Menetlus : 2017/0169(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0304/2018

Esitatud tekstid :

A8-0304/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/10/2018 - 7.4
CRE 23/10/2018 - 7.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0388

SOOVITUS     ***
PDF 438kWORD 55k
2.10.2018
PE 616.766v02-00 A8-0304/2018

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Bahama Ühenduse vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Bahama Ühenduse vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta

(12389/2017 – C8‑0173/2018 – 2017/0169(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Emilian Pavel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Bahama Ühenduse vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Bahama Ühenduse vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut, liidu nimel sõlmimise kohta

(12389/2017 – C8‑0173/2018 – 2017/0169(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12389/2017),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Bahama Ühenduse vahelise lepingu eelnõu, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Bahama Ühenduse vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut (12388/2017),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8‑0173/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A8-0304/2018),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Bahama Ühenduse valitsusele ja parlamendile.


SELETUSKIRI

Lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepinguga on Euroopa Liidu ja Bahama Ühenduse vahelised suhted muutunud tihedamaks kui kunagi varem. Sellel on Cotonou lepingu raames suur poliitiline tähtsus. Võttes üle Schengeni piirieeskirjade muudatuses sätestatud lühiajalise viibimise uue määratluse, millega tõlgendatakse selgemalt „lühiajalist viibimist“, tagatakse muutmislepinguga liikmesriikide vahel õiguslik sidusus ja ühtlustamine.

Bahama Ühendus on Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma, Kariibi Riikide Assotsiatsiooni, Kariibi Ühenduse (ehkki mitte CARICOMi ühisturu ja ühise majanduspiirkonna), mitteühinemisliikumise, Ameerika Riikide Organisatsiooni ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni liige.

Bahama Ühendus kuulub Kariibi mere piirkonna kõige jõukamate riikide hulka. See on tähtis finantskeskus ja laevaregister, mis on registreeritud kogumahutavuse alusel üks maailma suurimaid.

Poliitilises mõttes on Bahama Ühendus konstitutsiooniline monarhia, mis tunnustab riigipeana kuninganna Elizabeth II. Kuningannat esindab kabineti nõuandel valitud kindralkuberner. Riik on kahekojalise seadusandjaga parlamentaarne demokraatia.

Dialoog, mida EL peab AKV riikidega ja eelkõige Bahama Ühendusega, intensiivistub järk-järgult. Kõnealune leping võimaldab jätkata partnerlust selges õigusraamistikus. Viisanõudest vabastamise muutmisega edastatakse ka edaspidi positiivne toetussõnum riigile ja riigi tehtavatele jõupingutustele.

Raportöör rõhutab ka, et viisavabadus on oluline tegur Euroopa ja Bahama Ühenduse rahvaste lähenemise seisukohast. Uus viisanõudest loobumise leping ei anna kodanikele mitte üksnes võimalust saada täit kasu ELi ja AKV riikide partnerlusest, vaid võimaldab jätkuvalt ka selles osaleda soodsama hinnaga ja hõlpsamini teostatavate reiside näol ning selgema ja ühtsema õigusraamistiku alusel.

Seetõttu peab raportöör tervitatavaks AKV-ELi parlamentaarse assamblee liikmete rolli, kes aitasid lepingu sõlmimisele märkimisväärselt kaasa. Ühtlasi hõlbustab leping nende endi osalemist AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee kohtumistel.

Erisätted

Ühendkuningriigi ja Iirimaa eriseisundit on arvesse võetud preambulis. Seega ei osale Ühendkuningriik ja Iirimaa sõlmitud lepingus ja nende suhtes ei kohaldata selle sätteid.

Lepingule on lisatud ka Norra, Islandi, Šveitsi ja Liechtensteini tihedat seost Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega kajastav ühisdeklaratsioon. Deklaratsiooniga ergutatakse nende riikide ametiasutusi sõlmima Bahama Ühendusega võimalikult kiiresti lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevad kahepoolsed lepingud käesoleva lepingu tingimustega sarnastel tingimustel.

**

Raportöör soovitab kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liikmetel käesolevat raportit toetada ning Euroopa Parlamendil nõusoleku anda.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Bahama Ühenduse vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Bahama Ühenduse vahelist lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevat lepingut

Viited

12389/2017 – C8-0173/2018 – COM(2017)03942017/0169(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

30.4.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Raportöörid:

       nimetamise kuupäev

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.9.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Esitamise kuupäev

2.10.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 12. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika