Postup : 2017/0167(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0303/2018

Předložené texty :

A8-0303/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2018 - 7.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0389

DOPORUČENÍ     ***
PDF 517kWORD 56k
2.10.2018
PE 616.734v02-00 A8-0303/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(12396/2017 – C8‑0177/2018 – 2017/0167(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Emilian Pavel

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(12396/2017 – C8‑0177/2018 – 2017/0167(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12396/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12395/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8‑0177/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0303/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Mauricijské republice.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tato pozměňující dohoda o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty představuje současně vyvrcholení prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, které je politicky velmi významné v rámci dohody z Cotonou. Pozměňující dohoda zajišťuje právní soudržnost a harmonizaci mezi členskými státy tím, že zavádí novou definici krátkodobého pobytu, jak je uvedena v nařízení (EU) č. 610/2013, což vede k jasnějšímu výkladu pojmu „krátkodobý pobyt“.

Mauricijská republika je členem skupiny afrických, karibských a tichomořských států, Africké unie, Společného trhu pro východní a jižní Afriku, Sdružení pobřežních států Indického oceánu pro regionální spolupráci, Hnutí nezúčastněných zemí, Mezinárodní organizace Frankofonie, Jihoafrického rozvojového společenství, Organizace spojených národů a Světové obchodní organizace. Na Mauriciu má sídlo Sdružení pobřežních států Indického oceánu pro regionální spolupráci.

Mauricius má velmi dobré výsledky v oblasti růstu. Navzdory tomu, že je tato země izolována od hlavních světových trhů, patří k nejúspěšnějším malým rozvojovým zemím, pokud jde o diverzifikaci jejího hospodářství pro překonání závislosti na jedné zemědělské komoditě (cukr) a orientaci na výrobní průmysl, cestovní ruch, zahradnictví a v poslední době také na finanční služby a informační a komunikační technologie. Výroba, zejména výroba oděvů a textilu, a cestovní ruch se rychle vyvíjejí, čímž se zároveň vytváří pracovní místa a generují příjmy.

Z politického hlediska byla na Mauriciu ustanovením nezávislosti zavedena parlamentní demokracie, a země se stala republikou v roce 1992. Prezident nemá výkonnou moc. Politická moc je v rukou premiéra a vlády. Prezident je jmenován na pětileté období Národním shromážděním na návrh premiéra a podpora mu musí být vyjádřena na základě hlasování většinou všech členů shromáždění.

Politický dialog, který EU vede s jednotlivými zeměmi AKT, a zejména s Mauriciem, se postupně prohlubuje.

Zpravodaj dále zdůrazňuje nezanedbatelný dopad, který bude mít zrušení vízové povinnosti pro sblížení obyvatel Evropy a Mauricijské republiky. Pozměněná dohoda o zrušení vízové povinnosti umožní občanům nejen plně těžit z partnerství AKT-EU, ale i nadále se na něm podílet formou snadného cestování za přiměřených nákladů podle jasnějšího a soudržnějšího právního rámce.

Zpravodaj v tomto ohledu oceňuje úlohu, již sehráli členové Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, kteří značnou měrou k uzavření této dohody přispěli. Ta jim navíc usnadní jejich účast na setkáních Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.

Zvláštní ustanovení

V preambuli dohody je zohledněna zvláštní situace Spojeného království a Irska. Spojené království a Irsko se tudíž na této dohodě nepodílejí a její ustanovení se na ně nevztahují.

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se rovněž připomíná těsná součinnost Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis. V tomto prohlášení jsou vyzvány orgány těchto zemí, aby bezodkladně uzavřely s Mauricijskou republikou dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda.

**

Zpravodaj na závěr doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament vyslovil souhlas.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Referenční údaje

12396/2017 – C8-0177/2018 – COM(2017)03882017/0167(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

30.4.2018

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Datum přijetí

27.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Datum předložení

2.10.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí