TOINEN MIETINTÖ vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

  2.10.2018 - (2017/2138(DEC))

  Talousarvion valvontavaliokunta
  Esittelijä: Marco Valli

  Menettely : 2017/2138(DEC)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0300/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0300/2018
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

  vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

  (2017/2138(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016[1],

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)[2],

  –  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 sekä toimielinten vastaukset[3],

  –  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2016 koskevan lausuman[4] tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

  –  ottaa huomioon 18. huhtikuuta 2018 tekemänsä päätöksen, jolla lykättiin päätöstä varainhoitovuotta 2016 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, sekä sen liitteenä olevan päätöslauselman,[5]

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318, 319 ja 335 artiklan,

  –  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012[6] ja erityisesti sen 55, 99, 164, 165 ja 166 artiklan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

  –  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0300/2018),

  1.  epää neuvoston pääsihteeriltä vastuuvapauden Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016;

  2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle, Euroopan tietosuojavaltuutetulle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

  2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

  (2018/2138(DEC))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016, pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja neuvosto,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

  –  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A8-0300/2018),

  A.  katsoo, että kaikkien unionin toimielinten olisi toimittava avoimesti ja oltava kaikin puolin vastuussa unionin kansalaisille niille unionin toimieliminä uskotuista varoista;

  B.  toteaa, että parlamentin rooli vastuuvapausmenettelyssä on määritelty Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT) ja varainhoitoasetuksessa;

  1.  palauttaa mieliin, että unionin toimielimet ovat hallinnollisesti riippumattomia niiden toimintaan liittyvissä kysymyksissä, ja pitää tärkeänä, että ne toimivat vastuullisesti toteuttaessaan talousarvioitaan;

  2.  korostaa, että parlamentin roolia vastuuvapausmenettelyssä säännellään SEUT-sopimuksella, varainhoitoasetuksella ja parlamentin työjärjestyksellä;

  3.  pitää valitettavana, että aiempien vuosien tapaan neuvosto ei ole vastannut parlamentin 18. huhtikuuta 2018 antamassaan vastuuvapauspäätöslauselmassa[7] esittämiin huomautuksiin;

  4.  pitää hyvin valitettavana, ettei parlamentin suosituksia ole noudatettu lainkaan ja ettei tätä ole selitetty tai perusteltu mitenkään; kehottaa painokkaasti neuvostoa ryhtymään toimiin 18. huhtikuuta 2018 annetussa parlamentin päätöslauselmassa (P8_TA-PROV(2018)0125) esitettyjen havaintojen ja etenkin jäljempänä esitettyjen havaintojen johdosta sekä reagoimaan viipymättä havaintoihin;

  5.  ilmaisee tukensa komission talousarvion suunnittelussa syyskuussa 2015 osana ”tuloksiin keskittyvä EU:n talousarvio” -aloitetta käynnistetylle onnistuneelle ajattelutavan muutokselle, jonka tavoitteena on siirtyä tulosbudjetointiin; kannustaa Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa käyttämään menetelmää suunnitellessaan omaa talousarviotaan;

  Ratkaisemattomia kysymyksiä

  6.  pitää valitettavana, että parlamentin aiemmissa vastuuvapauspäätöslauselmissaan esittämää pyyntöä erottaa Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviot ei ole otettu huomioon;

  7.  panee merkille, että neuvosto laatii edelleen vastaustaan Euroopan oikeusasiamiehen strategiseen raporttiin neuvoston lainsäädäntöprosessin avoimuudesta (OI/2/2017/TE), vaikka oikeusasiamies pyysi neuvostoa vastaamaan suosituksiinsa ja parannusehdotuksiinsa viimeistään 9. toukokuuta 2018; hyväksyy sen, että neuvosto tutkii asioita vakavasti ja perusteellisesti vastaustaan valmistellessaan, mutta kehottaa kuitenkin neuvostoa noudattamaan oikeusasiamiehen pyyntöä; muistuttaa, että Euroopan oikeusasiamies toimitti havaintonsa myös parlamentille ja että kaksi parlamentin valiokuntaa laatii parhaillaan havainnoista mietintöä, ja kehottaa siksi neuvostoa toimittamaan vastauksensa ja huomionsa parlamentille mahdollisimman pian;

  8.  pitää valitettavana, että huolimatta satunnaisesta tietojenvaihdosta toimielinten kiinteistöistä vastaavien yksiköiden välillä neuvosto ei edelleenkään anna vuotuisessa rahoituskertomuksessaan yksityiskohtaisia tietoja kiinteistöpolitiikastaan; on pettynyt neuvoston kiinteistöpolitiikkaa ja siihen liittyviä menoja koskevien tietojen puutteelliseen saatavuuteen ja pyytää antamaan nämä tiedot yleisesti saataville osoituksena avoimuudesta unionin kansalaisia kohtaan;

  9.  pyytää jälleen rakennushankkeita koskevia edistymiskertomuksia ja yksityiskohtaista erittelyä tähän mennessä aiheutuneista kustannuksista; panee merkille neuvoston rahoitustoimintaa vuonna 2017 koskevan raportin julkistamisen ja toteaa, että raportin mukaan Europa‑rakennuksen hinnaksi tuli 312 143 710,53 euroa;

  10.  pyytää jälleen eriyttämään henkilöresursseja koskevan katsauksen ura-alueen, palkkaluokan, sukupuolen, kansalaisuuden ja koulutuksen mukaan;

  11.  suhtautuu myönteisesti käynnissä oleviin toimielinten välisiin neuvotteluihin unionin avoimuusrekisterin lujittamisesta; toivoo jälleen, että neuvotteluissa päästään onnistuneeseen lopputulokseen ja neuvosto liittyy avoimuusrekisteriin;

  12.  kehottaa jälleen neuvostoa selventämään, mihin toimiin se on ryhtynyt sen johdosta, että Euroopan unionin tuomioistuimeen nimitettiin tuomari sääntöjen vastaisesti[8];

  13.  panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksen erota unionista; toteaa, että tässä vaiheessa ei voida esittää ennusteita eroamisen taloudellisista, hallinnollisista, inhimillisistä tai muista seurauksista; pyytää Eurooppa-neuvostoa ja neuvostoa suorittamaan vaikutustenarviointeja ja tiedottamaan parlamentille niiden tuloksista vuoden 2018 loppuun mennessä;

  Tilannekatsaus

  14.  pitää myönteisinä parlamentin ja neuvoston välisiä epävirallisia keskusteluja, joissa pohdittiin ratkaisuja vastuuvapausmenettelyn nykyiseen pattitilanteeseen; panee merkille, että neuvosto vastasi 2. toukokuuta 2018 annettuun vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle koskevaan parlamentin ehdotukseen muutetulla ehdotuksella ja että 10. heinäkuuta pidetyn parlamentin ja neuvoston välisen epävirallisen kokouksen jälkeen talousarvion valvontavaliokunta lähetti 21. heinäkuuta 2018 vastauksensa neuvoston muutettuun ehdotukseen; kehottaa neuvostoa reagoimaan pikaisesti talousarvion valvontavaliokunnan viimeisimpiin ehdotuksiin, jotta vastuuvapausmenettelyä koskevat uudet järjestelyt voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman pian;

  15.  pahoittelee vastuuvapausmenettelyissä tähän asti toistuvasti kohdattuja vaikeuksia, jotka ovat aiheutuneet neuvoston yhteistyöhaluttomuudesta; toteaa, että parlamentti ei myöntänyt vastuuvapautta neuvoston pääsihteerille varainhoitovuosilta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015 syistä, jotka se mainitsee 10. toukokuuta 2011[9], 25. lokakuuta 2011[10], 10. toukokuuta 2012[11], 23. lokakuuta 2012[12], 17. huhtikuuta 2013[13], 9. lokakuuta 2013[14], 3. huhtikuuta 2014[15], 23. lokakuuta 2014[16], 27. lokakuuta 2015[17], 27. lokakuuta 2016[18] ja 25. lokakuuta 2017[19] antamissaan päätöslauselmissa, ja lykkäsi päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvoston pääsihteerille talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016 syistä, jotka se mainitsee 18. huhtikuuta 2018 antamassaan päätöslauselmassa;

  16.  panee merkille komission tammikuussa 2014 esittämän näkemyksen, että kaikki toimielimet kuuluvat kaikilta osin parlamentin vastuuvapausmenettelyssä esittämien huomautusten seurantaprosessin piiriin ja että kaikkien toimielinten olisi tehtävä yhteistyötä vastuuvapausmenettelyn toimivuuden varmistamiseksi;

  17.  panee merkille komission toteamuksen, ettei se aio valvoa muiden toimielinten talousarvioiden toteutusta ja että vastauksen antaminen jollekin toiselle toimielimelle osoitettuihin kysymyksiin loukkaisi kyseisen toimielimen oikeutta toteuttaa itsenäisesti sitä koskevaa talousarvion pääluokkaa;

  18.  pitää valitettavana, että neuvosto kieltäytyy yhä vastaamasta parlamentin kysymyksiin;

  19.  vaatii, että neuvoston menoja on valvottava samalla tavalla kuin muiden toimielinten menoja, ja toteaa, että tämän valvonnan lähtökohdat on lueteltu parlamentin aikaisempina vuosina antamissa vastuuvapauspäätöslauselmissa;

  20.  korostaa, että parlamentilla on oikeus myöntää vastuuvapaus SEUT-sopimuksen 316, 317 ja 319 artiklan mukaisesti noudattaen nykyistä tulkintaa ja käytäntöä eli myöntää vastuuvapaus kullekin talousarvion pääluokalle erikseen, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan.

  TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Hyväksytty (pvä)

  27.9.2018

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Richard Ashworth, Miroslav Poche

  LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  19

  +

  ALDE

  Wolf Klinz

  ECR

  Monica Macovei

  EFDD

  Jonathan Bullock, Marco Valli

  GUE/NGL

  Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

  PPE

  Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

  S&D

  Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche

  VERTS/ALE

  Bart Staes

  NI

  Cătălin Sorin Ivan

  0

  -

   

   

  0

  0

   

   

  Symbolien selitys:

  +  :  puolesta

  -  :  vastaan

  0  :  tyhjää

  • [1]    EUVL L 48, 24.2.2016.
  • [2]    EUVL C 323, 28.9.2017, s. 1.
  • [3]    EUVL C 322, 28.9.2017, s. 1.
  • [4]    EUVL C 322, 28.9.2017, s. 10.
  • [5]    Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0125.
  • [6]    EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [7]    Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0125.
  • [8]   Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (muutoksenhakujaosto) 23. tammikuuta 2018, FV vastaan Euroopan unionin neuvosto, T‑639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
  • [9]    EUVL L 250, 27.9.2011, s. 25.
  • [10]    EUVL L 313, 26.11.2011, s. 13.
  • [11]    EUVL L 286, 17.10.2012, s. 23.
  • [12]    EUVL L 350, 20.12.2012, s. 71.
  • [13]    EUVL L 308, 16.11.2013, s. 22.
  • [14]    EUVL L 328, 7.12.2013, s. 97.
  • [15]    EUVL L 266, 5.9.2014, s. 26.
  • [16]    EUVL L 334, 21.11.2014, s. 95.
  • [17]    EUVL L 314, 1.12.2015, s. 49.
  • [18]    EUVL L 333, 8.12.2016, s. 50.
  • [19]    EUVL L 318, 2.12.2017, s. 25.
  Päivitetty viimeksi: 16. lokakuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö