SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

2.10.2018 - (12399/2017 – C8‑0172/2018– 2017/0168(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Emilian Pavel

Menettely : 2017/0168(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0302/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0302/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta

(12399/2017 – C8‑0172/2018 – 2017/0168(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12399/2017),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan väliseksi sopimukseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen muuttamisesta (12398/2017),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0172/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0302/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Seychellien tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Tämä lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehtävä muutossopimus merkitsee samalla Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisten suhteiden syvenemisen kulminoitumista. Tämä on poliittisesti erittäin merkittävää Cotonoun sopimuksen yhteydessä. Kun käyttöön otetaan lyhytaikaisen oleskelun uusi, Schengenin rajasäännöstön muutoksen mukainen määritelmä, jonka perusteella lyhytaikaisen oleskelun käsitteen tulkinta on aiempaa selkeämpää, muutossopimuksella varmistetaan oikeudellinen johdonmukaisuus sekä jäsenvaltioiden välinen yhdenmukaisuus.

Seychellit on Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän, Afrikan unionin, itäisen ja eteläisen Afrikan yhteismarkkinoiden, Intian valtameren reunavaltioiden alueellisen yhteistyön järjestön, sitoutumattomien maiden liikkeen, ranskankielisten maiden järjestön, eteläisen Afrikan kehitysyhteisön ja Yhdistyneiden kansakuntien jäsen. Seychelleistä tuli Intian valtameren reunavaltioiden alueellisen yhteistyön järjestön jäsen 15. marraskuuta 2011.

Vaikka Seychelleillä tulot asukasta kohti ovat Afrikan suurimmat, sen talous on haavoittuva. Tämä johtuu sen pienestä koosta, eristyneestä sijainnista, vähäisistä luonnonvaroista ja riippuvuudesta matkailusta, joka tuottaa valtaosan sen valuuttatuloista. Vaikka matkailu on lisääntynyt kaikkialla maailmassa voimakkaasti ja halvat kaukolennot helpottavat pääsyä Seychellien tapaisiin kohteisiin, alasta on tullut entistä kilpaillumpi. Maan kauppavaje johtuu paljolti matkailun vaatimasta tuonnista.

Poliittisesti Seychellit on yhtenäistasavalta, jossa on monipuoluedemokratia. Sillä on yksikamarinen parlamentti, kansalliskokous. Parlamenttivaalit ja presidentinvaalit ovat joka viides vuosi, mutta eivät välttämättä samaan aikaan. Presidentti nimittää hallituksen – jossa ei ole parlamentin jäseniä – ja hänellä on vuoden 1993 perustuslain mukaisesti valta hallita asetuksella. Vuoden 1996 elokuussa perustuslakia muutettiin siten, että perustettiin varapresidentin virka.

Unioni on vähitellen lisäämässä poliittista vuoropuheluaan eri AKT-maiden ja erityisesti Seychellien kanssa. Tämä sopimus tarjoaa kumppanuuden jatkamiselle selkeän oikeudellisen kehyksen. Viisumivapauden muuttaminen antaa myönteisen viestin ja tukee maata ja sen pyrkimyksiä.

Lisäksi esittelijän mielestä on tärkeää ottaa huomioon, että viisumivapaus lähentäisi Euroopan ja Seychellien kansoja. Uusi viisumivapaussopimus antaa kansalaisille mahdollisuuden hyödyntää kattavasti AKT–EU-kumppanuutta sekä jatkaa siihen osallistumista, sillä sopimuksen myötä he voivat matkustaa aiempaa edullisemmin ja helpommin ja sovellettava oikeudellinen kehys on aiempaa selkeämpi ja johdonmukaisempi.

Esittelijä pitääkin tältä osin myönteisenä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenten roolia, sillä he ovat laajalti myötävaikuttaneet kyseisen sopimuksen tekemiseen, joka helpottaa myös heidän osallistumistaan AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kokouksiin.

Erityiset määräykset

Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin erityistilanne otetaan huomioon tehdyn sopimuksen johdanto-osan kappaleissa. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät näin ollen osallistu kyseiseen sopimukseen, eivätkä sen määräykset sido niitä.

Myös Norjan, Islannin, Sveitsin ja Liechtensteinin tiivis osallistuminen Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen mainitaan sopimukseen liitetyssä yhteisessä julistuksessa. Julistuksessa näiden maiden viranomaisia kehotetaan tekemään Seychellien tasavallan kanssa viipymättä kahdenvälisiä lyhytaikaista oleskelua koskevia viisumivapaussopimuksia, joiden ehdot vastaavat tämän sopimuksen ehtoja.

**

Esittelijä suosittelee, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan jäsenet antavat tukensa tälle mietinnölle ja että Euroopan parlamentti antaa hyväksyntänsä.

ASIAN KÄSITTELY

ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen muuttamisesta

Viiteasiakirjat

12399/2017 – C8-0172/2018 – COM(2017)03902017/0168(NLE)

EP:n kuuleminen (pvä)

30.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Hyväksytty (pvä)

27.9.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.10.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. lokakuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö