Postup : 2017/2177(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0299/2018

Předložené texty :

A8-0299/2018

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0406

DRUHÁ ZPRÁVA     
PDF 599kWORD 55k
2.10.2018
PE 623.711v02-00 A8-0299/2018

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016

(2017/2177(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Bart Staes

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016

(2017/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018(3) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí výkonného ředitele Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu,

–  s ohledem na kroky, které podnikly generální ředitelství Komise pro migraci a vnitřní věci a správní rada Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu v návaznosti na rozhodnutí Parlamentu ze dne 18. dubna 2018 odložit rozhodnutí o udělení absolutoria, které vyústilo v odstoupení pana José Carreiry z funkce výkonného ředitele úřadu dne 6. června 2018;

–  s ohledem na slyšení konané dne 3. září 2018 a na představená nápravná opatření, která již začal realizovat nový dočasný výkonný ředitel Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu od svého jmenování v červnu 2018;

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(4), a zejména na článek 208 tohoto nařízení článek 208,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) nº 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(5), a zejména na článek 36,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0299/2018),

1.  uděluje absolutorium výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2016/odmítá udělit absolutorium výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016

(2017/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí úřadu(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 20. února 2018 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  s ohledem své rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018(9) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí výkonného ředitele Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu,

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení článek 208,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) nº 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu(11), a zejména na článek 36,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0299/2018),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu za rozpočtový rok 2016;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016

(2017/2177(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na rozpočtový rok 2016,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0299/2018),

A.  vzhledem k tomu, že všechny decentralizované agentury Unie by měly být transparentní a plně se zodpovídat občanům Unie za prostředky, které jim byly jakožto institucím Unie svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že úloha Parlamentu při udělování absolutoria za plnění rozpočtu je vymezena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU), ve finančním nařízení a v rámcovém finančním nařízení;

1.  zdůrazňuje, že při plnění rozpočtu Unie je důležité počínat si obezřetně, odpovědně a transparentně a postupovat v souladu se všemi příslušnými pravidly a nařízeními;

2.  připomíná úlohu Parlamentu v rámci postupu udělování absolutoria, jak ji upravuje Smlouva o fungování Evropské unie, finanční nařízení a jednací řád Parlamentu;

3.  vítá skutečnost, že v reakci na původní rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018, kterým se odkládá udělení absolutoria, přijali generální ředitelství Komise pro migraci a vnitřní věci, výkonná rada a nový dočasný výkonný ředitel Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu důkladná nápravná opatření;

4.  konstatuje, že Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) uzavřel vyšetřování předchozího vedení úřadu EASO a že dosud přijatá nápravná opatření uspokojivě reagují na výhrady, které Parlament uvedl ve svém rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018, kterým se odkládá udělení absolutoria;

Vyšetřování vedená Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)

5.  připomíná, že úřad OLAF vede vyšetřování proti několika bývalým a současným členům Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (dále jen „úřadu EASO“), kteří zastávají střední a vysoké řídící funkce;

6.  s uspokojením bere na vědomí rozhodnutí správní rady úřadu EASO ze dne 6. června 2018 o okamžitém propuštění výkonného ředitele; vítá, že na jeho místo byl jmenován dočasný výkonný ředitel, který není vyšetřován úřadem OLAF; s politováním však konstatuje, že správní rada nepřijala toto rozhodnutí z vlastní iniciativy mnohem dříve, protože by tak nedošlo v postupu udělování absolutoria k prodlevám;

7.  vítá opatření, která již dočasný výkonný ředitel přijal ke zlepšení správní struktury úřadu, obnovení transparentnosti a vybudování důvěry; zdůrazňuje, že je důležité odstranit zjištěné nedostatky, pokud jde o legalitu a správnost operací; vyzývá úřad, aby připravil komplexní a podrobný harmonogram dalších opatření; v této souvislosti dále úřad EASO vyzývá, aby do tohoto harmonogramu zahrnul jasný plán na obnovu důvěry ve vedení a aby měl především na paměti, že způsobilé a efektivní vedení má klíčový význam vzhledem k výzvám, jimž úřad obecně čelí, a aby zajistil takovou úroveň náboru značného počtu nových zaměstnanců a jejich školení, které jsou plánovány na roky 2018 a 2019, aby měl k dispozici velmi motivovaný a vysoce kvalitní personál a aby snížil fluktuaci zaměstnanců a udržel si jejich odborné vědomosti a zkušenosti;

8.  vyzývá úřad OLAF, aby ihned po uzavření vyšetřování informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o jeho výsledku;

9.  vyzývá Výbor EP pro rozpočtovou kontrolu, aby zjištění uvedená ve zprávě úřadu OLAF zapracoval do zprávy o udělení absolutoria úřadu EASO za rok 2017, a tak zajistil, aby byla případná nová doporučení provedena úřadem EASO v plném rozsahu;

Východisko pro výrok s výhradou o legalitě a správnosti uskutečněných operací

10.  připomíná závažná zjištění, jež učinil Účetní dvůr v souvislosti se dvěma z pěti důležitých zadávacích řízení z roku 2016, u nichž byly platby provedeny v průběhu uvedeného roku, což prokazuje nedůslednost při zadávacích řízeních úřadu EASO;

11.  očekává, že budou přijata všechna možná opatření ke zpětnému získání neoprávněných plateb provedených v rozpočtovém roce 2016: 920 561 EUR (zadávací řízení na poskytování přepravních služeb) a 592 273 EUR (rámcová smlouva na dočasné služby, které měly úřad EASO podporovat při řešení migrační krize);

12.  zůstává znepokojen vývojem nákladů na úhradu cestovních výloh; konstatuje, že v roce 2014 byly proplaceny výlohy ve výši 997 506 EUR, v roce 2015 ve výši 987 515 EUR a v roce 2016 až ve výši 1 012 147 EUR; bere na vědomí, že účastnící, kteří spadají do kategorie A, vykonávají během schůzí zvláštní úkoly; shledává, že proplácené výlohy v kategorii A se snížily – z 69 % v roce 2014 klesly na 52 % v roce 2015 a na 37 % v roce 2016; je znepokojen zjevným nepoměrem mezi větším pracovním zatížením úřadu EASO a nižším počtem účastníků kategorie A; upozorňuje na skutečnost, že vyšší objem uhrazených cestovních výloh a pokles počtu účastníků kategorie A mohou poukazovat na nahodilé proplácení nákladů;

13.  opět konstatuje, že pracovní program úřadu EASO zahrnuje operační podpůrné činnosti úřadu v hotspotech v některých členských státech; poukazuje na význam těchto činností a na dalekosáhlé důsledky pro celou Unii, pokud tyto úkoly nebudou řádně plánovány, řízeny a prováděny; naléhá na zaměstnance úřadu, aby řádně vykonávali své administrativní povinnosti a úkoly při práci v terénu;

14.  vyjadřuje politování nad tím, že pověst úřadu EASO byla poškozena kvůli nedostatkům zjištěným ve výše uvedených zadávacích řízeních; připomíná, že účinnou kontrolu lze zajistit pouze tehdy, budou-li tyto postupy zcela transparentní;

15.  vítá akční plány, které úřad EASO vypracoval v reakci na problémy zjištěné Účetním dvorem, konkrétně:

  – zadávací řízení na poskytování přepravních služeb (cestovní agentura FCM) bylo nahrazeno otevřeným nabídkovým řízením, které bylo ukončeno a vedlo k uzavření nové smlouvy;

  – rámcová smlouva pro poskytování dočasných služeb v Řecku (Randstad) byla nahrazena otevřeným nabídkovým řízením, které bylo ukončeno a vedlo k uzavření nové smlouvy;

16.  vítá nová opatření úřadu EASO, která mají zefektivnit zadávací řízení, zejména přidělení vysokých úředníků a dodatečných podpůrných zaměstnanců na zadávání zakázek;

o

o o

17.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 18. dubna 2018 o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur(13).

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

27.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

8

7

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

8

+

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

7

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

S&D

Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

6

0

EFDD

Marco Valli

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux

NI

Cătălin Sorin Ivan

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.

(2)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0140.

(4)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(5)

JO L 132, 29.5.2010, s. 11.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.

(8)

Úř. věst. C 417, 6.12.2017, s. 79.

(9)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0140.

(10)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

JO L 132, 29.5.2010, s. 11.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0140.

Poslední aktualizace: 16. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí