Postopek : 2017/2177(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0299/2018

Predložena besedila :

A8-0299/2018

Razprave :

PV 23/10/2018 - 20
CRE 23/10/2018 - 20

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.7
CRE 24/10/2018 - 11.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0406

DRUGO POROČILO     
PDF 588kWORD 55k
2.10.2018
PE 623.711v02-00 A8-0299/2018

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

(2017/2177(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Bart Staes

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

(2017/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 18. aprila 2018(3) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2016, kot tudi odgovorov izvršnega direktorja Evropskega azilnega podpornega urada,

–  ob upoštevanju ukrepov Generalnega direktorata Evropske komisije za migracije in notranje zadeve ter upravnega odbora Evropskega azilnega podpornega urada po sklepu Parlamenta z dne 18. aprila 2018 o odložitvi razrešnice, ki so privedli do odstopa Joséja Carreire s položaja izvršnega direktorja Evropskega azilnega podpornega urada dne 6. junija 2018,

–  ob upoštevanju predstavitve z dne 3. septembra 2018 in predloženih korektivnih ukrepov, ki jih je novi začasni izvršni direktor Evropskega azilnega podpornega urada že sprejel od svojega imenovanja junija 2018,

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(4) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(5) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0299/2018),

1.  podeli razrešnico novemu začasnemu izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

(2017/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016 z odgovorom urada(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 20. februarja 2018 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 18. aprila 2018(9) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2016, kot tudi odgovorov izvršnega direktorja Evropskega azilnega podpornega urada,

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(10) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o ustanovitvi Evropskega azilnega podpornega urada(11) in zlasti člena 36,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0299/2018),

1.  odobri zaključni račun Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Evropskega azilnega podpornega urada, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016

(2017/2177(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega azilnega podpornega urada za proračunsko leto 2016,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0299/2018),

A.  ker bi morale vse decentralizirane agencije Unije poslovati pregledno in biti v celoti odgovorne državljanom Unije za porabo sredstev, ki so jim bila zaupana kot organom Unije;

B.  ker je vloga Parlamenta v postopku razrešnice za izvrševanje proračuna opredeljena v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU), finančni uredbi in okvirni finančni uredbi;

1.  poudarja pomen odgovornega ravnanja pri izvrševanju proračuna Unije na odgovoren in pregleden način ter v skladu z vsemi ustreznimi pravili in predpisi;

2.  opozarja na vlogo Parlamenta v postopku razrešnice, kot jo določajo PDEU, finančna uredba in poslovnik Parlamenta;

3.  pozdravlja dejstvo, da je prvotna odločitev z dne 18. aprila 2018, v kateri je bila razrešnica preložena, privedla do strogih korektivnih ukrepov, ki so jih sprejeli Generalni direktorat Komisije za migracije in notranje zadeve, upravni odbor in novi začasni izvršni direktor urada;

4.  priznava, da so se, razen zaključka preiskave urada OLAF proti prejšnjemu vodstvu urada, korektivni ukrepi, ki so bili do zdaj sprejeti, ustrezno odzvali na pridržke, ki jih je Parlament izrazil v svojem sklepu z dne 18. aprila 2018 o odložitvi razrešnice;

Potekajoča preiskava Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

5.  opozarja, da trenutno poteka preiskava urada OLAF v zvezi z več nekdanjimi in sedanjimi člani Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljnjem besedilu: urad) na srednjih ali višjih vodstvenih položajih;

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je upravni odbor urada 6. junija 2018 odločil, da bo izvršnega direktorja razrešil odgovornosti s takojšnjim učinkom; pozdravlja imenovanje začasnega izvršnega direktorja, ki ni predmet preiskave urada OLAF; obžaluje pa, da upravni odbor tega ukrepa na lastno pobudo ni sprejel veliko prej v postopku, s čimer bi se izognili zamudi v postopku razrešnice;

7.  pozdravlja ukrep, ki ga je začasni izvršni direktor že sprejel za izboljšanje upravne strukture urada, ponovno vzpostavitev preglednosti in krepitev zaupanja; poudarja pomen preprečevanja predhodno ugotovljenih pomanjkljivosti v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo transakcij; poziva urad, naj pripravi celovit in podroben časovni načrt, v katerem bo predstavil nadaljnje korake; poleg tega urad v zvezi s tem poziva, naj v časovni načrt vključi jasen načrt za ponovno vzpostavitev zaupanja v upravljanje, zlasti ob upoštevanju, da je pristojno in učinkovito upravljanje ključnega pomena glede na izzive, s katerimi se sooča urad na splošno, ter naj zlasti zagotovi, da bosta zaposlovanje in usposabljanje znatnega števila novih uslužbencev, predvidena za leti 2018 in 2019, na taki ravni, da bo imel urad na voljo dobro motivirano in visoko kakovostno osebje ter da bodo menjave zaposlenih manjše, njihovo znanje in izkušnje pa ohranjeni;

8.  poziva urad OLAF, naj organ za podelitev razrešnice seznani z rezultati preiskave, takoj ko bo zaključena;

9.  poziva odbor Parlamenta za proračunski nadzor, naj ugotovitve iz poročila urada OLAF vključi v poročilo o razrešnici urada za leto 2017 in tako zagotovi, da se morebitna nova priporočila uradu v celoti izvedejo;

Osnova za mnenje s pridržkom o zakonitosti in pravilnosti z izkazi povezanih transakcij

10.  opozarja na pomembne ugotovitve Računskega sodišča v zvezi z dvema od petih bistvenih postopkov javnega naročanja iz leta 2016, za katera so bila plačila izvršena med letom, kar priča o pomanjkanju doslednosti pri javnih naročilih urada;

11.  pričakuje, da bodo izvedeni vsi možni ukrepi za izterjavo nepravilnih plačil iz proračunskega leta 2016: 920.561 EUR (postopek javnega naročanja za potovalne storitve) in 592.273 EUR (okvirna pogodba za začasne storitve za podporo pri odzivanju na migracijsko krizo);

12.  ostaja zaskrbljen zaradi stanja na področju povračila potnih stroškov; ugotavlja, da je bilo v letu 2014 povrnjenih 997.506 EUR, leta 2015 so povračila znašala 987.515 EUR, leta 2016 pa so povračila znašala 1.012.147 EUR; ugotavlja, da imajo udeleženci, ki spadajo v kategorijo A, posebne naloge, ki se izvajajo na sestankih; je seznanjen z zmanjšanjem povračil za kategorijo A, in sicer z 69 % v letu 2014 na 52 % v letu 2015 in na 37 % v letu 2016; je zaskrbljen zaradi očitnega neskladja med večjo delovno obremenitvijo urada in manjšim številom udeležencev kategorije A; poudarja, da bi lahko povečanje povračil potnih stroškov in zmanjšanje udeležencev kategorije A nakazovalo samovoljno shemo povračil;

13.  ponovno je seznanjen s tem, da delovni program urada vključuje operativne podporne dejavnosti na „žariščnih točkah“ v nekaterih državah članicah; poudarja pomen te dejavnosti in poudarja širše posledice za celotno Unijo, če naloge niso pravilno načrtovane, upravljane in izvršene; odločno poziva uslužbence urada, naj ustrezno prevzamejo svoje odgovornosti v zvezi z upravnimi zadevami in delom na terenu;

14.  obžaluje škodo, ki jo je podoba urada utrpela zaradi napak, ugotovljenih v zgoraj navedenih postopkih javnega naročanja; ponovno poudarja, da je učinkovit nadzor mogoče zagotoviti le, če v teh postopkih obstaja popolna preglednost;

15.  pozdravlja akcijske načrte, ki jih je pripravil urad, da bi odpravil zadeve, ki jih je ugotovilo Računsko sodišče, in sicer:

  – postopek za oddajo javnih naročil za zagotavljanje potovalnih storitev (potovalna agencija FCM) je bil nadomeščen z odprtim razpisnim postopkom, ki je bil zaključen in je privedel do sklenitve nove pogodbe;

  – okvirna pogodba za začasne storitve v Grčiji (Randstad) je bila nadomeščena z odprtim razpisnim postopkom, ki je bil zaključen in je privedel do sklenitve nove pogodbe;

16.  pozdravlja ukrepe, ki jih je urad sprejel za izboljšanje postopkov javnega naročanja, zlasti vključitev višjega osebja in dodatnega podpornega osebja v sektor javnega naročanja;

o

o o

17.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne 18. aprila 2018(13) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

27.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

8

7

6

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Tamás Deutsch, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Indrek Tarand, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Karin Kadenbach

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

8

+

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock

PPE

Richard Ashworth, Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

7

-

ALDE

Wolf Klinz

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

S&D

Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski

VERTS/ALE

Bart Staes, Indrek Tarand

6

0

EFDD

Marco Valli

S&D

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Gilles Pargneaux

NI

Cătălin Sorin Ivan

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 417, 6.12.2017, str. 79.

(2)

UL C 417, 6.12.2017, str. 79.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0140.

(4)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(5)

UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 417, 6.12.2017, str. 79.

(8)

UL C 417, 6.12.2017, str. 79.

(9)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0140.

(10)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(11)

UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0140.

Zadnja posodobitev: 15. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov