Postup : 2017/2138(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0300/2018

Předložené texty :

A8-0300/2018

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Hlasování :

PV 24/10/2018 - 11.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0405

DRUHÁ ZPRÁVA     
PDF 588kWORD 55k
2.10.2018
PE 623.715v02-00 A8-0300/2018

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2017/2138(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Marco Valli

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2017/2138(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016(1),

–  s ohledem na konsolidovanou roční účetní závěrku Evropské unie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora o plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016 spolu s odpověďmi orgánů(3),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(4) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2016 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 18. dubna 2018(5) o odložení rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2016, jakož i na usnesení obsahující připomínky, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na čl. 314 odst. 10 a články 317, 318, 319 a 335 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a zejména na články 55, 99, 164, 165 a 166 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0300/2018),

1.  odmítá udělit absolutorium generálnímu tajemníkovi Rady za plnění rozpočtu Evropské rady a Rady na rozpočtový rok 2016;

2.  předkládá své připomínky v dále uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, Evropské radě, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, jakož i evropskému veřejnému ochránci práv, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Evropské službě pro vnější činnost, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie za rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada

(2017/2138(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016, oddíl II – Evropská rada a Rada,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na druhou zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0300/2018),

A.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce Unie musí být transparentní a plně se zodpovídat občanům Unie, pokud jde o prostředky, které jim byly jakožto orgánům a institucím svěřeny;

B.  vzhledem k tomu, že úloha Parlamentu při udělování absolutoria za plnění rozpočtu je přesně stanovena ve Smlouvě o fungování Evropské unie (SFEU) a ve finančním nařízení;

1.  připomíná, že orgány a instituce Unie mají správní autonomii v záležitostech týkajících se jejich vlastních činností, a zdůrazňuje, jak je důležité, aby si při plnění svých rozpočtů počínaly odpovědně;

2.  zdůrazňuje úlohu Parlamentu v rámci postupu udělování absolutoria, jak ji upravuje SFEU, finanční nařízení a jednací řád Parlamentu;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že se Rada stále nevyjádřila k připomínkám, které Parlament vyslovil ve svém usnesení o udělení absolutoria ze dne 18. dubna 2018(7) a jež se týkaly trendu z předchozích let;

4.  hluboce lituje toho, že doporučení Parlamentu nebyla následována vůbec žádnými kroky a nebylo podáno žádné odůvodnění ani vysvětlení; trvá na tom, aby se Rada v praxi uplatnila připomínky uvedené v usnesení Parlamentu ze dne 18. dubna 2018 (P8_TA-PROV(2018)0125), zejména ty níže uvedené, a aby Rada na připomínky okamžitě reagovala;

5.  vyjadřuje podporu úspěšnému posunu paradigmatu směrem k sestavování rozpočtu podle výkonnosti v rozpočtovém plánování Komise, k němuž došlo v září roku 2015 v rámci iniciativy „Rozpočet EU zaměřený na výsledky“; vybízí Evropskou radu a Radu, aby tuto metodu používaly i ve svém vlastním postupu plánování rozpočtu;

Nevyřešené otázky

6.  lituje toho, že o požadavku, aby byly odděleny rozpočty Evropské rady a Rady, který vyslovil Parlament ve svých předchozích usneseních o udělení absolutoria, se ani nejednalo;

7.  konstatuje, že Rada ještě stále pracuje na odpovědi na strategickou zprávu evropské veřejné ochránkyně práv „Transparentnost legislativního procesu Rady“ (OI/2/2017/TE), a to i přesto, že evropská veřejná ochránkyně práv požadovala odpověď na svá doporučení a náměty ke zlepšení do 9. května 2018; chápe, že Rada při přípravě své odpovědi dané záležitosti zevrubně a důkladně zkoumá, naléhavě nicméně Radu vyzývá, aby respektovala požadavek veřejné ochránkyně práv; připomíná, že evropská veřejná ochránkyně práv zaslala svá zjištění také Parlamentu a že dva z jeho výborů v této chvíli pracují na zprávě o těchto připomínkách, a z tohoto důvodu žádáme Radu, aby Parlamentu předala svou odpověď a svá zjištění co nejdříve;

8.  lituje toho, že i přes příležitostnou výměnu informací mezi odděleními pro správu budov obou orgánů Rada i nadále neposkytuje ve své výroční finanční zprávě podrobné informace o své politice v oblasti budov; lituje tohoto nedostatku informací o její politice v oblasti budov a výdajů s nimi spojených a žádá plný veřejný přístup k těmto informacím jako projev transparentnosti vůči občanům Unie;

9.  připomíná svůj požadavek týkající se zpráv o pokroku u projektů týkajících se budov a podrobný rozpis doposud vynaložených nákladů; bere na vědomí zveřejnění zprávy o finančních aktivitách Rady za rok 2017, v níž jsou stanoveny náklady na budovu Europa na 312 143 710,53 EUR;

10.  opětovně žádá, aby byl přehled lidských zdrojů rozčleněn podle kategorie, platové třídy, pohlaví, státní příslušnosti a odborného vzdělání;

11.  vítá probíhající interinstitucionální jednání o posílení rejstříku transparentnosti Unie; opakuje svou výzvu, aby tato jednání dospěla k úspěšnému výsledku, který povede k tomu, že se Rada k rejstříku připojí;

12.  opakuje svou výzvu, aby Rada vyjasnila, jaká opatření přijala, aby již nedošlo k tomu, že bude protiprávně jmenován soudce Soudního dvora Evropské unie(8);

13.  bere na vědomí rozhodnutí Spojeného království opustit Unii; konstatuje, že v současné době nelze odhadnout finanční, správní, lidské ani jiné důsledky spojené s vystoupením Spojeného království z EU; žádá Evropskou radu a Radu, aby provedly posouzení dopadu tohoto kroku a o jeho výsledcích informovaly Parlament do konce roku 2018;

Aktuální stav

14.  vítá neformální výměny, které proběhly mezi Parlamentem a Radou ve snaze projednat možná řešení současné patové situace kolem postupu udělování absolutoria; konstatuje, že Rada odpověděla na návrh Parlamentu týkající se postupu udělování absolutoria Radě dne 2. května 2018 pozměněným návrhem a že po neformální schůzce zástupců Parlamentu a Rady dne 10. července odeslal Výbor pro rozpočtovou kontrolu svou reakci na pozměněný návrh Rady dne 21. července 2018; naléhavě vyzývá Radu, aby urychleně reagovala na nejnovější návrhy Výboru pro rozpočtovou kontrolu, aby mohlo být nové ujednání pro postup udělení absolutoria uplatněno co nejdříve;

15.  vyjadřuje politování nad těžkostmi, které se opakovaně vyskytly při postupech udělování absolutoria a byly důsledkem toho, že Rada nespolupracovala; poukazuje na to, že Parlament odmítl udělit generálnímu tajemníkovi Rady absolutorium za rozpočtové roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015 z důvodů uvedených v usneseních ze dne 10. května 2011(9), 25. října 2011(10), 10. května 2012(11), 23. října 2012(12), 17. dubna 2013(13), 9. října 2013(14), 3. dubna 2014(15), 23. října 2014(16), 27. října 2015(17), 27. října 2016(18) a 25. října 2017(19) a že odložil své rozhodnutí o udělení absolutoria generálnímu tajemníkovi Rady za rozpočtový rok 2016 z důvodů uvedených v usnesení ze dne 18. dubna 2018;

16.  bere na vědomí názor, který Komise vyjádřila v lednu 2014, a sice že všechny orgány a instituce jsou v plném rozsahu součástí postupu navazujícího na připomínky vznesené Parlamentem při udělování absolutoria a že všechny orgány a instituce by měly spolupracovat ve snaze zajistit hladký průběh postupu udělování absolutoria;

17.  konstatuje, že Komise uvedla, že nebude dohlížet na plnění rozpočtů ostatních orgánů a institucí a že pokud by odpovídala na otázky adresované jinému orgánu či instituci, narušila by tím jeho autonomii při plnění jeho vlastního oddílu rozpočtu;

18.  vyjadřuje politování nad tím, že Rada stále neodpověděla na otázky Parlamentu;

19.  trvá na tom, že výdaje Rady musí podléhat stejné kontrole jako výdaje jakéhokoli jiného orgánu nebo instituce a že základní prvky takovéto kontroly byly stanoveny v jeho usneseních o udělení absolutoria v posledních letech;

20.  zdůrazňuje výsadní pravomoc Parlamentu udělovat absolutorium podle článků 316, 317 a 319 SFEU v souladu se současným výkladem a praxí, tj. udělovat absolutorium pro každý oddíl rozpočtu Unie jednotlivě, aby byla zachována transparentnost a demokratická zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům v Unii.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

27.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Miroslav Poche

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

NI

Cătălin Sorin Ivan

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. L 48, 24.2.2016.

(2)

Úř. věst. C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

Úř. věst. C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0125.

(6)

Úř. věst. L 298 26.10.2012, s. 1.

(7)

  Přijaté texty, P8_TA(2018)0125.

(8)

  Rozsudek Tribunálu (kasačního senátu) ze dne 23. ledna 2018, FV v. Rada Evropské unie, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.

(9)

  Úř. věst. L 250, 27.9.2011, s. 25.

(10)

  Úř. věst. L 313, 26.11.2011, s. 13.

(11)

  Úř. věst. L 286, 17.10.2012, s. 23.

(12)

  Úř. věst. L 350, 20.12.2012, s. 71.

(13)

  Úř. věst. L 308, 16.11.2013, s. 22.

(14)

  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 97.

(15)

  Úř. věst. L 266, 5.9.2014, s. 26.

(16)

  Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 95.

(17)

  Úř. věst. L 314, 1.12.2015, s. 49.

(18)

  Úř. věst. L 333, 8.12.2016, s. 50.

(19)

  Úř. věst. L 318, 28.12.2013, s. 25.

Poslední aktualizace: 16. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí