SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

27.9.2018 - (COM(2017)0790 – C8‑0453/2017 – 2017/0359(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Markus Ferber


Postup : 2017/0359(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0296/2018
Predkladané texty :
A8-0296/2018
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

(COM(2017)0790 – C8‑0453/2017 – 2017/0359(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0790),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0453/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 22 augusta 2018[1],

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. apríla 2018[2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0296/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh:    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[3]*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

2017/0359 (COD)

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky,[4]

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,[5]

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Účinné prudenciálne požiadavky sú neoddeliteľnou súčasťou regulačných podmienok, za ktorých finančné inštitúcie môžu poskytovať služby v Únii. Na investičné spoločnosti a úverové inštitúcie sa vzťahuje smernica 2013/36/EÚ[6], ako aj nariadenie (EÚ) č. 575/2013[7], pokiaľ ide o prudenciálne zaobchádzanie a dohľad, zatiaľ čo udeľovanie povolení a iné požiadavky na organizáciu a správanie sú stanovené v smernici 2004/39/ES[8].

(2)  Existujúce prudenciálne režimy v zmysle nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ vychádzajú vo veľkej miere z postupných iterácií medzinárodných regulačných predpisov stanovených pre veľké bankové skupiny Bazilejským výborom pre bankový dohľad a len čiastočne riešia osobitné riziká spojené s rôznymi činnosťami investičných spoločností. Osobitná zraniteľnosť a riziká spojené s investičnými spoločnosťami by sa preto mali osobitne riešiť vhodnými a primeranými prudenciálnymi mechanizmami na úrovni Únie.

(3)  Riziká, ktoré investičným spoločnostiam vznikajú a ktoré investičné spoločnosti predstavujú pre svojich klientov a širšie trhy, na ktorých pôsobia, závisia od povahy a objemu ich činností, a to vrátane toho, či investičné spoločnosti konajú ako zástupcovia svojich klientov a nie sú zmluvnou stranou samotných výsledných transakcií, alebo či konajú na vlastný účet.

(4)  Spoľahlivé prudenciálne požiadavky by mali zabezpečiť, aby investičné spoločnosti boli spravované systematicky a v najlepšom záujme svojich klientov. Mali by zohľadňovať potenciál investičných spoločností a ich klientov zapojiť sa do nadmerného riskovania a rôzne stupne rizika, ktoré preberajú a predstavujú investičné spoločnosti. Takéto prudenciálne požiadavky by rovnako mali byť zamerané na to, aby zabránili neprimeranému administratívnemu zaťaženiu investičných spoločností.

(5)  Mnohé z požiadaviek, ktoré vyplývajú z rámca nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ, sú navrhnuté na riešenie spoločných rizík, ktorým čelia úverové inštitúcie. Existujúce požiadavky sú teda prevažne nastavené na zachovanie úverovej kapacity úverových inštitúcií počas hospodárskych cyklov a ochranu vkladateľov a daňových poplatníkov pred prípadným zlyhaním, a nie sú navrhnuté na riešenie rozdielnych rizikových profilov investičných spoločností. Investičné spoločnosti nemajú veľké portfóliá retailových a podnikových úverov a neprijímajú vklady. Pravdepodobnosť, že ich zlyhanie môže mať škodlivý vplyv na celkovú finančnú stabilitu, je nižšia ako v prípade úverových inštitúcií. Riziká, ktorým čelia a ktoré predstavujú investičné spoločnosti, sa teda podstatne líšia od rizík, ktorým čelia a ktoré predstavujú úverové inštitúcie, a tento rozdiel by sa mal jasne odzrkadliť v prudenciálnom rámci Únie.

(6)  Prudenciálne požiadavky v zmysle smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktorým podliehajú investičné spoločnosti, vychádzajú z prudenciálnych požiadaviek na úverové inštitúcie. Na investičné spoločnosti s rozsahom povolenia obmedzeným na osobitné investičné služby, ktoré nie sú predmetom súčasného prudenciálneho rámca, sa vzťahujú početné výnimky z týchto požiadaviek. Týmto sa uznáva, že v tejto funkcii týmto spoločnostiam nevznikajú riziká rovnakej povahy ako úverovým inštitúciám. Investičné spoločnosti vykonávajúce činnosti, ktoré sú predmetom súčasného rámca zahŕňajúceho obchodovanie s finančnými nástrojmi, ale v obmedzenej miere, podliehajú zodpovedajúcim požiadavkám rámca z hľadiska kapitálu, ale môžu mať výnimky v iných oblastiach, ako je napríklad likvidita, veľké majetkové angažovanosti a finančná páka. Na investičné spoločnosti, ktorých rozsah povolenia nepodlieha týmto obmedzeniam, sa úplne vzťahuje rámec spolu s úverovými inštitúciami.

(7)  Obchodovanie s finančnými nástrojmi, buď na účely riadenia rizík, hedžingu a riadenia likvidity, alebo na zaujatie smerových pozícií týkajúcich sa hodnoty nástrojov v priebehu času, je činnosť, ktorú úverové inštitúcie aj investičné spoločnosti s povolením obchodovať na vlastný účet môžu vykonávať a ktorá už je upravená prudenciálnym rámcom smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013. S cieľom vyhnúť sa nerovnakým podmienkam, ktoré by v tejto oblasti mohli viesť k regulatórnej arbitráži medzi úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, by sa kapitálové požiadavky vyplývajúce z týchto pravidiel na pokrytie tohto rizika mali naďalej uplatňovať na tieto investičné spoločnosti. Na expozície týchto investičných spoločností voči ich obchodným protistranám v osobitných transakciách a zodpovedajúce kapitálové požiadavky sa takisto vzťahujú pravidlá, a preto by sa mali aj naďalej uplatňovať zjednodušeným spôsobom. A napokon, pravidlá veľkej majetkovej angažovanosti súčasného rámca sú takisto relevantné, ak je obchodná angažovanosť týchto investičných spoločností voči osobitným protistranám mimoriadne veľká, čím vytvára nadmerne koncentrovaný zdroj rizika pre investičné spoločnosti zo zlyhania protistrany. Tieto ustanovenia by sa preto mali aj naďalej uplatňovať na investičné spoločnosti zjednodušeným spôsobom.

(8)  Rozdiely v uplatňovaní existujúceho rámca v rôznych členských štátoch ohrozujú rovnaké podmienky pre investičné spoločnosti v Únii. Tieto rozdiely vyplývajú z celkovej zložitosti uplatňovania rámca na rozličné investičné spoločnosti, ktoré vychádzajú z poskytovaných služieb, ak niektoré vnútroštátne orgány upravujú alebo zjednodušujú takéto uplatňovanie vo vnútroštátnych právnych predpisoch alebo praxi. Keďže existujúci prudenciálny rámec sa nezaoberá všetkými rizikami, ktorým čelia a ktoré predstavujú určité druhy investičných spoločností, v niektorých členských štátoch boli uplatnené veľké navýšenia kapitálu na určité investičné spoločnosti. V záujme zabezpečenia harmonizovaného prudenciálneho dohľadu nad investičnými spoločnosťami v celej Únii by sa mali stanoviť jednotné ustanovenia, ktoré sa zaoberajú týmito rizikami.

(9)  Pre investičné spoločnosti, ktoré nie sú systémové z dôvodu ich veľkosti a prepojenosti s inými finančnými a hospodárskymi subjektmi, je teda potrebný osobitný prudenciálny režim. Systémové investičné spoločnosti by však mali naďalej podliehať existujúcemu prudenciálnemu rámcu v zmysle smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Tieto investičné spoločnosti sú podskupinou investičných spoločností, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje rámec smernice 2013/36/EÚ / nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a neťažia z výhod osobitného vyňatia zo žiadnej z jeho zásadných požiadaviek. Najväčšie a najviac prepojené investičné spoločnosti majú obchodné modely a rizikové profily, ktoré sú podobné obchodným modelom a rizikovým profilom významných úverových inštitúcií – poskytujú služby podobné bankovým službám a upisujú riziká vo veľkom rozsahu. Preto je vhodné, aby sa na tieto investičné spoločnosti naďalej vzťahovali ustanovenia smernice 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Systémové investičné spoločnosti sú okrem toho dostatočne veľké a majú obchodné modely a rizikové profily, ktoré predstavujú hrozbu pre stabilitu a riadne fungovanie finančných trhov porovnateľnú s veľkými úverovými inštitúciami.

(10)  Osobitný prudenciálny režim pre investičné spoločnosti, ktoré sa v dôsledku svojej veľkosti a prepojenosti s inými finančnými a hospodárskymi subjektmi nepovažujú za systémové, by mal riešiť osobitné obchodné postupy rôznych druhov investičných spoločností. Na investičné spoločnosti s najvyššou možnosťou tvorby rizík pre klientov, trhy alebo riadne fungovanie investičných spoločností by sa mali uplatňovať jasné a účinné prudenciálne požiadavky osobitne prispôsobené týmto osobitným rizikám. Tieto prudenciálne požiadavky by mali byť nastavené primerane vzhľadom na druh investičnej spoločnosti, najlepšie záujmy klientov uvedeného druhu investičnej spoločnosti a mali by podporovať hladké a riadne fungovanie trhov, na ktorých tieto druhy investičných spoločností pôsobia. Mali by zmierňovať identifikované rizikové oblasti a v prípade zlyhania investičnej spoločnosti pomáhať zabezpečiť ukončenie jej činnosti riadnym spôsobom s minimálnym narušením stability finančných trhov.

10 a)  Režim ustanovený v tomto nariadení by nemal mať vplyv na povinnosť určených tvorcov trhu na obchodných miestach podľa smernice 2014/65/EÚ poskytovať kotácie a byť nepretržite prítomní na trhu.

(11)  Prudenciálny režim pre investičné spoločnosti, ktoré sa v dôsledku svojej veľkosti a prepojenosti s inými finančnými a hospodárskymi subjektmi nepovažujú za systémové, by sa mal uplatňovať na každú investičnú spoločnosť na individuálnom základe. Keďže riziká, ktorým sú vystavené malé a neprepojené investičné spoločnosti, sú z väčšej časti obmedzené, tieto investičné spoločnosti by mali mať možnosť využiť výnimku z osobitných prudenciálnych požiadaviek, ak sú súčasťou bankovej skupiny, ktorá má sídlo a podlieha konsolidovanému dohľadu v zmysle nariadenia (EÚ) č. 575/2013 / smernice 2013/36/EÚ v tom istom členskom štáte, keďže v takých prípadoch konsolidované uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 575/2013 / smernice 2013/36/EÚ na skupinu by malo tieto riziká primerane zahŕňať. S cieľom odzrkadľovať možné existujúce zaobchádzanie skupín investičných spoločností v zmysle nariadenia (EÚ) č. 575/2013 / smernice 2013/36/EÚ, by sa od materských podnikov takýchto skupín malo požadovať, aby mali dostatočný kapitál na podporu účtovnej hodnoty svojich podielov v dcérskych podnikoch. Aby sa okrem toho zohľadnili prípady, keď takéto skupiny investičných spoločností predstavujú vyšší stupeň rizika alebo prepojenosti, mohli by tieto skupiny podliehať kapitálovým požiadavkám, ktoré vychádzajú z konsolidovanej situácie skupiny. Ak sú súčasťou poistnej skupiny, tieto malé a neprepojené investičné spoločnosti by mali mať tiež možnosť využívať výnimku z požiadaviek týkajúcich sa koncentrácie, zverejnenia a vykazovania.

(12)  Vymedzenie a zloženie vlastných zdrojov by sa malo zosúladiť s nariadením (EÚ) č. 575/2013, aby sa investičným spoločnostiam umožnilo naďalej sa spoliehať na existujúce vlastné zdroje s cieľom spĺňať svoje kapitálové požiadavky v zmysle prudenciálneho rámca osobitného pre investičné spoločnosti. Toto zahŕňa všetky odpočty od položiek súvahy z vlastných zdrojov v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013, ako sú odložené daňové pohľadávky a podiely v kapitálových nástrojoch iných subjektov finančného sektora. Investičné spoločnosti by však mali mať možnosť vyňať z odpočtov nevýznamné podiely v kapitálových nástrojoch subjektov finančného sektora, ak sú držané na účely obchodovania s cieľom podporiť tvorbu trhu pre tieto nástroje. Aby sa mohlo zosúladiť zloženie vlastných zdrojov podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013, aspoň 56 % kapitálovej požiadavky by mali investičné spoločnosti splniť položkami vlastného kapitálu Tier 1, zatiaľ čo položky dodatočného kapitálu Tier 1 by mohli byť oprávnené až do výšky 44 % regulatórneho kapitálu a položky dodatočného kapitálu Tier 2 až do výšky 25 % regulatórneho kapitálu.

(13)  S cieľom zabezpečiť, aby investičné spoločnosti vždy vykonávali svoju činnosť na základe úrovne kapitálu požadovaného na ich povolenie, všetky investičné spoločnosti by mali neustále spĺňať trvalú minimálnu kapitálovú požiadavku rovnajúcu sa počiatočnému kapitálu požadovanému pre povolenie vykonávať príslušné investičné služby stanovené v súlade so smernicou (EÚ) ----/--/[IFD].

(14)  Na zabezpečenie jednoduchého uplatňovania minimálnej kapitálovej požiadavky pre malé a neprepojené investičné spoločnosti, by tieto mali mať kapitál rovnaký alebo vyšší, ako je ich trvalá minimálna kapitálová požiadavka, alebo ako štvrtina ich fixných režijných nákladov meraných na základe ich činnosti za predchádzajúci rok v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/488[9]. Malým a neprepojeným investičným spoločnostiam, ktoré uprednostňujú uplatňovať väčšiu obozretnosť v oblasti regulácie a vyhnúť sa reklasifikácii, by sa nemalo brániť v tom, aby vlastnili viac vlastných zdrojov alebo uplatňovali prísnejšie opatrenia, než sú tie, ktoré vyžaduje toto nariadenie.

(15)  S cieľom zohľadniť vyššie riziká investičných spoločností, ktoré nie sú malé a neprepojené, minimálna kapitálová požiadavka na ne by mala byť vyššia ako je ich trvalá minimálna požiadavka, štvrtina ich fixných režijných nákladov počas predchádzajúceho roka alebo výška ich požiadavky podľa súboru rizikových faktorov osobitne prispôsobených pre investičné spoločnosti („K-faktory“), v ktorom sa stanovuje kapitál vo vzťahu k rizikám v osobitných obchodných oblastiach investičných spoločností.

(16)  Investičné spoločnosti by sa mali na účely osobitných prudenciálnych požiadaviek na investičné spoločnosti považovať za malé a neprepojené, ak nevykonávajú investičné služby, ktoré predstavujú vysoké riziko pre klientov, trhy alebo pre ne samotné, a ktorých veľkosť znamená, že je menej pravdepodobné, že budú mať rozsiahle negatívne vplyvy na klientov a trhy, ak dôjde k realizácii rizík spojených s ich činnosťou, alebo ak zlyhajú. Podobne by sa aj malé a neprepojené investičné spoločnosti mali vymedziť ako investičné spoločnosti, ktoré neobchodujú na vlastný účet ani im nevzniká riziko vyplývajúce z obchodovania s finančnými nástrojmi, majú pod svojou kontrolou obmedzené aktíva či peniaze klienta, disponujú aktívami v zmysle ▌diskrečnej správy portfólia ▌vo výške menej ako 1,2 miliardy EUR, vykonávajú obchody v hotovosti na pokyny klientov za menej ako 100 miliónov EUR denne alebo obchodujú deriváty na pokyny klientov vo výške 1 miliardy EUR denne, pričom majú súvahu nižšiu ako 100 miliónov EUR a celkové hrubé ročné príjmy z vykonávania investičných služieb menej ako 30 miliónov EUR.

(17)  S cieľom zabrániť regulatórnej arbitráži a znížiť stimul pre investičné spoločnosti, aby usporiadali štruktúru svojich činností tak, aby sa vyhli prekročeniu prahových hodnôt, nad ktorými sa nebudú považovať za malé a neprepojené spoločnosti, prahové hodnoty riadených aktív, vykonaných obchodov na pokyny klientov, veľkosti súvahy a celkových hrubých príjmov by sa mali uplatňovať na spoločnom základe pre všetky investičné spoločnosti, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny. Ostatné kritériá, najmä či finančná spoločnosť drží peniaze klienta, spravuje alebo ochraňuje aktíva klienta, alebo obchoduje s finančnými nástrojmi a vytvára trhové riziko alebo riziko protistrany, sú binárne a neponechávajú žiadnu možnosť pre takúto reštrukturalizáciu, a preto by sa mali posudzovať na individuálnom základe. S cieľom zachytiť vyvíjajúce sa obchodné modely a riziká, ktoré neustále predstavujú, tieto kritériá a prahové hodnoty by sa mali posudzovať na základe metódy na konci dňa, s výnimkou držania peňazí klienta, ktoré by sa malo posudzovať na vnútrodennom základe, pričom veľkosť súvahy a celkové hrubé príjmy by sa mali posudzovať na základe situácie investičnej spoločnosti na konci posledného účtovného obdobia.

(18)  Investičná spoločnosť, ktorá prekračuje regulačné prahové hodnoty alebo nespĺňa ostatné kritériá, by sa nemala považovať za malú a neprepojenú a mala by podliehať požiadavkám na ostatné investičné spoločnosti, s výhradou osobitných prechodných ustanovení stanovených v tomto nariadení. Toto by malo podnecovať investičné spoločnosti, aby plánovali svoje obchodné činnosti tak, aby sa jasne vymedzili ako malé a neprepojené spoločnosti. Investičná spoločnosť, ktorá nespĺňa požiadavky na to, aby sa považovala za malú a neprepojenú s nárokom na takéto zaobchádzanie, by sa mala monitorovať, či spĺňa kritériá a zostáva pod príslušnými prahovými hodnotami najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov.

(19)  Všetky investičné spoločnosti by mali vypočítať svoju kapitálovú požiadavku s odkazom na súbor K-faktorov, ktoré zachytávajú riziko vyplývajúce zo vzťahu so zákazníkom („RtC“), riziko vyplývajúce zo vzťahu s trhom („RtC“) a riziko vyplývajúce zo vzťahu so spoločnosťou („RtF“). K-faktory spadajúce pod RtC zachytávajú spravované aktíva klienta ▌(K-AUM), zabezpečované a spravované aktíva (K-ASA), peniaze klienta v držbe (K-CMH) a vybavované príkazy klientov (K-COH).

(20)  K-faktory spadajúce pod RtM zachytávajú riziko čistej pozície (K-NPR) v súlade s ustanoveniami nariadenia CRR týkajúcimi sa trhového rizika, alebo, ak je to povolené príslušným orgánom pre centrálne zúčtované pozície, na základe marží, ktoré zložil zúčtovací člen investičnej spoločnosti (K-CMG). Investičná spoločnosť by mala mať možnosť uplatňovať K-NPR a K-CMG súčasne na rôzne pozície.

(21)  K-faktory spadajúce pod RtF zachytávajú expozíciu investičnej spoločnosti voči zlyhaniu jej obchodných protistrán (K-TCD) v súlade so zjednodušenými ustanoveniami pre kreditné riziko protistrany na základe nariadenia CRR, riziko koncentrácie vo veľkých majetkových angažovanostiach investičnej spoločnosti voči osobitným protistranám na základe ustanovení nariadenia CRR týkajúcich sa rizika pre veľké majetkové angažovanosti v obchodnej knihe (K-CON), ako aj operačné riziká z denného obchodného toku investičnej spoločnosti (K-DTF).

(22)  Celková kapitálová požiadavka spadajúca pod K-faktory je súčtom požiadaviek K-faktorov spadajúcich pod RtC, RtM a RtF. K-AUM, K-ASA, K-CMH K-COH a K-DTF sa týkajú objemu činnosti uvedenej každým K-faktorom. Objem K-CMH sa vypočítava na základe kĺzavého priemeru za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov. Objemy ▌K-ASA, K-COH a K-DTF sa vypočítavajú na základe kĺzavého priemeru za predchádzajúce tri mesiace, zatiaľ čo v prípade K-AUM je to za predchádzajúci rok. Objemy sa vynásobujú príslušnými koeficientmi stanovenými v tomto nariadení, aby sa mohla stanoviť kapitálová požiadavka. Kapitálové požiadavky na K-NPR sú odvodené od nariadenia CRR, zatiaľ čo na kapitálové požiadavky na K-CON a K-TCD sa vzťahuje zjednodušené uplatňovanie zodpovedajúcich požiadaviek v zmysle nariadenia CRR na zaobchádzanie s veľkými majetkovými angažovanosťami v obchodnej knihe, resp. s kreditným rizikom protistrany. Výška K-faktora sa rovná nule, ak spoločnosť nevykonáva príslušnú činnosť.

(23)  K-faktory spadajúce pod RtC sú proxy údaje zahŕňajúce obchodné oblasti investičných spoločností, ktoré môžu v prípade problémov klientom spôsobiť škodu. K-AUM zachytáva riziko spôsobenia škody klientom z dôvodu nesprávnej diskrečnej správy portfólií zákazníkov alebo nedostatočného vykonávania, pričom poskytuje zákazníkom záruky a výhody, pokiaľ ide o kontinuitu služby priebežnej správy portfólia▌. K-ASA zachytáva riziko ochrany a správy aktív zákazníka, pričom zabezpečuje, aby investičné spoločnosti mali v držbe kapitál v pomere k týmto zostatkom, a to bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v ich vlastnej súvahe alebo sú oddelené na iných účtoch. K-CMH zachytáva riziko možnosti spôsobiť škodu, ak má investičná spoločnosť v držbe peniaze svojich zákazníkov, pričom sa zohľadňuje, či sa nachádzajú v jej vlastnej súvahe alebo sú oddelené na iných účtoch. K-COH zachytáva potenciálne riziko voči klientom spoločnosti, ktorá vykonáva ich pokyny (v mene klienta a nie v mene samotnej spoločnosti), a to napríklad ako súčasť služieb vykonávania pokynov klientov alebo keď je spoločnosť súčasťou reťazca pre pokyny klienta.

(24)  K-faktor pre RtM v prípade investičných spoločností, ktoré obchodujú na vlastný účet, vychádza z pravidiel pre trhové riziko pre pozície vo finančných nástrojoch, devízach a komoditách v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 v znení zmien a doplnení[10]. Toto umožňuje investičným spoločnostiam vybrať si uplatňovanie štandardizovaného prístupu podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (zjednodušený štandardizovaný prístup podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v znení zmien a doplnení), ak sú ich aktíva pod hranicou 300 miliónov EUR, alebo revidovaného štandardizovaného prístupu podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v znení zmien a doplnení, ako aj možnosť používať interné modely. V posledných dvoch prípadoch sa výsledná kapitálová požiadavka môže znížiť na 65 %, čím sa možnosť uplatňovať ich dočasne počas troch rokov v zmysle nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v znení zmien a doplnení stane trvalou, aby sa zohľadnil celkový znížený prudenciálny význam investičných spoločností. Eventuálne by sa kapitálová požiadavka na ▌centrálne zúčtované pozície mala v prípade schválenia príslušným orgánom rovnať marži, ktorú zložili ich zúčtovací členovia.

(25)  Pre investičné spoločnosti, ktoré obchodujú na vlastný účet, K-faktory pre K-TCD a K-CON v zmysle RtF predstavujú zjednodušené uplatňovanie pravidiel nariadenia CRR týkajúcich sa kreditného rizika protistrany, resp. rizika veľkej majetkovej angažovanosti. K-TCD zachytáva riziko pre investičnú spoločnosť protistrán v prípade mimoburzových derivátov (OTC), repo transakcií, transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov a komodít, transakcií s dlhou dobou vyrovnania a transakcií požičiavania s dozabezpečením, ktoré nespĺňajú svoje povinnosti vynásobením hodnoty expozícií vychádzajúcich z reprodukčných nákladov a dodatočnej hodnoty pre potenciálnu budúcu expozíciu rizikovým faktorom vychádzajúcim z nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a predstavujúcim zmierňujúce účinky účinného vzájomného započítavania a výmeny kolaterálu. K-CON zachytáva riziko koncentrácie vo vzťahu k jednotlivým alebo vysoko prepojeným protistranám súkromného sektora, s ktorými majú spoločnosti expozície vo výške viac ako 25 % svojho regulatórneho kapitálu, alebo osobitným alternatívnym prahovým hodnotám vo vzťahu k úverovým inštitúciám, alebo iným investičným spoločnostiam, a to uložením navýšenia kapitálu v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 pre nadmerné expozície nad rámec týchto limitov. A napokon K-DTF zachytáva operačné riziká investičnej spoločnosti s veľkými objemami obchodov uzavretých v jeden deň na jej vlastný účet alebo v mene klientov v jej vlastnom mene, ktoré by mohli vyplynúť z neprimeraných alebo chybných interných postupov, zo zlyhania ľudského faktora a systémov alebo vonkajších udalostí, na základe pomyselnej hodnoty denných obchodov.

(26)  Všetky investičné spoločnosti by mali monitorovať a riadiť svoje riziko koncentrácie, a to aj vo vzťahu k svojim zákazníkom. Svoje riziko koncentrácie by však mali oznamovať príslušným orgánom len investičné spoločnosti, ktoré podliehajú minimálnej kapitálovej požiadavke v zmysle K-faktorov. V prípade investičných spoločností špecializovaných v oblasti komoditných derivátov alebo emisných kvót alebo ich derivátov s veľkými koncentrovanými expozíciami voči nefinančným skupinám, ku ktorým patria, sa môžu prekročiť limity pre riziko koncentrácie bez dodatočného kapitálu v zmysle K-CON, pokiaľ slúžia na zabezpečenie likvidity v rámci celej skupiny alebo na účely riadenia rizika.

(27)  Všetky investičné spoločnosti by mali mať interné postupy na monitorovanie a riadenie svojich požiadaviek na likviditu. Tieto postupy by mali pomôcť zabezpečiť, aby mohli fungovať náležitým spôsobom v priebehu času, a to bez toho, aby bolo potrebné osobitne vyčleniť likviditu na obdobie stresu. Na tento účel by mali všetky investičné spoločnosti mať stále v držbe minimálne jednu tretinu svojich fixných režijných nákladov v likvidných aktívach. Takéto likvidné aktíva by mali mať vysokú kvalitu a mali by byť v súlade s požiadavkami uvedenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/61 o ukazovateli krytia likvidity[11] a zrážkami, ktoré sa uplatňujú na tieto aktíva podľa uvedeného delegovaného nariadenia. Zoznam vhodných likvidných aktív by mal byť doplnený nezaťaženými vlastnými peňažnými prostriedkami spoločnosti (ktoré by nemali zahŕňať peniaze klientov), aby sa mohli zohľadniť rozdielne profily likvidity investičných spoločností v porovnaní s úverovými inštitúciami. Malé a neprepojené spoločnosti by ďalej mohli obsahovať ako likvidné aktíva položky týkajúce sa pohľadávok z obchodného styku a poplatkov alebo provízií splatných v priebehu 30 dní, a to za predpokladu, že tieto neprekročia jednu tretinu minimálnej požiadavky na likviditu, nezapočítavajú sa do žiadnych dodatočných požiadaviek na likviditu uložených príslušným orgánom a neuplatňuje sa na ne žiadna zrážka vo výške 50 %. Vo výnimočných prípadoch by investičné spoločnosti mali mať povolené klesnúť pod požadovanú hranicu speňažením svojich likvidných aktív na krytie požiadaviek na likviditu, a to za predpokladu, že o tom okamžite informujú svoj príslušný orgán. Všetky finančné záruky poskytované zákazníkom, na základe ktorých môže v prípade aktivácie vzniknúť zvýšená potreba likvidity, by mali znížiť sumu dostupných likvidných aktív aspoň o 1,6 % z celkovej hodnoty takýchto záruk.

(28)  V spojení s novým prudenciálnym režimom by sa mal vypracovať primeraný zodpovedajúci rámec predkladania správ regulačným orgánom, ktorý by mal byť špecificky prispôsobený činnosti investičných spoločností a požiadavkám prudenciálneho rámca. Požiadavky na predkladanie správ pre investičné spoločnosti by sa mali týkať úrovne a zloženia ich vlastných zdrojov, ich kapitálových požiadaviek, základu na výpočet ich kapitálových požiadaviek, ich profilu činnosti a veľkosti vo vzťahu k parametrom, ktoré sú potrebné na posúdenie investičných spoločností ako malých a neprepojených, ich požiadaviek na likviditu, ako aj ich dodržiavania ustanovení o riziku koncentrácie. Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) by mal byť poverený vypracovaním návrhu vykonávacích technických predpisov na ďalšie spresnenie podrobných vzorov a mechanizmov pre uvedené predkladanie správ regulačným orgánom, pričom tieto predpisy by mali byť primerané veľkosti a zložitosti rôznych investičných spoločností a mali by najmä zohľadňovať, či sa investičné spoločnosti považujú za malé a neprepojené.

(29)  Investičné spoločnosti, ktoré sa považujú za malé a neprepojené, by mali zverejňovať svoje úrovne kapitálu, kapitálové požiadavky, mechanizmy riadenia a politiky a postupy odmeňovania, aby zabezpečili transparentnosť pre svojich investorov a širšie trhy. Transparentnosť týkajúca sa odmeňovania zamestnancov s vysokými príjmami slúži všeobecnému záujmu prispieť k spoľahlivo fungujúcim a stabilným finančným trhom, a to vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú zamestnanci s vysokými príjmami hrajú pri riadení činnosti a dlhodobých výsledkov investičných spoločností. Z dôvodov dôvernosti by sa zverejňovanie informácií o odmeňovaní zamestnancov s vysokými príjmami malo požadovať na súhrnnom základe. Malé a neprepojené spoločností by nemali podliehať požiadavkám na zverejňovanie s výnimkou prípadu, ak emitujú nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 s cieľom zabezpečiť transparentnosť pre investorov týkajúcu sa týchto nástrojov.

(30)  S cieľom uľahčiť investičným spoločnostiam hladký prechod od požiadaviek nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ na požiadavky v zmysle tohto nariadenia a smernice (EÚ) ----/-- [IFD] je vhodné stanoviť primerané prechodné opatrenia. Konkrétne, na obdobie piatich rokov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia investičné spoločnosti, pre ktoré by sa kapitálové požiadavky podľa tohto nariadenia v porovnaní s ich kapitálovou požiadavkou podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 / smernice 2013/36/EÚ viac ako zdvojnásobili, by mali mať možnosť zmierniť účinky možného zvýšenia obmedzením kapitálovej požiadavky na dvojnásobok ich príslušnej kapitálovej požiadavky podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 / smernice 2013/36/EÚ.

Aby nedošlo k znevýhodneniu nových investičných spoločnosti s podobnými profilmi voči existujúcim spoločnostiam, investičné spoločnosti, ktoré nikdy nepodliehali kapitálovým požiadavkám podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 / smernice 2013/36/EÚ, by mali mať možnosť obmedziť svoje kapitálové požiadavky podľa tohto nariadenia na dvojnásobok ich fixných režijných nákladov na obdobie piatich rokov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia.

Rovnako by investičné spoločnosti, ktoré podliehali len požiadavke na počiatočný kapitál podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 / smernice 2013/36/EÚ a pre ktoré by sa kapitálové požiadavky podľa tohto nariadenia viac ako zdvojnásobili v porovnaní s ich situáciou podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013 / smernice 2013/36/EÚ, mali mať možnosť obmedziť svoju kapitálovú požiadavku podľa tohto nariadenia na dvojnásobok ich požiadavky na počiatočný kapitál podľa nariadenia (EÚ) č. 575/2013/smernice 2013/36/EÚ na obdobie piatich rokov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia.

Tieto prechodné opatrenia by v prípade potreby mali platiť aj na investičné spoločnosti uvedené v článku 498 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, v ktorom sa na tieto spoločnosti uplatňuje výnimka z požiadaviek na vlastné zdroje podľa uvedeného nariadenia, keďže požiadavky na počiatočný kapitál týkajúce sa týchto investičných spoločností závisia od investičných služieb alebo činností, ktoré poskytujú. Kapitálové požiadavky týchto investičných spoločností podľa prechodných ustanovení tohto nariadenia by sa na obdobie piatich rokov odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia mali vypočítať vzhľadom na uvedené uplatniteľné úrovne. 

Na obdobie piatich rokov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia alebo do dátumu začatia uplatňovania zmien prijatých k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 / smernici 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o kapitálové požiadavky na trhové riziko v súlade s článkom 1 ods. 84 návrhu Komisie na nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 575/2013, podľa toho, čo nastane skôr, investičné spoločnosti, ktoré podliehajú zodpovedajúcim ustanoveniam tohto nariadenia by mali naďalej vypočítavať svoju kapitálovú požiadavku pre obchodnú knihu v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013.

(31)  Najväčšie investičné spoločnosti, ktoré poskytujú kľúčové služby pre veľkých klientov a služby investičného bankovníctva (obchodovanie na vlastný účet s finančnými nástrojmi alebo upisovanie finančných nástrojov alebo umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku) majú obchodné modely a rizikové profily, ktoré sú podobné významným úverovým inštitúciám. Ich činnosti vystavujú spoločnosti kreditnému riziku najmä vo forme kreditného rizika protistrany, ako aj trhového rizika pre pozície, ktoré berú na vlastný účet, a to bez ohľadu na to, či súvisia s klientom, alebo nie. Ako také predstavujú vzhľadom na svoju veľkosť a systémový význam riziko pre finančnú stabilitu.

(32)  Tieto veľké spoločnosti predstavujú ďalšiu výzvu pre účinný prudenciálny dohľad vykonávaný príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Aj keď najväčšie investičné spoločnosti poskytujú cezhraničné služby investičného bankovníctva vo veľkom rozsahu, ako investičné spoločnosti podliehajú prudenciálnemu dohľadu vykonávanému orgánmi určenými podľa smernice 2004/39/EÚ, ktoré nie sú nevyhnutne tie isté príslušné orgány, ako tie, ktoré sú určené podľa smernice 2013/36/EÚ, čo môže viesť k nerovnakým podmienkam pri uplatňovaní ustanovení nariadenia (EÚ) č. 575/2013 / smernice 2013/36/EÚ v Únii. Toto bráni orgánom dohľadu, aby získali celkový prudenciálny obraz, ktorý je nevyhnutný pre účinné riešenie rizík spojených s veľkými cezhraničnými spoločnosťami. V dôsledku toho sa prudenciálny dohľad môže stať menej účinným a môže takisto narúšať hospodársku súťaž v Únii. Najväčším investičným spoločnostiam by sa preto mal udeliť štatút úverových inštitúcií, aby sa mohli vytvoriť synergie medzi vykonávaním dohľadu nad cezhraničnými trhovými činnosťami pre veľkých klientov v porovnateľnej skupine, podporovaním rovnakých podmienok a umožnením jednotného dohľadu vo všetkých skupinách.

(33)  Na tieto spoločnosti by sa preto mal, vzhľadom na skutočnosť, že sa stanú úverové inštitúcie, na základe nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ naďalej vzťahovať dohľad zo strany príslušných orgánov vrátane dohľadu ECB, ktorá je v rámci jednotného mechanizmu dohľadu zodpovedná za úverové inštitúcie. Toto by zabezpečilo, aby sa prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami vykonával jednotným a účinným spôsobom a aby sa jednotný súbor pravidiel pre finančné služby uplatňoval rovnakým spôsobom pre všetky úverové inštitúcie vzhľadom na ich systémový význam. S cieľom zabrániť regulatórnej arbitráži a znížiť riziká obchádzania by sa príslušné orgány mali usilovať zabrániť situáciám, v ktorých by možné systémové skupiny usporiadali štruktúru svojich činností tak, aby neprekročili prahové hodnoty stanovené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b), a obchádzali tak povinnosť žiadať o povolenie ako úverová inštitúcia podľa článku 8a smernice 2013/36/EÚ.

33 a)  Podniky by mali prijímať vklady alebo iné návratné peňažné prostriedky od verejnosti a poskytovať úvery na vlastný účet až po získaní povolenia na tieto činnosti v súlade so smernicou 2013/36/EÚ.

(34)  Navyše, dohľad nad úverovými inštitúciami na konsolidovanom základe je okrem iného zameraný na zabezpečenie stability finančného systému a aby bol účinný, mal by sa uplatňovať na všetky skupiny vrátane tých, ktorých materské podniky nie sú úverovými inštitúciami ani investičnými spoločnosťami. Na všetky úverové inštitúcie vrátane tých, ktoré predtým mali postavenie investičných spoločností, by sa preto mali vzťahovať pravidlá týkajúce sa individuálneho a konsolidovaného dohľadu nad materským podnikom zo strany príslušných orgánov podľa hlavy VII kapitoly 3 oddielu I smernice 2013/368/EÚ.

(35)  Nariadením (EÚ) č. 600/2014 sa zaviedol harmonizovaný režim Únie pre udelenie prístupu pre spoločnosti z tretích krajín, ktoré poskytujú investičné služby alebo činnosti oprávneným protistranám a profesionálnym klientom so sídlom v Únii. Prístup na vnútorný trh je podmienený tým, že Komisia prijala rozhodnutie o rovnocennosti a orgán ESMA zaregistroval spoločnosť z tretej krajiny. Je dôležité, aby sa posúdenie rovnocennosti uskutočnilo na základe príslušného uplatniteľného práva Únie a aby sa zaviedli účinné nástroje na monitorovanie podmienok, za ktorých sa udelila rovnocennosť. Z týchto dôvodov by sa malo požadovať od registrovaných spoločností z tretích krajín, aby každoročne predkladali správu orgánu ESMA týkajúcu sa škály a rozsahu v Únii poskytovaných služieb a vykonávaných činností. Takisto by sa mala zlepšiť spolupráca v oblasti dohľadu v súvislosti s monitorovaním, presadzovaním a plnením podmienok rovnocennosti.

35 a)  S cieľom zaručiť rovnaké podmienky a podporiť transparentnosť trhu Únie je treba zmeniť a upraviť nariadenie (EÚ) č. 600/2014 tak, aby kotácie systematických internalizátorov, zlepšenia cien a ceny transakcií podliehali režimu veľkosti tiku pri obchodovaní s akýmkoľvek objemom. V dôsledku toho by v súčasnosti platné regulačné technické predpisy týkajúce sa režimu veľkosti tiku mali platiť aj na jeho rozšírený rozsah pôsobnosti.

(36)  S cieľom zabezpečiť ochranu investorov, ako aj integritu a stabilitu finančných trhov v Únii, Komisia by pri prijímaní rozhodnutia o rovnocennosti mala zohľadňovať možné riziká, ktoré predstavujú služby a činnosti, ktoré by spoločnosti z uvedených tretích krajín mohli v Únii vykonávať po tomto rozhodnutí. Ich systémový význam by sa mal posudzovať na základe kritérií, akými sú pravdepodobná škála a rozsah poskytovania služieb a vykonávania činností spoločnosťami z daných tretích krajín. Pre ten istý účel môže Komisia považovať za vhodné zohľadniť, či je tretia krajina identifikovaná ako nespolupracujúca jurisdikcia na daňové účely podľa príslušných právnych predpisov Únie alebo ako vysokoriziková tretia krajina v súlade s článkom 9 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/849[12].

(37)  Keďže ciele tohto nariadenia, najmä vytvorenie účinného a primeraného prudenciálneho rámca s cieľom zabezpečiť, aby investičné spoločnosti, ktoré majú povolenie na činnosť v Únii, vykonávali svoju činnosť na spoľahlivo fungujúcom finančnom základe a boli riadené náležitým spôsobom, a to v relevantných prípadoch aj v najlepšom záujme svojich klientov, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu ich rozsahu a účinkov by ich bolo možné lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v uvedenom článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie týchto cieľov.

(38)  Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) za účasti Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal správu vychádzajúcu z dôkladnej podpornej analýzy, zberu údajov a konzultácií týkajúcu sa osobitného prudenciálneho režimu pre všetky nesystémové investičné spoločnosti, ktorá slúži ako základ pre revidovaný prudenciálny rámec pre investičné spoločnosti.

(39)  S cieľom zabezpečiť harmonizované uplatňovanie tohto nariadenia by orgán EBA mal byť poverený vypracovaním návrhu technických predpisov na spresnenie výpočtu fixných režijných nákladov, výpočtu stanovenia kapitálových požiadaviek rovnajúcich sa počiatočnej marži, ktorú zložili zúčtovací členovia, ako aj vzorov pre zverejňovanie a predkladanie správ regulačným orgánom podľa tohto nariadenia.

(40)  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia a zohľadniť vývoj na finančných trhoch by sa právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o ďalšie spresnenie vymedzenia pojmov v tomto nariadení a technickú úpravu nepodstatných prvkov kapitálových požiadaviek v tomto nariadení. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(41)  Aby sa zabezpečili jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia, a to najmä pokiaľ ide o prijatie návrhu vykonávacích technických predpisov zo strany orgánu EBA v súvislosti so zverejňovaním a vzormi pre predkladanie správ, mali by sa vykonávacie právomoci preniesť na Komisiu.

(42)  V záujme zabezpečenia právnej istoty a aby sa zabránilo prekrývaniu medzi súčasným prudenciálnym rámcom uplatniteľným na úverové inštitúcie aj investičné spoločnosti a týmto nariadením, mení sa nariadenie (EÚ) č. 575/2013 a smernica 2013/36/EÚ s cieľom odstrániť z rozsahu ich pôsobnosti investičné spoločnosti. Na investičné spoločnosti, ktoré sú súčasťou bankovej skupiny, by sa však mali vzťahovať tie ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ, ktoré sú relevantné pre bankovú skupinu, ako sú ustanovenia týkajúce sa materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni uvedené v [článku 21b] smernice 2013/36/EÚ, ako aj pravidlá týkajúce sa prudenciálnej konsolidácie stanovené v prvej časti hlave II kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie stanovuje jednotné prudenciálne požiadavky, ktoré sa uplatňujú na investičné spoločnosti, ktoré sú povolené a nad ktorými sa vykonáva dohľad podľa smernice 2014/65/EÚ, a nad ktorými sa vykonáva dohľad týkajúci sa dodržiavania súladu s prudenciálnymi požiadavkami podľa smernice (EÚ) ----/--[IFD], a to vo vzťahu k/ku:

a)  kapitálovým požiadavkám, ktoré sa vzťahujú na vyčísliteľné, jednotné a štandardizované prvky rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou, rizika vyplývajúceho zo vzťahu so zákazníkom a rizika vyplývajúceho zo vzťahu s trhom;

b)  požiadavkám na obmedzenie rizika koncentrácie;

c)  požiadavkám na likviditu, ktoré sa vzťahujú na vyčísliteľné, jednotné a štandardizované prvky rizika likvidity;

d)  požiadavkám na predkladanie správ týkajúcich sa písmen a), b) a c);

e)  požiadavkám na zverejňovanie.

Článok 2

Právomoci v oblasti dohľadu

Na účely dodržiavania súladu s týmto nariadením príslušné orgány majú právomoci a dodržiavajú postupy stanovené v smernici (EÚ) ----/--[IFD].

Článok 3

Uplatňovanie prísnejších požiadaviek zo strany investičných spoločností

Toto nariadenie nebráni investičným spoločnostiam v tom, aby mali v držbe vlastné zdroje a ich zložky nad rámec zdrojov, ktoré sa vyžadujú v tomto nariadení, alebo aby uplatňovali prísnejšie opatrenia, než sa vyžadujú v tomto nariadení.

Článok 4

Vymedzenie pojmov

1.  Na účel tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)  „podnik pomocných služieb“ je podnik pomocných služieb v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 18 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(2)  „klient“ je klient v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 9 smernice 2014/65/EÚ;

(3)  „obchodníci s komoditami“ sú obchodníci s komoditami v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 145 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(4)  „komoditné deriváty“ sú komoditné deriváty v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 30 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

(5)  „príslušný orgán“ je príslušný orgán v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 5 smernice (EÚ) ----/--/[IFD];

(6)  „úverová inštitúcia“ je úverová inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(7)  „denný obchodný tok“ je hodnota transakcií v obchodnej knihe, ak spoločnosť obchoduje na vlastný účet, či už vo svojom mene alebo v mene klienta;

(8)  „obchodovanie na vlastný účet“ je obchodovanie na vlastný účet v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bodu 6 smernice 2014/65/EÚ;

(9)  „deriváty“ sú deriváty vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 29 nariadenia (EÚ) č. 600/2014;

(10)  „konsolidovaná situácia na základe K-faktora“ je situácia, ktorá vyplýva z uplatňovania požiadaviek tohto nariadenia v súlade s K-faktormi na investičnú spoločnosť, ako keby táto investičná spoločnosť tvorila spolu s jedným alebo viacerými subjektmi v rámci tej istej skupiny jednu investičnú spoločnosť;

(11)  „vykonanie pokynov v mene klientov“ je vykonanie pokynov v mene klientov v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 5 smernice 2014/65/EÚ;

(12)  „expozícia“ je:

a)  na účely obmedzení rizika koncentrácie: akékoľvek aktívum alebo podsúvahová položka, ktorá je držaná v obchodnej knihe a ktorá nie je výslovne vyňatá podľa článku 40;

b)  na účely predkladania správ týkajúcich sa rizika koncentrácie: akékoľvek aktívum alebo podsúvahová položka;

(13)  „finančná inštitúcia“ je spoločnosť, ktorá nie je úverovou inštitúciou ani investičnou spoločnosťou a ktorej hlavným predmetom činnosti je nadobúdať podiely alebo vykonávať jednu alebo viac činností uvedených v bodoch 2 až 12 a v bode 15 prílohy I k smernici 2013/36/EÚ. Zahŕňa finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, investičnú holdingovú spoločnosti, platobnú inštitúciu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu a správcovské spoločnosti, ale s výnimkou holdingových poisťovní a zmiešaných holdingových poisťovní vymedzených v článku 212 ods. 1 písm. g) smernice 2009/138/EÚ“;

(14)  „finančný nástroj“ je finančný nástroj v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(15)  „finančná holdingová spoločnosť“ je finančná holdingová spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 20 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(16)  „subjekt finančného sektora“ je subjekt finančného sektora v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 27 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(17)  „počiatočný kapitál“ je počiatočný kapitál v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 17 smernice (EÚ) ----/--/[IFD];

(18)  „skupina prepojených klientov“ je skupina prepojených klientov v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(19)  „investičné poradenstvo“ je investičné poradenstvo v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bodu 4 smernice 2014/65/EÚ;

(20)  „investičná spoločnosť“ je investičná spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bodu 1 smernice 2014/65/EÚ;

(21)  „investičná holdingová spoločnosť“ je finančná inštitúcia, ktorej dcérskymi podnikmi sú buď výhradne alebo prevažne investičné spoločnosti alebo finančné inštitúcie, pričom aspoň jeden z týchto dcérskych podnikov je investičnou spoločnosťou, a ktorá nie je finančnou holdingovou spoločnosťou v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 20 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(22)  „investičné služby a činnosti“ sú investičné služby a činnosti v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bodu 2 smernice 2014/65/EÚ;

(23)  „skupina investičných spoločností“ je skupina podnikov nezahŕňajúca úverovú inštitúciu, ktorej materský podnik je buď investičnou spoločnosťou, investičnou holdingovou spoločnosťou, alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou a ktorá môže zahŕňať iné finančné inštitúcie a viazaných sprostredkovateľov, ktorých vlastní investičná spoločnosť. Skupina investičných spoločností môže pozostávať buď z materského podniku a jeho dcérskych podnikov, alebo z podnikov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 22 smernice 2013/34/EÚ;

(24)  „K-faktory“ sú kapitálové požiadavky stanovené v tretej časti hlave II pre riziká, ktoré investičná spoločnosť predstavuje pre zákazníkov, trhy a pre ňu samotnú;

(25)  „K-AUM“ alebo „K-faktor vo vzťahu k spravovaným aktívam (AUM)“ je kapitálová požiadavka v pomere k hodnote aktív, ktoré investičná spoločnosť spravuje pre svojich klientov v zmysle ▌diskrečnej správy portfólia ▌vrátane aktív zverených inej spoločnosti a okrem aktív, ktoré iná spoločnosť zverila investičnej spoločnosti. Do výpočtu sa nezahrnú aktíva, ktoré už boli zohľadnené v rámci K-ASA;

(26)  „K-CMH“ alebo „K-faktor vo vzťahu k peniazom klienta v držbe (CMH)“ je kapitálová požiadavka v pomere k sume peňazí klienta, ktorú má investičná spoločnosť v držbe alebo ju kontroluje, pričom sa zohľadňujú právne mechanizmy vo vzťahu k oddeleniu aktív a bez ohľadu na vnútroštátny účtovný režim uplatniteľný na peniaze klientov, ktorá má investičná spoločnosť v držbe;

(27)  „K-ASA“ alebo „K-faktor vo vzťahu k ochraňovaným a spravovaným aktívam (ASA)“ je kapitálová požiadavka v pomere k hodnote aktív, ktoré investičná spoločnosť ochraňuje a spravuje pre klientov vrátane aktív delegovaných inému podniku a aktív, ktoré tento iný podnik delegoval investičnej spoločnosti, ak sa tieto aktíva objavujú vo vlastnej súvahe investičnej spoločnosti alebo sú oddelené na iných účtoch;

(28)  „K-COH“ alebo „K-faktor vo vzťahu k vykonaným pokynom klienta (COH)“ je kapitálová požiadavka v pomere k hodnote pokynov, ktoré investičná spoločnosť vykonáva pre klientov prijímaním a postúpením pokynov klienta a vykonávaním pokynov v mene klientov;

(29)  „K-CON“ alebo „K-faktor vo vzťahu k riziku koncentrácie (CON)“ je kapitálová požiadavka v pomere k expozíciám v obchodnej knihe investičnej spoločnosti voči klientovi alebo skupine prepojených klientov, ktorej hodnota presahuje limity uvedené v článku 36 ods. 1;

(30)  „K-CMG“ alebo „K-faktor vo vzťahu k záruke zúčtovacieho člena (CMG)“ je kapitálová požiadavka rovnajúca sa sume počiatočných marží, ktoré zložil zúčtovací člen, ak sa vykonanie a vyrovnanie transakcií investičnej spoločnosti, ktorá obchoduje na vlastný účet, uskutočňuje na zodpovednosť všeobecného zúčtovacieho člena;

(31)  „K-DTF“ alebo „K-faktor vo vzťahu k dennému obchodnému toku (DTF)“ je kapitálová požiadavka v pomere k dennej hodnote transakcií, do ktorých investičná spoločnosť vstupuje obchodovaním na vlastný účet alebo vykonávaním pokynov pre klientov vo svojom vlastnom mene, s výnimkou hodnoty pokynov, ktoré investičná spoločnosť vykonáva pre klientov prijímaním a postúpením pokynov klienta a vykonávaním pokynov v mene klientov, ako sa už zohľadňuje v COH;

(32)  „K-NPR“ alebo „K-faktor vo vzťahu k riziku čistej pozície (NPR)“ je kapitálová požiadavka v pomere k hodnote transakcií zaznamenaných v obchodnej knihe investičnej spoločnosti;

(33)  „K-TCD“ alebo „K-faktor vo vzťahu k riziku zlyhania obchodnej protistrany (TCD)“ je kapitálová požiadavka v pomere k expozíciám v obchodnej knihe investičnej spoločnosti voči nástrojom a transakciám uvedeným v článku 25, na základe ktorých vzniká riziko zlyhania obchodnej protistrany;

(34)  „transakcie s dlhou dobou vyrovnania“ sú transakcie s dlhou dobou vyrovnania v zmysle vymedzenia v článku 272 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(35)  „transakcie požičiavania s dozabezpečením“ sú transakcie požičiavania s dozabezpečením v zmysle vymedzenia v článku 272 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(36)  „riadiaci orgán“ je riadiaci orgán v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 36 smernice 2014/65/EÚ;

(37)  „materský podnik“ je materský podnik v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 9 a článku 22 smernice 2013/34/EÚ;

(38)  „účasť“ je účasť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 35 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(39)  „zisk“ je zisk v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 121 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(40)  „kvalifikovaná centrálna protistrana“ alebo „QCCP“ je kvalifikovaná centrálna protistrana v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 88 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(41)  „správa portfólia“ je správa portfólia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 8 smernice 2014/65/EÚ;

(42)  „regulatórny kapitál“ je regulatórny kapitál bližšie určený v článku 11;

(43)  „repo transakcia“ je repo transakcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 83 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(44)  „dcérsky podnik“ je dcérsky podnik v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 10 a 22 smernice 2013/34/EÚ vrátane akéhokoľvek dcérskeho podniku dcérskeho podniku konečného materského podniku;

(45)  „viazaný sprostredkovateľ“ je viazaný sprostredkovateľ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 29 smernice 2014/65/EÚ;

(46)  „hrubý príjem spolu“ sú ročné prevádzkové príjmy investičnej spoločnosti v spojení s jej investičnými službami a činnosťami, ktoré je táto spoločnosť oprávnená vykonávať, a to vrátane príjmov z úrokov, z akcií a iných cenných papierov, či už s fixným alebo pohyblivým výnosom, z provízií a poplatkov, ako aj všetkých ziskov a strát, ktoré investičnej spoločnosti vzniknú z jej obchodných aktív, aktív vedených v reálnej hodnote alebo z hedžingových operácií, ale okrem príjmov, ktoré nie sú spojené s vykonávanými investičnými službami a činnosťami;

(47)  „obchodná expozícia“ je obchodná expozícia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 91 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(48)  „obchodná kniha“ je obchodná kniha v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 86 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(49)  „materská investičná spoločnosť v Únii“ je investičná spoločnosť v členskom štáte, ktorá nie je dcérskym podnikom inej investičnej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie v niektorom členskom štáte, alebo investičnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v niektorom členskom štáte;

(50)  „materská investičná holdingová spoločnosť v Únii“ je investičná holdingová spoločnosť v členskom štáte, ktorá nie je dcérskym podnikom inej investičnej spoločnosti, ktorej bolo udelené povolenie v niektorom členskom štáte, alebo inej investičnej holdingovej spoločnosti v niektorom členskom štáte;

(51)  „materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii“ je materský podnik skupiny investičných spoločností, ktorý je zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 15 smernice 2002/87/ES.

2.  Komisia je v súlade s článkom 54 splnomocnená prijať delegované akty s cieľom bližšie objasniť:

a)  vymedzenie pojmov stanovené v odseku 1, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tohto nariadenia;

b)  vymedzenie pojmov stanovené v odseku 1, aby sa pri uplatňovaní tohto nariadenia zohľadnil vývoj na finančných trhoch.

HLAVA II

ÚROVEŇ UPLATŇOVANIA POŽIADAVIEK

KAPITOLA 1

Uplatňovanie požiadaviek na individuálnom základe

Článok 5Všeobecná zásada

Investičné spoločnosti dodržiavajú požiadavky stanovené v druhej až siedmej časti na individuálnom základe.

Článok 6Výnimky

1.  Príslušné orgány môžu oslobodiť investičnú spoločnosť od uplatňovania článku 5, pokiaľ ide o druhú až štvrtú časť, šiestu a siedmu časť, ak platia všetky tieto podmienky:

a)  investičná spoločnosť je dcérskym podnikom a vzťahuje sa na ňu dohľad na konsolidovanom základe nad úverovou inštitúciou, finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, a to v súlade s ustanoveniami prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)  investičná spoločnosť aj jej materský podnik podliehajú povoleniu aj dohľadu toho istého členského štátu;

c)  orgány zodpovedné za dohľad na konsolidovanom základe v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 súhlasia s takouto výnimkou;

d)  vlastné zdroje sú primerane rozdelené medzi materským podnikom a investičnou spoločnosťou, pričom sú splnené všetky tieto podmienky:

i)  investičná spoločnosť spĺňa podmienky stanovené v článku 12 ods. 1;

ii)  v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná ani právna prekážka brániaca okamžitému prevodu kapitálu alebo splateniu záväzkov materským podnikom;

iii)  na základe predchádzajúceho schválenia príslušným orgánom materský podnik vyhlasuje, že ručí za záväzky prijaté investičnou spoločnosťou, alebo že riziká v investičnej spoločnosti majú len zanedbateľný význam;

iv)  postupy hodnotenia, merania a kontroly rizika materského podniku zahŕňajú aj investičnú spoločnosť; a

v)  materský podnik má podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach spojených s podielmi na základnom imaní investičnej spoločnosti alebo má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov riadiaceho orgánu investičnej spoločnosti.

1a.  Príslušné orgány môžu oslobodiť investičnú spoločnosť od uplatňovania článku 5, pokiaľ ide o štvrtú, šiestu a siedmu časť, ak platia všetky tieto podmienky:

a)  investičná spoločnosť je dcérskou spoločnosťou a je zahrnutá do dohľadu poisťovne alebo zaisťovne na konsolidovanom základe v súlade s článkom 228 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES[13];

b)  investičná spoločnosť aj jej materský podnik podliehajú povoleniu aj dohľadu toho istého členského štátu;

c)  orgány zodpovedné za dohľad na konsolidovanom základe v súlade so smernicou 2009/138/ES súhlasia s takouto výnimkou;

d)  vlastné zdroje sú primerane rozdelené medzi materským podnikom a investičnou spoločnosťou, pričom sú splnené všetky tieto podmienky:

i)  investičná spoločnosť spĺňa podmienky stanovené v článku 12 ods. 1;

ii)  v súčasnosti neexistuje a ani sa nepredpokladá žiadna významná vecná ani právna prekážka brániaca okamžitému prevodu kapitálu alebo splateniu záväzkov materským podnikom;

iii)  na základe predchádzajúceho schválenia príslušným orgánom materský podnik vyhlasuje, že ručí za záväzky prijaté investičnou spoločnosťou, alebo že riziká v investičnej spoločnosti majú len zanedbateľný význam;

iv)  postupy hodnotenia, merania a kontroly rizika materského podniku zahŕňajú aj investičnú spoločnosť; a

v)  materský podnik má podiel viac ako 50 % na hlasovacích právach spojených s podielmi na základnom imaní investičnej spoločnosti alebo má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov riadiaceho orgánu investičnej spoločnosti.

2.  Príslušné orgány môžu oslobodiť investičné spoločnosti od uplatňovania článku 5, pokiaľ ide o piatu časť, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)  na investičnú spoločnosť sa vzťahuje dohľad na konsolidovanom základe v súlade s ustanoveniami prvej časti hlavy II kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)  skupina zriadila centralizovaný útvar riadenia likvidity; a

c)  orgány zodpovedné za dohľad na konsolidovanom základe v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013 súhlasia s takouto výnimkou.

KAPITOLA 2

Uplatňovanie požiadaviek na dodržiavanie súladu s kapitálovým testom skupiny a výnimky

Článok 7Kapitálový test skupiny

1.  Materská investičná spoločnosť v Únii, materská investičná holdingová spoločnosť v Únii, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ musia mať v držbe aspoň dostatok vlastných zdrojov na pokrytie:

a)  súčtu celej účtovnej hodnoty akýchkoľvek podielov, podriadených pohľadávok a nástrojov uvedených v článku 36 ods. 1 písm. h) a i), článku 56 písm. c) a d) a v článku 66 písm. c) a d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v investičných spoločnostiach, finančných inštitúciách, podnikoch pomocných služieb a viazaných sprostredkovateľoch v skupine investičných spoločností; a

b)  celkovej sumy akýchkoľvek podmienených záväzkov v prospech investičných spoločností, finančných inštitúcií, podnikov pomocných služieb a viazaných sprostredkovateľov.

2.  Príslušné orgány môžu povoliť materskej investičnej holdingovej spoločnosti v Únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Únii, aby mala v držbe nižšiu výšku vlastných zdrojov, ako je suma vypočítaná podľa odseku 1, ale nie nižšiu, ako je súčet požiadaviek na vlastné zdroje stanovený na individuálnom základe pre investičné spoločnosti, finančné inštitúcie, podniky pomocných služieb a viazaných sprostredkovateľov v rámci skupiny, a ako celková výška akýchkoľvek podmienených záväzkov v prospech týchto subjektov.

Ak sa na žiadny zo subjektov uvedených v odseku 1 neuplatňujú žiadne prudenciálne právne predpisy Únie alebo vnútroštátne prudenciálne právne predpisy, na účely odseku 1 sa uplatňuje pomyselná požiadavka na vlastné zdroje.

3.  Materská investičná spoločnosť v Únii, materská investičná holdingová spoločnosť v Únii, materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Únii musia mať zavedené systémy na monitorovanie a kontrolu zdrojov kapitálu a financovania všetkých investičných spoločností, investičných holdingových spoločností, zmiešaných finančných holdingových spoločností, finančných inštitúcií, podnikov pomocných služieb a viazaných sprostredkovateľov v rámci skupiny investičných spoločností.

Článok 8 Konsolidácia na základe K-faktora

Príslušné orgány materskej investičnej spoločnosti v Únii alebo príslušné orgány určené v súlade s článkom 42 ods. 2 smernice (EÚ) ----/--[IFD] môžu požadovať od materskej investičnej spoločnosti v Únii, materskej investičnej holdingovej spoločnosti v Únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, aby spĺňala požiadavky stanovené v článku 15 vychádzajúc z konsolidovanej situácie na základe K-faktora, ak sa uplatňuje niektorá z týchto podmienok:

a)  existujú významné závažné riziká pre zákazníkov alebo pre trh, ktoré vyplývajú zo skupiny ako celku a ktoré nie sú plne zachytené kapitálovými požiadavkami uplatniteľnými na investičné spoločnosti v skupine na individuálnom základe; alebo

b)  v prípade skupín investičných spoločností s vysokým stupňom vzájomnej prepojenosti z hľadiska riadenia rizík môže uplatňovanie požiadaviek na investičnú spoločnosť na individuálnom základe viesť k zdvojeniu požiadaviek na tieto spoločnosti.

DRUHÁ ČASŤ

VLASTNÉ ZDROJE

Článok 9 Požiadavky na vlastné zdroje

1.  Investičná spoločnosť musí mať vlastné zdroje, ktoré pozostávajú zo súčtu jej kapitálu Tier 1 a kapitálu Tier 2, ak:

a)  aspoň 56 % súčtu sa skladá z vlastného kapitálu Tier 1 v súlade s druhou časťou hlavou I kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)  až 44 % súčtu môže pozostávať z dodatočného kapitálu Tier 1 v súlade s druhou časťou hlavou I kapitolou 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

c)  až 25 % súčtu môže pozostávať z kapitálu Tier 2 v súlade s druhou časťou hlavou I kapitolou 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

2.  Odchylne od odseku 1 sa na určenie vlastných zdrojov neuplatňujú:

a)  výnimky prahových hodnôt uvedené v článku 48 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)  odpočítania uvedené v článkoch 46, 60 a 70 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

c)  spúšťacia udalosť uvedená v článku 54 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Spúšťaciu udalosť namiesto toho špecifikuje investičná spoločnosť z hľadiska nástroja dodatočného kapitálu Tier 1 uvedeného v odseku 1;

d)  súhrnná hodnota uvedená v článku 54 ods. 4 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Sumou, ktorá sa má znížiť alebo konvertovať, je celá hodnota istiny nástroja dodatočného kapitálu Tier 1 uvedeného v odseku 1.

3.   Investičné spoločnosti uplatňujú ustanovenia uvedené v druhej časti hlave I kapitole 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ak určujú požiadavky na vlastné zdroje v súlade s týmto nariadením.

3a.  Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 tohto článku môžu príslušné orgány povoliť investičným spoločnostiam, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 12 ods. 1, splniť požiadavku na vlastné zdroje pomocou iných oprávnených nástrojov než sú tie, ktoré sú uvedené v nariadení (EÚ) č. 575/2013.

Článok 10Podiely mimo finančného sektora

1.  Na účely tejto časti investičná spoločnosť odpočítava sumy, ktoré prekračujú limity uvedené v písmenách a) a b), od určovania položiek vlastného kapitálu Tier 1 uvedených v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 575/2013:

a)  podiel, ktorého hodnota prekračuje 15 % regulatórneho kapitálu investičnej spoločnosti, v spoločnosti, ktorá nie je subjektom finančného sektora;

b)  celková hodnota podielov investičnej spoločnosti v iných spoločnostiach, ktoré nie sú subjektmi finančného sektora, ktorá prekračuje 60 % jej regulatórneho kapitálu.

2.  Príslušné orgány môžu zakázať investičnej spoločnosti, aby mala podiely uvedené v odseku 1, ktorých hodnota prekračuje percentuálne podiely regulatórneho kapitálu stanovené v uvedenom odseku. Príslušné orgány bezodkladne zverejnia svoje rozhodnutie vykonávať túto právomoc.

3.  Akcie v spoločnostiach, ktoré sú iné ako subjekty finančného sektora, sa nezahŕňajú do výpočtu uvedeného v odseku 1, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

a)  tieto akcie sú držané dočasne počas operácie finančnej pomoci, ako sa uvádza v článku 79 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)  podiel týchto akcií je pozíciou z upísania držanou počas piatich pracovných dní alebo kratšie;

c)  tieto akcie sa držia vo vlastnom mene investičnej spoločnosti a na účet iných subjektov.

4.  Do výpočtu uvedeného v odseku 1 sa nezahŕňajú akcie, ktoré nie sú dlhodobým finančným majetkom uvedeným v článku 35 ods. 2 smernice 86/635/EHS.

TRETIA ČASŤ KAPITÁLOVÉ POŽIADAVKY

HLAVA IVŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Článok 11 Kapitálové požiadavky

1.  Investičná spoločnosť musí mať stále kapitál, ktorý sa rovná najvyššej z týchto požiadaviek:

a)  jej požiadavke na fixné režijné náklady vypočítanej podľa článku 13;

b)  jej trvalej minimálnej požiadavke podľa článku 14;

c)  jej požiadavke na základe K-faktora vypočítanej podľa článku 15.

2.  Odchylne od odseku 1 investičná spoločnosť, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 12 ods. 1, musí mať vždy len kapitál, ktorý sa rovná najvyššej z hodnôt uvedených v odseku 1 písm. a) a b).

3.  Ak príslušné orgány dospejú k názoru, že došlo k podstatnej zmene v obchodnej činnosti investičnej spoločnosti, môžu požadovať, aby investičná spoločnosť podliehala odlišnej kapitálovej požiadavke uvedenej v tomto článku, a to v súlade s hlavou IV kapitolou 2 oddielom IV smernice (EÚ) ----/--[IFD].

Článok 12

Malé a neprepojené investičné spoločnosti

1.  Na účely tohto nariadenia sa investičná spoločnosť považuje za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť, ak spĺňa všetky tieto podmienky:

a)  AUM (alebo spravované aktíva) vypočítané v súlade s článkom 17 sú nižšie než 1,2 miliardy EUR;

b)  COH (alebo vykonané pokyny klienta) vypočítané v súlade s článkom 20 sú nižšie než:

i) 100 miliónov EUR za deň v prípade obchodov v hotovosti alebo

ii) 1 miliarda EUR za deň v prípade derivátov.

c)  ASA (alebo ochraňované a spravované aktíva) vypočítané v súlade s článkom 19 sa rovnajú 50 000 000 EUR;

d)  CMH (alebo peniaze klienta v držbe) vypočítané v súlade s článkom 18 sa rovnajú 5 000 000 EUR;

e)  DTF (alebo denný obchodný tok) vypočítaný v súlade s článkom 32 sa rovná nule;

f)  NPR (riziko čistej pozície) alebo CMG (záruka zúčtovacieho člena) vypočítané v súlade s článkami 22 a 23 sa rovnajú nule;

g)  TCD (zlyhanie obchodnej protistrany) vypočítané v súlade s článkom 26 sa rovná nule;

h)  celková súvaha investičnej spoločnosti je nižšia než 100 miliónov EUR;

i)  celkové hrubé ročné príjmy z investičných služieb a činností investičnej spoločnosti sú nižšie než 30 miliónov EUR.

Na účely písmen a), b), c), e), f) a g) sa uplatňujú úrovne na konci dňa.

Na účely písmena d) sa uplatňujú úrovne v rámci jedného dňa.

Na účely písmen h) a i) sa uplatňujú úrovne uplatniteľné na konci posledného účtovného obdobia.

2.  Podmienky stanovené v odseku 1 písm. a), b), h) a i) sa uplatňujú na spoločnom základe pre všetky investičné spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny.

Podmienky stanovené v písmenách c), d), e), f) a g) sa uplatňujú na každú investičnú spoločnosť na individuálnom základe.

2a.  Na účely odseku 1 písm. a) až d) sa investičná spoločnosť nepovažuje za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť, ak na základe kĺzavého priemeru prekročí počas predchádzajúcich 6 mesiacov uplatniteľnú prahovú hodnotu.

2b.  Na účely ods. 1 písm. e), f) a g) sa investičná spoločnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď sa nedosiahla príslušná prahová hodnota, nepovažuje za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť.

3.  Na účely ods. 1 písm. h) a i) sa investičná spoločnosť nepovažuje za malú a neprepojenú, ak príslušná prahová hodnota bola prekročená na konci predchádzajúceho účtovného obdobia.

4.  Ak investičná spoločnosť, ktorá nespĺňa žiadnu podmienky stanovené v odseku 1, následne všetky tieto podmienky splní, začne sa považovať – s výhradou schválenia príslušným orgánom – za malú a neprepojenú investičnú spoločnosť, a to po trojmesačnom časovom období odo dňa, keď splnila tieto podmienky.

Článok 13

Fixné režijné požiadavky

1.  Na účely článku 11 ods. 1 písm. a) požiadavka na fixné režijné náklady predstavuje sumu, ktorá sa rovná najmenej jednej štvrtine fixných režijných nákladov za predchádzajúci rok.

2.  Ak príslušný orgán dospeje k záveru, že došlo k podstatnej zmene v činnosti investičnej spoločnosti, príslušný orgán môže upraviť sumu kapitálu uvedeného v odseku 1.

3.  S výhradou schválenia príslušnými orgánmi, ak investičná spoločnosť nemá žiadne fixné režijné náklady za predchádzajúci rok, musí mať kapitál vo výške najmenej jednej štvrtiny fixných režijných nákladov, ktoré boli plánované v jej obchodnom pláne na rok, ktorý nasleduje po roku začatia jej činnosti.

4.  EBA po konzultáciách s ESMA a pri zohľadnení delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/488 vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom:

  a)  ďalej spresniť výpočet požiadavky uvedenej v odseku 1 a

  b)  vymedziť na účely tohto nariadenia pojem „podstatná zmena“ uvedený v odseku 2.

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].  

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 14Trvalá minimálna požiadavka

Na účely článku 11 ods. 1 písm. b) trvalá minimálna požiadavka predstavuje sumu, ktorá sa rovná najmenej úrovni počiatočného kapitálu stanovenej v článku 8 smernice (EÚ) ----/--[IFD].

HLAVA II KAPITÁLOVÁ POŽIADAVKA NA ZÁKLADE K-FAKTORA

KAPITOLA 1 Všeobecné zásady

Článok 15 Požiadavka na základe K-faktora a uplatniteľné koeficienty

1.  Na účely článku 11 ods. 1 písm. c) požiadavka na základe K-faktora predstavuje sumu, ktorá sa rovná aspoň súčtu týchto faktorov:

a)  K-faktorov týkajúcich sa rizika vyplývajúceho zo vzťahu so zákazníkom (RtC) vypočítaných v súlade s kapitolou 2;

b)  K-faktorov týkajúcich sa rizika vyplývajúceho zo vzťahu s trhom (RtM) vypočítaných v súlade s kapitolou 3;

c)  K-faktorov týkajúcich sa rizika vyplývajúceho zo vzťahu so spoločnosťou (RtF) vypočítaných v súlade s kapitolou 4;

2.  Na zodpovedajúce K-faktory sa uplatňujú tieto koeficienty:

Tabuľka 1

K-FAKTORY

KOEFICIENT

Spravované aktíva v zmysle ▌diskrečnej správy portfólia ▌

K-AUM

0,02 %

Peniaze klienta v držbe

K-CMH (na oddelených účtoch)

0,3 %

K-CMH (na neoddelených účtoch)

0,5 %

Úschova a správa aktív

K-ASA

0,04 %

Vykonané pokyny klienta

K-COH obchody v hotovosti

0,1 %

 

K-COH deriváty

0,01 %

Denný obchodný tok

K-DTF obchody v hotovosti

0,1 %

 

K-DTF deriváty

0,01 %

3.  Investičná spoločnosť monitoruje hodnotu svojich K-faktorov s ohľadom na každý trend, ktorý by mohol viesť k tomu, že by sa na ňu mohla v nasledujúcom období vykazovania uplatňovať významne odlišná kapitálová požiadavka, a oznamuje takúto významne odlišnú kapitálovú požiadavku svojmu príslušnému orgánu.

4.  Ak sa príslušné orgány domnievajú, že došlo k významnej zmene v obchodnej činnosti investičnej spoločnosti, ktorá má vplyv na sumu príslušného K-faktora, môžu upraviť zodpovedajúcu sumu v súlade s článkom 36 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ) ----/--[IFD].

5.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia a s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch sa EBA na základe konzultácií s ESMA vytvorí návrh regulačných technických predpisov s cieľom:

a)  presne stanoviť metódy merania K-faktorov v tretej časti hlave II;

b)  upraviť koeficienty uvedené v odseku 2 tohto článku;

c)  vymedziť pojem „oddelený účet“ na účely tohto nariadenia stanovením podmienok, ktorými sa zabezpečí ochrana peňazí klientov v prípade zlyhania investičnej spoločnosti;

d)  posúdiť, či by poradenské činnosti mali byť zahrnuté do K-AUM, a vymedziť metódy ich možného zahrnutia.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

6.  ESMA upraví koeficienty K-DTF uvedené v tabuľke 1 odseku 2 v prípade, že sa požiadavky K-DTF v situáciách trhového stresu, ako sa uvádza v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/578, javia ako príliš obmedzujúce a škodlivé z hľadiska finančnej stability.

KAPITOLA 2 K-faktory týkajúce sa RtC

Článok 16

Požiadavka na základe K-faktora týkajúca sa RtC

Požiadavka na základe K-faktora týkajúca sa RtC sa určuje podľa tohto vzorca:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

kde:

a)  K-AUM sa rovná AUM, ktoré sú merané v súlade s článkom 17 a vynásobené zodpovedajúcim koeficientom, ktorý je uvedený v článku 15 ods. 2;

b)  K-CMH sa rovná CMH, ktoré sú merané v súlade s článkom 18 a vynásobené zodpovedajúcim koeficientom, ktorý je uvedený v článku 15 ods. 2;

c)  K-ASA sa rovná ASA, ktoré sú merané v súlade s článkom 19 a vynásobené zodpovedajúcim koeficientom, ktorý je uvedený v článku 15 ods. 2;

d)  K-COH sa rovná COH, ktoré sú merané v súlade s článkom 20 a vynásobené zodpovedajúcim koeficientom, ktorý je uvedený v článku 15 ods. 2;

Článok 17

Meranie AUM na účely výpočtu K-AUM

1.  AUM je na účely výpočtu K-AUM kĺzavý priemer hodnoty celkových mesačných spravovaných aktív meraný k poslednému pracovnému dňu každého z predchádzajúcich 15 kalendárnych mesiacov zamenený za funkčnú menu subjektov v danom čase okrem 3 posledných mesačných hodnôt.

AUM je priemer alebo jednoduchý aritmetický priemer zvyšných 12 mesačných meraní.

K-AUM sa vypočítava v priebehu prvých 14 dní každého kalendárneho mesiaca.

2.  Ak investičná spoločnosť formálne delegovala spravované aktíva inému finančnému subjektu, tieto delegované aktíva sa zahŕňajú do celkovej hodnoty AUM meraných v súlade s odsekom 1.

Ak iný finančný subjekt formálne delegoval spravované aktíva finančnej spoločnosti, tieto delegované aktíva sa nezahŕňajú do celkovej hodnoty spravovaných aktív meraných v súlade s odsekom 1.

3.  Ak investičná spoločnosť spravuje aktíva menej ako 15 mesiacov, môže použiť obchodné plány týkajúce sa AUM na výpočet K-AUM, a to za podmienky splnenia týchto kumulatívnych požiadaviek:

a)  historické údaje sa používajú hneď, ako sú k dispozícii;

b)  obchodné plány investičnej spoločnosti predložené v súlade s článkom 7 smernice 2014/65/EÚ boli kladne posúdené príslušným orgánom.

Článok 18

Meranie CMH na účely výpočtu K-CMH

1.  CMH je na účely výpočtu K-CMH kĺzavý priemer hodnoty celkového objemu peňažných prostriedkov klienta v držbe meraný na konci každého pracovného dňa za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov.

CMH je priemer alebo jednoduchý aritmetický priemer denných meraní za 12 kalendárnych mesiacov.

K-CMH sa vypočítava na konci pracovného dňa nasledujúceho po meraní uvedenom v prvom pododseku.

2.  Ak má investičná spoločnosť peňažné prostriedky klienta v držbe menej ako 12 mesiacov, môže použiť obchodné plány na výpočet K-CMH, a to za podmienky splnenia týchto kumulatívnych požiadaviek:

a)  historické údaje sa používajú hneď, ako sú k dispozícii;

b)  obchodné plány investičnej spoločnosti predložené v súlade s článkom 7 smernice 2014/65/EÚ boli kladne posúdené príslušným orgánom.

Článok 19

Meranie ASA na účely výpočtu K-ASA

1.  ASA je na účely výpočtu K-ASA kĺzavý priemer hodnoty celkových denných ochraňovaných a spravovaných aktív meraný na konci každého pracovného dňa za predchádzajúcich 15 kalendárnych mesiacov okrem 3 posledných kalendárnych mesiacov.

ASA je priemer alebo jednoduchý aritmetický priemer denných meraní za zvyšných 12 kalendárnych mesiacov.

K-ASA sa vypočítava v priebehu prvých 14 dní každého kalendárneho mesiaca.

2.  Ak investičná spoločnosť vykonáva svoju činnosť menej ako 15 mesiacov, môže použiť obchodné plány na výpočet K-ASA, a to za podmienky splnenia týchto kumulatívnych požiadaviek:

a)  historické údaje sa používajú hneď, ako sú k dispozícii;

b)  obchodné plány investičnej spoločnosti predložené v súlade s článkom 7 smernice 2014/65/EÚ boli kladne posúdené príslušným orgánom.

Článok 20

Meranie COH na účely výpočtu K-COH

1.  COH je na účely výpočtu K-COH kĺzavý priemer hodnoty celkových denných vykonaných pokynov klienta meraný na konci každého pracovného dňa za predchádzajúcich 6 kalendárnych mesiacov okrem 3 posledných kalendárnych mesiacov.

COH je priemer alebo jednoduchý aritmetický priemer denných meraní za zvyšné 3 kalendárne mesiace.

K-COH sa vypočítava v priebehu prvých 14 dní každého štvrťroka.

2.  COH sa meria ako súčet absolútnej hodnoty nákupov a absolútnej hodnoty predajov pri obchodoch v hotovosti aj derivátov, a to v súlade s týmto:

a)  v prípade obchodov v hotovosti je touto hodnotou suma uhradená alebo prijatá za každý obchod;

b)  v prípade derivátov je hodnotou obchodu pomyselná hodnota zmluvy.

COH nezahŕňa transakcie uskutočňované investičnou spoločnosťou, ktoré vyplývajú zo správy investičného portfólia klienta, ak investičná spoločnosť už vypočítala K-AUM spojené s investíciami tohto klienta.

Investičné spoločnosti môžu z výpočtu COH vylúčiť všetky pokyny, ktoré neboli vykonané, ak ich nevykonanie bolo výsledkom včasného zrušenia pokynu zo strany klienta.

3.  Ak investičná spoločnosť vykonáva svoju činnosť kratšie ako 3 mesiace, môže použiť obchodné plány na výpočet K-COH, a to za podmienky splnenia týchto kumulatívnych požiadaviek:

a)  historické údaje sa používajú hneď, ako sú k dispozícii;

b)  obchodné plány investičnej spoločnosti predložené v súlade s článkom 7 smernice 2014/65/EÚ boli kladne posúdené príslušným orgánom.

KAPITOLA 3

K-faktory týkajúce sa RtM

Článok 21 Požiadavka na základe K-faktora týkajúca sa RtM

1.  Požiadavka na základe K-faktora týkajúca sa RtM pre pozície obchodnej knihy investičnej spoločnosti, ktorá obchoduje na vlastný účet, či už vo svojom mene alebo v mene klienta, je ▌K-NPR vypočítaná v súlade s článkom 22.

1a.  Odchylne od odseku 1 príslušný orgán povolí investičnej spoločnosti určiť požiadavku na základe K-faktora týkajúcu sa RtM použitím K-CMG vypočítanej v súlade s článkom 23 pre pozície, ktoré sú centrálne zúčtované, ak sú splnené tieto podmienky:

a)  investičná spoločnosť nie je súčasťou skupiny, v ktorej sa nachádza úverová inštitúcia;

b)  vykonávanie a vyrovnávanie transakcií investičnej spoločnosti, ktoré sú centrálne zúčtovávané, sa uskutočňujú na zodpovednosť zúčtovacieho člena a sú buď zaručené uvedeným zúčtovacím členom, alebo inak vyrovnané na základe dodania oproti platbe;

c)  Výpočet počiatočnej marže, ktorú investičná spoločnosť zložila zúčtovaciemu členovi, vychádza z interného modelu zúčtovacieho člena, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v článku 41 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012[14].

Článok 22 Výpočet K-NPR

1.   Na účely K-NPR sa kapitálová požiadavka na pozície v obchodnej knihe investičnej spoločnosti, ktorá obchoduje na vlastný účet, či už vo svojom mene alebo v mene klienta, vypočítava použitím jedného z týchto prístupov:

a)  [zjednodušeného štandardizovaného] prístupu stanoveného v tretej časti hlave IV kapitolách 2 až 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013▌;

b)  štandardizovaného prístupu stanoveného v [tretej časti hlave IV kapitole 1a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súlade s článkom 1 ods. 84 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012].  

c)  interného modelu stanoveného v [tretej časti hlave IV kapitole 1b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súlade s článkom 1 ods. 84 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012].

K-NPR vypočítaná podľa prístupov uvedených v písmenách b) a c) sa vynásobuje koeficientom 65 %.

2.   Na účely odseku 1 písm. a) druhej vety investičná spoločnosť vypočítava rozsah súvahových a podsúvahových činností v súlade s [článkom 325a ods. 2 až 7 nariadenia č. (EÚ) č. 575/2013].

Článok 23 Výpočet K-CMG

1.  ▌K-CMG je najvyššia celková suma počiatočnej marže, ktorú investičná spoločnosť zložila zúčtovaciemu členovi, počas predchádzajúcich 3 mesiacov.

2.  EBA vypracuje po konzultácii s ESMA návrh regulačných technických predpisov s cieľom spresniť výpočet výšky počiatočnej marže uvedenej v odseku 1 písm. c).     

EBA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [deviatich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]

Komisii sa udeľuje právomoc prijať revidované regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

KAPITOLA 4

K-faktory týkajúce sa RtF

Článok 24 Požiadavka na základe K-faktora týkajúca sa RtF

1.  Požiadavka na základe K-faktora týkajúca sa RtF sa určuje podľa tohto vzorca:

K-TCD +K-DTF + K-CON

kde:

K-TCD sa rovná sume vypočítanej v súlade s článkom 26;

K-DTF sa rovná DTF, ktorý je meraný v súlade s článkom 32 a vynásobený zodpovedajúcim koeficientom, ktorý je stanovený v článku 15 ods. 2 a

K-CON sa rovná sume vypočítanej v súlade s článkom 38.

K-TCD a K-CON vychádzajú z transakcií zaznamenaných v obchodnej knihe investičnej spoločnosti, ktorá obchoduje na vlastný účet, či už vo svojom mene alebo v mene klienta.

K-DTF vychádza z transakcií zaznamenaných v obchodnej knihe investičnej spoločnosti, ktorá obchoduje na vlastný účet, či už vo svojom mene alebo v mene klienta, a transakcií, do ktorých investičná spoločnosť vstupuje vykonávaním pokynov pre klientov vo svojom vlastnom mene.

ODDIEL I

Zlyhanie obchodnej protistrany

Článok 25 Rozsah pôsobnosti

1.  Na tento oddiel sa vzťahujú tieto transakcie:

a)  derivátové nástroje uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 okrem týchto:

i)  OTC deriváty obchodované s ústrednými vládami a centrálnymi bankami členských štátov;

ii)   OTC deriváty priamo alebo nepriamo zúčtované prostredníctvom kvalifikovanej centrálnej protistrany (QCCP);

iii)   OTC deriváty zúčtovávané prostredníctvom zúčtovacieho člena, ak transakcie podliehajú zúčtovacej povinnosti podľa článku 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 alebo rovnocennej požiadavke zúčtovávať uvedenú zmluvu v tretej krajine, alebo ak sú splnené všetky tieto podmienky:

aa) pozície a aktíva investičnej spoločnosti, ktoré súvisia s uvedenými transakciami, sú na úrovni zúčtovacieho člena aj na úrovni QCCP rozlíšené a oddelené od pozícií a aktív zúčtovacieho člena, ako aj ostatných klientov tohto člena, a v dôsledku tohto rozlíšenia a oddelenia sú tieto pozície a aktíva v prípade zlyhania alebo platobnej neschopnosti zúčtovacieho člena alebo jedného či viacerých z jeho ostatných klientov odolné proti konkurzu podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

bb) právne predpisy, nariadenia a zmluvné dojednania uplatniteľné alebo záväzné pre zúčtovacieho člena uľahčujú prevod klientových pozícií súvisiacich s uvedenými zmluvami a transakciami, ako aj súvisiaceho kolaterálu na iného zúčtovacieho člena v rámci uplatniteľného obdobia rizika dozabezpečenia v prípade zlyhania alebo platobnej neschopnosti pôvodného zúčtovacieho člena;

cc) investičná spoločnosť získala nezávislé, písomné a odôvodnené právne stanovisko, v ktorom sa dospelo k záveru, že v prípade právnej námietky by investičná spoločnosť neznášala žiadne straty v dôsledku platobnej neschopnosti svojho zúčtovacieho člena ani ktoréhokoľvek klienta svojho zúčtovacieho člena;

iv)   deriváty obchodované na burze;

v)  deriváty držané na hedžing pozície spoločnosti vyplývajúce z činností mimo obchodnej knihy;

b)  transakcie s dlhou dobou vyrovnania;

c)  repo transakcie;

d)  transakcie požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít;

e)  transakcie požičiavania s dozabezpečením.

2.  Odchylne od tohto oddielu investičná spoločnosť môže vypočítať svoju kapitálovú požiadavku na transakcie uvedené v odseku 1 uplatnením jednej z metód uvedených v [tretej časti hlave II oddieloch 3, 4 alebo 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013] a bezodkladne o tom informuje príslušný orgán.

Článok 26 Výpočet K-TCD

Na účely K-TCD sa kapitálová požiadavka stanovuje podľa tohto vzorca:

Kapitálová požiadavka = hodnota expozície * RF

kde RF je rizikový faktor vymedzený podľa druhu protistrany v tabuľke 2.

Tabuľka 2

Druh protistrany

 

Rizikový faktor

Úverové inštitúcie a investičné spoločnosti

1,6 %

Iné protistrany

8%

Článok 27 Výpočet hodnoty expozície

Výpočet hodnoty expozície sa určuje v súlade s týmto vzorcom:

Hodnota expozície = max (0; RC + PFE - C)

kde:

RC = reprodukčné náklady, ako sú stanovené v článku 28;

PFE = potenciálna budúca expozícia, ako je stanovená v článku 29; a

C = kolaterál, ako je stanovený v článku 30.

Reprodukčné náklady (RC) a kolaterál (C) sa uplatňujú na všetky transakcie uvedené v článku 25.

Potenciálna budúca expozícia (PFE) sa uplatňuje len na derivátové zmluvy a transakcie s dlhou dobou vyrovnania.

Článok 28Reprodukčné náklady (RC)

Reprodukčné náklady uvedené v článku 27 sa určujú takto:

a)  v prípade derivátových zmlúv sa RC určuje ako súčasná trhová hodnota (CMV);

b)  v prípade transakcií s dlhou dobou vyrovnania sa RC určuje ako suma vyrovnania;

c)  v prípade repo transakcií a transakcií požičiavania alebo vypožičiavania cenných papierov alebo komodít sa RC určuje ako čistá suma požičanej alebo prijatej hotovosti.

Článok 29

Potenciálna budúca expozícia

1.  Potenciálna budúca expozícia (PFE) uvedená v článku 28 sa vypočítava pre každý derivát a transakciu s dlhou dobou vyrovnania ako súčin:

a)  efektívnej pomyselnej (EN) hodnoty transakcie stanovenej v súlade s odsekmi 2 až 6 tohto článku;

b)  koeficient na účely dohľadu (SF) stanoveného podľa odseku 7 tohto článku; a

c)  koeficient splatnosti (MF) stanoveného podľa odseku 8 tohto článku.

2.  Efektívna pomyselná (EN) hodnota je súčin pomyselnej hodnoty vypočítanej v súlade s odsekom 3 tohto článku, jej trvania pre zmluvy o úrokových a kreditných derivátoch vypočítaného v súlade s odsekom 4 tohto článku a jej hodnoty delta pre opčné zmluvy vypočítanej v súlade s odsekom 6 tohto článku.

3.  Pomyselná hodnota, pokiaľ nie je jasne a pevne stanovená až do splatnosti, sa určuje takto:

a)  v prípade devízových derivátov je pomyselná hodnota vymedzená ako pomyselná hodnota časti zmluvy v cudzej mene prepočítanej na domácu menu. Ak sú obe časti devízového derivátu denominované v iných menách, ako je domáca mena, pomyselná hodnota každej časti sa prepočítava na domácu menu, pričom časť s vyššou hodnotou domácej meny je pomyselnou hodnotou;

b)  v prípade akciových a komoditných derivátov a emisných kvót a ich derivátov je pomyselná suma vymedzená ako súčin aktuálnej (budúcej) ceny za jednotku akcií a počtu jednotiek uvádzaných za obchod;

c)  v prípade transakcií s viacnásobnými výplatami, ktoré sú podmienené (state-contingent), vrátane digitálnych opcií alebo forwardov typu target redemption forwards, investičná spoločnosť vypočítava pomyselnú hodnotu pre každý stav a použije najvyšší výsledný výpočet;

d)  ak je pomyselná hodnota vzorcom trhových hodnôt, investičná spoločnosť uvedie súčasné trhové hodnoty, aby mohla určiť pomyselnú hodnotu obchodu;

e)  v prípade variabilných pomyselných swapov, ako sú úbytkové swapy (amortising swaps) a prírastkové swapy (accreting swaps) investičné spoločnosti používajú ako pomyselnú hodnotu obchodu priemernú pomyselnú hodnotu počas zostávajúcej doby splatnosti swapu;

f)  swapy s pákovým efektom (leveraged swaps) sa prepočítavajú na pomyselnú hodnotu rovnocenného swapu bez pákového efektu (unleveraged swap) tak, že ak sa vynásobia všetky sadzby swapu koeficientom, uvedená pomyselná hodnota sa pre určenie pomyselnej hodnoty vynásobí koeficientom pre úrokové sadzby;

g)  v prípade derivátovej zmluvy s viacnásobnou výmenou istiny sa pomyselná hodnota vynásobuje počtom výmen istiny v derivátovej zmluve, aby sa mohla určiť pomyselná hodnota.

4.  Pomyselná hodnota úrokových a kreditných derivátov pre čas do splatnosti (v rokoch) týchto zmlúv sa upravuje podľa trvania stanoveného v tomto vzorci:

Trvanie = (1 – exp (-0,05 * čas do splatnosti)) / 0,05;

5.  Splatnosť zmluvy je v posledný deň, keď je ešte možné zmluvu vykonať.

Ak derivát odkazuje na hodnotu inej úrokovej sadzby alebo úverového nástroja, časové obdobie sa určí na základe podkladového nástroja.

V prípade opcií je dátumom splatnosti posledný zmluvný dátum vykonania uvedený v zmluve.

V prípade derivátovej zmluvy, ktorá je štruktúrovaná tak, že každá nesplatená expozícia sa vyrovná v stanovených termínoch, pričom podmienky sa zmenia tak, že reálna hodnota zmluvy sa rovná nule, zostatková splatnosť sa rovná času do najbližšieho termínu zmeny podmienok.

6.  Deltu opcií a swapcií môže vypočítať samotná investičná spoločnosť, pričom použije vhodný model. Modelom sa odhadne miera zmeny hodnoty opcie s ohľadom na malé zmeny trhovej hodnoty podkladového nástroja. V prípade transakcií iných než opcie a swapcie sa delta rovná 1 pre dlhé pozície a -1 pre krátke pozície.

7.  Koeficient na účely dohľadu (SF) pre každú triedu aktív sa stanovuje v súlade s touto tabuľkou:

Tabuľka 3

Trieda aktív

 

Koeficient na účely dohľadu

Úroková sadzba

0,5 %

Devízy

4%

Úver

1%

Akcia (jeden subjekt)

32%

Akciový index

20%

Komodity a emisné kvóty

18%

8.  Koeficient splatnosti (MF) sa pre každú transakciu určí v súlade s týmto vzorcom:

        MF = (min (M;1 rok) / 1 rok)^0,5

Pre nemaržové obchody je doba splatnosti (M) jeden rok alebo, ak je kratšia, zostatková doba splatnosti derivátovej zmluvy, ako je stanovené v odseku 5 druhom pododseku, nie však menej ako desať pracovných dní.

Pre maržové obchody je doba splatnosti (M) obdobie rizika dozabezpečenia. Minimálne obdobie rizika dozabezpečenia je aspoň desať pracovných dní pre derivátové transakcie, ktoré sa nezúčtovávajú centrálne a podliehajú dennej dohode o dozabezpečení, a päť pracovných dní pre centrálne zúčtovávané derivátové transakcie, ktoré podliehajú dennej dohode o dozabezpečení.

Článok 30

Kolaterál

1.  Všetok nepeňažný kolaterál, ktorý zložila a prijala investičná spoločnosť, a to v bilaterálnych aj zúčtovávaných transakciách uvedených v článku 23, podlieha zrážkam v súlade s touto tabuľkou:

Tabuľka 4

Trieda aktív

Zrážka na repo transakcie

Zrážka na iné transakcie

 

Dlhové cenné papiere emitované ústrednými vládami alebo centrálnymi bankami

≤ 1 rok

0,707 %

1%

> 1 rok ≤ 5 rokov

2,121 %

3%

> 5 rokov

4,243 %

6%

Dlhové cenné papiere emitované inými subjektmi

≤ 1 rok

1,414 %

2%

> 1 rok ≤ 5 rokov

4,243 %

6%

> 5 rokov

8,485 %

12%

Sekuritizačné pozície

≤ 1 rok

2,828 %

4%

> 1 rok ≤ 5 rokov

8,485 %

12%

> 5 rokov

16,970 %

24%

Kótované cenné papiere a konvertibilné cenné papiere

14,143 %

20%

Zlato

10,607 %

15%

Peňažná hotovosť

0 %

0 %

Na účely tabuľky 4 sekuritizačné pozície neobsahujú resekuritizačné pozície.

2.  Hodnota nepeňažného kolaterálu, ktorý zložila investičná spoločnosť svojej protistrane, sa zvyšuje a hodnota nepeňažného kolaterálu, ktorý prijala investičná spoločnosť od svojej protistrany, sa znižuje v súlade s tabuľkou 4.

3.  Ak existuje nesúlad mien medzi transakciou a kolaterálom, ktorý bol prijatý alebo zložený, uplatňuje sa dodatočná zrážka na nesúlad mien vo výške 8 %.

Článok 31

Vzájomné započítanie

Na účely tohto oddielu môže investičná spoločnosť zaobchádzať s dokonale zodpovedajúcimi zmluvami zahrnutými do dohody o vzájomnom započítavaní ako s jednou zmluvou, ktorej pomyselná hodnota istín sa rovná čistým príjmom, môže vzájomne započítavať iné transakcie podliehajúce novácii, podľa ktorej sa všetky záväzky medzi investičnou spoločnosťou a jej protistranou sa automaticky zlučujú tak, že novácia právne nahrádza jednu čistú sumu za predchádzajúce hrubé záväzky, ako aj iné transakcie, ak investičná spoločnosť zabezpečí k spokojnosti príslušného orgánu, že sú splnené tieto podmienky:

a)  zmluva o vzájomnom započítavaní s protistranou alebo iná dohoda, ktorá vytvára jediný právny záväzok pokrývajúci všetky zahrnuté transakcie, a to tak, že investičná spoločnosť by mala buď nárok prijať alebo povinnosť zaplatiť len čistú hodnotu kladných a záporných trhových hodnôt jednotlivých zahrnutých transakcií, a to v prípade, že protistrana nesplní svoj záväzok v dôsledku ktorejkoľvek z týchto skutočností:

i)  zlyhanie;

ii)  konkurz;

iii)  likvidácia;

iv)  podobné okolnosti.

b)  zmluva o vzájomnom započítavaní neobsahuje žiadnu doložku, ktorou by sa v prípade zlyhania protistrany umožňovalo protistrane, u ktorej k zlyhaniu nedošlo, uskutočňovať len obmedzené platby alebo neuskutočňovať žiadne platby v prospech protistrany, u ktorej došlo k zlyhaniu, a to ani vtedy, ak by protistrana, u ktorej došlo k zlyhaniu, bola čistým veriteľom;

c)  investičná spoločnosť získala nezávislé, písomné a odôvodnené právne stanovisko, že v prípade právnej námietky voči dohode o vzájomnom započítavaní by pohľadávky a záväzky investičnej spoločnosti boli rovnocenné tým, ktoré sú uvedené v písmene a), a to v zmysle tohto právneho režimu:

–  právne predpisy jurisdikcie krajiny, v ktorej má sídlo protistrana;

–  v prípade zapojenia zahraničnej pobočky protistrany právne predpisy jurisdikcie, v ktorej sa táto pobočka nachádza;

–  právne predpisy, ktoré upravujú jednotlivé transakcie v dohode o vzájomnom započítavaní; alebo

–  právne predpisy, ktoré upravujú akúkoľvek zmluvu alebo dohodu potrebnú na uskutočnenie vzájomného započítavania.

Oddiel IIDenný obchodný tok

Článok 32

Meranie DTF na účely výpočtu K-DTF

1.  DTF je na účely výpočtu K-DTF kĺzavý priemer hodnoty celkového denného obchodného toku meraný na konci každého pracovného dňa za predchádzajúcich 15 kalendárnych mesiacov okrem 3 posledných kalendárnych mesiacov.

DTF je priemer alebo jednoduchý priemer denných meraní za zvyšných 12 kalendárnych mesiacov.

K-DTF sa vypočítava v priebehu prvých 14 dní každého roka.

2.  DTF sa meria ako súčet absolútnej hodnoty nákupov a absolútnej hodnoty predajov pre obchody v hotovosti aj deriváty, a to v súlade s týmto:

a)  v prípade obchodov v hotovosti je touto hodnotou suma uhradená alebo prijatá za každý obchod;

b)  v prípade derivátov je hodnotou obchodu pomyselná hodnota zmluvy.

3.  DTF nezahŕňa transakcie, ktoré vykonala investičná spoločnosť poskytujúca služby správy portfólia v mene podnikov kolektívneho investovania.

DTF zahŕňa transakcie, ktoré vykonala investičná spoločnosť vo svojom mene alebo v mene klienta.

4.  Ak investičná spoločnosť vykonáva svoju činnosť menej ako 15 mesiacov, môže použiť obchodné plány na výpočet K-DTF, a to za podmienky splnenia týchto kumulatívnych požiadaviek:

a)  historické údaje sa používajú hneď, ako sú k dispozícii;

b)  obchodné plány investičnej spoločnosti predložené v súlade s článkom 7 smernice 2014/65/EÚ boli kladne posúdené príslušným orgánom.

KAPITOLA 4a

Článok 32aPrudenciálne zaobchádzanie s aktívami vystavenými činnostiam súvisiacim s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi

1. EBA po konzultácii s ESRB a na základe dostupných údajov a zistení expertnej skupiny Komisie na vysokej úrovni pre udržateľné financovanie posúdi, či by z prudenciálneho hľadiska bolo odôvodnené osobitné prudenciálne zaobchádzanie s aktívami, ktoré sú vystavené činnostiam v značnej miere súvisiacim s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi, vo forme upravených K-faktorov alebo upravených koeficientov K-faktorov. EBA prešetruje najmä tieto skutočnosti:

a)  metodologické možnosti posudzovania expozícií tried aktív činnostiam, ktoré v značnej miere súvisia s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi;

b)  špecifické rizikové profily aktív vystavených činnostiam, ktoré v značnej miere súvisia s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi;

c)  riziká súvisiace s odpisovaním aktív v dôsledku regulačných zmien, ako je zmiernenie zmeny klímy;

d)  prípadné účinky osobitného prudenciálneho zaobchádzania s aktívami vystavenými činnostiam, ktoré v značnej miere súvisia s environmentálnymi alebo sociálnymi cieľmi, na finančnú stabilitu.

2. EBA každoročne predkladá Komisii, Európskemu parlamentu a Rade správu o svojich zisteniach do ... [dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3. Komisia na základe správy uvedenej v odseku 2 v prípade potreby predloží legislatívny návrh Európskemu parlamentu a Rade.

ŠTVRTÁ ČASŤ

RIZIKO KONCENTRÁCIE

Článok 33Povinnosť monitorovania

1.  Investičná spoločnosť monitoruje a kontroluje svoje riziko koncentrácie v súlade s touto časťou náležitými administratívnymi a účtovnými postupmi a účinnými mechanizmami vnútornej kontroly.

2.  Na účely tejto časti pojmy „úverová inštitúcia“ a „investičná spoločnosť“ zahŕňajú súkromné alebo verejné spoločnosti vrátane ich pobočiek, ktoré, ak by boli usadené v Únii, by boli úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou v zmysle vymedzenia v tomto nariadení a ktoré boli povolené v tretej krajine, ktorá uplatňuje požiadavky prudenciálneho dohľadu a regulačné požiadavky prinajmenšom rovnocenné požiadavkám uplatňovaným v Únii.

Článok 34Požiadavky na podávanie správ

Investičná spoločnosť, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v článku 12 ods. 1, predkladá príslušným orgánom najmenej raz ročne správu o týchto úrovniach rizika:

a)  úroveň rizika koncentrácie spojeného so zlyhaním protistrán týkajúceho sa expozícií v obchodnej knihe, a to na individuálnom aj súhrnnom základe;

b)  úroveň rizika koncentrácie voči úverovým inštitúciám, investičným spoločnostiam a iným subjektom, ak má investičná spoločnosť v držbe peniaze klientov;

c)  úroveň rizika koncentrácie voči úverovým inštitúciám, investičným spoločnostiam a iným subjektom, ak má investičná spoločnosť uložené cenné papiere klientov;

d)  úroveň koncentrácie rizika voči úverovej inštitúcii, ak má investičná spoločnosť uloženú vlastnú hotovosť; a

e)  úroveň rizika koncentrácie z príjmov.

Článok 35 Výpočet hodnoty expozície

1.  Investičná spoločnosť, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v článku 12 ods. 1, vypočítava na účely tejto časti tieto expozície:  

a)  expozície voči jednotlivým klientom, ktoré vznikajú v obchodnej knihe, sčítaním týchto expozícií s čistými expozíciami vo všetkých finančných nástrojoch, ktoré emitoval uvedený jednotlivý klient.

Čistá expozícia sa vypočíta tak, že sa odpočítajú tie pozície z upísania, ktoré sú upísané alebo podupísané tretími osobami na základe formálnej dohody, znížené o tieto faktory:

Tabuľka 5

pracovný deň 0:

100 %

pracovný deň 1:

90 %

pracovné dni 2 až 3:

75 %

pracovný deň 4:

50 %

pracovný deň 5:

25 %

po pracovnom dni 5:

0 %.

Investičná spoločnosť vytvorí systémy na monitorovanie a kontrolu svojich expozícií z upísania medzi časom počiatočného záväzku a nasledujúcim pracovným dňom z hľadiska povahy rizík, ktorým sú vystavené na príslušných trhoch.

b)  expozície voči skupinám prepojených klientov sčítaním všetkých expozícií voči individuálnym klientom v rámci skupiny, s ktorými sa zaobchádza ako s jedinou expozíciou.

2.  Pri výpočte expozície voči klientovi alebo skupine prepojených klientov investičná spoločnosť uskutočňuje všetky primerané kroky na identifikáciu podkladových aktív v príslušných transakciách a protistrany podkladových expozícií.

Článok 36 Limity rizík koncentrácie

1.  Investičná spoločnosť, ktorá obchoduje na vlastný účet, či už vo svojom mene alebo v mene klienta, nezaznamenáva expozíciu voči jednotlivému klientovi alebo skupine prepojených klientov, ktorej hodnota prekračuje 25 % jej regulatórneho kapitálu, pokiaľ nespĺňa oznamovaciu povinnosť stanovenú v článku 37 a kapitálovú požiadavku na K-CON stanovenú v článku 38.

Ak je uvedený jednotlivý klient úverovou inštitúciou alebo investičnou spoločnosťou, alebo ak skupina prepojených klientov zahŕňa jednu alebo viac úverových inštitúcií alebo investičných spoločností, uvedená hodnota nesmie prekročiť 25 % regulatórneho kapitálu investičnej spoločnosti vypočítaného v súlade s článkom 11 alebo 150 miliónov EUR, podľa toho, ktorá hodnota je vyššia, a to za predpokladu, že súčet hodnôt expozícií voči všetkým prepojeným klientom, ktorí nie sú úverovými inštitúciami ani investičnými spoločnosťami, neprekračuje 25 % regulatórneho kapitálu investičných spoločností.

Ak je suma 150 miliónov EUR vyššia ako 25 % regulatórneho kapitálu investičnej spoločnosti, hodnota expozície nesmie prekročiť 100 % regulatórneho kapitálu investičnej spoločnosti.

2.  Limity uvedené v odseku 1 sa môžu prekročiť, ak sú splnené tieto podmienky:

a)  investičná spoločnosť spĺňa kapitálovú požiadavku na K-CON, pokiaľ ide o prekročenie limitu podľa odseku 1, vypočítanú v súlade s článkom 38;

b)  keď uplynulo 10 dní alebo menej od vtedy, keď došlo k prekročeniu, expozícia v obchodnej knihe voči individuálnemu klientovi alebo príslušnej skupine prepojených klientov nesmie prekročiť 500 % regulatórneho kapitálu investičnej spoločnosti;

c)  celková hodnota ktoréhokoľvek prekročenia, ktoré trvalo viac než 10 dní, nesmie presiahnuť 600 % regulatórneho kapitálu investičnej spoločnosti.

Článok 37 Oznamovacia povinnosť

1.  Ak sa prekročia limity uvedené v článku 36 ods. 1, investičná spoločnosť bezodkladne oznámi príslušným orgánom výšku prekročenia, názov dotknutého individuálneho klienta a prípadne názov skupiny dotknutých prepojených klientov.

2.  Príslušné orgány môžu poskytnúť investičnej spoločnosti obmedzenú lehotu na splnenie požadovaného limitu uvedeného v článku 36 ods. 1.

Ak sa uplatňuje suma 150 miliónov EUR uvedená v článku 36 ods. 1, príslušné orgány môžu povoliť prekročenie limitu stanoveného vo výške 100 % regulatórneho kapitálu investičnej spoločnosti.

Článok 38 Výpočet K-CON

1.  Na účely výpočtu K-CON prekročenie uvedené v článku 36 ods. 2 je expozícia voči dotknutému jednotlivému klientovi alebo príslušnej skupine prepojených klientov, ktorá vzniká v obchodnej knihe.

2.  Ak toto prekročenie netrvalo viac než 10 dní, kapitálová požiadavka na K-CON je 200 % z požiadaviek uvedených v odseku 1.

3.  Po uplynutí obdobia 10 dní vypočítaného odo dňa, keď došlo k prekročeniu, sa prekročenie vloží do príslušného riadku v stĺpci 1 tabuľky 6.

4.  Kapitálová požiadavka na K-CON je súčin prekročenia vynásobeného zodpovedajúcim koeficientom uvedeným v stĺpci 2 tabuľky 6.

Tabuľka 6

Stĺpec 1:

Prekročenie limitov

(na základe percentuálneho podielu regulatórneho kapitálu)

Stĺpec 2:

Koeficienty

Do 40 %

200 %

Od 40 % do 60 %

300 %

Od 60 % do 80 %

400 %

od 80 % do 100 %

500 %

od 100 % do 250 %

600 %

Nad 250 %

900 %

5.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia a zohľadniť vývoj na finančných trhoch sa Komisii udeľuje právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 54, aby mohla stanoviť metódu na meranie K-faktora v tomto článku.

Článok 39 Postupy na zabránenie investičným spoločnostiam obchádzať kapitálovú požiadavku na K-CON

1.  Investičné spoločnosti nesmú dočasne previesť expozície prekračujúce limit stanovený v článku 36 ods. 1 na inú spoločnosť, či už v rovnakej skupine alebo nie, a to ani vykonaním umelých transakcií na zatvorenie expozície počas obdobia 10 dní uvedeného v článku 38 a vytvorením novej expozície.

2.  Investičné spoločnosti prevádzkujú systémy, ktoré zabezpečujú, aby sa každý prevod uvedený v prvom odseku ihneď oznámil príslušným orgánom.

Článok 40 Výnimky

1.  Z požiadaviek stanovených v článku 38 ods. 1 sú vyňaté tieto expozície:

a)  expozície, ktoré nevznikajú v obchodnej knihe;

b)  expozície, ktoré sú v plnej výške odpočítané od vlastných zdrojov investičnej spoločnosti;

c)  určité expozície, ktoré vznikli pri bežnom priebehu vyrovnania platobných služieb, transakcií v cudzej mene, transakcií s cennými papiermi a poskytovaní peňažných prevodov;

d)  aktíva, z ktorých pozostávajú pohľadávky voči ústredným vládam:

i)  expozície voči ústredným vládam, centrálnym bankám, subjektom verejného sektora, medzinárodným organizáciám alebo multilaterálnym rozvojovým bankám, ako aj expozície, za ktoré uvedené subjekty ručia alebo sú k nim priraditeľné;

ii)   expozície voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám iným ako sú tie, ktoré sú uvedené v bode i), ktoré sú denominované a prípadne financované v národnej mene dlžníka;

iii)  expozície voči regionálnym vládam a orgánom miestnej samosprávy Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo expozície, za ktoré tieto subjekty ručia;

e)  expozície voči centrálnym protistranám a príspevky do fondu pre prípad zlyhania voči centrálnym protistranám.

2.  Príslušné orgány môžu z uplatnenia článku 38 ods. 1 úplne alebo čiastočne vyňať tieto expozície:

a)  kryté dlhopisy;

b)  expozície voči regionálnym vládam a orgánom miestnej samosprávy Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo expozície, za ktoré tieto subjekty ručia;

c)  požiadavky na likviditu, ktoré sú držané v štátnych cenných papieroch, za predpokladu, že príslušný orgán môže na základe vlastného uváženia rozhodnúť, že sú posudzované ako majúce investičný stupeň;

d)  expozície voči uznaným burzám v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 72 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Článok 41Výnimky pre obchodníkov s komoditami a emisnými kvótami

1.  Ustanovenia tejto časti sa neuplatňujú na obchodníkov s komoditami a emisnými kvótami, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky pre transakcie v rámci skupiny:

a)  druhá protistrana je nefinančnou protistranou;

b)  obe protistrany sú zahrnuté do tej istej konsolidácie;

c)  obe protistrany podliehajú primeraným centralizovaným postupom hodnotenia, merania a kontroly rizika;

d)  transakciu možno posudzovať ako znižujúcu riziká, ktoré priamo súvisia s obchodnou činnosťou alebo podnikovým financovaním nefinančnej protistrany alebo uvedenej skupiny.

2.  Na účely tohto článku sa protistrany pokladajú za zahrnuté do tej istej konsolidácie, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)  protistrany sú zahrnuté do konsolidácie v súlade s článkom 22 smernice 2013/34/EÚ;

b)  protistrany sú zahrnuté do konsolidácie v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1606/2002;

c)  pokiaľ ide o skupinu, ktorej materský podnik má ústredie v tretej krajine, protistrany sú zahrnuté do konsolidácie v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami tretej krajiny, ktoré boli určené ako rovnocenné s IFRS v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 1569/2007 alebo s účtovnými štandardmi tretej krajiny, ktorých používanie je povolené v súlade s článkom 4 uvedeného nariadenia.

3.  Investičná spoločnosť pred uplatnením výnimky uvedenej v odseku 1 príslušnému orgánu túto skutočnosť oznámi.

Príslušné orgány povoľujú uplatnenie výnimky iba v prípade, že sú splnené všetky podmienky stanovené v odseku 1.

PIATA ČASŤ

LIKVIDITA

Článok 42 Požiadavka na likviditu

1.  Investičná spoločnosť musí mať v držbe sumu likvidných aktív, ktorá sa rovná aspoň jednej tretine požiadaviek na fixné režijné náklady vypočítaných v súlade s článkom 13 ods. 1.

Na účely prvého pododseku sú likvidné aktíva ktorýkoľvek z týchto pojmov:

a)  aktíva uvedené v článkoch 10 až 13 a 15 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/61;

b)  nezaťažené peňažné prostriedky;

ba)  nezaťažené krátkodobé vklady v úverovej inštitúcii, ktoré poskytujú investičnej spoločnosti ľahký prístup k likvidite;

bb)  akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze, certifikáty a iné podobné finančné nástroje, pre ktoré existuje likvidný trh v zmysle článku 14 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, na ktoré sa vzťahuje zrážka vo výške 50 %;

bc)  iné finančné nástroje, pre ktoré existuje likvidný trh v zmysle článku 14 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, na ktoré sa vzťahuje zrážka vo výške 50 %.

2.  Na účely odseku 1 investičná spoločnosť, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 12 ods. 1, môže do svojich likvidných aktív takisto zahrnúť pohľadávky z obchodného styku a poplatky alebo provízie splatné v priebehu 30 dní, ak tieto pohľadávky spĺňajú tieto podmienky:

a)  predstavujú až tretinu minimálnych požiadaviek na likviditu uvedených v odseku 1;

b)  nesmú sa započítavať do žiadnych dodatočných požiadaviek na likviditu, ktoré požaduje príslušný orgán v prípade špecifických rizík spoločnosti v súlade s článkom 36 ods. 2 písm. k) smernice (EÚ) ----/--[IFD];

c)  podliehajú zrážke vo výške 50 %.

Článok 43Dočasné zníženie požiadavky na likviditu

1.  Investičná spoločnosť môže za mimoriadnych okolností znížiť sumu likvidných aktív, ktoré má v držbe. Ak dôjde k takémuto zníženiu, investičná spoločnosť túto skutočnosť bezodkladne oznámi príslušnému orgánu.

2.  Dodržiavanie požiadavky na likviditu stanovenej v článku 42 ods. 1 sa musí obnoviť v priebehu 30 dní od pôvodného zníženia.

2a.  EBA po konzultácii s ESMA vydá usmernenia, v ktorých upresní, čo sú výnimočné okolnosti na účely odseku 1.

Článok 44Záruky poskytované zákazníkovi

Investičná spoločnosť musí zvýšiť svoje likvidné aktíva o 1,6 % z celkovej výšky záruk poskytovaných zákazníkom.

ŠIESTA ČASŤ

ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ INVESTIČNÝMI SPOLOČNOSŤAMI

Článok 45Rozsah pôsobnosti

1.  Investičná spoločnosť, ktorá nespĺňa podmienky stanovené v článku 12 ods. 1, zverejňuje informácie uvedené v tejto časti v ten istý deň, keď uverejňuje svoju ročnú účtovnú závierku.

2.  Investičná spoločnosť, ktorá spĺňa podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 a ktorá emituje nástroje dodatočného kapitálu Tier 1, zverejňuje informácie uvedené v článkoch 46, 48, 49 a 50 v ten istý deň, v ktorý uverejňuje svoje ročné účtovné závierky.

3.  Investičná spoločnosť zverejňuje informácie stanovené v článkoch 47 a 51, ak spĺňa požiadavky stanovené v článku 23 smernice (EÚ) ----/--[IFD].

Investičná spoločnosť, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v článku 23 smernice (EÚ) ----/--[IFD], zverejňuje informácie od účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom sa vykonalo posúdenie uvedené v článku 23 ods. 1 smernice (EÚ) ----/--[IFD].

4.  Investičná spoločnosť môže na účinné spĺňanie požiadavky na zverejňovanie uvedenej v odsekoch 1 a 2 určiť vhodné médium a miesto. Ak je to možné, všetky zverejňované informácie sa poskytujú na jednom médiu alebo na jednom mieste. Ak sa rovnaká alebo podobná informácia zverejní na dvoch alebo viacerých médiách, na každom médiu sa uvedie odkaz na totožnú informáciu v ostatných médiách.

Článok 46 Ciele a politiky riadenia rizík

Investičná spoločnosť zverejňuje svoje ciele a politiky riadenia rizík za každú jednotlivú kategóriu rizika v tretej až piatej časti v súlade s článkom 45 vrátane stratégií a postupov súvisiacich s riadením týchto rizík, ako aj vyhlásenie o riziku schválené riadiacim orgánom, v ktorom je výstižne opísaný celkový rizikový profil investičnej spoločnosti spojený so stratégiou podnikania.

Článok 47 Riadenie

Investičná spoločnosť zverejňuje v súlade s článkom 45 nasledujúce informácie týkajúce sa vnútorných mechanizmov riadenia:

a)  počet riadiacich funkcií zastávaných členmi riadiaceho orgánu;

b)  politika rôznorodosti v súvislosti s výberom členov riadiaceho orgánu, jej ciele a všetky príslušné operatívne ciele stanovené v tejto politike, a mieru, v akej sa tieto ciele splnili;

c)  či investičná spoločnosť zriadila osobitný výbor pre riziká a počet zasadnutí tohto výboru za rok.

Článok 48 Vlastné zdroje

1.  Investičná spoločnosť zverejňuje v súlade s článkom 45 tieto informácie týkajúce sa vlastných zdrojov:

a)  úplné zosúhlasenie položiek vlastného kapitálu Tier 1, položiek dodatočného kapitálu Tier 1, položiek kapitálu Tier 2 a filtrov a odpočtov uplatňovaných na vlastné zdroje investičnej spoločnosti so súvahou v účtovnej závierke investičnej spoločnosti overenej audítorom;

b)  opis hlavných charakteristík nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 a nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 a nástrojov Tier 2 emitovaných investičnou spoločnosťou;

c)  kompletné podmienky všetkých nástrojov vlastného kapitálu Tier 1, dodatočného kapitálu Tier 1 a Tier 2;

d)  osobitné zverejňovanie informácií o povahe a sumách uplatňovaných prudenciálnych filtrov a odpočtov, ako aj položiek, ktoré sa neodpočítavajú vo vzťahu k vlastným zdrojom;

e)  opis všetkých obmedzení uplatňovaných na výpočet vlastných zdrojov v súlade s týmto nariadením a nástrojov, prudenciálnych filtrov a odpočtov, na ktoré sa tieto obmedzenia uplatňujú.

2.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom presne stanoviť vzory na zverejňovanie informácií podľa odseku 1 písm. a), b), d) a e).

EBA predloží tento návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do [deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]

Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

Článok 49Kapitálové požiadavky

Investičná spoločnosť zverejňuje v súlade s článkom 45 nasledujúce informácie, pokiaľ ide o súlad s požiadavkami stanovenými v článku 11 ods. 1 a v článku 22 smernice (EÚ) ----/--[IFD]:

a)  zhrnutie týkajúce sa prístupu investičnej spoločnosti k posudzovaniu primeranosti jej interného kapitálu na pokrytie jej súčasných a budúcich činností;

b)  na žiadosť príslušného orgánu výsledok interného procesu investičnej spoločnosti na posudzovanie kapitálovej primeranosti vrátane zloženia dodatočných vlastných zdrojov na základe postupu preskúmania dohľadom podľa článku 36 ods. 2 písm. a) smernice (EÚ) ----/--[IFD];

c)  kapitálové požiadavky vypočítané samostatne v súlade s každým K-faktorom uplatniteľnom na investičnú spoločnosť, ako sa stanovuje v článku 15, a v súhrnnej forme, ktorá vychádza zo súčtu uplatniteľných K-faktorov;

d)  požiadavku na fixné režijné náklady určenú v súlade s článkom 13.

Článok 50 Zverejňovanie informácií o návratnosti aktív

Investičná spoločnosť zverejňuje informácie o svojej návratnosti aktív vypočítanej ako jej čistý zisk vydelený jej celkovou súvahou v jej výročnej správe, ako je uvedené v článku 45.

Článok 51Politika a postupy odmeňovania

Investičné spoločnosti zverejňujú v súlade s článkom 45 tieto informácie v súvislosti s politikou a postupmi odmeňovania vrátane aspektov súvisiacich s rodovou neutralitou pre kategórie pracovníkov, ktorých profesionálne činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti:

a)  najdôležitejšie koncepčné vlastnosti systému odmeňovania vrátane úrovne pohyblivej odmeny a kritérií pre jej udeľovanie, politiky vyplácania vo forme nástrojov, politiky odkladu a kritérií nadobúdania práv;

b)  pomery medzi pevnou a pohyblivou zložkou odmeňovania stanovené v článku 28 ods. 2 smernice (EÚ) ----/--[IFD];

c)  súhrnné kvantitatívne informácie o odmeňovaní rozčlenené podľa vrcholového manažmentu a pracovníkov, ktorých činnosti majú významný vplyv na rizikový profil investičnej spoločnosti, pričom sa uvádza:

i) výška odmien priznaných za účtovné obdobie s rozdelením na pevné odmeny vrátane opisu pevných zložiek a pohyblivé odmeny, ako aj počet príjemcov;

ii) výška a forma priznaných pohyblivých odmien s rozdelením na peňažnú hotovosť, akcie, nástroje, ktoré súvisia s akciami, ako aj ďalšie druhy samostatne pre časť zaplatenú vopred a odloženú časť;

iii) výška odložených odmien priznaných za predchádzajúce obdobie dosahovania výsledkov s rozdelením na sumu na základe nadobudnutia v účtovnom období a sumu na základe nadobudnutia v nasledujúcich obdobiach:

a) výška odložených odmien na základe nadobudnutia počas účtovného obdobia a znížených v dôsledku úprav na základe dosiahnutých výsledkov;

b) zaručené pohyblivé odmeny priznané v priebehu účtovného obdobia a počet príjemcov daných priznaných odmien;

c) odstupné priznané v predchádzajúcich obdobiach, ktoré boli vyplatené počas účtovného obdobia;

d) výška odstupných priznaných počas účtovného obdobia s rozdelením na zaplatené vopred a odložené, počet príjemcov daných platieb a najvyššie platby, ktoré boli priznané jednej osobe;

▌ ▌ f)  informácie o tom, či investičná spoločnosť využíva výnimku stanovenú v článku 30 ods. 4 smernice (EÚ) ----/--[IFD].

Na účely písmena f) investičné spoločnosti, ktoré využívajú takúto výnimku, uvádzajú, či táto výnimka bola udelená na základe písmena a) alebo písmena b) článku 30 ods. 4 smernice (EÚ) ----/--[IFD], alebo oboch. Tiež uvádzajú, na ktorú zo zásad odmeňovania sa vzťahuje výnimka (výnimky), počet pracovníkov, ktorí využívajú výnimku (výnimky) a ich celkovú odmenu s rozdelením na pevnú a pohyblivú odmenu.

Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v nariadení (EÚ) 2016/679.

Článok 51aInvestičná politika

1.  Investičné spoločnosti zverejňujú v súlade s článkom 45 tieto informácie o svojej investičnej politike:

a)  miera účasti pre všetky priame a nepriame podiely, v ktorých skutočné vlastníctvo presahuje 5 % akejkoľvek triedy cenných papierov s hlasovacím právom, s rozdelením podľa členských štátov a odvetví;

b)  úplné údaje o hlasovaniach na zhromaždeniach akcionárov prebiehajúcich v súlade s písmenom a), a to najmä percentuálny podiel schválených návrhov predložených manažmentom subjektov;

c)   využívanie služieb splnomocnených poradenských spoločností;

d)  usmernenia o hlasovaní prebiehajúcom podľa písmena a) týkajúce sa subjektov.

  Požiadavka na zverejnenie uvedená v písmene b) sa neuplatňuje, ak zmluvné podmienky všetkých akcionárov zastúpených investičnou spoločnosťou na zhromaždení akcionárov neoprávňujú investičnú spoločnosť k tomu, aby hlasovala v ich mene, ak akcionári po prijatí programu zhromaždenia nepredložia jasné pokyny k hlasovaniu.

2.  Odsek 1 sa neuplatňuje na investičné spoločnosti, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v článku 30 ods. 4 smernice (EÚ) ----/-- [IFD]/

3.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom presne stanoviť vzory na zverejňovanie informácií podľa odseku 1. S cieľom vyhnúť sa odchýlke uplatňovania tohto nariadením a smernice (EÚ) 2017/828 EBA pri vypracúvaní týchto technických predpisov zohľadní článok 3 g uvedenej smernice.

  EBA predloží návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [deviatich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

  Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku.

Článok 51bRiziká súvisiace s environmentálnym, sociálnym a správnym dosahom

Od ... [3 rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá uvedené v článku 30 ods. 4 smernice (EÚ) ----/-- [IFD], zverejnia informácie o rizikách súvisiacich s environmentálnym, sociálnym a správnym dosahom, fyzických rizikách a rizikách spojených s prechodom tak, ako sú vymedzené v správe uvedenej v [článku 32a (novej) smernici (EÚ) ----/-- [IFD] článok 98 ods. 7 písm. c) smernice 2013/36/EÚ.

Na účely prvého pododseku sa informácie zverejnia v prvom roku raz a počnúc druhým rokom dvakrát ročne.

SIEDMA ČASŤ

PODÁVANIE SPRÁV INVESTIČNÝMI SPOLOČNOSŤAMI

Článok 52 Požiadavky na podávanie správ

1.  Investičná spoločnosť predkladá výročnú správu príslušným orgánom vrátane všetkých týchto informácií:

a)  výšky a zloženia vlastných zdrojov;

b)  kapitálových požiadaviek;

c)  výpočtov kapitálových požiadaviek;

d)  úrovne činnosti, pokiaľ ide o podmienky stanovené v článku 12 ods. 1 vrátane súvahy a rozčlenenia príjmov investičnou službou a uplatniteľným K-faktorom;

e)  rizika koncentrácie;

f)  požiadaviek na likviditu.

2.  Odchylne od odseku 1 sa od investičnej spoločnosti, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 12 ods. 1, nepožaduje predkladať informácie uvedené v písmenách e) a f).

2a.  Na žiadosť príslušného orgánu investičná spoločnosť podáva tomuto orgánu správu o celkovej odmene každého člena svojho riadiaceho orgánu alebo vrcholového manažmentu;

3.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom presne stanoviť formáty, dátumy predkladania správ, vymedzenie pojmov a riešenia v oblasti informačných technológií, ktoré sa majú uplatňovať pri predkladaní správ podľa odseku 1, zohľadňujúci rozdiely v podrobnosti informácií predložených investičnou spoločnosťou, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 12 ods. 1.

EBA vypracuje vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku do [deviatich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

Článok 53 Požiadavky na predkladanie správ pre investičné spoločnosti vykonávajúce činnosti uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.  Investičné spoločnosti, ktoré nespĺňajú podmienky článku 12 ods. 1 a ktoré vykonávajú ktorúkoľvek z činností uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, overujú výšku svojich celkových aktív na mesačnom základe a každý štvrťrok predkladajú uvedené informácie príslušnému orgánu a EBA.

2.  Ak je investičná spoločnosť uvedená v odseku 1 súčasťou skupiny, v ktorej je jedna alebo viacero iných spoločností investičnou spoločnosťou, ktorá vykonáva ktorúkoľvek z činností uvedených v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, takéto investičné spoločnosti overujú výšku svojich celkových aktív na mesačnom základe a navzájom sa informujú. Tieto investičné spoločnosti potom štvrťročne predkladajú informácie týkajúce sa ich kombinovaných celkových aktív dotknutým príslušným orgánom a EBA.

3.  Ak priemer mesačných celkových aktív investičných spoločností uvedený v odsekoch 1 a 2 dosiahne ktorúkoľvek prahovú hodnotu stanovenú v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vypočítanú za obdobie dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov, EBA to oznámi týmto investičným spoločnostiam a orgánom oprávneným udeľovať povolenia v súlade s článkom [8a] smernice 2013/36/EÚ;

4.  EBA po konzultácii s ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom bližšie určiť povinnosť poskytovať informácie dotknutým príslušným orgánom uvedeným v odsekoch 1 a 2, aby sa umožnilo účinné monitorovanie prahových hodnôt stanovených v článku [8a] ods. 1 písm. a) a b) smernice 2013/36/EÚ.

EBA predloží tento návrh technických predpisov Komisii do [1. januára 2019].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.

ÔSMA ČASŤ

DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

Článok 54Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, článku 12 ods. 5, článku 15 ods. 5 a článku 38 ods. 5 na dobu neurčitú od [dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2 a článku 15 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s expertmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2 a článku 15 ods. 5 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote [dvoch mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Článok 55 Vykonávacie akty

Presné stanovenie vzorov pre zverejňovanie, ako sa stanovuje v článku 48 ods. 2, a formátov, dátumov na predloženie správ, vymedzenie pojmov a riešení v oblasti informačných technológií, ktoré sa majú uplatňovať na predkladanie správ, ako sa stanovuje v článku v článku 52 ods. 2, sa prijímajú ako vykonávacie akty v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 56 ods. 2.

Článok 56Postup výboru

1.  Komisii pomáha Európsky výbor pre bankovníctvo zriadený rozhodnutím Komisie 2004/10/ES[15]. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011[16].

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

DEVIATA ČASŤPRECHODNÉ USTANOVENIA, SPRÁVY, PRESKÚMANIA A ZMENY

HLAVA IPRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 57Prechodné ustanovenia

1.  Články 42 až 44 a články 45 až 51 sa uplatňujú na obchodníkov s komoditami a emisnými kvótami od [päť rokov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia].

2.  Do piatich rokov od dátumu uplatňovania tohto nariadenia alebo od dátumu uplatňovania ustanovení uvedených v článku 22 ods. 1 písm. b) a c) podľa [tretej časti hlavy IV kapitol 1a a 1b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súlade s článkom 1 ods. 84 návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012] podľa toho, čo nastane skôr, investičná spoločnosť uplatňuje požiadavky stanovené v tretej časti hlave IV nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

3.  Investičné spoločnosti môžu odchylne od článku 11 obmedziť svoje kapitálové požiadavky na obdobie piatich rokov od [dátumu uplatňovania tohto nariadenia] takto:

a)  dvojnásobok príslušnej kapitálovej požiadavky podľa tretej časti hlavy I kapitoly 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ak sa na investičnú spoločnosť naďalej vzťahuje uvedené nariadenie;

b)  dvojnásobok uplatniteľnej požiadavky na režijné náklady stanovenej v článku 13 tohto nariadenia, ak investičná spoločnosť neexistovala k [dátumu uplatňovania tohto nariadenia] alebo pred ním;

c)  dvojnásobok uplatniteľnej požiadavky na počiatočný kapitál stanovenej v hlave IV smernice 2013/36/EÚ k [dátumu uplatňovania tohto nariadenia], ak sa na spoločnosť vzťahovala len požiadavka na počiatočný kapitál do uvedeného času.

Článok 58Výnimky pre spoločnosti uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 575/2013

Na investičné spoločnosti, ktoré v deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia spĺňajú podmienky článku 4 ods. 1 bodu 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a ktoré dosiaľ nezískali povolenie ako úverová inštitúcia v súlade s článkom 8 smernice 2013/36/EÚ, sa naďalej vzťahujú ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a smernice 2013/36/EÚ.

HLAVA IISPRÁVY A PRESKÚMANIA

Článok 59 Doložka o preskúmaní

1.  Do [3 rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia vykoná preskúmanie a predloží správu spolu s prípadným legislatívnym návrhom v súvislosti s uplatňovaním:

a)  podmienok pre investičné spoločnosti, aby sa v súlade s článkom 12 mohli považovať za malé a neprepojené investičné spoločnosti;

b)  metód na meranie K-faktorov v tretej časti hlave II a v článku 38;

c)  koeficientov uvedených v článku 15 ods. 2;

d)  ustanovení uvedených v článkoch 42 až 44;

e)  ustanovení uvedených v tretej časti hlave II oddiele 1 kapitole 4;

f)  tretej časti na obchodníkov s komoditami a emisnými kvótami;

fa)  zmeny vymedzenia pojmu „úverová inštitúcia“ v nariadení (EÚ) č. 575/2013 v dôsledku článku 60 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia a možných neúmyselných negatívnych účinkov;

fb)  ustanovení uvedených v článku 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a ich zosúladenia s jednotným rámcom pre rovnocennosť v oblasti finančných služieb;

fc)  prahových hodnôt stanovených v článku 12 ods. 1 tohto nariadenia;

fd)  štandardov zásadného preskúmania obchodnej knihy pre investičné spoločnosti;

fe)  metód merania hodnoty derivátu v článku 32 ods. 2 písm. b) a článku 20 ods. 2 písm. b) a vhodnosti zavedenia alternatívnej metriky a/alebo kalibrácie;

ff)  vhodnosti neuplatňovania obmedzení pre podniky pomocných služieb podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 18 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

fg)  potreby vypracovať makroprudenciálne nástroje na riešenie osobitných rizík, ktoré by investičné spoločnosti mohli predstavovať pre finančnú stabilitu.

2.  Komisia do [3 rokov od dátumu uplatnenia tohto nariadenia] predloží Európskemu parlamentu a Rade▌ súhrnnú správu o uplatnení tohto nariadenia.

HLAVA IIIZMENY

Článok 60Zmeny nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 sa mení takto:

1.  V názve sa vypúšťajú slová „a investičné spoločnosti“.

2.  Článok 4 ods. 1 sa mení takto:

a)  bod 1 sa nahrádza takto:

„1. „úverová inštitúcia“ je spoločnosť, ktorej činnosť pozostáva z ktorejkoľvek z týchto činností:

a)  prijímanie vkladov alebo iných návratných peňažných prostriedkov od verejnosti a poskytovanie úverov na vlastný účet;

b)  vykonávanie ktorejkoľvek z činností uvedených v bodoch 3 a 6 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, ak sa uplatňuje jeden z nasledujúcich ukazovateľov, ale spoločnosť nie je obchodníkom s komoditami a emisnými kvótami, podnikom kolektívneho investovania ani poisťovňou:   

i) celková hodnota aktív spoločnosti prekračuje 30 miliárd EUR alebo

ii) celková hodnota aktív spoločnosti neprekračuje 30 miliárd EUR a spoločnosť je súčasťou skupiny, v ktorej kombinovaná celková hodnota aktív všetkých spoločností v skupine, ktoré vykonávajú ktorúkoľvek z činností uvedených v bodoch 3 a 6 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ a ktorých celkové aktíva neprekračujú 30 miliárd EUR, prekračuje 30 miliárd EUR, alebo

iii) celková hodnota aktív spoločnosti neprekračuje 30 miliárd EUR a spoločnosť je súčasťou skupiny, v ktorej kombinovaná celková hodnota aktív všetkých spoločností v skupine, ktoré vykonávajú niektorú z činností uvedených v bodoch 3 a 6 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ, prekračuje 30 miliárd EUR, ak orgány dohľadu zodpovedné za povolenie podľa článku 8a smernice 2013/36/EÚ a orgán konsolidovaného dohľadu po konzultácii s kolégiom orgánov dohľadu takto rozhodne s cieľom riešiť možné riziká obchádzania a možné riziká pre finančnú stabilitu Únie.“;

Na účely bodov ii) a iii) sa stanoví, že ak je podnik súčasťou skupiny z tretej krajiny, celková hodnota aktív každej pobočky skupiny z tretej krajiny povolenej v Únii sa zahrnie do kombinovanej celkovej hodnoty aktív všetkých podnikov v skupine.

Na účely tohto článku sa všetky prahové hodnoty vypočítajú na najvyššej úrovni konsolidácie.

b)  odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. „investičná spoločnosť“ je subjekt v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2014/65/EÚ, ktorej bolo udelené povolenie podľa uvedenej smernice, s výnimkou úverovej inštitúcie;“.

c)  bod 3 sa nahrádza takto:

(3)  „inštitúcia“ je úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie podľa článku 8 smernice 2013/36/EÚ, alebo spoločnosť uvedená v článku 8a ods. 3 smernice 2013/36/EÚ;“.

d)  bod 4 sa vypúšťa;

e)  bod 26 sa nahrádza takto:

„26. „finančná inštitúcia“ je spoločnosť, ktorá nie je inštitúciou a ktorej hlavným predmetom činnosti je nadobúdať podiely alebo vykonávať jednu alebo viac činností uvedených v bodoch 2 až 12 a v bode 15 prílohy I k smernici 2013/36/EÚ. Zahŕňa investičnú spoločnosť, finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, investičnú holdingovú spoločnosť, platobnú inštitúciu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu a správcovskú spoločnosť, ale s výnimkou holdingových poisťovní a zmiešaných holdingových poisťovní vymedzených v článku 212 ods. 1 písm. g) smernice 2009/138/EÚ;“.

f)  bod 51 sa nahrádza takto:

„51. „počiatočný kapitál“ je výška a druhy vlastných zdrojov stanovené v článku 12 smernice 2013/36/EÚ;“.

g)  dopĺňa sa tento bod 145:

„145. „obchodníci s komoditami a emisnými kvótami“ sú spoločnosti, ktorých hlavná obchodná činnosť pozostáva výlučne z poskytovania investičných služieb alebo činností vo vzťahu ku komoditným derivátom alebo kontraktom na komoditné deriváty uvedeným v bodoch 5, 6, 7, 9 a 10, derivátom na emisné kvóty uvedeným v bode 4, alebo emisným kvótam uvedeným v bode 11 oddielu C prílohy I k smernici 2014/65/EÚ;“.

3.  Článok 6 sa mení takto:

a)  odsek 4 sa nahrádza takto:

„4. Úverové inštitúcie dodržiavajú požiadavky stanovené v šiestej a siedmej časti na individuálnom základe.“

b)  odsek 5 sa vypúšťa.

4.  V prvej časti hlave II kapitole 2 Prudenciálna konsolidácia sa vkladá nový článok 10a:

„Na účely uplatňovania tejto kapitoly materské finančné holdingové spoločnosti v členskom štáte a materské finančné holdingové spoločnosti v Únii zahŕňajú investičné spoločnosti, ak sú tieto investičné spoločnosti materskými podnikmi inštitúcie.“.

5.  V článku 11 sa odsek 3 nahrádza takto:

„3. Materské inštitúcie v EÚ, inštitúcie kontrolované materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ a inštitúcie kontrolované materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ plnia povinnosti stanovené v šiestej časti na základe konsolidovanej situácie materskej inštitúcie, finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ak skupina zahŕňa jednu alebo viacero úverových inštitúcií alebo investičných spoločností oprávnených poskytovať investičné služby a činnosti uvedené v bodoch 3 a 6 oddielu A prílohy I k smernici 2004/39/ES.“.

6.  Článok 15 sa vypúšťa.

7.  Článok 16 sa vypúšťa.

8.  Článok 17 sa vypúšťa.

9.  V článku 81 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) dcérska spoločnosť je jedným z týchto subjektov:

i)  inštitúciou;

ii)  podnikom, ktorý na základe uplatniteľného vnútroštátneho práva podlieha požiadavkám uvedeným v tomto nariadení a smernici 2013/36/EÚ;

iii)  investičnou spoločnosťou;“.

10.  V článku 82 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a) dcérska spoločnosť je jedným z týchto subjektov:

i)  inštitúciou;

ii)  podnikom, ktorý na základe uplatniteľného vnútroštátneho práva podlieha požiadavkám uvedeným v tomto nariadení a smernici 2013/36/EÚ;

iii)  investičnou spoločnosťou;“.

11.  Článok 93 sa mení takto:

a)  odsek 3 sa vypúšťa.

b)  odseky 4, 5 a 6 sa nahrádzajú takto:

„4. Ak nad inštitúciou, ktorá patrí do kategórie uvedenej v odseku 2, získa kontrolu iná fyzická alebo právnická osoba než osoba, ktorá inštitúciu kontrolovala predtým, výška vlastných zdrojov tejto inštitúcie musí dosiahnuť požadovanú úroveň počiatočného kapitálu.

5. Ak dôjde k zlúčeniu dvoch alebo viacerých inštitúcií, ktoré patria do kategórie uvedenej v odseku 2, nesmie výška vlastných zdrojov inštitúcie, ktorá vznikla zlúčením, klesnúť pod úroveň rovnajúcu sa súčtu vlastných zdrojov zlúčených inštitúcií v čase zlúčenia, kým sa nedosiahne požadovaná úroveň počiatočného kapitálu.

6. Ak sa príslušné orgány domnievajú, že na zabezpečenie platobnej schopnosti inštitúcie je potrebné splnenie požiadavky stanovenej v odseku 1, ustanovenia odsekov 2 až 4 sa neuplatňujú.“.

12.  Oddiel 2 tretej časti hlavy II kapitoly I sa vypúšťa [5 rokov od dátumu uplatňovania nariadenia (EÚ) ___/___IFR].

12a.  V článku 119 sa odsek 5 nahrádza takto:

  „5.  S expozíciami voči finančným inštitúciám, ktoré povolili a nad ktorým vykonávajú dohľad príslušné orgány a ktoré podliehajú prudenciálnym požiadavkám porovnateľným z hľadiska náročnosti s tými, ktoré sa uplatňujú voči inštitúciám, sa bude zachádzať ako s expozíciami voči inštitúciám. Na účely tohto odseku sa prudenciálne požiadavky vymedzené v nariadení (EÚ) ---/--- [IFR] považujú za porovnateľné z hľadiska náročnosti s požiadavkami uplatňovanými na inštitúcie.

13.  V článku 197 ods. 1 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) dlhové cenné papiere emitované inštitúciami a investičnými spoločnosťami, pričom tieto cenné papiere majú ratingové hodnotenie od ECAI, ktorému EBA priradil podľa pravidiel pre rizikové váženie expozícií voči inštitúciám podľa kapitoly 2 stupeň kreditnej kvality 3 alebo vyšší;“.

14.  V článku 202 sa úvodná veta nahrádza takto:

„Inštitúcia môže ako oprávnených poskytovateľov nefinancovaného zabezpečenia použiť inštitúcie, investičné spoločnosti, poisťovne a zaisťovne a agentúry pre vývozné úvery, ktoré môžu podliehať zaobchádzaniu podľa článku 153 ods. 3 na základe splnenia všetkých týchto podmienok:“.

15.  Článok 388 sa vypúšťa.

16.  V článku 456 ods. 1 sa vypúšťajú písmená f) a g).

17.  V článku 493 sa vypúšťa odsek 2.

18.  Článok 498 sa vypúšťa.

19.  V článku 508 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Článok 61

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 600/2014

Nariadenie (EÚ) č. 600/2014 sa mení takto:

(-1)  Názov hlavy III sa nahrádza takto:

  „TRANSPARENTNOSŤ PRE SYSTEMATICKÝCH INTERNALIZÁTOROV A INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI OBCHODUJÚCE MIMO BURZY A REŽIM VEĽKOSTI TIKU PRE SYSTEMATICKÝCH INTERNALIZÁTOROV

-1a)  Vkladá sa tento článok:

„Článok 17aVeľkosti tiku

Kotácie systematických internalizátorov, cenové zlepšenia týchto kotácií a ceny transakcií sú v súlade s veľkosťami tiku ustanovenými v súlade s článkom 49 smernice 2014/65/EÚ.“

-1b)  V článku 40 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza týmto:

  „Zákaz alebo obmedzenie sa môže uplatňovať v závislosti od okolností alebo môže podliehať výnimkám, ktoré stanoví ESMA, a môže sa priamo uplatniť na správcovskú spoločnosť podľa článku 2 ods. 1 písm. c) smernice 2009/65/ES a správcu alternatívnych investičných fondov podľa článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2011/61/EÚ.“

-1c)  V článku 42 ods. 2 sa tretí pododsek nahrádza takto:

  „Zákaz alebo obmedzenie sa môže uplatňovať v závislosti od okolností alebo môže podliehať výnimkám, ktoré stanoví príslušný orgán, a môže sa priamo uplatniť na správcovskú spoločnosť podľa článku 2 ods. 1 písm. c) smernice 2009/65/ES a správcu alternatívnych investičných fondov podľa článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2011/61/EÚ.“

(1)  Článok 46 sa mení takto:

  -a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Spoločnosť z tretej krajiny môže poskytovať investičné služby alebo vykonávať investičné činnosti uvedené v bodoch 1, 2, 4, 5, 7, 8 alebo 9 oddielu A prílohy I k smernici 2014/65/EÚ s vedľajšími službami alebo bez nich pre oprávnené protistrany a profesionálnych klientov v zmysle oddielu I prílohy II k smernici 2014/65/EÚ usadeným v Únii bez toho, aby zriadila pobočku, ak je zapísaná v registri spoločností z tretích krajín vedenom ESMA v súlade s článkom 47.“

a)  v odseku 2 sa dopĺňa písmeno d) takto:

„d) spoločnosť zaviedla potrebné mechanizmy a postupy na oznamovanie informácií stanovených v odseku 6a.“;

b)  dopĺňa sa tento odsek 6a:

„6a. Spoločnosti z tretích krajín poskytujúce služby alebo vykonávajúce činnosti v súlade s týmto článkom každoročne informujú ESMA o týchto skutočnostiach:

a)  škále a rozsahu služieb a činností vykonávaných spoločnosťami v Únii;

b)  obrate a súhrnnej hodnote aktív zodpovedajúcich službám a činnostiam uvedeným v písmene a);

c)  či boli prijaté opatrenia na ochranu investorov, ako aj ich podrobný opis;

d)  politike a opatreniach v oblasti riadenia rizík uplatňovaných spoločnosťou na vykonávanie služieb a činností uvedených v písmene a).“;

c)  odsek 7 sa nahrádza takto:

„7. ESMA po konzultácii s EBA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom upresniť informácie, ktoré má žiadajúca spoločnosť z tretej krajiny poskytnúť vo svojej žiadosti o registráciu uvedenej v odseku 4, ako aj informácie, ktoré sa predkladajú v súlade s odsekom 6a.

ESMA predloží Komisii návrh týchto regulačných technických predpisov do [doplniť dátum].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

d)  vkladá sa tento odsek 8:

„8. ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom upresniť formát, v ktorom sa má predložiť žiadosť o registráciu uvedená v odseku 4, ako aj informácie, ktoré sa predkladajú v súlade s odsekom 6a.

ESMA predloží Komisii návrh týchto vykonávacích technických predpisov do [doplniť dátum].

Komisii sa udeľuje právomoc prijať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“.

(2)   Článok 47 sa mení takto:

a)  v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Komisia môže prijať rozhodnutie v súlade s ▌postupom uvedeným v článku 50 v súvislosti s treťou krajinou, v ktorom bude uvedené, že právne mechanizmy a mechanizmy dohľadu danej tretej krajiny zabezpečujú:

a)  aby spoločnosti povolené v danej tretej krajine spĺňali právne záväzné prudenciálne a organizačné požiadavky a požiadavky na vnútornú kontrolu a výkon podnikateľskej činnosti, ktoré majú rovnocenný účinok ako požiadavky stanovené v tomto nariadení, v smernici 2013/36/EÚ, nariadení (EÚ) č. 575/2013, smernici (EÚ) ----/-- [IFD] a nariadení (EÚ) ----/--- [IFR] a v smernici 2014/65/EÚ, ako aj vo vykonávacích opatreniach prijatých podľa týchto nariadení a smerníc;

b)  aby sa na spoločnosti povolené v danej tretej krajine vzťahoval účinný dohľad a presadzovanie zabezpečujúce súlad s uplatniteľnými právne záväznými prudenciálnymi a organizačnými požiadavkami, požiadavkami na vnútornú kontrolu a výkon podnikateľskej činnosti; a

c)  aby právny rámec tejto tretej krajiny predstavoval účinný rovnocenný systém uznávania investičných spoločností, ktoré získali povolenie podľa právneho režimu tretej krajiny.

Ak je pravdepodobné, že služby poskytované a činnosti vykonávané spoločnosťami z tretích krajín v Únii po prijatí rozhodnutia uvedeného v prvom pododseku majú pre Úniu systémový význam, právne záväzné prudenciálne a organizačné požiadavky a požiadavky na vnútornú kontrolu a výkon podnikateľskej činnosti uvedené v prvom pododseku sa môžu považovať za majúce rovnocenný účinok ako požiadavky stanovené v právnych aktoch uvedených v danom pododseku len po podrobnom a dôkladnom posúdení. Na účely tohto posúdenia Komisia takisto posúdi a zohľadní konvergenciu v oblasti dohľadu medzi dotknutou treťou krajinou a Úniou.

Pri prijímaní rozhodnutia uvedeného v prvom pododseku Komisia zohľadní, či je tretia krajina identifikovaná ako nespolupracujúca jurisdikcia na daňové účely podľa príslušných právnych predpisov Únie alebo ako vysokoriziková tretia krajina v súlade s článkom 9 ods. 2 smernice (EÚ) 2015/849.“;

b)  v odseku 2 sa písmeno c) nahrádza takto:

„c) postupy týkajúce sa koordinácie činností dohľadu vrátane vyšetrovaní a kontrol na mieste.“;

ba)  vkladá sa tento odsek:

„2a. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 50, v ktorých objasní podmienky, ktoré musí poskytovanie služieb alebo vykonávanie činností spĺňať, aby ich bolo možné považovať za systémovo významné pre Úniu.“

bb)  odsek 4 sa nahrádza takto:

  4. Spoločnosť z tretej krajiny si viac nemôže uplatniť práva podľa článku 46 ods. 1, ak Komisia prijme rozhodnutie v súlade s ▌postupom uvedeným v článku 50, ktorým zruší svoje rozhodnutie podľa odseku 1 tohto článku v súvislosti s danou treťou krajinou.“

c)  vkladá sa tento odsek 5:

„5. ESMA monitoruje regulačný vývoj a vývoj v oblasti dohľadu, postupy presadzovania a iný relevantný vývoj na trhu v tretích krajinách, pre ktoré boli prijaté rozhodnutia o rovnocennosti zo strany Komisie podľa odseku 1, s cieľom overiť, či podmienky, na základe ktorých boli uvedené rozhodnutia prijaté, sú stále splnené. Orgán predkladá každoročne Komisii, Európskemu parlamentu a Rade ▌správu o svojich zisteniach.“.

ca)  dopĺňa sa tento odsek 5a:

„5a. Komisia každoročne poskytne Európskemu parlamentu zoznam o udelených, pozastavených alebo zrušených rozhodnutiach o rovnocennosti vrátane vysvetlenia k odôvodneniam týchto rozhodnutí.“

Článok 62Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 sa mení takto:

(1)   v článku 4 ods. 2 sa dopĺňa bod v) takto:

„v súvislosti s nariadením (EÚ) ----/---- [IFR] a smernicou (EÚ) ----/--[IFD] príslušné orgány v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 5 smernice (EÚ) ----/--[IFD].“.

DESIATA ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 63Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť […] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Toto nariadenie sa uplatňuje od [18 mesiacov po nadobudnutí jeho účinnosti].

2a.  Bez ohľadu na odsek 2 sa bod -1) článku 61 ods. 1 uplatňuje od... [20 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie].

3.  Na účely prudenciálnych požiadaviek na investičné spoločnosti sa odkazy na nariadenie (EÚ) č. 575/2013 v iných právnych aktoch Únie považujú za odkazy na toto nariadenie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

 • [1]    [Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0. / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku].
 • [2]    [Ú. v. EÚ C 0, 0.0.0000, s. 0. / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku].
 • [3] *Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.
 • [4]   Ú. V. EÚ C […], […], s. […].
 • [5]   Ú. V. EÚ C […], […], s. […].
 • [6]   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338 – 436).
 • [7]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1 – 337).
 • [8]   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1 – 44).
 • [9]   Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/488 zo 4. septembra 2014, ktorým sa dopĺňa delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, pokiaľ ide o požiadavky na vlastné zdroje pre spoločnosti založené na fixných režijných nákladoch (Ú. v. EÚ L 78, 24.3.2015, s. 1).
 • [10]   Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012.
 • [11]   Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/61 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o požiadavku na krytie likvidity pre úverové inštitúcie (Ú. v. EÚ L 11, 17.1.2015, s. 1 – 36).
 • [12]  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).
 • [13]   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).
 • [14]    Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).
 • [15]   Rozhodnutie Komisie 2004/10/ES z 5. novembra 2003, ktorým sa zriaďuje Európsky výbor pre bankovníctvo (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 36).
 • [16]   Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti

Referenčné čísla

COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD)

Dátum predloženia v EP

20.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

18.1.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

18.1.2018

BUDG

18.1.2018

ITRE

18.1.2018

JURI

18.1.2018

 

AFCO

18.1.2018

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

DEVE

31.1.2018

BUDG

24.1.2018

ITRE

23.1.2018

JURI

24.1.2018

 

AFCO

26.2.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Markus Ferber

23.1.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.5.2018

19.6.2018

 

 

Dátum prijatia

24.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

8

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in ‘t Veld

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Julia Pitera, Sabine Verheyen

Dátum predloženia

27.9.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

33

+

ALDE

Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck

ECR

Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zīle

ENF

Barbara Kappel

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru‑Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Pedro Silva Pereira

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

8

-

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marcus Pretzell, Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

NI

Steven Woolfe

0

0

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia