ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulās (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010

27.9.2018 - (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)) - ***I

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Markus Ferber


Procedūra : 2017/0359(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0296/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0296/2018
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulās (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010

(COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0790),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0453/2017),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2018. gada 22. augusta atzinumu[1],

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. aprīļa atzinumu[2],

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0296/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI[3]*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

2017/0359 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA

par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu[4],

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[5],

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Stingras prudenciālās uzraudzības prasības ir neatņemama to regulatīvo nosacījumu sastāvdaļa, atbilstoši kuriem finanšu iestādēm ir ļauts sniegt pakalpojumus Savienībā. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tāpat kā kredītiestādēm, attiecībā uz prudenciālo režīmu un uzraudzību ir piemērojama Direktīva 2013/36/ES[6] un Regula (ES) Nr. 575/2013[7], savukārt atļauju izsniegšanas kārtība un citas organizatoriskās un darbības prasības ir noteiktas Direktīvā 2004/39/EK[8].

(2)  Pastāvošie prudenciālie režīmi atbilstoši Regulai (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvai 2013/36/ES lielā mērā balstās uz secīgi pielāgotiem starptautiskajiem regulatīvajiem standartiem, kurus Bāzeles Banku uzraudzības komiteja ir noteikusi lielām banku grupām un kuri tikai daļēji pievēršas konkrētajiem riskiem, kas raksturīgi dažādajām ieguldījumu brokeru sabiedrību darbībām. Tāpēc konkrētajiem apdraudējumiem un riskiem, kas raksturīgi ieguldījumu brokeru sabiedrībām, būtu konkrēti jāpievēršas ar pienācīgiem un samērīgiem Savienības līmeņa prudenciālajiem pasākumiem.

(3)  Riski, ar kuriem ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaras un kurus tās rada saviem klientiem un plašākiem tirgiem, kuros tās darbojas, ir atkarīgi no to darbību būtības un apjoma, tostarp no tā, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības darbojas kā to klientu pārstāvji, pašām izrietošajos darījumos nepiedaloties kā darījuma pusei, vai arī tās darbojas kā darījumu principāli.

(4)  Pareizām prudenciālās uzraudzības prasībām būtu jānodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības tiek pārvaldītas pienācīgi un klientu interesēs. Uzraudzībā būtu jāņem vērā iespēja, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības un to klienti uzņemas pārmērīgus riskus, un dažādo pakāpju riski, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības uzņemas un rada. Turklāt šādām prudenciālās uzraudzības prasībām vajadzētu būt tādām, kas nepieļauj nepamatotu administratīvo slogu ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

(5)  Daudzas no prasībām, kas izriet no Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvas 2013/36/ES, ir paredzētas, lai pievērstos kopīgajiem riskiem, ar kuriem saskaras kredītiestādes. Līdz ar to pašreizējās prasības lielā mērā ir kalibrētas tā, lai saglabātu kredītiestāžu aizdošanas spējas visos ekonomikas cikla posmos un aizsargātu noguldītājus un nodokļu maksātājus iespējamajā gadījumā, ka šīs iestādes nonāk grūtībās, un nav izstrādātas tā, lai aptvertu dažādos ieguldījumu brokeru sabiedrību riska profilus. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām nav lielu privāto, MVU un korporatīvo aizdevumu portfeļu, un tās nepieņem noguldījumus. Iespēja, ka to nonākšana grūtībās negatīvi ietekmētu kopējo finanšu stabilitāti, ir mazāka nekā kredītiestāžu gadījumā. Tādējādi riski, ar kuriem saskaras un kurus rada ieguldījumu brokeru sabiedrības, būtiski atšķiras no riskiem, ar kuriem saskaras un kurus rada kredītiestādes, un šī atšķirība būtu skaidri jāatspoguļo Savienības prudenciālajā regulējumā.

(6)  Prudenciālās prasības saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 575/2013, kuras piemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ir balstītas uz kredītiestādēm noteiktajām prudenciālajām prasībām. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuru darbības pilnvaras attiecas tikai uz konkrētiem ieguldījumu pakalpojumiem, kurus pašreizējais prudenciālais regulējums nereglamentē, piemēro vairākus atbrīvojumus no šīm prasībām. Ar to tiek atzīts, ka šajā kapacitātē minētās brokeru sabiedrības nerada tādus pašus riskus kā kredītiestādes. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas veic darbības, kuras pašreizējais regulējums reglamentē, saistībā ar finanšu instrumentu tirdzniecību ierobežotā apjomā, piemēro atbilstošās regulējuma prasības kapitāla jomā, bet tām var būt atbrīvojumi citās jomās, piemēram, attiecībā uz likviditāti, lieliem riska darījumiem un sviras efektu. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kuru atļaujas darbības jomu neattiecas šie ierobežojumi, regulējumu piemēro pilnā mērā kopā ar kredītiestādēm.

(7)  Finanšu instrumentu tirdzniecība – neatkarīgi no tā, vai to veic riska pārvaldības, riska ierobežošanas un likviditātes pārvaldības nolūkā vai lai veiktu vadības pozīcijas par instrumentu vērtību laika gaitā – ir darbība, ar kādu var nodarboties gan kredītiestādes, gan ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām ir atļauts veikt darījumus savā vārdā, kas jau ir aplūkota Direktīvas 2013/36/ES un Regulas (ES) Nr. 575/2013 prudenciālajā regulējumā. Tāpēc, lai novērstu nevienlīdzīgus konkurences apstākļus, kas šajā jomā varētu izraisīt regulējuma arbitrāžu starp kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kapitāla prasības, kas izriet no šiem noteikumiem, lai aptvertu šo risku, minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāpiemēro arī turpmāk. Uz minēto ieguldījumu brokeru sabiedrību riska darījumiem ar to tirdzniecības darījumu partneriem konkrētu darījumu un kapitāla prasību gadījumā arī attiecas šie noteikumi, un tādēļ tos būtu jāturpina piemērot vienkāršotā veidā. Visbeidzot, lielo riska darījumu noteikumi pašreizējā regulējumā ir būtiski arī gadījumos, kad minēto ieguldījumu brokeru sabiedrību riska darījumi ar konkrētiem darījumu partneriem ir īpaši lieli un tādējādi ieguldījumu brokeru sabiedrībai rada pārlieku koncentrētu riska avotu darījumu partnera saistību nepildīšanas gadījumā. Tāpēc šie noteikumi arī turpmāk būtu jāpiemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām vienkāršotā veidā.

(8)  Pašreizējā regulējuma piemērošanas atšķirības dažādās dalībvalstīs apdraud konkurences apstākļu vienlīdzību ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas darbojas Savienībā. Šīs atšķirības izriet no tā, ka ir kopumā sarežģīti piemērot regulējumu dažādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām atkarībā no to sniegtajiem pakalpojumiem, ja atsevišķas valsts iestādes ar valsts tiesību aktiem vai praksi pielāgo vai racionalizē šo piemērošanu. Tā kā pašreizējais prudenciālais regulējums neaptver visus riskus, ar kuriem saskaras un kurus rada dažu veidu ieguldījumu brokeru sabiedrības, atsevišķām ieguldījumu brokeru sabiedrībām dažās dalībvalstīs ir tikušas piemērotas liela papildu kapitāla prasības. Lai nodrošinātu ieguldījumu brokeru sabiedrību saskaņotu prudenciālo uzraudzību visā Savienībā, būtu jāievieš vienoti noteikumi, kas aptvertu minētos riskus.

(9)  Tāpēc ir nepieciešams speciāls prudenciālais režīms ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām nav sistēmiskas nozīmes, ņemot vērā to lielumu un savstarpējās saiknes ar citiem finanšu un ekonomikas dalībniekiem. Turpretī sistēmiskas nozīmes ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāturpina piemērot pašreizējo prudenciālo regulējumu atbilstoši Direktīvai 2013/36/ES un Regulai (ES) Nr. 575/2013. Minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības ir to ieguldījumu brokeru sabiedrību apakšgrupa, kurām pašlaik ir piemērojams Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteiktais regulējums un uz kurām neattiecas neviens speciālais atbrīvojums no tā galvenajām prasībām. Lielākajām un savstarpēji saistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām darījumdarbības modeļi un riska profili ir līdzīgi kā būtiskākajām kredītiestādēm – tie sniedz “bankām līdzīgus” pakalpojumus un uzņemas riskus lielos mērogos. Tāpēc ir lietderīgi minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām turpināt piemērot Direktīvas 2013/36/ES un Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumus. Turklāt sistēmiskas nozīmes ieguldījumu brokeru sabiedrības ir tik lielas un to darījumdarbības modeļi un riska profili ir tādi, ka apdraud finanšu tirgu stabilu un pienācīgu darbību tāpat kā lielas kredītiestādes.

(10)  Šajā specifiskajā prudenciālajā režīmā attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sakarā ar to lielumu un savstarpējām saiknēm ar citiem finanšu un ekonomikas dalībniekiem netiek uzskatītas par sistēmiskām, būtu jāpievēršas konkrētai darījumdarbības praksei dažādu veidu ieguldījumu brokeru sabiedrībās. Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras vislielākā mērā var radīt riskus klientiem, tirgiem vai pašu ieguldījumu brokeru sabiedrību pienācīgai darbībai, jo īpaši būtu jāpiemēro skaidras un efektīvas prudenciālās uzraudzības prasības, kas ir pielāgotas šiem specifiskajiem apdraudējumiem. Šīs prudenciālās uzraudzības prasības būtu jāpielāgo tādā veidā, kas ir samērīgs ar ieguldījumu brokeru sabiedrības veidu, šāda veida ieguldījumu brokeru sabiedrības klientu interesēm un tādu tirgu vienmērīgu un pareizu darbību, kurā minētie ieguldījumu brokeru sabiedrību veidi darbojas. Tām būtu jāmazina konstatētās riska jomas un jāpalīdz nodrošināt, ka gadījumā, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība nonāk grūtībās, to var likvidēt pareizā veidā, radot minimālus finanšu tirgu stabilitātes traucējumus.

(10a)  Šajā regulā paredzētajam režīmam nebūtu jāskar izraudzītajiem tirgus uzturētājiem Direktīvā 2014/65/ES noteiktais pienākums tirdzniecības vietās uzrādīt kotējumus un pastāvīgi piedalīties tirgū.

(11)  Prudenciālais režīms attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras sakarā ar to lielumu un savstarpējām saiknēm ar citiem finanšu un ekonomikas dalībniekiem netiek uzskatītas par sistēmiskām, būtu katrai ieguldījumu brokeru sabiedrībai jāpiemēro individuāli. Tomēr, tā kā riski, ko rada nelielas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības, ir lielākoties ierobežoti, tām būtu jāļauj izmantot atbrīvojumu no specifiskajām prudenciālajām prasībām, ja tās ietilpst banku grupā ar galveno mītni, uz kuru attiecas konsolidētā uzraudzība saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES vienā un tajā pašā dalībvalstī, jo šādos gadījumos, konsolidēti piemērojot Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES minētajai grupai, šie riski būtu atbilstīgi segti. Lai atspoguļotu ieguldījumu brokeru sabiedrību grupu iespējamo esošo režīmu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES, šādu grupu mātesuzņēmumam vajadzētu būt pietiekamam kapitāla apjomam, lai atbalstītu portfeļa vērtību tā līdzdalībai meitasuzņēmumos. Turklāt, lai ņemtu vērā gadījumus, kad šādām ieguldījumu brokeru sabiedrību grupām ir augstāka riska pakāpe vai savstarpēja saistība, tām varētu piemērot kapitāla prasības, kuru pamatā ir grupas konsolidētais stāvoklis. Ja šādas nelielas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības ietilpst apdrošināšanas grupā, tām būtu jāļauj izmantot atbrīvojumu no koncentrācijas, informācijas atklāšanas un ziņošanas prasībām.

(12)  Lai ieguldījumu brokeru sabiedrības varētu arī turpmāk paļauties uz to rīcībā esošo pašu kapitālu ar mērķi izpildīt prudenciālajā regulējumā konkrēti ieguldījumu brokeru sabiedrībām noteiktās kapitāla prasības, pašu kapitāla definīcija un sastāvs būtu jāsaskaņo ar Regulu (ES) Nr. 575/2013. Tas ietver pilnus bilances posteņu atskaitījumus no pašu kapitāla saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, piemēram, citu finanšu sektora sabiedrību atliktā nodokļa aktīvus un kapitāla instrumentu līdzdalības. Tomēr ieguldījumu brokeru sabiedrībām vajadzētu būt iespējai atbrīvot nebūtiskās citu finanšu sektora sabiedrību kapitāla instrumentu līdzdalības no atskaitījumiem, kuri tiek turēti tirdzniecības nolūkā, lai atbalstītu šo instrumentu tirgus veidošanu. Lai saskaņotu pašu kapitāla sastāvu ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, vismaz 56 % no kapitāla prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāizpilda ar pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem, savukārt pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa papildu kapitāla posteņi varētu būt atbilstīgi attiecīgi 44 % un 25 % no regulējošām prasībām atbilstošā kapitāla.

(13)  Lai nodrošinātu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības vienmēr darbojas, pamatojoties uz kapitāla līmeni, kāds vajadzīgs, lai tās saņemtu atļauju, visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu vienmēr jāievēro pastāvīga minimālā kapitāla prasība, kas ir vienāda ar sākotnējo kapitālu, kāds vajadzīgs, lai tās saņemtu atļauju veikt attiecīgos ieguldījumu pakalpojumus saskaņā ar Direktīvu ----/--/ES [IBSD].

(14)  Lai nodrošinātu vienkāršu minimālā kapitāla prasību nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, tām vajadzētu būt kapitālam, kas ir vienāds ar augstāko to pastāvīgā minimālā kapitāla prasību vai ceturto daļu no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem, ko mēra, pamatojoties uz to iepriekšējā gada darbību, saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/488[9]. Nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras izvēlas arī turpmāk ievērot regulatīvu piesardzību un izvairīties no pārklasificēšanas, nebūtu jāliedz iespēja turēt pašu kapitālu, kas ir lielāks par šajā regulā prasīto pašu kapitālu, vai piemērot pasākumus, kas ir stingrāki par šajā regulā prasītajiem pasākumiem.

(15)  Lai ņemtu vērā to ieguldījumu brokeru sabiedrību paaugstinātos riskus, kas nav nelielas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības, minimālā kapitāla prasībai tām vajadzētu būt augstākai par to pastāvīgo minimuma prasību, ceturto daļu no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem par iepriekšējo gadu, vai to prasības summu saskaņā ar riska faktoru kopumu, kas pielāgots ieguldījumu brokeru sabiedrībām (“K-faktori”) un kas nosaka kapitālu saistībā ar risku konkrētās ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumdarbības jomās.

(16)  Ieguldījumu brokeru sabiedrības būtu jāuzskata par nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, lai piemērotu konkrētās prudenciālās uzraudzības prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ja tās neveic ieguldījumu pakalpojumus, kas rada augstu riska pakāpi klientiem, tirgiem vai sev pašām, un kuru lieluma dēļ pastāv mazāka iespēja, ka tās varētu radīt plašu negatīvu ietekmi uz klientiem un tirgiem gadījumā, ja to darījumdarbībai raksturīgie riski īstenotos vai tās nonāktu grūtībās. Tādēļ nelielas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības būtu jādefinē kā tādas, kuras neveic darījumus savā vārdā vai nerada risku, tirgojoties ar finanšu instrumentiem, kuras kontrolē ierobežotus klienta aktīvus vai naudu, kuru aktīvi saskaņā ▌ar diskrecionāru portfeļa pārvaldību ▌ir mazāki par EUR 1,2 miljardiem, kuras apstrādā klienta rīkojumus attiecībā uz naudas darījumiem mazāk nekā EUR 100 miljonu apmērā dienā vai atvasinātos instrumentus mazāk nekā EUR 1 miljarda apmērā dienā un kuru bilance ir mazāka par EUR 100 miljoniem un kopējie gada bruto ieņēmumi no to ieguldījumu pakalpojumu veikšanas ir mazāki par EUR 30 miljoniem.

(17)  Lai nepieļautu regulējuma arbitrāžu un mazinātu stimulus ieguldījumu brokeru sabiedrībām strukturēt savas darbības ar mērķi nepārsniegt robežvērtības, kuras pārsniedzot, tās vairs nebūtu uzskatāmas par nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas ietilpst vienā un tajā pašā grupā, būtu konsolidēti jāpiemēro robežvērtības aktīviem pārvaldīšanā, apstrādātajiem klienta rīkojumiem, bilances lielumam un kopējiem bruto ieņēmumiem. . Citi kritēriji, proti, tas, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība tur klienta naudu, pārvalda vai glabā klienta aktīvus vai tirgo finanšu instrumentus un rada tirgus vai darījumu partnera risku, ir bināri un nedod iespēju veikt šādu restrukturizāciju, un tādēļ būtu jānovērtē atsevišķi. Lai ņemtu vērā mainīgos darījumdarbības modeļus un riskus, ko tie pastāvīgi rada, minētos kritērijus un robežvērtības būtu jānovērtē dienas beigās, izņemot turēto klientu naudu, kas būtu jāizvērtē tekošajā dienā, un bilances lielumu un kopējos bruto ieņēmumus, kas būtu jāizvērtē, pamatojoties uz ieguldījumu brokeru sabiedrības stāvokli pēdējā finanšu gada beigās.

(18)  Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas pārsniedz regulatīvās robežvērtības vai neizpilda citus kritērijus, nebūtu jāuzskata par nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un tām būtu jāpiemēro prasības, kas noteiktas citām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, ievērojot šajā regulā noteiktos īpašos pārejas noteikumus. Tam būtu jāstimulē ieguldījumu brokeru sabiedrības plānot savu darījumdarbību tā, lai tās būtu skaidri uzskatāmas par nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām. Ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas neatbilst prasībām, lai to uzskatītu par nelielu un savstarpēji nesaistītu ieguldījumu brokeru sabiedrību un lai tai varētu piemērot šādu režīmu, būtu jāparedz uzraudzības posms, kura laikā šī brokeru sabiedrība atbilst kritērijiem un nepārsniedz attiecīgās robežvērtības vismaz sešus mēnešus pēc kārtas.

(19)  Visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāaprēķina to kapitāla prasība, atsaucoties uz to K-faktoru kopumu, kas ietver ar patērētājiem saistīto risku (“RtC”), ar tirgu saistīto risku (“RtM”) un ar brokeru sabiedrību saistīto risku (“RtF”). RtC K-faktori ietver klienta aktīvus pārvaldīšanā ▌ (K-AUM), aktīvus, kurus glabā un pārvalda (K-ASA), turēto klienta naudu (K-CMH) un apstrādātos klienta rīkojumus (K-COH).

(20)  RtM K-faktori ietver neto pozīcijas risku (K-NPR) saskaņā ar KPR noteikumiem par tirgus risku vai, ja to attiecībā uz pozīcijām, kurām tīrvērte tiek veikta centralizēti, atļauj kompetentā iestāde, pamatojoties uz drošības rezervēm, kas izvietotas pie ieguldījumu brokeru sabiedrības tīrvērtes dalībnieka (K-CMG). Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vajadzētu būt izvēles iespējai atšķirīgām pozīcijām vienlaicīgi piemērot K-NPR un K-CMG.

(21)  RtF K-faktori ietver ieguldījumu brokeru sabiedrības riska darījumu to tirdzniecības darījumu partneru saistību neizpildes gadījumā (K-TCD) saskaņā ar vienkāršotiem noteikumiem par darījumu partnera kredītrisku, pamatojoties uz KPR, koncentrācijas risku ieguldījumu brokeru sabiedrības lielajos riska darījumos ar konkrētiem darījumu partneriem, pamatojoties uz KPR noteikumiem par lieliem riska darījumiem tirdzniecības portfelī (K-CON), un operacionālajiem riskiem, ko rada ieguldījumu brokeru sabiedrības dienas tirdzniecības plūsma (K-DTF).

(22)  Kopējā kapitāla prasība saskaņā ar K-faktoriem, ir summa, ko iegūst, saskaitot RtC, RtM un RtF K-faktorus. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-DTF un K-COH ir saistīti ar darbības apjomu, uz ko attiecas katrs K-faktors. Ar K-CMH saistīto apjomu aprēķina, pamatojoties uz slīdošo vidējo rādītāju par iepriekšējiem 12 kalendāra mēnešiem. ▌Ar K-ASA, K-COH un K-DTF saistītos apjomus aprēķina, pamatojoties uz slīdošo vidējo rādītāju par iepriekšējiem trīs mēnešiem, savukārt K-AUM pamatā ir iepriekšējā gada rādītāji. Lai noteiktu kapitāla prasības, šos apjomus reizina ar attiecīgajiem koeficientiem, kas izklāstīti šajā regulā. Kapitāla prasības attiecībā uz K-NPR izriet no KPR, savukārt kapitāla prasībām attiecībā uz K-CON un K-TCD izmanto vienkāršotu KPR atbilstošu prasību piemērošanu, – attiecīgi par lielu riska darījumu tirdzniecības portfelī regulējumu un par darījumu partnera kredītrisku. K-faktora summa ir nulle, ja brokeru sabiedrība neveic attiecīgo darbību.

(23)  RtC K-faktori ir aizstājējvērtības, kas aptver ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumdarbības jomas, kas problēmu gadījumā varētu klientiem nodarīt kaitējumu. K-AUM ietver klientam nodarīta kaitējuma risku, ko rada nepareiza diskrecionāra klientu portfeļu pārvaldība vai vāja izpilde, un sniedz drošību un klienta ieguvumus attiecībā uz pastāvīgas portfeļa pārvaldības ▌nepārtrauktību. K-ASA ietver klienta aktīvu glabāšanas un pārvaldības risku un nodrošina, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības tur kapitālu samērīgi ar šādu atlikumu, neatkarīgi no tā, vai tas ir iekļauts to bilancē vai sadalīts citos kontos. K-CMH ietver potenciāla kaitējuma risku, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība tur klienta naudu, ņemot vērā to, vai šī nauda atrodas tās bilancē vai arī ir nošķirta citos kontos. K-COH ietver potenciālu risku brokeru sabiedrības klientiem, kas izpilda to rīkojumus (klienta, nevis sabiedrības pašas vārdā), piemēram, veicot tikai izpildes pakalpojumus klientiem vai ja uzņēmums ir daļa no klientu rīkojumu ķēdes.

(24)  RtC K-faktors ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic darījumus savā vārdā, ir balstīts uz noteikumiem par tirgus risku pozīcijām finanšu instrumentos, ārvalstu valūtās un precēs saskaņā ar grozīto Regulu (ES) Nr. 575/2013[10]. Tas ļauj ieguldījumu brokeru sabiedrībām izvēlēties piemērot vai nu standartizēto pieeju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 (vienkāršoto standartizēto pieeju saskaņā ar grozīto Regulu (ES) Nr. 575/2013), ja to aktīvi nepārsniedz EUR 300 miljonus, vai pārstrādāto standartizēto pieeju saskaņā ar grozīto Regulu (ES) Nr. 575/2013, kā arī iespēju izmantot iekšējos modeļus. Divos pēdējos gadījumos izrietošās kapitāla prasības var samazināt līdz 65 %, radot iespēju saskaņā ar grozīto Regulu (ES) Nr. 575/2013 piemērot to pagaidu kārtā uz trīs gadiem, lai ņemtu vērā ieguldījumu brokeru sabiedrību kopumā mazāko prudenciālo nozīmīgumu. Kā alternatīvs variants – ▌kapitāla prasībai attiecībā uz pozīcijām, kurām tīrvērte tiek veikta centralizēti, pēc kompetentās iestādes apstiprinājuma vajadzētu būt vienādai ar drošības rezervi, kas izvietota pie tīrvērtes dalībnieka.

(25)  Attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras veic darījumus savā vārdā, K-TCD un K-CON K-faktori saskaņā ar RtF vienkāršotā veidā piemēro KPR noteikumus attiecīgi par darījumu partnera kredītrisku un lielu riska darījumu risku. K-TCD ietver ieguldījumu brokeru sabiedrību risku, ko rada tādi darījumu partneri ārpusbiržas (OTC) atvasināto finanšu instrumentu, repo darījumu, vērtspapīru un preču aizdevumu vai aizņēmuma darījumu, ilgstošo norēķinu darījumu un maržinālo aizdevumu jomā, kuri nepilda savas saistības, reizinot riska darījuma vērtību, kura pamatā ir aizvietošanas vērtība un potenciālā nākotnes riska darījuma palielinājums, ar riska faktoriem, kuru pamatā ir Regula (ES) Nr. 575/2013, ņemot vērā efektīva savstarpējo prasījumu ieskaita un nodrošinājuma apmaiņas mīkstinošo ietekmi. K-CON ietver koncentrācijas risku attiecībā uz atsevišķiem vai cieši savstarpēji saistītiem privātā sektora darījumu partneriem, ar kuriem uzņēmumam ir riska darījumi, kas pārsniedz 25 % no to regulējošām prasībām atbilstošā kapitāla vai citas konkrētas robežvērtības attiecībā uz kredītiestādēm vai citām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, nosakot kapitāla palielinājumu riska darījumiem, kas pārsniedz iepriekš minētos ierobežojumus, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013. Visbeidzot, K-DTF ietver ieguldījumu brokeru sabiedrības operacionālos riskus, ko rada liels tirdzniecības darījumu apjoms, kas noslēgti savā vārdā vai klientu labā savā vārdā vienā dienā un kam par pamatu varētu būt nepiemērotas vai kļūdainas iekšējās procedūras, cilvēki un sistēmas vai ārēji notikumi, pamatojoties uz dienas darījumu nosacīto vērtību.

(26)  Visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāuzrauga un jākontrolē to koncentrācijas risks, tostarp attiecībā uz saviem klientiem. Tomēr tikai tām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecina minimālā kapitāla prasību saskaņā ar K-faktoriem, būtu jāziņo kompetentajām iestādēm par saviem koncentrācijas riskiem. Attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras specializējas preču atvasinātajos instrumentos vai emisijas kvotās vai to atvasinātajos instrumentos un kurām ir lieli koncentrēti riska darījumi ar nefinanšu grupām, kurās tās ietilpst, koncentrācijas riska robežvērtības var pārsniegt bez papildu kapitāla saskaņā ar K-CON, ja tās ir paredzētas grupas līmeņa likviditātes vai riska pārvaldības vajadzībām.

(27)  Visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām vajadzētu būt iekšējām procedūrām, lai uzraudzītu un pārvaldītu to likviditātes prasības. Šīm procedūrām būtu jāpalīdz nodrošināt, ka tās var pareizi darboties laika gaitā, bez nepieciešamības rezervēt likviditāti īpaši spriedzes apstākļiem. Šajā nolūkā visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu visu laiku jāuztur vismaz viena trešdaļa no to fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasības likvīdos aktīvos. Tiem vajadzētu būt kvalitatīviem likvīdiem aktīviem, kas saskanētu ar tiem aktīviem, kas uzskaitīti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/61 par likviditātes seguma rādītāju[11], kopā ar diskontiem, ko piemēro šiem aktīviem saskaņā ar minēto deleģēto regulu. Lai ņemtu vērā ieguldījumu brokeru sabiedrību likviditātes profilu atšķirību salīdzinājumā ar kredītiestādēm, atbilstīgu likvīdo aktīvu sarakstu būtu jāpapildina ar neapgrūtinātu sabiedrības pašas skaidru naudu (kurai nebūtu jāietver klientu nauda). Nelielas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības varētu iekļaut arī posteņus, kuri ir saistīti ar darījumu debitoru parādiem un maksām vai komisijas naudām, kas saņemamas 30 dienu laikā kā likvīdi aktīvi, ja vien tie nepārsniedz vienu trešdaļu no minimālās likviditātes prasības, netiek pieskaitīti kompetentās iestādes noteiktām papildu likviditātes prasībām un tiem piemēro 50 % diskontu. Izņēmuma gadījumos ieguldījumu brokeru sabiedrībām vajadzētu būt atļautam šo pieprasīto robežvērtību nesasniegt, pārvēršot to likvīdos aktīvus naudas izteiksmē, lai segtu likviditātes prasības, ar noteikumu, ka tās nekavējoties par to paziņo savai kompetentajai iestādei. Visām klientiem sniegtajām finanšu garantijām, kas izraisītājnotikuma gadījumā var radīt lielākas likviditātes vajadzības, būtu jāsamazina pieejamo likvīdo aktīvu summa par vismaz 1,6 % no šādu garantiju kopējās vērtības.

(28)  Būtu jāizstrādā samērīga atbilstoša regulatīvās ziņošanas sistēma saistībā ar jauno prudenciālo režīmu, un tā būtu rūpīgi jāpielāgo ieguldījumu brokeru sabiedrību darījumdarbībai un prudenciālā regulējuma prasībām. Ieguldījumu brokeru sabiedrību ziņošanas prasībām būtu jāattiecas uz to pašu kapitāla līmeni un struktūru, to kapitāla prasībām, kapitāla prasību aprēķina pamatu, darbības profilu un apjomu attiecībā uz parametriem, lai ieguldījumu brokeru sabiedrības varētu uzskatīt par nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, to likviditātes prasībām un noteikumu par koncentrācijas risku ievērošanu. EBI būtu jāuzdod izstrādāt īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai sīkāk precizētu minētās regulatīvās ziņošanas detalizētas veidlapas un kārtību, un šiem standartiem vajadzētu būt samērīgiem ar dažādu ieguldījumu sabiedrību mērogu un sarežģītību, un tajos jo īpaši būtu jāņem vērā, vai ieguldījumu brokeru sabiedrības tiek uzskatītas par nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām.

(29)  Lai nodrošinātu pārredzamību attiecībā uz ieguldītājiem un plašākiem tirgiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas nav uzskatāmas par nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, būtu publiski jāatklāj informācija par to kapitāla līmeni, kapitāla prasībām, pārvaldības kārtību un atalgojuma politiku un praksi. Pārredzamība attiecībā uz augsta atalgojuma saņēmēju atalgojumu kalpo vispārējām interesēm, sekmējot pareizu un stabilu finanšu tirgu darbību, ņemot vērā augsta atalgojuma saņēmēju būtisko nozīmi uzņēmuma vadībā un ieguldījumu brokeru sabiedrības ilgtermiņa darbības rezultātos. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ augsta atalgojuma saņēmēju atalgojuma publiskošana būtu nepieciešama apkopotā veidā. Nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām nebūtu jāpiemēro informācijas publiskas atklāšanas prasības, izņemot gadījumā, ja tās emitē 1. līmeņa papildu kapitāla instrumentus, lai nodrošinātu pārredzamību ieguldītājiem šajos instrumentos.

(30)  Lai veicinātu ieguldījumu brokeru sabiedrību vienmērīgu pāreju no Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvas 2013/36/ES prasībām uz prasībām, kas noteiktas šajā regulā un Direktīvā (ES) ----/-- [IBSD], ir lietderīgi paredzēt atbilstīgus pārejas pasākumus. Jo īpaši piecu gadu laikposmā no dienas, kad sāk piemērot šo regulu, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuru kapitāla prasības saskaņā ar šo regulu vairāk nekā divas reizes pārsniegtu to kapitāla prasības saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES, vajadzētu būt iespējai mazināt iespējamā palielinājuma sekas, ierobežojot kapitāla prasību līdz divkāršam apmēram no to attiecīgās kapitāla prasības saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES.

Lai neradītu neizdevīgus apstākļus jaunām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir esošiem uzņēmumiem līdzīgi profili, tādām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām nekad nav tikusi piemērota kapitāla prasība saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES, vajadzētu būt iespējai ierobežot kapitāla prasību saskaņā ar šo regulu līdz divkāršam apmēram no to fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasības uz piecu gadu laikposmu, sākot no šīs regulas piemērošanas dienas.

Arī ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecās tikai prasība par sākotnējo kapitālu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES un kurām kapitāla prasības saskaņā ar šo regulu palielinātos vairāk nekā divas reizes salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES, vajadzētu būt iespējai ierobežot savas to kapitāla prasību saskaņā ar šo regulu līdz divkāršam apmēram no to sākotnējā kapitāla prasības saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES uz piecu gadu laikposmu no šīs regulas piemērošanas dienas.

Šiem pārejas pasākumiem attiecīgos gadījumos vajadzētu būtu pieejamiem arī ieguldījumu sabiedrībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 498. pantā, ar kuru minētos uzņēmumus atbrīvo no pašu kapitāla prasības minētajā regulā, savukārt sākotnējā kapitāla prasības attiecībā uz minētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir atkarīgas no to sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem vai darbībām. Piecu gadu laikposmā no dienas, kad sāk piemērot šo regulu, to kapitāla prasības saskaņā ar šīs regulas pārejas noteikumiem būtu jāaprēķina, ņemot vērā šos piemērojamos līmeņus. 

Piecu gadu laikposmā no dienas, kad sāk piemērot šo regulu, vai līdz dienai, kad sāk piemērot izmaiņas, kas pieņemtas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz kapitāla prasībām tirgus riska jomā saskaņā ar 1. panta 84. punktu Komisijas priekšlikumā Regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (atkarībā no tā, kura diena iestājas agrāk), ieguldījumu brokeru sabiedrībām, uz kurām attiecas šīs regulas attiecīgie noteikumi, būtu arī turpmāk jāaprēķina to kapitāla prasība attiecībā uz tirdzniecības portfeli saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013.

(31)  Lielākajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas sniedz būtiskus vairumtirgus un ieguldījumu banku pakalpojumus (savā vārdā tirgo finanšu instrumentus vai paraksta vai izvieto finanšu instrumentus, pamatojoties uz stingri noteiktām saistībām), ir līdzīgi darījumdarbības modeļi un riska profili kā nozīmīgām kredītiestādēm. To darbības rezultātā tās ir pakļautas kredītriskam, kas galvenokārt izpaužas kā darījumu partneru kredītrisks, kā arī tirgus riskam attiecībā uz pozīcijām, ko tās savā vārdā veic klientu vai pašu labā. Tādējādi tās rada apdraudējumu finanšu stabilitātei, ņemot vērā to lielumu un sistēmisko nozīmi.

(32)  Šie lielie uzņēmumi rada papildu sarežģījumus, valstu kompetentajām iestādēm veicot to efektīvu prudenciālo uzraudzību. Kaut arī lielākās ieguldījumu brokeru sabiedrības sniedz būtiska mēroga pārrobežu ieguldījumu banku pakalpojumus, kā ieguldījumu brokeru sabiedrībām tām piemēro prudenciālu uzraudzību, ko veic iestādes, kas izraudzītas saskaņā ar Direktīvu 2004/39/ES un kas ne vienmēr ir tās pašas kompetentās iestādes, kuras izraudzītas saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES, kā rezultātā var rasties nevienlīdzīgi konkurences apstākļi, Savienībā piemērojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvas 2013/36/ES noteikumus. Tas neļauj uzraudzības iestādēm iegūt vispārēju prudenciālās uzraudzības perspektīvu, kurai ir būtiska nozīme, lai efektīvi novērstu riskus, kas saistīti ar lieliem pārrobežu uzņēmumiem. Tādējādi prudenciālā uzraudzība var kļūt mazāk efektīva, un var arī rasties konkurences izkropļojumi Savienībā. Tāpēc lielākajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām būtu jāpiešķir kredītiestāžu statuss, lai radītu sinerģiju, uzraugot pārrobežu vairumtirgus darbības salīdzinošās novērtēšanas grupā, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus un ļaujot visā grupā veikt konsekventu uzraudzību.

(33)  Tādēļ, minētajiem uzņēmumiem kļūstot par kredītiestādēm, tiem būtu jāturpina piemērot Regulu (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvu 2013/36/ES, uz tiem attiecinot uzraudzību, ko vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros veic kompetentās iestādes, tostarp ECB, kas atbild par kredītiestādēm. Tas nodrošinātu, ka kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība tiek īstenota saskaņoti un efektīvi un ka vienotais noteikumu kopums attiecībā uz finanšu pakalpojumiem tiek vienādi piemērots visām kredītiestādēm, ņemot vērā to sistēmisko nozīmi. Lai nepieļautu regulējuma arbitrāžu un mazinātu apiešanas risku, kompetentajām iestādēm būtu jācenšas novērst situācijas, kurās potenciāli sistēmiskas grupas strukturētu savas darbības tā, lai nepārsniegtu 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā noteiktās robežvērtības un izvairītos no pienākuma saņemt atļauju darboties kā kredītiestādes saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8.a pantu.

(33a)  Uzņēmumiem būtu no sabiedrības jāpieņem noguldījumi vai citi atmaksājami līdzekļi un savā vārdā jāpiešķir kredīti tikai tad, kad tie ir saņēmuši atļauju veikt minētās darbības saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES.

(34)  Turklāt kredītiestāžu konsolidētas uzraudzības mērķis ir cita starpā nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti, un, lai nodrošinātu tās efektivitāti, minētā uzraudzība būtu jāpiemēro visām grupām, tostarp tām, kuru mātesuzņēmumi nav kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības. Tādēļ visām kredītiestādēm, tostarp tām, kurām iepriekš bija ieguldījumu brokeru sabiedrību statuss, būtu jāpiemēro noteikumi par mātesuzņēmuma individuālo un konsolidēto uzraudzību, ko veic kompetentās iestādes, saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 3. nodaļas I iedaļu.

(35)  Ar Regulu (ES) Nr. 600/2014 tika ieviests saskaņots Savienības režīms attiecībā uz piekļuves piešķiršanu trešo valstu brokeru sabiedrībām, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai darbības atbilstīgiem darījumu partneriem un profesionāliem klientiem, kuri veic uzņēmējdarbību Savienībā. Piekļuve iekšējam tirgum ir atkarīga no tā, vai Komisija pieņem lēmumu par līdzvērtību un EVTI reģistrē trešās valsts sabiedrību. Ir svarīgi, ka līdzvērtīguma novērtējums tiek veikts, pamatojoties uz attiecīgajiem piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem, un ka ir ieviesti efektīvi instrumenti, lai uzraudzītu, ar kādiem nosacījumiem tiek piešķirta šī līdzvērtība. Minēto iemeslu dēļ trešā valstī reģistrētiem uzņēmumiem būtu jānosaka prasība katru gadu iesniegt EVTI informāciju par Savienībā sniegto pakalpojumu un veikto darbību mērogu un jomu. Būtu jāuzlabo arī sadarbība uzraudzības jomā saistībā ar līdzvērtības nosacījumu pārraudzību, īstenošanu un izpildi.

(35a)  Nolūkā nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus un veicināt pārredzamu Savienības tirgu Regula (ES) Nr. 600/2014 būtu jāgroza, lai sistemātisko internalizētāju kotējumiem, cenu uzlabojumiem un izpildes cenām piemērotu cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu gadījumos, kad ir aptverti visi lielumi. Līdz ar to spēkā esošie regulatīvie tehniskie standarti attiecībā uz cenas izmaiņas minimālā soļa režīmu būtu jāpiemēro arī tās paplašinātajai darbības jomai.

(36)  Lai nodrošinātu ieguldītāju tiesību aizsardzību, kā arī finanšu tirgu integritāti un stabilitāti Savienībā, Komisijai, pieņemot lēmumu par līdzvērtību, būtu jāņem vērā iespējamie riski, ko rada pakalpojumi un darbības, kurus attiecīgās trešās valsts uzņēmumi varētu veikt Savienībā pēc minētā lēmuma pieņemšanas. To sistēmiskais nozīmīgums būtu jāapsver, balstoties uz tādiem kritērijiem kā attiecīgās trešās valsts uzņēmumu sniegto pakalpojumu un veikto darbību iespējamais mērogs un joma. Šajā pašā nolūkā Komisija var uzskatīt, ka būtu pareizi ņemt vērā to, vai trešā valsts ir atzīta kā jurisdikcija, kas nesadarbojas nodokļu jautājumos saskaņā ar attiecīgo Savienības politiku, vai kā augsta riska trešā valsts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 2. punktu[12].

(37)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus – izveidot efektīvu un samērīgu prudenciālo regulējumu, lai nodrošinātu, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības, kam atļauts darboties Savienībā, darbojas uz stabila finansiālā pamata un tiek pārvaldītas pienācīgi, tostarp attiecīgā gadījumā klientu interesēs, – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to mēroga un iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(38)  Eiropas Banku iestāde (EBI) ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) līdzdalību, balstoties uz pamatīgu esošā stāvokļa analīzi, datu apkopojumiem un apspriešanu, sagatavoja ziņojumu par visām sistēmiski nenozīmīgām ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemērojamu speciālu prudenciālo režīmu, un šis ziņojums ir pamats pārskatītajam ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālajam regulējumam.

(39)  Lai nodrošinātu šīs regulas saskaņotu piemērošanu, EBI būtu jāuzdod izstrādāt tehniskos standartus, lai precizētu fiksēto pieskaitāmo izdevumu aprēķināšanu, aprēķinu, lai noteiktu kapitāla prasības, kas vienādas ar sākotnējo drošības rezervi, ko izvieto pie tīrvērtes dalībniekiem, un saskaņā ar šo regulu paredzētās informācijas publiskas atklāšanas un regulatīvas ziņošanas veidnes.

(40)  Lai nodrošinātu šīs regulas vienotu piemērošanu un ņemtu vērā finanšu tirgu attīstību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz to, lai sīkāk precizētu šajā regulā noteiktās definīcijas un veiktu tehnisko pielāgojumus šajā regulā noteikto kapitāla prasību nebūtiskajos elementos. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(41)  Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs regulas īstenošanai un jo īpaši lai pieņemtu EBI īstenošanas tehnisko standartu projektu attiecībā uz informācijas izpaušanu un ziņošanas veidlapām, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras.

(42)  Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un novērstu pārklāšanos starp pašreizējo prudenciālo regulējumu, kas piemērojams kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un šo regulu, Regula (ES) Nr. 575/2013 un Direktīva 2013/36/ES tiek grozīta, svītrojot ieguldījumu brokeru sabiedrības no to darbības jomas. Tomēr attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras pieder pie banku grupas, būtu jāturpina piemērot tos Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvas 2013/36/ES noteikumus, kas attiecas uz banku grupām, piemēram, Direktīvas 2013/36/ES [21.b pantā] paredzētos noteikumus par ES mātes starpniekuzņēmumiem un Regulas (ES) Nr. 575/2013 pirmās daļas 2. sadaļas 2. nodaļā paredzētos noteikumus par prudenciālo konsolidāciju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

PIRMĀ DAĻA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

I SADAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā ir noteiktas vienotas prudenciālās prasības, ko piemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām piešķirta atļauja un kuras uzrauga saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES, un attiecībā uz kurām tiek uzraudzīta to atbilstība prudenciālajām prasībām saskaņā ar Direktīvu ----/--/ES [IBSD] šādās jomās:

(a)  kapitāla prasības, kas attiecas uz kvantificējamiem, vienotiem un standartizētiem elementiem šādās riska jomās – ar brokeru sabiedrību saistītie riski, ar patērētājiem saistītie riski un ar tirgu saistītie riski;

(b)  koncentrācijas riska ierobežošanas prasības;

(c)  likviditātes prasības attiecībā uz kvantificējamiem, vienotiem un standartizētiem likviditātes riska elementiem;

(d)  ziņošanas prasības, kas saistītas ar a), b) un c) apakšpunktu;

(e)  informācijas publiskas atklāšanas prasības.

2. pants

Uzraudzības pilnvaras

Lai nodrošinātu atbilstību šai regulai, kompetentajām iestādēm ir piešķirtas Direktīvā ----/--/ES [IBSD] noteiktās pilnvaras un tās ievēro minētajā direktīvā noteiktās procedūras.

3. pantsIeguldījumu brokeru sabiedrību īstenota stingrāku prasību piemērošana

Šī regula neliedz ieguldījumu brokeru sabiedrībām uzturēt pašu kapitālu un tā sastāvdaļas līmenī, kas pārsniedz šajā regulā prasīto, vai piemērot pasākumus, kas ir stingrāki par šajā regulā prasītajiem.

4. pantsDefinīcijas

1.  Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

(1)  “palīgpakalpojumu uzņēmums” ir palīgpakalpojumu uzņēmums, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 18) apakšpunktā;

(2)  “klients” ir klients, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 9) apakšpunktā;

(3)  “preču dīleri” ir dīleri, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 145) apakšpunktā;

(4)  “preču atvasinātie instrumenti” ir instrumenti, kas ir definēti Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 30. apakšpunktā;

(5)  “kompetenta iestāde” ir kompetenta iestāde, kā definēts Direktīvas ---/--/ES [IDF] 3. panta 5) punktā;

(6)  “kredītiestāde” ir kredītiestāde, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

(7)  “dienas tirdzniecības plūsma” ir tādu tirdzniecības portfelī reģistrētu darījumu vērtība, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība veic savā vārdā, darot to savā vai klienta labā;

(8)  “darījumu veikšana savā vārdā” ir darījumu veikšana savā vārdā, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 6) apakšpunktā;

(9)  “atvasināti instrumenti” ir instrumenti, kā definēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 29) apakšpunktā;

(10)  “K-faktora konsolidētais stāvoklis” ir stāvoklis, kas rodas, piemērojot šīs regulas prasības saskaņā ar K-faktoriem ieguldījumu brokeru sabiedrībai tā, it kā šī ieguldījumu brokeru sabiedrība kopā ar vienu vai vairākām citām vienībām tajā pašā grupā būtu viena ieguldījumu brokeru sabiedrība;

(11)  “rīkojumu izpilde klientu vārdā” ir rīkojumu izpilde klientu vārdā, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punktā 5) apakšpunktā;

(12)  “riska darījums” ir:

(a)  koncentrācijas riska ierobežojumu piemērošanas nolūkā – jebkuri aktīvi vai ārpusbilances pozīcija, kura tiek turēta tirdzniecības portfelī un kurai nav nepārprotami piemērots atbrīvojums saskaņā ar 40. pantu;

(b)  ziņošanas par koncentrācijas risku piemērošanas nolūkā – jebkurš aktīvs vai ārpusbilances postenis;

(13)  “finanšu iestāde” ir uzņēmums, kas nav kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras galvenā darbība ir līdzdalības iegāde vai viena vai vairākas no Direktīvas 2013/36/ES I pielikuma 2. līdz 12. punktā un 15. punktā uzskaitītajām darbībām; tostarp finanšu pārvaldītājsabiedrība, jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība, maksājumu iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/64/EK (2007. gada 13. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū nozīmē un aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība, bet neietverot apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, kā tās definētas Direktīvas 2009/138/ES 212. panta 1. punkta g) apakšpunktā;

(14)  “finanšu instruments” ir finanšu instruments, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 50) apakšpunktā;

(15)  “finanšu pārvaldītājsabiedrība” ir finanšu pārvaldītājsabiedrība, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 20) apakšpunktā;

(16)  “finanšu sektora sabiedrība” ir finanšu sektora sabiedrība, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 27) apakšpunktā;

(17)  “sākotnējais kapitāls” ir sākotnējais kapitāls, kā definēts Direktīvas ---/--/ES [IDF] 3. panta 17. punktā;

(18)  “savstarpēji saistītu klientu grupa” ir savstarpēji saistītu klientu grupa, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 39) apakšpunktā;

(19)  “ieguldījumu konsultācijas” ir ieguldījumu konsultācijas, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 4) apakšpunktā;

(20)  “ieguldījumu brokeru sabiedrība” ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

(21)  “ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība” ir finanšu iestāde, kuras meitasuzņēmumi ir tikai un vienīgi vai galvenokārt ieguldījumu brokeru sabiedrības vai finanšu iestādes, no kurām vismaz viena ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, un kura nav finanšu pārvaldītājsabiedrība, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 20) apakšpunktā;

(22)  “ieguldījumu pakalpojumi un darbības” ir ieguldījumu pakalpojumi un darbības, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 2) apakšpunktā;

(23)  “ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa” ir uzņēmumu grupa, kas neietver kredītiestādi, ja mātesuzņēmums ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, un kas var ietvert citas finanšu iestādes un saistītos aģentus, kas pieder pie ieguldījumu brokeru sabiedrības. Ieguldījumu brokeru sabiedrību grupu var veidot vai nu mātesuzņēmums un tā meitasuzņēmumi, vai tādi uzņēmumi, kas atbilst Direktīvas 2013/34/ES 22. pantā izklāstītajiem nosacījumiem;

(24)  “K-faktori” ir kapitāla prasības, kas izklāstītas Trešās daļas II sadaļā attiecībā uz riskiem, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība rada klientiem, tirgum un sev;

(25)  “K-AUM” jeb “K-faktors attiecībā uz aktīviem pārvaldīšanā (assets under managementAUM)” ir kapitāla prasība attiecībā uz to aktīvu vērtību, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība pārvalda savu klientu labā ▌saskaņā ar diskrecionāru portfeļa pārvaldību ▌, ietverot aktīvus, kas deleģēti citam uzņēmumam, un izņemot aktīvus, ko cits uzņēmums ir deleģējis ieguldījumu brokeru sabiedrībai. Aprēķinos neiekļauj aktīvus, kuri jau ir ņemti vērā saistībā ar “K-ASA” faktoru;

(26)  “K-CMH” jeb “K-faktors attiecībā uz turēto klienta naudu (client money held – CMH)” ir kapitāla prasība attiecībā uz klientu naudas līdzekļu summu, kas ir ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā vai kontrolē, ņemot vērā juridisko kārtību attiecībā uz aktīvu nošķiršanu un neatkarīgi no valsts grāmatvedības režīma, kas piemērojams klientu naudas līdzekļiem, kuri ir ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā;

(27)  “K-ASA” jeb K-faktors attiecībā uz aktīviem, kurus glabā un pārvalda (assets safeguarded and administered – ASA)” ir kapitāla prasība attiecībā uz to aktīvu vērtību, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība glabā un pārvalda savu klientu labā, ietverot aktīvus, kas deleģēti citam uzņēmumam, un aktīvus, ko cits uzņēmums ir deleģējis ieguldījumu brokeru sabiedrībai, ja šie aktīvi parādās pašas ieguldījumu brokeru sabiedrības bilancē vai ir nošķirti citos kontos;

(28)  “K-COH” jeb “K-faktors attiecībā uz apstrādātajiem klienta rīkojumiem (client orders handledCOH)” ir kapitāla prasība attiecībā uz to rīkojumu vērtību, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība apstrādā klientu labā, pieņemot un nosūtot klienta rīkojumus un izpildot rīkojumus klientu vārdā;

(29)  “K-CON” jeb “K-faktors attiecībā uz koncentrācijas risku (concentration riskCON)” ir kapitāla prasība attiecībā uz riska darījumiem ieguldījumu brokeru sabiedrības tirdzniecības portfelī ar klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupu, kuru vērtība pārsniedz 36. panta 1. punktā noteiktos ierobežojumus;

(30)  “K-CMG” jeb “K-faktors attiecībā uz tīrvērtes dalībnieku garantiju (clearing member guarantee – CMG)” ir kapitāla prasība, kas ir vienāda ar sākotnējo drošības rezervju summu, kas izvietotas pie tīrvērtes dalībnieka, ja par ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas darījumus veic savā vārdā, darījumu izpildi un norēķiniem par darījumiem atbild vispārējs tīrvērtes dalībnieks;

(31)  “K-DTF” jeb “K-faktors attiecībā uz dienas tirdzniecības plūsmu (daily trading flow – DTF)” ir kapitāla prasība attiecībā uz tādu darījumu dienas vērtību, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība veic savā vārdā vai izpildot rīkojumus klientu vārdā, taču ar savu nosaukumu, izņemot to rīkojumu vērtību, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība apstrādā klientu labā, saņemot un nododot klientu rīkojumus un izpildot rīkojumus klientu vārdā, kā jau ir atspoguļots COH;

(32)  “K-NPR” jeb “K-faktors attiecībā uz neto pozīcijas risku (NPR)” ir kapitāla prasība attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrības tirdzniecības portfelī reģistrēto darījumu vērtību;

(33)  “K-TCD” jeb K-faktors attiecībā uz tirdzniecības darījumu partnera saistību neizpildes risku (trading counterparty default risk – TCD)” ir kapitāla prasība attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrības tirdzniecības portfeļa riska darījumiem ar 25. pantā minētajiem instrumentiem un darījumiem, kas rada tirdzniecības darījumu partnera saistību neizpildes risku;

(34)  “ilgstošo norēķinu darījumi” ir ilgstošo norēķinu darījumi, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 272. panta 2. punktā;

(35)  “maržinālo aizdevumu darījums” ir maržinālo aizdevumu darījums, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 272. panta 3. punktā;

(36)  “vadības struktūra” ir vadības struktūra, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 36) apakšpunktā;

(37)  “mātesuzņēmums” ir mātesuzņēmums Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 9. punkta un 22. panta nozīmē;

(38)  “dalība” ir dalība, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 35. apakšpunktā;

(39)  “peļņa” ir peļņa, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 121. apakšpunktā;

(40)  “atbilstīgs centrālais darījumu partneris” jeb “QCCP” ir atbilstīgs centrālais darījumu partneris, ka definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 88. apakšpunktā;

(41)  “portfeļa pārvaldība” ir portfeļa pārvaldība, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 8) apakšpunktā;

(42)  “regulējošām prasībām atbilstošs kapitāls” ir kapitāla prasība, kas precizēta 11. pantā;

(43)  “repo darījums” ir repo darījums, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 83. punktā;

(44)  “meitasuzņēmums” ir meitasuzņēmums, kā definēts Direktīvas 2013/34/ES 2. panta 10. punktā un 22. pantā, tostarp visi galvenā mātesuzņēmuma meitasuzņēmuma meitasuzņēmumi;

(45)  “saistīts aģents” ir saistīts aģents, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 29) apakšpunktā;

(46)  “kopējie bruto ieņēmumi” ir ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības gada ienākumi saistībā ar brokeru sabiedrības ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām, ko tai atļauts veikt, ieskaitot ienākumus no procentu ieņēmumiem, no akcijām un citiem fiksēta vai mainīga ienesīguma vērtspapīriem vai no komisijas naudām un maksām, jebkāda peļņa un zaudējumi, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībai rodas no aktīvu tirdzniecības, no aktīviem, kas tiek turēti to patiesajā vērtībā, vai riska ierobežošanas darbībām, bet neieskaitot ienākumus, kas nav saistīti ar ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām;

(47)  “tirdzniecības riska darījums” ir tirdzniecības riska darījums, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 91) apakšpunktā;

(48)  “tirdzniecības portfelis” ir tirdzniecības portfelis, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 86) apakšpunktā;

(49)  “Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība” ir ieguldījumu brokeru sabiedrība dalībvalstī, kura pati nav meitasuzņēmums citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurai piešķirta atļauja citā dalībvalstī, vai ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībai vai jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai, kas izveidota kādā dalībvalstī;

(50)  “Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība” ir ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība dalībvalstī, kura pati nav meitasuzņēmums ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kurai piešķirta atļauja citā dalībvalstī, vai citai ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībai kādā dalībvalstī;

(51)  “Savienības mātes jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība” ir ieguldījumu brokeru sabiedrību grupas mātesuzņēmums, kas ir Direktīvas 2002/87/EK 2. panta 15. punktā definētā jaukta finanšu kontrolakciju sabiedrība;

2.  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 54. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai precizētu:

(a)  šā panta 1. punktā izklāstītās definīcijas ar mērķi nodrošināt šīs regulas vienotu piemērošanu;

(b)  šā panta 1. punktā sniegtās definīcijas ar mērķi šīs regulas piemērošanā ņemt vērā finanšu tirgu attīstību.

II SADAĻA

PRASĪBU PIEMĒROŠANAS LĪMENIS

1. NODAĻA

Prasību individuāla piemērošana

5. pantsVispārējie principi

Ieguldījumu brokeru sabiedrība individuāli ievēro otrajā līdz septītajā daļā noteiktās prasības.

6. pantsAtbrīvojumi

1.  Kompetentās iestādes var atbrīvot ieguldījumu brokeru sabiedrību no 5. panta piemērošanas attiecībā uz otro līdz ceturto daļu, sesto un septīto daļu, ja ir spēkā visi turpmāk minētie nosacījumi:

(a)  ieguldījumu brokeru sabiedrība ir meitasuzņēmums, un arī tai piemēro konsolidēto uzraudzību, kas attiecas uz kredītiestādi, finanšu pārvaldītājsabiedrību vai jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļu;

(b)  gan ieguldījumu brokeru sabiedrībai, gan tās mātesuzņēmumam atļauju izsniedz un uzraudzību īsteno viena un tās pati dalībvalsts;

(c)  iestādes, kas atbild par konsolidēto uzraudzību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, piekrīt šādam atbrīvojumam;

(d)  pašu kapitāls ir atbilstīgi sadalīts starp mātesuzņēmumu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, un ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

i)  ieguldījumu brokeru sabiedrība atbilst 12. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem;

ii)  nepastāv un nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi, kas varētu kavēt mātesuzņēmumu veikt tūlītēju kapitāla pārskaitīšanu vai saistību nokārtošanu;

iii)  pēc kompetentās iestādes iepriekšēja apstiprinājuma mātesuzņēmums ir paziņojis, ka tas garantē to saistību izpildi, kuras uzņēmusies ieguldījumu brokeru sabiedrība, vai ka ieguldījumu brokeru sabiedrības riski ir nebūtiski;

iv)  mātesuzņēmuma riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras attiecas arī uz ieguldījumu brokeru sabiedrību; un

v)  mātesuzņēmumam ir vairāk nekā 50 % balsstiesību, kas saistītas ar ieguldījumu brokeru sabiedrības kapitāla akcijām, vai mātesuzņēmumam ir tiesības norīkot vai atcelt lielāko daļu ieguldījumu brokeru sabiedrības vadības struktūras locekļu.

1.a  Kompetentās iestādes var atbrīvot ieguldījumu brokeru sabiedrību no 5. panta piemērošanas attiecībā uz ceturto, sesto un septīto daļu, ja ir spēkā visi šādi nosacījumi:

(a)  ieguldījumu brokeru sabiedrība ir meitasuzņēmums un tai konsolidācijas ietvaros piemēro apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzņēmuma uzraudzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK 228. pantu[13];

(b)  gan ieguldījumu brokeru sabiedrībai, gan tās mātesuzņēmumam atļauju izsniedz un tos uzrauga viena un tā pati dalībvalsts;

(c)  iestādes, kas atbild par konsolidēto uzraudzību saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK, piekrīt šādam atbrīvojumam;

(d)  pašu kapitāls ir atbilstīgi sadalīts starp mātesuzņēmumu un ieguldījumu brokeru sabiedrību, un ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

i)  ieguldījumu brokeru sabiedrība atbilst 12. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem;

ii)  nepastāv un nav paredzami nekādi būtiski praktiski vai juridiski šķēršļi, kas varētu kavēt mātesuzņēmumu veikt tūlītēju kapitāla pārnešanu vai atmaksāšanu;

iii)  gadījumos, kad ir nepieciešams kompetentās iestādes iepriekšējs apstiprinājums, mātesuzņēmums paziņo, ka tas garantē to saistību izpildi, kuras uzņēmusies ieguldījumu brokeru sabiedrība, vai ka ieguldījumu brokeru sabiedrības riski ir nebūtiski;

iv)  mātesuzņēmuma riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras attiecas arī uz ieguldījumu brokeru sabiedrību; un

v)  mātesuzņēmumam ir vairāk nekā 50 % balsstiesību, kas saistītas ar ieguldījumu brokeru sabiedrības kapitāla akcijām, vai mātesuzņēmumam ir tiesības norīkot vai atcelt lielāko daļu ieguldījumu brokeru sabiedrības vadības struktūras locekļu.

2.  Kompetentās iestādes var atbrīvot ieguldījumu brokeru sabiedrību no 5. panta piemērošanas attiecībā uz piekto daļu, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

(a)  arī ieguldījumu brokeru sabiedrībai piemēro konsolidēto uzraudzību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļu;

(b)  grupa ir ieviesusi centralizētas likviditātes pārvaldības funkcijas; un

(c)  iestādes, kas atbild par konsolidēto uzraudzību saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013, piekrīt šādam atbrīvojumam.

2. NODAĻA

Prasību piemērošana attiecībā uz grupas kapitāla kritērija un atbrīvojumu ievērošanu

7. pantsGrupas kapitāla kritērijs

1.  Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrībai, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībai, Savienības mātes jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai ir pietiekami liels pašu kapitāls, lai segtu vismaz šādu elementu summu:

(a)  pilnās bilances vērtības summa jebkurām līdzdalībām, pakārtotiem prasījumiem un instrumentiem, kas norādīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 1. punkta h) un i) apakšpunktā, 56. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā un 66. panta c) un d) punktā, ieguldījumu brokeru sabiedrībās, finanšu iestādēs, palīgpakalpojumu uzņēmumos un saistītajos aģentos ieguldījumu brokeru sabiedrību grupā; un

(b)  kopējā summa jebkurām iespējamām saistībām par labu ieguldījumu brokeru sabiedrībām, finanšu iestādēm, papildpakalpojumu sabiedrībām un saistītajiem aģentiem.

2.  Kompetentās iestādes var atļaut Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībai vai Savienības mātes jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai turēt pašu kapitāla summu, kas ir mazāka par 1. punktā aprēķināto summu, ar noteikumu, ka šī summa nav mazāka par to pašu kapitāla prasību summu, ko piemēro individuāli attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrībām, finanšu iestādēm, palīgpakalpojumu uzņēmumiem un saistītajiem aģentiem grupā, un kopējo summu jebkurām iespējamām saistībām par labu minētajām vienībām.

Šā panta 1. punkta piemērošanas nolūkā, ja nekādi Savienības vai valstu tiesību akti prudenciālās uzraudzības jomā neattiecas uz 1. punktā minētajām vienībām, piemēro nosacīta pašu kapitāla prasību.

3.  Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrība, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība un Savienības mātes jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrība ievieš sistēmas, lai uzraudzītu un kontrolētu kapitāla un finansējumu avotus visām ieguldījumu sabiedrībām, ieguldījumu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, finanšu iestādēm, palīgpakalpojumu uzņēmumiem un saistītajiem aģentiem ieguldījumu brokeru sabiedrību grupā.

8. pantsK-faktora konsolidācija

Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrības kompetentās iestādes vai saskaņā ar Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 42. panta 2. punktu noteiktās kompetentās iestādes var pieprasīt Savienības mātes ieguldījumu brokeru sabiedrībai, Savienības mātes ieguldījumu pārvaldītājsabiedrība vai Savienības mātes jauktai finanšu pārvaldītājsabiedrībai ievērot 15. pantā noteiktās prasības, pamatojoties uz K-faktora konsolidēto stāvokli, ja pastāv kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

(a)  pastāv ievērojami būtiski riski klientiem vai tirgum, kas izriet no grupas kopumā un kas nav pilnībā ietverti kapitāla prasībās, kas individuāli piemērojamas ieguldījumu brokeru sabiedrībām grupā; vai

(b)  attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību grupām ar augsta līmeņa savstarpējo saistību riska pārvaldības jomā – prasību individuāla piemērošana ieguldījumu brokeru sabiedrībām grupā var šīm brokeru sabiedrībām radīt prasību dublēšanos.

OTRĀ DAĻAPAŠU KAPITĀLS

9. pantsPašu kapitāla prasības

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrībai ir pašu kapitāls, ko veido tās pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla summa, kur:

(a)  vismaz 56 % no summas veido pirmā līmeņa pamata kapitāls saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrās daļas 1. sadaļas 2. nodaļu;

(b)  līdz 44 % no summas veido pirmā līmeņa papildu kapitāls saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrās daļas 1. sadaļas 3. nodaļu;

(c)  līdz 25 % no summas veido otrā līmeņa kapitāls saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrās daļas 1. sadaļas 4. nodaļu.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, turpmāk minēto nepiemēro attiecībā uz pašu kapitāla noteikšanu:

(a)  atbrīvojumu robežvērtībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 48. pantā;

(b)  atskaitījumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 46., 60. un 70. pantā;

(c)  izraisītājnotikumam, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 54. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Tā vietā izraisītājnotikumu konkretizē ieguldījumu brokeru sabiedrība attiecībā uz pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentu, kas minēts 1. punktā;

(d)  kopējai summai, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 54. panta 4. punkta a) apakšpunktā. Summa, kas jāsamazina vai jākonvertē, ir 1. punktā minētā pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumenta pilna pamatsumma.

3.   Ieguldījumu brokeru sabiedrības piemēro noteikumus, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrās daļas, 1. sadaļas 6. nodaļā, nosakot pašu kapitāla prasības saskaņā ar šo regulu.

3.a  Atkāpjoties no šā panta 1., 2. un 3. punkta, kompetentās iestādes ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas atbilst 12. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, var atļaut pašu kapitāla prasības izpildei izmantot tādus atbilstīgos instrumentus, kas nav uzskaitīti Regulā (ES) Nr. 575/2013.

10. pantsLīdzdalība ārpus finanšu sektora

1.  Šīs daļas piemērošanas nolūkā ieguldījumu brokeru sabiedrība atskaita summas, kas pārsniedz a) un b) apakšpunktā noteiktos ierobežojumus, no Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. pantā minētajiem pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem:

(a)  līdzdalība, kuras summa pārsniedz 15 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības regulējošām prasībām atbilstošā kapitāla, uzņēmumā, kas nav finanšu sektora sabiedrība;

(b)  ieguldījumu brokeru sabiedrības līdzdalību kopējā summa uzņēmumos, kas nav finanšu sektora sabiedrība, kas pārsniedz 60 % no tās regulējošām prasībām atbilstošā kapitāla.

2.  Kompetentās iestādes var aizliegt ieguldījumu brokeru sabiedrībai īstenot 1. punktā minētās līdzdalības, kuru summa pārsniedz minētajā punktā noteiktos procentus no regulējošām prasībām atbilstošā kapitāla. Kompetentās iestādes nekavējoties publisko informāciju par savu lēmumu īstenot šīs pilnvaras.

3.  Akcijas uzņēmumos, kas nav finanšu sektora sabiedrības, neiekļauj šā panta 1. punktā minētajā aprēķinā, ja ir izpildīts kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

(a)  minētās akcijas tiek turētas uz laiku, kamēr tiek veikta finansiālās palīdzības operācija, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 79. pantā;

(b)  šīs akcijas ir sākotnējās izvietošanas pozīcijas, kas tiek turētas piecas vai mazāk darbdienas;

(c)  akcijas tiek turētas ieguldījumu brokeru sabiedrības vārdā un citu vārdā.

4.  Regulas 1. pantā minētajā aprēķinā neiekļauj akcijas, kas nav ilgtermiņa ieguldījumi, kā tie minēti Direktīvas 86/635/EEK 35. panta 2. punktā.

TREŠĀ DAĻAKAPITĀLA PRASĪBAS

I SADAĻAVISPĀRĪGAS PRASĪBAS

11. pantsKapitāla prasība

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrībai vienmēr ir kapitāls, kura apjoms ir lielākais no turpmāk minētajām summām:

(a)  tās fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasība, kas aprēķināta saskaņā ar 13. pantu;

(b)  tās pastāvīgā minimuma prasība, kas aprēķināta saskaņā ar 14. pantu;

(c)  tās K-faktora prasība, kas aprēķināta saskaņā ar 15. pantu.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas atbilst 12. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem, vienmēr ir kapitāls, kura apjoms ir lielākais no 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām summām.

3.  Ja kompetentās iestādes uzskata, ka ir bijušas būtiskas izmaiņas ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbībā, tās var pieprasīt, lai ieguldījumu brokeru sabiedrībai piemēro citu kapitāla prasību, kas minēta šajā pantā, saskaņā ar Direktīvas ---/--/ES [IDF] IV sadaļas 2. nodaļas IV iedaļu.

12. pantsNelielas un savstarpēji nesaistītas ieguldījumu brokeru sabiedrības

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrību uzskata par nelielu un savstarpēji nesaistītu ieguldījumu brokeru sabiedrību šīs regulas izpratnē, ja tā atbilst visiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

(a)  AUM (jeb aktīvi pārvaldīšanā), par kuriem saskaņā ar 17. pantu veiktais aprēķins liecina, ka tie ir mazāki par EUR 1,2 miljardiem;

(b)  COH (jeb apstrādātie klienta rīkojumi), par kuriem saskaņā ar 20. pantu veiktais aprēķins liecina, ka tie ir mazāki par:

i) EUR 100 miljoniem dienā attiecībā uz naudas darījumiem vai

ii) EUR 1 miljardu dienā attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem.

(c)  ASA (jeb aktīvi, kurus glabā un pārvalda), par kuriem saskaņā ar 19. pantu veiktais aprēķins liecina, ka tie ir EUR 50 000 000;

(d)  CMH (jeb turētā klienta nauda), par kuru saskaņā ar 18. pantu veiktais aprēķins liecina, ka tā ir EUR 5 000 000;

(e)  DTF (jeb dienas tirdzniecības plūsma), par kuru saskaņā ar 32. pantu veiktais aprēķins liecina, ka tā ir nulle;

(f)  NPR (neto pozīcijas risks) vai CMG (tīrvērtes dalībnieka garantija), par kuru saskaņā ar 22. un 23. pantu veiktais aprēķins liecina, ka tas ir nulle;

(g)  TCD (jeb tirdzniecības darījuma partnera saistību neizpilde), par kuriem saskaņā ar 26. pantu veiktais aprēķins liecina, ka tie ir nulle;

(h)  ieguldījumu brokeru sabiedrības kopējā bilance ir mazāka par EUR 100 miljoniem;

(i)  ieguldījumu brokeru sabiedrības kopējie gada bruto ieņēmumi no ieguldījumu pakalpojumiem un darbībām ir mazāki par EUR 30 miljoniem.

Šā punkta a), b), c), e), f) un g) apakšpunkta piemērošanas nolūkā piemēro dienas beigu līmeņus.

Šā punkta d) apakšpunkta piemērošanas nolūkā piemēro tekošās dienas līmeņus.

Šā punkta h) un i) apakšpunkta piemērošanas nolūkā piemēro līmeņus, kas bija piemērojami pēdējā finanšu gada beigās.

2.  Nosacījumus, kas izklāstīti pirmā punkta a), b), h) un i) apakšpunktā, piemēro konsolidēti visām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas ir daļa no grupas.

Nosacījumus, kas izklāstīti c), d), e), f) un g) apakšpunktā, piemēro katrai ieguldījumu brokeru sabiedrībai atsevišķi.

2.a  Panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunkta piemērošanas nolūkā ieguldījumu brokeru sabiedrību neuzskata par nelielu un savstarpēji nesaistītu ieguldījumu brokeru sabiedrību, ja šī ieguldījumu brokeru sabiedrība, pamatojoties uz slīdošo vidējo rādītāju, iepriekšējos sešos mēnešos ir pārsniegusi piemērojamo robežvērtību.

2.b  Panta 1. punkta e), f) un g) apakšpunkta piemērošanas nolūkā ieguldījumu brokeru sabiedrību neuzskata par nelielu un savstarpēji nesaistītu ieguldījumu brokeru sabiedrību pēc tam, kad ir pagājuši trīs mēneši no dienas, kurā netika ievērota piemērojamā robežvērtība.

3.  Panta 1. punkta h) un i) apakšpunkta piemērošanas nolūkā ieguldījumu brokeru sabiedrību neuzskata par nelielu un savstarpēji nesaistītu ieguldījumu brokeru sabiedrību, ja iepriekšējā finanšu gada beigās ir tikusi pārsniegta piemērojamā robežvērtība.

4.  Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas nav izpildījusi visus nosacījumus, kuri izklāstīti 1. punktā, pēc tam izpilda šos nosacījumus, tā pēc kompetentās iestādes apstiprinājuma ir uzskatāma par nelielu un savstarpēji nesaistītu ieguldījumu brokeru sabiedrību pēc trīs mēnešu laikposma, skaitot no dienas, kad tika izpildīti minētie nosacījumi.

13. pantsFiksēto pieskaitāmo izdevumu prasība

1.  11. panta 1. punkta a) apakšpunkta piemērošanas nolūkā fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasība ir vismaz viena ceturtā daļa no iepriekšējā gada fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem.

2.  Ja kompetentā iestāde uzskata, ka ir bijušas būtiskas izmaiņas ieguldījumu brokeru sabiedrības darbībā, kompetentā iestāde var koriģēt 1. punktā minēto kapitāla summu.

3.  Pēc kompetento iestāžu apstiprinājuma, ja ieguldījumu brokeru sabiedrībai no iepriekšējā gada nav fiksēto pieskaitāmo izdevumu, tai ir kapitāls, kura apjoms ir vismaz viena ceturtā daļa no fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem, kas sabiedrības darījumdarbības plānā bija paredzēti gadam pēc tās darbības uzsākšanas gada.

4.  EBI, apspriežoties ar EVTI un ņemot vērā Komisijas Deleģēto Regulu (ES) 2015/488, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai:

  (a)  sīkāk precizētu 1. punktā minētās prasības aprēķināšanu un

  (b)  šīs regulas nolūkā definētu 2. punktā minēto būtisko izmaiņu jēdzienu.

EBI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai ne vēlāk kā [deviņus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].  

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

14. pantsPastāvīgā minimuma prasība

11. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā pastāvīgā minimuma prasība ir vismaz sākotnējo kapitāla līmeņu summa, kas norādīts Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 8. pantā.

II SADAĻAK-FAKTORA KAPITĀLA PRASĪBA

1. NODAĻAVispārējie principi

15. pantsK-faktora prasība un piemērojamie koeficienti

1.  11. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā K-faktora prasība ir vismaz šādu elementu summa:

(a)  ar patērētājiem saistīto risku (RtC) K-faktori, ko aprēķina saskaņā ar 2. nodaļu;

(b)  ar tirgu saistīto risku (RtM) K-faktori, ko aprēķina saskaņā ar 3. nodaļu;

(c)  ar brokeru sabiedrību saistīto risku (RtF) K-faktori, ko aprēķina saskaņā ar 4. nodaļu.

2.  Turpmāk minētos koeficientus piemēro atbilstošajiem K-faktoriem:

1. tabula

K-faktori

KOEFICIENTS

Aktīvi pārvaldīšanā saskaņā ar ▌diskrecionāru portfeļa pārvaldību ▌

K-AUM

0,02 %

Turētā klienta nauda

K-CMH (attiecībā uz nošķirtiem kontiem)

0,3 %

K-CMH (attiecībā uz nenošķirtiem kontiem)

0,5 %

Aktīvi, kurus glabā un pārvalda

K-ASA

0,04 %

Apstrādātie klientu rīkojumi

K-COH naudas darījumi

0,1 %

 

K-COH atvasinātie instrumenti

0,01 %

Dienas tirdzniecības plūsma

K-DTF naudas darījumi

0,1 %

 

K-DTF atvasinātie instrumenti

0,01 %

3.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība uzrauga tās K-faktoru vērtību, pievēršot uzmanību tendencēm, kas varētu būtiski izmainīt tās kapitāla prasību par nākamo pārskata periodu un paziņo savai kompetentajai iestādei par minēto būtiski atšķirīgo kapitāla prasību.

4.  Ja kompetentās iestādes uzskata, ka ir bijušas būtiskas izmaiņas ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības apjomā, kas ietekmē attiecīgā K faktora summu, tās var koriģēt attiecīgo summu saskaņā ar Direktīvas ---/--/ES [IDF] 36. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

5.  Lai nodrošinātu vienotu šīs regulas piemērošanu un lai ņemtu vērā notikumus finanšu tirgos, EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā:

(a)  precizē metodes K-faktoru mērījumiem trešās daļas II sadaļā;

(b)  koriģē koeficientus, kas precizēti šā panta 2. punktā;

(c)  šīs regulas nolūkā definē nošķirta konta jēdzienu, precizējot nosacījumus, kas nodrošina klienta naudas līdzekļu aizsardzību ieguldījumu brokeru sabiedrības maksātnespējas gadījumā;

(d)  novērtē, vai K-AUM būtu jāiekļauj konsultēšanas darbības, un precizē to iespējamās iekļaušanas metodes.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10.–14. pantā.

6.  EVTI pielāgo 2. punkta 1. tabulā minētos K-DTF koeficientus, ja Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/578 minētos saspringtos tirgus apstākļos K-DTF prasības šķiet pārāk ierobežojošas un kaitē finansiālajai stabilitātei.

2. NODAĻA

RtC K-faktori

16. pants

RtC K-faktora prasība

RtC K-faktora prasību nosaka, izmantojot šādu formulu:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

kur:

(a)  K-AUM ir vienāds ar AUM, kas izmērīts saskaņā ar 17. pantu, ko reizina ar attiecīgo koeficientu, kas noteikts 15. panta 2. punktā;

(b)  K-CMH ir vienāds ar CMH, kas izmērīts saskaņā ar 18. pantu, ko reizina ar attiecīgo koeficientu, kas noteikts 15. panta 2. punktā;

(c)  K-ASA ir vienāds ar ASA, kas izmērīts saskaņā ar 19. pantu, ko reizina ar attiecīgo koeficientu, kas noteikts 15. panta 2. punktā;

(d)  K-COH ir vienāds ar COH, kas izmērīts saskaņā ar 20. pantu, ko reizina ar attiecīgo koeficientu, kas noteikts 15. panta 2. punktā.

17. pants

AUM mērījumi K-AUM aprēķināšanai

1.  K-AUM aprēķināšanas nolūkā AUM ir kopējo pārvaldīšanā esošo aktīvu mēneša vērtības slīdošais vidējais rādītājs, kurš ir izmērīts pēdējā darba dienā katrā no iepriekšējiem piecpadsmit kalendāra mēnešiem un konvertēts vienības funkcionālajā valūtā attiecīgajā brīdī, izņemot trīs pēdējos kalendāra mēnešus.

AUM ir atlikušo 12 mēneša mērījumu vidējais vai vienkāršs aritmētiskais vidējais rādītājs.

K-AUM aprēķina katra kalendāra mēneša pirmajās 14 dienās.

2.  Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir formāli deleģējusi aktīvus pārvaldīšanā citai finanšu vienībai, šos deleģētos aktīvus iekļauj AUM kopējā summā, kas izmērīta saskaņā ar 1. punktu.

Ja cita finanšu vienība ir formāli deleģējusi aktīvus pārvaldīšanā ieguldījumu brokeru sabiedrībai, šos deleģētos aktīvus neiekļauj AUM kopējā summā, kas izmērīta saskaņā ar 1. punktu.

3.  Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir pārvaldījusi aktīvus mazāk nekā 15 mēnešus, tā var izmantot AUM darījumu aplēses, lai aprēķinātu K-AUM, ievērojot šādas kumulatīvās prasības:

(a)  vēsturiskos datus izmanto, tiklīdz tie ir pieejami;

(b)  kompetentā iestāde ir novērtējusi pozitīvi ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības prognozes, kas iesniegtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu.

18. pants

CMH mērījumi K-CMH aprēķināšanai

1.  K-CMH aprēķināšanas nolūkā CMH ir kopējās dienas turētās klienta naudas vērtības slīdošais vidējais rādītājs, kurš ir izmērīts katras darba dienas beigās iepriekšējo 12 kalendāra mēnešu laikā.

CMH ir vidējais vai vienkāršs aritmētiskais vidējais rādītājs ikdienas mērījumiem par 12 kalendāra mēnešiem.

K-CMH aprēķina darba dienas beigās saskaņā ar mērījumiem, kas minēti pirmajā daļā.

2.  Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir turējusi klienta naudas līdzekļus mazāk nekā 12 mēnešus, tā var izmantot darījumu aplēses, lai aprēķinātu K-CMH, ievērojot šādas kumulatīvās prasības:

(a)  vēsturiskos datus izmanto, tiklīdz tie ir pieejami;

(b)  kompetentā iestāde ir novērtējusi pozitīvi ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības prognozes, kas iesniegtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu.

19. pants

ASA mērījumi K-ASA aprēķināšanai

1.  K-ASA aprēķināšanas nolūkā ASA ir kopējo dienas aizsargāto un pārvaldīto aktīvu vērtības slīdošais vidējais rādītājs, kurš ir izmērīts katras darba dienas beigās par iepriekšējiem 15 kalendāra mēnešiem, izņemot trīs pēdējos kalendāra mēnešus.

ASA ir vidējais vai vienkāršs aritmētiskais vidējais rādītājs ikdienas mērījumiem par atlikušajiem 12 kalendāra mēnešiem.

K-ASA aprēķina katra kalendāra mēneša pirmajās 14 dienās.

2.  Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība darbojas mazāk nekā 15 mēnešus, tā var izmantot darījumu aplēses, lai aprēķinātu K-ASA, ievērojot šādas kumulatīvās prasības:

(a)  vēsturiskos datus izmanto, tiklīdz tie ir pieejami;

(b)  kompetentā iestāde ir novērtējusi pozitīvi ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības prognozes, kas iesniegtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu.

20. pants

COH mērījumi K-COH aprēķināšanai

1.  K-COH aprēķināšanas nolūkā COH ir kopējo dienas izpildīto klienta rīkojumu vērtības slīdošais vidējais rādītājs, kurš ir izmērīts katras darba dienas beigās iepriekšējo sešu kalendāra mēnešu laikā, izņemot trīs pēdējos kalendāra mēnešus.

COH ir vidējais vai vienkāršs aritmētiskais vidējais rādītājs ikdienas mērījumiem par atlikušajiem trīs kalendāra mēnešiem.

K-COH aprēķina katra ceturkšņa pirmajās 14 dienās.

2.  COH mēra kā pirkumu absolūtās vērtības un pārdevumu absolūtās vērtības summu attiecībā gan uz skaidras naudas darījumiem, gan uz atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar turpmāk minēto:

(a)  skaidras naudas darījumiem vērtība ir par katru darījumu samaksātā vai saņemtā summa;

(b)  atvasinātajiem instrumentiem darījuma vērtība ir līguma nosacītā summa.

COH izslēdz darījumus, kurus veic ieguldījumu brokeru sabiedrība un kas izriet no klienta ieguldījumu portfeļa apkalpošanas, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība jau aprēķina K-AUM attiecībā uz konkrētā klienta ieguldījumiem.

Ieguldījumu brokeru sabiedrības no COH aprēķināšanas var izslēgt neizpildītus rīkojumus, ja rīkojums nav izpildīts tāpēc, ka klients to ir laicīgi atcēlis.

3.  Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība darbojas mazāk nekā 3 mēnešus, tā var izmantot darījumu aplēses, lai aprēķinātu K-COH, ievērojot šādas kumulatīvās prasības:

(a)  vēsturiskos datus izmanto, tiklīdz tie ir pieejami;

(b)  kompetentā iestāde ir novērtējusi pozitīvi ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības prognozes, kas iesniegtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu.

3. NODAĻA

RtM K-faktori

21. pants

RtM K-faktora prasība

1.  RtM K-faktora prasība tādas ieguldījumu brokeru sabiedrības tirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas darījumu veic savā vārdā, darot to savā vai klienta labā, ir ▌K-NPR, kas aprēķināts saskaņā ar 22. pantu.

1.a  Atkāpjoties no 1. punktā noteiktajām prasībām, kompetentā iestāde var atļaut ieguldījumu brokeru sabiedrībai noteikt RtM K-faktora prasību, izmantojot K-CMG, kas aprēķināts saskaņā ar 23. pantu, attiecībā uz pozīcijām, kurām tīrvērte tiek veikta centralizēti, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

(a)  ieguldījumu brokeru sabiedrība nav daļa no grupas, kurā ietilpst kredītiestāde;

(b)  par ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumu izpildi un norēķiniem, kuriem tīrvērte tiek veikta centralizēti, atbildīgs ir tīrvērtes dalībnieks, un tos vai nu garantē minētais tīrvērtes dalībnieks vai arī par tiem norēķinus veic, pamatojoties uz principu “piegāde pret samaksu”;

(c)  sākotnējās drošības rezerves, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība izvietojusi pie attiecīgā tīrvērtes dalībnieka, aprēķina pamatā ir tīrvērtes dalībnieka iekšējais modelis, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012[14] 41. pantā izklāstītajām prasībām.

22. pants

K-NPR aprēķināšana

1.   K-NPR piemērošanas nolūkā kapitāla prasība tādas ieguldījumu brokeru sabiedrības tirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas darījumu veic savā vārdā, darot to savā vai klienta labā, aprēķina, izmantojot vienu no šādām pieejām:

(a)  [vienkāršoto standartizēto] pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas IV sadaļas 2.–4. nodaļā▌;

(b)  standartizētā modeļa pieeja ir izklāstīta [trešās daļas IV sadaļas 1. nodaļas a) punktā Regulā (ES) Nr. 575/2013 saskaņā ar 1. panta 84. punktu priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012];  

(c)  iekšējā modeļa pieeja ir izklāstīta [trešās daļas IV sadaļas 1. nodaļas b) punktā Regulā (ES) Nr. 575/2013 saskaņā ar 1. panta 84. punktu priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012].

K-NPR, kas aprēķināts saskaņā ar pieeju, kas norādīta b) un c) apakšpunktā, reizina ar koeficientu 65 %.

2.   1. punkta a) apakšpunkta otrā teikuma piemērošanas nolūkā ieguldījumu brokeru sabiedrība aprēķina bilances un ārpusbilances darījumdarbības apjomu saskaņā ar [Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.a panta 2. līdz 7. punktu].

23. pants

K-CMG aprēķināšana

1.  ▌K-CMG ir lielākā sākotnējās drošības rezerves kopējā summa, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība pēdējo 3 mēnešu laikā izvietojusi pie tīrvērtes dalībnieka.

2.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, kurā nosaka 1. punkta c) apakšpunktā minētās sākotnējās drošības rezerves summas aprēķina metodi.     

EBI iesniedz šo regulatīvo tehnisko standartu projektu Komisijai ne vēlāk kā [deviņus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt šā punkta pirmajā daļā minētos pārskatītos regulatīvos tehniskos standartus.

4. NODAĻARtF K-faktori

24. pants

RtF K-faktora prasība

1.  RtF K-faktora prasību nosaka, izmantojot šādu formulu:

K-TCD +K-DTF + K-CON

kur:

K-TCD ir vienāds ar summu, kas aprēķināta saskaņā ar 26. pantu;

K-DTF ir vienāds ar DTF, kas aprēķināts saskaņā ar 32. pantu, ko reizina ar attiecīgo koeficientu, kas noteikts 15. panta 2. punktā, un

K-CON ir vienāds ar summu, kas aprēķināta saskaņā ar 38. pantu.

K-TCD un K-CON pamatā ir darījumi, kas reģistrēti tādas ieguldījumu brokeru sabiedrības tirdzniecības portfelī, kas darījumu veic savā vārdā, darot to savā vai klienta labā.

K-DTF pamatā ir darījumi, kas reģistrēti tādas ieguldījumu brokeru sabiedrības tirdzniecības portfelī, kas darījumu veic savā vārdā, darot to savā vai klienta labā, un darījumi, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība veic, savā vārdā izpildot rīkojumus klientu labā.

I iedaļa

Tirdzniecības darījuma partnera saistību nepildīšana

25. pantsDarbības joma

1.  Šo iedaļu piemēro šādiem darījumiem:

(a)  atvasinātajiem instrumentiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 575/2013 II pielikumā, izņemot šādus atvasinātos instrumentus:

i)  ārpusbiržas atvasinātos instrumentus, kurus tirgo dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām;

ii)   ārpusbiržas atvasinātos instrumentus, kuriem tīrvērti veic tieši vai netieši, izmantojot atbilstīgu centrālo darījumu partneri (QCCP);

iii)   ārpusbiržas atvasinātos instrumentus, kuriem tīrvērti veic, izmantojot tīrvērtes dalībnieku, ja uz darījumiem attiecas tīrvērtes pienākums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 4. pantu vai līdzvērtīgu prasību veikt tīrvērti minētajam līgumam trešā valstī vai ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:

aa. ieguldījumu brokeru sabiedrības pozīcijas un aktīvi, kas saistīti ar šiem darījumiem, gan tīrvērtes dalībnieka, gan QCCP līmenī ir nošķirti un nodalīti no tīrvērtes dalībnieka un šā tīrvērtes dalībnieka citu klientu pozīcijām un aktīviem, un šīs nošķiršanas un nodalīšanas rezultātā šīs pozīcijas un aktīvi saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir neaizskarami šā tīrvērtes dalībnieka vai viena vai vairāku tā klientu saistību neizpildes vai maksātnespējas gadījumā;

bb. tiesību akti, regulas un līgumiskas vienošanās, kas ir piemērojami vai saistoši tīrvērtes dalībniekam, veicina klienta pozīciju, kuras saistītas ar šiem līgumiem un darījumiem, un atbilstošā nodrošinājuma pārvešanu citam tīrvērtes dalībniekam attiecīgajā maržinālajā riska periodā sākotnējā tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes vai maksātnespējas gadījumā;

cc. ieguldījumu brokeru sabiedrība ir ieguvusi neatkarīgu rakstisku un pamatotu juridisko atzinumu, kurā secināts, ka juridiska strīda gadījumā ieguldījumu brokeru sabiedrība neciestu nekādus zaudējumus saistībā ar tās tīrvērtes dalībnieka vai jebkura tīrvērtes dalībnieka klienta maksātnespēju;

iv)   biržā tirgotus atvasinātos instrumentus;

v)  atvasinātos instrumentus, kas tiek turēti, lai ierobežotu brokeru sabiedrības pozīciju, kas izriet no netirdzniecības portfeļa darbībām;

(b)  ilgstošo norēķinu darījumus;

(c)  repo darījumus;

(d)  vērtspapīru vai preču aizdevuma vai aizņēmuma darījumus;

(e)  maržinālo aizdevumu darījumus.

2.  Atkāpjoties no šīs iedaļas noteikumiem, ieguldījumu brokeru sabiedrība var aprēķināt savu kapitāla prasību attiecībā uz šā panta 1. punktā minētajiem darījumiem, izmantojot kādu no metodēm, kas noteiktas [Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 3., 4. vai 5. iedaļā], un tā nekavējoties par to informē kompetento iestādi.

26. pants

K-TCD aprēķināšana

K-TCD piemērošanas nolūkā kapitāla prasību nosaka, izmantojot šādu formulu:

Kapitāla prasība = riska darījuma vērtība * RF,

kur RF ir riska faktors, ko nosaka pēc darījumu partnera veida saskaņā ar 2. tabulu.

2. tabula

Darījuma partnera veids

 

Riska faktors

Kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības

1,6 %

Citi darījumu partneri

8%

27. pantsRiska darījuma vērtības aprēķins

Riska darījuma vērtības aprēķinu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Riska darījuma vērtība = Max (0; RC + PFE - C)

kur:

RC = aizvietošanas vērtība, kā noteikts 28. pantā;

PFE = potenciāls nākotnes riska darījums, kā noteikts 29. pantā; un

C = nodrošinājums, kā noteikts 30. pantā.

Aizvietošanas vērtību (RC) un nodrošinājumu (C) piemēro visiem darījumiem, kas minēti 25. pantā.

Potenciālo nākotnes riska darījumu (PFE) piemēro tikai atvasināto instrumentu līgumiem un ilgstošo norēķinu darījumiem.

28. pantsAizvietošanas vērtība (

RC)

27. pantā minēto aizvietošanas vērtību nosaka šādi:

(a)  atvasināto instrumentu līgumiem RC nosaka kā pašreizējo tirgus vērtību (CMV);

(b)  ilgstošo norēķinu darījumiem RC nosaka kā norēķina summu;

(c)  repo darījumiem un vērtspapīru vai preču aizdevuma vai aizņēmuma darījumiem RC nosaka kā aizņemto un saņemto naudas līdzekļu neto summu.

29. pantsPotenciālais nākotnes riska darījums

1.  Potenciālo nākotnes riska darījumu (PFE), kas minēts 28. pantā, aprēķina par katru atvasināto instrumentu un ilgstošo norēķinu darījumu, ko veido:

(a)  saskaņā ar šā panta 2. līdz 6. punktu noteiktā darījumu efektīvā nosacītā (EN) summa;

(b)  saskaņā ar šā panta 7. punktu noteiktais uzraudzības faktors (SF); un

(c)  saskaņā ar šā panta 8. punktu noteiktais termiņa faktors (MF).

2.  Efektīvajā nosacītajā (EN) summā ņem vērā nosacīto summu, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta 3. punktu, tās ilgumu attiecībā uz procentu likmi un kredīta atvasināto instrumentu līgumus, kas aprēķināti saskaņā ar šā panta 4. punktu, un tās delta koeficientu iespēju līgumiem, kas aprēķināti saskaņā ar šā panta 6. punktu.

3.  Ja nosacītā summa nav skaidri noteikta un fiksēta līdz beigu termiņam, to nosaka šādi:

(a)  ārvalstu valūtas atvasinātiem instrumentiem nosacīto summu nosaka kā līguma ārvalstu valūtas posma nosacīto vērtību, kas konvertēta vietējā valūtā. Ja abi ārvalstu valūtas atvasinātā instrumenta posmi ir denominēti valūtās, kas nav vietējā valūta, katra posma nosacīto summu konvertē vietējā valūtā un posms ar lielāko vietējās valūtas vērtību ir nosacītā summa;

(b)  kapitāla vērtspapīru un preču atvasinātiem instrumentiem un emisijas kvotām un to atvasinātiem instrumentiem nosacīto summu definē kā esošo (nākotnes) cenu vienai biržas ieguldījumu apliecībai vai/un ieguldījumu apliecību skaitam, kas norādīts darījumā;

(c)  darījumiem ar vairākām izmaksājamām summām, kas ir atkarīgi no valsts, tostarp digitālajiem iespējas līgumiem vai mērķa atpakaļpirkšanas nākotnes darījumiem, ieguldījumu brokeru sabiedrība aprēķina nosacīto summu par katru valsti un izmanto vislielāko iegūto aprēķinu;

(d)  ja nosacītā vērtība ir tirgus vērtību formula, ieguldījumu brokeru sabiedrība ievada pašreizējās tirgus vērtības, lai noteiktu darījuma nosacīto summu;

(e)  mainīgā lieluma nosacītiem mijmaiņas darījumiem, piemēram, amortizējošiem un augošiem mijmaiņas darījumiem ieguldījumu brokeru sabiedrības izmanto vidējo nosacīto vērtību atlikušajā mijmaiņas darījuma periodā kā darījuma nosacīto summu;

(f)  mijmaiņas darījumus, kuros izmanto aizņemtus līdzekļus, pārvērš līdzvērtīga mijmaiņas darījuma, kurā neizmanto aizņemtus līdzekļus, nosacītajā summā, tā ka, ja visas likmes mijmaiņas darījumā reizina ar faktoru, norādīto nosacīto summu reizina ar procentu likmju faktoru, lai noteiktu nosacīto summu;

(g)  atvasināto instrumentu līgumam ar vairākām pamatsummas maiņām nosacīto summu reizina ar pamatsummas maiņu skaitu atvasināto instrumentu līgumā, lai noteiktu nosacīto summu.

4.  Šo līgumu procentu likmes nosacīto summu un kredītu atvasinātos instrumentus uz atlikušo laiku līdz termiņam (gados) koriģē saskaņā ar ilgumu, kas noteikts šādā formulā:

Ilgums = (1 – der. līdz (-0,05 * līdz termiņam atlikušais laiks) / 0,05;

5.  Līguma termiņš ir pēdējā diena, kad līgumu vēl var izpildīt.

Ja atvasinātajā instrumentā atsaucas uz citas procentu likmes vai kredīta instrumenta vērtību, laikposmu nosaka, pamatojoties uz pamatā esošo instrumentu.

Iespējas līgumiem termiņš ir vēlākais līguma izmantošanas datums, kas norādīts līgumā.

Atvasināto instrumentu līgumam, kas ir strukturēts tā, lai konkrētos datumos nokārtotu visus atlikušos riska darījumus, un kam noteikumi tiek pielāgoti tā, ka līguma patiesā vērtība ir nulle, atlikušais termiņš ir vienāds ar laiku līdz nākamajam pielāgošanas datumam.

6.  Iespējas līgumu un mijmaiņas iespējas līgumu deltas koeficientu var aprēķināt pati ieguldījumu brokeru sabiedrība, izmantojot atbilstīgu modeli. Modelī aplēš iespējas līguma vērtības izmaiņu likmi attiecībā uz pamatā esošā instrumenta tirgus vērtības nelielām izmaiņām. Darījumiem, kas nav iespējas līgumi un mijmaiņas iespējas līgumi, delta koeficients ir 1 garajām pozīcijām un -1 īsajām pozīcijām.

7.  Uzraudzības faktoru (SF) katrai aktīvu klasei nosaka saskaņā ar šādu tabulu:

3. tabula

Aktīvu klase

 

Uzraudzības faktors

Procentu likme

0,5 %

Ārvalstu valūta

4 %

Kredīts

1 %

Ar vienu parādnieku saistīti kapitāla vērtspapīri

32 %

Kapitāla vērtspapīru indekss

20 %

Preču un emisijas kvota

18 %

8.  Termiņa faktoru (MF) par katru darījumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

        MF = (min (M;1 gads) / 1 gads)^0,5

Darījumiem, kas nav maržināli darījumi, termiņš (M) ir mazāks par vienu gadu un atvasinātā instrumenta līguma atlikušo termiņu, kā noteikts 5. punkta otrajā daļā, bet ne mazāks par desmit darba dienām.

Maržinālajiem darījumiem termiņš (M) ir maržinālais riska periods. Minimālais maržinālais riska periods ir vismaz desmit darbdienas atvasināto instrumentu darījumiem, kuriem tīrvērte netiek veikta centralizēti un kuriem piemēro dienas līgumus par drošības rezervi, un piecas darbdienas atvasināto instrumentu darījumiem, kuriem tīrvērte tiek veikta centralizēti un kuriem piemēro dienas līgumus par drošības rezervi.

30. pantsNodrošinājums

1.  Visiem bezskaidras naudas nodrošinājumiem, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība ir izvietojusi vai saņēmusi gan divpusējos darījumos, gan darījumos, kuriem veikta tīrvērte, kā minēts 23. pantā, piemēro diskontus saskaņā ar šādu tabulu:

4. tabula

Aktīvu klase

Diskontu repo darījumi

Diskontu citi darījumi

 

Parāda vērtspapīri, ko emitējušas centrālās valdības vai centrālās bankas

≤ 1 gads

0,707 %

1 %

> 1 gadu ≤ 5 gadiem

2,121 %

3 %

> 5 gadiem

4,243 %

6 %

Parāda vērtspapīri, ko emitējušas citas vienības

≤ 1 gads

1,414 %

2 %

> 1 gadu ≤ 5 gadiem

4,243 %

6 %

> 5 gadiem

8,485 %

12 %

Vērtspapīrošanas pozīcijas

≤ 1 gads

2,828 %

4 %

> 1 gadu ≤ 5 gadiem

8,485 %

12 %

> 5 gadiem

16,970 %

24 %

Biržā tirgoti kapitāla instrumenti un konvertējami vērtspapīri

14,143 %

20 %

Zelts

10,607 %

15 %

Skaidrā nauda

0 %

0 %

4. tabulas piemērošanas nolūkā vērtspapīrošanas pozīcijās neietver atkārtotas vērtspapīrošanas pozīcijas.

2.  Bezskaidras naudas nodrošinājuma vērtību, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība izvietojusi pie sava darījumu partnera, palielina, un bezskaidras naudas nodrošinājuma vērtību, ko ieguldījumu brokeru sabiedrība saņēmusi no sava darījumu partnera, samazina saskaņā ar 4. tabulu.

3.  Ja starp darījumu un saņemto vai izvietoto nodrošinājumu pastāv valūtu nesakritība, piemēro papildu valūtu nesakritības diskontu 8 % apmērā.

31. pantsSavstarpējo prasījumu ieskaits

Šīs iedaļas piemērošanas nolūkā ieguldījumu brokeru sabiedrība pilnīgi atbilstīgus līgumus, kas ir iekļauti savstarpējo prasījumu ieskaita līgumā, var uztvert kā vienu līgumu ar nosacītu pamatsummu, kura ir vienāda ar neto ieņēmumiem, var veikt ieskaitu citiem darījumiem, uz kuriem attiecas atjauninājums, saskaņā ar kuru visas saistības starp ieguldījumu brokeru sabiedrību un tās darījumu partneri tiek automātiski apvienotas tā, ka ar atjauninājumu juridiski aizstāj iepriekšējo bruto saistību vienoto neto summu, un citiem darījumiem, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība nodrošina, ka kompetentajai iestādei ir pamatots iemesls uzskatīt, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

(a)  savstarpējo prasījumu ieskaita līgums ar darījumu partneri vai cits nolīgums rada vienotu juridisku saistību, kas aptver visus iekļautos darījumus tā, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībai būtu vai nu prasījuma tiesības saņemt vai pienākums samaksāt vienīgi iekļauto individuālo darījumu tirgus vērtību pozitīvo vai negatīvo neto summu gadījumā, ja darījumu partneris nepilda savus pienākumus sakarā ar jebkuru no turpmāk minētajiem iemesliem:

i)  saistību neizpilde;

ii)  bankrots;

iii)  likvidācija;

iv)  līdzīgi apstākļi.

(b)  savstarpējo prasījumu ieskaita līgumā nav iekļauts neviens punkts, kas darījuma partnera saistību neizpildes gadījumā ļauj darījuma partnerim, kurš izpilda saistības, veikt tikai ierobežotus maksājumus vai neveikt maksājumus nemaz pusei, kas neizpilda saistības, arī tad, ja puse, kas neizpilda saistības, ir neto kreditors;

(c)  ieguldījumu brokeru sabiedrība ir ieguvusi neatkarīgu rakstisku un pamatotu juridisko atzinumu, kurā secināts, ka juridiska strīda gadījumā attiecībā uz savstarpējo prasījumu ieskaita līgumu ieguldījumu brokeru sabiedrības prasījuma tiesības un pienākumi būtu līdzvērtīgi a) apakšpunktā minētajiem saskaņā ar šādu tiesisko regulējumu:

–  tās jurisdikcijas tiesību akti, kurā darījuma partneris ir inkorporēts;

–  ja ir iesaistīta darījumu partnera ārvalstu filiāle, tās jurisdikcijas tiesību akti, kurā atrodas filiāle;

–  tiesību akti, kas reglamentē attiecīgos atsevišķus darījumus savstarpējo prasījumu ieskaita līgumā; vai

–  tiesību akti, kas reglamentē līgumus vai vienošanās, kas vajadzīgas, lai īstenotu savstarpējo prasījumu ieskaitu.

II IEDAĻADIENAS TIRDZNIECĪBAS PLŪSMA

32. pants

DTF mērījumi K-DTF aprēķināšanai

1.  K-DTF aprēķināšanas nolūkā DTF ir dienas tirdzniecības plūsmas kopējās vērtības slīdošais vidējais rādītājs, kurš ir izmērīts katras darba dienas beigās iepriekšējo 15 kalendāra mēnešu laikā, izņemot trīs pēdējos kalendāra mēnešus.

DTF ir vidējais vai vienkāršs aritmētiskais vidējais rādītājs ikdienas mērījumiem par atlikušajiem 12 kalendāra mēnešiem.

K-DTF aprēķina katra gada pirmajās 14 dienās.

2.  DTF mēra kā pirkumu absolūtās vērtības un pārdevumu absolūtās vērtības summu attiecībā gan uz skaidras naudas darījumiem, gan uz atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar turpmāk minēto:

(a)  skaidras naudas darījumiem vērtība ir par katru darījumu samaksātā vai saņemtā summa;

(b)  atvasinātajiem instrumentiem darījuma vērtība ir līguma nosacītā summa.

3.  DTF neietver darījumus, kurus veic ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumus kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu vārdā.

DTF ietver darījumus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība veic savā vārdā, to darot savā vai klienta labā.

4.  Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība darbojas mazāk nekā 15 mēnešus, tā var izmantot darījumu prognozes, lai aprēķinātu K-DTF, ievērojot šādas kumulatīvās prasības:

(a)  vēsturiskos datus izmanto, tiklīdz tie ir pieejami;

(b)  kompetentā iestāde ir novērtējusi pozitīvi ieguldījumu brokeru sabiedrības darījumdarbības prognozes, kas iesniegtas saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 7. pantu.

4.a NODAĻA

32.a pantsPrudenciālais režīms aktīviem, kas pakļauti darbībām, kuras saistītas ar vides vai sociālajiem mērķiem

1. EBI pēc apspriešanās ar ESRK, pamatojoties uz pieejamajiem datiem un Komisijas Ilgtspējīgu finanšu augsta līmeņa ekspertu grupas konstatējumiem, novērtē, vai no prudenciālās perspektīvas koriģētu K-faktoru vai koriģētu K-faktoru koeficientu veidā būtu pamatoti piemērot speciālu prudenciālo režīmu aktīviem, kas pakļauti darbībām, kuras būtiski saistītas ar vides vai sociālajiem mērķiem. Jo īpaši EBI izskata šādus jautājumus:

(a)  metodoloģiskās iespējas novērtēt aktīvu klašu pakļautību darbībām, kuras būtiski saistītas ar vides vai sociālajiem mērķiem;

(b)  specifiskus riska profilus aktīviem, kas pakļauti darbībām, kuras būtiski saistītas ar vides vai sociālajiem mērķiem;

(c)  riskus, kas saistīti ar aktīvu nolietojumu regulatīvo izmaiņu dēļ, piemēram, klimata pārmaiņu mazināšanas nolūkā;

(d)  tādu iespējamo ietekmi uz finansiālo stabilitāti, kuru rada specifisks prudenciālais režīms aktīviem, kas pakļauti darbībām, kuras būtiski saistītas ar vides vai sociālajiem mērķiem.

2. EBI Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par savioem konstatējumiem līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

3. Pamatojoties uz 2. punktā minēto ziņojumu, Komisija vajadzības gadījumā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz leģislatīva akta priekšlikumu.

CETURTĀ DAĻA KONCENTRĀCIJAS RISKS

33. pantsUzraudzības pienākums

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība uzrauga un kontrolē koncentrācijas risku saskaņā ar šo daļu, izmantojot pareizas administratīvās un grāmatvedības procedūras un stabilus iekšējās kontroles mehānismus.

2.  Šīs daļas piemērošanas nolūkā termini “kredītiestāde” un “ieguldījumu brokeru sabiedrība” ietver privātos vai publiskos uzņēmumus, tostarp šo uzņēmumu filiāles, kas gadījumā, ja veiktu darījumdarbību Savienībā, būtu kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kā definēts šajā regulā, un kam ir piešķirta atļauja trešā valstī, kur piemēro prudenciālās uzraudzības un regulatīvās prasības, kuras ir vismaz līdzvērtīgas Savienībā piemērotajām prasībām.

34. pantsZiņošanas prasības

Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas neatbilst 12. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, vismaz reizi gadā ziņo kompetentajām iestādēm par šādiem riska līmeņiem:

(a)  riska koncentrācijas līmeni, kas saistīts ar darījumu partneru saistību nepildīšanu attiecībā uz tirdzniecības portfeļa riska darījumiem gan atsevišķa darījumu partnera, gan kopējā gadījumā;

(b)  riska koncentrācijas līmeni attiecībā uz kredītiestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un citām vienībām, kur tiek turēta klienta nauda;

(c)  riska koncentrācijas līmeni attiecībā uz kredītiestādēm, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un citām vienībām, kur ir noguldīti klienta vērtspapīri;

(d)  riska koncentrācijas līmeni attiecībā uz kredītiestādēm, kur ir noguldīta brokeru sabiedrības pašas nauda; un

(e)  riska koncentrācijas līmeni no ieņēmumiem.

35. pantsRiska darījuma vērtības aprēķins

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas neatbilst 12. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem, šīs daļas piemērošanas nolūkā aprēķina šādus riska darījumus:  

(a)  riska darījumus ar atsevišķiem klientiem, kas rodas tirdzniecības portfelī, pieskaitot minētos riska darījumus neto riska darījumiem visos finanšu instrumentos, ko emitējis šis atsevišķais klients.

Neto riska darījumu aprēķina, atskaitot tās sākotnējās izvietošanas pozīcijas, uz ko pieteikušās vai kam pakārtotu sākotnējo izvietošanu veic trešās puses, pamatojoties uz formālu vienošanos, to samazinot ar šādiem faktoriem:

5. tabula

0. darbdienā:

100 %

1. darbdienā:

90 %

2. līdz 3. darbdienā:

75 %

4. darbdienā:

50 %

5. darbdienā:

25 %

pēc 5. darbdienas:

0 %

Ieguldījumu brokeru sabiedrība izveido sistēmas, lai uzraudzītu un kontrolētu savus sākotnējās izvietošanas riska darījumus laikā no sākotnējo saistību brīža līdz nākamajai darbdienai, ņemot vērā attiecīgajos tirgos pastāvošo risku būtību.

(b)  riska darījumus ar savstarpēji saistītu klientu grupām, pievienojot visus riska darījumus ar atsevišķiem klientiem minētajā grupā, to uzskatot par vienotu riska darījumu.

2.  Aprēķinot riska darījumu ar kādu klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupu, ieguldījumu brokeru sabiedrība veic visus pamatotos pasākumus, lai identificētu pamatā esošos aktīvus attiecīgajos darījumos un pamatā esošo riska darījumu partneri.

36. pantsKoncentrācijas risku ierobežojumi

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas darījumu veic savā vārdā, darot to savā vai klienta labā, neiesaistās riska darījumā ar atsevišķu klientu vai savstarpēji saistītu klientu grupu, ja tā vērtība pārsniedz 25 % no tās regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla, ja vien tā neatbilst 37. pantā noteiktajam paziņošanas pienākumam un 38. pantā noteiktajai K-CON kapitāla prasībai.

Ja atsevišķais klients ir kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība vai ja savstarpēji saistītu klientu grupa ietver vienu vai vairākas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, minētā vērtība nepārsniedz 25 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla, ko aprēķina saskaņā ar 11. pantu, vai EUR 150 miljonus – atkarībā no tā, kura summa ir lielāka, ar noteikumu, ka riska darījuma vērtību summa visiem saistītajiem klientiem, kuri nav kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, nepārsniedz 25 % no ieguldījumu brokeru sabiedrību regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla.

Ja summa EUR 150 miljonu apmērā ir vairāk nekā 25 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla, riska darījuma vērtība nepārsniedz 100 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla.

2.  1. punktā minētos ierobežojumus var pārsniegt, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

(a)  ieguldījumu brokeru sabiedrība izpilda K-CON kapitāla prasību par 1. punktā noteiktā ierobežojuma, kas aprēķināts saskaņā ar 38. pantu, pārsniegšanu;

(b)  ja kopš brīža, kad pārsniegums parādījies, pagājušas ne vairāk kā 10 dienas, tirdzniecības portfeļa riska darījumi ar atsevišķo klientu vai attiecīgo savstarpēji saistīto klientu grupu nepārsniedz 500 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla;

(c)  visi pārsniegumi, kas pastāv ilgāk par 10 dienām, kopumā nepārsniedz 600 % no ieguldījumu brokeru sabiedrības regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla.

37. pantsPaziņošanas pienākums

1.  Ja 36. panta 1. punktā minētais ierobežojums tiek pārsniegts, ieguldījumu brokeru sabiedrība nekavējoties paziņo kompetentajām iestādēm pārsnieguma apmēru, konkrētā klienta nosaukumu un vajadzības gadījumā attiecīgās saistīto klientu grupas nosaukumu.

2.  Kompetentās iestādes var piešķirt ieguldījumu brokeru sabiedrībai ierobežotu laikposmu, lai panāktu atbilstību 36. panta 1. punktā noteiktajam ierobežojumam.

Ja ir piemērojama 36. panta 1. punktā minētā summa EUR 150 miljonu apmērā, kompetentās iestādes var atļaut, ka tiek pārsniegts maksimālais ierobežojums 100 % apmērā no ieguldījumu brokeru sabiedrības regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla.

38. pants

K-CON aprēķināšana

1.  Lai aprēķinātu K-CON, 36. panta 2. punktā minētais pārsniegums ir riska darījums ar attiecīgo atsevišķo klientu vai saistīto klientu grupu, kas rodas tirdzniecības portfelī.

2.  Ja pārsniegums nepastāv ilgāk par 10 dienām, K-CON kapitāla prasība ir 200 % no 1. punktā minētajām prasībām.

3.  Pēc 10 dienu laikposma, ko skaita no dienas, kad pārsniegums parādījies, pārsniegumu piešķir attiecīgajai pozīcijai 6. tabulas 1. slejā.

4.  K-CON kapitāla prasībā ņem pārsniegumu, ko reizina ar attiecīgo faktoru no 6. tabulas 2. slejas.

6. tabula

1. sleja.

Pārsniegums

(pamatojoties uz regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla procentuālo daļu)

2. sleja.

Faktori

Līdz 40 %

200 %

No 40 % līdz 60 %

300 %

No 60 % līdz 80 %

400 %

No 80 % līdz 100 %

500 %

No 100 % līdz 250 %

600 %

Virs 250 %

900 %

5.  Lai nodrošinātu vienotu šīs regulas piemērošanu un lai ņemtu vērā notikumus finanšu tirgos, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 54. pantu ar mērķi precizēt metodi K-faktora mērīšanai šajā pantā.

39. pantsProcedūras, ar kurām novērš ieguldījumu brokeru sabiedrību izvairīšanos no

K-CON kapitāla prasības

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrības uz laiku nepārved riska darījumus, kas pārsniedz 36. panta 1. punktā noteikto ierobežojumu, citam uzņēmumam – neatkarīgi no tā, vai tas pieder tai pašai grupai vai ne, – un neveic mākslīgus darījumus, lai 38. pantā minētajā 10 dienu laikposmā slēgtu un izveidotu jaunu riska darījumu.

2.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība uztur sistēmas, kas nodrošina, ka par visiem pārvedumiem, kas minēti 1. punktā, nekavējoties tiek ziņots kompetentajām iestādēm.

40. pantsAtbrīvojumi

1.  Šādus riska darījumus atbrīvo no 38. panta 1. punktā izklāstītajām prasībām:

(a)  riska darījumus, kas neizriet no tirdzniecības portfeļa;

(b)  riska darījumus, kurus pilnībā atskaita no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitāla;

(c)  konkrētus riska darījumus, kas radušies parastajā maksājumu norēķinu pakalpojumu, ārvalstu valūtu darījumu, darījumu ar vērtspapīriem un naudas pārvedumu sniegšanas gaitā;

(d)  aktīvu posteņus, kas ir prasījumi pret centrālajām valdībām:

i)  riska darījumi ar centrālajām valdībām, centrālajām bankām, publiskā sektora struktūrām, starptautiskām organizācijām vai daudzpusējām attīstības bankām (DAB) un riska darījumi, kurus garantējušas šādas personas vai kuri ir uz tām attiecināmi;

ii)   riska darījumi ar centrālajām valdībām vai centrālajām bankām (izņemot riska darījumus, kas minēti i) apakšpunktā un kas ir denominēti un attiecīgos gadījumos finansēti aizņēmēja valsts valūtā);

iii)  riska darījumi ar Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm vai riska darījumi, ko minētās pašvaldības vai pašpārvaldes ir garantējušas;

(e)  riska darījumi ar centrālajiem darījumu partneriem un iemaksas fondā saistību neizpildes gadījumiem.

2.  Kompetentās iestādes var pilnībā vai daļēji atbrīvot turpmāk minētos riska darījumus no 38. panta 1. punkta piemērošanas:

(a)  segtās obligācijas;

(b)  riska darījumus ar EEZ valstu reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm vai riska darījumus, ko minētās pašvaldības vai pašpārvaldes ir garantējušas;

(c)  valdības vērtspapīros turētas likviditātes prasības, ja pēc kompetentās iestādes ieskatiem tās tiek novērtētas kā investīciju kategorija;

(d)  riska darījumus ar atzītām biržām, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 72. apakšpunktā.

41. pantsAtbrīvojums preču un emisijas kvotu dīleriem

1.  Šīs daļas noteikumi neattiecas uz preču un emisijas kvotu dīleriem, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi grupas iekšējiem darījumiem:

(a)  otrs darījumu partneris ir nefinanšu darījumu partneris;

(b)  abi darījumu partneri ir iekļauti tajā pašā konsolidācijā;

(c)  uz abiem darījumu partneriem attiecas atbilstošas centralizētas riska novērtēšanas, mērīšanas un kontroles procedūras;

(d)  darījumu var novērtēt kā tādu, kas samazina riskus, kuri tieši saistīti ar nefinanšu darījumu partnera vai tā grupas komercdarbību vai kases finansēšanas darbību.

2.  Šā panta piemērošanas nolūkā tiek uzskatīts, ka darījumu partneri ir iekļauti tajā pašā konsolidācijā saskaņā ar vienu no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

(a)  darījumu partneri ir iekļauti konsolidācijā saskaņā ar Direktīvas 2013/34/ES 22. pantu;

(b)  darījumu partneri ir iekļauti konsolidācijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1606/2002 4. pantu;

(c)  attiecībā uz grupu, kuras mātesuzņēmuma galvenais birojs atrodas trešā valstī, darījumu partneri ir iekļauti konsolidācijā saskaņā ar trešās valsts vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, kas noteikti kā līdzvērtīgi SFPS saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1569/2007 3. pantu, vai trešās valsts grāmatvedības standarti, kurus atļauts lietot saskaņā ar minētās regulas 4. pantu.

3.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība paziņo kompetentajai iestādei, pirms tā izmanto 1. punktā minēto atbrīvojumu.

Kompetentā iestāde atļauj piemērot atbrīvojumu tikai tad, ja ir izpildīti visi 1. punktā minētie nosacījumi.

PIEKTĀ DAĻALIKVIDITĀTE

42. pantsLikviditātes prasības

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība tur likvīdu aktīvu summu, kas līdzvērtīga vismaz vienai trešdaļai fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasību, kas aprēķinātas saskaņā ar 13. panta 1. punktu.

Pirmās daļas piemērošanas nolūkā likvīdi aktīvi ir:

(a)  aktīvi, kas minēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/61 10.–13. pantā un 15. pantā;

(b)  neapgrūtināti naudas līdzekļi;

(ba)  neapgrūtināti īstermiņa noguldījumi kredītiestādēs, kas ieguldījumu brokeru sabiedrībai nodrošina tūlītēju piekļuvi likviditātei;

(bb)  akcijas, depozitārie sertifikāti, biržā tirgotie fondi (ETF), sertifikāti un citi līdzīgi finanšu instrumenti, kuriem ir likvīds tirgus Regulas (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem 14. panta izpratnē un kuriem piemēro 50 % diskontu;

(bc)  citi finanšu instrumenti, kuriem ir likvīds tirgus Regulas (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem 14. panta izpratnē un kuriem piemēro 50 % diskontu.

2.  1. punkta piemērošanas nolūkā ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas atbilst 12. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, var ietvert arī darījumu debitoru parādus un maksas vai komisijas naudas, kas saņemamas 30 dienu laikā to likvīdajos aktīvos, ja minētie parādi atbilst šādiem nosacījumiem:

(a)  tie veido vienu trešo daļu no minimālās likviditātes prasības, kā minēts 1. punktā;

(b)  tie nav jāpieskaita nekādām papildu likviditātes prasībām, ko pieprasa kompetentā iestāde saistībā ar sabiedrībām raksturīgiem riskiem saskaņā ar Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 36. panta 2. punkta k) apakšpunktu;

(c)  tiem piemēro 50 % diskontu.

43. pantsLikviditātes prasības pagaidu samazināšana

1.  Ieguldījumu sabiedrība var izņēmuma gadījumos samazināt turēto likvīdo aktīvu summu. Ja šāds samazinājums notiek, ieguldījumu brokeru sabiedrība nekavējoties par to paziņo kompetentajai iestādei.

2.  Atbilstību likviditātes prasībai, kas izklāstīta 42. panta 1. punktā, atjauno 30 dienu laikā pēc sākotnējā samazinājuma.

2.a  EBI, apspriežoties ar EVTI, izdod pamatnostādnes, kurās precizē, kas ir uzskatāmi par izņēmuma gadījumiem 1. punkta nolūkā.

44. pantsGarantijas

Ieguldījumu brokeru sabiedrība palielina savus likvīdos aktīvus par 1,6 % no patērētājiem sniegto garantiju kopsummas.

SESTĀ DAĻAIEGULDĪJUMU BROKERU SABIEDRĪBU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

45. pantsDarbības joma

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas neatbilst 12. panta 1. punktā noteiktajiem nosacījumiem publiski atklāj šajā daļā norādīto informāciju tajā pašā dienā, kad tā publicē savus gada finanšu pārskatus.

2.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas atbilst 12. panta 1. punktā paredzētajiem nosacījumiem un kas emitē 1. līmeņa papildu kapitāla instrumentus, publiski atklāj 46., 48., 49. un 50. pantā noteikto informāciju tajā pašā dienā, kad tā publicē savus gada finanšu pārskatus.

3.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība publiski atklāj 47. un 51. pantā noteikto informāciju, ja tas atbilst prasībām, kuras izklāstītas Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 23. pantā.

Ieguldījumu sabiedrība, kas atbilst prasībām, kuras izklāstītas Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 23. pantā, atklāj informāciju, sākot no finanšu gada, kas seko finanšu gadam, kurā tika veikts Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 23. panta 1. punktā minētais novērtējums.

4.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība var noteikt piemērotos informācijas nesējus un vietu, lai efektīvi izpildītu 1. un 2. punktā minētās informācijas atklāšanas prasības. Ja iespējams, visu atklājamo informāciju sniedz vienā informācijas nesējā vai vietā. Ja tāda pati vai līdzīga informācija tiek sniegta divos vai vairākos informācijas nesējos, katrā informācijas nesējā iekļauj atsauci uz tādu pašu informāciju pārējos informācijas nesējos.

46. pantsRiska pārvaldības mērķi un politika

Ieguldījumu brokeru sabiedrība atklāj informāciju par saviem riska pārvaldības mērķiem un politiku attiecībā uz katru atsevišķo riska kategoriju trešajā līdz piektajā daļā saskaņā ar 45. pantu, tostarp minēto risku pārvaldības stratēģijas un procesus un riska ziņojuma kopsavilkumu, kuru apstiprinājusi vadības struktūra un kurā īsi aprakstīts ieguldījumu brokeru sabiedrības vispārējais riska profils, kas saistīts ar darījumdarbības stratēģiju.

47. pantsPārvaldība

Ieguldījumu brokeru sabiedrība atklāj šādu informāciju par iekšējās pārvaldības kārtību saskaņā ar 45. pantu:

(a)  direktora amatu skaits, ko ieņem vadības struktūras locekļi;

(b)  vai tai ir daudzveidības politika attiecībā uz vadības struktūras locekļu atlasi, mērķi un visi attiecīgie uzdevumi, kas noteikti šajā politikā, kā arī tas, kādā mērā minētie mērķi un uzdevumi ir sasniegti;

(c)  vai ieguldījumu brokeru sabiedrība ir vai nav izveidojusi atsevišķu riska pārvaldības komiteju, un cik reižu gadā šī riska pārvaldības komiteja ir tikusies.

48. pantsPašu kapitāls

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība atklāj šādu informāciju par tās pašu kapitālu saskaņā ar 45. pantu:

(a)  pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņu, pirmā līmeņa papildu kapitāla posteņu, otrā līmeņa papildu kapitāla posteņu un ieguldījumu brokeru sabiedrības pašu kapitālam piemēroto filtru un atskaitījumu pilnīga saskaņošana ar ieguldījumu brokeru sabiedrības revidēto finanšu pārskatu bilanci;

(b)  ieguldījumu brokeru sabiedrības emitēto pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa papildu kapitāla instrumentu galveno iezīmju apraksts;

(c)  visi noteikumi un nosacījumi par visiem pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem;

(d)  atsevišķa informācijas atklāšana par piemēroto prudenciālo filtru un atskaitījumu būtību un apmēriem, kā arī posteņiem, kurus neatskaita attiecībā uz pašu kapitālu;

(e)  apraksts par visiem ierobežojumiem, ko piemēro pašu kapitāla aprēķināšanai saskaņā ar šo regulu, un instrumentiem, prudenciālajiem filtriem un atskaitījumiem, kuriem šos ierobežojumus piemēro.

2.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, lai noteiktu veidnes informācijas atklāšanai saskaņā ar 1. punkta a), b), d) un e) apakšpunktu.

EBI iesniedz šo īstenošanas tehnisko standartu projektu Komisijai ne vēlāk kā [deviņus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantā izklāstīto procedūru pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

49. pantsKapitāla prasības

Ieguldījumu brokeru sabiedrība atklāj šādu informāciju par tās atbilstību prasībām, kas noteiktas Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 11. panta 1. punktā un 22. pantā, saskaņā ar 45. pantu:

(a)  kopsavilkums par to, kā ieguldījumu brokeru sabiedrība novērtē iekšējā kapitāla pietiekamību pašreizējās un plānotās darbības nodrošināšanai;

(b)  pēc kompetentās iestādes pieprasījuma – informācija par to, kādi ir rezultāti saistībā ar ieguldījumu brokeru sabiedrības iekšējā kapitāla pietiekamības novērtējumu, tostarp papildu pašu kapitāla sastāvu, pamatojoties uz Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 36. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto uzraudzības pārbaudes procesu;

(c)  kapitāla prasības, kas aprēķinātas atsevišķi saskaņā ar katru K-faktoru, kas piemērojams ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kā noteikts 15. pantā, un apkopotā veidā, pamatojoties uz piemērojamiem K-faktoriem;

(d)  fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasību, ko nosaka saskaņā ar 13. pantu.

50. pantsAr atdevi no aktīviem saistītās informācijas atklāšana

Ieguldījumu brokeru sabiedrība atklāj informāciju par tās atdevi no aktīviem, ko aprēķina, tās neto peļņu dalot ar tās kopējo bilanci tās gada ziņojumā, kā minēts 45. pantā.

51. pantsAtalgojuma politika un prakse

Ieguldījumu brokeru sabiedrības atklāj šādu informāciju par savu atalgojuma politiku un praksi, tostarp ar dzimumneitralitāti saistītajiem aspektiem, attiecībā uz tām darbinieku kategorijām, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības riska profilu, saskaņā ar 45. pantu:

(a)  svarīgākās atalgojuma sistēmas izstrādes iezīmes, tostarp mainīgās atlīdzības līmeni un tās piešķiršanas kritērijus, instrumentos veiktas samaksas politiku, atalgojuma mainīgās daļas atlikšanas politiku un neatsaucamo tiesību piešķiršanas kritērijus;

(b)  attiecības starp atalgojuma fiksēto un mainīgo daļu saskaņā ar Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 28. panta 2. punktu;

(c)  apkopotus skaitliskos datus par atalgojumu, sadalījumā starp augstāko vadību un tiem darbiniekiem, kas ar savu darbību būtiski ietekmē ieguldījumu brokeru sabiedrības riska profilu, norādot:

i) piešķirtā atalgojuma apmēru finanšu gadā, atsevišķi norādot atalgojuma nemainīgo daļu, tostarp aprakstu par nemainīgās daļas komponentiem, un atalgojuma mainīgo daļu, kā arī saņēmēju skaitu;

ii) piešķirtā atalgojuma apmēru un veidus, atsevišķi norādot skaidru naudu, akcijas, ar akcijām saistītos instrumentos un citus veidus attiecībā uz avansā samaksāto daļu un atliktā maksājuma daļu;

iii) atliktā atalgojuma summas, kas piešķirtas par iepriekšējiem darbības laikposmiem, atsevišķi norādot pienākošos summu, kas izmaksājama finanšu gadā, un pienākošos summu, kas izmaksājama turpmākajos gados;

a) atliktā atalgojuma pienākošos summu, kas izmaksājama finanšu gadā un kas ir samazināta, veicot darbības rezultāta korekcijas;

b) atalgojuma mainīgās daļas garantētās prēmijas finanšu gadā un šo prēmiju saņēmēju skaitu;

c) iepriekšējos periodos piešķirtos maksājumus par darba attiecību pārtraukšanu, kas tika izmaksāti finanšu gadā;

d) par darba attiecību pārtraukšanu izmaksājamās summas, kas piešķirtas finanšu gadā, atsevišķi norādot avansā izmaksātās un atliktās summas, šo maksājumu saņēmēju skaitu un lielāko summu, kas piešķirta vienai personai;

▌ ▌ (f)  informāciju par to, vai ieguldījumu brokeru sabiedrība gūst labumu no Direktīvā ----/--/ES [IBSD] 30. panta 4. punktā paredzētās atkāpes.

apakšpunkta piemērošanas nolūkā ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras gūst labumu no šādas atkāpes, norāda, vai minētā atkāpe piešķirta, pamatojoties uz Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 30. panta 4. punkta a) vai b) apakšpunktu vai uz abiem minētajiem apakšpunktiem. Tās arī norāda, attiecībā uz kādiem atalgojuma principiem tās piemēro atkāpi(-es), darbinieku skaitu, kuriem atkāpi(-es) piemēro, un darbinieku kopējo atalgojumu, atsevišķi norādot mainīgo un nemainīgo atalgojuma daļu.

Šis pants neskar normas, kas noteiktas Regulā (ES) 2016/679.

51. pantsIeguldījumu politika

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrības saskaņā ar 45. pantu atklāj šādu informāciju par savu ieguldījumu politiku:

(a)  līdzdalības rādītājs attiecībā uz tiešu un netiešu līdzdalību, ja faktiskās īpašumtiesības pārsniedz 5 % no jebkuras pašu kapitāla vērtspapīru balsojuma kategorijas dalījumā pa dalībvalstīm un nozarēm;

(b)  pilnīga rīcība balsojumā akcionāru sanāksmēs, īpaši to priekšlikumu apstiprinājuma īpatsvars, ko ierosina to vienību vadība, kuras ir turējumā saskaņā ar a) apakšpunktu;

(c)   pilnvaroto padomdevēju sabiedrību atkārtota piesaiste;

(d)  balsošanas pamatnostādnes attiecībā uz vienībām, kas pieder saskaņā ar a) apakšpunktu.

  Šā punkta b) apakšpunktā minēto informācijas atklāšanas prasību nepiemēro, ja līgumiskās vienošanās ar visiem akcionāriem, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība pārstāv akcionāru sanāksmē, paredz, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībai nav atļauts balsot viņu vārdā, ja vien akcionāri pēc sanāksmes programmas saņemšanas nav devuši skaidrus rīkojumus par balsošanu.

2.  Šā panta 1. punktu nepiemēro ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas atbilst Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 30. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem.

3.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektus, kuros nosaka veidnes informācijas atklāšanai saskaņā ar 1. punktu. Lai nepieļautu šīs regulas un Direktīvas (ES) 2017/828 atšķirīgu piemērošanu, EBI minēto tehnisko standartu izstrādē ņem vērā minētās direktīvas 3.g pantu.

  EBI šos īstenošanas tehnisko standartu projektus iesniedz Komisijai līdz ... [deviņi mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

  Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantā izklāstīto procedūru pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus.

51.b pantsAr VSP saistītie riski

No ... [3 gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas neatbilst Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 30. panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, atklāj informāciju par riskiem, kas saistīti ar VSP, fiziskiem riskiem un pārejas riskiem, kā definēts ziņojumā, kas minēts [Direktīvas ----/--/ES [IBSD] 32.a pantā (jauns)] Direktīvas 2013/36/ES 98. panta 7.c punktā.

Pirmās daļas nolūkā informāciju atklāj reizi gadā pirmajā gadā un divreiz gadā otrajā gadā un pēc tam.

SEPTĪTĀ DAĻAIEGULDĪJUMU BROKERU SABIEDRĪBU ZIŅOJUMU SNIEGŠANA

52. pantsZiņošanas prasības

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrība iesniedz gada ziņojumu kompetentajām iestādēm, ietverot tajā visu turpmāk minēto informāciju:

(a)  pašu kapitāla apmērs un struktūra;

(b)  kapitāla prasības;

(c)  kapitāla prasību aprēķināšana;

(d)  aktivitātes līmenis attiecībā uz 12. panta 1. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, tostarp bilanci un ieņēmumu sadalījumu pa ieguldījumu pakalpojumiem un piemērojamiem K-faktoriem;

(e)  koncentrācijas risks;

(f)  likviditātes prasības.

2.  Atkāpjoties no 1. punkta, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kas atbilst 12. panta 1. punkta nosacījumiem, nav jāpaziņo e) un f) apakšpunktā norādītā informācija.

2.a  Pēc kompetentās iestādes pieprasījuma ieguldījumu brokeru sabiedrība ziņo kompetentajai iestādei katra vadības struktūras vai augstākās vadības locekļa kopējā atalgojuma summu.

3.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai precizētu formātus, ziņošanas datumus, definīcijas un IT risinājumus, kas jāizmanto 1. punktā minētajai ziņošanai, ņemot vērā tādas informācijas dažādo detalizācijas pakāpi, ko iesniedz ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura atbilst 12. panta 1. punkta nosacījumiem.

EBI izstrādā 1. daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus ne vēlāk kā [deviņus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras pieņemt šajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 15. pantu.

53. pantsZiņojumu sniegšanas prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas veic Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1. apakšpunkta b) punktā minētās darbības

1.  Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas neatbilst 12. panta 1. punkta nosacījumiem un kas veic kādu no darbībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā, katru mēnesi pārbauda to kopējo aktīvu apjomu un katru ceturksni iesniedz minēto informāciju kompetentajai iestādei un EBI.

2.  Ja 1. punktā minētā ieguldījumu brokeru sabiedrība ir daļa no grupas, kurā viens vai vairāki citi uzņēmumi ir ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas veic kādu no darbībām, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā, šādas ieguldījumu brokeru sabiedrības katru mēnesi pārbauda to kopējo aktīvu apjomu un informē par to viena otru. Minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības pēc tam katru ceturksni ziņo attiecīgajām kompetentajām iestādēm un EBI par to apvienotajiem kopējiem aktīviem.

3.  Ja 1. un 2. punktā minētās ieguldījumu brokeru sabiedrības mēneša kopējo aktīvu vidējais rādītājs sasniedz kādu no Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā noteiktajām robežvērtībām, kas aprēķināta divpadsmit secīgu mēnešu laikposmā, EBI par to paziņo ieguldījumu brokeru sabiedrībai un iestādei, kuras kompetencē ir piešķirt atļauju saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES [8.a] pantu.

4.  EBI, apspriežoties ar EVTI, izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektus ar mērķi sīkāk precizēt pienākumu sniegt informāciju attiecīgajām 1. un 2. punktā minētajām kompetentajām iestādēm, lai varētu efektīvi uzraudzīt robežvērtības, kas noteiktas Direktīvas 2013/36/ES [8.a] panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI iesniedz Komisijai līdz [2019. gada 1. janvārim].

Komisijai tiek piešķirtas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt šajā punktā minētos regulatīvos tehniskos standartus.

ASTOTĀ DAĻADELEĢĒTIE UN ĪSTENOŠANAS AKTI

54. pantsDeleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punktā, 12. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā un 38. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no [šī regulas spēkā stāšanās diena].

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 2. punktā un 15. panta 5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 4. panta 2. punktu un 15. panta 5. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja [divos mēnešos] no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par [diviem mēnešiem].

55. pantsĪstenošanas akti

Specifikācijas attiecībā uz 48. panta 2. punktā noteiktās informācijas atklāšanas veidnēm un attiecībā uz formātiem, ziņošanas datumiem, definīcijām un IT risinājumiem, kas jāpiemēro 52. panta 2. punktā paredzētajai ziņošanai, pieņem kā īstenošanas aktus saskaņā ar 56. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

56. pantsKomiteju procedūra

1.  Komisijai palīdz Eiropas Banku komiteja, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2004/10/EK[15]. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011[16] nozīmē.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

DEVĪTĀ DAĻAPĀREJAS NOTEIKUMI, PĀRSKATI, PĀRSKATĪŠANA UN GROZĪJUMI

I SADAĻAPĀREJAS NOTEIKUMI

57. pantsPārejas noteikumi

1.  42. līdz 44. un 45. līdz 51. pantu piemēro preču un emisijas kvotu dīleriem no [piecus gadus no šīs regulas piemērošanas dienas].

2.  Līdz pieciem gadiem no šīs regulas piemērošanas dienas vai to noteikumu piemērošanas dienas, kas minēti 22. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā saskaņā ar [trešās daļas IV sadaļas 1. nodaļas a) punktu un 1. nodaļas b) punktu Regulā (ES) Nr. 575/2013 saskaņā ar 1. panta 84. punktu priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012], – atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk –ieguldījumu brokeru sabiedrība piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas IV sadaļā noteiktās prasības.

3.  Atkāpjoties no 11. panta noteikumiem, ieguldījumu brokeru sabiedrības var šādi ierobežot savu kapitāla prasību [piecus gadus no šīs regulas piemērošanas dienas]:

(a)  divas reizes attiecībā uz attiecīgo kapitāla prasību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas I sadaļas 1. nodaļu, ja tai joprojām piemēro minēto regulu;

(b)  divas reizes attiecībā uz piemērojamo fiksēto pieskaitāmo izdevumu prasību, kas izklāstīta šīs regulas 13. pantā, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība nepastāvēja [šīs regulas piemērošanas dienā] vai pirms minētā datuma;

(c)  divas reizes attiecībā uz piemērojamo sākotnējā kapitāla prasību, kas noteikta Direktīvas 2013/36/ES IV sadaļā [šīs regulas piemērošanas dienā], ja uzņēmumam līdz minētajam brīdim piemēroja tikai sākotnējā kapitāla prasību.

58. pantsAtkāpe, ko piemēro uzņēmumiem, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā

Ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kuras dienā, kad stājas spēkā šī regula, atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunkta b) punktā minētajiem nosacījumiem un kuras vēl nav saņēmuši atļauju kā kredītiestādes saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8.a pantu, turpina piemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvas 2013/36/ES noteikumus.

II SADAĻAZIŅOJUMI UN PĀRSKATĪŠANA

59. pantsPārskatīšanas klauzula

1.  Līdz [3 gadi no šīs regulas spēkā stāšanās dienas] Komisija pārskata turpmāk minētos elementus un par tiem iesniedz ziņojumu, kuram vajadzības gadījumā pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu:

(a)  nosacījumi, saskaņā ar kuriem ieguldījumu brokeru sabiedrības uzskatāmas par nelielām un savstarpēji nesaistītām ieguldījumu brokeru sabiedrībām saskaņā ar 12. pantu;

(b)  metodes K-faktoru mērījumiem trešās daļas II sadaļā un 38. pantā;

(c)  koeficienti, kas minēti 15. panta 2. punktā;

(d)  noteikumi, kas izklāstīti 42. līdz 44. punktā;

(e)  noteikumi, kas izklāstīti trešās daļas II sadaļas 1. iedaļas 4. nodaļā;

(f)  trešās daļas piemērošana preču un emisijas kvotu dīleriem;

(fa)  ar šīs regulas 60. panta 2. punkta a) apakšpunktu ieviestās izmaiņas attiecībā uz termina “kredītiestāde” definīciju Regulā (ES) Nr. 575/2013 un iespējamās neparedzētās negatīvās sekas;

(fb)  Regulas (ES) Nr. 600/2014 46. un 47. pantā izklāstītie noteikumi un to saskaņošana ar konsekventu regulējumu finanšu pakalpojumu līdzvērtībai;

(fc)  šīs regulas 12. panta 1. punktā noteiktās robežvērtības;

(fd)  tirdzniecības portfeļa fundamentālās pārskatīšanas standartu piemērošana ieguldījumu brokeru sabiedrībām;

(fe)  metode atvasinātā instrumenta vērtības noteikšanai 32. panta 2. punkta b) apakšpunktā un 20. panta 2. punkta b) apakšpunktā, kā arī tas, vai ir atbilstoši ieviest alternatīvu mērījumu sistēmu un/vai kalibrēšanu;

(ff)  tas, vai ir atbilstoši nepiemērot ierobežojumus palīgpakalpojumu uzņēmumiem, kas definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 18) apakšpunktā;

(fg)  nepieciešamība izstrādāt makroprudenciālus instrumentus, lai pievērstos konkrētiem riskiem, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrības varētu radīt finansiālajai stabilitātei.

2.  Līdz [3 gadi no šīs regulas piemērošanas dienas] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei visaptverošu ziņojumu par šīs regulas piemērošanu▌.

III SADAĻAGROZĪJUMI

60. pantsGrozījumi Regulā (ES) Nr. 575/2013

Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza šādi:

1.  Virsrakstā svītro vārdus “un ieguldījumu brokeru sabiedrībām”.

2.  Regulas 4. panta 1. punktu groza šādi:

(a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1) “kredītiestāde” ir uzņēmums, kura darījumdarbība ietver jebkuru no turpmāk minētajām darbībām:

(a)  pieņem noguldījumus un citus atmaksājamus līdzekļus no klientiem un savā vārdā piešķir aizdevumus;

(b)  veic jebkuru no Direktīvai 2014/65/ES I pielikumā A iedaļas 3) un 6) punktā minētajām darbībām, ja ir piemērojams kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem, bet uzņēmums nav preču un emisijas kvotu dīleris, kolektīvo ieguldījumu uzņēmums vai apdrošināšanas sabiedrība:   

i) uzņēmuma aktīvu kopējā vērtība pārsniedz EUR 30 miljardus vai

ii) uzņēmuma aktīvu kopējā vērtība nepārsniedz EUR 30 miljardus, un uzņēmums ir daļa no grupas, kurā visu grupas uzņēmumu, kuri veic kādu no darbībām, kas minētas Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 3. un 6. punktā, un kuru aktīvu kopējā vērtība nepārsniedz EUR 30 miljardus, apvienotā aktīvu kopējā vērtība pārsniedz EUR 30 miljardus; vai

iii) uzņēmuma aktīvu kopējā vērtība nepārsniedz EUR 30 miljardus, un uzņēmums ir daļa no grupas, kurā visu grupas uzņēmumu, kuri veic kādu no darbībām, kas minētas Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 3. un 6. punktā, un kuru aktīvu kopējā vērtība pārsniedz EUR 30 miljardus, apvienotā aktīvu kopējā vērtība pārsniedz EUR 30 miljardus, ja uzraudzības iestādes, kas ir atbildīgas par atļaujas izsniegšanu saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8.a pantu, un konsolidētās uzraudzības iestāde pēc apspriešanās ar uzraudzības kolēģiju pieņem šādu lēmumu, lai novērstu apiešanas iespējamos riskus un Savienības finanšu stabilitātes iespējamos riskus.

Šā apakšpunkta ii) un iii) punkta nolūkos – ja uzņēmums ir daļa no trešās valsts uzņēmumu grupas, visas grupas uzņēmumu apvienotajā aktīvu kopējā vērtībā iekļauj visu to trešās valsts uzņēmumu grupas filiāļu kopējos aktīvus, kurām atļauja izsniegta Savienībā.

Šā panta nolūkos visas robežvērtības aprēķina augstākajā konsolidācijas līmenī.”;

(b)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2) “ieguldījumu brokeru sabiedrība” ir persona, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, kas atļauta saskaņā ar minēto direktīvu, izņemot kredītiestādes;”;

(c)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

(3)  ““iestāde” ir kredītiestāde, kurai atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8. pantu, vai uzņēmums, kas minēts Direktīvas 2013/36/ES 8.a panta 3. punktā;”;

(d)  panta 4. punktu svītro;

(e)  panta 26. punktu aizstāj ar šādu:

“26) “finanšu iestāde” ir uzņēmums, kas nav iestāde un kuras galvenā darbība ir līdzdalības iegāde vai viena vai vairākas no Direktīvas 2013/36/ES I pielikuma 2. līdz 12. punktā un 15. punktā uzskaitītajām darbībām, tostarp ieguldījumu brokeru sabiedrība, finanšu pārvaldītājsabiedrība, jaukta finanšu pārvaldītājsabiedrība, maksājumu iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvas 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū nozīmē un aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība, bet neietverot apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas darbības apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, kā tās definētas Direktīvas 2009/138/ES 212. panta 1. punkta g) apakšpunktā;”;

(f)  panta 51. punktu aizstāj ar šādu:

“51) “sākotnējais kapitāls” ir pašu kapitāla apmērs un veidi, kas norādīti Direktīvas 2013/36/ES 12. pantā;”;

(g)  pievieno 145. punktu:

“145) “preču un emisijas kvotu dīleri” ir uzņēmumi, kuru pamatdarbība ietver tikai un vienīgi ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu vai darbības, kas saistītas ar preču atvasinātiem instrumentiem vai preču atvasināto instrumentu līgumiem, kas minēti Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 5., 6., 7., 9. un 10. punktā, emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kas minēti 4. punktā, vai emisijas kvotas, kas minētas 11. punktā;”.

3.  Regulas 6. pantu groza šādi:

(a)  panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4) Kredītiestādes individuāli ievēro sestajā un septītajā daļā noteiktās prasības.”;

(b)  panta 5. punktu svītro.

4.  Regulas I daļas II sadaļas 2. nodaļā (prudenciālā konsolidācija) iekļauj šādu jaunu 10.a pantu:

“Šīs nodaļas piemērošanas nolūkā mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības dalībvalstī un Savienības mātes finanšu pārvaldītājsabiedrības ietver ieguldījumu brokeru sabiedrības, ja šādas ieguldījumu brokeru sabiedrības ir iestādes mātesuzņēmumi.”.

5.  Regulas 11. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

‘‘3. ES mātes iestādes, iestādes, ko kontrolē ES mātes finanšu pārvaldītājsabiedrība, kā arī iestādes, ko kontrolē ES mātes jaukta pārvaldītājsabiedrība, ievēro Sestajā daļā noteiktās saistības, pamatojoties uz šīs mātes iestādes, finanšu pārvaldītājsabiedrības vai jauktas pārvaldītājsabiedrības konsolidēto finanšu stāvokli, ja grupa ietver vienu vai vairākas kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras ir saņēmušas atļauju sniegt ieguldījumu pakalpojumus un darbības, kas uzskaitītas Direktīvas 2004/39/EK I pielikuma A iedaļas 3. un 6. punktā.”.

6.  Regulas 15. pantu svītro.

7.  Regulas 16. pantu svītro.

8.  Regulas 17. pantu svītro.

9.  Regulas 81. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

‘‘a) meitasuzņēmums ir vai nu:

i)  iestāde;

ii)  vai uzņēmums, kam atbilstīgi spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem piemēro šīs regulas un Direktīvas 2013/36/ES prasības;

iii)  ieguldījumu brokeru sabiedrība;”.

10.  Regulas 82. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

‘‘a) meitasuzņēmums ir vai nu:

i)  iestāde;

ii)  vai uzņēmums, kam atbilstīgi spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem piemēro šīs regulas un Direktīvas 2013/36/ES prasības;

iii)  ieguldījumu brokeru sabiedrība;”.

11.  Regulas 93. pantu groza šādi:

(a)  panta 3. punktu svītro.

(b)  panta 4., 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem:

‘‘4. Ja tādas iestādes kontroli, kura atbilst 2. punktā minētajai kategorijai, iegūst fiziska vai juridiska persona, kas nav persona, kura iestādi kontrolēja iepriekš, šīs iestādes pašu kapitāla summa saglabājas vismaz vajadzīgā sākotnējā kapitāla līmenī.

5. Tajos gadījumos, kad apvienojas divas vai vairāk iestādes, kas atbilst 2. punktā minētajai kategorijai, apvienošanās rezultātā izveidotās iestādes pašu kapitāla summa nedrīkst būt mazāka par apvienoto iestāžu pašu kapitāla summu apvienošanās laikā, kamēr nav sasniegts vajadzīgā sākotnējā kapitāla līmenis.

6. Ja kompetentās iestādes uzskata, ka, lai nodrošinātu iestādes maksātspēju, ir jānodrošina atbilstība 1. punktā noteiktajai prasībai, 2. līdz 4. punkta noteikumus nepiemēro.”.

12.  Regulas trešās daļas I sadaļu I nodaļas 2. iedaļu svītro [5 gadus no Regulas (ES) ___/___IBSR piemērošanas dienas].

12.a  Regulas 119. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

  “5.  Riska darījumus ar finanšu iestādēm, kurām atļauju izsniegušas un kuras uzrauga kompetentās iestādes un kurām piemēro prudenciālās prasības, kas stingrības ziņā salīdzināmas ar prasībām, kuras piemēro iestādēm, pielīdzina riska darījumiem ar iestādēm. Šā punkta nolūkos Regulā (ES) ---/--- [IBSR] noteiktās prudenciālās prasības uzskata par stingrības ziņā pielīdzināmām prasībām, kuras piemēro iestādēm.”.

13.  Regulas 197. panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“parāda vērtspapīri, ko emitējušas iestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuru vērtspapīriem ir tāds ĀKNI kredītnovērtējums, ko EBI ir noteikusi saistīt ar kredītkvalitātes 3. pakāpi vai augstāku pakāpi saskaņā ar 2. nodaļas noteikumiem par riska pakāpi riska darījumiem ar iestādēm;”.

14.  Regulas 202. panta ievadteikumu aizstāj ar šādu:

“Iestāde var izmantot iestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības un eksporta kredīta aģentūras par atbilstošiem nefondētās kredītaizsardzības devējiem, kuri atbilst 153. panta 3. punktā minētās procedūras piemērošanai, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:”.

15.  Regulas 388. pantu svītro.

16.  Regulas 456. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktu svītro.

17.  Regulas 493. panta 2. punktu svītro.

18.  Regulas 498. pantu svītro.

19.  Regulas 508. panta 2. un 3. punktu svītro.

61. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 600/2014

Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza šādi:

(-1)  III sadaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

  “PĀRREDZAMĪBA SISTEMĀTISKIEM INTERNALIZĒTĀJIEM UN IEGULDĪJUMU BROKERU SABIEDRĪBĀM, KAS TIRGOJAS ĀRPUS BIRŽAS, UN CENAS IZMAIŅAS MINIMĀLĀ SOĻA REŽĪMS SISTEMĀTISKIEM INTERNALIZĒTĀJIEM”.

(-1a)  Iekļauj šādu pantu:

“17.a pantsCenas izmaiņas minimālais solis

Sistemātisku internalizētāju kotējumi, to cenu uzlabojumi un izpildes cenas atbilst cenas izmaiņas minimālajam solim, kas noteikts saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES 49. pantu.”

(-1b)  Regulas 40. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

  “Aizliegumu vai ierobežojumu var piemērot EVTI noteiktos apstākļos, vai uz tiem var attiekties EVTI noteikti izņēmumi, un tos var tieši piemērot pārvaldības sabiedrībai saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kā arī alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekam saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu.”.

(-1c)  Regulas 42. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

  “Aizliegumu vai ierobežojumu var piemērot kompetentās iestādes noteiktos apstākļos, vai uz tiem var attiekties kompetentās iestādes noteikti izņēmumi, un tos var tieši piemērot pārvaldības sabiedrībai saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kā arī alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekam saskaņā ar Direktīvas 2011/61/ES 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu.”.

(1)  Regulas 46. pantu groza šādi:

  (-a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Trešās valsts brokeru sabiedrība var sniegt Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma A iedaļas 1), 2), 4), 5), 7), 8) vai 9) punktā uzskaitītos ieguldījumu pakalpojumus vai veikt ieguldījuma darbības ar vai bez jebkādiem papildu pakalpojumiem atbilstīgiem darījumu partneriem un profesionāliem klientiem Direktīvas 2014/65/ES II pielikuma I iedaļas nozīmē, kas veic uzņēmējdarbību visā Savienībā, neveidojot filiāli, ja minētā brokeru sabiedrība ir reģistrēta trešo valstu brokeru sabiedrību reģistrā, ko saskaņā ar 47. pantu veido EVTI.”;

(a)  panta 2. punktam pievieno šādu d) apakšpunktu:

“d) brokeru sabiedrība ir ieviesusi vajadzīgos pasākumus un procedūras, lai ziņotu 6.a punktā minēto informāciju.”;

(b)  pievieno šādu 6.a punktu:

“6a. Trešo valstu brokeru sabiedrības, kas sniedz pakalpojumus vai veic darbības saskaņā ar šo pantu, reizi gadā informē EVTI par šādiem jautājumiem:

(a)  brokeru sabiedrību Savienībā sniegto pakalpojumu vai veikto darbību mērogs un joma;

(b)  aktīvu apgrozījums un kopējā vērtība atbilstoši a) apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem un darbībām;

(c)  tas, vai ir veikti ieguldītāju aizsardzības pasākumi, un sīkāks to apraksts;

(d)  riska pārvaldības politika un noteikumi, ko brokeru sabiedrība piemēro, veicot a) apakšpunktā minētos pakalpojumus un darbības.”;

(c)  panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

‘‘7. EVTI, apspriežoties ar EBI, izstrādā regulatīvo tehnisko standartu projektu, lai precizētu informāciju, kas pieteikuma iesniedzējai trešās valsts brokeru sabiedrībai ir jānorāda 4. punktā minētajā reģistrācijas pieteikumā, un informāciju, kas jāpaziņo saskaņā ar 6.a punktu.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz [ievietot datumu].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. līdz 14. pantu pieņemt pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus.”;

(d)  pievieno šādu 8. punktu:

‘‘8. EVTI izstrādā īstenošanas tehnisko standartu projektu, lai precizētu formātu, kādā ir jāiesniedz 4. punktā minētais reģistrācijas pieteikums un kādā ir jānorāda 6.a punktā minētā informācija.

Minēto īstenošanas tehnisko standartu projektu EVTI iesniedz Komisijai līdz [ievietot datumu].

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras pieņemt pirmajā daļā minētos īstenošanas tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.”.

(2)   Regulas 47. pantu groza šādi:

(a)  panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Saskaņā ar 50. pantā minēto ▌kārtību Komisija var pieņemt lēmumu attiecībā uz trešo valsti, norādot, ka šīs trešās valsts tiesiskā un uzraudzības sistēma nodrošina turpmāk minēto:

(a)  šajā trešā valstī atļauju saņēmušas brokeru sabiedrības atbilst juridiski saistošām prudenciālās uzraudzības, organizatoriskām, iekšējās kontroles un darījumdarbības prakses prasībām, kurām ir līdzvērtīga iedarbība prasībām, kas ir noteiktas šajā regulā, Direktīvā 2013/36/ES, Regulā (ES) Nr. 575/2013, Direktīvā ----/--/ES [IBSD] un Regulā (ES) ----/--- [IBSR] un Direktīvā 2014/65/ES, kā arī saskaņā ar minētajām regulām un direktīvām pieņemtajos īstenošanas pasākumos;

(b)  šajā trešā valstī atļauju saņēmušām brokeru sabiedrībām piemēro efektīvu uzraudzību un izpildi, nodrošinot atbilstību piemērojamām juridiski saistošām prudenciālās uzraudzības, organizatoriskām, iekšējās kontroles un darījumdarbības prakses prasībām; un

(c)  minētās trešās valsts tiesiskais regulējums nodrošina efektīvu līdzvērtīgu sistēmu, lai atzītu ieguldījumu brokeru sabiedrības, kam piešķirta atļauja atbilstīgi trešās valsts tiesiskajam regulējumam.

Ja trešo valstu brokeru sabiedrību Savienībā sniegtajiem pakalpojumiem un veiktajām darbībām pēc pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas varētu būt sistēmiska nozīme Savienībai, to, ka pirmajā daļā minētajām juridiski saistošām prudenciālās uzraudzības, organizatoriskām, iekšējās kontroles un darījumdarbības prakses prasībām ir līdzvērtīga iedarbība minētajā daļā izklāstīto tiesību aktu prasībām, var uzskatīt tikai pēc tam, kad ir veikts sīks un detalizēts novērtējums. Minētā novērtējuma nolūkā Komisija arī novērtē un ņem vērā uzraudzības konverģenci starp attiecīgo trešo valsti un Savienību.

Pieņemot pirmajā daļā minēto lēmumu, Komisija ņem vērā to, vai trešā valsts ir atzīta kā jurisdikcija, kas nesadarbojas nodokļu jautājumos saskaņā ar attiecīgo Savienības politiku, vai kā augsta riska trešā valsts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 2. punktu.”;

(b)  panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c) procedūras uzraudzības darbību veikšanai, tostarp izmeklēšanu un pārbaudes uz vietas.”;

(ba)  iekļauj šādu punktu:

“2.a Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 50. pantu, ar kuriem paskaidro nosacījumus, kādi izvirzāmi pakalpojumu sniegšanai vai darbību veikšanai, lai varētu uzskatīt, ka šādu pakalpojumu sniegšana vai darbību veikšana Savienībai var būt sistēmiski nozīmīga.”;

(bb)  panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

  “4. Trešās valsts brokeru sabiedrība vairs nedrīkst izmantot 46. panta 1. punktā paredzētās tiesības, ja Komisija saskaņā ar 50. pantā minēto ▌procedūru pieņem lēmumu, ar ko atsauc atbilstīgi šā panta 1. punktam pieņemtu lēmumu par šo trešo valsti.”;

(c)  pievieno šādu 5. punktu:

‘‘5. EVTI uzrauga regulatīvās un uzraudzības tendences, izpildes nodrošināšanas prakses un citu attiecīgas tirgus norises trešās valstīs, attiecībā uz kurām Komisija saskaņā ar 1. punktu ir pieņēmusi lēmumu par līdzvērtību, lai pārbaudītu, vai nosacījumi, uz kuru pamata tika pieņemti minētie lēmumi, joprojām tiek pildīti. Iestāde Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei ik gadu iesniedz ▌ziņojumu par konstatējumiem.”;

(ca)  pievieno šādu 5.a punktu:

“5.a Komisija Eiropas Parlamentam ik gadu iesniedz sarakstu ar lēmumiem par līdzvērtību, kas ir noteikta, apturēta vai atsaukta, un tostarp sniedz paskaidrojumu par minēto lēmumu pamatojumu.”

62. pantsGrozījums Regulā (ES) Nr. 1093/2010

Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza šādi:

(1)   Regulas 4. panta 2. punktam pievieno šādu v) apakšpunktu:

“v) attiecībā uz Regulu (ES) ----/---- [IBSR] un Direktīvu ---/--/ES [IBSD] kompetentās iestādes, kā definēts Direktīvas ---/--/ES [IBSD] 3. panta 5. punktā.”.

DESMITĀ DAĻANOBEIGUMA NOTEIKUMI

63. pantsStāšanās spēkā un piemērošanas diena

1.  Šī regula stājas spēkā […] dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.  Šo regulu piemēro no [18 mēneši pēc spēkā stāšanās dienas].

2.a  Neskarot 2. punktu, 61. panta 1. punkta -1) apakšpunktu piemēro no ... [20 dienas pēc šīs regulas publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī].

3.  Lai piemērotu prudenciālās prasības ieguldījumu brokeru sabiedrībām, atsauces uz Regulu (ES) Nr. 575/2013 citos Savienības tiesību aktos uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

 • [1]  [OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp./ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].
 • [2]  [OV C 0, 0.0.0000., 0. lpp./ Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts].
 • [3] * Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.
 • [4]   OV C [...], [...], [...]. lpp.
 • [5]   OV C [...], [...], [...]. lpp.
 • [6]   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338.–436. lpp.).
 • [7]   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1.–337. lpp.).
 • [8]   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis) par finanšu instrumentu tirgiem, ar ko groza Padomes Direktīvas 85/611/EEK un 93/6/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2000/12/EK un atceļ Padomes Direktīvu 93/22/EEK (OV L 145, 30.4.2004., 1.–144. lpp.).
 • [9]   Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/488 (2014. gada 4. septembris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 attiecībā uz pašu kapitāla prasībām sabiedrībām, balstoties uz fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem (OV L 78, 24.3.2015., 1. lpp.)
 • [10]   Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.
 • [11]   Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/61 (2014. gada 10. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz likviditātes seguma prasību kredītiestādēm (OV L 11, 17.1.2015., 1.–36. lpp.).
 • [12]   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).
 • [13]   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).
 • [14]    Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).
 • [15]   Komisijas Lēmums 2004/10/EK (2003. gada 5. novembris), ar ko izveido Eiropas Banku komiteju (OV L 3, 7.1.2004., 36. lpp.).
 • [16]   Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasības

Atsauces

COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

20.12.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

18.1.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

18.1.2018

BUDG

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

AFCO

18.1.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

DEVE

31.1.2018

BUDG

24.1.2018

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

AFCO

26.2.2018

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Pieņemšanas datums

24.9.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

8

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Julia Pitera, Sabine Verheyen

Iesniegšanas datums

27.9.2018

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

8

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 10. oktobris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika