Procedura : 2017/2138(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0300/2018

Teksty złożone :

A8-0300/2018

Debaty :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0405

DRUGIE SPRAWOZDANIE     
PDF 661kWORD 61k
2.10.2018
PE 623.715v02-00 A8-0300/2018

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2017/2138(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Marco Valli

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2017/2138(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016(1),

–  uwzględniając skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za rok 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 wraz z odpowiedziami instytucji(3),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(4) dotyczące rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2016 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 18 kwietnia 2018 r.(5) odraczającą udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2016, jak również załączoną do niej rezolucję,

–  uwzględniając art. 314 ust. 10 oraz art. 317, 318, 319 i 335 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/20021(6), w szczególności jego art. 55, 99, 164, 165 i 166,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0300/2018),

1.  odmawia udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady za rok budżetowy 2016;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, Radzie Europejskiej, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, a także Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II – Rada Europejska i Rada

(2018/2138(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2016, sekcja II - Rada Europejska i Rada,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A8-0300/2018),

A.  mając na uwadze, że wszystkie instytucje Unii powinny być przejrzyste i powinny w pełni odpowiadać przed obywatelami Unii za fundusze powierzone im jako instytucjom Unii,

B.  mając na uwadze, że rola Parlamentu w odniesieniu do absolutorium z wykonania budżetu jest określona w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i w rozporządzeniu finansowym;

1.  przypomina, że instytucje unijne posiadają autonomię administracyjną w kwestiach związanych z prowadzonymi przez nie operacjami oraz podkreśla znaczenie, jakie ma odpowiedzialne wykonywanie ich budżetów;

2.  podkreśla rolę Parlamentu w procedurze udzielania absolutorium zgodnie z postanowieniami TFUE, rozporządzenia finansowego i Regulaminu Parlamentu;

3.  wyraża ubolewanie, że Rada nie odpowiedziała na uwagi poczynione przez Parlament w rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium z dnia 18 kwietnia 2018 r.(7) zgodnie z tendencją zaobserwowaną w poprzednich latach;

4.  wyraża głębokie ubolewanie, że nie podjęto żadnych działań następczych w związku z zaleceniami Parlamentu i że nie podano żadnej przyczyny ani uzasadnienia tego faktu; nalega, by Rada wdrożyła zalecenia zawarte w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. (P8_TA-PROV(2018)0125), w szczególności te wymienione poniżej, a także by niezwłocznie podjęła w związku z nimi działania;

5.  wyraża poparcie dla przeprowadzonego z powodzeniem przejścia na koncepcję budżetowania zadaniowego przy planowaniu budżetu przez Komisję, wprowadzoną we wrześniu 2015 r. jako część inicjatywy „Budżet UE oparty na wynikach”; zachęca Radę Europejską i Radę, by zastosowały wspomnianą metodę we własnych procedurach planowania budżetowego;

Kwestie nierozstrzygnięte

6.  ubolewa nad tym, że wniosek o rozdzielenie budżetu Rady Europejskiej i Rady, złożony przez Parlament w poprzednich rezolucjach w sprawie udzielenia absolutorium, nie został uwzględniony;

7.  zauważa, że Rada nadal przygotowuje odpowiedź na sprawozdanie strategiczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie "Przejrzystości procesu legislacyjnego Rady" (OI/2/2017/TE), mimo że Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich poprosiła o udzielenie odpowiedzi na swoje zalecenia i propozycje usprawnień do dnia 9 maja 2018 r.; przyznaje, że przygotowując odpowiedź, Rada przeprowadza poważne i szczegółowe badania, ale mimo wszystko wzywa Radę do uszanowania prośby rzecznik; przypomina, że Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich przekazała swoje ustalenia Parlamentowi, który zaangażował dwie komisje w prace nad sprawozdaniem w sprawie tych ustaleń, w związku z czym wzywa się Radę, by przekazała Parlamentowi swoją odpowiedź i ustalenia w możliwie najkrótszym terminie;

8.  ubolewa nad tym, że pomimo sporadycznej wymiany informacji między działami obu instytucji zajmującymi się kwestią nieruchomości Rada nadal nie dostarcza szczegółowych informacji na temat swojej polityki w zakresie nieruchomości w swoim rocznym sprawozdaniu finansowym; wyraża ubolewanie z powodu braku informacji na temat polityki w zakresie nieruchomości i związanych z nią wydatków, i zwraca się o publiczny dostęp do tych informacji jako wyraz przejrzystości dla obywateli Unii;

9.  ponawia apel o sporządzenie sprawozdań z postępów w zakresie przedsięwzięć budowlanych oraz o szczegółowe zestawienie poniesionych dotychczas kosztów; przyjmuje do wiadomości publikację sprawozdania w sprawie sytuacji finansowej Rady w 2017 r., w którym stwierdza się, że koszty związane budynkiem "Europa" wyniosły 312 143 710,53 EUR;

10.  ponawia apel, by przegląd zasobów ludzkich prowadzić z podziałem na kategorie, grupy zaszeregowania, płeć, obywatelstwo i szkolenia;

11.  z zadowoleniem przyjmuje trwające międzyinstytucjonalne negocjacje mające na celu wzmocnienie unijnego rejestru służącego przejrzystości; ponownie wzywa do pomyślnego zakończenia negocjacji, co doprowadzi do przystąpienia Rady do rejestru;

12.  ponownie wzywa Radę do wyjaśnienia, jakie środki podjęła w celu rozwiązania problemu nieprawidłowego mianowania sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej(8);

13.  przyjmuje do wiadomości decyzję Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej; zauważa, że na tym etapie nie można przewidzieć, jakie będą finansowe, administracyjne, ludzkie i inne skutki wystąpienia tego kraju z UE; zwraca się do Rady Europejskiej i Rady o przeprowadzenie ocen skutków i poinformowanie Parlamentu o ich wynikach do końca 2018 r.;

Aktualna sytuacja

14.  z zadowoleniem przyjmuje nieoficjalne spotkania między Parlamentem a Radą, których celem było omówienie sposobów przezwyciężenia obecnego impasu związanego z procedurą udzielania absolutorium; zauważa, że Rada odpowiedziała na wniosek Parlamentu w sprawie procedury udzielenia absolutorium Radzie w dniu 2 maja 2018 r. zmienionym wnioskiem, oraz że w następstwie nieoficjalnego spotkania Parlamentu i Rady w dniu 10 lipca Komisja Kontroli Budżetowej w dniu 21 lipca 2018 r. przekazała swoje stanowisko na temat zmienionego wniosku Rady; wzywa Radę, by niezwłocznie odpowiedziała na ostatnie propozycje Komisji Kontroli Budżetowej, tak aby jak najszybciej można było zastosować nowe ustalenia dotyczące procedury udzielania absolutorium;

15.  wyraża ubolewanie z powodu powtarzających się dotychczas trudności w ramach procedur udzielania absolutorium, które wynikały z braku współpracy ze strony Rady; zauważa, że Parlament odmówił udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium z wykonania budżetu Rady za lata budżetowe 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 z powodów wymienionych w rezolucjach z dnia 10 maja 2011 r.(9), 25 października 2011 r.(10), 10 maja 2012 r.(11), 23 października 2012 r.(12), 17 kwietnia 2013 r.(13), 9 października 2013 r.(14), 3 kwietnia 2014 r.(15), 23 października 2014 r.(16), 27 października 2015 r.(17), 27 października 2016 r.(18) i 25 października 2017 r.(19) oraz odroczył decyzję dotyczącą udzielenia sekretarzowi generalnemu Rady absolutorium za rok budżetowy 2016 z powodów określonych w rezolucji z dnia 18 kwietnia 2018 r.;

16.  odnotowuje opinię Komisji wyrażoną w styczniu 2014 r., że wszystkie instytucje w pełni uczestniczą w działaniach podejmowanych w następstwie uwag poczynionych przez Parlament w ramach udzielania absolutorium i że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium;

17.  zauważa, że Komisja stwierdziła, iż nie będzie nadzorowała wykonania budżetu pozostałych instytucji oraz że udzielanie odpowiedzi na pytania adresowane do innej instytucji naruszałoby niezależność tej instytucji w zakresie wykonania jej sekcji budżetu;

18.  ubolewa, że Rada nadal nie udzieliła odpowiedzi na pytania Parlamentu;

19.  podkreśla, że wydatki Rady należy kontrolować w taki sam sposób jak wydatki innych instytucji oraz że podstawowe elementy takiej kontroli określono w rezolucjach Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium przyjętych w ostatnich latach;

20.  podkreśla uprawnienia Parlamentu w zakresie udzielania absolutorium na podstawie art. 316, 317 i 319 TFUE zgodnie z obecną interpretacją i praktyką, mianowicie w zakresie udzielania absolutorium w odniesieniu do każdego działu w budżecie z osobna, tak aby utrzymać przejrzystość i demokratyczną odpowiedzialność przed podatnikami Unii.

INFORMACJE O PRZYJĘCIUPRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

27.9.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Miroslav Poche

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

NI

Cătălin Sorin Ivan

0

-

 

 

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

  Dz.U. L 48 z 24.2.2016.

(2)

  Dz.U. C 323 z 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Dz.U. C 322 z 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0125.

(6)

  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(7)

  Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0125.

(8)

  Wyrok Sądu (izba odwoławcza) z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie T-639/16 P (FV / Rada Unii Europejskiej), ECLI:EU:T:2018:22.

(9)

  Dz.U. L 250 z 27.9.2011, s. 25.

(10)

  Dz.U. L 313 z 26.11.2011, s. 13.

(11)

  Dz.U. L 286 z 17.10.2012, s. 23.

(12)

  Dz.U. L 350 z 20.12.2012, s. 71.

(13)

  Dz.U. L 308 z 16.11.2013, s. 22.

(14)

  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 97.

(15)

  Dz.U. L 266 z 5.9.2014, s. 26.

(16)

  Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 95.

(17)

  Dz.U. L 314 z 1.12.2015, s. 49.

(18)

  Dz.U. L 333 z 8.12.2016, s. 50.

(19)

  Dz.U. L 318 z 2.12.2017, s. 25.

Ostatnia aktualizacja: 16 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności