Διαδικασία : 2017/2138(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0300/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0300/2018

Συζήτηση :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2018 - 11.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0405

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 664kWORD 62k
2.10.2018
PE 623.715v02-00 A8-0300/2018

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2017/2138(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Marco Valli

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2017/2138(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του, της 18ης Απριλίου 2018(5), με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016, και το ψήφισμα που τη συνοδεύει,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318, 319 και 335 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(6) του Συμβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0300/2018),

1.  δεν χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2016·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

(2018/(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, τμήμα II - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0300/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως στους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου τους ως θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου σε σχέση με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και στον δημοσιονομικό κανονισμό·

1.  υπενθυμίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν διοικητική αυτονομία για τα θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες ενέργειές τους και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να ενεργούν με υπευθυνότητα κατά την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους·

2.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, όπως διέπεται από τη ΣΛΕΕ, τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον Κανονισμό του·

3.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει απαντήσει στις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή, της 18ης Απριλίου 2018(7), συνεχίζοντας την τάση που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη·

4.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι δεν δόθηκε καμία συνέχεια στις συστάσεις του Κοινοβουλίου και ότι δεν δόθηκε εξήγηση ή αιτιολόγηση· επιμένει ότι το Συμβούλιο οφείλει να εφαρμόσει τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018 (P8_TA-PROV (2018) 0125), ειδικότερα δε τις κατωτέρω αναφερόμενες παρατηρήσεις, και να ανταποκριθεί αμέσως στις παρατηρήσεις·

5.  εκφράζει την υποστήριξή του για την επιτυχή στροφή του δημοσιονομικού προγραμματισμού της Επιτροπής στην κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, που εισήχθη τον Σεπτέμβριο του 2015 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα»· παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο να εφαρμόσουν τη μέθοδο αυτή στη δική τους διαδικασία δημοσιονομικού προγραμματισμού·

Εκκρεμή ζητήματα

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το αίτημα να διαχωρίζεται ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και αυτός του Συμβουλίου, που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στα προηγούμενα ψηφίσματά του για την απαλλαγή, δεν έχει ληφθεί υπόψη·

7.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο ακόμη επεξεργάζεται την απάντηση στη στρατηγική έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τη «Διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας του Συμβουλίου» (OI/2/2017/TE), παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια ζήτησε απάντηση στις συστάσεις και τις προτάσεις της για βελτιώσεις έως τις 9 Μαΐου 2018· αναγνωρίζει ότι το Συμβούλιο διεξάγει σοβαρή και διεξοδική έρευνα για την κατάρτιση της απάντησής του, προτρέπει όμως το Συμβούλιο να σεβαστεί το αίτημα της Διαμεσολαβήτριας· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια διαβίβασε επίσης τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο και ότι δύο από τις επιτροπές του συντάσσουν τώρα έκθεση σχετικά με τα πορίσματα αυτά, λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο καλείται να διαβιβάσει την απάντηση και τα πορίσματά του στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατόν·

8.  εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι, παρά τις περιστασιακές ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων των δύο θεσμικών οργάνων για τα κτίρια, το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για την κτιριακή πολιτική του στην ετήσια οικονομική έκθεσή του· εκφράζει δυσαρέσκεια για την απουσία πληροφοριών σχετικά με την κτιριακή πολιτική και τις συναφείς δαπάνες του Συμβουλίου και ζητεί πλήρη δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, ως ένδειξη διαφάνειας για τους πολίτες της Ένωσης·

9.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για εκθέσεις προόδου σχετικά με κατασκευαστικά έργα και για αναλυτική παρουσίαση του κόστους που έχει προκύψει μέχρι στιγμής· λαμβάνει υπό σημείωση τη δημοσίευση της έκθεσης δημοσιονομικής κατάστασης του Συμβουλίου το 2017, σύμφωνα με την οποία το κόστος του κτιρίου Europa ανέρχεται σε 312 143 710,53 EUR·

10.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για επισκόπηση των ανθρώπινων πόρων κατά κατηγορία, βαθμό, φύλο, εθνικότητα και κατάρτιση·

11.  εκφράζει ικανοποίηση για τις εν εξελίξει διοργανικές διαπραγματεύσεις για την ενίσχυση του μητρώου διαφάνειας της Ένωσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν στη σύνδεση του Συμβουλίου με το μητρώο·

12.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να διευκρινίσει ποια μέτρα έχει λάβει προς αντιμετώπιση του παράτυπου διορισμού ενός δικαστή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8)·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση· παρατηρεί ότι, στην παρούσα φάση, δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη σχετικά με τις οικονομικές, διοικητικές, ανθρώπινες και άλλες συνέπειες που συνδέονται με την αποχώρηση· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο να διενεργήσουν εκτιμήσεις επιπτώσεων και να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματά τους μέχρι το τέλος του 2018·

Η τρέχουσα κατάσταση

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ανεπίσημες ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν λύσεις για το σημερινό αδιέξοδο όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγής· σημειώνει ότι το Συμβούλιο απάντησε στην πρόταση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής του Συμβουλίου στις 2 Μαΐου 2018 με τροποποιημένη πρόταση και ότι, μετά από άτυπη συνεδρίαση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις 10 Ιουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού απηύθυνε την απάντησή της στην τροποποιημένη πρόταση του Συμβουλίου στις 21 Ιουλίου 2018· προτρέπει το Συμβούλιο να αντιδράσει με ταχύτητα στις τελευταίες προτάσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, ούτως ώστε οι νέες ρυθμίσεις για τη διαδικασία απαλλαγής να μπορέσουν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν·

15.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει επανειλημμένα μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής, οι οποίες οφείλονται στην έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου· επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά τα οικονομικά έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2015, για τους λόγους που διευκρινίζονται στα ψηφίσματά του, της 10ης Μαΐου 2011(9), 25ης Οκτωβρίου 2011(10), 10ης Μαΐου 2012(11), 23ης Οκτωβρίου 2012(12), 17ης Απριλίου 2013(13), 9ης Οκτωβρίου 2013(14), 3ης Απριλίου 2014(15), 23ης Οκτωβρίου 2014(16), 27ης Οκτωβρίου 2015(17), 27ης Οκτωβρίου 2016(18) και 25ης Οκτωβρίου 2017(19), και ότι ανέβαλε την απόφασή του για χορήγηση απαλλαγής στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά το οικονομικό έτος 2016 για τους λόγους που διευκρινίζονται στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018·

16.  σημειώνει την άποψη που εξέφρασε η Επιτροπή τον Ιανουάριο 2014, σύμφωνα με την οποία όλα τα θεσμικά όργανα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία συνέχειας που δίδεται στις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου κατά τη διαδικασία απαλλαγής και όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργάζονται για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της διαδικασίας απαλλαγής·

17.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι δεν θα εποπτεύει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι, αν απαντούσε σε ερωτήσεις απευθυνόμενες σε άλλο θεσμικό όργανο, θα παραβίαζε την αυτονομία του εν λόγω θεσμικού οργάνου όσον αφορά την εκτέλεση του δικού του τμήματος του προϋπολογισμού·

18.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του διότι το Συμβούλιο εξακολουθεί να μην απαντά στις ερωτήσεις του Κοινοβουλίου·

19.  επιμένει ότι οι δαπάνες του Συμβουλίου πρέπει να ελέγχονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι δαπάνες των άλλων θεσμικών οργάνων και ότι τα βασικά στοιχεία αυτού του ελέγχου έχουν οριστεί στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου για την απαλλαγή, των προηγούμενων ετών·

20.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή δυνάμει των άρθρων 316, 317 και 319 ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία και πρακτική, δηλαδή τη χορήγηση απαλλαγής για κάθε τομέα του προϋπολογισμού χωριστά, για να διαφυλάσσονται η διαφάνεια και η δημοκρατική λογοδοσία προς τους φορολογούμενους της Ένωσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Ashworth, Miroslav Poche

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

NI

Cătălin Sorin Ivan

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

  ΕΕ L 48 της 24.2.2016.

(2)

  ΕΕ C 323 της 28.9.2017, σ. 1.

(3)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 1.

(4)

  ΕΕ C 322 της 28.9.2017, σ. 10.

(5)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0125.

(6)

  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(7)

  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0125.

(8)

  Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (Τμήμα Προσφυγών) της 23ης Ιανουαρίου 2018, FV κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τ-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.

(9)

  ΕΕ L 250 της 27.9.2011, σ. 25.

(10)

  ΕΕ L 313 της 26.11.2011, σ. 13.

(11)

  ΕΕ L 286 της 17.10.2012, σ. 23.

(12)

  ΕΕ L 350 της 20.12.2012, σ. 71.

(13)

  ΕΕ L 308 της 16.11.2013, σ. 22.

(14)

  ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 97.

(15)

  ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 26.

(16)

  ΕΕ L 334 της 21.11.2014, σ. 95.

(17)

  ΕΕ L 314 της 1.12.2015, σ. 49.

(18)

  ΕΕ L 333 της 8.12.2016, σ. 50.

(19)

  ΕΕ L 318 της 2.12.2017, σ. 25.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου