Postup : 2017/2138(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0300/2018

Predkladané texty :

A8-0300/2018

Rozpravy :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.6

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0405

DRUHÁ SPRÁVA     
PDF 519kWORD 60k
2.10.2018
PE 623.715v02-00 A8-0300/2018

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada

(2017/2138(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marco Valli

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada

(2017/2138(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(4) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2016 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 18. apríla 2018(5), ktorým sa odkladá rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2016, ako aj na priložené uznesenie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318, 319 a 335 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(6), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0300/2018),

1.  neudeľuje generálnemu tajomníkovi Rady absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej rady a Rady za rozpočtový rok 2016;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada

(2018/2138(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2016, oddiel II – Európska rada a Rada,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na druhú správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0300/2018),

A.  keďže všetky inštitúcie Únie by mali byť transparentné a v plnej miere by sa mali zodpovedať občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im ako inštitúciám Únie boli zverené;

B.  keďže úloha Parlamentu, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu, je vymedzená v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a v nariadení o rozpočtových pravidlách;

1.  pripomína, že inštitúcie Únie disponujú administratívnou autonómiou v záležitostiach týkajúcich sa ich príslušných operácií, a vyzdvihuje dôležitosť toho, aby konali zodpovedne pri vykonávaní svojich rozpočtov;

2.  zdôrazňuje úlohu Európskeho parlamentu v rámci postupu udelenia absolutória, ktorý sa riadi ZFEÚ, nariadením o rozpočtových pravidlách a rokovacím poriadkom Parlamentu;

3.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada doteraz nezareagovala na pripomienky Európskeho parlamentu, ktoré uviedol vo svojom uznesení z 18. apríla 2018 o absolutóriu(7), k trendu z predchádzajúcich rokov;

4.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že odporúčania Parlamentu neboli vôbec naplnené a nebolo predložené odôvodnenie ani vysvetlenie; trvá na tom, aby Rada vykonala pripomienky uvedené v uznesení Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018 (P8_TA-PROV(2018)0125), najmä pripomienky uvedené nižšie, a okamžite na tieto zistenia zareagovala;

5.  vyjadruje podporu úspešnej zmene paradigmy smerom k zostavovaniu rozpočtu na základe výkonnosti v rozpočtovom plánovaní Komisie zavedenom v septembri 2015 ako súčasť iniciatívy pod názvom Rozpočet EÚ zameraný na výsledky; vyzýva Európsku radu a Radu, aby túto metódu uplatňovali na postup zostavovania vlastného rozpočtu;

Nevyriešené otázky

6.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že žiadosť o oddelenie rozpočtov Európskej rady a Rady, ktorú Parlament vyjadril v predchádzajúcich uzneseniach o udelení absolutória, nebola zvážená;

7.  berie na vedomie, že Rada stále pracuje na odpovedi na strategickú správu európskej ombudsmanky o transparentnosti legislatívneho procesu Rady (OI/2/2017/TE) napriek tomu, že európska ombudsmanka požadovala odpoveď na jej odporúčania a návrhy na zlepšenia do 9. mája 2018; uznáva, že Rada pri príprave svojej odpovede uskutočňuje podstatný a dôkladný výskum, napriek tomu však naliehavo vyzýva Radu, aby rešpektovala žiadosť ombudsmanky; pripomína, že európska ombudsmanka zaslala svoje zistenia aj Parlamentu a že dva jeho výbory v súčasnosti pracujú na správe o zisteniach, a preto sa od Rady žiada, aby Parlamentu čo najskôr predložila svoju odpoveď a svoje zistenia;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek občasnej výmene informácií medzi oddeleniami obidvoch inštitúcií pre oblasť nehnuteľností Rada naďalej neposkytuje podrobné informácie o svojej politike v oblasti nehnuteľností vo svojej výročnej finančnej správe; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií o jej politike v oblasti nehnuteľností a súvisiacich výdavkoch a žiada o úplný prístup verejnosti k týmto informáciám ako prejav transparentnosti voči občanom Únie;

9.  opätovne žiada o predloženie správy o pokroku dosiahnutom v súvislosti s vykonávaním projektov v oblasti nehnuteľností a podrobného rozpisu dosiaľ vzniknutých nákladov; berie na vedomie uverejnenie správy o finančných činnostiach Rady za rok 2017, v ktorej sú náklady na budovu Europa stanovené na 312 143 710,53 EUR;

10.  opakuje svoju požiadavku, aby sa rozčlenil prehľad ľudských zdrojov podľa kategórií, platových tried, rodu, štátnej príslušnosti a odbornej prípravy;

11.  víta prebiehajúce medziinštitucionálne rokovania o posilnení registra transparentnosti Únie; opakovane vyzýva na dosiahnutie úspešného výsledku rokovaní, ktorý povedie k tomu, že Rada sa pripojí k registru;

12.  opakovane žiada Radu, aby objasnila, aké opatrenia prijala na vyriešenie protiprávneho vymenovania sudcu na Súdny dvor Európskej únie(8);

13.  berie na vedomie rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Únie; konštatuje, že v tejto fáze nemožno odhadnúť finančné, administratívne, ľudské ani iné dôsledky tohto vystúpenia; žiada európsku ombudsmanku a Radu, aby uskutočnili posúdenia vplyvu a do konca roka 2018 informovali Parlament o ich výsledkoch;

Súčasný stav

14.  víta neformálne výmeny, ktoré sa uskutočnili medzi Parlamentom a Radou s cieľom diskutovať o riešeniach súčasnej patovej situácie, pokiaľ ide o postup udeľovania absolutória; berie na vedomie, že Rada odpovedala na návrh Parlamentu o postupe udeľovania absolutória Rade 2. mája 2018 zmeneným návrhom a že po neformálnej schôdzi Parlamentu a Rady, ktorá sa uskutočnila 10. júla, Výbor pre kontrolu rozpočtu zaslal svoju reakciu na zmenený návrh Rady 21. júla 2018; naliehavo vyzýva Radu, aby pohotovo reagovala na najnovšie návrhy Výboru pre kontrolu rozpočtu, aby mohli byť čo najskôr uplatnené nové opatrenia na udeľovanie absolutória;

15.  vyjadruje poľutovanie nad problémami, ktoré sa doteraz opakovane vyskytujú v postupoch udeľovania absolutória a ktoré vznikli v dôsledku nedostatku spolupráce zo strany Rady; poukazuje na to, že Európsky parlament odmietol udeliť absolutórium generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtové roky 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2015 z dôvodov uvedených vo svojich uzneseniach z 10. mája 2011(9), 25. októbra 2011(10), 10. mája 2012(11), 23. októbra 2012(12), zo 17. apríla 2013(13), z 9. októbra 2013(14), 3. apríla 2014(15), 23. októbra 2014(16), 27. októbra 2015(17), 27. októbra 2016(18) a 25. októbra 2017(19) a odložil svoje rozhodnutie o udelení absolutória generálnemu tajomníkovi Rady za rozpočtový rok 2016 z dôvodov uvedených vo svojom uznesení z 18. apríla 2018;

16.  berie na vedomie názor Komisie vyjadrený v januári 2014, že všetky inštitúcie sú v plnej miere súčasťou nadväzujúceho postupu riešenia poznámok Parlamentu, ktoré vznesie v postupe udelenia absolutória, a že všetky inštitúcie by mali spolupracovať s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie postupu udelenia absolutória;

17.  konštatuje, že Komisia uviedla, že nebude dozerať na plnenie rozpočtu ostatných inštitúcií a že zodpovedanie otázok adresovaných inej inštitúcii by bolo narušením autonómie tejto inštitúcie pri plnení jej vlastného rozpočtového oddielu;

18.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada stále neposkytla odpovede na otázky Európskeho parlamentu;

19.  trvá na tom, že výdavky Rady musia byť kontrolované rovnakým spôsobom ako výdavky ostatných inštitúcií a že základné prvky tejto kontroly boli stanovené v jeho uzneseniach o absolutóriu za minulé roky;

20.  zdôrazňuje právomoc Európskeho parlamentu udeľovať absolutórium podľa článkov 316, 317 a 319 ZFEÚ v súlade so súčasným výkladom a praxou, konkrétne udeľovať absolutórium za každý okruh rozpočtu osobitne s cieľom zachovať transparentnosť a demokratickú zodpovednosť voči daňovníkom Únie.

INFORMÁCIA O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

27.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard Ashworth, Miroslav Poche

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

NI

Cătălin Sorin Ivan

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

  Ú. v. EÚ L 48, 24.2.2016.

(2)

  Ú. v. EÚ C 323, 28.9.2017, s. 1.

(3)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 1.

(4)

  Ú. v. EÚ C 322, 28.9.2017, s. 10.

(5)

  Prijaté texty, P8_TA(2018)0125.

(6)

  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(7)

  Prijaté texty, P8_TA(2018)0125.

(8)

  Rozsudok Všeobecného súdu (odvolacia komora) z 23. januára 2018, FV/Rada Európskej únie, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.

(9)

  Ú. v. EÚ L 250, 27.9.2011, s. 25.

(10)

  Ú. v. EÚ L 313, 26.11.2011, s. 13.

(11)

  Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2012, s. 23.

(12)

  Ú. v. EÚ L 350, 20.12.2012, s. 71.

(13)

  Ú. v. EÚ L 308, 16.11.2013, s. 22.

(14)

  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 97.

(15)

  Ú. v. EÚ L 266, 5.9.2014, s. 26.

(16)

  Ú. v. EÚ L 334, 21.11.2014, s. 95.

(17)

  Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2015, s. 49.

(18)

  Ú. v. EÚ L 333, 8.12.2016, s. 50.

(19)

  Ú. v. EÚ L 318, 2.12.2017, s. 25.

Posledná úprava: 16. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia