SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta

2.10.2018 - (12399/2017 – C8‑0172/2018– 2017/0168(NLE)) - ***

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Emilian Pavel

Menetlus : 2017/0168(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0302/2018
Esitatud tekstid :
A8-0302/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta

(12399/2017 – C8‑0172/2018 – 2017/0168(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12399/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelise lepingu eelnõu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut (12398/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0172/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0302/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Seišelli Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva muutmislepinguga on Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vahelised suhted, millel on Cotonou lepingu raames suur poliitiline tähtsus, muutunud tihedamaks kui kunagi varem. Võttes üle Schengeni piirieeskirjade muudatuses sätestatud lühiajalise viibimise uue määratluse, millega tõlgendatakse selgemalt lühiajalist viibimist, tagatakse muutmislepinguga liikmesriikide vahel õiguslik sidusus ja ühtlustamine.

Seišellid on Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma, Aafrika Liidu, Ida- ja Lõuna-Aafrika ühisturu, India Ookeani Ranniku Riikide Piirkondliku Koostöö Assotsiatsiooni, mitteühinemisliikumise, Rahvusvahelise Frankofoonia Organisatsiooni, Lõuna-Aafrika Arenguühenduse ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liige. Seišellid astusid India Ookeani Ranniku Riikide Piirkondliku Koostöö Assotsiatsiooni liikmeks 15. novembril 2011.

Vaatamata sellele, et Seišellidel on üks kõrgemaid sissetulekuid inimese kohta Aafrikas, on riik majanduslikult haavatav oma väikese pindala, eraldatuse, piiratud loodusvarade ja sõltuvuse tõttu turismist, mis moodustab põhiosa välisvaluutatuludest. Kuigi turism kasvas kogu maailmas olulisel määral ja odavamad pikamaalennud lihtsustasid pääsu sellistesse sihtkohtadesse nagu Seišellid, muutus tööstus üha konkurentsivõimelisemaks. Seišellide kaubavahetuse puudujääk oli suures osas tingitud turismi jaoks vajalikust impordist.

Poliitiliselt on Seišellid unitaarne vabariik, kus on mitmeparteiline demokraatia. Seišellidel on ühekojaline parlament Rahvuskogu. Parlamendi- ja presidendivalimised toimuvad iga viie aasta järel, mitte tingimata samal ajal. President nimetab ametisse valitsuse – see ei hõlma parlamendi liikmeid – ja tal on 1993. aasta põhiseaduse kohaselt õigus valitseda seadluste alusel. 1996. aasta augustis muudeti põhiseadust, et luua asepresidendi ametikoht.

Poliitiline dialoog, mida EL peab AKV riikidega ja eelkõige Seišellidega, intensiivistub järk-järgult. Käesolev leping võimaldab partnerlust jätkata selges õigusraamistikus. Viisanõudest vabastamise muutmisega antakse positiivne sõnum Seišellide toetamiseks ja riigi tehtavatele jõupingutustele.

Raportöör tahaks ühtlasi rõhutada ka seda, et viisavabadus on oluline tegur Euroopa ja Seišellide lähenemisel. Uus viisanõudest loobumise leping ei anna kodanikele mitte üksnes võimalust saada täit kasu ELi ja AKV riikide partnerlusest, vaid võimaldab jätkuvalt ka selles osaleda soodsama hinnaga ja hõlpsamini tehtavate reiside kaudu ning selgema ja ühtsema õigusraamistiku alusel.

Seetõttu peab raportöör tervitatavaks AKV–ELi parlamentaarse assamblee liikmete rolli, millega nad aitasid märkimisväärselt kaasa kõnealuse lepingu sõlmimisele. Leping hõlbustab ühtlasi nende endi osalemist AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee kohtumistel.

Erisätted

Preambulis on arvesse võetud Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriseisundit. See tähendab, et Ühendkuningriik ja Iirimaa ei ole selle lepingu osalised ja nende suhtes selle sätteid ei kohaldata.

Lepingule on lisatud ka ühisdeklaratsioon, milles kajastatakse Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini tihedat seost Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega. Deklaratsioonis soovitatakse nende riikide ametiasutustel sõlmida Seišelli Vabariigiga võimalikult kiiresti lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevad kahepoolsed lepingud kõnesoleva lepingu tingimustega sarnastel tingimustel.

**

Raportöör soovitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel käesolevat raportit toetada ning Euroopa Parlamendil oma nõusoleku anda.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Seišelli Vabariigi vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut

Viited

12399/2017 – C8-0172/2018 – COM(2017)03902017/0168(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

30.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Raportöörid:

       nimetamise kuupäev

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Esitamise kuupäev

2.10.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. oktoober 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika