Menetlus : 2017/0179(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0301/2018

Esitatud tekstid :

A8-0301/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2018 - 7.8

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0392

SOOVITUS     ***
PDF 437kWORD 58k
2.10.2018
PE 616.790v02-00 A8-0301/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Barbadose vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Barbadose vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta

(12386/2017– C8-0175/2018 – 2017/0179(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Emilian Pavel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Barbadose vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Barbadose vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta

(12386/2017– C8‑0175/2018 – 2017/0179(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12386/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Barbadose vahelise lepingu eelnõu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Barbadose vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut (12385/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0175/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0301/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Barbadose valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva muutmislepinguga on Euroopa Liidu ja Barbadose vahelised suhted, millel on Cotonou lepingu raames suur poliitiline tähtsus, muutunud tihedamaks kui kunagi varem. Võttes üle Schengeni piirieeskirjade muudatuses sätestatud lühiajalise viibimise uue määratluse, millega tõlgendatakse selgemalt lühiajalist viibimist, tagatakse muutmislepinguga liikmesriikide vahel õiguslik sidusus ja ühtlustamine.

Barbados on Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma, Kariibi Riikide Assotsiatsiooni, Kariibi Ühenduse, mitteühinemisliikumise, Ameerika Riikide Organisatsiooni, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni liige.

Barbadosel on arengumaa kohta erakordselt kõrge elukvaliteedi reiting. Majandust, mis varem oli keskendunud suhkru monokultuurile, arendati kolme aastakümne jooksul edasi, kuni saavutati tasakaal majanduskasvu ja sotsiaalse arengu vahel ning praegu tugineb majandus kolmele põhisektorile: teenused, kergetööstus ja suhkur.

Poliitiliselt on Barbados parlamentaarne demokraatia ja konstitutsiooniline monarhia, mis tunnustab riigipeana kuninganna Elizabeth II. Kuningannat esindab peaministri soovitusel nimetatud kindralkuberner. Poliitiline süsteem põhineb erakondadel ja kahekojalisel seadusandlikul kogul, mille valivad täiskasvanud elanikud üldistel valimistel. Põhiseadust saab muuta parlamendi seadusega, mille on vastu võtnud mõlemad kojad, oluliste sätete puhul on aga vaja mõlema koja kahekolmandikulist häälteenamust. Kõnealused sätted hõlmavad kodakondsust, õigusi ja vabadusi, kindralkuberneri institutsiooni, parlamendi koosseisu ja selle istungjärke, volitusi ja laialisaatmist, üldisi valimisi, senaatorite ametissenimetamist, täidesaatvat võimu, kohtusüsteemi, avalikku teenistust ja rahandust.

Poliitiline dialoog, mida EL peab AKV Vaikse ookeani riikidega ja Barbadosega, intensiivistub järk-järgult.

Ühtlasi soovib raportöör rõhutada ka seda, et viisavabadus on oluline tegur Euroopa ja Barbadose lähenemisel. Uus viisanõudest loobumise leping ei anna kodanikele mitte üksnes võimalust saada täit kasu ELi ja AKV riikide partnerlusest, vaid võimaldab jätkuvalt ka selles osaleda soodsama hinnaga ja hõlpsamini tehtavate reiside kaudu ning selgema ja ühtsema õigusraamistiku alusel.

Seetõttu peab raportöör tervitatavaks AKV–ELi parlamentaarse assamblee liikmete rolli, millega nad aitasid lepingu sõlmimisele märkimisväärselt kaasa. Ühtlasi hõlbustab leping nende endi osalemist AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kohtumistel.

Erisätted

Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriseisundit on arvesse võetud preambulis. Seega ei osale Ühendkuningriik ja Iirimaa sõlmitud lepingus ja selle sätteid neile ei kohaldata.

Lepingule on lisatud ka ühisdeklaratsioon, mis kinnitab Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini tihedat kaasamist Schengeni acquis’ rakendamisse, kohaldamisse ja edasiarendamisse. Deklaratsioonis soovitatakse nende riikide ametiasutustel sõlmida Barbadosega võimalikult kiiresti lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevad kahepoolsed lepingud kõnesoleva lepingu tingimustega sarnastel tingimustel.

**

Raportöör soovitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel raportit toetada ning Euroopa Parlamendil nõusoleku anda.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Barbadose vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Barbadose vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut

Viited

12386/2017 – C8-0175/2018 – COM(2017)04022017/0179(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

30.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Emilian Pavel

6.11.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

33

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Esitamise kuupäev

2.10.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

33

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika