ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010

27.9.2018 - (COM(2017)0790 – C8‑0453/2017 – 2017/0359 (COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Markus Ferber


Postup : 2017/0359(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0296/2018
Předložené texty :
A8-0296/2018
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010

(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359 (COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0790),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterým Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0453/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 22. srpna 2018[1],

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. dubna 2018[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0296/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU[3]*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

2017/0359 (COD)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky[4],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[5],

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Stabilní obezřetnostní požadavky jsou nedílnou součástí regulačního režimu, v rámci kterého mohou finanční instituce poskytovat služby v rámci Unie. Investiční podniky podléhají společně s úvěrovými institucemi nařízení 2013/36/EU[6] a nařízení (EU) č. 575/2013[7], pokud se týká jejich obezřetnostního přístupu a dohledu, zatímco jejich povolování a jiné organizační požadavky a požadavky na obchodní činnost jsou stanoveny ve směrnici 2004/39/ES[8].

(2)  Stávající obezřetnostní režimy podle nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU jsou z velké části založeny na opakovaných iteracích mezinárodních regulačních standardů stanovených Basilejským výborem pro bankovní dohled pro velké bankovní skupiny a pouze částečně řeší specifická rizika spojená s různými činnostmi investičních podniků. Z tohoto důvodu by konkrétní zranitelná místa a inherentní rizika investičních podniků měla být adresně řešena vhodnými a přiměřenými obezřetnostními opatřeními na úrovni Unie.

(3)  Rizika, která investiční podniky jako takové podstupují a představují svým zákazníkům a širším trhům, na kterých jsou působí, závisejí na povaze a objemu jejich aktivit, včetně toho, zda investiční podniky jednají jako zástupci za své zákazníky a samy nejsou součástí výsledných transakcí, nebo zda jednají jako hlavní obchodník.

(4)  Zdravé obezřetnostní požadavky zajistí, aby byly investiční podniky řízeny řádným způsobem a v nejlepším zájmu svých zákazníků. Měly by vzít do úvahy potenciál pro investiční podniky a jejich zákazníky, s jakým se zapojují do nadměrného riskování a nejrůznějších stupňů podstupovaného a představovaného rizika. Současně by tyto obezřetnostní požadavky neměly investiční podniky nepřípustným způsobem administrativně zatěžovat.

(5)  Mnoho požadavků vyplývajících z rámce nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU je určeno k řešení společných rizik, kterým čelí úvěrové instituce. Z tohoto důvodu jsou existující požadavky z velké části nastaveny na ochranu úvěrové kapacity úvěrových institucí skrze hospodářské cykly a na ochranu vkladatelů a daňových poplatníků před možným selháním a nejsou navrženy na řešení nejrůznějších rizikových profilů investičních podniků. Investiční podniky nemají velká portfolia retailových a korporátních úvěrů a nepřijímají vklady. Pravděpodobnost, že jejich selhání bude mít škodlivý dopad na celkovou finanční stabilitu, je nižší, než je tomu v případě úvěrových institucí. Rizika, kterým investiční podniky čelí a která představují, jsou tedy podstatně odlišná od rizik, kterým čelí a které představují úvěrové instituce, a jako taková by měla zcela určitě být zohledněna v obezřetnostním rámci unie.

(6)  Obezřetnostní požadavky podle směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013, jichž jsou investiční podniky předmětem, jsou založeny na požadavcích pro úvěrové instituce. Investiční podniky, jejichž rozsah povolení je omezen na specifické investiční služby, na které současný obezřetnostní rámec není zaměřen, jsou předmětem početných výjimek z těchto požadavků. Tímto je uznáno, že tyto podniky nepředstavují riziko stejné povahy jako úvěrové instituce. Investiční podniky, které provádějí činnosti, na které je současný obezřetnostní rámec zaměřen, zahrnují v omezené míře obchodování s finančními nástroji a jsou předmětem příslušných požadavků rámce, pokud se kapitálu týče. Mohou zde však být výjimky v jiných oblastech, jako likvidita, velké expozice a páka. Investiční podniky, jejichž rozsah povolení není předmětem těchto výjimek, jsou dotčeny plným rámcem společně s úvěrovými společnostmi.

(7)  Obchodování s finančními nástroji, ať už pro účely řízení rizik, zajišťování a řízení likvidity nebo zaujetí směrových pozic na hodnotě nástroje v čase, je činnost, do které se mohou zapojit jak úvěrové instituce, tak investiční podniky s oprávněním obchodovat na vlastní účet, a kterou již řeší obezřetnostní rámec směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013. Pro vyvarování se nerovnosti podmínek, které by v této oblasti mohly vést k regulační arbitráži mezi úvěrovými institucemi a investičními podniky, by se kapitálové požadavky pro zajištění rizika, které z těchto pravidel vyplývají, měly i nadále aplikovat na tyto investiční podniky. Expozice investičních podniků jejich obchodním protistranám v rámci specifických transakcí a příslušný kapitálové požadavky jsou také v rámci těchto pravidel ošetřeny a měly by být tedy aplikovány i nadále ve zjednodušené podobě. Konečně, pravidla pro velkou expozici současného rámce jsou také důležitá v případech, kdy je expozice těchto investičních společností specifické protistraně obzvláště velká, a tím vytváří po investiční podnik nadměrně koncentrovaný zdroj rizik plynoucích ze selhání protistrany. Z tohoto důvodu by tedy tato ustanovení měla pro investiční podniky platit i nadále ve zjednodušené podobě.

(8)  Rozdíly v aplikaci existujícího rámce v různých členských státech ohrožují dodržování principů rovného zacházení vůči investičním podnikům v rámci Unie. Tyto rozdíly vychází z celkové komplexnosti užití rámce vůči rozdílným investičním podnikům na základě poskytovaných služeb, kdy některé vnitrostátní orgány v rámci národního práva nebo aplikační praxe tato pravidla přizpůsobují nebo zjednodušují. Vzhledem k tomu, že existující obezřetnostní rámec neřeší veškerá rizika, která investiční podniky představují a kterým čelí, bylo v některých členských státech u určitých typů investičních podniků přikročeno ke kapitálovým navýšením. Pro zajištění harmonizovaného obezřetnostního rámce pro investiční podniky napříč Unií je třeba zavést jednotná ustanovení, která řeší tato rizika.

(9)  Pro nesystémové investiční podniky, které nejsou systémové z titulu jejich velikosti a propojenosti s jinými finančními a ekonomickými subjekty, je z toho důvodu zapotřebí zvláštního obezřetnostního rámce. Systémové investiční podniky by však i nadále měly podléhat stávajícímu obezřetnostnímu rámci podle směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013. Tyto investiční podniky jsou podskupinou investičních podniků, na které se v současné době uplatňuje rámec směrnice 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013, a nemohou uplatňovat vyhrazené výjimky z žádného z jeho zásadních požadavků. Největší a nejpropojenější investiční podniky mají obchodní modely a profily rizik podobné jako mají významné úvěrové instituce – poskytují služby „bankovní povahy“ a upisují rizika významného rozsahu. Je proto vhodné, aby tyto investiční podniky i nadále podléhaly ustanovením stanoveným ve směrnici 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 575/2013. Navíc jsou systémové investiční podniky dostatečně velké a mají takové obchodní modely a rizikové profily, které představují stejnou hrozbu pro stabilní a řádně fungující finanční trhy jako velké úvěrové instituce.

(10)  Zvláštní obezřetnostní režim pro investiční podniky, které nejsou z titulu jejich velikosti a propojenosti s jinými finančními a ekonomickými subjekty považovány za systémové, by se měl zabývat specifickými obchodními praktikami různých typů investičních podniků. Investiční podniky s největší možností vytváření rizik pro zákazníky, trhy nebo řádně fungující investiční podniky jako takové, by měly být předmětem jasného a účinného obezřetnostního rámce přizpůsobeného těmto specifickým rizikům. Takovéto obezřetnostní požadavky by měly být přiměřeným způsobem nastaveny dle typů investičních podniků v nejlepším zájmu zákazníků tohoto typu investičních podniků a pro podporu hladkého a řádného fungování trhů, na kterých tyto typy investičních podniků obchodují. Tato ustanovení by měla zmírnit rizikové oblasti a zajistit, aby v případě, že investiční podnik selže, mohlo dojít k jeho likvidaci řádným způsobem s minimálním narušením stability finančních trhů.

(10a)  Režimem stanoveným tímto nařízením by neměla být dotčena povinnost určených tvůrců trhu v obchodních systémech podle směrnice 2014/65/EU poskytovat kotace a být trvale přítomni na trhu.

(11)  Obezřetnostní režim pro investiční podniky, které nejsou z titulu jejich velikosti a propojenosti s jinými finančními a ekonomickými subjekty považovány za systémové, by se měl zabývat každým takovýmto investičním podnikem individuálně. Protože jsou však rizika, do nichž se dostávají malé a nepropojené investiční podniky, z větší části omezená, mělo by jim být dovoleno využít výjimky ze specifických obezřetnostních požadavků v případě, že jsou součástí bankovní skupiny s ústředím a podrobené konsolidovaného dohledu dle nařízení (EU) č. 575/2013 / směrnice 2013/36/EU v témže členském státě, protože v těchto případech konsolidovaná aplikace nařízení (EU) č. 575/2013 / směrnice 2013/36/EU v rámci skupiny adekvátním způsobem tato rizika pokrývá. Aby se reflektovalo možné stávající zacházení se skupinami investičních podniků podle nařízení (EU) č. 575/2013 / směrnice 2013/36/EU, mateřský podnik v takového skupině by měl mít povinnost disponovat dostatečným kapitálem na to, aby mohl zajistit účetní hodnotu svých držeb v dceřiných podnicích. Dále, aby byly podchyceny případy skupin investičních podniků s vyšší mírou rizika nebo propojení, měly by tyto podniky být předmětem kapitálových požadavků na základě konsolidované situace skupiny. Těmto malým a nepropojeným investičním podnikům by rovněž mělo být dovoleno využít výjimky z požadavků týkajících se koncentrace, zveřejňování informací a podávání zpráv, jsou-li součástí pojišťovací skupiny.

(12)  Aby bylo investičním podnikům dovoleno spoléhat se na svůj současný kapitál pro splnění kapitálových požadavků na základě obezřetnostního rámce specifického pro investiční podniky, definice a složení kapitálu by měly být sladěny s nařízením (EU) č. 575/2013. To zahrnuje plné odečítání takových rozvahových položek z kapitálu v souladu s nařízení (EU) č. 575/2013, jakými jsou například odložené daňové pohledávky a držení kapitálových nástrojů jiných subjektů finančního sektoru. Investiční podniky by však měly mít možnost vyjmout držení nevýznamných kapitálových nástrojů u subjektů finančního sektoru z odpočtů v případě, že jsou tyto drženy pro účely obchodování pro podporu tvorby trhu s těmito nástroji. Pro uvedení struktury kapitálu do souladu s požadavky nařízení (EU) č. 575/2013, přinejmenším 56 % kapitálového požadavku by měly investiční podniky uspokojit položkami kmenového kapitálu tier 1, zatímco položky vedlejšího kapitálu tier 1 a tier 2 by mohly být způsobilé do 44 % resp. 25 % regulatorního kapitálu.

(13)  Aby investiční podniky byly vždy provozovány na základě úrovně kapitálového požadavku, který je zapotřebí pro udělení povolení, všechny investiční podniky by měly vždy splňovat trvalý minimální kapitálový požadavek, který je roven počátečnímu kapitálu potřebnému pro udělení povolení pro poskytování příslušných investičních služeb v souladu se směrnice (EU) ----/--/[IFD].

(14)  Pro zajištění jednoduché aplikace minimálního kapitálového požadavku v případě malých a nepropojených investičních podniků by měly tyto podniky mít kapitál rovný vyšší hodnotě z jejich trvalého minimálního kapitálového požadavku nebo čtvrtiny jejich fixních režijních nákladů oceněných na základě jejich činnosti v předchozím období v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/488[9]. Malé a nepropojené investiční podniky, které upřednostňují uplatňování dalších regulačních obezřetnostních opatření a chtějí se vyhnout změně klasifikace, by měly mít možnost držet více kapitálu nebo uplatňovat přísnější opatření, než stanoví toto nařízení.

(15)  Pro zohlednění vyšších rizik investičních podniků, které nejsou malé a nepropojené, by minimální kapitálový požadavek měl být rovný vyšší hodnotě z jejich trvalého kapitálového požadavku, čtvrtiny jejich fixních režijních nákladů za minulé období nebo součtu jejich požadavku v závislosti na souboru rizikových faktorů zohledněných pro investiční podniky („koeficientech K“), které stanovují výši kapitálu ve vztahu k rizikovým faktorům v konkrétních obchodních oblastech investičních podniků.

(16)  Investiční podniky by měly být pro účely zvláštních obezřetnostní požadavků považovány za malé a nepropojené, pokud neprovádějí investiční služby s vysokým rizikem pro zákazníky, trhy, nebo pro investiční podniky samotné a z titulu jejich velikosti existuje menší pravděpodobnost rozšíření negativních důsledků pro zákazníky a trhy v případě zhmotnění rizik inherentních pro jejich oblast obchodu nebo v případě jejich selhání. Z tohoto důvodu by jako malé a nepropojené investiční podniky měly být definovány takové, které neobchodují na vlastní účet, nebo kterým nevzniká riziko z obchodů s finančními nástroji, mají pod kontrolou aktiva nebo hotovost svých zákazníků v omezené výši, mají aktiva ▌v rámci individuální správy portfolií ▌ve výši menší než 1,2 miliardy EUR, denně zpracovávají méně než za 100 milionů EUR zákaznických pokynů v hotovostních obchodech nebo za 1 miliardu EUR denně v derivátech, a mají bilanční sumu menší než 100 milionů EUR a celkový hrubý roční příjem z provádění jejich investičních služeb je méně než 30 milionů EUR.

(17)  Pro zabránění regulatorní arbitráži a snížení pobídek investičním podnikům na strukturování jejich provozů tak, aby se vyvarovaly překročení prahu, kde by již nespadaly do klasifikace jako malé a nepropojené podniky, by měly být použity prahové hodnoty pro spravovaná aktiva, počet zpracovávaných zákaznických pokynů, bilanční sumu a celkový hrubý roční příjem kombinovaně pro veškeré investiční podniky, které jsou součástí stejné skupiny. Ostatní kritéria, totiž zda investiční podnik drží hotovost zákazníků, spravuje nebo uchovává zákaznická aktiva nebo obchoduje s finančními nástroji a čelí tržnímu riziku nebo riziku protistrany, jsou binární a nedávají prostor pro takovouto restrukturalizaci, a proto by měly být hodnoceny individuálně. Pro podchycení vyvíjejících se obchodních modelů a rizik, která trvale představují, měla by být tato kritéria a prahy vyhodnocovány vždy na konci dne s výjimkou držení hotovosti zákazníků, jež by mělo být vyhodnocováno vnitrodenně, a bilanční sumy a celkového hrubého příjmu, které by měly být vyhodnocovány v závislosti na situaci investičního podniku na konci posledního účetního období.

(18)  Investiční podnik, který regulatorní práh překračuje nebo nesplní ostatní kritéria, by neměl být považován za malý a nepropojený a měl by být předmětem požadavků pro jiné investiční podniky s výhradou specifických přechodných ustanovení stanovených v tomto nařízení. Toto by mělo investiční podniky motivovat, aby plánovaly své obchodní činnosti tak, aby byly jasně považovány za malé a nepropojené podniky. Investičním podnikům, které nesplňují požadavky k tomu, aby byly považovány za malé a nepropojené podniky, aby byly pro takové vymezení způsobilé, by měla být poskytnuta monitorovací fáze, ve které takovýto podnik splní kritéria a zůstane pod příslušnými prahy nejméně šest po sobě následujících měsíců.

(19)  Všechny investiční pokyny by svůj kapitálový požadavek měly počítat s odkazem na koeficienty K, které zachycují riziko související se zákazníkem („RtC“), riziko související s trhem („RtM“) a riziko související s podnikem („RtF“). Koeficienty K v rámci RtC zachycují spravovaná aktiva zákazníka ▌(K-AUM), uchovávaná a spravovaná aktiva (K-ASA), hotovost zákazníků v držení (K-CMH) a zpracované pokyny zákazníků (K-COH).

(20)  Koeficient K v rámci RtM zachycuje riziko čisté pozice (K-NPR) v souladu s ustanoveními CRR o tržním riziku, nebo, pokud je to příslušným orgánem povoleno pro pozice, jejichž clearing se provádí centrálně, v závislosti na maržích složených členem clearingového systému příslušného investičního podniku (K-CMG). Investiční podnik by měl mít možnost uplatňovat K-NPR a K-CMG současně na různé pozice.

(21)  Koeficienty K v rámci RtF zachycují expozici investičního podniku vůči selhání jeho obchodních protistran (K-TCD) v souladu se zjednodušeným ustanovením o úvěrovém riziku protistrany dle CRR, riziku koncentrace investičního podniku u velkých expozic investičního podniku vůči specifickým protistranám dle ustanovení CRR pro riziko z velkých expozic v obchodním portfoliu (K-CON) a provozním rizikům plynoucím z denního obchodního toku (K-DTF) investičního podniku.

(22)  Celkovým kapitálovým požadavkem dle koeficientů K je součet požadavků koeficientů K týkajících se RtC, RtM a RtF. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH a K-DTF se týkají objemu příslušné činnosti, k níž odkazuje každý koeficient K. Objem pro K-CMH je vypočítáván na základě klouzavého průměru z předchozích dvanácti kalendářních měsíců. Objemy pro ▌K-ASA, K-COH a K-DTF jsou vypočítávány na základě klouzavého průměru z předchozích třech měsíců, zatímco K-AUM je založen na předchozím roce. Pro stanovení příslušného kapitálového požadavku jsou tyto objemy vynásobeny příslušnými koeficienty stanovenými v tomto nařízení. Kapitálové požadavky pro K-NPR jsou odvozeny od CRR, zatímco kapitálové požadavky pro K-CON a K-TDC využívají zjednodušenou aplikaci odpovídajících požadavků podle CRR na zacházení s velkými expozicemi v obchodním portfoliu a s úvěrovým rizikem protistrany. Hodnota koeficientu K je v případě, že podnik nepodniká příslušnou činnost, rovna nule.

(23)  Koeficienty K týkající se rizika souvisejícího se zákazníkem jsou zástupnými indikátory, jež zahrnují obchodní oblasti investičních podniků, ze kterých je možné předpokládat újmu zákazníkům v případě problémů. K-AUM zachycuje riziko újmy zákazníkům z nesprávné správy zákaznických portfolií na základě vlastní úvahy nebo špatného provedení a poskytuje zákazníkům ujištění a výhody ve smyslu kontinuity služeb a průběžného řízení portfolia▌. K-ASA zachycuje riziko úschovy a správy aktiv zákazníka a zajišťuje, že investiční podnik drží kapitál přiměřený takovým zůstatkům bez ohledu na to, zda jsou v jeho vlastní rozvaze, nebo odděleně na jiných účtech. K-CHM zachycuje riziko potenciální újmy, kdy investiční podnik drží hotovost svých zákazníků s přihlédnutím k tomu, zda je tato hotovost v jeho vlastní rozvaze, nebo je odděleně na jiných účtech. K-COH zachycuje potenciální riziko zákazníkům podniku, který provádí jeho pokyny (jménem zákazníka, a nikoli podniku samotného), například jako součást služeb, které spočívají pouze v provádění pokynů zákazníků, nebo pokud je podnik součástí řetězce provádějícího pokyny zákazníka.

(24)  Koeficient K týkající se rizika souvisejícího s trhem pro investiční podniky, které obchodují na svůj vlastní účet, je založen na pravidlech pro tržní riziko u pozic ve finančních nástrojích, v cizí měně a v komoditách v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 v platném znění[10]. Toto investičním podnikům umožňuje vybrat si a použít buď standardizovaný přístup dle nařízení (EU) č. 575/2013 (zjednodušený standardizovaný přístup dle nařízení (EU) č. 575/2013 v platném znění), pokud jsou jejich aktiva nižší než 300 milionů EUR, nebo revidovaný standardizovaný přístup dle nařízení (EU) č. 575/2013 v platném znění, jakož i možnost využít interní modely. V posledních dvou případech je možné výsledný kapitálový požadavek snížit na 65 % tak, že se natrvalo využije možnost podle nařízení (EU) č. 575/2013 v platném znění použít toto dočasně na dobu tří let, za účelem zohlednění celkové nižší obezřetnostní relevance investičních podniků. Alternativně mohou být kapitálové požadavky u pozic, jejichž clearing se provádí centrálně, s výhradou schválení příslušným orgánem rovny hodnotě marží poskytnutých jejich členem clearingového systému.

(25)  U investičních podniků, které obchodují na svůj účet, představují koeficienty K pro K-TCD a K-CON v rámci rizika souvisejícího s podnikem zjednodušenou aplikaci pravidel CRR o úvěrovému riziku protistrany a o riziku z velké expozice. K-TCD zachycuje riziko protistran související s investičním podnikem u mimoburzovních (OTC) derivátů, repo obchodů, půjčování a vypůjčování cenných papírů a komodit, u transakcí s delší dobou vypořádání, maržových obchodů, u kterých nedojde ke splnění závazku znásobením hodnoty expozice, založené na reprodukčních nákladech a zvýšení s ohledem na možnou budoucí expozici o rizikovým faktorům na základě nařízení (EU) č. 575/2013 při zohlednění zmírňujících dopadů efektivního započtení a výměny kolaterálu. K-CON zachycuje riziko koncentrace ve vztahu k fyzické osobě nebo protistraně vysoce propojené v soukromém sektoru, u nichž mají podniky expozice nad 25 % jejich regulatorního kapitálu, nebo specifických alternativních prahů ve vztahu k úvěrové instituci nebo jinému investičnímu podniku, a to uložením navýšení kapitálu v souladu s pravidly nařízením (EU) č. 575/2013 pro nadměrné expozice nad těmito limity. Konečně, K-DTF zachycuje provozní rizika investičního podniku u vysoce objemových obchodů uzavíraných na vlastní účet nebo svým vlastním jménem na účet zákazníka v jednom dni, které by mohly být důsledkem neadekvátních interních procesů nebo jejich selhání, lidského faktoru a systémů, nebo jako důsledek vnějších událostí, v závislosti na pomyslné hodnotě denních obchodů

(26)  Investiční podniky musí monitorovat a řídit své riziko koncentrace včetně rizika ve vztahu ke svým zákazníkům. Pouze investiční podniky, které jsou předmětem minimálního kapitálového požadavku dle koeficientů K, by však měly svá rizika koncentrace hlásit příslušným orgánům. U investičních podniků specializujících se na komoditní deriváty nebo emisní povolenky nebo deriváty emisních povolenek se velkými koncentrovanými expozicemi vůči nefinanční skupině, ke které náleží, mohou být tyto limity pro riziko koncentrace překročeny bez dodatečného kapitálu dle K-CON, pokud to slouží likviditě v rámci celé skupiny nebo pro účely řízení rizika v rámci celé skupiny.

(27)  Investiční podniky by měly mít interní postupy pro monitorování a řízení svých požadavků na likviditu. Tyto postupy by měly napomoci zajistit, že budou moci řádně fungovat v průběhu času bez vzniku potřeby vyčlenit likviditu specificky pro období zátěže. Pro tento účel by všechny investiční podniky měly vždy držet minimum jedné třetiny svého požadavku na fixní režijní náklady v likvidních aktivech. Tato likvidní aktiva by měla být vysoce kvalitní a měla by být v souladu s aktivy uvedenými ve výčtu v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 o ukazateli krytí likvidity[11], společně se srážkami, které se podle tohoto nařízení v přenesené pravomoci na tato aktiva použijí. Pro zohlednění rozdílů v profilech likvidity investičních podniků ve srovnání s úvěrovými institucemi by seznam příslušných likvidních aktiv měl být doplněn o nezatíženou vlastní hotovost podniku (nesmí zahrnovat žádnou hotovost zákazníků). Malé a nepropojené podniky by dále mohly zahrnout položky, které se týkají pohledávek z obchodního styku, nebo pohledávky z provizí a poplatků splatné do 30 dnů jako likvidní aktiva, pokud tyto nepřesahují jednu třetinu minimálního požadavku na likviditu, nejsou počítány k žádným jiným požadavkům na likviditu uloženým příslušným orgánem a že jsou předmětem 50% srážek. Za výjimečných okolností by mělo být povoleno, aby investiční podniky spadly pod požadovaný limit zpeněžením svých likvidních aktiv určených ke krytí požadavků na likviditu za předpokladu, že neprodleně informují svůj příslušný orgán. Veškeré finanční záruky poskytnuté zákazníkům, které mohou dát vzniknout zvýšené potřebě na likviditu v případě, že budou aktivovány, by měly snížit částku dostupných likvidních aktiv minimálně o 1,6 % z celkové hodnoty těchto záruk.

(28)  Ve spojitosti s novým obezřetnostním režimem by měl být vypracován přiměřený odpovídající regulační rámec pro podávání zpráv a měl by být pečlivě přizpůsoben činnosti investičních podniků a požadavkům obezřetnostního rámce. Požadavky na podávání zpráv pro investiční podniky by se měly týkat úrovně a složení jejich kapitálu, jejich kapitálových požadavků, základu pro výpočet jejich kapitálových požadavků, profilu a velikosti jejich činnosti ve vztahu k parametrům pro posuzování investičních podniků jako malé a nepropojené, jejich požadavků na likviditu a jejich ztotožnění se s předpisy pro riziko koncentrace. EBA by měl být pověřen vypracováním návrhu prováděcích technických norem pro další upřesnění detailních šablon a mechanizmů pro regulační podávání zpráv a tyto normy by měly být přiměřené rozsahu a komplexnosti různých investičních podniků a měly by zejména také zohlednit, zda jsou investiční podniky považovány za malé a nepropojené.

(29)  V rámci zabezpečení transparentnosti vůči investorům a širším trhům by investiční podniky, které nejsou považovány za malé a nepropojené, měly uveřejnit úroveň svého kapitálu, své kapitálové požadavky, své mechanismy řízení a postupy a praktiky týkající se odměňování. Transparentnost týkající se odměn osob s vysokými příjmy slouží obecnému zájmu a přispívá k řádnému fungování a stabilitě finančních trhů s ohledem na důležitou úlohu, kterou tyto osoby s vysokými příjmy hrají při řízení činnosti a dlouhodobé výkonnosti investičních podniků. Z důvodu důvěrnosti by toto zveřejnění těchto informací týkajících se odměňování osob s vysokými příjmy mělo být vyžadováno souhrnným způsobem. Malé a nepropojené podniky by neměly být předmětem požadavku na uveřejnění, ledaže vydají nástroje vedlejšího kapitálu tier 1, a to pro poskytnutí transparentnosti o těchto nástrojích investorům.

(30)  V zájmu usnadnění bezproblémového přechodu investičních podniků od požadavků stanovených v nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnici 2013/36/EU na požadavky podle tohoto nařízení a směrnice (EU) ----/--[IFD] je třeba stanovit odpovídající přechodná opatření. Zejména by investiční podniky, pro které by se kapitálové požadavky podle tohoto nařízení více než zdvojnásobily oproti jejich kapitálovému požadavku podle nařízení (EU) č. 575/2013 / směrnici 2013/36/EU, po dobu pěti let od data použitelnosti tohoto nařízení měly být s to zmírnit dopady potenciálních nárůstů tím, že se kapitálový požadavek omezí na dvojnásobek jejich relevantního kapitálového požadavku podle nařízení (EU) č. 575/2013 / směrnice 2013/36/EU.

Aby nedošlo ke znevýhodnění nových investičních podniků s podobným profilem jako stávající podniky, měly by investiční podniky, které nikdy nepodléhaly kapitálovým požadavkům podle nařízení (EU) č. 575/2013 / směrnice 2013/36/EU, být s to omezit své kapitálové požadavky podle tohoto nařízení na dvojnásobek jejich fixních režijních nákladů na období pěti let ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

Stejně tak by investiční podniky, které podléhaly pouze požadavku na počáteční kapitál podle nařízení (EU) č. 575/2013 / směrnice 2013/36/EU a pro které by se kapitálové požadavky podle tohoto nařízení více než zdvojnásobily oproti jejich situaci podle nařízení (EU) č. 575/2013 / směrnice 2013/36/EU, měly být s to omezit svůj kapitálový požadavek podle tohoto nařízení na dvojnásobek jejich požadavku na počáteční kapitál podle nařízení (EU) č. 575/2013 / směrnice 2013/36/EU na období pěti let od data použitelnosti tohoto nařízení.

Tato přechodná opatření by měla být dostupná případně rovněž pro investiční podniky uvedené v článku 498 nařízení (EU) č. 575/2013, který těmto podnikům poskytuje výjimku z kapitálových požadavků podle uvedeného nařízení, jelikož požadavky na počáteční kapitál ve vztahu k těmto investičním podnikům závisí na investičních službách nebo činnostech, které poskytují. Na období pěti let od data použitelnosti tohoto nařízení by jejich kapitálové požadavky na základě přechodných ustanovení tohoto nařízení měly být počítány s ohledem na tyto použitelné úrovně. 

Po dobu pěti let od data použitelnosti tohoto nařízení, nebo, pokud nastane dříve, do data použití změn přijatých v nařízení (EU) č. 575/2013 / směrnici 2013/36/EU, pokud jde o kapitálové požadavky pro tržní riziko podle čl. 1 odst. 84 Komisí předloženého návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, by investiční podniky, které spadají do působnosti odpovídajících ustanovení tohoto nařízení, měly i nadále vypočítávat svůj kapitálový požadavek u obchodního portfolia v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013.

(31)  Největší investiční podniky poskytující klíčové služby na velkoobchodním trhu a služby investičního bankovnictví (obchodováním na vlastní účet s finančními nástroji nebo upisováním finančních nástrojů, nebo umisťováním finančních nástrojů na základě pevného závazku) mají podobné obchodní modely a profily rizik jako významné úvěrové instituce. Jejich činnosti vystavují podniky úvěrovému riziku, většinou ve formě úvěrového rizika protistrany, jakož i tržního rizika u pozic, které drží na vlastní účet, ať už souvisejí se zákazníky, či nikoli. Jako takové proto představují z důvodu své velikosti a systémového významu riziko pro finanční stabilitu.

(32)  Tyto velké podniky představují další výzvu pro příslušné vnitrostátní orgány z hlediska efektivního obezřetnostního dohledu. I když největší investiční podniky poskytují přeshraniční služby investičního bankovnictví ve významném měřítku, podléhají obezřetnostnímu dohledu orgány stanovenými na základě směrnice 2004/39/EU, což nejsou nezbytně tytéž příslušné orgány, které stanovuje směrnice 2013/36/EU, což může vyústit v nerovné postavení při aplikaci nařízení (EU) č. 575/2013 / směrnice 2013/36/EU v rámci Unie. To zabraňuje dohledovým orgánům získat celkovou obezřetnostní perspektivu, která je nezbytná pro efektivní řešení rizik spojených s velkými přeshraničními podniky. Důsledkem může být snížení efektivity obezřetnostního dohledu a narušení hospodářské soutěže v rámci Unie. Největším investičním podnikům by z tohoto důvodu měl být udělen status úvěrových institucí pro vytvoření součinností z dohledu nad přeshraničními velkoobchodními činnostmi v rámci partnerských uskupení, čímž se podpoří rovné podmínky a umožní se konsistentní dohled napříč skupinami.

(33)  Uvedené podniky by tím, že se stanou úvěrovými institucemi, tudíž měly nadále uplatňovat nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnici 2013/36/EU a spadat pod dohled příslušných orgánů včetně ECB v rámci jednotného mechanismu dohledu, které jsou příslušné pro úvěrové instituce. To by zajistilo, aby obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi byl prováděn jednotně a efektivně, aby byl stejným způsobem uplatňován jednotný soubor pravidel na všechny úvěrové instituce na základě jejich systémového významu. S cílem předejít regulatorní arbitráži a snížit rizika obcházení požadavků by příslušné orgány měly usilovat o zamezení situací, kdy by potenciálně systémové skupiny strukturovaly své operace tak, aby nepřekročily prahové hodnoty stanovené v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) a obcházely povinnost žádat o povolení jako úvěrové instituce podle článku 8a směrnice 2013/36/EU.

(33a)  Podniky by měly přijímat vklady nebo jiné splatné peněžní prostředky od veřejnosti a poskytovat úvěry na vlastní účet teprve poté, co jim tyto činnosti byly povoleny v souladu se směrnicí 2013/36/EU.

(34)  Dohled nad úvěrovými institucemi na konsolidovaném základě má mimo jiné zajistit stabilitu finančního systému a v zájmu efektivity by měl být uplatňován na všechny skupiny včetně skupin, jejichž mateřské podniky nejsou úvěrovými institucemi ani investičními podniky. Všechny úvěrové instituce včetně těch, které předtím měly status investičních podniků, by tudíž měly být předmětem individuálního i konsolidovaného dohledu nad mateřským podnikem ze strany příslušných orgánů podle oddílu I kapitoly 3 hlavy VII směrnice 2013/36/EU.

(35)  Nařízením (EU) č. 600/2014 byl zaveden harmonizovaný režim Unie pro poskytnutí přístupu podnikům ze třetích zemí, které poskytují investiční služby nebo činnosti způsobilým protistranám a profesionálním zákazníkům usazeným v Unii. Přístup na vnitřní trh je podmíněn tím, že Komise přijme rozhodnutí o rovnocennosti a orgán ESMA zaregistruje podnik z třetí země. Je důležité, aby posouzení rovnocennosti bylo provedeno na základě relevantních platných právních předpisů Unie a aby byly zavedeny účinné nástroje ke sledování toho, zda existují podmínky, za kterých je přiznána rovnocennost. Z těchto důvodů by registrované podniky ze třetích zemí měly mít povinnost každoročně oznamovat orgánu ESMA informace o množství a rozsahu poskytovaných služeb a činností prováděných v Unii. Měla by se rovněž zlepšit spolupráce v oblasti dohledu ve vztahu k monitorování, prosazování a naplňování podmínek rovnocennosti.

(35a)  S cílem zajistit rovné podmínky a podpořit transparentnost unijního trhu by nařízení (EU) č. 600/2014 mělo být pozměněno tak, aby kotace systematických internalizátorů, cenová zlepšení a ceny transakcí podléhaly při obchodování v jakémkoli objemu režimu kroků kotace. Platné regulační technické normy pro režim kroků kotace by se tedy měly vztahovat i na jeho rozšířenou oblast působnosti.

(36)  K zajištění ochrany investorů, jakož i integrity a stability finančních trhů v Unii by Komise při přijímání rozhodnutí o rovnocennosti měla zohlednit možná rizika, jež představují služby a činnosti, které podniky z třetích zemí budou moci po uvedeném rozhodnutí v Unii vykonávat. Měl by být zvážen jejich systémový význam na základě kritérií, jako je pravděpodobný rozsah a působnost v oblasti poskytování služeb a provádění činností dotyčnými podniky z třetích zemí. Pro stejný účel může Komise může uznat za vhodné zohlednit, zda je třetí země označena za nespolupracující jurisdikci pro daňové účely v rámci příslušných politik Unie nebo jako vysoce riziková třetí země podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849[12].

(37)  Protože cílů tohoto nařízení, totiž nastavení efektivního a přiměřeného obezřetnostního rámce k zajištění toho, aby investiční podniky, kterým bylo uděleno povolení k činnosti v rámci Unie, působily na základě zdravého finančního základu a byly řádně řízeny, a to případně v nejlepším zájmu svých zákazníků, nemůže být v dostatečné míře dosaženo na úrovni členských států, ale z důvodu jejich rozsahu a účinků by jich bylo lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(38)  Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) ve spolupráci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydal zprávu vycházející z podrobné analýzy souvislostí, sběru dat a konzultaci ohledně specifického obezřetnostního režimu pro veškeré nesystémové investiční podniky, který slouží jako základ pro revidovaný obezřetnostní rámec pro investiční podniky.

(39)  Pro zajištění harmonizované aplikace tohoto nařízení by orgán EBA měl být pověřen vypracováním návrhu technických norem pro specifikaci výpočtu fixních režijních nákladů, výpočtu nastavení kapitálových požadavků rovných složené počáteční marži členy clearingového systému a šablon pro zveřejňování informací a podávání zpráv regulačním orgánům dle požadavků tohoto nařízení.

(40)  Pro zajištění jednotného provádění tohoto nařízení a pro zohlednění vývoje na finančních trzích by měla být pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie přenesena na Komisi, pokud jde o podrobnější specifikaci definic tohoto nařízení a o technické úpravy nerelevantních položek kapitálových požadavků v tomto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce provedla vhodné konzultace včetně konzultací na odborné úrovni, a aby byly tyto konzultace vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Aby se zejména zaručila rovnocenná účast na přípravě aktů v přenesené pravomoci, měly by Evropský parlament a Rada obdržet všechny dokumenty ve stejném okamžiku jako odborníci členských států, a jejich odborníci by měli mít systematický přístup na zasedání odborných skupin Komise, na kterých se zabývají přípravou aktů v přenesené pravomoci.

(41)  K zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení, a zejména s ohledem na přijetí návrhu prováděcích technických norem orgánu EBA týkajících se šablon pro zveřejňování a podávání zpráv, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.

(42)  V zájmu zajištění právní jistoty a zamezení překrývání stávajícího obezřetnostního rámce pro úvěrové instituce i investiční podniky a tohoto nařízení se nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU mění tak, aby se z oblasti jejich působnosti vyjmuly investiční podniky. Investiční podniky, jež jsou součástí bankovní skupiny, by však měly nadále spadat do působnosti ustanovení nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU, která jsou relevantní pro bankovní skupiny, jako například ustanovení o zprostředkujícím mateřském podniku v EU podle [článku 21b] směrnice 2013/36/EU, a do působnosti pravidel o obezřetnostní konsolidaci podle kapitoly 2 hlavy 2 části první nařízení (EU) č. 575/2013,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

PRVNÍ ČÁST OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení stanoví jednotné obezřetnostní požadavky, které se použijí na investiční podniky, které jsou povoleny a nad nimiž se provádí dohled podle směrnice 2014/65/EU a nad nimiž se provádí dohled ohledně dodržování obezřetnostních požadavků podle směrnice (EU) ---/-- (IFD) ve vztahu k:

a)  kapitálovým požadavkům ve vztahu ke kvantifikovatelným, jednotným a standardizovaným prvkům rizika souvisejícího s podnikem, zákazníky a trhem;

b)  požadavkům na omezení rizika koncentrace;

c)  požadavkům na likviditu ve vztahu ke kvantifikovatelným, jednotným a standardizovaným prvkům rizika likvidity;

d)  požadavkům na podávání zpráv v souvislosti s písmeny a), b) a c);

e)  požadavkům na zveřejňování informací.

Článek 2

Pravomoci dohledu

Pro účely zajišťování souladu s tímto nařízením mají příslušné orgány pravomoci a dodržují postupy stanovené ve směrnici (EU) ----/--[IFD].

Článek 3 Uplatnění přísnějších požadavků investičními podniky

Toto nařízení nebrání investičním podnikům, aby držely kapitál a jeho složky v míře přesahující požadavky tohoto nařízení, nebo aby uplatňovaly opatření, která jsou přísnější než požadavky tohoto nařízení.

Článek 4Definice

1.  Pro účely tohoto nařízení platí tyto definice:

1)  „podnikem pomocných služeb“ se rozumí podnik pomocných služeb ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 18 nařízení (EU) č. 575/2013;

2)  „zákazníkem“ se rozumí zákazník ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 9 směrnice 2014/65/EU;

3)  „obchodníky s komoditami“ se rozumí obchodníci s komoditami ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 145 nařízení (EU) č. 575/2013;

4)  „komoditními deriváty“ se rozumí komoditní deriváty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 30 nařízení (EU) č. 600/2014;

5)  „příslušným orgánem“ se rozumí příslušný orgán ve smyslu čl. 3 odst. 5 směrnice (EU) ----/--[IFD];

6)  „úvěrovou institucí“ se rozumí úvěrová instituce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 nařízení (EU) č. 575/2013;

7)  „denním obchodním tokem“ se rozumí hodnota transakcí v obchodním portfoliu, pokud podnik obchoduje na vlastní účet, ať už svým jménem, nebo jménem zákazníka;

8)  „obchodováním na vlastní účet“ se rozumí obchodování na vlastní účet ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 6 směrnice 2014/65/EU;

9)  „deriváty“ se rozumí deriváty ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 29 nařízení (EU) č. 600/2014;

10)  „konsolidovanou situací na základě koeficientu K“ se rozumí situace vzniklá aplikací požadavků tohoto nařízení v souladu s koeficienty K na investiční podnik, jako kdyby tento investiční podnik společně s jedním nebo více subjekty s rámci téže skupiny tvořil jediný investiční podnik;

11)  „prováděním pokynů na účet zákazníka“ se rozumí provádění pokynů na účet zákazníka ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 5 nařízení 2014/65/EU;

12)  „expozicí“ se rozumí:

a)  pro účely limitů rizika koncentrace jakékoli aktivum nebo podrozvahová položka držené v obchodním portfoliu, které nejsou výslovně vyňaty na základě článku 40;

b)  pro účely podávání zpráv o riziku koncentrace jakékoliv aktivum nebo podrozvahová položka;

13)  „finanční institucí“ se rozumí podnik jiný než úvěrová instituce nebo investiční podnik, jehož hlavní činností je nabývání účastí nebo výkon jedné nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12 a v bodě 15 přílohy I směrnice 2013/36/EU, včetně finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, investiční holdingové společnosti, platební instituce ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu a společnosti spravující aktiva, avšak nezahrnuje pojišťovací holdingové společnosti a pojišťovací holdingové společnosti se smíšenou činností ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. g) směrnice 2009/138/ES;

14)  „finančním nástrojem“ se rozumí finanční nástroj ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 50 nařízení (EU) č. 575/2013;

15)  „finanční holdingovou společností“ se rozumí finanční holdingová společnost ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení (EU) č. 575/2013;

16)  „subjektem finančního sektoru“ se rozumí subjekt finančního sektoru ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 27 nařízení (EU) č. 575/2013;

17)  „počátečním kapitálem“ se rozumí počáteční kapitál ve smyslu čl. 3 odst. 17 směrnice (EU) ----/--[IFD];

18)  „ekonomicky propojenou skupinou zákazníků“ se rozumí ekonomicky spjatá skupina klientů ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 39 nařízení (EU) č. 575/2013;

19)  „investičním poradenstvím“ se rozumí investiční poradenství ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 4 směrnice 2014/65/EU;

20)  „investičním podnikem“ se rozumí investiční podnik ve smyslu čl. 4 odst. 1, bodu 1 směrnice 2014/65/EU;

21)  „investiční holdingovou společností“ se rozumí finanční instituce, jejíž dceřiné podniky jsou buď výlučně, nebo převážně investičními podniky nebo finančními institucemi, přičemž alespoň jeden z nich je investičním podnikem, a která není finanční holdingovou společností ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 20 nařízení č. 575/2013;

22)  „investičními službami a činnostmi“ se rozumí investiční služby a činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2014/65/EU;

23)  „skupinou investičních podniků“ se rozumí skupina podniků, která nezahrnuje úvěrovou instituci, kde mateřským podnikem je buď investiční podnik, investiční holdingový podnik, nebo smíšená finanční holdingová společnost, a která může zahrnovat další finanční instituce a vázané zástupce ve vlastnictví investičního podniku. Skupina investičních podniků může sestávat buď z mateřského podniku a jeho dceřiných podniků, anebo z podniků, které splňují požadavky stanovené v článku 22 směrnice 2013/34/EU;

24)  „koeficientem K“ se rozumí kapitálové požadavky stanovené v hlavě II třetí části ohledně rizik, která investiční podnik představuje pro zákazníky, trhy a pro sebe;

25)  „K-AUM“ neboli „koeficientem K ve vztahu ke spravovaným aktivům (AUM)“ se rozumí kapitálový požadavek ve vztahu k hodnotě aktiv, která investiční podnik spravuje pro své zákazníky ▌v rámci individuální správy portfolií ▌, včetně aktiv převedených na jiný podnik a s výjimkou aktiv, která jiný podnik převedl na investiční podnik. Tento výpočet nezahrnuje aktiva, která jsou již započítána v K-ASA;

26)  „K-CMH“ neboli „koeficientem K ve vztahu k držené hotovosti zákazníka (CMH)“ se rozumí kapitálový požadavek ve vztahu k hotovosti zákazníka, kterou má investiční podnik v držení nebo nad kterou má kontrolu, s přihlédnutím k právním dohodám o oddělení aktiv a bez ohledu na platné národní účtovací předpisy týkající se peněz zákazníků, které má investiční podnik v držení;

27)  „K-ASA“ neboli „koeficientem K ve vztahu k uchovávaným a spravovaným aktivům (AUM)“ se rozumí kapitálový požadavek ve vztahu k hodnotě aktiv, která investiční podnik pro zákazníky uchovává a spravuje, včetně aktiv, která převedl na jiný podnik, a aktiv, která jiný podnik převedl na investiční podnik, pokud jsou tato aktiva vykázána ve vlastní rozvaze investičního podniku, nebo jsou oddělena na jiných účtech;

28)  „K-COH“ neboli „koeficientem K ve vztahu ke spravovaným pokynům zákazníka (COH)“ se rozumí kapitálový požadavek ve vztahu k hodnotě pokynů, které investiční podnik pro své zákazníky zpracovává skrze přijímání a převod zákaznických pokynů a provádění pokynů na účet zákazníka;

29)  „K-CON“ neboli „koeficientem K ve vztahu k riziku koncentrace (CON)“ se rozumí kapitálový požadavek ve vztahu k expozicím v investičním portfoliu investičního podniku vůči zákazníkovi nebo skupině propojených zákazníků, jehož hodnota přesahuje limity v čl. 36 odst. 1;

30)  „K-CMG“ neboli „koeficientem K ve vztahu k záruce člena clearingového systému (CMG)“ se rozumí kapitálový požadavek rovný počáteční marži poskytnuté členem clearingového systému, kde provedení a vypořádání transakcí investičního podniku obchodujícího na vlastní účet probíhá na odpovědnost všeobecného člena clearingového systému;

31)  „K-DTF“ neboli „koeficientem K ve vztahu k dennímu obchodnímu toku (DTF)“ se rozumí kapitálový požadavek ve vztahu k denní hodnotě transakcí, do kterých investiční podnik vstupuje obchodováním na vlastní účet nebo prováděním pokynů na účet zákazníka svým jménem, s výjimkou hodnoty pokynů, které investiční podnik pro své zákazníky zpracovává přijímáním a převodem zákaznických pokynů a prováděním pokynů na účet zákazníka, jak je již zohledněno ve zpracovávaných pokynech zákazníka (COH);

32)  „K-NPR“ neboli „koeficientem K ve vztahu k riziku čisté pozice (NPR)“ se rozumí kapitálový požadavek ve vztahu k hodnotě transakcí zanesených v obchodním portfoliu investičního podniku;

33)  „K-TCD“ neboli „koeficientem K ve vztahu k riziku selhání obchodní protistrany (TCD)“ se rozumí kapitálový požadavek ve vztahu k expozicím v obchodním portfoliu investičního podniku v nástrojích a transakcích uvedených v článku 25, z nichž vzniká riziko selhání protistrany;

34)  „transakcí s delší dobou vypořádání“ se rozumí transakce s delší dobou vypořádání ve smyslu čl. 272 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013;

35)  „maržovým obchodem“ se rozumí maržový obchod ve smyslu čl. 272 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013;

36)  „vedoucím orgánem“ se rozumí vedoucí orgán ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 36 směrnice 2014/65/EU;

37)  „mateřským podnikem“ se rozumí mateřský podnik ve smyslu čl. 2 odst. 9 a článku 22 směrnice 2013/34/EU;

38)  „účastí“ se rozumí účast ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 35 nařízení (EU) č. 575/2013;

39)  „ziskem“ se rozumí zisk ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 121 nařízení (EU) č. 575/2013;

40)  „způsobilou ústřední protistranou“ neboli „QCCP“ se rozumí způsobilá ústřední protistrana ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 88 nařízení (EU) č. 575/2013;

41)  „správou portfolií“ se rozumí správa portfolií ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 8 směrnice 2014/65/EU;

42)  „regulatorním kapitálem“ se rozumí kapitálové požadavky specifikované v článku 11;

43)  „repo obchodem“ se rozumí repo obchod ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 83 nařízení (EU) č. 575/2013;

44)  „dceřiným podnikem“ se rozumí dceřiný podnik ve smyslu čl. 2 odst. 10 a článku 22 směrnice 2013/34/EU, včetně jakéhokoli dceřiného podniku dceřiného podniku nejvyššího mateřského podniku;

45)  „vázaným zástupcem“ se rozumí vázaný zástupce ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 29 směrnice 2014/65/EU;

46)  „celkovým hrubým příjmem“ se rozumí roční provozní příjem investičního podniku ve spojení s investičními službami a činnostmi, na které má podnik povolení, včetně příjmu plynoucího z úroků, akcií a jiných cenných papírů s fixním nebo variabilním výnosem, z poplatků a provizí, a jakýchkoliv zisků nebo ztrát, které investiční podniky mají ze svých obchodních aktiv, aktiv v reálné hodnotě, nebo ze zajišťovacích činností, avšak s výjimkou příjmů, které nemají spojitost s prováděnými investičními službami a činnostmi;

47)  „obchodní expozicí“ se rozumí obchodní expozice ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 91 nařízení (EU) č. 575/2013;

48)  „obchodním portfoliem“ se rozumí obchodní portfolio ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 86 nařízení (EU) č. 575/2013;

49)  „mateřským investičním podnikem v Unii“ se rozumí investiční podnik v členském státě, který není dceřiným podnikem jiného investičního podniku s povolením v některém členském státě, ani investiční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti založené v některém členském státě;

50)  „mateřskou investiční holdingovou společností v Unii“ se rozumí investiční holdingová společnost v členském státě, která sama není dceřinou společností investičního podniku povoleného v některém členském státě nebo jiné investiční holdingové společnosti v některém členském státě;

51)  „mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v Unii“ se rozumí mateřský podnik ze skupiny investičních podniků, která je smíšenou finanční holdingovou společností ve smyslu čl. 2 odst. 15 směrnice 2002/87/ES;

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 54 za účelem:

a)  vyjasnění definic stanovených v odstavci 1 pro zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení;

b)  vyjasnění definic stanovených v odstavci 1 tak, aby byl při uplatňování tohoto nařízení brán zřetel na vývoj finančních trhů.

HLAVA II

ÚROVEŇ UPLATŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ

KAPITOLA 1

Uplatňování požadavků na individuálním základě

Článek 5Obecná zásada

Investiční podniky dodržují požadavky uvedené v části druhé až sedmé individuálně.

Článek 6Výjimky

1.  Příslušné orgány mohou investiční podnik vyjmout z působnosti ustanovení článku 5, pokud jde o část druhou až čtvrtou, šestou a sedmou v případech, kdy jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)  investiční podnik je dceřiným podnikem a je zahrnut do výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad úvěrovou institucí, finanční holdingovou společností nebo smíšenou finanční holdingovou společností v souladu s ustanoveními kapitoly 2 hlavy II první části nařízení (EU) č. 575/2013;

b)  investiční podnik i jeho mateřský podnik podléhají povolení a dohledu téhož členského státu;

c)  příslušné orgány dohledu na konsolidovaném základě v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 s takovouto výjimkou souhlasí;

d)  kapitál je mezi mateřským podnikem a investičním podnikem distribuován adekvátním způsobem a jsou splněny všechny následující podmínky:

i)  investiční podnik plní požadavky stanovené v čl. 12 odst. 1;

ii)  neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřským podnikem;

iii)  na základě předchozího schválení příslušným orgánem mateřský podnik prohlašuje, že ručí za závazky přijaté investičním podnikem nebo že rizika investičního podniku mají zanedbatelný význam;

iv)  postupy hodnocení, oceňování a kontroly rizika používané v mateřském podniku se vztahují i na investiční podnik a

v)  mateřský podnik drží více než 50 % hlasovacích práv plynoucích z podílu na kapitálu investičního podniku nebo má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů vedoucího orgánu investičního podniku.

1a.  Příslušné orgány mohou investiční podniky vyjmout z působnosti ustanovení článku 5, pokud jde o část čtvrtou, šestou a sedmou v případech, kdy jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)  investiční podnik je dceřiným podnikem a je zahrnut do dohledu nad pojišťovnou nebo zajišťovnou na konsolidovaném základě v souladu s článkem 228 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES[13];

b)  investiční podnik i jeho mateřský podnik podléhají povolení a dohledu téhož členského státu;

c)  orgány příslušné pro dohled na konsolidovaném základě v souladu se směrnicí 2009/138/ES s takovouto výjimkou souhlasí;

d)  kapitál je mezi mateřským podnikem a investičním podnikem distribuován adekvátním způsobem a jsou splněny všechny následující podmínky:

i)  investiční podnik plní požadavky stanovené v čl. 12 odst. 1;

ii)  neexistuje ani se nepředpokládá žádná podstatná věcná nebo právní překážka bránící okamžitému převodu kapitálu nebo splacení závazků mateřským podnikem;

iii)  na základě předchozího schválení příslušným orgánem mateřský podnik prohlašuje, že ručí za závazky přijaté investičním podnikem nebo že rizika investičního podniku mají zanedbatelný význam;

iv)  postupy hodnocení, oceňování a kontroly rizika používané v mateřském podniku se vztahují i na investiční podnik a

v)  mateřský podnik drží více než 50 % hlasovacích práv plynoucích z podílu na kapitálu investičního podniku nebo má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů vedoucího orgánu investičního podniku.

2.  Příslušné orgány mohou osvobodit investiční podnik od požadavku plnit povinnosti stanovené v článku 5, pokud jde o část pátou, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)  investiční podnik je zahrnut do dohledu na konsolidovaném základě v souladu s kapitolou 2 hlavy II části první nařízení (EU) č. 575/2013;

b)  skupina zřídila centralizované postupy řízení likvidity a

c)  orgány příslušné pro dohled na konsolidovaném základě v souladu s nařízením (EU) č. 575/2013 s takovouto výjimkou souhlasí.

KAPITOLA 2

Uplatňování požadavků na dodržování skupinového kapitálového testu a výjimky

Článek 7Skupinový kapitálový test

1.  Mateřský investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii, mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii drží nejméně tolik kapitálu pro krytí součtu:

a)  součtu plné účetní hodnoty veškerých holdingů, podřízených pohledávek a nástrojů uvedených v čl. 36 odst. 1 písm. h) a i), čl. 56 písm. c) a d) a čl. 66 písm. c) a d) nařízení (EU) č. 575/2013 v investičních podnicích, finančních institucích, podnicích pomocných služeb a vázaných zástupců ve skupině investičních podniků a

b)  celkové hodnoty veškerých podmíněných závazků ve prospěch investičních podniků, finančních institucí, podniků pomocných služeb a vázaných zástupců.

2.  Příslušné orgány mohou umožnit mateřské investiční holdingové společnosti v Unii nebo mateřské smíšené finanční holdingové společnosti v Unii držet nižší částku kapitálu, než je částka stanovená dle odstavce 1, pokud tato částka není nižší, než je součet kapitálových požadavků uložených na individuálním základě investičním podnikům, finančním institucím, podnikům pomocných služeb a vázaným zástupcům v rámci skupiny, a celková částka jakýchkoliv podmíněných závazků ve prospěch těchto subjektů.

Pokud se pro účely odstavce 1 na žádný ze subjektů uvedených v odstavci 1 nevztahuje žádná unijní nebo vnitrostátní obezřetnostní právní úprava, použije se pomyslný kapitálový požadavek.

3.  Mateřský investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii, mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii mají zavedeny systémy pro sledování a kontrolu zdrojů kapitálu a financování všech investičních podniků, investičních holdingových společností, smíšených finančních holdingových společností, finančních institucí, podniků pomocných služeb a vázaných partnerů v rámci skupiny investičních podniků.

Článek 8Konsolidace koeficientu K 

Příslušné orgány mateřského investičního podniku v Unii nebo příslušné orgány stanovené v souladu s ustanovením čl. 42 odst. 2 směrnice (EU)----/--[IFD] mohou požadovat, aby mateřský investiční podnik v Unii, mateřská investiční holdingová společnost v Unii nebo mateřská smíšená finanční holdingová společnost v Unii splňovaly požadavky stanovené v článku 15 na základě konsolidovaného koeficientu K, pokud se použije některá z těchto podmínek:

a)  vyvstanou značná závažná rizika pro zákazníky nebo pro trh, která vyplývají ze skupiny jako celku a která nejsou plně zachycena kapitálovými požadavky použitelnými na investiční podniky ve skupině na individuálním základě; nebo

b)  u skupin investičních podniků s vysokým stupněm propojení řízení rizik by užití požadavků na investiční podnik na individuálním základě mohlo vést k duplicitě požadavků na tyto podniky.

DRUHÁ ČÁST

KAPITÁL

Článek 9Kapitálové požadavky

1.  Investiční podnik má kapitál sestávající ze součtu jeho kapitálu tier 1 a tier 2, přičemž:

a)  přinejmenším 56 % z celkového součtu sestává z kmenového kapitálu tier 1 v souladu s kapitolou 2 hlavy 1 druhé části nařízení (EU) č. 575/2013;

b)  až 44 % z celkového součtu může sestávat z vedlejšího kapitálu tier 1 v souladu s kapitolou 3 hlavy 1 druhé části nařízení (EU) č. 575/2013;

c)  až 25 % z celkového součtu může sestávat z kapitálu tier 2 v souladu s kapitolou 4 hlavy 1 druhé části nařízení (EU) č. 575/2013;

  Odchylně od odstavce 1 se pro určení kapitálu nepoužijí:

a)  prahové výjimky uvedené v článku 48 nařízení (EU) č. 575/2013;

b)  odpočty uvedené v článcích 46, 60 a 70 nařízení (EU) č. 575/2013;

c)  rozhodná událost uvedená v čl. 54 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013. Rozhodná událost je namísto toho určena investičním podnikem podle nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 uvedeného v odstavci 1;

d)  souhrnná hodnota uvedená v čl. 54 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013. Odepisovanou nebo konvertovanou částkou je celková jistina nástroje vedlejšího kapitálu tier 1 uvedená v odstavci 1.

3.  Při určení kapitálových požadavků podle tohoto nařízení použijí investiční podniky ustanovení v kapitole 6 hlavy 1 druhé části nařízení (EU) č. 575/2013.

3a.  Odchylně od odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku mohou příslušné orgány umožnit investičním podnikům, které vyhovují podmínkám stanoveným v čl. 12 odst. 1, aby ke splnění kapitálového požadavku využily jiné způsobilé nástroje, než jsou nástroje uvedené v nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 10Účasti mimo finanční sektor

1.  Pro účely této části investiční podnik odečte částky přesahující limity uvedené v písmenech a) a b) z určení položek kmenového kapitálu tier 1 uvedených v článku 26 nařízení (EU) č. 575/2013:

a)  účast, jejíž výše přesahuje 15 % regulatorního kapitálu investičního podniku v podniku, který není subjektem finančního sektoru;

b)  celková částka účasti investičního podniku v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, jež přesahuje 60 % regulatorního kapitálu.

2.  Příslušné orgány mohou investičnímu podniku zakázat, aby měl účasti uvedené v odstavci 1, jejichž výše přesahuje procentuální hodnoty regulatorního kapitálu stanovené v tomto odstavci. Příslušné orgány uveřejní své rozhodnutí o výkonu této pravomoci neprodleně.

3.  Podíly v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, se do výpočtu uvedeného v odstavci 1 nezahrnují, pokud je splněna některá z následujících podmínek:

a)  tyto podíly jsou drženy dočasně v průběhu finanční výpomoci, uvedené v článku 79 nařízení (EU) č. 575/2013;

b)  tyto držené podíly jsou pozicí z upisování drženou pět nebo méně pracovních dnů;

c)  tyto podíly jsou drženy vlastním jménem investičního podniku na účet jiných osob.

4.  Podíly, které nemají povahu stálých finančních aktiv uvedených v čl. 35 odst. 2 směrnice 86/635/EHS, se do výpočtu podle odstavce 1 nezahrnují.

TŘETÍ ČÁST KAPITÁLOVÉ POŽADAVKY

HLAVA IOBECNÉ POŽADAVKY

Článek 11 Kapitálový požadavek

1.  Investiční podnik musí mít stále kapitál v částce, která je nejvyšší z následujících:

a)  požadavek na fixní režijní náklady vypočítaný dle článku 13;

b)  trvalý minimální požadavek dle článku 14;

c)  požadavek na koeficient K vypočítaný dle článku 15.

2.  Odchylně od odstavce 1 musí mít investiční podnik, který splňuje podmínky čl. 12 odst. 1, ▌stále pouze kapitál, který odpovídá nejvyšší z částek stanovených v odst. 1 písm. a) a b).

3.  Pokud příslušné orgány usoudí, že došlo k podstatné změně v obchodních aktivitách investičního podniku, mohou požadovat, aby byl investiční podnik předmětem jiného kapitálového požadavku uvedeného v tomto článku, v souladu s hlavou IV kapitolou 2 oddílem IV směrnice (EU) ----/--[IFD].

Článek 12 Malé a nepropojené investiční podniky

1.  Investiční podnik je pro účely tohoto nařízení považován za malý a nepropojený, pokud splňuje veškeré z následujících podmínek:

a)  AUM (neboli spravovaná aktiva) vypočítaná v souladu s článkem 17 jsou menší než 1,2 miliardy EUR;

b)  COH (neboli zpracovávané pokyny zákazníka) vypočítané v souladu s článkem 20 jsou méně než buď:

i) 100 milionů EUR/den u hotovostních obchodů, nebo

1 miliarda EUR/den u derivátů.

c)  ASA (neboli uchovávaná a spravovaná aktiva) vypočítaná v souladu s článkem 19 jsou rovna 50 000 000 EUR;

d)  CMH (neboli hotovost zákazníků v držení) vypočítaná v souladu s článkem 18 je rovna 5 000 000 EUR;

e)  DTF (denní obchodní tok) vypočítaný v souladu s článkem 32 je roven nule;

f)  NPR (riziko čisté pozice) nebo CMG (záruka člena clearingového systému) vypočítané v souladu s články 22 a 23 se rovnají nule;

g)  TCD (selhání obchodní protistrany) vypočítané v souladu s článkem 26 je rovno nule;

h)  bilanční suma investičního podniku je menší než 100 milionů EUR;

i)  celkový hrubý roční příjem z investičních služeb a činnosti investičního podniku je menší než 30 milionů EUR.

Pro účely písmen a), b), c), e), f) a g) se použijí úrovně z konce dne.

Pro účely písmene d) se použijí vnitrodenní úrovně.

Pro účely písmen h) a i) se použijí úrovně příslušné pro konec minulého účetního období.

2.  Podmínky stanovené v písmenech a), b), h) a i) odstavce 1 se použijí kombinovaně pro všechny investiční podniky, které jsou součástí jedné skupiny.

Podmínky stanovené v písmenech c), d), e), f) a g) se použijí pro každý investiční podnik individuálně.

2a.  Pro účely odst. 1 písm. a) až d) se investiční podnik nepovažuje za malý a nepropojený investiční podnik, jestliže na základě klouzavého průměru překročil během předchozích šesti měsíců platnou prahovou hodnotu.

2b.  Pro účely odst. 1 písm. e), f) a g) se investiční podnik nepovažuje za malý a nepropojený investiční podnik po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy nebylo dosaženo platné prahové hodnoty.

3.  Pro účely odst. 1 písm. h) a i) se investiční podnik nepovažuje za malý a nepropojený investiční podnik, jestliže platná prahová hodnota byla překročena na konci předchozího rozpočtového roku.

4.  Pokud investiční podnik, který nesplnil všechny podmínky stanovené v odstavci 1, je následně splní, považuje se s výhradou schválení příslušným orgánem za malý a nepropojený tři měsíce poté, co tyto podmínky splnil.

Článek 13Požadavek na fixní režijní náklady

1.  Pro účely čl. 11 odst. 1 písm. a) činí požadavek na fixní režijní náklady nejméně čtvrtina fixních režijních nákladů z předchozího období.

2.  Pokud příslušný orgán usoudí, že došlo k závažné změně v činnosti investičního podniku, může příslušný orgán přizpůsobit výši kapitálu uvedeného v ustanovení odstavce 1.

3.  S výhradou schválení příslušnými orgány platí, že v případě, že investiční podnik neměl za minulé období žádné fixní režijní náklady, musí mít kapitál ve výši nejméně jedné čtvrtiny fixních režijních nákladů, které byly plánované v podnikatelském plánu na následující rok od počátku činnosti.

4.  Orgán EBA v konzultaci s orgánem ESMA a při zohlednění nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/488 vypracuje návrhy regulačních technických norem:

  a)pro podrobnější specifikaci výpočtu požadavku uvedeného v odstavci 1 a

  b)  pro vymezení pojmu „podstatná změna“ použitého v odstavci 2 pro účely tohoto nařízení.

Orgán EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].  

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 14Trvalý minimální požadavek

Pro účely čl. 11 odst. 1 písm. b) musí trvalý minimální požadavek dosahovat nejméně úrovní počátečního kapitálu specifikovaného v článku 8 směrnice (EU) ----/--[IFD].

HLAVA II KAPITÁLOVÝ POŽADAVEK NA KOEFICIENT „K“

KAPITOLA 1 Obecné zásady

Článek 15 Požadavek na koeficient K a příslušné koeficienty

1.  Pro účely čl. 11 odst. 1 písm. c) činí požadavek na koeficient K nejméně součet tohoto:

a)  koeficienty K týkající se rizika souvisejícího se zákazníkem (RtC) vypočítané v souladu s kapitolou 2;

b)  koeficienty K týkající se rizika souvisejícího s trhem (RtM) vypočítané v souladu s kapitolou 3;

c)  koeficienty K týkající se rizika souvisejícího s podnikem (RtF) vypočítané v souladu s kapitolou 4.

2.  Pro příslušné koeficienty K jsou použitelné tyto koeficienty:

Tabulka 1

KOEFICIENTY K

KOEFICIENT

Spravovaná aktiva pod individuální správou portfolií ▌

K-AUM

0,02 %

Držená hotovost zákazníků

K-CMH (na oddělených účtech)

0,3 %

K-CMH (na neoddělených účtech)

0,5 %

Úschova a správa aktiv

K-ASA

0,04 %

Zpracované pokyny zákazníků

K-COH hotovostní obchody

0,1 %

 

K-COH deriváty

0,01 %

Denní obchodní tok

K-DTF hotovostní obchody

0,1 %

 

K-DTF deriváty

0,01 %

3.  Investiční podnik musí monitorovat hodnotu svých koeficientů K pro zohlednění jakýchkoliv trendů, které by měly za důsledek podstatně odlišný kapitálový požadavek pro příští oznamovací období a svůj příslušný orgán o takovém podstatně odlišném kapitálovém požadavku informovat.

4.  Pokud příslušný orgán usoudí, že došlo k podstatné změně v obchodní činnosti investičního podniku, která má vliv na částku relevantního koeficientu K, může příslušný orgán přizpůsobit odpovídající částku v souladu s čl. 36 odst. 2 písm. a) směrnice (EU) ----/--[IFD].

5.  Pro zajištění jednotného zavedení tohoto nařízení a pro zohlednění vývoje na finančních trzích vypracuje orgán EBA po konzultaci s orgánem ESMA návrh regulačních technických norem, aby:

a)  upřesnil metody pro ocenění koeficientů K v hlavě II třetí části;

b)  přizpůsobil koeficienty specifikované v odstavci 2 tohoto článku;

c)  pro účely tohoto nařízení vymezil pojem „oddělený účet“ tím, že upřesní podmínky, které zaručí ochranu peněz zákazníka v případě, že by došlo k selhání investičního podniku;

d)  posoudil, zda by poradenské činnosti měly být zařazeny do K-AUM, a určil metody pro jejich případné zařazení.

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

6.  Orgán ESMA upraví koeficienty K-DTF uvedené v tabulce 1 v odstavci 2, pokud se požadavky K-DTF v případě napjatých tržních podmínek, jak je uvedeno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/578, jeví příliš omezující a ohrožují finanční stabilitu.

KAPITOLA 2Koeficienty K týkající se RtC

Článek 16Požadavek na koeficient K týkající se RtC

Požadavek na koeficient K týkající se rizika související se zákazníkem se určuje podle tohoto vzorce:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

kde

a)  K-AUM je roven AUM, která jsou oceněna v souladu s článkem 17 a vynásobena odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2;

b)  K-CMH je roven CMH, které je oceněno v souladu s článkem 18 a vynásobeno odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2;

c)  K-ASA je roven ASA, které je oceněno v souladu s článkem 19 a vynásobeno odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst.2;

d)  K-COH je roven COH, které je oceněno v souladu s článku 20 a vynásobeno odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst.2.

Článek 17Měření AUM pro účely výpočtu K-AUM

1.  AUM pro účely výpočtu K-AUM je klouzavý průměr hodnoty celkových měsíčních spravovaných aktiv, který je oceněný poslední pracovní den za každý z předchozích 15 kalendářních měsíců a konvertovaný na funkční měnu subjektůdaném okamžikuvýjimkou posledních 3 měsíčních hodnot.

AUM je průměrem nebo prostým aritmetickým průměrem zbývajících 12 měsíčních ocenění.

K-AUM se vypočítá v průběhu prvních 14 dnů každého kalendářního měsíce.

2.  Pokud investiční podnik formálně převedl spravovaná aktiva na jiný finanční subjekt, tato převedená aktiva musí být zahrnuta v celkové částce AUM oceněných v souladu s odstavcem 1.

Pokud jiný finanční subjekt formálně převedl spravovaná aktiva na investiční podnik, pak tato převedená aktiva nesmí být zahrnuta v celkové částce spravovaných aktiv oceněných v souladu s odstavcem 1.

3.  Pokud investiční podnik spravuje aktiva méně než 15 měsíců, může pro výpočet K-AUM použít obchodní plány týkající se AUM při kumulativním splnění následujících požadavků:

a)  historická data jsou použita ihned, jakmile jsou k dispozici;

b)  obchodní plány investičního podniku předložené na základě článku 7 směrnice 2014/65/EU byly příslušným orgánem kladně posouzeny.

Článek 18Oceňování CMH pro účely výpočtu K-CMH

1.  CMH pro účely výpočtu K-CMH je klouzavý průměr celkové denní držené hotovosti zákazníka, který je oceněný na konci každého pracovního dne za předchozích 12 kalendářních měsíců.

CMH je průměrem nebo prostým aritmetickým průměrem denních ocenění za 12 kalendářních měsíců.

K-CMH se vypočítá na konci pracovního dne na základě ocenění uvedeného v prvním pododstavci.

2.  Pokud investiční podnik drží aktiva zákazníků méně než 12 měsíců, může pro výpočet K-CMH použít obchodní plány při kumulativním splnění následujících požadavků:

a)  historická data jsou použita ihned, jakmile jsou k dispozici;

b)  obchodní plány investičního podniku předložené na základě článku 7 směrnice 2014/65/EU byly příslušným orgánem kladně posouzeny.

Článek 19Oceňování ASA pro účely výpočtu K-ASA

1.  ASA pro účely výpočtu K-ASA je klouzavý průměr hodnoty celkových denních uchovávaných a spravovaných aktiv, který je oceněný na konci každého pracovního dne za předchozích 15 kalendářních měsíců s výjimkou 3 posledních kalendářních měsíců.

ASA je průměrem nebo prostým aritmetickým průměrem denních ocenění za zbývajících 12 kalendářních měsíců.

K-ASA se vypočítá za každý kalendářní měsíc v průběhu prvních 14 dnů.

2.  Pokud investiční podnik působí méně než 15 měsíců, může pro výpočet K-ASA použít obchodní plány při kumulativním splnění následujících požadavků:

a)  historická data jsou použita ihned, jakmile jsou k dispozici;

b)  obchodní plány investičního podniku předložené na základě článku 7 směrnice 2014/65/EU byly příslušným orgánem kladně posouzeny.

Článek 20Oceňování COH pro účely výpočtu K-COH

1.  COH pro účely výpočtu K-COH je klouzavý průměr hodnoty celkových denních zpracovaných pokynů zákazníka, který je oceněný na konci každého pracovního dne za předchozích 6 kalendářních měsíců s výjimkou 3 posledních kalendářních měsíců.

COH je průměrem nebo prostým aritmetickým průměrem denních ocenění za zbývající 3 kalendářní měsíce.

K-COH se vypočítá v prvních 14 dnech každého čtvrtletí.

2.  COH se oceňuje jako součet absolutní hodnoty nákupů a absolutní hodnoty prodejů pro hotovostní obchodování i pro deriváty v souladu s následujícím:

a)  pro hotovostní obchodování je touto hodnotou částka zaplacená nebo obdržená u každé obchodní transakce.

b)  u derivátů je touho hodnotou pomyslná částka smlouvy.

▌ COH nezahrnuje transakce, které provádí investiční podnik a které vyplývají ze správy investičního portfolia zákazníka, pokud již investiční podnik vypočítává K-AUM ve vztahu k investicím tohoto zákazníka.

Investiční podniky mohou z výpočtu COH vyloučit veškeré pokyny, které nebyly provedeny, pokud příčinou jejich neprovedení je jejich včasné zrušení zákazníkem.

3.  Pokud je investiční podnik v provozu méně než 3 měsíce, může pro výpočet K-COH použít obchodní plány při kumulativním splnění následujících požadavků:

a)  historická data jsou použita ihned, jakmile jsou k dispozici;

b)  obchodní plány investičního podniku předložené na základě článku 7 směrnice 2014/65/EU byly příslušným orgánem kladně posouzeny.

KAPITOLA 3Koeficienty K týkající se RtM

Článek 21Požadavek na koeficient K týkající se RtM

1.  Požadavek na koeficient K týkající se RtM pro pozice obchodního portfolia investičního podniku obchodujícího na vlastní účet, ať už svým jménem nebo jménem zákazníka, je ▌ K-NPR vypočítaný v souladu s článkem 22 ▌.

1a.  Odchylně od odstavce 1 povolí příslušný orgán investičnímu podniku určit požadavek na koeficient K týkající se RtM na základě K-CMG vypočítaného v souladu s článkem 23 u pozic, jejichž clearing se provádí centrálně, jsou-li splněny následující podmínky:

a)  investiční podnik není součástí skupiny, ve které je úvěrová instituce;

b)  transakce investičního podniku, jejichž clearing se provádí centrálně, jsou prováděny a vypořádány na odpovědnost člena clearingového systému a člen clearingového systému za ně buď ručí, nebo jsou jinak vypořádány na základě dodání oproti platbě;

c)  výpočet počáteční marže složené investičním podnikem členu clearingového systému je založen na interním modelu člena clearingového systému, který splňuje požadavky stanovené v článku 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012[14];

Článek 22Výpočet K-NPR

1.   Pro účely K-NPR se kapitálový požadavek pro pozice obchodního portfolia investičního podniku obchodujícího na vlastní účet, ať už svým jménem nebo jménem zákazníka, vypočítá užitím jedné z těchto metod:

a)  [zjednodušené standardizované] metody stanovené v kapitolách 2 až 4 hlavy IV třetí části nařízení (EU) č. 575/2013▌;

b)  standardizované metody stanovené v [kapitole 1 písm. a) hlavy IV třetí části nařízení (EU) č. 575/2013 v souladu s čl. 1 odst. 84 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, kapitálové požadavky a požadavky na způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na zveřejňování informací a podávání zpráv, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012];  

c)  metody interního modelu stanovené v [kapitole 1 písm. b) hlavy IV třetí části nařízení (EU) č. 575/2013 v souladu s článkem 1 odst. 84 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013. pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, kapitálové požadavky a požadavky na způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na zveřejňování informací a podávání zpráv, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012];

K-NPR vypočítaný metodami uvedenými v písmenech b) a c) musí být vynásoben koeficientem 65 %.

2.   Pro účely odst. 1 písm. a) druhé věty musí investiční podnik spočítat velikost rozvahové a podrozvahové činnosti v souladu s [čl. 325a odst. 2 až 7 nařízení (EU) č. 575/2013].

Článek 23Výpočet K-CMG

1.  ▌K-CMG musí být nejvyšší celková částka počáteční marže složené členovi clearingového systému investičním podnikem za období posledních 3 měsíců.

2.  Orgán EBA v konzultaci s orgánem ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění výpočtu částky počáteční marže uvedené v odst. 1 písm. c).     

Orgán EBA předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat revidované regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

KAPITOLA 4Koeficienty K týkající se RtF

Článek 24Požadavek na koeficient K týkající se RtF

1.  Požadavek na koeficient K týkající se RtF se určuje podle tohoto vzorce:

K-TCD +K-DTF + K-CON

kde

K-TCD je roven částce vypočítané dle článku 26;

K-DTF je roven DTF, který je oceněný v souladu s požadavky článku 32 a vynásobený odpovídajícím koeficientem uvedeným v čl. 15 odst. 2, a 

K-CON je roven částce vypočítané dle článku 38.

K-TCD a K-CON jsou založeny na transakcích zanesených v obchodních portfoliích investičního podniku obchodujícího na vlastní účet pro sebe nebo jménem zákazníka.

K-DTF je založen na transakcích zanesených v obchodním portfoliu investičního podniku obchodujícího na vlastní účet, ať už na sebe nebo jménem zákazníka, a transakcích, do kterých investiční podnik vstupuje zákaznických pokynů svým vlastním jménem.

Oddíl I 

Selhání obchodní protistrany

Článek 25Oblast působnosti

1.  Následující transakce jsou předmětem tohoto oddílu:

a)  derivátové nástroje uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 575/2013 s výjimkou následujících:

i)  OTC deriváty obchodované s centrálními vládami a centrálními bankami členských států;

ii)   OTC deriváty s přímým nebo nepřímým clearingem provedeným přes způsobilou ústřední protistranu (QCCP);

iii)   OTC deriváty, u nichž je clearing prováděn členem clearingového systému, kde jsou transakce předmětem povinnosti clearingu v souladu s ustanovením článku 4 nařízení (EU) č. 648/2012 nebo srovnatelným požadavkem provést clearing předmětného kontraktu v třetí zemi, nebo kde jsou splněny následující podmínky:

aa. pozice a aktiva dotčeného investičního podniku, které souvisejí s uvedenými transakcemi, jsou na úrovni člena clearingového systému i ústřední protistrany rozlišovány a odděleny od pozic a aktiv člena clearingového systému a dalších zákazníků tohoto člena clearingového systému, a v důsledku tohoto rozlišení a oddělení jsou tyto pozice a aktiva odolné vůči úpadku v případě selhání nebo platební neschopnosti člena clearingového systému nebo jednoho nebo více jeho dalších zákazníků;

bb. právní a správní předpisy a smluvní ujednání, jež se týkají dotčeného člena clearingového systému nebo jej zavazují, usnadňují převod pozic zákazníka souvisejících s uvedenými smlouvami a transakcemi, jakož i odpovídajícího kolaterálu k jinému členovi clearingového systému v rámci příslušného období krytí rizika marží, pokud dojde k selhání nebo platební neschopnosti původního člena clearingového systému;

cc. investiční podnik získal nezávislé, písemné a právně odůvodněné stanovisko, které dospělo k závěru, že v případě právního sporu investiční podnik neponese žádné ztráty svého člena clearingového systému nebo některého ze zákazníků svého člena clearingového systému.

iv)   deriváty obchodované na burze;

v)  deriváty držené pro zajištění pozice podniku, které pocházejí z činnosti investičního portfolia;

b)  transakce s delší dobou vypořádání;

c)  repo obchody;

d)  půjčky či výpůjčky cenných papírů nebo komodit;

e)  maržové obchody.

2.  Odchylně od tohoto oddílu smí investiční podnik počítat svůj kapitálový požadavek pro transakce uvedené v odstavce 1 využitím jedné z metod stanovených v [oddíle 3, 4 nebo 5 hlavy II části 3 nařízení (EU) č. 575/2013] a musí o tomto neprodleně zpravit příslušný orgán.

Článek 26Výpočet K-TCD

Pro účely K-TCD se kapitálový požadavek stanoví dle následujícího vzorce:

Kapitálový požadavek = Hodnota expozice * RF

přičemž RF je rizikový faktor definovaný dle typu protistrany dle tabulky 2.

Tabulka 2

Typ protistrany

 

Rizikový faktor

Úvěrové instituce a investiční podniky

1,6 %

Ostatní protistrany

8 %

Článek 27Výpočet hodnoty expozice

Výpočet hodnoty expozice je prováděn v souladu s následujícím vzorcem:

Hodnota expozice = Max (0; RC + PFE - C)

kde:

RC = reprodukční náklady stanovené v souladu s článkem 28.

PFE = potenciální budoucí expozice stanovená v článku 29 a 

C = kolaterál stanovený v článku 30.

Reprodukční náklady (RC) a kolaterál (C) se aplikují na transakce uvedené v článku 25.

Potenciální budoucí expozice (PFE) se týká pouze derivátových smluv a transakcí s delší dobou vypořádání.

Článek 28Reprodukční náklady (RC)

Reprodukční náklady uvedené v článku 27 se stanoví následovně:

a)  pro derivátové smlouvy se RC stanoví jako současná tržní hodnota (CMV);

b)  u transakcí s delší dobou vypořádání se RC stanoví jako částka vypořádání;

c)  u repo obchodů a půjček či výpůjček cenných papírů nebo komodit se RC stanoví jako čistá hodnota vypůjčené a obdržené hotovosti.

Článek 29Potenciální budoucí expozice

1.  Potenciální budoucí expozice (PFE) uvedená v článku 28 se vypočítá pro každou derivátovou transakci a transakci s delší dobou vypořádání jako součin:

a)  pomyslné hodnoty transakce (EN) stanovené dle odstavců 2 až 6 tohoto článku;

b)  dohledového koeficientu stanoveného dle odstavce 7 tohoto článku a

c)  faktoru splatnosti (MF) stanoveného dle odstavce 8 tohoto článku.

2.  Efektivní pomyslná částka (EN) je součinem pomyslné částky vypočítané dle odstavce 3 tohoto článku, jejího trvání pro úrokovou sazbu a úvěrových derivátových smluv vypočítaných dle ustanovení odstavce 4 tohoto článku, a její delty pro opční smlouvy vypočítané dle odstavce 6 tohoto článku.

3.  Pomyslná hodnota, pokud není jasně uvedena a zafixována do doby splatnosti, je stanovena následovně:

a)  u měnových derivátů je pomyslná částka definována jako pomyslná hodnota části cizí měny ve smlouvě, konvertované na domácí měnu. Pokud obě části měnového derivátu jsou denominovány v měnách jiných, než je měna domácí, je pomyslná hodnota každé části konvertována do domácí měny a část s větší hodnotou v domácí měně je pomyslná hodnota;

b)  u akciových a komoditních derivátů a emisních povolenek a derivátů emisních povolenek je pomyslná hodnota stanovena jako součin současné (budoucí) ceny jedné podílové jednotky a celkového počtu jednotek v rámci obchodu;

c)  u transakcí s mnohonásobným vyplácením, které je podmíněno stavem, včetně digitálních opcí nebo forwardových dluhopisů s kupóny (TRF), vypočítá investiční podnik pomyslnou hodnotu pro každý stav a použije nejvyšší výslednou kalkulaci;

d)  pokud je pomyslná hodnota vzorcem tržních hodnot, musí investiční podnik pro stanovení pomyslné tržní částky zadat současnou tržní hodnotu;

e)  pro swapy s variabilní hodnotou jistiny, jakými jsou například amortizační swapy nebo swapy s nárůstem pomyslné hodnoty jistiny postupem času, musí investiční podniky jako pomyslnou hodnotu obchodu použít pomyslný průměr po zbývající dobu swapu;

f)  swapy využívající pákového efektu musí být převedeny na pomyslnou hodnotu ekvivalentu swapu bez tohoto efektu tak, aby po vynásobení swapu koeficientem byla výsledná pomyslná hodnota vynásobena koeficientem úrokové sazby pro stanovení pomyslné hodnoty;

g)  u derivátových smluv s mnohonásobnou výměnou jistiny musí být pro stanovení pomyslné hodnoty tato pomyslná hodnota vynásobena počtem výměn jistiny derivátové smlouvy.

4.  Pomyslná hodnota úrokové sazby a úvěrového derivátu pro časové období do splatnosti (v letech) těchto smluv musí být nastavena v závislosti na trvání dle následujícího vzorce:

Trvání = (1 – exp (-0,05 * doba do splatnosti)) / 0,05;

5.  Splatnost smlouvy je nejpozdější datum, ke kterému smlouva může být ještě uskutečněna.

Pokud jsou deriváty vztaženy na jinou úrokovou sazbu úvěrového nástroje, doba se určuje na základě podkladového nástroje.

U opcí je splatnost poslední smluvní datum realizace, jaké je uvedeno ve smlouvě.

U derivátových smluv, které jsou strukturovány tak, že jakákoliv nesplacená expozice je vypořádána, jsou termíny stanoveny znovu tak, že reálná hodnota smlouvy je nula, zbývající splatnost je rovna době do příštího data stanovení termínů.

6.  Deltu opcí a swapcí si mohou investiční podniky počítat samy za použití vhodného modelu. Tento model musí odhadnout převodní poměr hodnoty opce s ohledem na malé změny na trhu podkladového nástroje. U jiných transakcí než opcí a swapcí je delta 1 u „dlouhé pozice“ a -1 u „krátké pozice“.

7.  Koeficient pro účely dohledu (SF) pro každou kategorii aktiv je stanoven na základě následující tabulky:

Tabulka 3

Kategorie aktiv

 

Koeficient pro účely dohledu

Úroková sazba

0,5 %

Částky v cizích měnách

4 %

Úvěry

1 %

Akcie na jedno jméno

32 %

Akciový index

20 %

Komodity a emisní povolenky;

18 %

8.  Faktor splatnosti (MF) pro každou transakci se určí podle následujícího vzorce:

        MF = (min (M; 1 rok) / 1 rok)^0,5

U nemaržových obchodů by splatnost měla být jeden rok, nebo, pokud je kratší, zbývající splatnost derivátové smlouvy, jak je stanoveno v druhém pododstavci odstavce 5, ale ne méně než deset pracovních dnů.

U maržových obchodů je splatností (M) doba krytí rizika marží. Minimální doba krytí rizika marží by měla být přinejmenším deset pracovních dnů u derivátových transakcí bez centrálního clearingu, které podléhají dohodám o denní aktualizaci marží, a pět pracovních dnů u transakcí s centrálním clearingem, s výhradou dohod o denní aktualizaci marží.

Článek 30Kolaterál

1.  Veškerý nepeněžní kolaterál složený a obdržený investičním podnikem v případě dvoustranných transakcí i v případě transakcí s centrálním clearingem uvedených v článku 23, podléhá srážkám dle následující tabulky:

Tabulka 4

Kategorie aktiv

Srážka u repo obchodů

Srážka u ostatních transakcí

 

Dluhové cenné papíry vydané ústředními vládami nebo centrálními bankami

≤ 1 rok

0,707 %

1 %

> 1 rok ≤ 5 let

2,121 %

3 %

> 5 let

4,243 %

6 %

Dluhové cenné papíry vydané jinými subjekty

≤ 1 rok

1,414 %

2 %

> 1 rok ≤ 5 let

4,243 %

6 %

> 5 let

8,485 %

12 %

Sekuritizační pozice

≤ 1 rok

2,828 %

4 %

> 1 rok ≤ 5 let

8,485 %

12 %

> 5 let

16,970 %

24 %

Kótované akcie a konvertibilní cenné papíry

14,143 %

20 %

Zlato

10,607 %

15 %

Hotovost

0 %

0 %

Pro potřeby tabulky 4 sekuritizační pozice nezahrnují resekuritizační pozice.

2.  Hodnota nehotovostního kolaterálu poskytnutého investičním podnikem jeho protistraně musí být zvýšena a hodnota nepeněžního kolaterálu obdrženého investičním podnikem od jeho protistrany by měla být snížena dle tabulky 4.

3.  V případě měnového nesouladu mezi transakcí a poskytnutého nebo obdrženého kolaterálu je třeba provést dodatečnou srážku pro nesoulad o 8 %.

Článek 31Započtení

Pro účely tohoto oddílu může investiční podnik nahlížet na dokonale odpovídající smlouvy zahrnuté v dohodě o započtení, jako kdyby byly jednou smlouvou s pomyslnou jistinou rovnou čistým příjmům, může započítat další transakce při dodržení novace, na základě které se automaticky slučují veškeré závazky mezi investičním podnikem a jeho protistranou takovým způsobem, že novace jednou čistou částkou právně nahrazuje předchozí hrubé závazky a jiných transakcí, pokud investiční podnik přesvědčil příslušný orgán, že byly splněny následující podmínky:

a)  smlouva o započtení s protistranou nebo jiná dohoda, která vytváří jediný právní závazek pokrývající všechny zahrnuté transakce tak, že by investiční podnik měl buďto nárok na výplatu, nebo povinnost uhrazení pouze pro čistého součtu kladných a záporných hodnot zahrnutých jednotlivých transakcí oceněných podle tržní hodnoty v případě, že protistrana nesplní závazek pro některý z následujících důvodů:

i)  selhání;

ii)  úpadek;

iii)  likvidace;

iv)  podobné okolnosti.

b)  smlouva o započtení nesmí obsahovat žádné ustanovení, které by v případě selhání některé protistrany umožnilo té protistraně, u které nedošlo k selhání, provádět pouze částečné nebo žádné platby do konkursní podstaty protistrany v selhání, a to i v případech, kdy je strana v selhání čistým věřitelem:

c)  investiční podnik si opatřil nezávislé, písemné a odůvodněné právní stanovisko, že v případě právního napadení dohody o započtení by pohledávky a závazky byly rovnocenné s hodnotami uvedenými v písmenu a) v následujícím právním režimu:

–  práva jurisdikce, do níž má protistrana sídlo;

–  v případě zapojení zahraniční pobočky protistrany práva jurisdikce, ve které se tato pobočka nachází;

–  práva, které je rozhodné pro danou transakci dle smlouvy o započtení; nebo

–  práva, kterým se řídí smlouvy nebo dohody potřebné k provedení dohody o započtení.

Oddíl IIDenní obchodní tok

Článek 32Oceňování DTF pro účely výpočtu K-DTF

1.  DTF pro účely výpočtu K-DTF je klouzavý průměr hodnoty celkového denního obchodního toku, oceněný vždy na konci každého pracovního dne za předchozích 15 kalendářních měsíců s výjimkou 3 posledních kalendářních měsíců.

DTF je průměrem nebo prostým aritmetickým průměrem denních ocenění za zbývajících 12 kalendářních měsíců.

K-DTF se vypočítá během prvních 14 dní každého roku.

2.  DTF se měří jako součet absolutní hodnoty nákupů a absolutní hodnota prodejů pro hotovostní obchodování i pro deriváty v souladu s následujícím:

a)  pro hotovostní obchodování je touto hodnotou částka zaplacená nebo obdržená u každé obchodní transakce.

b)  u derivátů je touho hodnotou pomyslná částka smlouvy.

3.  DTF neobsahuje transakce provedené investičním podnikem provádějícím služby správy portfolia na účet subjektů kolektivního investování.

DTF zahrnuje transakce, které investiční podnik provedl svým jménem na svůj účet nebo na účet zákazníka.

4.  Pokud je investiční podnik v provozu méně než 15 měsíců, může pro výpočet K-DTF použít obchodní plány při kumulativním splnění následujících požadavků:

a)  historická data jsou použita ihned, jakmile jsou k dispozici;

b)  obchodní plány investičního podniku předložené na základě článku 7 směrnice 2014/65/EU byly příslušným orgánem kladně posouzeny.

KAPITOLA 4a

Článek 32aObezřetnostní zacházení s aktivy vystavenými činnostem souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli

1. Orgán EBA po konzultaci s ESRB na základě dostupných údajů a zjištění odborné skupiny Komise na vysoké úrovni pro otázky udržitelného financování posoudí, zda je z obezřetnostního hlediska odůvodněné uplatňovat u aktiv vystavených činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli zvláštní obezřetnostní zacházení v podobě upravených faktorů K a upravených koeficientů K. Orgán EBA přezkoumá zejména tyto prvky:

a)  metodické postupy pro posuzování expozic tříd aktiv činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli;

b)  konkrétní rizikové profily aktiv vystavených činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli;

c)  rizika související s odpisy aktiv v důsledku změn právních předpisů, například v oblasti zmírnění změny klimatu;

d)  možné vlivy zvláštního obezřetnostního zacházení s aktivy vystavenými činnostem podstatně souvisejícím s environmentálními nebo sociálními cíli na finanční stabilitu.

2. EBA předloží zprávu o svých zjištěních Komisi, Evropskému parlamentu a Radě do [dvou let po vstupu tohoto nařízení v platnost].

3. Komise na základě zprávy uvedené v odstavci 2 případně předloží Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh.

ČTVRTÁ ČÁSTRIZIKO KONCENTRACE

Článek 33Povinnost monitorování

1.  Investiční podnik musí řádnými administrativními a účetními postupy a robustními mechanizmy vnitřních kontrol monitorovat a kontrolovat své riziko koncentrace v souladu s touto částí.

2.  Pro účely této části pojmy úvěrová instituce a investiční podnik zahrnují rovněž všechny soukromé nebo veřejné podniky včetně jejich poboček, které by, kdyby byly usazeny v Unii, byly úvěrovou institucí nebo investičním podnikem ve smyslu tohoto nařízení, a získaly povolení ve třetí zemi, která uplatňuje požadavky v oblasti obezřetnostního dohledu a regulace, jež jsou přinejmenším rovnocenné požadavkům uplatňovaným v Unii.

Článek 34Požadavky na podávání zpráv

Investiční podnik, jenž nesplňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1m musí příslušnému orgánu podávat přinejmenším jednou do roka zprávu o následujících úrovních rizika:

a)  úroveň rizika koncentrace spojeného se selháním protistran u expozic v obchodním portfoliu, a to u jednotlivé protistrany i agregovaně;

b)  úroveň rizika koncentrace vůči úvěrovým institucím, investičním podnikům a jiným subjektům, které mají v držení peníze zákazníka;

c)  úroveň rizika koncentrace vůči úvěrovým institucím, investičním podnikům a jiným subjektům, kde jsou uložené cenné papíry zákazníka;

d)  úroveň rizika koncentrace vůči úvěrovým institucím, kde má podnik uloženou vlastní hotovost; a

e)  úroveň rizika koncentrace z příjmů.

Článek 35Výpočet hodnoty expozice

1.  Investiční podnik, jenž nesplňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1, musí pro účely této části vypočítávat následující expozice:  

a)  expozice vůči individuálním zákazníkům, které vznikají v obchodním portfoliu, přičtením těchto expozic k čistým expozicím ve veškerých finančních nástrojích vydaných tímto individuálním zákazníkem.

Čistá expozice se vypočítá odpočtem upsaných pozic, které jsou upsané nebo za které spoluručí třetí strany na základě formální dohody, snížených o následující koeficienty:

Tabulka 5

pracovní den 0:

100 %

pracovní den 1:

90 %

pracovní dny 2 až 3:

75 %

pracovní den 4:

50 %

pracovní den 5:

25 %

po pracovním dnu 5:

0 %.

Investiční podnik zřídí systémy pro sledování a kontrolu svých upsaných expozic mezi dobou počátečního závazku a následujícím pracovním dnem s přihlédnutím k povaze rizik podstupovaných na předmětných trzích.

b)  expozice vůči ekonomicky propojeným skupinám zákazníků se vypočítají jako součet všech expozic vůči individuálním zákazníkům ve skupině a nahlíží se na ně jako na jednu expozici.

2.  Při výpočtu expozice vůči zákazníkovi nebo skupině ekonomicky propojených zákazníků musí investiční podnik učinit přiměřené kroky pro identifikaci podkladových aktiv v relevantních transakcích a protistranách podkladových expozic.

Článek 36Omezení rizik koncentrace

1.  Investiční podnik obchodující na svůj vlastní účet, ať pro sebe nebo jménem zákazníka, se nesmí vystavit expozici vůči individuálnímu zákazníkovi nebo ekonomicky propojené skupině zákazníků v hodnotě, jež přesahuje 25 % jeho regulatorního kapitálu, ledaže splní oznamovací povinnost stanovenou v článku 37 a kapitálový požadavek na K-CON dle ustanovení článku 38.

V případě, že tímto individuálním zákazníkem je úvěrová instituce nebo investiční podnik, nebo pokud je v rámci ekonomicky propojené skupiny zákazníků přítomna jedna nebo více úvěrových institucí nebo investičních podniků, nesmí tato hodnota přesáhnout 25 % regulatorního kapitálu investičního podniku vypočítaného v souladu s článkem 11 nebo, pokud je tato hodnota vyšší, 150 milionů EUR za předpokladu, že součet hodnoty expozice vůči všem ekonomicky propojeným zákazníkům, kteří nejsou úvěrovou institucí nebo investičním podnikem, nepřesáhne 25 % regulatorního kapitálu investičního podniku.

Pokud je hodnota 150 milionů EUR vyšší než 25 % regulatorního kapitálu investičního podniku, hodnota expozice nesmí přesáhnout 100 % regulatorního kapitálu investičního podniku.

2.  Limity stanovené v odstavci 1 mohou být překročeny za předpokladu splnění následujících podmínek:

a)  investiční podnik splňuje kapitálový požadavek na K-CON nad limit a při dodržení limitu stanoveného v paragrafu 1 a vypočítaného v souladu s článkem 38;

b)  pokud uplynulo 10 nebo méně dnů od překročení limitů, nepřevýší expozice vůči danému individuálnímu zákazníkovi nebo ekonomicky propojené skupině zákazníků v obchodním portfoliu 500 % regulatorního kapitálu investičního podniku;

c)  překročení limitů, která trvala déle než 10 dnů, nepřevyšují ve svém součtu 600 % regulatorního kapitálu investičního podniku.

Článek 37Oznamovací povinnost

1.  Pokud dojde k překročení limitů stanovených v čl. 36 odst. 1, investiční podnik neprodleně oznámí příslušným orgánům částku překročení, jméno dotyčného individuálního zákazníka a případně jméno ekonomicky propojené skupiny zákazníků.

2.  Příslušné orgány mohou investičnímu podniku udělit omezenou lhůtu pro splnění limitu uvedeného v čl. 36 odst. 1.

V případě, kdy se použije částka 150 milionů EUR uvedená v čl. 36 odst. 1, mohou příslušné orgány povolit překročení 100% limitu u regulatorního kapitálu investičního podniku.

Článek 28Výpočet K-CON

1.  Pro účely výpočtu K-CON je překročením uvedeným v čl. 36 odst. 2 expozice vůči danému individuálnímu zákazníkovi nebo skupině ekonomicky propojených zákazníků vznikající v obchodním portfoliu.

2.  Pokud překročení netrvá déle než 10 dnů, činí kapitálový požadavek na K-CON 200 % požadavků uvedených v odstavci 1.

3.  Po uplynutí 10 dnů od data, k němuž překročení vzniklo, zanese se překročení do příslušné řádky ve sloupci 1 tabulky č. 6.

4.  Kapitálový požadavek na K-CON je součinem překročení vynásobeného odpovídajícím koeficientem ve sloupci 2 tabulky č. 6.

Tabulka 6

Sloupec 1:

Překročení limitů

(na základě procentního podílu regulatorního kapitálu)

Sloupec 2:

Koeficienty

Nejvýše 40 %

200 %

Od 40 do 60 %

300 %

Od 60 % do 80 %

400 %

Od 80 % do 100 %

500 %

Od 100 % do 250 %

600 %

Nad 250 %

900 %

5.  Pro zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení a pro zohlednění vývoje na finančních trzích je Komise zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 54 za účelem stanovení metody oceňování koeficientu K dle tohoto článku.

Článek 39Postupy pro zabránění investičním podnikům v obcházení kapitálového požadavku na K-CON.

1.  Investiční podnik nesmí dočasně převést expozice přesahující limit stanovený v čl. 36 odst. 1 na jinou společnost bez ohledu na to, zda v rámci skupiny, či nikoliv, nebo provedením fiktivních transakcí pro uzavření expozice ve lhůtě 10 dnů stanovené v článku 38 a vytvořením expozice nové.

2.  Investiční podnik musí udržovat systémy, které zajistí, aby jakýkoliv převod uvedený v odstavci 1 byl neprodleně ohlášen příslušným orgánům.

Článek 40Vyloučení expozic

1.  Z požadavků uvedených v čl. 38 odst. 1 jsou vyloučeny následující expozice:

a)  expozice nevyplývající v obchodním portfoliu;

b)  expozice, které jsou zcela odečteny od kapitálu investičního podniku;

c)  určité expozice vzniklé při řádném vypořádání platebních služeb, transakcí v cizí měně, transakcí s cennými papíry a provizí z převodu peněz;

d)  položky aktiv představující nárok vůči ústředním vládám:

i)  expozice vůči ústředním vládám, centrálním bankám, subjektům veřejného sektoru, mezinárodním organizacím a multilaterálním rozvojovým bankám (MDB) a expozice zaručené těmito subjekty nebo jim přiřaditelné;

ii)  expozice vůči ústředním vládám nebo centrálním bankám jiné než uvedené v písmenu i), které jsou denominované a případně financovány v národní měně dlužníka;

iii)  expozice vůči regionálním vládním institucím a orgánům místní samosprávy států Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo jimi zaručené.

e)  expozice a příspěvky do fondu pro riziko selhání ústředním protistranám.

2.  Příslušné orgány mohou zčásti nebo zcela vyjmout následující expozice z působnosti čl. 38 odst. 1:

a)  kryté dluhopisy;

b)  expozice vůči regionálním vládním institucím a orgánům místní samosprávy států EHP nebo jimi zaručené;

c)  požadavky na likviditu drženou ve vládních cenných papírech za předpokladu, že jsou dle uvážení příslušného orgánu posouzeny jako investiční stupeň;

d)  expozice vůči uznaným burzám ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 72 nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 41Výjimka pro obchodníky s komoditami a emisními povolenkami

1.  Ustanovení v této části se nepoužijí na obchodníky s komoditami a emisními povolenkami, pokud jsou splněny veškeré následující podmínky pro transakce uvnitř skupiny:

a)  druhá protistrana je nefinanční protistranou;

b)  obě protistrany jsou zahrnuty do stejné konsolidace;

c)  obě protistrany podléhají vhodným centralizovaným postupům pro hodnocení, oceňování a kontrolu rizik;

d)  transakce může být posouzena jako snižující riziko přímo související s obchodní aktivitou nebo korporátním financováním nefinanční protistrany nebo uvedené skupiny.

2.  Pro účely tohoto článku jsou protistrany pokládány za zahrnuté do stejné konsolidace při splnění jedné z následujících podmínek:

a)  protistrana je zahrnuta v konsolidaci v souladu s článkem 22 směrnice 2013/34/EU;

b)  protistrany jsou zahrnuty do konsolidace v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1606/2002;

c)  ve vztahu ke skupině, jejíž mateřský podnik má ústředí ve třetí zemi, jsou smluvní strany zahrnuty do konsolidace v souladu s obecně přijatými účetními zásadami třetí země stanovenými jakožto rovnocenné vůči IFSR v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1569/2007 nebo vůči účetním zásadám třetí země, jejichž užití je povoleno podle článku 4 uvedeného nařízení.

3.  Investiční podnik uvědomí příslušný orgán před užitím výjimky podle odstavce 1.

Příslušný orgán povolí užití výjimky pouze v případě, že jsou splněny veškeré podmínky stanovené v odstavci 1.

PÁTÁ ČÁSTLIKVIDITA

Článek 42Požadavek na likviditu

1.  Investiční podnik musí mít v držení likvidní aktiva ve výši odpovídající přinejmenším třetině fixních režijních nákladů vypočítaných v souladu s čl. 13 odst. 1.

Pro účely prvního pododstavce se za likvidní aktiva považují některá z těchto:

a)  aktiva uvedená v článcích 10 až 13 a v článku 15 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61;

b)  nezatížená hotovost;

ba)  nezatížené krátkodobé vklady u úvěrové instituce poskytující investičnímu podniku pohotový přístup k likviditě;

bb)  akcie, cenné papíry nahrazující jiné cenné papíry, fondy obchodované v obchodním systému, certifikáty a jiné podobné finanční nástroje, pro které existuje likvidní trh ve smyslu článku 14 nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, které jsou předmětem 50% srážky.

bc)  jiné finanční nástroje, pro které existuje likvidní trh ve smyslu článku 14 nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, které jsou předmětem 50% srážky.

2.  Pro účely odstavce 1 může investiční podnik, který splní podmínky uvedené v čl. 12 odst. 1, do likvidních aktiv zahrnout také pohledávky z obchodního styku a pohledávky za poplatky a provize splatné do 30 dnů, pakliže tyto pohledávky splňují následující podmínky:

a)  tvoří maximálně třetinu minimálních požadavků na likviditu dle odstavce 1;

b)  nemají být počítány do žádných dalších požadavků na likviditu požadovaných příslušným orgánem s ohledem na rizika specifická pro daný podnik v souladu s čl. 36 odst. 2 písm. k) směrnice (EU) ----/--[IFD];

c)  jsou předmětem 50% srážky.

Článek 43Dočasné snížení požadavku na likviditu

1.  Investiční podnik smí ve výjimečných případech snížit částku likvidních aktiv, která má v držení. Pokud k takovémuto snížení dojde, informuje investiční podnik neprodleně příslušný orgán.

2.  Dodržování požadavku na likviditu stanoveného v čl. 42 odst. 1 musí být obnoveno do 30 dnů od počátečního snížení.

2a.  Orgán EBA po konzultaci s orgánem ESMA vydá pokyny, v nichž upřesní, co představuje výjimečné okolnosti pro účely odstavce 1.

Článek 44Zákaznické záruky

Investiční podnik musí zvýšit svá likvidní aktiva o 1,6 % z celkové částky záruk poskytnutých zákazníkům.

ŠESTÁ ČÁST

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ INVESTIČNÍMI PODNIKY

Článek 45Oblast působnosti

1.  Investiční podnik, jenž nesplňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1, zveřejní informace stanovené v této části ve stejný den, kdy uveřejňuje svoji roční účetní uzávěrku.

2.  Investiční podnik, jenž splňuje podmínky stanovené v čl. 12 odst. 1 a který vydává nástroje vedlejšího kapitálu tier 1, zveřejní informace dle ustanovení článku 46, 48, 49 a 50 ve stejný den, kdy uveřejňuje svoji roční účetní uzávěrku.

3.  Investiční podnik zveřejní informace dle ustanovení článků 47 a 51, pokud splňuje požadavky stanovené v článku 23 směrnice (EU) ----/--[IFD].

Investiční podnik, který splňuje požadavky uvedené v článku 23 směrnice (EU) ----/--[IFD], zveřejňuje informace od rozpočtového roku, který následuje po roku, ve kterém bylo provedeno posouzení uvedené v čl. 23 odst. 1 směrnice (EU) ----/--[IFD].

4.  Investiční podnik si může zvolit vhodný nosič a umístění pro efektivní splnění požadavků na zveřejnění informací dle odstavců 1 a 2. Pokud je to možné, jsou veškeré informace zveřejněny prostřednictvím jednoho nosiče nebo na jednom místě. Pokud jsou totožné nebo podobné informace zveřejněny na dvou nebo více nosičích, je odkaz na obdobné informace na ostatních nosičích začleněn do každého z nosičů.

Článek 46Cíle a zásady pro řízení rizik

Investiční podnik musí zveřejnit cíle a zásady řízení rizik pro každou samostatnou kategorii rizik v částech tři až pět v souladu s článkem 45, včetně strategií a procesů pro řízení těchto rizik a prohlášení o rizicích schváleného vedoucím orgánem, které stručně popisuje celkový rizikový profil investičního podniku, který je spojen s obchodní strategií.

Článek 47Správa a řízení

Investiční podnik musí zveřejnit následující informace týkající se opatření pro interní správu a řízení dle článku 45:

a)  počet míst v řídících orgánech zastávaných členy vedoucího orgánu;

b)  politiku rozmanitosti s ohledem na výběr členů vedoucího orgánu, jeho cíle a příslušné specifické cíle stanovené v uvedené politice, a míru, v jaké bylo těchto obecných a specifických cílů dosaženo;

c)  zda investiční podnik zřídil zvláštní výbor pro rizika a kolikrát ročně tento výbor zasedal.

Článek 48Kapitál

1.  Investiční podnik musí zveřejnit následující informace týkající se kapitálu dle článku 45:

a)  plné sesouhlasení položek kmenového kapitálu tier 1, vedlejších položek tier 1, položek kapitálu tier 2 a použitelných filtrů a odpočtů užitých na kapitál investičního podniku a rozvahy v auditované účetní závěrce investičního podniku;

b)  popis hlavních znaků nástrojů kmenového kapitálu tier 1 a vedlejšího kapitálu tier 1 a nástrojů kapitálu tier 2 vydaných investičním podnikem;

c)  podmínky všech nástrojů kmenového kapitálu tier 1, vedlejšího kapitálu tier 1 a nástrojů kapitálu tier 2 v plném znění;

d)  zvlášť zveřejněnou povahu a výše užitých obezřetnostních filtrů a odpočtů, jakož i neodečtené položky ve vztahu ke kapitálu;

e)  popis všech omezení uplatněných na výpočet kapitálu v souladu s tímto nařízením, a nástrojů, obezřetnostních filtrů a odpočtů, na které se tato omezení použijí;

2.  Orgán EBA v konzultaci s orgánem ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro stanovení jednotných šablon pro zpřístupňování informací podle odst. 1 písm. a), b), d) a e).

Orgán EBA předloží tyto návrhy prováděcích technických norem Komisi do [devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 49Kapitálové požadavky

Investiční podnik musí v souladu s ustanovením článku 45 zveřejnit následující informace týkající se dodržování požadavků stanovených v čl. 11 odst. 1 a článku 22 směrnice (EU) ----/--[IFD]:

a)  shrnutí přístupu investičního podniku k hodnocení přiměřenosti jeho vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k současným a budoucím činnostem;

b)  na vyžádání daného příslušného orgánu výsledek interního postupu investičního podniku pro hodnocení kapitálové přiměřenosti včetně složení vedlejšího kapitálu na základě procesu kontroly orgánem dohledu uvedeném v čl. 36 odst. 2 písm. a) směrnice (EU) ----/--[IFD];

c)  kapitálové požadavky vypočítané samostatně v souladu s koeficientem K použitelným pro investiční podnik dle článku 15 a v souhrnné formě v závislosti na součtu příslušných koeficientů K;

d)  požadavek na fixní režijní náklady stanovený v souladu s článkem 13.

Článek 50Zveřejňování informací o návratnosti aktiv

Investiční podnik musí ve své výroční zprávě zveřejnit návratnost aktiv vypočtenou jako čistý zisk vydělený svou bilanční sumou v souladu s ustanovením článku 45.

Článek 51Zásady a postupy odměňování

Investiční podnik musí v souladu s ustanovením článku 45 zveřejnit následující informace týkající se jeho zásad a postupů pro odměňování, včetně aspektů genderové neutrality,těch kategorií zaměstnanců, jejichž profesní aktivity mají závažný dopad na rizikový profil investičního podniku:

a)  nejdůležitější charakteristiku struktury systému odměňování včetně úrovně pohyblivých složek a kritérií pro jejich udělování, politiku výplaty nástrojů, postup pro odložení splatnosti, kritéria pro nabytí práv na vyplácení;

b)  poměry mezi stálou a pohyblivou složkou odměny stanovené podle čl. 28 odst. 2 směrnice (EU) ----/--[IFD];

c)  souhrnné kvantitativní informace o odměnách rozdělené na vrcholové vedení a na pracovníky, jejichž činnost má podstatný dopad na rizikový profil investičního podniku, s uvedením:

i) částek odměn udělených v příslušném účetním období rozdělených na fixní odměny včetně popisu fixních složek a pohyblivé odměny a počtu příjemců;

ii) částek a forem udělených pohyblivých složek odměn, rozdělených na hotovost, podíly, nástroje vázané na akcie a další složky zvlášť pro část vyplacenou předem a odloženou část;

iii) částek odložených odměn udělených za předchozí sledované období, rozdělených na částku splatnou na základě nabytí práva v účetním období a částku splatnou na základě nabytí práva v následujících obdobích:

a) částky odložené odměny udělené na základě nabytí práva v účetním období, která byla snížena z důvodu úprav zohledněním výsledků;

b) zaručených pohyblivých složek odměny udělených během účetního období a počtu příjemců těchto odměn;

c) odstupného přiznaného za minulá období a vyplaceného v průběhu účetního období;

d) částek přiznaného odstupného v průběhu účetního období, které byly rozděleny na platby předem a platby odložené, počtu příjemců těchto plateb a nejvyšší částky, která byla vyplacena jednotlivci;

▌ ▌ (f)  informace, zda investiční podnik využívá odchylku stanovenou v čl. 30 odst. 4 směrnice (EU) ----/--[IFD].

Pro účely písmene f) musí investiční podniky využívající odchylku uvést, zda uvedená odchylka byla udělena na základě písmene a), nebo písmene b) čl. 30 odst. 4 směrnice (EU) ----/--[IFD], nebo na základě obou. Podniky musí rovněž uvést, pro kterou ze zásad odměňování odchylku/odchylky uplatňují, počet zaměstnanců využívajících této odchylky/těchto odchylek a jejich celkové odměny v členění na pevnou a pohyblivou složku.

Tímto článkem nejsou dotčena ustanovení nařízení (EU) 2016/679.

Článek 51aInvestiční politika

1.  Investiční podnik musí v souladu s článkem 45 zveřejnit následující informace o své investiční politice:

a)  míru účasti pro všechny přímé a nepřímé podíly, v nichž skutečné vlastnictví přesahuje 5 % jakékoliv třídy majetkových cenných papírů s hlasovacími právy, rozčleněnou podle členských států a odvětví;

b)  úplné údaje o hlasování na schůzích akcionářů, zejména procentní podíl schválených návrhů předložených vedením subjektů držených v souladu s písmenem a);

c)   využívání služeb zmocněných poradců;

d)  pokyny k hlasování o subjektech držených v souladu s písmenem a).

  Povinnost zveřejnit informace uvedené v písmenu b) se neuplatní, pokud podle smluvních ujednání se všemi akcionáři, které na schůzi akcionářů zastupuje investiční podnik, nemá investiční podnik právo hlasovat jejich jménem, s výjimkou případů, kdy mu akcionáři po obdržení programu schůze udělí jednoznačné pokyny k hlasování.

2.  Odstavec 1 se nepoužije na investiční podniky, které splňují kritéria uvedená v čl. 30 odst. 4 směrnice (EU) ----/--[IFD]/.

3.  Orgán EBA po konzultaci s orgánem ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem za účelem upřesnění šablon pro zveřejnění informací podle odstavce 1. Aby se zabránilo rozporům v uplatňování tohoto nařízení a směrnice (EU) 2017/828, orgán EBA při práci na těchto technických standardech zohlední článek 3g uvedené směrnice.

  Orgán EBA předloží návrh prováděcích technických norem Komisi do ... [devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

  Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 51bRizika spojená s environmentálními, sociálními a správními hledisky

Počínaje ... [3 roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] musí investiční podniky, které nesplňují kritéria uvedená v čl. 30 odst. 4 směrnice (EU) ----/--[IFD], zveřejňovat informace o rizicích spojených s environmentálními, sociálními a správními hledisky, fyzických rizicích a rizicích přechodu, jak jsou vymezena ve zprávě uvedené v [článku 32a (novém) směrnice (EU) ----/--[IFD] a čl. 98 odst. 7c směrnice 2013/36/EU.

Pro účely prvního pododstavce se informace v prvním roce zveřejní jednou a počínaje druhým rokem dvakrát ročně.

ČÁST SEDMÁ

HLÁŠENÍ INVESTIČNÍCH PODNIKŮ

Článek 52Požadavky na podávání zpráv

1.  Investiční podnik předkládá příslušným orgánům výroční zprávu se všemi následujícími informacemi:

a)  výše a složení kapitálu;

b)  kapitálové požadavky;

c)  výpočty kapitálových požadavků;

d)  úroveň činností ve vztahu k podmínkách dle ustanovení čl. 12 odst. 1, včetně rozvahy a příjmů v členění podle investiční služby a podle použitelného koeficientu K;

e)  riziko koncentrace;

f)  požadavky na likviditu.

2.  Odchylně od odstavce 1 nemusí investiční podnik, který splní podmínky uvedené v čl. 12 odst. 1, podávat zprávu o informacích dle písmen e) a f).

2a.  Na žádost příslušného orgánu podá investiční podnik tomuto orgánu zprávu o celkové odměně každého člena svého vedoucího orgánu nebo vrcholného vedení.

3.  Orgán EBA v konzultaci s orgánem ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem pro upřesnění formátů, termínů podávání zpráv, definic a aplikovaných IT řešení pro podávání zpráv uvedených v odstavci 1, které zohlední rozdíly v rozčlenění informací předkládaných investičními podniky, které splňují podmínky čl. 12 odst. 1.

Orgán EBA vypracuje prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci do [devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v tomto odstavci v souladu s ustanovením článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010.

Článek 53Požadavky na podávání zpráv investičních podniků provádějících činnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013

1.  Investiční podniky, které nesplňují podmínky čl. 12 odst. 1 a které provádějí některou z činností uvedených v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, musí měsíčně ověřovat výši svých celkových aktiv a čtvrtletně podávat zprávy o uvedených informacích příslušnému orgánu a orgánu EBA.

2.  Pokud je investiční podnik uvedený v odstavci 1 součástí skupiny, ve které jeden nebo více podniků je investičním podnikem provádějícím některou z činností uvedených v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) 575/2013, musí takovéto investiční podniky měsíčně ověřovat velikost svých celkových aktiv a informovat se navzájem. Tyto investiční podniky musí poté čtvrtletně hlásit svá kombinovaná celková aktiva příslušným orgánům a orgánu EBA.

3.  Pokud průměr celkových měsíčních aktiv investičního podniku uvedených v odstavci 1 a 2 dosáhne kteréhokoliv ze prahových hodnot uvedených v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013, počítáno za období dvanácti po sobě následujících měsíců, orgán EBA toto oznámí příslušnému investičnímu podniku a orgánům příslušným pro udělování povolení v souladu s článkem [8a] směrnice 2013/36/EU.

4.  Orgán EBA v konzultaci s orgánem ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem pro další upřesnění povinnosti poskytnout informace relevantním příslušným orgánům uvedené v odstavci 1 a 2 pro umožnění efektivního dohledu nad prahovými hodnotami stanovenými v odst. 1 písm. a) a b) čl. [8a] směrnice 2013/36/EU.

Orgán EBA předloží tyto návrhy technických norem Komisi do [1. ledna 2019].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v tomto odstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1093/2010.

OSMÁ ČÁSTAKTY

V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ AKTY

Článek 54Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2, čl. 12 odst. 5, čl. 15 odst. 5 a čl. 38 odst. 5 se Komisi svěřují na dobu neurčitou od [data vstupu tohoto nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 2 a č. 15 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2 a čl. 15 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Článek 55Prováděcí akty

Upřesnění šablon pro zveřejnění předepsaných v čl. 48 odst. 2 a formátů, termínů pro podávání zpráv, definic a IT řešení pro podávání zpráv stanovených čl. 52 odst. 2, bude přijato jako prováděcí opatření společně s přezkumným postupem uvedeným v čl. 56 odst. 2.

Článek 56Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Evropský bankovní výbor zřízený rozhodnutím Komise 2004/10/ES[15]. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011[16].

2.  Kde je odkaz na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

DEVÁTÁ ČÁSTPŘECHODNÁ USTANOVENÍ, PODÁVÁNÍ ZPRÁV, PŘEZKUMY A ZMĚNY

HLAVA IPŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 57Přechodná ustanovení

1.  Články 42 až 44 a 45 až 51 se vztahují na obchodníky s komoditami a s emisními povolenkami od [pěti let od data použitelnosti tohoto nařízení].

2.  Až do pěti let od data použitelnosti tohoto nařízení nebo, pokud nastane dříve, od data použitelnosti ustanovení uvedených v čl. 22 odst. 1 písm. b) a c) podle [kapitoly 1 písm. a) a kapitoly 1 písm. b) hlavy IV třetí části nařízení (EU) č. 575/2013 v souladu s čl. 1 odst. 84 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, kapitálové požadavky a požadavky na způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na zveřejňování informací a podávání zpráv, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012] používá investiční podnik požadavky stanovené v hlavě IV části třetí nařízení (EU) č. 575/2013.

3.  Odchylně od článku 11 mohou investiční podniky omezit své kapitálové požadavky na dobu pěti let od [data použitelnosti tohoto nařízení], a to takto:

a)  dvojnásobkem relevantního kapitálového požadavku podle kapitoly 1 hlavy 1 části třetí nařízení (EU) č. 575/2013, pokud by nadále spadaly pod působnost uvedeného nařízení;

b)  dvojnásobkem platného požadavku na fixní režijní náklady stanoveného v článku 13 tohoto nařízení, pokud investiční podnik neexistoval k nebo před [datem použitelnosti tohoto nařízení];

c)  dvojnásobkem použitelného požadavku na počáteční kapitál stanoveného v hlavě IV směrnice 2013/36/EU k [datu použitelnosti tohoto nařízení] v případě, že podnik podléhal požadavku na počáteční kapitál teprve od uvedeného okamžiku.

Článek 58Odchylka pro podniky uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013

Investiční podniky, které ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost splňují podmínky čl. 4 odst. 1 bodu 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 a dosud nezískaly povolení jako úvěrové instituce v souladu s článkem 8 směrnice 2013/36/EU, nadále spadají do působnosti nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2013/36/EU.

HLAVA IIZPRÁVY A PŘEZKUM

Článek 59Ustanovení o přezkumu

1.  Do [3 let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] provede Komise přezkum následujících aspektůpředloží o tom zprávu, kterou případně doplní o legislativní návrh:

a)  podmínek, za jakých jsou investiční podniky považovány za malé a nepropojené podniky v souladu s článkem 12;

b)  metod pro ocenění koeficientů K v hlavě II části třetí a v článku 38;

c)  koeficientů v čl. 15 odst. 2;

d)  ustanovení v článcích 42 až 44;

e)  ustanovení v oddíle 1 kapitoly 4 hlavy II části třetí;

f)  uplatňování části třetí na obchodníky s komoditami a emisními povolenkami;

fa)  změny definice „úvěrové instituce“ v nařízení (EU) č. 575/2013 v důsledku čl. 60 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení a možných neúmyslných negativních důsledků;

fb)  ustanovení v článcích 46 a 47 nařízení (EU) č. 600/2014 a jejich souladu se soudržným rámcem pro rovnocennost finančních služeb;

fc)  prahů uvedených v čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení;

fd)  uplatňování norem základního přezkumu obchodního portfolia na investiční podniky;

fe)  metody měření hodnoty derivátu v čl. 32 odst. 2 písm. b) a čl. 20 odst. 2 písm. b) a vhodnosti zavedení alternativní metriky a/nebo kalibrace;

ff)  vhodnosti neuplatňovat omezení na podniky pomocných služeb podle definice v čl. 4 odst. 1 bodu 18) nařízení (EU) č. 575/2013;

fg)  nutnosti vytvořit nástroje makroobezřetnostního dohledu pro řešení zvláštních rizik, která mohou investiční podniky představovat pro finanční stabilitu.

2.  Do [3 let ode dne použitelnosti tohoto nařízení ▌] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě vyčerpávající zprávu o uplatňování tohoto nařízení.

HLAVA IIIZMĚNY

Článek 60Změna nařízení (EU) č. 575/2013

Nařízení (EU) č. 575/2013 se mění takto:

1.  V názvu se zrušují slova „a investiční podniky“.

2.  V článku 4 se odstavec 1 mění takto:

a)  Bod 1 se nahrazuje tímto:

„1) „úvěrovou institucí“ podnik, jehož činnost spočívá v některé z těchto činností:

a)  přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet;

b)  provádění některé z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, pokud platí jedna z těchto skutečností, avšak podnik není obchodníkem s komoditami a emisními povolenkami, subjektem kolektivního investování nebo pojišťovnou:   

i) celková hodnota aktiv podniku přesahuje 30 miliard EUR, nebo

ii) celková hodnota aktiv podniku nepřesahuje 30 miliard EUR a podnik je součástí skupiny, v níž celková hodnota aktiv všech podniků ve skupině, které vykonávají některou z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU a jejichž celková aktiva nepřesahují 30 miliard EUR, přesahuje 30 miliard EUR, nebo

iii) celková hodnota aktiv podniku nepřesahuje 30 miliard EUR a podnik je součástí skupiny, v níž celková hodnota aktiv všech podniků ve skupině, které vykonávají některou z činností uvedených v bodech 3 a 6 oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, přesahuje 30 miliard EUR, pakliže tak rozhodnou orgány dohledu, které odpovídají za povolení podle článku 8a směrnice 2013/36/EU, a orgán dohledu na konsolidovaném základě v konzultaci s kolegiem dohledu v zájmu řešení možných rizik obcházení pravidel a možných rizik pro finanční stabilitu Unie.

Pro účely bodů ii) a iii) se stanoví, že pokud je podnik součástí skupiny z třetí země, celková hodnota aktiv každé pobočky takové skupiny z třetí země, která je povolena v Unii, se zahrne do celkové kombinované hodnoty aktiv všech podniků ve skupině.

Pro účely tohoto článku jsou všechny prahové hodnoty vypočteny na nejvyšší úrovni konsolidace.

b)  bod 2 se nahrazuje tímto:

„2) „investičním podnikem“ osoba ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2014/65/EU, jež je povolena podle uvedené směrnice, s výjimkou úvěrové instituce;“;

c)  bod 3 se nahrazuje tímto:

3)  „institucí“ úvěrová instituce, která získala povolení podle článku 8 směrnice 2013/36/EU nebo podnik uvedený v čl. 8a odst. 3 směrnice 2013/36/EU;“;

d)  bod 4 se zrušuje;

e)  bod 26 se nahrazuje tímto:

„26) finanční institucí“ podnik jiný než instituce, jehož hlavní činností je nabývání účastí nebo výkon jedné nebo více činností uvedených v bodech 2 až 12 a v bodě 15 přílohy I směrnice 2013/36/EU, včetně investičního podniku, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, investiční holdingové společnosti, platební instituce ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu a společnosti spravující aktiva, avšak nezahrnuje pojišťovací holdingové společnosti a pojišťovací holdingové společnosti se smíšenou činností ve smyslu čl. 212 odst. 1 písm. g) směrnice 2009/138/EU;“;

f)  bod 51 se nahrazuje tímto:

„51) „počátečním kapitálem“ výše a druhy kapitálu uvedené v článku 12 směrnice 2013/36/EU;“;

g)  doplňuje se nový bod 145, který zní;

„145) „obchodníky s komoditami a emisními povolenkami“ podniky, jejichž hlavní činností je výhradně poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve vztahu ke komoditním derivátům nebo komoditních derivátových smluv uvedených v bodech 5, 6, 7, 9 a 10, derivátům emisních povolenek uvedených v bodě 4 nebo povolenek na emise uvedených v bodě 11 oddílu C přílohy I směrnice 2014/65/EU;“;

3.  Článek 6 se mění takto:

a)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4)Úvěrové instituce dodržují požadavky stanovené v části šesté a sedmé individuálně.“;

b)  odstavec 5 se zrušuje;

4.  V oddílu I hlavě II kapitole 2 Obezřetnostní konsolidace se vkládá nový článek 10a, který zní:

„Pro účely uplatňování této kapitoly mateřské finanční holdingové společnosti v členském státě a mateřské finanční holdingové společnosti v Unii zahrnují investiční podniky, pokud jsou tyto investiční podniky mateřskými podniky instituce.“;

5.  V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Mateřské instituce v EU a instituce kontrolované mateřskou finanční holdingovou společností v EU a instituce kontrolované mateřskou smíšenou finanční holdingovou společností v EU plní povinnosti stanovené v části šesté na základě konsolidované situace dané mateřské instituce, finanční holdingové společnosti nebo smíšené finanční holdingové společnosti, pokud skupina sestává z jedné nebo více úvěrových institucí nebo investičních podniků, které jsou oprávněny poskytovat investiční služby a činnosti uvedené v oddíle A bodech 3 a 6 přílohy I směrnice 2004/39/ES.“;

6.  Článek 15 se zrušuje.

7.  Článek 16 se zrušuje.

8.  Článek 17 se zrušuje.

9.  V čl. 81 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) dceřiný podnik je jedním z těchto subjektů:

i)  institucí;

ii)  podnikem, který na základě použitelného vnitrostátního práva podléhá požadavkům tohoto nařízení a směrnice 2013/36/EU;

iii)  investičním podnikem;“.

10.  V čl. 82 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) dceřiný podnik je jedním z těchto subjektů:

i)  institucí;

ii)  podnikem, který na základě použitelného vnitrostátního práva podléhá požadavkům tohoto nařízení a směrnice 2013/36/EU;

iii)  investičním podnikem;“.

11.  Článek 93 se mění takto:

a)  odstavec 3 se zrušuje;

b)  odstavce 4, 5 a 6 se nahrazují tímto:

„4. Pokud nad institucí spadající do kategorie uvedené v odstavci 2 převezme kontrolu jiná fyzická nebo právnická osoba než ta, která měla nad institucí kontrolu dříve, musí výše kapitálu této instituce dosáhnout požadované výše počátečního kapitálu.

5. Při fúzi dvou nebo více institucí spadajících do kategorie uvedené v odstavci 2 nesmí výše kapitálu instituce vzniklé touto fúzí klesnout pod souhrn kapitálu fúzujících institucí v okamžiku fúze, pokud nebylo dosaženo požadované výše počátečního kapitálu.

6. Pokud příslušné orgány usoudí, že k zajištění solventnosti instituce je nezbytné, aby byl požadavek stanovený v odstavci 1 splněn, ustanovení odstavců 2 až 4 se nepoužijí.“.

12.  Oddíl 2 kapitoly I hlavy I části třetí se zrušuje dne [5 let od data použitelnosti nařízení (EU) ___/___IFR].

12a.  V článku 119 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

  „5.  S expozicemi vůči finančním institucím, které jsou povoleny příslušnými orgány, podléhají jejich dohledu a řídí se obezřetnostními požadavky, které jsou co do důslednosti srovnatelné s požadavky uplatňovanými vůči institucím, se zachází jako s expozicemi vůči institucím. Pro účely tohoto odstavce se obezřetnostní požadavky definované v nařízení (EU) ---/--- [IFR] považují z hlediska robustnosti/důslednosti za srovnatelné s požadavky uplatňovanými na instituce.“

13.  V čl. 197 odst. 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

dluhové cenné papíry vydané institucemi a investičními podniky, pokud tyto cenné papíry mají úvěrové hodnocení vypracované externí ratingovou agenturou, kterému byl orgánem EBA přiřazen stupeň úvěrové kvality 3 nebo lepší podle pravidel pro stanovení rizikových vah expozic vůči institucím podle kapitoly 2;“.

14.  V článku 202 se návětí nahrazuje tímto:

Instituce může využívat instituce, investiční podniky, pojišťovny a zajišťovny a exportní úvěrové agentury jako způsobilé poskytovatele osobního zajištění úvěrového rizika, kteří splňují podmínky pro uplatnění postupu stanoveného v čl. 153 odst. 3 v případě, že splňují všechny tyto podmínky:“.

15.  Článek 388 se zrušuje.

16.  V čl. 456 odst. 1 se zrušují písmena f) a g);

17.  V článku 493 se zrušuje odstavec 2.

18.  Článek 498 se zrušuje.

19.  V článku 508 se zrušují odstavce 2 a 3.

Článek 61

Změny nařízení (EU) č. 600/2014

Nařízení (EU) č. 600/2014 se mění takto:

(-1)  Název hlavy III se nahrazuje tímto:

  „TRANSPARENTNOST PRO SYSTEMATICKÉ INTERNALIZÁTORY A INVESTIČNÍ PODNIKY PROVOZUJÍCÍ MIMOBURZOVNÍ OBCHODY (OTC) A REŽIM KROKŮ KOTACE PRO SYSTEMATICKÉ INTERNALIZÁTORY

(-1a)  Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 17aKroky kotace

Kotace systematických internalizátorů, cenová zlepšení těchto kotací a ceny transakcí jsou v souladu s kroky kotace stanovenými podle článku 49 směrnice 2014/65/EU.“

(-1b)  V čl. 40 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

  „Zákaz či omezení se může použít za okolností stanovených orgánem ESMA nebo podléhat výjimkám stanoveným tímto orgánem a může být přímo uplatněn na správcovskou společnost podle čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/65/ES a na správce alternativních investičních fondů podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU.“

(-1c)  V čl. 42 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

  „Zákaz či omezení se může použít za okolností stanovených příslušným orgánem nebo podléhat výjimkám stanoveným tímto orgánem a může být přímo uplatněn na správcovskou společnost podle čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice 2009/65/ES a na správce alternativních investičních fondů podle čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 2011/61/EU.“

(1)  Článek 46 se mění takto:

  -a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Podnik ze třetí země může bez zřízení pobočky poskytovat investiční služby či vykonávat investiční činnosti uvedené v bodech 1), 2), 4), 5), 7), 8) nebo 9) oddílu A přílohy I směrnice 2014/65/EU, včetně doplňkových služeb, způsobilým protistranám a profesionálním zákazníkům ve smyslu oddílu I přílohy II směrnice 2014/65/EU usazeným v celé Unii, pokud je registrován v registru podniků z třetích zemí spravovaném orgánem ESMA v souladu s článkem 47.“

a)  v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d) podnik zavedl nezbytná opatření a postupy k oznamování informací podle odstavce 6a.“;

b)  doplňuje se nový odstavec 6a, který zní:

„6a. Podniky z třetích zemí poskytující služby nebo vykonávající činnosti v souladu s tímto článkem každoročně informují orgán ESMA o:

a)  rozsahu a působnosti služeb a činností prováděných podniky v Unii;

b)  obratu a celkové hodnotě aktiv odpovídajících službám a činnostem uvedených v písmenu a);

c)  přijatých opatřeních na ochranu investorů s jejich podrobným popisem;

d)  strategii řízení rizik a opatřeních, které podnik uplatňuje k provádění služeb a činností uvedených v písmenu a).“;

c)  odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7. Orgán ESMA v konzultaci s orgánem EBA vypracuje návrhy regulačních technických norem k upřesnění informací, které musí žádající podnik z třetí země poskytnout v žádosti o registraci uvedené v odstavci 4, a informací, které mají být oznamovány podle odstavce 6a.

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do [vložit datum].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“;

d)  doplňuje se nový odstavec 8, který zní:

„8. „Orgán ESMA vypracuje návrhy prováděcích technických norem upřesňujících formát, v němž se má podávat žádost o registraci uvedená v odstavci 4 a v němž se mají oznamovat informace uvedené v odstavci 6a.

Orgán ESMA předloží uvedené návrhy regulačních technických norem Komisi do [vložit datum].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijmout prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci podle článku 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.“.

2.   Článek 47 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může ve vztahu ke třetí zemi přijmout rozhodnutí v souladu s ▌postupem uvedeným v článku 50 s prohlášením, že právní a dohledová opatření v uvedené třetí zemi zajišťují veškeré tyto skutečnosti:

a)  že podniky povolené v dané třetí zemi odpovídají právně závazným požadavkům na obezřetnostní jednání, organizaci, vnitřní kontroly a obchodní činnost, které mají rovnocenný účinek jako požadavky stanovené tímto nařízením, směrnicí 2013/36/EU, nařízením (EU) č. 575/2013, směrnicí (EU)----/--[IFD] a nařízením (EU) ----/---[IFR] a směrnicí 2014/65/EU a prováděcími opatřeními přijatými podle uvedených nařízení a směrnic;

b)  že podniky povolené v dané třetí zemí podléhají účinnému dohledu a vynucování dodržování právně závazných požadavků na obezřetnostní jednání, organizaci, vnitřní kontrolu a obchodní činnost a 

c)  že právní rámec uvedené třetí země poskytuje účinný rovnocenný systém pro uznávání investičních podniků povolených podle právních režimů třetích zemí.

Pokud služby poskytované a činnosti prováděné podniky z třetích zemí v Unii po přijetí rozhodnutí uvedeného v prvním pododstavci jsou pravděpodobně pro Unii systémového významu, lze mít za to, že právně závazné požadavky na obezřetnostní jednání, organizaci, vnitřní kontrolu a obchodní činnost uvedené v prvním pododstavci mají rovnocenný účinek jako požadavky stanovené akty uvedenými v uvedeném pododstavci až po podrobném a důkladném posouzení. Pro ▌účely tohoto posouzení Komise rovněž posoudí a zohlední konvergenci v oblasti dohledu mezi dotyčnou třetí zemí a Unií.

Při přijímání rozhodnutí podle prvního pododstavce zohlední Komise, zda je třetí země označena za nespolupracující jurisdikci pro daňové účely v rámci příslušných politik Unie nebo jako vysoce riziková třetí země podle čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849.“;

b)  v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) postupy týkající se koordinace činností dohledu, včetně šetření a kontrol na místě.“;

ba)  vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a. „Komisi je svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 50, v nichž upřesní podmínky, které musí splňovat poskytování služeb nebo výkon činností, aby mohly být považovány za pravděpodobně systematicky významné pro Unii.“

bb)  odstavec 4 se nahrazuje tímto:

  4. Podnik z třetí země nemůže dále uplatňovat práva uvedená v čl. 46 odst. 1 v případě, že Komise přijme rozhodnutí ▌postupem podle článku 50, kterým zruší své rozhodnutí podle odstavce 1 tohoto článku ve vztahu k dané třetí zemi.“

c)  doplňuje se nový odstavec 5, který zní:

„5. Orgán ESMA sleduje vývoj v oblasti regulace a dohledu, postupů vynucování právních předpisů a další relevantní vývoj ve třetích zemích, pro které byla přijata rozhodnutí o rovnocennosti, která Komise přijala podle odstavce 1, aby ověřil, zda podmínky, na jejichž základě byla tato rozhodnutí přijata, jsou stále splněny. Orgán Komisi, Evropskému parlamentu a Radě každoročně předá ▌zprávu o svých zjištěních.“.

ca)  doplňuje se nový odstavec 5a, který zní:

„5a. Komise každoročně předkládá Evropskému parlamentu seznam rozhodnutí o udělení, pozastavení nebo odnětí rovnocennosti, včetně vysvětlení důvodů těchto rozhodnutí.“

Článek 62Změna nařízení (EU) č. 1093/2010

Nařízení (EU) č. 1093/2010 se mění takto:

1.   V čl. 4 bodu 2 se doplňuje nová odrážka v), která zní:

„v) pokud jde o nařízení (EU) ----/---- [IFR] a směrnici (EU)----/--[IFD], příslušné orgány ve smyslu čl. 3 odst. 5 směrnice (EU)----/--[IFD].“.

ČÁST DESÁTÁZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 63Vstup v platnost a den použitelnosti

1.  Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.  Toto nařízení se použije od [18 měsíců od jeho vstupu v platnost].

2a.  Bez ohledu na odst. 2 se čl. 61 odst. 1 bod -1) použije od [20 dní od zveřejnění tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie].

3.  Pro účely obezřetnostních požadavků na investiční podniky se odkazy na nařízení (EU) č. 575/2013 v jiných právních aktech Unie považují za odkazy na toto nařízení.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

 • [1]    [Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku].
 • [2]    [Úř. věst. C 0, 0.0.0000, s. 0. / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku].
 • [3] * Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.
 • [4]   Úř. věst. C […], […], s. […].
 • [5]   Úř. věst. C […], […], s. […].
 • [6]   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).
 • [7]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
 • [8]   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, doplňující směrnici Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
 • [9]   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/488 ze dne 4. září 2014, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 241/2014, pokud jde o kapitálové požadavky na podniky založené na fixních režijních nákladech (Úř. věst. L 78, 24.3.2015, s. 1).
 • [10]   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na vlastní finanční prostředky a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na zveřejňování informací a podávání zpráv, a nařízení (EU) č. 648/2012.
 • [11]   Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).
 • [12]   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
 • [13]   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
 • [14]    Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).
 • [15]   Rozhodnutí Komise 2004/10/ES ze dne 5. listopadu 2003 o zřízení Evropského bankovního výboru (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 36).
 • [16]   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Obezřetnostní požadavky na investiční podniky

Referenční údaje

COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)

Datum předložení EP

20.12.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

18.1.2018

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

18.1.2018

BUDG

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

AFCO

18.1.2018

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

31.1.2018

BUDG

24.1.2018

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

AFCO

26.2.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Datum přijetí

24.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

8

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Julia Pitera, Sabine Verheyen

Datum předložení

27.9.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru‑Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

8

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. října 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí