Postupak : 2017/2177(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0299/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0299/2018

Rasprave :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0406

DRUGO IZVJEŠĆE     
PDF 594kWORD 55k
2.10.2018
PE 623.711v02-00 A8-0299/2018

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.

(2017/2177(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Bart Staes

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.

(2017/2177(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014.s odgovorom Ureda(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 - C8-0087/2018),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 18. travnja 2018.(3) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2016. i odgovore izvršnog direktora Europskog potpornog ureda za azil,

–  uzimajući u obzir mjere koje su Glavna uprava Komisije za migracije i unutarnje poslove i upravni odbor Europskog potpornog ureda za azil poduzeli nakon Odluke Parlamenta od 18. travnja 2018. o odgodi razrješnice, uslijed kojih je 6. lipnja 2018. José Carreira podnio ostavku na mjesto izvršnog direktora Europskog potpornog ureda za azil;

–  uzimajući u obzir saslušanje od 3. rujna 2018. i predstavljene korektivne mjere koje je već poduzeo novi privremeni izvršni direktor Europskog potpornog ureda za azil od svojega imenovanja u lipnju 2018.;

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(4), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(5), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0299/2018),

1.  daje razrješnicu privremenom izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil za izvršenje proračuna Ureda za financijsku godinu 2016.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.

(2017/2177(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2014. s odgovorom Ureda(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2016., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. veljače 2018. o razrješnici koju Ured treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2016. (05941/2018 - C8-0087/2018),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku od 18. travnja 2018.(9) o odgodi Odluke o razrješnici za financijsku godinu 2016. i odgovore izvršnog direktora Europskog potpornog ureda za azil,

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil(11), a posebno njezin članak 36.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0299/2018),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europskog potpornog ureda za azil, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.

(2017/2177(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir drugo izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0299/2018),

A.  budući da bi sve decentralizirane agencije Unije trebale biti transparentne i u potpunosti odgovorne prema građanima Unije u pogledu sredstava koja su im povjerena kao tijelima Unije;

B.  budući da je uloga Parlamenta u pogledu razrješnice za proračun utvrđena u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Financijskoj uredbi i Okvirnoj financijskoj uredbi;

1.  ističe važnost odgovornog i transparentnog djelovanja pri izvršavanju proračuna Unije, u skladu s relevantnim pravilima i propisima;

2.  podsjeća na ulogu Parlamenta u postupku davanja razrješnice, utvrđenu Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, Financijskom uredbom i njegovim Poslovnikom;

3.  pozdravlja činjenicu da je prvotna odluka od 18. travnja 2018. o odgodi razrješnice rezultirala strogim korektivnim mjerama koje su poduzeli Glavna uprava Komisije za migracije i unutarnje poslove, upravni odbor i novi privremeni izvršni direktor Ureda;

4.  uviđa da su, neovisno o dovršetku istrage OLAF-a o prethodnom vodstvu Ureda, korektivne mjere koje su dosad poduzete zadovoljavajući odgovor na zadrške koje je Parlament izrazio u svojoj odluci od 18. travnja 2018. o odgodi razrješnice;

Tekuća istraga koju provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)

5.  podsjeća na činjenicu da je u tijeku istraga OLAF-a u vezi s nekoliko bivših i sadašnjih članova Europskog potpornog ureda za azil („Ured”) na srednjim ili višim rukovoditeljskim pozicijama;

6.  sa zadovoljstvom prima na znanje odluku upravnog odbora Ureda od 6. lipnja 2018. o razrješenju dužnosti izvršnog direktora, koje je odmah stupilo na snagu; pozdravlja imenovanje privremenog izvršnog direktora, koji nije predmet istrage OLAF-a; međutim, izražava žaljenje zbog činjenice da upravni odbor nije na vlastitu inicijativu poduzeo tu mjeru mnogo ranije, čime bi se spriječila odgoda u postupku davanja razrješnice;

7.  pozdravlja mjere koje je privremeni izvršni direktor već poduzeo kako bi poboljšao upravljačku strukturu Ureda, ponovno uspostavio transparentnost i izgradio povjerenje; ističe važnost rješavanja pitanja prethodno otkrivenih manjkavosti u zakonitosti i pravilnosti transakcija; poziva Ured da pripremi sveobuhvatan i detaljan plan u kojem će predstaviti daljnje korake; nadalje, u tom kontekstu poziva Ured da u taj plan uključi jasne korake za ponovnu uspostavu povjerenja u vodstvo, posebice imajući u vidu da je sposobno i učinkovito vodstvo ključno za nošenje s izazovima s kojima se Ured općenito suočava, te da se posebno pobrine za to da zapošljavanje i osposobljavanje predviđenog znatnog broja novih članova osoblja u 2018. i 2019. budu na razini koja omogućava Uredu da na raspolaganju ima motivirano i kvalitetno osoblje te da dolazi do što manje fluktuacije osoblja, čije bi znanje i iskustvo u tom slučaju bili zadržani;

8.  poziva OLAF da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o ishodu istrage čim bude završena;

9.  poziva Odbor za proračunski nadzor Parlamenta da u izvješće o razrješnici Ureda za 2017. uvrsti zaključke iz izvješća OLAF-a te da se time pobrine za cjelovitu provedbu mogućih novih preporuka Uredu;

Osnova za uvjetno mišljenje o zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija

10.  podsjeća na to da je u svojem izvješću Revizorski sud donio važne zaključke u vezi s dvama od pet većih postupaka javne nabave iz 2016. za koje su plaćanja izvršena tijekom te godine, što pokazuje nedostatak strogosti u postupcima javne nabave koje Ured provodi;

11.  očekuje da će se poduzeti sve moguće mjere kako bi se povratila nepravilna plaćanja iz proračunske godine 2016.: 920 561 EUR (postupak javne nabave za pružanje usluga putovanja) i 592 273 EUR (okvirni ugovor za privremene usluge u svrhu potpore njegovu odgovoru na migracijsku krizu);

12.  i dalje izražava zabrinutost zbog iznosa naknada za putne troškove; napominje da je 2014. isplaćeno 997 506 EUR, godine 2015. ukupno 987 515 EUR, a da su 2016. naknade iznosile 1 012 147 EUR; napominje da sudionici koji ulaze u kategoriju A imaju posebne zadaće za vrijeme sastanaka; konstatira smanjenje naknada za kategoriju A, koja su sa 69 % 2014. pale na na 52 % 2015. i 37 % 2016.; izražava zabrinutost zbog očite nedosljednosti između većeg radnog opterećenja Ureda i manje sudionika kategorije A; ističe da povećanje naknada za putne troškove i smanjenje sudionika kategorije A upućuju na mogućnost nesustavne isplate naknada;

13.  ponovno napominje da program rada Ureda uključuje aktivnosti operativne potpore u žarišnim točkama u nekim državama članicama; ističe važnost tih aktivnosti i naglašava dalekosežne posljedice za cijelu Uniju ne budu li zadaće adekvatno planirane, upravljane i izvršene; snažno potiče osoblje Ureda da propisno preuzmu svoje odgovornosti u vezi s administrativnim pitanjima i radom na terenu;

14.  izražava žaljenje zbog negativne predodžbe o Uredu zbog pogrešaka pronađenih u spomenutim postupcima javne nabave; ponavlja da se učinkovita kontrola može zajamčiti samo kada su ti postupci u potpunosti transparentni;

15.  pozdravlja akcijske planove koje je Ured izradio kako bi riješio probleme koje je utvrdio Revizorski sud, točnije:

  – postupak javne nabave za pružanje usluga putovanja (putnička agencija FCM) zamijenjen je otvorenim natječajnim postupkom koji je dovršen i koji je doveo do sklapanja novog ugovora

  – okvirni ugovor o pružanju privremenih usluga u Grčkoj (Randstad) zamijenjen je otvorenim natječajnim postupkom koji je dovršen i koji je doveo do sklapanja novog ugovora;

16.  pozdravlja mjere koje je Ured poduzeo kako bi ojačao postupke javne nabave, osobito zapošljavanje dodatnog višeg osoblja i dodatnog osoblja za podršku sektoru javne nabave;

o

o o

17.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 18. travnja 2018.(13) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

27.9.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

8

7

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

8

+

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

7

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

S&D

Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

6

0

EFDD

Marco Valli

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux

NI

Cătălin Sorin Ivan

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 417, 6.12.2017., str. 79.

(2)

SL C 417, 6.12.2017., str. 79.

(3)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2018)0140.

(4)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(5)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 417, 6.12.2017., str. 79.

(8)

SL C 417, 6.12.2017., str. 79.

(9)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2018)0140.

(10)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(11)

SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(2018)0140.

Posljednje ažuriranje: 16. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti