Процедура : 2017/0171(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0305/2018

Внесени текстове :

A8-0305/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.6

Приети текстове :

P8_TA(2018)0390

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 669kWORD 56k
2.10.2018
PE 616.777v02-00 A8-0305/2018

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

(12383/2017 – C8‑0174/2018 – 2017/0171(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Емилиян Павел

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

(12383/2017 – C8‑0174/2018 – 2017/0171(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12383/2017),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12382/2017),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0174/2018),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0305/2018),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Антигуа и Барбуда.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Това споразумение за изменение във връзка с отмяната на визовия режим за краткосрочно пребиваване представлява същевременно и кулминация на задълбочаването на отношенията между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда, което е от много голямо значение от политическа гледна точка в контекста на Споразумението от Котону. Със споразумението за изменение се гарантира правната съгласуваност, както и хармонизацията между държавите членки, като се възприема новото определение за краткосрочно пребиваване, предвидено в изменението на Кодекса на шенгенските граници, където се дава по-ясно тълкуване на понятието „краткосрочно пребиваване“.

Антигуа и Барбуда е член на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, на Асоциацията на карибските държави, на Карибската общност, на Движението на необвързаните държави, на Организацията на Източнокарибските държави, на Организацията на американските държави, на Организацията на обединените нации и на Световната търговска организация.

В политически план Антигуа и Барбуда е конституционна монархия, която признава кралица Елизабет II като държавен глава. Кралицата се представлява от генерал-губернатор, назначаван по препоръка на министър-председателя. Управлението е парламентарна демокрация с двукамарна законодателна структура. Има пряко избрана долна Камара на представителите и горна камара – Сенат. Конституцията гарантира правата и свободите на личността.

Политическият диалог, който ЕС води с различните държави от АКТБ от Тихоокеанския регион, и по-специално с Антигуа и Барбуда, постепенно се засилва. Това споразумение може да ни позволи да продължим нашето партньорство съгласно ясна правна рамка. Изменението във връзка с отмяната на визовия режим ще продължи да изпраща положително послание на подкрепа за тази държава и полаганите от нея усилия.

Освен това докладчикът би желал да подчертае, че отмяната на визовия режим ще има въздействие върху сближаването на европейските народи и Антигуа и Барбуда, което никак не е за пренебрегване. Новото споразумение за отмяна на визовия режим ще позволи на гражданите не само да се възползват пълноценно от партньорството АКТБ – ЕС, но и да продължат да участват в него, като пътуват при по-ниски икономически и практически разходи в рамките на една по-ясна и по-последователна правна рамка.

Докладчикът приветства в тази връзка ролята на членовете на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, допринесли значително за сключването на това споразумение, което също така ще улесни участието им в заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС.

Специфични разпоредби

Специфичното положение на Обединеното кралство и Ирландия е взето предвид в преамбюла. Съответно Обединеното кралство и Ирландия няма да участват в сключеното споразумение и не са обвързани с неговите разпоредби.

Значителното участие на Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенщайн в процеса на въвеждане, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген също е отразено в съвместна декларация, приложена към споразумението. Декларацията насърчава органите на тези държави да сключат възможно най-бързо двустранни споразумения с Антигуа и Барбуда за премахване на визите за краткосрочно пребиваване при условия, подобни на предвидените в разглежданото споразумение.

**

В заключение, докладчикът препоръчва членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да подкрепят този доклад и Европейският парламент да даде своето одобрение.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

Позовавания

12383/2017 – C8-0174/2018 – COM(2017)03922017/0171(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

30.4.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Дата на приемане

27.9.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Дата на внасяне

2.10.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност