Postopek : 2017/2138(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0300/2018

Predložena besedila :

A8-0300/2018

Razprave :

PV 23/10/2018 - 19
CRE 23/10/2018 - 19

Glasovanja :

PV 24/10/2018 - 11.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0405

DRUGO POROČILO     
PDF 569kWORD 55k
2.10.2018
PE 623.715v02-00 A8-0300/2018

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2017/2138(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Marco Valli

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2017/2138(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2016 (COM(2017)0365 – C8-0249/2017)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2016 z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2016 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije predložilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju sklepa z dne 18. aprila 2018(5) o odlogu podelitve razrešnice za proračunsko leto 2016 kot tudi priložene resolucije,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318, 319 in 335 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6), zlasti členov 55, 99 in 162 do 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0300/2018),

1.  ne podeli razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2016;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Sodišču Evropske unije, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet

(2017/2138(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, oddelek II – Evropski svet in Svet,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0300/2018),

A.  ker bi morale vse institucije Unije poslovati pregledno in biti v celoti odgovorne državljanom Unije za porabo sredstev, ki so jim bila zaupana kot institucijam Unije;

B.  ker je vloga Parlamenta v postopku razrešnice za izvrševanje proračuna opredeljena v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) in finančni uredbi;

1.  opominja, da imajo institucije Unije upravno avtonomnost v zadevah, ki se nanašajo na njihovo lastno delovanje, in poudarja, kako pomembno je, da svoje proračune izvršujejo odgovorno;

2.  poudarja vlogo Parlamenta v postopku razrešnice, kot jo določajo PDEU, finančna uredba in poslovnik Parlamenta;

3.  obžaluje, da Svet podobno kot v preteklih letih ni odgovoril na ugotovitve iz resolucije Parlamenta o razrešnici z dne 18. aprila 2018(7);

4.  globoko obžaluje, da priporočila Parlamenta niso bila upoštevana, za kar ni bilo podanih nobenih razlogov ali utemeljitev; vztraja, da Svet upošteva ugotovitve iz resolucije Parlamenta z dne 18. aprila 2018 (P8_TA-PROV(2018)0125), zlasti tiste v nadaljevanju, in se nemudoma odzove nanje;

5.  izraža podporo uspešni spremembi paradigme v smeri priprave proračuna glede na uspešnost pri proračunskem načrtovanju Komisije, ki je bile uvedena septembra 2015 v okviru pobude „Proračun EU, osredotočen na rezultate“; spodbuja Evropski svet in Svet, naj to metodo uporabita za svoj postopek proračunskega načrtovanja;

Nerešena vprašanja

6.  obžaluje, da zahteva za ločitev proračuna Evropskega sveta in Sveta, ki jo je Parlament izrazil v prejšnjih resolucijah o razrešnicah, ni bila upoštevana;

7.  ugotavlja, da Svet še vedno pripravlja odgovor na strateško poročilo evropske varuhinje človekovih pravic o preglednosti zakonodajnega postopka v Svetu (OI/2/2017/TE), čeprav je zahtevala odgovor na svoja priporočila in predloge za izboljšave do 9. maja 2018; priznava, da Svet ta odgovor pripravlja resno in temeljito, vendar ga vseeno poziva, da spoštuje zahtevo varuhinje; spominja, da je varuhinja svoje ugotovitve poslala tudi Parlamentu in da dva izmed njegovih odborov trenutno pripravljata poročilo o njih, zato poziva Svet, naj svoj odgovor in ugotovitve čim prej posreduje Parlamentu;

8.  obžaluje, da kljub občasni izmenjavi informacij med oddelkoma za nepremičnine obeh institucij Svet v letna finančna poročila še vedno ne vključuje podrobnih podatkov o svoji nepremičninski politiki; obžaluje, da so informacije o nepremičninski politiki in z njo povezanih stroških pomanjkljive, in poziva k neoviranemu dostopu javnosti do teh podatkov, da se državljanom Unije pošlje sporočilo o preglednosti;

9.  ponovno poziva k poročilom o napredku nepremičninskih projektov in podrobni razčlenitvi doslej nastalih stroškov; je seznanjen, da je Svet objavil poročilo o svojih finančnih dejavnostih za leto 2017, v katerem stroški stavbe Evropa znašajo 312.143.710,53 EUR;

10.  znova poziva k razčlenitvi pregleda človeških virov po kategorijah, razredih, spolu, narodnosti in usposobljenosti;

11.  pozdravlja potekajoča medinstitucionalna pogajanja o izboljšavah registra Unije za preglednost; znova poziva k uspešnemu izidu pogajanj, namreč da se bo Svet pridružil temu registru;

12.  znova poziva Svet, naj pojasni, kakšne ukrepe je sprejel, da bi rešil zaplet zaradi nepravilnega imenovanja sodnika Sodišča Evropske unije(8);

13.  je seznanjen z odločitvijo Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije; ugotavlja, da trenutno ni mogoče napovedati finančnih, upravnih, človeških in drugih posledic izstopa; poziva Evropski svet in Svet, naj opravita ocene učinka in Parlament do konca leta 2018 obvestita o rezultatih;

Sedanje stanje

14.  pozdravlja neuradno razpravo med Parlamentom in Svetom o rešitvah za trenutni zastoj v postopku razrešnice; je seznanjen, da je Svet na predlog Parlamenta o postopku podelitve razrešnice Svetu z dne 2. maja 2018 odgovoril s spremenjenim predlogom in da je Odbor za proračunski nadzor po neuradnem srečanju med Parlamentom in Svetom, ki je potekalo 10. julija, 21. julija 2018 posredoval svoj odgovor na spremembe Sveta; poziva Svet, naj se na zadnji predlog Odbora za proračunski nadzor odzove hitro, da bo mogoče čim prej uporabiti novo ureditev za postopek razrešnice;

15.  obžaluje, da so se v dosedanjih postopkih podelitve razrešnice vedno znova pojavljale težave, ker Svet ni bil pripravljen sodelovati; poudarja, da Parlament ni podelil razrešnice generalnemu sekretarju Sveta za proračunska leta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015 ter razloge za to navedel v resolucijah z dne 10. maja 2011(9), 25. oktobra 2011(10), 10. maja 2012(11), 23. oktobra 2012(12), 17. aprila 2013(13), 9. oktobra 2013(14), 3. aprila 2014(15), 23. oktobra 2014(16), 27. oktobra 2015(17), 27. oktobra 2016(18) in 25. oktobra 2017(19), podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta za proračunsko leto 2016 pa je odložil zaradi razlogov, ki jih je navedel v resoluciji z dne 18. aprila 2018;

16.  je seznanjen s stališčem Komisije iz januarja 2014, da so vse institucije v celoti del procesa nadaljnjih ukrepov v zvezi z ugotovitvami Parlamenta v postopku razrešnice in da bi morale v medsebojnem sodelovanju zagotoviti nemoten potek tega postopka;

17.  ugotavlja, da je Komisija navedla, da ne bo nadzorovala izvrševanja proračunov drugih institucij in da bi odgovarjanje na vprašanja, naslovljena na drugo institucijo, posegalo v avtonomijo te institucije pri izvrševanju lastnega dela proračuna;

18.  obžaluje, da Svet še vedno ni odgovoril na vprašanja Parlamenta;

19.  vztraja, da je treba odhodke Sveta pregledovati na enak način kot odhodke drugih institucij in da so bili temeljni elementi tega pregledovanja določeni v resolucijah o podelitvi razrešnice iz preteklih let;

20.  opozarja na pristojnost Parlamenta za podelitev razrešnice na podlagi členov 316, 317 in 319 PDEU, ki je v skladu s sedanjo razlago in prakso, in sicer da razrešnico podeli za vsak proračunski naslov posebej, da se ohranita preglednost in demokratična odgovornost davkoplačevalcem Unije.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

27.9.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Miroslav Poche

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

NI

Cătălin Sorin Ivan

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL L 48, 24.2.2016.

(2)

UL C 323, 28.9.2017, str. 1.

(3)

UL C 322, 28.9.2017, str. 1.

(4)

UL C 322, 28.9.2017, str. 10.

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0125.

(6)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(7)

  Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0125.

(8)

  Sodba splošnega sodišča (pritožbeni senat) z dne 23. januarja 2018, FV proti Svetu Evropske unije, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.

(9)

  UL L 250, 27.9.2011, str. 25.

(10)

  UL L 313, 26.11.2011, str. 13.

(11)

  UL L 286, 17.10.2012, str. 23.

(12)

  UL 350, 20.12.2012, str. 71.

(13)

  UL L 308, 16.11.2013, str. 22.

(14)

  UL L 328, 7.12.2013, str. 97.

(15)

  UL L 266, ¸5.9.2014, str. 26.

(16)

  UL L 334, 21.11.2014, str. 95.

(17)

  UL L 314, 1.12.2015, str. 49.

(18)

  UL L 333, 8.12.2016, str. 50.

(19)

  UL L 318, 2.12.2017, str. 25.

Zadnja posodobitev: 15. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov