Pranešimas - A8-0300/2018Pranešimas
A8-0300/2018

ANTRASIS PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

2.10.2018 - (2017/2138(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas
Pranešėjas: Marco Valli

Procedūra : 2017/2138(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0300/2018
Pateikti tekstai :
A8-0300/2018
Priimti tekstai :

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

(2017/2138(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrąjį biudžetą[1],

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2016 finansinių metų konsoliduotąsias metines ataskaitas (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)[2],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2016 finansinių metų metinę biudžeto vykdymo ataskaitą kartu su institucijų atsakymais[3],

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2016 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą[4],

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. balandžio 18 d. sprendimą[5], kuriuo atidedamas sprendimo dėl 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo priėmimas, ir į prie jo pridėtą rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnio 10 dalį ir 317, 318, 319 ir 335 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002[6], ypač į jo 55, 99,164, 165 ir 166 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0300/2018),

1.  nepatvirtina Tarybos generaliniam sekretoriui, kad Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos 2016 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui ir Audito Rūmams, taip pat Europos ombudsmenui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir Europos išorės veiksmų tarnybai bei pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba, dalį

(2017/2138(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos 2016 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto antrąjį pranešimą (A8-0300/2018),

A.  kadangi visos Sąjungos institucijos privalo veikti skaidriai ir būti visiškai atskaitingos Sąjungos piliečiams už joms, kaip Sąjungos institucijoms, patikėtas lėšas;

B.  kadangi Parlamento vaidmuo vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimą yra nurodytas Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir Finansiniame reglamente;

1.  primena, kad Sąjungos institucijos turi administracinę autonomiją spręsti su jų veikla susijusius klausimus, ir pabrėžia, kad svarbu, jog jos atsakingai vykdytų savo biudžetus;

2.  pabrėžia Parlamento vaidmenį vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, kaip reglamentuojama SESV, Finansiniame reglamente ir Parlamento darbo tvarkos taisyklėse;

3.  apgailestauja dėl to, kad Taryba laikosi ankstesnių metų tendencijos ir toliau nesiima jokių veiksmų dėl Parlamento pastabų, pateiktų jo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo[7];

4.  labai apgailestauja dėl to, kad nebuvo imtasi jokių tolesnių veiksmų dėl Parlamento rekomendacijų ir kad nebuvo pateikta jokios priežasties ar pagrindimo; primygtinai ragina Tarybą įgyvendinti 2018 m. balandžio 18 d. Parlamento rezoliucijoje (P8_TA-PROV (2018)0125) pateiktas pastabas, visų pirma toliau nurodytas pastabas, ir nedelsiant reaguoti į šias pastabas;

5.  pritaria tam, kad planuojant Komisijos biudžetą sėkmingai pereita prie rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo, kuris pradėtas vykdyti 2015 m. rugsėjo mėn. kaip iniciatyvos „Į rezultatus orientuotas ES biudžetas“ dalis; ragina Europos Vadovų Tarybą ir Tarybą šį metodą taikyti vykdant savo biudžeto planavimo procedūrą;

Neišspręsti klausimai

6.  apgailestauja dėl to, kad nebuvo atsižvelgta į Parlamento ankstesnėse rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateiktą prašymą atskirti Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos biudžetus;

7.  pažymi, kad Taryba vis dar rengia atsakymą dėl Europos ombudsmeno strateginės ataskaitos „Teisėkūros proceso Taryboje skaidrumas“ (OI/2/2017/TE) nepaisant to, kad Europos ombudsmenė paprašė pateikti atsakymą į jos rekomendacijas ir pasiūlymus dėl patobulinimų ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 9 d.; pripažįsta, kad rengdama atsakymą Taryba atlieka rimtus ir išsamius tyrimus, tačiau vis dėlto primygtinai ragina Tarybą atsižvelgti į ombudsmenės prašymą; primena, kad Europos ombudsmenė savo išvadas atsiuntė ir Parlamentui ir kad du iš jo komitetų šiuo metu rengia pranešimą dėl išvadų, todėl Taryba raginama kuo greičiau perduoti savo atsakymą ir išvadas Parlamentui;

8.  apgailestauja dėl to, kad, nepaisant to, jog abiejų institucijų pastatų skyriai kartais keičiasi informacija, Taryba savo metinėje finansinėje ataskaitoje toliau neteikia išsamios informacijos apie savo pastatų politiką; apgailestauja dėl to, kad trūksta informacijos apie pastatų politiką ir susijusias išlaidas, ir prašo leisti visuomenei susipažinti su visa šia informacija, nes tai būtų skaidrumo ženklas Sąjungos piliečiams;

9.  pakartoja savo raginimą pateikti statybų projektų pažangos ataskaitas ir išsamią iki šiol patirtų išlaidų analizę; atkreipia dėmesį į 2017 m. paskelbtą Tarybos finansinės veiklos ataskaitą, kurioje įvertinta, kad pastato „Europa“ išlaidos sudaro 312 143 710,53 EUR;

10.  dar kartą ragina žmogiškųjų išteklių apžvalgą pateikti suskirstant ją pagal kategoriją, pareigų lygį, lytį, pilietybę ir mokymus;

11.  palankiai vertina vykstančias tarpinstitucines derybas dėl Sąjungos skaidrumo registro stiprinimo; pakartoja savo raginimą sėkmingai užbaigti derybas, nes tai padės Tarybai prisijungti prie registro;

12.  pakartoja savo raginimą Tarybai paaiškinti, kokių priemonių ji ėmėsi, kad ištaisytų netinkamą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjo paskyrimą[8];

13.  atkreipia dėmesį į Jungtinės Karalystės sprendimą išstoti iš Sąjungos; pažymi, kad šiuo metu negalima numatyti jokių finansinių, administracinių, su žmogiškaisiais ištekliais susijusių ir kitokių šios valstybės narės išstojimo iš Sąjungos padarinių; prašo Europos Vadovų Tarybos ir Tarybos atlikti poveikio vertinimus ir iki 2018 m. pabaigos pranešti Parlamentui rezultatus;

Dabartinė padėtis

14.  palankiai vertina tai, kad Parlamentas ir Taryba neformaliai apsikeitė informacija, siekdami aptarti dabartinės aklavietės sprendimus, susijusius su biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra; pažymi, kad 2018 m. gegužės 2 d. Taryba atsakė į Parlamento pasiūlymą dėl Tarybos biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros pateikdama iš dalies pakeistą pasiūlymą ir kad po liepos 10 d. įvykusio neformalaus Parlamento ir Tarybos susitikimo Biudžeto kontrolės komitetas 2018 m. liepos 21 d. nusiuntė savo reakciją į Tarybos iš dalies pakeistą pasiūlymą; primygtinai ragina Tarybą nedelsiant reaguoti į naujausius Biudžeto kontrolės komiteto pasiūlymus, kad būtų galima kuo greičiau pradėti taikyti naują biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros tvarką;

15.  apgailestauja dėl to, kad iki šiol vykdant biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūras nuolat būta sunkumų, kilusių dėl nepakankamo Tarybos bendradarbiavimo; pažymi, kad Parlamentas atsisakė suteikti Tarybos generaliniam sekretoriui patvirtinimą, kad Taryba įvykdė 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ir 2015 finansinių metų biudžetus, o atsisakymo priežastis nurodė savo 2011 m. gegužės 10 d.[9], 2011 m. spalio 25 d.[10], 2012 m. gegužės 10 d.[11], 2012 m. spalio 23 d.[12], 2013 m. balandžio 17 d.[13], 2013 m. spalio 9 d.[14], 2014 m. balandžio 3 d.[15], 2014 m. spalio 23 d.[16], 2015 m. spalio 27 d.[17], 2016 m. spalio 27 d.[18] ir 2017 m. spalio 25 d.[19] rezoliucijose, taip pat atidėjo sprendimą dėl 2016 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimo Tarybos generaliniam sekretoriui, o atidėjimo priežastis nurodė savo 2018 m. balandžio 18 d. rezoliucijoje;

16.  atkreipia dėmesį į Komisijos nuomonę, pareikštą 2014 m. sausio mėn., kad visoms institucijoms priklauso visapusiškai dalyvauti imantis tolesnių veiksmų, susijusių su pastabomis, kurias Parlamentas pateikia per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, ir jos turėtų bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sklandžią biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros eigą;

17.  pažymi, kad Komisija nurodė, jog neprižiūrės, kaip savo biudžetą vykdo kitos institucijos, ir kad atsakant į kitai institucijai pateiktus klausimus būtų pažeista tos institucijos teisė savarankiškai vykdyti savo biudžeto skirsnį;

18.  apgailestauja dėl to, kad Taryba ir toliau atsisako pateikti atsakymus į Parlamento klausimus;

19.  primygtinai pabrėžia, kad Tarybos išlaidos turi būti tikrinamos taip pat kaip kitų institucijų išlaidos ir kad svarbiausi šio tikrinimo elementai išdėstyti praėjusių metų Parlamento rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

20.  pabrėžia Parlamento išimtines teises patvirtinti biudžeto įvykdymą pagal SESV 316, 317 ir 319 straipsnius, atsižvelgiant į dabartinį interpretavimą ir praktiką, būtent, patvirtinti biudžeto įvykdymą atskirai pagal kiekvieną biudžeto išlaidų kategoriją, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir demokratinė atskaitomybė Sąjungos mokesčių mokėtojams.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

27.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Richard Ashworth, Miroslav Poche

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

NI

Cătălin Sorin Ivan

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

 • [1]  OL L 48, 2016 2 24.
 • [2]  OL C 323, 2017 9 28, p. 1.
 • [3]  OL C 322, 2017 9 28, p. 1.
 • [4]  OL C 322, 2017 9 28, p. 10.
 • [5]  Tos dienos priimti tekstai, P8_TA(2018)0125.
 • [6]  OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
 • [7]    Priimti tekstai, P8_TA(2018)0125.
 • [8]  2018 m. sausio 23 d. Bendrojo Teismo (apeliacinių skundų kolegija) sprendimas, FV prieš Europos Sąjungos Tarybą, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
 • [9]    OL L 250, 2011 9 27, p. 25.
 • [10]    OL L 313, 2011 11 26, p. 13.
 • [11]    OL L 286, 2012 10 17, p. 23.
 • [12]    OL L 350, 2012 12 20, p. 71.
 • [13]    OL L 308, 2013 11 16, p. 22.
 • [14]    OL L 328, 2013 12 7, p. 97.
 • [15]    OL L 266, 2014 9 5, p. 26.
 • [16]    OL L 334, 2014 11 21, p. 95.
 • [17]    OL L 314, 2015 12 1, p. 49.
 • [18]    OL L 333, 2016 12 8, p. 50.
 • [19]    OJ L 318, 2017 12 2, p. 25.
Atnaujinta: 2018 m. spalio 16 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika