Postup : 2017/0171(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0305/2018

Předložené texty :

A8-0305/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/10/2018 - 7.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0390

DOPORUČENÍ     ***
PDF 515kWORD 57k
2.10.2018
PE 616.777v02-00 A8-0305/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(12383/2017 – C8‑0174/2018 – 2017/0171(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Emilian Pavel

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

(12383/2017 – C8‑0174/2018 – 2017/0171(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12383/2017),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12382/2017),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 77 odst. 2 písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0174/2018),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0305/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Antiguy a Barbudy.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tato pozměňující dohoda o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty představuje současně vyvrcholení prohlubování vztahů mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, které je politicky velmi významné v rámci dohody z Cotonou. Pozměňující dohoda zajišťuje právní soudržnost a harmonizaci mezi členskými státy tím, že zavádí novou definici krátkodobého pobytu, jak je uvedena v nařízení (EU) č. 610/2013, což vede k jasnějšímu výkladu pojmu „krátkodobý pobyt“.

Antigua a Barbuda jsou členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států, Asociace karibských států, Karibského společenství, Hnutí nezúčastněných zemí, Organizace východokaribských států, Organizace amerických států, Organizace spojených národů a Světové obchodní organizace.

Z politického hlediska jsou Antigua a Barbuda konstituční monarchií uznávající královnu Alžbětu II. jako hlavu státu. Královna je zastupována generálním guvernérem, který je jmenován na doporučení premiéra. Země je parlamentní demokracií s dvoukomorovým zákonodárným sborem. Je zde přímo volená dolní sněmovna reprezentantů a horní sněmovna, senát. Ústava zaručuje práva a svobody jednotlivců.

Politický dialog, který EU vede s jednotlivými zeměmi AKT, a zejména s Antiguou a Barbudou, se postupně prohlubuje. Tato dohoda umožní pokračování našeho partnerství v rámci jasného právního rámce. Změna týkající se osvobození od vízové povinnosti bude představovat další pozitivní signál pro podporu této země a úsilí, které vynakládá.

Zpravodaj rovněž zdůrazňuje nezanedbatelný vliv, který má zrušení vízové povinnosti na sbližování obyvatel Evropy a Antiguy a Barbudy. Nová dohoda o zrušení vízové povinnosti umožní občanům nejen plně těžit z partnerství AKT-EU, ale i nadále se na něm podílet formou snadného cestování za přiměřených nákladů podle jasnějšího a soudržnějšího právního rámce.

Zpravodaj v tomto ohledu oceňuje úlohu, již sehráli členové Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU, kteří značnou měrou k uzavření této dohody přispěli. Ta jim navíc usnadní jejich účast na setkáních Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU.

Zvláštní ustanovení

V preambuli dohody je zohledněna zvláštní situace Spojeného království a Irska. Spojené království a Irsko se tudíž na této dohodě nepodílejí a její ustanovení se na ně nevztahují.

Ve společném prohlášení připojeném k dohodě se rovněž připomíná těsná součinnost Norska, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska při provádění, uplatňování a rozvíjení schengenského acquis. Prohlášení vybízí orgány těchto zemí k tomu, aby s Antiguou a Barbudou bezodkladně uzavřely dvoustranné dohody o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty za podobných podmínek, jaké stanoví tato dohoda.

**

Zpravodaj tedy závěrem doporučuje členům Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby tuto zprávu podpořili a aby Parlament vyslovil souhlas.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Referenční údaje

12383/2017 – C8-0174/2018 – COM(2017)03922017/0171(NLE)

Datum konzultace / žádosti o udělení souhlasu

30.4.2018

 

 

 

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Emilian Pavel

25.9.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

21.11.2017

20.2.2018

27.9.2018

 

Datum přijetí

27.9.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Helga Stevens, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Auke Zijlstra, Sophia in ‘t Veld

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Pál Csáky, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, John Procter, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Ilhan Kyuchyuk, Georg Mayer, Sabine Verheyen

Datum předložení

2.10.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

34

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, John Procter, Helga Stevens

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Sabine Verheyen

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel

VERTS/ALE

Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí