TEINE RAPORT Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

2.10.2018 - (2017/2177(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon
Raportöör: Bart Staes

Menetlus : 2017/2177(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0299/2018

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2017/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega[1],

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[2] 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  võttes arvesse oma 18. aprilli 2018. aasta otsust[3], millega lükati 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsuse tegemine edasi, ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori vastust,

–  võttes arvesse meetmeid, mida Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraat ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti haldusnõukogu on võtnud pärast seda, kui Euroopa Parlament otsustas 18. aprillil 2018. aastal lükata eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsuse tegemise edasi, mille tõttu astus José Carreira 6. juunil 2018. aastal Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori ametikohalt tagasi,

–  võttes arvesse 3. septembri 2018. aasta kuulamist ja tutvustatud parandusmeetmeid, mida Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti uus ajutine tegevdirektor on alates sellest, kui ta 2018. aasta juunis ametisse nimetati, juba võtnud,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[4], eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010 (millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet)[5], eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[6], eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0299/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti uue ajutise tegevdirektori tegevusele ameti 2016. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2017/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti eelarveaasta 2016 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega[7],

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust[8] 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2018. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2016. aasta eelarve täitmisel (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  võttes arvesse oma 18. aprilli 2018. aasta otsust[9], millega lükati 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsuse tegemine edasi, ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektori vastust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)[10], eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta määrust (EL) nr 439/2010 (millega luuakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet)[11], eriti selle artiklit 36,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)[12], eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0299/2018),

1.  annab heakskiidu Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2017/2177(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti 2016. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A8-0299/2018),

A.  arvestades, et kõik liidu detsentraliseeritud asutused peaksid olema läbipaistvad ning kandma liidu kodanike ees neile kui liidu asutustele eraldatud raha kasutamise eest täit vastutust;

B.  arvestades, et Euroopa Parlamendi roll eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus, finantsmääruses ja raamfinantsmääruses;

1.  rõhutab, et liidu eelarve täitmisel tuleb tegutseda vastutustundlikult ja läbipaistvalt ning kooskõlas kõikide asjaomaste eeskirjade ja õigusnormidega;

2.  tuletab meelde Euroopa Parlamendi rolli eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu, finantsmääruse ja Euroopa Parlamendi kodukorra sätetele;

3.  peab kiiduväärseks, et pärast seda kui 18. aprillil 2018. aastal otsustati eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsuse tegemine esialgu edasi lükata, on Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraat, haldusnõukogu ja ameti uus ajutine tegevdirektor võtnud mõjusaid parandusmeetmeid;

4.  tunnistab, et peale selle, et OLAF viib lõpule ameti varasema juhtkonna suhtes algatatud juurdlust, on senistest parandusmeetmetest piisanud, et võtta arvesse reservatsioone, mille Euroopa Parlament esitas 18. aprilli 2018. aasta otsuses, millega lükati eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta otsuse tegemine edasi;

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) pooleliolev juurdlus

5.  tuletab meelde, et OLAFis on praegu pooleli juurdlus Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (edaspidi „amet“) mitme endise ja praeguse liikme suhtes, kes tegutsevad kesk- või kõrgema astme juhi ametikohal;

6.  märgib rahuloluga, et ameti haldusnõukogu 6. juuni 2018. aasta otsusega vabastati tegevdirektor viivitamata ametist; väljendab heameelt selle üle, et ametisse nimetati ajutine tegevdirektor, keda OLAFi juurdlus ei puuduta; peab sellele vaatamata kahetsusväärseks, et haldusnõukogu ei teinud seda omal algatusel juba palju varem, sest nii oleks saanud eelarve täitmisele heakskiidu andmise edasilükkamist vältida;

7.  väljendab heameelt meetmete üle, mida ajutine tegevdirektor on praeguseks juba võtnud, et parandada ameti juhtimisstruktuuri, taastada läbipaistvus ja suurendada usaldust; rõhutab, et tehingute seaduslikkuses ja korrektsuses tuvastatud puudused tuleb tingimata kõrvaldada; palub ametil koostada üksikasjaliku ammendava tegevuskava, milles esitatakse edasised sammud; palub ametil lisada sellesse tegevuskavasse ka selge plaani, mille alusel taastada usaldus juhatuse vastu, arvestades eelkõige seda, et pädev ja tõhus juhtimine on ameti üldiste probleemide lahendamiseks tähtsaim, ning tagada eelkõige, et kui 2018. ja 2019. aastal võetakse kavakohaselt tööle ja koolitatakse palju uusi töötajaid, siis täieneks ameti personal teotahteliste ja kõrge kvalifikatsiooniga töötajatega, väheneks tööjõu voolavus ning ameti tööd puudutavad teadmised ja kogemused ei läheks kaotsi;

8.  palub OLAFil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni juurdluse tulemustest kohe, kui juurdlus lõpetatakse;

9.  palub Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjonil lisada OLAFi aruande järeldused ameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevasse raportisse ning tagada sellega, et ametile antavad võimalikud uued soovitused viiakse ellu täies ulatuses;

Raamatupidamise aastaaruande aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta märkusega arvamuse esitamise alus

10.  tuletab meelde, et 2016. aasta viiest suurimast hankemenetlusest, mille alusel selle aasta jooksul makseid tehti, leidis kontrollikoda olulisi vigu kahe puhul, mis näitab, et amet ei ole hankemenetlustes olnud piisavalt hoolikas;

11.  loodab, et võetakse kõik võimalikud meetmed, et nõuda tagasi 2016. aasta eelarvest tehtud eeskirjadevastased maksed: 920 561 eurot (reisiteenuste hankemenetlus) ja 592 273 eurot (raamleping rändekriisis tegutsemise toetamiseks vajalike ajutiste teenuste osutamiseks);

12.  on endiselt mures reisikulude hüvitamise pärast; märgib, et 2014. aastal hüvitati 997 506 eurot, 2015. aastal 987 515 eurot ja 2016. aastal 1 012 147 eurot; märgib, et A-kategooriasse kuuluvad osalejad peavad koosolekutel täitma eriülesandeid; märgib, et A-kategooria hüvitamiste määr langes 2014. aasta 69 %-lt 2015. aastal 52 %-le ja 2016. aastal 37 %-le; tunneb muret ilmse vastuolu pärast, et kuigi ameti töökoormus on suurenenud, on A-kategooria osalejate määr langenud; rõhutab, et hüvitatud reisikulude summa suurenemine ja A-kategooria osalejatega seotud määra vähenemine võib tähendada seda, et hüvitamissüsteem on meelevaldne;

13.  võtab ühtlasi teadmiseks, et ameti tööprogramm hõlmab operatiivtuge, mida amet pakub teatavate liikmesriikide esmase vastuvõtu keskustes; rõhutab operatiivtoe tähtsust ning seda, et kui ülesandeid ei kavandata, korraldata ega täideta korrektselt, mõjutab see laiemalt kogu liitu; nõuab tungivalt, et ameti personal täidaks haldusülesandeid ja teeks kohapealset tööd korrektselt;

14.  peab kahetsusväärseks, et ameti maine on eespool nimetatud hankemenetlustes tuvastatud vigade tõttu kahjustada saanud; tuletab meelde, et tõhus kontroll on võimalik ainult siis, kui hankemenetlused on täiesti läbipaistvad;

15.  peab kiiduväärseks tegevuskava, mille amet on koostanud kontrollikoja tuvastatud probleemide lahendamiseks:

  – reisiteenuste hankemenetlus (FCM reisibüroo) asendati avatud hankemenetlusega, mis viidi lõpule ja mille tulemusel sõlmiti uus leping;

  – Kreekas ajutiste teenuste pakkumiseks sõlmitud raamleping (Randstad) asendati avatud hankemenetlusega, mis viidi lõpule ja mille tulemusel sõlmiti uus leping;

16.  väljendab heameelt meetmete üle, mida amet on hankemenetluste tõhustamiseks võtnud, eelkõige selle üle, et hankealale on juurde võetud juhtivaid ametnikke ja tugipersonali;

o

o o

17.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma 18. aprilli 2018. aasta resolutsioonile[13] ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

27.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

8

7

6

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

8

+

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

7

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

S&D

Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

6

0

EFDD

Marco Valli

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux

NI

Cătălin Sorin Ivan

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

 • [1]  ELT C 417, 6.12.2017, lk 79.
 • [2]  ELT C 417, 6.12.2017, lk 79.
 • [3]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0140.
 • [4]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [5]  ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
 • [6]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [7]  ELT C 417, 6.12.2017, lk 79.
 • [8]  ELT C 417, 6.12.2017, lk 79.
 • [9]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0140.
 • [10]  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.
 • [11]  ELT L 132, 29.5.2010, lk 11.
 • [12]  ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.
 • [13]  Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0140.
Viimane päevakajastamine: 16. oktoober 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika