AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama's tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

2.10.2018 - (12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE)) - ***

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Emilian Pavel

Procedure : 2017/0169(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0304/2018
Ingediende teksten :
A8-0304/2018
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama's tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

(12389/2017 – C8-0173/2018 – 2017/0169(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12389/2017),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama's tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12388/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 2, onder a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0173/2018),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0304/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Gemenebest van de Bahama's.

TOELICHTING

Deze overeenkomst inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf is het resultaat van de verdieping van de betrekkingen tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama's, die in het kader van de Overeenkomst van Cotonou van grote politieke betekenis is. De wijzigingsovereenkomst waarborgt de juridische samenhang en de harmonisatie tussen de lidstaten, doordat de nieuwe bij de wijziging van de Schengengrenscode ingevoerde definitie van "kort verblijf" wordt toegepast, waardoor een duidelijkere interpretatie van "kort verblijf" wordt gegeven.

De Bahama's zijn lid van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, de Associatie van Caribische Staten, de Caribische Gemeenschap (maar niet van de gemeenschappelijke markt en economie van de Caricom), de Beweging van niet-gebonden landen, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Verenigde Naties.

De Bahama's behoren tot de rijkste landen in het Caribisch gebied; ze zijn momenteel een belangrijk financieel centrum en beschikken over een van de grootste scheepsregisters ter wereld in termen van geregistreerde brutotonnage.

Politiek gezien zijn de Bahama's een constitutionele monarchie die koningin Elizabeth II als staatshoofd erkent. De koningin wordt vertegenwoordigd door een gouverneur-generaal, die wordt benoemd op advies van het kabinet. Het land is een parlementaire democratie met een tweekamerstelsel.

Er is sprake van een geleidelijke toename van de politieke dialoog van de EU met de verschillende ACS-landen en met name met het Gemenebest van de Bahama's. Met deze overeenkomst kan ons partnerschap worden voortgezet binnen een duidelijk juridisch kader. De wijziging van de visumvrijstelling zal zorgen voor een blijvend positief signaal van steun voor het land en de inspanningen die het levert.

De rapporteur benadrukt tot slot dat de visumvrijstelling een niet te verwaarlozen factor is voor de toenadering tussen de Europese volkeren en de volkeren van het Gemenebest van de Bahama's. Dankzij de nieuwe visumvrijstellingsovereenkomst kunnen de burgers niet alleen ten volle profiteren van het EU-ACS-Partnerschap, maar kunnen zij er ook aan blijven deelnemen door voordeliger en met minder rompslomp te reizen binnen een duidelijker en coherenter juridisch kader.

De rapporteur uit zijn tevredenheid over de rol van de leden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU, die in grote mate hebben bijgedragen tot de sluiting van deze overeenkomst, welke hun deelname aan vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU bovendien vergemakkelijkt.

Specifieke bepalingen

In de overwegingen van de gesloten overeenkomst is rekening gehouden met de bijzondere situatie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland nemen geen deel aan de gesloten overeenkomst en zijn niet gebonden aan de bepalingen daarvan.

De nauwe betrokkenheid van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis komt eveneens tot uiting in een aan de overeenkomst gehechte gemeenschappelijke verklaring. De verklaring roept de autoriteiten van deze landen op zo spoedig mogelijk bilaterale overeenkomsten met het Gemenebest van de Bahama's te sluiten over de vrijstelling van visumplicht voor kort verblijf.

**

Ten slotte stelt de rapporteur voor dat de leden van de parlementaire Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken hun bijval geven aan dit verslag en dat het Europees Parlement hieraan zijn goedkeuring hecht.

PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama’s tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama’s inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Document- en procedurenummers

12389/2017 – C8-0173/2018 – COM(2017)03942017/0169(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

30.4.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Datum goedkeuring

27.9.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Datum indiening

2.10.2018

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 10 oktober 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid