DRUHÁ SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016

2.10.2018 - (2017/2177(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Bart Staes

Postup : 2017/2177(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0299/2018

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016

(2017/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu[1],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[2] vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 18. apríla 2018[3], ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2016, a na odpoveď výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl,

–  so zreteľom na opatrenia, ktoré prijali Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti a správna rada Európskeho podporného úradu pre azyl na základe rozhodnutia Parlamentu z 18. apríla 2018, ktorým sa odkladá udelenie absolutória, ktoré vyústilo do odstúpenia Josého Carreiru z pozície výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl 6. júna 2018;

–  so zreteľom na vypočutie z 3. septembra 2018 a na predložené nápravné opatrenia, ktoré už prijal nový dočasný výkonný riaditeľ Európskeho podporného úradu pre azyl od svojho vymenovania v júni 2018;

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[4], a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl[5], a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0299/2018),

1.  udeľuje novému dočasnému výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016

(2017/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou úradu[7],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[8] vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 20. februára 2018 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2016 (05941/2018 – C8‑0087/2018),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 18. apríla 2018[9], ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2016, a na odpoveď výkonného riaditeľa Európskeho podporného úradu pre azyl,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[10], a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010 z 19. mája 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky podporný úrad pre azyl[11], a najmä na jeho článok 36,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[12], a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0299/2018),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho podporného úradu pre azyl, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016

(2017/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2016,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0299/2018),

A.  keďže všetky decentralizované agentúry Únie by mali byť transparentné a v plnej miere by sa mali zodpovedať občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako orgánom Únie boli zverené;

B.  keďže úloha Parlamentu, pokiaľ ide o udeľovanie absolutória za plnenie rozpočtu, je vymedzená v Zmluve o fungovaní Európskej únie, v nariadení o rozpočtových pravidlách a v rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách;

1.  zdôrazňuje význam zodpovedného a transparentného konania pri plnení rozpočtu Únie, a to v súlade so všetkými príslušnými pravidlami a predpismi;

2.  pripomína úlohu Parlamentu v rámci postupu udelenia absolutória, ktorú upravuje Zmluva o fungovaní Európskej únie, nariadenie o rozpočtových pravidlách a jeho rokovací poriadok;

3.  víta skutočnosť, že počiatočné rozhodnutie z 18. apríla 2018, ktorým sa odkladá udelenie absolutória, viedlo k výrazným nápravným opatreniam, ktoré prijali Generálne riaditeľstvo Komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti, správna rada a nový dočasný výkonný riaditeľ úradu;

4.  uznáva, že – bez ohľadu na dokončenie vyšetrovania úradu OLAF zameraného na predchádzajúce vedenie úradu – doteraz prijaté nápravné opatrenia dostatočne reagovali na výhrady predložené Parlamentom v jeho rozhodnutí z 18. apríla 2018, ktorým sa odkladá udelenie absolutória;

Prebiehajúce vyšetrovanie Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

5.  pripomína skutočnosť, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie úradu OLAF, ktoré sa týka niekoľkých bývalých a súčasných členov Európskeho podporného úradu pre azyl (ďalej len „úrad“) na pozíciách stredného alebo vyššieho manažmentu;

6.  s uspokojením berie na vedomie rozhodnutie správnej rady úradu zo 6. júna 2018 zbaviť s okamžitou platnosťou výkonného riaditeľa jeho funkcie; víta vymenovanie dočasného výkonného riaditeľa, ktorý nie je vyšetrovaný úradom OLAF; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že správna rada neprijala toto opatrenie z vlastnej iniciatívy už oveľa skôr v rámci postupu, čím by sa predišlo oneskoreniu v postupe udeľovania absolutória;

7.  víta opatrenia, ktoré už prijal dočasný výkonný riaditeľ s cieľom zlepšiť riadiacu štruktúru úradu, obnoviť transparentnosť a vybudovať dôveru; zdôrazňuje, že je dôležité konať proti nedostatkom, ktoré boli zistené v minulosti, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť transakcií; vyzýva úrad, aby vypracoval komplexný a podrobný plán budúceho vývoja; okrem toho v tejto súvislosti vyzýva úrad, aby do programu zahrnul jasný plán na obnovenie dôvery v manažment, najmä so zreteľom na to, že príslušné a účinné riadenie je kľúčové z hľadiska výziev, ktorým úrad vo všeobecnosti čelí, a najmä zabezpečil, aby nábor a odborná príprava značného počtu nových zamestnancov plánovaných na roky 2018 a 2019 boli na takej úrovni, že úrad bude mať k dispozícii dobre motivovaných a vysoko kvalitných zamestnancov a že dôjde k menšej fluktuácii zamestnancov a budú zachované ich znalosti a skúsenosti;

8.  vyzýva úrad OLAF, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o výsledku vyšetrovania ihneď po jeho ukončení;

9.  vyzýva Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu, aby začlenil zistenia zo správy úradu OLAF do správy o udelení absolutória úradu za rok 2017, a tým zabezpečil, aby sa v plnej miere vykonali prípadné nové odporúčania pre úrad;

Základ pre vyjadrenie výroku s výhradou k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií

10.  pripomína závažné zistenia Dvora audítorov v súvislosti s dvoma z piatich významných postupov verejného obstarávania z roku 2016, pri ktorých došlo v priebehu roka k platbám, čo svedčí o nedostatočnej dôslednosti v postupoch verejného obstarávania úradu;

11.  očakáva, že sa prijmú všetky možné opatrenia na vymáhanie neoprávnených platieb z rozpočtového roku 2016: 920 561 EUR (postup na obstaranie cestovných služieb) a 592 273 EUR (rámcová zmluva na dočasné služby jeho podpory v reakcii na migračnú krízu);

12.  naďalej vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o vývoj úhrad cestovných nákladov; konštatuje, že v roku 2014 sa preplatilo 997 506 EUR, v roku 2015 predstavovali úhrady sumu 987 515 EUR a v roku 2016 išlo o úhrady vo výške 1 012 147 EUR; konštatuje, že účastníci, ktorí patria do kategórie A, majú osobitné úlohy, ktoré sa majú plniť počas zasadnutí; berie na vedomie zníženie úhrad v kategórii A, ktoré klesli zo 69 % v roku 2014 na 52 % v roku 2015 a 37 % v roku 2016; vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o zjavný nesúlad medzi zvýšenou pracovnou záťažou pre úrad a menším počtom účastníkov v kategórii A; zdôrazňuje, že zvýšenie úhrad cestovných nákladov a zníženie počtu účastníkov v kategórii A môže naznačovať svojvoľný systém úhrad;

13.  znova poznamenáva, že pracovný program úradu zahŕňa jeho činnosti operačnej podpory v miestach riadenia migrácie („hotspotoch“) v niektorých členských štátoch; vyzdvihuje význam tejto činnosti a zdôrazňuje širšie dôsledky pre celú Úniu, ak sa úlohy riadne neplánujú, neriadia a nevykonávajú; dôrazne vyzýva zamestnancov úradu, aby sa riadne ujali svojej zodpovednosti, pokiaľ ide o administratívne záležitosti a prácu na mieste;

14.  vyjadruje poľutovanie nad ujmou, ktorú reputácii úradu spôsobili chyby, ktoré boli zistené v uvedených postupoch obstarávania; opätovne zdôrazňuje, že účinná kontrola sa môže zabezpečiť iba vtedy, keď sa v rámci týchto postupov zaistí úplná transparentnosť;

15.  víta akčné plány vypracované úradom na nápravu problémov, ktoré zistil Dvor audítorov, konkrétne, že:

  – postup na obstaranie cestovných služieb (cestovná agentúra FCM) bol nahradený verejnou súťažou, ktorá bola ukončená a viedla k uzatvoreniu novej zmluvy;

  – rámcová zmluva na dočasné služby v Grécku (Randstad) bola nahradená verejnou súťažou, ktorá bola ukončená a viedla k uzatvoreniu novej zmluvy;

16.  víta opatrenia, ktoré prijal úrad s cieľom posilniť postupy verejného obstarávania, najmä pridelenie pracovníkov vyššieho manažmentu a dodatočných podporných pracovníkov do útvarov pre obstarávanie;

o

o o

17.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z 18. apríla 2018[13] o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

27.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

8

7

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

8

+

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

7

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

S&D

Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski

Verts/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

6

0

EFDD

Marco Valli

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux

NI

Cătălin Sorin Ivan

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

 • [1]  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
 • [3]  Prijaté texty, P8_TA(2018)0140.
 • [4]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [5]  Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
 • [6]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
 • [8]  Ú. v. EÚ C 417, 6.12.2017, s. 79.
 • [9]  Prijaté texty, P8_TA(2018)0140.
 • [10]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [11]  Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2010, s. 11.
 • [12]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]  Prijaté texty, P8_TA(2018)0140.
Posledná úprava: 16. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia