Betänkande - A8-0302/2018Betänkande
A8-0302/2018

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

2.10.2018 - (12399/1/2017 – C8‑0172/2018 – 2018/0168(NLE)) - ***

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Emilian Pavel

Förfarande : 2017/0168(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0302/2018
Ingivna texter :
A8-0302/2018
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

(12399/2017 – C8‑0172/2018 – 2017/0168(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12399)2017),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (12398/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0172/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0302/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Seychellerna

MOTIVERING

Detta ändringsavtal om viseringsundantag för kortare vistelser är ett viktigt resultat av de fördjupade förbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna, som är av stor politisk betydelse inom ramen för Cotonouavtalet. Ändringsavtalet säkerställer rättslig konsekvens och harmonisering mellan medlemsstaterna genom att det införlivar den nya definitionen av kortare vistelse enligt ändringen av kodexen om Schengengränserna, som ger en entydig tolkning av ”kortare vistelse”.

Seychellerna är medlem i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, Afrikanska unionen, Gemensamma marknaden för östra och södra Afrika, Sammanslutningen för regionalt samarbete mellan Indiska oceanens kuststater, alliansfria rörelsen, Internationella organisationen för fransktalande länder (Organisation Internationale de la Francophonie), Södra Afrikas utvecklingsgemenskap och Förenta nationerna. Seychellerna blev medlem i Sammanslutningen för regionalt samarbete mellan Indiska oceanens kuststater den 15 november 2011.

Trots att Seychellerna har en av de högsta inkomsterna per capita i Afrika är landet ekonomiskt sårbart, på grund av sin ringa storlek, sin isolering, sina begränsade naturresurser och sitt beroende av turismen, vilken står för den största delen av inkomsterna i utländsk valuta. Även om turismen i världen har vuxit kraftigt och billigare långdistansflygningar gjort destinationer som Seychellerna mer tillgängliga har det blivit allt större konkurrens inom branschen. Import som behövs för turismen är en starkt bidragande orsak till landets handelsunderskott.

Politiskt sett är Seychellerna en republik med ett demokratiskt flerpartisystem. Landet har ett enkammarparlament, nationalförsamlingen. Parlaments- och presidentval äger rum vart femte år, men inte nödvändigtvis samtidigt. Presidenten utser ett kabinett – där parlamentsledamöter inte ingår – och har enligt 1993 års konstitution rätt att styra genom dekret. I augusti 1996 ändrades konstitutionen så att det infördes ett vice presidentämbete.

Den politiska dialog som EU för med vart och ett av AVS-länderna, och med Seychellerna i synnerhet, intensifieras gradvis. Genom avtalet kan vi få möjlighet att fortsätta vårt partnerskap inom en tydlig rättslig ram. Ändringen om viseringsundantag kommer att vara ytterligare ett positivt tecken på stöd för landet och de ansträngningar det gör.

Vidare understryker föredraganden den påtagliga effekt som undantaget från viseringskravet skulle få för närmandet mellan människor från Europa och från Seychellerna. Det nya avtalet om undantag från viseringskravet gör att medborgarna inte bara kan dra full nytta av partnerskapet mellan AVS och EU utan att de även kan fortsätta att delta i detta genom att resa till en ekonomiskt och praktiskt sett lägre kostnad inom en tydligare och enhetligare rättslig ram.

Föredraganden välkomnar i detta avseende den roll som ledamöterna i den parlamentariska AVS–EU-församlingen spelat. De har bidragit avsevärt till ingåendet av avtalet, som bland annat kommer att underlätta deras deltagande i sammanträdena i denna församling.

Särskilda bestämmelser

Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har beaktats i ingressen. Förenade kungariket och Irland deltar därför inte i det ingångna avtalet och omfattas inte av dess bestämmelser.

Norges, Islands, Schweiz och Liechtensteins nära associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket kommer likaledes till uttryck i en gemensam förklaring som bifogas avtalet. I förklaringen uppmanas dessa länders myndigheter att snarast möjligt ingå bilaterala avtal med Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser på liknande villkor som i detta avtal.

**

Slutligen rekommenderar föredraganden ledamöterna i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att ge sitt stöd till detta betänkande och Europaparlamentet att ge sitt godkännande.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna om undantag från viseringskravet för kortare vistelser

Referensnummer

12399/2017 – C8-0172/2018 – COM(2017)03902017/0168(NLE)

Datum för samråd/begäran om godkännande

30.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Behandling i utskott

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Antagande

27.9.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Ingivande

2.10.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 oktober 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy