Procedure : 2017/2138(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0300/2018

Indgivne tekster :

A8-0300/2018

Forhandlinger :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0405

ANDEN BETÆNKNING     
PDF 366kWORD 55k
2.10.2018
PE 623.715v02-00 A8-0300/2018

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

(2017/2138(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Marco Valli

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet

(2017/2138(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2016, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin afgørelse af 18. april 2018(5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2016 og den dertil hørende beslutning,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, samt artikel 317, 318, 319 og 335 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0300/2018),

1.  nægter at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Råds og Rådets budget for regnskabsåret 2016;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Unions Domstol, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet

(2018/2138(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2016, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0300/2018),

A.  der henviser til, at alle Unionens institutioner bør udvise gennemsigtighed og fuldt ud stå til regnskab over for EU-borgerne for de midler, de som EU-institutioner er blevet betroet;

B.  der henviser til, at Parlamentets rolle i forbindelse med decharge er fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og i finansforordningen;

1.  minder om, at EU-institutionerne har administrativ autonomi i spørgsmål vedrørende deres respektive foranstaltninger og understreger betydningen af, at de handler ansvarligt i forbindelse med gennemførelsen af deres budgetter;

2.  understreger den rolle, Parlamentet spiller i forbindelse med dechargeproceduren, som er reguleret i TEUF, finansforordningen og Europa-Parlamentets forretningsorden;

3.  beklager, at Rådet endnu ikke har besvaret de bemærkninger, som Parlamentet fremsatte i sin dechargeafgørelse af 18. april 2018(7), og således følger tendensen fra tidligere år;

4.  beklager dybt, at der slet ikke er fulgt op på Parlamentets henstillinger, og at der ikke er givet nogen årsag eller begrundelse; insisterer på, at Rådet skal gennemføre de bemærkninger, Parlamentet fremsatte i beslutning af 18. april 2018 (P8_TA-PROV (2018) 0125), navnlig nedenstående bemærkninger, og straks reagere på bemærkningerne;

5.  udtrykker støtte til det vellykkede paradigmeskift hen imod resultatbaseret budgettering i Kommissionens budgetplanlægning, der blev indført i september 2015 som et led i initiativet "Det resultatorienterede EU-budget"; tilskynder Det Europæiske Råd og Rådet til at anvende metoden i forbindelse med deres egen budgetplanlægningsprocedure;

Udestående spørgsmål

6.  beklager, at den anmodning, som Parlamentet har fremsat i tidligere dechargebeslutninger, om, at budgetterne for Det Europæiske Råd og Rådet adskilles, ikke er blevet taget i betragtning;

7.  bemærker, at Rådet stadig arbejder på et svar til Den Europæiske Ombudsmands strategiske rapport om gennemsigtigheden i Rådets lovgivningsproces (OI/2/2017/TE), selv om Den Europæiske Ombudsmand anmodede om et svar på sine henstillinger og forslag til forbedringer senest den 9. maj 2018; anerkender, at Rådet har foretaget en seriøs og grundig undersøgelse i forbindelse med udarbejdelse af sit svar, men opfordrer ikke desto mindre Rådet til at respektere Ombudsmandens anmodning; minder om, at Den Europæiske Ombudsmand også sendte sine resultater til Parlamentet, og at to af dets udvalg i øjeblikket arbejder på en betænkning om resultaterne, og Rådet opfordres derfor til at meddele Parlamentet sit svar og sine resultater så hurtigt som muligt;

8.  beklager, at Rådet trods lejlighedsvis udveksling af oplysninger mellem begge institutioners bygningstjenester fortsat ikke fremlægger detaljerede oplysninger om sin bygningspolitik i sine årlige finansielle rapporter; beklager manglen på oplysninger om Rådets bygningspolitik og de dertil knyttede udgifter og anmoder om fuld adgang til disse oplysninger som et tegn på gennemsigtighed for de europæiske borgere;

9.  gentager sin opfordring til, at der forelægges statusrapporter for bygningsprojekter og en detaljeret oversigt over de hidtil afholdte udgifter; noterer sig offentliggørelsen af rapporten om Rådets finansielle aktiviteter for 2017, hvor omkostningerne til Europabygningen er fastsat til 312 143 710,53 EUR;

10.  gentager sin anmodning om en oversigt over menneskelige ressourcer, der er opdelt efter kategori, lønklasse, køn, nationalitet og uddannelse;

11.  glæder sig over de igangværende interinstitutionelle forhandlinger for at styrke Unionens åbenhedsregister; gentager sin opfordring til et positivt udfald af forhandlingerne, som vil føre til, at Rådet tilslutter sig registret;

12.  gentager sin opfordring til Rådet om at præcisere, hvilke foranstaltninger det har truffet for at afhjælpe den ulovlige udnævnelse af en dommer ved Den Europæiske Unions Domstol(8);

13.  noterer sig Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Unionen; bemærker, at der på dette tidspunkt ikke kan fremsættes nogen forudsigelser om udtrædelsens finansielle, administrative, menneskelige og andre konsekvenser; opfordrer Det Europæiske Råd og Rådet til at gennemføre konsekvensanalyser og orientere Parlamentet om resultaterne inden udgangen af 2018.

Status

14.  glæder sig over de uformelle udvekslinger, der har fundet sted mellem Parlamentet og Rådet, med henblik på at drøfte løsninger i relation til det nuværende dødvande i dechargeproceduren; noterer sig, at Rådet den 2. maj 2018 besvarede Parlamentets forslag om Rådets dechargeprocedure med et ændret forslag, og at Budgetkontroludvalget efter et uformelt møde mellem Parlamentet og Rådet den 10. juli sendte sin reaktion på Rådets ændrede forslag den 21. juli 2018; opfordrer Rådet til at reagere hurtigt på de seneste forslag fra Budgetkontroludvalget, således at de nye ordninger for dechargeproceduren kan anvendes så hurtigt som muligt;

15.  beklager de vanskeligheder, der hidtil gentagne gange er opstået under dechargeprocedurerne, og som skyldtes manglende samarbejde fra Rådets side; påpeger, at Parlamentet nægtede at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Rådets budget for regnskabsåret 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015 af de grunde, der fremgår af Parlamentets beslutninger af 10. maj 2011(9), 25. oktober 2011(10), 10. maj 2012(11), 23. oktober 2012(12), 17. april 2013(13), 9. oktober 2013(14), 3. april 2014(15), 23. oktober 2014(16), 27. oktober 2015(17), 27. oktober 2016(18) og 25. oktober 2017(19) og at det udsatte sin afgørelse om meddelelse af decharge til Rådets generalsekretær for regnskabsåret 2016 af de grunde, der fremgår af dets beslutning af 18. april 2018;

16.  noterer sig Kommissionens synspunkt, som blev fremsat i januar 2014, om, at alle institutioner fuldt ud skal tage del i opfølgningsprocessen i forhold til de bemærkninger, som Parlamentet fremsætter i dechargeproceduren, og at alle institutioner bør samarbejde med henblik på at sikre en velfungerende dechargeprocedure;

17.  bemærker, at Kommissionen har anført, at den ikke vil overvåge gennemførelsen af budgetterne for de andre institutioner, og at det ville krænke institutionernes autonomi til at gennemføre deres egen budgetsektion, hvis den besvarede spørgsmål rettet til dem;

18.  beklager, at Rådet fortsat ikke besvarer Parlamentets spørgsmål;

19.  insisterer på, at Rådets udgifter skal gennemgås på samme måde som de øvrige institutioners udgifter, og at grundelementerne i en sådan kontrol er blevet fastlagt i Parlamentets dechargebeslutninger i de seneste år;

20.  fremhæver, at det er Parlamentets særret at meddele decharge i medfør af artikel 316, 317 og 319 i TEUF på linje med den nuværende fortolkning og praksis, nemlig at meddele decharge individuelt for hver budgetpost med henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for Unionens skatteydere.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

27.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Richard Ashworth, Miroslav Poche

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

NI

Cătălin Sorin Ivan

0

-

 

 

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT L 48 af 24.2.2016.

(2)

EUT C 323 af 28.9.2017, s. 1.

(3)

EUT C 322 af 28.9.2017, s. 1.

(4)

EUT C 322 af 28.9.2017, s. 10.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0125.

(6)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0125.

(8)

  Rettens dom (Appelafdelingen) af 23. januar 2018, FV mod Rådet for Den Europæiske Union, C-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.

(9)

EUT L 250 af 27.9.2011, s. 25.

(10)

EUT L 313 af 26.11.2011, s. 13.

(11)

EUT L 286 af 17.10.2012, s. 23.

(12)

EUT L 350 af 20.12.2012, s. 71.

(13)

EUT L 308 af 16.11.2013, s. 22.

(14)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 97.

(15)

EUT L 266 af 5.9.2014, s. 26.

(16)

EUT L 334 af 21.11.2014, s. 95.

(17)

EUT L 314 af 1.12.2015, s. 49.

(18)

EUT L 333 af 8.12.2016, s. 50.

(19)

EUT L 318 af 2.12.2017, s. 25.

Seneste opdatering: 16. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik