Pranešimas - A8-0303/2018Pranešimas
A8-0303/2018

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto

2.10.2018 - (12396/2017 – C8-0177/2018 – 2017/0167(NLE)) - ***

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Emilian Pavel

Procedūra : 2017/0167(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0303/2018
Pateikti tekstai :
A8-0303/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu projekto

(12396/2017 – C8-0177/2018 – 2017/0167(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12396/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, projektą (12395/2017),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalies a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0177/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0303/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir Mauricijaus Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.

AIŠKINAMOJI DALIS

Šis susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, yra tuo pačiu metu Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos santykių stiprinimo kulminacija, labai svarbi politiniu požiūriu, atsižvelgiant į Kotonu susitarimą. Iš dalies keičiančiu susitarimu užtikrinamas teisinis nuoseklumas ir valstybių narių praktikos suvienodinimas taikant naująją trumpalaikio buvimo apibrėžtį, nustatytą Šengeno sienų kodekso pakeitimų reglamente, kuriame pateiktas tikslesnis sąvokos „trumpalaikis buvimas“ išaiškinimas.

Mauricijus priklauso Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupei, Afrikos Sąjungai, Rytų ir Pietų Afrikos bendrajai rinkai, Indijos vandenyno šalių regioninio bendradarbiavimo asociacijai, Neprisijungusiųjų judėjimui, Tarptautinei frankofonijos organizacijai, Pietų Afrikos vystymosi bendrijai, Jungtinėms Tautoms ir Pasaulio prekybos organizacijai. Mauricijuje yra pagrindinė Indijos vandenyno šalių regioninio bendradarbiavimo asociacijos būstinė.

Mauricijaus ekonomikos augimo rezultatai labai geri. Nepaisant šalies izoliacijos nuo didžiųjų pasaulio rinkų, Mauricijus yra viena sėkmingiausių mažų besivystančių valstybių, sėkmingai įvairinančių savo ekonomiką – mažinančių priklausomybę nuo vienos žemės ūkio prekės (cukraus) ir pereinančių prie gamybos, turizmo, sodininkystės ir pastaruoju metu finansinių paslaugų ir IRT. Gamyba, ypač drabužių ir tekstilės, ir turizmas sparčiai vystosi, kuria darbo vietas ir teikia pajamų.

Kalbant apie politinę sandarą, Mauricijuje nepriklausomybės konstitucija įtvirtino daugiapartinę demokratiją ir 1992 m. šalis tapo respublika. Prezidentas neturi vykdomosios valdžios; politinės galios priklauso ministrui pirmininkui ir ministrų kabinetui. Prezidentą penkerių metų kadencijai skiria Nacionalinė Asamblėja, remdamasi ministro pirmininko pasiūlymu, jeigu tam pritaria dauguma visų Asamblėjos narių.

ES politinis dialogas su įvairiomis AKR šalimis ir konkrečiai Mauricijumi palaipsniui intensyvėja.

Be to, pranešėjas norėtų pabrėžti, kad bevizis režimas tikrai nemažai prisidės siekiant suartinti europiečius ir Mauricijaus Respublikos gyventojus. Iš dalies pakeistas bevizio režimo susitarimas suteiks galimybių piliečiams ne tik visapusiškai naudotis ARK ir ES partneryste, bet ir toliau plėtoti partneriškus ryšius – keliauti mažesnėmis, ekonomiškomis ir praktiškomis kainomis pagal aiškesnę ir darnesnę teisinę sistemą.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas palankiai vertina AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos narių, labai prisidėjusių prie šio susitarimo, kuris, be kita ko, palengvins jų dalyvavimą AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikloje, sudarymo, atliktą vaidmenį.

Konkrečios nuostatos

Apie ypatingą Jungtinės Karalystės ir Airijos padėtį kalbama sudaryto susitarimo preambulėje. Taigi, Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvaus įgyvendinant sudarytą susitarimą ir jo nuostatos joms netaikomos.

Prie susitarimo pridedamoje bendroje deklaracijoje taip pat minimas glaudus Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino bendradarbiavimas įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Deklaracijoje šių šalių valdžios institucijos raginamos kuo greičiau sudaryti dvišalius susitarimus su Mauricijaus Respublika dėl bevizio režimo trumpalaikio buvimo atveju, kurių sąlygos būtų panašios į nustatytąsias šiame susitarime.

**

Taigi, pranešėjas rekomenduoja Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams palaikyti šį pranešimą, o Europos Parlamentui – pritarti susitarimui.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

Nuorodos

12396/2017 – C8-0177/2018 – COM(2017)03882017/0167(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

30.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Priėmimo data

27.9.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Pateikimo data

2.10.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. spalio 12 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika