AL DOILEA RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016

2.10.2018 - (2017/2177(DEC))

Comisia pentru control bugetar
Raportor: Bart Staes

Procedură : 2017/2177(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0299/2018

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2177(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Biroului[1],

–  având în vedere declarația de asigurare[2] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  având în vedere Decizia sa din 18 aprilie 2018[3] de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2016, precum și răspunsurile directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil,

–  având în vedere acțiunile întreprinse de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne și de consiliul de administrație al Biroului European de Sprijin pentru Azil ca urmare a deciziei Parlamentului European din 18 aprilie 2018 de a amâna descărcarea de gestiune, fapt ce a dus la demisia, la 6 iunie 2018, a dlui José Carreira din postul de director executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil;

–  având în vedere audierea din 3 septembrie 2018 și măsurile corective prezentate care au fost deja luate de noul director executiv interimar al Biroului European de Sprijin pentru Azil de la numirea sa în funcție din luna iunie 2018;

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002[4] al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil[5], în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[6], în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0299/2018),

1.  acordă noului director executiv interimar al Biroului European de Sprijin pentru Azil descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului aferent exercițiului financiar 2016;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016

(2017/2177(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016, însoțit de răspunsul Biroului[7],

–  având în vedere declarația de asigurare[8] privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2016 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 20 februarie 2018 privind descărcarea de gestiune a Biroului în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  având în vedere Decizia sa din 18 aprilie 2018[9] de amânare a deciziei de descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2016, precum și răspunsurile directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil,

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002[10] al Consiliului, în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 439/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 mai 2010 privind înființarea unui Birou European de Sprijin pentru Azil[11], în special articolul 36,

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului[12], în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0299/2018),

1.  aprobă închiderea conturilor Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru exercițiul financiar 2016;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Biroului European de Sprijin pentru Azil, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016

(2017/2177(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Biroului European de Sprijin pentru Azil aferent exercițiului financiar 2016,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere Al doilea raport al Comisiei pentru control bugetar (A8-0299/2018),

A.  întrucât toate agențiile descentralizate ale Uniunii trebuie să fie transparente și răspunzătoare pe deplin în fața cetățenilor Uniunii pentru fondurile care le sunt încredințate în calitate de organisme ale Uniunii;

B.  întrucât rolul Parlamentului în ceea ce privește descărcarea de gestiune este specificat în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în Regulamentul financiar și în Regulamentul financiar cadru,

1.  subliniază cât este de important să se acționeze responsabil și transparent, precum și conform tuturor normelor și reglementărilor relevante în execuția bugetului Uniunii;

2.  reamintește rolul Parlamentului în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, astfel cum este reglementat prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regulamentul financiar și Regulamentul său de procedură;

3.  salută faptul că decizia inițială din 18 aprilie 2018 prin care se amâna descărcarea de gestiune a avut ca rezultat importante măsuri corective întreprinse de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne, de consiliul de administrație și de noul director executiv interimar al Biroului;

4.  recunoaște că, pe lângă încheierea investigației OLAF împotriva fostei conduceri a Biroului, măsurile corective adoptate până în prezent au răspuns în suficientă măsură rezervelor formulate de Parlament în decizia sa din 18 aprilie 2018 de amânare a descărcării de gestiune;

Investigațiile în curs ale Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF)

5.  reamintește că, în prezent, OLAF desfășoară o investigație privind mai mulți foști și actuali membri ai Biroului European de Sprijin pentru Azil („Biroul”) care ocupă funcții de conducere de nivel intermediar și superior;

6.  ia act cu satisfacție de decizia consiliului de administrație al Biroului din 6 iunie 2018, cu efect imediat, de a demite din funcție directorul executiv; salută numirea unui director executiv interimar, care nu este vizat de investigația OLAF; regretă totuși că consiliul de administrație nu a luat această măsură din proprie inițiativă cu mult mai devreme în cursul acestui proces, ceea ce ar fi evitat întârzierea descărcării de gestiune;

7.  salută acțiunile deja întreprinse de directorul executiv interimar cu scopul de a îmbunătăți structura de conducere a Biroului, de a reintroduce transparența și de a consolida încrederea; subliniază că este important să se combată lacunele detectate anterior în ceea ce privește legalitatea și regularitatea operațiunilor; invită Biroul să pregătească o foaie de parcurs cuprinzătoare și detaliată în care să prezinte planurile de viitor; în plus, solicită Biroului, în această privință, să includă în foaia de parcurs un plan clar pentru restabilirea încrederii în conducere, ținând seama mai ales de faptul că o conducere competentă și eficace este esențială pentru a face față provocărilor cu care se confruntă Biroul, în general, și pentru a se asigura că recrutarea și formarea numărului considerabil de noi angajați prevăzuți pentru 2018 și 2019 se face la un nivel suficient de ridicat pentru ca Biroul să dispună de personal bine motivat și de înaltă calitate, în special, precum și de faptul că rotația personalului va fi mai redusă, iar cunoștințele și experiența personalului vor fi păstrate;

8.  invită OLAF să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la rezultatul investigației de îndată ce este închisă;

9.  invită Comisia pentru control bugetar a Parlamentului să integreze constatările din raportul OLAF în raportul de descărcare de gestiune pe 2017 al Biroului și, astfel, să se asigure că eventualele recomandări noi adresate Biroului sunt puse în aplicare pe deplin;

Argumentele care stau la baza exprimării unei opinii cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente

10.  reamintește constatările semnificative ale Curții de Conturi („Curtea”) cu privire la două din cinci proceduri de achiziții importante care au avut loc în 2016 și pentru care plățile au fost efectuate în cursul exercițiului respectiv, ceea ce demonstrează o anumită lipsă de rigurozitate în ceea ce privește procedurile Biroului în materie de achiziții;

11.  se așteaptă să se adopte toate măsurile posibile pentru a recupera plățile necuvenite efectuate în exercițiul bugetar 2016: 920 561 EUR (procedura de achiziții pentru prestarea de servicii de călătorie) și 592 273 EUR (contractul-cadru pentru prestarea unor servicii provizorii de sprijin în acțiunile sale de răspuns la criza migrației);

12.  este în continuare îngrijorat de evoluția costurilor de rambursare a cheltuielilor de călătorie; constată că în 2014 s-au rambursat 997 506 EUR, în 2015 s-au rambursat 987 515 EUR, iar în 2016 s-au rambursat 1 012 147 EUR; constată că participanții care se încadrează în categoria A au sarcini specifice de îndeplinit în timpul reuniunilor; ia act de scăderea rambursărilor pentru categoria A, de la 69 % în 2014 la 52 % în 2015 și la 37 % în 2016; este preocupat de discrepanța evidentă între creșterea volumului de muncă al Biroului și scăderea numărului de participanți din categoria A; subliniază că creșterea rambursărilor cheltuielilor de călătorie și reducerea numărului de participanți din categoria A pot semnala existența unui sistem de rambursare arbitrar;

13.  constată, din nou, că programul de lucru al Biroului cuprinde activitățile de sprijin operațional ale Biroului în „zonele-problemă” din anumite state membre; subliniază importanța acestor activități și consecințele mai ample pe care lipsa planificării, a gestionării și a executării în mod corespunzător a sarcinilor le poate avea pentru întreaga Uniune; îndeamnă cu insistență personalul Biroului să își asume în mod corespunzător responsabilitățile în materie de chestiuni administrative și de muncă pe teren;

14.  regretă daunele aduse imaginii Biroului de erorile depistate în procedurile de achiziții menționate anterior; reamintește că numai transparența deplină a acestor proceduri poate garanta un control eficace;

15.  salută planurile de acțiune întocmite de Birou pentru a remedia aspectele identificate de Curte, și anume:

  - procedura de achiziții pentru prestarea de servicii de transport (FCM Travel Agency) a fost înlocuită cu o procedură de licitație deschisă care a fost încheiată și a dus la încheierea unui nou contract;

  - contractul-cadru pentru servicii interimare în Grecia (Randstad) a fost înlocuit cu o procedură de licitație deschisă care a fost încheiată și a dus la încheierea unui nou contract;

16.  salută măsurile luate de Birou pentru a consolida procedurile de achiziții, în special prin completarea posturilor de nivel superior și a posturilor de sprijin în domeniul achizițiilor;

o

o  o

17.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din 18 aprilie 2018[13] referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

27.9.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

8

7

6

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Membri supleanți prezenți la votul final

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

8

+

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

7

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

S&D

Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

6

0

EFDD

Marco Valli

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux

NI

Cătălin Sorin Ivan

Legenda simbolurilor utilizate

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 • [1]  JO C 417, 6.12.2017, p. 79.
 • [2]  JO C 417, 6.12.2017, p. 79.
 • [3]  Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0140.
 • [4]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
 • [5]  JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
 • [6]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
 • [7]  JO C 417, 6.12.2017, p. 79.
 • [8]  JO C 417, 6.12.2017, p. 79.
 • [9]  Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0140.
 • [10]  JO L 298, 26.10.2012, p. 1.
 • [11]  JO L 132, 29.5.2010, p. 11.
 • [12]  JO L 328, 7.12.2013, p. 42.
 • [13]  Texte adoptate la această dată, P8_TA(2018)0140.
Ultima actualizare: 16 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate