Procedura : 2017/2177(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0299/2018

Teksty złożone :

A8-0299/2018

Debaty :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0406

DRUGIE SPRAWOZDANIE     
PDF 780kWORD 59k
2.10.2018
PE 623.711v02-00 A8-0299/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

(2017/2177(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Bart Staes

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

(2017/2177(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 18 kwietnia 2018 r.(3) odraczającą decyzję o udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2016, jak również odpowiedź dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu,

–  uwzględniając działania podjęte przez Dyrekcję Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (Komisja Europejska) oraz zarząd Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w następstwie decyzji Parlamentu z dnia 18 kwietnia 2018 r. opóźniającej udzielenie absolutorium, co doprowadziło do rezygnacji José Carreiry ze stanowiska dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu w dniu 6 czerwca 2018 r.;

–  uwzględniając przesłuchanie z dnia 3 września 2018 r. i przedstawione środki naprawcze, które zostały już podjęte przez nowego tymczasowego dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu od czasu jego mianowania w czerwcu 2018 r.;

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(4), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(5), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0299/2018),

1.  udziela nowemu tymczasowemu dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

(2017/2177(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedzią Urzędu(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia Urzędowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 18 kwietnia 2018 r.(9) odraczającą decyzję o udzieleniu absolutorium za rok budżetowy 2016, jak również odpowiedź dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu,

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(10), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 439/2010 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu(11), w szczególności jego art. 36,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12), w szczególności jego art. 108,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0299/2018),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016

(2017/2177(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu za rok budżetowy 2016,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8‑0299/2018),

A.  mając na uwadze, że wszystkie zdecentralizowane agencje Unii powinny być przejrzyste i w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako organom Unii;

B.  mając na uwadze, że rola Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu jest określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w rozporządzeniu finansowym i w ramowym rozporządzeniu finansowym;

1.  podkreśla, że wykonując budżet Unii, należy działać w sposób odpowiedzialny, przejrzysty i zgodny ze wszystkimi właściwymi przepisami i regulacjami;

2.  przypomina o roli Parlamentu w procedurze udzielania absolutorium zgodnie z postanowieniami TFUE, rozporządzenia finansowego i Regulaminu Parlamentu;

3.  wyraża zadowolenie, że początkowa decyzja o odroczeniu udzielenia absolutorium, podjęta 18 kwietnia 2018 r., doprowadziła do podjęcia zdecydowanych środków naprawczych przez Dyrekcję Generalną ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (Komisja Europejska), zarząd oraz nowego tymczasowego dyrektora wykonawczego Urzędu;

4.  przyznaje, że niezależnie od zakończenia dochodzenia prowadzonego przez OLAF wobec poprzedniego kierownictwa Urzędu podjęte dotychczas środki naprawcze stanowią wystarczającą odpowiedź na zastrzeżenia przedstawione przez Parlament w decyzji z dnia 18 kwietnia 2018 r. o odroczeniu udzielenia absolutorium;

Toczące się dochodzenie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

5.  przypomina, że trwa obecnie dochodzenie OLAF dotyczące kilku byłych i obecnych pracowników Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu, zajmujących stanowiska kierownicze średniego lub wyższego szczebla;

6.  z uznaniem przyjmuje do wiadomości decyzję zarządu Urzędu z dnia 6 czerwca 2018 r. o zwolnieniu dyrektora wykonawczego z jego obowiązków ze skutkiem natychmiastowym; z zadowoleniem przyjmuje powołanie tymczasowego dyrektora wykonawczego, który nie jest objęty dochodzeniem prowadzonym przez OLAF; ubolewa jednak, że zarząd nie uczynił tego z własnej inicjatywy dużo wcześniej, co pozwoliłoby uniknąć opóźnień w procedurze udzielania absolutorium;

7.  z zadowoleniem przyjmuje działania podjęte już przez tymczasowego dyrektora wykonawczego w celu poprawy struktury zarządzania w Urzędzie, przywrócenia przejrzystości i odbudowy zaufania; podkreśla, że należy wyeliminować uprzednio wykryte niedociągnięcia w zakresie legalności i prawidłowości transakcji; apeluje do Urzędu o przygotowanie kompleksowego i szczegółowego planu działania na przyszłość; ponadto w związku z tym wzywa Urząd do uwzględnienia w tym planie działania jasnego planu przywrócenia zaufania do zarządu, zwłaszcza że kompetentne i skuteczne zarządzanie ma kluczowe znaczenie w świetle stojących przed Urzędem wyzwań w sensie ogólnym, a w szczególności do dopilnowania, aby poziom rekrutacji i szkoleń znaczącej liczby nowych pracowników przewidzianych na 2018 i 2019 r. sprawił, że Urząd będzie dysponował wysoce zmotywowanymi i kompetentnymi pracownikami oraz że będzie w stanie zmniejszyć rotację personelu oraz zachować jego wiedzę i doświadczenie;

8.  wzywa OLAF do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wynikach dochodzenia, jak tylko zostanie ono zakończone;

9.  wzywa Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, aby uwzględniła ustalenia zawarte w sprawozdaniu OLAF w sprawozdaniu w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za 2017 r. i w ten sposób zagwarantowała pełne wdrożenie ewentualnych nowych zaleceń dla Urzędu;

Uzasadnienie wydania opinii z zastrzeżeniem na temat legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń

10.  przypomina o istotnych ustaleniach poczynionych przez Trybunał Obrachunkowy w odniesieniu do dwóch z pięciu ważnych postępowań o udzielenie zamówienia z 2016 r., w związku z którymi dokonano płatności w ciągu tegoż roku, co świadczy o braku dyscypliny w prowadzonych przez Urząd postępowaniach o udzielenie zamówienia;

11.  oczekuje, że zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, aby odzyskać nienależne płatności z budżetu na 2016 r.: 920 561 EUR (postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi przewozu) i 592 273 EUR (umowa ramowa na świadczenie usług pośrednictwa polegających na wspieraniu Urzędu w reagowaniu na kryzys migracyjny);

12.  w dalszym ciągu jest zaniepokojony sytuacją w zakresie zwrotu kosztów podróży; zauważa, że w 2014 r. dokonano zwrotu na kwotę 997 506 EUR, w 2015 r. kwota ta wyniosła 987 515 EUR, natomiast w 2016 r. – 1 012 147 EUR; zauważa, że uczestnicy, którzy należą do kategorii A, wypełniają konkretne zadania podczas posiedzeń; odnotowuje spadek zwrotów w kategorii A, które z 69% w 2014 r. spadły do 52% w 2015 r. i do 37% w 2016 r.; jest zaniepokojony wyraźną rozbieżnością między większym obciążeniem Urzędu pracą a niższą liczbą uczestników kategorii A; podkreśla, że wyższa kwota zwrotu kosztów podróży oraz spadek liczby uczestników kategorii A może wskazywać na arbitralny system zwrotu kosztów;

13.  ponownie zauważa, że program prac Urzędu obejmuje działania wsparcia operacyjnego na obszarach pod szczególną presją migracyjną w niektórych państwach członkowskich; podkreśla znaczenie tych działań oraz szersze konsekwencje dla całej Unii, jeżeli zadania te nie będą właściwie planowane, zarządzane i wykonywane; apeluje do personelu Urzędu o właściwe wypełnianie obowiązków w zakresie spraw administracyjnych i prac w terenie;

14.  wyraża ubolewanie z powodu nadszarpnięcia reputacji Urzędu w wyniku błędów stwierdzonych w wyżej wymienionych postępowaniach o udzielenie zamówienia; przypomina, że tylko pełna przejrzystość takich procedur może zapewnić skuteczną kontrolę;

15.  z zadowoleniem przyjmuje plany działania sporządzone przez Urząd w celu rozwiązania problemów, jakich dopatrzył się Trybunał Obrachunkowy, mianowicie:

  – postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu osób (FCM Travel Agency) zastąpiono procedurą otwartą, którą zakończono i w wyniku której zawarto nową umowę;

  – umowę ramową w sprawie świadczenia usług pośrednictwa w Grecji (Randstad) zastąpiono procedurą otwartą, którą zakończono i w wyniku której zawarto nową umowę;

16.  z zadowoleniem przyjmuje działania podejmowane przez Urząd z myślą o wzmocnieniu procedur udzielania zamówień publicznych, zwłaszcza powierzenie związanych z nimi zadań pracownikom wyższego szczebla i dodatkowym pracownikom pomocniczym;

o

o o

17.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 18 kwietnia2018 r.(13) w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

INFORMACJE O PRZYJĘCIUPRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

27.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

8

7

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

8

+

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

7

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

S&D

Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

6

0

EFDD

Marco Valli

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux

NI

Cătălin Sorin Ivan

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz. U. C 417 z 6.12.2017, s. 79.

(2)

Dz. U. C 417 z 6.12.2017, s. 79.

(3)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0140.

(4)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(5)

Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz. U. C 417 z 6.12.2017, s. 79.

(8)

Dz. U. C 417 z 6.12.2017, s. 79.

(9)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0140.

(10)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(11)

Dz.U. L 132 z 29.5.2010, s. 11.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

Teksty przyjęte w tym dniu, P8_TA(2018)0140.

Ostatnia aktualizacja: 16 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności