Menettely : 2017/0179(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0301/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0301/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 23/10/2018 - 7.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0392

SUOSITUS     ***
PDF 358kWORD 58k
2.10.2018
PE 616.790v02-00 A8-0301/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Barbadosin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Barbadosin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(12386/2017– C8-0175/2018 – 2017/0179(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Emilian Pavel

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Barbadosin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Barbadosin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(12386/2017– C8‑0175/2018 – 2017/0179(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12386/2017),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Barbadosin väliseksi sopimukseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Barbadosin välisen sopimuksen muuttamisesta (12385/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8–0175/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0301/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Barbadosin hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Tämä lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehtävä muutossopimus merkitsee samalla Euroopan unionin ja Barbadosin välisten suhteiden syvenemisen kulminoitumista. Tämä on poliittisesti erittäin merkittävää Cotonoun sopimuksen yhteydessä. Kun käyttöön otetaan lyhytaikaisen oleskelun uusi, Schengenin rajasäännöstön muutoksen mukainen määritelmä, jonka perusteella lyhytaikaisen oleskelun käsitteen tulkinta on aiempaa selkeämpää, muutossopimuksella varmistetaan oikeudellinen johdonmukaisuus sekä jäsenvaltioiden välinen yhdenmukaisuus.

Barbados on Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän, Karibian valtioiden yhteisön, Karibian yhteisön, sitoutumattomien maiden liikkeen, Amerikan valtioiden järjestön, Yhdistyneiden kansakuntien ja Maailman kauppajärjestön jäsen.

Barbadosin elämänlaatu on arvioitu kehitysmaaksi poikkeuksellisen hyväksi. Aiemmin ainoastaan sokerinviljelyyn perustunutta taloutta on kolmen vuosikymmenen aikana kehitetty tasapainoista kasvua ja sosiaalista kehitystä tavoitellen. Talouden kolme tärkeintä alaa ovat palvelut, kevyt teollisuus ja sokerinviljely.

Poliittisesti Barbados on parlamentaarinen demokratia, jonka valtionpäämies on kuningatar Elisabet II. Kuningatarta edustaa kenraalikuvernööri, joka nimitetään pääministerin suosituksen perusteella. Maassa on monipuoluejärjestelmä ja kaksikamarinen lainsäädäntöelin, johon edustajat valitaan yleisillä vaaleilla. Perustuslakia voidaan muuttaa molemmissa kamareissa hyväksytyllä parlamentin asetuksella. Tiettyjen lausekkeiden muuttamiseen vaaditaan kahden kolmasosan äänten enemmistö molemmissa kamareissa. Tällaisten lausekkeiden kohteena ovat kansalaisuus, oikeudet ja vapaudet, kenraalikuvernööri-instituutio, parlamentin kokoonpano, istunnot, toimivallan kesto ja hajottaminen, parlamenttivaalit, senaatin jäsenten nimittäminen, toimeenpanovalta, oikeuslaitos, viranhaltijat ja rahoitus.

Unioni on vähitellen lisäämässä poliittista vuoropuheluaan Tyynenmeren AKT-valtioiden ja myös Barbadosin kanssa.

Esittelijän mielestä on tärkeää ottaa huomioon myös, että viisumivapaus lähentäisi eurooppalaisia ja barbadoslaisia. Uusi viisumivapaussopimus antaa kansalaisille mahdollisuuden hyödyntää kattavasti AKT–EU-kumppanuutta sekä jatkaa siihen osallistumista, sillä sopimuksen myötä he voivat matkustaa aiempaa edullisemmin ja helpommin ja sovellettava oikeudellinen kehys on aiempaa selkeämpi ja johdonmukaisempi.

Esittelijä pitääkin tältä osin myönteisenä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenten roolia, sillä he ovat laajalti myötävaikuttaneet kyseisen sopimuksen tekemiseen, joka helpottaa myös heidän osallistumistaan AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kokouksiin.

Erityiset määräykset

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon tehdyn sopimuksen johdanto-osan kappaleissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät näin ollen osallistu kyseiseen sopimukseen, eivätkä sen määräykset sido niitä.

Myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin tiivis osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen mainitaan sopimukseen liitetyssä yhteisessä julistuksessa. Julistuksessa näiden maiden viranomaisia kehotetaan tekemään Barbadosin kanssa viipymättä kahdenvälisiä lyhytaikaista oleskelua koskevia viisumivapaussopimuksia, joiden ehdot vastaavat tämän sopimuksen ehtoja.

**

Esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Barbadosin välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Barbadosin välisen sopimuksen muuttamisesta

Viiteasiakirjat

12386/2017 – C8-0175/2018 – COM(2017)04022017/0179(NLE)

EP:n kuuleminen (pvä)

30.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Emilian Pavel

6.11.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Hyväksytty (pvä)

27.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.10.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö