ВТОРИ ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

2.10.2018 - (2017/2138(DEC))

Комисия по бюджетен контрол
Докладчик: Марко Вали

Процедура : 2017/2138(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0300/2018
Внесени текстове :
A8-0300/2018
Гласувания :
Приети текстове :

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

(2017/2138(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година[1],

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2016 година (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)[2],

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, придружен от отговорите на институциите[3],

–  като взе предвид декларацията за достоверност[4] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2016 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своето решение от 18 април 2018 г.[5] за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година, както и резолюцията, която го придружава,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318, 319 и 335 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[6], и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0300/2018),

1.  не освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2016 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейската служба за външна дейност и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет

(2018/2138(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел II ‒ Европейски съвет и Съвет,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A8-0300/2018),

А.  като има предвид, че всички институции на Съюза трябва бъдат прозрачни и да носят пълна отговорност пред гражданите на Съюза за финансовите средства, които са им предоставени в качеството на институции на Съюза;

Б.  като има предвид, че ролята на Парламента по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е определена в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и във Финансовия регламент;

1.  припомня, че институциите на Съюза разполагат с административна автономия по въпросите, свързани с техните съответни дейности, и подчертава колко е важно те да действат отговорно при изпълнението на своите бюджети;

2.  подчертава ролята на Парламента в процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, която се урежда от ДФЕС, Финансовия регламент и от Правилника за дейността на Парламента;

3.  изразява съжаление, че Съветът все още не е отговорил на забележките на Парламента в неговата резолюция от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност[7], запазвайки тенденцията от предходните години;

4.  изразява дълбоко съжаление, че препоръките на Парламента бяха напълно пренебрегнати и че не са посочени основанията за това; настоява Съветът да изпълни забележките в резолюцията на Парламента от 18 април 2018 г. (P8_TA-PROV (2018)0125), и по-специално посочените по-долу забележки, и незабавно да реагира във връзка с тях;

5.  изразява подкрепа за успешния преход към модела на бюджетиране, основано на изпълнението, при планирането на бюджета на Комисията, въведен през септември 2015 г. като част от инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“; насърчава Европейския съвет и Съвета да прилагат този метод спрямо своята процедура по планиране на бюджета;

Нерешени въпроси

6.  изразява съжаление, че искането за отделяне на бюджетите на Европейския съвет и на Съвета, изразено от Парламента в предишни резолюции за освобождаване от отговорност, не е разгледано;

7.  отбелязва, че Съветът все още работи по отговора на стратегическия доклад на Европейския омбудсман, озаглавен „Transparency of the Council legislative process“ (Прозрачност на законодателния процес на Съвета, OI/2/2017/TE), въпреки факта, че Европейският омбудсман поиска отговор на своите препоръки и предложения за подобрения до 9 май 2018 г.; признава сериозната и задълбочена работа на Съвета за изготвянето на неговия отговор, но въпреки това настоятелно го призовава да изпълни искането на омбудсмана; припомня, че Европейският омбудсман изпрати констатациите си също така на Парламента и че в момента две от неговите комисии работят по доклад относно тези констатации, поради което Съветът се призовава да изпрати своя отговор и констатациите си на Парламента възможно най-скоро;

8.  изразява съжаление, че въпреки периодично обменяната информация между службите за сградния фонд на двете институции Съветът продължава да не предоставя подробна информация за своята политика в областта на сградния фонд в своя годишен финансов отчет; изразява съжаление за липсата на информация относно неговата политика за сградния фонд и свързаните разходи и изисква пълен публичен достъп до тази информация като знак за прозрачност за гражданите на Съюза;

9.  отново отправя призив за изготвяне на отчети за напредъка по строителните проекти и за подробна разбивка на направените до момента разходи; отбелязва публикуването на доклад за финансовата дейност на Съвета през 2017 г., съгласно който цената на сграда „Европа“ е 312 143 710,53 EUR;

10.  отново призовава прегледът на човешките ресурси да бъде представен по категория, степен, пол, националност и образование;

11.  приветства текущите междуинституционални преговори за укрепване на регистъра на Съюза за прозрачност; отново призовава за успешен резултат от преговорите, който да доведе до присъединяването на Съвета към регистъра;

12.  отново призовава Съвета да изясни какви мерки е предприел за намиране на решение на неправомерното назначаване на съдия в Съда на Европейския съюз[8];

13.  отбелязва решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза; отбелязва, че на този етап не може да се направи прогноза за финансовите, административните, човешките и другите последици, свързани с това оттегляне; изисква от Европейския съвет и Съвета да направят оценки на въздействието и да информират Парламента за резултатите до края на 2018 г.;

Актуално състояние

14.  приветства неофициалния обмен, който се състоя между Парламента и Съвета с цел обсъждане на начини за обсъждане на възможностите за излизане от настоящата „задънена улица“ по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; отбелязва, че Съветът отговори на предложението на Парламента относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета на 2 май 2018 г. с изменено предложение и че след неофициална среща между Парламента и Съвета на 10 юли комисията по бюджетен контрол изпрати своя отговор на измененото предложение на Съвета на 21 юли 2018 г.; настоятелно призовава Съвета да реагира бързо на последните предложения на комисията по бюджетен контрол, за да може във възможно най-кратък срок да се приложат новите договорености по отношение на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

15.  изразява съжаление за многократно срещаните досега трудности при процедурите по освобождаване от отговорност, които се дължаха на липса на сътрудничество от страна на Съвета; посочва, че Парламентът отказа да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета за финансовите 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 години на основания, посочени в резолюциите на Парламента от 10 май 2011 г.[9], 25 октомври 2011 г.[10], 10 май 2012 г.[11], 23 октомври 2012 г.[12], 17 април 2013 г.[13], 9 октомври 2013 г.[14], 3 април 2014 г.[15], 23 октомври 2014 г.[16], 27 октомври 2015 г.[17], 27 октомври 2016 г.[18] и 25 октомври 2017 г.[19], и отложи своето решение за освобождаване от отговорност на генералния секретар на Съвета за финансовата 2016 година на основанията, посочени в резолюцията на Парламента от 18 април 2018 г.;

16.  припомня становището на Комисията, изразено през януари 2014 г., съгласно което всички институции подлежат изцяло на процеса на последващи действия вследствие на забележките на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета и всички институции следва да сътрудничат, за да се гарантира безпроблемното провеждане на процедурата по освобождаване от отговорност;

17.  отбелязва, че Комисията заяви, че няма да наблюдава изпълнението на бюджета на другите институции и че даването на отговор на въпроси, отправени към друга институция, би нарушило автономността на тази институция по отношение на изпълнението на собствената ѝ част от бюджета;

18.  изразява съжаление, че Съветът продължава да не дава отговор на въпросите на Парламента;

19.  настоява, че разходите на Съвета трябва да бъдат проверявани по същия начин, както разходите на другите институции, и че основните елементи на подобна проверка са залегнали в неговите резолюции за освобождаване от отговорност от предходните години;

20.  подчертава правомощието на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета съгласно членове 316, 317 и 319 от ДФЕС, в съответствие с настоящото тълкуване и практика, а именно за освобождаване от отговорност за всеки бюджетен ред поотделно, с цел запазване на прозрачността и демократичната отчетност пред данъкоплатците в Съюза.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

27.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Richard Ashworth, Miroslav Poche

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

NI

Cătălin Sorin Ivan

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

 • [1]    ОВ L 48, 24.2.2016 г.
 • [2]    ОВ С 323, 28.9.2017 г., стр. 1.
 • [3]    ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 1.
 • [4]    ОВ С 322, 28.9.2017 г., стр. 10.
 • [5]    Приети текстове, P8_TA(2018)0125.
 • [6]    ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
 • [7]    Приети текстове, P8_TA(2018)0125.
 • [8]    Решение на Общия съд (състав по жалбите) of 23 януари 2018 г., FV/Съвет на Европейския съюз, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
 • [9]    ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 25.
 • [10]    ОВ L 313, 26.11.2011 г., стр. 13.
 • [11]    ОВ L 286, 17.10.2012 г., стр. 23.
 • [12]    ОВ L 350, 20.12.2012 г., стр. 71.
 • [13]    ОВ L 308, 16.11.2013 г., стр. 22.
 • [14]    OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 97.
 • [15]    ОВ L 266, 5.9.2014 г., стр. 26.
 • [16]    ОВ L 334, 21.11.2014 г., стр. 95.
 • [17]    OВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 49.
 • [18]    ОВ L 333, 8.12.2016 г., стр. 50.
 • [19]    ОВ L 318, 2.12.2017 г., стр. 25.
Последно осъвременяване: 16 октомври 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност