ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

2.10.2018 - (12399/2017 – C8‑0172/2018– 2017/0168(NLE)) - ***

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Emilian Pavel

Postup : 2017/0168(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0302/2018
Predkladané texty :
A8-0302/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

(12399/2017 – C8‑0172/2018 – 2017/0168(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12399/2017),

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12398/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 77 ods. 2 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0172/2018),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0302/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Seychelskej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto pozmeňujúca dohoda o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch súčasne predstavuje úspešné zavŕšenie prehlbovania vzťahov medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, čo je politicky veľmi významné v kontexte Dohody z Cotonou. Pozmeňujúcou dohodou sa zabezpečuje právny súlad, ako aj harmonizácia medzi členskými štátmi tým, že sa uplatňuje nové vymedzenie krátkodobého pobytu, ktoré sa stanovuje v zmene Kódexu schengenských hraníc a ktoré zaisťuje jednoznačnejší výklad pojmu „krátkodobý pobyt“.

Seychely sú členom skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT), Africkej únie, Spoločného trhu pre východnú a južnú Afriku, Združenia pobrežných štátov Indického oceánu pre regionálnu spoluprácu, Hnutia nezúčastnených krajín, Medzinárodnej organizácie frankofónie, Juhoafrického rozvojového spoločenstva a Organizácie Spojených národov. Seychely sa stali členom Združenia pobrežných štátov Indického oceánu pre regionálnu spoluprácu 15. novembra 2011.

Napriek tomu, že Seychely majú jeden z najvyšších príjmov na obyvateľa v Afrike, sú ekonomicky zraniteľné z dôvodu svojej malej rozlohy, izolácie, obmedzených prírodných zdrojov a závislosti od cestovného ruchu, ktorý tvorí veľkú časť devízových príjmov. Aj keď cestovný ruch vo svete výrazne vzrástol a vďaka lacnejším diaľkovým letom sú destinácie ako Seychely dostupnejšie, panuje v odvetví čoraz väčšia konkurencia. Dovoz potrebný pre cestovný ruch bol vo veľkej miere zodpovedný za obchodný deficit krajiny.

Z politického hľadiska sú Seychely unitárnou republikou s pluralitnou demokraciou. Majú jednokomorový parlament, Národné zhromaždenie. Parlamentné a prezidentské voľby sa konajú každých päť rokov, nie nevyhnutne v rovnakom čase. Prezident vymenúva vládu, ktorá nezahŕňa poslancov parlamentu, a má na základe ústavy z roku 1993 právomoc vládnuť prostredníctvom dekrétov. V auguste 1996 bola ústava zmenená s cieľom vytvoriť funkciu viceprezidenta.

Politický dialóg, ktorý EÚ nadviazala s rôznymi krajinami AKT, najmä so Seychelami, sa postupne posilňuje. Táto dohoda umožní pokračovanie nášho partnerstva na základe jasného právneho rámca. Zmena týkajúca sa oslobodenia od vízovej povinnosti bude predstavovať ďalšie pozitívne posolstvo o podpore pre túto krajinu a úsilie, ktoré vyvíja.

Spravodajca by chcel ďalej zdôrazniť nezanedbateľný vplyv, ktorý bude mať zrušenie víz na zbližovanie obyvateľov Európy a Seychel. Nová dohoda o zrušení víz umožní občanom nielen v plnej miere ťažiť z partnerstva AKT – EÚ, ale aj naďalej sa na ňom podieľať jednoduchším cestovaním s menšími nákladmi na základe jasnejšieho a súdržnejšieho právneho rámca.

V tejto súvislosti spravodajca oceňuje úlohu členov Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ, ktorí veľkou mierou prispeli k uzavretiu tejto dohody, ktorá navyše uľahčí ich účasť na zasadnutiach daného zhromaždenia.

Osobitné ustanovenia

V preambule je zohľadnené osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska. Tieto dve krajiny sa teda na uzavretej dohode nezúčastňujú a nie sú viazané jej ustanoveniami.

Podobne sa v spoločnom vyhlásení, ktoré tvorí prílohu k dohode, uvádza aj úzke pridruženie Nórska, Islandu, Švajčiarska a Lichtenštajnska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Vyhlásenie nabáda orgány týchto krajín, aby so Seychelskou republikou urýchlene uzatvorili dvojstranné dohody o zrušení vízovej povinnosti za podobných podmienok ako v prípade tejto dohody.

**

Na záver spravodajca odporúča, aby členovia parlamentného Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci túto správu podporili a aby Európsky parlament udelil svoj súhlas.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch

Referenčné čísla

12399/2017 – C8-0172/2018 – COM(2017)03902017/0168(NLE)

Dátum predloženia / žiadosť o udelenie súhlasu

30.4.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Dátum prijatia

27.9.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Dátum predloženia

2.10.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia