Procedure : 2017/0179(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0301/2018

Indgivne tekster :

A8-0301/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 23/10/2018 - 7.8

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0392

HENSTILLING     ***
PDF 366kWORD 58k
2.10.2018
PE 616.790v02-00 A8-0301/2018

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold

(12386/2017– C8‑0175/2018 – 2017/0179(NLE))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Emilian Pavel

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold

(12386/2017– C8‑0175/2018 – 2017/0179(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12386/2017),

–  der henviser til udkast til aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (12385/2017),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8‑0175/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0301/2018),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Barbados' regering og parlament.


BEGRUNDELSE

Denne ændringsaftale om visumfritagelse for kortvarige ophold er samtidig et resultat af uddybningen af forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Barbados, der er af stor politisk betydning i forbindelse med Cotonouaftalen. Ændringsaftalen sikrer retlig sammenhæng og harmonisering blandt medlemsstaterne, idet den tilslutter sig den nye definition af kortvarigt ophold som fastsat i ændringen af Schengengrænsekodeksen, der giver en klarere fortolkning af "kortvarigt ophold".

Barbados er medlem af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, Sammenslutningen af Vestindiske Stater, Det Caribiske Fællesskab, Den Alliancefri Bevægelse, Organisationen af Amerikanske Stater, De Forenede Nationer og Verdenshandelsorganisationen.

Barbados har som et udviklingsland en ekstraordinært høj "livskvalitet". I løbet af tre årtier udviklede økonomien sig, der er en tidligere monokultur baseret på sukker, for at der kunne opnås en bedre balance mellem vækst og social udvikling, og den er blevet diversificeret i tre hovedsektorer: tjenesteydelser, let industri og sukker.

Politisk set er Barbados et parlamentarisk demokrati og konstitutionelt monarki, der anerkender Dronning Elizabeth II som statsoverhoved. Dronningen er repræsenteret ved en generalguvernør, der udnævnes på anbefaling af premierministeren. Der er en lovgivende forsamling med to kamre og et partisystem, der er baseret på almindelige valg blandt voksne borgere. Forfatningen kan ændres ved en retsakt vedtaget af begge kamre i parlamentet, undtagen forankrede bestemmelser, som kræver flertal på to tredjedele i begge kamre. Disse bestemmelser vedrører statsborgerskab, rettigheder og frihedsrettigheder, generalguvernørskabet, parlamentets sammensætning og dets samlinger, beføjelser og opløsning, parlamentsvalg, udnævnelser til senatet, den udøvende myndighed, retsinstanser, offentlig forvaltning og finansiering.

Den politiske dialog, som EU har med de enkelte AVS-lande i Stillehavsområdet og med Barbados i særdeleshed, øges gradvist.

Endvidere understreger ordføreren, at visumfritagelsen ikke er en uvæsentlig katalysator for tilnærmelsen mellem de europæiske folk og befolkningerne i Barbados. Den nye visumfritagelsesaftale giver ikke kun borgerne mulighed for fuldt ud at drage fordel af AVS-EU-partnerskabet, men giver dem fortsat mulighed for at deltage heri ved at rejse på en mere økonomisk og mindre besværlig måde inden for en klarere og mere sammenhængende retlig ramme.

Ordføreren glæder sig i denne forbindelse over den rolle, som medlemmerne af Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU har spillet, idet de i høj grad har bidraget til indgåelsen af denne aftale, som i øvrigt letter deres deltagelse i møderne i Den Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

Særlige bestemmelser

Rumæniens, Bulgariens, Cyperns og Kroatiens tætte associering i gennemførelse, anvendelse og udvikling af Schengenområdets visumpolitik skal afspejles i en fælleserklæring, der er knyttet til aftalen. Erklæringen vil opfordre myndighederne i disse lande til hurtigst muligt at indgå bilaterale aftaler med Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold svarende til denne aftale.

Der tages hensyn til Det Forenede Kongeriges og Irlands særlige situation i præamblen. Det Forenede Kongerige og Irland deltager derfor ikke i aftalen og er ikke omfattet af bestemmelserne heri.

Norges, Islands, Schweiz' og Liechtensteins tætte associering i Schengenreglernes gennemførelse, anvendelse og udvikling fremgår ligeledes af en fælleserklæring, der er knyttet til aftalen. Erklæringen opfordrer myndighederne i disse lande til hurtigst muligt at indgå bilaterale aftaler med Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold svarende til denne aftale.

**

Endelig anbefaler ordføreren, at medlemmerne af Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender støtter denne betænkning, og at Europa-Parlamentet godkender aftalen.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftale mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold

Referencer

12386/2017 – C8-0175/2018 – COM(2017)04022017/0179(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

30.4.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Emilian Pavel

6.11.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Dato for vedtagelse

27.9.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Dato for indgivelse

2.10.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

33

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 12. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik