Pranešimas - A8-0296/2018Pranešimas
A8-0296/2018

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010

27.9.2018 - (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359 (COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Markus Ferber


Procedūra : 2017/0359(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0296/2018
Pateikti tekstai :
A8-0296/2018
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010

(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0790),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0453/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 22 d. Europos centrinio banko nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0296/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[3]*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2017/0359 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013/ES, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę[4],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[5],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  tvirti prudenciniai reikalavimai yra neatskiriama reguliavimo sąlygų, kurių laikydamosi finansų įstaigos Sąjungoje gali teikti paslaugas, dalis. Prudencinės tvarkos ir priežiūros požiūriu investicinėms įmonėms, kaip ir kredito įstaigoms, taikoma Direktyva 2013/36/ES[6] ir Reglamentas (ES) Nr. 575/2013[7], o veiklos leidimų joms išdavimo ir kiti organizaciniai ir veiklos reikalavimai nustatyti Direktyvoje 2004/39/EB[8];

(2)  esama Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatyta prudencinė tvarka iš esmės pagrįsta nuosekliu tarptautinių reguliavimo standartų, Bazelio bankų priežiūros komiteto nustatytų didelėms bankų grupėms, pakartojimu ir tik iš dalies apima konkrečią riziką, būdingą įvairiapusei investicinių įmonių veiklai. Todėl investicinėms įmonėms būdingam pažeidžiamumui ir rizikai konkrečiai valdyti turėtų būti taikomos visoje Sąjungoje galiojančios tinkamos ir proporcingos prudencinės priemonės;

(3)  pačioms investicinėms įmonėms kylanti rizika ir rizika, jų keliama klientams bei platesnėms rinkoms, kuriose investicinės įmonės veikia, priklauso nuo šių įmonių veiklos pobūdžio ir masto, taip pat nuo to, ar investicinės įmonės veikia kaip savo klientų tarpininkės ir pačios nėra sudaromų sandorių šalys, arba nuo to, ar jos veikia kaip prekybos vertybiniais popieriais vykdytojos savo sąskaita;

(4)  patikimais prudenciniais reikalavimais turėtų būti užtikrinta, kad investicinės įmonės būtų tvarkingai valdomos ir kad būtų paisoma jų klientų interesų. Jais turėtų būti atsižvelgiama į investicinių įmonių ir jų klientų galimybes prisiimti pernelyg didelę riziką ir į skirtingą investicinių įmonių prisiimamos ir keliamos rizikos laipsnį. Tačiau šiais prudenciniais reikalavimais investicinėms įmonėms neturėtų būti užkraunama nederama administracinė našta;

(5)  daugeliu Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatytų reikalavimų siekiama valdyti kredito įstaigoms paprastai kylančią riziką. Taigi esami reikalavimai iš esmės sukalibruoti taip, kad būtų išsaugotas kredito įstaigų skolinimo pajėgumas keičiantis ekonomikos ciklams ir kad indėlininkai bei mokesčių mokėtojai būtų apsaugoti nuo galimo įsipareigojimų nevykdymo, bet jie nepritaikyti įvairiems investicinių įmonių rizikos profiliams. Investicinės įmonės neturi didelių mažmeninių paskolų bei paskolų įmonėms portfelių ir nepriima indėlių. Tikimybė, kad jų negebėjimas vykdyti įsipareigojimų padarys žalos bendram finansiniam stabilumui, mažesnė nei kredito įstaigų atveju. Todėl investicinėms įmonėms kylanti ir jų keliama rizika iš esmės skiriasi nuo kredito įstaigoms kylančios ir jų keliamos rizikos, ir tas skirtumas turėtų aiškiai atsispindėti Sąjungos prudencinėje sistemoje;

(6)  Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatyti investicinėms įmonėms taikytini prudenciniai reikalavimai pagrįsti kredito įstaigoms taikomais prudenciniais reikalavimais. Investicinėms įmonėms, kurių veiklos leidime nustatytos tik konkrečios investicinės paslaugos, nepatenkančios į dabartinę prudencinę sistemą, taikoma daug šių reikalavimų išimčių. Tuo pripažįstama, kad šioms tą veiklą vykdančioms įmonėms nekyla tokio pat pobūdžio rizikos, kokios kyla kredito įstaigoms. Investicinėms įmonėms, kurios vykdo veiklą, patenkančią į esamą sistemą ir susijusią su prekyba finansinėmis priemonėmis, kai ta prekyba yra ribota, taikomi atitinkami sistemos reikalavimai, susiję su kapitalu, bet joms gali būti taikomos kitų sričių – likvidumo, didelių pozicijų ir finansinio sverto – išimtys. Investicinėms įmonėms, kurių veiklos leidimuose nenustatyta tokių apribojimų, taikoma visa sistema kaip ir kredito įstaigoms;

(7)  prekyba finansinėmis priemonėmis, neatsižvelgiant į tai, ar ja siekiama valdyti riziką, apsidrausti nuo rizikos ir valdyti likvidumą, ar laikui bėgant įgyti su priemonių verte susijusias tikslines pozicijas, yra veikla, kurios gali imtis ir kredito įstaigos, ir investicinės įmonės, turinčios veiklos leidimą vykdyti prekybą savo sąskaita, ir kuriai jau skirta Direktyvos 2013/36/ES ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 prudencinė sistema. Siekiant išvengti nevienodų sąlygų – jos šioje srityje gali lemti kredito įstaigų ir investicinių įmonių reglamentavimo arbitražą, – šioms investicinėms įmonėms toliau turėtų būti taikomi kapitalo reikalavimai, nustatyti remiantis šiomis šiai rizikai taikomomis taisyklėmis. Taisyklės taip pat apima šių investicinių įmonių pozicijas jų prekybos sandorių šalims konkrečiuose sandoriuose ir atitinkamus kapitalo reikalavimus, todėl taip pat turėtų būti toliau taikoma supaprastinta tvarka. Galiausiai, esamoje sistemoje didelėms pozicijoms taikomos taisyklės taip pat aktualios tada, kai šių investicinių įmonių konkrečių sandorio šalių prekybos pozicijos yra itin didelės ir dėl to tampa pernelyg koncentruotu investicinei įmonei kylančios rizikos, kad sandorio šalis neįvykdys įsipareigojimų, šaltiniu. Todėl šios nuostatos investicinėms įmonėms ir toliau turėtų būti taikomos supaprastinta tvarka;

(8)  skirtingose valstybėse narėse skirtingai taikant šią esamą sistemą kyla grėsmė, kad Sąjungoje investicinėms įmonėms nebus taikomos vienodos sąlygos. Šių skirtumų atsiranda dėl to, kad sistemą įvairioms investicinėms įmonėms apskritai sudėtinga taikyti, atsižvelgiant į įmonių teikiamas paslaugas, ir kai kurios nacionalinės institucijos tokį taikymą savo nacionaliniuose įstatymuose ar praktikoje pakoreguoja arba supaprastina. Kadangi į esamą prudencinę sistemą įtraukta ne visa tam tikrų rūšių investicinėms įmonėms kylanti arba jų keliama rizika, kai kuriose valstybėse narėse iš tam tikrų investicinių įmonių reikalaujama didelio papildomo kapitalo. Reikėtų nustatyti vienodas tos rizikos valdymo nuostatas, kad būtų galima visoje Sąjungoje iš tikrųjų suderinti prudencinę investicinių įmonių priežiūrą;

(9)  todėl investicinėms įmonėms, kurios dėl savo dydžio ir tarpusavio sąsajų su kitais finansinės ir ekonominės veiklos vykdytojais nėra sisteminės, reikia taikyti joms skirtą prudencinę tvarką. Tačiau sisteminėms investicinėms įmonėms turėtų būti ir toliau taikoma esama prudencinė sistema pagal Direktyvą 2013/36/ES ir Reglamentą (ES) Nr. 575/2013. Tos investicinės įmonės yra investicinių įmonių, kurioms dabar taikoma Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatyta sistema, pogrupis, ir joms negali būti taikomos jokios specialiosios kurių nors pagrindinių šios sistemos reikalavimų išimtys. Didžiausių ir daugiausia tarpusavio sąsajų turinčių investicinių įmonių taikomi verslo modeliai ir rizikos profiliai yra panašūs į svarbių kredito įstaigų – jos teikia paslaugas, panašias į bankų paslaugas, ir prisiima didelę riziką – modelius ir profilius. Todėl būtų tinkama toms investicinėms įmonėms ir toliau taikyti Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytas nuostatas. Be to, sisteminės investicinės įmonės yra pakankamai didelės, o jų, kaip ir didelių kredito įstaigų, verslo modeliai ir rizikos profiliai kelia grėsmę stabiliam ir tvarkingam finansų rinkų veikimui;

(10)  investicinėms įmonėms, kurios dėl savo dydžio ir tarpusavio sąsajų su kitais finansinės ir ekonominės veiklos vykdytojais nėra laikomos sisteminėmis, taikoma joms skirta prudencinė tvarka turėtų apimti ir specifinę įvairių rūšių investicinių įmonių verslo praktiką. Investicinėms įmonėms, turinčioms didžiausią galimybę kelti riziką klientams, rinkoms arba tvarkingam pačių investicinių įmonių veikimui, visų pirma turi būti taikomi aiškūs ir veiksmingi prudenciniai reikalavimai, specialiai pritaikyti tokiai konkrečiai rizikai. Tie prudenciniai reikalavimai turėtų būti sukalibruoti taip, kad būtų proporcingi investicinės įmonės rūšiai, atitiktų tokios rūšies investicinės įmonės klientų interesus ir kad jais būtų skatinamas sklandus ir tvarkingas rinkų, kuriose tokių rūšių investicinės įmonės vykdo veiklą, veikimas. Jais turėtų būti mažinama nustatytose srityse kylanti rizika ir padedama užtikrinti, kad, investicinei įmonei nebegebant vykdyti įsipareigojimų, ji galėtų būti tvarkingai likviduota, kuo mažiau pakenkiant finansų rinkų stabilumui;

(10a)  šiame reglamente nustatyta tvarka neturi daryti poveikio paskirtų rinkos formuotojų pareigai prekybos vietose nustatyti kotiruotes ir nuolat veikti rinkoje, kaip nurodyta Direktyvoje 2014/65/ES;

(11)  investicinėms įmonėms, kurios dėl savo dydžio ir tarpusavio sąsajų su kitais finansinės ir ekonominės veiklos vykdytojais nelaikomos sisteminėmis, skirta prudencinė tvarka kiekvienai investicinei įmonei turėtų būti taikoma individualiai. Tačiau, kadangi mažoms ir tarpusavio sąsajų neturinčioms investicinėms įmonėms kylanti rizika iš esmės yra ribota, joms turėtų būti leista pasinaudoti specialių prudencinių reikalavimų išimtimi, jeigu jos priklauso toje pačioje valstybėje narėje būstinę turinčiai bankų grupei, kuriai pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES taikomas konsoliduotos priežiūros reikalavimas, nes tokiais atvejais grupei konsoliduotai taikant Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES į tą riziką turėtų būti tinkamai atsižvelgta. Siekiant laikytis tvarkos, kuri investicinėms įmonėms grupėms gali būti taikoma pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES, turėtų būti reikalaujama, kad tokių grupių patronuojančioji įmonė turėtų pakankamai kapitalo savo patronuojamosiose įmonėse turimos kapitalo dalies balansinei vertei palaikyti. Be to, siekiant atsižvelgti į atvejus, kai tokioms investicinių įmonių grupėms kyla didesnė rizika arba jos turi daugiau tarpusavio sąsajų, kapitalo reikalavimai joms gali būti taikomi remiantis konsoliduota grupės būkle. Kai jos yra draudimo grupės dalis, toms mažoms ir tarpusavio sąsajų neturinčioms investicinėms įmonėms turėtų būti leista pasinaudoti koncentracijos, atskleidimo ir ataskaitų teikimo reikalavimų išimtimi;

(12)  kad, siekdamos laikytis prudencine sistema investicinėms įmonėms nustatytų kapitalo reikalavimų, investicinės įmonės ir toliau galėtų remtis turimomis nuosavomis lėšomis, nuosavų lėšų apibrėžtį ir sudėtį reikėtų suderinti su Reglamentu (ES) Nr. 575/2013. Tai apima visus atskaitymus (pavyzdžiui, atidėtųjų mokesčių turto ir turimų kitų finansų sektoriaus subjektų išleistų kapitalo priemonių) iš nuosavų lėšų balansinių straipsnių pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013. Tačiau investicinės įmonės turėtų turėti galimybę neatskaityti nereikšmingų turimų finansų sektoriaus subjektų išleistų kapitalo priemonių, jeigu jos turimos prekybos tikslais ir siekiant formuoti tų priemonių rinką. Siekiant nuosavų lėšų sudėtį suderinti su Reglamentu (ES) Nr. 575/2013, bent 56 % investicinių įmonių kapitalo reikalavimo turėtų sudaryti bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsniai, o papildomi 1 ir 2 lygio straipsniai atitinkamai galėtų sudaryti iki 44 % ir 25 % reguliuojamojo kapitalo;

(13)  siekiant užtikrinti, kad vykdydamos veiklą investicinės įmonės visada turėtų tiek kapitalo, kiek jo reikia jų veiklos leidimui gauti, visos investicinės įmonės visą laiką turi nuolat laikytis minimalaus kapitalo reikalavimo, atitinkančio pradinį kapitalą, kurio reikia siekiant gauti veiklos leidimą teikti atitinkamas investicines paslaugas, kaip nustatyta Direktyvoje (ES) ----/--/[IFD];

(14)  kad mažoms ir tarpusavio sąsajų neturinčioms investicinėms įmonėms būtų paprasta taikyti minimalaus kapitalo reikalavimą, jų turimas kapitalas turėtų prilygti didesniajam iš šių dydžių: nuolatiniam minimalaus kapitalo reikalavimui arba ketvirtadaliui jų pastoviųjų pridėtinių išlaidų, nustatytų remiantis jų veikla per ankstesnius metus pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/488[9]. Mažoms ir tarpusavio sąsajų neturinčioms investicinėms įmonėms, kurios pageidauja turėti didesnę reglamentuojamą atsargą ir išvengti priskyrimo prie kitos klasės, neturėtų būti neleidžiama turėti nuosavų lėšų, viršijančių pagal šį reglamentą reikalaujamą sumą, arba taikyti griežtesnių priemonių negu reikalaujama pagal šį reglamentą;

(15)  siekiant atsižvelgti į tai, kad investicinėms įmonėms, kurios nėra mažos ir neturinčios tarpusavio sąsajų, kyla didesnė rizika, joms taikomas minimalaus kapitalo reikalavimas turėtų prilygti didesniajam iš šių dydžių: jų nuolatiniam minimaliam reikalavimui, ketvirtadaliui ankstesnių metų jų pastoviųjų pridėtinių išlaidų arba joms pagal investicinėms įmonėms specialiai nustatytų rizikos veiksnių (K veiksnių) rinkinį, kuriuo nustatomas investicinių įmonių konkrečios veiklos srities riziką atitinkantis kapitalas, nustatomo reikalavimo sumai;

(16)  siekiant investicinėms įmonėms taikyti specialius prudencinius reikalavimus, mažomis ir tarpusavio sąsajų neturinčiomis investicinėmis įmonėmis turėtų būti laikomos investicinės įmonės, kurios neteikia investicinių paslaugų, keliančių didelę riziką klientams, rinkoms arba pačioms įmonėms, ir kurių dydis yra toks, kad yra mažiau tikėtina, jog jų veiklai būdingai rizikai materializavusis arba joms nebegebant vykdyti įsipareigojimų klientai ir rinkos pajus plataus pobūdžio neigiamą poveikį. Todėl mažos ir tarpusavio sąsajų neturinčios investicinės įmonės turėtų būti apibrėžiamos kaip įmonės, kurios nevykdo prekybos savo sąskaita ir joms nekyla rizikos dėl prekybos finansinėmis priemonėmis, kontroliuoja ribotą kiekį klientų turto ar pinigų, turi turto, valdomo ▌ pagal portfelių valdymo savo nuožiūra susitarimus ▌, kuris yra mažesnis nei 1,2 mlrd. EUR, tvarko kasdienius klientų pavedimus dėl neatidėliotinų sandorių, kurių vertė mažesnė nei 100 mln. EUR per dieną, arba sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių, kurių vertė mažesnė nei 1 mlrd. EUR per dieną, kurių balansas mažesnis nei 100 mln. EUR, o visos metinės bendrosios pajamos iš jų investicinės veiklos yra mažesnės nei 30 mln. EUR;

(17)  siekiant užkirsti kelią reglamentavimo arbitražui ir sumažinti paskatas investicinėms įmonėms savo operacijų struktūrą nustatyti taip, kad nebūtų viršijamos ribinės vertės, kurias viršijus jos nebegalėtų būti laikomos mažomis ir tarpusavio sąsajų neturinčiomis įmonėmis, visoms tą pačią grupę sudarančioms investicinėms įmonėms turėtų būti bendrai taikomos valdomo turto, tvarkomų klientų pavedimų, balanso dydžio ir visų bendrųjų pajamų ribinės vertės. Kiti kriterijai, būtent tai, ar investicinė įmonė laiko klientų pinigus, administruoja ar saugo klientų turtą arba prekiauja finansinėmis priemonėmis ir jai kyla rinkos arba sandorio šalies rizika, yra dvireikšmiai, taigi nėra galimybių taip pertvarkyti struktūrą, todėl tie kriterijai turėtų būti vertinami individualiai. Siekiant nuolat atsižvelgti į besiformuojančius verslo modelius ir jų keliamą riziką, šie kriterijai ir ribinės vertės turėtų būti vertinami dienos pabaigoje, išskyrus atvejus, kai laikomi klientų pinigai, – tada reikėtų vertinti kelis kartus per dieną, o balanso dydis ir visos bendrosios pajamos turėtų būti vertinami atsižvelgiant į investicinės įmonės padėtį paskutinių finansinių metų pabaigoje;

(18)  investicinė įmonė, viršijanti reglamentuojamas ribines vertes arba neatitinkanti kitų kriterijų, neturėtų būti laikoma maža ir tarpusavio sąsajų neturinčia įmone, ir jai turėtų būti taikomi kitoms investicinėms įmonėms taikomi reikalavimai pagal specialias šiame reglamente nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas. Tai turėtų skatinti investicines įmones savo verslo veiklą planuoti taip, kad jos aiškiai atitiktų mažų ir tarpusavio sąsajų neturinčių įmonių kriterijus. Jeigu investicinė įmonė neatitinka reikalavimų, kad galėtų būti laikoma maža ir neturinčia tarpusavio sąsajų ir jai galėtų būti taikoma tokia tvarka, turėtų būti vykdomas stebėjimo etapas, jeigu įmonė bent šešis mėnesius iš eilės atitinka kriterijus ir nesiekia atitinkamų ribinių verčių;

(19)  visos investicinės įmonės savo kapitalo reikalavimą turėtų apskaičiuoti pagal K veiksnių, kuriais atsižvelgiama į riziką klientams (angl. „Risk-To-Customer“, RtC), riziką rinkai (angl. „Risk-to-Market“, RtM) ir riziką įmonei (angl. „Risk-to-Firm“, RtF), rinkinį. RtC K veiksniai apima valdomą klientų turtą ▌ (valdomo turto K veiksnys, angl. „assets under management“, K-AUM), saugomą ir administruojamą turtą (saugomo ir administruojamo turto K veiksnys, angl. „assets safeguarded and administered“, K-ASA), laikomus klientų pinigus (laikomų klientų pinigų K veiksnys, angl. „client money held“, K-CMH) ir tvarkomus klientų pavedimus (tvarkomų klientų pavedimų K veiksnys, angl. „customer orders handled“, K-COH);

(20)  RtM K veiksnys apima grynosios pozicijos riziką (grynosios pozicijos rizikos K veiksnys, angl. „net position risk“, K-NPR) pagal KRR rinkos rizikos nuostatas arba, kai kompetentingos institucijos leidžia, pozicijas, kurių tarpuskaita atliekama per pagrindines sandorio šalis, pagal garantines įmokas, pateiktas investicinės įmonės tarpuskaitos nariui (tarpuskaitos nario garantijos K veiksnys, angl. „clearing member guarantee“, K-CMG). Investicinė įmonė turėtų turėti galimybę taikyti K-NPR ir K-CMG kartu, bet skirtingoms pozicijoms;

(21)  RtF K veiksniai apima investicinės įmonės poziciją esant jų sandorio šalių įsipareigojimų neįvykdymui (sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos K veiksnys, angl. „trading counterparty default“, K-TCD) pagal KRR grindžiamas supaprastintas su sandorio šalies kredito rizika susijusias nuostatas, koncentracijos riziką, susijusią su investicinės įmonės didelėmis pozicijomis konkrečių sandorio šalių atžvilgiu, pagal KRR nuostatas, taikomas didelių pozicijų rizikai prekybos knygoje (koncentracijos rizikos K veiksnys, angl. „concentration risk“, K-CON), ir operacinę riziką dėl investicinės įmonės dienos prekybos srauto (dienos prekybos srauto K veiksnys, angl. „daily trading flow“, K-DTF);

(22)  bendras K veiksnių kapitalo reikalavimas yra kapitalo reikalavimų taikant rizikos klientams K veiksnį, rizikos rinkai K veiksnį ir rizikos įmonei K veiksnį suma. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH ir K-DTF yra susiję su pagal kiekvieną K veiksnį nurodomos veiklos apimtimi. Su K-CMH susijusios apimtys apskaičiuojamos pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių slankųjį vidurkį. Su ▌ K-ASA, K-COH ir K-DTF susijusios apimtys apskaičiuojamos pagal praėjusių trijų mėnesių slankųjį vidurkį, o su K-AUM susijusi apimtis – pagal praėjusius metus. Tos apimtys dauginamos iš atitinkamų šiame reglamente nustatytų koeficientų, kad būtų nustatytas kapitalo reikalavimas. Kapitalo reikalavimas, kai taikomas K-NPR, apskaičiuojamas pagal KRR, o kapitalo reikalavimai, kai taikomi K-CON ir K-TCD, nustatomi supaprastintai taikant atitinkamus reikalavimus pagal KRR, susijusius su atitinkamai didelėms prekybos knygos pozicijoms ir sandorio šalies kredito rizikai taikoma tvarka. K veiksnys lygus nuliui, jeigu įmonė nevykdo atitinkamos veiklos;

(23)  RtC K veiksniai yra pakaitiniai kintamieji, taikomi investicinių įmonių veiklos sritims, kuriose kilus problemų klientai gali patirti žalos. K-AUM atsižvelgiama į riziką, kad klientams bus padaryta žalos dėl neteisingo savo nuožiūra vykdomo klientų portfelių valdymo arba prasto sandorių vykdymo; šiuo veiksniu dar kartą patikinama, kad portfelio valdymo ▌paslaugos bus tęsiamos ir klientas galės jomis naudotis. K-ASA atsižvelgiama į klientų turto saugojimo ir administravimo riziką, juo užtikrinama, kad investicinės įmonės turimas kapitalo kiekis būtų proporcingas tokioms sumoms, neatsižvelgiant į tai, ar jos yra įtrauktos į pačios įmonės balansą, ar atskirtos kitose sąskaitose. K-CMH atsižvelgiama į galimos žalos riziką, kai investicinė įmonė laiko savo klientų pinigus, atsižvelgiant į tai, ar jie yra įtraukti į pačios įmonės balansą, ar atskirti kitose sąskaitose. K-COH atsižvelgiama į galimą riziką įmonės, vykdančios savo pavedimus (klientų, o ne pačios įmonės, vardu), klientams, pavyzdžiui, kai tai yra klientui teikiamų tik su vykdymu susijusių paslaugų dalis arba kai įmonė yra klientų pavedimų grandinės dalis;

(24)  savo sąskaita prekybą vykdančioms investicinėms įmonėms RtM K veiksnys grindžiamas taisyklėmis, taikomomis rinkos rizikai, susijusiai su finansinių priemonių, užsienio valiutos ir biržos prekių pozicijomis, pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 su pakeitimais[10]. Tai leidžia investicinėms įmonėms pasirinkti taikyti arba standartizuotą metodą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 (supaprastintas standartizuotas metodas pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 su pakeitimais), jeigu jų turtas nesiekia 300 mln. EUR, arba persvarstytą standartizuotą metodą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 su pakeitimais, taip pat galimybę naudoti vidaus modelius. Pastaraisiais dviem atvejais nustatytas kapitalo reikalavimas gali būti sumažintas 65 %, taip suteikiama nuolatinė galimybė pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 su pakeitimais taikyti jį laikinai trejus metus siekiant atsižvelgti į apskritai mažesnę investicinių įmonių prudencinę svarbą. Kitu atveju, kompetentingai institucijai pritarus, pozicijų, kurių tarpuskaita atliekama per pagrindines sandorio šalis, kapitalo reikalavimas turėtų būti lygus garantinėms įmokoms, pateiktoms jų tarpuskaitos nariui;

(25)  investicinėms įmonėms, kurios vykdo prekybą savo sąskaita, K-TCD ir K-CON RtF K veiksniai atitinkamai atitinka supaprastintą KRR taisyklių dėl sandorio šalies kredito rizikos ir didelių pozicijų rizikos taikymą. K-TCD atsižvelgiama į riziką, kurią investicinei įmonei kelia savo įsipareigojimų nevykdančios ne biržos išvestinių finansinių priemonių, atpirkimo sandorių, vertybinių popierių ir biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorių, ilgalaikių atsiskaitymo sandorių ir garantinės įmokos skolinimo sandorių šalys, pozicijų vertę, grindžiamą pakeitimo išlaidomis ir papildomu kapitalu dėl galimos būsimos pozicijos, padauginus iš rizikos veiksnių pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, atsižvelgiant į rizikos mažinimo poveikį dėl veiksmingos užskaitos ir pasikeitimo užtikrinimo priemone. K-CON atsižvelgiama į koncentracijos riziką, susijusią su atskiromis arba labai susijusiomis privačiojo sektoriaus sandorio šalimis, kurių atžvilgiu turimos įmonės pozicijos viršija 25 % jų reguliuojamojo kapitalo, arba konkrečias alternatyvias ribines vertes, susijusias su kredito įstaigomis arba kitomis investicinėmis įmonėmis, nustatant papildomą kapitalą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 šias ribas viršijančioms pozicijoms. Galiausiai, K-DTF atsižvelgiama į operacinę riziką dėl didelių sandorių apimčių, per dieną sudarytų savo sąskaita arba savo vardu klientų naudai, kuri investicinei įmonei galėtų kilti dėl netinkamų arba nepavykusių vidaus procesų, žmonių ir sistemų arba išorės įvykių, remiantis dienos sandorių tariamąja verte;

(26)  visos investicinės įmonės turėtų stebėti ir kontroliuoti savo koncentracijos riziką, įskaitant ir tą, kurią kelia savo klientams. Tačiau savo koncentracijos rizikos ataskaitas kompetentingoms institucijoms turėtų teikti tik investicinės įmonės, kurioms taikomas K veiksnių minimalaus kapitalo reikalavimas. Investicinės įmonės, kurių specializacija – biržos prekių išvestinės finansinės priemonės arba apyvartiniai taršos leidimai ar jų išvestinės finansinės priemonės, ir kurios turi dideles koncentruotas nefinansinių grupių, kurioms priklauso, pozicijas, gali viršyti koncentracijos rizikos ribas be papildomo kapitalo pagal K-CON, jeigu tik tos priemonės naudojamos visos grupės likvidumo ar rizikos valdymo tikslais;

(27)  visos investicinės įmonės turėtų turėti vidaus procedūras savo likvidumo reikalavimams stebėti ir valdyti. Šios procedūros turėtų padėti užtikrinti tvarkingą veikimą laikui bėgant, kartu nereikalaujant atidėjinių likvidumui užtikrinti, kai sąlygos tampa nebepalankios. Todėl visos investicinės įmonės visą laiką turėtų turėti likvidžiojo turto, prilygstančio bent trečdaliui jų pastoviųjų pridėtinių išlaidų reikalavimo. Šis likvidusis turtas turėtų būti aukštos kokybės ir atitikti Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2015/61 dėl padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo[11] nurodytą turtą ir šiam turtui taikomą vertės sumažinimą pagal tą deleguotąjį reglamentą. Siekiant atsižvelgti į tai, kad investicinių įmonių ir kredito įstaigų likvidumo profiliai skiriasi, į tinkamo likvidžiojo turto sąrašą reikia įtraukti ir pačios įmonės nesuvaržytus grynuosius pinigus (neturėtų būti įtraukiama jokių klientų pinigų). Mažos ir tarpusavio sąsajų neturinčios įmonės taip pat galėtų įtraukti straipsnius, susijusius su pirkėjų įsiskolinimais ir mokesčiais ar komisiniais, gautinais per 30 dienų ir laikomais likvidžiuoju turtu, jeigu jie neviršija trečdalio minimalaus likvidumo reikalavimo, nėra įskaičiuojami į bet kokius kompetentingos institucijos nustatytus papildomo likvidumo reikalavimus ir jų vertė sumažinama 50 %. Išskirtinėmis aplinkybėmis investicinėms įmonėms turėtų būti leista nesiekti reikalaujamos ribinės vertės savo likvidųjį turtą paverčiant pinigais likvidumo reikalavimui užtikrinti, tačiau investicinės įmonės apie tai turi nedelsdamos pranešti savo kompetentingai institucijai. Dėl visų klientams suteiktų finansinių garantijų, galinčių nulemti didesnį likvidumo poreikį tuo atveju, jeigu jos panaudojamos, turimo likvidžiojo turto suma turėtų būti sumažinta bent 1,6 % visos tokių garantijų vertės;

(28)  kartu su naująja prudencine tvarka reikėtų parengti proporcingą atitinkamą reguliavimo ataskaitų teikimo sistemą, kuri būtų tinkamai pritaikyta investicinių įmonių veiklai ir atitikti prudencinės sistemos reikalavimus. Investicinėms įmonėms taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai turėtų būti susiję su tų įmonių nuosavų lėšų suma ir sudėtimi, jų kapitalo reikalavimais, kapitalo reikalavimų apskaičiavimo pagrindu, veiklos profiliu ir dydžiu vertinant pagal parametrus, kuriais remiantis investicinės įmonės laikomos mažomis ir neturinčiomis tarpusavio sąsajų, jų likvidumo reikalavimais ir nuostatų dėl koncentracijos rizikos laikymusi. EBI turėtų būti pavesta parengti techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose papildomai būtų nustatyti išsamūs tų reguliavimo ataskaitų šablonai ir tvarka, ir tie standartai turėtų būti proporcingi įvairių investicinių įmonių mastui ir sudėtingumui, taip pat jais turėtų būti visų pirma atsižvelgta į tai, ar investicinės įmonės laikomos mažomis ir neturinčiomis tarpusavio sąsajų;

(29)  siekiant investuotojams ir platesnėms rinkoms užtikrinti skaidrumą, investicinės įmonės, kurios nėra laikomos mažomis ir neturinčiomis tarpusavio sąsajų, turėtų viešai atskleisti savo kapitalo dydį, savo kapitalo reikalavimus, savo valdymo tvarką ir atlygio politiką bei praktiką. Skaidrumu dėl daug uždirbančių asmenų atlygio siekiama bendro intereso tikslo – didinti finansų rinkų patikimumą ir stabilumą, atsižvelgiant į svarbų daug uždirbančių asmenų vaidmenį valdant investicinių įmonių veiklą ir lemiant ilgalaikius jų rezultatus. Konfidencialumo sumetimais turėtų būti reikalaujama pateikti bendrus duomenis apie daug uždirbančių asmenų atlygį. Mažoms ir tarpusavio sąsajų neturinčioms įmonėms viešo atskleidimo reikalavimai neturėtų būti taikomi, išskyrus atvejus, kai įmonės leidžia papildomo 1 lygio kapitalo priemones, kad būtų užtikrintas skaidrumas investuotojams į šias priemones;

(30)  siekiant, kad investicinės įmonės sklandžiai pereitų nuo Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvoje 2013/36/ES nustatytų reikalavimų prie reikalavimų pagal šį reglamentą ir Direktyvą (ES) ----/--[IFD], tikslinga numatyti tinkamas pereinamojo laikotarpio priemones. Visų pirma investicinės įmonės, kurių kapitalo reikalavimai pagal šį reglamentą daugiau nei padvigubės, palyginti su kapitalo reikalavimais pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES, penkerių metų laikotarpį nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos turėtų galėti apriboti savo kapitalo reikalavimus iki dvigubai už jų atitinkamą kapitalo reikalavimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES didesnės sumos ir taip sušvelninti galimo padidėjimo poveikį.

Siekiant, kad naujoms investicinėms įmonėms, kurių profilis panašus į jau egzistuojančių įmonių profilį, nebūtų sudaromos nepalankesnės sąlygos, investicinės įmonės, kurioms niekada nebuvo taikomi kapitalo reikalavimai pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES, penkerių metų laikotarpį nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos turėtų galėti apriboti savo kapitalo reikalavimus pagal šį reglamentą iki dvigubai už jų pastoviųjų pridėtinių išlaidų reikalavimą didesnės sumos.

Investicinės įmonės, kurioms pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES buvo taikomas tik pradinio kapitalo reikalavimas ir kurių kapitalo reikalavimai pagal šį reglamentą daugiau nei padvigubės, palyginti su jų padėtimi pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES, penkerių metų laikotarpį nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos taip pat turėtų galėti apriboti savo kapitalo reikalavimus pagal šį reglamentą iki dvigubai už jų pradinio kapitalo reikalavimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES didesnės sumos.

Šiomis pereinamojo laikotarpio priemonėmis, kai taikoma, turėtų galėti pasinaudoti ir investicinės įmonės, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 498 straipsnyje, kuriuo šios įmonės atleidžiamos nuo nuosavų lėšų reikalavimo pagal tą reglamentą, tačiau šioms investicinėms įmonėms taikytini reikalavimai dėl pradinio kapitalo priklauso nuo jų teikiamų investicinių paslaugų ar vykdomos investicinės veiklos. Penkerių metų laikotarpį nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos jų kapitalo reikalavimai pagal šiame reglamente nustatytas pereinamojo laikotarpio nuostatas turėtų būti skaičiuojami atsižvelgiant į šiuos taikytinus dydžius. 

Penkerių metų laikotarpį nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos arba iki dienos, kol bus pradėti taikyti priimti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvos 2013/36/ES pakeitimai, susiję su kapitalo reikalavimais rinkos rizikai padengti pagal Komisijos pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013, 1 straipsnio 84 dalį, priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė, investicinės įmonės, kurioms taikomos atitinkamos šio reglamento nuostatos, savo prekybos knygos kapitalo reikalavimus toliau turėtų apskaičiuoti pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013;

(31)  didžiausių investicinių įmonių, teikiančių pagrindines didmenines rinkos ir investicinės bankininkystės paslaugas (prekyba savo sąskaita finansinėmis priemonėmis, finansinių priemonių emisijos organizavimas ir vykdymas arba finansinių priemonių platinimas rinkoje prisiimant tvirtus įsipareigojimus pirkti), verslo modeliai ir rizikos profiliai panašūs į svarbių kredito įstaigų verslo modelius ir rizikos profilius. Dėl tokios veiklos įmonės patiria kredito riziką, dažniausiai pasireiškiančią kaip sandorio šalies kredito rizika, taip pat rinkos riziką, kai su klientais susijusias arba nesusijusias pozicijas įmonės prisiima savo sąskaita. Taigi, atsižvelgiant į jų dydį ir sisteminę svarbą, dėl jų kyla rizika finansiniam stabilumui;

(32)  tos didelės įmonės kelia papildomų iššūkių, susijusių nacionalinių kompetentingų institucijų vykdoma veiksminga jų prudencine priežiūra. Nors didžiausios investicinės įmonės dideliu mastu teikia tarpvalstybines investicinės bankininkystės paslaugas, jų, kaip investicinių įmonių, prudencinę priežiūrą vykdo pagal Direktyvą 2004/39/ES paskirtos kompetentingos institucijos, kurios nebūtinai yra tos pačios kompetentingos institucijos, paskirtos pagal Direktyvą 2013/36/ES, todėl tai gali sudaryti nevienodas sąlygas Sąjungoje taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvos 2013/36/ES nuostatas. Priežiūros institucijoms tai trukdo matyti bendrą prudencinės padėties perspektyvą, o ji yra labai svarbi siekiant veiksmingai valdyti su didelėmis tarpvalstybinėmis įmonėmis siejamą riziką. Dėl to prudencinė priežiūra gali tapti mažiau veiksminga, be to, gali būti iškraipoma konkurencija Sąjungoje. Todėl didžiausioms investicinėms įmonėms turėtų būti suteiktas kredito įstaigų statusas, kad būtų sukurta tarpvalstybinės didmeninės rinkos veiklos priežiūros panašių įmonių grupėje sinergija, kartu skatinant vienodas sąlygas ir suteikiant galimybių vykdyti nuoseklią grupių priežiūrą;

(33)  todėl tapusios kredito įstaigomis šios įmonės turėtų toliau taikyti Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvą 2013/36/ES, jų priežiūrą toliau turėtų vykdyti už kredito įstaigas atsakingos kompetentingos institucijos, įskaitant ECB pagal bendrą priežiūros mechanizmą. Tai užtikrintų, kad kredito įstaigų prudencinė priežiūra būtų vykdoma nuosekliai ir veiksmingai, bendras finansinių paslaugų taisyklių sąvadas būtų taikomas vienodai visoms kredito įstaigoms atsižvelgiant į jų sisteminę svarbą. Kad užkirstų kelią reglamentavimo arbitražui ir sumažintų reikalavimų apėjimo riziką, kompetentingos institucijos turėtų stengtis vengti situacijos, kai potencialiai sisteminės grupės savo operacijų struktūrą nustato taip, kad neviršytų 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytų ribinių verčių ir apeitų įpareigojimą gauti kredito įstaigų veiklos leidimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 8a straipsnį;

(33a)  įmonės turėtų priimti indėlius arba kitas grąžintinas lėšas iš visuomenės ir teikti paskolas savo sąskaita tik jei jos yra gavusios leidimą tokiai veiklai pagal Direktyvą 2013/36/ES;

(34)  be to, konsoliduota kredito įstaigų priežiūra siekiama užtikrinti, inter alia, finansų sistemos stabilumą, o kad būtų veiksminga, ji turėtų būti taikoma visoms grupėms, įskaitant tas, kurių patronuojančiosios įmonės nėra kredito įstaigos ar investicinės įmonės. Todėl visoms kredito įstaigoms, įskaitant tas, kurios anksčiau turėjo investicinių įmonių statusą, turėtų būti taikomos kompetentingų institucijų vykdomos patronuojančiosios įmonės individualios ir konsoliduotos priežiūros taisyklės pagal Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 3 skyriaus I skirsnį;

(35)  Reglamentu (ES) Nr. 600/2014 Sąjungoje nustatyta vienoda prieigos suteikimo tvarka trečiųjų valstybių įmonėms, teikiančioms investicines paslaugas Sąjungoje įsisteigusioms tinkamoms sandorio šalims ir profesionaliesiems klientams ar vykdančioms su jais susijusią investicinę veiklą. Prieiga prie vidaus rinkos priklauso nuo to, ar Komisija priima sprendimą dėl lygiavertiškumo, o ESMA užregistruoja trečiosios valstybės įmonę. Svarbu, kad lygiavertiškumas būtų vertinamas remiantis atitinkama taikytina Sąjungos teise ir kad būtų įdiegtos veiksmingos sąlygų, kuriomis pripažįstamas lygiavertiškumas, stebėjimo priemonės. Dėl šių priežasčių turėtų būti reikalaujama, kad trečiųjų valstybių registruotos įmonės kas metus ESMA teiktų informaciją apie Sąjungoje teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos mastą ir apimtį. Taip pat turėtų būti pagerintas priežiūros institucijų bendradarbiavimas stebėjimo, vykdymo užtikrinimo ir lygiavertiškumo sąlygų laikymosi klausimais;

(35a)  turint tikslą užtikrinti vienodas sąlygas ir skatinti Sąjungos rinkos skaidrumą, Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 turėtų būti iš dalies pakeistas, kad sistemingai sandorius savo viduje sudarančių tarpininkų kotiruotėms, geresnėms kainoms ir vykdymo kainoms būtų taikoma pokyčio dydžio tvarka vykdant veiklą su visų dydžių klientais. Atitinkamai šiuo metu taikomi techniniai reguliavimo standartai taikant pokyčio dydžio tvarką turėtų galioti ir išplėtus šios tvarkos taikymo sritį;

(36)  siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą ir Sąjungos finansų rinkų vientisumą ir stabilumą, Komisija priimdama sprendimą dėl lygiavertiškumo turėtų atsižvelgti į riziką, kurią gali kelti paslaugos, kurias tos trečiosios valstybės įmonės galėtų teikti Sąjungoje, ir veikla, kurią jos galėtų vykdyti Sąjungoje, priėmus tą sprendimą. Jų sisteminė svarba turėtų būti vertinama remiantis tokiais kriterijais, kaip tikėtinas atitinkamos trečiosios valstybės įmonių teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos mastas ir apimtis. Tuo pačiu tikslu Komisija gali laikyti, kad yra tikslinga atsižvelgti į tai, ar vykdant atitinkamą Sąjungos politiką trečioji valstybė yra įvardyta kaip mokesčių klausimais nebendradarbiaujanti šalis ar teritorija arba kaip didelės rizikos trečioji valstybė pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalį[12];

(37)  kadangi šio reglamento tikslų, t. y. sukurti veiksmingą ir proporcingą prudencinę sistemą, siekiant užtikrinti, kad investicinės įmonės, turinčios leidimą vykdyti veiklą Sąjungoje, turėtų tvirtą finansinį pagrindą, būtų tvarkingai valdomos, atitinkamais atvejais paisydamos savo klientų interesų, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(38)  Europos bankininkystės institucija (EBI), dalyvaujant Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA), paskelbė ataskaitą, pagrįstą nuodugnia specialiai parengta visų nesisteminių investicinių priežiūros tvarkos įmonių analize, surinktais duomenimis ir konsultacijomis, ir šia ataskaita remiamasi kaip pagrindu persvarstant investicinių įmonių prudencinę sistemą;

(39)  siekiant užtikrinti suderintą šio reglamento taikymą, EBI turėtų būti pavesta parengti techninių standartų projektus, kuriuose būtų nustatyta, kaip turi būti apskaičiuojamos pastoviosios pridėtinės išlaidos, kaip atliekami skaičiavimai, pagal kuriuos nustatomi kapitalo reikalavimai, atitinkantys pradinę garantinę įmoką, pateiktą tarpuskaitos nariams, taip pat viešo informacijos atskleidimo ir reguliavimo ataskaitų, reikalaujamų šiuo reglamentu, šablonai;

(40)  siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų vienodai taikomas, ir atsižvelgti į pokyčius finansų rinkose, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl išsamesnio šiame reglamente pateiktų terminų apibrėžčių nustatymo ir šiame reglamente pateiktų neesminių kapitalo reikalavimų elementų techninio patikslinimo. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(41)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, visų pirma susijusias su EBI parengtų techninių įgyvendinimo standartų, taikomų informacijos atskleidimo ir ataskaitų šablonams, projektų patvirtinimu, Komisijai turi būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai;

(42)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir išvengti dubliavimosi tarp dabartinės prudencinės sistemos, taikomos ir kredito įstaigoms, ir investicinėms įmonėms, ir šio reglamento, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyva 2013/36/ES, kad jie būtų nebetaikomi investicinėms įmonėms. Vis dėlto investicinėms įmonėms, priklausančioms bankų grupei, turėtų ir toliau būti taikomos bankų grupei aktualios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyvos 2013/36/ES nuostatos, pvz., nuostatos dėl tarpinės ES patronuojančiosios įmonės, nurodytos Direktyvos 2013/36/ES [21b straipsnyje], taip pat joms turėtų būti toliau taikomos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pirmos dalies 2 antraštinės dalies 2 skyriuje nustatytos taisyklės dėl rizikos ribojimu pagrįsto konsolidavimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

PIRMA DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR TERMINŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomi vienodi prudenciniai reikalavimai, taikomi investicinėms įmonėms, kurioms suteiktas veiklos leidimas ir kurios prižiūrimos pagal Direktyvą 2014/65/ES ir kurių atitikties prudenciniams reikalavimams priežiūra vykdoma pagal Direktyvą (ES) ----/--[IFD], tai yra:

a)  kapitalo reikalavimai, susiję su kiekybiškai įvertinamais, vienodais ir standartizuotais rizikos įmonei, rizikos klientams ir rizikos rinkai elementais;

b)  reikalavimai, kuriais ribojama koncentracijos rizika;

c)  likvidumo reikalavimai, susiję su kiekybiškai įvertinamais, vienodais ir standartizuotais likvidumo rizikos elementais;

d)  ataskaitų teikimo reikalavimai, susiję su a, b ir c punktais;

e)  viešo informacijos atskleidimo reikalavimai.

2 straipsnis

Priežiūros įgaliojimai

Siekiant užtikrinti šio reglamento laikymąsi kompetentingoms institucijoms suteikiami įgaliojimai ir jos laikosi Direktyvoje (ES) ----/--[IFD] nustatytų procedūrų.

3 straipsnisGriežtesnių reikalavimų taikymas investicinėse įmonėse

Šiuo reglamentu investicinėms įmonėms nedraudžiama turėti daugiau nuosavų lėšų ir didesnių jų sudedamųjų dalių, nei reikalaujama šiame reglamente, arba taikyti griežtesnes priemones, nei reikalaujama šiame reglamente.

4 straipsnisTerminų apibrėžtys

1.  Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)  papildomas paslaugas teikianti įmonė – papildomas paslaugas teikianti įmonė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 18 punkte;

2)  klientas – klientas, apibrėžtas Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 9 punkte;

3)  prekiautojai biržos prekėmis – prekiautojai biržos prekėmis, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 145 punkte;

4)  biržos prekių išvestinės finansinės priemonės – biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 30 punkte;

5)  kompetentinga institucija – kompetentinga institucija, apibrėžta Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 3 straipsnio 5 dalyje;

6)  kredito įstaiga – kredito įstaiga, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

7)  dienos prekybos srautas – prekybos knygos sandorių vertė, kai įmonė vykdo prekybą savo sąskaita savo naudai arba kliento vardu;

8)  prekyba savo sąskaita – prekyba savo sąskaita, apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte;

9)  išvestinės finansinės priemonės – išvestinės finansinės priemonės, apibrėžtos Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 29 punkte;

10)  K veiksnių konsoliduota būklė – būklė, gaunama investicinei įmonei pagal K veiksnius taikant šio reglamento reikalavimus taip, lyg ta investicinė įmonė kartu su vienu ar keliais tos pačios grupės subjektais būtų viena investicinė įmonė;

11)  pavedimų vykdymas klientų vardu – pavedimų vykdymas klientų vardu, apibrėžtas Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 5 punkte;

12)  pozicija:

a)  koncentracijos rizikos ribų nustatymo tikslais – tai bet koks į prekybos knygą įtrauktas turtas arba nebalansinis straipsnis, kuriam akivaizdžiai netaikomos 40 straipsnio išimtys;

b)  pranešimo apie koncentracijos riziką tikslais – tai bet koks turtas arba nebalansinis straipsnis;

13)  finansų įstaiga – įmonė, išskyrus kredito įstaigas arba investicines įmones, kurios pagrindinė veikla yra pirkti įmonių kapitalo dalis arba verstis vienos ar kelių rūšių veikla, nurodyta Direktyvos 2013/36/ES I priedo 2–12 ir 15 punktuose, įskaitant finansų kontroliuojančiąją bendrovę, mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančiąją bendrovę, investicinę kontroliuojančiąją bendrovę, mokėjimo įstaigą, kaip apibrėžta 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, ir turto valdymo bendrovę, tačiau išskyrus draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrią veiklą vykdančias draudimo kontroliuojančiąsias bendroves, apibrėžtas Direktyvos 2009/138/EB 212 straipsnio 1 dalies g punkte;

14)  finansinė priemonė – finansinė priemonė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 50 punkte;

15)  finansų kontroliuojančioji bendrovė – finansų kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 20 punkte;

16)  finansų sektoriaus subjektas – finansų sektoriaus subjektas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 27 punkte;

17)  pradinis kapitalas – pradinis kapitalas, apibrėžtas Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 3 straipsnio 17 punkte;

18)  susijusių klientų grupė – susijusių klientų grupė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 39 punkte;

19)  konsultacijos dėl investicijų – konsultacijos dėl investicijų, apibrėžtos Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 4 punkte;

20)  investicinė įmonė – investicinė įmonė, apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte;

21)  investicinė kontroliuojančioji bendrovė – finansų įstaiga, kurios visos arba beveik visos patronuojamosios įmonės yra investicinės įmonės arba finansų įstaigos, iš kurių bent viena yra investicinė įmonė, ir kuri nėra mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 20 punkte;

22)  investicinės paslaugos ir veikla – investicinės paslaugos ir veikla, apibrėžtos Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte;

23)  investicinių įmonių grupė – įmonių, iš kurių nė viena nėra kredito įstaiga, grupė, kurios patronuojančioji įmonė yra investicinė įmonė, investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė ir į kurią gali įeiti kitos finansų įstaigos ir investicinės įmonės priklausomi agentai. Investicinių įmonių grupę gali sudaryti patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios įmonės arba įmonės, atitinkančios Direktyvos 2013/34/ES 22 straipsnyje nustatytas sąlygas;

24)  K veiksniai – trečios dalies II antraštinėje dalyje nustatyti kapitalo reikalavimai dėl rizikos, kurią investicinė įmonė kelia klientams, rinkoms ir sau pačiai;

25)  K-AUM, arba valdomo turto (AUM) K veiksnys – kapitalo reikalavimas, susijęs su klientų turto, kurį investicinė įmonė valdo ▌pagal portfelių valdymo savo nuožiūra susitarimus, ▌verte, įskaitant turtą, pavestą tvarkyti kitai įmonei, bet neįskaitant turto, kurį kita įmonė pavedė tvarkyti investicinei įmonei. Apskaičiuojant neįtraukiamas turtas, kuris įskaičiuojamas į K-ASA;

26)  K-CMH, arba laikomų klientų pinigų (CMH) K veiksnys, – kapitalo reikalavimas, susijęs su klientų pinigų, kuriuos įmonė laiko arba kontroliuoja, suma, atsižvelgiant į ▌teisines priemones, kuriomis turtas atskiriamas, ir neatsižvelgiant į nacionalinę apskaitos tvarką, taikytiną investicinės įmonės laikomiems klientų pinigams;

27)  K-ASA, arba saugomo ir administruojamo turto (ASA) K veiksnys – kapitalo reikalavimas, susijęs su klientų turto, kurį investicinė įmonė saugo ir administruoja, verte, įskaitant turtą, pavestą saugoti ir tvarkyti kitai įmonei, ir turtą, kurį kita įmonė pavedė saugoti ir tvarkyti investicinei įmonei, jei tas turtas įtrauktas į investicinės įmonės balansą, arba atskirtas kitose sąskaitose;

28)  K-COH, arba tvarkomų klientų pavedimų (COH) K veiksnys, – kapitalo reikalavimas, susijęs su klientų pavedimų, kuriuos investicinė įmonė tvarko teikdama pavedimų priėmimo ir perdavimo paslaugas ir klientų vardu vykdydama pavedimus, verte;

29)  K-CON, arba koncentracijos rizikos (CON) K veiksnys, – kapitalo reikalavimas, susijęs su investicinės įmonės prekybos knygos kliento arba susijusių klientų grupės pozicijomis, kurių vertė viršija 36 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribas;

30)  K-CMG, arba tarpuskaitos nario garantijos (CMG) K veiksnys, – kapitalo reikalavimas, lygus pradinės garantinės įmokos tarpuskaitos nariui sumai, kai už prekybą savo sąskaita vykdančios investicinės įmonės sandorių vykdymą ir atsiskaitymą už juos atsakingas bendrasis tarpuskaitos narys;

31)  K-DTF, arba dienos prekybos srauto (DTF) K veiksnys, – kapitalo reikalavimas, susijęs su sandorių, kuriuos investicinė įmonė sudaro vykdydama prekybą savo sąskaita arba savo vardu vykdydama klientų pavedimus, dienos verte, išskyrus pavedimų, kuriuos investicinė įmonė tvarko kliento nurodymu priimdama ir perduodama kliento pavedimus ir vykdo kliento vardu, vertę, jau įtraukiamą į COH;

32)  K-NPR, arba grynosios pozicijos rizikos (NPR) K veiksnys, – kapitalo reikalavimas, susijęs su į investicinės įmonės prekybos knygą įtrauktų sandorių verte;

33)  K-TCD, arba prekybos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizikos (TCD) K veiksnys, – kapitalo reikalavimas, susijęs su investicinės įmonės prekybos knygos pozicijomis, susijusiomis su 25 straipsnyje nurodytomis priemonėmis ir sandoriais, dėl kurių gali kilti rizika, kad prekybos sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų;

34)  ilgalaikis atsiskaitymo sandoris – ilgalaikis atsiskaitymo sandoris, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 272 straipsnio 2 dalyje;

35)  garantinės įmokos skolinimo sandoris – garantinės įmokos skolinimo sandoris, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 272 straipsnio 3 dalyje;

36)  valdymo organas – valdymo organas, apibrėžtas Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 36 punkte;

37)  patronuojančioji įmonė – patronuojančioji įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnio 9 dalyje ir 22 straipsnyje;

38)  dalyvavimas – dalyvavimas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 35 punkte;

39)  pelnas – pelnas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 121 punkte;

40)  reikalavimus atitinkanti pagrindinė sandorio šalis – reikalavimus atitinkanti pagrindinė sandorio šalis, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 88 punkte;

41)  portfelio valdymas – portfelio valdymas, apibrėžtas Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 8 punkte;

42)  reguliuojamasis kapitalas – kapitalo reikalavimas, nurodytas 11 straipsnyje;

43)  atpirkimo sandoris – atpirkimo sandoris, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 83 punkte;

44)  patronuojamoji įmonė – patronuojamoji įmonė, kaip apibrėžta Direktyvos 2013/34/ES 2 straipsnio 10 dalyje ir 22 straipsnyje, įskaitant visas pagrindinės patronuojančiosios įmonės patronuojamosios įmonės patronuojamąsias įmones;

45)  priklausomas agentas – priklausomas agentas, apibrėžtas Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 29 punkte;

46)  visos bendrosios pajamos – metinės investicinės įmonės veiklos pajamos, susijusios su įmonės investicinėmis paslaugomis ir veikla, kurią vykdyti ji turi veiklos leidimą, įskaitant pajamas, gaunamas iš gautinų palūkanų, akcijų ir kitų fiksuotojo arba kintamojo pelningumo vertybinių popierių, komisinių ir mokesčių, bet kokio investicinės įmonės turto, kuriuo ji prekiauja, vertės padidėjimo arba sumažėjimo, turto tikrąja verte arba rizikos draudimo veiklos, bet išskyrus visas pajamas, nesusijusias su teikiamomis investicinėmis paslaugomis ir veikla;

47)  prekybos pozicija – prekybos pozicija, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 91 punkte;

48)  prekybos knyga – prekybos knyga, apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 86 punkte;

49)  Sąjungos patronuojančioji investicinė įmonė – valstybėje narėje įsteigta investicinė įmonė, kuri pati nėra kitos investicinės įmonės, gavusios veiklos leidimą bet kurioje valstybėje narėje, arba investicinės kontroliuojančiosios bendrovės ar mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės, įsteigtos bet kurioje valstybėje narėje, patronuojamoji įmonė;

50)  Sąjungos patronuojančioji investicinė kontroliuojančioji bendrovė – valstybėje narėje įsteigta investicinė kontroliuojančioji bendrovė, kuri pati nėra investicinės įmonės, gavusios veiklos leidimą bet kurioje valstybėje narėje, arba kitos investicinės kontroliuojančiosios bendrovės, įsteigtos bet kurioje valstybėje narėje, patronuojamoji įmonė;

51)  Sąjungos patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė – investicinių įmonių grupės patronuojančioji įmonė, kuri yra mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė, apibrėžta Direktyvos 2002/87/EB 2 straipsnio 15 dalyje.

2.  Komisijai pagal 54 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais paaiškinamos:

a)  1 dalyje pateiktos terminų apibrėžtys, siekiant užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą;

b)  1 dalyje pateiktos terminų apibrėžtys, siekiant atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius šio reglamento taikymo metu.

II ANTRAŠTINĖ DALIS

REIKALAVIMŲ TAIKYMO LYGIS

1 SKYRIUS

Individualus reikalavimų taikymas

5 straipsnisBendrasis principas

Investicinė įmonė individualiai laikosi antroje–septintoje dalyse nustatytų reikalavimų.

6 straipsnisIšimtys

1.  Kompetentingos institucijos investicinei įmonei gali leisti 5 straipsnio netaikyti antros–ketvirtos ir šeštos bei septintos dalių atžvilgiu, jeigu įvykdomi visi šie reikalavimai:

a)  investicinė įmonė yra patronuojamoji įmonė ir yra įtraukta į kredito įstaigos, finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės konsoliduotą priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyriaus nuostatas;

b)  ir investicinei įmonei, ir jos patronuojančiajai įmonei veiklos leidimus išduoda ir jų priežiūrą vykdo ta pati valstybė narė;

c)  institucijos, kompetentingos vykdyti konsoliduotą priežiūrą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, sutinka, kad būtų taikoma tokia išimtis;

d)  nuosavos lėšos tinkamai paskirstytos patronuojančiajai įmonei ir investicinei įmonei, taip pat įvykdytos visos šios sąlygos:

i)  investicinė įmonė atitinka 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas;

ii)  šiuo metu nėra ir nenumatoma reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių patronuojančiajai įmonei greitai pervesti kapitalą ar padengti įsipareigojimus;

iii)  gavusi išankstinį kompetentingos institucijos sutikimą patronuojančioji įmonė pareiškia, kad užtikrina investicinės įmonės prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą arba kad investicinės įmonės rizika nėra svarbi;

iv)  investicinė įmonė yra įtraukta į patronuojančiosios įmonės rizikos vertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūras ir

v)  patronuojančiajai įmonei priklauso daugiau kaip 50 % balsavimo teisių, kurias suteikia turimos investicinės įmonės kapitalo akcijos, arba patronuojančioji įmonė turi teisę skirti arba nušalinti daugumą investicinės įmonės valdymo organo narių.

1a.  Kompetentingos institucijos investicinėms įmonėms gali leisti 5 straipsnio netaikyti ketvirtos, šeštos ir septintos dalių atžvilgiu, jeigu įvykdomi visi šie reikalavimai:

a)  investicinė įmonė yra patronuojamoji įmonė ir yra įtraukta į draudimo arba perdraudimo įmonės konsoliduotą priežiūrą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB 228 straipsnį[13];

b)  ir investicinei įmonei, ir jos patronuojančiajai įmonei veiklos leidimus išduoda ir jų priežiūrą vykdo ta pati valstybė narė;

c)  institucijos, kompetentingos vykdyti konsoliduotą priežiūrą pagal Direktyvą 2009/138/EB, sutinka, kad būtų taikoma tokia išimtis;

d)  nuosavos lėšos tinkamai paskirstytos patronuojančiajai įmonei ir investicinei įmonei, taip pat įvykdytos visos šios sąlygos:

i)  investicinė įmonė atitinka 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas;

ii)  šiuo metu nėra ir nenumatoma reikšmingų praktinių ar teisinių kliūčių patronuojančiajai įmonei greitai pervesti kapitalą ar padengti įsipareigojimus;

iii)  gavusi išankstinį kompetentingos institucijos sutikimą patronuojančioji įmonė pareiškia, kad užtikrina investicinės įmonės prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą arba kad investicinės įmonės rizika nėra svarbi;

iv)  investicinė įmonė yra įtraukta į patronuojančiosios įmonės rizikos vertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūras ir

v)  patronuojančiajai įmonei priklauso daugiau kaip 50 % balsavimo teisių, kurias suteikia turimos investicinės įmonės kapitalo akcijos, arba patronuojančioji įmonė turi teisę skirti arba nušalinti daugumą investicinės įmonės valdymo organo narių.

2.  Kompetentingos institucijos investicinėms įmonėms gali leisti 5 straipsnio netaikyti penktos dalies atžvilgiu, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

a)  investicinė įmonė yra įtraukta į konsoliduotą priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyrių;

b)  grupė yra įsteigusi centralizuotus likvidumo valdymo skyrius ir

c)  institucijos, kompetentingos vykdyti konsoliduotą priežiūrą pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013, sutinka, kad būtų taikoma tokia išimtis.

2 SKYRIUS

Grupės kapitalo testo ir išimčių laikymosi reikalavimų taikymas

7 straipsnisGrupės kapitalo testas

1.  Sąjungos patronuojančioji investicinė įmonė, Sąjungos patronuojančioji investicinė kontroliuojančioji bendrovė, Sąjungos patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė turi pakankamai nuosavų lėšų padengti bent sumai, kurią sudaro:

a)  viso turto, subordinuotųjų reikalavimų ir priemonių, nurodytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 36 straipsnio 1 dalies h ir i punktuose, 56 straipsnio c ir d punktuose ir 66 straipsnio c ir d punktuose, turimų investicinių įmonių grupės investicinėse įmonėse, finansų įstaigose, papildomas paslaugas teikiančiose įmonėse ir priklausomuosiuose agentuose, visos balansinės vertės suma ir

b)  bendra visų neapibrėžtųjų įsipareigojimų investicinėms įmonėms, finansų įstaigoms, papildomas paslaugas teikiančioms įmonėms ir priklausomiems agentams suma.

2.  Kompetentingos institucijos gali leisti Sąjungos patronuojančiajai investicinei kontroliuojančiajai bendrovei arba Sąjungos patronuojančiajai mišrią veiklą vykdančiai finansų kontroliuojančiajai bendrovei turėti mažesnę nuosavų lėšų sumą, nei apskaičiuota pagal 1 dalį, jeigu ta suma yra ne mažesnė už kiekvienai grupės investicinei įmonei, finansų įstaigai, papildomas paslaugas teikiančiai įmonei ir kiekvienam atskiram priklausomam agentui individualiai taikomų nuosavų lėšų reikalavimų sumą ir bendrą visų neapibrėžtųjų įsipareigojimų tiems subjektams sumą.

Taikant 1 dalį, jeigu bet kuriam iš 1 dalyje nurodytų subjektų netaikomi Sąjungos arba nacionaliniai prudenciniai teisės aktai, taikomas sąlyginis nuosavų lėšų reikalavimas.

3.  Sąjungos patronuojančioji investicinė įmonė, Sąjungos patronuojančioji investicinė kontroliuojančioji bendrovė, Sąjungos patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė turi būti įdiegusios sistemas, kad stebėtų ir kontroliuotų visų investicinių įmonių grupės investicinių įmonių, investicinių kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, papildomas paslaugas teikiančių įmonių ir priklausomų agentų kapitalo ir finansavimo šaltinius.

8 straipsnisK veiksnių konsolidavimas

Sąjungos patronuojančiosios investicinės įmonės kompetentingos institucijos arba pagal Direktyvos (ES)----/--[IFD] 42 straipsnio 2 dalį nustatytos kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad Sąjungos patronuojančioji investicinė įmonė, Sąjungos patronuojančioji investicinė kontroliuojančioji bendrovė arba Sąjungos patronuojančioji mišrią veiklą vykdanti finansų kontroliuojančioji bendrovė 15 straipsnyje nustatytų reikalavimų laikytųsi remdamosi K veiksnių konsoliduota būkle, jeigu taikoma kuri nors iš šių sąlygų:

a)  grupė, kaip visuma, klientams arba rinkai kelia didelę reikšmingą riziką, o kiekvienai grupės investicinei įmonei individualiai taikomais kapitalo reikalavimais ta rizika aprėpiama ne visa, arba

b)  individualiai taikant reikalavimus investicinių įmonių grupių, kurios rizikos valdymo požiūriu yra labai tarpusavyje susijusios, investicinėms įmonėms, reikalavimai toms įmonėms gali būti dubliuojami.

ANTRA DALIS

NUOSAVOS LĖŠOS

9 straipsnisNuosavų lėšų reikalavimai

1.  Investicinė įmonė turi nuosavų lėšų, kurias sudaro jos 1 ir 2 lygio kapitalo suma, kai:

a)  bent 56 % sumos sudaro bendras 1 lygio nuosavas kapitalas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antros dalies 1 antraštinės dalies 2 skyrių;

b)  iki 44 % sumos gali sudaryti papildomas 1 lygio kapitalas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antros dalies 1 antraštinės dalies 3 skyrių;

c)  iki 25 % sumos gali sudaryti 2 lygio kapitalas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antros dalies 1 antraštinės dalies 4 skyrių.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, nustatant nuosavas lėšas netaikoma:

a)  Reglamento (ES) Nr. 575/2013 48 straipsnyje nurodytos ribinės išimtys;

b)  Reglamento (ES) Nr. 575/2013 46, 60 ir 70 straipsniuose nurodyti atskaitymai;

c)  Reglamento (ES) Nr. 575/2013 54 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas tam tikras įvykis. Vietoje to investicinė įmonė nurodo tam tikrą įvykį jį susiedama su 1 dalyje nurodyta papildoma 1 lygio priemone;

d)  Reglamento (ES) Nr. 575/2013 54 straipsnio 4 dalies a punkte nurodyta bendra suma. Suma, kurią reikia nurašyti arba konvertuoti, yra visa 1 dalyje nurodyta papildomos 1 lygio priemonės pagrindinė suma.

3.   Investicinės įmonės, pagal šį reglamentą nustatydamos nuosavų lėšų reikalavimus, taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 antros dalies 1 antraštinės dalies 6 skyriuje išdėstytas nuostatas.

3a.  Nukrypstant nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių, kompetentingos institucijos gali leisti investicinėms įmonėms, kurios atitinka 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, vykdant nuosavų lėšų reikalavimą įskaičiuoti kitas reikalavimus atitinkančias priemones, kurios nėra išvardytos Reglamente (ES) Nr. 575/2013.

10 straipsnisTurimos ne finansų sektoriaus įmonių kapitalo dalys

1.  Taikant šią dalį, nustatydama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 26 straipsnyje nurodytus bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnius investicinė įmonė atskaito sumas, viršijančias a ir b punktuose nustatytas ribas:

a)  turimą įmonės, kuri nėra finansų sektoriaus subjektas, kapitalo dalį, kurios suma viršija 15 % investicinės įmonės reguliuojamojo kapitalo;

b)  bendrą investicinės įmonės turimų įmonių, kurios nėra finansų sektoriaus subjektai, kapitalo dalių sumą, viršijančią 60 % jos reguliuojamojo kapitalo.

2.  Kompetentingos institucijos gali uždrausti investicinei įmonei turėti 1 dalyje nurodytas kapitalo dalis, kurių suma viršija toje dalyje nurodytas reguliuojamojo kapitalo procentines dalis. Kompetentingos institucijos savo sprendimą, priimtą vykdant šį įgaliojimą, nedelsdamos paskelbia viešai.

3.  Įmonių, kurios nėra finansų sektoriaus subjektai, akcijos neįtraukiamos į 1 dalyje nurodytą skaičiavimą, jeigu įvykdoma bet kuri iš šių sąlygų:

a)  tos akcijos turimos laikinai, teikiant finansinę paramą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 79 straipsnyje;

b)  tos akcijos turimos kaip platinama pozicija penkias darbo dienas arba trumpesnį laikotarpį;

c)  tos akcijos turimos pačios investicinės įmonės vardu, bet kitų subjektų naudai.

4.  Akcijos, kurios nėra ilgalaikis finansinis turtas, kaip nurodyta Direktyvos 86/635/EEB 35 straipsnio 2 dalyje, į 1 dalyje nurodytą skaičiavimą neįtraukiamos.

TREČIA DALIS KAPITALO REIKALAVIMAI

I ANTRAŠTINĖ DALISBENDRIEJI REIKALAVIMAI

11 straipsnisKapitalo reikalavimas

1.  Investicinė įmonė visą laiką turi kapitalo, kurio suma atitinka didžiausiąjį iš šių dydžių:

a)  jos pastoviųjų pridėtinių išlaidų reikalavimą, apskaičiuotą pagal 13 straipsnį;

b)  jos nuolatinį minimalų reikalavimą pagal 14 straipsnį;

c)  jos K veiksnių reikalavimą, apskaičiuotą pagal 15 straipsnį.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, investicinė įmonė, atitinkanti 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, visą laiką turi tik kapitalo, kurio suma atitinka didžiausiąją iš sumų, nurodytų 1 dalies a ir b punktuose.

3.  Jeigu kompetentingos institucijos mano, kad investicinės įmonės verslo veikla iš esmės pasikeitė, jos gali reikalauti, kad investicinė įmonė laikytųsi kitokio šiame straipsnyje nurodyto kapitalo reikalavimo, kaip nustatyta Direktyvos (ES) ----/--[IFD] IV skirsnio 2 skyriaus IV antraštinėje dalyje.

12 straipsnisMažos ir tarpusavio sąsajų neturinčios investicinės įmonės

1.  Taikant šį reglamentą, investicinė įmonė laikoma maža ir tarpusavio sąsajų neturinčia investicine įmone, jeigu ji atitinka visas šias sąlygas:

a)  pagal 17 straipsnį apskaičiuota valdomo turto (AUM) vertė yra mažesnė nei 1,2 mlrd. EUR;

b)  pagal 20 straipsnį apskaičiuota tvarkomų klientų pavedimų (COH) vertė yra mažesnė nei kuris nors iš šių dydžių:

i) 100 mln. EUR per dieną neatidėliotinų sandorių atveju arba

ii) 1 mlrd. EUR per dieną išvestinių finansinių priemonių atveju;

c)  pagal 19 straipsnį apskaičiuota saugomo ir administruojamo turto (ASA) vertė lygi 50 000 000 EUR;

d)  pagal 18 straipsnį apskaičiuota laikomų klientų pinigų (CMH) vertė lygi 5 000 000 EUR;

e)  pagal 32 straipsnį apskaičiuota dienos prekybos srauto (DTF) vertė lygi nuliui;

f)  pagal 22 ir 23 straipsnius apskaičiuota grynosios pozicijos rizika (NPR) arba tarpuskaitos nario garantijos (CMG) suma lygi nuliui;

g)  pagal 26 straipsnį apskaičiuota prekybos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymo rizika (TCD) lygi nuliui;

h)  investicinės įmonės bendra balanso suma yra mažesnė nei 100 mln. EUR;

i)  visos metinės bendrosios pajamos iš investicinės įmonės investicinių paslaugų ir veiklos yra mažesnės nei 30 mln. EUR.

Taikant a, b, c, e, f ir g punktus, remiamasi dienos pabaigoje vertinamais dydžiais.

Taikant d punktą, remiamasi kelis kartus per dieną vertinamais dydžiais.

Taikant h ir i punktus, remiamasi paskutinių finansinių metų pabaigoje taikytinais dydžiais.

2.  1 dalies a, b, h ir i punktuose nustatytos sąlygos visoms grupę sudarančioms investicinėms įmonėms taikomos bendrai.

Sąlygos, nustatytos c, d, e, f ir g punktuose, taikomos kiekvienai investicinei įmonei individualiai.

2a.  Taikant 1 dalies a–d punktus, investicinė įmonė nelaikoma maža ir tarpusavio sąsajų neturinčia investicine įmone, jeigu ta investicinė įmonė per praėjusį šešių mėnesių laikotarpį, remiantis slankiuoju vidurkiu, viršijo taikytiną ribinę vertę.

2b.  Taikant 1 dalies e, f ir g punktus, investicinė įmonė nelaikoma maža ir tarpusavio sąsajų neturinčia investicine įmone praėjus trijų mėnesių laikotarpiui nuo dienos, kai viršyta taikytina ribinė vertė.

3.  Taikant 1 dalies h ir i punktus, investicinė įmonė nelaikoma maža ir tarpusavio sąsajų neturinčia investicine įmone, jeigu ankstesnių finansinių metų pabaigoje buvo viršijama taikoma ribinė vertė.

4.  Kai investicinė įmonė, kuri neatitiko visų 1 dalyje nustatytų sąlygų, vėliau tas sąlygas atitinka, gavus kompetentingos institucijos patvirtinimą, ji pradedama laikyti maža ir tarpusavio sąsajų neturinčia investicines įmone po trijų mėnesių nuo dienos, kurią ji pradėjo atitikti tas sąlygas.

13 straipsnisPastoviųjų pridėtinių išlaidų reikalavimas

1.  Taikant 11 straipsnio 1 dalies a punktą, pastoviųjų pridėtinių išlaidų reikalavimas sudaro bent ketvirtadalį ankstesnių metų pastoviųjų pridėtinių išlaidų.

2.  Kai kompetentinga institucija mano, kad investicinės įmonės veikla iš esmės pasikeitė, ji gali pakoreguoti 1 dalyje nurodyto kapitalo sumą.

3.  Gavus kompetentingų institucijų patvirtinimą, jeigu investicinė įmonė praėjusiais metais neturėjo fiksuotųjų pridėtinių išlaidų, jos kapitalas sudaro bent ketvirtadalį pastoviųjų pridėtinių išlaidų, numatytų jos verslo plane metams, einantiems po metų, kuriais įmonė pradėjo savo veiklą.

4.  EBI, konsultuodamasi su ESMA ir atsižvelgdama į Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 2015/488, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose:

  a)  išsamiau nustato, kaip apskaičiuoti 1 dalyje nurodytą reikalavimą, ir

  b)  šio reglamento tikslais apibrėžia 2 dalyje nurodytą esminio pasikeitimo sąvoką.

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [devyni mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].  

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

14 straipsnisNuolatinis minimalus reikalavimas

Taikant 11 straipsnio 1 dalies b punktą, nuolatinis minimalus reikalavimas yra bent Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 8 straipsnyje nurodyto pradinio kapitalo dydžio.

II ANTRAŠTINĖ DALIS K VEIKSNIŲ KAPITALO REIKALAVIMAS

1 SKYRIUSBendrieji principai

15 straipsnisK veiksnių reikalavimas ir taikytini koeficientai

1.  Taikant 11 straipsnio 1 dalies c punktą, K veiksnių kapitalo reikalavimas yra lygus bent šių veiksnių sumai:

a)  rizikos klientams (RtC) K veiksnių, apskaičiuotų pagal 2 skyrių;

b)  rizikos rinkai (RtM) K veiksnių, apskaičiuotų pagal 3 skyrių;

  rizikos įmonei (RtF) K veiksnių, apskaičiuotų pagal 4 skyrių.

2.  Atitinkamiems K veiksniams taikomi šie koeficientai:

1 lentelė

K VEIKSNIAI

KOEFICIENTAS

Turtas, valdomas ▌pagal portfelių valdymo savo nuožiūra susitarimus ▌

K-AUM

0,02 %

Laikomi klientų pinigai

K-CMH (atskirtose sąskaitose)

0,3 %

K-CMH (neatskirtose sąskaitose)

0,5 %

Saugomas ir administruojamas turtas

K-ASA

0,04 %

Tvarkomi klientų pavedimai

K-COH, neatidėliotini sandoriai

0,1 %

 

K-COH, išvestinės finansinės priemonės

0,01 %

Dienos prekybos srautas

K-DTF, neatidėliotini sandoriai

0,1 %

 

K-DTF, išvestinės finansinės priemonės

0,01 %

3.  Investicinė įmonė stebi savo K veiksnių vertę atsižvelgdama į visas tendencijas, dėl kurių jos kapitalo reikalavimas kitą ataskaitinį laikotarpį galėtų iš esmės pasikeisti, ir savo kompetentingai institucijai praneša apie tą iš esmės skirtingą kapitalo reikalavimą.

4.  Jeigu kompetentingos institucijos mano, kad investicinės įmonės verslo veikla iš esmės pasikeitė ir dėl to daromas poveikis atitinkamo K veiksnio sumai, jos gali pakoreguoti atitinkamą sumą pagal Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 36 straipsnio 2 dalies a punktą.

5.  Siekiant užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą ir atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, EBI, pasikonsultavusi su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektą, kuriuo:

a)  nustatomi trečios dalies II antraštinėje dalyje nurodytų K veiksnių apskaičiavimo metodai;

b)  pakoreguojami šio straipsnio 2 dalyje nurodyti koeficientai;

c)  šio reglamento tikslais apibrėžiama atskirtos sąskaitos sąvoka nurodant sąlygas, kurios užtikrina klientų pinigų apsaugą investicinės įmonės nemokumo atveju;

d)  vertina, ar konsultacijų veikla turėtų būti įtraukta į K-AUM, ir nustato galimo įtraukimo metodus.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

6.  ESMA pakoreguoja 2 dalies 1 lentelėje nurodytus K-DTF koeficientus tais atvejais, kai, susidarius įtemptai padėčiai rinkoje, kaip nurodyta Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/578, K-DTF reikalavimai yra pernelyg ribojantys ir gali pakenkti finansiniam stabilumui.

2 SKYRIUSRtC K veiksniai

16 staripsnisRtC K veiksnių reikalavimas

RtC K veiksnių reikalavimas nustatomas taikant šią formulę:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

Čia:

a)  K-AUM yra lygus pagal 17 straipsnį nustatytai AUM vertei, padaugintai iš atitinkamo 15 straipsnio 2 dalyje nurodyto koeficiento;

b)  K-CMH yra lygus pagal 18 straipsnį nustatytai CMH vertei, padaugintai iš atitinkamo 15 straipsnio 2 dalyje nurodyto koeficiento;

c)  K-ASA yra lygus pagal 19 straipsnį nustatytai ASA vertei, padaugintai iš atitinkamo 15 straipsnio 2 dalyje nurodyto koeficiento;

d)  K-COH yra lygus pagal 20 straipsnį nustatytai COH vertei, padaugintai iš atitinkamo 15 straipsnio 2 dalyje nurodyto koeficiento.

17 straipsnisValdomo turto (AUM) vertės nustatymas valdomo turto K veiksniui (K-AUM) apskaičiuoti

1.  Apskaičiuojant K-AUM naudojama AUM vertė yra viso per mėnesį administruojamo turto vertės, nustatytos kiekvienos paskutinės praėjusių 15 kalendorinių mėnesių darbo dienos pabaigoje, konvertuotos į tuo metu įmonės naudojamą funkcinę valiutą, neįtraukiant 3 paskutinių mėnesių verčių, slankusis vidurkis.

AUM yra likusių 12 mėnesių nustatytų verčių vidurkis arba paprastas aritmetinis vidurkis.

K-AUM apskaičiuojamas per pirmas 14 kiekvieno kalendorinio mėnesio dienų.

2.  Jeigu investicinė įmonė valdomą turtą oficialiai pavedė valdyti kitam finansų sektoriaus subjektui, tas pavestas valdyti turtas įtraukiamas į pagal 1 dalį nustatytą bendrą AUM sumą.

Jeigu kitas finansų sektoriaus subjektas valdomą turtą oficialiai pavedė valdyti investicinei įmonei, tas pavestas valdyti turtas neįtraukiamas į pagal 1 dalį nustatytą bendrą valdomo turto sumą.

3.  Jeigu investicinė įmonė turtą valdo mažiau nei 15 mėnesių, apskaičiuodama K-AUM ji gali remtis AUM verslo planu, jeigu laikomasi visų šių reikalavimų:

a)  remiamasi ankstesnių laikotarpių duomenimis, kai tik jie tampa žinomi;

b)  pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnį investicinės įmonės pateiktą verslo planą kompetentinga institucija teigiamai įvertino.

18 straipsnisLaikomų klientų pinigų (CMH) vertės nustatymas laikomų klientų pinigų K veiksniui (K-CMH) apskaičiuoti

1.  Apskaičiuojant K-CMH naudojama CMH vertė yra visų per dieną turimų klientų pinigų vertės, nustatytos praėjusių 12 kalendorinių mėnesių kiekvienos darbo dienos pabaigoje, slankusis vidurkis.

CMH yra 12 kalendorinių mėnesių nustatytų dienos verčių vidurkis arba paprastas aritmetinis vidurkis.

K-CMH apskaičiuojamas darbo dienos pabaigoje pagal pirmoje pastraipoje nurodytą nustatytą vertę.

2.  Jeigu investicinė įmonė klientų pinigus laiko mažiau nei 12 mėnesių, apskaičiuodama K-CMH ji gali remtis verslo planu, jeigu laikomasi visų šių reikalavimų:

a)  remiamasi ankstesnių laikotarpių duomenimis, kai tik jie tampa žinomi;

b)  pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnį investicinės įmonės pateiktą verslo planą kompetentinga institucija teigiamai įvertino.

19 straipsnisSaugomo ir administruojamo turto (ASA) vertės nustatymas saugomo ir administruojamo turto K veiksniui (K-ASA) apskaičiuoti

1.  Apskaičiuojant K-ASA naudojama ASA vertė yra viso per dieną saugomo ir administruojamo turto vertės, nustatytos kiekvienos paskutinės praėjusių 15 kalendorinių mėnesių darbo dienos pabaigoje, neįtraukiant 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, slankusis vidurkis.

ASA yra likusių 12 kalendorinių mėnesių nustatytų dienos verčių vidurkis arba paprastas aritmetinis vidurkis.

K-ASA apskaičiuojamas per pirmas 14 kiekvieno kalendorinio mėnesio dienų.

2.  Jeigu investicinė įmonė veiklą vykdo mažiau nei 15 mėnesių, apskaičiuodama K-ASA ji gali remtis verslo planu, jeigu laikomasi visų šių reikalavimų:

a)  remiamasi ankstesnių laikotarpių duomenimis, kai tik jie tampa žinomi;

b)  pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnį investicinės įmonės pateiktą verslo planą kompetentinga institucija teigiamai įvertino.

20 straipsnisTvarkomų klientų pavedimų (COH) vertės nustatymas tvarkomų klientų pavedimų K veiksniui (K-COH) apskaičiuoti

1.  Apskaičiuojant K-COH naudojama COH vertė yra visų per dieną sutvarkytų klientų pavedimų vertės, nustatytos kiekvienos praėjusių 6 kalendorinių mėnesių darbo dienos pabaigoje, neįtraukiant 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, slankusis vidurkis.

COH yra likusių 3 kalendorinių mėnesių nustatytų kiekvienos dienos verčių vidurkis arba paprastas aritmetinis vidurkis.

K-COH apskaičiuojamas per pirmas 14 kiekvieno ketvirčio dienų.

2.  COH vertė nustatoma ir kaip neatidėliotinų sandorių, ir kaip išvestinių finansinių priemonių absoliučiosios pirkimo vertės ir absoliučiosios pardavimo vertės suma, atsižvelgiant į tai, kad:

a)  neatidėliotinų sandorių atveju vertė yra vykdant kiekvieną sandorį sumokėta arba gauta suma;

b)  išvestinių finansinių priemonių atveju sandorio vertė yra tariamoji sandorio suma.

COH neapima sandorių, kuriuos investicinė įmonė vykdo aptarnaudama kliento investicinį portfelį, kai investicinė įmonė jau įtraukia K-AUM skaičiuodama to kliento investicijas.

Investicinės įmonės apskaičiuodamos COH gali neįtraukti visų pavedimų, kurie nebuvo įvykdyti, jei tokio nevykdymo priežastis buvo kliento laiku atšauktas pavedimas.

3.  Jeigu investicinė įmonė veiklą vykdo mažiau nei 3 mėnesius, apskaičiuodama K-COH ji gali remtis verslo planu, jeigu laikomasi visų šių reikalavimų:

a)  remiamasi ankstesnių laikotarpių duomenimis, kai tik jie tampa žinomi;

b)  pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnį investicinės įmonės pateiktą verslo planą kompetentinga institucija teigiamai įvertino.

3 SKYRIUSRtM K veiksniai

21 straipsnisRtM K veiksnių reikalavimas

1.  Prekybą savo sąskaita savo naudai arba kliento vardu vykdančios investicinės įmonės prekybos knygos pozicijų RtM K veiksnių reikalavimas yra ▌K-NPR, apskaičiuotas pagal 22 straipsnį.

1a.  Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentinga institucija investicinei įmonei leidžia nustatyti RtM K-veiksnio reikalavimą naudojantis pagal 23 straipsnį apskaičiuotu K-CMG pozicijoms, kurių tarpuskaita atliekama per pagrindines sandorio šalis, jeigu laikomasi šių sąlygų:

a)  investicinė įmonė nėra grupės, kuriai priklauso kredito įstaiga, dalis;

b)  už investicinės įmonės sandorių, kurių tarpuskaita atliekama per pagrindines sandorio šalis, vykdymą ir atsiskaitymą už juos atsakingas tarpuskaitos narys, o sandoriai yra užtikrinti to tarpuskaitos nario arba kitaip už juos atsiskaitoma pagal vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo principą;

c)  pradinė garantinė įmoka, investicinės įmonės pateikta tarpuskaitos nariui, apskaičiuojama taikant tarpuskaitos nario vidaus modelį, atitinkantį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 41 straipsnio reikalavimus[14].

22 straipsnisK-NPR apskaičiavimas

1.   Taikant K-NPR, prekybą savo sąskaita savo naudai arba kliento vardu vykdančios investicinės įmonės prekybos knygos pozicijų kapitalo reikalavimas apskaičiuojamas taikant vieną iš šių metodų:

a)  [supaprastintą standartizuotą] metodą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 2–4 skyriuose▌;

b)  standartizuotą metodą, nustatytą [Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriuje pagal Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, 1 straipsnio 84 dalį];  

c)  vidaus modelių metodą, nustatytą [Reglamento (ES) Nr. 575/2013 Trečios dalies IV antraštinės dalies 1b skyriuje pagal Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, 1 straipsnio 84 dalį].

Taikant b ir c punktuose nurodytus metodus apskaičiuotas K-NPR dauginamas iš 65 % koeficiento.

2.   Taikant 1 dalies a punkto antrą sakinį, investicinė įmonė balansinės ir nebalansinės veiklos dydį apskaičiuoja pagal [Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325a straipsnio 2–7 dalis].

23 straipsnisK-CMG apskaičiavimas

1.  ▌K-CMG yra didžiausia bendra pradinės garantinės įmokos, investicinės įmonės pateiktos tarpuskaitos nariui, suma per ankstesnius 3 mėnesius.

2.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nustato, kaip apskaičiuojama 1 dalies c punkte nurodyta pradinės garantinės įmokos suma.     

EBI tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus persvarstytus techninius reguliavimo standartus Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsniuose nustatyta tvarka.

4 SKYRIUSRtF K veiksniai

24 straipsnisRtF K veiksnių reikalavimas

1.  RtF K veiksnių reikalavimas nustatomas taikant šią formulę:

K-TCD +K-DTF + K-CON

Čia:

K-TCD yra lygus sumai, apskaičiuotai pagal 26 straipsnį;

K-DTF yra lygus pagal 32 straipsnį nustatytai DTF vertei, padaugintai iš atitinkamo 15 straipsnio 2 dalyje nurodyto koeficiento, ir

K-CON yra lygus sumai, apskaičiuotai pagal 38 straipsnį.

K-TCD ir K-CON grindžiami prekybą savo sąskaita savo naudai arba kliento vardu vykdančios investicinės įmonės prekybos knygoje apskaitomais sandoriais.

K-DTF grindžiamas prekybą savo sąskaita savo naudai arba kliento vardu vykdančios investicinės įmonės prekybos knygoje apskaitomais sandoriais ir sandoriais, kuriuos investicinė įmonė sudaro savo vardu vykdydama klientų pavedimus.

I skirsnis

Prekybos sandorio šalies įsipareigojimų neįvykdymas

25 straipsnisTaikymo sritis

1.  Šis skirsnis taikomas šiems sandoriams:

a)  Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede nurodytoms išvestinėms finansinėms priemonėms, išskyrus:

i)  ne biržos išvestines finansines priemones, kuriomis prekiaujama su valstybių narių centrine valdžia ir centriniais bankais;

ii)   ne biržos išvestines finansines priemones, kurių tarpuskaita tiesiogiai arba netiesiogiai atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį;

iii)   ne biržos išvestines finansines priemones, kurių tarpuskaita atliekama per tarpuskaitos narį, jeigu sandoriams pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 4 straipsnį taikoma tarpuskaitos prievolė arba lygiavertis reikalavimas atlikti to sandorio tarpuskaitą trečiojoje valstybėje, arba jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

aa. su tais sandoriais susijusios tos investicinės įmonės pozicijos ir turtas yra ir tarpuskaitos nario, ir reikalavimus atitinkančios pagrindinės sandorio šalies lygmeniu atriboti ir atskirti nuo tarpuskaitos nario ir kitų to tarpuskaitos nario klientų pozicijų bei turto, ir dėl šio atribojimo ir atskyrimo tos pozicijos bei turtas pagal nacionalinę teisę yra neliečiami bankroto atveju, jeigu tarpuskaitos narys arba vienas ar keli kiti jo klientai neįvykdytų įsipareigojimų arba taptų nemokūs;

bb. įstatymais ir kitais teisės aktais bei sutarčių nuostatomis, kurie yra taikomi tarpuskaitos nariui arba kurių tas tarpuskaitos narys privalo laikytis, sudaromos palankesnės sąlygos tam, kad pirminio tarpuskaitos nario įsipareigojimų neįvykdymo arba nemokumo atveju su tomis sutartimis ir sandoriais susijusios kliento pozicijos bei atitinkama užtikrinimo priemonė būtų perleidžiamos kitam tarpuskaitos nariui per taikytiną garantinės įmokos rizikos laikotarpį;

cc. investicinė įmonė turi nepriklausomą, rašytinę ir pagrįstą teisinę nuomonę, kurioje daroma išvada, kad teisinio užginčijimo atveju investicinė įmonė nepatirtų nuostolių dėl jos tarpuskaitos nario ar jos tarpuskaitos nario klientų nemokumo;

iv)   išvestines finansines priemones, kuriomis prekiaujama biržoje;

v)  išvestines vertybines priemones, laikomas siekiant apdrausti įmonės poziciją, susijusią su į prekybos knygą neįtraukta veikla;

b)  ilgalaikiams atsiskaitymo sandoriams;

c)  atpirkimo sandoriams;

d)  vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandoriams;

e)  garantinės įmokos skolinimo sandoriams.

2.  Nukrypstant nuo šio skirsnio, investicinė įmonė savo kapitalo reikalavimą, susijusį su 1 dalyje nurodytais sandoriais, gali apskaičiuoti taikydama vieną iš [Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 3, 4 arba 5 skirsnyje] nustatytų metodų ir apie tai nedelsdama praneša kompetentingai institucijai.

26 straipsnisK-TCD apskaičiavimas

Apskaičiuojant K-TCD, kapitalo reikalavimas nustatomas taikant šią formulę:

Kapitalo reikalavimas = Pozicijos vertė * RF

Čia RF yra rizikos veiksnys, apibrėžiamas pagal sandorio šalies rūšį pagal 2 lentelę.

2 lentelė

Sandorio šalies rūšis

 

Rizikos veiksnys

Kredito įstaigos ir investicinės įmonės

1,6 %

Kitos sandorio šalys

8 %

27 straipsnisPozicijos vertės apskaičiavimas

Pozicijos vertė nustatoma pagal šią formulę:

Pozicijos vertė = Max (0; RC + PFE - C)

Čia:

RC = pakeitimo išlaidos, kaip nustatyta 28 straipsnyje,

PFE = galima būsima pozicija, kaip nustatyta 29 straipsnyje, ir

C = užtikrinimo priemonė, kaip nustatyta 30 straipsnyje.

Pakeitimo išlaidos (RC) ir užtikrinimo priemonė (C) taikomos visiems 25 straipsnyje nurodytiems sandoriams.

Galima būsima pozicija (PFE) taikoma tik išvestinių finansinių priemonių sandoriams ir ilgalaikiams atsiskaitymo sandoriams.

28 straipsnisPakeitimo išlaidos (RC)

27 dalyje nurodytos pakeitimo išlaidos nustatomos taip:

a)  išvestinių finansinių priemonių sandorių RC nustatomos kaip dabartinė rinkos vertė (CMV);

b)  ilgalaikių atsiskaitymo sandorių RC nustatomos kaip atsiskaitymo suma;

c)  atpirkimo sandorių ir vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorių RC nustatomos kaip pasiskolintų ir gautų pinigų grynoji suma.

29 straipsnisGalima būsima pozicija

1.  28 straipsnyje nurodyta galima būsima pozicija (PFE) apskaičiuojama kiekvienam išvestinių finansinių priemonių ir ilgalaikiam atsiskaitymo sandoriui kaip šių dydžių sandauga:

a)  sandorio efektyvios tariamosios (EN) sumos, nustatytos pagal šio straipsnio 2–6 dalis,

b)  priežiūrinio veiksnio (SF), nustatyto pagal šio straipsnio 7 dalį, ir

c)  termino veiksnio (MF), nustatyto pagal šio straipsnio 8 dalį.

2.  Efektyvi tariamoji (EN) suma gaunama sudauginus pagal šio straipsnio 3 dalį apskaičiuotą tariamąją sumą, jos trukmę, susijusią su palūkanų norma ir kredito išvestinių finansinių priemonių sandoriais, apskaičiuotą pagal šio straipsnio 4 dalį, ir jos delta koeficientą, taikomą pasirinkimo sandoriams ir apskaičiuotą pagal šio straipsnio 6 dalį.

3.  Išskyrus atvejus, kai tariamoji suma yra aiškiai nustatyta ir nekinta iki termino pabaigos, tariamoji suma nustatoma taip:

a)  užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių tariamoji suma apibrėžiama kaip sandorio dalies užsienio valiuta tariamoji suma, konvertuota į nacionalinę valiutą. Jeigu abi užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių dalys yra išreikštos valiutomis, kurios nėra nacionalinė valiuta, kiekvienos dalies tariamoji suma konvertuojama į nacionalinę valiutą ir dalis, kurios vertė nacionaline valiuta yra didesnė, laikoma tariamąja suma;

b)  akcijų ir biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, apyvartinių taršos leidimų ir jų išvestinių finansinių priemonių tariamoji suma apibrėžiama kaip vieno turto vieneto dabartinės (būsimos) kainos ir nurodytų sandorio vienetų skaičiaus sandauga;

c)  sandorių, susijusių su daugkartinėmis išmokomis, priklausančiomis nuo rezultato, įskaitant skaitmeninius pasirinkimo sandorius arba tikslinius išpirkimo išankstinius sandorius, tariamąją sumą investicinė įmonė apskaičiuoja pagal kiekvieną rezultatą ir naudoja didžiausią gautą skaičių;

d)  kai tariamoji vertė nustatoma pagal rinkos verčių formulę, investicinė įmonė naudoja dabartines rinkos vertes, kad nustatytų sandorio tariamąją vertę;

e)  kintamosios tariamosios vertės apsikeitimo sandoriams, tokiems kaip amortizavimo ir kaupiamieji apsikeitimo sandoriai, investicinės įmonės kaip sandorio tariamąją sumą taiko viso likusio apsikeitimo sandorio galiojimo laiko vidutinę tariamąją vertę;

f)  skolintomis lėšomis finansuojami apsikeitimo sandoriai konvertuojami į lygiaverčių skolintomis lėšomis nefinansuojamų apsikeitimo sandorių tariamąją sumą, kad tais atvejais, kai visos apsikeitimo sandorio normos dauginamos iš veiksnio, tariamajai sumai nustatyti nurodomą tariamąją sumą būtų galima padauginti iš veiksnio, taikomo palūkanų normai;

g)  išvestinių finansinių priemonių sandorių, kai pagrindinė suma keičiamasi ne kartą, tariamajai sumai nustatyti tariamoji suma dauginama iš išvestinių finansinių priemonių sandorio pagrindinės sumos apsikeitimo kartų.

4.  Palūkanų normos ir kredito išvestinių finansinių priemonių tariamoji suma per šių sandorių įvykdymo terminą (metais) turi būti pakoreguota pagal nustatytą trukmę taikant šią formulę:

Trukmė = (1 – galiojimo pabaiga (–0,05 * laiko iki termino pabaigos)) / 0,05.

5.  Sandorio terminas yra vėliausia data, kurią sandorį dar galima vykdyti.

Jeigu išvestinėje finansinėje priemonėje nurodyta kitos palūkanų normos arba kredito priemonės vertė, laikotarpis nustatomas pagal pagrindinę priemonę.

Pasirinkimo sandorių terminas yra vėliausia sandorio vykdymo diena, nurodyta sutartyje.

Išvestinių finansinių priemonių sandorio, kurio struktūra tokia, kad neapmokėta pozicija apmokama nustatytomis dienomis ir sąlygos iš naujo nustatomos tokios, kad tikroji sandorio vertė būtų lygi nuliui, likutinis terminas lygus laikotarpiui iki kitos sąlygų nustatymo dienos.

6.  Pasirinkimo sandorių ir pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių delta koeficientą investicinė įmonė gali apskaičiuoti pati pagal tinkamą modelį. Pagal modelį tinkamai įvertinamas pasirinkimo sandorio vertės pokytis atsižvelgiant į nedidelius pagrindinės priemonės rinkos kainos pokyčius. Sandorių, kurie nėra pasirinkimo sandoriai ir pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių, delta koeficientas yra 1 ilgosioms pozicijoms ir –1 trumposioms pozicijoms.

7.  Kiekvienos turto klasės priežiūrinis veiksnys nustatomas pagal šią lentelę:

3 lentelė

Turto klasė

 

Priežiūrinis veiksnys

Palūkanų norma

0,5 %

Užsienio valiuta

4 %

Kreditas

1 %

Vieno pavadinimo nuosavybės priemonė

32 %

Akcijų indeksas

20 %

Biržos prekė ir apyvartinis taršos leidimas

18 %

8.  Kiekvieno sandorio termino veiksnys (MF) nustatomas pagal šią formulę:

        MF = (min (M;1 metai) / 1 metai)^0,5

Sandorių be garantinės įmokos terminas (M) yra trumpesnis iš šių laikotarpių: vieni metai arba išvestinės finansinės priemonės sandorio likutinis terminas, kaip nustatyta 5 dalies antroje pastraipoje, bet ne mažiau nei dešimt darbo dienų.

Sandorių su garantine įmoka terminas (M) yra garantinės įmokos rizikos laikotarpis. Trumpiausias garantinės įmokos rizikos laikotarpis yra bent dešimt darbo dienų išvestinių finansinių priemonių sandoriams, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, kuriems taikomi susitarimai dėl kasdienės garantinės įmokos, ir penkios darbo dienos išvestinių finansinių priemonių sandoriams, kurių tarpuskaita atliekama per pagrindinę sandorio šalį, kuriems taikomi susitarimai dėl kasdienės garantinės įmokos.

30 straipsnisUžtikrinimo priemonė

1.  Visų investicinės įmonės pateiktų ir gautų nepiniginių užtikrinimo priemonių, naudojamų ir dvišaliams, ir 23 straipsnyje nurodytiems tarpuskaitos sandoriams, vertė mažinama pagal šią lentelę:

4 lentelė

Turto klasė

Atpirkimo sandoriams taikomas vertės sumažinimas

Kitiems sandoriams taikomas vertės sumažinimas

 

Centrinės valdžios arba centrinių bankų išleisti skolos vertybiniai popieriai

≤ 1 metai

0,707 %

1 %

> 1 metai ≤ 5 metai

2,121 %

3 %

> 5 metai

4,243 %

6 %

Kitų subjektų išleisti skolos vertybiniai popieriai

≤ 1 metai

1,414 %

2 %

> 1 metai ≤ 5 metai

4,243 %

6 %

> 5 metai

8,485 %

12 %

Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos

≤ 1 metai

2,828 %

4 %

> 1 metai ≤ 5 metai

8,485 %

12 %

> 5 metai

16,970 %

24 %

Į biržos sąrašus įtrauktos akcijos ir konvertuojamosios obligacijos

14,143 %

20 %

Auksas

10,607 %

15 %

Grynieji pinigai

0 %

0 %

4 lentelėje pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos neapima pakartotinio pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijų.

2.  Nepiniginės užtikrinimo priemonės, investicinės įmonės pateiktos sandorio šaliai, vertė padidinama, o nepiniginės užtikrinimo priemonės, investicinės įmonės gautos iš sandorio šalies, vertė sumažinama pagal 4 lentelę.

3.  Kai sandorio ir gautos arba pateiktos užtikrinimo priemonės valiuta neatitinka, taikomas papildomas 8 % vertės sumažinimas dėl valiutų neatitikimo.

31 straipsnisUžskaita

Taikant šį skirsnį, investicinė įmonė identiškus sandorius, įtrauktus į užskaitos sutartį, gali laikyti vienu sandoriu, kurio tariamoji pagrindinė suma atitinka grynąsias pajamas, ir gali taikyti užskaitą kitiems sandoriams, kuriems taikoma novacija ir visi investicinės įmonės ir jos sandorio šalies tarpusavio įsipareigojimai savaime sujungiami taip, kad novacija teisėtai pakeičia vieną bendrą ankstesnių bendrųjų įsipareigojimų užskaitos sumą, taip pat kitiems sandoriams, kurių atžvilgiu investicinė įmonė kompetentingai institucijai priimtinu būdu užtikrina, kad įvykdytos šios sąlygos:

a)  su sandorio šalimi sudaryta užskaitos sutartis ar kitoks susitarimas, kuriuo sukuriamas vienas visus įtrauktus sandorius apimantis teisinis įsipareigojimas, pagal kurį investicinė įmonė turėtų teisę gauti arba būtų įpareigota sumokėti tik grynąją įtrauktų atskirų sandorių teigiamų ir neigiamų verčių pagal rinkos kainą sumą, tuo atveju, jeigu sandorio šalis neįvykdo savo įsipareigojimų dėl kurios nors iš šių priežasčių:

i)  negebėjimo įvykdyti įsipareigojimų;

ii)  bankroto;

iii)  likvidavimo;

iv)  panašių aplinkybių;

b)  užskaitos sutartyje nėra jokios sąlygos, pagal kurią, jeigu kuri nors sandorio šalis neįvykdytų įsipareigojimų, įsipareigojimus vykdanti sandorio šalis galėtų mokėti tik dalį sumos arba visai nemokėti įsipareigojimų nevykdančiai šaliai, net jeigu įsipareigojimų nevykdanti šalis yra pirminis kreditorius;

c)  investicinė įmonė turi nepriklausomą, rašytinę ir pagrįstą teisinę nuomonę, kad užskaitos sutarties teisinio užginčijimo atveju investicinės įmonės reikalavimai ir įsipareigojimai bus lygiaverčiai nurodytiesiems a punkte pagal šią teisinę tvarką:

–  šalies, kurioje įsteigta sandorio šalis, įstatymus,

–  jeigu tai susiję su sandorio šalies užsienio filialu, šalies, kurioje yra filialas, įstatymus;

–  atskirus užskaitos susitarimo sandorius reglamentuojančius įstatymus arba

–  įstatymus, reglamentuojančius bet kokias sutartis ar susitarimus, būtinus užskaitai vykdyti.

II SKIRSNISDIENOS PREKYBOS SRAUTAS

32 straipsnisDienos prekybos srauto (DTF) vertės nustatymas dienos prekybos srauto K veiksniui (K-DTF) apskaičiuoti

1.  Apskaičiuojant K-DTF naudojama DTF vertė yra viso dienos prekybos srauto vertės, nustatytos kiekvienos praėjusių 15 kalendorinių mėnesių darbo dienos pabaigoje, neįtraukiant 3 paskutinių kalendorinių mėnesių, slankusis vidurkis.

DTF yra likusių 12 kalendorinių mėnesių nustatytų kiekvienos dienos verčių vidurkis arba paprastas aritmetinis vidurkis.

K-DTF apskaičiuojamas per pirmas 14 kiekvienų metų dienų.

2.  DTF vertė nustatoma ir kaip neatidėliotinų sandorių, ir kaip išvestinių finansinių priemonių absoliučiosios pirkimo vertės ir absoliučiosios pardavimo vertės suma, atsižvelgiant į tai, kad:

a)  neatidėliotinų sandorių atveju vertė yra vykdant kiekvieną sandorį sumokėta arba gauta suma;

b)  išvestinių finansinių priemonių atveju sandorio vertė yra tariamoji sandorio suma.

3.  DTF neapima sandorių, kuriuos investicinės įmonės teikdamos portfelio valdymo paslaugas įvykdė kolektyvinio investavimo subjektų vardu.

DTF apima sandorius, kuriuos investicinė įmonė įvykdė savo vardu savo naudai arba kliento pavedimu.

4.  Jeigu investicinė įmonė veiklą vykdo mažiau nei 15 mėnesių, apskaičiuodama K-DTF ji gali remtis verslo planu, jeigu laikomasi visų šių reikalavimų:

a)  remiamasi ankstesnių laikotarpių duomenimis, kai tik jie tampa žinomi;

b)  pagal Direktyvos 2014/65/ES 7 straipsnį investicinės įmonės pateiktą verslo planą kompetentinga institucija teigiamai įvertino.

4a SKYRIUS

32a straipsnisTurto, kuris siejamas su aplinkos arba socialiniais tikslais susijusia veikla, rizikos ribojimas

1. EBI, pasikonsultavusi su ESRV, remdamasi turimais duomenimis ir Komisijos tvarių finansų aukšto lygio ekspertų grupės išvadomis įvertina, ar turto, kuriam daro poveikį visų pirma su aplinkos arba socialiniais tikslais susijusi veikla, tikslinis rizikos ribojimas taikant pakoreguotus K veiksnius arba pakoreguotus kapitalo poreikio koeficientus būtų pagrįstas rizikos ribojimo požiūriu. Visų pirma EBI išnagrinėja šiuos dalykus:

a)  visų pirma su aplinkos arba socialiniais tikslais susijusios veiklos poveikio turto klasėms vertinimo metodines galimybes;

b)  turto, kuriam daro poveikį visų pirma su aplinkos arba socialiniais tikslais susijusi veikla, konkrečius rizikos profilius;

c)  riziką, susijusią su turto nuvertėjimu dėl reglamentavimo pokyčių, pavyzdžiui, klimato kaitos švelninimo;

d)  galimą turto, kuriam daro poveikį visų pirma su aplinkos arba socialiniais tikslais susijusi veikla, tikslinio rizikos ribojimo poveikį finansiniam stabilumui.

2. EBI savo išvadas praneša Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip ...[dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

3. Prireikus, remdamasi 2 dalyje nurodyta ataskaita Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

KETVIRTA DALIS KONCENTRACIJOS RIZIKA

33 straipsnisStebėjimo pareiga

1.  Investicinė įmonė stebi ir kontroliuoja savo koncentracijos riziką, kaip nustatyta šioje dalyje, taikydama patikimas administracines ir apskaitos procedūras ir tvirtas vidaus kontrolės priemones.

2.  Taikant šią dalį, terminai „kredito įstaiga“ ir „investicinė įmonė“ apima privačiąsias arba valstybines įstaigas ar įmones, įskaitant jų filialus, kurios, jeigu būtų įsteigtos Sąjungoje, būtų kredito įstaigos arba investicinės įmonės, kaip apibrėžta šiame reglamente, ir yra gavusios veiklos leidimą trečiojoje valstybėje, kuri taiko prudencinius priežiūros ir reguliavimo reikalavimus, bent lygiaverčius Sąjungoje taikomiems reikalavimams.

4 straipsnisAtaskaitų teikimo reikalavimai

12 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų neatitinkanti investicinė įmonė kompetentingoms institucijoms bent kasmet teikia informaciją apie šiuos rizikos lygius:

a)  koncentracijos rizikos, susijusios su prekybos knygos pozicijų sandorių šalių įsipareigojimų neįvykdymu, lygį, vertinant ir pagal atskiras sandorio šalis, ir bendrai;

b)  koncentracijos rizikos, susijusios su kredito įstaigomis, investicinėmis įmonėmis ir kitais subjektais, kuriuose laikomi klientų pinigai, lygį;

c)  koncentracijos rizikos, susijusios su kredito įstaigomis, investicinėmis įmonėmis ir kitais subjektais, kuriuose laikomi klientų vertybiniai popieriai, lygį;

d)  koncentracijos rizikos, susijusios su kredito įstaigomis, kuriose įmonė laiko savo grynuosius pinigus, lygį ir

e)  koncentracijos rizikos, susijusios su pajamomis, lygį.

35 straipsnisPozicijos vertės apskaičiavimas

1.  12 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų neatitinkanti investicinė įmonė, taikydama šią dalį, apskaičiuoja šias pozicijas:  

a)  atskirų klientų pozicijas prekybos knygoje – šios pozicijos sudedamos su visų to kliento išleistų finansinių priemonių grynosiomis pozicijomis.

Grynoji pozicija apskaičiuojama atimant tas platinamas pozicijas, kurias yra pasirašiusios ar kurių nupirkimą oficialiu susitarimu patvirtino trečiosios šalys, ir sumažinama šiais koeficientais:

5 lentelė

0 darbo diena

100 %

1 darbo diena

90 %

2–3 darbo dienos

75 %

4 darbo diena

50 %

5 darbo diena

25 %

po 5 darbo dienos

0 %.

Investicinė įmonė sukuria sistemas, padedančias stebėti ir kontroliuoti jos pozicijas, susijusias su garantavimu išplatinti vertybinius popierius laikotarpiu nuo pradinio įsipareigojimo ir kitos darbo dienos, atsižvelgiant į atitinkamose rinkose prisiimamos rizikos pobūdį;

b)  susijusių klientų grupių pozicijas – sudedant visas kiekvieno grupei priklausančio kliento pozicijas, ir tai laikoma viena pozicija.

2.  Apskaičiuodama kliento arba susijusių klientų grupės poziciją investicinė įmonė turi imtis visų pagrįstų veiksmų atitinkamų sandorių pagrindiniam turtui ir pagrindinių pozicijų sandorio šaliai nustatyti.

36 straipsnisKoncentracijos rizikos ribos

1.  Prekybą savo sąskaita savo naudai arba kliento vardu vykdanti investicinė įmonė negali turėti atskiro kliento arba susijusių klientų grupės pozicijos, kurios vertė viršija 25 % jos reguliuojamojo kapitalo, nebent ji vykdo 37 straipsnyje nustatytą pareigą pranešti ir laikosi 38 straipsnyje nustatyto K-CON kapitalo reikalavimo.

Kai tas atskiras klientas yra kredito įstaiga ar investicinė įmonė arba kai susijusių klientų grupei priklauso viena ar kelios kredito įstaigos ar investicinės įmonės, ta vertė neviršija 25 % investicinės įmonės reguliuojamojo kapitalo, apskaičiuoto pagal 11 straipsnį, arba 150 mln. EUR (atsižvelgiant į tai, kuris dydis yra didesnis), jeigu tik visų susijusių klientų, kurie nėra kredito įstaigos ar investicinės įmonės, pozicijų verčių suma neviršija 25 % investicinės įmonės reguliuojamojo kapitalo.

Jeigu 150 mln. EUR suma viršija 25 % investicinės įmonės reguliuojamojo kapitalo, pozicijos vertė neviršija 100 % investicinės įmonės reguliuojamojo kapitalo.

2.  1 dalyje nurodytos ribos gali būti viršytos, jeigu įvykdomos šios sąlygos:

a)  investicinė įmonė laikosi pagal 38 straipsnį apskaičiuoto K-CON kapitalo reikalavimo, susijusio su 1 dalyje nustatytos ribos perviršiu;

b)  jeigu nuo perviršio atsiradimo praėjo 10 arba mažiau dienų, prekybos knygos pozicija, susijusi su atskiru klientu arba atitinkama susijusių klientų grupe, neviršija 500 % investicinės įmonės reguliuojamojo kapitalo;

c)  bet koks bendras perviršis, išliekantis ilgiau kaip 10 dienų, neviršija 600 % investicinės įmonės reguliuojamojo kapitalo.

37 straipsnisPareiga pranešti

1.  Jeigu 36 straipsnio 1 dalyje nurodytos ribos viršijamos, investicinė įmonė kompetentingoms institucijoms nedelsdama praneša apie perviršio sumą, atitinkamo atskiro kliento pavardę (pavadinimą) ir, jeigu taikytina, atitinkamos susijusių klientų grupės pavadinimą.

2.  Kompetentingos institucijos investicinei įmonei gali nustatyti ribotą laikotarpį, per kurį ji turi pasiekti, kad būtų laikomasi 36 straipsnio 1 dalyje nustatytos ribos.

Kai taikoma 36 straipsnio 1 dalyje nurodyta 150 mln. EUR suma, kompetentingos institucijos gali leisti viršyti 100 % investicinės įmonės reguliuojamojo kapitalo ribą.

38 straipsnisK-CON apskaičiavimas

1.  Apskaičiuojant K-CON, 36 straipsnio 2 dalyje nurodytas perviršis yra atskiro kliento arba atitinkamos susijusių klientų grupės pozicija, įtraukta į prekybos knygą.

2.  Jeigu perviršis neišlieka ilgiau kaip 10 dienų, K-CON kapitalo reikalavimas yra lygus 200 % 1 dalyje nurodytų reikalavimų.

3.  Praėjus 10 dienų nuo tos dienos, kurią susidarė perviršis, perviršis įtraukiamas į atitinkamą 6 lentelės 1 skilties eilutę.

4.  K-CON kapitalo reikalavimas yra lygus perviršiui, padaugintam iš atitinkamo 6 lentelės 2 skiltyje nurodyto koeficiento.

6 lentelė

1 skiltis.

Perviršis

(remiantis reguliuojamojo kapitalo procentine dalimi)

2 skiltis.

Koeficientai

Iki 40 %

200 %

Nuo 40 iki 60 %

300 %

Nuo 60 iki 80 %

400 %

Nuo 80 iki 100%

500 %

Nuo 100 iki 250 %

600 %

Daugiau kaip 250 %

900 %

5.  Siekiant užtikrinti vienodą šio reglamento taikymą ir atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, Komisijai pagal 54 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomas šiame straipsnyje nurodyto K veiksnio apskaičiavimo metodas.

39 straipsnisProcedūros, kuriomis užkertamas kelias investicinių įmonių bandymui išvengti K-CON kapitalo reikalavimo

1.  Investicinės įmonės 36 straipsnio 1 dalyje nurodytą ribą viršijančių pozicijų laikinai neperduoda kitai bendrovei, neatsižvelgiant į tai, ar ta bendrovė priklauso tai pačiai grupei, ar ne, arba nesudaro dirbtinių sandorių, kurių tikslas – panaikinti poziciją per 10 dienų laikotarpį, nurodytą 38 straipsnyje, ir sukurti naują poziciją.

2.  Investicinės įmonės turi turėti sistemas, kuriomis būtų užtikrinama, kad kompetentingoms institucijoms būtų nedelsiant pranešama apie bet kokį 1 dalyje nurodytą perdavimą.

40 straipsnisIšimtys

1.  38 straipsnio 1 dalies reikalavimai netaikomi šioms pozicijoms:

a)  pozicijoms, neįtrauktoms į prekybos knygą;

b)  pozicijoms, kurios visiškai atskaitytos iš investicinės įmonės nuosavų lėšų;

c)  tam tikroms pozicijoms, susidarančioms vykdant įprastą atsiskaitymą už mokėjimo paslaugas, užsienio valiutų sandorius, vertybinių popierių sandorius ir teikiant pinigų pervedimo paslaugas;

d)  turtui, kurį sudaro reikalavimai centrinei valdžiai:

i)    centrinės valdžios, centrinių bankų, viešojo sektoriaus subjektų, tarptautinių organizacijų arba daugiašalių plėtros bankų pozicijoms, taip pat tokių subjektų garantijomis užtikrintoms arba jiems priskirtinoms pozicijoms;

ii)   centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijoms (išskyrus nurodytąsias i papunktyje), išreikštoms ir, kai taikytina, finansuotoms nacionaline skolininko valiuta;

iii)  Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų pozicijoms arba jų garantijomis užtikrintoms pozicijoms;

e)  pagrindinių sandorio šalių pozicijoms ir įmokoms į įsipareigojimų neįvykdymo fondą pagrindinėms sandorio šalims.

2.  Kompetentingos institucijos 38 straipsnio 1 dalies gali visiškai ar iš dalies netaikyti šioms pozicijoms:

a)  padengtosioms obligacijoms;

b)  Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybių regioninės valdžios ir vietos valdžios institucijų pozicijoms arba jų garantijomis užtikrintoms pozicijoms;

c)  likvidumui užtikrinti turimiems vyriausybės vertybiniams popieriams, jeigu kompetentinga institucija savo nuožiūra nustato, kad jie yra investicinio reitingo;

d)  pripažintų biržų pozicijoms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 72 punkte.

41 straipsnisPrekiautojams biržos prekėmis ir apyvartiniais taršos leidimais taikoma išimtis

1.  Šios dalies nuostatos netaikomos prekiautojams biržos prekėmis ir apyvartiniais taršos leidimais, jeigu grupės vidaus sandoriai atitinka visas šias sąlygas:

a)  kita sandorio šalis yra ne finansų sandorio šalis;

b)  abi sandorio šalys yra įtrauktos į tą patį konsolidavimo procesą;

c)  abiem sandorio šalims taikomos tinkamos centralizuotos rizikos vertinimo, nustatymo ir kontrolės procedūros;

d)  sandoris gali būti vertinamas kaip sandoris, kuriuo sumažinama su ne finansų sandorio šalies arba tos grupės komercine veikla ar iždo finansavimo veikla tiesiogiai susijusi rizika.

2.  Šiame straipsnyje sandorio šalys laikomos įtrauktomis į tą patį konsolidavimo procesą, jeigu laikomasi vienos iš šių sąlygų:

a)  sandorio šalys yra konsoliduojamos pagal Direktyvos 2013/34/ES 22 straipsnį;

b)  šalys yra konsoliduojamos pagal Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 4 straipsnį;

c)  kalbant apie grupę, kurios patronuojančiosios bendrovės pagrindinė buveinė yra trečiojoje valstybėje, sandorio šalys yra konsoliduojamos pagal trečiosios valstybės bendruosius apskaitos principus, laikomus lygiaverčiais TFAS pagal Reglamento (EB) Nr. 1569/2007 3 straipsnį, arba trečiosios valstybės apskaitos standartus, kuriuos taikyti leidžiama pagal to reglamento 4 straipsnį.

3.  Prieš pradėdama taikyti 1 dalyje nurodytą išimtį, investicinė įmonė apie tai praneša kompetentingai institucijai.

Kompetentinga institucija leidžia taikyti išimtį, tik jeigu įvykdytos visos 1 dalyje nustatytos sąlygos.

PENKTA DALIS LIKVIDUMAS

42 straipsnisLikvidumo reikalavimas

1.  Investicinė įmonė turi likvidžiojo turto kiekį, prilygstantį bent trečdaliui jos pastoviųjų pridėtinių išlaidų reikalavimų, apskaičiuotų pagal 13 straipsnio 1 dalį.

Taikant pirmą pastraipą, likvidusis turtas yra bet kuris šis turtas:

a)  Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/61 10–13 straipsniuose ir 15 straipsnyje nurodytas turtas;

b)  nesuvaržyti grynieji pinigai;

ba)  nesuvaržyti trumpalaikiai indėliai kredito įstaigoje, suteikiantys investicinei įmonei garantuotą prieigą prie likvidumo;

bb)  akcijos, depozitoriumo pakvitavimai, biržiniai fondai, sertifikatai ir kitos panašios finansinės priemonės, kurių rinka yra likvidi, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų 14 straipsnyje, joms taikant 50 proc. vertės sumažinimą;

bc)  kitos finansinės priemonės, kurių rinka yra likvidi, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų 14 straipsnyje, joms taikant 50 proc. vertės sumažinimą.

2.  Taikant 1 dalį, 12 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas atitinkanti investicinė įmonė į savo likvidųjį turtą taip pat gali įtraukti gautinas sumas, susijusias su pirkėjų įsiskolinimais, taip pat mokesčius ar komisinius, gautinus per 30 dienų, jeigu tos gautinos sumos atitinka šias sąlygas:

a)  jos sudaro iki trečdalio minimalių likvidumo reikalavimų, kaip nustatyta 1 dalyje;

b)  jos nėra įskaičiuojamos į jokius kompetentingos institucijos nustatytus papildomo likvidumo reikalavimus, susijusius su įmonei būdinga rizika, kaip nustatyta Direktyvos (ES) ----/-- [IFD] 36 straipsnio 2 dalies k punkte;

c)  joms taikomas 50 % vertės sumažinimas.

43 straipsnisLaikinas likvidumo reikalavimo sumažinimas

1.  Investicinė įmonė išskirtinėmis aplinkybėmis gali turėti mažiau likvidžiojo turto. Jos likvidžiajam turtui sumažėjus, investicinė įmonė apie tai nedelsdama praneša kompetentingai institucijai.

2.  42 straipsnio 1 dalyje nustatyto likvidumo reikalavimo laikymasis turi būti užtikrintas per 30 dienų nuo dienos, kai turtas pirmą kartą sumažėjo.

2a.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, paskelbia gaires, kuriose nurodo, kas 1 dalies tikslais yra išimtinės aplinkybės.

44 straipsnisGarantijos klientams

Investicinė įmonė savo likvidųjį turtą padidina 1,6 % nuo bendros klientams suteiktų garantijų sumos.

ŠEŠTA DALIS INVESTICINIŲ ĮMONIŲ INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

45 straipsnisTaikymo sritis

1.  12 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų neatitinkanti investicinė įmonė tą dieną, kurią ji skelbia savo metines finansines ataskaitas, viešai atskleidžia šioje dalyje nurodytą informaciją.

2.  12 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkanti investicinė įmonė, leidžianti papildomas 1 lygio priemones, tą dieną, kurią ji skelbia savo metines finansines ataskaitas, viešai atskleidžia 46, 48, 49 ir 50 straipsniuose nurodytą informaciją.

3.  Investicinė įmonė viešai atskleidžia 47 ir 51 straipsniuose nustatytą informaciją, jeigu atitinka Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus atitinkanti investicinė įmonė atskleidžia informaciją nuo finansinių metų, einančių po finansinių metų, kuriais atliktas Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 23 straipsnio 1 dalyje nurodytas vertinimas.

4.  Investicinė įmonė gali nuspręsti, kokia turi būti tinkama komunikavimo priemonė ir vieta, kad būtų tinkamai laikomasi 1 ir 2 dalyse nustatytų informacijos atskleidimo reikalavimų. Visa atskleidžiama informacija, kai įmanoma, pateikiama vienoje komunikavimo priemonėje ar vienoje vietoje. Jeigu vienoda arba panaši informacija atskleidžiama dviejose ar daugiau komunikavimo priemonių, kiekvienoje komunikavimo priemonėje pateikiamoje informacijoje pateikiama nuoroda į lygiareikšmę informaciją, pateiktą kitoje komunikavimo priemonėje.

46 straipsnisRizikos valdymo tikslai ir politika

Investicinė įmonė pagal 45 straipsnį atskleidžia informaciją apie savo rizikos valdymo tikslus ir politiką pagal kiekvieną atskirą rizikos kategoriją, nustatytą trečioje–penktoje dalyse, įskaitant tos rizikos valdymo strategijas ir procesus, taip pat valdymo organo patvirtintą glaustą rizikos ataskaitą, kurioje trumpai aprašomas bendras įstaigos rizikos profilis, susijęs su verslo strategija.

47 straipsnisValdymas

Investicinė įmonė pagal 45 straipsnį atskleidžia šią informaciją, susijusią su vidaus valdymo tvarka:

a)  direktorių postų, kuriuos užima valdymo organo nariai, skaičių;

b)  įvairovės politiką, taikomą atrenkant valdymo organo narius, jos tikslus ir išdėstytus tos politikos svarbius uždavinius, taip pat kokiu mastu šie tikslai ir uždaviniai įgyvendinti;

c)  informaciją apie tai, ar investicinė įmonė yra įsteigusi atskirą rizikos komitetą, ir kasmet įvykusių rizikos komiteto posėdžių skaičių.

48 straipsnisNuosavos lėšos

1.  Investicinė įmonė pagal 45 straipsnį atskleidžia šią informaciją, susijusią su jos nuosavomis lėšomis:

a)  bendro 1 lygio nuosavo kapitalo straipsnių, papildomų 1 lygio straipsnių, 2 lygio straipsnių bei filtrų ir atskaitymų, taikomų investicinės įmonės nuosavoms lėšoms ir balanso, įtraukto į investicinės įmonės audituotas finansines ataskaitas, visišką suderinimą;

b)  bendro 1 lygio nuosavo kapitalo ir papildomų 1 lygio priemonių bei 2 lygio priemonių, kurias išleido investicinė įmonė, pagrindinių savybių aprašymą;

c)  visų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo, papildomų 1 lygio ir 2 lygio priemonių išsamias sąlygas;

d)  atskirai atskleidžiamą informaciją apie taikomų rizikos ribojimo filtrų ir atskaitymų, taip pat su nuosavomis lėšomis susijusių neatskaitomų straipsnių pobūdį ir sumas;

e)  visų apribojimų, taikomų apskaičiuojant nuosavas lėšas pagal šį reglamentą, ir priemonių, rizikos ribojimo filtrų bei atskaitymų, kuriems taikomi šie apribojimai, aprašymą.

2.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustato informacijos atskleidimo pagal 1 dalies a, b, d ir e punktus šablonus.

EBI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia iki [devyni mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnį.

49 straipsnisKapitalo reikalavimai

Investicinė įmonė pagal 45 straipsnį atskleidžia toliau nurodytą informaciją apie jos atitiktį Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 11 straipsnio 1 dalyje ir 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams:

a)  investicinės įmonės metodų, skirtų įvertinti jos vidaus kapitalo pakankamumą dabartinei ir būsimai veiklai palaikyti, santrauką;

b)  atitinkamos kompetentingos institucijos prašymu – duomenis apie investicinės įmonės vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą, įskaitant papildomų nuosavų lėšų sudėtį remiantis priežiūrinio tikrinimo procesu, kaip nurodyta Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 36 straipsnio 2 dalies a punkte;

c)  kapitalo reikalavimus, apskaičiuotus atskirai bei pagal kiekvieną investicinei įmonei taikomą K veiksnį, kaip nustatyta 15 straipsnyje, ir bendrai, remiantis taikytinų K veiksnių suma;

d)  pastoviųjų pridėtinių išlaidų reikalavimą, nustatytą pagal 13 straipsnį.

50 straipsnisInformacijos apie turto grąžą atskleidimas

Investicinė įmonė pagal 45 straipsnį savo metinėje ataskaitoje atskleidžia savo turto grąžą, apskaičiuotą kaip jos grynąjį pelną, padalintą iš jos visos balanso sumos.

51 straipsnisAtlygio politika ir praktika

Investicinės įmonės pagal 45 straipsnį atskleidžia toliau nurodytą informaciją apie savo atlygio politiką ir praktiką, įskaitant neutralumo lyčių požiūriu aspektus, taikomą tų kategorijų darbuotojams, kurių profesinė veikla daro esminį poveikį investicinės įmonės rizikos profiliui:

a)  svarbiausius atlygio sistemos struktūros požymius, įskaitant informaciją apie kintamąjį atlygį ir jo skyrimo kriterijus, atlygio išmokėjimo priemonėmis politiką, atidėjimo politiką bei skyrimo kriterijus;

b)  fiksuotosios ir kintamosios atlygio dalių santykius, nustatytus pagal Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 28 straipsnio 2 dalį;

c)  bendrą kiekybinę informaciją apie atlygį, suskirstytą pagal vyresniąją vadovybę ir darbuotojus, kurių veiksmai daro esminį poveikį investicinės įmonės rizikos profiliui, nurodant:

i) atlygio sumas, skirtas finansiniais metais, išskaidytas į fiksuotąjį, įskaitant fiksuotųjų atlygio dalių aprašymą, ir kintamąjį atlygį, ir gavėjų skaičių;

ii) skirto kintamojo atlygio sumas ir formas, atskirai nurodant iš anksto sumokėto atlygio dalies ir atidėtos atlygio dalies grynuosius pinigus, akcijas, su akcijomis susijusias priemones ir kitų rūšių priemones;

iii) ankstesniais pareigų vykdymo laikotarpiais skirto atidėto atlygio sumas, išskaidytas į finansiniais metais numatytą skirti sumą ir vėlesniais metais numatytą skirti sumą:

a) finansiniais metais numatyto skirti atidėto atlygio, išmokamo finansiniais metais ir mažinamo koreguojant pagal veiklos rezultatus, sumą;

b) finansiniais metais skirto garantuoto kintamojo atlygio sumas ir tų sumų gavėjų skaičių;

c) ankstesniais laikotarpiais skirtas išeitines išmokas, išmokėtas finansiniais metais;

d) finansiniais metais skirtų išeitinių išmokų sumas, išskaidytas į iš anksto išmokėtas ir atidėtas sumas, tokių išmokų gavėjų skaičių ir didžiausią vienam asmeniui skirtą sumą;

▌ ▌ f)  informaciją apie tai, ar investicinei įmonei taikoma nukrypti leidžianti nuostata, nustatyta Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 30 straipsnio 4 dalyje.

f punkto taikymo tikslais įmonės, kurioms taikoma tokia nukrypti leidžianti nuostata, nurodo, ar ta nukrypti leidžianti nuostata suteikta remiantis Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 30 straipsnio 4 dalies a punktu, ar b punktu, ar abiem punktais. Jos taip pat nurodo, kuriam iš atlygio principų jos taiko nukrypti leidžiančią nuostatą (-as), taip pat darbuotojų, kuriems taikoma nukrypti leidžianti nuostata (-os), skaičių ir visą jų atlygį, išskaidytą į fiksuotąjį ir kintamąjį atlygį.

Šiuo straipsniu nedaroma poveikio Reglamento (ES) Nr. 2016/679 nuostatoms.

51a straipsnisInvesticijų politika

1.  Investicinės įmonės pagal 45 straipsnį atskleidžia toliau nurodytą informaciją apie savo investicijų politiką:

a)  viso tiesiogiai ir netiesiogiai valdomo turto dalyvavimo rodiklį, kur tikroji nuosavybė viršija 5 proc. bet kokios klasės nuosavybės vertybinių popierių, suteikiančių balso teisę, išskaidytą pagal valstybę narę ir sektorių;

b)  išsamią balsavimo elgseną akcininkų susirinkimuose, visų pirma kiek priimta pasiūlymų, kuriuos pateikė subjektų, valdančių turtą pagal a punktą, vadovybė;

c)   naudojimąsi įgaliotųjų konsultantų paslaugomis;

d)  balsavimo gaires, kiek tai susiję su subjektais, valdančiais turtą pagal a punktą.

  b punkte nurodytas atskleidimo reikalavimas netaikomas, jei pagal visų akcininkų, atstovaujančių investicinei įmonei akcininkų susirinkime, sutarčių nuostatas investicinei įmonei nesuteikiama teisė balsuoti jų vardu, išskyrus atvejus, kai gavus susirinkimo darbotvarkę akcininkams išduodami specialūs balsavimo nurodymai;

2.  1 dalis netaikoma investicinėms įmonėms, kurios atitinka Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 30 straipsnio 4 dalyje nurodytus kriterijus.

3.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose pateikia informacijos atskleidimo pagal 1 dalį šablonus. Siekdama išvengti šio reglamento ir Direktyvos (ES) 2017/828 taikymo skirtumų, rengdama tuos techninius standartus EBI atsižvelgia į tos direktyvos 3g straipsnį.

  EBI tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia iki ...[devyni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnį.

51b straipsnisSu ASV susijusi rizika

Nuo ...[treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] investicinės įmonės, kurios neatitinka Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 30 straipsnio 4 dalyje nurodytų kriterijų, atskleidžia informaciją apie su ASV susijusią riziką, fizinę riziką ir pertvarkos riziką, kaip nurodyta [Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 32a straipsnyje (naujas)] ir Direktyvos 2013/36/ES 98 straipsnio 7a dalyje.

Taikant pirmą pastraipą informacija atskleidžiama kasmet pirmaisiais metais ir kas antrais metais, pradedant nuo antrųjų metų ir vėliau.

SEPTINTA DALIS INVESTICINIŲ ĮMONIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS

52 straipsnisAtaskaitų teikimo reikalavimai

1.  Investicinė įmonė kompetentingoms institucijoms teikia metinę ataskaitą ir joje pateikia visą šią informaciją:

a)  nuosavų lėšų sumą ir sudėtį;

b)  kapitalo reikalavimus;

c)  kapitalo reikalavimo apskaičiavimus;

d)  su 12 straipsnio 1 dalyje nustatytomis sąlygomis susijusios veiklos lygį, įskaitant balansą ir pajamas, paskirstytas pagal investicines paslaugas ir taikomą K veiksnį;

e)  koncentracijos riziką;

f)  likvidumo reikalavimus.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, nereikalaujama, kad 12 straipsnio 1 dalies sąlygas atitinkanti investicinė įmonė teiktų e ir f punktuose nurodytą informaciją.

2a.  Kompetentingos institucijos prašymu investicinė įmonė tai kompetentingai institucijai nurodo bendrą kiekvieno valdymo organo ar vyresniosios vadovybės nario atlygio sumą.

3.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustato 1 dalyje nurodytų ataskaitų formatą, pateikimo datas, apibrėžtis ir IT sprendimus, atsižvelgiant į 12 straipsnio 1 dalies sąlygas atitinkančios investicinės įmonės teikiamos informacijos išsamumo skirtumus.

Pirmoje pastraipoje nurodytus techninių įgyvendinimo standartų projektus EBI Komisijai pateikia iki [devyni mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šioje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 15 straipsnį.

53 straipsnisReglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytą veiklą vykdančioms investicinėms įmonėms taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai

1.  12 straipsnio 1 dalies sąlygų neatitinkančios investicinės įmonės, vykdančios bet kokią Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytą veiklą, kas mėnesį tikrina savo viso turto sumą ir kas ketvirtį tą informaciją praneša kompetentingai institucijai ir EBI.

2.  Kai 1 dalyje nurodyta investicinė įmonė yra dalis grupės, kurioje viena arba kelios kitos įmonės yra investicinės įmonės, vykdančios bet kokią Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytą veiklą, tokios investicinės įmonės turi kas mėnesį tikrinti ir viena kitai pranešti savo viso turto dydį. Tos investicinės įmonės atitinkamoms kompetentingoms institucijoms ir EBI turi kas ketvirtį pranešti savo bendrą viso turto dydį.

3.  Jeigu investicinių įmonių vidutinis visas mėnesio turtas, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, apskaičiuotas per dvylika mėnesių iš eilės, pasiekia vieną iš Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytų ribinių verčių, EBI apie tai praneša toms investicinėms įmonėms ir institucijoms, kompetentingoms išduoti veiklos leidimus pagal Direktyvos 2013/36/ES [8a] straipsnį.

4.  EBI, konsultuodamasi su ESMA, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose išsamiau nustato pareigą teikti informaciją 1 ir 2 dalyse nurodytoms atitinkamoms kompetentingoms institucijoms, kad sudarytų sąlygas veiksmingai stebėti Direktyvos 2013/36/ES [8a] straipsnio 1 dalies a ir punktuose nustatytas ribines vertes.

EBI šiuos techninių standartų projektus Komisijai pateikia iki [2019 m. sausio 1 d.].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti šioje dalyje nurodytus techninius reguliavimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–14 straipsnius.

AŠTUNTA DALISDELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

54 straipsnisDelegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  4 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 5 dalyje, 15 straipsnio 5 dalyje ir 38 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo dienos].

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnio 5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 4 straipsnio 2 dalį ir 15 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas [dviem mėnesiais].

55 straipsnisĮgyvendinimo aktai

Pagal 48 straipsnio 2 dalį reikalaujamos informacijos atskleidimo šablonų ir pagal 52 straipsnio 2 dalį reikalaujamų ataskaitų formato, teikimo datų, apibrėžčių ir ataskaitų teikimo IT sprendimų specifikacijos priimamos kaip įgyvendinimo aktai, laikantis 56 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

56 straipsnisKomiteto procedūra

1.  Komisijai padeda Europos bankininkystės komitetas, įsteigtas pagal Komisijos sprendimą 2004/10/EB[15]. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011[16].

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

DEVINTA DALISPEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS, ATASKAITOS, PERŽIŪROS IR PAKEITIMAI

I ANTRAŠTINĖ DALISPEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

57 straipsnisPereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  42–44 ir 45–51 straipsniai prekiautojams biržos prekėmis ir apyvartiniais taršos leidimais taikomi nuo [penkeri metai nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos].

2.  Penkerius metus nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos arba nuo dienos, kurią pradėtos taikyti 22 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose nurodytos nuostatos, nustatytos [Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a ir 1b skyriuose pagal Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, 1 straipsnio 84 dalį], priklausomai nuo to, kuri data ankstesnė, investicinė įmonė taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinėje dalyje nustatytus reikalavimus.

3.  Nukrypdamos nuo 11 straipsnio investicinės įmonės penkerių metų laikotarpį nuo [šio reglamento taikymo pradžios dienos] gali apriboti savo kapitalo reikalavimus, kaip nurodyta toliau:

a)  dvigubai daugiau nei atitinkamas kapitalo reikalavimas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies 1 antraštinės dalies 1 skyrių, jeigu investicinei įmonei būtų toliau taikomas tas reglamentas;

b)  dvigubai daugiau nei šio reglamento 13 straipsnyje nustatytas taikytinas pastoviųjų pridėtinių išlaidų reikalavimas, jeigu [šio reglamento taikymo pradžios dieną] arba anksčiau investicinė įmonė dar neegzistavo;

c)  dvigubai daugiau nei Direktyvos 2013/36/ES IV antraštinėje dalyje nustatytas taikytinas pradinio kapitalo reikalavimas [šio reglamento taikymo pradžios dieną], jeigu iki to momento įmonei buvo taikomas tik pradinio kapitalo reikalavimas.

58 straipsnisReglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nurodytoms įmonėms taikoma nukrypti leidžianti nuostata

Investicinėms įmonėms, kurios šio reglamento įsigaliojimo dieną atitiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktyje nustatytas sąlygas ir dar nebuvo gavusios kredito įstaigų veiklos leidimo pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnį, ir toliau taikomas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 ir Direktyva 2013/36/ES.

II ANTRAŠTINĖ DALISATASKAITOS IR PERŽIŪRA

59 straipsnisPeržiūros nuostata

1.  Iki [treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija atlieka toliau nurodytų elementų taikymo peržiūrą ir, kai tikslinga, pateikia ataskaitą kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto:

a)  investicinėms įmonėms taikomų sąlygų, kuriomis įmonės pagal 12 straipsnį laikomos mažomis ir neturinčiomis tarpusavio sąsajų;

b)  trečios dalies II antraštinėje dalyje ir 38 straipsnyje nurodytų K veiksnių apskaičiavimo metodų;

c)  15 straipsnio 2 dalyje nustatytų koeficientų;

d)  42–44 straipsniuose nustatytų nuostatų;

e)  trečios dalies II antraštinės dalies 4 skyriaus 1 skirsnio nuostatų;

f)  trečios dalies taikymo prekiautojams biržos prekėmis ir apyvartiniais taršos leidimais;

fa)  Reglamente (ES) Nr. 575/2013 pateiktos kredito įstaigos apibrėžties pakeitimo priėmus šio reglamento 60 straipsnio 2 dalies a punktą ir galimų nepageidaujamų neigiamų pasekmių;

fb)  Reglamento Nr. 600/2014 46 ir 47 straipsnių nuostatų ir jų suderinimo su nuoseklia finansinių paslaugų lygiavertiškumo sistema;

fc)  šio reglamento 12 straipsnio 1 dalyje nustatytų ribinių verčių;

fd)  pamatinėje prekybos knygos peržiūroje nustatytų standartų taikymo investicinėms įmonėms;

fe)  32 straipsnio 2 dalies b punkte ir 20 straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto išvestinės finansinės priemonės vertės nustatymo metodo ir alternatyvaus matavimo vieneto ir (arba) kalibravimo nustatymo tinkamumo;

ff)  tinkamumo netaikyti apribojimų papildomas paslaugas teikiančioms įmonėms, apibrėžtoms Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 18 punkte;

fg)  poreikio sukurti makroprudencines priemones, kuriomis būtų šalinama konkreti rizika, kurią investicinės įmonės galėtų kelti finansiniam stabilumui.

2.  Iki [treji metai nuo šio reglamento taikymo dienos] Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia išsamią šio reglamento taikymo ataskaitą▌.

III ANTRAŠTINĖ DALISPAKEITIMAI

60 straipsnisReglamento (ES) Nr. 575/2013 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 575/2013 iš dalies keičiamas taip:

1.  Antraštėje išbraukiami žodžiai „ir investicinėms įmonėms“.

2.  4 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  1 punktas pakeičiamas taip:

„1) kredito įstaiga – įmonė, kurios veikla yra bet kuri iš šių veiklų:

a)  indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimas iš visuomenės ir paskolų teikimas savo sąskaita;

b)  bet kurios Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 3 ir 6 punktuose nurodytos veiklos vykdymas, jeigu taikoma viena iš toliau nurodytų sąlygų, tačiau įmonė nėra prekiautoja biržos prekėmis ir apyvartiniais taršos leidimais, kolektyvinio investavimo subjektas arba draudimo įmonė:   

i) įmonės visa turto vertė viršija 30 mlrd. EUR arba

ii) įmonės visa turto vertė neviršija 30 mlrd. EUR, o įmonė priklauso grupei, kurios visų įmonių, kurios vykdo Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 3–6 punktuose nurodytą veiklą ir kurių viso turto vertė neviršija 30 mlrd. EUR, bendra viso turto vertė viršija 30 mlrd. EUR, arba

iii) įmonės visa turto vertė neviršija 30 mlrd. EUR, o įmonė priklauso grupei, kurios visų grupės įmonių, kurios vykdo Direktyvos 2014/65/ES I priedo A skirsnio 3 ir 6 punktuose nurodytą veiklą, bendra viso turto vertė viršija 30 mlrd. EUR, kai taip nusprendžia priežiūros institucijos, kurios būtų atsakingos už veiklos leidimo išdavimą pagal Direktyvos 2013/36/ES 8a straipsnį, ir konsoliduotos priežiūros institucija, pasikonsultavusi su priežiūros institucijų kolegija, kad atsižvelgtų į galimą reikalavimų apėjimo riziką ir galimą riziką Sąjungos finansiniam stabilumui.

ii ir iii punktų taikymo tikslais, kai įmonė priklauso trečiosios valstybės grupei, visas kiekvieno trečiosios valstybės grupės filialo, turinčio leidimą vykdyti veiklą Sąjungoje, turtas yra įtraukiamas į visų tos grupės įmonių bendro turto vertę.

Šio straipsnio tikslais visos ribinės vertės skaičiuojamos aukščiausiu konsolidavimo lygiu.

b)  2 punktas pakeičiamas taip:

„2) investicinė įmonė – asmuo, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, kuriam suteiktas veiklos leidimas pagal tą direktyvą, išskyrus kredito įstaigą;“;

c)  3 punktas pakeičiamas taip:

3)  „įstaiga – kredito įstaiga, kuriai suteiktas veiklos leidimas pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnį, arba Direktyvos 2013/36/ES 8a straipsnio 3 dalyje nurodyta įmonė;“;

d)  4 punktas išbraukiamas;

e)  26 punktas pakeičiamas taip:

„26) finansų įstaiga – įmonė, kuri nėra įstaiga ir kurios pagrindinė veikla yra pirkti įmonių kapitalo dalis arba verstis vienos ar kelių rūšių veikla, nurodyta Direktyvos 2013/36/ES I priedo 2–12 ir 15 punktuose, įskaitant investicinę įmonę, finansų kontroliuojančiąją bendrovę, mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančiąją bendrovę, investicinę kontroliuojančiąją bendrovę, mokėjimo įstaigą, kaip apibrėžta 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, ir turto valdymo bendrovę, tačiau išskyrus draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrią veiklą vykdančias draudimo kontroliuojančiąsias bendroves, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/138/ES 212 straipsnio 1 dalies g punkte;“;

f)  51 punktas pakeičiamas taip:

„51) pradinis kapitalas – Direktyvos 2013/36/ES 12 straipsnyje nurodytas nuosavų lėšų dydis ir rūšys;“;

g)  pridedamas 145 punktas:

„145) prekiautojai biržos prekėmis ir apyvartiniais taršos leidimais – įmonės, kurių pagrindinę veiklą sudaro vien tik investicinių paslaugų teikimas arba investicinė veikla, susijusi su Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 5, 6, 7, 9 ir 10 punktuose nurodytomis biržos prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba biržos prekių išvestinių finansinių priemonių sutartimis, 4 punkte nurodytomis apyvartinių taršos leidimų išvestinėmis finansinėmis priemonėmis arba 11 punkte nurodytais apyvartiniais taršos leidimais;“.

3.  6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  4 dalis pakeičiama taip:

„4) Kredito įstaigos individualiai laikosi šeštoje ir septintoje dalyse nustatytų reikalavimų.“.

b)  5 dalis išbraukiama.

4.  Pirmos dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje „Rizikos ribojimu pagrįstas konsolidavimas“ įterpiamas naujas 10a straipsnis:

„Taikant šį skyrių, patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės valstybėje narėje ir Sąjungos patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės įtraukia investicines įmones, kai tokios investicinės įmonės yra įstaigos patronuojančiosios įmonės.“.

5.  11 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. ES patronuojančiosios įstaigos, ES patronuojančiosios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kontroliuojamos įstaigos ir ES patronuojančiosios mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės kontroliuojamos įstaigos vykdo šeštoje dalyje nustatytas prievoles, remdamosi tos patronuojančiosios įstaigos, finansų kontroliuojančiosios bendrovės arba mišrią veiklą vykdančios finansų kontroliuojančiosios bendrovės konsoliduota būkle, jeigu grupei priklauso viena arba daugiau kredito įstaigų arba investicinių įmonių, kurioms suteiktas leidimas teikti Direktyvos 2004/39/EB I priedo A skirsnio 3 ir 6 punktuose nurodytas investicines paslaugas ir vykdyti nurodytą veiklą.“.

6.  15 straipsnis išbraukiamas.

7.  16 straipsnis išbraukiamas.

8.  17 straipsnis išbraukiamas.

9.  81 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) patronuojamoji įmonė yra vienas iš šių subjektų:

i)  įstaiga;

ii)  įmonė, kuriai pagal taikytiną nacionalinę teisę taikomi šio reglamento ir Direktyvos 2013/36/ES reikalavimai;

iii)  investicinė įmonė;“.

10.  82 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) patronuojamoji įmonė yra vienas iš šių subjektų:

i)  įstaiga;

ii)  įmonė, kuriai pagal taikytiną nacionalinę teisę taikomi šio reglamento ir Direktyvos 2013/36/ES reikalavimai;

iii)  investicinė įmonė;“.

11.  93 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  3 dalis išbraukiama;

b)  4, 5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„4. Jeigu prie 2 dalyje nurodytos kategorijos priskiriamos įstaigos kontrolę perima kitas fizinis ar juridinis asmuo nei anksčiau šią įstaigą kontroliavęs asmuo, tos įstaigos nuosavų lėšų suma turi būti ne mažesnė už reikalaujamą pradinio kapitalo sumą.

5. Jeigu susijungia dvi ar daugiau prie 2 dalyje nurodytos kategorijos priskiriamų įstaigų, dėl tokio susijungimo atsiradusios įstaigos nuosavų lėšų suma negali sumažėti tiek, kad nebesudarytų bendros susijungusių įstaigų nuosavų lėšų sumos, buvusios susijungimo metu, kol nesusidarys reikalaujama pradinio kapitalo suma.

6. Jeigu kompetentingos institucijos mano, kad, norint užtikrinti įstaigos mokumą, reikia, kad būtų įvykdytas 1 dalyje nustatytas reikalavimas, 2–4 dalyse nustatytos nuostatos netaikomos.“.

12.  Trečios dalies I antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnis išbraukiamas [5 metai nuo Reglamento (ES) Nr. ____/____IFR taikymo pradžios dienos].

12a.  119 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

  „5.  Finansų įstaigų, kurioms veiklos leidimus išduoda ir kurias prižiūri kompetentingos institucijos bei kurioms taikomi rizikos ribojimo reikalavimai, kurie yra panašūs į įstaigoms taikomus rizikos ribojimo reikalavimus patikimumo požiūriu, pozicijos vertinamos kaip įstaigų pozicijos. Šioje dalyje Reglamente (ES) ----/---[IFR] apibrėžti prudenciniai reikalavimai patikimumo požiūriu laikomi panašiais į įstaigoms taikomus prudencinius reikalavimus.“

13.  197 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) įstaigų ir investicinių įmonių išleisti skolos vertybiniai popieriai, jei tokiems vertybiniams popieriams ECAI suteikė kredito rizikos vertinimą, kurį EBI nustatė esant sietiną su 3 ar aukštesniu kredito kokybės žingsniu pagal įstaigų pozicijų rizikos vertinimo taisykles, nustatytas 2 skyriuje;“.

14.  202 straipsnio įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Įstaiga gali pripažinti įstaigas, investicines įmones, draudimo ir perdraudimo įmones bei eksporto kreditų agentūras reikalavimus atitinkančiomis netiesioginio kredito užtikrinimo teikėjomis, kurioms galima taikyti 153 straipsnio 3 dalyje apibrėžtą tvarką, jeigu jos tenkina visas šias sąlygas:“.

15.  388 straipsnis išbraukiamas.

16.  456 straipsnio 1 dalies f ir g punktai išbraukiami.

17.  493 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

18.  498 straipsnis išbraukiamas.

19.  508 straipsnio 2 ir 3 dalys išbraukiamos.

61 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 600/2014 iš dalies keičiamas taip:

-1)  III antraštinės dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

  NE BIRŽOJE PREKIAUJANČIŲ SISTEMINGAI SANDORIUS SAVO VIDUJE SUDARANČIŲ TARPININKŲ IR INVESTICINIŲ ĮMONIŲ SKAIDRUMAS IR SISTEMINGAI SANDORIUS SAVO VIDUJE SUDARANTIEMS TARPININKAMS TAIKOMA POKYČIO DYDŽIO TVARKA

-1a)  Įterpiamas šis straipsnis:

„17a straipsnisKainos pokyčio dydžiai

Sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko kotiruotės, geresnės kainos, palyginti su tose kotiruotėse nurodytomis kainomis, ir vykdymo kainos atitinka kainų pokyčio dydžius, nustatytus pagal Direktyvos 2014/65/ES 49 straipsnį.“

-1b)  40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

  „Draudimas arba apribojimas gali būti taikomas ESMA nurodytomis aplinkybėmis arba išimtiniais atvejais ir gali būti tiesiogiai taikomas valdymo bendrovei pagal Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies c punktą ir alternatyviam investavimo fondų valdytojui pagal Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punktą.“

-1c)  42 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

  „Draudimas arba apribojimas gali būti taikomas kompetentingos institucijos nurodytomis aplinkybėmis arba išimtiniais atvejais ir gali būti tiesiogiai taikomas valdymo bendrovei pagal Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies c punktą ir alternatyviam investavimo fondų valdytojui pagal Direktyvos 2011/61/ES 4 straipsnio 1 dalies b punktą.“

1)  46 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

  -a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Trečiosios valstybės įmonė gali teikti investicines paslaugas arba vykdyti investicinę veiklą, išvardytas Direktyvos 2014/56/ES I priedo A skirsnio 1, 2, 4, 5, 7, 8 arba 9 punkte, teikdama papildomas paslaugas arba jų neteikdama, tinkamoms sandorio šalims ir profesionaliems klientams, apibrėžtiems Direktyvos 2014/65/ES II priedo I skirsnyje, įsisteigusiems visoje Sąjungoje, neįsteigdama filialo, kai ji įregistruota trečiųjų valstybių įmonių registre, kurį vadovaudamasi 47 straipsniu tvarko ESMA.“

a)  2 dalis papildoma d punktu:

„d) įmonė yra nustačiusi reikiamas 6a dalyje nurodytos informacijos teikimo priemones ir procedūras.“;

b)  pridedama 6a dalis:

„6a. Trečiųjų valstybių įmonės, teikiančios paslaugas arba vykdančios veiklą pagal šį straipsnį, kas metus ESMA pateikia šią informaciją:

a)  įmonių Sąjungoje teikiamų paslaugų ir vykdomos veiklos mastą ir apimtį;

b)  apyvartą ir bendrą turto, atitinkančio a punkte nurodytas paslaugas ir veiklą, vertę;

c)  ar buvo imtasi investuotojų apsaugos priemonių, ir išsamų jų aprašymą;

d)  rizikos valdymo politiką ir priemones, kurias įmonė taiko teikdama a punkte nurodytas paslaugas ir vykdydama nurodytą veiklą.“;

c)  7 dalis pakeičiama taip:

„7. ESMA, konsultuodamasi su EBI, parengia techninių reguliavimo standartų projektus, kuriuose nurodo, kokią informaciją turi pateikti paraišką teikianti trečiosios valstybės įmonė 4 dalyje nurodytoje įregistravimo paraiškoje, ir kokia informacija turi būti pateikta pagal 6a dalį.

ESMA tuos techninių reguliavimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [įrašyti datą].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius reguliavimo standartus laikantis Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 10–14 straipsnių.“;

d)  pridedama 8 dalis:

„8. ESMA parengia techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose nustato 4 dalyje nurodytos įregistravimo paraiškos ir 6a dalyje nurodytos informacijos pateikimo formatą.

ESMA tuos techninių įgyvendinimo standartų projektus Komisijai pateikia ne vėliau kaip [įrašyti datą].

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti pirmoje pastraipoje nurodytus techninius įgyvendinimo standartus pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį.“;

2)   47 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Komisija, laikydamasi 50 straipsnyje nurodytos ▌procedūros, gali priimti sprendimą dėl trečiosios valstybės, kuriame nurodoma, kad tos trečiosios valstybės teisine ir priežiūros sistemomis užtikrinami visi šie dalykai:

a)  kad įmonės, kurioms toje trečiojoje valstybėje išduotas veiklos leidimas, atitinka teisiškai privalomus rizikos ribojimo, veiklos organizavimo, vidaus kontrolės ir verslo etikos reikalavimus, kurių poveikis yra lygiavertis reikalavimų, nustatytų šiame reglamente, Direktyvoje 2013/36/ES, Reglamente (ES) Nr. 575/2013, Direktyvoje (ES) ----/--[IFD], Reglamente (ES) ----/---[IFR] ir Direktyvoje 2014/65/ES bei pagal tuos reglamentus ir direktyvas priimtose įgyvendinimo priemonėse, poveikiui;

b)  kad įmonėms, kurioms toje trečiojoje valstybėje išduotas veiklos leidimas, taikomos veiksmingos priežiūros ir vykdymo užtikrinimo priemonės, kuriomis užtikrinama atitiktis teisiškai privalomiems rizikos ribojimo, veiklos organizavimo, vidaus kontrolės ir verslo etikos reikalavimams; ir

c)  kad tos trečiosios valstybės teisinėje sistemoje yra numatyta veiksminga lygiavertė investicinių įmonių, kurioms išduotas veiklos leidimas pagal trečiosiose valstybėse galiojančią teisinę tvarką, pripažinimo sistema.

Jeigu priėmus pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą trečiųjų valstybių įmonės Sąjungoje teikia paslaugas ir vykdo veiklą, kurios Sąjungai gali būti sisteminės svarbos, pirmoje pastraipoje nurodyti teisiškai privalomi rizikos ribojimo, veiklos organizavimo, vidaus kontrolės ir verslo etikos reikalavimai gali būti laikomi turinčiais lygiavertį poveikį kaip ir toje pastraipoje nurodytų teisės aktų reikalavimai tik atlikus detalų ir neapibendrinamojo pobūdžio vertinimą. To vertinimo tikslais Komisija taip pat įvertina atitinkamos trečiosios valstybės ir Sąjungos priežiūros konvergenciją ir į ją atsižvelgia.

Priimdama pirmoje pastraipoje nurodytą sprendimą Komisija atsižvelgia į tai, ar vykdant atitinkamą Sąjungos politiką trečioji valstybė yra įvardyta kaip mokesčių klausimais nebendradarbiaujanti šalis ar teritorija arba kaip didelės rizikos trečioji valstybė pagal Direktyvos (ES) 2015/849 9 straipsnio 2 dalį.“;

b)  2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) procedūros, susijusios su priežiūros veiklos koordinavimu, įskaitant tyrimus ir patikrinimus vietoje.“;

ba)  įterpiama ši dalis:

„2a. Komisijai pagal 50 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais paaiškinamos sąlygos, kurias atitinkančios teikiamos paslaugos arba vykdoma veikla laikomos tikėtinai esančiomis sisteminės svarbos Sąjungai paslaugomis arba veikla.“

bb)  4 dalis pakeičiama taip:

  4. Trečiosios valstybės įmonė nebegali naudotis teisėmis pagal 46 straipsnio 1 dalį, jei Komisija, laikydamasi 50 straipsnyje nurodytos ▌procedūros, priima sprendimą atšaukti savo pagal šio straipsnio 1 dalį priimtą sprendimą dėl tos trečiosios valstybės.“

c)  pridedama 5 dalis:

„5. ESMA stebi reguliavimo ir priežiūros pokyčius, vykdymo užtikrinimo praktiką ir kitus svarbius rinkos pokyčius trečiosiose valstybėse, dėl kurių Komisija pagal 1 dalį priėmė sprendimus dėl lygiavertiškumo, kad patikrintų, ar vis dar laikomasi sąlygų, kuriomis remiantis tie sprendimai buvo priimti. Institucija kasmet teikia Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai ▌savo išvadų ataskaitą.“

ca)  pridedama 5a dalis:

„5a. Komisija kasmet teikia Europos Parlamentui priimtų sprendimų, kuriais pripažįstamas, sustabdomas arba panaikinamas lygiavertiškumas, sąrašą ir paaiškina tų sprendimų priėmimo pagrindą.“

62 straipsnisReglamento (ES) Nr. 1093/2010 daliniai pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 iš dalies keičiamas taip:

1)   4 straipsnio 2 dalis papildoma v punktu:

„v) taikant Reglamentą (ES) ----/---- [IFR] ir Direktyvą (ES) ----/--[IFD], kompetentingos institucijos, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) ----/--[IFD] 3 straipsnio 5 dalyje.“.

DEŠIMTA DALIS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63 straipsnisĮsigaliojimas ir taikymo data

1.  Šis reglamentas įsigalioja […] dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  Šis reglamentas taikomas nuo [18 mėn. nuo įsigaliojimo dienos].

2a.  Neatsižvelgiant į 2 dalį, 61 straipsnio 1 dalies -1 punktas taikomas nuo ... [dvidešimt dienų po šio reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje].

3.  Kiek tai susiję su investicinėms įmonėms taikomais prudenciniais reikalavimais, kituose Sąjungos teisės aktuose pateiktos nuorodos į Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

 • [1]   [OL C 0, 0000 0 0, p. 0. / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje]
 • [2]   [OL C 0, 0000 0 0, p. 0. / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje]
 • [3] * Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.
 • [4]   OL C […], […], p. […].
 • [5]   OL C […], […], p. […].
 • [6]   2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338–436).
 • [7]   2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1–337).
 • [8]   2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1–44).
 • [9]   2014 m. rugsėjo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/488, kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 241/2014 nuostatos dėl įmonių nuosavų lėšų, nustatomų pagal pastoviąsias pridėtines išlaidas, reikalavimų (OL L 78, 2015 3 24, p. 1).
 • [10]   Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012.
 • [11]   2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1–36).
 • [12]   2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p 73).
 • [13]   2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).
 • [14]    2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1)
 • [15]   2003 m. lapkričio 5 d. Komisijos sprendimas 2004/10/EB dėl Europos bankininkystės komiteto įsteigimo (OL L 3, 2004 1 7, p. 36).
 • [16]   2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms

Nuorodos

COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

20.12.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

18.1.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

18.1.2018

BUDG

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

AFCO

18.1.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

DEVE

31.1.2018

BUDG

24.1.2018

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

AFCO

26.2.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Priėmimo data

24.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

8

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Julia Pitera, Sabine Verheyen

Pateikimo data

27.9.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

8

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. spalio 12 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika