Betänkande - A8-0300/2018Betänkande
A8-0300/2018

BETÄNKANDE 2 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

2.10.2018 - (2017/2138(DEC))

Budgetkontrollutskottet
Föredragande: Marco Valli

Förfarande : 2017/2138(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0300/2018
Ingivna texter :
A8-0300/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2017/2138(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016[1],

–  med beaktande av Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning för budgetåret 2016 (COM(2017)0365 – C8‑0249/2017)[2],

–  med beaktande av revisionsrättens årsrapport om genomförandet av budgeten för budgetåret 2016, med institutionernas svar[3],

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet[4], som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2016 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sitt beslut av den 18 april 2018[5] om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet för budgetåret 2016 samt den åtföljande resolutionen,

–  med beaktande av artiklarna 314.10, 317, 318, 319 och 335 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002[6], särskilt artiklarna 55, 99, 164, 165 och 166,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0300/2018).

1.  Europaparlamentet beviljar inte rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för genomförandet av Europiska rådets och rådets budget för budgetåret 2016.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till Europeiska rådet, rådet, kommissionen, EU-domstolen, revisionsrätten, Europeiska ombudsmannen, Europeiska datatillsynsmannen och Europeiska utrikestjänsten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet

(2018/2138(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande 2 från budgetkontrollutskottet (A8-0300/2018), och av följande skäl:

A.  Samtliga EU-institutioner bör vara transparenta och fullt ansvariga inför unionens medborgare för de medel de anförtros i sin egenskap av EU-institutioner.

B.  Parlamentets roll i samband med beviljandet av ansvarsfrihet anges i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och i budgetförordningen.

1.  Europaparlamentet påminner om att unionens institutioner har administrativ självständighet i frågor som rör deras respektive funktioner och betonar vikten av att de agerar på ett ansvarsfullt sätt när de genomför sina budgetar.

2.  Europaparlamentet understryker parlamentets roll i förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, som regleras i EUF-fördraget, budgetförordningen och parlamentets arbetsordning.

3.  Europaparlamentet beklagar att rådet inte har svarat på parlamentets iakttagelser i resolutionen om ansvarsfrihet av den 18 april 2018[7] avseende trenden från tidigare år.

4.  Europaparlamentet beklagar djupt att parlamentets rekommendationer inte alls har följts upp och att ingen anledning eller motiv till detta har getts. Parlamentet insisterar på att rådet genomför iakttagelserna i parlamentets resolution av den 18 april 2018 (P8_TA-PROV(2018)0125), särskilt iakttagelserna nedan, och omedelbart vidtar åtgärder i samband med iakttagelserna.

5.  Europaparlamentet uttrycker stöd för det framgångsrika paradigmskiftet till en resultatbaserad budgetering i kommissionens budgetplanering, som infördes i september 2015 som en del av initiativet en ”resultatinriktad EU-budget”. Parlamentet uppmuntrar Europeiska rådet och rådet att tillämpa metoden på den egna budgetplaneringen.

Olösta frågor

6.  Europaparlamentet beklagar att parlamentets krav i tidigare ansvarsfrihetsresolutioner att budgetarna för Europeiska rådet och rådet ska skiljas åt inte har beaktats.

7.  Europaparlamentet noterar att rådet fortfarande arbetar på ett svar på Europeiska ombudsmannens strategiska rapport Transparency of the Council legislative process (insyn i rådets lagstiftningsprocess (OI/2/2017/TE)), trots att Europeiska ombudsmannen begärde svar på sina rekommendationer och förslag till förbättringar senast den 9 maj 2018. Parlamentet konstaterar att rådet har inlett en seriös och grundlig forskning för att utarbeta sitt svar, men uppmanar rådet att respektera ombudsmannens begäran. Parlamentet påminner om att Europeiska ombudsmannen också översände sina resultat till parlamentet och att två av dess utskott för närvarande arbetar med en rapport om slutsatserna, och därför uppmanas rådet att översända sitt svar och sina slutsatser till parlamentet så snart som möjligt.

8.  Europaparlamentet beklagar att, trots enstaka informationsutbyten mellan båda institutionernas fastighetsavdelningar, fortsätter rådet att inte lämna detaljerad information om sin fastighetspolitik i sin årliga ekonomiska rapport. Parlamentet beklagar bristen på information om fastighetspolitiken och utgifter i samband med denna, och begär att allmänheten ska få full tillgång till denna information som ett tecken på transparens för EU-medborgarna.

9.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om framstegsrapporter för fastighetsprojekt och en detaljerad fördelning av kostnaderna hittills. Parlamentet noterar offentliggörandet av rådets rapport om den finansiella verksamheten 2017, enligt vilken kostnaderna för Europabyggnaden uppgår till 312 143 710,53 EUR.

10.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om en översyn av personalresurserna, uppdelad per kategori, lönegrad, kön, nationalitet och utbildning.

11.  Europaparlamentet välkomnar de pågående interinstitutionella förhandlingarna för att stärka unionens öppenhetsregister. Parlamentet upprepar sitt krav på att förhandlingarna ska bli framgångsrika så att rådet ansluter sig till registret.

12.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till rådet att förtydliga vilka åtgärder det har vidtagit för att åtgärda den oriktiga nomineringen av en domare till Europeiska unionens domstol[8].

13.  Europaparlamentet noterar Förenade kungarikets beslut att lämna unionen. Parlamentet konstaterar att man för närvarande inte kan förutse de ekonomiska, administrativa, mänskliga och andra konsekvenserna av utträdet. Parlamentet uppmanar Europeiska rådet och rådet att genomföra konsekvensbedömningar och att informera parlamentet om resultaten senast i slutet av 2018.

Lägesrapport

14.  Europaparlamentet välkomnar det informella utbyte som ägde rum mellan parlamentet och rådet för att diskutera lösningar på det nuvarande dödläget i samband med förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet. Parlamentet noterar att rådet svarade på parlamentets förslag om förfarandet för ansvarsfrihetsbeviljande för rådet den 2 maj 2018 med ett ändrat förslag, och att parlamentets budgetkontrollutskott till följd av ett informellt möte mellan parlamentet och rådet den 10 juli 2018 reagerade på rådets ändrade förslag den 21 juli 2018. Parlamentet uppmanar rådet att snabbt reagera på budgetkontrollutskottets senaste förslag så att de nya bestämmelserna för ansvarsfrihetsförfarandet kan tillämpas så snart som möjligt.

15.  Europaparlamentet beklagar de hittills ständigt återkommande svårigheterna i samband med ansvarsfrihetsförfarandena, som orsakats av rådets bristande samarbetsvilja. Parlamentet påpekar att det inte beviljade rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåren 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 och 2015 av de skäl som anges i parlamentets resolutioner av den 10 maj 2011[9], 25 oktober 2011[10], 10 maj 2012[11], 23 oktober 2012[12], 17 april 2013[13], 9 oktober 2013[14], 3 april 2014[15], 23 oktober 2014[16], 27 oktober 2015[17], 27 oktober 2016[18] och 25 oktober 2017[19], och att det sköt upp beslutet om att bevilja rådets generalsekreterare ansvarsfrihet för budgetåret 2016 av de skäl som anges i parlamentets resolution av den 18 april 2018.

16.  Europaparlamentet noterar kommissionens synpunkt från januari 2014 att samtliga institutioner fullt ut omfattas av förfarandet för uppföljning av de iakttagelser som parlamentet gjort inom ramen för ansvarsfrihetsförfarandet och att samtliga institutioner bör samarbeta för att trygga ett smidigt ansvarsfrihetsförfarande.

17.  Europaparlamentet noterar att kommissionen har slagit fast att den inte kommer att kontrollera andra institutioners budgetgenomförande och att ett besvarande av frågor ställda till en annan institution skulle inkräkta på denna institutions oberoende när det gäller att genomföra sitt eget avsnitt av budgeten.

18.  Europaparlamentet beklagar att rådet fortfarande inte har svarat på parlamentets frågor.

19.  Europaparlamentet betonar att rådets utgifter måste granskas på samma sätt som övriga institutioners utgifter och att huvudinslagen i en sådan granskning har fastställts i parlamentets ansvarsfrihetsresolutioner från de senaste åren.

20.  Europaparlamentet betonar parlamentets befogenhet att bevilja ansvarsfrihet enligt artiklarna 316, 317 och 319 i EUF-fördraget i enlighet med den tolkning och praxis som för närvarande gäller, dvs. att bevilja ansvarsfrihet separat för varje budgetrubrik i syfte att säkra transparensen och den demokratiska redovisningsskyldigheten gentemot EU:s skattebetalare.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

27.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Jonathan Bullock, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Cătălin Sorin Ivan, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Monica Macovei, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Joachim Zeller, Dennis de Jong

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Richard Ashworth, Miroslav Poche

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

19

+

ALDE

Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Jonathan Bullock, Marco Valli

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Claudia Schmidt, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Arndt Kohn, Bogusław Liberadzki, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Miroslav Poche

VERTS/ALE

Bart Staes

NI

Cătălin Sorin Ivan

0

-

 

 

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

 • [1]  EUT L 48, 24.2.2016.
 • [2]  EUT C 323, 28.9.2017, s. 1.
 • [3]  EUT C 322, 28.9.2017, s. 1.
 • [4]  EUT C 322, 28.9.2017, s. 10.
 • [5]  Antagna texter, P8_TA(2018)0125
 • [6]  EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [7]  Antagna texter, P8_TA(2018)0125
 • [8]  Tribunalens dom (avdelningen för överklaganden) av den 23 januari 2018, FV mot Europeiska unionens råd, T-639/16 P, ECLI:EU:T:2018:22.
 • [9]  EUT L 250, 27.9.2011, s. 25.
 • [10]  EUT L 313, 26.11.2011, s. 13.
 • [11]  EUT L 286, 17.10.2012, s. 23.
 • [12]  EUT L 350, 20.12.2012, s. 71.
 • [13]  EUT L 308, 16.11.2013, s. 22.
 • [14]  EUT L 328, 7.12.2013, s. 97.
 • [15]  EUT L 266, 5.9.2014, s. 26.
 • [16]  EUT L 334, 21.11.2014, s. 95.
 • [17]  EUT L 314, 1.12.2015, s. 49.
 • [18]  EUT L 333, 8.12.2016, s. 50.
 • [19]  EUT L 318, 2.12.2017, s. 25.
Senaste uppdatering: 16 oktober 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy