kapitálovým testom skupiny týmito investičnými spoločnosťami:

a)  investičnými spoločnosťami, ktorých materské spoločnosti majú ústredie v tretej krajine;

b)  investičnými spoločnosťami nachádzajúcimi sa v tretích krajinách, ktorých materské spoločnosti majú ústredie v Únii.

HLAVA V UVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ PRÍSLUŠNÝMI ORGÁNMI

Článok 53Požiadavky na uverejňovanie informácií

1.  Príslušné orgány uverejňujú všetky tieto informácie:

a)  znenia zákonov, iných právnych predpisov, správnych predpisov a všeobecných usmernení prijatých v ich členských štátoch podľa tejto smernice;

b)  spôsob vykonávania možností a právomocí, ktoré sú k dispozícii podľa tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

c)  všeobecné kritériá a metodiky, ktoré používajú pri preskúmaní a hodnotení orgánmi dohľadu uvedenom v článku 33;

d)  súhrnné štatistické údaje o kľúčových aspektoch vykonávania tejto smernice a [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] vo svojom členskom štáte vrátane počtu a povahy opatrení dohľadu prijatých v súlade s článkom 36 ods. 2 písm. a) a správnych sankcií uložených v súlade s článkom 16.

2.  Informácie uverejnené v súlade s odsekom 1 sú dostatočne komplexné a presné na to, aby sa umožnilo zmysluplné porovnanie uplatňovania odseku 1 písm. b), c) a d) príslušnými orgánmi rôznych členských štátov.

3.  Informácie sa uverejňujú v jednotnom formáte a pravidelne sa aktualizujú. Sprístupnia sa na jednej elektronickej adrese.

HLAVA VI DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 54Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 4, článku 27 ods. 3 a článku 33 ods. 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

3.  Delegovanie právomoci uvedenej v článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 4, článku 27 ods. 3 a článku 33 ods. 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom uvedený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 4, článku 27 ods. 3 a článku 33 ods. 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Článok 55Vykonávacie akty

Zmena výšky počiatočného kapitálu stanoveného v článku 8 a článku 11 ods. 7 s cieľom zohľadniť vývoj v hospodárskej a menovej oblasti sa prijme ako vykonávací akt v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.

Článok 56Postup výboru

1.  Komisii pomáha Európsky výbor pre bankovníctvo zriadený rozhodnutím Komisie 2004/10/ES(25). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

HLAVA VIIZMENY INÝCH SMERNÍC

Článok 57Zmeny smernice 2013/36/EÚ

Smernica 2013/36/EÚ sa mení takto:

(1)  V názve sa vypúšťajú slová „a investičnými spoločnosťami“.

(2)  Článok 1 sa nahrádza takto:

„Článok 1

Predmet úpravy

Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa:

a)  prístupu k činnosti úverových inštitúcií;

b)  právomocí v oblasti dohľadu a nástrojov prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami vykonávaného príslušnými orgánmi;

c)  prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami vykonávaného príslušnými orgánmi spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 575/2013;

d)  požiadaviek na uverejňovanie pre príslušné orgány v oblasti prudenciálnej regulácie a dohľadu nad úverovými inštitúciami.“

(3)   Článok 2 sa mení takto:

a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.  Táto smernica sa uplatňuje na úverové inštitúcie.“

b)  Odseky 2 a 3 sa vypúšťajú.

c)  V odseku 5 sa vypúšťa bod 1.

d)  Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.  So subjektmi uvedenými v odseku 5 bodoch 3 až 24 a v delegovaných aktoch prijatých v súlade s odsekmi 5a a 5b tohto článku sa na účely článku 34 a hlavy VII kapitoly 3 zaobchádza ako s finančnými inštitúciami.“;

(4)  Článok 3 ods. 1 sa mení takto:

a)  Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.  „inštitúcia“ je inštitúcia v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ---/----* (IFR).“;

b)  Bod 4 sa vypúšťa.

(5)  Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5 Koordinácia v rámci členských štátov

Členské štáty, ktoré majú na vykonávanie prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a finančnými inštitúciami viac ako jeden príslušný orgán, prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie koordinácie medzi týmito orgánmi.“;

(6)   Vkladá sa tento článok 8a:

„Článok 8a

Osobitné požiadavky na udelenie povolenia úverovým inštitúciám uvedeným v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.  Členské štáty požadujú od podnikov uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré už získali povolenie v súlade s hlavou II smernice 2014/65/EÚ, aby predložili žiadosť o udelenie povolenia v súlade s článkom 8, a to najneskôr vtedy, keď:

a)  priemerná výška celkových mesačných aktív vypočítaná za obdobie dvanástich po sebe idúcich mesiacov presiahne 30 miliárd EUR; alebo

b)  priemerná výška celkových mesačných aktív vypočítaná za obdobie dvanástich po sebe idúcich mesiacov je nižšia ako 30 miliárd EUR a podnik je súčasťou skupiny, v ktorej kombinovaná hodnota celkových aktív všetkých podnikov v skupine, ktoré vykonávajú niektorú z činností uvedených v oddiele A bodoch 3 a 6 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ a majú celkové aktíva vypočítané ako priemer za obdobie dvanástich po sebe idúcich mesiacov nižšie ako 30 miliárd EUR, presiahne 30 miliárd EUR.

2.  Podniky uvedené v odseku 1 môžu ďalej vykonávať činnosti uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, kým získajú povolenie podľa uvedeného odseku.

3.   Odchylne od odseku 1 podniky uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré k [dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice (EU) ---/----(IFD) - mínus 1 deň] vykonávajú činnosti ako investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ, požiadajú o udelenie povolenia v súlade s článkom 8 do [1 rok + 1 deň od nadobudnutia účinnosti smernice (EÚ) ---/----(IFD)].

4.   Ak príslušný orgán po doručení informácií v súlade s článkom (95a) smernice 2014/65/EÚ určí, že podniku má byť udelené povolenie ako úverovej inštitúcii v súlade s článkom 8 tejto smernice, oznámi to podniku a príslušnému orgánu vymedzenému v článku 4 ods. 1 bode 26 smernice 2014/65/EÚ a prevezme postup udeľovania povolenia ku dňu tohto oznámenia.

4a.  V prípade opätovného udelenia povolenia orgán EBA zabezpečí, aby bol proces podľa možnosti čo najjednoduchší a aby sa zohľadnili informácie z existujúcich povolení.

5.  EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom presne stanoviť:

a)  informácie, ktoré má podnik poskytnúť príslušným orgánom v žiadosti o udelenie povolenia vrátane plánu činnosti stanoveného v článku 10;

b)  metodiku na výpočet prahových hodnôt uvedených v odseku 1.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v písmenách a) a b) v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

EBA predloží tento návrh technických predpisov Komisii do [1. januára 2019].

(7)  V článku 18 sa vkladá toto písmeno aa):

„aa) využíva svoje povolenie výlučne na vykonávanie činností uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a priemerná výška jej celkových aktív za obdobie 5 po sebe idúcich rokov je nižšia ako prahové hodnoty uvedené v tomto článku.“;

(7a)  Článok 20 sa mení takto:

    a) Odsek 2 sa nahrádza takto:

    „2. EBA uverejní na svojej internetovej stránke zoznam s názvami všetkých úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie, a najmenej raz za rok ho aktualizuje.“;

b) Vkladá sa tento odsek:

    „3a. Zoznam uvedený v odseku 2 tohto článku zahŕňa názvy podnikov uvedených v článku 4 ods. 1 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a tieto úverové inštitúcie ako také identifikuje. Tento zoznam uvádza aj všetky zmeny v porovnaní s predchádzajúcou verziou zoznamu.“

(8)  Hlava IV sa vypúšťa.

(9)  V článku 51 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu požiadať orgán konsolidovaného dohľadu v prípade, že sa uplatňuje článok 112 ods. 1, alebo príslušný orgán domovského členského štátu, aby sa pobočka úverovej inštitúcie považovala za dôležitú.“

(10)  V článku 53 sa odsek 2 nahrádza takto:

“2.  Odsek 1 nebráni príslušným orgánom v tom, aby si navzájom vymieňali informácie alebo poskytovali informácie ESRB, EBA alebo Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, ESMA) zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010* v súlade s touto smernicou, nariadením (EÚ) č. 575/2013, so [smernicou (EÚ) ---/----(IFD) o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami], s inými smernicami uplatniteľnými na úverové inštitúcie a článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010, článkami 31, 35 a 36 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 a článkami 31 a 36 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010. Tieto informácie podliehajú odseku 1.“;

______________________________________________________________

*   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(11) V článku 66 ods. 1 sa vkladá toto písmeno aa):

„aa)  vykonávanie aspoň jednej z činností uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a prekročenie prahovej hodnoty uvedenej v tomto článku bez získania povolenia na činnosť úverovej inštitúcie.“;

(12) V článku 76 sa v odseku 5 vypúšťa posledná veta.

(13) V článku 86 sa odsek 11 nahrádza takto:

„11.  Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcie mali zavedené plány na obnovu likvidity, v ktorých sa stanovia primerané stratégie a vhodné vykonávacie opatrenia na riešenie možného nedostatku likvidity, a to aj vo vzťahu k pobočkám zriadeným v inom členskom štáte. Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcie tieto plány testovali aspoň raz ročne, aktualizovali na základe výsledkov alternatívnych scenárov ustanovených v odseku 8 a podávali o nich správy vrcholovému manažmentu, ktorý ich schvaľuje, aby sa interné politiky a postupy mohli zodpovedajúcim spôsobom upravovať. Inštitúcie vopred prijmú potrebné operačné opatrenia, aby sa zabezpečila možnosť okamžitého vykonávania plánov na obnovu likvidity. Tieto operačné opatrenia zahŕňajú držbu kolaterálu, ktorý je ihneď k dispozícii na financovanie centrálnou bankou. V prípade potreby zahŕňa držbu kolaterálu v mene iného členského štátu alebo mene tretej krajiny, voči ktorej má úverová inštitúcia expozície, a v prípade, že je to operačne potrebné, v rámci územia hostiteľského členského štátu alebo tretej krajiny, voči ktorej mene má expozíciu.“;

(14)  V článku 110 sa vypúšťa odsek 2.

(15)  V článku 114 sa odsek 1 nahrádza takto:

“1.  Ak nastane krízová situácia vrátane situácie uvedenej v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo nepriaznivý vývoj na trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené dôležité pobočky uvedené v článku 51, orgán konsolidovaného dohľadu s prihliadnutím na kapitolu 1 oddiel 2 a prípadne s prihliadnutím na hlavu IV kapitolu I oddiel 2 [smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ---/---- (IFD)]* na to čo najskôr upozorní EBA a orgány uvedené v článku 58 ods. 4 a článku 59, a oznámi všetky informácie, ktoré sú zásadné na plnenie ich úloh. Uvedené povinnosti sa vzťahujú na všetky príslušné orgány.

__________________________________________________________________

*  [Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) ---/---- z … o …].“

(16)  Článok 116 sa mení takto:

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:

2.  Príslušné orgány zapojené v kolégiách orgánov dohľadu a EBA úzko spolupracujú. Požiadavky zachovávania dôvernosti podľa hlavy VII kapitoly 1 oddielu II tejto smernice a prípadne podľa hlavy IV kapitoly I oddielu 2 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)] nebránia príslušným orgánom vo výmene dôverných informácií v rámci kolégií orgánov dohľadu. Zriadenie a fungovanie kolégií orgánov dohľadu nemá vplyv na práva a povinnosti príslušných orgánov podľa tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“;

b)  Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.  Do kolégií orgánov dohľadu sa môžu zapojiť príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ a príslušné orgány hostiteľského členského štátu, v ktorom sú zriadené dôležité pobočky uvedené v článku 51, prípadne centrálne banky ESCB, a podľa potreby orgány dohľadu tretích krajín pod podmienkou, že sú dodržané požiadavky na dôvernosť, ktoré sú podľa názoru všetkých príslušných orgánov rovnocenné požiadavkám uvedeným v hlave VII kapitole 1 oddiele II tejto smernice a prípadne v hlave IV kapitole I oddiele 2 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)] smernice 20xx/xx/EÚ.“;

c)  Odsek 9 sa nahrádza takto:

“9.  Pri zachovaní požiadaviek týkajúcich sa dôvernosti informácií podľa hlavy VII kapitoly 1 oddielu II tejto smernice a prípadne podľa hlavy IV kapitoly I oddielu 2 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)] orgán konsolidovaného dohľadu informuje EBA o činnosti kolégia orgánov dohľadu vrátane činnosti v krízových situáciách, a oznámi EBA všetky informácie, ktoré majú osobitný význam na účely zbližovania postupov dohľadu.“;

(17)  V článku 125 sa odsek 2 nahrádza takto:

  „2.  V rámci výkonu dohľadu na konsolidovanom základe sa na všetky prijaté informácie a najmä na akúkoľvek výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi podľa tejto smernice vzťahujú požiadavky služobného tajomstva aspoň na úrovni uvedenej v článku 53 ods. 1 tejto smernice pre úverové inštitúcie alebo podľa článku 13 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)] pre investičné spoločnosti.“;

(18)  V článku 128 sa vypúšťa druhý pododsek.

(19)  V článku 129 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 4.

(20)  V článku 130 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 4.

(21)  V článku 143 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)  bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia hlavy VII kapitoly 1 oddielu II tejto smernice a prípadne ustanovenia hlavy IV kapitoly 1 oddielu 2 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)], súhrnné štatistické údaje o kľúčových aspektoch vykonávania prudenciálneho rámca v každom členskom štáte vrátane počtu a povahy opatrení dohľadu prijatých v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. a) a správnych sankcií uložených v súlade s článkom 65.“;

Článok 57a

Zmena smernice 2014/59/EÚ

V článku 2 ods. 1 sa bod 3 nahrádza takto:

„3.  „investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na ktorú sa vzťahuje požiadavka na počiatočný kapitál stanovená v článku 8 ods. 1 [smernice (EÚ) ---/----[IFD]];“

Článok 58 Zmeny smernice 2014/65/EÚ

Smernica 2014/65/EÚ sa mení takto:

(1)  V článku 8 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)  prestala spĺňať podmienky, na základe ktorých bolo povolenie udelené, ako je splnenie podmienok uvedených v [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)].“;

(2)   Článok 15 sa nahrádza takto:

„Článok 15 Zloženie počiatočného kapitálu

„Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány neudelili povolenie, pokiaľ investičná spoločnosť nemá dostatočný počiatočný kapitál v súlade s požiadavkami článku 8 [smernice (EÚ) ---/---- (IFD)] so zreteľom na povahu investičnej služby alebo príslušnej činnosti.“;

(3)  Článok 41 sa nahrádza takto:

Článok 41

Udelenie povolenia

„1.  Príslušný orgán členského štátu, v ktorom spoločnosť z tretej krajiny zriadila alebo má úmysel zriadiť svoju pobočku, udelí povolenie len v prípade, ak sa príslušný orgán presvedčil, že:

a)  sú splnené podmienky podľa článku 39; a

b)  pobočka spoločnosti z tretej krajiny bude schopná dodržiavať ustanovenia uvedené v odsekoch 2 a 3.

Príslušný orgán informuje spoločnosť z tretej krajiny do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti o udelení alebo neudelení povolenia.

2.  Pobočka spoločnosti z tretej krajiny povolená v súlade s odsekom 1 dodržiava povinnosti stanovené v článkoch 16 až 20, článkoch 23, 24, 25 a 27, článku 28 ods. 1 a článkoch 30, 31 a 32 tejto smernice a v článkoch 3 až 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014, ako aj opatrenia prijaté podľa nich a podlieha dohľadu príslušného orgánu členského štátu, v ktorom jej bolo udelené povolenie.

Členské štáty neuložia na organizáciu a činnosťou pobočky žiadne ďalšie požiadavky v súvislosti so záležitosťami upravenými touto smernicou a nezvýhodnia žiadnu pobočku spoločností z tretích krajín oproti spoločnostiam z Únie.

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány oznamovali ESMA každý rok počet pobočiek spoločností z tretích krajín, ktoré pôsobia na ich území.

3. Pobočka spoločnosti z tretej krajiny, ktorá má povolenie v súlade s odsekom 1 každý rok oznamuje príslušnému orgánu uvedenému v odseku 2 tieto informácie:

a)  veľkosť a rozsah služieb a činností vykonávaných prostredníctvom pobočky v tomto členskom štáte;

b)  obrat a súhrnnú hodnotu aktív zodpovedajúcich službám a činnostiam uvedeným v písmene a);

c)  podrobný opis opatrení na ochranu investorov k dispozícii klientom pobočky vrátane práv týchto klientov vyplývajúcich zo systému náhrad pre investorov uvedených v článku 39 ods. 2 písm. f);

d)  ich politiku riadenia rizík a opatrenia uplatňované v odvetví služieb a činností uvedených v písmene a).

  4. Príslušné orgány uvedené v odseku 2, príslušné orgány subjektov, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, ku ktorej patria pobočky spoločností z tretích krajín, ktorým bolo udelené povolenie v súlade s odsekom 1, a orgány ESMA a EBA úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby všetky činnosti tejto skupiny v Únii podliehali komplexnému, jednotnému a účinnému dohľadu v súlade s touto smernicou, nariadením č. 600/2014, so smernicou 2013/36/EÚ, s nariadením (EÚ) č. 575/2013, so smernicou [smernica (EÚ) ---/---- * (IFD)] a s nariadením [nariadenie (EÚ) ---/---- * (IFR)].

5. ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa bližšie určia kritériá uvedené v odseku 3.

ESMA predloží Komisii tento návrh regulačných technických predpisov do [vložiť dátum].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

6. ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom určiť formát, v ktorom sa informácie uvedené v odseku 3 majú oznamovať príslušným vnútroštátnym orgánom.

ESMA predloží Komisii tento návrh vykonávacích technických predpisov do [vložiť dátum].

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.

(4)  V článku 81 ods. 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)  na kontrolu, či sú splnené podmienky upravujúce začatie činnosti investičných spoločností, a na uľahčenie monitorovania výkonu tejto podnikateľskej činnosti, správnych a účtovných postupov a mechanizmov vnútornej kontroly.“

(5)    Vkladá sa tento článok 95a:

„Článok 95a

Prechodné ustanovenia týkajúce sa udeľovania povolení úverovým inštitúciám uvedeným v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Príslušné orgány informujú príslušný orgán uvedený v článku 8 smernice 2013/36/EÚ, ak plánované celkové aktíva podniku, ktorý požiadal o povolenie podľa hlavy II tejto smernice pred [dátum nadobudnutia účinnosti smernice (EÚ) č. ---/---- (IFD)] s cieľom vykonávať činnosti uvedené v bodoch 3 a 6 oddielu A prílohy I presahujú 30 miliárd EUR, a oznámia to žiadateľovi.“.

HLAVA VIIIPRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 59Prechodné ustanovenia

1.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti iné ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 2, ktoré existovali do 1. januára 20xx [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a ktorých počiatočné imanie nedosahuje úrovne uvedené v článku 8, splnili tento článok najneskôr do [päť rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] prostredníctvom ročného nárastu o 5 000 EUR.

Ak ročný nárast uvedený v prvom pododseku nepostačuje na to, aby investičná spoločnosť ku koncu päťročného obdobia dosiahla požadovanú výšku počiatočného kapitálu, členské štáty povolia dodatočné prechodné obdobie v trvaní najviac päť rokov. Príslušné orgány stanovia ročné sumy uplatniteľné počas tohto dodatočného prechodného obdobia.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby obchodníci s komoditami splnili ustanovenia článku 8 najneskôr do [päť rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Článok 60Preskúmanie

Do [tri roky od dátumu uplatňovania tejto smernice a nariadenia (EÚ) ---/---- [IFR]] Komisia v úzkej spolupráci s EBA a ESMA predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v prípade potreby spolu s legislatívnym návrhom, o týchto aspektoch:

a)  ustanovenia o odmeňovaní v tejto smernici a v nariadení (EÚ) ---/---- [IFR], ako aj v PKIPCP a smernici o správcoch alternatívnych investičných fondov, s cieľom dosiahnuť rovnaké podmienky pre všetky investičné spoločnosti pôsobiace v Únii;

aa)  posúdenie, v ktorom sa zohľadní správa EBA uvedená v článku 32a a taxonómia v oblasti udržateľného financovania [doplniť odkaz na právny text, keď je k dispozícii], či:

i)  sa majú posudzovať riziká environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG) v súvislosti s vnútornou správou a riadením investičnej spoločnosti;

ii)  sa majú posudzovať riziká ESG v súvislosti s politikou investičnej spoločnosti týkajúcou sa odmeňovania;

iii)  sa majú posudzovať riziká ESG v súvislosti so zaobchádzaním s rizikami; a

iv)  sa riziká ESG majú zahrnúť do procesu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu.

b)  účinnosti opatrení na výmenu informácií podľa tejto smernice;

c)  spolupráci Únie a členských štátov s tretími krajinami pri uplatňovaní tejto smernice a nariadenia (EÚ) ---/---- (IFR);

d)  vykonávaní tejto smernice a nariadenia (EÚ) ---/---- (IFR) vo vzťahu k investičným spoločnostiam na základe ich právnej štruktúry alebo vlastníckeho modelu.

Článok 61Transpozícia

1.  Do [18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice] členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

2.  Členské štáty uplatňujú tieto ustanovenia od [dátumu uplatňovania nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)].

3.  Členské štáty oznámia Komisii a EBA znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti upravenej touto smernicou.

Ak dokumenty pripojené k oznámeniu o opatreniach na zabezpečenie transpozície, ktoré poskytli členské štáty, nepostačujú na úplné posúdenie súladu transponovaných ustanovení s niektorými ustanoveniami tejto smernice, Komisia môže na žiadosť EBA na účely vykonávania jeho úloh podľa nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo z vlastného podnetu požadovať od členských štátov podrobnejšie informácie o transpozícii a vykonávaní uvedených ustanovení a tejto smernice.

4.  V ustanoveniach uvedených v odseku 1 alebo pri ich úradnom uverejnení sa uvedie odkaz na túto smernicu.

Článok 62Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Na účely dohľadu a riešenia krízových situácií investičných spoločností sa odkazy na smernicu 2013/36/EÚ v iných aktoch Únie považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 63Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda          predseda

(1)

  [Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0. / zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku].

(2)

  [Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0. / zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku].

(3)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(4)

  Ú. V. EÚ C […], […], s. […].

(5)

  Ú. V. EÚ C […], […], s. […].

(6)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(8)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(11)

  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade, Posúdenie pravidiel odmeňovania podľa smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, COM(2016) 510 final).

(12)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)

  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.

(14)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(15)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(16)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Ú. v. ES L 243, 11.9.2002, s. 1).

(17)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84);

(18)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 035, 11.2.2003, s. 1).

(19)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

(20)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).

(21)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

(22)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(23)

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(24)

  Odporúčanie Komisie 2009/384/ES z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22).

(25)

  Rozhodnutie Komisie 2004/10/ES z 5. novembra 2003, ktorým sa zriaďuje Európsky bankový výbor (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 36).


STANOVISKO Výboru pre právne veci (12.7.2018)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ

(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Kostas Chrysogonos

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Existujúce prudenciálne režimy podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ sú do veľkej miery založené na po sebe idúcich opakovaniach medzinárodných regulačných predpisov, ktoré pre veľké bankové skupiny určuje Bazilejský výbor pre bankový dohľad, a len čiastočne sa nimi riešia osobitné riziká vlastné rozmanitým činnostiam investičných spoločností. Osobitné aspekty zraniteľnosti a riziká vlastné investičným spoločnostiam by sa preto mali ďalej riešiť prostredníctvom vhodných a primeraných prudenciálnych opatrení na úrovni Únie.

(2)  Existujúce prudenciálne režimy podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ sú do veľkej miery založené na po sebe idúcich opakovaniach medzinárodných regulačných predpisov, ktoré pre veľké bankové skupiny určuje Bazilejský výbor pre bankový dohľad, a len čiastočne sa nimi riešia osobitné riziká vlastné rozmanitým činnostiam investičných spoločností. Osobitné aspekty zraniteľnosti a riziká vlastné investičným spoločnostiam by sa preto mali ďalej riešiť prostredníctvom účinných, vhodných a primeraných prudenciálnych opatrení na úrovni Únie, čo pomôže zabezpečiť rovnaké podmienky v celej EÚ a zaručiť účinný prudenciálny dohľad a zároveň udržať náklady na zabezpečenie súladu pod kontrolou a zabezpečiť dostatočný kapitál na riziká väčšiny investičných spoločností.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Spoľahlivým prudenciálnym dohľadom by sa malo zabezpečiť, aby boli investičné spoločnosti riadené riadnym spôsobom a v najlepšom záujme ich klientov. Malo by sa v ňom prihliadať na potenciál investičných spoločností a ich klientov podstupovať nadmerné riziko a na rôzne stupne rizika, ktoré preberajú a ktoré predstavujú investičné spoločnosti. Cieľom takéhoto prudenciálneho dohľadu by malo byť takisto aj to, aby sa zabránilo nenáležitému administratívnemu zaťaženiu investičných spoločností.

(3)  Spoľahlivým prudenciálnym dohľadom by sa malo zabezpečiť, aby boli investičné spoločnosti riadené riadnym spôsobom a v najlepšom záujme ich klientov. Malo by sa v ňom prihliadať na potenciál investičných spoločností a ich klientov podstupovať nadmerné riziko a na rôzne stupne rizika, ktoré preberajú a ktoré predstavujú investičné spoločnosti. Cieľom takéhoto prudenciálneho dohľadu by malo byť takisto aj to, aby sa zabránilo neprimeranému administratívnemu zaťaženiu investičných spoločností. Tieto požiadavky by zároveň mali umožniť nastoliť rovnováhu medzi zaistením bezpečnosti a zdravia rôznych investičných spoločností a zabránením neprimerane vysokým nákladom, ktoré by mohli ohroziť životaschopnosť ich podnikateľskej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Mnohé z požiadaviek, ktoré vyplývajú z rámca nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ, sú určené na riešenie bežných rizík, ktorým čelia úverové inštitúcie. Existujúce požiadavky sú preto do veľkej miery nastavené na zachovanie úverovej kapacity úverových inštitúcií počas celého hospodárskeho cyklu a na ochranu vkladateľov a daňovníkov pred možným zlyhaním, a nie sú určené na riešenie odlišných rizikových profilov investičných spoločností. Investičné spoločnosti nemajú veľké portfóliá retailových a firemných úverov a neprijímajú vklady. Pravdepodobnosť, že ich zlyhanie môže mať škodlivé vplyvy na celkovú finančnú stabilitu, je nižšia ako v prípade úverových inštitúcií. Riziká, ktorým čelia a ktoré predstavujú investičné spoločnosti, sú preto podstatne iné ako riziká, ktorým čelia a ktoré predstavujú úverové inštitúcie, a takýto rozdiel by sa mal jasne odrážať v prudenciálnom rámci Únie.

(4)  Mnohé z požiadaviek, ktoré vyplývajú z rámca nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ, sú určené na riešenie bežných rizík, ktorým čelia úverové inštitúcie. Existujúce požiadavky sú preto do veľkej miery nastavené na zachovanie úverovej kapacity úverových inštitúcií počas celého hospodárskeho cyklu a na ochranu vkladateľov a daňovníkov pred možným zlyhaním, a nie sú určené na riešenie odlišných rizikových profilov investičných spoločností. Investičné spoločnosti nemajú veľké portfóliá retailových a firemných úverov a neprijímajú vklady. Pravdepodobnosť, že ich zlyhanie môže mať škodlivé vplyvy na celkovú finančnú stabilitu, je nižšia ako v prípade úverových inštitúcií, stále však predstavuje riziko, ktoré je potrebné riešiť prostredníctvom spoľahlivého rámca. Riziká, ktorým čelia a ktoré predstavujú investičné spoločnosti, sú preto podstatne iné ako riziká, ktorým čelia a ktoré predstavujú úverové inštitúcie, a takýto rozdiel by sa mal jasne odrážať v prudenciálnom rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Rozdiely v uplatňovaní existujúceho rámca v jednotlivých členských štátoch ohrozujú rovnaké podmienky pre investičné spoločnosti v rámci Únie. Tieto rozdiely vyplývajú z celkovej zložitosti uplatňovania rámca na rôzne investičné spoločnosti na základe služieb, ktoré poskytujú, pričom niektoré vnútroštátne orgány upravujú alebo zjednodušujú takéto uplatňovanie vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo praxi. Keďže v existujúcom prudenciálnom rámci sa neriešia všetky riziká, ktorým čelia a ktoré predstavujú niektoré druhy investičných spoločností, v niektorých členských štátoch sa na niektoré investičné spoločnosti uplatňuje veľké navýšenie kapitálu. Na riešenie týchto rizík by sa mali stanoviť jednotné ustanovenia s cieľom zabezpečiť harmonizovaný prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami v rámci Únie.

(5)  Rozdiely v uplatňovaní existujúceho rámca v jednotlivých členských štátoch ohrozujú rovnaké podmienky pre investičné spoločnosti v rámci Únie a brzdia prístup investorov k novým príležitostiam a lepším spôsobom riadenia ich rizík. Tieto rozdiely vyplývajú z celkovej zložitosti uplatňovania rámca na rôzne investičné spoločnosti na základe služieb, ktoré poskytujú, pričom niektoré vnútroštátne orgány upravujú alebo zjednodušujú takéto uplatňovanie vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo praxi. Keďže v existujúcom prudenciálnom rámci sa neriešia všetky riziká, ktorým čelia a ktoré predstavujú niektoré druhy investičných spoločností, v niektorých členských štátoch sa na niektoré investičné spoločnosti uplatňuje veľké navýšenie kapitálu. Na riešenie týchto rizík by sa mali stanoviť jednotné ustanovenia s cieľom zabezpečiť jasný harmonizovaný prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Môžu existovať aj v členských štátoch, v ktorých sú orgány zodpovedné za prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami odlišné od orgánov, ktoré sú príslušné pre dohľad nad trhovým správaním. Preto je potrebné vytvoriť mechanizmus spolupráce a výmeny informácií medzi týmito orgánmi.

(7)  Môžu existovať aj v členských štátoch, v ktorých sú orgány zodpovedné za prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami odlišné od orgánov, ktoré sú príslušné pre dohľad nad trhovým správaním. Preto je potrebné vytvoriť mechanizmus spolupráce a výmeny informácií medzi týmito orgánmi s cieľom zabezpečiť rýchlo a efektívne fungujúci harmonizovaný prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Požadovaná výška počiatočného kapitálu investičnej spoločnosti by mala byť založená na službách a činnostiach, na ktorých poskytovanie bolo tejto investičnej spoločnosti udelené povolenie, a ktoré príslušne vykonáva, v súlade so smernicou 2004/39/EC. Možnosť, aby členské štáty na jednej strane v osobitných situáciách znížili požadované sumy počiatočného kapitálu, ako sa stanovuje v smernici 2013/36/EÚ, a na druhej strane aby nerovnaké vykonávanie tejto smernice viedlo k situácii, keď je požadovaná výška počiatočného kapitálu odlišná v rámci Únie. Na ukončenie tejto fragmentácie by sa mali harmonizovať požadované sumy počiatočného kapitálu.

(9)  Požadovaná výška počiatočného kapitálu investičnej spoločnosti by mala byť založená na službách a činnostiach, na ktorých poskytovanie bolo tejto investičnej spoločnosti udelené povolenie, a ktoré príslušne vykonáva, v súlade so smernicou 2004/39/EC. Možnosť, aby členské štáty na jednej strane v osobitných situáciách znížili požadované sumy počiatočného kapitálu, ako sa stanovuje v smernici 2013/36/EÚ, a na druhej strane aby nerovnaké vykonávanie tejto smernice viedlo k situácii, keď je požadovaná výška počiatočného kapitálu odlišná v rámci Únie. Na ukončenie tejto fragmentácie by sa mali zodpovedajúcim spôsobom harmonizovať požadované sumy počiatočného kapitálu pre všetky investičné spoločnosti v Únii.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Riadne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje, aby za dohľad nad finančným zdravím investičnej spoločnosti, a najmä nad jej platobnou schopnosťou, zodpovedal príslušný orgán jej domovského členského štátu. Na dosiahnutie účinného dohľadu nad investičnými spoločnosťami aj v iných členských štátoch, v ktorých poskytujú služby alebo majú pobočku, by mala byť zabezpečená úzka spolupráca s príslušnými orgánmi týchto členských štátov.

(11)  Riadne fungovanie vnútorného trhu si vyžaduje, aby za dohľad nad finančným zdravím investičnej spoločnosti, a najmä nad jej platobnou schopnosťou, zodpovedal príslušný orgán jej domovského členského štátu. Na dosiahnutie účinného dohľadu nad investičnými spoločnosťami aj v iných členských štátoch, v ktorých poskytujú služby alebo majú pobočku, by mala byť zabezpečená úzka spolupráca a výmena informácií s príslušnými orgánmi týchto členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na informačné účely a účely dohľadu, a najmä s cieľom zabezpečiť stabilitu finančného systému by príslušné orgány hostiteľských členských štátov mali mať možnosť vykonávať v jednotlivých prípadoch kontroly na mieste, prešetrovať činnosti pobočiek investičných spoločností na ich území a požadovať od týchto pobočiek informácie o ich činnostiach. Za opatrenia dohľadu týkajúce sa týchto pobočiek by však mal zostať zodpovedný domovský členský štát.

(12)  Na informačné účely a účely dohľadu, a najmä s cieľom zabezpečiť stabilitu a bezpečnosť finančného systému by príslušné orgány hostiteľských členských štátov mali mať možnosť vykonávať v jednotlivých prípadoch kontroly na mieste, prešetrovať činnosti pobočiek investičných spoločností na ich území a požadovať od týchto pobočiek informácie o ich činnostiach. Za opatrenia dohľadu týkajúce sa týchto pobočiek by však mal zostať zodpovedný domovský členský štát.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Na zabezpečenie dodržiavania povinností stanovených v tejto smernici a [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)] by mali členské štáty stanoviť správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce. S cieľom zabezpečiť, aby správne sankcie mali odradzujúci účinok, mali by sa uverejňovať s výnimkou určitých riadne vymedzených okolností. S cieľom umožniť klientom a investorom prijímať informované rozhodnutia o ich investičných možnostiach by klienti a investori mali mať prístup k informáciám o správnych sankciách a opatreniach uložených investičným spoločnostiam.

(16)  Na zabezpečenie dodržiavania povinností stanovených v tejto smernici a [nariadení (EÚ) ---/----(IFR)] by mali členské štáty stanoviť správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce. S cieľom zabezpečiť, aby správne sankcie mali odradzujúci účinok, mali by sa uverejňovať. S cieľom umožniť klientom a investorom prijímať informované rozhodnutia o ich investičných možnostiach by klienti a investori mali mať prístup k informáciám o správnych sankciách a opatreniach uložených investičným spoločnostiam.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Na zisťovanie porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a porušení [nariadenia (EÚ)---/----(IFR)] by členské štáty mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by vytvoriť účinné mechanizmy na ohlasovanie potenciálnych alebo skutočných porušení.

(17)  Na zisťovanie porušení vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica, a porušení [nariadenia (EÚ)---/----(IFR)] by členské štáty mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by vytvoriť účinné a rýchle mechanizmy na ohlasovanie potenciálnych alebo skutočných porušení.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Investičné spoločnosti by mali mať interný kapitál v primeranom množstve, kvalite a rozdelení na pokrytie osobitných rizík, ktorým sú alebo môžu byť vystavené. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby investičné spoločnosti zaviedli primerané stratégie a procesy na posúdenie a zachovanie primeranosti svojho interného kapitálu.

(18)  Investičné spoločnosti by mali mať dostupný interný kapitál v primeranom množstve, kvalite a rozdelení na pokrytie osobitných rizík, ktorým sú alebo môžu byť vystavené. Príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby investičné spoločnosti zaviedli primerané stratégie a procesy na posúdenie a zachovanie primeranosti svojho interného kapitálu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Na zosúladenie odmeňovania s rizikovým profilom investičných spoločností a na zaručenie rovnakých podmienok by sa na investičné spoločnosti mali vzťahovať jasné zásady týkajúce sa mechanizmov riadenia spoločností a pravidiel odmeňovania, v ktorých sa zohľadňujú rozdiely medzi úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami. Malé a neprepojené investičné spoločnosti by však mali byť od týchto pravidiel oslobodené, pretože ustanovenia týkajúce sa odmeňovania a riadenia spoločností podľa smernice 2014/65/EÚ nie sú pre tieto druhy spoločností dostatočne komplexné.

(20)  Na zosúladenie odmeňovania s rizikovým profilom investičných spoločností a na zaručenie rovnakých podmienok by sa na investičné spoločnosti mali vzťahovať jasné zásady týkajúce sa mechanizmov riadenia spoločností a pravidiel odmeňovania, ktoré sú rodovo neutrálne a v ktorých sa zohľadňujú rozdiely medzi úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami. Malé a neprepojené investičné spoločnosti by však mali byť od týchto pravidiel oslobodené, pretože ustanovenia týkajúce sa odmeňovania a riadenia spoločností podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady1a 2014/65/EÚ nie sú pre tieto druhy spoločností dostatočne komplexné.

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  V reakcii na rastúci dopyt verejnosti po daňovej transparentnosti a na účely presadzovania sociálnej zodpovednosti investičných spoločností je primerané požadovať, aby investičné spoločnosti zverejňovali niektoré informácie vrátane informácií o dosiahnutých ziskoch, zaplatených daniach a získaných subvenciách z verejných zdrojov.

(24)  V reakcii na rastúci dopyt verejnosti po daňovej transparentnosti a na účely presadzovania sociálnej zodpovednosti investičných spoločností je primerané požadovať, aby investičné spoločnosti každoročne zverejňovali niektoré informácie vrátane informácií o dosiahnutých ziskoch, zaplatených daniach a získaných subvenciách z verejných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty určia jeden alebo viac príslušných orgánov, ktoré vykonávajú funkcie a plnia povinnosti stanovené touto smernicou. Členské štáty informujú o určení orgánu Komisiu a EBA, a ak existuje viac ako jeden príslušný orgán, o funkciách a povinnostiach každého príslušného orgánu.

1.  Členské štáty určia jeden alebo viac príslušných orgánov, ktoré vykonávajú funkcie a plnia povinnosti stanovené touto smernicou. Členské štáty informujú o určení orgánu Komisiu, EBA a ESMA, a ak existuje viac ako jeden príslušný orgán, o funkciách a povinnostiach každého príslušného orgánu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  príslušné orgány ako zúčastnené strany ESFS spolupracovali na základe dôvery a plného vzájomného rešpektu najmä pri zabezpečovaní toku náležitých a spoľahlivých informácií medzi nimi a inými zúčastnenými stranami ESFS;

a)  príslušné orgány ako zúčastnené strany ESFS spolupracovali na základe dôvery a plného vzájomného rešpektu najmä pri zabezpečovaní toku náležitých, spoľahlivých a úplných informácií medzi nimi a inými zúčastnenými stranami ESFS;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  príslušné orgány vynakladali všetko úsilie na dodržiavanie usmernení a odporúčaní vydaných EBA v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/201038 a s cieľom reagovať na varovania a odporúčania vydané Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/201039;

c)  príslušné orgány vynakladali všetko úsilie na zabezpečenie dodržiavania usmernení a odporúčaní vydaných EBA v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/201038 a s cieľom reagovať na varovania a odporúčania vydané Európskym výborom pre systémové riziká (ESRB) podľa článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/201039;

__________________

__________________

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov aktualizuje výšku počiatočného kapitálu uvedeného v odsekoch 1 až 3 tohto článku s cieľom zohľadniť vývoj v hospodárskej a menovej oblasti. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.

4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 54 s cieľom aktualizovať výšku počiatočného kapitálu uvedeného v odsekoch 1 až 3 tohto článku, aby sa zohľadnil vývoj v hospodárskej a menovej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Príslušné orgány domovského členského štátu bezodkladne poskytnú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu akékoľvek informácie a zistenia o všetkých potenciálnych problémoch a rizikách, ktoré investičná spoločnosť predstavuje pre ochranu klientov alebo stabilitu finančného systému v hostiteľskom členskom štáte, ktoré zistili pri vykonávaní dohľadu nad činnosťami investičnej spoločnosti.

2.  Príslušné orgány domovského členského štátu bezodkladne poskytnú príslušným orgánom hostiteľského členského štátu akékoľvek informácie a zistenia o všetkých potenciálnych problémoch a rizikách, ktoré investičná spoločnosť predstavuje pre ochranu klientov alebo stabilitu či bezpečnosť finančného systému v hostiteľskom členskom štáte, ktoré zistili pri vykonávaní dohľadu nad činnosťami investičnej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa príslušné orgány hostiteľského členského štátu po oznámení informácií a zistení uvedených v odseku 2 domnievajú, že príslušné orgány domovského členského štátu neprijali potrebné opatrenia uvedené v odseku 3, príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu po informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu a EBA prijať primerané opatrenia na ochranu klientov, ktorým sa poskytujú služby, a na ochranu stability finančného systému.

4.  Ak sa príslušné orgány hostiteľského členského štátu po oznámení informácií a zistení uvedených v odseku 2 domnievajú, že príslušné orgány domovského členského štátu neprijali potrebné opatrenia uvedené v odseku 3, príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu po bezodkladnom informovaní príslušných orgánov domovského členského štátu a EBA prijať primerané opatrenia na ochranu klientov, ktorým sa poskytujú služby, a na ochranu stability a bezpečnosti finančného systému.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Príslušné orgány domovského členského štátu, ktoré nesúhlasia s opatreniami príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, môžu vec predložiť EBA, ktorý koná v súlade s postupom stanoveným v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Ak EBA koná v súlade s uvedeným článkom, prijme každé rozhodnutie v lehote jedného mesiaca.

5.  Príslušné orgány domovského členského štátu, ktoré nesúhlasia s opatreniami príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, môžu vec predložiť EBA, ktorý koná v súlade s postupom stanoveným v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. Ak EBA koná v súlade s uvedeným článkom, prijme každé rozhodnutie čo najskôr, pričom najneskôr v lehote jedného mesiaca.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  EBA predloží Komisii návrh technických predpisov uvedených v odsekoch 6 a 7 do [deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

8.  EBA predloží Komisii návrh technických predpisov uvedených v odsekoch 6 a 7 do [šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány hostiteľského členského štátu majú právomoc vykonávať osobitne pre každý prípad kontroly a prešetrenia na mieste týkajúce sa činností vykonávaných pobočkami investičných spoločností na ich území a požadovať od pobočky informácie o jej činnostiach na účely dohľadu, ak to považujú za relevantné z dôvodu stability finančného systému v hostiteľskom členskom štáte.

Príslušné orgány hostiteľského členského štátu majú právomoc vykonávať osobitne pre každý prípad kontroly a prešetrenia na mieste týkajúce sa činností vykonávaných pobočkami investičných spoločností na ich území a požadovať od pobočky informácie o jej činnostiach na účely dohľadu, ak to považujú za relevantné z dôvodu stability alebo bezpečnosti finančného systému v hostiteľskom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred vykonaním týchto kontrol a prešetrení príslušné orgány hostiteľského členského štátu konzultujú s príslušnými orgánmi domovského členského štátu.

Pred vykonaním týchto kontrol a prešetrení príslušné orgány hostiteľského členského štátu bezodkladne konzultujú s príslušnými orgánmi domovského členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po dokončení týchto kontrol a prešetrení príslušné orgány hostiteľského členského štátu oznámia príslušným orgánom domovského členského štátu informácie, ktoré sú relevantné pre posúdenie rizika dotknutej investičnej spoločnosti.

Čo najskôr po dokončení týchto kontrol a prešetrení príslušné orgány hostiteľského členského štátu oznámia príslušným orgánom domovského členského štátu informácie, ktoré sú relevantné pre posúdenie rizika dotknutej investičnej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dôverné informácie, ktoré takéto orgány a osoby získajú pri výkone svojich úloh, sa môžu zverejniť iba v súhrnnej alebo úhrnnej podobe, za predpokladu, že jednotlivé investičné spoločnosti alebo akúkoľvek osobu nie je možné identifikovať, bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo.

Dôverné informácie, ktoré takéto orgány a osoby získajú pri výkone svojich úloh, sa môžu zverejniť v súhrnnej alebo úhrnnej podobe, za predpokladu, že jednotlivé investičné spoločnosti alebo akúkoľvek osobu nie je možné identifikovať, bez toho, aby boli dotknuté prípady, na ktoré sa vzťahuje trestné právo.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Príslušné orgány si môžu vymieňať dôverné informácie na účely odseku 2, môžu výslovne stanoviť, ako sa má s týmito informáciami zaobchádzať a môžu výslovne obmedziť akékoľvek ďalšie postúpenie týchto informácií.

4.  Príslušné orgány si môžu vymieňať dôverné informácie na účely odseku 2 a môžu výslovne stanoviť, ako sa má s týmito informáciami zaobchádzať.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby každá osoba oprávnená v súlade so smernicou 2006/43/ES40, ktorá v investičnej spoločnosti vykonáva úlohy opísané v článku 73 smernice 2009/65/ES41 alebo v článku 34 smernice 2013/34/EÚ, alebo akúkoľvek inú úlohu vyplývajúcu zo zákona, bola povinná príslušným orgánom bezodkladne oznámiť akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie, ktoré sa týkajú tejto investičnej spoločnosti alebo podniku, ktorý má s touto investičnou spoločnosťou úzke väzby, a ktoré:

Členské štáty zabezpečia, aby každá osoba oprávnená v súlade so smernicou 2006/43/ES40, ktorá v investičnej spoločnosti vykonáva úlohy opísané v článku 73 smernice 2009/65/ES41 alebo v článku 34 smernice 2013/34/EÚ, alebo akúkoľvek inú úlohu vyplývajúcu zo zákona, bola povinná príslušným orgánom čo najskôr oznámiť akúkoľvek skutočnosť alebo rozhodnutie, ktoré sa týkajú tejto investičnej spoločnosti alebo podniku, ktorý má s touto investičnou spoločnosťou úzke väzby, a ktoré:

__________________

__________________

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

40 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).

41 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

41 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v prípade právnickej osoby správne peňažné sankcie až do výšky 10 % celkového čistého ročného obratu vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým/pevným výnosom a z výnosov z provízií alebo poplatkov podniku v predchádzajúcom účtovnom období;

d)  v prípade právnickej osoby správne peňažné sankcie až do výšky 15 % celkového čistého ročného obratu vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým/pevným výnosom a z výnosov z provízií alebo poplatkov podniku v predchádzajúcom účtovnom období;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1 – písmeno b – bod iv

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iv)  vypočuť akúkoľvek inú osobu, ktorá s týmto vypočutím súhlasí, s cieľom zhromaždiť informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania;

iv)  vypočuť akúkoľvek inú relevantnú osobu s cieľom zhromaždiť informácie týkajúce sa predmetu vyšetrovania;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 18

Článok 18

Uverejnenie správnych sankcií a opatrení

Uverejnenie správnych sankcií a opatrení

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány bez zbytočného odkladu uverejňovali na svojich oficiálnych webových sídlach všetky správne sankcie a opatrenia uložené v súlade s článkom 16, proti ktorým nebolo podané odvolanie alebo proti ktorým sa už nemožno odvolať. Takéto uverejnenie zahŕňa minimálne informácie o druhu a povahe porušenia a o totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej sa uložila sankcia alebo proti ktorej je prijaté opatrenie. Informácie sa uverejňujú až po tom, ako bola dotknutá osoba informovaná o týchto sankciách alebo opatreniach a v rozsahu, v akom je uverejnenie potrebné a primerané.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány bez zbytočného odkladu uverejňovali na svojich oficiálnych webových sídlach všetky správne sankcie a opatrenia uložené v súlade s článkom 16, proti ktorým nebolo podané odvolanie alebo proti ktorým sa už nemožno odvolať. Takéto uverejnenie zahŕňa minimálne informácie o druhu a povahe porušenia a o totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej sa uložila sankcia alebo proti ktorej je prijaté opatrenie. Informácie sa uverejňujú až po tom, ako bola dotknutá osoba informovaná o týchto sankciách alebo opatreniach a v rozsahu, v akom je uverejnenie potrebné a primerané. Príslušné orgány zabezpečia, aby sa rovnaké informácie zverejnili na oficiálnom webovom sídle dotknutej investičnej spoločnosti.

2.  Ak členské štáty povolia uverejnenie správnych sankcií alebo opatrení uložených v súlade s článkom 16, proti ktorým bolo podané odvolanie, príslušné orgány uverejnia na svojom oficiálnom webovom sídle aj informácie o stave odvolania a jeho výsledku.

2.  Ak členské štáty povolia uverejnenie správnych sankcií alebo opatrení uložených v súlade s článkom 16, proti ktorým bolo podané odvolanie, príslušné orgány uverejnia na svojom oficiálnom webovom sídle aj informácie o stave odvolania a jeho výsledku. Príslušné orgány zabezpečia, aby sa rovnaké informácie zverejnili na oficiálnom webovom sídle dotknutej investičnej spoločnosti.

3.  Príslušné orgány uverejnia správne sankcie alebo opatrenia uložené v súlade s článkom 16 anonymne v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

3.  Príslušné orgány uverejnia správne sankcie alebo opatrenia uložené v súlade s článkom 16 anonymne v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a) sankcia bola uložená fyzickej osobe a uverejnenie osobných údajov tejto osoby sa považuje za neprimerané;

a) sankcia bola uložená fyzickej osobe a uverejnenie osobných údajov tejto osoby sa považuje za neprimerané;

b) uverejnenie by ohrozilo prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu alebo stabilitu finančných trhov;

b) uverejnenie by ohrozilo prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu alebo stabilitu finančných trhov;

c) uverejnenie by spôsobilo neprimeranú škodu dotknutej investičnej spoločnosti alebo dotknutým fyzickým či právnickým osobám.

c) uverejnenie by spôsobilo neprimeranú škodu dotknutej investičnej spoločnosti alebo dotknutým fyzickým či právnickým osobám.

4.   Príslušné orgány zabezpečia, aby informácie uverejnené podľa tohto článku ostali na ich oficiálnych webových sídlach aspoň počas piatich rokov. Osobné údaje sa na oficiálnych webových sídlach príslušného orgánu môžu uchovávať, len ak je to v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov.

4.   Príslušné orgány zabezpečia, aby informácie uverejnené podľa tohto článku ostali na ich oficiálnych webových sídlach aspoň počas piatich rokov. Osobné údaje sa na oficiálnych webových sídlach príslušného orgánu môžu uchovávať, len ak je to v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušné orgány informujú EBA o správnych sankciách a opatreniach uložených podľa článku 16, o každom odvolaní proti týmto sankciám a opatreniam a o výsledku odvolania. EBA vedie centrálnu databázu správnych sankcií a opatrení, ktoré jej boli oznámené, výlučne na účel výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi. Táto databáza je prístupná len príslušným orgánom a pravidelne sa aktualizuje.

Príslušné orgány informujú EBA o správnych sankciách a opatreniach uložených podľa článku 16, o každom odvolaní proti týmto sankciám a opatreniam a o výsledku odvolania. EBA vedie centrálnu databázu správnych sankcií a opatrení, ktoré jej boli oznámené, výlučne na účel výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi. Táto databáza je prístupná príslušným orgánom a ESMA a pravidelne sa aktualizuje aspoň raz za štvrťrok.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel, vykonávali požiadavky tohto oddielu vo svojich dcérskych spoločnostiach, ktoré sú finančnými inštitúciami v zmysle článku 4 ods. 13 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], vrátane spoločností zriadených v tretích krajinách, pokiaľ materská spoločnosť v Únii nemôže príslušným orgánom preukázať, že uplatňovanie tohto oddielu je nezákonné podľa zákonov tretej krajiny, v ktorej je zriadená dcérska spoločnosť.

Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje tento oddiel, vykonávali požiadavky tohto oddielu vo svojich dcérskych spoločnostiach, ktoré sú finančnými inštitúciami v zmysle článku 4 ods. 13 [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], vrátane spoločností zriadených v tretích krajinách, pokiaľ materská spoločnosť v Únii príslušným orgánom nepreukáže, že uplatňovanie tohto oddielu je nezákonné podľa zákonov tretej krajiny, v ktorej je zriadená dcérska spoločnosť.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti uplatňovali zásady uvedené v odseku 1 spôsobom primeraným ich veľkosti, vnútornej organizácii, povahe, rozsahu a zložitosti ich činností.

3.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti uplatňovali zásady uvedené v odseku 1 spôsobom primeraným a zodpovedajúcim ich veľkosti, vnútornej organizácii, povahe, rozsahu a zložitosti ich činností.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, ak investičná spoločnosť využíva výhody mimoriadnej verejnej finančnej podpory vymedzenej v článku 2 ods. 1 bode 28 smernice 2014/59/EÚ, uplatňovali tieto požiadavky:

Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, ak investičná spoločnosť využíva výhody mimoriadnej verejnej finančnej podpory vymedzenej v článku 2 ods. 1 bode 28 smernice 2014/59/EÚ, spoločnosť nevyplácala pohyblivú odmenu:

a)  ak by pohyblivá zložka odmeňovania bola nekonzistentná s udržiavaním zdravej kapitálovej základne investičnej spoločnosti a včasným ukončením mimoriadnej verejnej finančnej podpory, pohyblivá zložka odmeňovania všetkých zamestnancov sa obmedzí na časť čistých príjmov;

 

b)  investičné spoločnosti stanovia limity na odmeňovanie členov riadiaceho orgánu investičnej spoločnosti;

 

c)  investičná spoločnosť zaplatí členom riadiaceho orgánu investičnej spoločnosti pohyblivú zložku odmeňovania len v prípade, ak takúto odmenu schválil príslušný orgán.

 

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  ak pohyblivá zložka odmeňovania závisí od výkonnosti, celková výška pohyblivej zložky odmeňovania je založená na kombinácii posúdenia výkonnosti osoby, príslušnej obchodnej jednotky a celkových výsledkov investičnej spoločnosti;

a)  ak pohyblivá zložka odmeňovania závisí od výkonnosti, celková výška pohyblivej zložky odmeňovania je založená na kombinácii posúdenia výkonnosti osoby – bez ohľadu na pohlavie –, príslušnej obchodnej jednotky a celkových výsledkov investičnej spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 1 – písmeno j – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  najmenej 50 % pohyblivej zložky odmeňovania pozostáva z týchto nástrojov:

j)  najmenej 60 % pohyblivej zložky odmeňovania pozostáva z týchto nástrojov:

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 1 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  odchylne od písmena j) v prípade, že investičná spoločnosť nevydá žiadny z uvedených nástrojov, príslušné vnútroštátne orgány môžu schváliť použitie alternatívnych spôsobov plnenia rovnakých cieľov;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeny sa podľa potreby odloží na obdobie troch až piatich rokov, a to v závislosti od obchodného cyklu investičnej spoločnosti, povahy jej obchodnej činnosti, jej rizík a činností danej fyzickej osoby, s výnimkou prípadov, keď pohyblivá zložka odmeňovania, predstavuje obzvlášť vysokú sumu, ak podiel odloženej pohyblivej zložky odmeňovania predstavuje najmenej 60 %;

k)  najmenej 50 % pohyblivej zložky odmeny sa podľa potreby odloží na obdobie troch až piatich rokov, a to v závislosti od obchodného cyklu investičnej spoločnosti, povahy jej obchodnej činnosti, jej rizík a činností danej fyzickej osoby, s výnimkou prípadov, keď pohyblivá zložka odmeňovania, predstavuje obzvlášť vysokú sumu, ak podiel odloženej pohyblivej zložky odmeňovania predstavuje najmenej 70 %;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 1 – písmeno l – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  100 % pohyblivej zložky odmeňovania sa skráti, ak je finančná výkonnosť investičnej spoločnosti zhoršená alebo negatívna, a to aj prostredníctvom malusov alebo opatrení na spätné vymáhanie súm, na ktoré sa vzťahujú kritériá stanovené investičnými spoločnosťami, ktoré zahŕňajú najmä situácie, keď sa dotknutá osoba:

l)  100 % pohyblivej zložky odmeňovania sa skráti, ak je finančná výkonnosť investičnej spoločnosti zhoršená alebo negatívna, a to aj prostredníctvom malusov alebo opatrení na spätné vymáhanie súm, na ktoré sa vzťahujú kritériá stanovené investičnými spoločnosťami, ktoré zahŕňajú najmä situácie, keď sa dotknutá osoba:

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  investičnú spoločnosť, ktorej hodnota aktív sa v priemere rovná 100 miliónov EUR alebo je nižšia ako táto suma, a to počas štvorročného obdobia bezprostredne predchádzajúceho danému účtovnému obdobiu;

a)  investičnú spoločnosť, ktorej hodnota aktív sa v priemere rovná 50 miliónom EUR alebo je nižšia ako táto suma, a to počas štvorročného obdobia bezprostredne predchádzajúceho danému účtovnému obdobiu;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali potrebné právomoci s cieľom zaručiť, že investičné spoločnosti, ktoré v súlade s článkom 26 ods. 4 určené ako dôležité, zriadia výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie kompetentne a nezávisle posudzuje politiky a postupy odmeňovania a stimuly vytvorené na riadenie rizík, kapitálu a likvidity.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali potrebné právomoci s cieľom zaručiť, že investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v článku 30 ods. 4 prvom pododseku písm. a), zriadia výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie kompetentne a nezávisle posudzuje politiky a postupy odmeňovania a stimuly vytvorené na riadenie rizík, kapitálu a likvidity. V rámci skupiny môže byť výbor pre odmeňovanie takisto výborom pre odmeňovanie v celej skupine.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je zjednodušiť rámec: ak sa táto zmena prijme, existuje len jedna možná podtrieda triedy 2 (prahová hodnota súvahy vo výške 100 miliónov EUR). Okrem toho by mala obmedziť diskrečnú právomoc vnútroštátnych orgánov, a tým zaručiť rovnaké podmienky a právnu istotu.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali potrebné právomoci s cieľom zaručiť, aby výbor pre odmeňovanie niesol zodpovednosť za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane rozhodnutí, ktoré majú vplyv na riziká a riadenie rizík dotknutej investičnej spoločnosti a ktoré má prijať riadiaci orgán. Predseda a členovia výboru pre odmeňovanie sú členmi riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej investičnej spoločnosti nevykonávajú nijakú výkonnú funkciu. Ak sa vo vnútroštátnom práve stanovuje zastúpenie zamestnancov v riadiacom orgáne, výbor pre odmeňovanie zahŕňa jedného alebo viacerých zástupcov zamestnancov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali potrebné právomoci s cieľom zaručiť, aby výbor pre odmeňovanie niesol zodpovednosť za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane rozhodnutí, ktoré majú vplyv na riziká a riadenie rizík dotknutej investičnej spoločnosti a ktoré má prijať riadiaci orgán. Predseda a členovia výboru pre odmeňovanie sú členmi riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej investičnej spoločnosti nevykonávajú nijakú výkonnú funkciu. Ak sa vo vnútroštátnom práve stanovuje zastúpenie zamestnancov v riadiacom orgáne, výbor pre odmeňovanie zahŕňa jedného alebo viacerých zástupcov zamestnancov. Investičné spoločnosti sa vo výbore pre odmeňovanie snažia dosiahnuť vyvážené zastúpenie mužov a žien.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zhromažďovali informácie zverejnené v súlade s článkom 51 písm. c), d) a f) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] a používali ich na porovnávanie trendov a postupov v oblasti odmeňovania. Príslušné orgány poskytujú tieto informácie EBA.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zhromažďovali informácie zverejnené v súlade s článkom 51 písm. a), b), ba), c), d) a f) [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)] a používali ich na porovnávanie trendov a postupov v oblasti odmeňovania. Príslušné orgány poskytujú tieto informácie EBA a ESMA. EBA uverejňuje výročnú správu o týchto trendoch a postupoch.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  EBA po konzultácii s ESMA vydá usmernenia týkajúce sa uplatňovania riadnych politík odmeňovania. V týchto usmerneniach sa zohľadnia aspoň požiadavky uvedené v článkoch 28 až 31 a zásady zdravej politiky odmeňovania, ktoré sú stanovené v odporúčaní Komisie 2009/384/ES43.

3.  EBA po konzultácii s ESMA vydá usmernenia týkajúce sa uplatňovania riadnych a rodovo neutrálnych politík odmeňovania. V týchto usmerneniach sa zohľadnia aspoň požiadavky uvedené v článkoch 28 až 31 a zásady zdravej politiky odmeňovania, ktoré sú stanovené v odporúčaní Komisie 2009/384/ES43.

_________________

_________________

43 Odporúčanie Komisie 2009/384/ES z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22).

43 Odporúčanie Komisie 2009/384/ES z 30. apríla 2009 o politikách odmeňovania v odvetví finančných služieb (Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 22).

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti na požiadanie poskytli príslušným orgánom informácie o počte fyzických osôb v každej investičnej spoločnosti, ktorým boli v účtovnom období vyplatené odmeny vo výške najmenej 1 milióna EUR v platobnej skupine 1 milióna EUR, vrátane informácií o ich pracovných povinnostiach, dotknutej obchodnej oblasti a hlavných prvkoch mzdy, prémiách, dlhodobých odmenách a príspevkoch na dôchodkové zabezpečenie. Príslušné orgány postúpia tieto informácie EBA, ktorý ich uverejní na súhrnnom základe pre jednotlivé domovské členské štáty v spoločnom formáte na podávanie správ. EBA po konzultácii s ESMA môže vypracovať usmernenia na uľahčenie vykonávania tohto odseku a na zabezpečenie súladu zhromaždených informácií.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby investičné spoločnosti na požiadanie poskytli príslušným orgánom informácie o počte fyzických osôb v každej investičnej spoločnosti, ktorým boli v účtovnom období vyplatené odmeny vo výške najmenej 500 000 EUR v platobnej skupine 500 000 EUR, vrátane informácií o ich pracovných povinnostiach, dotknutej obchodnej oblasti a mzde, prémiách, dlhodobých odmenách a príspevkoch na dôchodkové zabezpečenie. Príslušné orgány postúpia tieto informácie EBA, ktorý ich uverejní na nesúhrnnom základe pre jednotlivé domovské/hostiteľské členské štáty v spoločnom formáte na podávanie správ. EBA po konzultácii s ESMA vypracuje usmernenia na uľahčenie vykonávania tohto odseku a na zabezpečenie súladu zhromaždených informácií.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  inkluzívne posúdenie rizík súvisiacich s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi faktormi pri opatreniach investičných spoločností na zmierňovanie rizika.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  požadovať od investičných spoločností, aby obmedzili pohyblivú zložku odmeňovania vyjadrenú ako percentuálny podiel z čistých príjmov, ak takéto odmeňovanie nie je v súlade s udržiavaním zdravej kapitálovej základne;

g)  požadovať od investičných spoločností, aby pozastavili pohyblivú zložku odmeňovania, ak takéto odmeňovanie nie je v súlade s udržiavaním zdravej kapitálovej základne;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

la)  vyžadovať od investičných spoločností, aby znížili riziká spojené s bezpečnosťou ich sietí a informačných systémov s cieľom zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť procesov a údajov.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 37 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  investičná spoločnosť je vystavená rizikám alebo prvkom rizík, ktoré nie sú kryté alebo nie sú dostatočne kryté kapitálovou požiadavkou uvedenou v tretej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)];

a)  investičná spoločnosť je vystavená rizikám alebo prvkom rizík, ktoré nie sú kryté alebo nie sú dostatočne kryté kapitálovou požiadavkou uvedenou v tretej časti [nariadenia (EÚ) ---/----(IFR)], osobitne zohľadňujúc riziká v súvislosti s environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi faktormi;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak nastane krízová situácia vrátane situácie uvedenej v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo nepriaznivý vývoj na trhoch, ktorý môže ohroziť likviditu trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek z členských štátov, v ktorých bolo subjektom skupiny investičných spoločností udelené povolenie, orgán dohľadu nad skupinou určený podľa článku 42 s prihliadnutím na kapitolu 1 oddiel 2 tejto hlavy na to čo najskôr upozorní EBA, ESRB a všetky relevantné príslušné orgány a oznámi všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie ich úloh.

Ak nastane krízová situácia vrátane situácie uvedenej v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 alebo nepriaznivý vývoj na trhoch, ktorý môže ohroziť likviditu trhu a stabilitu alebo bezpečnosť finančného systému v ktoromkoľvek z členských štátov, v ktorých bolo subjektom skupiny investičných spoločností udelené povolenie, orgán dohľadu nad skupinou určený podľa článku 42 s prihliadnutím na kapitolu 1 oddiel 2 tejto hlavy na to čo najskôr upozorní EBA, ESRB a všetky relevantné príslušné orgány a oznámi všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné na plnenie ich úloh.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 54

Článok 54

Vykonávanie delegovania právomoci

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 27 ods. 3 a článku 33 ods. 6 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 4, článku 27 ods. 3 a článku 33 ods. 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

3.  Delegovanie právomoci uvedenej v článku 3 ods. 2, článku 27 ods. 3 a článku 33 ods. 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedenej v článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 4, článku 27 ods. 3 a článku 33 ods. 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2, článku 27 ods. 3 a článku 33 ods. 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 ods. 2, článku 8 ods. 4, článku 27 ods. 3 a článku 33 ods. 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 58 a (nový)

Smernica 2014/59/EÚ

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 58a

 

Zmena smernice 2014/59/EÚ

 

Smernica 2014/59/EÚ sa mení takto:

 

v článku 2 ods. 1 sa bod 3 nahrádza takto: 

 

3. „investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, na ktorú sa vzťahuje požiadavka na počiatočný kapitál stanovená v článku 8 ods. 1 [smernice (EÚ) ---/----[IFD]];

Odôvodnenie

Táto zmena je potrebná na zmenu odkazu, ktorý sa používa v smernici o ozdravení a riešení krízových situácií bánk na vymedzenie rozsahu pôsobnosti investičných spoločností, na ktoré sa vzťahuje smernica, pretože odkaz na smernicu o kapitálových požiadavkách, ktorý sa v súčasnosti používa, bude vypustený smernicou IFD.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 60 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do [5 rokov od dátumu uplatňovania tejto smernice] a potom každé 3 roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice a jej vplyve.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami

Referenčné čísla

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

18.1.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

18.1.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Kostas Chrysogonos

24.1.2018

Prerokovanie vo výbore

15.5.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.7.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Răzvan Popa

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

18

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

PPE

S&D

VERTS/ALE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Rosa Estaràs Ferragut, Emil Radev, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Razvan Popa

Max Andersson, Pascal Durand

1

-

ECR

Angel Dzhambazki

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami

Referenčné čísla

COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD)

Dátum predloženia v EP

20.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

18.1.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

31.1.2018

ITRE

23.1.2018

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Dátum prijatia

24.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen

Dátum predloženia

27.9.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

35

+

ALDE

Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

9

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia